Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Θαλάσσια πειρατεία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Απαλλαγή 2010 (συζήτηση)
 10.Διάφορα
 11.Yποστήριξη για την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των Δικαίων (γραπτή δήλωση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  12.2.Περιορισμοί κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (ψηφοφορία)
  12.3.Ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (ψηφοφορία)
  12.4.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Corneliu Vadim Tudor (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  12.5.Το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και οι αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (ψηφοφορία)
  12.6.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  12.7.Ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής 2010 (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  12.8.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (ψηφοφορία)
  12.9.Απαλλαγή 2010: 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (ψηφοφορία)
  12.10.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Συμβούλιο (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.11.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Δικαστήριο (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.12.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.13.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.14.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Επιτροπή των Περιφερειών (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.15.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.16.Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  12.17.Απαλλαγή 2010: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.18.Απαλλαγή 2010: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.19.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.20.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.21.Απαλλαγή 2010: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.22.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.23.Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.24.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.25.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.26.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.27.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.28.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.29.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.30.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.31.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.32.Απαλλαγή 2010: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.33.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.34.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.35.Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.36.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.37.Απαλλαγή 2010: Eurojust (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.38.Απαλλαγή 2010 : Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.39.Απαλλαγή 2010: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.40.Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.41.Απαλλαγή 2010: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.42.Απαλλαγή 2010: ARTEMIS - Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.43.Απαλλαγή 2010: Clean Sky - Αεροναυτική και Περιβάλλον (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.44.Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.45.Απαλλαγή 2010: Κοινή Επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.46.Απαλλαγή 2010: Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.47.Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.48.Απαλλαγή 2010: Κοινή επιχείρηση SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  12.49.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια Έκθεση 2010 (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (ψηφοφορία)
  12.50.Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  12.51.Εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (ψηφοφορία)
  12.52.Τροποποίηση των άρθρων 87 α και 88 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (ψηφοφορία)
  12.53.Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  12.54.Το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (ψηφοφορία)
  12.55.Κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (B7-0228/2012) (ψηφοφορία)
  12.56.Θαλάσσια πειρατεία (B7-0226/2012) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2071 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6498 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου