Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 19. aprill 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 4.USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile (arutelu)
 5.Inimkaubandus (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping ELi ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahel (A7-0082/2012 - Elisabeth Köstinger) (hääletus)
  6.2.ELi ja Libeeria vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (A7-0081/2012 - Elisabeth Köstinger) (hääletus)
  6.3.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid (A7-0067/2012 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  6.4.Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) vastavuse kohta aluslepingutele (B7-0200/2012) (hääletus)
  6.5.USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile (A7-0099/2012 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
  6.6.Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (A7-0080/2012 - Marianne Thyssen) (hääletus)
  6.7.Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine (A7-0052/2012 - Astrid Lulling) (hääletus)
  6.8.Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmine (B7-0203/2012) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (arutelu)
 11.Biomeetrilised passid
 12.Vähem soodsate piirkondade piiritlemine ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis (arutelu)
 13.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 14.Mis on „kohalikult toodetud” toit? (arutelu)
 15.Sisserändajate olukord Kreekas (arutelu)
 16.Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine (arutelu)
 17.Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele (lühiettekanne)
 18.Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine (lühiettekanne)
 19.E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud (lühiettekanne)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1498 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5493 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika