Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 10. mai 2012 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Merepiraatlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 8.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 9.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 10.Muud küsimused
 11.Üleeuroopalise õiglaste mälestuspäeva loomise toetamine (kirjalik deklaratsioon)
 12.Hääletused
  12.1.Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  12.2.Teatavate Venemaalt pärit terasetoodete impordi suhtes kehtestatud piirnormid (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (hääletus)
  12.3.Euroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (hääletus)
  12.4.Parlamendiliikme Corneliu Vadim Tudori puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  12.5.Piirkondlikud lennujaamad ja lennuteenused (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (hääletus)
  12.6.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  12.7.Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  12.8.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (hääletus)
  12.9.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (hääletus)
  12.10.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.11.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.12.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.13.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.14.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.15.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.16.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.17.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.18.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.19.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.20.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.21.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.22.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.23.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.24.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.25.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.26.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.27.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.28.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.29.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.30.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.31.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.32.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.33.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.34.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.35.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.36.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.37.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.38.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.39.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.40.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.41.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.42.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ARTEMIS - manussüsteemid (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.43.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Clean Sky - aeronautika ja keskkond (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.44.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.45.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.46.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatus (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.47.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.48.2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.49.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - pettustevastane võitlus - 2010. aasta aruanne (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (hääletus)
  12.50.Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (hääletus)
  12.51.Ohtlike kemikaalide eksport ja import (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (hääletus)
  12.52.Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 87 ja 88 muutmine (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (hääletus)
  12.53.Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  12.54.Kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (hääletus)
  12.55.Olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine (B7-0228/2012) (hääletus)
  12.56.Merepiraatlus (B7-0226/2012) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 17.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (2071 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6498 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika