Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2012/2647(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B7-0275/2012

Textos presentados :

B7-0275/2012

Debates :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Votaciones :

PV 14/06/2012 - 11.8
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2012)0260

Acta literal de los debates
Miércoles 13 de junio de 2012 - Estrasburgo Edición revisada

16. Hacia una recuperación generadora de empleo (debate)
Vídeo de las intervenciones
Acta
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη στόχευση σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, a robust and systemic solution must be found – and very soon – to the financial and economic crisis. A major consequence of this crisis is the excessively high unemployment. Unemployment now stands at 10.3% in the 27 Member States of the EU, a level we have not seen since the 1990s. Within the euro area, the level of unemployment is even higher, reaching 11% of the workforce.

To find real solutions to Europe’s current crisis, we need a jobs-centred approach. The Employment Package that the Commission presented in April shows how employment policies can ensure that job creation drives economic growth. The package also outlines ways to rebalance EU economic governance by strengthening the coordination of employment policies. We need the strong support of the European Parliament on both these issues.

The Commission package seeks to reorient European employment policy along three main lines. First, we support measures to create jobs and boost the demand for labour across the economy. We identified the green economy, information and communication technologies, and the health and care services as the three areas that can generate the most job opportunities and for which a detailed action plan is presented.

We propose concrete demands and interventions to support job creation, such as hiring subsidies for newly created jobs, a budget-neutral tax shift from labour to environmental taxes and greater support for business start-ups, self-employment and last, but not least, the social economy.

Second, the package seeks to make labour markets more dynamic through balanced and fair reforms, notably investment in skills and the removal of obstacles to free movement of workers and worker mobility. We need to secure transitions in the labour market by making sure that transitions pay.

A more dynamic European labour market will help to reduce existing skill shortages and mismatches. This is why we also need to invest in skills and to create new tools to anticipate and monitor skills development at the EU level. The Commission is also committed to improving mobility by removing obstacles, such as those affecting the portability of pensions. We are also proposing to transform the current EURES system into a genuine EU employment tool able to match jobs and jobseekers across borders.

Third, the package aims to strengthen EU governance of employment policies. In particular, we want to reinforce monitoring of Member States’ employment polices so that employment and social concerns do not lag behind economic concerns. We also seek to involve the social partners in the process of implementing reforms and monitoring wage developments at the EU level.

In addition, the package also sets out a stronger link between Member States’ labour market reforms and investment through EU financial instruments and, in particular, the European Social Fund.

Parliament’s support for the package is critical. It will provide an additional political impetus for employment to be considered among the cornerstones of our ‘European growth pact’. I am looking forward to this debate today.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, a PPE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt biztos úr! Nemrégiben a Bizottság megjelentette a foglalkoztatási csomag tervét. Az Európai Néppárt nevében örömmel üdvözöljük ezt a csomagtervet, és előrebocsátom, hogy mindezt a magunk részéről támogatjuk, mint ahogy támogatjuk azt a Foglalkoztatási Bizottságban megtárgyalt határozati javaslatot is, amely a Parlament első reakciója erre a foglalkoztatási csomagtervre.

Kollegáim a vita során részletesen szólni fognak egyes részletkérdésekről. Én néhány elemet emelnék ki, amit fontosnak tartok. Mindenekelőtt üdvözlöm azt a reális megközelítést, amellyel indítja magát a csomagtervet a Bizottság. Sajnálatos módon osztjuk a véleményünket azokkal a baljós jelekkel kapcsolatban, amelyek beárnyékolják az erőfeszítést, akár a fiatalok munkanélküliségére gondolok, általában a munkanélküliség növekedésére, és különösen aggályosnak látom azt, amely a most megjelent tagállami reformprogramokkal kapcsolatos értékelésben található, miszerint az eddig megismert elképzelései a tagállamoknak úgy tűnik, hogy nem elégségesek a 2020-as stratégiában foglaltak megvalósításához.

Mindenféleképpen jó tehát, hogy a Bizottság középtávú szakpolitikai iránymutatást akar mutatni ennek kapcsán, és azt gondolom, hogy jól határozza meg a prioritásokat a zöld gazdasággal, egészségügyi, szociális szolgálattó ágazattal, információs technológiákban rejlő lehetőségekkel. Mindenképpen üdvözlöm a munkát terhelő adóékekre vonatkozó csökkentési javaslatot, és szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a nyugdíjak hordozhatóságáról szóló irányelvet minél hamarabb tető alá kellene hozni, meg kéne szüntetni a mobilitást gátló akadályokat Románia és Bulgária esetében, és mindenféleképpen üdvözöljük azt a növekedési kezdeményezést, amelyre utalás történik a szövegben. Köszönöm szépen, biztos úr, és kollégáim folytatják majd az észrevételeinket.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le Parlement européen a voulu organiser ce débat à partir du paquet emploi que vous avez mis sur la table de la Commission et qu'il nous semble aujourd'hui important d'évoquer ici, en plénière, à un moment où le Conseil européen va évoquer potentiellement une initiative de croissance, à côté des autres dossiers lourds qui seront sur sa table de travail. Dans cette initiative de croissance, nous pensons que votre voix, celle qui dit que cette croissance doit être créatrice d'emplois, doit être forte, d'où l'importance de ce débat que nous organisons aujourd'hui.

Lorsque nous regardons les attentes des Européens, à l'heure où le taux de chômage atteint un record historique, ce n'est pas tant de stabiliser les marchés financiers mais bien de garder ou de retrouver un emploi qui les préoccupe en premier lieu. C'est à cette attente que nous devons répondre, en particulier lorsqu'il s'agit des plus jeunes. Cet espoir est confronté aux réalités d'une situation sociale qui se durcit de jour en jour. Comment, en effet, ne pas entrevoir le spectre d'une génération perdue quand on sait que 5,6 millions de jeunes sont au chômage, qu'un jeune européen sur cinq est à la recherche d'un emploi et que la situation risque de ne pas s'améliorer avant 2016, selon l'Organisation internationale du travail.

La Commission européenne répète qu'un certain temps sera nécessaire avant que les orientations produisent des effets en termes de création d'emplois. Mais pour cela, il faut que les orientations soient les bonnes. Il est frappant de voir que dans les programmes nationaux de réforme que les États membres ont envoyés à la Commission, finalement leur engagement de présenter leurs plans nationaux pour l'emploi n'a pas été tellement suivi d'effets. Beaucoup n'ont pas respecté cette proposition.

Dans ce paquet emploi que vous avez mis sur la table, je veux retenir deux propositions qui nous semblent tout à fait au cœur de la discussion que nous devons engager. D'abord, le tabou que vous avez levé s'agissant du salaire minimum. Vous avez dit que le salaire minimum est un élément important du débat pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour lutter contre le dumping social et pour poser la question de la demande agrégée, de la stimulation de la demande intérieure. C'est un sujet majeur si nous voulons résoudre les problèmes de déséquilibre interne au sein de l'Union européenne.

Et puis, il y a une deuxième proposition que vous semblez soutenir, pour laquelle vous savez que le Parlement sera derrière vous, c'est cette idée d'une garantie pour les jeunes, qui fait qu'un jeune ne pourrait pas se retrouver sans emploi, sans apprentissage ou sans travail après quatre mois sur le marché du travail. C'est une proposition majeure sur laquelle, si nous voulons, au-delà des mots, engager des propositions concrètes, il nous faut avancer dans les mois qui viennent, autour des perspectives financière, autour des conclusions de ce prochain Conseil européen, et nous serons à vos côtés pour le faire.

Merci, Monsieur le Commissaire, de la dynamique que nous pourrons ensemble insuffler pour corriger une stratégie qui, trop longtemps, a été celle de la seule austérité et qui nous mène dans le mur.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, this employment package makes a lot of very welcome suggestions for Member States to take on board in their policy proposals for getting out of the current crisis. These touch on a number of key areas, including youth employment and unemployment, education, training, skills development and labour movement, to name but a few. It also points to areas of potential growth such as green technology.

However, I think the cornerstone of what the Commission is aiming to achieve in the job-rich recovery is, in my view, a structural change to labour markets. I do not think we should just go out on a limb and make changes without really looking at what we are doing. I think the Commission should carry out an impact assessment on current EU labour-market laws and come forward with some reform proposals. I know that there is a lot of fear that such reforms might have a detrimental effect on workforces and social labour rights. These fears are very understandable but, if we do nothing, we fail to address the growing unemployment rates, particularly amongst young people, and the lack of competitiveness that we are seeing in some Member States.

Clearly we need a sensible, pragmatic and socially-responsible balance when we make these reforms, but it is only by making serious structural changes now that we can bring forward and build a solid foundation for growth in the medium to long term. A sustainable and competitive European economy based on real economic performance – not endless public borrowing – is the route to creating jobs and reducing our unemployment rates.

Labour market reform may be necessary, but it is not in itself sufficient. That is why I particularly welcome proposals in this employment package to boost entrepreneurship and tackle youth unemployment, in particular providing opportunities for young people to develop valuable skills. New businesses, of course, are the employers of the future, and we must ensure that the rate of creation of new businesses is maintained. We need to identify and address the barriers to potential entrepreneurs. In the ALDE Group we will engage positively with you, Commissioner, to bring forward this package.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voor honderden miljoenen Europeanen is werk de allergrootste zorg. Wat mij betreft moet het creëren van banen dus onze allerhoogste prioriteit zijn. "Towards a job-rich recovery" is een stapje in de goede richting. Ik ben heel enthousiast over het idee van een labour market monitoring system over een belangrijke rol voor de banenplannen in het Semester, en natuurlijk vooral over de aandacht voor "groene" banen.

Wij Groenen hebben het werkdocument over "groene" banen met heel veel plezier gelezen. We hadden het bijna zelf kunnen schrijven. 100 000 tot 200 000 extra banen per procentpunt minder grondstofverbruik, dat zou toch iedere regering moeten aanzetten tot vergaand groen beleid. Maar ik heb daar niet heel veel vertrouwen in.

Onze Unie maakt op dit moment een flinke vlucht naar voren: economisch bestuur, een bankenunie, fiscale unie, politieke unie, maar sociaal blijft het toch altijd wat zacht en vrijblijvend. Hoe kunnen we nu lidstaten dwingen om ook aandacht te besteden aan sociale zaken als we wel een buitensporigtekortprocedure hebben, maar niet een buitensporigewerkloosheidsprocedure, als meer dan 3% begrotingstekort kan leiden tot torenhoge boetes, maar 50% jeugdwerkloosheid niet. Als landen worden afgerekend op loonkosten die te hoog zijn, maar niet op lonen die onder de armoedegrens zitten.

We moeten vooruit en we moeten naar meer integratie. Maar als we nu toch allerlei taboes aan het doorbreken zijn, waarom dan niet op sociaal vlak? Kom op met die richtlijn voor het Europees minimumloon, met die sancties op buitensporige werkloosheid of armoede, met dat initiatief om 2020 bindend te maken. Courage!

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. – Mr President, unemployment is a very major concern and I welcome the Commission’s communication on the job-rich recovery, but I totally reject calls for more harmonisation of European employment legislation, any attempts to establish European minimum wages and any calls for the EU to have controls and sanctions in the national labour markets of Member States.

European growth plans do not create jobs; it is businesses and entrepreneurs who create jobs. We must not introduce measures that create unintended consequences and actually stop entrepreneurs and possibly those who are self-employed from growing their businesses and starting to provide employment for others.

SMEs and micro-enterprises currently provide 90 million jobs in the private sector in the EU and they have huge potential for job creation, for growth and for innovation, and we must do all we can to help them rather than hinder them.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer, on behalf of the EFD Group. – Mr President, during the second World War, the Royal Air Force was very concerned about the losses amongst its heavy bombers, so it sought to protect its air crew, first by putting armour around the pilot and then, when they needed more protection, armour around the navigator and more armour around the bomber. Yet they found that losses continued to go up. They finally realised that they had put so much weight of armour into those bombers that they could scarcely fly. They then removed the armour, the planes flew higher and faster and the loss rate went down.

For decades now, the European Union has been loading regulation on labour markets. It has done so with the best of intentions – to protect workers – but the effect is to create a labour market so overloaded and inflexible that it simply cannot fly. On top of that problem we are now looking at green jobs. Colleagues ought to know that there are credible studies from several European countries which show that every green job costs two or three or four jobs in the real economy because green energy is so expensive that it actually restricts growth in the rest of the economy and costs jobs. What we need for jobs is first of all deregulation and secondly to abandon our green aspirations.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. – Este pacote da Comissão Europeia defende, entre outras medidas, a redução dos encargos do capital com as contribuições para a segurança social dos trabalhadores, ou seja, defende a redução dos custos com o trabalho e a descapitalização dos sistemas de segurança social abrindo caminho à sua privatização e ao roubo dos trabalhadores por essa via. Mas onde diz a Comissão Europeia que se deve canalizar a constituição de empresas e para onde? Para esse novo setor de oportunidade a que chamam economia social e as empresas sociais, o que significa a substituição dos serviços públicos que mandaram encerrar, transformando direitos das populações em oportunidades de negócios.

A Comissão Europeia defende ainda a fixação de salários em função da produtividade, fórmula mágica para colocar em cima dos trabalhadores as responsabilidades pelo desempenho empresarial que, como sabemos, tem diversos fatores. O pacote de medidas brinda-nos ainda com outras pérolas como a necessidade de aumentar a flexibilidade do horário de trabalho, a implementação de bancos de horas e com o apelo à criação de condições que favoreçam a mobilidade dos trabalhadores, ou seja, promove a emigração como solução para a falta de emprego.

Como pode alguém aplaudir um pacote da Comissão Europeia que promove a criação de trabalho quando é a própria que defende os despedimentos no setor público em vários países? A Comissão Europeia pode agora estar a tentar ter uma retórica social, mas as suas políticas agravaram a recessão e, com isso, o desemprego. Exigimos o fim das políticas neoliberais e ditas de austeridade. A Europa necessita de uma recuperação que passe pelo investimento no setor público e pelo aumento dos salários.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). - Herr Präsident! Durch die Dauerkrise ist die Arbeitslosigkeit in der EU deutlich angestiegen. Gleichzeitig driften die Mitgliedstaaten stärker auseinander.

Wie sieht der Masterplan für mehr Arbeitsplätze aus? Regionen brauchen maßgeschneiderte Lösungen. Europaweit gibt es weitestgehend Übereinstimmung über die Vorgehensweisen: Förderung der KMU, Flexicurity, green jobs, Anerkennung von Berufsabschlüssen, effektive Nutzung von Regionalfonds, Kohäsionsfonds und ESF. Es geht um mehr Mobilität zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, aber auch um die Sicherung von stabilen Jobs.

Schwarzarbeit muss endlich durch verschärfte Kontrollen unterbunden werden, was zu Mehreinnahmen in Millionenhöhe in den Haushalten führen wird. Prekäre Arbeitsplätze und Dumpinglöhne müssen verhindert werden zugunsten von gerechter Bezahlung. Die Vereinbarungen zum Thema Mindestlohn gehören in die Hände der Tarifpartner.

Lassen wir die Jugend nicht im Stich! Im Bericht Generationengerechtigkeit habe ich eine europäische Jugendgarantie gefordert. Nach einer Arbeitslosigkeit von vier Monaten brauchen wir Lehrstellen, zusätzliche Ausbildung und Arbeitsplätze. Und für alle Generationen ist der europäische Investitionspakt gedacht, der allerdings nicht durch neue Schulden finanziert werden darf, um etwa den Fiskalpakt zu unterlaufen.

Erst auf der Basis von umgesetzten Reformen in den Mitgliedstaaten und ausgeglichenen Haushalten kann nachhaltiges Wachstum entstehen. So bleibt der von uns gewollte und gewünschte arbeitsplatzintensive Aufschwung nicht Wunsch, sondern wird Wirklichkeit!

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, por fin se oye algo inteligente por parte de la Comisión: no habrá recuperación sin una estrategia que cree empleo. Gracias por abrir este debate y por el plan de acción que anuncia; tendrá todo nuestro apoyo.

Pero, señor Comisario, no es suficiente su Comunicación. El problema es demasiado grave para las medidas que se anuncian en la Comisión. Brevemente —porque tengo escasos segundos— le apuntaría dos comentarios. El primero es que esa Comunicación tiene que romper las contradicciones entre las políticas públicas de la Unión Europea. No puede usted, por ejemplo, pedir —y pide con razón— que se reutilicen los fondos cuando los Estados que tienen problemas ya no tienen fondos para cofinanciar las acciones porque hay otras políticas de la Unión que impiden que se gasten esos dineros en formación o en inversiones productivas. No se pueden pedir reformas laborales y aplaudir reformas laborales que destruyan el empleo y, sobre todo, señor Comisario, necesitamos que sea de verdad una garantía europea para los jóvenes, europea, no lo dejen ustedes en manos de los Estados miembros, porque los que tienen más dificultades no podrán hacer nada. Se han dedicado 100 000 millones de euros en mi país para salvar a cinco bancos. Dediquen ustedes 10 000 millones de euros, diez veces menos, para salvar a cinco millones de jóvenes europeos, esa sería una acción real.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, ‘Towards a job-rich recovery’ is certainly an inspiring title for any communication and indeed the Commissioner’s words were inspiring today when he said that we must ensure that employment and social concerns do not lag behind economic concerns. Now of course the challenge is to make those fine words a reality and to ensure that our plans and programmes deliver European added value.

One very important proposal is the creation of a European investment package to be undertaken by all Member States to deliver sustainable jobs. I think this package would send a clear message to citizens that we are seriously attempting to rebalance the current austerity measures or the current austerity approach with the Europe-wide pact for investment and jobs. I know that, when 60% of Irish citizens voted for the Fiscal Treaty, they did so in the expectation among other things of a growth and investment pact.

This resolution also calls for upskilling and retraining of workers and one current instrument to achieve that at European level is the European Globalisation Fund. Therefore I am appealing to Member States not to block its continuation but to work together to ensure that the EGF contributes to European added value by upskilling redundant workers.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous faisons tous le même constat: la situation de l'emploi en Europe est catastrophique. Avec un quart des jeunes de moins de 25 ans au chômage, l'enjeu est vital pour la nouvelle génération qui refuse d'être une génération sacrifiée.

La Commission européenne a ouvert la voie avec son paquet emploi destiné à créer 17 millions d'emplois d'ici 2020. Mais elle continue à nous mener dans le mur en pilotant des plans d'austérité qui augmentent le chômage et condamnent les plus vulnérables aux pires difficultés.

Pourtant, l'espoir d'une sortie de crise est simple. Il faut mettre en place la transformation écologique et sociale de notre économie. Pour cela, il faut développer des emplois verts, durables, non délocalisables avec des investissements ciblés dans des industries vertes et innovantes. Il faut investir dans la formation tout au long de la vie et dans la promotion de l'économie sociale et solidaire.

D'autre part, il faut promouvoir le travail décent avec la prise en compte des objectifs de l'OIT d'amélioration des droits et des conditions de travail, et réaffirmer la nécessité vitale de rehausser le salaire minimum pour en finir avec le scandale des travailleurs pauvres et lutter contre le dumping social.

Nous avons les moyens d'en finir avec le fléau du chômage. Oui, c'est possible! Que manque-t-il alors? Il ne manque que la volonté politique. Cela, c'est de votre responsabilité! Quand je vois que M. Barroso avait mis en priorité, notamment, la question de la jeunesse et du chômage des jeunes, qu'en est-il trois ans après? Il n'y a rien, aucune proposition concrète.

Il y a maintenant urgence, il faut agir.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Włosowicz (EFD). - Panie Przewodniczący! Strategia Europa 2020 zakłada, że 75% osób w wieku od 20 do 64 roku życia do końca 2020 r. będzie zatrudnionych. W konsekwencji ma to przyczynić się do trwałego wzrostu gospodarczego w Unii. Z ww. dokumentu wynika również, że w roku 2020 ma powstać 17,5 miliona nowych miejsc pracy. Jest to niezwykle ambitny projekt, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację w dziedzinie finansów publicznych oraz gospodarki poszczególnych państw, a także bezrobocie w całej Unii, które zamiast maleć, rośnie – z 9,5% w 2010 r. do 10,2% obecnie. To oznacza, że przez ostatnie lata ubyło 6 milionów miejsc pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest także perspektywa wprowadzenia tzw. pakietu klimatycznego, który może doprowadzić do tego, że na przykład w moim kraju, w Polsce, przybędzie pół miliona bezrobotnych.

Oczywiście projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu w kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu zawiera słuszne cele, które zakładają m.in. tworzenie nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także – co jest bardzo ważne – wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji poprzez zamówienia publiczne. W tym momencie, Szanowni Państwo, należy zadać sobie pytanie a propos przyszłej perspektywy budżetowej – czy ograniczanie środków z budżetu Unii, między innymi na politykę spójności, nie doprowadzi do pogłębienia się kryzysu gospodarczego?

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel (GUE/NGL). - Herr Präsident! sehr geehrter Herr Kommissar, ich schätze Ihren Vorschlag hinsichtlich der produktivitätsorientierten Lohnpolitik sehr. Aber in Sachen Mindestlohn haben Sie gegenüber Frau Merkel gekniffen, und die Frage des Beschäftigungsaufbaus im Gesundheitswesen glaube ich Ihnen nicht. Wie soll dort bitte neue Arbeit entstehen, wenn die Kommission bisher schon südliche und östliche Mitgliedstaaten gezwungen hat, ihre Krankenhauskapazitäten um bis zur Hälfte zu reduzieren? Wie soll Beschäftigung im Gesundheitswesen denn entstehen, wenn die Kommission einige Mitgliedstaaten in den neuen länderspezifischen Empfehlungen für das Europäische Semester nötigt, die Ausgaben für Gesundheit noch weiter abzusenken? Ich befürchte, dieser Punkt in diesem Plan ist reine Ankündigungspolitik, keine wirkliche Initiative für neue Arbeit. Im Gegenteil, schon heute fehlt es wegen der Sparmaßnahmen nicht nur in Griechenland an Heilmitteln und Medikamenten. Ich denke, wer ständig neue Rettungsschirme für Banken auflegt, muss sich jetzt um einen Rettungsschirm für die Menschen, insbesondere für die Sicherung der medizinischen Versorgung in den Krisenländern einsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Wystąpienie komisarza Barroso przy okazji prezentacji komunikatu dotyczącego odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu w Unii Europejskiej przypomniało mi słowa znanego amerykańskiego inwestora, który stwierdził niedawno, że miejsc pracy nie tworzą pracodawcy, ale konsumenci. Podejmując działania mające wprowadzić Unię na drogę wzrostu gospodarczego, musimy o tym pamiętać. Dlatego też dużą wagę powinniśmy skupiać na działaniach mających pobudzić popyt wewnętrzny i zewnętrzny, udzielając wsparcia państwom członkowskim m.in. przy tworzeniu zachęt do zatrudnienia oraz przy intensywniejszym wspieraniu nowych przedsiębiorstw.

Warto także pochylić się nad kwestią niestandardowych form zatrudnienia, które często przyczyniają się nie tylko do ogromnej segmentacji na rynku pracy – gdzie część pracowników ma rozbudowane prawa, a część kompletnie jest ich pozbawiona – ale także mogą zwiększyć ryzyko ubóstwa i wyłączenia społecznego. Ważne jest więc, aby państwa członkowskie w odpowiedzialny sposób łączyły ze sobą elastyczność miejsc pracy z ich bezpieczeństwem oraz z odpowiednim wynagrodzeniem, tak aby nie doprowadzić do powstania i rozwoju grup tzw. pracujących biedaków.

Z drugiej strony państwa członkowskie powinny wiele uwagi poświęcić działaniom ukierunkowanym na pracowników. Poprzez inwestycje społeczne państwa członkowskie powinny aktywizować swoich obywateli oraz wyposażyć ich w instrumenty, które pomogą im w elastycznym i proaktywnym reagowaniu na ciągle zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne. Priorytetowo potraktować należy także problemy, z jakimi borykają się na rynku pracy osoby młode. Po raz kolejny powtórzę, jak ważne są inwestycje w edukację i szkolenia oraz wyposażenie młodych osób w umiejętności wymagane przez rynki pracy. Ostatni opublikowany komunikat Komisji Europejskiej zawiera wiele dobrych i potrzebnych rozwiązań. Mam nadzieję, że już wkrótce Komisja przedstawi konkretne rozwiązania legislacyjne wdrażające powyższe pomysły w życie.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλό το πακέτο της απασχόλησης, μόνο που πρέπει να φτάσει εγκαίρως στον παραλήπτη. Χάσαμε δύο ολόκληρα χρόνια. Φωνάζαμε συνεχώς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κάτι πρέπει να γίνει για την απασχόληση. Αν χάσουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι να εφαρμοστούν τα όσα λέγονται και τα όσα γράφονται, φοβάμαι ότι θα είναι αργά.

Δεύτερο ζήτημα: η αγορά εργασίας –να είμαστε ειλικρινείς– πλήττεται, γιατί απέτυχαν οι μακροοικονομικές πολιτικές, και έχουμε τώρα την κρίση. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, μόνο μέσα στο 2011 ο αντίκτυπος της κρίσης ήταν δραματικός.

Μερικοί απλοί αριθμοί: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους, ένας στους δύο Έλληνες φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του. Επιπλέον αριθμοί: Πέντε στους δέκα Ευρωπαίους, οκτώ στους δέκα Έλληνες φοβούνται ότι, αν χάσουν τη δουλειά τους, δεν πρόκειται να βρουν άλλη θέση εργασίας μέσα σε έξι μήνες.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και έρχομαι λοιπόν και σας καλώ το θέμα της ελαστικότητας, το θέμα της ευελιξίας να τα σκεφτόμαστε όχι μόνο σε σχέση με την εργασία· να τα σκεφτόμαστε και σε σχέση με τη διάθεση των κονδυλίων. Επειδή μιλάμε συνεχώς για το θέμα της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να το καταλάβουμε μια και καλή:

Πρώτον, η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να είναι ένα θέμα που αφορά κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλουμε δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνατό ευρώ. Γι’ αυτό λοιπόν, εάν από τη μια μεριά μονίμως ακούμε για μείωση των μισθών, για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε κάποια κράτη μέλη, εγώ θα έλεγα και το εξής: Γιατί να μην αυξηθούν στη Γερμανία για παράδειγμα οι μισθοί, ώστε να βοηθηθούν στην ανταγωνιστικότητά τους τα άλλα κράτη που υποφέρουν;

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Hospodárska stagnácia, v ktorej sa Európska únia nachádza, nás núti zamýšľať sa nad vhodnými impulzmi pre obnovenie hospodárskeho rastu. Napriek tomu, že rozumiem konsolidačným opatreniam a návrhom na realokáciu štrukturálnych fondov, neviem sa zbaviť pocitu, že Komisia prehliada niektoré vážne príčiny súčasného stavu. Európski zamestnanci strácajú prácu aj preto, že naše európske firmy, ktoré často podporujeme rôznymi stimulačnými opatreniami, presúvajú svoju výrobu do iných častí sveta a následné zisky do daňových rajov. Veď sa len pozrite, vážený pán komisár, ktorá z významnejších európskych automobiliek nevybudovala svoje výrobné kapacity v Číne, Brazílii, Rusku a inde po svete? Čudujete sa po tom, že ich európske podniky už nemajú taký odbyt ako predtým a že ich európski zamestnanci prichádzajú o prácu? A pýtam sa vás, končia výnosy z tohto podnikania v daňových príjmoch Únie, alebo na zámorských účtoch akcionárov, či vrcholných manažérov týchto podnikov? Zamyslime sa preto, vážený pán komisár, prosím, aj nad tým aké hospodárske prostredie v Únii vytvárame, keď nám naši tradiční európski výrobcovia postupne odchádzajú podnikať inde do sveta.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a une contradiction fondamentale dans vos choix. En liant la supervision budgétaire consistant en fait à réduire les dépenses sociales et publiques – tandis que les banques sont sans cesse soutenues et les marchés financiers satisfaits – à l'enjeu de l'emploi, c'est comme si vous vouliez marier l'eau et le feu. Ceci empêche d'ailleurs la relance au sein de l'Union européenne car les richesses produites reculent sans cesse.

Développer l'emploi et le travail ne peut se faire qu'avec une nouvelle répartition des richesses, donc par l'amélioration de la rémunération du travail et l'amélioration des retraites et une nouvelle manière de produire ces richesses en s'engageant dans la mutation écologique de la production qui serait créatrice de millions d'emplois en Europe.

D'autre part, il faudrait remplacer le mécanisme européen de stabilité, qui est en fait un mécanisme d'austérité, par un fonds européen lié à une banque centrale européenne octroyant un nouveau crédit conditionné à la création d'emplois, à la formation, au progrès écologique, et en promouvant les services publics européens pour les biens communs européens dans des activités comme l'eau, l'énergie, les transports, la santé, l'environnement, la formation, la culture, sans quoi il n'y aura pas ce que vous promettez.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Desde 2008, a Europa já perdeu mais de 6 milhões de empregos. No meu país, Portugal, a economia sofre uma contração que não tem precedente e o desemprego de homens, mulheres e jovens atinge recordes históricos. Segundo previsões do Banco de Portugal, a situação agravar-se-á nos próximos dois anos. É neste contexto que apoiamos e saudamos a iniciativa do novo pacote de emprego e felicitamos o Senhor Comissário Andor.

Insistindo agora e sempre na premissa básica da necessidade de crescimento económico, os Estados-Membros terão realmente que concentrar os seus esforços na criação de emprego. Os meios para isso devem passar por subsídios à contratação que criem novos empregos, pela redução da carga fiscal sob o trabalho, e apoios à criação de novas empresas e ao empreendedorismo, mas também às empresas pequenas e médias que mantêm os postos de trabalho.

É preciso que as políticas nacionais de emprego tenham presente que as áreas com maior potencial de criação de postos de trabalho são a saúde, as tecnologias da informação e comunicação e a economia verde. Urge, como é dito na comunicação, reduzir o fosso entre as qualificações proporcionadas pelo ensino e as competências reclamadas pelo mercado de trabalho. Por outro lado, uma das soluções de combate ao desemprego passa pela mobilidade dos trabalhadores. É crucial também a utilização dos Fundos Estruturais para a criação de empregos e a importância prática do portal EURES como instrumento por excelência de recrutamento e ofertas de emprego na Europa.

Finalmente, a governação social tem que estar na ordem do dia porque os nossos cidadãos esperam ansiosamente por resultados concretos.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, I would like to say to the Commissioner that one of the key messages from the recent Irish referendum is that stability and growth are two sides of the same coin. Irish voters endorsed stability, but sent a very clear message in favour of the growth agenda. We now need to make real progress on an investment programme for real, sustainable and quality jobs: a plan which will respect the rights and dignity of workers, promote social justice and fight inequality, in-work poverty and social dumping; a plan which will protect vulnerable workers such as part-time workers, domestic workers and those trapped in the black economy.

Such a plan should also address the need for investment and growth industries such as the green economy and creative industries. It should ensure that finance is made available for SMEs, the backbone of the European economy. We need specific actions to tackle youth unemployment, including a binding European youth guarantee. We also need to adopt a quality charter on internships. Too many young people are on their fourth or fifth unpaid internship with no job in the offing.

Commissioner, the commitment of this Parliament to growth and to jobs is real. We welcome your proposal and we look forward to working with you in the delivery of this proposal.

 
  
MPphoto
 

  Veronica Lope Fontagné (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar le quería felicitar porque es muy importante esta propuesta de la Comisión sobre el paquete de empleo. Es un reto ambicioso y difícil en el contexto de la crisis actual, pero tenemos que conseguir alcanzar el objetivo de la Estrategia 2020 y crear nuevos empleos.

Para conseguir este objetivo, es esencial reformar los mercados de trabajo para que sean más dinámicos e inclusivos, con trabajadores dotados de las capacidades adecuadas, y para que sean más resistentes a los procesos de ajustes económicos y aprovechen todo su potencial de creación de empleo en épocas de crecimiento.

Es necesario estimular la contratación mediante una fiscalidad que la incentive, promover y apoyar el trabajo por cuenta propia y las empresas de nueva creación, apostar por sectores innovadores, con alto potencial para generar empleo, mejorar la situación en el mercado de trabajo de los grupos más vulnerables, como los jóvenes y las mujeres, y luchar contra el trabajo informal o no declarado.

Pero también es importante señalar que, a pesar del alto nivel de desempleo, cada vez hay más vacantes que no se cubren por falta de personal con las capacidades adecuadas. Hay que cubrir este espacio planificando mejor las necesidades de capacidades de los mercados de trabajo y favorecer la movilidad geográfica. En este sentido, hay que avanzar decididamente hacia la creación de un mercado de trabajo europeo.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io credo che siano due gli obiettivi che dobbiamo cercare insieme di realizzare. Il primo riguarda la creazione di nuovo lavoro. Sappiamo che lì il soggetto prioritario al quale rivolgerci sono i giovani e sappiamo che lo strumento più importante è la formazione. Tutto quello che si investe in formazione è destinato a dare effetti positivi nella crescita oltre che nella coesione sociale.

Ma c'è un secondo grande tema, del quale si parla meno, vale a dire quello della regolarizzazione del lavoro clandestino o, come viene chiamato pudicamente, del lavoro informale. Sono persone sfruttate che lavorano senza che siano applicati i contratti e senza che siano loro riconosciuti i diritti del lavoro e nemmeno i diritti di cittadinanza, perché spesso sono persone arrivate da noi senza avere il permesso di soggiorno o le condizioni normali degli altri. Lì si creano condizioni di grande pena e di sfruttamento, ma anche elementi di distorsione del mercato del lavoro.

Ecco perché credo che le due cose debbano essere affrontate contemporaneamente, dando alle stesse il valore che hanno. Creare lavoro per i giovani e contemporaneamente regolarizzare quello che già c'è e che però è sottratto a delle leggi.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Πουπάκης (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ανεργία αποτελεί ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρόβλημα με οδυνηρές επιπτώσεις για την κοινωνική συνοχή και την πραγματική οικονομία της Ένωσης. Σε κάθε νέα μέτρησή της σημειώνει ιστορικό υψηλό για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το 45% των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με το τελευταίο Eυρωβαρόμετρο, ανησυχεί για το έλλειμμα απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή βρίσκεται μπροστά σε μια κορυφαία πρόκληση με την απασχόληση να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι σαφές πως οι εμμονές στις συνταγές της ακραίας λιτότητας σε ορισμένες χώρες έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας. Στη χώρα μου, την Ελλάδα, ήδη ένας στους τέσσερις πολίτες είναι εκτός αγοράς εργασίας, με την μακροχρόνια ανεργία να ξεπερνά το 55% και την ανεργία των νέων να αγγίζει το 53%, καταδικάζοντας στην αδράνεια ή τη μετανάστευση το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων όχι μόνο δεν συνέβαλε στη συγκράτηση της απασχόλησης αλλά αντίθετα ανακύκλωσε φτώχεια και ύφεση.

Επιβάλλεται λοιπόν συνολικότερα να δοθεί αναπτυξιακό περιεχόμενο στην οικονομική διακυβέρνηση. Δεν μπορεί η οικονομική βιωσιμότητα να αναζητείται αποκομμένη από τον σφυγμό της κοινωνίας. Άλλωστε, τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης συνιστούν σημαντικές κοινωνικές επενδύσεις. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, που στηρίζονται οικονομικά, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείονται από τη διαδικασία για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί ένα μίγμα πολιτικής που θα διασφαλίζει τη δημοσιονομική εξυγίανση, θέτοντας παράλληλα τη βάση για μια αναπτυξιακή πορεία με νέες βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά εσείς, κύριε Επίτροπε, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχετε, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε, γιατί είσαστε πάντα κοντά στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Riasztó a munkanélküliségi helyzet Európában. A fiatalok munkanélkülisége, de a fiatalok mellett más sérülékeny társadalmi csoportok foglalkoztatási helyzete is, az idősebbeké, sokszor már a 45-50 éveseké is, nőké, akiknek gyerekük van, vagy akik gyereket szeretnének, a fogyatékossággal élőké, különböző kisebbségekhez tartozóké. A teendők közül sok minden szerepel a tervezetben, én két speciális kérdésre szeretném most felhívni a figyelmet: a szociális vállalkozások szerepére, amelyek fontos segítséget nyújtanak a válság szociális következményeinek enyhítésében, egészségügyben, szociális ellátásokban. Európai szintű keretszabályozásra, a finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés egyszerűsítésére, oktatási, képzési lehetőségekre van szükségük.

A másik a belső piaci működések hiányosságainak a kiküszöbölése. A képzések kölcsönös elismerése, társadalombiztosítási ügyek egyszerűbb intézése, a nyugdíjak hordozhatósága, diszkriminációmentesség kell ahhoz, hogy valóban működjön a belső munkaerőpiac, a szabad mozgás, a szabad munkavállalás alapján a szociális jogok garanciája mellett.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Das europäische Konzept zur Bewältigung der heutigen Herausforderungen kennt nicht Konsolidierung der europäischen Finanzen oder arbeitsmarktintensiven Aufschwung, wie es einzelne Populisten den Bürgern weiszumachen versuchen. Selbstverständlich gilt die Verantwortung, beide Ziele zu erreichen. Mit der vorliegenden Erklärung der Kommission wird dazu – wie ich meine – ein bedeutender Schritt gesetzt. Ich begrüße es, dass das Potenzial der grünen und weißen Wirtschaft erkannt wurde, dass die duale Berufsausbildung für die zukünftigen Strukturen als eine Art Leitmodell fungieren soll, dass die Jugendgarantie realisiert wird, dass lebensbegleitendes Lernen auch für die immer wichtiger werdende Gruppe der älteren Arbeitnehmer umgesetzt wird und dass die verstärkte Nutzung der Fondsmittel hier ganz klar definiert wird. Das heißt, jetzt gilt es, die angekündigten Maßnahmen umzusetzen. Ich erkenne das aus allen Feststellungen der Kommission und des Herrn Kommissars.

Um aber noch etwas zu dem berechtigten Ziel, eine verlorene Generation zu vermeiden, zu sagen: Ja, das geht aber wieder nur durch die beiden Säulen und durch die Umsetzung von Generationengerechtigkeit und Generationensolidarität. Das beginnt selbstverständlich bei der Lösung der größten Probleme der heutigen Zeit, der Arbeitsplatzprobleme. Das führt aber selbstverständlich sofort zum Abbau der verantwortungsvollen Schulden. Und ich möchte, dass wir hier keinen Millimeter gegeneinander ausspielen, sondern beides realisieren. Das soll auch das Ziel der Arbeit des Parlaments sein.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Nova delovna mesta so v naših glavah, so v idejah milijonov mladih, ki se iščejo na trgu dela. Mnogi nimajo dovolj poguma za udejanjenje lastne ideje, mnogi ne vedo, kako.

Priložnosti za delo so lahko v podpornih produktih in storitvah za zdravje ljudi, kot priporoča komisar in Komisija v svoji izjavi.

Skupina mladih v Sloveniji je izumila aplikacijo za slepe in slabovidne na mobilniku, s katero bodo lažje opravljali vsakodnevne opravila.

Od izuma do končnega uporabnika je naporna pot, zahteva veliko vztrajnosti, veliko finančnih virov, in vloga politike je, da to pot olajšamo.

Vstop na globalni trg mobilnih rešitev za ljudi s posebnimi potrebami je gotovo pot k novim delovnim mestom.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Suntem cu toţii de acord că viitorul aparţine tinerilor, însă, din nefericire, la nivelul Uniunii Europene, aceştia au fost cei mai afectaţi de criza economică şi problemele structurale ale pieţei muncii. În unele state membre, situaţia este alarmantă şi consider că este strict necesară adoptarea imediată a unor măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei acestora atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naţional.

Recomand ca ţările membre să acorde o atenţie sporită acestei categorii a populaţiei şi să includă în structura viitoarelor cadre strategice naţionale axe bine finanţate şi special dedicate ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor. Trebuie să profităm de toate oportunităţile oferite de către programele şi politicile comunitare şi, astfel, să asigurăm un viitor prosper şi fără incertitudini tinerilor europeni.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Herr Präsident! Herr Kommissar, ich begrüße es, dass sie in den Beschäftigungspakt den Bericht des Europäischen Parlaments zu green jobs aufgenommen haben. Sie sagen in Ihren Dokumenten 8 Millionen Jobs im Jahr 2020 voraus. Ja, das wäre möglich! Allerdings muss die Kommission dazu den industriepolitischen Rahmen setzen, und zwar als langfristigen Rahmen. Konkret bedeutet das: Wenn es keine ambitionierte Energieeffizienzrichtlinie gibt, gibt es keinen Bedarf an Bauarbeitern und anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die Gebäude dämmen. Das heißt, Sie müssen den Schulterschluss mit Ihren Kollegen suchen, damit wir diesen industriepolitischen Rahmen setzen können. Sonst – das sage ich Ihnen voraus – bleibt es eine unerfüllte Prognose, die Sie gemacht haben. Und das können wir uns nicht leisten in dieser Europäischen Union, weil die Glaubwürdigkeit dieser Union daran hängt.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Uważam, że tworzenie nowych miejsc pracy jest podstawowym sposobem rozwiązania najbardziej dotkliwych problemów Europy, ubóstwa i bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży. Jest też jedyną drogą powrotu na ścieżkę wzrostu. Należy inwestować w promowanie przedsiębiorczości, a także likwidować biurokratyczne i legislacyjne bariery, które blokują rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a jest to sektor, który tworzy 70% miejsc pracy. Problemem jest również brak powiązań między edukacją a zatrudnieniem. Mimo utrzymującego się wysokiego bezrobocia, co zaskakuje, nie zmniejsza się liczba wakatów. Młodzi ludzie, często z wyższym wykształceniem, nie posiadają kwalifikacji, których poszukują pracodawcy, nie są też dobrze przygotowani do założenia własnej firmy. Myślę, że kwestie te wymagają nowych rozwiązań na każdym poziomie: lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Eine Beobachtung meinerseits nach dieser Debatte hier im Saal. Das Thema würde es verdienen, dass dieser Plenarsaal voll gefüllt ist. Die arbeitslosen Menschen in Europa würden das verdienen.

Wir haben im Vertrag der Europäischen Union unser Beschäftigungsziel, wir haben so viele Voraussetzungen, die gegeben sind, dieses Thema ernst anzugehen. Daher nur eine Beobachtung von meiner Seite: Sie haben in der letzten Plenardebatte etwas über die Jugendarbeitslosigkeit gesagt, was unglaublich wichtig ist und was zu diesem Thema passt, nämlich, dass es notwendig ist, das ganz große Bild im Auge zu behalten, nämlich eine nachfrageorientierte, makroökonomische Wirtschaftspolitik. Denn die Arbeitslosen alleine können das Problem der Arbeitslosigkeit nicht lösen. Wir müssen dementsprechend eine Wirtschaftspolitik und insbesondere den mehrjährigen Finanzrahmen im Auge behalten und entsprechend die Mittel zur Verfügung stellen, die den arbeitslosen Menschen in Europa gebühren.

(Beifall)

 
  
 

Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, let me first of all thank you and the honourable Members for this very rich discussion, which has been extremely constructive for me too and which sent very clear and concrete messages to the Commission about the employment package and also the way forward – namely that we do not only have to produce a good document but we also have to take care of the implementation.

That is what we are working on, on many issues, and not just on youth –where I am sure you are aware of the action the Commission has already taken – but also with regard to wider employment policies. In that spirit, I will be meeting the social partners working group next week and will seek its cooperation on all the different aspects of the employment package.

First of all, let me highlight the importance of many remarks concerning the wider context of employment policy, because you cannot detach employment from the wider economic landscape. One third of unemployment across the EU is a consequence of the crisis and in some Member States it is about one half, or even more.

So if we want to produce results in terms of job creation, we are strongly bound to the crisis response to the financial crisis, the financial sector, how to deal with public debt, how to deal with the private financial sector. The sooner there are proper solutions in those areas, the sooner we will have a better macro-economic environment in which to address employment policies too. It is also true that without this, we still have to go forward and find more direct solutions for job creation and to help the unemployed people.

When we speak about the wider context it is important to point to the question of investment and the situation in the real economy. I fully share the views expressed by Ms Harkin on the importance of investment, and on the importance of industrial policy by Ms Schroedter and Mr Paška. The Commission is working on reinforced industrial policy and, indeed, the human capital dimension of industrial policy, the capacity of regenerated industry in Europe to create and sustain jobs, is absolutely fundamental.

The employment package should be seen as a building block of a new economic paradigm. If you look at how wages or the role of demand is put forward in the employment package, or to give another example, the role of employment governance in the EU with the involvement of the social partners, I believe these open up new opportunities and the capacity to focus better on all levels and more efficiently on job creation and quality jobs.

Many of you – I do not need to list all the names – underlined the importance of helping young people, and we had a separate discussion on this last time here in Strasbourg.

I can tell you there is a lot of action taking place. I was in Italy last week where Structural Funds have been substantially reallocated in order to benefit young people just in Sicily, which is one region. The size of the reallocation exercise is close to half a billion euro, and this is not for the entire country but just for one of the regions where the situation is most serious.

At the same time, we in the eight Member States where youth unemployment is the worst are working on reallocation.

The recent ongoing work to prepare the youth guarantee, on which I had the views of Ms Berès and others, should indeed produce a result in close coordination with the Council before the end of this year. We will have opportunities to see whether our concrete solutions can match, to produce the best and most effective outcome.

Also before the end of this year, as envisaged in the employment package, we should produce the quality framework, on which there is ongoing consultation with all the stakeholders.

The role of enterprise and microfinance was rightly stressed by Mr Bennion and Ms McIntyre. This too is indeed a possible direction that is often forgotten, because the young generation may not be aware of the real opportunities in countries – let me mention Italy again– where the previous generation was successful in running SMEs. This knowledge does not necessarily transfer to the new generation.

Once again this is a task for human capital building. Once again the task is to spread the knowledge of enterprise and to support micro and small enterprises directly through better access to finance.

Within the world of enterprise, I think there was rightly an emphasis on the role of social enterprise. Ms Göncz, for example, stressed this in the context of social inclusion.

I fully agree with making progress in this area in close cooperation with Michel Barnier, who spoke before me in the Chamber. Our DGs also work with the representatives of the Member States. Last week there was a seminar in Brussels for Member State representatives to promote social enterprise and the social economy in the general context in all Member States; this also has a capacity for including disadvantaged groups in the labour market, such as people with a disability.

Finally, to support all these measures, whether for youth or for the social economy, we cannot avoid the question of the financial instruments. There is an ongoing debate in Parliament and in the Council on the next MFF. We should not focus just on the current reallocations. We should also focus on secure funding for the financial instruments that can directly help the people. This is primarily the European Social Fund, which needs its secure minimum share, as you saw in the Commission’s proposal. And I could not agree more with Ms Harkin concerning the European Globalisation Adjustment Fund (EGF). I think discontinuing the EGF would be really problematic and I hope I can rely on the support of this House in the struggle to save the EGF for the future.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος(1) που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 14 Ιουνίου στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), in writing. – With EU unemployment hitting record levels and forecasts of a dramatic economic outlook for the months ahead we, as socialists, should come up with a set of concrete measures to boost jobs for the citizens of Europe.

The EU needs a dynamic and inclusive European labour market and we need investments for job creation, mainstreaming of the ILO’s decent work agenda, protection of labour law in SMEs, combating of illegal work and forced self-employment, and minimum wages to fight in-work poverty and social dumping. Moreover, we should continue to fight to obtain some other important aspects which are essential for the wealth of the citizens like: solidarity in taxation systems, coordinated collective bargaining as a factor for social cohesion and the fight against in-work poverty through living wages.

To accelerate job creation, we need proposals towards a European Investment Plan, a coherent European industrial strategy and investment in public services, based on new sources of revenue, including a financial transactions tax and eurobonds, giving priority to investments that promote a sustainable economy, quality jobs and social justice.

Finally, I appreciate that the EC sent a strong message to governments to lift restrictions on labour market access for workers from Bulgaria and Romania.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. – Referindu-se, în comunicarea sa din 19 aprilie privind ocuparea forţei de muncă, la importanţa salariului minim şi a condiţiilor de muncă decente, Comisia Europeană se distanţează de strategia de austeritate şi liberalizare a pieţei muncii pe care anumite state europene continuă să o aplice. Austeritatea administrată lucrătorilor, aşa cum am observat cu regret în Grecia şi Spania, nu a avut decât rezultate dezastruoase, cauzând şomaj şi sărăcie. Propunerea executivului european poate fi totodată ameliorată prin introducerea unor aspecte mai concrete de direcţie politică. Uniunea Europeană are nevoie de elaborarea urgentă a unui plan comun de investiţii, în cadrul căruia să aibă prioritate investiţiile creatoare de locuri de muncă de calitate, precum cele realizate în sectoarele educaţiei, sănătăţii, sau cercetării. Pentru a susţine aceste investiţii, statele membre nu au altă alternativă decât cea a solidarităţii. Taxa pe tranzacţiile financiare şi punerea în comun a unei părţi a datoriilor publice sunt o necesitate, pentru ca istoria tragică a unei Europe sfâşiate să nu se repete.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Návrh uznesenia EP Smerom k oživeniu hospodárstva je veľmi konkrétny a popisuje všetky aspekty a problémy nezamestnanosti a možnosti rozvoja a rastu hospodárstva. Problém je v tom, že veľmi presne popíšeme problémy, vieme o nich a nakoniec aj navrhneme riešenia, ale dlho nám trvá implementácia riešení do praxe. Ak chceme riešiť nezamestnanosť, nemôžeme prichádzať s iniciatívnymi riešeniami priebežne, ale Komisia by mala predložiť legislatívu plošne, ktorá by umožňovala riešiť oblasť vzdelávania, zamestnávania, podpory, mobility, produktivity až po využívanie nevyužitých finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Spoločná pomoc štátom, ktorých ekonomiky majú problémy, je potrebná, ale veľmi ťažko sa vysvetľuje napríklad v našej krajine na Slovensku, kde je minimálna mzda 327 Euro, že musíme pomáhať napr. Španielsku, kde minimálna mzda je dvojnásobná, ako na Slovensku. Preto opatrenia na rast hospodárstva je potrebné urýchlene prijať aj ich aplikovať v jednotlivých členských štátoch

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Ich erwarte, dass die EU-Kommission endlich die richtigen Lehren aus der Krise zieht. Es gibt gute Ansätze, aber es fehlt an Verbindlichkeit. Ich begrüße Vorschläge wie die Unterstützung von Unternehmensgründungen, das überfällige Konsultationspapier für den Qualitätsrahmen für Praktika oder die Jugendinitiative, um Jugendlichen eine berufliche Perspektive zu geben. Aber: gutgemeinte Vorschläge verringern noch keine Jugendarbeitslosigkeit. ‚Gute Arbeit’ und eine starke Mitbestimmung müssen als Kernelemente der europäischen Politik bestehen bleiben. Ich lehne es ab, dass mit dem ‚Einheitlichen Arbeitsvertrag’ ein erneuter Versuch gestartet wird, mit dem der Kündigungsschutz geschliffen werden soll. Ein neues tripartites Lohnüberwachungs-Komitee auf europäischer Ebene sehe ich auch sehr kritisch. Eingriffe in die Lohnfindung sind im EU-Vertrag ausgeschlossen. Das muss auch so bleiben. Zusammen mit den Gewerkschaften warnen wir als sozialdemokratische Fraktion davor, die Krise zu nutzen, um die Autonomie der Sozialpartner auszuhöhlen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. I’m perplexed by the title of the Commission’s report: “Towards a jobs-rich recovery”. I ask the Commission: is there such a thing as a jobs-poor recovery? Governments, not least the European Commission, cannot create jobs. They can only create the conditions which allow jobs to be generated. And it is patently obvious that the EU is not doing this. By diverting energy towards “creating a jobs-rich recovery” the EU is heading towards a “jobs-poor spiral”. It should focus its effort on cutting red tape and on strengthening the Single Market. Only when it is easier for companies across the EU to do business shall we shall see a turnaround in the recent shocking EU unemployment figures. The Commission must learn that regulation is a barrier to growth and jobs, rather than a catalyst. I take, for example, EU rules on the sugar industry, which – because they are so inflexible and applied even more inflexibly – have already cost jobs in my constituency of London and are threatening a further 4,500 highly-skilled jobs across the European Union. The Commission should stop strategising on how to legislate more and focus on how it can legislate less and – with any luck – better.

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Aviso jurídico - Política de privacidad