Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Γραπτές δηλώσεις που καθίστανται άκυρες: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (συζήτηση)
 18.Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 19.Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (συζήτηση)
 20.Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 23.Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (συνοπτική παρουσίαση)
 24.ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (519 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1961 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου