Märksõnaregister 
Istungi stenogramm
PDF 6498k
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel Uuendatud versioon
1. Osaistungjärgu avamine
 2. Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 3. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 4. Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5. Merepiraatlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 8. Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 9. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 10. Muud küsimused
 11. Üleeuroopalise õiglaste mälestuspäeva loomise toetamine (kirjalik deklaratsioon)
 12. Hääletused
  12.1. Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  12.2. Teatavate Venemaalt pärit terasetoodete impordi suhtes kehtestatud piirnormid (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (hääletus)
  12.3. Euroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (hääletus)
  12.4. Parlamendiliikme Corneliu Vadim Tudori puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  12.5. Piirkondlikud lennujaamad ja lennuteenused (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (hääletus)
  12.6. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  12.7. Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  12.8. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (hääletus)
  12.9. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (hääletus)
  12.10. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.11. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.12. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.13. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.14. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.15. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.16. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  12.17. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.18. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.19. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.20. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.21. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.22. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.23. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.24. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.25. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.26. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.27. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.28. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.29. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.30. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.31. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.32. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.33. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.34. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.35. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.36. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.37. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.38. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.39. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.40. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.41. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.42. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ARTEMIS - manussüsteemid (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.43. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Clean Sky - aeronautika ja keskkond (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.44. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.45. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.46. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatus (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.47. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.48. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  12.49. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - pettustevastane võitlus - 2010. aasta aruanne (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (hääletus)
  12.50. Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (hääletus)
  12.51. Ohtlike kemikaalide eksport ja import (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (hääletus)
  12.52. Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 87 ja 88 muutmine (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (hääletus)
  12.53. Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  12.54. Kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (hääletus)
  12.55. Olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine (B7-0228/2012) (hääletus)
  12.56. Merepiraatlus (B7-0226/2012) (hääletus)
 13. Selgitused hääletuse kohta
 14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15. Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 17. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18. Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19. Istungjärgu vaheaeg


  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
1. Osaistungjärgu avamine
Sõnavõttude video
  

(La séance est ouverte à 8 h 30)

 

2. Parlamendi koosseis (vt protokoll)
Sõnavõttude video

3. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
Sõnavõttude video

4. Esitatud dokumendid (vt protokoll)

5. Merepiraatlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)

6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)

7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)

8. Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)

9. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Christopher Fjellner, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III - Commission et agences exécutives (COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - 2011/2201(DEC)) (A7-0098/2012),

- le rapport de Christopher Fjellner, au nom de la commission du contrôle budgétaire, sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne dans le cadre de la décharge de la Commission 2010 (2011/2225(DEC)) (A7-0102/2012),

- le rapport de Bogusław Liberadzki, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, Section I - Parlement européen (COM(2011)0473 - C7-0257/2011 - 2011/2202(DEC)) (A7-0120/2012),

- le rapport de Martin Ehrenhauser, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2010 (COM(2011)0471 - C7-0273/2011 - 2011/2212(DEC)) (A7-0100/2012),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II - Conseil (COM(2011)0473 - C7-0258/2011 - 2011/2203(DEC)) (A7-0095/2012),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section IV - Cour de justice (COM(2011)0473 - C7-0259/2011 - 2011/2204(DEC)) (A7-0088/2012),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section V - Cour des comptes (COM(2011)0473 - C7-0260/2011 - 2011/2205(DEC)) (A7-0091/2012),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section VI - Comité économique et social européen (COM(2011)0473 - C7-0261/2011 - 2011/2206(DEC)) (A7-0092/2012)),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section VII - Comité des régions (COM(2011)0473 - C7-0262/2011 - 2011/2207(DEC)) (A7-0090/2012),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section VIII - Médiateur européen (COM(2011)0473 - C7-0263/2011 - 2011/2208(DEC)) (A7-0089/2012),

- le rapport d'Inés Ayala Sender, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section IX - Contrôleur européen de la protection des données (COM(2011)0473 - C7-0264/2011 - 2011/2209(DEC)) (A7-0093/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour l'exercice 2010: performance, gestion financière et contrôle des agences (2011/2232(DEC)) (A7-0103/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0280/2011 - 2011/2219(DEC)) (A7-0125/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0274/2011 - 2011/2213(DEC)) (A7-0129/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC)) (A7-0119/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC)) (A7-0130/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0285/2011 - 2011/2224(DEC)) (A7- 0124/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC)), (A7-0123/2010),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0294/2011 - 2011/2235(DEC)) (A7-0126/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC)) (A7-0105/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0286/2011 - 2011/2226(DEC)) (A7-0106/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC)) (A7-0132/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC)) (A-0107/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0277/2011 - 2011/2216(DEC)) (A7-0134/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0284/2011 - 2011/2223(DEC)) (A7-0137/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0288/2011 - 2011/2228(DEC)) (A7-0136/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0289/2011 - 2011/2229(DEC)) (A7-0118/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0283/2011 - 2011/2222(DEC))) (A7-0135/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC)) (A7-0117/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0295/2011 - 2011/2236(DEC)) (A7-0131/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0275/2011 - 2011/2214(DEC)) (A7-0116/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC)) (A7-0128/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office européen de police pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0316/2011 - 2011/2255(DEC)) (A7-0111/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0276/2011 - 2011/2215(DEC)) (A7-0122/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0291/2011 - 2011/2231(DEC)) (A7-0133/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0292/2011 - 2011/2233(DEC)) (A7-0127/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0299/2011 - 2011/2240(DEC)) (A7-0109/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0298/2011 - 2011/2239(DEC)) (A7-0115/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC)) (A7-0112/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0301/2011 - 2011/2242(DEC)) (A7-0110/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0300/2011 - 2011/2241(DEC)) (A7-0108/2012),

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0296/2011 - 2011/2237(DEC)) (A7-0113/2012), et

- le rapport de Monica Luisa Macovei, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2010 (COM(2011)0473 - C7-0297/2011 - 2011/2238(DEC)) (A7-0114/2012).

Je souhaite la bienvenue au Président de la Cour des comptes européenne, M. Vítor da Silva Caldeira.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, rapporteur. − Madam President, I will speak English. Normally I speak Swedish in plenary, but I did all the rest of the work in English and when I tried to prepare the Swedish, I realised that some of the words would be easier – this once – in English, because I had used them during the whole process.

After an extensive process in committee, the report on discharge for the Commission for the financial year 2010 has now arrived in plenary. First of all, I would like to express my gratitude to both the European Court of Auditors and the European Commission for their very fruitful and professional cooperation during this process. I would also like to take this opportunity to thank the opinion-giving committees for their input. Discharge is one of the main prerogatives of the European Parliament, and it is important that we all try to take part in it in one way or another.

Let me turn to the most important question of any discharge procedure: whether or not to grant discharge. As you can see in the report adopted in the committee, which followed my recommendation to grant discharge to the Commission for the financial year 2010, this was not an easy decision. We know that this is the 17th year that the Commission has not received a clean bill from the Court, and we can even see some small increases in error rates in certain areas.

The reason we came to conclusion we did is that we got adequate responses from the Commission to the four priority actions that the Commission needs to address in the upcoming months. Specifically, the following four points for action will be addressed by the Commission and I hope it will confirm this today: firstly, financial engineering instruments; secondly, the Commission’s accountability instruments; thirdly, pre-financing; and, fourthly, the Commission’s supervisory role in the cohesion area.

We want action in all of these areas in exchange for discharge. The financial engineering instruments kept us busy for most of the time. The Court of Auditors found severe weaknesses in the implementation of these instruments, especially in the area of cohesion. As you all are aware, the Commission proposed using those instruments even more often in the future, which is why we invested a lot of effort in thinking about how we could correct the weaknesses detected.

The Commission is now being asked, in particular, to objectively and critically evaluate the use of those instruments and report back, and to assess the specific risks attached to the use of these instruments. Some people make it sound like these instruments are some kind of alchemy that create gold out of nothing, but we see risk and we see costs, and we want them to be evaluated so that we know exactly what consequences they will have.

The second point I mentioned concerns how the Commission assumes its financial responsibility for implementing the EU budget. At the centre of that question is the annual activity report and the synthesis report. We need these to be improved and we need them to actually show more than they hide. As a result of our deliberations, the committee required that the Commission deliver a political declaration in which it accepts its final and overall responsibility for the implementation of the budget, including the part which is implemented under shared management.


We also need the Commission to strengthen its annual activity report and for the signature of the Commissioner responsible to be added next to that of the Director-General, to show that the Commission assumes responsibility. We also want the Commission to analyse whether the Commission’s own corporate governance arrangements could be further improved, for example by taking on some of the obligations it lays down on others in its Green Paper on EU corporate governance.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Das Wichtigste vorweg: Wir schlagen in unserem Bericht vor, der Kommission die Entlastung für die Ausführung des 8., 9. und 10. EDF für das Jahr 2010 zu erteilen und auch den Rechnungsabschluss zu billigen. Ich glaube, dass die Kommission in vielen Bereichen Fortschritte erzielt hat. Ich glaube, dass auch sehr viele Forderungen des Rechnungshofs und des Europäischen Parlaments bereits umgesetzt wurden. Trotzdem möchte ich einige Punkte ansprechen, die doch einiger Kritik bedürfen.

Da ist zum Beispiel die Frage der Integrierung des EDF in den EU-Haushalt. Wir haben im Zuge der Diskussion um den mehrjährigen Finanzrahmen eine sehr große Chance vergeben, den EDF zu integrieren. Das neue Ziel mit 2020 kann man verstehen. Das ist auch gut, das muss dringend angepeilt werden. Spätestens dann, wenn das Cotonou-Abkommen abläuft, sollten wir den EDF in den Haushalt integrieren.

Ein anderer Evergreen sind die Fehlerquoten. Die wahrscheinliche Fehlerquote von 3,4 % ist deutlich zu hoch, liegt auch deutlich über der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % und muss gesenkt werden. Eine stabile Fehlerquote ist meines Erachtens kein Erfolg. Es gibt einige Maßnamen von Seiten der Kommission. Doch wenn die Fehlerquote immer nur stabil bleibt, muss man irgendwann einmal feststellen, dass diese Maßnahmen nicht gegriffen haben, und man muss sich um neue Maßnahmen kümmern.

Die Kommission sagt, dass die Restfehlerquote deutlich unter der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt. Hier gibt die Kommission aber keine eindeutigen Indikatoren an, mit denen sie eben genau diese Berechnung belegt. Hier arbeitet die Kommission bereits an einem Schlüsselindikator. Das sollte möglichst bis 2013 abgeschlossen werden.

Was die Kontroll- und Überwachungssysteme betrifft, so sind diese nur teilweise effizient. Hier muss man vor allem den Bereich der Delegationen ansprechen. Es wird ein elektronisches Monitoringsystem eingeführt, und darauf werden wir sicherlich einen wesentlichen Blick werfen. Ich werde dem Haushaltskontrollausschuss vorschlagen, dass wir einen Initiativbericht einbringen, um uns genau anzuschauen, wie dieses Monitoringsystem funktioniert, ob es auch wirklich effizient und auch zielführend ist.

Zur Budgethilfe: Das ist auch seit 20 Jahren ein Evergreen und immer ein Highlight und Teil der Debatte. Ich glaube, dass auch hier die Kontrollmöglichkeiten nicht wirklich greifen. Hier sollte man dringend über eine Reform nachdenken. Ich weiß, dass von Seiten der Kommission die Meinung vertreten wird, dass es hier sehr viele Missverständnisse gibt mit dem Haushaltskontrollausschuss, mit einigen Mitgliedern, was die tatsächlichen Begebenheiten angeht. Der Vorschlag, den die Kommission damals eingebracht hat, dass man nochmals ein Hearing veranstalten sollte, um genau diese Missverständnisse auszuräumen, ist sehr gut. Das wäre ein guter Weg, um hier einen Schritt weiterzukommen.

Besonderes Augenmerk haben wir in unserem Entlastungsbericht auf die Investitionsfasilität gelegt und auch auf die EIB. Es gibt schon einige Dinge, die man bemerken muss, auch, dass die investment facility nicht Teil der Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs ist und nicht berücksichtigt wird. Auch zu erwähnen ist die mangelnde Transparenz bei den Endempfängern – dass diese hier nicht eindeutig zugänglich sind, sollte man schleunigst bereinigen!

Dann ist auch die Frage der Effizienz anzusprechen, wie die Gelder eingesetzt werden. Es ist so, dass rund 14 % der investment facility über europäische Einrichtungen und Joint Ventures verwaltet werden. Das ist meines Erachtens eine sehr ineffiziente Struktur. Der Geldfluss ist viel zu lang, es gibt zu viele Institutionen dazwischen, die Geld damit verdienen, die Zinsen damit verdienen. Hier sollte man bemüht sein, dass Entwicklungshilfe nicht zum Selbstzweck verkommt. Aus diesem Grund schlage ich einen Sonderbericht des Rechnungshofs vor, in dem die investment facility genauer geprüft wird. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung und um weitere Vorschläge im Bericht.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, stellvertretender Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Ich vertrete heute Morgen meine Kollegin Ines Ayala Sender, die in der Wahlbeobachtungsdelegation in Algerien weilt und uns deswegen hier nicht als Berichterstatterin für die Entlastung der anderen Institutionen zur Verfügung stehen kann.

Ich will die guten Nachrichten vorwegschicken: Wir beantragen die Entlastung der meisten anderen Institutionen. Wir haben uns mit der Entlastung des Wirtschafts- und Sozialausschusses etwas schwergetan, weil zwar hier verschiedene Forderungen des Europäischen Parlaments betreffend Fragen von Reisekostenabrechnungen und ähnliche Probleme, die immer wieder für Begeisterung in den Medien sorgen, erfüllt worden sind, wir aber mit einiger Sorge betrachten, dass sich innerhalb des WSA – ich formuliere es einmal vorsichtig – Auseinandersetzungen über bestimmte Personalentscheidungen ergeben haben, wo wir besorgt sind. Die Berichterstatterin hat diesbezüglich ihre Sorgen im Ausschuss zum Ausdruck gebracht und wir werden die Lage weiter beobachten, was uns jetzt allerdings am Ende nicht davon abhält, die Entlastung zu beantragen.

Es sieht ein bisschen anders aus mit dem Rat. Zunächst einmal will ich an dieser Stelle ausdrücklich meine Genugtuung und meine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck bringen, dass die dänische Ratspräsidentschaft das erste Mal, solange ich diesem Parlament angehöre, uns das Vergnügen macht, dieser Debatte zu folgen. Das ist ein ermutigendes Zeichen, dass wir hier aus der Phase der gegenseitigen Nichtwahrnehmung in der Debatte herauskommen, und ich will auf diesen Punkt am Ende meiner Ausführungen noch einmal zurückkommen.

Wir erleben hier dieselbe Situation, die wir alle aus dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier" kennen – nur jährlich. Das heißt, wir machen uns daran, den Rat für seine Haushaltsführung zu entlasten, zumindest für den Teil, wo er EU-Mittel – also die Mittel des allgemeinen Haushalts – in Anspruch nimmt. Wir begutachten die Dokumente, wir stellen Fragen dazu. Aber diese Fragen werden vom Rat nicht beantwortet.

Wir haben stattdessen vom Rat das Angebot erhalten, über ein interinstitutionelles Abkommen zu verhandeln – was zu begrüßen ist, wenigstens aus meiner Sicht, weil ich die Situation – Herr Welle, nicht persönlich nehmen! –, dass die Generalsekretäre der beiden Institutionen miteinander verhandeln, und das ohne politisches Mandat, für eine schwierige Situation gehalten habe, weil sie das Ansinnen und die Wünsche und die Positionen des verantwortlichen Ausschusses eben meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt haben.

Wir haben also den Vorschlag eines interinstitutionellen Abkommens auf dem Tisch, und meine Fraktion vertritt hier in diesem Haus die Position, dass wir die Möglichkeiten dieses interinstitutionellen Abkommens erproben sollten. Damit sind wir in diesem Haus leider in der Minderheit, weil die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen auf dem Standpunkt stehen, dass die Dokumente die Aufgaben ausreichend beschreiben.

Ich will an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es nicht die Position der S&E-Fraktion ist, von dem Recht und der Verantwortung der Entlastungsbehörde abzurücken, aber dass es schon die Position der S&E ist, an der Stelle auszuprobieren, wie weit wir mit dem Rat kommen können, wenn es darum geht, dieses interinstitutionelle Abkommen auszuhandeln. Das Hauptproblem dabei heißt Reziprozität, weil der Rat darauf besteht, sozusagen in dem Maße, in dem wir Antworten vom Rat bekommen, auch unsere Rechnungsprüfung als Parlament zu prüfen.

Ein Satz noch, Frau Präsidentin: Die rote Linie für das Parlament besteht sicherlich darin, hier zu sagen, dass wir nicht akzeptieren können, dass Beamte der Mitgliedstaaten die Volksvertretung kontrollieren, die den Willen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck bringt. Alles darunter wäre mit uns verhandelbar, und vielleicht kommen wir heute an dieser Stelle ein Stückchen weiter.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, Raportoare. − Sunt raportor pentru agențiile descentralizate ale Uniunii Europene pentru anul 2010 şi pentru întreprinderile de parteneriat public-privat. Sunt supuse procedurii de descărcare de gestiune 24 de agenţii centralizate şi 7 întreprinderi de parteneriat public-privat. Pentru trei agenţii, propun amânarea descărcării de gestiune, în principal, din motive legate de conflicte de interese şi achiziţii publice.

Câteva cuvinte despre importanţa conflictelor de interese: conflictele între sarcinile publice şi interesele private ale celor aflaţi în funcţii publice au crescut prin căderea barierelor dintre sectoarele publice şi private, prin parteneriatele publice-private, prin schimbul de personal între cele două sectoare. Aceasta a creat zone gri şi potenţiale conflicte de interese pentru cei aflaţi în funcţii publice. Conflictul de interese apare atunci când o persoană în funcţie publică trebuie să ia decizii care îi pot afecta interesele private.

Dacă nu sunt identificate şi gestionate corect, conflictele de interese pot distorsiona alocarea resurselor publice, politica de resurse umane, pot duce la risipirea banilor publici şi la scăderea încrederii cetăţenilor în instituţiile europene publice. De aceea, conflictele de interese trebuie să fie analizate şi sancţionate în cursul procedurii de descărcare de gestiune. Este rolul nostru să ne uităm la conflicte de interese atunci când verificăm şi decidem cu privire la descărcarea de gestiune a tuturor instituțiilor europene.

Recomand amânarea descărcării de gestiune pentru Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. Este o agenţie implicată în autorizarea alimentelor şi băuturilor pe care le consumăm zilnic. Sănătatea noastră depinde şi de deciziile acestei autorităţi. De aceea, conflictele de interese din această agenţie, în principal din consiliul director, din board, sunt îngrijorătoare. Sunt multe exemple care au fost şi făcute publice. O să dau doar unul foarte recent: Diana Banati, care pe 8 mai, acum două zile, s-a alăturat unui institut finanţat de industria alimentară şi, la cererea Autorităţii, şi-a dat demisia din funcţia de director şi membru al boardului. Sunt şi alte cazuri în consiliul director al Autorităţii pentru Siguranţa Alimentelor, de exemplu, cum ar fi cele din grupurile de experţi. În plus, costurile întâlnirilor membrilor boardului în 2010 au fost de peste 6 000 de euro pe persoană pe întâlnire, cel mai mare cost între toate agenţiile.

Agenţia pentru Medicamente este a doua pentru care propun amânarea descărcării de gestiune. Şi aici sunt probleme de conflicte de interese, iar această agenţie este extrem de importantă în procedura de aplicare, de aprobare, de autorizare a medicamentelor pe care le folosim, care intră pe piaţă. Agenţia a elaborat un plan pentru evitarea, pentru prevenirea conflictelor de interese, dar ceea ce propun Parlamentului este să vedem cum se aplică acest plan, pentru că aplicarea, implementarea este chestiunea-cheie. Dacă se va aplica corect, desigur că, în toamnă, decizia noastră poate fi alta.

O a treia agenţie este Agenţia pentru Mediu, unde am constatat probleme de achiziţii publice, de cheltuirea banilor publici. De exemplu, o faţadă verde care a durat numai cinci luni, a costat circa 300 000 de euro, a fost făcută fără licitaţie şi fără a face parte din planul de muncă şi de investiţii al agenţiei. De asemenea, există şi alte chestiuni de achiziţii publice şi conflicte de interese, chiar ale persoanei, ale directorului executiv al acestei agenţii.

Amânarea descărcării de gestiune nu este împotriva agenţiilor, ci, dimpotrivă, le sprijină să îşi rezolve, să rezolvăm împreună aceste probleme şi este un semnal puternic pentru statele membre şi Comisie, pentru propunerile pe care le fac în boardurile acestor agenţii.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, sprawozdawca. − Pani Przewodnicząca! Sprawozdaję absolutorium budżetowe Parlamentu Europejskiego za rok 2010. Jak zawsze jest taka pokusa, żeby oceniając Parlament Europejski za dany rok, sięgnąć do szerszego zakresu spraw niż dany rok budżetowy. Chciałbym wyraźnie podkreślić: koncentrujemy się na danym roku budżetowym 2010, mając na uwadze, iż to był rok pierwszy, w którym Parlament Europejski działał w ramach reżimu traktatu lizbońskiego. Był to także pierwszy rok, w którym mieliśmy zatrudnionych asystentów przy różnym statusie niż dotychczas. I także to był pierwszy rok, gdzie mieliśmy rok pełen obliczeniowy.

Otóż niech wolno mi będzie przyznać od razu, że w ciągu tego pierwszego roku nie mieliśmy znacznych kwot przesunięć budżetowych międzyokresowych, był tu postęp w stosunku do roku 2009. Tym niemniej wciąż Trybunał Obrachunkowy wskazał trzy obszary, w których potrzebny będzie ciąg dalszy rozwiązań i uzupełnień.

Pierwsze to jest kwestia systemu płatności za grupy składające wizyty w Parlamencie. Przy czym musimy zachować ostrożność: ten system musi działać. Dwa – usprawnienia w zakresie systemu kontroli zakupów. I trzeci – lepszej dokumentacji w zakresie gospodarki kadrowej w Parlamencie Europejskim.

Otóż my także jako posłowie wskazywaliśmy na potrzebne obszary oszczędności, zwłaszcza w warunkach obecnego kryzysu. Jako sprawozdawca wznoszę także szesnaście stosownych poprawek.

Chcielibyśmy wskazać jako miejsce oszczędności po pierwsze na zlikwidowanie tzw. nagrody dziennikarskiej. Taki wniosek został postawiony w roku 2009. Wnosimy o to, żeby ten wniosek w pełni zrealizować. Dwa – wskazujemy na przekroczenie kosztów w budowie centrum dla odwiedzających. Jednocześnie także wskazujemy na potrzebę bardziej szczegółowej informacji w zakresie planowanych inwestycji w budynki Parlamentu Europejskiego, aczkolwiek wyraźnie rok 2010 pokazuje: budowanie, posiadanie własnych budynków jest tańszym rozwiązaniem dla Parlamentu Europejskiego niż wynajmowanie budynków.

Bezpieczeństwo w Parlamencie. Jest to konkretny, kolejny pakiet propozycji i rozwiązań, którym poświęcamy uwagę w tymże sprawozdaniu. Odnotowujemy postęp, wzrost wydajności w zakresie tłumaczeń, zwłaszcza tłumaczeń pisemnych. Jest tutaj wyraźny postęp, aczkolwiek dużo można poprawić wewnątrz Parlamentu odnośnie terminowości składania zamówień.

Dwie sprawy, które wymagają wciąż poprawy, to jest nasza wewnętrzna agencja podróży, gdzie wnosimy o głębszą analizę w relacjach jakość i cena, którą płacimy za usługę. Odnotowujemy postęp w dziedzinie systemu informacyjnego i chcemy zwrócić uwagę, że tylko 5,6% całkowitego budżetu unijnego poświęconego na koszty administracyjne przypada na Parlament Europejski. Tym niemniej w ramach tych 5,6% możemy osiągnąć postęp. Rok 2010 pokazał – taki postęp był osiągnięty, wzrastała efektywność pracy naszej instytucji. Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom i również sekretarzowi generalnemu za efektywną współpracę oraz Trybunałowi Obrachunkowemu i naszemu wewnętrznemu audytorowi za efekty, które osiągnęliśmy razem.

 
  
MPphoto
 

  Nicolai Wammen, President-in-Office of the Council. − Madam President, I am very pleased to be able to participate today in this very important debate on the correct implementation of the EU budget. I would like to take this opportunity to thank Mr Geier and the rest of this House for its very warm reception of the Danish Presidency.

Let me start by stressing the particular importance which the Council attaches to the proper spending of EU appropriations. This applies especially in times of economic and financial crisis, when many Member States have to cut their national budgets and keep their expenditure under strict control, and when European citizens and taxpayers pay even closer attention to the correct use of public funds, not only at the national but also at the European level.

On 28 February my colleague Minister Vestager was in the European Parliament’s Committee on Budgetary Control to present the Council’s recommendation to give a discharge to the Commission in respect of the implementation of the budget for 2010. On that occasion she was able to participate in a very interesting and fruitful debate on the implementation of the EU budget, which concentrated in particular on its implementation under shared management by the Commission and Member States.

It again became evident that the European Parliament and the Council share the same concerns. We therefore both addressed the fact that a large share of payments from the EU budget is still materially affected by error, and we both follow the overall aim of attaining an unqualified audit opinion from the European Court of Auditors. In that context I would like to mention that Minister Vestager has informed her colleagues in Ecofin about the issues raised by the Committee on Budgetary Control during the debate.

I can only repeat what was said in February. The Council would like to see more progress in the financial management and control of EU funds. It encouraged the Commission to fully assume its responsibility in the implementation of the budget, to reinforce its supervision and control structures and to strengthen its cooperation with and its guidance to Member State authorities.

The Council recalls in this context the importance of recoveries and financial corrections which are an essential element in protecting the Union’s financial interest and in improving the management of EU funds. Payment should be interrupted and suspended whenever significant deficiencies are identified and until corrective action is fully implemented. Unduly paid amounts should be recovered without delay and full transparency in the implementation of corrective action must be ensured.

I can assure you that the Council Presidency will make all possible efforts to make progress on this issue and I have noted that many of the Council’s priorities are also those of the European Parliament; I therefore count on your cooperation and support. We can improve the situation if all actors – the European Parliament, Council, Commission and Member States – work constructively together towards the sound financial management and an efficient control of EU funds.

The ongoing negotiations and the revision of the Financial Regulation are a perfect opportunity to improve and simplify procedures, and to reasonably strengthen supervision and control without creating any excessive administrative burden.

Finally, I have to say a few words on the disagreement between the European Parliament and the Council on the discharge procedure between our institutions. The Council is of the opinion that it is important to find a durable solution to this recurring problem and that this solution should be based on three principles: accountability, transparency and reciprocity.

Therefore, the Council has made a proposal to the European Parliament on the discharge procedure, and the Council has asked the European Parliament to appoint a formal delegation to discuss this proposal and to solve the outstanding issues.

The Danish Presidency looks forward to the continuing informal dialogue between our institutions on this issue, which we hope can pave the way to solving our disagreements. I welcome therefore this debate today and I am looking forward to a very constructive cooperation with the Commission, the European Parliament, the Member States and the Council.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, first of all let me start by thanking you for the constructive and fruitful work achieved over the last few months. The Commission has been in close contact with your rapporteur and your colleagues on the Committee on Budgetary Control to discuss all kinds of issues related to the sound financial management of the main EU programmes.

Six Members of the Commission and the Secretary-General of the Commission participated in very lively discharge hearings. This intense dialogue between the institutions demonstrates the importance, but also the complexity, of the matters which we have to deal with. The Commission appreciated very much this trustful and good cooperation and I am looking forward to continuing to work with you on the topics we have discussed.

The rapporteur mentioned four priority actions for the Commission and I would like to stress that the Commission is fully aware of your concerns and your expectations vis-à-vis the Commission, but also vis-à-vis other financial actors.

I would like to highlight the implementation of financial engineering instruments as one example where the Commission has proactively taken into account the outcome of the discussions we had. Following the Commission’s proposal, Member States have to provide more focused and detailed reports on the implementation of these instruments. As a consequence, by the end of the year, we should have all necessary information to hand to provide you with an analysis per Member State and a comprehensive evaluation of the use of financial engineering instruments. But more has been done. In anticipation of the need for closer monitoring, the Commission proposal for the next programming period already envisages enhanced monitoring and control mechanisms for those financial instruments.

Apart from the priority actions highlighted by the rapporteur, the discharge report includes many more requests to the Commission. They are all being analysed and will be followed up. A comprehensive report on the follow-up to the discharge requests and on the concrete actions taken will be issued later this year, together with the evaluation report required under Article 318 of the Treaty.

I consider the effective implementation of these recommendations to be of the utmost importance in addressing the weaknesses identified in the implementation of the EU budget. We have discussed the role of Member States in the implementation of the EU budget many times already. Member States have a crucial role when it comes to the operational implementation of EU programmes and projects. The authorities of the Member States are paying out, and controlling on the spot, some 80% of the EU budget to final beneficiaries.

There is no doubt that the Commission will continue to assume its final responsibility for the correct implementation of the EU budget, in accordance with the Treaty. But to reduce the error rate under shared management, we do need the Member States’ cooperation and commitment to assuming their responsibility as the first-level financial actors in direct contact with the final beneficiaries.

As the last Annual Report from the Court of Auditors has revealed, Member States’ authorities did not detect and correct many errors, even though they had the necessary information available. Further work on effective – but also proportionate – supervisory and monitoring mechanisms in the current period and for the future is therefore necessary.

The Commission appreciates your support in further developing these mechanisms and improving the implementation procedures at Member State level. The provision of reliable and complete financial information and audit data by the Member States is one example of an area where improvements are necessary. We can see some progress in this regard, but this is not yet satisfactory.

This is why the Commission will, from now on, transmit the annual summaries of the Member States with an analysis of their content to the Committee on Budgetary Control, in accordance with Article 319 of the Treaty. Where appropriate, the Commission will make recommendations to the national authorities on how to further improve this reporting instrument so they can contribute better to the Commission’s assurance process. The discharge authority will be informed about these recommendations.

However, their publication remains subject to the conditions set in the legislation on public access to the EU institutions’ documents.

In this context, I would like to recall the importance of introducing a management declaration of assurance, which the Commission has proposed in the revision of the Financial Regulation. This would be an important building block towards an improved assurance chain between the management and control bodies in the Member States and the Commission services. Here as well, in the negotiations on the Financial Regulation, the Commission is on the side of Parliament to ensure the highest level of transparency and accountability from the Member States. We have, moreover, proposed introducing political accountability through the possibility of submitting national declarations of assurance. Provided that Member States’ national declarations respect necessary conditions, the Commission will, as an incentive, take those declarations into account in the establishment of its own audit strategy.

As regards the European Development Fund, we welcome the Parliament’s recommendations. The area of external aid is by nature a risky and complex one. An error level of 3.4 % is limited but remains a source of concern for both this House and the Commission. We will take all necessary actions to further improve the EDF’s financial management, securing the effectiveness and sustainability of the EU’s support, which is badly needed by the ACP countries.

This discharge procedure provided valuable input for the negotiations on the next financial period. Several new measures included in our proposals for the next generation of EU spending programmes were inspired by the European Court of Auditors and the discharge authority.

The Commission will demonstrate its firm commitment to achieving all possible improvements. The discharge report on which you will vote is a clear road map for actions to be taken by the Commission and the other financial actors.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, President of the European Court of Auditors. − Madam President, I am honoured to be the first President of the European Court of Auditors to be invited to address Parliament at this stage in the discharge procedure.

The discharge procedure is essential for European Union public accountability. It helps provide citizens with assurance as to what European funds were spent on, whether they were used correctly, and what was achieved with them. The primary responsibility for answering these questions lies with those responsible for managing European funds: the Commission and the relevant national authorities. They need to put in place systems capable of doing so.

The Court’s role is to provide independent assessments of the quality of their financial management and reporting systems. For the financial year 2010 the Court concluded that the European Union accounts prepared by the Commission do provide a reliable picture of what European Union funds were spent on. We noted, however, that the Commission does not yet provide a complete and reliable set of information on whether European Union funds have been correctly raised and spent.

On the basis of our own audit testing, the Court concluded that revenue and commitments underlying the European Union accounts were legal and regular in all material respects. In contrast to this, payments underlying these accounts were affected by material error with an estimated error rate of 3.7% overall. As in previous years, the area most prone to error was cohesion. We also concluded that systems were only partly effective overall and that there continued to be risks in the other areas of expenditure, which need to be managed and disclosed.

The Court recommended that due account should be taken of these risks when revising the legislative instrument for the next programming period. In particular, the Court stressed that reforms should focus on both reducing errors and improving the results we achieve with the funds of the European Union.

It is also important to ensure there is adequate provision for transparency. The Commission’s reporting on results achieved needs to be improved. In particular, we emphasised the need to set smart objectives and milestones for the new programming period. This is a point we also stressed in our recent opinions on the new legislative proposals governing the main areas of expenditure for the period 2014 to 2020.

In the discharge decision on the 2009 financial year, this Parliament invited the Court to present an opinion on the evaluation report required by the Lisbon Treaty. This report was delivered in February this year by the Commission and we will issue an opinion shortly. The Court believes that this first evaluation report represents an initial step in the right direction and provides Parliament, the Council and the Commission with an opportunity to discuss and agree how it can be made useful to the discharge authority as an instrument for European Union transparency and accountability.

The Court believes that an effective discharge procedure is essential for the European Union’s accountability and we are fully committed to working with Parliament and the other partners in this process to achieve that goal each year.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE), A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. 2012. február 13-án egy rendkívüli ülés keretében fogadtuk el az Európai Parlament Szociális Bizottságában a 2010-es pénzügyi évre szóló mentesítést. Abban a körben, ahol a mi kompetenciánk van, ez négy európai ügynökséget jelent, tehát az Eurofund-ot, a CEDEFOP-ot, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget, illetve a Munkakörülmények Javítását Szolgáló Ügynökséget. Örömmel állapítottuk meg, hogy az éves beszámolók megfelelnek a december 31-i tényleges pénzügyi helyzetnek, és hogy a tárgyévben lefolytatott eljárások, a pénzforgalom összhangban vannak az ügynökség pénzügyi szabályaival. Egyébként megegyezett a véleményünk a Számvevőszék véleményével.

A pénzügyi beszámoló alapját képező műveletekről ugyanezt tudtuk megállapítani. Ugyanakkor fölhívtuk a figyelmet arra, hogy szorosabban együtt kéne működni a jövőbeni programok tervezésében, és üdvözöltük a Bizottságnak azt a szándékát, hogy szorosabban nyomon követi a tagállamok éves beszámolóit, például az Európai Szociális Alap tekintetében külön odafigyel ara, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek az európai források, illetve felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Globalizációs Alap tekintetében utána kéne nézni annak, hogy még csak az 1/3-át hívták le annak az összegnek, amely rendelkezésre állt. Elég nagy vita kíséri ezt az alapot, de egészében véve azt kell mondanom, hogy elégedettek vagyunk, és ez az első olyan év, amikor komoly kifogást nem kell emelnünk az ügynökségek gazdálkodásával kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Umweltausschuss ist zuständig für die Haushaltslinien für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, für 0,76 % des Unionshaushalts. Wir waren insgesamt sehr zufrieden mit den Ausführungsraten: Im Bereich Umwelt und Klima sind 99,26 % der Mittel gebunden worden, im Programm LIFE, unserem Flaggschiff und einzigen Finanzierungsinstrument für die Umwelt, sogar 99,4 %. Auch im Gesundheitsbereich lag die Rate über 99 %. Alle verfügbaren Informationen lassen uns zu der Empfehlung kommen, der Kommission Entlastung zu erteilen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit siebeneinhalb Jahren beschäftige ich mich mit Agenturen in unterschiedlichen Funktionen. Seit siebeneinhalb Jahren weiß ich, dass die dezentralen Agenturen in Europa inhaltlich die Arbeit leisten, die Aufgaben erfüllen, die ihnen vom Gesetzgeber, dem Parlament und dem Rat, in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren übertragen worden sind. Seit siebeneinhalb Jahren sehe ich, dass die Agenturen unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Die Fachausschüsse kommen heute besser denn je ihrer Verantwortung nach, die politische Kontrolle über die Agenturen auszuüben. Wir wollen wissen, was das Personal in den Agenturen wie abarbeitet, was mit den Mitteln aus dem Gemeinschaftshaushalt geschieht. Weder werden im Haushaltsverfahren leichtfertig die Haushalte der Agenturen aufgestellt, noch im Entlastungsverfahren Persilscheine verteilt.

Allerdings habe ich in diesen siebeneinhalb Jahren noch nicht erlebt, wie mit Halbwahrheiten, Andeutungen und Missinformationen im Laufe des Entlastungsverfahrens eine Atmosphäre des Misstrauens und der Verdächtigungen gegenüber den Agenturen und den in ihnen arbeitenden Menschen geschaffen wurde. Das ist der normalen Arbeitsweise in diesem Haus nicht würdig. Diese fatale Melange soll aber Grundlage dafür sein, dass der Haushaltskontrollausschuss für drei Agenturen, die Arzneimittelagentur, die Umweltagentur und die Lebensmittelsicherheitsagentur, die Verschiebung der Entlastung beantragt hat. Kritik an den zu hohen Mittelübertragungen auf das nächste Jahr, an sehr hohen Kosten von Verwaltungsratsitzungen unterstütze ich selbstverständlich, doch ist sie kein ausreichender Grund, die Entlastung zu verschieben.

Ich kann uns allen mit der Erfahrung von siebeneinhalb Jahren Agenturenarbeit nur empfehlen, unsere Entlastungsentscheidung nicht auf diesem unseligen Gemisch von Halbwahrheiten, Missinformationen und Andeutungen fußen zu lassen. Wir können getrost mit den uns zur Verfügung stehenden Informationen allen Agenturen – ausnahmslos allen – die Entlastung erteilen.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE), A Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – Mélyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először engedjenek meg egy megjegyzést. Ma az Európai Parlament plenáris ülése 43, a zárszámadással kapcsolatos jelentést tárgyal, mintegy 170 percben, ami nem kevesebbet jelent, mint hogy jelentésenként valamivel kevesebb, mint 4 percet tudunk az európai adófizető polgárok pénzének a felhasználására fordítani. Ha kicsit a számok nyelvén másképpen fogalmazom meg, akkor olyan fantasztikus képessége van az Európai Parlamentnek, hogy percenként mintegy 1 milliárd eurónyi, az Európai Unió költségvetésében, különböző ügynökségek költségvetésében felhasznált forrás ellenőrzését tudja elvégezni Azt gondolom, hogy ha ilyen fantasztikus képességünk van, akkor ezt a testületet kéne valamifajta európai könyvvizsgáló cégnek kinevezni. Talán méltatlan ez a szűkre szabott idő ilyen terjedelmes kérdés megtárgyalására.

Ami a kohéziós politika kérdését illeti, a kohéziós politika területén a megelőző programozási időszakhoz képest csökkent a hibaarány. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a zárszámadásokat követően mintegy furkósbotként szokták mindig a kohéziós politikával szemben megfogalmazni a hibaarány kérdését. A kohéziós politika területén a hibaarány elsősorban a közbeszerzési szabályok, illetve a támogatási jogosultságok figyelmen kívül hagyásából fakad. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen aláhúzza az egyszerűsítésnek a szükségességét.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana, relatore per parere della commissione per la pesca. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il lavoro nella commissione per la pesca è stato un lavoro molto approfondito, atteso che questa è materia di codecisione post-Lisbona.

In questo senso il tasso di esecuzione rilevato è del 97,20%, quindi un buon tasso di esecuzione così come contabilizzato. Nonostante ciò, però, all'interno dei capitoli un capitolo particolare, quello dei mercati della pesca, ossia 1102, ha avuto una scarsissima esecuzione sulla quale la Commissione ha dato alcune risposte in qualche modo soddisfacenti, ma che non fanno presagire un ricambio negli anni successivi.

Così come una delle questioni sottolineate è l'esecuzione negli accordi internazionali di pesca: in questi l'aspetto commerciale prevale troppo rispetto all'aspetto invece legato alla crescita del settore: il 72% è un accordo commerciale, quindi gli accordi di pesca hanno necessità di avere un'esecuzione probabilmente leggermente diversa che tenga più di conto gli obiettivi politici che questi accordi hanno.

Chiudo, Presidente, solo con un ulteriore piccolo rilievo, che è quello che esistono dossier contestati da quasi dieci anni e sui quali invece si tarda a chiudere. Questo è un richiamo formale rispetto all'intera esecuzione. Grazie del tempo soprattutto.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, ordfører for udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. − Fru formand! Overordnet set er vi i Kulturudvalget godt tilfredse med gennemførelsen af budgettet for 2010, som det også fremgår af den udtalelse, som udvalget vedtog tidligere i år. Den tilfredshed fremgår af punkt 1-4 i vores udtalelse, som jeg ikke vil gå i detaljer med her. På et område kan vi dog ikke som udvalg eller parlament være tilfredse. Det er beskrevet i punkt 5 og handler kort fortalt om et meget lovende paneuropæisk tv-netværk, som Kommissionen valgte at nedlægge i ellevte time. Det skete uden accept fra Parlamentet og Rådet og ud fra devisen om, at vi lever i sparetider. Derfor kan man selvfølgelig undre sig over, at man i stedet for at spare de penge, vælger at bruge dem på tv-kanalen Euronews og en række pr-aktiviteter i Kommissionen.

Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med som parlament, og derfor har Kulturudvalget og i øvrigt også AFCO-udvalget valgt at tilbageholde pengene på Kommissionens budget, indtil de forpligter sig til at genetablere det omtalte netværk. Indtil det sker, kan jeg som budgetordfører i CULT-udvalget ikke anbefale at løfte den reserve, vi taler om, og jeg beder Budgetkontroludvalget om at gå ind i sagen, så vi kan få genetableret dette vigtige initiativ.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. − Frau Präsidentin! Ich nehme Stellung zur Entlastung von Europol und Eurojust.

Zu Europol: Hier ist wenig, fast eigentlich gar nichts zu beanstanden. Der Jahresabschluss spiegelt in allen wesentlichen Aspekten die finanzielle Situation im Jahr 2010 wider und alle zugrunde liegenden Transaktionen sind vorschriftsmäßig und damit eben auch rechtmäßig. Auffällig sind lediglich die hohen Überträge im Verhältnis zu den insgesamt eigentlich niedrigen angelaufenen Kosten. Europol führt dies zurück auf den Umzug in eine neue Zentrale – das ist natürlich nachvollziehbar. Aber Europol sagt zu, in Zukunft weitere Maßnahmen zu treffen, um derart hohe Überträge zu vermeiden. Darüber hinaus will sich Europol dazu verpflichten, ab 2012 die Ausführung des Haushaltsplans monatlich zu kontrollieren. Ich empfehle uns, nachzuprüfen, ob das auch wirklich passiert. Vor diesem Hintergrund empfehle ich die Entlastung von Europol.

Zu Eurojust: Hier spiegelt auch der Jahresabschluss in allen wesentlichen Aspekten die finanzielle Situation im Jahr 2010 wider. Alle Transaktionen sind auch hier rechtmäßig und vorschriftsmäßig. Aber auch hier wurden hohe Betriebsausgaben ins Jahr 2011 übertragen. Nach Begründung von Eurojust lag dies hauptsächlich an einem Organisationsstrukturprojekt – einer neuen Computerinfrastruktur und Kosten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung. Es wird angekündigt, das alles in Zukunft zu verbessern, auch Ausschreibungsanforderungen besser einzuhalten. Ich empfehle uns, auch dies in Zukunft zu überprüfen und vor allen Dingen zu überprüfen, ob tatsächlich alle offenen Stellen in Zukunft besetzt werden. Das ist verbessert worden. Aber wenn diese Stellen nicht bald besetzt werden, dann müssten wir fast überlegen, Mittel zu streichen – und das wäre negativ für Eurojust. Ich empfehle dennoch die Entlastung.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, rapporteur pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. − Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais saluer les efforts qui ont été faits par le CEPOL, qui s'est bien redressé depuis les affaires que nous avons connues. Je regrette cependant que les amendements que j'ai déposés en commission du contrôle budgétaire concernant la fusion du CEPOL et d'Europol n'aient pas été adoptés et je m'élève contre les amendements retenus lors du vote en commission et contre cette fusion.

La Commission européenne nous proposera une nouvelle base juridique, probablement à l'automne ou au début de l'année prochaine. Je pense que la commission LIBE est beaucoup plus compétente que la commission du contrôle budgétaire pour adopter cette nouvelle proposition de base juridique. Par ailleurs, je propose de donner la décharge aux trois agences (EMEA, EFSA et AEE). Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour justifier un report, voire un refus de la décharge à l'automne.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE), Rapporteur voor advies van de Commissie burgerlijke vrijheden en binnenlandse zaken. – Voorzitter, de verantwoording van publieke middelen heeft op dit moment grote belangstelling in de Europese Unie. Met name ook in deze tijd van bezuinigingen zullen wij op Europees niveau buitengewoon scherp verantwoording moeten afleggen van wat wij, in dit geval in het jaar 2010, allemaal hebben bereikt.

Ik ben ook lid van de Commissie LIBE en ik heb voor 2010 de diverse agentschappen en de prestaties van de commissie op dit vlak bekeken. Wat ons betreft, gaan we de goede kant op. Er zijn met name op het terrein van de agentschappen veel kritische opmerkingen te maken, maar ik durf wel te stellen dat het bij de Commissie LIBE - en dat mag ook wel - de goede kant op gaat.

Ik heb nog wel twee vragen aan de Commissie. Allereerst even de kwestie van SIS I en SIS II. Zijn daar op dit moment meer gegevens over bekend? Hoe ontwikkelen die uitgaven zich (te meer daar het systeem als zodanig achterblijft)?

Ten tweede, het Fonds Buitengrenzen. Ik heb de indruk dat daar op dit moment ook nog wel onderbesteding is. Het is opmerkelijk dat aan de ene kant de burgers zeggen dat de buitengrenzen beter bewaakt moeten worden, en dat er aan de andere kant onderbesteding is.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE), relatore per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni . – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze riveste un ruolo importante rispetto ad una priorità che forse con maggior rigore e con maggiore incisività dovrebbe essere sostenuta dal Parlamento europeo: il contrasto alle droghe e alle tossicodipendenze, in un momento nel quale le dipendenze comunque non si esauriscono nelle droghe e nelle sostanze psicotrope, perché vi sono altre dipendenze che avrebbero dovuto e potrebbero essere meglio combattute attraverso una lista di interventi che l'Unione europea dovrebbe sostenere.

Tornando alla verifica, abbiamo riscontrato la regolarità della gestione finanziaria, riteniamo che nelle prospettive finanziarie 2014-2020 maggiori risorse debbano essere destinate a un contesto nel quale il sistema giovanile dell'adolescenza viene spesso fortemente aggredito, è importante la divulgazione nel web così come sono importanti Facebook ed Internet – ma anche questi possono talvolta sfociare in apposite dipendenze.

L'osservatorio potrebbe proporre dei miglioramenti per sostenere il multilinguismo e noi riteniamo che lo stesso possa ancora migliorare la sua attività, invero decisamente positiva, attraverso misure flessibili sul piano organizzativo. Un maggiore raccordo, che già invero sussiste, con altre agenzie e con gli Stati membri consente di affermare che le prospettive di crescita in questo delicato settore vi sono, con un principio ed un valore che è quello di una strategia complessiva sulle dipendenze complessivamente intese e quindi non soltanto sulle droghe.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Rap aviz TRAN. − În numele doamnei Ayala Sender, care este raportoare pentru aviz a TRAN şi care nu este astăzi aici, aş vrea să fac câteva precizări.

În ceea ce priveşte finanţarea TEN-T, salutăm revizuirea la jumătatea termenului a fondurilor TEN-T pentru perioada 2007-2013. Considerăm că a fost un exerciţiu interesant care a vizat utilizarea eficientă a resurselor. Procesul a fost orientat către rezultate şi am dori ca această abordare să se aplice şi altor politici ale Uniunii Europene. Din această perspectivă, salutăm noua propunere a Comisiei privind Cadrul financiar multianual.

În ceea ce priveşte siguranţa rutieră, regretăm slaba utilizare a fondurilor pentru siguranţa rutieră şi am dori, în următorii ani, să vedem această tendinţă inversată.

În ceea ce priveşte Galileo, salutăm progresul înregistrat în cadrul programelor EGNOS şi GALILEO. Lansarea primilor doi sateliţi în 2012 reprezintă un pas fundamental pentru implementarea cu succes a celor două programe.

Reamintim importanţa investiţiilor în acest sector, care va avea efecte benefice asupra multor sectoare şi politici ale Uniunii Europene, în special privind logistica, transportul sustenabil şi siguranţa în transporturi.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, Rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. − Voorzitter, de rol van het Parlement is, zoals voor elk parlement, wetgever zijn, de stem van de kiezer zijn en het beleid controleren. Die drie functies hebben wij. In die laatste functie, namelijk de controle van de macht, de controle op de uitvoering van het beleid, zijn wij veel slechter dan in die van wetgever of in die van stem van de kiezer zijn.

Dat geldt in het bijzonder bij onze controle op de uitgaven in het Europees Ontwikkelingsfonds. Het is een fonds buiten de EU-begroting, dus veel minder inzichtelijk voor ons dan het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking. Het is geld dat buiten de EU wordt uitgegeven en daardoor is het nog onzichtbaarder voor ons. Toch zijn we wel bij machte er kwijting over te geven. Dat is erg knap van ons, maar ik denk dat we ons niet moeten overschatten. De nationale parlementen voeren de controle ook niet uit.

Het Europees Ontwikkelingsfonds moet daarom zo snel mogelijk binnen de EU-begroting worden gebracht. Dat zou onze controlemogelijkheden versterken. Het is zeer onbevredigend om zo te moeten werken. Maar als het dan binnen de EU-begroting wordt gebracht, mag dat geen excuus zijn om het geheel van het ontwikkelingsgeld te verminderen.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE), Rapporteur ta’ opinjoni tal-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. – Ix-xogħol tiegħi kien li nagħmel opinjonijiet għall-Kumitat LIBE, tal-libertajiet ċivili, u jien għamilt opinjonijiet fuq tliet aġenziji li huma l-FRONTEX, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Fil-Kumitat LIBE llum għandna kompetenza għal numru sabiħ ta’ aġenziji Ewropej u naturalment irridu noqogħdu attenti li mhux biss nagħmlu aġenziji ġodda imma naraw li dawn jiffunzjonaw b’mod effettiv u li l-flus tagħhom jużawhom kif imiss. Fl-iskrutinju tiegħi sibt numru ta’ affarijiet u prattiki li jistgħu jittejbu, pereżempju flus allokati f’sena jiġu użati minflok fis-sena ta’ wara. Din hija prattika li nixtiequ li l-aġenziji ma jkomplux jagħmlu. Jew inkella proċeduri ta' reklutaġġ ta' persuni li setgħu jsiru b'mod aħjar milli saru. Fl-opinjoni tiegħi jiena għidt li dawn huma prattiki li għandhom jiġu rranġati.

Minkejja dan, nista’ ngħid li l-amministrazzjoni globali ta’ dawn l-aġenziji li jiena dħalt fuqhom hija waħda sodisfaċenti u għandha tiġi aċċettata. Fl-istess ħin, il-Qorti tal-Awdituri wkoll qalet li għandna nagħtu l-kwittanza għal dawn l-aġenziji għax il-kontijiet annwali tagħhom kienu legali u regolari.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova, on behalf of the PPE Group. – Madam President, as shadow rapporteur for the Parliament’s discharge, I would like to thank our rapporteur, Mr Liberadzki, for the work he has done. In committee, I think, we reached a good compromise which identifies concrete areas for improvement. I urge all my colleagues not to accept any appeals to reject this resolution but, on the contrary, to support it. I will briefly address three points which I consider important in this report.

First: public procurement. We need clearer rules. We call on the Bureau to review all control mechanisms in order to guarantee the most competitive prices for the services and goods offered.

Second: security, which is still a major issue for many MEPs. In the report we have targeted concrete areas where improvements could be made.

Third: the internal auditors’ report. We hope this will be provided to members of the Committee on Budgetary Control on time, so that we can make a clear assessment of the situation.

Now let me quickly comment on some issues arising from the Commission discharge. First, I want to congratulate rapporteur Christofer Fjellner for his excellent work and energy during the whole procedure. There are a number of important aspects this year, of which the first is shared management. This year again, the Court of Auditors has not been able to issue a positive declaration of assurance on the Union budget. I call on the Commission to find the appropriate tools and to apply stricter and adequate sanctions in order to ensure that Member States assume their responsibilities. I note, however, the presence of the Council at today’s debate.

The second aspect concerns financial instruments. Their use is continually increasing and they are indeed useful, but we do not know to what extent. We need to assess them better, using appropriate indicators, and to establish a clear link between inputs and results.

The third aspect is that of instruments for financial assistance. The EU budget guarantees loans and the balance of payments in the European Financial Stability Mechanism for a maximum of EUR 110 billion. This is almost an annual budget, and we definitely need clearer accountability and greater transparency with regard to operations under these instruments.

Finally, I would like to welcome the important role that the Court of Auditors plays in the whole discharge process, and I am certain that our fruitful cooperation will continue on all aspects of budgetary control.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, a S&D képviselőcsoport nevében. – Az európai ügynökségek véleményét szeretném mondani az európai szocialisták szempontjából. Az ügynökségekről beszélünk, amelyek az európai intézményi felépítmény fontos részét alkotják. A kormányok a Parlamenttel egyetértésben hozták őket létre, hogy a számukra megszabott feladatok ellátásával az Európában élő emberek javát szolgálják. Ezeknek a létrehozásoknak tehát nem a véletlen az alapja. Minden egyes ügynökség politikai, szakpolitikai együttdöntési eljárás keretében jött létre, és működésük néha meglehetősen összetett. Ezért ezekkel a szervezetekkel nem szabad hatalmi, politikai játékokat folytatni, ahhoz túlságosan fontosak, és a megszüntetésük felvetése is komoly politikai következményekkel járhat.

Az ügynökségek fontos szerepet töltenek be, ezért elengedhetetlen, hogy működésük és irányításuk a lehető legtökéletesebb legyen, mert ilyenképpen lehet jó hírüket szavatolni az uniós polgárok szemében. Ugyanakkor az európai ügynökségek az Európai Unió költségvetésének nem egészen fél százalékából gazdálkodnak. A zárszámadás során ugyanolyan szoros ellenőrzésnek vannak alávetve, mint bármely uniós szerv. Az ellenőrzésüknek meggyőződésünk szerint arányosnak kell lennie a költségvetésben bírt súlyukkal. Az arányosnál szigorúbb ellenőrzés ugyanis önmagában pazarlást jelent, s jelenleg úgy érezzük, hogy a Számvevőszék és az Európai Parlament zárszámadásért felelős szervezetei a korlátozott emberi, anyagi erőforrásaival már aránytalan módon foglalkoznak az ügynökségekkel, és ennek mindenképpen gátat szeretnénk szabni. Nem lehet, hogy az erőforrásaink felét a költségvetés mintegy fél százalékát kitevő ügyekre pazaroljuk el.

Komoly aggályaink voltak az idei évben a jelentéstévő nagyon kritikus megközelítésével, mert abból indult ki, hogy bűnösséget vélelmezünk mindaddig, amíg az ellenkezője nem nyert bizonyítást. Ehelyett mi úgy gondoljuk, hogy mindaddig a jóhiszeműséget és a természetes igazságérzetet kell alapul venni, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Én azt hiszem, hogy a mi megközelítésünket jól igazolták az eddig elmondott hozzászólalások, hiszen a szakbizottságok részéről készült vélemények lényegesen pozitívabbak voltak itt, a plenáris teremben is, mint a jelentéstévő véleménye, és azt gondolom, hogy a Parlament egésze sokkal inkább ebben tud egyetérteni.

Most pedig néhány, a jelentésben következetesen fölvetett pont: az esetleges összeférhetetlenségekről, különösen azoknak az ügynökségeknek az esetében, ahol szükség van az ipar vagy technikai szakértők bevonására, hogyan tudjuk a legmegfelelőbb eljárásokat és eszközöket alkalmazni ahhoz, hogy ezt megelőzzük. Javasoljuk tehát, ahogy az ombudsman is ajánlotta, hogy különös figyelmet fordítsunk ennek a kérdésnek. Határozottan támogattuk azt, hogy a Számvevőszék különjelentést készítsen erről a témáról, s határozottan támogatjuk azt is, hogy az intézményközi munkacsoport, amely a Tanács, a Bizottság és a Parlament működésében dolgozik, tartsa napirenden ezt a témát. De ez nem ok arra, hogy a 2010-es zárszámadást ne fogadjuk el. Szeretném tehát mondani, hogy a jelentéskészítő eljárása megfontolásra alkalmas. Érdemes máskor a kollégáival a saját pártjából és a többi párttal – a többi bizottságból együttműködve – olyan jelentést készíteni, amely jobban elfogadásra kerül a Parlamentben.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, jammer genoeg luistert het Deense voorzitterschap niet, maar in de eerste plaats zou ik Denemarken hier in deze vergadering willen verwelkomen. Het is de eerste keer in vele jaren dat de Raad aanwezig is.

Het is de zeventiende keer op rij dat wij een negatief rapport hebben van de Europese Rekenkamer. Dat alleen al zou een reden moeten zijn voor het Parlement om geen kwijting te verlenen aan de Commissie. Ik denk dat er weinig nationale parlementen zijn die zo coulant zouden zijn tegenover hun regering als dat zou voorkomen. De tendens is ook niet in de goede richting.

Het Europees Parlement heeft door de jaren heen veel adviezen gegeven over hoe het zou kunnen worden verbeterd. De rol van de lidstaten daarin is essentieel. De commissaris zei het al: 80% van het geld wordt uitgegeven door de lidstaten. Daarom gaf het Europees Parlement in het Interinstitutioneel Akkoord van 2006 in artikel 44 duidelijk aan dat er jaarlijkse overzichten zouden moeten worden gegeven door de lidstaten en vervolgens zou de Commissie daarop commentaar moeten geven. Het Parlement zou dat kunnen analyseren en een dialoog beginnen met de Commissie over de verbeteringen.

Zes jaar lang heeft het Parlement geen kennis kunnen nemen van die jaarlijkse overzichten. Dat is buitengewoon merkwaardig. Als je een overeenkomst hebt tussen drie partijen, dan lijkt het mij logisch dat die overzichten ook beschikbaar zijn voor de drie partijen.

Ik verwelkom de verklaring van de Commissie, maar jammer genoeg deed de commissaris geen enkele verwijzing naar artikel 44 van het Interinstitutioneel Akkoord. Dat artikel is toch essentieel. Ik vind het buitengewoon jammer dat hij niet daarnaar verwijst. Hij heeft echter een beetje vooruitgang geboekt. Zijn verklaring zal invloed hebben op het stemgedrag van de ALDE-Fractie, dat waarschijnlijk anders zal zijn dan in de Commissiebegrotingscontrole zelf. Toen stemden ze tegen, maar de verrassing houd ik tot het einde.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, ik beperk mij in dit debat tot vijf verslagen: de kwijting van de Raad en ITER enerzijds, het Geneesmiddelenbureau EMA, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het Milieuagentschap anderzijds.

Ten aanzien van de Raad doe ik nogmaals een oproep tot redelijkheid en een vraag tot toegeven aan de wensen van de kwijtingsautoriteit. We willen niets minder dan inzicht in de rekeningen. Transparantie van de uitgaven is gewoonweg noodzaak, want de uitgaven van de Raad zijn van een wezenlijk andere orde dan veertig jaar geleden.

Ten aanzien van ITER doe ik een oproep om mijn amendement goed te keuren dat erop gericht is het ITER-project te herevalueren en een duidelijk overzicht te krijgen over de toekomstige financieringsbehoeften.

Dan de agentschappen. Er is een wezenlijk onderscheid tussen het EMA en het EFSA enerzijds en het Milieuagentschap anderzijds. EMA en EFSA liggen al jaren onder vuur, bij het Milieuagentschap willen we eigenlijk even de puntjes op de i zetten. Wat betreft EMA en EFSA vraag ik aandacht voor de financiering van beide agentschappen. EMA wordt nu reeds voor 73% gefinancierd uit vergoedingen die door de farmaceutische industrie worden betaald. Bij EFSA, de Voedselveiligheidsautoriteit, is dat vooralsnog niet het geval, maar het staat wel op de agenda. En dat is gevaarlijk. Er is nood aan goede regels, zo niet ontstaat minstens de perceptie van mogelijke beïnvloeding van de resultaten bij de evaluatie van producten.

De Commissie begrotingscontrole vraagt aandacht voor de bestrijding van belangenconflicten en de draaideurpolitiek. Ten aanzien van het Geneesmiddelenbureau zitten we met de rol van de voormalig directeur, die nog tijdens zijn mandaat van directeur een consultancybedrijf heeft opgericht, daar nu werkt en nu advies verleent aan de farmaceutische industrie. Dat is een laakbare praktijk.

Ten aanzien van EFSA: ik bezocht de Voedselveiligheidsautoriteit vorige week nog in Parma met een delegatie van de Milieucommissie. Positief is de wil tot transparantie, de wil tot verandering. Het toont ook aan dat de actie van het Parlement en van individuele leden van dit Parlement, echt werkt. Het werk van de rapporteur, het werk van een collega als José Bové, is merkwaardig en is zeer nuttig. Zo erkende het EFSA veel te traag dat er iets problematisch was met het overstappen van een voormalig personeelslid naar een bedrijf als Syngenta. We vragen bijzondere aandacht voor de banden tussen leden van de raad van bestuur, wetenschappelijke deskundigen van EFSA met ILSI, een notoire lobbyorganisatie, die gefinancierd wordt door voedselgiganten als McDonalds, Coca-Cola, Nestlé, BASF, Danone, Kraft, Monzanto, Syngenta en Unilever. Dat is problematisch. Het is goed dat de voorzitter van de raad van bestuur eergisteren ontslag nam, omdat zij te nauwe banden had en heeft met ILSI. Sinds gisteren werkt zij trouwens actief voor deze organisatie.

Wetenschappelijk onderzoek van EFSA mag niet alleen steunen op onderzoek en data van de industrie. Ook onafhankelijke deskundigen en onafhankelijk onderzoek moeten aan bod komen. We moeten toezien op de banden tussen wetenschappelijk deskundigen en de biotechindustrie, de voedselbedrijven en lobbygroepen. Nu verlenen we geen kwijting, want we willen een concreet actieplan uitschrijven, zodat we in oktober ook EFSA kwijting kunnen verlenen.

Ten aanzien van de Rekenkamer vraag ik met spoed het rapport te publiceren over de mogelijke belangenconflicten bij de agentschappen EMA en EFSA.

Ten slotte het Milieuagentschap, heel kort. De nuttigheidswaarde van dat agentschap staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat zijn een aantal praktijken uit het verleden: banden van de directeur met een ngo, mogelijke problemen inzake de openbare aanbestedingen. Ik roep op tot een nauwe samenwerking tussen het Parlement en het Milieuagentschap om deze zaken uit te klaren, zodat we in oktober kwijting kunnen verlenen. Ik dank u, Voorzitter, voor de enkele seconden die u mij meer gunde.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, za skupinu ECR. – Vážená paní předsedající, předně děkuji zpravodajům za jejich práci a racionální přístup. Evropský účetní dvůr zjistil stejně jako v předchozích letech v hospodaření jednotlivých orgánů a agentur celou řadu nedostatků.

Co se týče Komise, vidíme stále se opakující problém ve sdíleném řízení ve spolupráci s kontrolními orgány členských států. Vzhledem k tomu, že existují dvě oblasti s alarmujícím procentem chybovosti, je třeba urychleně přijmout režim, který by Komisi umožnil zhodnotit individuální potíže členských států a včas na ně reagovat.

Znepokojující je velké množství chyb v hospodaření jednotlivých agentur. Jsme proto rádi, že se zpravodajka rozhodla pro odložení udělení absolutoria u čtyř z nich. Měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem docílit snížení provozních nákladů, např. také sdílením služeb mezi agenturami podle blízkosti umístění nebo podle oblasti jejich politiky.

Co se týče Evropského parlamentu, podporujeme hledání úspor, např. lze snížit výdaje na udělování cen, což už tady zaznělo i od pana zpravodaje, nebo snížit výdaje na prezentaci Parlamentu, jako jsou výdaje na Parlamentárium nebo Dům evropských dějin.

Závěrem bych chtěla říci, že dokud rozpočet Evropské unie jako celek neobdrží od Účetního dvora pozitivní prohlášení o věrohodnosti, skupina Evropských konzervativců a reformistů se rozhodla nepodpořit udělení absolutoria, pokud jde o jakoukoliv část rozpočtu Evropské unie, a naopak se rozhodla podpořit odložení v těch případech, kdy je zpravodaji navrhováno.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, on behalf of the EFD Group. – Madam President, the procedure whereby we in this House approve the use of the EU budget by the Commission and the other institutions is our greatest responsibility as representatives of the citizens of the Member States. Yet, year after year, while the Court of Auditors fails to give the EU spending a clean bill of health, this House is happy to approve the management’s performance.

The auditors’ report for the year 2010 reveals that the error rate – a fine name for the irregular use of funds – has grown from 3.3% to 3.7%. They add that 50% of the transactions sampled were affected by errors. How can we tell taxpayers that their money has been properly spent when we have this situation? Worse, how can we ask taxpayers to put even more into policy areas such as cohesion, energy and transport, where the error rate has increased to an astonishing 7.7%?

The increase in the number of agencies from three to 24 in a decade is a matter of concern. The Commission seems to have little control over them, which means that, in the discharge reports, one sees the same stories again and again: conflicts of interest and a revolving door to outside employers at least as efficient as the ones in this building.

Yet while this House is prepared to turn a blind eye to the deficiencies of those responsible for most of the budget, including itself, it puts great energy into refusing to approve the management of the Council’s budget. It is not that I want to defend the Council, but this is merely playing politics – and that, in essence, is what the discharge procedure has become, a political game. So, dear taxpayers, nobody actually cares how your money is spent. The solution? Stop sending money to Brussels!

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru. formand! Den Europæiske Union omsætter for milliarder af euro. Det sker gennem Kommissionen, Rådet, Parlamentet og en lang række institutioner og agenturer. Disse mange milliarder er jo ikke faldet ned fra himmelen. De kommer fra hårdtarbejdende skatteborgere i de 27 medlemslande. Skatteborgere, som oven i købet i de seneste år har oplevet nedskæringer og forringelser. Derfor er det jo et helt centralt spørgsmål: Hvem fører på vegne af disse skatteborgere kontrol med, hvordan de mange penge anvendes?

Europa-Parlamentet er det eneste organ, der er valgt direkte af EU's borgere. Svaret er derfor Europa-Parlamentet, da de nationale parlamenter ikke kan kontrollere hele EU. Eller måske rettere sagt: Det gør Europa-Parlamentet, når det gælder de fleste institutioner i EU. Det gør Europa-Parlamentet dog ikke, når det gælder Rådet, simpelthen fordi Rådet nægter at svare på de spørgsmål, vi stiller om dets regnskab. Rådet har haft forskellige forklaringer på, hvorfor de føler sig hævet over parlamentarisk kontrol. Først henviste Rådet til en såkaldt gentleman agreement, men da vi så fandt den frem, viste det sig, at det var en ensidig erklæring fra Rådet. En erklæring, der i øvrigt var fra 1970, dvs. ni år før Parlamentet overhovedet blev direkte valgt.

Så henviser Rådet til, at Parlamentet i henhold til traktaten kun må godkende Kommissionens regnskab. Og når vi har godkendt det, så har vi også godkendt regnskaberne for alle de andre EU-institutioner. Jeg synes, det er et meget interessant synspunkt. For den eneste logiske konklusion er jo så, at vi fremover må stille vores spørgsmål til Rådets regnskab til Kommissionen. Hvis Kommissionen så ikke kan svare, så må det selvfølgelig få konsekvenser for vores godkendelse af Kommissionens regnskab. Det ville jo være absurd. Derfor håber jeg også, at Rådet vil komme til fornuft og svare på de spørgsmål, vi har stillet. Der er sjældent fuldstændig enighed i et parlament, men der var i Budgetkontroludvalgets indstilling til dette møde fuldstændig enstemmighed om at udskyde afgørelsen om Rådets regnskab til efteråret. Dermed har vi vist vores gode vilje, for det giver Rådet og det danske formandskab yderligere en mulighed for at gøre op med lukketheden og i stedet acceptere parlamentarisk budgetkontrol, som gælder for alle andre EU-institutioner. Bedre sent end aldrig!

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Voorzitter, de Rekenkamer kwam onlangs met prima verslagen over de afsluiting 2010. Rapporteur Macovei gaf vervolgens prima commentaar op die verslagen van de Rekenkamer. Er bleek helaas heel wat mis te zijn, met name bij de agentschappen.

Vandaag stemmen we over een groot aantal amendementen op die verslagen. De socialisten zijn zoals gewoonlijk tegen meer transparantie, tegen meer controle op de uitgaven, tegen het tot de orde roepen van de agentschappen. Ook de Nederlandse partij D66 lijkt hierin mee te gaan. Die heeft namelijk een aantal amendementen ingediend om de transparantie teniet te doen en de uitstekende constateringen en aanbevelingen, met name die inzake de janboel bij de agentschappen, zo snel mogelijk te schrappen. Ongelooflijk!

Ronald Reagan zei ooit eens: "Sommigen willen de overheidsuitgaven checken, anderen willen de overheidscheques uitgeven". De PVV checkt liever dan dat ze steeds meer uitgeeft. Daarom een woord van dank aan de Rekenkamer en de rapporteur voor hun goede werk en een woord van minachting aan de socialisten en D66.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf auf das Thema Entwicklungshilfe eingehen. Beim Thema Entwicklungshilfe beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit der Frage der Budgethilfen. Ich möchte ein ausdrückliches Dankeschön sowohl an den Rechnungshof für die vielfältigen Anregungen sehr sinnvoller Art zu diesem Thema aussprechen. Ich möchte aber auch ein Dankeschön an Herrn Kommissar Piebalgs aussprechen, der zunehmend versucht, das Thema Budgethilfen in einer sinnvollen Art und Weise zu regeln. Denn Budgethilfen sind dann angebracht, wenn einigermaßen gewährleistet ist, dass die Verwaltung vor Ort in der Lage ist, mit diesen Budgethilfen auch die Projekte durchzuführen, die man sich gemeinsam mit der Europäischen Union vorgenommen hat.

Zum Zweiten ist es notwendig, dass wir im Bereich der Entwicklungshilfe tatsächlich einmal zu einem geschlossenen Konzept kommen. Ich sage jedes Mal, bei jeder Entlastung, dass es endlich einmal notwendig wäre, die Entwicklungshilfeausgaben alle geschlossen gemeinsam in den Kommissionshaushalt einzuführen, und dies nicht nur deshalb nicht zu tun, weil wir die 1%-Grenze nicht überschreiten wollen. Die Gelder werden ja ausgegeben. Die Frage ist nur, ob sie koordiniert, geschlossen und gemeinschaftlich ausgegeben werden und letztendlich vom Europäischen Parlament nicht nur kontrolliert, sondern auch mitgestaltet werden können.

Desweiteren halte ich es für notwendig, dass wir auch im Rahmen der Entwicklungshilfe das Thema langfristige und kurzfristige Maßnahmen ins Visier nehmen. Wir brauchen langfristige Maßnahmen, die nachhaltig sind, und zwar langjährig sichtlich aufbauend Verbesserungen in den jeweiligen Ländern hervorrufen. Wir brauchen natürlich auch kurzfristige Maßnahmen, die bei entsprechenden Katastrophen – Erdbeben oder ähnlichen Dingen – kurzfristige Hilfen bieten. Man darf bei den langfristigen jedoch nicht zulassen, dass die jeweiligen Projekte unter Umständen – weil die Verhältnisse im Land nicht so besonders sind – etwas lockerer gesehen werden. Unsere Projekte müssen Sinn und Ziel machen, ansonsten ist das Geld umsonst ausgegeben!

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - Frau Präsidentin! Die Kollegin Andreasen hat gerade den europäischen Steuerzahler aufgefordert, kein Geld mehr nach Brüssel zu überweisen, weil sich hier angeblich niemand für die Ausgabenpraxis interessiert. Das Gegenteil ist der Fall. Dieses Plenum interessiert sich massiv für die Ausgabenpraxis der EU-Institutionen und dafür, was mit dem Geld des europäischen Steuerzahlers passiert. Das Problem ist nur, dass wir an dieser Stelle zu anderen Bewertungen kommen als Frau Andreasen. Und die S&D-Fraktion kommt maßgeblich zu anderen Bewertungen, was die Situation der europäischen Agenturen angeht.

Ich will das an dieser Stelle einmal kurz durchdeklinieren für den Fall der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Dank der Arbeit unseres Berichterstatters vom vergangenen Jahr, Georgios Stavrakakis, hat die EMA heute das strengste „Conflict of interest“-System in der ganzen Europäischen Union. Die Berichterstatterin der EPP kommt zu dem Ergebnis, dass das nicht reicht, und schlägt uns die Vertagung der Entlastung vor, mit der Begründung, dieses System müsse sich erst beweisen. Das ist exakt die Umkehr der Beweislast, so wie es die Kollegin Herczog vorhin in ihrem Beitrag dargestellt hat.

Wenn es darum geht, liebe Kollegin Macovei, dieses System jetzt auf seine Wirkungsweise zu erproben, dann ist das die Aufgabe des nächsten Berichterstatters, das ist der Kollege Gerbrandy von der Fraktion der Liberalen. Wenn wir dann sehen, dass das System nicht funktioniert, dann kommen wir zu Nachjustierungen. Aber in einer solchen Situation darauf zu bestehen, dass nicht entlastet wird, solange das System sich nicht bewährt hat, das stellt die Beweislast auf den Kopf.

An dieser Stelle kann ich auch Ihre Aussage nicht nachvollziehen, Frau Kollegin, dass Sie sagen, es geht hier nicht darum, die Agenturen zu beschädigen. Dieser Schaden ist doch schon längst eingetreten! Wir brauchen uns doch nur die Medienberichterstattung aufgrund Ihres Berichts anzusehen, wonach im Prinzip die Unabhängigkeit von Interessenvertretern oder Sachverständigen in den Agenturen gar nicht gegeben sei. Damit ist der Schaden doch da, den Sie hier erklären, nicht anrichten zu wollen.

Nein, wir haben tatsächlich ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir keine unabhängigen Berichterstatter, keine unabhängigen Experten finden, weil Sie die Universitätsprofessoren, die noch nicht für die Industrie gearbeitet haben, schwerlich finden werden. Es ist auch die Aufgabe der Agenturen, an der Stelle eben auch mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten.

Vielleicht müssen wir ja tatsächlich dann zu sauberen Erklärungen, zu sauberen Trennungen und zu sauberen Regeln kommen. Aber mit der Entlastung, Frau Kollegin Macovei, funktioniert das nicht. Deswegen werden wir Ihrem Bericht nicht folgen.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). - Voorzitter, collega's, ik zou u willen vragen wie van u de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, professor McGlade, persoonlijk kent? Ik vraag dat omdat u in meerderheid op het punt staat om haar integriteit ernstig in twijfel te trekken. Dat ondanks het feit dat het Europees Milieuagentschap jaar in jaar uit gezien wordt als een voorbeeld van hoe een agentschap gemanaged moet worden, dat de Europese Rekenkamer jaar in jaar uit aangeeft dat alles klopt bij het Europees Milieuagentschap, en dat het Milieuagentschap zelf alle beschuldigingen heeft weerlegd of heeft aangetoond dat ze simpelweg niet waar zijn.

Uitstel van kwijting is niets anders dan een politieke motie van wantrouwen tegen de huidige directeur. Ik moet eerlijk zijn: het enige belangenconflict dat ik zie bij professor McGlade, is dat tussen haar ongelooflijke inzet van twintig uur per etmaal voor het agentschap en haar persoonlijke gezondheid. Want dat is het enige echte conflict.

Het ontbreken van iedere grond voor het uitstel van kwijting van het Milieuagentschap doet bij mij de vraag rijzen of er hier een verborgen agenda is. Is het Milieuagentschap misschien te sterk? Is professor McGlade misschien te goed als directeur? Ik hoop dat dat niet het geval is en ik doe dus ook een dringend beroep, vooral ook op de PPE, om geen spoken na te jagen, maar het Europees Milieuagentschap gewoon de kwijting te verlenen waar het recht op heeft.

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE). - Madame la Présidente, j'interviendrai sur la question de la décharge des agences et spécifiquement de l'Agence européenne de sécurité des aliments. Il y a plus de deux ans, j'ai interpellé M. Dali sur l'existence d'un conflit d'intérêts en la personne de la présidente de cette agence, Mme Banati. Il s'est avéré que j'avais raison: hier, Mme Banati a été contrainte de démissionner à la veille du vote qui va suivre. Dès sa démission, elle a été recrutée comme directrice du plus gros lobby international de l'agroalimentaire, l'ILSI, où l'ensemble des entreprises du secteur sont présentes. Nous avons aujourd'hui un véritable problème. Chacun le reconnaît, y compris la directrice de cette agence. Il faut mettre à plat la question des conflits d'intérêts et de la transparence des évaluations. C'est la même chose pour les médicaments. Ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on reporte le vote de la décharge, non pas pour une question financière, mais, très clairement, pour demander à la Commission de mettre en place des règles claires de transparence et de lutte contre les conflits d'intérêts.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D), blue-card question. – Madam President, I would like to ask Mr Bové whether he would agree that we should call on the Council to ensure that they send the right people to the Management Board. It is not the right way not to give discharge for 2010. We have to call on the Council to make a good decision in selecting the Management Board. It is the Council’s job and the responsibility of the Member States. This may be right or wrong but it has nothing to do with the discharge.

This is our point. We are very happy that the Council is here. I ask Mr Bové if he would agree that we should ask the Council to take measures to send the right people to any management board?

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE), réponse "carton bleu". – Je pense qu'il s'agit d'une démarche positive, mais qu'elle n'est pas suffisante. Nous avons besoin de règles claires. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas de règles claires sur les conflits d'intérêts, non seulement concernant la nomination des conseils d'administration mais aussi la nomination des experts. C'est pour cela, je crois, que nous devons prendre le temps. Si nous refusons cette décharge, nous avons une occasion historique d'organiser la transparence pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les agences. Je suis favorable aux agences, à leur développement et aussi à l'augmentation de leur financement public pour éviter les conflits d'intérêts avec le privé. Je me bats aujourd'hui pour le renforcement des agences, mais cela passe absolument par la lutte contre les conflits d'intérêts et par la transparence.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR). - Madam President, here we are again. Year after year, nothing changes and European taxpayers’ money continues to be wasted. The stark truth is that in 2012 we are still being asked to grant discharge to accounts which the Court of Auditors has condemned. ECR MEPs believe that taxpayers have a right to expect their money will be spent properly, so today we will be voting against the discharge. In some areas we have gone backwards in tackling mis-spending. The error rate in Structural Funds has increased significantly, which is particularly disappointing given the Commission’s rhetoric on improving the situation in regional policy. There has been a clear failure of oversight from the Commission so I am encouraged that the Committee on Budgetary Control accepted our proposal that there should be a full-time budgetary control commissioner in the next Commission term. Such an important role cannot be a part-time job if we are serious about protecting taxpayers’ money.

It is also good news that the committee agreed with us on refusing to grant discharge to three agencies, but we should not have granted discharge to any of the agencies until they could demonstrate responsible management of public money. In such a difficult time for the European economy it is completely unacceptable that even a penny of taxpayers’ money is squandered.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Lieber Herr Kollege Bradbourn, ich teile viele der Einschätzungen, die Sie hier vorgebracht haben. Ich habe aber eine Frage an Sie anlässlich des Befundes des Europäischen Rechnungshofs, dass das Vereinigte Königreich für 10 % der Fehler in der Kohäsionspolitik verantwortlich ist: Was unternimmt die konservative Partei Großbritanniens dagegen, dieses Missmanagement britischer Verwaltungsbehörden zu beseitigen?

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR), blue-card answer. – Mr President, the question the gentleman asks relates to the 2010 budget discharge when the Conservative Party was not in government in the UK. It was a Socialist party that was in government in the UK, so I suggest he addresses the question to them.

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL). - Herr talman! Jag kommer att enbart fokusera på betänkandet om ansvarsfrihet för Europeiska jämställdhetsinstitutet (European institute for Gender Equality, EIGE). Som ni alla vet lever EIGE upp till alla de krav som finns på en god ekonomi och fullföljer sina åtaganden enligt uppdrag.

Dessvärre har det i punkt 3 i utskottets förslag smugits in en mening som föreslår en sammanslagning av EIGE och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (European Union Agency for fundamental rights, FRA). Det här är ett mycket märkligt förslag, med tanke på att EIGE upprättades för bara några år sedan, efter mer än 10 års påtryckningar från det här parlamentet. Även om det naturligtvis finns beröringspunkter med FRA så är det även mycket som skiljer dem åt.

EIGE fokuserar uteslutande på genus och de strukturer och den politik som kan göra oss mer effektiva inom jämställdhetsområdet. Det handlar om arbetsmarknad, socialförsäkring, beslutsfattande och att kunna förena arbete med familjeliv. Europaparlamentet sätter jämställdheten högt på dagordningen även när medlemsstater ibland brister i visioner och idéer. Vi behöver därför ett fullfjädrat institut som är en resurs och utför vägledande bakgrundsarbete och uppföljning inom detta viktiga politikområde. Därför bör punkt 3 strykas.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Als Berichterstatter für die Entlastung der Agenturen im Jahr 2008 habe ich entsprechende Erfahrungen gemacht. Damals habe ich in verschiedensten Berichten geschrieben, was hier im Plenum kritisiert wurde, und vorgeschlagen, dass bei 16 von 20 Agenturen die Entlastung nicht erteilt wird. Es wurde damals alles weggestimmt. So kann ich jetzt mit der Kollegin Macovei mitfühlen, da es immerhin gelungen ist, im Ausschuss eine Mehrheit in drei Berichtsfragen zu bekommen, die aber offenbar hier wackelt. Das ist sehr bedauerlich. Ich denke, es entspricht eben nicht diesem Anspruch des Parlaments, dass wir doch entsprechende Kontrolle ausüben sollten.

Bedauern möchte ich aber außerdem, dass es Ihnen nicht gelungen ist und es offenbar keine Initiativen gab, zu einem Bericht ebenfalls keine Entlastung zu erteilen, nämlich betreffend das Unternehmen ITER. Wenn man da Ihren Bericht durchliest und sieht, dass Sie in unzähligen Punkten enorme Kritik vorbringen, in den Punkten 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 27, ist nicht nachvollziehbar, dass da nicht ebenfalls die Entlastung nicht erteilt wird.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Cooperarea interinstituţională dintre Parlament şi Consiliu este vitală în supravegherea implementării bugetului. De aceea, orice impas generat de lipsa de conformare din partea Consiliului cu cerinţele emise de Parlament, în calitatea sa de autoritate decisivă privind descărcarea de gestiune bugetară, este regretabil şi dăunează acestui proces. Decizia de a amâna acordarea descărcării bugetare nu trebuie percepută ca un obstacol în procesul de negociere dintre Parlament şi Consiliu. Parlamentul trebuie să îşi menţină însă poziţia actuală şi să refuze acordarea descărcării de gestiune bugetară, în cazul în care Consiliul nu se va conforma cerinţelor şi nu va îndeplini toate condiţiile emise de Parlament.

Comitetul Economic şi Social a răspuns prompt la observaţiile formulate de către Parlament. Parlamentul urmăreşte însă cu atenţie investigaţiile OLAF şi ale Ombudsmanului European privind presupusele nereguli din administraţia Comitetului Economic şi Social.

Curtea Europeană de Justiţie a luat măsuri pentru optimizarea fluxului de lucru intern, prin introducerea aplicaţiei e-Curia. Curtea Europeană de Conturi a luat decizia de a creşte numărul de posturi dedicate exclusiv sarcinilor de audit cu 6%. Este necesară urmărirea cu atenţie a proiectului-pilot privind externalizarea sarcinilor de audit. Grupul PPE va susţine descărcarea de gestiune a acestor instituţii.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler (S&D). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zum Entwicklungsfonds äußern, und ich bin zuversichtlich, dass wir zu diesem Bereich nicht nur im Ausschuss, sondern auch im Plenum eine einheitliche Meinung finden. Diese Debatte – das ist sicherlich auch wichtig zu erwähnen – findet unter besonderen Vorzeichen statt, unter dem Vorzeichen einer harten Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise innerhalb der Europäischen Union und im Grunde ja auch weltweit. Schon deshalb ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auch auf unsere Debatte hier zur Entlastung und zur Prüfung des Haushalts gerichtet. Denn wir wollen ja eigentlich alle, dass der Haushalt korrekt ausgeführt wird, sinnvoll und vor allen Dingen – das sage ich besonders bei dem EDF – auch nachhaltig. Der EDF ist unser wichtigstes Instrument zur Armutsminderung, also im ureigensten Interesse der Europäischen Union, um Kriege zu verhindern und auch den Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben. Ich bin definitiv überzeugt, dass das auch von den Bürgern und von den Steuerzahlern so gesehen wird.

Die Sozialdemokraten unterstützen den Bericht, über den wir im Ausschuss abgestimmt haben. Allerdings auch erst, nachdem unsere Änderungsanträge angenommen worden sind und der Bericht eine etwas andere Richtung bekommen hat, denn sinnvolle und notwendige Kritik ist richtig. Aber hier ist, wie Frau Herczog schon gesagt hat, versucht worden, eine Politisierung vorzunehmen, zum Beispiel bei der Kritik an der UNO. Selbstverständlich muss die UNO effizienter und vor allem transparenter werden. Aber sie ist auch ein ganz wichtiger Partner für unsere Arbeit und hat eine hilfreiche Infrastruktur. Wir müssen auf jeden Fall die Büros schulen und die Kapazitäten ausbauen, denn nur so kann man effiziente Arbeit machen.

Das möchte ich betonen und zum Schluss noch anmerken, dass wir eine gemeinsame Beurteilung der Fehlerquote brauchen und natürlich auch eine andere Agrarpolitik.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Europa har stora ekonomiska och politiska problem. Det finns inga ursäkter för slarv med offentliga medel, och felkvoten i budgeten är oacceptabelt hög. Men det är inte kommissionen själv som ansvarar för alla fel, det vet vi.

Medlemsstaterna bär huvudansvaret, och de stora brister som tidigare nämnts vad gäller hur pengarna använts på nationell nivå är oacceptabla. Ansvariga politiker i dessa medlemsstater måste svara för de här felen – tories eller icke tories, labours eller icke labours. Och det duger inte att peka finger åt Bryssel och EU när slarvet sker i den egna hanteringen. Ett antal av medlemsstaterna har också vägrat att offentliggöra sina årliga rapporter om EU-pengarna. Varför detta smusslande?

Herr kommissionär, ni har idag lovat att alla rapporter ska göras tillgängliga. Det är bra och det är efterlängtat, men jag tycker att det kommer väl sent. Vi bör få längre tid på oss att kunna läsa igenom de här rapporterna och göra en noggrann analys. Jag anser därför att vi bör skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen så att vi får tid att gå igenom alla fakta. Jag tycker att det är ett rimligt krav, och med tanke på vad kollegorna i min grupp tidigare har sagt så tycker jag att fler borde kunna stödja det.

Slutligen vill jag också kommentera ansvarsfriheten för Europeiska utvecklingsfonden. Det är ett problem att EUF fortfarande står utanför EU:s budget. EUF måste bli en del av den normala budgetkontrollprocessen.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, valvonta on tärkeää. Onnittelen valiokuntaa ja mietinnön esittelijää siitä, että muun muassa EFSA on saatu parantamaan jääviyssääntöjään.

Oikeudenmukaisuuteen kuuluu kuitenkin myös, että kun kysymyksiin on saatu tyydyttävät vastaukset ja mahdolliset virheet korjattu, vastuuvapaus myönnetään. Ympäristöviraston kohdalla tilanne on tämä. EEA:n johtajan väitetty jääviys on tutkittu, ja jääviyttä ei löytynyt.

Julkisia hankintoja koskeva kritiikki on kohdistunut vihreään julkisivuun. Se oli taideteos ja hankittu taideteoksia koskevien sääntöjen mukaan. Vihreä julkisivu oli erittäin onnistunut biodiversiteetin teemavuoden tiedotushanke: yli puoli miljoonaa ihmistä näki sen. Kontaktihinta oli noin 50 senttiä. Guardian-lehti valitsi sen Euroopan kolmanneksi parhaaksi biodiversiteetin tiedotushankkeeksi, ja tanskalaiset maan parhaaksi turistikohteeksi. Virastoa tulisi onnitella eikä moittia näin onnistuneesta tiedotuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, onlangs stelde de Commissie voor de begroting voor 2013 met 7% te verhogen. Onbegrijpelijk. Regeringsleiders in Griekenland, Frankrijk en Nederland moeten vertrekken omdat ze moeten bezuinigen, maar de Europese begroting zou met 7% omhoog kunnen? Onbegrijpelijk.

Er is nog een reden om kritisch te zijn over de omvang van de Europese begroting. Bij de kwijting over 2010 is door uitstekend werk van de rapporteur duidelijk geworden dat bij diverse agentschappen het budget onverantwoord is besteed. Met name bij het Milieuagentschap blijkt nog veel mis te zijn. Zolang de verantwoording van de agentschappen niet op orde is, moeten we de kwijting aan die agentschappen opschorten.

Tegelijk zeg ik dat de verantwoording voor de begroting van het Europees Parlement ook onder de maat is. Zolang Europarlementariërs zonder verantwoording af te leggen maandelijks 4 300 euro aan algemene onkosten kunnen besteden, moet dit Parlement terughoudend zijn met het veroordelen van andere Europese instellingen.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei soffermarmi sul discarico da concedere a due organismi europei, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale.

Al di là di alcuni gravi errori di gestione, soprattutto per quanto riguarda il Comitato economico e sociale, a lasciarmi perplesso è la natura stessa dei loro bilanci, puramente amministrativi: per entrambi abbiamo infatti un 70% di spese destinate al personale e il restante 30% riferibile agli immobili. Mi domando quale sia il reale valore aggiunto che queste Istituzioni possono dare all'Europa. Io sono sicuramente favorevole a un'Europa delle regioni, ma l'organo che qui dovrebbe rappresentarle, così com'è strutturato mi pare di scarsa utilità.

Si spendono per queste due Istituzioni oltre duecento milioni di euro all'anno senza alcun ritorno concreto. Così come sono concepiti oggi, questi due comitati consultivi, sostanzialmente privi di potere, rappresentano quello che non dovrebbe essere l'Europa, ovvero una serie di apparati burocratici fini a sé stessi.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, it is not primarily our job to give an opinion on whether the money was spent as we would wish or in agencies of which we would approve. It is, of course, to decide whether or not it was spent in accordance with the authority given to the agency in question. Some of these reports contain few, if any, criticisms, and the criticisms are minor. Assuming the rapporteurs were provided with accurate information and that they took account of that information, then Parliament should attest to that.

A good example of this is Mrs Macovei’s report on the European Centre for Disease Control. But her report on the budget for the European Environment Agency does provide some evidence for suspicions of overlaps of spending – I will speak cautiously in that way – with NGOs or pressure groups with which staff of the agency had rather too close a relationship.

Her report on the budget for the Food Safety Agency was unexceptionable in itself, but I am concerned about amendments that would seek to water down the recommendations of the original report to prevent conflicts of interest.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). - Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, Herr Präsident des Rechnungshofs! Willkommen Sie alle! Wir freuen uns, dass Sie zum ersten Mal so in trauter Runde an dieser Entlastungsdebatte teilnehmen. Das ist für uns wirklich wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das ist heute etwas ganz Besonderes, und ich möchte es doch noch einmal hervorheben.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich zuerst an den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs wenden. Die Debatte hat gezeigt, dass wir in Sachen Agenturen Ihren Sonderbericht über das Benchmarking der Agenturen wirklich brauchen. Sie haben dem Parlamentspräsidenten angekündigt, dass Sie aus Personalgründen außerstande sind, diesen Bericht zu machen. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, uns diesen Bericht zu geben! Das ist ein nützlicher Bericht, auf den wir in der Arbeitsgruppe Agenturen sehr gesetzt haben und sehr setzen. Ich möchte Sie nochmals herzlich bitten, uns diesen Bericht zu geben, zumal die Zahlen, die wir kennen, ganz vielversprechend sind. Wir brauchen diese Zahlen! Bitte geben Sie sie uns! Und wir brauchen auch Ihre Stellungnahme zum Thema Interessenkonflikte in den Agenturen!

Was wir hier erleben, ist ja für die Verhältnisse im Europäischen Parlament schon bürgerkriegsähnlich. Ich möchte einfach einmal darauf hinweisen, dass es durchaus Gründe gibt, an den Agenturen Kritik zu üben. Es wurde Kritik geübt an drei Agenturen von 32 – also drei Agenturen, bei denen wir und unsere Berichterstatterin Probleme sehen. In einem Punkt möchte ich mich ausdrücklich hinter die Berichterstatterin stellen, nämlich bei der Umweltagentur. Liebe Kollegen von der sozialistischen Fraktion– und auch Herr Gerbrandy – Ihr macht hier einen Fehler! Wir haben hier Dinge entdeckt, und je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr muss man Fragen stellen. Es ist eben nicht in Ordnung, dass eine Agentur Zuschüsse an eine Nichtregierungsorganisation gibt, diese Nichtregierungsorganisation in entfernten Weltgegenden Seminare veranstaltet und die Mitarbeiter dieser Agentur sich auf diese Seminare einladen lassen. Also, ich finde das nicht in Ordnung! Wenn ihr das in Ordnung findet, umso schlimmer! Ich finde, wir müssen hier etwas tun.

Ich möchte mich noch an den Rat wenden: Sie sprechen von gegenseitigem Screening. Es ist aber halt so, dass das Parlament die Entlastung erteilt, Sie geben die Empfehlung ab. Deswegen haben wir gestern auch wieder eine nette Debatte gehabt im Zuge der Verhandlungen zur Haushaltsordnung. Wir brauchen eine Auslegung des Artikels 319 im Vertrag und des Artikel 335 – Autonomie der Institutionen. Wir haben dazu Vorschläge vorgelegt. Aber es wäre an Ihnen, sich dazu zu äußern.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). - Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές των εκθέσεων για τη μεθοδική δουλειά που έκαναν και τις πολύ καλές εκθέσεις τους. Στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης η πίεση στα δημόσια οικονομικά ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη. Η αποτελεσματική χρήση του δημόσιου χρήματος είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ταυτόχρονα ο ρόλος μας ως Κοινοβουλίου είναι η λογοδοσία προς τους πολίτες και πρέπει να βεβαιώνουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται σωστά, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με το ποσοστό λάθους και τον αντίκτυπο που έχει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζωτικής σημασίας να υπογραμμίσουμε τι συνιστά λάθος και τι όχι. Λάθος συνιστά μία συναλλαγή που δεν συνάδει στο σύνολό της με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λάθος δεν σημαίνει ότι οι πόροι έχουν χαθεί ή έχουν σπαταληθεί ή ότι έχει διαπραχθεί απάτη.

Με στοχευμένη προσπάθεια από την Επιτροπή και συγκεκριμένα κράτη μέλη το ποσοστό λάθους μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι, στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, στην πολιτική συνοχής θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος βαθμός απλούστευσης, διαφάνειας, υπευθυνότητας και ελέγχων που να συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και κόστος, στοιχείο το οποίο τελικά θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την περσινή διαδικασία απαλλαγής προσπαθήσαμε και, κατά τη γνώμη μου, πετύχαμε την αύξηση της διαφάνειας και την αυστηρότερη πειθαρχία στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και ότι δεν υπάρχουν καθόλου προβλήματα. Αλλά προσπαθούμε να εντοπίζουμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίζουμε. Στη σημερινή μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση η σημασία της παρακολούθησης έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ και όλοι μαζί – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οργανισμοί, Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο – πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα ώστε να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute den Haushalt 2010, den Bericht des Rechnungshofs hierzu.

Erfreuliches und weniger Erfreuliches zeigt sich in diesem Bericht: Licht und Schatten. Zum einen ist bei den von der EU-Kommission direkt kontrollierten und auch verwalteten Fonds festzustellen, dass die Fehlerrate nach unten geht, insbesondere in der Agrarpolitik wurden erfreuliche Ergebnisse erzielt, mit 2,3 % Fehlerrate.

Andererseits haben wir in der Kohäsionspolitik – wie seit Jahren – das Sorgenkind mit einer Fehlerrate von 7,7 % – und zwei Drittel dieser Fehler hätten von den Mitgliedstaaten korrigiert werden müssen. Das darf uns an dieser Stelle nicht ruhen lassen, auf die Mitgliedstaaten dahingehend einzuwirken, dass diese Fehlerrate nach unten geht.

Ich möchte an dieser Stelle zunächst – für die ALDE-Fraktion, aber auch als Ausschussvorsitzender – Herrn Kommissar Šemeta ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit danken, ebenso wie dem Präsidenten des Rechnungshofes. Ich schließe mich ausdrücklich den Kollegen an, die heute begrüßen, dass mit Minister Wammen von der dänischen Ratspräsidentschaft der Rat auch vertreten ist. Die Zusammenarbeit mit der Kommission und dem Rechnungshof ist vorbildlich. Die Zusammenarbeit mit dem Rat, Herr Minister Wammen, ist verbesserungsbedürftig –  und zwar von Seiten des Rates. Und ich möchte Sie bitten und ermutigen, das auch den anderen Ratsmitgliedern zu übermitteln.

Wir als Parlament erwarten, dass die Mittelverwendung in der geteilten Zuständigkeit verbessert wird, dass hier im Trilog jetzt der Rat auf das Parlament zugeht, damit wir in Zukunft die Fehlerraten nach unten bekommen. Denn wir müssen endlich auch bei der Ratsentlastung einen Fortschritt erzielen. Es kann nicht sein, dass es öffentliche Ausgaben gibt, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen! „No taxation without representation" war der Kampfruf der amerikanischen Revolution. Die Demokratie sagt, keine öffentliche Ausgabe ohne demokratische Kontrolle. Und wenn Sie das Prinzip der Reziprozität ansprechen, dann stimmt das ja nicht im Bereich des Verhältnisses von Rat und Parlament, nein, im Lissabon-Vertrag ist eindeutig geregelt, dass der Rat empfiehlt, aber das Parlament entscheidet. Das ist keine Reziprozität, das ist keine Symmetrie, das ist eine Asymmetrie und hier gilt es, dem Parlament als dem direkt gewählten Gremium der Bürgerinnen und Bürger sein Recht zu verschaffen.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Ja popieram koncepcję, aby był specjalny komisarz do spraw kontroli budżetu. Ja bym tej koncepcji nie poparł, gdybym nie wiedział, że i tak musimy stworzyć jedno dodatkowe stanowisko komisarza, ponieważ będziemy mieć za chwilę nowy kraj członkowski – Chorwację. W związku z tym, jeżeli musimy stworzyć to stanowisko, to stwórzmy je w tej sprawie, ponieważ obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej bardzo dużą uwagę przywiązują do rozliczania pieniędzy, którymi Unia Europejska, agendy i państwa członkowskie dysponują. To po pierwsze.

Po drugie. Możemy się różnić: niektórzy są za zwiększaniem budżetu i budżetu także agencji, inni przeciwko temu. Ale wszyscy uważają, że konflikty interesów są absolutnie niedopuszczalne i te sprawy trzeba raz na zawsze wyjaśnić, skończyć, żeby to było transparentne, przejrzyste, jasne i klarowne. Inaczej autorytet instytucji Unii Europejskiej będzie się obniżał, także autorytet naszego Parlamentu, który nie będzie w stanie na to reagować w sposób zdecydowany.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I have lost count. Is this the 17th year in which the auditors have failed to give a positive declaration on the EU’s budget or, in other words, have we now reached 17 years in which taxpayers’ money has not been properly accounted for? I note the statement in the resolution on the discharge of the Commission budget that progress has been made since the resignation of the Santer Commission, but I have to ask: ‘Really?’

In 2008, Commissioner Mandelson was accused of a conflict of interest after holidaying with a Russian oligarch whose company subsequently benefited from his department’s decisions. In June 2011, Commission President Barroso ran up a EUR 25 000 hotel bill for a four-night luxury stay in New York. Then there was the Commission memo issued by DG Trade in 2009 which encouraged officials to conceal information from public scrutiny. The EU and its institutions have failed to practise what they preach and what places them above the citizens they purport to represent. It is time the UK left this mess.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Mr President, I would like to touch on a question regarding the report on the European Institute for Gender Equality.

Paragraph 3 proposes the merger of the European Institute for Gender Equality and the European Union Agency for Fundamental Rights. Gender equality is a founding value of the European Union and has implications broader than simply those of human rights. I have to say that these two bodies have completely different objectives. The Institute for Gender Equality was planned over more than 10 years. The initiative for it came from this Parliament, and after long preparations it started work in 2010. I have not heard anything to suggest that its work has been inefficient. The main argument is that of saving resources.

In this House we often speak about greater integration in the European Union, in order to bring it closer to our citizens. Agencies, institutes, other EU bodies and the Member States all help us to deliver the message of the European Union. To have more Europe in every Member State is our goal. These bodies contribute a great deal to both EU and national policies. If we are concerned with saving resources, we need to talk about reform in a broader sense, systematically, and not only merely in terms of merging some of the EU institutions or agencies.

When we talk about savings, we can talk about Strasbourg and about other things, but money is not always what is at issue. There are certain things that we deliver to our citizens, and I think that having this kind of agency in Member States is crucial. I call on you to vote today not to merge these institutions.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - Atunci când vorbim de descărcare de gestiune, automat vorbim de utilizarea banilor europeni şi de atenţia foarte sporită pe care trebuie să o avem asupra felului în care banii europeni sunt folosiţi. Am fost raportor pe raportul privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene şi sunt de acord că, mai ales în perioade de criză, dar chiar şi în perioade de creştere economică, banii europeni trebuie folosiţi cu foarte mare grijă.

De aici însă, până la a transforma descărcarea de gestiune bugetară într-o scenă pe care raportorul să defileze şi să lucreze la propria imagine este o distanţă foarte mare. Eu zic că este o reacţie politică disproporționată între ceea ce se întâmplă în agenţiile europene şi ceea ce doreşte în realitate raportorul.

Eu cred că dna raportor Monica Macovei nu caută decât să îşi facă imagine pentru că avem şi procedurile, şi instrumentele necesare pentru ca atunci când apar probleme, să le rezolvăm din timp. Cred că este o reacţie politică mult exagerată şi dna Macovei nu caută decât să îşi creeze propria imagine.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Posiadamy obecnie 32 agencje europejskie zatrudniające 5,5 tysiąca osób. Koszty funkcjonowania to około 700 mln euro. Niewątpliwie ich funkcjonowanie w większości jest uzasadnione: pracują wszak na rzecz instytucji europejskich, ułatwiając podejmowanie decyzji, wypełniają też zadania wspólnotowe, jak chociażby agencja FRONTEX strzegąca naszych granic. Tym niemniej potrzebny jest przegląd ich funkcjonowania, w szczególności zasad, jakie w nich obowiązują w kwestii konfliktu interesów, których to wiele przypadków ujawniono w ostatnich latach. To może podważyć wiarygodność ocen, ekspertyz i certyfikatów wydawanych przez niektóre agencje, a w konsekwencji uderza również w autorytet Komisji i Parlamentu.

Należy również ocenić politykę finansową agencji, niektóre – jak to jest w przypadku Agencji Praw Człowieka w Wiedniu – nie potrafią wykorzystać swojego budżetu, wydając na gwałt gros środków w ostatnim miesiącu roku, lub starają się przenieść je na następny rok. Trzeba rozważyć, czy by w przyszłości nie powołać tymczasowej komisji w Parlamencie ds. przeglądu funkcjonowania agencji pod kątem zasadności istnienia każdej z nich jako odrębnego ciała, a ponadto poddać analizie zasady ich funkcjonowania, w szczególności problemy konfliktu interesów, bezstronności czy wycieku poufnych informacji. Są to niezwykle ważne sprawy. Trzeba przeprowadzić na pewno debatę nad tym, czym jest konflikt interesów, żeby z jednej strony zabezpieczyć wysoki poziom pracowników agencji, a z drugiej – przejrzystość procedur. Musimy pamiętać, że w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy od państw członkowskich wymagana jest wstrzemięźliwość budżetowa, szczególnie ważne jest, żeby Unia Europejska wykorzystywała swoje zasoby starannie, ograniczając marnotrawstwa czy też nieprawidłowości, a nawet i oszustwa.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - V úvode by som chcela zdôrazniť, že agentúry Európskej únie vrátane Agentúry pre ľudské práva majú v súvislosti s dosahovaním cieľov a politík Európskej únie zásadný význam. Napriek tomu, že tvoria len 1 % rozpočtu Únie, ich prínos pre občanov členských štátov je nespochybniteľný.

V súvislosti s absolutóriom za plnenie rozpočtu Agentúry pre základné práva však považujem za potrebné zdôrazniť, že ak má agentúra naďalej fungovať a vyvíjať svoju činnosť čo v najefektívnejšej podobe, musí prijať viacero opatrení, ktoré jej pomôžu prekonať hlavné problémy, ktoré súvisia s rozpočtovými aktivitami, výdavkami, financovaním projektov, či prijímaním zamestnancov. Veľmi znepokojujúce sú aj tvrdenia o údajnom obťažovaní zamestnancov, pričom v tejto súvislosti bola podaná už aj žaloba. V súčasnosti je preto nevyhnutné, aby agentúra na tieto obvinenia primerane reagovala a objasnila zaobchádzanie s informátormi, pretože dôsledné uplatňovanie existujúcich pravidiel na ochranu informátorov nie je jednoznačné a agentúra by o ňom mala Európsky parlament informovať a predložiť písomnú správu. Ďalší negatívny aspekt súvisí s plánovaním rozpočtu. Agentúra by sa v tomto smere mala takisto zlepšiť. Vysoký objem prenesených finančných prostriedkov je totiž znepokojujúci a Dvor audítorov naň už takisto opakovane upozorňoval.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty na základe článku 149 ods. 8 rokovacieho poriadku.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Danke, Frau Flašíková! Mich würde die Menschenrechtsagentur interessieren. Könnten Sie uns vielleicht kurz erklären, was die wichtigsten Erfolge der Menschenrechtsagentur in der letzten Zeit waren?

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty Vážený pán kolega Rubik, určite sa dostaneme aj k téme, kedy budeme hovoriť o práci jednotlivých agentúr; v tejto chvíli hovoríme ale o plnení absolutória za rok 2010 a ja som Agentúru pre základné práva spomínala najmä v kontexte plnenia tých úloh, ktoré vyplývajú z absolutória. Verím však, že v budúcnosti sa dostane aj k takej podrobnejšej diskusii o práci jednotlivých agentúr a ďakujem Vám za túto otázku, považujem za dôležité rozobrať ju v budúcnosti aj tu v pléne Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija. – Arvoisa puhemies, puhumme nyt vuoden 2010 budjetista, sen valvonnasta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän verovarojansa ja veroeurojansa käytetään. Julkisten varojen käytön tulee olla läpinäkyvää ja avointa.

Puhun ulkoasiainvaliokunnan puolesta, ja haluaisin nostaa esille yhden tulevaisuuteen liittyvän kysymyksen. On tärkeää, että me tiedämme, miten ulkosuhdebudjetti käytetään. Komissio ja neuvosto voisivat harkita, että kehitysyhteistyövarat, kaikki ulkosuhdebudjetin rahat, olisivat aivan päivittäin ja viikoittain Internetin kautta seurattavissa. Se on nykypäivää, ja sitä kautta kansalaiset voisivat seurata, mitä hyvää heidän veroeurojensa käytöstä seuraa esimerkiksi Afrikan köyhillä alueilla.

Haluaisin nostaa esille myös ongelman, joka ei koske kylläkään ulkosuhdebudjettia, mutta on ongelma. On todella käsittämätöntä, että komissio on viimeiset kuusi vuotta viitannut kintaalla yhteisille sovituille säännöille ja pimittänyt parlamentilta neuvoston varojen käyttöön liittyvät asiat.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera, relatrice per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo come relatrice del parere sul discarico 2010 della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e volevo parlare dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Il 2010 è stato un anno particolare per questo istituto perché è diventato finanziariamente indipendente. A distanza quindi di due anni da tale indipendenza finanziaria, il 92,3% dell'organico in termini di risorse umane di questo istituto è stato completato ed è ora pienamente operativo e funzionante.

L'istituto svolge un ruolo centrale nell'identificazione di misure adeguate volte a superare le numerose discriminazioni nei confronti delle donne, in particolare mediante l'attività di elaborazione di studi, ricerche, dati statistici, scambi di buone pratiche in materia di pari opportunità all'interno dell'Europa a 27. L'istituto in questo momento svolge un ruolo fondamentale per i diversi Stati membri e per la Commissione europea, che stanno valutando di introdurre una legislazione sull'incremento delle donne nei ruoli decisionali delle imprese, e quindi l'attività di questo istituto è fondamentale.

Sono quindi contraria alla richiesta di prendere in considerazione la fusione dell'istituto di Vilnius con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali di Vienna. Questi due istituti hanno dei ruoli completamente differenti – come ho detto l'istituto di Vilnius si occupa di tematiche di pari opportunità mentre l'agenzia di Vienna si concentra sui diritti umani – quindi chiedo a tutti i colleghi di sostenere l'emendamento per la soppressione del paragrafo 3.

 
  
 

Procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Ker sem bila velik del življenja v gospodarstvu, bi si predstavljala, da danes obravnavamo razrešnice za leto 2011, ne za 2010, kajti po tolikem času je težko govoriti o odstopanjih in o nujnih popravkih, ki jih je potrebno narediti.

Državljani vsak dan poslušajo, in državljanke, enkrat o rasti, drugič o varčevanju in zato bi pri agencijah, ki so sicer izjemnega pomena za države članice, morali se tudi osredotočiti na lastno porabo, na lastno znižanje stroškov, na varčevanje.

Tukaj je gotovo, da mnogo priložnosti, hkrati pa povečanje učinkovitosti in odzivnosti za državljanke in državljane.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Susţin poziţia raportoarei şi colegei mele, dna Monica Macovei, cu siguranţă una dintre cele mai potrivite persoane să se ocupe de amânarea descărcării bugetare pentru Agenţia Europeană de Mediu, dar şi EFSA şi EMA. Este o măsură necesară pentru a clarifica şi a remedia aspectele problematice identificate în gestiunea lor financiară.

Am în vedere, în special, existenţa unor conflicte de interese care reprezintă o problemă atât la nivel european, cât şi în statele membre, inclusiv în România. Deciziile luate în asemenea situaţii sunt contrare interesului public şi duc la folosirea necorespunzătoare a banilor contribuabililor. Cei peste 30 000 de euro acordaţi pentru o călătorie care seamănă a vacanţă reprezintă un exemplu grăitor. Având responsabilitatea controlului bugetar, Parlamentul nu poate trece cu vederea aceste cazuri. Altfel, cum mai putem pretinde ca cetăţenii să aibă încredere în instituţiile europene?

 
  
 

(Fin del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, Président de la Cour des comptes. − Monsieur le Président, je profite de ces derniers moments pour d'abord remercier les membres de cette assemblée pour les mots d'appréciation qu'ils ont adressés à la Cour des comptes et à l'égard de son travail.

L'octroi de la décharge est un privilège du Parlement européen. Nous avons entendu aujourd'hui des appels à une meilleure supervision du travail, à un meilleur feedback, à une meilleure gestion financière, à une simplification accrue, au renforcement des mécanismes de reddition des comptes et de la transparence. Je pense qu'il s'agit aussi d'une occasion qui s'offre à toutes les institutions de revoir le cadre réglementaire et le cadre de mise en œuvre de la prochaine période de programmation. Nous devons avoir des règles plus claires et plus simples et poursuivre des objectifs qui ont vraiment un sens en eux-mêmes, dans le but de créer une valeur ajoutée pour l'Union européenne.

L'évolution que connaît la gouvernance économique de l'Union nous pose aussi des questions nouvelles, notamment en ce qui concerne le mécanisme de reddition des comptes. Le mécanisme européen de stabilité s'inscrit dans le cadre de cette évolution. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'un comité d'audit composé d'auditeurs indépendants a été mis en place et qu'il présentera ses rapports au Parlement. J'ai aussi entendu des appels à la Cour des comptes pour qu'elle soumette dans les meilleurs délais son rapport sur les conflits d'intérêts dans les agences. Je l'avais déjà indiqué par écrit à plusieurs reprises à cette institution: soyez assurés que vous aurez ce rapport. Mais laissons-nous le temps de bien le réaliser et de mener une procédure contradictoire avec les agences concernées, de façon à ce qu'il vous apporte une réelle valeur ajoutée pour vos débats motivés par d'autres raisons.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank all the Members who participated in this fruitful debate. Your contributions demonstrate the will of the discharge authority to contribute to more effective budget execution, aiming not only to meet policy objectives but also to ensure that financial support reaches those who need it most. This is a question of effectiveness, fairness and justice. Moreover, the European budget is the most concrete expression of the solidarity among European people and, therefore, it deserves the utmost care and commitment on the part of those managing and controlling it.

Improving the EU’s financial governance is a demanding task involving many stakeholders and financial actors. At the forefront are the citizens of Europe and the benefits they derive from EU-financed projects and programmes. Their interests and the protection of EU taxpayers’ money are the main drivers for our ambitions and our efforts to improve the financial management of the EU budget.

Next, we have the financial actors. The Commission is fully committed to endorsing its final responsibility regarding implementation of the budget. But the effective involvement of all financial actors, without exception, and their commitment to value for money and sound financial management are instrumental to further reducing the risk of errors. In this respect, more effort is needed, in particular on the effectiveness of control and management systems, but also on the transparency and accountability of the European and national authorities in charge of ensuring optimal use of EU money.

That is why the Commission will endeavour to keep this Parliament, as discharge authority, fully informed of the execution of the European budget. It will therefore continue to provide the necessary information in the accounts and via the various reports announced during the hearings of the Commissioners responsible. Moreover, the Member States’ annual summaries, accompanied by an analysis and guidelines, will be transmitted in a user-friendly manner to the Committee on Budgetary Control in accordance with the provisions of Article 319 of the Treaty.

Several concrete questions were raised during this debate, and I would like to reply to them. Ms Ivanova raised the issue of outstanding commitments, and I can only agree that the outstanding commitments need to be substantially reduced. Therefore the Commission has proposed an appropriate level of payments for the 2013 budget. Then Mr van de Camp raised the issue of external funds in relation to the Schengen Information System (SIS I and SIS II). You will know that many difficulties were encountered in the past in the development of this system. It is now operational and the Commission is carefully monitoring it to ensure it functions in an effective and reliable manner. The Commission is ready to report on it if requested to do so.

With regard to the funds for external borders, the Commission can execute the allocated budget when we receive claims from the Member States. I will pass your concerns on to my fellow Commissioner in charge of this matter.

Several of you, namely Mr Berman, Ms Hohlmeier, Mr Schmidt and Ms Jäätteenmäki, raised the issue of the status of the European Development Fund (EDF). In the financial framework for 2014-2020 the Commission has proposed keeping the same setting, i.e. outside the Union budget, but it has also made a clear commitment to assess all other options for the financial period post-2020.

There were, of course, many points made about the agencies, and I would like to say a few words regarding the Food Safety Agency, in response to Mr Bové. The Commission regrets the appointment of Ms Diána Bánáti as an executive director of the International Life of Science Institute, as that position is clearly incompatible with her role at the EU Food Safety Agency. The Commission will decide with the Council on the next steps to be taken to replace Ms Bánáti.

For the future, I want to inform you that the interinstitutional working group on traditional agencies, in which Parliament is participating, has addressed the need to develop a consistent policy on preventing conflicts of interest for staff, advisers, experts and board members. This work has to be done in the working group and I hope it will produce an appropriate solution.

To conclude, I want to assure you that the Commission will address all other measures and actions included in the discharge resolution to be adopted today. Many of these measures have already been proposed in the review of the Financial Regulation and in the legal bases for the next financial framework.

The Commission will also invite all the other parties actively concerned to join our efforts and to share our objective of further improving the execution of the EU budget.

 
  
MPphoto
 

  Nicolai Wammen, formand for Rådet. − Hr. formand! Ærede medlemmer! Hr. kommissær! Lad mig her ved afslutningen af debatten slå fast, at det har været spændende, interessant og vigtigt at lytte til de mange indlæg fra parlamentets medlemmer. Det er mit håb, at vores to institutioner snart kan indgå en holdbar aftale om en moderniseret dechargeprocedure. Det er på høje tid, at vi i fællesskab finder en løsning.

Som jeg nævnte i mit indledende indlæg, så fremlagde Rådet allerede tilbage i marts 2011 et forslag til et "memorandum of understanding" for samarbejdet mellem Parlamentet og Rådet under den årlige dechargeprocedure. Dette memorandum indeholder konkrete forslag til, hvordan vi kan udveksle de nødvendige oplysninger og dokumenter på en måde, der respekterer vores institutioners respektive roller i proceduren. Lad mig derfor i dag slå fast, at Rådets forslag ikke er et ultimatum. Det er klart, at vi må have gang i forhandlingerne mellem vore institutioner for at nå en aftale, og jeg håber derfor, at Parlamentet snart vil kunne nedsætte en forhandlingsdelegation, så vi kan komme i gang med arbejdet. Vi må alle være vores ansvar bevidst og gøre vores til at finde en løsning. Det skylder vi ikke mindst de europæiske skatteydere, som har krav på, at vi i fællesskab finder en effektiv og holdbar måde at holde kontrol med vores institutioners udgifter.

Hr. formand, kære medlemmer! Tiden er ikke til kampe mellem institutioner, i stedet er tiden til samarbejde og til, at vi viser vores borgere, at vi kan indgå kompromiser og levere resultater. Jeg håber derfor, at vi i fællesskab meget snart vil kunne sætte os til forhandlingsbordet.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, rapporteur. − Mr President, I am sorry that I could not be here for the whole debate. I am very happy that the Danish Presidency is here – they are in other places as well having trialogues – but I have followed the debate extensively.

The problem here is shared management, and shared management is exactly the same as it was when I was a kid and my sister and I had the shared responsibility of cleaning the house. Nobody cleaned the house and then we stood there blaming each other. The problem is not all over the place. It is in structural funds and in all Member States. 60% of the errors come from three Member States: 31% from Spain, 18% from Italy and 10% from the UK. 58% of the errors could have been corrected by Member States, according to the Court of Auditors. I think it is high time that the Council debates this amongst themselves; it is your taxpayers, it is your money.

That does not mean that the Commission is without responsibility. They have the responsibility to control and sanction those who do not play by the rules. I ask myself: does the Commission not have the tools to do that? Or do you not use the tools that you have? My response has been that it is a combination. You lack some tools, but you do not use the tools which you have effectively enough. Therefore, we have a responsibility in the upcoming programming period to give you the tools which you need now when we are co-legislators. That goes for the Council as well. But we demand of you, as a part of this discharge procedure, to use the tools you have more effectively.

The reason that I decided to propose to grant discharge is because I heard your sincere wish to change the way you work with sanctions, suspensions and interruptions and that is the reason we give you discharge. If, next year, we do not see any change, then it is a whole new deal. However, I think that we are on the right track and I am happy that you have been listening to the recommendations we have given in our resolution. I think that it is a good basis for improving the situation for next year.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser, Berichterstatter. − Herr Präsident! Die Agenturen waren ja ein sehr konfliktträchtiges Thema in dieser Aussprache, darum möchte ich vielleicht meine zweite Redezeit dafür nutzen, um kurz auf die Agenturen einzugehen.

Frau Haug hat recht, die Agenturen wurden in den letzten sieben Jahren und mehr sehr, sehr heftig kritisiert. Meines Erachtens nach aber zu Recht. Es gibt Doppelgleisigkeiten, es gibt fragwürdige Standortentscheidungen, es gibt Fragen in Bezug auf die primärrechtliche Grundlage, es gibt aufgeblasene Verwaltungsräte und und und. Also hier sind ganz dringend einige Fragen zu stellen. Das sind natürlich horizontale Fragen, das ist mir schon klar.

Aber jetzt sind neue Fragen aufgetaucht zu drei spezifischen Agenturen. Hier geht es um Interessenkonflikte, hier geht es um mehrere Interessenkonflikte, nicht bloß um einen. Hier geht es um offene Fragen in Bezug auf Ausschreibungsverfahren. Hier geht es um Fragen der Verschwendung von Steuergeld.

Natürlich ist es die Sache jedes einzelnen Abgeordneten, wie er diese Fälle beurteilt, ob er die Entlastung erteilt oder nicht. Aber ich möchte das Haus schon daran erinnern, dass wir vor kurzem sehr, sehr massive Korruptionsfälle hier in diesem Haus hatten und dass dieses Haus genau aus diesem Grund auch verpflichtet ist – es ist wirklich verpflichtet! –, sich ausreichend um Interessenskonflikte zu kümmern. Und ich möchte auch daran erinnern – auch vielleicht an die Adresse des Herrn Geier –, dass es heute bei der Entscheidung nicht darum geht, die Entlastung zu verweigern.

Es geht um den Aufschub der Entlastung. Es geht also um die Frage, haben wir noch länger Zeit, hat die Agentur noch länger Zeit, die offenen Fragen zu klären? Aus diesem Grunde bin ich sehr wohl der Meinung, dass hier jeder Abgeordnete die Pflicht hat, diesen längeren Zeitraum einzuräumen. Aus diesem Grunde möchte ich auch für Unterstützung für den Vorschlag von Frau Macovei werben. Ich finde ihre Arbeit ausgezeichnet und ich möchte ihr auch auf diesem Wege ein Kompliment dafür aussprechen.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, Berichterstatter. − Herr Präsident! Lieber Martin, das fügt sich ja ganz schön, dass ich gleich auf deine Frage antworten kann.

Mir ist schon klar, dass es an diesem Punkt nicht um die Verweigerung der Entlastung geht. Aber wenn die Berichterstatterin zu der Entlastung der Agenturen Vorwürfe gegen die Agenturen erhebt, die zum Teil außerhalb der Verantwortung dieser Einrichtungen liegen, weil die Besetzung bestimmter Gremien, die du zu Recht als aufgeblasen dargestellt hast, in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, dann wird es im Oktober nur die Möglichkeit geben, die Entlastung zu verweigern, weil sich diese Situation nicht geändert haben wird, weil die Mitgliedstaaten ihr Verhalten gegenüber den Agenturen nicht geändert haben werden. Deswegen ist das politische Instrumentarium nicht das passende.

Die S&D-Fraktion ist nun wirklich die letzte, die Interessenkonflikte nicht ernst nehmen würde. Der von Kommissar Šemeta gerade angesprochene Fall ist ja einer, der sozusagen nochmals ein aktuelles Licht auf die Situation wirft. Aber das Problem ist mit dem Aufschub der Entlastung nicht gelöst. Ich habe im Ausschuss immer wieder dazu argumentiert, dass die Frage so gelöst werden muss, dass wir den Bericht des Europäischen Rechnungshofs, den uns Präsident Caldeira dankenswerterweise auch angekündigt hat, abwarten sollen, um dann auf der Basis einer vertieften Faktenlage zu Ergebnissen zu kommen, die wir dann auch seriös diskutieren können.

Ich bin dabei, Situationen anzuklagen, wie beispielsweise die auch von dir angesprochene Frage der Auswahl von Sitzen von Agenturen. Ich habe selber in einer Presseerklärung kritisiert, dass uns die britische Regierung dazu zwingt, eine Agentur in Canary Wharf anzusiedeln. Das ist der teuerste Immobilienmarkt, den die Europäische Union anzubieten hat. Das ist dieselbe Regierung, die der EU Einsparungsvorschläge macht. Die soll doch mal einfach bei ihren eigenen Entscheidungen anfangen.

Insofern gibt es in der Frage der Kritikwürdigkeit viel weniger Meinungsverschiedenheiten, als das vielleicht den Anschein hat. Es gibt Auseinandersetzungen in der Frage, was die politische Antwort darauf ist.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, rapporteur. − Mr President, I will try to answer and to sum up the debate. I would like to start by saying that the work has changed and we must follow these changes. Transparency and proper management of conflicts of interest has become vital for both governments and our citizens.

Secondly, conflicts of interest – I repeat what I said this morning – must be a criterion in the discharge procedure for all the EU institutions. I repeat that in particular for our Socialist colleagues. The discharge procedure is the place to evaluate conflicts of interest because, if they are not correctly managed, conflicts of interest can distort the allocation of public resources and human resources policies, and can lead to public funds being wasted. So, yes, this is the place to discuss it.

Once again we took this opportunity to call on the Council, the Commission and the Member States to revise the way they appoint members of the management boards of the agencies, as well as the directors. I am glad to hear from Commissioner Šemeta today that this will be taken into account and the policy revised. This will only help the agencies. I believe that the postponement will also help the agencies to finish the clearing, or at least to have in place, in an irreversible way, a structured policy against conflicts of interest.

I will not respond to the personal criticism from the Socialists. I would just like to say that I have not heard any concrete argument as to why discharge for the three agencies should not be postponed. Once again, this is nothing to do with the work of the agencies. This is not going against the agencies. Rather, it is to help the agencies, and also to increase people’s trust in the work of the agencies and of Parliament, to see that we take it seriously when we carry out the discharge. We do not put stamps on some other reports.

Finally, I am grateful to all of you for this debate and for the discussion we have had, including those who criticised my proposals. I am very glad that the conflict of interest issue was the subject of such a large debate. I am sure that this will continue.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate conjunto.

La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Norėčiau kolegas paraginti balsuoti už biudžeto kontrolės komitete priimtą pranešimą dėl Europos lyčių lygybės instituto (angl. EIGE) 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taip pat norėčiau paraginti kolegas palaikyti socialdemokratų frakcijos vardu įregistruotą pakeitimą, kuriuo siūlome iš prie Parlamento sprendimo pridedamos rezoliucijos ištrinti siūlymą ateityje apsvarstyti Europos lyčių lygybės instituto ir Europos pagrindinių teisių agentūros sujungimą. Mieli kolegos, įvertinus šio instituto svarbą skatinant lyčių lygybės aspekto įgyvendinimą Europos Sąjungos bei jos šalių narių politikoje, taip pat pastangas siekiant užtikrinti lyčių lygybės įgyvendinimą valstybių narių darbo rinkose bei piliečių sąmoningumo udymmą šiuo klausimu, negalime balsuoti už šio instituto panaikinimą ateityje. Lyčių lygybė yra viena iš Europos Sąjungos pamatinių vertybių, dar kartą patvirtintų strategijoje „Europa 2020“ bei visuose šios strategijos įgyvendinimo dokumentuose. Progresyvus mąstymas mums turėtų neleisti net svarstyti tokios galimybės. EIGE įgaliojimai, palyginti su Europos pagrindinių teisių agentūra, yra unikalūs, nes jie yra susiję su moterų ir vyrų de facto lygybės kontrole, reiškiančia moterų ir vyrų praktinę lygybę visose gyvenimo srityse, įtvirtinamą pagal ES politiką. Tuo tarpu Pagrindinių teisių agentūros įgaliojimai yra susiję su teisine lygybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. Dovolte, abych jako zpravodajka Výboru pro rozpočtovou kontrolu zdůraznila důležitost zprávy Evropského účetního dvora č. 7/2011 nazvané „Je agroenvironmentální podpora dobře nastavena a řízena?“ a našich doporučení (body 74–83), které obsahuje zpráva. Agroenvironmentální opatření jsou důležitou politikou EU a prostředky EU vyčleněné na tyto platby pro období 2007–13 činí 22,2 miliardy EUR. Od roku 2000 jsou agroenvironmentální platby součástí politiky rozvoje venkova EU, Komise sdílí řízení s členskými státy. Komise hodnotí a schvaluje programy rozvoje venkova, které členské státy vypracovávají a předkládají. Cílem plateb je motivovat zemědělce, aby používali metody slučitelné s ochranou a zlepšováním životního prostředí.

Dle Účetního dvora agroenvironmentální politika nebyla nastavena tak, aby přinášela konkrétní přínosy životnímu prostředí. Cíle agroenvironmentálních plateb nejsou natolik konkrétní, aby bylo možné posoudit jejich dosažení, uváděné problémy životního prostředí nepředstavují jednoznačné odůvodnění pro poskytnutí agroenvironmentálních plateb, plnění politiky není možné snadno monitorovat. Z toho pro členské státy plyne, aby stanovily jasně zacílené programy rozvoje venkova, pro Komisi, aby programy před schválením posuzovala přísněji. V této souvislosti s příštím programovým obdobím je nezbytné zacílit agroenvironmentální režimy na specifičtější priority. Agroenvironmentální platby mohou dosáhnout požadovaných účinků v oblasti biodiverzity, zachování a rozvoje systémů zemědělství a lesnictví s přírodní hodnotou, v oblasti ochrany vody a boje proti klimatickým změnám.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Wykonanie budżetu w 2010 r. stanowiło wyzwanie, gdyż był to pierwszy pełny rok obowiązywania nowego Statutu posła i Statutu asystenta wraz z szeregiem zmian w przepisach wykonawczych do obu statutów, stanowiących znaczne dodatkowe obciążenie dla administracji Parlamentu. Tym niemniej budżet PE został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego, co potwierdziła ocena Trybunału Obrachunkowego, stwierdzająca brak poważnych uchybień przy ocenie zgodności systemu kontroli i nadzoru z rozporządzeniem finansowym.

W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję otwarcie w 2011 roku Centrum dla Odwiedzających, które odwiedziło już ponad 100 000 obywateli, sugerując jednocześnie przeprowadzenie analizy po 12 miesiącach jego działalności, tak by ocenić reakcję opinii publicznej, a także związane z nim koszty i korzyści z myślą o opłacalności tej inwestycji. Nie zgadzam się natomiast z krytyką skierowaną pod adresem EuroparlTV, którą osobiście postrzegam jako udane przedsięwzięcie, na ocenę którego należy jeszcze poczekać, z uwagi na trwającą wciąż fazę pilotażową projektu.

W kontekście udzielenia absolutorium za rok 2010, wielki niepokój budzą natomiast wydatki Parlamentu związane z utrzymaniem siedziby w Strasburgu, które wyniosły w 2010 r. - 51.500.000 EUR oraz koszty już poniesione i prognozowane na najbliższych 20 lat w odniesieniu do budynku KAD w Luksemburgu, przekraczające 800 000 euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. Primul fapt care surprinde, chiar după o simplă consultare a ordinii de zi de astăzi, este numărul ridicol de mare al agenţiilor europene. Parlamentul are astăzi în faţă 43 de rapoarte de descarcare de gestiune, referitoare la tot atâtea instituții europene.

În aceasta perioadă, în care utilizarea înțeleaptă a banilor publici este esenţială, Parlamentul ar trebui să se aplece asupra unei analize riguroase cu privire la utilitatea şi necesitatea acestor agenții. Ideea comasării CEPOL si EUROPOL, de exemplu, este binevenită. Cred că şi alte soluţii asemănătoare ar putea fi identificate.

O astfel de analiză este cu atât mai necesară în condițiile suspiciunilor extrem de grave privind modul în care sunt cheltuiți banii publici în aceste agenții şi cu privire la posibilele conflicte de interese. Voi vota pentru amânarea descărcării de gestiune în cazul anumitor agenţii. Această măsură nu este o soluție pentru problemele menţionate, însă cred că poate reprezenta punctul de pornire a unei analize riguroase a modului de funcționare, a cheltuielilor şi a utilităţii agenţiilor, exagerat de numeroase la nivelul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. Norėčiau išreikšti nepritarimą siūlymui sujungti Europos lyčių lygybės institutą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, įtrauktą į 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Toks siūlymas grindžiamas lėšų taupymu ir noru išvengti veiklos kartojimosi. Noriu atkreipti kolegų dėmesį, kad abiejų institucijų tikslai skiriasi. Šis institutas būtent ir buvo įsteigtas todėl, kad kai kurių su lyčių lygybe susijusių uždavinių tuo metu veikiančios institucijos nevykdė. Europos lyčių lygybės instituto uždaviniai yra išskirtiniai: tai ir mokslinių tyrimų duomenų, ir informacijos koordinavimas, centralizavimas ir platinimas, tinklų kūrimas, moterų ir vyrų lygybės matomumo didinimas ir kt. Institutas buvo įsteigtas tik 2007 m., darbuotojų įdarbinimas irgi baigėsi neseniai. Todėl, kai pagaliau institutas gali efektyviai vykdyti savo funkcijas, manau yra neracionalu ir nepagrįsta jį performuoti.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.10 horas, se reanuda a las 11.30 horas)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 

10. Muud küsimused
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'on Karim ha chiesto la parola, e ne ha facoltà.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR). - Mr President, in July last year my home in the United Kingdom was surrounded by a mob fuelled by racist and religious hate, with weaponry in their possession and intent on violence. My wife and child were left petrified and in fear for their safety. Twelve people have now been convicted in the criminal courts for these offences.

I thank outgoing President Buzek for his condemnation of this incident whilst in office, and my colleague Emine Bozkurt for her support, along with the support of the overwhelming majority of Members of the House. I thank the Lancashire police for protecting my family, which allowed me to carry on with my parliamentary duties, and the Crown Prosecution Service for delivering these racist extremists to justice.

Colleagues, to this day I have no answer to give my nine-year-old daughter, who still asks why. Yet in this Chamber sits one MEP who at the time offered these racists any help and support he could. Be sure of one thing. We will not cower in the face of your thuggery. You and your sort will never divide us. We will stand united and face you. Today I speak not only for this House, but for every right-thinking citizen of my country and Europe.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (EFD). - W związku z sytuacją, jaka zaistniała na Ukrainie – chodzi o sytuację pani premier Julii Tymoszenko oraz zapowiedź Komisji Europejskiej bojkotu EURO 2012 – w imieniu naszej grupy chciałbym zwrócić się z prośbą o wniesienie na następną sesję Parlamentu Europejskiego punktu dotyczącego debaty oraz rezolucji w sprawie standardów praw człowieka na Ukrainie, ale też w sprawie odrzucenia bojkotu jako formy wywierania wpływu na sytuację związaną ze standardami demokratycznymi oraz przestrzeganiem praw człowieka na Ukrainie. Chcemy być razem z narodem ukraińskim, ale cały naród ukraiński, również ukraińska opozycja, chce EURO 2012. Przestrzegajmy reguł fair play w sporcie i w polityce. Mam nadzieję, że taka debata będzie bardzo potrzebna i jest aktualna. Ta piłka jest symbolem naszego dobrego ducha w sporcie i w polityce i ta piłka jest dla pana przewodniczącego, będzie przekazana pani Julii Tymoszenko.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Permettetemi di esprimere la solidarietà di tutto il Parlamento all'onorevole Karim.

 

11. Üleeuroopalise õiglaste mälestuspäeva loomise toetamine (kirjalik deklaratsioon)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − La dichiarazione scritta 0003/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, presentata da Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi e David-Maria Sassoli ha raccolto le firme della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e pertanto, conformemente all'articolo 123, paragrafi 3 e 4, del regolamento, sarà trasmessa ai suoi destinatari e pubblicata nei "Testi approvati" della presente seduta con l'indicazione nel processo verbale dei nomi dei firmatari.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, da oggi il concetto di Giusto, sempre identificatosi con chi ha salvato degli ebrei dalla soluzione finale, con l'approvazione del Parlamento europeo diventa patrimonio di tutta l'umanità.

Ci sono state obiezioni da chi non riconosce il comunismo sovietico come totalitarismo e si rifiuta di paragonare i lager ai gulag, da chi per non compromettere i rapporti con la Turchia vorrebbe ignorare il massacro degli armeni, da chi pensa che accostare la shoah agli altri orrori del Novecento con l'uso esteso e generalizzato della parola Giusto la banalizzi, da chi infine ha criticato l'esclusione o l'inclusione di questo o quell'esempio di genocidio o massacro.

Il Parlamento europeo ha superato queste ed altre obiezioni, e da oggi gli uomini e le donne che con il loro coraggio, a volte con il sacrificio della vita, si sono opposti al sopruso del tiranno di qualsiasi ideologia e colore politico sono riconosciuti eroi della dignità umana e della costruzione dell'identità morale dei popoli europei.

 

12. Hääletused
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati dettagliati della votazione: vedasi processo verbale)

 

12.1. Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (hääletus)

12.2. Teatavate Venemaalt pärit terasetoodete impordi suhtes kehtestatud piirnormid (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (hääletus)

12.3. Euroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (hääletus)

12.4. Parlamendiliikme Corneliu Vadim Tudori puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (hääletus)

12.5. Piirkondlikud lennujaamad ja lennuteenused (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (hääletus)

12.6. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu, komisjon (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (hääletus)

12.7. Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  

Dopo la votazione sull'insieme del testo.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, the Commission welcomes the European Parliament’s decision to grant discharge to the Commission for the implementation of the 2010 budget. I am particularly grateful to Mr Fjellner, with whom I have had excellent relations throughout the whole discharge process.

Today’s vote acknowledges that the budget has overall been properly managed. It also points out many challenges for all actors involved in the management and control of EU funds. With the final vote today, Parliament submits an extensive list of requests to the Commission. The Commission services are already working on the replies and follow-ups, and the Commission will report back in early autumn. Thank you very much for your vote.

 

12.8. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (hääletus)

12.9. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (hääletus)

12.10. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.11. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Kohus (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.12. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.13. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.14. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Regioonide Komitee (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.15. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Ombudsman (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.16. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Andmekaitseinspektor (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (hääletus)

12.17. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
 

- prima della votazione finale

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Mr President, as shadow rapporteur for the Socialist Group on the agencies, I would like to inform the team that we have a mistake in the voting list, so they have to follow their shadow: me. We vote against the report.

 

12.18. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.19. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.20. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.21. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.22. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.23. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.24. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.25. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.26. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.27. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.28. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.29. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.30. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.31. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.32. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.33. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.34. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.35. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.36. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.37. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.38. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Europol (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.39. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
 

- Durante la votazione

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, we are going at such a speed that by the time I hear ‘for, against, abstain’, it is too late to put your hand up. I realise that everybody wants to go to their lunch, but we are either here to vote or we are not. If we are here to vote we should do it at a speed where it is possible to put your hand up and down in the right order. Grazie, Signor Presidente!

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Grazie per le parole in italiano collega! Guardi però che io non ho assolutamente trascurato la votazione, ho solo accelerato il ritmo quando le maggioranze erano evidenti.

 

12.40. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.41. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.42. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ARTEMIS - manussüsteemid (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.43. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Clean Sky - aeronautika ja keskkond (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.44. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.45. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.46. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatus (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.47. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.48. 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)

12.49. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - pettustevastane võitlus - 2010. aasta aruanne (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (hääletus)

12.50. Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (hääletus)

12.51. Ohtlike kemikaalide eksport ja import (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (hääletus)
 

Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Jørgensen, and the shadow rapporteurs for their constructive approach to the proposal. Following fruitful cooperation between the three institutions, I believe we have reached our common objective and a good and reasonable outcome which the Commission can accept.

However, the Commission would like to make a declaration on the external representation aspects to ensure that the provisions are interpreted in coherence with the Treaty and to avoid legal uncertainty. The declaration states, and I quote: ‘The Commission observes that the title of Article 5 refers to the participation of the Union in the Convention, whereas paragraph 1 speaks more broadly of participation in the Convention, which shall be a joint responsibility of the Commission and the Member States. It recalls that the Commission represents the Union, under Article 17(1) of the Treaty on European Union, in areas that do not come under the common foreign and security policy. Accordingly, the Commission considers that the joint responsibility of the Commission and the Member States mentioned in Article 5(1) does not refer to the representation of the Union, as could possibly be derived from the title. Rather, Article 5(1) must be interpreted in the light of the division of competences between the Union and the Member States established by the Treaties.’

 

12.52. Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 87 ja 88 muutmine (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (hääletus)

12.53. Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus (Rooma II) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (hääletus)

12.54. Kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia maade kevadisi revolutsioone (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (hääletus)

12.55. Olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimine (B7-0228/2012) (hääletus)
 

prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, my group requests postponement of the vote on this resolution. It is a resolution which is not only very complicated but which was added at the end – indeed, at the very last minute – and I think that not only my group but also other groups had insufficient time to prepare on this very complex and technical issue. My request is simply to put this vote on the agenda for the May II part session. I am not asking that it be scheduled ad calendas graecas. May II means only a two-week difference, but it will give us an opportunity for serious discussion in the groups.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, creo que los argumentos están claros. En dos semanas nada irreversible va a suceder y nada realmente muy importante se va a retrasar. Y, sin embargo, tenemos la oportunidad de incrementar el consenso en torno a este informe que, como ha señalado el señor Verhofstadt, ha sido tramitado de una manera excesivamente acelerada. Solo pedimos un poco de tiempo para encontrar un acuerdo mayor.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Namen der EVP-Fraktion möchte ich dafür werben, dass wir jetzt abstimmen. Wir hatten zwei Monate Zeit, uns intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Es wurde viel diskutiert zwischen den Fraktionen. Jetzt in den letzten Tagen kam noch der Druck der Gentechnik-Lobby dazu, die jetzt wieder neu für Verwirrung gesorgt hat.

Wir sind der Meinung, dass ausdiskutiert ist, dass entschieden werden kann. Zwei Argumente: Die Bürger erwarten Signale von uns, wie wir mit Biopatenten umgehen, und auch das Patentamt erwartet klare Signale vom Parlament, wie das heutige Recht umzusetzen ist. Deswegen sollten wir heute entscheiden!

 
  
 

- Il Parlamento respinge la richiesta di rinvio.

- Prima della votazione sull'emendamento 4

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - Herr Präsident! Da es etwas Verwirrung in meiner Fraktion gibt über das, worüber wir gerade abstimmen, möchte ich darauf hinweisen, dass es hier um eine Referenz zu dem WARF-Urteil des Europäischen Patentamts geht, in dem wir wollen, dass die gesamte technische Lehre der Anmeldung zu beachten ist. Es geht nicht um die Stammzellen, sie hätten in dieser Entschließung auch absolut nichts zu suchen.

 

12.56. Merepiraatlus (B7-0226/2012) (hääletus)
MPphoto
 

  Presidente. − Si conclude così il turno di votazioni.

 

13. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. − Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

 
  
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

Relazione: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, questo documento si concentra sull'importanza degli aeroporti regionali come possibili vettori di coesione territoriale, economica e sociale. Tali infrastrutture possono e debbono svolgere questo ruolo soprattutto per i cittadini che vivono al di fuori dei grandi centri urbani.

Bene la norma che abbassa a duecentomila passeggeri l'anno la soglia per stabilire quali aeroporti possano ricevere gli aiuti di Stato. L'aviazione regionale può garantire che la libera circolazione in Europa sia una realtà non solo per le persone che vivono nelle grandi capitali, ma anche per i cittadini dell'Europa che vivono al di fuori di queste aree, assicurando che queste città e regioni possano godere dei benefici apportati non solo da una maggiore mobilità, ma anche dal turismo che ne deriva.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in qualità di relatore per il gruppo ALDE esprimo il mio voto favorevole al dossier d'iniziativa sugli aeroporti regionali e sono sicuro che rappresenterà la base normativa per una ulteriore regolamentazione degli stessi.

Questo dossier testimonia l'importanza che il Parlamento europeo attribuisce a tali aeroporti nel contesto del trasporto aereo e l'importante ruolo che ricoprono nel veicolare la coesione territoriale, economica e sociale nel territorio dell'Unione europea.

Per la prima volta si è data la definizione di aeroporto regionale e si è cercato di circoscrivere l'ambito di riferimento tramite una suddivisione in maggiori e minori, anche in relazione a criteri quali il volume di traffico dei passeggeri e i collegamenti forniti da tali aeroporti.

È certamente auspicabile che sia poi la Commissione a dare seguito con indicazioni più rigorose alla loro definizione. Un passaggio particolare per quanto riguarda il riconoscimento della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico in riferimento ai territori isolati, isolani, periferici, per i quali sappiamo bene esiste un handicap relativamente alla partecipazione al mercato unico.

Ritengo infine che sia stata utile la definizione che stabilisce e precisa una indicazione negativa sulla irrazionale proliferazione di nuovi aeroporti regionali.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). - O atual modelo aeroportuário de muitos Estados-Membros favorece a concentração de estruturas centrais em grandes aeroportos, fomentando um modelo radial, como é o caso do aeroporto de Madrid, e deixando aeroportos como os do meu país, a Galiza, numa situação periférica. Um modelo que favorece, portanto, o centralismo.

Os pequenos aeroportos devem ser vistos como agentes económicos que ligam social e territorialmente os territórios. Aeroportos que devem ser geridos integralmente, em rede, num sistema radial e não centrado, policêntrico, que permita diversificar várias rotas aéreas a partir da complementaridade e da intermodalidade entre aeroportos e caminhos-de-ferro para que as periferias, socioeconomicamente consideradas periferias, deixem de ser periferias.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli aeroporti regionali sono importanti per collegare meglio l'Europa e per permettere ai suoi cittadini di spostarsi all'interno dell'Unione, ma queste strutture devono essere costruite e devono operare nel rispetto degli standard ambientali stabiliti dall'Unione stessa, non possiamo permetterci che il traffico aereo, e con esso gli aeroporti regionali, vadano ulteriormente a discapito dell'ambiente europeo, della qualità della nostra aria e dell'integrità del nostro territorio.

Nel Nord Italia ad esempio – penso alle città di Treviso e Verona – le strutture aeroportuali sono state ampliate negli ultimi anni senza tenere debitamente in considerazione il rispetto delle realtà nelle quali questi scali operano tutti i giorni. Va bene una maggiore connessione aerea in Europa, ma non a discapito dell'ambiente, dell'aria e del territorio dell'Europa stessa.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, he votado a favor de la Resolución sobre el futuro de los aeropuertos regionales y los servicios aéreos en la UE porque plantea fórmulas concretas para optimizar el uso de estas infraestructuras, apostando por integrarlas como elemento activo en la planificación europea del transporte.

Nos gustan especialmente los refuerzos de las conexiones intermodales de estos aeropuertos —básicamente por ferrocarril y carretera— para evitar la saturación de otros que están más congestionados. El informe recoge además aportaciones muy importantes para nosotros, como el tratamiento que da a los aeropuertos regionales en el transporte aéreo de mercancías. Creo, además, que previene derroches absurdos como los ocurridos en España con los aeropuertos de Castellón o Guadalajara.

Finalmente, ofrece soluciones concretas para los problemas que plantean conductas intolerables de las compañías de bajo coste como la del «bulto único» o la polémica sobre las ayudas públicas que reciben por operar en determinados aeropuertos. También estamos totalmente de acuerdo con el tratamiento de los aeropuertos en las zonas ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli aeroporti regionali sono essenziali nodi di trasporto e fattori di crescita e coesione territoriale. Spesso però questi scali vivono grazie a ingenti iniezioni di denaro pubblico, ma oggi questo è sempre più scarso ed è quindi importante che essi abbiano una vocazione specifica, evitando una proliferazione che porterebbe al non utilizzo o all'utilizzo insufficiente dell'infrastruttura aeroportuale.

Caso tipico in tal senso sono le decine di aeroporti dell'Italia settentrionale, situate a poche decine di chilometri l'uno dall'altro. Ad oggi poi non esiste una definizione precisa di aeroporto regionale e la Commissione dovrebbe quindi fissare criteri comuni per una corretta definizione.

Infine, mi preoccupa la formulazione riguardante il campo di applicazione e in particolare l'esclusione degli aeroporti il cui principale bacino di utenza è una capitale. Non credo sia corretto in quanto la definizione di bacino di utenza non è uniforme e può cambiare. Nonostante queste criticità ho votato a favore per richiamare l'attenzione della Commissione su questi importanti scali.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Panie Przewodniczący! Otóż ja poparłem najważniejsze tezy sprawozdania w sprawie regionalnych portów lotniczych w Unii Europejskiej. Dla takich regionów jak moje województwo kujawsko-pomorskie rozwój portu lotniczego w Bydgoszczy jest szansą na wyraźne zwiększenie mobilności mieszkańców i na rozwój wielu przedsiębiorstw. Jest to także warunek wzrostu liczby turystów w województwie. W tak atrakcyjnych miastach, jakim jest Toruń, jakim jest Grudziądz czy Chełmno. Jest także szansą dla takich regionów jak Kujawy, Pałuki czy Bory Tucholskie. Mówię o tym, dlatego że w tym kontekście oczekiwałbym, aby Komisja Europejska w wyraźny sposób zwiększyła środki na rozwój regionalnych portów lotniczych. Porty te powinny także otrzymywać w szerszej skali pomoc ze strony swojego państwa.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). - Herr Präsident! Die Bedeutung der Regionalflughäfen brauche ich nicht mehr hervorzuheben. Ich habe mich bei der Abstimmung zu diesem Bericht enthalten, da ich ein Problem mit der Definition von Regionalflughäfen habe. Die Beschreibung, wie sie hier abgegeben wurde, nämlich „Flughäfen, deren Haupteinzugsgebiet über einer Hauptstadt liegt“, nicht in den Geltungsbereich dieses Berichts fallen zu lassen, bedeutet, dass eine Vielzahl von kleineren Flughäfen mit relativ geringer Passagierzahl nicht als Regionalflughäfen gelten würde. Darunter fallen zum Beispiel Lyon und Dresden, Prag, Dublin, Lüttich und auch Luxemburg. Hier muss meines Erachtens an einer angemessenen Definition gearbeitet werden, welche besser der Realität angepasst ist.

Auch die Sicherheit ist für mich ein Punkt, der absolut Priorität genießt und nicht genügend behandelt wurde.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport deoarece susţin necesitatea creării unei reţele de transport funcţionale în Uniune. Astfel, s-ar aduce o contribuţie economică importantă şi s-ar asigura creşterea flexibilităţii şi siguranţei deplasărilor. Aeroporturile regionale şi serviciile aeriene sunt esenţiale atât pentru asigurarea liberei mobilităţi, cât şi pentru dezvoltarea economiei şi a turismului local. În acest context, subliniez importanţa depăşirii barierelor cu care se confruntă sectorul aerian european. Este important ca toţi cetăţenii să poată beneficia de o mobilitate mai mare, iar aviaţia regională contribuie la realizarea acestui fapt. Semnalez importanţa integrării aeroporturilor regionale în reţeaua de transport, în vederea decongestionării traficului de pasageri şi îmbunătăţirii eficienţei operaţionale. În România eforturile se îndreaptă spre utilizarea eficientă a infrastructurii existente şi dezvoltarea unor noi proiecte privind aeroporturile regionale.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - Panie Przewodniczący! Poparłem tę rezolucję. Podzielam zastrzeżenia, które – choćby w tej turze wyjaśnień głosowań – przez moich kolegów zostały podniesione, podzielam te zastrzeżenia, mimo to głosowałem za, ponieważ uważam, że sprawa lotnisk regionalnych to jest sprawa ważna. Ona jest ważna także dla mojego kraju, dla różnych regionów Polski, w których rozwój lotnisk regionalnych może się przyczynić zasadniczo do dwóch kwestii. Z jednej strony do wzrostu atrakcyjności turystycznej, do rozwoju turystyki w tych regionach, a ona jest dla Polski wielką szansą. A z drugiej strony rozwój lotnisk regionalnych rozszerza także szanse inwestycyjne i gospodarcze tych regionów w szerszym zakresie. Jeżeli do jakiegoś miasta, jakiegoś regionu można dolecieć samolotem, to bardzo często decyduje to o jego atrakcyjności, choćby inwestycyjnej. Dlatego poparłem to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of this report on the future of regional airports and air services in the EU. I particularly welcome the suggestion that those regional airports which are consistently running at low capacity could be used to relieve the congestion in the main hub airports which are severely congested as well. I feel that this would help to create a more efficient EU aviation area as well as addressing the specific regional aviation issues.

I believe that better integration of regional airports into the transport network nationally and internationally really will bring added value in terms of encouraging other benefits for EU citizens. I also back the report’s claims that the imposing of heavy luggage restrictions, and especially the one-bag rule imposed by some airlines and the addition of certain unavoidable charges, threatens revenue from vital retail sales at airports. This is particularly the case for regional airports, which often have to negotiate extremely competitive landing charges in order to attract airlines in the first place.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, mielestäni on erittäin tärkeätä, että kun me Euroopan unionin ja parlamentin jäseninä mietimme eurooppalaista infrastruktuuria, valitsemme hajauttamisen keskittämisen sijaan. Sen vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

On erittäin tärkeätä huolehtia siitä, että myös syrjäisemmillä alueilla säilyy edelleen yhteydet ja elinkeinomahdollisuudet. Tämä koskee sekä yrityksiä että kansalaisten liikkuvuutta. Myös ympäristölliset tekijät ovat tärkeät. Kun tehdään uudistuksia ja kun Euroopan unionia kehitetään, on erittäin tärkeätä ottaa huomioon alueelliset, sosiaaliset ja taloudelliset aspektit. Mielestäni tässä mietinnössä ne ovat tulleet hyvin esille otetuksi. On tärkeätä huolehtia siitä, että myös haja-asutusseuduilla eri puolilla Eurooppaa on riittävät liikenneyhteydet. Lentoliikenteen kasvamisen myötä on myös huolehdittava siitä, että lentoliikenteellä on mahdollisuus toimia noilta alueellisilta kentiltä myös jatkossa.

 
  
  

Relazione: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Češková (ECR). - Vážený pane předsedající, hlasovala jsem proti udělení absolutoria Evropské komisi, a to zejména z jednoho důvodu, a to, že Evropský účetní dvůr opět nemohl vydat prohlášení o věrohodnosti.

Dalším důvodem je to, že Evropská komise stále podporuje dle mého názoru velmi rizikové nástroje finančního inženýrství a dokonce se k tomu chystá i v příštím víceletém rámci. V tomto případě se domnívám, že je kritika na místě, protože tady nejsou dána jasná pravidla pro využívání těchto finančních nástrojů a nejsou tady dána ani pravidla transparentnosti.

Domnívám se, že dokud nebudeme znát jména konečných příjemců a veškeré podrobnosti, nebudeme mít pravidla pro předkládání pravidelných zpráv, co se týče těchto finančních nástrojů, neměli bychom je ani podporovat.

Závěrem bych chtěla ale říci, že jsem svým hlasováním podpořila zprávu následující, to znamená, že jsem podpořila zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, které se právě týkají hospodaření Komise, neboť se domnívám, že na Výboru pro rozpočtovou kontrolu byly tato zpráva a vůbec hospodaření Komise z těchto hledisek velmi podrobně probírány a že se k této záležitosti Výbor pro rozpočtovou kontrolu i pan zpravodaj postavili velmi kriticky, s čímž jsem souhlasila.

 
  
  

Relazione: Boguslaw Liberadzki (A7-0120/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, I voted against this report because I do not believe in granting any discharge for any part of the budget until the budget as a whole has been signed off by the Court of Auditors. The Parliament is squandering money on propaganda.

The Visitors’ Centre costs EUR 20 million; it is neither on budget nor on time. We have set aside EUR 5 million for the House of European History. Let us make history today by putting a stop to this travesty. We have reduced the budget of the European Parliament by 14%, and yet it still costs us EUR 8 million a year. All this without mentioning the white elephant in the room: we must scrap Strasbourg. We are living in an age of austerity. It is our duty to tighten our belts and lead by example.

 
  
  

Relazione: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, British citizens donate millions of pounds each year to charities which help those living in developing countries. However, it is also our duty to ensure that official development assistance is spent wisely. The Commission’s own monitoring indicates that more than a quarter of EU projects are either not performing or performing with difficulty. I wrote to the Commission earlier this year to ask how many projects it had cancelled in 2011 due to poor performance. I was shocked to discover that it had not cancelled a single one. The EU needs to be more responsible with taxpayers’ money. Both EU citizens and the people whom we are trying to help deserve better.

 
  
  

Relazione: Monica Louisa Macovei (A7-0105/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Arvoisa puhemies, halusin äänestää tässä mietinnössä lykkäämisen puolesta. Olen sitä mieltä, että lykkäys on tarpeen, sillä me kohtasimme tietynlaisia vaikeuksia ympäristöviraston kohdalla. Ongelmana on ollut se, että johtaja on toiminut samanaikaisesti tunnetun kansalaisjärjestön hallituksen jäsenenä ja rahoittanut projekteja yli 30 000 eurolla.

Saman ongelman näen elintarviketurvallisuusviraston vastuuvapauden kohdalla. Kahdella jäsenellä ja usealla muulla työntekijällä on väitetty olevan kytköksiä elintarviketeollisuuteen. Viittaan myös johtokunnan kokouskuluihin, jotka olivat kolme kertaa suurempia kuin toiseksi eniten kuluja käyttäneen viraston. Minä toivoin, että lykkäämisen seurauksena me todella selvittäisimme tilanteen, ja siten me saisimme läpinäkyvyyttä eurooppalaiseen päätöksentekoon.

 
  
  

Relazione: Inès Ayala Sender (A7-0091/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, my group is deeply concerned by the ever-growing size of the EU’s budget and its lack of efficiency and accountability. We are thus reluctant for discharge to be granted for any part of the European Union’s budget until the budget in its entirety is approved by the Court of Auditors.

Given that this report proposes the granting of discharge, I voted against. Though the report calls for follow-ups of past audits to be included in the Court of Auditors’ future work programmes as a means of assessing progress – a proposal that my group backs – I cannot vote in favour of any discharge being granted until the budget as a whole has received a positive statement of assurance from the Court of Auditors.

I thus generally voted in favour of the reports proposing postponement of discharge and against those that proposed the granting of discharge. A few exceptions included the Environment Agency, the Food Safety Agency and the European Medicines Agency, which is located in my London constituency. However, in general, I am extremely sceptical about the whole discharge process for the EU budget.

 
  
  

Relazione: Monica Louisa Macovei (A7-0132/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, as a member of the Women’s Rights and Gender Equality Committee, I see no added value in the European Institute of Gender Equality. The Institute is an expensive folly with a budget of EUR 7 million. It duplicates the work of Member States, the work of the Commission’s DG Employment and, most shamefully of all, the work of another EU agency, the EU Agency for Fundamental Rights.

The British Government, when faced with austerity, promised a bonfire of quangos. Winding up advisory bodies and agencies in the UK is set to save that country over GBP 2 billion. The EU needs to light its own quango bonfire – and where better to start than the European Institute of Gender Equality?

 
  
  

Relazione: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Salut noile reglementări privind roamingul, deoarece ele vor aduce beneficii concrete pentru milioane de consumatori. Operatorii de telefonie mobilă au tendinţa să aplice tarifele maxime reglementate. În România, preţurile practicate sunt prea mari pentru puterea de cumpărare a cetăţenilor, iar noi trăim într-o epocă a mobilităţii. Accesul la informaţii şi comunicare este o necesitate, nu un lux. Anul trecut, numărul de convorbiri efectuate de români în roaming a scăzut cu 12%. Noi, în calitate de eurodeputaţi, petrecem cea mai mare parte a timpului în Belgia sau Franţa, dar avem numere de telefon din ţara de origine. Deci, este o problemă care ne priveşte pe toţi, motiv pentru care, o dată în plus, sprijin reglementările privind transferul de date. Astfel, voi evita şi eu facturile-surpriză la întoarcerea acasă. Subliniez, totodată, că trebuie să facem şi mai mult pentru a limita efectele nedorite ale roamingului involuntar.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, le potenzialità dei nuovi canali di comunicazione sono enormi, in un mondo in cui tutto è digitale le informazioni rappresentano un bene di ogni cittadino europeo.

È necessario che l'Unione europea tuteli tutti gli utilizzatori finali e cerchi di ridurre al minimo le disparità esistenti sul mercato europeo tra gli Stati membri. Ricordo che l'Unione europea, in quanto promotrice di un mercato interno unico, non può prescindere dall'implementazione anche del mercato interno delle telecomunicazioni. Le notevoli differenze esistenti tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming ovviamente rendono questi obiettivi difficili da raggiungere.

Concordo con la proposta della collega Niebler: ciascun fornitore del paese di origine deve informare in maniera chiara e adeguata il cliente dei livelli di consumo raggiunti e concordati. Un'informazione trasparente sulla conclusione dei contratti e sulle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming costituiranno uno strumento di difesa dei consumatori europei e per questo ho dato il mio voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, along with the rest of the ECR Group, I voted in favour of this report on roaming on public mobile communications networks. I believe that it is very important that the current gap between roaming and national telecom tariffs should be reduced, and I believe that the suggestions made in this report will make this happen.

Separating the sale of roaming services from the sale of national tariffs will mean that customers will be able to purchase roaming services from a provider other than the one which provides their national tariff. This will encourage more competition in the EU market. Keeping in place the price caps for retail and wholesale will also serve to offer opportunities for new entrants to the roaming market, which again I think is extremely important for our citizens. This is a rare, tangible example of where we can show the public that the EU is really doing something positive for our electorates.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Arvoisa puhemies, vastasin tästä asetuksesta sisämarkkinavaliokunnassa ja äänestin luonnollisesti sen puolesta. Näinä aikoina kun EU:sta ei ole totuttu odottamaan hyviä uutisia, juuri tämä äänestetty asetus on yksi hyvä uutinen EU:n kuluttajille, koska heidän matkapuhelintensa käyttö halpenee ensi kesänä. Asetus astuu voimaan ensi heinäkuun alussa ja se laskee kattohintoja vuoteen 2014 vähintään alle puoleen nykyisestä. Se säätelee vaatimukset rakenteellisille muutoksille. Kuluttaja voi vuoden 2014 alusta lähtien valita halutessaan erillisen roaming-operaattorin kotioperaattorinsa lisäksi.

Asetus myös velvoittaa puhelinoperaattorit ilmoittamaan tekstiviestein kuluttajalle, kun tämä on lähestymässä itse asettamiaan hintakattoja, myös silloin kun kuluttaja on EU-maiden ulkopuolella. Näin pyritään ehkäisemään laskushokit, jotka ovat järkyttäneet EU-kansalaisia viime vuosina.

Osa puhelinoperaattoreista on jo viimeisen vuoden aikana herännyt tähän tarpeeseen ja ne ovat tarjonneet edullisia roaming-paketteja asiakkailleen. Rakenteellisten muutosten astuessa voimaan on syytä toivoa, että hinnat laskevat markkinoiden syntymisen myötä eikä uusia kattohintoja tarvitsisi enää vastaisuudessa asettaa.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, for consumers across Europe who have been through tough times over the last number of years, today’s vote to cap roaming charges on text, phone and data charges will be a small piece of good news. As a result of our actions today, on 1 July consumers can expect to see a reduction in their phone bills when they travel in Europe. The extension to include capping of data roaming charges will not only be a boost to holiday-makers but to those travelling on business. I am sure many of us can remember some very nasty experiences with the cost of data roaming and data download while working abroad. So, hopefully, families and businesses across Europe will no longer face the prospect of being ripped off every time they use their phones abroad and return to find astronomical bills waiting on them.

While caps may be effective in the short term, I also welcome the structural measures in the legislation which aim to stimulate better competition in the EU roaming marketplace. That will hopefully deliver a well-functioning competitive marketplace, which is the right solution to solve this problem in the longer term. By opening up market access to competitors and by decoupling roaming services from national providers, competition will hopefully improve and drive down prices even more. Good news in time for summer holiday-makers.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji. Coraz więcej obywateli korzysta z różnego rodzaju mobilnych urządzeń łączności z internetem. W powszechnym użyciu są już tablety oraz smartfony. Problemy pojawiają się zazwyczaj w momencie korzystania z nich na obszarze działania innego operatora, co sprowadza się do podróży zagranicznych. Jeżeli Unia Europejska ma być obszarem bez granic wewnętrznych, już samo istnienie roamingu wydaje się być nieuzasadnione. Z pełnym przekonaniem popieram zatem działania nakierowane na jego praktyczne wyeliminowanie w ciągu najbliższych lat.

Ciekawym rozwiązaniem w chwili obecnej jest również propozycja oddzielnej sprzedaży usług roamingowych, która umożliwi klientom wybór alternatywnego operatora roamingu. Korzystnie przedstawia się nowa tabela opłat zaproponowanych na nadchodzące dwa lata, szczególnie w zakresie transmisji danych. Wyważony poziom cen detalicznych i hurtowych powinien stanowić ochronę konsumenta przed niespodziewanymi wysokimi rachunkami za usługi telekomunikacyjne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, roaming-kysymys on erittäin tärkeä ja merkittävä asia. Tämä on yksi osa meidän työtämme, jota Euroopan kansalaiset todella seuraavat ja näkevät konkreettisesti työmme vaikutukset omissa puhelinlaskuissaan.

Kun me puhumme Euroopan unionissa liikkuvuudesta ja yritämme todella vahvistaa eurooppalaista sisämarkkina-aluetta, on erittäin tärkeätä, että myös teleliikenteessä näiden roaming-maksujen kautta päästään lähemmäs toisiamme. Hyvin moni eurooppalainen matkaaja on yllättynyt eri maista tulleesta suuresta laskusta. Näin ollen yhteisellä sisämarkkina-alueella on hyvä löytää yhtenäisempi hintajärjestelmä ja sitä kautta myös lähestyä kuluttajia.

Tämä on erittäin hyvä uudistus, erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan. Ja kuten me kaikki tiedämme, tätä voidaan vielä vain parantaa ja parantaa teleyhteistyön syventämisen kautta niin, että koko Euroopan alueella tosiaan päästään kilpailukykyisiin ja vielä edullisimpiin hintoihin, jotta teleliikenne ei ole este kaupalle eikä ihmisten kanssakäymiselle.

 
  
  

Relazione: Cecilia Wikström (A7-0152/2012)

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin introducerea unei dispoziţii de stabilire a legii aplicabile obligaţiilor necontractuale în regulamentul Roma II. În acest mod, principiul fundamental ar urma să fie completat de o clauză de previzibilitate. Atât dreptul la viaţa privată, cât şi drepturile legate de personalitate sunt extrem de importante într-o societate democratică. De aceea, cred că este esenţial să se poată face apel la justiţie atunci când este încălcată libertatea persoanelor. În acelaşi timp, consider că litigiile transfrontaliere ar trebui să fie rezolvate într-un cadru amiabil. Astfel, se va garanta un echilibru adecvat între libertatea de expresie şi viaţa privată. Semnalez importanţa şi beneficiile pe care îmbunătăţirea accesului la justiţie le-ar putea aduce, în contextul asigurării unei bune funcţionări a pieţei interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of this report on the application of Rome II – the rules applied in conflicts of law in cases of non-contractual obligations. The report proposes changes to the regulation which would mean that it would also cover violations of privacy as well as rights regarding legal personality.

The report I have just voted on also takes into account the ECR Group’s concerns, in relation to the initial draft, that the proposals had the potential to impact negatively on press freedom. The report does highlight the fact that the UK is the most attractive jurisdiction in which to bring an action for defamation, as it is regarded as the most claimant-friendly in the world. Although this is currently being investigated by the UK Government, and I think some sense of rebalancing in this area is needed, we are understandably supporting or looking very carefully at the proposal that this type of action should formally come under the remit of Rome II.

 
  
  

Relazione: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe zwar für diesen Bericht gestimmt, möchte aber dazu anmerken, dass ich gegen die allgemeinen Erwägungen, Ziffer 17, erhebliche Vorbehalte habe. Die katastrophale Situation der Christen in diesen Ländern des sogenannten Arabischen Frühlings kommt nur in einem Nebensatz vor, in dem es heißt, dass das Parlament darauf besteht, dass der Respekt für demokratische Institutionen und Grundrechte, einschließlich der Meinungs- und der Vereinigungsfreiheit sowie des Schutzes religiöser Minderheiten gewahrt werden muss. Das ist zu wenig! Wir müssen den Ländern klar machen, dass man mit den dort seit Jahrhunderten ansässigen christlichen Minderheiten nicht so verfahren kann, wie das derzeit die islamischen Fundamentalisten, die durch Wahlen an die Macht kommen und die säkularen Diktatoren ersetzen, die man gestürzt hat, dass man diesen Menschen nicht mit Mord und Totschlag begegnen kann.

Auf dem Tahrir-Platz waren Moslems und Christen beieinander. Jetzt kommen durch Wahlen Mehrheiten zustande, die mit diesen Protesten nichts mehr zu tun haben. Die Christen sind jene Verlierer dieses Arabischen Frühlings, die wir schützen müssen. Und dazu soll dieses Abkommen in Zukunft dienen. Die Europäische Union muss es zur Bedingung machen, dass die christlichen Minderheiten dort geschützt werden, bevor wir derartige Abkommen abschließen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Polityczne następstwa Arabskiej Wiosny dają nadzieję nieskrępowanej współpracy i rozwoju w ramach Partnerstwa Południowego. Handel stanowił zawsze jeden z najmocniejszych filarów polityki sąsiedztwa. W odróżnieniu od szeregu aspektów wspólnej polityki zagranicznej daje on gwarancje spójnych działań z korzyścią dla państw członkowskich. Koncepcja „więcej za więcej” jest właściwą drogą do ustanowienia w pełni demokratycznych zasad realizacji polityki w zakresie gospodarki i handlu bez konieczności dotychczasowych porozumień z oligarchami.

Rządy krajów partnerskich muszą jednak poważnie zaangażować się w obustronne otwieranie rynków. Dlatego zgadzam się z propozycją podejmowania wzmożonych wysiłków w stosunku do krajów wykazujących gotowość konkretnych reform. Pozytywnie oceniam projekty negocjacyjne dotyczące pogłębionych, kompleksowych umów o wolnym handlu z Tunezją, Marokiem, Egiptem i Jordanią. Liczę również na zwiększenie inwestycji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w basenie Morza Śródziemnego i dlatego popieram sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport deoarece propunerile avansate vor permite Uniunii să sprijine în mod concret evoluţiile democratice din sudul Mediteranei. Intensificarea relaţiilor economice şi comerciale cu ţările din regiune joacă un rol foarte important. Însă ea trebuie să aibă loc cu respectarea principiului „mai mult pentru mai mult”. Solicit, la rândul meu, SEAE să prezinte cât mai curând criteriile de evaluare folosite în acest domeniu, conform articolului 17. Atrag atenţia asupra nevoii de a sprijini în mod adecvat IMM-urile. Ele trebuie să devină principalii beneficiari ai programelor de investiţii derulate de BEI şi BERD. Semnalez rolul pozitiv jucat de Camera de Comerţ UE-Israel pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale. Apreciez că acest model trebuie urmat prin crearea Camerelor de Comerţ bilaterale şi în celelalte ţări din regiune.

 
  
  

Brevetti per processi biologici essenziali (B7-0228/2012)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of this resolution on the patenting of essential biological processes. Following several cases of certain smart breeding methods for plants being brought before the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office in Munich, I backed the conclusion of this resolution that the use of markers at molecular level should come under the exemption that precludes essentially biological processes for the production of plants. While I believe that the techniques used to create these markers may themselves be patentable, the simple fact of using a marker does not differentiate the process sufficiently from one that is essentially biological.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru această rezoluţie deoarece este nevoie de claritate juridică în privinţa procedeelor biologice esenţiale. Brevetele sunt importante pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar şi pentru stimularea cercetării şi inovării. În acelaşi timp, legislaţia în domeniu prevede o excepţie justificată pentru soiurile de plante şi rasele de animale. Ea trebuie menţinută, iar deciziile Oficiului European de Brevete în cazurile „Broccoli” şi „Tomate” oferă elemente utile în acest scop. Pe de altă parte, însă, anul trecut s-a acordat un brevet pentru pepeni galbeni obţinuţi prin metode de încrucişare tradiţională. Solicit, astfel, Comisiei să prezinte o analiză detaliată a implicaţiilor acestor decizii în raportul său anual privind brevetele în domeniul biotehnologiei. Subliniez că trebuie asigurat un cadru uniform şi o protecţie juridică similară pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

 
  
  

Pirateria marittima (B7-0226/2012)

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Panie Przewodniczący! Poparłem to sprawozdanie, ponieważ piractwo jest jednym z największych zagrożeń, jakie występują na morzu. A trzeba zwrócić uwagę na to, że transport morski jest podstawowym transportem dostarczania towarów na świecie.

Piractwo u wybrzeży Afryki jednak ma trochę inny charakter niż to, które występuje na Morzu Południowochińskim, w szczególności w cieśninie Malakka. Wynika ono przede wszystkim z beznadziei sytuacji, braku perspektyw, chociażby w Somalii, która jest głównym ogniwem tego procederu. Rozwiązania muszą nastąpić w sposób systemowy, w żaden sposób konwojami czy formą zwalczania bezpośredniego nie pokonamy tego piractwa. Musi tu nastąpić naprawdę systemowe podejście, gdyż należy leczyć przyczynę a nie skutek, bo takie rozwiązanie nie przyniesie żadnego rezultatu.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, he sido ponente alternativa de mi Grupo y he votado a favor de la Resolución sobre la piratería en el Índico porque plantea soluciones justas, posibilistas y sostenibles para abordar este problema.

Para empezar, mantiene la protección a todos los buques, incluidos los de pesca, en esta zona. Además, denuncia los perniciosos efectos que la piratería tiene también para la población local y apuesta por las intervenciones en tierra para resolver en origen el problema de los secuestros, neutralizando las bases logísticas de quienes los cometen y evitando que sean un negocio simple y viable. Esta es, además, una medida complementaria a las que se mantienen sobre la ayuda humanitaria y la estabilización política y social en la zona por parte de la Unión Europea.

Finalmente, llamo la atención de los Estados, porque la Resolución les insta a que las medidas que articulen la protección de las flotas cumplan las recomendaciones de la OMI. En términos de calidad/precio, los escoltas profesionales militares son, por su experiencia, situación legal e integración con el dispositivo Atalanta, más eficientes que las empresas privadas.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questa risoluzione rappresenta un segnale politico molto importante per la lotta contro la pirateria marittima.

Il paragrafo 30 della risoluzione da me proposto specifica come, in caso di controversie tra Stati a seguito di azioni militari volte a contrastare attacchi di pirateria in acque internazionali, si debba applicare la giurisdizione nazionale dello Stato di bandiera sulle navi e sul personale militare impiegato a bordo, come previsto dal diritto internazionale. Questo aspetto è cruciale per evitare in futuro controversie come quelle in atto tra l'Italia e l'India e difendere le prerogative dei militari impegnati nella missione Atalanta e come VPD sulle navi mercantili.

Dedico l'approvazione di questo testo a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò italiani ingiustamente detenuti da quasi tre mesi nelle prigioni indiane in attesa che l'India riconosca la giurisdizione italiana e che questi due soldati possano essere giudicati dalla magistratura nazionale. Auspico che la diplomazia europea rinnovi il suo sostegno all'Italia in questa battaglia di civiltà.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

Relazione: Vital Moreira (A7-0140/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, pois defende mais justiça nas relações comerciais entre os produtores europeus e os produtores mundiais que não respeitam as mesmas regras exigidas aos nossos próprios produtores. De acordo com o estudo prévio a este relatório, conclui-se que o artigo 9.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo à defesa contra as importações objeto de dumping dos países não-membros da Comunidade Europeia (regulamento anti dumping de base) era contrário aos artigos 6.10, 9.2 e 18.4 do Acordo Anti Dumping da OMC e ao artigo XVI:4 do Acordo OMC. O artigo 9.º, n.º 5, do regulamento anti dumping de base prevê que os produtores-exportadores individuais em países sem economia de mercado que não beneficiem do tratamento de economia de mercado, nos termos do artigo 2.º, n.º 7, alínea c), do regulamento anti dumping de base, serão sujeitos a uma taxa do direito à escala nacional, a menos que esses exportadores possam demonstrar que satisfazem as condições para a obtenção do tratamento individual estabelecidas no artigo 9.º, n.º 5, do regulamento anti-dumping de base (conclusão do ORL sobre o artigo 9.º, n.º 5, do regulamento anti-dumping de base).

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai approuvé la proposition de modification du règlement relatif à la protection contre le dumping à l'importation en provenance de pays non membres de l'Union européenne. Certaines dispositions étaient en effet contraires à l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu'à l'accord de l'OMC lui-même dans son article XVI.4. Mon vote illustre mon engagement en faveur du respect des normes de l’OMC. Cependant, lorsque l’Union européenne estime qu’il y a concurrence déloyale de certaines entreprises étrangères, nous ne sommes pas prêts à tout accepter. Parce que nos entreprises en dépendent, les fournisseurs qui importent depuis des pays qui ne respectent pas les règles de l'économie de marché seront sanctionnés financièrement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Sur la base du rapport du député européen portugais Vital Moreira, j’ai soutenu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement de 2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (ORD) a adopté le rapport en appel dans l’affaire «Communautés européennes - Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine». Dans ces rapports, il a été constaté, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement du Conseil de novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne était incompatible avec les règles de l’OMC. La présente proposition législative a pour but de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. J’espère que la Commission européenne et la commission du commerce international ont bien respecté le principe de réciprocité.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariu minčiai iš dalies pakeisti Reglamento Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalį, nes ji prieštarauja PPO antidempingo susitarimui. Teigiamai vertinu tai, kad Tarptautinės prekybos komitetas taikė supaprastintą procedūrą, kad ES galėtų laikytis savo susitarimo su Kinija ir būtų panaikintas Reglamento Nr. 1225/2009 straipsnis, prieštaraujantis PPO susitarimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea modificării regulamentului referitor la protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene, având în vedere incompatibilitatea articolului 9.5 din regulamentul antidumping de bază cu articolele 6.10, 9.2 şi 18.4 din Acordul antidumping al OMC şi cu articolul XVI: 4 din Acordul OMC. Ţinând cont de faptul că propunerea este conformă cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi respectă principiul proporţionalităţii, consider că modificarea este binevenită. Acordurile OMC nu conţin niciun temei juridic pentru a susţine dispoziţiile articolului 9.5. Producătorii-exportatori care au activităţi în ţările în care nu există economie de piaţă nu ar trebui să fie nevoiţi să demonstreze că îndeplinesc anumite criterii pentru putea beneficia de un tratament individual. Însă trebuie luate în considerare anumite situaţii speciale atunci când se stabileşte gradul de compatibilitate cu articolele, pentru impunerea unei marje de dumping şi a unei taxe antidumping unice. Astfel, deşi exportatorii reprezintă entităţi distincte din punct de vedere juridic, uneori ei trebuie trataţi precum o entitate unică.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho appoggiato la relazione del collega Moreira. In un momento, come quello attuale, in cui la delocalizzazione selvaggia, la crisi economica, mettono in seria difficoltà l'Europa occidentale e imporrebbero di rivedere tutti i principi alla base della politica commerciale comune, il fatto che l'OMC decida di accogliere un ricorso cinese contro un articolo del regolamento antidumping in vigore nell'Unione europea, ovvero del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, dimostra chiaramente che a livello mondiale non esiste nessuna volontà di difendere il nostro tessuto produttivo e industriale e che la Commissione non ha ancora capito che l'antiprotezionismo non avvantaggia le imprese europee e i suoi consumatori, ma i comportamenti sleali dei paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Dumpingul trebuie să fie delimitat de practicile simple ale vânzării la preţuri mici ca efect al costurilor reduse sau al productivităţii mai ridicate. În acest sens, criteriul cheie nu este, în fapt, relaţia dintre preţul produsului exportat şi preţul acestuia de pe piaţa ţării importatoare, ci relaţia între preţul produsului exportat şi valoarea lui normală. Astfel, un produs este considerat a face obiectul unui dumping dacă preţul său de export în Uniunea Europeană este mai mic decât preţul comparabil, practicat în cadrul operaţiunilor comerciale normale, pentru produsul similar în ţara exportatoare. Aplicarea oricăror taxe antidumping presupune prezenţa şi unui al doilea element cheie: prejudiciul important adus industriei comunitare, fie cel cauzat unei industrii prezente în UE, ameninţarea cu prejudiciul sau producerea unei întârzieri substanţiale în crearea unei astfel de industrii. Consider că măsurile antidumping nu pot fi aplicate dacă se constată că instituirea lor nu este în interesul UE. În acest scop, trebuie luate în considerare toate interesele la nivel comunitar, în ansamblul lor, inclusiv cele ale industriei comunitare, ale utilizatorilor şi ale consumatorilor. Toate părţile interesate au posibilitatea să îşi facă cunoscut punctul de vedere.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted for the report on the proposal for a regulation amending a previous regulation on protection against dumped imports from countries not within the European Community. The prior regulation was inconsistent with the Anti-Dumping Agreement forged under the auspices of the WTO and as a result must be amended to ensure compliancy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport afin de permettre la mise en œuvre des recommandations de l'ORD concernant les dispositifs européens 'antidumping'. J'approuve les modifications du règlement antidumping de base prévues par le rapporteur, et me réjouis de l'adoption de ce rapport, puisque les délais de mise en œuvre des recommandations de l'ORD pourront être respectés. Je tiens à rappeler que si l'Union européenne se doit de respecter les accords conclus dans le cadre de l'OMC, il est cependant indispensable de veiller à ce que le développement de nos échanges avec la Chine se fasse dans le respect du principe de réciprocité.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo à defesa contra as importações objeto de dumping dos países não membros da Comunidade Europeia, por considerar da maior relevância que as disposições da Comunidade Europeia sobre o assunto respeitem as obrigações que a mesma assumiu perante a OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte, qui permettra de lutter contre la concurrence déloyale de certaines entreprises étrangères. Les fournisseurs qui importent depuis des pays qui ne respectent pas les règles de l'économie de marché devront payer des droits de douane plus élevés aux frontières de l'Europe. Il faut en effet protéger nos entreprises contre cette concurrence faussée, que nous ne pouvons désormais plus tolérer!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório que propõe implementar uma proposta legislativa recomendada pelo Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial do Comércio, de modo a que a legislação europeia esteja em linha com o acordado com a OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta proposta legislativa, na sequência do processo Comunidades Europeias – Medidas anti-dumping definitivas sobre determinados elementos de fixação de ferro ou aço provenientes da China, tem por objeto a implementação das recomendações do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio e o estabelecimento de um prazo razoável para que tal ocorra, como acordado entre a União Europeia e a China em 19 de janeiro de 2012. Julgo haver conveniência da União na resolução deste conflito e na adequação da sua legislação aos acordos celebrados e em vigor no quadro da OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, elaborado pelo colega Vital Moreira, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do Conselho, de 30 de novembro, relativamente à defesa contra as importações que sejam objeto de dumping por parte de países que não pertencem à União Europeia (UE). Esta proposta de alteração surge na sequência da adoção, por parte do Órgão de Resolução de Litígios (ORL) da Organização Mundial do Comércio (OMC), do relatório do Órgão de Recurso sobre o processo Comunidades Europeias – Medidas anti-dumping definitivas sobre determinados elementos de fixação de ferro ou aço provenientes da China, que apontava para a existência de inconformidades entre o Regulamento (CE) n.°1225/2009 e o Acordo Anti-Dumping da OMC. Tendo em conta que, em 19 de janeiro de 2012, a UE e a China acordaram sobre os prazos para a execução das recomendações e das decisões da ORL e que a Comissão do Comércio Internacional já aprovou, pelo método de procedimento simplificado, o presente projeto de resolução, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A alteração proposta a este Regulamento, que a Comissão do Comércio Internacional decidiu aprovar no âmbito do procedimento simplificado, visa acomodar na legislação da UE, e nomeadamente no Regulamento anti-dumping de base em questão, a decisão de 28 de Julho de 2011 do Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial do Comércio (OMC). O litígio entre a UE e a China resultou do facto da legislação da UE prever uma discriminação dos produtores-exportadores individuais em "países sem economia de mercado" que é contrária às regras da própria OMC e designadamente ao seu Acordo anti-dumping. Significativo... São assim eliminadas disposições que exigiam, por exemplo, que nas empresas produtoras-exportadoras em questão "a maioria do capital pertence efectivamente a particulares". Muito embora este relatório vise uma adaptação que procura alinhar a legislação da UE com as regras da OMC - organização de cuja actuação e princípios discordamos - não deixa de ser significativo e interessante verificar como, neste caso, a UE ultrapassa a própria OMC no fulgor mercantil e no fundamentalismo neoliberal.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Moreira sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea. Per promuovere lo sviluppo del commercio mondiale i ventisette Stati membri hanno elaborato una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi, cercando di abolire le restrizioni agli scambi e le tariffe troppo elevate. Tale liberalizzazione degli scambi non implica il non rispetto di diritti e obblighi da parte dei partner commerciali che operano a livello internazionale. Ritengo fondamentale applicare reali riforme e un serio impegno volto a fronteggiare problemi relativi a distorsioni di mercato garantendo coerenza tra comportamenti aziendali e regole relative alla libera concorrenza internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V júli minulého roku prijal orgán Svetovej obchodnej organizácie na urovnávanie sporov (OUS) správu odvolacieho orgánu a správu poroty, ktoré boli zmenené a doplnené správou odvolacieho orgánu vo veci „Európske spoločenstvá – konečné antidumpingové opatrenia týkajúce sa určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne“. To, či stanovenie jednotného dumpingového rozpätia a jednotného antidumpingového cla pre niekoľkých vývozcov je v nesúlade s článkami Antidumpingovej dohody WTO, bude závisieť od existencie určitých situácií. Tie môžu zahŕňať existenciu podnikových a štrukturálnych väzieb medzi vývozcami, ako napríklad spoločnú kontrolu, vlastníctvo a riadenie. Ďalej tiež existenciu podnikových a štrukturálnych väzieb medzi štátom a vývozcami. Dňa 19. januára 2012 sa Európska únia a Čína dohodli, že primeraná lehota na vykonanie odporúčaní a rozhodnutí OUS bude 14 mesiacov a dva týždne od dátumu, ku ktorému OUS prijal správy. Uvedená primeraná lehota sa preto skončí 12. októbra 2012. V záujme toho, aby Európska únia mohla rešpektovať primeranú lehotu na vykonanie odporúčaní a rozsudkov OUS, ktoré boli medzi Úniou a Čínou dohodnuté, považujem za správne, že Výbor pre medzinárodný obchod prijal návrh uznesenia v zjednodušenom postupe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I would like to thank the rapporteur and all the shadow rapporteurs, who worked so diligently in order to reach this satisfactory agreement. I voted in favour of this report and I welcome the adoption of this report by a huge 559 votes in favour. The purpose of this resolution is to implement the recommendations of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization agreed by the EU and China on 19 January 2012. On 18 August 2011 the EU notified the DSB that it intends to implement the recommendations and rulings of the DSB in this dispute in a manner that respects its WTO obligations. The Commission is therefore proposing to amend the wording of Article 9(5) of the Basic Anti-Dumping Regulation and introduce the wording of the WTO Anti Dumping Agreement. On 19 January 2012 the European Union and China agreed that the reasonable period of time for implementing the DSB recommendations and rulings would be 14 months and two weeks from the date the DSB adopted the Reports and this period will expire on 12 October 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement a approuvé à une vaste majorité le rapport visant à clarifier les mesures de lutte contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne. Ce dispositif entend en réalité mettre en conformité les mesures de lutte contre le "dumping" de l'Union européenne avec les recommandations et les décisions de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). En effet, le 19 janvier 2012, l'Union européenne et la Chine sont convenues de mettre en œuvre ces recommandations dans un délai raisonnable, dont l'échéance est fixée au 12 octobre 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Vom Streitbeilegungsgremium der Welthandelsorganisation wurde in der Rechtssache „Europäische Gemeinschaften – Endgültige Antidumpingmaßnahmen gegenüber bestimmten Verbindungsstücken aus Eisen oder Stahl aus China“ festgestellt, dass eine Verordnung des Rates über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern, mit Artikeln des Antidumpingübereinkommens der Welthandelsorganisation nicht vereinbar ist. Ich habe für den Bericht gestimmt, weil er die Einhaltung eines angemessenen Zeitraums seitens der Europäischen Union für die Umsetzung der Empfehlungen und Entscheidungen des Streitbeilegungsgremiums, die zwischen der Europäischen Union und China vereinbart wurden, garantiert. Nur eine schnelle Umsetzung kann den Schutz des heimischen Binnenmarktes vor Dumping- Produkten gewährleisten und damit einer Verzerrung der Preise entgegenwirken.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − In un contesto di mercato globalizzato e alla luce delle recenti aperture ai commerci dei paesi cosiddetti della “primavera araba”, prestare attenzione alle pratiche di commercio illegale qual è il dumping, è quanto mai opportuno e volto alla tutela degli imprenditori europei. Rafforzare la rete di tutele in difesa dei nostri imprenditori significa non chiudersi per paure concorrenziali ma consentire un approccio al mercato globale con condizioni chiare e legittime sia per i concorrenti europei che per quelli extra-UE. Pertanto, ho espresso voto favorevole alla relazione che prevede misure volte a contrastare il fenomeno del dumping che rischia di avvantaggiare alcune imprese importatrici a discapito di altre, alterando in questo modo la natura dei mercati.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report approving the Commission’s handling of ‘Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China’.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione Vital Moreira è favorevole. Concordo con il fatto di adottare la proposta della Commissione. Il testo del nuovo articolo 9 paragrafo 5 mi trova d’accordo soprattutto perché un dazio antidumping deve essere “istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio”.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport et l'amendement qu'il avalise ne protègent d'aucun abus. Il maintient et codifie seulement la discrimination envers les États qui n'adhèrent pas à l'économie de marché. Elle vise les nations qui ont une influence importante en ce qui concerne les prix et la production, ou encore les entreprises dans lesquelles l'État est l'actionnaire majoritaire.

Le protectionnisme européen qu'on nous propose sert les libéralisations au lieu de servir l'intérêt des citoyens de l'Europe et des pays tiers. Pas un mot ici contre le dumping social et environnemental et contre l'usage abusif des dévaluations. C'est pourtant là l'essentiel à mes yeux. Ici il n'est question que du refus de se plier aux lois de l'économie de marché et de la concurrence libre et non faussée.

Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As empresas europeias têm que cumprir uma série de requisitos exigidos pela legislação europeia, que por diversas vezes as põem em situação de concorrência desleal quando confrontadas com outros países, não membros da comunidade europeia, que praticam vários tipos de dumping. Com a aprovação deste relatório, as empresas que importam de países que não respeitem as regras e pratiquem os vários tipos de dumping vão ser obrigadas a pagar tarifas mais elevadas nas fronteiras da Europa. Esta medida é muito importante e necessária para proteger as nossas empresas contra uma grave distorção da concorrência. A indústria do meu país, Portugal, sofre com este tipo de concorrência desleal, nomeadamente com a importação dos têxteis do Paquistão, situação para a qual eu venho a alertar há muito tempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe porque propone aplicar unas tasas de aduanas a los productos que provengan de países cuya economía no sea economía de mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This draft legislative resolution is aimed at the implementation of WTO recommendations so that EU legislation is in line with agreements with the WTO. I think that we should cooperate in this dimension more efficiently.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Antidumping-Verfahren bei der Welthandelsorganisation WTO bezüglich bestimmter aus China stammender Verbindungsstücke aus Eisen oder Stahl hat zu Tage gebracht, dass Teile der Antidumping-Grundverordnung der Europäischen Union angeblich mit WTO-Recht unvereinbar sind. Im Streitfall will die Europäische Union ihre WTO-Verpflichtungen umsetzen, was aus Zeitgründen, um die vereinbarte Frist einzuhalten, durch eine Entschließung im vereinfachten Verfahren erfolgen soll. Mit diesem Vorgehen bin ich nicht einverstanden und habe daher dagegen gestimmt.: siehe Protokoll

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Par le vote en faveur de ce rapport, je soutiens la nécessaire clarification des mesures de lutte contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union Européenne. Ce rapport préconise la mise en conformité des mesures de lutte contre le "dumping" de l'Union Européenne avec les recommandations de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Ce dispositif permettra de mieux protéger nos entreprises face à la concurrence déloyale de certaines entreprises étrangères, et c'est pourquoi j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Nach dem Beitritt Chinas zur WTO gab es unzählige Klagen gegen die Volksrepublik, überwiegend wegen Preis-Dumpings. Fast alle der Klagen stammen dabei von Wettbewerbern, die sich durch die niedrigen Preise ernsthafter Gefahr ausgesetzt sehen. Am 28. Juli 2011 nahm das Streitbeilegungsgremium („DSB“) der Welthandelsorganisation in der Rechtssache „Europäische Gemeinschaften – Endgültige Antidumpingmaßnahmen gegenüber bestimmten Verbindungsstücken aus Eisen oder Stahl aus China“(1) den Bericht des Berufungsgremiums und den Panelbericht in der durch den Bericht des Berufungsgremiums geänderten Fassung („Berichte“) an. In den Berichten wurde festgestellt, dass Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern („Antidumping-Grundverordnung“)(2) mit den Artikeln 6.10, 9.2 und 18.4 des WTO-Antidumpingübereinkommens und mit Artikel XVI Absatz 4 des WTO-Übereinkommens unvereinbar ist. Auf Grund dieser Erkenntnisse der Unvereinbarkeit von Teilen der Antidumping-Grundverordnung der Europäischen Union mit WTO-Recht spreche ich mich klar dagegen aus.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The European Union as Member of WTO respects its commitments to WTO agreements. We regret that European legislation was not conforming to them and welcome the modifications. This case is particularly important concerning China which is a huge trade partner for EU, but unfortunately is not completely governed on market-economy principles. Current European rules impose strict duties on individual Chinese exporters, who are already disadvantaged in their own country by market regulation. I support modifications brought to the European legislation on this topic, because I consider the efforts that European Union should make to support non-state economical actors in non-market economies, such as China is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Por considerar da maior importância a garantia da segurança jurídica, votei favoravelmente a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo à defesa contra as importações objeto de dumping dos países não membros da Comunidade Europeia, por forma a que as disposições da Comunidade Europeia sobre este assunto respeitem as obrigações assumidas perante a OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − La crisi economica in cui versa l'Europa è tale per cui occorrerebbe agire con più incisività per difendere la nostra industria e le nostre piccole e medie imprese, soprattutto quando sono sottoposta a pratiche di dumping o ad altri comportamenti sleali da parte di operatori economici di paesi in cui non vige lo Stato di diritto e in cui la tutela dei diritti sociali e ambientali è di fatto inesistente. Il fatto che l'OMC decida di accogliere un ricorso cinese contro un articolo del già poco ambizioso regolamento antidumping in vigore nell'Unione Europea è, invece, un passo nella direzione opposta, che rende più difficile la difesa delle nostre imprese e dei nostri posti di lavoro. Per questo motivo non posso condividere il contenuto di questo regolamento, che rischia di aggravare le difficoltà dei nostri operatori economici.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Este relatório preconiza um maior controlo e defesa face às importações objeto de dumping dos países não membros da Comunidade Europeia. Em virtude da importação de determinados elementos de fixação de ferro ou aço provenientes da China, deu-se conta de que o regulamento anti-dumping de base do Conselho não estava conforme com o estabelecido em algumas disposições do Acordo anti-dumping da OMC. Com o objetivo de facilitar o cumprimento pela UE do prazo estabelecido para a execução das recomendações e decisões da OMC, mais concretamente através do seu órgão de resolução de litígios (ORL), a Comissão do Comércio Internacional aprovou o projeto de resolução no âmbito do processo simplificado. Pelo exposto, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. It was necessary to amend Article 9(5) of the Basic Anti-Dumping Regulation with a new text: ‘An anti-dumping duty shall be imposed in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of a product from all sources found to be dumped and causing injury, except for imports from those sources from which undertakings under the terms of this Regulation have been accepted. The Regulation imposing anti-dumping measures shall specify the duty for each supplier or, if that is impracticable, the supplying country concerned. Suppliers which are legally distinct from other suppliers or which are legally distinct from the State may nevertheless be considered as a single entity for the purpose of specifying the duty. For the application of this subparagraph, account may be taken of factors such as the existence of structural or corporate links between the suppliers and the State or between suppliers, control or material influence by the State in respect of pricing and output, or the economic structure of the supplying country.’

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Voglio esprimere il mio voto contrario a questo provvedimento e voglio esprimere le motivazioni politiche che mi hanno condotto a questa decisione. Occorre infatti dare un segnale alla Commissione Europea perché in seno al WTO ci rappresenti degnamente. L'ennesima sconfitta dell'Europa in un contenzioso condotto presso l'organizzazione mondiale del commercio nei confronti della Cina obbligherebbe oggi il nostro Parlamento a cancellare un articolo del nostro regolamento base sulle norme antidumping. E' sbagliato non opporre maggiore fermezza di fronte agli organismi internazionali come il WTO. E' sbagliato non difendere il nostro sistema produttivo. E' sbagliato non pretendere dalla Cina reciproche aperture ai nostri prodotti e servizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The European Union and China discussed new solutions and strategies in order to tackle the problem of lack of fairness, safety and hygiene of products coming from this Asian country. I firmly believe that it is necessary to implement the DSB recommendations and rulings as soon as possible. Therefore I supported this report with my vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Procedury przeciwdziałające dumpingowi stosowane w Unii Europejskiej mają na celu chronić nasz wewnętrzny rynek przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. W tym miejscu należy rozróżnić dumping od normalnych praktyk sprzedaży produktów po niskich cenach, które są wynikiem niskich kosztów produkcji. Dlatego też istotną kwestią jest, aby procedury antydumpingowe, którymi może posługiwać się Wspólnota Europejska były w rzetelny i obiektywny sposób stosowane. Należy również wspomnieć, że tzw. "wojny cłowe lub handlowe" mogą w obecnym czasie doprowadzić do pogłębienia się obecnego kryzysu gospodarczego. Z drugiej strony zamykanie granic na produkty "pochodzenia zewnętrznego" to błędne koło, ponieważ w dłuższej perspektywie takie działania powodują "kurczenie" się gospodarek narodowych. Jednakże w tym miejscu należy podkreślić, że nieuczciwa konkurencja powoduje również straty w gospodarce. Dlatego należy bacznie obserwować tego typu przypadki i w uzasadnionych sytuacjach podejmować odpowiednie kroki.

 
  
  

Relazione: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que, uma vez que a Rússia se tornou membro da OMC em dezembro do ano passado, a UE deixa de ter o direito de aplicar as quotas de importação de aço aos tais produtos provenientes da Rússia. Este regulamento adota a legislação da União Europeia em função da adesão da Rússia à OMC. A Comissão Europeia estima que este regulamento equivale aproximadamente a um valor de 107 milhões de euros por ano em exportações e que a competitividade do setor siderúrgico da UE aumentará devido à redução dos direitos de exportação. Deste modo, a aplicação desta legislação trará oportunidades económicas para os produtores europeus, facto essencial numa altura de crise e, principalmente, num mercado que nos é próximo geograficamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération, la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie ont conclu un accord relatif au commerce de certains produits sidérurgiques en 2007, fixant des quotas. Mais comme vous le savez, la Russie a récemment adhéré à l’OMC, après presque 20 ans de négociations. Nous n’avons donc plus de raison d’imposer les quotas d’importations d’acier, d’autant plus que la perpétuation de ces quotas constitueraie une violation des règles de l’OMC. C’est une bonne nouvelle pour la communauté internationale et pour l’Union européenne elle-même. En effet, la Commission européenne estime que les exportations européennes supplémentaires de produits métallurgiques et sidérurgiques équivaudront approximativement à 107 millions d’euros par an.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariu siūlymui panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1342/2007. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacija tapo PPO nare, reglamento bei šalies kilmės plieno importo į ES kvotos turi būti panaikintos. Džiaugiuosi, kad Rusijai įstojus į PPO ir pradėjus laikytis taisyklėmis pagrįstos daugiašalės prekybos sistemos, galima tikėtis, kad ES galės laisviau patekti į Rusijos rinką. Bet kokios dvišalės prekybos plieno produktais kliūtys turėtų būti kuo mažesnės ir taikomos tik laikantis PPO taisyklių, pagal kurias reglamentuojami tarifai, prekybos apsaugos priemonės, techniniai standartai, specialios muitinės ir muitų apmokėjimo procedūros ir kt.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea abrogării regulamentului privind aplicarea unor restricţii asupra importurilor de anumite produse din oţel din Federaţia Rusă, deoarece păstrarea limitelor cantitative pentru aceste importuri încalcă normele OMC, luând în considerare faptul că Federaţia Rusă a devenit membru OMC în 2011. Consider că, odată cu aderarea Rusiei la OMC, schimburile comerciale dintre Rusia şi Uniunea Europeană se vor îmbunătăţi în mod semnificativ şi vor evolua în conformitate cu dispoziţiile existente în acordurile bilaterale. Astfel, UE va putea beneficia de un acces mai liber pe piaţa din Rusia, acest lucru ducând la creşterea numărului şi valorii exporturilor. Mai mult, ca urmare a reducerii taxelor la export, competitivitatea se va îmbunătăţi, iar consumatorii vor fi avantajaţi. Susţin necesitatea unei supravegheri mai atente, precum şi eliminarea celorlalte bariere existente din calea comerţului dintre Rusia şi UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione del collega Sturdy in quanto, dopo l'ingresso della Russia nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'UE non può più imporre limiti quantitativi alle importazioni di paesi OMC all'interno dell'Unione, come succedeva nel caso dell'acciaio proveniente dalla Russia. Inoltre, questo provvedimento potrebbe favorire i rapporti commerciali tra UE e Russia ed essere quindi molto positivo per il nostro Paese e le nostre imprese, in quanto il mercato russo è in rapida espansione e molto dinamico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Relaţia bilaterală dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă are la bază valorile şi principiile fundamentale ale democraţiei, drepturilor omului, legislaţiei şi economiei de piaţă, iar temeiul juridic al acesteia îl reprezintă Acordul de parteneriat şi cooperare (APC). Acordul a intrat în vigoare în 1997, pentru o perioadă iniţială de 10 ani, prelungită automat anual după 2007. Acesta stabileşte principalele obiective comune, cadrul instituţional pentru contractele bilaterale şi solicită activităţi şi dialog într-o serie de domenii. În completarea prevederilor APC, există o serie de acorduri sectoriale şi internaţionale, precum şi alte mecanisme pentru cooperare. Prelucrarea oţelului şi textilele sunt principalele sectoare acoperite prin acorduri comerciale bilaterale. Ultimul Acord privind oţelul stipula că va înceta dacă Rusia devine membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, acest lucru realizându-se la data de 16 decembrie 2011. Faţă de cele mai sus menţionate, susţin poziţia raportorului vizavi de acest proiect de rezoluţie.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted for this agreement repealing the quota set on importations of steel from the Russian Federation as, if left unaltered, it would put Member States at risk of legal actions from Russia as the quota limits would be a violation of WTO rules. Russia acceded to the World Trade Organization in December, meaning it has liberalised its market allowing greater exportation and importation globally. The initial item of legislation must be rewritten to avoid a failure on both sides to obey WTO rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit l'abrogation du règlement (CE) n° 1342/2007 du Conseil relatif au commerce de certains produits sidérurgiques avec la Fédération de Russie. Je note que les quotas européens à l'importation de l'acier ne peuvent être maintenus après que la Russie soit devenue membre de l'OMC. J'espère que la libéralisation du commerce bilatéral des produits sidérurgiques permettra d'améliorer la compétitivité de la sidérurgie européenne. Je pense que l'abrogation de ce règlement pourrait permettre aux entreprises de l'Union européenne d'améliorer leur accès au marché russe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. As restrições à importação de aço da Rússia deixaram de fazer sentido depois de este país ter aderido à OMC. O levantamento destas restrições permitirá também o incremento das trocas comerciais com a Rússia, nomeadamente a exportação do aço e ferro europeus para aquele país. O eventual incumprimento das normas aplicáveis da OMC por qualquer das partes poderá ser solucionado através dos mecanismos de resolução de conflitos existentes na OMC. Por estas razões votei favoravelmente a presente proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Cette approbation prend acte de la récente adhésion de la Russie à l'OMC en décembre 2011. L'Union européenne doit maintenir et développer ses relations commerciales avec ce pays, celles-ci devant passer par un respect mutuel des engagements pris dans le cadre de cet accord. Cette décision ne doit pas pour autant nous empêcher de rester vigilants envers d'éventuels obstacles aux échanges qui pourraient être maintenus aussi bien en Russie qu'au sein de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, qui tire les conséquences de l'adhésion de la Russie à l'OMC. Conformément aux règles de cette organisation, il va en effet dans le sens d'une élimination totale des barrières commerciales, à laquelle devront désormais se conformer scrupuleusement l'Union européenne et la Russie. La réciprocité des avantages et des restrictions sera enfin de mise avec ce partenaire économique!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor deste relatório uma vez que propõe revogar as restrições às importações de determinados produtos siderúrgicos provenientes da Rússia. A atual aplicação das restrições deixa de fazer sentido uma vez que a Rússia aderiu à Organização Mundial do Comércio.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio implica a abolição do contingente pautal relativo às importações para a União Europeia de aço originário daquele país. A sua manutenção implicaria uma violação das regras da OMC por parte da União e deixá-la-ia sujeita a ações judiciais por parte da Rússia. Uma maior liberalização do acesso ao mercado russo pode beneficiar a União e deverá estender-se a outras áreas do comércio no quadro da OMC, que se julga ser o melhor meio para assegurar a vigência de um sistema multilateral de trocas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O acordo de parceria e cooperação (ACP) entra as Comunidades Europeias e seus Estados-Membros, por um lado, e a Rússia, por outro, entrou em vigor no dia 1 de dezembro de 1997 e levou ao estabelecimento de um Acordo sobre o comércio de determinados produtos siderúrgicos originários da Federação da Rússia, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1342/2007 do Conselho. O presente relatório, da responsabilidade de Robert Sturdy, debruça-se sobre uma nova proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no sentido de revogar o regulamento acima referido e relativo à gestão de certas restrições às importações de determinados produtos siderúrgicos importados da Federação da Rússia. Embora as importações de aço da Federação da Rússia para a UE sejam significativas, correspondendo a 24% das importações totais em matéria de produtos siderúrgicos, o ACP previa que, caso a Rússia aderisse à Organização Mundial do Comércio (OMC), teria de ser denunciado e o contingente abolido. Assim, sem colocar em causa o interesse no reforço das relações comerciais UE-Rússia, concordo com o relator no sentido de que a OMC continua a ser o melhor garante de um sistema comercial multilateral baseado em normas” e, por isso, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A União Europeia e a Federação da Rússia têm estabelecido, desde 2007, um Acordo sobre o comércio de determinados produtos siderúrgicos, relativo à gestão de certas restrições às importações de determinados produtos siderúrgicos originários da Rússia. No entanto, como a Rússia se tornou membro da OMC, em dezembro de 2011, a União Europeia perdeu o direito a aplicar o contingente supramencionado.

A manutenção deste regulamento e a consequente preservação do contingente para a importação de produtos siderúrgicos constituiria uma violação das normas da OMC e exporia a UE a ações judiciais por parte da Rússia. Assim, a UE tem que revogar o acordo atualmente em vigor. O relator afirma que a entrada da Federação da Rússia na OMC trará benefícios à UE porque esta passará a ter um acesso mais liberal ao mercado russo. Muito embora o relatório consista essencialmente numa adaptação técnica, a filosofia e a orientação que lhes estão subjacentes são, assim, a da sujeição às regras da OMC e à visão do comércio internacional que a inspira, das quais discordamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa uzatvára partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskom na strane druhej, nadobudla platnosť 1. decembra 1997. V rámci nej uzavrela Európska Únia s ruskou vládou v októbri 2007 dohodu o obchode s určitými výrobkami z ocele. Dohoda zaviedla kvóty na dovoz ocele z Ruskej federácie do EÚ. Po vstupe Ruska do mnohostranného obchodného systému WTO založeného na pravidlách môže EÚ očakávať, že získa výhody z liberálnejšieho prístupu na ruský trh. Akékoľvek pretrvávajúce prekážky pre dvojstranný obchod s výrobkami z ocele, ktoré by mohli naďalej platiť, by mali byť minimálne a mali by sa pohybovať iba v jasne stanovenom rozsahu pravidiel WTO, ktoré upravujú také otázky, ako sú clá, platné obchodné ochranné opatrenia, technické normy, osobitné colné/odbavovacie postupy atď. Považujem za opodstatnené preskúmať a odstrániť obchodné a investičné prekážky, ktoré by po vstupe Ruska do WTO mohli obojstranne pretrvávať. Zároveň som presvedčená, že by bolo ku prospechu oboch zainteresovaných strán, aby sa obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom rozvíjali v plnom súlade so spoločne prijatými ustanoveniami platných dvojstranných dohôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il Regolamento (CE) n. 1342/2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione Russa, contiene una clausola secondo cui le norme contenute nel Regolamento stesso vengono meno nel momento in cui la Russia entri a fare parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Essendo ciò avvenuto proprio nel dicembre scorso, si palesa la necessità di abrogare un Regolamento ormai obsoleto. A ciò si aggiunge la considerazione che l´Unione non ha diritto ad applicare contingenti all'importazione ad altri Paesi OMC, e che qualora lo facesse sarebbe sottoposta a sanzioni o ricorsi. Considerando, infine, che l'ingresso della Russia nell´OMC può rappresentare anche un'importante opportunità per le nostre imprese, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2007 dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos Federacijos, administravimo. 2011 m. gruodžio 16 d. Rusijos Federacija tapo PPO nare ir nuo Rusijos įstojimo į PPO dienos ES neturi teisės toliau taikyti plieno importo kvotų. Rusijai pradėjus laikytis taisyklėmis pagrįstos PPO daugiašalės prekybos sistemos, galima tikėtis, kad ES galės laisviau patekti į Rusijos rinką. Europos Komisijos apskaičiavimais, papildomo eksporto geležies ir plieno sektoriuje vertė bus maždaug 107 mln. EUR per metus. Ji taip pat numato, kad dėl juodųjų metalų laužui taikomų eksporto mokesčių, kurie sumažės nuo 15 proc. šiuo metu iki 5 proc. praėjus penkeriems metams nuo įstojimo datos, ir dėl vietos pramonės vartotojams Rusijoje pritaikytų dujų kainų padidės ES plieno sektoriaus konkurencingumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da durch Russlands Beitritt zur WTO gewisse Anpassungen im Bereich des Stahlimports in die EU vorgenommen werden müssen, damit ein rechtlicher Rahmen gegeben ist und keine Nachteile für die europäische Wirtschaft entstehen. Zudem kann die EU von einem liberaleren Marktzugang zum russischen Markt profitieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Stahlsektors der EU wird aufgrund der Verringerung der Exportzölle verbessert.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne V roku 2010 bolo Rusko najväčším vývozcom ocele do EÚ s viac ako 6,5 milióna ton, čo predstavovalo 24 % dovozu ocele do EÚ. Vzhľadom na vstup Ruska do WTO 16. 12. 2011 však EÚ nemá už právo uplatňovať dovozné kvóty na dovoz ocele. Po vstupe Ruska do WTO sa očakáva, že EÚ získa výhody z voľnejšieho prístupu na ruský trh. Vývoz výrobkov zo železa a ocele do Ruska môže ročne vzrásť o zhruba 107 miliónov EUR. Rastu vývozu týchto výrobkov z EÚ do Ruska môže napomôcť aj zníženie vývozných ciel na železný šrot zo súčasnej sadzby 15 % na 5 % sadzbu, ktorá má byť zavedená do piatich rokov od vstupu Ruska do WTO. Preto som podporil zrušenie nariadenia Rady č.134/2007 o kvotácii dovozu ocele z Ruska.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I strongly believe that the WTO remains the best guarantor of a rules-based multilateral trading system and express the hope that both its new member - Russia - and the EU will live up to all their commitments within the WTO. I also wish to see the EU-Russia trade relationship develop in full compliance with jointly agreed provisions of existing bilaterally agreements. For these reasons I voted to give consent to the proposed repeal of Council Regulation (EC) No 1342/2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Concordo sull’abrogazione del precedente regolamento in quanto la Russia è ora membro dell’Organizzazione mondiale del commercio. Concordo altresì con il relatore che auspica uno sviluppo dei rapporti commerciali tra l'UE e la Russia nel pieno rispetto delle disposizioni comunemente concordate degli accordi bilaterali esistenti. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport avalise la levée des quotas d'importation de produits sidérurgiques russes en Europe. Ce faisant, il favorise les grands groupes comme Arcelor Mittal, qui délocalisent en Russie et ferment des hauts fourneaux en France et en Belgique. Aucune considération ni sociale ni écologique n'a évidemment prévalu à cette décision.

Je vote contre ce texte contraire à la planification écologique que je promeus et contre la relocalisation de la sidérurgie qu'il suppose.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a adesão da Rússia ao sistema comercial multilateral baseado em normas da OMC, a UE pode vir a beneficiar de um acesso mais liberal ao mercado russo. O aumento das exportações adicionais poderão vir a ascender a aproximadamente 107 milhões de euros por ano só no sector do ferro e do aço. A partir de agora, mesmo que subsistam eventuais obstáculos ao comércio bilateral de produtos siderúrgicos, estes serão mínimos e aplicáveis apenas no domínio exclusivo das normas da OMC que regem aspectos como tarifas, medidas de defesa comercial aplicáveis, normas técnicas, procedimentos aduaneiros específicos, etc. Com esta adesão, é necessário um maior controlo e a eliminação cuidadosa dos obstáculos ao comércio e ao investimento que ainda possam subsistir por parte da Rússia. É minha convicção que a OMC continua a ser o melhor garante de um sistema comercial multilateral baseado em normas; espero, assim, que tanto o seu novo membro, a Rússia, como a UE cumpram todos os seus compromissos no quadro da OMC. Gostaria também de ver a relação comercial UE-Rússia desenvolver-se, visando o pleno cumprimento das disposições acordadas conjuntamente em vários acordos bilaterais.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − La UE y la Federación Rusa mantienen un acuerdo desde 2001 sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos, relativo a la gestión de ciertas restricciones a las importaciones de determinados productos siderúrgicos rusos. Puesto que en diciembre de 2011 Rusia entró a formar parte de la OMC, la UE perdió el derecho a aplicar estas restricciones. Mantener este reglamento suponía una violación de las normas de la OMC, por eso la UE propone derogar el mismo. El informe señala que la entrada de Rusia en la OMC comportará beneficios para la UE puesto que ésta pasará a tener un acceso más libre al mercado ruso. Además, el levantamiento de las restricciones y la apertura total del mercado comportará en aumento de las deslocalizaciones puesto que los productos siderúrgicos producidos en Rusia serán más baratos en Europa. Por todo ello, he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − As Russia became a member of the WTO in December last year, the EU no longer has the right to apply steel imports quotas on such products from Russia. This regulation brings EU legislation into line with Russia’s WTO accession. The Commission estimates that this will be worth approximately EUR 107 million per year in exports and that the competitiveness of the EU steel sector will be increased due to the reduction of export duties. I support Russia’s accession to the WTO and hope it will stand by the commitments it has given in that regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im Anschluss an das bestehende Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Russland wurde im Oktober 2001 ein Abkommen über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen aus der Russischen Föderation abgeschlossen. Dabei wurden Kontingente für die Stahl-Einfuhr in die EU festgelegt. Mit dem Beitritt Russlands zur WTO hat die EU kein Recht mehr, diese Einfuhrkontingente anzuwenden, da ja die multilateralen Handelsregelungen Anwendung finden, mit denen Aspekte wie Zölle, anwendbare handelspolitische Schutzmaßnahmen, technische Standards, spezifische Zollabwicklungsverfahren usw. geregelt werden. Um den WTO-Regeln zu genügen, will die EU daher das Stahlabkommen EU-Russland aufheben. Im vorliegenden Fall erachte ich die WTO-Regeln für nicht sinnvoll. Aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen auf die europäische Stahlindustrie – für deren Schutz die EU keine entsprechenden Maßnahmen gesetzt hat – habe ich aus Protest dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Russische Föderation wurde am 16. Dezember 2011 Mitglied der WTO. Trotz des WTO-Beitritts müssen aber unbedingt die geltenden Einfuhrkontingente der EU für Stahl aufrechterhalten bleiben. Um den WTO-Regeln zu genügen, will die EU jetzt aber das Stahlabkommen zwischen der EU und Russland aufheben. Die WTO-Regeln halte ich für nicht ausreichend. Die verbleibenden Hindernisse für den Handel und für Investitionen müssen noch einer sorgfältigen Überwachung unterzogen werden, zum Schutz der europäischen Stahlindustrie, da noch keine Schutzmaßnahmen seitens der EU getroffen wurden. Aus diesen Überlegungen heraus habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The EU welcomes very much the fact Russian Federation has joined WTO. It is big step forward which means significant progress in Russia's move towards market economy and worldwide trade without barriers. WTO rules forbid protectionism and unfair trade practices (such as dumping, etc.) what makes the economy more open, liberal and competitive. I voted in favor of this report, because Russia's membership has even greater importance, since this country is finally moving a big and long awaited step towards liberal evolution. Russia's membership in WTO has big importance for the EU as Russian Federation is the largest EU trade partner in many sectors. EU respects its WTO free trade commitments and welcomes removal of existing import quotas for several steel products from Russian federation. As far as steel sector represents important part not only in EU import, but also export, we envisage bilateral benefits for EU-Russia trade system, significant growth and increase of competitiveness.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − L'ingresso della Russia nell'Organizzazione Mondiale del Commercio impone all'UE di adeguarsi al nuovo scenario di mercato: l'apertura alla Federazione russa con conseguente limitazione delle restrizioni. Nello specifico, il testo in questione abroga i limiti quantitativi d'importazione nell'UE di acciaio, come previsto dall'accordo di partenariato e cooperazione del 1997. L'apertura in questo senso è sicuramente positiva e considerando che le regole da seguire saranno quelle imposte dall'OMC l'import - export dell'UE sarà in grado di migliorare.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução em que se levantam as restrições à importação de aço da Rússia uma vez que estas deixaram de fazer sentido depois da adesão da Rússia à OMC. O levantamento destas restrições permitirá também o incremento das trocas comerciais com a Rússia, nomeadamente a exportação do aço e ferro europeus para aquele país. O eventual incumprimento das normas aplicáveis da OMC por qualquer das partes poderá ser solucionado através dos mecanismos de resolução de conflitos existentes na OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No âmbito do acordo de parceria e cooperação, celebrado em 1997, entre a Comunidade Europeia e a Federação da Rússia, foi concluído, no ano de 2007, o acordo sobre o comércio de determinados produtos siderúrgicos. Este acordo foi executado na UE sob a forma de Regulamento que, para além de determinar um limite quantitativo para as importações de aço, vem também estabelecer a condição de que, caso a Federação da Rússia adira à OMC antes do termo de vigência do acordo, este teria que ser denunciado. Devido à adesão da Rússia ao sistema multilateral baseado em normas da OMC, a manutenção do Regulamento na legislação europeia e consequente preservação do contingente para a importação de produtos siderúrgicos constituiria uma violação das normas da OMC e exporia a UE a possíveis acções judiciais por parte da Rússia. No entanto, a UE pode esperar beneficiar de um acesso mais liberal ao mercado russo, o que estimularia a concorrência e subsequente diminuição dos preços para o consumidor. Por estas razões, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. With the accession of Russia to the WTO in December 2011, the EU needs to align specific regulations it maintained bilaterally with the prevailing WTO law. One such regulation concerns quantitative limitations on imports of certain steel products, especially flat-rolled sheets, from Russia which have been in existence since 2007 (EC Regulation 1342/2007). Steel imports from Russia account for about 25 % of all EU steel imports, half of which are semi-finished products input into the EU steel industry. In turn, half of this half has so far been subject to import quotas (around 1.5 mio tonnes of steel). Quantitative restrictions were in place to protect the EU steel industry. The end of quantitative import restrictions will reshuffle the EU’s steel-industry landscape somewhat, since Russian flat-rolled sheets are less expensive than sheets made in the EU. However, this will be compensated for by better access to steel scrap from Russia and lower tariffs for EU exports of finished steel products to Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Il mio voto favorevole a questo provvedimento non é solo un atto dovuto. In effetti, le regole del WTO impongono all'Unione Europea di rimuovere le regole che impongono restrizioni all'importazione di prodotti da altri Membri dell'organizzazione mondiale del commercio. Dal momento che la Russia è entrata nel WTO, se non avessimo cominciato con il voto di oggi a rimuovere certe norme, saremmo andati incontro a sicure sanzioni commerciali che avrebbero danneggiato il nostro sistema produttivo e le nostre aziende.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Dal momento che la Russia ha aderito al WTO lo scorso 16 dicembre 2011, l'UE non ha più alcun diritto di imporre le quote sulle importazioni di acciaio in base al regolamento (CE) n° 1342/2007 e quindi il perpetuarsi di tali contingenti costituirebbe una violazione delle norme dell'OMC ed esporrebbe l'Unione europea ad azioni legali da parte della Russia. Io ho votato favorevolmente a questo testo, siccome è molto probabile che con l'abrogazione del regolamento europeo, l'UE possa beneficiare di un accesso più liberalizzato al mercato russo nel settore siderurgico. Rimarranno ancora restrizioni minori alle importazioni bilaterali, ma queste non dovrebbero, a mio avviso, comportare ostacoli nell'ambito delle regole imposte dall'OMC. Si prevede che le esportazioni europee siderurgiche e metallurgiche potrebbero beneficiare di un aumento di circa 107 milioni di euro ogni anno, il che è a vantaggio delle nostre imprese che lavorano nel settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − There will always exist trade and investment barriers between the Russian Federation and the European Union. The WTO is the best advocate of a rules-based multilateral trading system. The accession of Russia in the WTO can benefit the EU and this is the focus of this report to which I fully agree. Therefore I voted in favor of it. Its adoption will improve the trade relationship between the Russian Federation and the European Union to reach full compliance.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Federacja Rosyjska jest dla Unii Europejskiej poważnym partnerem handlowym. Ograniczenia w zakresie przywozu niektórych wyrobów stalowych z Rosji do tej pory wynikały z tego, iż Federacja Rosyjska pozostawała poza granicami Światowej Organizacji Handlu. Jak Państwo doskonale wiecie głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja handlu międzynarodowego w zakresie dóbr i usług, a także wspieranie handlu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą pojawić się na tym polu. Państwa członkowskie należące do WTO muszą dostosować swoje wewnętrzne prawo do norm wyznaczonych przez Organizację. Przystąpienie Rosji do WTO pod koniec grudnia 2011 r. spowodowało, że Wspólnota Europejska nie może stosować kontyngentów na wyżej wymienione dobra. Liberalizacja handlu szczególnie w obecnym czasie, czasie kryzysu gospodarczego, z pewnością może pozytywnie wpłynąć nie tylko na stosunki UE-Rosja, ale także przyczyni się w pewnym stopniu (w dłuższej perspektywie) do polepszenia obopólnej sytuacji gospodarczej.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Tendo a Rússia tornado-se membro da OMC, em dezembro de 2011, a União Europeia perdeu o direito a aplicar o Acordo sobre o comércio de determinados produtos siderúrgicos, relativo à gestão de certas restrições às importações de determinados produtos siderúrgicos originários da Rússia. A manutenção deste regulamento e a consequente preservação do contingente para a importação de produtos siderúrgicos constituiria uma violação das normas da OMC e exporia a UE a ações judiciais por parte da Rússia. Assim, a UE tem que revogar o acordo atualmente em vigor. Não concordamos com os princípios políticos que estão subjacentes ao relatório, nomeadamente a sujeição às regras da OMC e toda a filosofia de comércio internacional implícita.

 
  
  

Raccomandazione: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, pois partilho a opinião do relator, o qual considera que o texto do Conselho promove uma reforma positiva relativamente à forma como o JO é publicado, reforçando a segurança jurídica e providenciando um melhor acesso dos cidadãos aos atos jurídicos da União Europeia. Hoje em dia, praticamente todos os utilizadores consultam apenas a versão eletrónica dos atos jurídicos da UE. O facto de as versões eletrónicas dos atos jurídicos não serem juridicamente vinculativas é, em si, inaceitável e cria incerteza quanto ao conteúdo exato dos atos jurídicos da UE atualmente disponíveis na base de dados EUR-LEX. Além disso, consultar a versão impressa do Jornal Oficial é um processo moroso e dispendioso e poucos utilizadores o fazem. A reforma reforçará, portanto, a segurança jurídica e diminuirá os custos de acesso para cidadãos e empresas. Todas essas reformas devem ser calorosamente acolhidas na UE. Uma União Europeia menos burocrática, mais facilitada e mais acessível só promoverá o progresso económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariu reglamento projektui. Oficialiojo leidinio elektroninės versijos skelbimą prilyginti galiojančiam Oficialiojo leidinio skelbimui yra sveikintina reforma, suteiksianti piliečiams daugiau galimybių gauti ES teisės aktus, padidinsianti teisinį tikrumą ir sumažinsianti prieigos išlaidas vartotojams ir verslui. Šiuo metu beveik visi naudojasi tik elektroninio pavidalo ES teisės aktais, ir tai, kad jų elektroninės versijos nėra teisiškai privalomos, yra nepriimtina ir sukuria netikrumą dėl EUR-LEX duomenų bazėje esančių ES teisės aktų tikslaus turinio.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii, deoarece lărgirea accesului la legislaţia UE reprezintă un element important pentru a asigura transparenţa şi comunicarea cu cetăţenii. Considerarea ediţiei electronice a Jurnalului Oficial (JO) al Uniunii Europene drept versiunea oficială, autentică, actualizată şi completă va avea drept consecinţă şi o sporire a securităţii juridice. În acelaşi timp, această măsură va permite evitarea costurilor considerabile legate de publicarea versiunii tipărite a JO, reprezentând o economie binevenită pentru bugetul comunitar. Având în vedere contextul economic actual şi dificultăţile cu care se confruntă atât o serie de state membre, cât şi cetăţenii, este important ca instituţiile europene să elimine cheltuielile inutile sau care pot fi evitate, identificând modalităţi practice pentru a face economii. Publicarea electronică a JO al Uniunii Europene reprezintă un exemplu care ar trebui să fie urmat şi de alte măsuri şi iniţiative similare.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este un periodic cu apariţie zilnică în toate limbile oficiale ale UE şi publică toate deciziile UE şi propunerile de legi, în format scris şi electronic. Hotărârea din 2007 a Curţii de Justiţie, care prevedea că nu pot fi invocate drepturile legale şi nu se pot aplica obligaţiile pe baza versiunii electronice a JO, conduce la suspiciuni cu privire la conţinutul precis al actelor juridice ale UE disponibile în prezent în baza de date EUR-LEX. Consultarea ediţiilor tipărite ale Jurnalului Oficial reprezintă un proces care consumă timp, este costisitor şi, nu în ultimul rând, este folosit de foarte puţini utilizatori. Toate reformele care au ca scop sporirea securităţii juridice şi scăderea cheltuielilor de acces pentru cetăţeni şi întreprinderi consider că sunt binevenite mai ales în această perioada de criză economică ce afectează UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Ricerche indipendenti dimostrano che il cosiddetto “digital divide” è, in larga parte, un problema superato in tutti i segmenti di età, ponderando istruzione e volume delle interazioni. Viviamo in un mondo con oltre 600 milioni di siti web e molta parte delle interazioni con il governo e le pubbliche amministrazioni è condotta ormai su internet. Secondo Eurostat, nel 2009 almeno il 65% delle imprese europee ha utilizzato modalità di e-government, percentuale che sale all’83% per le grandi società. L’OCSE ha più volte indicato lo sviluppo dell’e-government come un asse principale per perfezionare processi di trasparenza e semplificazione. Imporre onerose procedure di consultazione su supporto cartaceo a una società che, ormai, vive, comunica e si informa sul digitale e ad esso affida snodi essenziali alla propria esistenza quotidiana, dai mercati finanziari alla telemedicina, appare come un retaggio superato, da correggere con urgenza, considerandone le diffuse ricadute negative, per esempio sull’economia e sull’impresa, in termini di incertezza del diritto e di conseguente freno agli investimenti, agli scambi e allo sviluppo. Pertanto approvo la raccomandazione e auspico che il nuovo regolamento del Consiglio entri rapidamente in vigore.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. É fundamental que os cidadãos europeus tenham um acesso simples e fiável aos atos jurídicos da União Europeia. A versão eletrónica do Jornal Oficial permite esse tipo de acesso e é um instrumento crucial de informação da União Europeia. A consulta da versão impressa do Jornal Oficial é um processo moroso e dispendioso a que poucos utilizadores recorrem. A circunstância de as versões eletrónicas dos atos jurídicos não serem juridicamente vinculativas tem de ser ultrapassada pois cria incerteza quanto ao conteúdo exato dos atos jurídicos da EU. Votei favoravelmente esta proposta de resolução por a mesma contribuir para a segurança jurídica e a diminuição dos custos de acesso dos cidadãos e das empresas aos atos jurídicos da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'integrazione europea passa anche attraverso il riconoscimento del ruolo svolto dalle istituzioni dell'Unione. A mio parere, le azioni promosse da queste istituzioni non godono di adeguata visibilità a livello nazionale. Ritengo perciò necessario uno sforzo per promuovere politiche di trasparenza, e rendere la documentazione ufficiale facilmente accessibile a tutti i cittadini europei. La pubblicazione in forma elettronica della Gazzetta Ufficiale è già una realtà, e rappresenta oggi la forma prevalente di consultazione. La Corte di Giustizia ha tuttavia chiarito che, in mancanza di una base giuridica, la pubblicazione su internet non gode di valore legale, e non possono dunque essere fatti valere diritti ed obblighi ad essa connessi. Il conferimento del valore legale alla versione elettronica della Gazzetta comporta un significativo aumento di trasparenza, perché sarà immediatamente e gratuitamente accessibile a tutti, e le informazioni in essa contenute saranno affidabili e vincolanti. Ritengo doveroso rendere le informazioni ufficiali accessibili al più vasto pubblico possibile, e ho perciò espresso parere favorevole alla relazione sulla pubblicazione in forma elettronica della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Colgo inoltre l'occasione per sottolineare l'importanza dell'attuazione dell'agenda digitale indicata nella Strategia "Europa 2020", promuovendo l'accesso alla connessione internet ad alta velocità a tutti i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par souci d'efficacité, l'administration doit passer à l'ère numérique. C'est le gage d'une administration rapide, accessible, et sûre pour tous les citoyens européens. C'est aussi un moyen de limiter le coût des démarches administratives. En approuvant le projet de règlement, le Parlement permet à l'édition en ligne du Journal officiel de l'Union européenne d'être une "source officielle et authentique". Cela facilitera les démarches des citoyens, et c'est pourquoi je me suis exprimée en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La version électronique du Journal officiel de l'Union européenne possédera dorénavant un caractère juridiquement contraignant. Il s'agit d'une avancée importante pour la démocratie européenne, qui consacre notre volonté de rendre visible les textes législatifs de l'Union, désormais accessibles au plus grand nombre. Cette innovation, qui simplifie le travail de l'UE, permet dans le même temps de réaliser des économies via la suppression du support papier, gage d'une plus grande efficacité dans la gestion des ressources financières.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à ce nouveau règlement, qui consacre l'édition électronique du Journal officiel comme seule version authentique du JO, en remplacement de la version papier. Ce texte favorise en effet un meilleur accès des citoyens au droit européen, en reconnaissant le rôle majeur joué aujourd'hui par les nouvelles technologies de l'information, dont l'internet, pour la diffusion du droit européen. La réduction des tirages papier du JO qui en résultera permettra en outre, à terme, de faire des économies et de réduire l'impact environnemental de l'activité des institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta recomendação por considerar que o texto do Conselho pressupõe uma reforma positiva da forma como o Jornal Oficial da União Europeia é publicado, contribuindo para melhorar o acesso dos cidadãos Europeus à legislação da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A presente proposta pretende tornar a edição eletrónica do Jornal Oficial da UE (JO), enquanto versão oficial, autêntica, atualizada e completa. Estas alterações são de natureza meramente técnica e, na minha opinião, são de saudar. Conferir um caráter oficial e autêntico à edição eletrónica do JO providenciará um melhor acesso dos cidadãos aos atos legislativos da União Europeia, reforçando a segurança jurídica e diminuindo os custos de acesso para cidadãos e empresas, uma vez que a consulta em linha de uma edição oficial e autêntica será sempre gratuita.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A transmissão de dados e a circulação de informação oficial através da internet e a consciencialização ambiental da necessidade de se reduzir o abate de árvores destinadas à indústria do papel levaram a que muitas empresas e organismos públicos reduzissem as suas comunicações em suporte de papel optando pela via eletrónica. Todavia, quanto à validade jurídica dessas notificações, foram várias as vozes que manifestaram as suas reservas devido à inexistência de legislação que o permitisse. Um acórdão de 2007 do Tribunal de Justiça Europeu declara que os direitos não são oponíveis e que as obrigações não podem ser executadas com base na versão eletrónica do JO (Jornal Oficial da União Europeia). Para ultrapassar este problema, a Comissão apresentou, no dia 4 de abril de 2011, uma proposta visando aumentar a segurança jurídica, alargando o acesso à legislação da UE e permitindo a utilização da edição eletrónica do JO, enquanto versão oficial, autêntica, atualizada e completa, por qualquer pessoa. Votei favoravelmente a presente proposta de regulamento do Conselho relativo à publicação eletrónica do JO da UE, uma vez que as alterações são de natureza técnica, reforçam a segurança jurídica e permitem um melhor acesso dos cidadãos aos atos jurídicos da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório propõe que a edição eletrónica do Jornal Oficial (JO) da UE passe a ser a versão oficial, autêntica, atualizada e completa, por oposição à edição impressa que passará a ter valor jurídico apenas em casos excecionais e temporários de perturbação imprevisível da publicação eletrónica. A alteração regulamentar agora proposta reforça a segurança jurídica.

Hoje em dia, a maioria dos utilizadores consultam apenas a versão eletrónica dos atos jurídicos da UE. Como refere o relator, o facto de as versões eletrónicas dos atos jurídicos não serem juridicamente vinculativas é, em si, problemático e cria incerteza quanto ao conteúdo exato dos atos jurídicos da UE, atualmente disponíveis na base de dados EUR-LEX. Acresce que consultar a versão impressa do Jornal Oficial é um processo moroso e dispendioso, pelo que poucos utilizadores o fazem.

A proposta tem, além disso, uma inegável vantagem em termos ambientais. Sendo positiva, esta alteração não apaga a necessidade de continuar a melhorar o acesso de toda a população a documentação pública oficial relevante, tendo em conta as dificuldades e limitações que ainda persistem a este nível.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Komisia predstavila daný návrh v apríli 2011 s cieľom zlepšiť právnu istotu rozšírením prístupu k právnym predpisom EÚ a umožniť každému spoľahnúť sa na elektronické vydanie Úradného vestníku (ÚV) Európskej únie ako na úradnú, autentickú, aktualizovanú a kompletnú verziu. Návrh preto stanovuje, že elektronické vydanie bude predstavovať platné vydanie ÚV, pričom vo výnimočných a časovo obmedzených prípadoch nečakaného prerušenia elektronického vydania by malo právnu hodnotu tlačené vydanie. Elektronické zverejňovanie ÚV bolo jednou z priorít maďarského predsedníctva od januára do júla 2011 vo vzťahu k významu prístupu verejnosti k právnym predpisom Únie. Avšak vzhľadom na výhrady Rady k postupom vnútroštátneho parlamentného preskúmania bola formálna žiadosť Rady o súhlas Európskeho parlamentu poslaná až 13. marca 2012. Text Rady poskytuje vítanú reformu spôsobu, ktorým sa zverejňuje ÚV, pretože zaručuje zvýšenie právnej istoty a lepší prístup občanov k právnym aktom Únie. V súčasnosti takmer každý používateľ konzultuje elektronickú verziu právnych aktov EÚ. Je neprijateľné, že elektronická verzia právnych aktov nie je právne záväzná. Konzultácia tlačených verzií úradného vestníka je časovo náročný a nákladný postup, ktorý vykonávajú iba niektorí používatelia. Reforma preto zvýši právnu istotu a zníži náklady prístupu občanov a podnikov. Zastávam názor, že všetky takéto reformy by mala EÚ privítať.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Ritengo che la presente relazione sia da appoggiare pienamente, in nome di quella trasparenza e vicinanza ai cittadini tanto richiesta alle Istituzioni Europee. Rendere vincolante anche la pubblicazione in formato elettronico della Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea, attribuendole valore autentico e la capacità di produrre effetti giuridici, garantirà un accesso più rapido ed economico alla stessa e promuoverà lo sviluppo di un mercato interno del digitale. Considerando, inoltre, che la relazione non trascura gli aspetti relativi alla tutela della autenticità, integrità e inalterabilità della pubblicazione elettronica della Gazzetta Ufficiale, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which improves accessibility for citizens to the EU’s bodies and increases legal certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau rezoliucijai dėl Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo projektui. Kaip žinia, Komisija savo pasiūlymą pateikė 2011 m. balandžio 4 d. siekdama sutvirtinti teisinį tikrumą išplečiant galimybę susipažinti su ES teise ir sudaryti sąlygas kiekvienam asmeniui pasikliauti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio (OL) elektroniniu leidimu kaip oficialia, autentiška, aktualia ir išsamia versija. Todėl pasiūlyme numatoma, kad elektroninės versijos paskelbimas prilygs galiojančiam Oficialiojo leidinio paskelbimui. Vis dėlto išskirtiniais ir trumpalaikiais nenumatyto elektroninės versijos paskelbimo sutrikimo atvejais spausdintinė versija turėtų teisinę galią.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − L’introduzione della base giuridica equipollente per il valore legale dei documenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in formato elettronico, rappresenta un indiscusso passo avanti verso un’apertura delle istituzioni pubbliche ai propri cittadini. L’aver provveduto a colmare questa lacuna restituisce maggior significato alle altre iniziative intraprese dal Parlamento europeo per rendere il proprio funzionamento, e quello delle altre istituzioni europee, il più possibile trasparente per i cittadini dell’Unione. Ritengo che una base giuridica comune per i documenti legali della Gazzetta Ufficiale era necessaria per poter cogliere pienamente i cambiamenti sociali e tecnologici che si evolvono con sempre più velocità e chiedono pronte risposte alle istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Poate fi observat din evenimentele pe care le-am susţinut că încurajez în totalitate folosirea tehnologiilor moderne, ţinând cont, mai ales, de ritmul alert în care societatea se dezvoltă şi nevoia de informare constantă pe care cetăţenii UE o manifestă cu privire la deciziile luate în cadrul acestor instituţii. Publicarea Jurnalului Oficial în variantă electronică este o propunere care vine într-un moment oportun şi se pliază pe cerinţele populaţiei, întârzierea unei decizii de acest fel nu poate fi decât o eroare. Subliniez că nu doar accesul imediat la documente este important, ci şi lipsa incertitudinilor cu privire la conţinutul lor. Toţi cei care consultă ediţia electronică trebuie să fie siguri de autenticitatea informaţiilor şi veridicitatea lor. Astfel, aspectul pe care îl consider cel mai important din această propunere este legat de oferirea aceluiaşi caracter oficial textelor publicate în varianta electronică, ca şi celor care au apărut până acum în varianta tipărită.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I consider that the Council text provides for a welcome reform of the way in which the OJ is published, as it provides for increased legal certainty and better access for citizens to legal acts of the European Union. Currently, almost everyone consults only the electronic form of legal acts of the EU. The fact that electronic versions of legal acts are not legally binding is unacceptable in itself, and creates uncertainty as to the precise content of the legal acts of the EU currently available in the EUR-LEX database. Moreover, the consultation of paper versions of the Official Journal is a time-consuming, costly process, and is carried out by very few users. The reform will thus increase legal certainty and decrease access costs for citizens and businesses. All such reforms should be very welcome in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, accogliamo con favore questo progetto di regolamento del Consiglio che ha l'obiettivo di rafforzare la certezza giuridica, rendendo più accessibile il diritto comunitario e consentendo a tutti i cittadini di fare affidamento sull'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) quale versione facente fede, ufficiale, aggiornata e completa. La pubblicazione elettronica equivarrà, pertanto, giuridicamente ad una pubblicazione della GU avente valore legale. Soltanto in casi eccezionali e temporanei di interruzione imprevista della pubblicazione elettronica avrebbe valore legale l'edizione a stampa. Siamo convinti che questo regolamento consentirà un'opportuna riforma delle modalità di pubblicazione della GU, assicurando una maggiore certezza del diritto e un migliore accesso dei cittadini agli atti giuridici dell'Unione europea. La riforma permetterà, inoltre, di accrescere la certezza del diritto e di diminuire i costi di accesso per i cittadini e le imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. Esta recomendação, ao permitir que qualquer pessoa utilize a edição eletrónica do Jornal Oficial da UE (JO), enquanto versão oficial, autêntica, atualizada e completa, reforça a segurança e a certeza jurídicas. Além disso promove um maior acesso à legislação, permitindo um melhor acesso dos cidadãos ao direito europeu e, consequentemente, à União Europeia em si, reforçando desse modo a cidadania europeia. Por tudo isto votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − E’ un dato di fatto che la quasi totalità delle persone consulta gli atti giuridici dell’Unione europea in formato elettronico. E’ quindi opportuno che ci si adegui ai tempi. La pubblicazione della Gazzetta ufficiale in internet assicurerà una maggiore certezza del diritto e faciliterà l’accesso dei cittadini all’attività giuridica dell’Unione europea. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Apoio totalmente este novo regulamento, pois reforça a segurança jurídica e providencia um melhor acesso dos cidadãos aos atos jurídicos da União Europeia, estabelecendo que a publicação eletrónica seja equivalente a uma publicação juridicamente válida do Jornal Oficial. Este texto promove de facto um melhor acesso do público à legislação europeia, reconhecendo o papel importante desempenhado hoje pelas novas tecnologias de informação, incluindo a Internet, para divulgação do direito europeu. Esta inovação introduz também economias assinaláveis, bem como reduz o impacto ambiental das atividades das instituições europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Az Európai Unió Hivatalos Lapja elektronikus verziójának hitelességéről szóló rendelet elfogadásával egy újabb lépést teszünk afelé, hogy közelebb hozzuk az uniós intézmények munkáját, ezen belül a jogalkotás eredményét, az uniós polgárokhoz. 2011-ben a magyar elnökség egyik prioritásaként indult el az a jogalkotási folyamat, amelynek parlamenti szakaszát ma lezártuk. A mai felgyorsult világban pénz, energia és idő spórolható meg azzal, ha megbízható elektronikus formában hozzáférhetők a hivatalos szövegek, nem kivétel ez alól az uniós dokumentáció sem. Egyelőre az EU Hivatalos Lapjának papír-változata az a megjelenési forma, amely a hivatalos és hivatkozható bárki által, megnehezítve ezzel a hatóságok és a polgárok eljárásait. Az elektronikus változat csupán tájékoztató jellegű tartalommal rendelkezik. A jogalkotás eredménye iránt érdeklődő polgárok száma egyre növekszik, ezért is fontos, hogy a Hivatalos Lap elektronikus változatában közzétett szövegekre teljes mértékben támaszkodni tudjanak az azt olvasók. Mióta 1998-től elektronikus változatban is elérhető az EU Hivatalos Lapja, évente számottevően csökkent a papír-előfizetések száma. Azzal, hogy hitelessé válik az elektronikus Hivatalos Lap, növekszik a jogbiztonság, átláthatóbbá válik az uniós intézmények munkája és számos, az uniós joggal dolgozó polgár élete válik egyszerűbbé, továbbá javul a közigazgatás hatékonysága. A jelentést annak néppárti árnyék-jelentéstevőjeként szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Este informe propone que la versión electrónica del Diario Oficial (DO) de la UE pase a ser la versión oficial, la auténtica, actualizada y completa, en lugar de la versión impresa, que pasará a tener valor jurídico solo en casos excepcionales o temporales de perturbación imprevisible de la versión electrónica. Esta modificación propuesta en el informe refuerza la seguridad jurídica, además de tener un importante impacto positivo en el medio ambiente, por lo que he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The proposal suggests that electronic publication of the EU’s Official Journal is consistent with actual publication of the Official Journal and that the electronic version is considered as the official, updated and full version. In exceptional cases and temporary unforeseen disruptions of the electronic issue, the printed version will have legal force.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Amtsblatt der Europäischen Union ist ein täglich in allen Sprachen der EU erscheinendes Printprodukt, das als offizielles Veröffentlichungsblatt der EU zu sehen ist. Es besteht aus zwei zusammenhängenden Reihen (Reihe L "Rechtsvorschriften" und Reihe C "Mitteilungen und Bekanntmachungen") sowie einem Zusatz (Reihe S "Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge"). Die Reihe C umfasst außerdem einen ausschließlich elektronischen Teil, das AB1. EC-Dokumente, die im ABl. erscheinen, werden nur elektronisch veröffentlicht. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da aus dem Bericht nicht klar hervorgeht, welche Verbesserung durch eine Änderung der Verordnung erreicht werden könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – La proposition de la Commission européenne, qui renforce la sécurité juridique et améliore l’accès des citoyens aux actes juridiques de l’Union européenne, a été approuvée à une large majorité. L’édition électronique du Journal officiel (JO) constituera la version en bonne et due forme, officielle et authentique du JO. L’Union européenne doit être transparente, et faciliter l'accès des citoyens européens aux mesures législatives qu'elle adopte car l’Europe vous concerne directement.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Andsin nõusoleku nõukogu määruse eelnõule, mille järgi tuleks anda õigusjõud elektroonilisele Euroopa Liidu Teatajale võrdselt selle trükiversiooniga. Tänaseks teeb suurem osa Euroopa Liidu Teataja kasutajatest oma päringud selle elektroonilises keskkonnas (EUR-LEX) ning on kummaline, et kuigi meil on olemas online-andmebaas, mille kaudu on kõik Euroopa Liidu õigusaktid kättesaadavad, ei oma võrguversioonile viitamine õiguslikku alust. See tähendab, et kehtivate õigusaktide kohta peab infot otsima Euroopa Liidu Teataja paberversioonist, mis on aeganõudev, kulukas ning ajale jalgu jäänud variant. Selle määruse võimalikult kiire vastuvõtmine lihtsustab EL-i õigusaktides orienteerumist ning väldib otsimistöö põhjendamatut dubleerimist.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il libero accesso dei cittadini alle informazioni e la diffusione e pubblicazione delle normative europee sono alla base di questo progetto del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Accedere più agevolmente al diritto dell'UE renderà più facile la comprensione e la certezza del diritto comunitario per tutti i cittadini; inoltre, i testi pubblicati elettronicamente avranno valore legale e saranno consultabili in qualsiasi momento. Un'ottima idea per comunicare più velocemente e in maniera chiara ai cittadini europei l'operato delle istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το έλλειμμα της δημοκρατίας στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην μη επαρκή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και ακολούθως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, για λόγους νομικής βάσης, η ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. καθυστέρησε. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε την αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 352 ΣΛΕΕ) ως ενδεδειγμένη απάντηση στα νομικά ερωτηματικά που προέκυψαν από αρκετά κράτη μέλη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ηλεκτρονική δημοσίευση των νομικών πράξεων της ΕΕ, που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες στη βάση δεδομένων EUR-LEX, είναι βεβαίως παραπάνω από ευπρόσδεκτη και εμπεριέχει την πεποίθηση ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα ενισχύσει τη νομική βεβαιότητα και θα μειώσει τις δαπάνες πρόσβασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A transparência é um valor fundamental para o sucesso do projeto europeu e para o envolvimento dos cidadãos nesta causa. Na verdade, é indispensável que os cidadãos europeus tenham um acesso rápido e fiável aos atos jurídicos da União Europeia. A versão eletrónica do Jornal Oficial permite esse tipo de acesso e é um instrumento crucial de informação da União Europeia. Para se poder avançar neste processo importa ultrapassar o facto de as versões eletrónicas dos atos jurídicos não serem juridicamente vinculativas. Essa circunstância cria incerteza quanto ao conteúdo exato dos atos jurídicos da União Europeia. Votei favoravelmente esta proposta de resolução pelos factos apontados e por considerar que com este regulamento se pretende contribuir para a segurança jurídica e para a diminuição dos custos de acesso dos cidadãos e das empresas aos atos jurídicos da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Mi congratulo con il collega Ziobro per il suo lavoro su questo nuovo regolamento che prevede la pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in modo da garantire un accesso più rapido e economico alle informazioni ufficiali. Se è vero che bisogna stabilire delle norme che assicurino l'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità della pubblicazione elettronica della Gazzetta Ufficiale, è anche vero che nell'epoca di internet e della rivoluzione digitale non si può negare ai cittadini europei un accesso illimitato e in tutte le lingue ufficiali alle norme del diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Este relatório versa, essencialmente, sobre a proposta da Comissão dos Assuntos Jurídicos que pretende que a publicação eletrónica seja equivalente a uma publicação juridicamente válida do Jornal Oficial, sendo que apenas em casos excecionais e temporários de perturbação imprevisível da publicação eletrónica, poderá apenas a edição impressa ter valor jurídico. Cumpre salientar que o antecedente que deu azo à intenção de se proceder a esta alteração data de 2007, altura em que o TJ proferiu uma sentença que declara que os direitos não são oponíveis e que as obrigações não podem ser executadas com base na versão eletrónica do JO. Trata-se assim, de uma reforma positiva relativamente à forma como o JO é publicado, pois reforça a segurança jurídica e providencia um melhor acesso dos cidadãos aos atos jurídicos da União Europeia até porque, hoje em dia, praticamente todos os utilizadores consultam apenas a versão eletrónica dos atos jurídicos da UE. Além disso, consultar a versão impressa do Jornal Oficial é um processo moroso e dispendioso e poucos utilizadores o fazem. A reforma reforçará, portanto, a segurança jurídica e diminuirá os custos de acesso para cidadãos e empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Consent should be given to this proposal for a Council regulation in order for it to enter into force as soon as possible. The Council text provides for a welcome reform of the way in which the Official Journal is published, as it provides for increased legal certainty and better access for citizens to legal acts of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché considero prioritario il rafforzamento della certezza giuridica rendendo più accessibile il diritto dell'UE e consentendo a tutti di fare affidamento sull'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Considerando che attualmente la quasi totalità delle persone consulta gli atti giuridici dell'UE esclusivamente in formato elettronico, è inaccettabile che tale versione non sia giuridicamente vincolante. Inoltre, la consultazione della versione cartacea della Gazzetta ufficiale è un processo lungo e costoso, effettuato da un numero molto ridotto di utenti. Ritengo dunque che la riforma possa permettere di accrescere la certezza del diritto e di diminuire i costi di accesso per i cittadini e le imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Occorre rafforzare la certezza giuridica rendendo più accessibile il diritto dell'Unione Europea, mettendo tutti nelle condizioni di fare affidamento sull'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea quale versione facente fede, ufficiale, aggiornata e completa. Con questo voto si stabilisce il principio secondo il quale la pubblicazione elettronica equivarrà pertanto a una pubblicazione della Gazzetta ufficiale avente valore legale. Soltanto in casi eccezionali e temporanei di interruzione imprevista della pubblicazione elettronica avrebbe valore legale l'edizione a stampa. In questo modo si assicurerà una maggiore certezza del diritto e un migliore accesso dei cittadini agli atti giuridici dell'Unione europea. Attualmente la quasi totalità delle persone consulta gli atti giuridici dell'Unione europea esclusivamente in formato elettronico. Il fatto che la versione elettronica non sia giuridicamente vincolante è inaccettabile in sé ed è fonte di una incertezza da abbattere.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadása már az elmúlt évben is – az uniós jogszabályokhoz való nyilvános hozzáférés fontossága miatt – a magyar elnökség prioritásai között szerepelt. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a jogszabályok elektronikus változata nem bír jogilag kötelező erővel. Ez ugyanis jogbizonytalanságot szül az EUR-LEX adatbázisban jelenleg elérhető uniós jogszabályok pontos tartalmával kapcsolatban. Sajnálatos, hogy az eljárás jogalapja körüli viták miatt mindezidáig nem került az EP plénuma elé ez a jelentés. Vitathatatlan, hogy a digitalizálódott világ elvárásaihoz az Uniónak is alkalmazkodnia kell. Szavazatommal támogatom, hogy az elektronikus közzétételre vonatkozó javaslat a lehető legrövidebb időn belül hatályba léphessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la proiectul de regulament al Consiliului privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Propunerea de regulament prevede faptul că publicarea electronică va fi echivalentă cu publicarea conformă cerinţelor legale a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO). În 2011, Comisia a adoptat propunerea de regulament cu scopul de a spori securitatea juridică prin lărgirea accesului la legislaţia UE şi permiţând tuturor să se bazeze pe ediţia electronică a JO ca versiune oficială, autentică, actualizată şi completă. Propunerea abordează, de asemenea, cerinţele tehnice pe care trebuie să le respecte publicarea electronică pentru a echivala cu publicarea conformă şi stabileşte competenţele Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene (OPOCE) în acest domeniu. Cu toate acestea, în cazuri excepţionale şi temporare de întreruperi neprevăzute ale publicării electronice, ediţia tipărită va avea valoare juridică. Consider necesară creşterea securităţii juridice şi îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la actele juridice ale Uniunii Europene. În prezent, aproape toată lumea consultă doar forma electronică a actelor juridice ale UE. Consultarea ediţiilor tipărite ale Jurnalului Oficial este un proces care consumă timp, este costisitor şi este practicat de foarte puţini utilizatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The "implied competence" theory is not used very often. On the other hand, the EU mainly uses the ordinary legislative procedure. The rapporteur states that there is no legal basis applicable (in the case of publications for the Union) which provides for the use of a specific decision-making procedure. He therefore, suggested the use of the "flexibility clause" as in Article 352 TFEU and therefore this report has to be supported. Its adoption will improve the electronic version of the OJ, as electronic versions of legal acts are not legally binding and will eliminate the paper versions of the OJ.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório propõe alterações de natureza meramente técnica, de modo a que a edição electrónica do Jornal Oficial da UE passe a ser a versão oficial, autêntica, actualizada e completa, por oposição à edição impressa que passará a ter valor jurídico apenas em casos excepcionais e temporários de perturbação imprevisível da publicação electrónica. Este novo procedimento poderá ser positivo ao nível da garantia de um maior acesso do público à informação, neste caso, à legislação produzida pela UE.

 
  
  

Relazione: Cecilia Wikström (A7-0151/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que, por carta de 7 de outubro de 2011, as autoridades romenas declararam que: dado que Vadim Tudor não foi detido, preso ou objeto de busca, não havendo necessidade de procurar obter o consentimento do Parlamento Europeu. Uma vez que os factos do caso não estão relacionados com votos ou opiniões políticas expressos no exercício das suas funções, e que Vadim Tudor não foi detido, preso ou objeto de busca, não se considera necessário solicitar o levantamento da sua imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je pense, comme l’ont souligné mes confrères, que les circonstances qui entourent les actes de Corneliu Vadim Tudor, sont « sans lien direct ou évident avec l'exercice des fonctions de monsieur Tudor en tant que membre du Parlement européen », et, par conséquent, j’ai décidé de ne pas défendre son immunité. Cette décision signifie que la procédure judiciaire peut se poursuivre.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I do not believe Corneliu Vadum Tudor should be granted the opportunity to seek parliamentary immunity regarding this case. The eviction of the România Mare party and the surrounding circumstances do indeed constitute, respectively, civil and criminal matters which do not have a direct, obvious connection with Mr Tudor’s performance of his duties as a Member of the European Parliament. Mr Tudor’s request relates to criminal proceedings in which he is accused of committing acts of violence and attempting to obstruct the execution of a legal decision in the context of the eviction of his party from its premises in Bucharest. Parliament would be setting a dangerous precedent by allowing immunity in matters such as this, where resultant behaviour cannot be excused.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, da responsabilidade de Cecilia Wilkström, versa sobre o pedido de defesa da imunidade e privilégios do eurodeputado Corneliu Vadim Tudor, apresentado em 14 de abril de 2011, na sequência de um processo que lhe foi movido pelo Ministério Público junto do Alto Tribunal de Cassação e de Justiça da Roménia. Corneliu Vadim Tudor é acusado de desrespeito ao Tribunal, de comportamento contrário à moral pública e de perturbação da paz em virtude de ter ameaçado um agente judicial e alguns funcionários da polícia quando estes procuravam executar uma decisão judicial no âmbito de um processo de despejo do partido Romania Mare das instalações que ocupava em Bucareste. A relatora considera que as circunstâncias que envolveram o despejo do partido Romania Mare se situam, exclusivamente, na esfera dos assuntos civis e penais, não tendo, por conseguinte, qualquer relação com o exercício das funções de membro do Parlamento Europeu, e que, nestes termos, não podem ser invocados os artigos 8.º e 9.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia. Neste sentido, e tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, voto favoravelmente o relatório que recomenda não defender a imunidade e privilégios de Corneliu Vadim Tudor.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Poslanec Európskeho parlamentu Corneliu Vadim Tudor požiadal o ochranu svojej parlamentnej imunity v súvislosti s konaním na Najvyššom kasačnom a odvolacom súde v Rumunsku. Jeho žiadosť sa vzťahuje na trestnoprávne konanie, v ktorom je obvinený z ohrozovania súdneho exekútora a niekoľkých policajných úradníkov a páchania násilných skutkov proti nim, urážania a všeobecne z pokusov o marenie výkonu súdneho rozhodnutia v súvislosti s vykázaním politickej strany Romania Mare z jej bukureštských priestorov dňa 4. januára 2011. Corneliu Vadim Tudor je v tomto trestnoprávnom konaní obvinený z opovrhovania súdom, neetického správania a narúšania pokoja. Vykázanie strany Romania Mare z jej priestorov a súvisiace okolnosti skutočne predstavujú občianskoprávnu a trestnoprávnu skutkovú podstatu, ktorá nemá jednoznačnú a priamu súvislosť s výkonom povinností pána Tudora ako poslanca Európskeho parlamentu. Poslanec však nevyužil príležitosť objasniť príslušnému výboru svoju žiadosť o ochranu jeho imunity, a i preto sa domnievam, že je na mieste, že sa Parlament rozhodol ďalej neochraňovať jeho imunitu a výsady.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution in which Parliament decides not to defend the immunity and privileges of Corneliu Vadim Tudor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. No entanto, os factos do caso relacionam-se com processos penais em que o deputado é acusado de haver ameaçado um agente judicial e alguns funcionários de polícia, de cometer atos de violência contra os mesmos, insultando-os e de uma forma geral tentando obstruir a execução de uma decisão judicial no contexto do despejo do partido Romania Mare das suas instalações em Bucareste, a 4 de janeiro de 2011. Nesses processos-crime Corneliu Vadim Tudor é acusado de desrespeito ao Tribunal, de comportamento contrário à moral pública e de perturbação da paz. O despejo do partido Romania Mare e as circunstâncias que o envolveram constituem, na verdade, assuntos respetivamente civis e penais que não têm uma conexão direta e óbvia com o exercício das funções de membro do Parlamento Europeu, pelo que votei favoravelmente a não defesa da imunidade de Corneliu Vadim Tudor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Corneliu Vadim Tudor, a Member of the European Parliament, is accused of threatening a bailiff and some police officers, committing acts of violence against them, insulting them and generally attempting to obstruct the execution of a legal decision in the context of the eviction of the România Mare party from its premises in Bucharest on 4 January 2011. As Mr Tudor did not avail himself of the opportunity to explain to the competent committee his request for the defence of his immunity, Parliament has decided not to defend the immunity and privileges of Corneliu Vadim Tudor. I voted against since I respect people who are ready to oppose the lawlessness of authorities. In general, I am against making immunity a matter of bargaining between Parliament and EU Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu pelo eurodeputado Vadim Tudor a defesa da sua imunidade parlamentar no contexto do processo contra si instaurado pelo Ministério Público junto do Alto Tribunal de Cassação e de Justiça da Roménia. Considerando que as circunstâncias do processo em causa, o despejo do partido Romania Mare das suas instalações, são um assunto de direito civil e penal sem uma conexão direta e óbvia com o exercício das funções de membro do Parlamento Europeu, votei, seguindo o parecer da Comissão JURI, no sentido do levantamento da imunidade parlamentar de Vadim Tudor.

 
  
  

Relazione: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, que sublinha também a necessidade de uma obrigação de serviço público para os serviços aéreos que não sejam economicamente viáveis. Tal é extremamente importante no que respeita ao tratamento equitativo das Regiões Ultraperiféricas no contexto das Redes Transeuropeias de Transportes, que repetidamente são excluídas e mantidas no isolamento. No entanto, este relatório defende uma abordagem equilibrada para a revisão das orientações da aviação e adverte contra a proliferação de novo aeroportos regionais que poderia resultar num ónus económico para as regiões que optaram por ter um, sem possuir o tráfego suficiente para o alimentar. É necessária uma melhor integração dos aeroportos regionais existentes na rede intermodal europeia e na rede de transportes. Finalmente, as medidas de segurança mais rigorosas implementadas em aeroportos regionais devem ser cobertas por tributação geral. Este relatório envia um sinal forte à Comissão no sentido de rever certos aspetos ligados à aviação regional na Europa, a fim de tornar os aeroportos regionais e os serviços que eles fornecem mais atraentes para os passageiros e serviços.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Condivido appieno alcuni principi espressi nella relazione del mio collega Bradbourn nell'aiutare gli aeroporti regionali, soprattutto quelli ubicati in aree remote o nelle isole, a svilupparsi e a rafforzare i collegamenti già esistenti evitando di diventare di dominio esclusivo delle compagnie low-cost. E' giusto procedere innanzitutto ad un'analisi dei costi-benefici in modo da definire un piano nazionale degli aeroporti ed in caso di necessità procedere alla costruzione di nuovi. Una buona pianificazione non può che apportare vantaggi e risposte alle esigenze sociali e territoriali, quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro e servizi, migliorando la qualità della vita dei cittadini e anche delle imprese e ancor di più del turismo. Non dimentichiamo che il turismo è la terza maggiore attività socioeconomica dell'Ue, rappresentando il 10% del PIL e il 12% dell'occupazione. In linea peraltro con la Strategia sul futuro del turismo adottata lo scorso 27 settembre, questa relazione contribuisce in modo considerevole a stimolare la competitività del settore turistico e a consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come metà turistica. Infine, mi sembra opportuno che anche gli aeroporti regionali vengano inclusi negli orientamenti della TEN-T alla pari delle reti di trasporto terresti e che possano usufruire anch'essi dei finanziamenti privati e pubblici.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les aéroports régionaux en Europe sont trop souvent sous-estimés. Ils doivent impérativement être soutenus et mieux intégrés. Comme l'a souligné mon collègue Philip Bradbourn, « la Commission a tendance à négliger les chances que les aéroports régionaux représentent pour l'intégration et pour la prospérité de l'UE ». Vous connaissez déjà mon engagement pour le développement des régions européennes. Eh bien ces aéroports peuvent contribuer à la revitalisation des économies locales, ce dont l'Europe a cruellement besoin. A travers cette résolution, je demande une meilleure intégration des petits aéroports dans le réseau transeuropéen de transport, car ils permettent de rendre plus dynamiques les tissus régionaux et sont source de création d'emplois. Exploiter davantage les aéroports régionaux permettrait aussi de soulager les grands aéroports, en réduisant leur congestion. Par ailleurs, j'ai également pointé du doigt les pratiques des compagnies aériennes consistant à accumuler les frais au fur et à mesure de la réservation en ligne d'un billet, ce qui revient à tromper le consommateur tout en défavorisant les aéroports régionaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariu siūlymui akcentuoti regioninių oro uostų svarbą ir jų indėlį į ES transporto tinklą ir taip skatinti stiprios, konkurencingos ir ekonomiškai perspektyvios ES aviacijos erdvės kūrimą. Asmenų ir prekių judėjimas regionuose ir sklandesnis ES bendrosios rinkos veikimas yra labai svarbi ES ekonominio augimo varomoji jėga. Oro uostai atlieka svarbų vaidmenį didinant teritorinę, ekonominę ir socialinę sanglaudą valstybėse narėse sujungdami regionus. Tinkamos oro transporto jungtys padėtų regionams šalinti jiems būdingas geografines kliūtis ir padėtų vystant vietos ekonomiką ir turizmą, pritraukiant investuotojus. Pritariu raginimams, kad Komisija užtikrintų, kad būtų tinkamai taikomi ES ir nacionaliniai teisės aktai dėl oro vežėjų socialinių ir darbo sąlygų; taip pat pritariu, kad ateityje atliekamų tyrimų taikymo sritis turi būti išplėsta įtraukiant regioninius oro uostus. Viena svarbiausių rekomendacijų laikau sektoriaus atstovų skatinamą plėtoti įvairiarūšį transportą parduodant tęstinės kelionės bilietus, skirtus naudoti ir geležinkelių, ir oro transporto sektoriuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – C'est par l'aménagement du territoire que nous pouvons renforcer la cohésion sociale et territoriale dans l'Union. Aussi je salue ce rapport qui rappelle l'importance capitale que joue l'aviation régionale dans le développement des régions européennes. Assurer un maillage serré du territoire, telle est notre ambition. Pour autant, ce rapport rappelle aussi qu'il faut faire attention à ne pas favoriser la prolifération d'aéroports régionaux, car cette tendance irait finalement à l'encontre des objectifs initiaux, tant en termes économiques (coûts trop élevés à supporter) qu'environnementaux, ou encore en termes de logiques territoriales (trafic insuffisant). Par ailleurs, ce rapport est aussi l'occasion de mettre le doigt sur certaines pratiques abusives des compagnies aériennes low cost. Les restrictions qu'elles appliquent aux bagages, par exemple, méritent d'être davantage encadrées, tout comme les frais ajoutés au prix initial du billet. Les consommateurs doivent bénéficier d'une haute qualité de service, quelles que soient les compagnies. Ce rapport va dans la bonne direction. A la Commission européenne maintenant de faire des aéroports régionaux des éléments clés d'un réseau de transport européen efficace, couvrant tout le territoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Bennion (ALDE), in writing. − I voted in favour of Philip Bradbourn’s own-initiative report on regional airports and air services because it managed to strike a good balance between the important role regional aviation plays in regions’ economic development, in terms of boosting competitiveness and promoting territorial cohesion within Europe, and the warning against proliferation of regional airports. However I strongly disagreed with paragraph 13 of this report in two respects. Commercial and retail activities can have perverse effects by cross-subsidising landing charges. This can leave the busiest airports being able to offer lower landing charges, thus making it more difficult for regional airports to compete. Moreover, restrictions on hand baggage granted by budget carriers are not a breach of competition law and conversely have stimulated competition.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Regionalne porty lotnicze stają się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, pobudzając do rozwoju obsługiwane przez siebie miasta i regiony. Dodatkowo rozszerzają szlaki komunikacyjne. Niestety dotychczasowa polityka Unii, skupiająca uwagę głównie na kluczowych węzłach komunikacyjnych, nie przynosiła profitów mniejszym ośrodkom. Zwiększenie opłacalności tych ostatnich, leży natomiast w interesie poszczególnych regionów. Podjęte w sprawozdaniu propozycje wzmocnienia efektywności unijnego obszaru lotniczego służyć będą rozwojowi regionalnemu. Przykładowo dla odciążenia ruchu i rozładowania tłoku w dużych portach, lotniska regionalne mogą okazać się bardzo skuteczne. Bardzo dobrym pomysłem, z wydatną korzyścią dla pasażerów, jest postulat rozwoju multimodalności za pośrednictwem wspólnych biletów na podróż koleją i samolotem. Poprzez skuteczne wyeliminowanie niektórych uciążliwych praktyk tanich przewoźników podniesiemy także komfort podróżnych. Lotnictwo regionalne może okazać się kluczowe dla realizacji swobodnego przemieszczania się obywateli, a także zwiększenia przepływu towarów i usług. Popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio la risoluzione del collega Philip Bradbourn con la quale si chiede alla Commissione di porre maggiore attenzione nella legislazione dell'UE alla situazione degli "aeroporti regionali", la cui funzione è prevalentemente legata al territorio. E' necessario che essi vengano inclusi nella pianificazione della rete dei trasporti comunitaria al fine di offrir loro una maggiore accessibilità e di garantire un'equa assegnazione delle bande orarie a diversi vettori aerei, così da assicurare un'adeguata concorrenza che tuteli sia l'aeroporto stesso, sia il consumatore che ad esso si rivolge.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Aeroporturile regionale sunt vitale pentru coeziunea teritorială şi dezvoltarea socială şi economică a UE. Consider că ele au capacitatea de a atrage instalarea de noi afaceri şi oferă totodată numeroase oportunităţi turismului regional, ca şi transportului specializat de mărfuri. O integrare a aeroporturilor regionale în TEN-T va crea oportunităţi pentru finanţările private în infrastructuri aeroportuare şi va încuraja statele membre să facă investiţii pentru conexiuni terestre integrate cu marile aeroporturi. Pentru ameliorarea calităţii generale a serviciilor, anumite practici ale liniilor aeriene low cost precum anumite taxe inevitabile la preţul principal al biletelor lor de avion sau impunerea unor reguli extrem de stricte cu privire la numărul şi dimensiunea bagajelor de mâna trebuiesc reglementate.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione si fa carico di problemi, prospettive e evoluzioni del mercato del trasporto aereo che presentano delicate implicazioni, soprattutto sotto il profilo della crescita economica e dei diritti dei consumatori, sulle quali è opportuno interrogarsi e intervenire con gli strumenti a nostra disposizione, sollecitando le competenti istanze territoriali a una riflessione in proprio. Rilevo in particolare quattro temi centrali: la coesione territoriale, che comporta delicati profili di diritti di cittadinanza e problemi di tenuta delle economie locali delle aree periferiche; le pratiche introdotte da alcune compagnie low-cost, derivate solo in parte dalle scarse marginalità caratteristiche di questo comparto, che sollecitano una riflessione sui diritti dei consumatori, specie in esito all’intervento del governo spagnolo; il ruolo degli aeroporti regionali per le economie di territorio, e rispetto a debolezze strutturali che li espongono alla leva delle posizioni dominanti; infine, e soprattutto, l’esigenza di integrare gli aeroporti regionali nella sfera di attenzione e di intervento del legislatore europeo, con un’attività di semplificazione e allineamento normativo e l’incentivo alla costruzione di sistemi e reti integrate che valorizzino aspetti di multimodalità. La relazione, che approvo e sottoscrivo, inaugura una visione più attenta al ruolo che il trasporto aereo esercita nelle nostre società.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I abstained from this vote as, while the proposals amount to a sensible defence of regional airports from heavy-handed regulation, little is offered by way of a solution. The EU is prone to gearing legislation towards major air hubs while regional airports struggle to adapt to a litany of regulation from Brussels. In Wales we have one primary airport serving the country. It is not a major hub and is exactly the sort of airport that is adversely affected by over-bureaucracy that makes it harder for it to compete alongside other larger local airports across the border.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai approuvé le rapport Bradbourn, qui entend développer l'attractivité des aéroports régionaux. Je me réjouis que ce texte reconnaisse le rôle moteur des infrastructures aéroportuaires dans la croissance et le développement régional. Il me semble important que la Commission tienne compte des spécificités des aéroports régionaux dans les propositions législatives relatives au secteur aérien. Deux aspects retiennent particulièrement mon attention: la nécessité de désengorger les principaux hubs aéroportuaires, et le besoin de favoriser l'interconnexion des espaces. Cet objectif rejoint la logique de la stratégie atlantique, sur laquelle je suis rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei Favoravelmente esta proposta de resolução por considerar que os aeroportos regionais europeus são elementos fundamentais para a criação de uma rede europeia de transportes eficiente e funcional, que facilite as trocas comerciais e garanta a mobilidade de um número cada vez maior de pessoas e por considerar que deve ser combatida a prática de algumas companhias aéreas de aplicar taxas indevidas que podem ameaçar a atividade dos aeroportos regionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A aviação regional pode desempenhar um papel crucial na concretização da livre circulação dentro da UE, proporcionando uma melhor conectividade para os cidadãos, as empresas e os produtos das diferentes regiões da UE, especialmente no caso das regiões mais remotas, com menores acessos, ou das regiões ultraperiféricas, contribuindo, assim, de forma significativa para a coesão territorial e o desenvolvimento social e económico dessas regiões. Especialmente numa altura de crise económica, se por um lado, é importante evitar uma proliferação de aeroportos regionais, que não responderia a critérios nem de eficácia, nem de sustentabilidade, por outro lado, é fundamental manter e reforçar as ligações existentes com as regiões afetadas por condições geográficas mais desfavoráveis, bem como promover melhores ligações entre os aeroportos regionais e as cidades vizinhas, o que poderá trazer benefícios claros para atenuar a sobrelotação dos aeroportos centrais. É fundamental que se adotem as medidas necessárias que permitam melhorar a eficiência operacional e económica dos aeroportos regionais, assim como melhorar as condições que são oferecidas aos passageiros que utilizam essas infraestruturas e serviços. Deverá ser adotada uma definição clara e concreta do conceito de aeroporto regional e estabelecer-se de uma forma clara e transparente os critérios para a obtenção de subvenções e de fundos públicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La libera circolazione delle persone all'interno dei confini dell'Unione è una delle quattro libertà fondamentali garantite ai cittadini europei. Affinché tale diritto sia garantito de facto, è necessario istituire una rete di trasporti capillare, che non si limiti alle grandi capitali. Il Parlamento ha dunque la responsabilità di correggere la direzione intrapresa dalla Commissione, troppo focalizzata sullo sviluppo degli aeroporti di snodo, e poco attenta alle potenzialità degli aeroporti regionali. Il pieno sviluppo di questi ultimi è infatti fondamentale sia per garantire la menzionata libertà di circolazione, sia per promuovere lo sviluppo economico delle aree dove tali aeroporti sorgono, poiché il loro potenziamento contribuirebbe inoltre ad alleviare il problema della congestione degli aeroporti di snodo, e di conseguenza a rendere il sistema di trasporti più sostenibile anche da un punto di vista ambientale. Per i motivi elencati, ho dunque espresso il mio parere favorevole alla relazione sul futuro degli aeroporti regionali. Mi auguro infine che l'aeroporto di Malpensa venga potenziato e torni a svolgere la sua funzione di snodo internazionale, poiché la città di Milano, in quanto capitale economica del nostro Paese, e le sue imprese devono essere adeguatamente connesse con gli altri Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce rapport a le mérite de souligner de façon claire et efficace la plus-value des aéroports régionaux comme moteurs de croissance. Multimodalité, interconnexion, ces aéroports sont le cœur battant de l'activité économique des régions. Leur donner l'importance qu'ils méritent dans la législation européenne, c'est ce qu'ambitionne de faire ce rapport. Le Parlement, qui doit voter dans les semaines à venir sur le "paquet aéroport", transmet dès aujourd'hui un message fort à la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte, qui vise à attribuer un statut juridique particulier aux aéroports et aux services régionaux. Les institutions européennes ont enfin compris l'importance de soutenir nos aéroports régionaux, qui contribuent activement au renforcement du tissu économique local et à la promotion de nos territoires. On ne peut légiférer sans tenir compte des particularités de chaque aéroport et des attentes des citoyens. Nous lançons aussi un message fort à la Commission européenne en demandant l'inclusion de certains aéroports régionaux parmi les grands projets d'infrastructure qui pourront bénéficier d'un financement européen via le réseau transeuropéen des transports.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Les aéroports et les services aériens régionaux ne sont pas seulement essentiels en tant que nœuds de transport, contribuant à faciliter le fonctionnement fluide du marché unique européen en transportant les citoyens et les marchandises entre les régions, mais ils ont aussi une fonction cruciale en tant que moteurs de la croissance économique. À cet égard, je me réjouis du vote de ce rapport, qui demande clairement un équilibre avec les aéroports internationaux et le renforcement du rôle des aéroports régionaux. A ce sujet, je tiens à souligner quelques demandes fortes du texte : amélioration de la connectivité avec les autres modes de transport; interdiction de la «règle du bagage unique», qui a une influence négative sur les activités commerciales des aéroports; amélioration de la mise en réseau des aéroports régionaux, qui doivent offrir une alternative en cas d’encombrements dans les plateformes de correspondances. L’efficacité, l’accessibilité et la rentabilité doivent être au premier plan des aéroports régionaux, ces derniers ne devant en aucun cas devenir le jouet de la politique locale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que os serviços aéreos regionais são essenciais para o bom funcionamento do mercado único, promovendo as cidades e regiões que servem. As recomendações propostas procuram melhorar a eficiência operacional e económica dos aeroportos e dos serviços aéreos regionais, que terão de ser considerados elementos fundamentais para a criação de uma rede europeia de transportes eficiente e funcional.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O presente relatório pretende encontrar uma definição de aeroportos regionais, ajudas de Estado e apoios para as companhias aéreas, transparência de preços, restrições aplicáveis aos passageiros, como a regra de uma mala única por passageiro, que têm um impacto direto na concorrência e nas atividades comerciais na aviação regional. Acompanho o relator na opinião de que os aeroportos regionais europeus deverão de ser considerados elementos fundamentais para a criação de uma rede europeia de transportes eficiente e funcional desempenhando um papel fundamental para a coesão territorial, económica e social dos Estados e da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Os aeroportos regionais, quando devidamente localizados, dotados de condições de segurança e de uma rede de conexões com outros meios de transporte, desempenham um papel fundamental na coesão territorial, económica e social no seio da União Europeia. Facilmente se compreende que nem todas as cidades podem dispor de um aeroporto. Todavia, há regiões, sobretudo as ultraperiféricas, periféricas e/ou insulares, onde estes aeroportos são o único meio de ligação efetiva entre essas regiões e o resto da Europa. A política da UE nesta matéria deve ser a de promover a oferta de serviços públicos rigorosos - privilegiando a segurança -, não permitir a proliferação de aeroportos regionais, acelerar a implementação do Sistema de Gestão do Tráfego Aéreo (SESAR) e da iniciativa Clean Sky e a aplicação da legislação sobre o Céu Único Europeu, criar um sistema intermodal que torne o mercado mais competitivo e promover o desenvolvimento regional. Votei favoravelmente este relatório uma vez que, no contexto da crise económica e dos esforços de consolidação orçamental que atravessamos, apela ao bom senso para que seja conseguido o equilíbrio entre as necessidade sociais e territoriais de uma determinada região e a necessidade de competitividade e equilíbrio financeiro de cada aeroporto.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório reconhece a importância dos aeroportos e da aviação regionais para o desenvolvimento económico das regiões, especialmente (mas não exclusivamente) no caso das regiões ultraperiféricas. Reconhece também, até certo ponto, o papel das políticas públicas na promoção deste desenvolvimento. Mas logo defende também em seguida a supremacia do mercado, reduzindo a margem de manobra dos Estados e pondo mesmo em causa a sua intervenção e regulação - imprescindíveis na organização destes serviços e na sua articulação com uma lógica de interesse público e de promoção do desenvolvimento. A defesa do céu único europeu e da orientação de liberalização do sector que lhe subjaz são bem elucidativos. A apologia da sacrossanta livre concorrência e as limitações que daí decorrem à intervenção estatal têm várias referências ao longo do relatório. E até mesmo as questões de segurança são subjugadas ao princípio da livre concorrência - limitadas que são as medidas neste domínio ao respeito por este princípio (parágrafo 37). É uma visão com a qual não podemos pactuar, pelas razões que mencionámos durante o debate. Alguns reparos relativamente ao papel das companhias de aviação de baixo custo e algumas propostas positivas neste domínio, não apagam os aspectos mais negativos deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Regionálne letiská a letecké služby sú dôležité nielen ako prepravné uzly, ktoré prepravovaním ľudí a tovaru medzi regiónmi pomáhajú zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu EÚ, ale aj ako zdroje hospodárskeho rastu. Spoločne rozširujú horizont tradičných obchodných trás a poskytujú významnú podporu mestám a regiónom, ktoré obsluhujú. Považujem za dôležité prijať také opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť prevádzkovú a ekonomickú efektívnosť letísk a leteckých služieb ako celku, ako aj zlepšiť skúsenosti cestujúcich, ktorí tieto zariadenia a služby využívajú. Je dôležité vytvoriť silný, konkurencieschopný a ekonomicky životaschopný letecký priestor. Európske letiská a letecké služby je potrebné považovať za kľúčové prvky pri vytváraní efektívnej a dobre fungujúcej dopravnej siete EÚ, ktorá zjednodušuje obchod a zaisťuje mobilitu väčšiemu počtu ľudí. Regionálna letecká doprava môže zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa voľný pohyb v EÚ stal realitou nielen pre ľudí žijúcich vo veľkých hlavných mestách, ale aj pre občanov EÚ žijúcich mimo týchto oblastí, a aby tieto mestá a regióny mali úžitok nielen z väčšej mobility, ale aj z vytvárania cestovného ruchu. Som presvedčená, že aj takýmto spôsobom je dôležité vynakladať úsilie na zaisťovanie prístupu k novým trhom a získavaniu väčších zahraničných hospodárskych investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Gli aeroporti regionali stanno acquisendo un ruolo del tutto secondario nella legislazione dell'Unione nonostante le crescenti difficoltà che gli stessi stanno affrontando. Difficoltà causate dalla loro monopolizzazione ad opera delle compagnie low cost e dalle pratiche sleali poste in essere da queste ultime, oltre all'isolamento dal resto della rete di trasporti ed infrastrutture che costringe i passeggeri a cambiare più volte mezzo di trasporto prima di giungere all'aeroporto regionale. Tutto ciò si traduce nell'annullamento del vantaggio originariamente ricercato dal viaggiatore, portando inevitabilmente molti potenziali passeggeri a preferire il viaggio con compagnie di linea tramite i più grandi e funzionali aeroporti di snodo. Ritengo, perciò, che la presente relazione, volendo garantire un'adeguata concorrenza tra i vettori aerei ed una maggiore accessibilità a tali aeroporti, meriti tutto il mio appoggio. Per questi motivi, il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Az Európai Unióban a régiók versenyképessége a regionális gazdasági növekedéssel áll összhangban. Azok a régiók, amelyek rendelkeznek mindazokkal a képességekkel, amelyeket egy repülőtér képes biztosítani, versenyképesebbek, nagyobb a tőkevonzó képességük. A regionális repülőtér ma már a befektetések számára kötelező “telephely feltétel”, a korszerű logisztika nem tudja nélkülözni, s ezen felül az egyik leghatékonyabb területfejlesztési tényező is. Ahol nincsen, vagy nem megfelelően működik, ott nemigen számíthatnak ma már komoly befektetőre. A fapados légitársaságok elterjedésével is előtérbe került a kisebb repülőterek szerepe. Mivel ezen légifuvarozók az alacsonyabb költségekre koncentrálnak tevékenységük során, előszeretettel veszik igénybe, nagy zsúfolt repülőterek helyett a megfelelő infrastruktúrával ellátott kisebb repülőtereket. Innen transzfer segítségével jutatják el az utasaikat a közeli nagyobb városokba. A módszer nyugat-európában bevált, és például hazámban, Debrecen városában is van már példa az ilyen együttműködésre. Összefoglalva, úgy hiszem, hogy az európai regionális repülőtereket és légi járatokat kulcsfontosságú tényezőnek kell tekinteni egy olyan hatékony és jól működő uniós közlekedési hálózat létrehozásában, amely ösztönzi a kereskedelmet és nagyobb közönség számára biztosít mobilitást, ezért szavazatommal támogattam e jelentést

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − I welcome the adoption of the Bradbourn Report on regional airports. The Report underlines the importance of regional airports to business, tourism and economic development. I fully support Paragraph 1 of the Report, which stresses that existing public service obligations should be maintained into the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il trasporto aereo ha un'importanza fondamentale sia per quanto riguarda il trasporto sia in quanto generatore di crescita economica. Esiste tuttavia una tendenza da parte della Commissione Europea a sottovalutare gli impatti che alcune sue normative hanno sugli aereoporti regionali ed al tempo stesso concentrare quasi esclusivamente la propria attenzione sugli aereoporti principali. Si tratta di una tendenza che non ha giustificazione e che va a colpire aereoporti che già debbono affrontare gli ostacoli posti dall'impatto del traffico aereo sull'ambiente, dalla congestione e dalla concorrenza degli aereoporti maggiori. Con la presente relazione vengono sottoposte alla Commissione Europea queste problematiche e vengono presentate diverse proposte (spostamento di parte del traffico aereo sugli aereoporti regionali, inserimento di questi nella rete RTE-T, determinazione di una definizione comune a tutti di aereoporto regionale) per migliorare l'attuale situazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport, car il plaide pour une attention spécifique et un appui financier pour les aéroports régionaux, sans aucune condition liée à la sécurité ou encore à l'environnement. Avant le vote en commission des transports, les Verts ont proposé de multiples amendements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la multimodalité (meilleure coordinnation avec le rail) ou à mieux faire coopérer les aéroports régionaux géographiquement proches mais situés dans des pays différents (transfrontaliers). Ces amendements ont tous été rejetés, ce qui ne m'a laissé d'autre choix que de voter contre le rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Alors que la crise et les disparités entre les régions s'accentuent au sein de l'Union européenne, plus que jamais la cohésion territoriale doit être au cœur des politiques de l'Union. C'est ce principe essentiel que j'ai souhaité réaffirmer en apportant mon vote à ce rapport. En effet, les aéroports régionaux ont un rôle de premier plan à jouer dans le développement économique des régions les plus enclavées, en attirant notamment les entreprises, et en permettant le développement du tourisme. Par ailleurs, et alors que nous sommes en train de discuter de la révision des RTE-T, il convient, dans ce débat, d'accorder aux aéroports régionaux une place importante aux côtés des autres grands nœuds de transport européens. Cela m'apparaît essentiel pour parvenir à un maillage optimal du territoire européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Ich befürworte zwar die Absicht, eine Entschließung zu den Regionalflughäfen zu erstellen, jedoch müsste diese dann kohärent sein und Lösungsansätze für die Regionalflughäfen zum Inhalt haben. Dies ist leider in dem zur Abstimmung stehenden Entschließungsantrag nicht gegeben, weshalb ich dieser Entschließung nicht zugestimmt habe.

Regionalflughäfen haben eine große Bedeutung für den territorialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Regionen. Sie sind als Verkehrsknotenpunkte wichtig und tragen zum Wirtschaftswachstum bei. Maßnahmen müssen besonders auf sie abgestimmt sein.

Es sollte zwar eine Definition von Regionalflughäfen erstellt werden, dabei sollten jedoch nicht, wie von dieser Entschließung gefordert, Flughäfen ausgeschlossen sein, deren Haupteinzugsgebiet über einer Hauptstadt liegen, da dies den Ausschluss vieler jetziger Regionalflughäfen vom Anwendungsbereich bedeuten würde.

Zudem spielt vor allem der Luftfrachtverkehr für Regionalflughäfen eine wesentliche Rolle. Dies ist in dieser Entschließung zu kurz gekommen, da sie sich bis auf einige Ausnahmen eher auf Passagieraufkommen und -belange bezieht.

Des Weiteren geht es nicht darum, wie in der Entschließung erwähnt, die Verbreitung von Regionalflughäfen an sich, sondern nur ineffiziente und vor allem unrentable Regionalflughäfen zu vermeiden. Bei der wirtschaftlichen Belastung muss dabei auf eine langfristige Rentabilität abgestellt werden, denn oftmals sind Regionalflughäfen zu Beginn nicht rentabel, können sich aber auf lange Sicht finanziell selbst tragen und damit einen erheblichen Mehrwert für die gesamte Region darstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), i scríbhinn. − Cuirim mile failta roimh an obair ata deants ag an tUasal Bradbourn insan turaisic seo. Ta seo fior-thabhachtach go mbeadh strateis againn le haghaidh todchai na haerfortanna reigiunach.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Garantir l'avenir de nos aéroports régionaux est essentiel pour deux raisons évidentes: d'une part, ils constituent des nœuds de transport stratégiques qui permettent d'élargir les horizons des itinéraires commerciaux traditionnels et, d'autre part, ils contribuent au développement de nos territoires et au renforcement du tissu économique local. C'est pourquoi je me réjouis que le Parlement européen ait adopté à une forte majorité le rapport relatif aux aéroports régionaux et aux services aériens, qui vise à préciser le statut juridique particulier des aéroports régionaux, et à clarifier certains sujets sensibles tels que les aides d'Etat et les aides au démarrage pour les compagnies aériennes, la question de la transparence des prix, la règle "du bagage unique" et toute autre restriction ayant des répercussions sur la concurrence.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which rightly stresses the importance of air transport, particularly to outlying areas. A number of the Members of this House are opposed to the report on the basis that greater priority should be given to other forms of transport, such as rail. Whilst this may be a valid argument in some parts of the EU, it ignores the geographical and demographic realities of other parts, such as the Highlands and Islands of Scotland.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau rezoliucijai dėl regioninių oro uostų ir oro susisiekimo paslaugų ateities Europos Sąjungoje, kadangi regioniniai oro uostai ir oro susisiekimo paslaugos labai svarbu ne tik todėl, kad tai itin svarbūs transporto mazgai, užtikrinantys asmenų ir prekių judėjimą regionuose ir kartu sklandesnį ES bendrosios rinkos veikimą, bet ir todėl, kad tai savaime svarbiausia ekonomikos augimo varomoji jėga. Kartu jie išplečia tradicinių prekybos kelių ribas ir gerokai paskatina aptarnaujamų miestų ir regionų klestėjimą. Šios infrastruktūros ir paslaugos svarbios ne pagrindinėse miestų teritorijose gyvenantiems žmonėms ir visai ES. Europos Komisija, siūlydama teisės aktus aviacijos srityje, daugiausia dėmesio yra linkusi skirti pagrindiniams didiesiems oro uostams. Šiame pranešime siekiama atkurti pusiausvyrą ir atkreipti dėmesį į tai, kaip remiantis kai kuriais ES teisės aktais dažnai nors ir nesąmoningai, tačiau neproporcingai veikiami regioniniai oro uostai ir oro susisiekimo paslaugos. Be to, reikėtų ieškoti būdų pagerinti regioninių oro uostų ir oro susisiekimo paslaugų operatyvinį ir ekonominį veiksmingumą, taip pat užtikrinti geresnę keleivių, kurie naudojasi šia infrastruktūra ir paslaugomis, patirtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Kannatin alueellisia lentokenttiä koskevaa mietintöä, mutta haluaisin muistuttaa, että lainsäädännön koordinaatiota olisi tässäkin tapauksessa kaivattu. Me olemme heikentäneet oleellisesti alueellisten lentokenttien toimintaolosuhteita lentoliikenteen päästökaupan pelisäännöillä, joissa suosittiin isoja koneita ja keskeisiä reittejä. Lisäksi kyseinen päästökauppa on osa sitä yksipuolista ilmastopolitiikkaa, joka haittaa paitsi kilpailukykyämme myös ympäristöä luodessaan kilpailuhaittoja hyvin asiansa hoitaneille eurooppalaisille lentoyhtiöille. Nyt kun yksipuolisen ilmastopolitiikan heikkoudet on havaittu, tuskin tässä talossa enää sellainen lainsäädäntö menisi läpi. Valitettavasti EU:lta taitaa puuttua poliittinen nöyryys vetää takaisin epäonnistunutta lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne Európske regionálne letiská a letecké služby treba pokladať za kľúčové prvky pri vytváraní efektívnej a dobre fungujúcej dopravnej siete EÚ, ktorá zjednodušuje obchod a zaisťuje mobilitu väčšiemu počtu ľudí. Regionálna letecká doprava môže zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa voľný pohyb v EÚ stal realitou nielen pre ľudí z veľkých miest, ale aj pre občanov žijúcich mimo týchto oblastí. Pre regióny prináša úžitok z vecnej mobility, podnecovania cestovného ruchu, ako i pri zaisťovaní prístupu k novým trhom a získavaní investícií. Preto podporujem túto iniciatívu ako i predložené odporúčania, cieľom ktorých je obnoviť rovnováhu a zlepšiť prevádzkovú a ekonomickú efektívnosť regionálnych letísk a leteckých služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Lo sviluppo e la crescita degli aeroporti regionali e periferici costituisce un’opportunità per l’incremento delle economie locali e delle zone attualmente meno sviluppate dell’Europa. Gli scali aeroportuali attualmente poco utilizzati e non sfruttati appieno sono diversi e un’azione che sia diretta a migliorarne l’efficacia è più che auspicabile. L’economia dei territori, infatti, ne beneficerebbe inequivocabilmente, in particolare per quanto riguarda il settore turistico. Per poter operare in tal senso è però opportuno operare nella regolamentazione del mercato, soprattutto per quanto riguarda le compagnie low-cost, limitandone il potere decisionale attinente le tariffe e le limitazioni sul peso dei bagagli a mano. Con questa risoluzione chiediamo che il sostegno dell’Unione europea agli aeroporti regionali sia sempre più forte e prenda in ferma considerazione le opportunità economiche che questi rappresentano per i territori in cui operano.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this Report. I stress the importance of regional airports in the context of air transport and their important role in contributing to territorial, economic and social cohesion, both within the Member States and throughout the Union, by connecting regions; points out that existing public service obligations should be maintained, and that any such obligations agreed in the future should be justified by the need to guarantee the accessibility and territorial continuity of regions, such as the outermost regions, peripheral or island regions, and central areas not lying on the main transport routes, given that suitable air transport links would enable them to cope with their inherent geographical handicaps

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Con questa relazione intendiamo sottolineare l'importante ruolo svolto dagli aeroporti regionali e dai relativi servizi aerei in quanto contribuiscono non solo a facilitare il buon funzionamento del mercato unico dell'Unione europea, trasportando persone e merci tra le regioni, ma sono capaci di produrre crescita economica di per sé, attraendo maggiori investimenti economici. Spesso, invece, a volte involontariamente, ma in modo fortemente sproporzionato, sono stati colpiti o esclusi da parte della legislazione comunitaria.

Invitiamo, dunque, la Commissione europea a prestare particolare attenzione agli aeroporti regionali e ai servizi aerei regionali poiché essi rischiano di essere estromessi dal mercato a fronte di un maggiore consolidamento tra grandi aeroporti, compagnie aeree e alleanze tra compagnie aeree. Un mercato non competitivo e monopolistico non solo sarebbe estremamente dannoso per l'aviazione regionale, ma anche per i cittadini europei, che si troverebbero di fronte ad una riduzione della scelta e all'aumento dei prezzi. Chiediamo, quindi, un maggiore impegno per lo sviluppo del SESAR e del Cielo unico europeo, in quanto il loro completamento potrebbe portare a grandi risparmi economici e ambientali determinati da una maggiore efficienza nonché permetterebbe ad alcuni piccoli aeroporti regionali di beneficiare di nuovi investimenti e tecnologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Transportul aerian regional joacă un rol important în dezvoltarea regiunilor UE datorită numeroaselor avantaje economice și sociale, prin dezvoltarea economică și a turismului, creșterea mobilității cetățenilor și crearea de locuri de muncă.

Aeroporturile regionale sunt porți deschise pentru regiuni atât în cadrul UE, cât și în plan extern. Ele îmbunătățesc conectivitatea și accesul către regiunile UE, contribuind la creșterea gradului lor de atractivitate. În același timp, aeroporturile regionale pot contribui la descongestionarea traficului pe aeroporturile aglomerate.

Soluțiile intermodale de transport ajută la dezvoltarea tranzitului între aeroporturi. Comisia și autoritățile competente ar trebui să țină cont cu prioritate de aeroporturile regionale existente. Eficientizarea și dezvoltarea lor prin îmbunătățirea infrastructurii necesare ar aduce avantaje pe termen scurt și în ceea ce privește costurile de investiții.

Importanța diversificării aeroporturilor regionale constă în creșterea siguranței pasagerilor. Disponibilitatea unor aeroporturi alternative în cazul deteriorării condițiilor meteo sau în ceea ce privește siguranța decolărilor și aterizărilor trebuie să fie prioritatea autorităților aeroportuare în UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Occorre evitare una inutile proliferazione di aeroporti regionali, Dobbiamo evitare la creazione di infrastrutture aeroportuali poi inutilizzate o utilizzate in modo inefficiente, che finirebbero per costituire un onere economico per le autorità responsabili. Sono d’accordo sulla necessità di incentivare invece il rafforzamento dei collegamenti esistenti, soprattutto nelle zone che presentano difficoltà geografiche. Il mio voto alla relazione sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport indique à juste titre qu’il faut éviter la prolifération des aéroports régionaux. Il demande en outre que toute construction et tout élargissement d'un aéroport régional fasse l'objet d'une consultation locale et régionale, comme ce devrait par exemple être le cas pour Notre-Dame-des-Landes. Je le rejoins sur ce point.

Mais le texte promeut aussi le transport de marchandises par voie aérienne. Il prône la libre concurrence entre les aéroports et explique qu'elle ne saurait être entravée, même pour des raisons de sécurité. Il demande encore que la réglementation européenne ne soit pas trop contraignante afin d'éviter que les compagnies ne délocalisent. Je ne peux apporter mon suffrage à un tel texte. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. É essencial criar um espaço de aviação europeu que seja forte, competitivo e economicamente viável, facilitando as trocas comerciais e garantindo a mobilidade de um número cada vez maior de pessoas, concretizando a livre circulação dentro da UE. Os aeroportos regionais constituem um forte contributo económico para as regiões onde se inserem, pelas vantagens decorrentes do aumento da mobilidade, do fomento do turismo, do acesso a novos mercados e da captação de mais investimento económico estrangeiro. Congratulo-me com a aprovação do presente relatório, tendo apresentado o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque exige poner freno a la proliferación de aeropuertos regionales que son innecesarios e ineficientes. En especial en España, esta práctica ha sido muy común; las administraciones públicas en los últimos años pusieron en marcha obras mastodónticas, creando aeropuertos regionales que ahora son aeropuertos fantasma, con el aumento del déficit público que ello ha comportado. Además, el texto insta a las autoridades nacionales a supervisar posibles abusos comerciales y las condiciones laborales del personal aeroportuario. Efectivamente, el informe demanda que se garantice la aplicación correcta de la legislación europea y nacional en materia de condiciones sociales y laborales en las compañías aéreas, a fin de que el personal contratado en un aeropuerto regional no sea víctima de dumping social. Por todo ello, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Regional aviation plays a key role in boosting the regions’ competitiveness and promoting territorial cohesion within Europe, especially as far as the outermost and underdeveloped regions are concerned. There is a need for a public service obligation for air services which are not economically viable. However, a balanced approach to revision of the aviation guidelines is needed. The report warns against a ‘proliferation’ of new regional airports which could result in an economic burden for the regions opting to have one without having sufficient traffic to feed it. It will send a strong impulse to the Commission to revise certain aspects linked to regional aviation in Europe in order to make regional airports and the services they provide more attractive to passengers.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Generell herrscht in der EU eine Tendenz zu Zentralisierung und Vernachlässigung der Infrastruktur etc. im ländlichen Raum, die sich auch im Bereich der Luftfahrt, etwa durch die Konzentration auf „Drehkreuzflughäften“, manifestiert. Innerhalb der EU gibt es eine Vielzahl an Regionalflughäfen in unterschiedlichster Größe und mit einer Variation an angebotenen Dienstleistungen, Märkten im Einzugsgebiet und Luftverkehrsdiensten. Die Bedeutung regionaler Flughäfen und Luftverkehrsdienste als Verkehrsknotenpunkte, die einen wesentlichen Beitrag zum reibungslosen Transport innerhalb des EU-Binnenmarkts und zur Schaffung eines effizienteren EU-Luftverkehrsraums leisten, wird dabei unterschätzt, wenn diese unverhältnismäßig von EU-Rechtsvorschriften betroffen werden. Ich habe dies bei meinem Abstimmungsverhalten berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − I wholeheartedly welcome my colleague Mr Bradbourn’s report on regional airports. This has received widespread support in Parliament, which is a testament to the importance of the issue. In regions such as my constituency of Northern Ireland, which could be deemed as being somewhat peripheral, the services provided by regional airports are of vital importance to individuals, businesses and the local economy in general. For me, the crucial point of this report is the call for regional airports to be given some protection and security in relation to their access to larger ‘hub’ airports. This crucial aspect of ‘connectivity’ can be put at risk if airlines decide to reallocate slots to more profitable routes. As another airline has recently decided to pull out of Belfast City Airport – resulting in a further reduction of air services for Northern Ireland – the issues raised in this report are very timely.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului Bradbourn, în special datorită solicitării adresate Comisiei de a simplifica modalităţile de acces la ajutoare de stat pentru aeroporturile care au un trafic de sub 500000 de pasageri pe an. De asemenea, susţin includerea unui număr mai important de aeroporturi regionale în reţeaua TEN-T. O astfel de măsură poate stimula creşterea economică în regiunile europene. În acelaşi timp, consider cel puţin discutabilă prevederea de la considerentul a), care exclude aplicarea măsurilor propuse la aeroporturile regionale care deservesc în principal o capitală. Aceste aeroporturi trebuie să beneficieze de condiţii similare, orice altă situaţie reprezentând o discriminare.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Für die Schaffung eines effizienten und optimal funktionierenden EU-Verkehrsnetzes sind die europäischen Regionalflughäfen und dementsprechenden Luftverkehrsdienste von großer Bedeutung. Die Mobilität der immer öfter reisenden Menschen muss gesichert werden. Die Regionalluftfahrt kann eine entscheidende Rolle spielen und es ist sicherzustellen, dass die Mobilität in der EU nicht nur für Menschen in den Metropolen gegeben ist, sondern auch für alle Bürger, die außerhalb dieser europäischen Hauptstädte in abgelegenen Randgebieten und ländlichen Gemeinden wohnen. Auch diese leider oftmals vernachlässigten Regionen sollten in den Genuss der Vorteile größerer Mobilität kommen. Vorteile, die aus dem Tourismus und dem besserem Zugang zu neuen Märkten und in weiterer Folge zu stärkerem Zustrom an wirtschaftlichen Investitionen entstehen. Ich bin der Ansicht, dass wir, wenn wir unsere Regionalflughäfen besser in das gesamte Verkehrsnetz integrieren, die Wirtschaft zu weiteren Vorteilen für EU-Bürger animieren können. All diese Faktoren habe ich bei meiner Abstimmung berücksichtigt und in Erwägung gezogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin seda raportit, pidades piirkondlike lennujaamade ja lennuteenuste arengut väga oluliseks, selleks et tagada inimeste vaba liikumine ning erinevate piirkondade ühtlasem majanduslik areng. Minu saarterohkes koduriigis Eestis on piirkondlike lennujaamade tähtsus äärmiselt oluline, seda enam, et lennuk on mitmel väikesaarel talveperioodil ainukeseks liiklemisvahendiks mandriga. Piirkondlikel lennujaamadel on oluline roll ka sõlmlennujaamade liikluskoormuse vähendamisel. Selleks et väikelennujaamad oleksid jätkusuutlikud ning nende kasutegur suurem, tuleb tagada nende ühendus suuremate lennujaamadega ning panustada infrastruktuuri parendamisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il tema dei trasporti aerei all'interno della politica comunitaria è argomento sempre più discusso in quanto, per la politica di coesione e sviluppo, l'UE ha bisogno di regolamentare i finanziamenti dedicati agli aeroporti. Questi vengono divisi in 2 tipologie, aeroporti regionali e hub: per quanto riguarda gli aeroporti regionali il testo votato sottolinea come le istituzioni europee siano troppo concentrate sugli aeroporti principali lasciando così alla mera gestione nazionale, finanziamenti e sicurezza della maggior parte degli aeroporti cosiddetti regionali. L'UE dovrebbe concentrarsi più sulla gestione dei finanziamenti per questi scali nazionali fondamentali per la coesione territoriale, economica e sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του ΕΚ, αν και μη δεσμευτική, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα και την υπερψήφισα. Οι περιφερειακοί αερολιμένες και οι αεροπορικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντική αξία του εθνικού μας τουριστικού προϊόντος αλλά και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών δεδομένης της γεωμορφίας της χώρας. Με την παρούσα έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ορισμένες συστάσεις αναφορικά με τις επιλογές πολιτικών, τις οποίες, εάν υιοθετούσε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, θα βελτίωναν την επιχειρησιακή και οικονομική αποτελεσματικότητα των περιφερειακών αερολιμένων και αεροπορικών υπηρεσιών. Μερικές από αυτές όπως ο ορισμός της έννοιας των περιφερειακών αεροδρομίων, η ανάδειξη τους σε σημαντικούς εταίρους των εθνικών αεροπορικών δικτύων και η ολοκλήρωση των έργων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού αποτελούν σημεία σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη των ελληνικών περιφερειακών αερολιμένων. Η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογικές διεργασίες στην Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει την συγκεκριμένη έκθεση προς όφελος των εθνικών περιφερειακών αερολιμένων και υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A União Europeia revolucionou os serviços aéreos possibilitando a utilização de aeroportos secundários para companhias aéreas de baixo custo possibilitando uma mobilidade sem precedentes no continente europeu. Com a presente proposta, tendo por base os mesmos objetivos de mobilidade, pretende-se legislar sobre a definição de aeroporto regional e impedir práticas abusivas, de cobrança de taxas indevidas, fundamentadas em qualificação distinta do aeroporto em causa. Estas taxas podem mesmo ameaçar a atividade dos aeroportos regionais. Na verdade, os aeroportos regionais europeus são fundamentais para a criação de uma rede europeia de transportes eficiente e funcional, que facilite as trocas comerciais e garanta a mobilidade de um número cada vez maior de pessoas. Por todos estes motivos votei favoravelmente a presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − La Commissione europea non dovrebbe sottovalutare l'importanza degli "aeroporti regionali", che si differenziano dagli "aeroporti di snodo" in quanto la loro funzione è principalmente legata al territorio in cui si trovano. Purtroppo questi aeroporti sono sempre più trascurati dalla legislazione europea e considerati secondari nelle recenti proposte sullo sviluppo della rete europea dei trasporti. Condivido la posizione del relatore per quanto riguarda la monopolizzazioni di molti aeroporti regionali da parte di singoli vettori aerei e l'isolamento degli stessi dalla rete di trasporti. Bisogna impedire pratiche sleali come la "regola del bagaglio unico" imposta dai vettori che riduce fino al 70% la spesa dei passeggeri negli aeroporti con conseguenze sulle economie del territorio legate agli aeroporti regionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Os aeroportos e os serviços aéreos regionais não só são essenciais enquanto nós de transportes que facilitam o bom funcionamento do mercado único da EU, como também são fundamentais enquanto geradores de crescimento económico. Em conjunto, alargam os horizontes das rotas comerciais tradicionais e contribuem para impulsionar de forma significativa as cidades e regiões que servem. A aviação é um setor com margens reduzidas pelo que é essencial criarmos um espaço de aviação que seja forte, competitivo e economicamente viável. No entanto, para além dos entraves económicos, também temos pela frente obstáculos relacionados com o impacto da aviação no ambiente, nos congestionamentos e na própria segurança. Penso que os aeroportos regionais europeus devem ser considerados elementos fundamentais para a criação de uma rede europeia de transportes eficiente e funcional, que facilite as trocas comerciais e garanta a mobilidade de um número cada vez maior de pessoas. Para além de poder desempenhar um papel crucial na concretização da livre circulação dentro da UE, assumirá um importante papel no fomento do turismo, no acesso a novos mercados e na captação de mais investimento económico estrangeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in Parlamento è stata votata la relazione dell’On. Philip Bradbourn concernente l’importanza degli aeroporti regionali, motore di sviluppo per il turismo regionale e per il trasporto merci specializzato, cruciali per la coesione territoriale e la diversificazione economica dell'Unione, specialmente in regioni nelle quali mancano altri mezzi di trasporto. La crisi però ha fortemente colpito gli aeroporti regionali che risultano attualmente fuori mercato, situazione che porta ad un maggiore consolidamento tra i principali aeroporti e le compagnie aeree, con il risultato che c'è meno scelta e prezzi più elevati per i clienti. L'inclusione degli aeroporti regionali negli orientamenti della TEN-T potrebbe facilitare l'accesso ai finanziamenti privati e incoraggiare gli Stati membri a investire in migliori reti di trasporti terrestri, in particolare treni ad alta velocità. Tuttavia, per migliorare la qualità generale dei servizi è necessario affrontare alcune pratiche adottate dalle principali compagnie a basso costo, come le tasse di prenotazione eccessive e le restrizioni sul bagaglio a mano che scoraggiano i viaggiatori a acquistare prodotti in aeroporto.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution, qui souligne que la politique européenne en matière de transport aérien n'accorde actuellement pas assez d'attention aux aéroports régionaux. Or ceux-ci disposent d'un vrai potentiel de croissance. Il faut accélérer les travaux sur l'initiative du "ciel unique européen", et mieux prendre en compte le rôle spécifique des aéroports régionaux dans nos réseaux de transports: source importante de développement social et économique des régions - surtout celles dans lesquelles d'autres formes de transport font défaut, ils représentent un pôle d'attraction pour de nouvelles entreprises, et peuvent constituer un vecteur d'augmentation du tourisme régional. Le rapport aborde également un point important pour la protection des consommateurs: celui de certaines pratiques des principales compagnies aériennes low-cost, à savoir les frais de réservation abusifs ou encore les restrictions de bagages à main, qui découragent les voyageurs d'acheter des biens dans les aéroports. En s'attaquant à la pratique dite du "bagage unique" - par l'établissement de plafonds communs concernant les restrictions de poids ou encore en plafonnant les frais imposés pour les excédents de bagages - , on stimulera le développement du commerce de détail des aéroports de régions, voire des régions elles-mêmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. In the framework of a Commission Communication on airport capacity, linked to the airports package, the British part of the ECR insisted in the Committee on Transport and Tourism (TRAN) on producing an own-initiative report on regional airports, i.e. to demand more support from the EU for regional airports. The report does indeed put the focus on more support for regional airports, such as considering them in the TEN-T Regulation, but not applying the EU’s safety and security or environmental rules. It stresses the economic importance of these airports for the regions concerned, repeating the motto of ‘growth and jobs’. We (Greens/EFA) tabled amendments on 2020 targets for CO2 emissions, connecting regional airports as much as possible with rail therefore, with the intention of obtaining a modal shift towards rail. We also proposed more coordination, cooperation between trans-border airports in close proximity to each other and better insight in EU co-funding in their favour. Unfortunately our formulations were rejected by the TRAN Committee. No amendments being possible for the plenary vote, we were forced to vote against this report during the single vote in plenary (Rule 138).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo testo perché ritengo fondamentale un rafforzamento del ruolo degli aeroporti regionali nel facilitare il buon funzionamento del mercato unico dell'UE, trasportando persone e merci tra le regioni e nel generare crescita economica di per sé. Ritengo fermamente che gli aeroporti regionali europei e i servizi aerei debbano essere considerati elementi chiave nella creazione di una rete di trasporti europea efficiente che favorisca gli scambi e assicuri la mobilità a un numero maggiore di persone. Auspico infine che l'aviazione regionale possa assicurare ai cittadini dell'UE che vivono in queste aree il godimento dei benefici apportati non solo da una maggiore mobilità ma anche dal turismo che ne deriva, dall'accesso a nuovi mercati e dalla capacità di attrarre maggiori investimenti economici.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Toetasin tänasel hääletusel piirkondlike lennujaamade ja lennuteenuste tulevikku Euroopa Liidus käsitleva raporti vastuvõtmist, kuna tegemist on olulise eelnõuga nii regionaalsest, piirkondlikkust kui ka siseturu vaatenurgast vaadatuna. Piirkondlike lennujaamade majanduslik panus ühiskonda on suur ja seetõttu on oluline, et nendele oleks tagatud ligipääs mitte ainult õhusilla kaudu, vaid ka maad mööda ühistranspordiga.

Nõustun raportööriga, et Euroopa Liidu piirkondlikel lennujaamadel ja lennuteenustel on keskne roll tõhusa ja toimiva ELi transpordivõrgu loomisel, mis lihtsustab kauplemist ning tagab suurema arvu inimeste liikuvuse. Piirkondlikul lennundusel võib olla oluline osa selle tagamisel, et vaba liikumine ELis saaks tegelikkuseks mitte ainult suurtes pealinnades elavate inimeste, vaid ka nende ELi kodanike jaoks, kes elavad väljaspool neid piirkondi. Oluline on märkida, et need linnad ja piirkonnad ei saaks kasu ainuüksi suuremast liikuvuse võimalusest, vaid ka turismi arendamisest, võimaldades juurdepääsu uutele turgudele ning meelitades ligi rohkem majanduslikke siseinvesteeringuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Attualmente in Europa non esiste una definizione di "aeroporto regionale": ci sono aeroporti principali e minori in base ai tipi di collegamenti forniti, al volume dei passeggeri e ai collegamenti con le principali città e gli aeroporti principali. Una volta stabiliti i criteri e i parametri entro cui definire gli aeroporti regionali, nell'ottica di una mobilità intermodale efficiente, questi ultimi possono contribuire notevolmente a un migliore accesso a regioni e imprese, favorire il turismo e lo sviluppo dei servizi ad esso collegati e diffondere prosperità economica. Con questo voto si porta l'attenzione sul modo in cui gli aeroporti regionali e i servizi aerei sono stati spesso involontariamente, ma in modo sproporzionato, colpiti da parte della legislazione dell'Unione europea. Occorre, infatti, migliorare l'efficienza operativa ed economica degli aeroporti regionali e dei servizi aerei, nonché migliorare l'esperienza dei passeggeri che utilizzano tali strutture e servizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Europaparlamentet röstade nyligen för ett initiativbetänkande om framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU (2011/2196(INI)). Personligen valde jag att rösta emot betänkandet. Betänkandet lyfte fram de många positiva aspekter som finns med regionala flygplatser. Men i stället för att hjälpa dessa regionala flygplatser, som ofta trafikeras av lågprisbolag, föreslogs åtgärder som kraftigt begränsar dessa bolags konkurrenskraft. Genom en rad regleringar av handbagage, avgifter för frivillig betalning med kreditkort, möjlighet att anställa personal via bemanningsföretag, slår man undan benen för många lågprisbolag (punkterna 42–45 i betänkandet).

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul privind viitorul aeroporturilor şi al serviciilor aeriene regionale în UE, deoarece aeroporturile regionale contribuie la dezvoltarea economică, la revitalizarea industriei şi la ocuparea forţei de muncă în regiunile lor. Aeroporturile regionale cu o conectivitate de mare amploare cu statele terţe şi trafic intraeuropean şi care contribuie la caracterul multimodal al transportului în regiunea lor, precum şi aeroporturile regionale care pot servi la decongestionarea traficului, ar trebui incluse în planificarea reţelei TEN-T. Suntem preocupaţi de regula bagajului unic şi de alte restricţii referitoare la bagajul de mână impuse de anumite companii aeriene. Astfel de practici duc la o slabă calitate a serviciilor pentru pasageri, reprezintă o încălcare a legii concurenţei şi o încălcare a obligaţiei de transparenţă privind taxele aplicabile unui bilet. Solicităm Comisiei să adopte o abordare echilibrată cu ocazia revizuirii liniilor directoare privind aviaţia pentru a crea condiţiile unei dezvoltări viabile din punct de vedere social şi economic a serviciilor aeriene regionale, având în vedere dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a asigura intermodalitatea, asigurând, totodată, accesibilitatea acestor servicii pentru cetăţenii Uniunii şi luând în considerare principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − I very much welcome today’s vote on the future of regional airports! As a Catalan with an important ‘regional’ airport like Barcelona and other minor ones such as Lleida, Girona and Reus, I believe that the role of such airports should be recognised fully. However in these times of severe economic crisis, I would like to underscore the importance of cost-benefit analyses when constructing new regional airports in Spain, as public investments should display a certain relationship between the amounts of money spent and the number of passengers using these airports. I strongly believe that regional airports should not be tools to enhance public deficits and should be economically sustainable in the mid-term.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório reconhece a importância dos aeroportos e da aviação regionais para o desenvolvimento económico das regiões, em vários territórios, e também nas regiões ultraperiféricas. Embora reconheça o papel das políticas públicas na promoção deste desenvolvimento, defende também em seguida a supremacia do mercado, reduzindo a margem de manobra dos Estados e pondo mesmo em causa a sua intervenção e regulação. Ao longo de todo o relatório é defendido o céu único europeu e a orientação de liberalização do setor, abordagens de que discordamos profundamente.

 
  
  

Relazione: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que este texto lista quatro grandes áreas prioritárias nas quais a Comissão deve tomar novas iniciativas: monitorização dos instrumentos de engenharia financeira, melhoria da fiabilidade da cadeia de responsabilidade, pré-financiamento e mecanismos de sanções eficazes a nível da Política de Coesão. Tanto eu como os meus colegas do Grupo S&D consideramos necessário melhorar o controlo dos mecanismos de auditoria e incentivar os Estados-Membros a assumir maior responsabilidade no âmbito da gestão partilhada. Considero igualmente pertinente alinhar os diferentes mecanismos utilizados pelo Tribunal de Contas e pela Comissão para evitar erros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La décharge est le contrôle final du budget pour une année donnée. Après l'audit et la finalisation des comptes annuels, il revient au Conseil de l’Union européenne d'émettre une recommandation et ensuite, à nous, parlementaires, de décider de donner ou non la décharge pour l'exécution du budget pour l'exercice écoulé. Cette décision est fondée entre autres sur un examen des comptes annuels et sur le rapport annuel de la Cour des comptes. La décharge constitue donc le volet politique du contrôle externe de l’exécution budgétaire. Au Parlement européen, nous votions cette semaine pour accorder ou non la décharge aux budgets des Institutions européennes et des agences européennes au titre de l’année 2010. En ce qui concerne le budget 2010 de la Commission européenne, nous l’avons votée. Toutefois, nous demandons à la Commission européenne de diminuer le taux d’erreur, qui allait jusqu’à 7,7 % dans les domaines de la cohésion, de l'énergie et des transports.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté la décharge à la Commission européenne sur la base du rapport de mon excellent collègue Christofer Fjellner, qui a accompli un travail immense dans des conditions difficiles. Je ne m’explique pas pourquoi la Cour des comptes européenne et les 27 cours des comptes nationales ne travaillent pas suffisamment ensemble. Concernant les comptes consolidés, il n’est pas normal de les présenter avec des capitaux propres négatifs et de ne pas comptabiliser la créance que l’Union européenne a sur les Etats membres au titre des pensions aux personnels dont la dette est, par ailleurs, provisionnée au passif.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Komisija yra atsakinga už ES biudžeto vykdymą ir vadovavimą programoms, todėl labai svarbu, kad šiuo sunkiu ekonomikos ir finansų krizės metu Komisija rodytų pavyzdį užtikrindama gerą viešąjį valdymą. Geras viešasis valdymas yra būtinas veiksnys norint išsaugoti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. Besitęsianti finansų ir biudžeto krizė valstybėse narės taip pat kelią riziką Sąjungos biudžetui ypač dėl finansinės rizikos, susijusios su valstybėms narėms suteiktomis paskolomis. Pritariu Europos Parlamento raginimams, kad Komisija pateiktų veiksmų planą tokiems prioritetiniams veiksmams vykdyti, kaip atidžiai stebėti finansų inžinerijos priemones, pagerinti ir sustiprinti atskaitomybę, iš naujo apsvarstyti galimybę dažniau naudoti išankstinį finansavimą bei sukurti veiksmingą sankcijų mechanizmą sanglaudos politikos srityje .

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), schriftelijk. − Verslag Fjellner krijgt mijn steun niet. De Europese Rekenkamer constateert dat het aantal fouten over 2010 is toegenomen in het beleidsveld dat al jarenlang het hoogste foutenpercentage kent, namelijk de structuurfondsen, het zogenoemde cohesiebeleid. Het rapport van het Europees Parlement formuleert terechte verzoeken aan de Europese Commissie. Ik ben bijvoorbeeld blij dat mijn amendement is aangenomen dat vraagt om controle op het noodfonds ten aanzien van de wettigheid, de regelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitgaven. Een gemiste kans daarentegen is dat de verlening van kwijting niet afhankelijk wordt gemaakt van voortgang bij de nationale verklaringen. Die zorgen ervoor dat de lidstaten zich bewuster zijn van hun verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang met het EU-geld dat ze beheren. Dat zou bijdragen aan de verlaging van het foutenpercentage, omdat een substantieel deel van de fouten voorkomen of gecorrigeerd had kunnen worden als de lidstaten voldoende alert waren geweest. Het is wrang dat ministers van landen met problemen de uitnodiging afslaan van het Europees Parlement om te praten over verbetering. De goede verzoeken uit het rapport kunnen kortom pas worden afgedwongen bij de Europese Commissie door uitstel van kwijtingverlening. Ik betreur dat de begrotingscontrolecommissie die stap niet heeft willen zetten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – La Commission européenne, par la voix du commissaire Algirdas Šemeta, vient de faire preuve de bonne volonté en s'engageant enfin à davantage mettre en œuvre l'accord interinstitutionnel. Ce que nous demandions surtout était que la Commission publie les rapports annuels qu'envoient les Etats membres faisant état de leurs comptes. Il existe un règlement qui vise à améliorer l'accès du public aux documents des institutions de l'UE. C'est un combat, que nous menons au Parlement européen, pour davantage de transparence et une coopération plus étroite entre les institutions. C'est donc une bonne nouvelle que la Commission entende nos requêtes. Cependant, nous restons vigilants, et veillerons à l'amélioration concrète de la diffusion des documents, car cela fait trop longtemps que l'accord interinstitutionnel devrait être en vigueur, et que nous devrions avoir un réel aperçu de l'exécution du budget de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it is utterly inconceivable that Parliament should grant any discharge for even a part of the budget until the budget as a whole has been signed off by the Court of Auditors, something which has never to date happened without significant tweaking and deception.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la décharge sur l'exécution budgétaire à la Commission. Je note cependant une augmentation du taux d'erreur pour les dépenses relevant de la politique de cohésion mais aussi de l'énergie ou du transport. Je suis totalement d'accord avec le rapport pour renforcer la transparence et l'efficacité budgétaire. Je suis par ailleurs attaché à l'utilisation des différents mécanismes de contrôle afin de s'assurer de la bonne gestion par les Etats membres des fonds européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le Parlement a approuvé les dépenses budgétaires de la Commission européenne pour 2010 après avoir obtenu des engagements de transparence. Il faut mettre en place une meilleure gestion et des systèmes de contrôle plus efficaces. Les instances politiques nationales devront à l'avenir répondre de la manière dont les fonds européens ont été dépensés dans leur pays, en signant les déclarations de gestion nationales. La crise financière qui secoue actuellement l'Europe a également des conséquences sur le budget de l'UE. Nous ne pouvons tolérer ni scandale, ni mauvaise gestion des fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Számvevőszék 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2010. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Bizottságra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a kohéziós politika területén a becsült hibaarány 2010-ben 7,7%-ra nőtt, mely magasabb a 2009-es értéknél. A zárszámadási jelentés többek között kiemeli, hogy nagyobb hangsúlyt kell a későbbiekben fektetni a pénzügyi tervezési eszközök hatékonyabb ellenőrzésére. A szakbizottság március végi ülésén a mentesítés megadásáról, a 2010-es számlák lezárásáról döntött, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor deste relatório uma vez que concede a quitação à Comissão pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2010. É de extrema importância que a União se destaque como exemplo de boa gestão pública, elemento necessário para conservar a notação de triplo A, indispensável para garantir o compromisso dos 60 000 000 000 EUR de garantia a favor do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), skriftlig. − För första gången sedan 2006 visade årsrapporten från EU:s revisionsrätt en ökning av andelen fel som begåtts vid implementeringen av EU:s budget – från 3,3 % (år 2009) till 3,7 %. Denna ökning är ytterst bekymrande och får inte tillåtas bli återkommande.

Det är Europeiska kommissionen som ytterst ansvarar för användningen av EU:s pengar. Ändå riktar sig revisionsrättens kritik inte främst mot kommissionen, utan mot medlemsstaterna. För ca 80 % av EU:s utgifter delas förvaltningen av pengarna mellan kommissionen och medlemsstaterna, och det är medlemsstaterna som här står för utbetalningarna. Det är även inom dessa utgiftsområden som felprocenten ökat mest under 2010. Därför anser vi att kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet, och att medlemsstaterna i stället i rådet diskuterar åtgärder för att komma tillrätta med dessa fel.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Apesar do parecer favorável do Tribunal de Contas, não posso deixar de considerar que, no que respeita aos pagamentos efetuados, é preocupante o aumento da taxa de erro verificada entre a execução de 2009 e a de 2010. Para além disso, é importante reforçar a necessidade de a Comissão apresentar um plano no sentido de (i) acompanhar de perto a utilização dos instrumentos de engenharia financeira; (ii) melhorar e reforçar a fiabilidade da cadeia de responsabilidade; (iii) reapreciar a utilização acrescida de pré-financiamentos; e (iv) criar um mecanismo de sanção eficaz no domínio da politica de coesão, para que a Comissão possa assumir inteiramente a sua responsabilidade final e global pela execução do orçamento. Por fim, no contexto da crise económica e financeira que a União atravessa, é importante que as políticas orçamentais da UE levem em devida linha de conta a situação concreta dos Estados, sobretudo quando esta afeta não apenas os recursos próprios da União mas também os cofinanciamentos e a necessidade de apoio financeiro prestado ao abrigo dos Tratados e do FEEF (e do MEE).

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, elaborado por Christofer Fjellner, versa sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia (UE) para o exercício de 2010, Secção III – Comissão e agências de execução. Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Tratado da União Europeia, a Comissão executa o orçamento e gere os programas em articulação com os Estados-Membros e seguindo os princípios de boa gestão financeira. Tendo em conta a crise que atravessamos, entendo ser primordial que a UE se destaque como um exemplo no que respeita à boa gestão dos dinheiros públicos, condição sine qua non para a manutenção da notação de triplo A essencial à satisfação dos compromissos a favor do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira. Nestes termos, e tendo em conta o relatório da Comissão de Controlo Orçamental e os pareceres das comissões interessadas, voto favoravelmente o relatório presente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. São vários os pontos deste relatório e da resolução anexa com os quais não concordamos. O relator lança suspeitas e acusações sobre os Estados-Membros, menoriza o seu papel na execução orçamental, desrespeita alguns princípios fundamentais de soberania destes Estados e defende um "policiamento" apertado da Comissão sobre os Estados-Membros. Em relação à gestão dos fundos comunitários - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, energia e transportes, - o relatório salienta que tem havido um aumento da taxa de erro, sendo esta causada pela má gestão desses fundos por parte dos Estados-Membros. Sugere, assim, que a Comissão sancione os Estados-Membros em incumprimento, "através de diversos instrumentos". Esses instrumentos vão desde a interrupção e suspensão do pagamento dos fundos à defesa da necessidade de auditorias externas. Sublinha ainda que esses pagamentos só poderão ser retomados "se dados de auditoria adequados e suficientes recolhidos no local provarem que as deficiências foram remediadas". Ao mesmo tempo, não aprofunda, como podia e devia fazer, algumas das causas que motivam incumprimentos diversos.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Kaip žinia, patvirtindamas biudžeto įvykdymą EP pripažįsta, jog institucija ar agentūra tinkamai vykdė savo biudžetą. Šiandien akivaizdu, kad Europą ištiko sunki biudžeto ir finansų krizė, dėl kurios gali nukentėti pasitikėjimas Europos Sąjunga, ir itin svarbu, kad Sąjunga su Europos Komisija, vykdančia Sąjungos biudžetą, rodytų pavyzdį užtikrindamos gerą viešąjį valdymą. Daugiau kaip 90 proc. visų klaidų buvo nustatytos ne Komisijos, o valstybių narių valdžios institucijų ir galutinių naudos gavėjų lygmeniu. Pritariau Europos Komisijos biudžeto, kuris sudaro daugiau nei 80 proc. visų ES išlaidų, įvykdymo patvirtinimui. Tačiau manau, kad Europos Sąjungai, esant šiandieninei situacijai, labiau nei kada nors anksčiau reikia griežto, nepriklausomo ir veiksmingo išorės audito. Yra daug probleminių klausimų, į kuriuos Europos Sąjungos piliečiai privalo gauti atsakymus.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi anser att det oacceptabelt att inte samtliga medlemsstaters årliga sammanfattningar gjorts tillgängliga som del i budgetkontrollprocessen för kommissionens budget 2010. Det är i strid med det rådande interinstitutionella avtalet och det bidrar varken till ett öppet och transparent EU eller till stärkt förtroende för unionens institutioner bland EU-medborgarna. Därför hade vi ursprungligen avsett att rösta för ett uppskjutande av beslutet om ansvarsfrihet för kommissionens budget 2010.

Kort tid innan omröstningen kom dock kommissionär Semetas löfte om att samtliga dessa årliga sammanfattningar nu ska göras tillgängliga. Vi välkomnar beskedet men vill samtidigt understryka att det är ett beslut som borde ha kommit mycket tidigare i processen. Den utlovade publiceringen kommer allt för sent för att vi ska kunna stödja ett beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen. I detta läge väljer vi därför att lägga ner vår röst i omröstningen om denna punkt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − While of course having doubts about some aspects of EU expenditure in 2010 I felt overall able to vote to give discharge to the Commission for the general budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Per quanto concerne il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione e agenzie esecutive vorrei ribadire ciò che è stato espresso nel parere della Commissione affari esteri, per cui l'efficienza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione potrebbero aumentare ulteriormente se il personale delle delegazioni dell'UE, indipendentemente dall'istituzione di origine, cooperasse strettamente e in modo flessibile. La Commissione e il vicepresidente/alto rappresentante non devono attendere a mettere in atto tutte le misure amministrative e regolamentari necessarie, al fine di facilitare e migliorare la cooperazione di tutto il personale dell'UE che lavora per la Commissione o il SEAE all'interno delle delegazioni dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir os objetivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras exceções, a avaliar pelas fiscalizações conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correta os fundos disponibilizados e a cumprir os objetivos propostos. É nesse sentido o voto favorável relativamente ao relatório que dá quitação ao orçamento geral da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Commission bears ultimate responsibility for the execution of the EU budget. I think that here are the challenges of the budget execution within the shared management between the Commission and the Member States. The Commission and the Member States should work together to decrease the error rate in cohesion policy and other big spending areas of the EU budget by making their monitoring and control systems more effective.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Hoolimata eri puudujääkidest 2010. aasta eelarve täitmisel toetasin selle raporti vastuvõtmist, mis osutas põhjalikult paljudele vajakajäämistele ning sisaldas vastavaid ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pean kahetsusväärseks, et eri maksed on olnud olulisel määral vigadest mõjutatud ning järelvalve- ja kontrollisüsteemid on ainult osaliselt mõjusad. Samuti pole normaalne olukord, kus puudub piisav teave praeguste finantskorraldusvahendite kasutamise kohta, ning see puudutab kõiki poliitikavaldkondi. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmena pean oluliseks, et kontrollikoda hindaks eelarve täitmist võimaluse korral sooperspektiivi kaudu. Kahjuks ei sisalda see aastaaruanne kontrollikoja tähelepanekuid ega komisjoni vastuseid sooküsimusega seonduvate kulutuste kohta. Sooperspektiivi hõlmav eelarveaudit on eeltingimuseks soolise mõõtmega sooküsimustega seonduva eelarve koostamiseks ning loodetavasti arvestatakse sellega järgnevate aastaaruannete koostamisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O novo capítulo 8 do Relatório Anual, intitulado Orçamento da UE: obter resultados, insere um novo paradigma que creio ser fundamental nas contas públicas europeias. Uma política assim direcionada, aliada a dados fidedignos, constitui a base de uma boa gestão. Considerando que a Europa se defronta com uma grave crise orçamental e financeira, que pode dar origem a uma crise de confiança na União, e que é de vital importância que a União se destaque como exemplo de boa gestão pública, votei favoravelmente a aprovação das contas apresentadas pela Comissão Europeia dando assim quitação às contas de 2010, acompanhando as recomendações efetuadas pelo Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La procedura di discarico del bilancio dell'Unione europea è un'importante possibilità di certificare che il denaro europeo venga speso nel pieno rispetto per i contribuenti. Dobbiamo garantire che in tempi di crisi economica, in un momento in cui ogni Stato membro viene chiamato all'austerità economica, l'UE utilizzi le sue risorse con attenzione e riduca al minimo gli sprechi e le frodi. Questa mattina, oltre alla relazione sulle questioni orizzontali riguardanti la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie, si è votato per 24 organismi decentrati. Per 21 agenzie, si è proposto di concedere il discarico e per 3 di rinviarlo: Agenzia europea per i medicinali a Londra (tra gli altri a causa del rifiuto di istituire un nuovo sistema di pagamento), l'Autorità europea per la Sicurezza Alimentare di Parma (a causa della necessità di drastici tagli di spesa per le riunioni del consiglio di amministrazione, nonché i conflitti di interessi del personale e dei membri del consiglio di amministrazione) e l'Agenzia europea per l'ambiente di Copenaghen (a causa di conflitti di interesse). Con il nostro voto chiediamo chiarezza per quelle agenzie a cui non sarà concesso, anche nel rispetto del denaro pubblico dei cittadini europei.

 
  
  

Relazione: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que o Tribunal de Contas Europeu publica todos os anos mais de uma dúzia dos chamados relatórios especiais que se centram em questões de política muito específica sobre diversos tópicos. Na realização destes relatórios, o Tribunal utiliza a abordagem de auditoria de desempenho para analisar a eficácia de determinadas políticas e programas. As recomendações do Tribunal devem ser tomadas em conta pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento durante o seu exercício de quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Tout budget présentant un pourcentage d'erreur supérieur à 2 % est considéré par la Cour des comptes européenne comme entaché d'erreur matérielle. J’ai cependant estimé que la Commission n’est pas seule responsable, les États membres ayant les instruments nécessaires pour déceler une partie des erreurs. La sanction systématique ne procède pas d’une démarche constructive ; j’ai préféré voter la décharge et donner les moyens à la Commission européenne de corriger les erreurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Palankiai vertinu visas Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas, kurios atskleidžia Komisijos darbo teigiamas puses, bet kartu ir problemas, su kuriomis Komisija susiduria įgyvendinama ES biudžetą ir vadovaudama ES programoms. Pritariu šiose ataskaitose pateiktoms Audito rūmų išvadoms ir rekomendacijos bei raginimams Komisijai ir valstybėms narėms pilnai atsižvelgti į šias rekomendacijas. Kaip S&D frakcijos narys, atsakingas už OLAF klausimo kuravimą biudžeto kontrolės komitete, norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 2/2011 „Tolesnės priemonės, atsižvelgiant į Specialiąją ataskaitą Nr. 1/2005 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos valdymo“. Didelį susirūpinimą kelią Audito rūmų pastabos, kad vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė OLAF yra ilgesnė nei dveji metai, kas rodo, jog išlieka problemų, susijusių su OLAF valdymo sistema ir užduočių paskirstymu. OLAF ir Eurojustas 2008 m. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama efektyviau kovoti su sukčiavimu, tačiau pagal OLAF perduotų bylų skaičių Eurojustui (2008 m. OLAF perdavė informaciją apie penkias, o 2009 m. – tik apie vieną bylą) tampa aišku, jog šių dviejų tarnybų bendradarbiavimas nėra veiksmingas. Pritariu, jog būtina gerinti OLAF valdymo struktūrą bei trumpinti bylų nagrinėjimo laiką, kas leistų efektyviau kovoti su finansiniais nusikaltimais ir sukčiavimu visoje ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione dunque per la concessione del discarico sulle Relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione, in quanto l'analisi condotta dall'Onorevole collega Fjellner non emergono criticità rilevanti né punti controversi.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it is utterly inconceivable that Parliament should grant any discharge for even a part of the budget until the budget as a whole has been signed off by the Court of Auditors, something which has never to date happened without significant tweaking and deception. I also believe that it is a disgrace that Parliament continues to waste money during a time of strict austerity on projects such as a visitor’s centre, the House of European History, the LUX prize and other such awards designed to promote the EU’s erroneous values which simply function as vehicles to push forward Brussels’ agenda. As such it is using taxpayers’ money to afford propaganda when hundreds of thousands of citizens in Europe are hostile to the machinations of the European Union in their home countries and suffering terribly as a result of the failed single currency project. It also brings about the subject of holding Parliamentary plenary in Strasbourg, which is not only a profligate waste of money but goes against the EU’s purported carbon reduction values. The agreement to have Parliament in Strasbourg was to satiate calls from the then French Government, calls which are outdated and smack of preferentialism.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Számvevőszék 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2010. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Bizottságról készült 2010. évi számvevőszéki különjelentésekre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék felhívja az Európai Bizottságot arra, hogy hatékonyabban lépjen fel a tagállamokkal szemben és haladéktalanul csoportosítson át több tisztviselőt az állami támogatások ellenőrzésére. Arra ösztönzi a Bizottságot, hogy fontolja meg azt, hogy a pénzügyi válság sikeres kezeléséből levont tanulságokat fel tudja-e majd használni a „rendes” körülmények között folyó munka leegyszerűsítésére. Támogatom a Számvevőszék arra vonatkozó ajánlásait, hogy tovább kell erősíteni a Bizottság felügyeleti és koordinációs hatáskörei keretében tett intézkedéseit. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március végi ülésén a mentesítés megadásáról, a 2010-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor deste relatório por conceder quitação à Comissão Europeia para a execução do orçamento para o exercício de 2010. Os relatórios especiais do Tribunal de Contas são de muita importância para o Parlamento no exercício da sua função de autoridade de quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Registo positivamente a apreciação feita pelo Tribunal de Contas nestes relatórios especiais, pois é através destes que podemos aceder de forma mais esclarecida a informações relativas à execução dos fundos, bem como à necessidade de proceder à reapreciação ou readaptação de programas e projetos. Todas as informações agora prestadas pelo Tribunal devem ser tidas em consideração pela União, nomeadamente pela Comissão, enquanto principal órgão de execução e gestão do orçamento da União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreciação, elaborado por Christofer Fjellner, versa sobre a análise dos relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão relativa ao exercício de 2010. Anualmente, o Tribunal de Contas Europeu tem de apresentar ao Parlamento Europeu um relatório anual sobre o exercício financeiro. Os relatórios especiais do Tribunal de Contas fornecem ao PE informações sobre a execução de fundos habilitando este a exercer a sua função de autoridade de quitação. Após a análise do mesmo, concordo com o relator sobre a necessidade da Comissão de introduzir alterações nos procedimentos, de acordo com as propostas plasmadas nos relatórios, informando o Parlamento Europeu, de modo a garantir a certeza jurídica a todos os intervenientes nos relatórios. Nestes termos, e tendo em conta o relatório da Comissão de Controlo Orçamental e os pareceres das Comissões interessadas, voto favoravelmente o presente relatório presente.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnio nuostatų, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios atsakomybe ir atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principą. Specialiosiose Audito Rūmų ataskaitose suteikiama informacija svarbiais klausimais, susijusiais su lėšų panaudojimu, kuri dėl to svarbi Parlamentui atliekant biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos vaidmenį. Parlamento pastabos dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų sudaro neatskiriamą minėtojo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimo dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija dalį.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Report. I find unacceptable the way in which the Commission recourses to budget support within ENPI, treating it as the preferred aid modality in the three countries, without a detailed evaluation of the effectiveness of the available tools; stresses in this context that sector budget support is often related to a low visibility and occasional motivation by the governments, and is deeply concerned by the Court of Auditors’ conclusion that the suitability of an area for sector budget support became an important factor for determining assistance in the 2007 annual action programmes; urges the Commission to follow the Court of Auditors’ recommendation to choose sector budget support more selectively by considering all available options in ENPI and to develop a more balanced deployment of the different tools; stresses the need to increase the access of NGOs and the private sector in the beneficiary countries to the assistance provided

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas de forma rigorosa pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir os objetivos delineados e se não existe desperdício de recursos. O Tribunal de Contas elaborou vários relatórios especiais para a comissão segundo os quais, de um modo geral, salvo raras exceções, e a avaliar pelas fiscalizações conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correta os fundos disponibilizados e a cumprir os objetivos propostos. Nesse sentido, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The European Court of Auditors publishes every year more than a dozen of the so-called ‘special reports’ that focus on very specific policy issues and topics. In producing these reports, the Court uses the performance audit approach to analyse the effectiveness of particular policies and programmes. The Court’s recommendations are taken into account by Parliament during its discharge exercise. More efficient work in this direction is necessary. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin seda raportit, nõustudes kontrollikoja eriaruannetega komisjoni 2010. aasta eelarve täitmise kohta. Pean sarnaselt kontrollikoja ettepanekule eriaruandes nr 7/2010 oluliseks viia läbi raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse reform, mis aitaks lühendada menetlust ja luua selge seose sissenõutud summade ning tegelikult eeskirjade vastaselt tehtud maksete vahel. Mis puudutab eriaruannet nr 14/2010 importliha ohutuse teemal, siis olen täiesti päri kontrollikoja soovitusega, kus komisjoni kutsutakse üles seadma eesmärgiks liikmesriikide erineva kohtlemise ehk diskrimineerimise kaotamine kolmandates riikides.

Näiteks kehtestas Vene Föderatsioon Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes sigade ja muude loomade sisseveokeelu, mis puudutab sisuliselt vaid Eestit ja Lätit, kuna nimetatud riikide elusloomade eksport moodustab enamiku EL-i elusloomade ekspordist Venemaale. Toiduhügieenialaste nõuete väärtõlgendamine on alatu vahend muude poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning seda tuleks Euroopa kõrgemal tasemel taunida.

Eriaruandes 07/2011 pean oluliseks täpsemini suunatud maaelu arengukavade koostamist liikmesriikides, sest eesmärgiks tuleb seada nende reaalne täitmine, mitte nende koostamine lihtsalt selleks, et seda nõuab Euroopa bürokraatia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Os relatórios especiais do Tribunal de Contas fornecem informações sobre questões que o preocupam relacionadas com a execução dos fundos, que são, pois, úteis para o Parlamento no exercício da sua função de autoridade de quitação. Saliento o facto de o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) utilizar mais os seus poderes de inquérito, por exemplo, através da realização de verificações e entrevistas no local ou de uma concentração nos processos mais graves e complexos. Por esta razão em especial, mas com base nas recomendações apresentadas pelo Parlamento Europeu, e tendo por base a recomendação do Conselho e os referidos relatórios do Tribunal de Contas Europeu, votei favoravelmente a aprovação das contas apresentadas pela Comissão Europeia dando assim quitação às contas de 2010.

 
  
  

Relazione: Boguslaw Liberadzki (A7-0120/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, que é especialmente focado na quitação para 2010, particularmente na execução orçamental para esse ano. Considerável detalhe foi adicionado sobre o financiamento dos prémios do Parlamento ao longo de três anos. Na TV Europarl, é importante evitar o esquema a ser fechado e retornar à chamada original do relator para uma análise custo-benefício em primeira instância. Finalmente é importante acolher a iniciativa de examinar possíveis reduções de custos no Parlamento, conforme solicitado na resolução sobre o orçamento de 2013. O Parlamento Europeu, enquanto instituição europeia representativa direta dos cidadãos europeus, tem o dever de economizar numa altura que os próprios cidadãos europeus sentem fortes constrangimentos económicos e financeiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Nous, parlementaires, sommes tenus de voter ou non la décharge des autres institutions et agences de l’Union européenne. Nous devons également mener notre auto-critique et nous avons cette fois-ci avalisé nos propres comptes. Au sein de notre budget et à titre d’exemple, nous disposons d’EuroparlTV, la chaîne de télévision du Parlement lancée en 2008, qui malheureusement n’attire pas assez de citoyens européens. Nous avons aussi un budget dédié à l’accueil de dizaines de milliers de visiteurs (283 000 l'an dernier). Chaque député a la possibilité de parrainer 110 visiteurs par an. Vous pouvez consulter mon site internet www.sophieauconie.eu pour plus d'informations !

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Palankiai vertinu Audito Rūmų gana teigiamus įvertinimus ir pritariu visoms jo pateiktoms išvadoms ir rekomendacijos. Svarbu, kad Parlamentas tinkamai atsižvelgtų į Audito Rūmų rekomendacijas, ypač tobulinant viešųjų pirkimų procedūras, iš naujo apsvarstant viešųjų pirkimų kontrolės priemones, kad būtų užtikrinamos konkurencingiausios siūlomų paslaugų ir prekių kainos bei efektyviai panaudojami ES mokesčių mokėtojų pinigai . Kaip ir praėjusiais metais pritariu, kad Parlamentas turėtų tik vieną darbo vietą toje pačioje vietoje kaip ir kitos Europos Sąjungos institucijos.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it is utterly inconceivable that Parliament should grant any discharge for even a part of the budget until the budget as a whole has been signed off by the Court of Auditors, something which has never to date happened without significant tweaking and deception. I also believe that it is a disgrace that Parliament continues to waste money during a time of strict austerity on projects such as a visitor’s centre, the House of European History, the LUX prize and other such awards designed to promote the EU’s erroneous values which simply function as vehicles to push forward Brussels’ agenda. As such it is using taxpayers’ money to afford propaganda when hundreds of thousands of citizens in Europe are hostile to the machinations of the European Union in their home countries and suffering terribly as a result of the failed single currency project. It also brings about the subject of holding Parliamentary plenary in Strasbourg, which is not only a profligate waste of money but goes against the EU’s purported carbon reduction values. The agreement to have Parliament in Strasbourg was to satiate calls from the then French Government, calls which are outdated and smack of preferentialism.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'octroi de la décharge du Parlement européen pour l'exercice 2010. Je partage l'avis du rapporteur quant à la nécessité de mieux affecter les crédits disponibles et d'éviter les dépenses inutiles. Je prends note des difficultés rencontrées par EuroparlTV. J'aimerais cependant rappeler combien il est important de disposer d'outils de communication adéquats pour tenir les citoyens informés des actions du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Számvevőszék 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2010. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék az ellenőrzések során az összes kifizetést lényeges hibáktól mentesnek találta, és nem tárt fel hiányosságot azon vizsgálat során sem, amikor a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek költségvetési rendeletnek való megfelelését értékelte. Üdvözlendő, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a legmagasabb szinten megfelel a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatára vonatkozó nemzetközi szabványoknak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március végi ülésén a mentesítés megadásáról, a 2010-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La relazione allegata al discarico del bilancio del Parlamento Europeo rileva il mancato successo del progetto "Europarl TV" e, a fronte del basso numero di utenti diretti, invita il Segretariato Generale a presentare alla Commissione competente la proposta di chiusura del progetto. La relazione quantifica inoltre l'enorme spreco collegato al mantenimento della sede di Strasburgo del Parlamento Europeo, il cui costo nel 2010 è quantificabile in oltre cinquanta milioni di euro, mentre le stime del risparmio che deriverebbe dalla definizione di una sede unica si attestano intorno ai cento ottanta milioni. La relazione sottolinea inoltre che il Parlamento ha già espresso la sua posizione, dichiarandosi favorevole alla chiusura della sede di Strasburgo. Lo spreco di denaro pubblico non è mai tollerabile, ma risulta ancora più odioso in periodi di recessione come quello attuale, in cui gli Stati sono costretti a chiedere sacrifici ai propri contribuenti. Augurandomi che le Istituzioni competenti compiano uno sforzo per ridurre o eliminare questi e altri sprechi, ho espresso il mio parere favorevole alla relazione sul discarico 2010 del bilancio del Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto