Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0267(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0158/2011

Συζήτηση :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0278

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
 

Explicaciones de voto orales

 
  
  

Informe: Rodi-Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, I opposed the report on the attractiveness of investing in Europe. Investment is key to our economic growth. To be competitive we need investment, but unless we are competitive we lose it. To help our small businesses become competitive, I have campaigned urgently for them to be excluded from large bits of EU legislation, but that is not in this text.

I am also concerned that larger long-term investors like pension funds and insurance companies face unintended burdens from some of Europe’s legislation on the financial sector. The Committee on International Trade and the Committee on Industry, Research and Energy agreed with me, but this did not make it into the text.

Instead, this text calls for further coordination of employment and social policies. We know that when we coordinate at EU level our policies become even more restrictive and not less. The only investor that will be left in Europe is the state, and the state has run out of money.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, semplicemente per aggiungere la mia voce al plauso che questa relazione ha raccolto nell'Aula in relazione alla necessità di rafforzare la capacità dell'Unione europea di essere un luogo dove è possibile investire, produrre, e produrre nell'ottica della nostra concezione, di un'economia inclusiva, socialmente e ambientalmente sostenibile.

Credo che alcune indicazioni in questo provvedimento siano molto utili, altre possono essere aggiunte, credo che sia importante raccogliere questa indicazione, lavorare sempre più perché l'attrattività sia la conseguenza di politiche territoriali di marketing territoriale e di apertura che siano, da parte del territorio, la proposizione di una vocazione produttiva, industriale, manifatturiera e di servizi che nascendo dal territorio sia rispettosa di tutte le compatibilità ambientali e, insieme, politiche europee che vadano in questa direzione, dal territorio e dall'Europa una voce che sia di attrazione per gli investimenti e per la crescita.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, per attirare investimenti in Europa occorrono misure concrete e riforme coraggiose. Bisogna garantire la libera e leale competizione fra le imprese, in una economia globalizzata e in crisi come quella attuale è necessario soprattutto potenziare la competitività delle imprese e la loro capacità di crescere e generare occupazione, il lavoro prima di tutto! L'Europa deve tornare ad essere un luogo attrattivo dove investire e dove lavorare. La crisi che oggi viviamo è una crisi globale e l'Europa deve fare la sua parte per rendere l'imprenditoria più forte e più competitiva e soprattutto più attrattiva.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea deve affrontare le proprie debolezze e potenziare i punti di forza, per attirare investimenti locali e internazionali, a favore della crescita e della coesione.

L'Unione europea è l'area commerciale più vasta del mondo, dove sono orientati importanti investimenti esteri, sebbene la quota sia minore rispetto al passato, e questo perché soprattutto gli investitori esteri sono scoraggiati, non solo dai problemi legati alla crisi, ma dalle tante criticità del mercato dell'Unione europea.

Condivido quindi con la relatrice la richiesta per una comunicazione della Commissione per promuovere l'attrattività degli investimenti in Europa. Obiettivi: migliorare il funzionamento del mercato unico, utilizzare i fondi strutturali, massimizzare i vantaggi della politica di coesione, assicurare la stabilità e migliorare l'accesso al finanziamento, promozione dei project bond e maggiore ricerca sull'innovazione.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, we need to take advantage of the single market in order to attract more investment in the EU. All too often the only kind of investment which the EU wants is to promote public investment.

EU funds do not necessarily increase our global competitiveness. The EU already has a high-quality human capital and a predictable business environment. As a former businesswoman I know that is not enough to attract new ventures. We need to give businesses what they want, namely less red tape and lower taxes. This report recognises that high taxation is damaging the EU’s competitiveness but, if we are serious about attracting foreign direct investment, then what we must really do is liberate the economy from excessive bureaucracy.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, as we strive for economic recovery in Northern Ireland, we face the challenge of attempting to rebalance our local economy by moving away from a reliance on the public sector for employment. It is, therefore, vital that Northern Ireland PLC can offer incentives to foreign companies to attract them to set up in the province and to bring with them investment and job creation in the private sector.

It is, therefore, deeply concerning that the Commission is proposing quite radical changes to the rules surrounding these incentives, as part of the post-2013 regional aid guidelines. Of particular concern is the size of FDI companies eligible for regional aid funding. This situation is compounded in Northern Ireland by the fact that my constituency is the only part of the United Kingdom to share a land border with a euro zone country, and one which has a corporation tax rate of 50% less than the UK one. In recent times in Northern Ireland, we have seen companies like the New York Stock Exchange and Citigroup come to Belfast. Under the post-2013 rules, these companies could not have come.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, per diventare attrattiva, l'Unione europea deve dotarsi di un quadro politico e normativo basato su obiettivi di crescita sostenibile, come indicato nella strategia Europa 2020. L'alta qualità dei prodotti e una forte propensione alla ricerca e all'innovazione sono i punti di forza del nostro sistema e per essere più strategici hanno bisogno della creazione di un vero mercato interno in cui le imprese possono competere apertamente.

Il programma COSME 2014-2020 dovrà essere una vera opportunità per le piccole e medie imprese. Occorre creare un modello energetico nuovo, non dipendente dall'aumento del prezzo del petrolio, che può offrire alle imprese europee un accessibile costo dell'energia. È interessante, come indicato al punto 16, la creazione di un osservatorio europeo capace anche di monitorare la riduzione degli ostacoli fiscali e burocratici, nonché l'impiego delle politiche di coesione.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I think the key word here is attractiveness and from my discussions with companies and business outside the European Union they are finding it less and less attractive to come into the European Union because of over-regulation and lack of consistency across the states in applying regulation.

Having said that, they said the first way to deal with a problem is to recognise it. At least we are addressing that today and there are some very good proposals in this document especially as regards utilising our banks – the EIB and ECB – as well as macro-regions and the potential for more research and development and innovation.

Ach bíodh sin ráite. Tá amhras mór orm faoi mholadh amháin agus é sin CCCTB (comhbhonn cánach corparáide comhdhlúite). Ní féidir le mo thír a bheith róshásta faoi sin mar cuirfidh sé míbhuntáiste eile anuas orainn a fhad agus atáimid i bponc.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, it is very obvious why people are not investing in Europe: our costs are too high, our labour market is too rigid, our taxes are too high. We are witnessing an epochal shift in power and wealth. We still look at these old maps which have Europe at the middle, we do not realise the extent to which the centre of gravity has shifted to the Pacific.

And the reason it has happened is very easily identified. For 500 years the secret of Europe’s success was our diversity, our variety, our pluralism, the fact that instead of becoming a single empire we remained a plurality of competing states, each trialling new ideas, each striving to outdo its competitors.

The tragedy of our generation is that, just as the great civilisations of Asia have learnt the secret of decentralisation, we in Europe are going in the opposite direction. We are following the Ming, Mogul, Ottoman path towards more uniformity, more bureaucracy, more taxation and more harmonisation. There is nothing inevitable about this. We are the authors of our own poverty. ‘The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings.’

 
  
  

Informe: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Poszerzenie za pomocą traktatów stowarzyszeniowych stref wolnego handlu należy do priorytetów europejskiej polityki. Ze względu na rosnące znaczenie krajów Partnerstwa Wschodniego skupienie naszej uwagi na tym obszarze jest szczególnie istotne, tym bardziej że w ostatnim czasie w obliczu wydarzeń w Północnej Afryce większy nacisk kładliśmy na stosunki z Południem.

Wolny handel jest dla tych krajów kluczowym narzędziem europeizacji oraz impulsem do podejmowania trudnych niejednokrotnie reform gospodarczych. Popierając rezolucję, opowiadam się za zwiększeniem aktywności Unii w relacjach ze wschodnimi sąsiadami. Integracja handlowa zarówno po naszej stronie, jak i po stronie krajów stowarzyszonych wymaga dużych wysiłków, jednakże w długofalowej perspektywie przyniesie wszystkim wymierne korzyści. Nie bez znaczenia pozostaje również jej wpływ na rozwój społeczeństw obywatelskich oraz podnoszenie standardu życia tej części Europy. Kwestią nie do przecenienia w zakresie bezpieczeństwa jest przystąpienie Ukrainy i Mołdawii do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of this report. It is vitally important that the Eastern Neighbourhood Partnership (ENP) remains effective for these five countries in our eastern neighbourhood.

It is clear to me that the EU must continue to advertise its free market liberal economic model to the east, lest more retrograde economic forces prevail there. DCFTAs will not only encourage trade flows between the EU and Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan, but will also force a necessary liberalisation of their internal economies and, hopefully, more democracy.

I specifically welcome the report’s conclusions that the Arab Spring has diverted our attention from eastern partner countries whose exact economic and geopolitical situation continues to change in ways in which we must be aware of now, such as the growing influence of China in that region and also the competition posed by the Eurasian Economic Community with Central Asia.

It is especially important to keep Ukraine on board as the general political drift in that country is not favourable to western interests. Ukraine’s record on human rights and democracy, already sullied by the Tymoshenko incarceration case, is set to deteriorate further if the proposed ban on discussing LGBT issues takes place.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, I believe the EU is primarily a commercial block and we should be trading as effectively as possible with our global partners, which is why I supported this report. However, it groups together a number of different countries at various stages of economic and political development and I have yet to be convinced of the added value of the Eastern Partnership.

Since their liberation from Communist oppression the former Soviet states have embraced democracy and the free market with differing degrees of success. We cannot possibly compare Georgia, which has one of the most progressive and liberal economies in the world, with Belarus which is lumbered with a Soviet-style command economy. Even countries like Ukraine, once considered a promising partner for the EU, has political problems and is undermining economic growth.

I support more trade with the countries of the Eastern Partnership. However, we must be cautious that the one-size-fits-all approach does not work for six extremely different countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, it is a truth rarely admitted in this Chamber that the European Union can be a remarkably uncomfortable trading neighbour. The countries of the former Soviet Union now find themselves in the position in which a number of ex-Warsaw Pact states found themselves in the 1990s, where they are squeezed between two large dirigiste trading blocks.

When you talk about partnership agreements with countries in the Caucasus, or in the Balkans, we are remarkably reluctant to open our markets to the things that they do best: coal, steel, textiles and above all agriculture. Instead of offering them a straightforward free trade deal, we try to draw them into the euro-nexus of subsidies and support and regulation. This is the last thing they need; these are countries with educated and industrious work forces, with a relatively low cost of living and with the opportunity to export their way into the market through cheaper exports. All they need is the ability to sell freely and without hindrance.

 
  
  

Informe: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato e ho sostenuto questo intervento perché ritengo sia coerente con la strategia complessiva di sviluppo di un comparto che continua ad essere in grossa difficoltà, un comparto caratterizzato da una grossa volatilità dei mercati, da sfide ambientali e da un'esigenza di sicurezza ambientale.

Giusto è il limite agli aiuti ai singoli agricoltori, bene gli incentivi per il "greening" per beneficiare queste nuove modalità concrete che possono sviluppare e dare competitività in questo comparto, e ancora bene gli aiuti nei confronti dei giovani. Un programma importante, un programma concreto che riguarda anche i piccoli imprenditori. Lo sviluppo è proprio quello del quale realmente si ha bisogno.

Procedure semplificate, procedure più snelle, procedure che garantiscono l'erogazione diretta per assicurare ad un comparto – che si trova in questo momento in grande difficoltà – una possibilità di sviluppo reale: è la ragione per cui ho votato a favore, è la ragione per la quale ho sostenuto un intervento che consente anche il pagamento diretto nei confronti dei giovani agricoltori per dare una chance e un'opportunità di iniziativa e di sviluppo imprenditoriale dal quale possono derivare impatti occupazionali significativi dei quali l'Unione europea non può non tenere debito conto

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, sillä yhteisen maatalouspolitiikan mukauttaminen Lissabonin sopimukseen on parlamentin kannalta tärkeää. Toivon, että kun jäsenvaltioiden hallinnollinen taakka tämän mietinnön uudistuksien myötä pienenee, kohdistetaan lisää voimia varsinaisiin asiakysymyksiin.

Yksi maatalouden kriittisistä kysymyksistä on alaa kohtaava ikäkriisi. Alle 35-vuotiaita maatalousyrittäjiä on Euroopassa vain kuusi prosenttia, ja joka kolmas maatalousyrittäjä on jo yli 65-vuotias. Maataloustuottajien ikääntyminen vaarantaa eurooppalaisen ruoantuotannon lisäksi alan profiilin kaiken ikäisten ammattina. Kyse onkin elintarviketuotannon lisäksi myös maankäyttö- ja työpaikkapolitiikasta.

Olisikin syytä osoittaa tukea erityisesti nuorille ja aloitteleville maatalousyrittäjille, sillä ilman heitä ei Euroopan maataloudella ole tulevaisuutta. On varmistettava paremmin, että kaikissa jäsenvaltioissa ryhdytään toimenpiteisiin nuorten maanviljelijöiden tukemiseksi. He eivät saa olla eriarvoisessa asemassa riippuen asuinpaikastaan.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Mr President, the economic picture across Europe is very bleak. Most Member States, including the United Kingdom, are increasing taxes and cutting expenditure. They are doing this to reduce debt.

In Britain the coalition government inherited an annual deficit of GBP 160 billion when we came to office in 2010. In the last two years we have cut this by a quarter. My constituents do not enjoy the harsh medicine, but they understand it is necessary after 13 years of Labour taxing, spending and borrowing too much.

The European Union must act responsibly when we set our budget for next year. Our spending should be subject to the same discipline that we expect from the Member States. Taxpayers will not understand the demand from the Commission that the EU increase its expenditure by 7% at a time when expenditure is being cut at home. Calls by this Parliament for Europe to have more money whilst we face austerity at home will reduce further the reputation of the EU in my constituency.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the common agricultural policy is the European Union in microcosm.

We have created a system where any market mechanism was deliberately suppressed; a system based on subvention, on state support, on guaranteed prices; a system which penalises us all as taxpayers – we are forced to pay for the production of food for which there is no market – and penalises us all over again as consumers by driving up food prices; a system that makes harder the settlement of a general global free trade deal, but that fails to deliver for farmers. The slowest growing part of the European economy, and that is saying something these days, is agriculture, because enterprise has been overtaken by a system which encourages people to look to the state for every rise in life.

But of course it has succeeded in one objective: it has created a corpus of people who see themselves as dependent on Brussels, and that is why I say it is the European Union in microcosm. The system has become a racket. It has become a way of redistributing money from everybody else to the people who, one way or another, are earning their livelihood from it.

 
  
  

Informe: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Jako reprezentant regionu kluczowego dla polskiego przemysłu rolnego wspieram wszelkie działania stymulujące rozwój obszarów wiejskich. Niniejsze sprawozdanie stanowiło będzie podstawę przyszłorocznych negocjacji dotyczących reformy wspólnej polityki rolnej. Spójne stanowisko Parlamentu pozwoli dodatkowo na zapewnienie, że akty delegowane w zakresie rolnictwa będą wykorzystywane we wszelkich możliwych przypadkach.

Rozporządzenie nadaje Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie prezentacji i zatwierdzania programów rozwoju obszarów wiejskich. Dodatkowo wprowadza kilka znaczących uproszczeń, które pozwolą na złagodzenie obciążeń administracyjnych, jak np. zmniejszenie liczby rocznych sprawozdań z postępu prac i sprawozdań zbiorczych w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Zaproponowano również ułatwienia dotyczące kontroli wzajemnej zgodności oraz zmodyfikowano zasady korzystania z usług doradczych. W pełni zgadzam się także z negatywnym stanowiskiem sprawozdawcy odnośnie próby wyeliminowania przez Komisję wsparcia grup producentów w sektorze warzyw i owoców.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo provvedimento si inquadra in un contesto più ampio di quadro strategico comune a favore dell'agricoltura, è un intervento importante che si coniuga con gli altri pure oggi approvati in sede di Plenaria.

Abbiamo però osservato, anche alla luce delle informazioni che ci ha fornito il relatore, come la posizione del Consiglio rispetto all'opposizione agli atti delegati costituisca un indebito esautoramento delle competenze e delle prerogative che invece rimangono di competenza del Parlamento europeo. Il dialogo interistituzionale, invece, imporrebbe al Consiglio maggiore apertura.

Semplificazione in materia di fondi comunitari e possibile utilizzo di quelli strutturali rappresentano temi importanti, così come il tema legato alla preservazione degli ecosistemi e a una migliore organizzazione della filiera agroalimentare, una nuova attrattività degli agricoltori e un maggiore sviluppo delle competenze agganciate ai risultati ottenuti.

 
  
  

Informe: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Die Entscheidungen über die Kriterien zur Vergabe von Beihilfen für europäische Landwirte sowie über die Ausfuhrerstattungen und Mindestausfuhrpreise für landwirtschaftliche Produkte dürfen nicht mehr hinter verschlossenen Türen gefällt werden. Der Rat kann nicht mehr – wie bisher – über Vorschläge der Kommission allein entscheiden, sondern alle Fragen der Landwirtschaft müssen in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren entschieden werden. Dies ist seit dem Vertrag von Lissabon geltendes Recht und muss auch bei der Anpassung des alten Komitologieverfahrens an die neue Kompetenzverteilung in der Agrarpolitik berücksichtigt werden. Das fordert auch der Agrarausschuss. Wir haben letztendlich mit dem vorliegenden Berichtspaket unseres Ausschussvorsitzenden eine gute Entscheidung getroffen, dass auch das Parlament darauf achtet, dass wir die Kompetenz, die uns der Vertrag von Lissabon einräumt, nicht nur wahrnehmen, sondern auch verteidigen.

 
  
  

Informe: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo del collega La Via in tema di finanziamento della politica comune mira a snellire la complessa burocrazia europea del settore agricolo. In particolare gli emendamenti riguardanti le spese che devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e la procedura di recupero rappresentano una semplificazione grazie all'eliminazione di due regolamenti del Consiglio e alla conseguente diminuzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati. Pertanto ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, no ha habido un solo rescate que haya tenido las consecuencias que le daban, en principio, su razón de ser. A pesar de ello, la respuesta de los burócratas europeos siempre acaba por ser un rescate aún mayor.

Señorías, no se puede solucionar una crisis de deuda con más deuda. El rescate reciente no ha solucionado la crisis de deuda española sino que la ha agravado, añadiendo hasta 100 000 millones más al pasivo del país.

La dura verdad es que hemos sido testigos de las consecuencias nefastas de una fiebre de crédito artificialmente barato. La medicina es amarga, pero estamos rectificando las desastrosas consecuencias de dicha fiebre y, una vez terminemos, podremos volver a crecer, siguiendo la senda de la sensatez y del sentido común.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, deoarece este important din punct de vedere juridic, financiar şi funcţional. Pentru punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona este nevoie de stabilirea clară a categoriilor de acte specifice fiecărei situaţii. Am în vedere mai ales actele delegate.

În acelaşi timp, să nu uităm că politica agricolă comună reprezintă capitolul cel mai important din bugetul Uniunii. Prin urmare, orice modificări trebuie să vizeze simplificarea şi eficienţa sistemului. Astfel, vom putea veni în sprijinul agricultorilor, reducând birocraţia şi eliminând procedurile complicate. În acest context, susţin amendamentele propuse de colegul La Via privind cheltuielile finanţate de FEGA şi procedura de recuperare. Îmi exprim speranţa că atât Comisia, cât şi Consiliul, vor avea o atitudine constructivă pentru a găsi un acord.

 
  
  

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si parla di temi delicati come l'autorizzazione di prodotti e sostanze per l'uso nelle produzioni biologiche si parla della tutela della salute dei cittadini europei. È importante infatti rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici che circolano nei mercati europei, ed è altresì importante garantire un'adeguata applicazione della normativa comunitaria da parte di autorità, organismi e operatori interessati. Per questo ho espresso il mio voto favorevole al testo del collega.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, although I opposed the Lisbon Treaty it is now clear that European Union law must conform, albeit reluctantly, with its contents, so in the case of organic products and the regulation of such products, along with my political group I accept the use of delegated acts and therefore voted in favour of this proposal. The committee should of course include representatives from Member State governments and technical experts.

It is quite appropriate that technical prescription of organic labelling should be handled by the Commission. I welcomed Amendment 4 in particular, which specifically stated that the process of alignment of the Lisbon Treaty should unburden organic farmers of excessive red tape through the simplification of the EU law in this area.

It is to be hoped that the Commission will take this opportunity now to support organic farmers, as I do every day I do my shopping in my local supermarket.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Oprávnené záujmy a očakávania spotrebiteľov v oblasti kvality ekologických produktov si vyžadujú adekvátne uplatňovanie pravidiel príslušnými štátnymi organizáciami, súkromnými organizáciami a prevádzkovateľmi. Súčasné pravidlá nie sú totiž dostatočne jasné, a tak sa spotrebitelia často dostávajú do situácií, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť ich zdravie, dokonca môžu viesť aj k epidémiám.

Spoľahlivé fungovanie jednotného trhu a obchodu si preto vyžaduje, aby boli prijaté jasné predpisy a stanovené podmienky na uplatňovanie nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Súhlasím s tým, že je treba jasne vymedziť látky na použitie v ekologickej výrobe, metódy výroby spracovávaných potravín, ako aj podmienky uplatňovania zákazu používania GMO, produktov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO.

V záujme právnej istoty spotrebiteľov treba zjednotiť aj pravidlá označovania, požiadavky a konkrétne kritériá týkajúce sa zobrazenia, rozloženia, veľkosti označenia a dizajnu loga ekologickej výroby v Európskej únii.

 
  
  

Recomendacíon: David Martin (A7-0204/012)

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe das dringende Bedürfnis, klarzustellen, dass es nach dem Rückverweisungsantrag, nach dem Vertagungsantrag einige Konfusionen gegeben hat. Ich habe dann aufgrund Ihrer Ankündigung gehört, dass über das Abkommen selber abgestimmt wird, weshalb meine Kollegen und ich gegen dieses Abkommen gestimmt haben, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass wir dieses Abkommen gar nicht abschließen sollten. Es sind ja schon zahlreiche Gründe dafür genannt worden.

Der Bericht des Kollegen Martin selber sieht allerdings vor, dass das Parlament seine Zustimmung zum Abschluss des Abkommens verweigert, d. h., dem Bericht hätte man zustimmen müssen. Daher ist es mir ein Bedürfnis, klarzustellen, dass ich diesen Entwurf der Kommission bzw. den Entwurf des Rats über den Abschluss eines Handelsabkommens abgelehnt habe, ACTA ablehne, und daher dem Bericht Martin an sich hätte zustimmen sollen, wenn er so zur Abstimmung gebracht worden wäre.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Cuschieri (S&D). -

Nagħmel riferenza għar-rapport tal-kollega tiegħi David Martin f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali dwar il-Ftehim Kummerċjali Internazzjonali kontra l-Falsifikazzjoni, magħruf bħala ACTA.

Jiena vvutajt mar-rakkomandazzjoni tar-Rapporteur, jiġifieri kontra l-ACTA, għax nemmen li bil-ftehim kif sar, il-Parlament Ewropew ma jistax jiggarantixxi protezzjoni xierqa liċ-ċittadini Ewropej. Il-ftehim huwa wieħed li jmur kontra l-privatezza taċ-ċittadin u kontra d-drittijiet umani. Li niġġieldu kontra l-falsifikazzjoni u li nsaħħu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, jiġifieri t-trademarks, patents u copyrights, huwa tajjeb, iżda dan mhux bil-mod kif ġie miftiehem permezz tal-ACTA.

Nikkundanna l-proċess li wassal għall-iffirmar ta' dan il-ftehim. Mill-bidu nett tan-negozjati ma kien hemm l-ebda trasparenza u lanqas saret konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili. Numru ta' rakkomandazzjonijiet li saru mill-Parlament Ewropew ma ġewx milqugħa. Jien qbilt mal-konklużjonijiet tar-Rapport David Martin u bħalu nemmen li dan il-ftehim għandu jiġi mwarrab minn dan il-Parlament.

Insostni li l-Kummissjoni Ewropea għandha tipproponi proposti ġodda għal ftehim ġdid minflok l-ACTA, liema ftehim fuq kollox ikun jiggarantixxi li l-privatezza u d-drittijiet tal-bniedem taċ-ċittadini Ewropej ikunu mħarsa u mhux mittiefsa.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Herr Präsident! ACTA ist viel mehr als ACTA, es ist ein Lehrbeispiel für eine falsche und unprofessionelle Politik. Dem legitimen Anliegen, die europäische Industrie vor Produktpiraterie zu schützen, ist grundsätzlich zuzustimmen, da unser Wettbewerbsvorteil nicht in niedrigen Lohnstückkosten liegt, sondern wissensbasiert ist. Um das zu erreichen, hätte man allerdings auch China und Indien für ein solches Abkommen gewinnen müssen und hätte es vor allem nicht mit Forderungen der Musikindustrie und der Unterhaltungsindustrie überlasten dürfen. Vor allem hätte man auch nicht zulassen dürfen, dass Internetprovider zu einer Art Hilfssheriff gemacht werden. Die Frage des Copyright ist zu wichtig, um im Weg eines Handelsabkommens geregelt zu werden. Das war der Versuch, mit Methoden des 19. Jahrhunderts Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen. Vor allem der zuständige Kommissar hat versagt. Er hat am Parlament vorbei agiert, ganz im Stil einer veralteten Kabinettspolitik. Herr De Gucht sollte die Konsequenzen ziehen und von dem Amt zurücktreten, von dem er offensichtlich überfordert ist.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin väärentämisen vastaista kauppasopimusta vastaan. ACTA:n tien päättyminen juuri Strasbourgin täysistuntosaliin on symbolisesti osuva, edustaahan Euroopan parlamentti 500:aa miljoonaa kansalaista ja kuluttajaa sekä heidän etuaan. On tärkeää muistaa, että nyt kaatunut ACTA-sopimus kuitenkin käsitteli todettuja olemassa olevia ongelmia. Sen esittämissä ratkaisumalleissa oli kuitenkin parantamisen ja täsmentämisen varaa. Sopimus oli sekoittanut puurot ja vellit keskenään.

ACTA:n kaaduttua on ensisijaisen tärkeää esittää vaihtoehtoisia eurooppalaisia ratkaisuja niin tuoteväärennösten kuin tekijänoikeuksienkin osalta. Kyse on lopulta eurooppalaisista työpaikoista ja Euroopan kilpailukyvystä, jolta väärennökset ja tekijänoikeusrikkomukset nakertavat pohjaa. Parlamentti välitti mielestäni tänään vahvan viestin, ettei kaikkien keinojen tule olla sallittuja.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vanno garantiti i diritti fondamentali dei cittadini, la democrazia, la libertà di espressione e il libero accesso alla rete, ma non va neanche ignorato l'impegno – che deve essere forte – alla lotta alla contraffazione, alla pirateria, alla violazione della proprietà intellettuale. Basti pensare all'enorme giro d'affari che ruota intorno ai medicinali contraffatti, talvolta letali per la salute dei cittadini.

Mi sono astenuta perché era utile votare dopo il pronunciamento della Corte di giustizia, e perché ACTA presenta molti punti deboli. Innanzitutto, Cina, India, Russia e Brasile, da dove vengono molte merci contraffatte, non fanno parte dell'accordo, e d'altro canto ACTA prevede modalità non chiare e sanzioni eccessive che rischiano di imporre ai cittadini misure restrittive sulla libertà sulla rete, violando i diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). - Monsieur le Président, j'ai voté contre le projet ACTA, comme la majorité de mes collègues libéraux et démocrates ici au Parlement européen. Cela ne signifie évidemment pas que la protection de la propriété intellectuelle ne reste pas un des ciments de la doctrine libérale, bien au contraire. Mais l'erreur principale des initiateurs de l'ACTA a été de penser "global" alors, qu'à l'évidence, on ne protège pas une chanson ou un film contre le téléchargement illégal de la même façon que l'on protège les citoyens contre, par exemple, la contrefaçon des médicaments.

Je dirais qu'il y a trois leçons à retenir pour demain, parce qu'un accord au niveau mondial contre cette contrefaçon reste impératif à nos yeux. Dire non aujourd'hui, comme nous l'avons fait, c'est entendre l'appel de la société civile et exiger plus de coopération – cela a été dit et répété – entre la Commission et le Parlement. Dire non aujourd'hui, c'est aussi appeler à ce que l'Union européenne parle d'une seule voix pour la juste rétribution des créateurs. Faut-il rappeler que cinq États membres, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, pour ne citer qu'eux, ne sont même pas signataires de cet accord? Et, enfin, dire non aujourd'hui, c'est appeler à une négociation la plus transparente et la plus large possible avec la Chine et l'Inde, les États au monde les plus concernés en matière de produits contrefaits, une contrefaçon – faut-il le rappeler? – qui coûte 100 000 emplois à l'Europe chaque année.

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин (S&D). - Искам да кажа на онези над 15 хиляди български европейски граждани, които ми писаха за АСТА, аз, както и моите колеги от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, гласувах против това споразумение за борба с фалшифицирането.

Искам да бъда ясен: интелектуалната собственост и авторските права трябва да бъдат защитавани. Но това не може да става за сметка на ограничаване на свободата в интернет − единственото място, където всички са равни. Доволен съм, че от първия ден Българската социалистическа партия и Партията на европейските социалисти заеха ясна позиция против АСТА. Европейската десница и днес показа колко малко се интересува от гласа на гражданите и колко разделена е по този ключов въпрос.

Учудвам се на упорството на Европейската комисия да продължи да защитава АСТА, въпреки ясната позиция на Европарламента "против" и въпреки най-масовите общоевропейски протести в десетки европейски градове.

Господа, АСТА е мъртва. Признайте собствените си грешки в преговорите и започнете всичко отначало, този път по правилния начин.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, the ACTA file, for me personally, has been a very difficult one on which to come to a decision. My preferred route would have been to refer it back to the committee until the judgement of the ECJ was available, but this was rejected democratically, and I therefore reluctantly abstained.

I would like to make it clear that I do support rigorous, defensive intellectual property. I also deplore the proliferation of counterfeiting, particularly in safety-critical areas such as medicines and car parts. It is regrettable that these two issues have been conflated in the ACTA regulation.

But I also have considerable misgivings about the level of powers proposed for various authorities and the level of intrusion into citizens’ lives that could be possible, depending on the interpretation of the report. So I therefore find it impossible to support the complete rejection and I find it impossible to support the complete embracing of this report. I think that it needs further work, but it is not a case of it being completely dead. Maybe ACTA is dead, but we still have to go out there and find ways of promoting and supporting our intellectual property in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D). - Mr President, I voted to reject the ACTA treaty and for victory for freedom on the internet.

ACTA has been flawed from the start. It was negotiated in secret and we only learned of it through Wikileaks nearly three years into the talks. It is also clear from the minutes of the negotiating meetings that the Commission did not take a strong stance on behalf of the EU.

But the main problem with ACTA is its ambiguity. The sanctions are draconian and it is unclear how they would be applied. Accountable internet service providers would have sweeping new powers to monitor our internet use. People could lose their internet connection and face criminal prosecution for sharing downloaded music with their friends.

Intellectual property is one of the most valuable commodities of the European economy and we need to have clear rules to protect the rights of authors and performers alongside data privacy. ACTA does not do this. The Commission must go back to the drawing board.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Jeg har i dag stemt for at udskyde afstemningen, indtil domstolen havde talt. Det var der et flertal, der ikke ønskede. Derefter har jeg nødsaget været nødt til at stemme ja til ACTA. Jeg mener ikke, at aftalen er fuldkommen, jeg mener ikke, at den begrænser friheden på nettet, men europæiske virksomheder mister hvert år masser af indtjening, og masser af arbejdspladser går tabt pga. forfalskninger, pga. ulovlige kopier af produkter. Vi vedtog Creutzmann-betænkningen i går om at gøre en indsats inden for EU's grænser for at stoppe kopier og forfalskninger, men det er altså ikke nok. Kriminaliteten skal stoppes ved kilden, og vi trænger til et internationalt regelsæt, som giver mulighed for at håndhæve retsbeskyttelsen gennem toldkontrol, fogedforbud og mulighed for at gøre erstatningsansvar gældende. Indien og Kina er ikke med i ACTA, og nu bliver det endnu sværere at presse disse lande i internationale handelsaftaler. I dag må jeg konstatere: De griner hele vejen fra New Delhi til Beijing!

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, Europe’s comparative advantages cannot just be in manufacturing or natural resources but also in the marketing of proprietary information and intellectual property. This is the core of our economic model and I strongly support measures against counterfeit products.

However, there are many aspects of this ACTA resolution which gave grounds for concern. It was a shame that the US drafters conflated physical goods, e.g. counterfeit medicines and car parts, with digital content, since the latter is so much more difficult to protect from copyright theft and requires a different approach from the former.

There are also civil liberty concerns and questions regarding the draconian measures envisaged in this resolution. The ECJ was reviewing these at the time, which is why I was in favour of referring it back to committee.

The other issue which gave me a lot of concern was the fact that it is not a global thing, bringing on board China and India which are the source of much counterfeit in the world. So overall, like all other Conservatives, I abstained.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-н Председател, като представител на българската Националдемократична партия аз гласувах против приемането на АСТА. И разбира се, това беше продиктувано от факта, че на практика нашите граждани въстанаха масово, изразиха своя протест и нежелание това споразумение да влезе в сила.

Но също така това се дължи и на начина, по който всъщност беше договаряно самото предложение: тайно, при закрити врати, без достатъчно информация. Всъщност това, което може да се направи като заключение, е че Съединените щати се опитаха да наложат американската полицейска държава в Европа. Европейските граждани, обаче, въстанаха срещу това и слава богу тяхната реакция се отрази и на нашето решение днес.

Това, което действително ме притеснява най-много мен обаче, е: ако нашите граждани не бяха излезли на улицата, сега всичките колеги, които се изказваме против приемането на това споразумение, щяхме ли да имаме същото мнение? Редно е да гледаме по-сериозно на тези въпроси, да не се водим по всяко нещо, което ни каже Комисията, защото затова са ни избрали: да контролираме Комисията и да сме си на мястото винаги, а не само когато има публично недоволство.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, amhail an Feisire Girling agus an Feisire Tannock, vótáil mé ar dtús ar son an tuarascáil seo a chur ar ceal agus nuair nár glacadh leis sin staon mé ag an vóta deiridh mar is dóigh liom go bhfuil sé ceart agus macánta fanacht go dtí go mbeadh cinneadh déanta ag an gCúirt Bhreithiúnais sula ndéanfaimid cinneadh anseo.

Having said that, one thing I could not understand about this agreement is that it is supposed to be dealing with counterfeit goods, and as 95% of these goods are coming from China, and to a lesser extent India, and those countries are not a party to this agreement, I just wonder how effective it would have been anyway.

When I asked this question I was told this was a ‘coalition of the willing’. I would say more a ‘coalition of the innocent’, and the guilty are let off scot-free.

So now that we have a chance to go back to the drawing board we should first deal with China, and to a lesser extent India, in the area of counterfeit goods, which are costing us EUR 250 billion and hundreds of thousands of jobs, and then move on to other matters.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - M-am abţinut la votul pentru acest raport deoarece, înainte de a ne pronunţa, ar fi trebuit să aşteptăm decizia Curţii Europene de Justiţie. Sunt o mare utilizatoare de internet şi nu mi-ar plăcea să mi se limiteze accesul la serviciul online. Totodată, doresc şi eu ca drepturile mele să fie apărate, iar datele mele personale să fie protejate în mod corespunzător. Deci înţeleg preocupările pe care ACTA le-a generat pentru mulţi cetăţeni. Dar poate că ele au fost cauzate şi de informaţii insuficiente, pentru că, în acelaşi timp, suntem asaltaţi de produse contrafăcute. Ele ne afectează finanţele, ne pun în pericol sănătatea şi reprezintă o concurenţă neloială pentru producătorii europeni. Deci avem nevoie de un tratat internaţional, care să combată contrafacerea, de aceea consider că decizia de astăzi este pripită.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Arvoisa puhemies, tämä on vähän poikkeuksellinen äänestysselitys, koska selitän, miksi jätin kokonaan äänestämättä. En äänestänyt edes tyhjää, koska olen tyytymätön koko siihen prosessiin, jolla ACTA:a käsiteltiin.

Minulla oli mielipide asiasta, me tarvitsemme joka tapauksessa suojaa piratismia vastaan. Me tarvitsemme kansainvälistä väärentämisen vastaista kauppasopimusta immateriaalioikeuksien suojelemiseen. Tämä talo teki itsensä mielestäni naurettavaksi ottamalla kantaa ACTA:an ennen kuin sen avoimet kysymykset oli käsitelty EU-tuomioistuimessa. Päätöstä olisi pitänyt lykätä, jotta me olisimme tehneet päätöksen faktojen perusteella. Nyt meidän sähköpostimme täyttyi lobbauskampanjasta, jossa levitettiin väärää tietoa.

Korjaan tässä muutamia asiavirheitä. ACTA ei säätele internetin käyttöä eikä vapautta. ACTA ei johda lentomatkustajien mukanaan kuljettamien tietokoneiden rajatarkastuksiin ja internetin valvontaan. ACTA ei johda three strikes -rangaistuksen käyttöönottoon internetissä tapahtuvien oikeudenloukkausten osalta. ACTA ei estä köyhiä maita ostamasta halpoja lääkkeitä. Kaikki EU-lainsäädännön tai TRIPS-sopimuksen mukaiset suojalausekkeet ja poikkeukset säilyvät täysimääräisinä ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa kuinka paljon vain, mutta aika loppuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, já bych chtěla vysvětlit, proč bylo dobře, že Evropský parlament nečekal na vyjádření Evropského soudního dvora.

My máme totiž po přijetí Lisabonské smlouvy pravomoc posoudit, zda je jakákoli mezinárodní dohoda v souladu s Listinou základních práv Evropské unie. ACTA tomuto testu nevyhověla – takto se vyjádřili ve všech výborech – kvůli nedostatečným zárukám vyplývajícím z nejasného znění povinností, špatné garanci práva na spravedlivý proces, nedostatečné transparentnosti a z toho vyplývajícího porušení práva na dobrou správu věcí veřejných, riziku porušení práva na ochranu soukromí a komunikace. Obecně však zejména kvůli značné právní nejistotě, kterou vytvořila ohledně rozsahu svých klíčových ustanovení, kdy ani největší akademičtí odborníci v Evropě nebyli schopni se shodnout na jejich dopadu.

Čekání na soud by prodloužilo nejistotu dané oblasti a také by to podlomilo důvěru veřejnosti, že Evropský parlament zastupuje evropské občany a je samostatným orgánem. Evropský soudní dvůr totiž nemůže suplovat roli Evropského parlamentu.

Navíc ACTA by vytvořila, a to i poté, co se k ní vyjádří Evropský soudní dvůr, pokud jde o lidská práva, jistě větší fragmentaci trhu a národních právních předpisů. Dopadla by negativně na evropské občany a podnikatele spíše než na komerční padělatele. Těch důvodů pro zamítnutí byla celá řada, ale boj s padělky samozřejmě nekončí a my musíme být velmi silní, zejména pokud budeme projednávat směrnici IPRED.

 
  
  

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/012)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il regolamento n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce le regole per l'attuale sistema di pagamenti diretti agli agricoltori, verrà sostituito da altre proposte nell'ambito della riforma della PAC per il periodo 2014-2020. Nelle sue proposte per il quadro finanziario pluriennale della PAC per il periodo 2014-2020 la Commissione propone di avvalersi di una riserva per la crisi per far fronte a necessità di finanziamento supplementari dovute a crisi agricole improvvise.

Nel 2013 il massimale netto per gli Stati membri dell'Unione europea sarebbe pari al valore del massimale netto del 2012, con alcuni aggiustamenti legati alle estirpazioni avvenute nel 2012 e al trasferimento stimato delle dotazioni per il settore vinicolo a favore del regime del pagamento unico.

Sono d'accordo con la soluzione contenuta nella relazione e per questo ho dato voto favorevole alla proposta del collega, poiché ritengo necessario mantenere la struttura finanziaria esistente per l'anno 2013 al fine di garantire la continuità dei livelli di pagamenti e di supportare in maniera efficace lo sviluppo agricolo.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, you might imagine the horror which British MEPs felt when we first saw the Commission’s proposals for what looks like a very routine adjustment for one year, only to discover that the voluntary modulation mechanism, much used in the UK, and indeed only necessary because of the appalling settlement on Pillar 2 in the last CAP, had been left out.

So I very much welcome the pragmatic support by the Committee on Agriculture and Rural Development for reasserting this right for the UK for the last year of the financial framework. Without it we would not be able to deliver what are, I think, fairly uniformly recognised in the European Parliament as good – in many cases exemplary – agri-environment schemes delivering biodiversity and environmental benefits across the UK.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, for the majority of farmers in Northern Ireland, direct payments account for a large percentage of business income and are key to maintaining adequate cash flows. The smooth transition to the new CAP post-2013 is key, and it is important that farmers’ incomes are sustained. Rural development spending must also be maintained in the transition period, especially for spending which has been earmarked for countryside management and less-favoured area payments.

A lack of investment and support for the farming community over a short period of time will have a negative impact on rural communities and businesses. The Commission must allow for Member States to take the appropriate action to prevent this from taking place.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, what Ms Dodds said about Northern Ireland applies equally to Southern Ireland, and I concur with her. Direct payments are crucial for the development of agriculture, and particularly for the maintenance of the family farm. Any transition has to be done on a gradual basis. Above all, we have to think of the long-term consequences. We are in a position where the world population is now seven billion, and likely to go to nine billion over the next 20 or 30 years. There is not going to be any more land created in that time, so we have to ensure that our policies firstly preserve family farms and – in particular – that productivity is rewarded and encouraged. If we move too quickly away from that, then we are going to be damaging European agriculture and also inhibiting our hopes of ending poverty in the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că este important ca structura financiară existentă să fie menţinută şi anul următor. Prin stabilirea unor plafoane nete se va asigura continuitatea nivelurilor plăţilor pentru fermieri, iar mecanismul de ajustare cu un efect similar modulării, va contribui la realizarea acestui obiectiv. Sunt de părere că trebuie să ţinem cont şi de consecinţele cauzate de introducerea treptată a plăţilor directe în noile state membre. De aceea, este un lucru bun faptul că pentru România nu vor exista ajustări, deoarece, în ţara mea, procesul nu s-a încheiat încă. În acelaşi timp, valoarea plafoanelor nete pentru România nu se va schimba nici anul viitor. Consider că un mecanism de tranziţie pentru 2013 ar fi benefic şi ar putea garanta o trecere uşoară către viitorul sistem reformat.

 
  
  

Informe: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, I did not vote for the budget mandate for 2013 in today’s vote. The Commission’s proposal for a 6.8% increase is based on the forecast from Member States of the amount of EU expenditure they think they will need for 2013. Of course the majority of the budget – 94% of the EU budget – is spent in the Member States’ own backyards, yet many in the Council are now saying that the forecast for the increased spending is too high. They are disputing their own figures supplied by their own managing authorities.

If we are to have a serious discussion on how much EU spending is needed for 2013 then we need to clarify Member States’ forecasts and agree between the institutions what the right figures are. We also need to examine whether there is scope for savings in the budget and agree various options to be put on the table. It is also important that this Parliament makes a contribution towards finding savings, and I am sure that the working group looking into this will come forward with some concrete suggestions.

I hope that the Commission, the Council and the Parliament’s Committee on Budgets can work together to bottom out the Member States’ estimates so that we can have a robust set of options on the table which will allow us to make an informed decision on the spending levels needed for 2013.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, the EU budget is EUR 130 billion. That is 13 followed by ten zeros. It is a number so large that it is almost incomprehensible. Yet, for the Commission this colossal figure is simply not enough. The Commission, like Oliver Twist, would like to ask for more. But, like Oliver Twist, the Commission is in the poorhouse.

Many Member States are tightening their belts and reining in public spending. So why should the Commission be immune to austerity when it so quickly imposes it on others? We need regular evaluation of the EU budget to ensure that all spending is achieving its desired outcome. A 6.8% increase is simply not acceptable. We need to freeze the EU budget and to look to make cuts where possible.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, I voted against this report as I do not believe that Parliament should be giving a mandate for negotiation at trialogue of a budget with these levels of increased spending. At a time when national governments all over Europe are having to take drastic and sometimes socially divisive decisions to reduce public spending, it is impossible to support an increase in spending across the EU via this budget.

We are missing a golden opportunity to review the way in which budgets are put together. We need to be more flexible in looking at Member States’ needs and looking for ways to save money. All kinds of innovative programmes are coming through Member States, but they never seem to permeate through to this level.

We here in the European Parliament could achieve a real increase in public support and we could really make inroads into public perception of our activities if we were simply to grasp this nettle and get on with delivering a budget that the people of Europe could support.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, the budget negotiations provide an opportunity for this Parliament and EU leaders to restore some degree of credibility against the backdrop of the continuing economic crisis which engulfs the eurozone and the rest of Europe. A modicum of credibility can be restored if we, as MEPs, accept that we too must exercise budgetary restraint.

I have said this often in this House but I will repeat it once again: it is simply not realistic, it is not sensible and it is not equitable that, while Member State governments exercise economic prudence at home, Brussels argues for the right for greater budgets. Where is the responsibility? Where is the leadership and the example that the EU can show at this time?

In the United Kingdom confidence in the EU is at an all-time low. While we persist with vanity projects like the European House of History or the waste of travelling between two places of work, Strasbourg and Brussels, then that will not change.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, British Conservatives have consistently called for the EU to do less, but do it better. Therefore I could not vote for this resolution, giving a mandate to take to the budgetary trialogue which would have endorsed the Commission’s unrealistically inflated and actually unfounded budgetary proposals.

The draft budget for 2013 astonishingly calls for a 6.8% increase on the figure of GBP 100 billion a year, a figure that looks totally incongruous set against the current climate of EU-wide austerity. In a time of widespread fiscal consolidation by Member States, it makes no sense to propose anything other than a spending freeze, if not a reduction. This will be widely interpreted as the institutions living in a parallel universe of their own fashioning.

My constituents in London should not have to endure the prospects of more EU spending and largesse whilst every other tier of national government in my country makes cuts to its budgets, resulting in many jobs being cut in public services. I agree with Ms Dodds that perhaps we should close down the Strasbourg parliament. That would be a huge saving to the budget, if only we could get consent for this from France and Germany.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, αφορά την αιτιολόγηση ψήφου στην έκθεση La Via σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013 και, ειδικότερα, την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2013. Θέλω να αναφερθώ, όμως, ειδικά στην τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα GUE/NGL, όσον αφορά την παράγραφο 20, για να υπάρχει μία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ψήφισα κατά αυτής της τροπολογίας διότι πρέπει να σεβαστούμε τη θεσμική τάξη έτσι όπως αυτή καταγράφεται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, όμως, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αναφέρουμε ότι το οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη, αλλά κυρίως οι ευρωπαίοι πολίτες, καθιστούν πολιτικά πολύ σοβαρό το ζήτημα και θα πρέπει σαφώς να το επανεξετάσουμε. Δεν μπορεί να ξοδεύονται πολλά χρήματα, όταν ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαίων πολιτών υποφέρουν από τη σημερινή οικονομική κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να το ξανασκεφθούμε. Στο στάδιο αυτό, βέβαια, σεβαστήκαμε τις θεσμικές μας υποχρεώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Češková (ECR). - Pane předsedající, tuto zprávu jsem nemohla podpořit. Evropa čelí v současné době vážné finanční a rozpočtové krizi. Je na čase si uvědomit, že prostředky Evropské unie musí být využívány co nejúčinněji a nejefektivněji.

Na rok 2013 byla vyčleněna celková částka 748 milionů EUR na decentralizované agentury. Celkový příspěvek se tak navýšil oproti roku 2012 o 3,2 %, tj. o 24 milionů EUR. I když toto navýšení logicky souvisí se zahájením činnosti 8 nových agentur a také s rozšířením činnosti 7 agentur, jsem toho názoru, že by neměl být obecně navyšován příspěvek těmto agenturám.

Hlavním důvodem je to, že doposud nebyl dokončen přezkum, který má za úkol určit oblasti zdvojování a překrývání činností mezi již stávajícími agenturami. Já osobně jsem přesvědčena o tom, že existuje několik agentur, které je možno na základě jejich obdobné činnosti sloučit, a to především v době, kdy si nesmíme dovolit další plýtvání rozpočtových prostředků Evropské unie.

 
  
  

Informe: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato la relazione sul benessere degli animali perché introduce importanti concetti per un futuro migliore per gli animali e per i cittadini europei. Questioni come una nuova direttiva che tuteli cani e gatti, la violazione della direttiva sugli zoo e galline ovaiole da parte di molti Stati membri, il mantenimento della scadenza di marzo 2013 per i cosmetici sperimentati sugli animali devono essere affrontate con urgenza e priorità.

Bisogna inoltre prevedere l'etichettatura obbligatoria per la carne degli animali barbaramente macellati senza stordimento. Bisogna approvare una norma europea sul benessere degli animali e istituire un organismo che controlli se gli Stati membri fanno rispettare le norme di settore.

Per il benessere degli animali, però, si può e si deve fare molto di più. L'Europa moderna e civile non può più tollerare ancora pratiche barbare, incivili e anacronistiche come la vivisezione, la caccia, la corrida. Rinunciamo da subito a queste assurde attività per un'Europa più rispettosa degli animali, ma anche più rispettosa della volontà dei suoi cittadini, spesso molto più lungimiranti, attenti e sensibili delle autorità nazionali e comunitarie.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Mr President, I was pleased to support Marit Paulsen’s report. I think that she deserves credit for producing a very balanced report that deals with some very sensitive issues where there are strong feelings on both sides of the argument. I welcome her emphasis on enforcement rather than on the need for more rules. I also welcome her suggestion of legally enforced milestones for new EU legislation in the future, because our experience of both the egg ban and the ban on battery cages, which was introduced last year, was that the Commission was utterly powerless when faced with a situation where many Member States appeared to be dragging their feet in enforcing that legislation. We are about to see a rerun of that same fiasco again with the ban on sow stalls and tethers for pregnant pigs.

We need to give the Commission more teeth to be able to step in earlier and enforce legally enforced milestones to ensure that Member States do comply in future with deadlines for introducing bans relating to animal welfare.

 
  
MPphoto
 

  Agnès Le Brun (PPE). - Monsieur le Président, le rapport de Marit Paulsen sur la stratégie pour la protection et le bien-être des animaux me semble avoir trouvé un point d'équilibre et prend en compte les nécessités liées à la production agricole. C'est pourquoi j'ai voté en sa faveur malgré une certaine défiance au départ.

Depuis de nombreuses années, les éleveurs ont amélioré leurs pratiques afin de répondre aux demandes des consommateurs. La présente résolution offre des pistes très intéressantes afin de faire de cette politique en faveur du bien-être animal une plus-value pour la protection des animaux mais, également et surtout, pour les productions européennes. Elle met en avant une nouvelle approche de notre politique commerciale en y mettant au cœur la valorisation des normes élevées que respectent nos éleveurs. En matière de négociation et d'information des consommateurs, la qualité de notre production doit être mise en avant pour contrer les distorsions de la concurrence.

Ce rapport insiste également sur la nécessité de voir la stratégie sur le bien-être animal entrer en cohérence avec la sauvegarde de la productivité. Le bien-être animal doit être protégé, mais sur le fondement de preuves scientifiques solides, et ne doit pas contribuer à surcharger sans raison ce qui est déjà un travail extrêmement lourd en matière de réglementation.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä eläinten hyvinvointi on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Taloudelliset näkökohdat eivät saa mennä inhimillisyyden edelle.

Eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä tulee yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa. Lisäksi sen tulee perustua tutkittuun tietoon. Eläinten hyvinvoinnin käytännön toteutumisen kannalta tärkeintä on kuitenkin lainsäädännön tehokas täytäntöönpano. Hyvälläkään lainsäädännöllä ei ole merkitystä, jos se jää vain kuolleeksi kirjaimeksi.

Lainsäädännön tehokkaan valvonnan ohella jäsenvaltioiden tulee varmistaa rikkomuksille asianmukaiset seuraamukset. Erityisen tärkeää tämä on eläinten kuljetusten alalla, jolla voimassa olevaa lainsäädäntöä ei useinkaan noudateta.

Euroopan unioni on arvoyhteisö ja eläinten hyvinvointi on itseisarvo. Lainsäädännön tulisikin ulottua myös lemmikkieläimiin ja irrallaan oleviin eläimiin.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il benessere degli animali è un obiettivo etico ma anche di sanità pubblica, perché norme più adeguate in materia di salute animale contribuiscono a evitare la diffusione di malattie, seguendo il principio "una sola salute", e quindi garantiscono anche una maggiore sicurezza alimentare, che va di pari passo con la qualità dei prodotti e con il rafforzamento della competitività dell'agricoltura europea, anche se c'è il problema della concorrenza sleale: occorre infatti garantire pari condizioni per gli agricoltori europei e tutelare l'industria agroalimentare europea dalla concorrenza sleale dei paesi terzi, chiedendo gli stessi standard sui prodotti e animali importati. In conclusione dico "stop" all'utilizzo indiscriminato e barbaro degli animali come cavie e alle stragi di randagi.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la protezione del livello di benessere degli animali fa parte ed è complementare alla politica dello sviluppo sostenibile. Le istituzioni europee, in quanto firmatarie del patto per lo sviluppo sostenibile, devono impegnarsi a fondo affinché tale livello sia adeguato. Il deterioramento dello stato di salute degli animali selvatici può tradursi in una maggiore trasmissione di malattie contagiose agli animali domestici, incidendo negativamente sulla salute pubblica.

Ho dato voto favorevole alla proposta della collega poiché ritengo che occorra una migliore implementazione della normativa vigente, con particolare attenzione al settore del trasporto degli animali. Accolgo favorevolmente l'inclusione nella strategia di una legge quadro europea in materia di benessere degli animali e mi associo all'auspicio della collega Paulsen affinché tale legge venga formulata con chiarezza e, successivamente, a una consultazione con tutte le parti interessate.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, regrettably I was not able to support this report.

There are many welcome aspects, particularly the call for a new regime to deal with compliance with animal welfare advances, such as the rules on sow stalls which come into force at the end of this year. It is vital to devise a system that allows us to take action to expedite compliance before a deadline is reached. The debacle of this year’s Laying Hens Directive must simply not be repeated. I welcome Ms Paulsen’s attempts to come up with a strategy for that. I also welcome the call for equivalent welfare standards on all imported animal products as a significant step forward for livestock farmers and human health.

However, I regret the inclusion in this report of a call to extend the scope of Europe’s animal welfare strategy to pets and wild animals. I believe that these are Member State issues and will not benefit from European interference. If you look at the way in which we have put into place the European Zoos Directive and the complete lack of enforcement in Member States, I have no confidence at all that wild animals and pets will get any more attention.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, supporting and encouraging meaningful animal welfare advances is important to both the consumer and the producer. I think it is important to note from a purely production point of view that a well cared-for animal is a more productive animal. There is always a need for safeguards and updating of legislation as a result of developments in science, but equally important is the need for adequate monitoring and surveillance of the current legislation.

In Europe we must have a level playing field for all producers. We are all aware of animal welfare standards which have been put in place where some Member States have blatantly been non-compliant and little action has been taken in the form of punishment or redress. This has been recently demonstrated in the debacle over the continued use of battery cages for hens, and is facing us again in relation to sow stalls. This puts those Member States and producers that have complied at a competitive disadvantage, which is unacceptable in the single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of the Paulsen report as a firm supporter generally of animal welfare across the Union. It is vital that the EU should have a cohesive and effective science-based strategy in defending and advancing animal welfare. I agree with the report’s conclusion that lack of compliance and non-harmonised standards across Member States not only distort farming competition, for example over the laying hens issue and the sow stalls issue, but also put animal welfare generally at risk and make our WTO demands for third countries to fall into line much less credible.

It is disappointing to learn that the enforcement of existing rules has remained lax. It is, however, heartening that this report envisages future legislation to fill in the rather large gaps in EU animal welfare law, most notably in the field of dairy cows. I would also like to take this opporunity to register my support for the maximum journey time of eight hours and 500 km for the transport of live animals, with some derogations, and for the general principle of ‘on the hook’ rather than ‘on the hoof’. However, I agree with my colleague that the issue of managing stray dogs is far better left to the Member States to legislate on.

 
  
  

Propuestas de resolución: B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla scia dei primi commenti sul Consiglio, adesso è iniziata la fase della lettura riduttiva, e ciò è sbagliato, perché importanti passi avanti sono stati fatti. Si pensi ad esempio alla rottura dei legami distruttivi tra banche e debiti pubblici, al piano, pur debole, dell'occupazione e del lavoro. Sembra tornare ad aleggiare nelle istituzioni europee lo spirito del rilancio e di un rinnovato cammino di unità politica dopo tanta lentezza e tanto torpore, e una volontà di progressi reali per una maggiore integrazione.

Ieri abbiamo registrato su questo una forte unità tra Parlamento e Commissione. Non parlo di vincitori e vinti, ma è innegabile che ci sia stata una nuova vitalità istituzionale e politica rispetto alla diarchia passata, che è stata la negazione, l'antitesi stessa dello spirito comunitario. C'è stata un'iniziativa e un attivismo di più paesi, non già per creare nuovi assi escludenti, ma per costruire un consenso comune e rispettoso di tutti gli Stati membri. Questa è la strada dell'obiettivo politico dell'unità, senza la quale ogni unione, bancaria, fiscale o monetaria sarà del tutto insufficiente.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe bis auf den EFD-Antrag, dem ich zugestimmt habe, alle Entschließungsanträge abgelehnt. Ich möchte erläutern warum, und zwar in Ergänzung zu dem, was ich gestern zu dem Ratsdokument gesagt habe.

Nun, ich wiederhole, die Viererbande versucht die Krise in Europa dazu zu nützen, um über die Hintertür und unter Ausnützung dieser Krise einen europäischen Superstaat zu etablieren mit den ganzen Vorschlägen, die ich gestern schon kritisiert habe. Aber dieser Ratsgipfel war der 19. Gipfel der Ratlosigkeit. Ich komme nun zu einem weiteren Beleg dafür, dass diese Europäische Union ein schlichtes Schönwetterprogramm ist und mit Krisen nicht fertig wird: Das ist dieser Vorschlag der Bankenaufsicht. Warum soll eine Bankenaufsicht funktionieren, wenn die Aufsicht der Europäischen Union über die Staaten bei der Einhaltung der Maastricht-Kriterien schon nicht funktioniert hat? Wer soll diesen Optimismus teilen? Das heißt, das nächste Scheitern ist vorprogrammiert. Und das alles soll noch dazu dienen, dass in Zukunft unter Umgehung des ESM-Vertrags bereits die Banken direkt finanziert werden sollen. Man muss sich einmal vorstellen, dass während des laufenden Ratifizierungsverfahrens der Rat bereits selber mit seinen eigenen Vorschlägen der Direktfinanzierung der Banken die Regeln bricht. Das ist unerhört!

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, amid the continuing crisis, yet another summit, yet another set of short-term fudges that buoy the market for a moment and then begin to unravel soon after. At the same time the people of Europe continue to suffer.

In Italy in May, 36.2% of young people were out of work. In Spain, that number is 51.1%. In all of this summitry, the fundamental issue of the lack of competitiveness has not been answered. Significantly – and very worryingly – in this whole process, the importance of national democracy has been diminished. In this House this week, we have heard demands for people to be quiet after a summit. Surely this House, being directly elected by citizens, should recognise that national governments – having pursued the proper ratification of ESM – have the right to raise questions when those rules are changed. I fear that we will soon be discussing another spike in this continuing crisis.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, last week the Irish Taoiseach arrived home from the summit proclaiming a tremendous victory for the Irish people. The Tánaiste Eamon Gilmore said that the deal lifts the bank debt burden from Irish taxpayers. They were both very long on rhetoric and very short on detail, and when you read the detail it is not very enlightening. There is one sentence dealing with Ireland in the statement, which simply says that the Euro Group will examine the situation of the Irish financial sector.

It is as clear as mud. The summit has not provided any solution for the crisis. It does not deal with the unsustainable debt facing the Irish people, the Greek people, the Portuguese, Spanish, Italian people, and it does not tackle the collapse of private-sector investment that has taken place across Europe of EUR 300 billion in the course of the crisis. At the same time, the profits are going up and the richest corporations are hoarding EUR 3 trillion in liquid assets.

Radical socialist measures are needed to deal with the crisis. That means repudiating the debt. It means a capital tax on those uninvested profits, public investment to create jobs and, crucially, taking the key sections of the economy into democratic public ownership in order to be able to plan a way out of this crisis and redevelop the economies in a sustainable way.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, tällä viikolla on keskusteltu vilkkaasti ja syvällisesti viime viikon EU-huippukokouksen aikaansaannoksista. Lehdistössä ja kollegoittenikin keskuudessa on jopa epäilty, saatiinko kokouksessa lopulta aikaan oikeastaan mitään varteenotettavaa. Minä haluan uskoa, että saatiin, mutta Euroopan on tiivistettävä yhteistyötään. Me joko uppoamme yhdessä tai suuntaamme Eurooppa-purren kohti entistä parempaa tulevaisuutta. Eräänlainen kaksitahtiunioni on joka tapauksessa jo tosiasia. Niille maille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa yhteistyötään, tulee antaa siihen mahdollisuus.

On valitettava tosiasia, että useat jäsenvaltiot näkevät huippukokouksen kilpailutilanteena vain omien etujensa tavoittelemiseksi. Kansalliset intressit ajavat näin eurooppalaisen yhteistyön yli ja edelle. Tämä on valitettavaa ja vaarallinen ilmiö. Euroopan unionia kohtaa sen historian kenties vakavin kriisi. Nyt se on sen olemassaolon kriisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia Costa (S&D). - Signor presidente, va riconosciuto che il Consiglio europeo del 28 giugno ha rappresentato un passaggio politico importante, finalmente in controtendenza rispetto ad anni di rinazionalizzazione delle politiche europee, di ritardi nel processo di rafforzamento e del completamento dell'assetto istituzionale ed economico dell'Unione per affiancare la moneta unica.

Oggi, mettere in discussione o minacciare veti da parte di alcuni governi o di settori politici contro le decisioni assunte e che saranno confermate – mi auguro – e precisate dal prossima riunione dell'ECOFIN è irresponsabile e rischia di vanificare anche l'impegno del Parlamento europeo per spingere più avanti gli obiettivi comuni, e cioè aumentare le risorse proprie, gli investimenti, l'occupazione, la crescita.

Grazie soprattutto alla spinta che ha dato anche il nostro gruppo politico e all'azione del governo italiano e francese, in collaborazione anche con quello spagnolo, oggi è all'ordine del giorno la questione della "golden rule", della Tobin Tax, ma deve esserlo anche un rilancio di una maggiore integrazione politica ed economica dell'Unione europea.

 
  
  

Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin äsken peruspankkipalvelujen saatavuutta koskevan mietinnön puolesta. Vaikka käteisen käyttö vähenee nopeaan tahtiin, siitä huolimatta noin seitsemällä prosentilla EU:n aikuisväestöstä ei ole vielä käytössään pankkitiliä. Näistä 30 miljoonasta kuluttajasta arviolta 6-7 miljoonan kohdalla pankkitilittömyyden syy on se, etteivät pankit ole suostuneet myöntämään heille sellaista.

Pankkitilin puuttuminen hankaloittaa olennaisesti kansalaisten arjen hallintaa, kuten esimerkiksi ostosten tekemistä, laskujen maksua sekä asumiseen liittyvien sopimusten tekemistä. Lisäksi on uskomatonta, että jotkut pankit ovat haluttomia avaamaan kuluttajalle pankkitilin edes voimassaolevaa työsopimusta vastaan. Joissain tapauksissa tämä on vakava ongelma etenkin maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.

Meidän tulee päästä eroon tällaisesta syrjinnästä ja saada myös pankkisektori kantamaan yhteiskuntavastuuta. Tästä syystä kannatan lämpimästi tätä EU-kansalaisten asemaa ja sisämarkkinoiden toimintaa edistävää mietintöä.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w reakcji na problemy napotykane przez obywateli próbujących otworzyć rachunek bankowy w innym kraju członkowskim. Celem skądinąd słusznym jest ujednolicenie zasad i ułatwienie korzystania z usług bankowych. Przedstawione rozwiązania odstępują jednakże od charakteru pierwotnego wniosku koncentrującego się na poprawie dostępu do podstawowych usług płatniczych w Unii. Przede wszystkim sprawozdanie zaleca Komisji odejście od przewidywanego na początek przyszłego roku rozpoczęcia prac nad projektem dotyczącym dyrektywy regulującej ten sektor usług. Wiele innych zaleceń ujętych w sprawozdaniu stanowić będzie w rzeczywistości bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla unijnego sektora bankowego. Kwestią dyskusyjną jest, czy dostawcy usług płatniczych powinni ponosić koszty kampanii informacyjnych związanych z podniesieniem świadomości o prawie dostępu do nowego produktu, tym bardziej, że poniosą spore nakłady w zakresie szkoleń dla pracowników. Dlatego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Eu sprijin pe deplin această rezoluţie. Cred că orice cetăţean european trebuie să aibă acces, în mod gratuit sau contra unei sume de bani modice, la un cont bancar de bază, deoarece:

1. costul anual de oportunitate al lipsei de acces la un cont de plăţi este estimat la o valoare de aproximativ 250 de euro pe consumator;

2. accesul la servicii de plată de bază este, în special, o condiţie prealabilă pentru accesul la locuri de muncă, pentru servicii de sănătate şi locuinţe.

De asemenea, criterii precum nivelul sau regularitatea veniturilor, locul de muncă, istoricul creditelor, nivelul de îndatorare, situaţia individuală în ceea ce priveşte insolvenţa sau cifra de afaceri nu trebuie luate în considerare pentru deschiderea unui cont de plăţi de bază. Mai mult, accesul nu trebuie în niciun caz să fie condiţionat de achiziţionarea altor produse sau servicii, cum ar fi o asigurare sau un cont suplimentar.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, thank you for your great patience today.

I am sure that for many of my UK colleagues – and particularly those other UK MEPs representing Northern Ireland in this House – the timing of this report is rather ironic in light of the banking failures of the RBS Group and the particular plight of Ulster Bank customers in my own constituency.

The technical problems that have consequently affected so many Ulster Bank clients, with no access to bank accounts for several weeks and problems with direct debit facilities, serve to highlight how important simple banking transactions have become to our everyday lives. The situation in my constituency has caused great anger, particularly since in Great Britain customers of RBS have had these problems resolved, whilst Ulster Bank customers will have to endure further weeks of misery.

Tellingly too, it has also served to highlight how banks seek patience from their clients at all times, even when they are at fault. But when clients default on their responsibility, even slightly, those penalties are severe and entirely disproportionate. It is time for the banks to regain trust from their customers and ethical banking will do much to help this.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Mr President, I want to congratulate you for your perseverance and hope that you have not been too hungry during this time.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Informe: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o relatório porque concordo com o procedimento de alinhamento sugerido para lidar com as disposições financeiras para 2013 para os Estados-Membros que aderiram à União depois de 2004. Parece-me bem a forma como assim vai ser feita uma introdução progressiva dos pagamentos diretos, é adequada para fornecer àqueles Estados-Membros a possibilidade de conceder, sem prejuízo, autorização da Comissão de transição e ajudas nacionais aos agricultores em 2013. E é assim um texto representativo dos reais interesses dos beneficiários.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour éviter que la législation de l'Union européenne ne soit trop compliquée et technique, le traité de Lisbonne a modernisé le système permettant de déléguer certains pouvoirs à la Commission européenne en cas de changements législatifs mineurs. Cela permet d'éviter la révision entière d'un texte en repassant par le processus législatif complet. Concernant les règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, j'ai voté en faveur de certaines adaptations et approuvé les simplifications qui bénéficieront aux agriculteurs. Nous avons souhaité alléger la charge administrative ou encore donner la possibilité aux États membres d’exempter de l'obligation d'une déclaration de surfaces les agriculteurs ne demandant pas d’aides à la surface et ne déclarant que de faibles superficies.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport întrucât sunt de părere că legislaţia actuală trebuie să fie aliniată la noua realitate juridică. Subliniez, în mod special, necesitatea de a stabili nişte reguli comune în ceea ce priveşte sistemele de ajutor direct pentru agricultori. În acelaşi timp, consider că toate modificările trebuie să aibă în vedere simplificarea sistemului, pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre. Iar faptul că statele vor avea posibilitatea să acorde anumite derogări pentru agricultori va duce la o mai mare claritate si securitate juridica. Politica agricola comună reprezintă cea mai importantă parte din bugetul Uniunii. De aceea, consider că stabilirea unui acord ar trebui să reprezinte o prioritate, iar în acest sens atât Comisia, cât şi Consiliul trebuie să aibă o atitudine pozitivă.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, kuriame nustatytos taisyklės, taikomos dabartinei tiesioginių išmokų ūkininkams sistemai turėtų būti pakeistas pateikiant pasiūlymus dėl BŽŪP 2014–2020 m. reformos, kurie turėtų būti taikomi nuo 2014 m. sausio 1 dienos. Nors Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 bus ir toliau taikomas 2013 m., kai kurios finansinės nuostatos galioja tik iki 2012 m. Taipogi 2013 kalendoriniai metai atitinka 2014 finansinius metus, taigi šiais metais jau bus taikoma naujoji 2014–2020 m. finansinė programa. Šis pasiūlymas buvo parengtas siekiant numatyti finansines nuostatas pereinamajam 2013 m. laikotarpiui. Taigi reikia nustatyti 2013 kalendorinių metų tiesioginių išmokų grynąsias viršutines ribas, sukuriant moduliavimą primenantį patikslinimo mechanizmą, kuriuo užtikrinamas išmokų lygio tęstinumas, atsižvelgiant ir į laipsnišką išmokų didinimą naujosioms valstybėms narėms ir nutraukiamą savanorišką moduliavimą. Siekiant užtikrinti 2013 m. paramos ūkininkams tęstinumą, šis teisės aktas turi įsigalioti iki 2013 m. sausio 1 dienos. Taipogi reikia atsižvelgti ir į tai, jog šis Komisijos pasiūlymas buvo parengtas remiantis prielaida, kad pirma bus priimtas pasiūlymas dėl Komunikato suderinimo (COM(2010)539). Taigi tuo metu, kai bus tvirtinamas aptartasis pranešimas, reikėtų atsižvelgti į vykstančią procedūrą ir galbūt pateikti papildomų pakeitimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Sistemul de comitologie, care era bazat pe procedurile de comitologie clasice şi pe procedura de reglementare de control a fost desfiinţat de Tratatul de la Lisabona. Noul sistem este format dintr-o structură pe două niveluri, care cuprinde actele delegate şi actele de punere în aplicare şi care permite Comisiei să-şi exercite competenţele de punere în aplicare şi executare.

Propunerea Comisiei este corect redactată din punct de vedere al fondului şi, având în vedere noua realitate juridică, consider că legislaţia actuală trebuie aliniată şi din acest motiv susţin prezentul raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei a favor e apoio esta ação, porque acredito que é consistente com a estratégia global de desenvolvimento de um sector que continua a estar em apuros, um setor dominado por uma grande volatilidade dos mercados, dos desafios ambientais e uma necessidade de segurança ambiental. Procedimentos simplificados, funcionais, procedimentos que garantam a entrega direta para garantir um fundo - que está em grande dificuldade neste momento - uma chance para o desenvolvimento real: é a razão pela qual votei a favor, é a razão argumentada que permite o pagamento direto aos jovens agricultores para lhes dar uma chance e uma oportunidade para a iniciativa e desenvolvimento empresarial que pode resultar de impactos no emprego significativos.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − The establishment of support schemes for farmers under the CAP is important for ensuring adequate standards of living for farmers as well as good food quality and fair prices for consumers. Given changes to the EU's comitology system, I am in favour of these amendments to Council Regulation (EC) No 73/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că adaptarea legislației în vigoare la dispozițiile Tratatului de la Lisabona este de foarte mare importanță, în special în domeniile în care legislația aferentă nu era adoptată prin procedura de codecizie, deci și pentru agricultură.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte qui concrétise, pour le cas important des aides aux agriculteurs, la mise en place du traité de Lisbonne et renforce les pouvoirs des citoyens européens qui, par la voie de leurs représentants au Parlement pourront faire connaître leur position, en matière d'élaboration et de contrôle de la règlementation européenne. Le texte veille aussi à la simplification des procédures et à la réduction des coûts administratifs, pour que le renforcement du droit européen ne soit plus synonyme de complexité et de dépenses.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre " Regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores " por incluir medidas que visam atualizar a legislação agrícola às novas disposições, assegurando assim maior clareza e segurança jurídicas, alinhando este regulamento com as disposições do Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Diversas alterações legislativas visando adequar a legislação existente ao Tratado de Lisboa têm vindo a ter lugar desde a sua entrada em vigor. As matérias agrícolas não poderiam deixar de sofrer semelhante revisão e de integrar as formas de redação consideradas mais adequadas e cumpridoras não apenas da letra mas também do espírito do Tratado. Faço votos que as questões relativas às competências e à divisão das mesmas entre as instituições europeias não as afastem da necessidade de agir em conjunto de modo a servirem adequadamente os cidadãos. Espero ainda que a simplificação prevista se traduza em factos concretos que melhorem a vida dos agricultores e aliviem a carga burocrática que sobre eles impende, nem sempre de forma razoável.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, da autoria de Paolo De Castro, versa sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Conselho que estabelece regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) e institui determinados regimes de apoio aos agricultores. O Tratado de Lisboa alterou o antigo sistema de comitologia (reforçando os poderes do PE que agora dispõe de direito de veto nos atos delegados), substituindo-o por uma estrutura de dois níveis: atos delegados e atos de execução, sendo, pois, necessário proceder a um novo alinhamento do atual corpo legislativo. Considerando que as propostas da Comissão foram equilibradas, e tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural que exige os atos delegados nos pagamentos diretos aos agricultores e que a atual proposta prevê uma simplificação do Regulamento (CE) n.º 73/2009, nomeadamente no que respeita ao ambiente legislativo e à diminuição da carga administrativa dos Estados-Membros, votei favoravelmente o relatório presente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório faz parte da Discussão Conjunta - Alinhamento pelo Tratado de Lisboa, envolvendo um conjunto de relatórios da Comissão de Agricultura, que altera o texto legislativo do antigo sistema de comitologia pela estrutura de dois níveis, imposta pelo Tratado, que consiste em atos delegados e atos de execução, que habilita a Comissão a exercer poderes de implementação e de execução, sem consulta do Parlamento. O relatório visa a alteração à proposta de regulamento que estabelece regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores, delegando na Comissão o poder de adotar atos em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União, a fim de completar ou alterar certos elementos não essenciais do Regulamento. As três questões que aqui se colocam são: a utilização de atos delegados quando se trata da alteração dos anexos ao regulamento, quando são conferidos direitos aos agricultores, ou quando podem advir consequências negativas e sempre que seja necessário conservar a coerência do texto jurídico. Pretende-se a simplificação do regulamento, o que em determinados aspetos poderá revelar-se positivo, nomeadamente a dispensa de agricultores apresentarem as declarações de superfície quando estas são inferiores a um hectare. Preocupa-nos, contudo, que alguns dos níveis de decisão entregues à Comissão não beneficiem os pequenos agricultores.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Lisabonskou zmluvou sa ruší starý komitologický systém, ktorý bol založený na klasických komitologických postupoch (konzultačný, riadiaci a regulačný postup) a regulačnom postupe s kontrolou. Tento systém sa v súčasnosti nahrádza dvojstupňovou štruktúrou, ktorá pozostáva z delegovaných a vykonávacích aktov (prvá z nich zahŕňa aj právo veta Parlamentu), ktoré umožňujú Komisii uplatňovať právomoci v oblasti zavádzania a vykonávania. Existujúci súbor právnych predpisov preto treba zosúladiť s touto novou právnou realitou. Jedným z prvých návrhov je zosúladenie súčasného návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov. Návrh obsahuje úpravy, pokiaľ ide o zosúladenie, ale takisto prináša zjednodušenie spomenutého nariadenia. Návrh rovnako obsahuje viaceré ustanovenia zamerané na zjednodušenie súčasného legislatívneho prostredia a zmiernenie administratívnej záťaže pre členské štáty. V záujme dosiahnutia lepšej právnej zrozumiteľnosti a istoty vyslovujem podporu navrhovaným úpravám.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo, nes šiuo būdu esamos teisės normos suderinamos su nauja teisine realybe. Vienas iš pirmųjų pasiūlymų-sureguliuoti dabartinį pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams. Siūlomi pakeitimai dėl reguliavimo ir Reglamento 73/2009 supaprastinimas. Į pasiūlymą taip pat įtraukta keletas nuostatų, kuriomis siekiama esamą teisinę aplinką padaryti paprastesnę ir palengvinti administracinę naštą valstybėms narėms. Šie pakeitimai apima kompleksinį paramos susiejimą ir valstybėms narėms siūlomą galimybę reikalavimo deklaruoti plotą netaikyti tiems ūkininkams, kurie nesikreipia dėl išmokų už plotą ir deklaruoja tik nedidelius plotus (mažesnius negu 1 ha). Jie bus taikomi iš esmės tik gyvulių augintojams, kurie neturi reikalavimus atitinkančios žemės, kad galėtų kreiptis dėl išmokų už plotą. Manoma, kad sudėtinga numatyti ūkininkų, kuriems tai gali būti taikoma, skaičių, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tęsiasi išmokų už gyvulius atsiejimas ir pereinama prie išmokų už plotą, galima daryti prielaidą, kad jų bus nedaug. Šiuo pakeitimu sumažinama kai kurių valstybių narių administracinė našta. Tai turėtų padėti pasiekti didesnį teisinį aiškumą ir apibrėžtumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – La réglementation en matière de soutien direct en faveur des agriculteurs doit être mise à jour en ce qui concerne les pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission. Ainsi, en cas d'urgence, la Commission pourra, au moyen d'actes délégués, modifier des annexes du Règlement et adopter de nouvelles mesures. Au moyen d'actes d'exécution, la Commission pourra également octroyer aux États membres un soutien spécifique ciblé. Le Parlement européen a adopté à une très large majorité ce rapport, et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. As part of a package of four technical dossiers aligning the existing CAP rules with the Lisbon Treaty, this dossier deals with the rural development programme of the CAP and is significant because it focuses on the issue of delegated or implementing acts and how they should be applied to the different provisions included in the existing regulation. As with most agriculture dossiers I am satisfied that the European Parliament has sought to ensure that delegated acts and therefore the ordinary legislative procedure are used in as many cases as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD), in writing. − I was pleased to see the large majority with which this vote passed. One common market should see truly common rules in agriculture. In keeping with the spirit of equality and solidarity, the product of the labour of one farmer should be held in the same esteem as that of another. I call upon all actors in the European Union to accelerate progress towards the equal treatment of EU workers in the agricultural sector and look forward keenly to the day when disparities in treatment across the Union will be eliminated.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − În ultimii ani, statele membre au solicitat reducerea numărului de rapoarte prezentate Comisiei. În conformitate cu normele actuale, rapoartele de sinteză trebuie transmise la fiecare doi ani, ceea ce duce la un total de trei rapoarte. În consecinţă, noua propunere ţine cont de recomandările statelor membre şi limitează numărul de rapoarte la două. Consider că, pe lângă simplificările legate de raportare, modificările referitoare la ecocondiţionalitate şi la utilizarea serviciilor de consiliere reprezintă o simplificare deosebit de importantă, ce va contribui semnificativ la reducerea sarcinii administrative pentru statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal on common rules for direct support schemes for farmers.

The Treaty of Lisbon abolishes the old comitology system, which was based on the classic comitology procedures (advisory, management, regulatory) and the regulatory procedure with scrutiny. This system is now replaced with a two-tier structure, consisting of delegated and implementing acts (the former including Parliament’s right of veto), which enable the Commission to exert powers in implementation and execution. Thus, the existing body of legislation has to be aligned to this new legal reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This week the decision on payments to farmers of the Latvian Republic for the year 2012 was taken. Neither the European Commission nor the majority of Members of European Parliament are concerned about the fact that the issue remains unsolved and it is still very far from the tangible fairness. Declaring the perfection of democracy and transparency of approaches to the problem of discrimination of farmers is pure populism. Meanwhile Netherlands' farmers receive in average three times higher direct payments than Latvian. I am sure that such practice of double standards can lead to social explosion and mass protests from Latvian, Lithuanian and Estonian farmers' side. I call on the Commission and the European Parliament to equalise the level of direct payments to all farmers in all EU Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport dont l'objectif est double : il s'agitn, d'une part, d'adapter la législation existante aux nouvelles dispositions du traité concernant les compétences d'exécution de la Commission et, d'autre part, de simplifier les procédures actuelles en allégeant la charge administrative pour les États membres. Cette proposition permettra ainsi de renforcer la clarté et la sécurité sur le plan juridique, concrétisant ainsi la mise en place du traité de Lisbonne au bénéfice des agriculteurs et plus largement des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje numatytą naują komitologijos sistemą, yra tikslinga Komisijai suteikti teisę įgyvendinimo aktais patvirtinti tam tikros konkrečios paramos skyrimo mechanizmą. Taigi pritariu pasiūlymui, kad Komisija be Tiesioginių išmokų komiteto pagalbos, galėtų nuspręsti, kurios valstybės narės atitinka tam tikrus reikalavimus gauti priemoką už karvę žindenę, o kurios ne. Be to, galėtų įgalioti naujas valstybes nares papildyti tiesiogines išmokas, jei jos atitinka tam tikras sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os poderes conferidos à Comissão nos termos do Regulamento (CE) n.º 73/2009 devem ser alinhados pelos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Nestes termos, votei favoravelmente o relatório relativo ao alinhamento das regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 devono essere allineati alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo campo, l'allineamento consiste nella presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Al fine di semplificare l'attuale contesto normativo e riducendo l'onere amministrativo per gli Stati membri e di garantire una maggiore chiarezza e certezza del diritto, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Avec ce rapport, nous montrons que l'Europe sait réagir rapidement. Les spécifications juridiques doivent demeurer les outils de la politique que nous menons, et non pas devenir des obstacles insurmontables. Aligner la législation était une nécessité impérieuse, notamment pour le secteur agricole qui a beaucoup souffert ces dernières années. Il est temps pour l'Europe de montrer la voie en imposant une régulation des marchés agricoles afin que les fluctuations trop importantes ne viennent pas détériorer un peu plus leur situation financière. La réforme de la PAC offre déjà un cadre nouveau, notamment grâce à la contractualisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório diz respeito ao alinhamento da proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Conselho, que estabelece regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum, procedendo igualmente à simplificação do mesmo. No essencial, o que se pretende é alinhar o atual corpo legislativo com as novas disposições do Tratado de Lisboa relativas ao exercício das competências de execução da Comissão. Por outro lado, a proposta inclui ainda um conjunto de disposições destinadas a simplificar o ambiente legislativo atual e a diminuir a carga administrativa para os Estados­Membros. Votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The rapporteur considered that the procedure defined in Article 11 of Regulation No 73/2009 (financial discipline mechanism) may no longer be applied without the involvement of the European Parliament, in light of the Lisbon Treaty provisions on the CAP and the budgetary procedure. These amendments which concern cross-compliance, as well as the possibility for Member States to exempt farmers not applying for area-related payments and declaring only small areas (less than 1 hectare) from the requirement of an area declaration, will mainly concern livestock producers without any eligible land to apply for area-related payments. The amendment reduces slightly the administrative burden for a few Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono favorevole anche a questa relazione in quanto contiene modifiche in termini di allineamento e semplificazione. Il trattato di Lisbona abolisce il vecchio sistema di comitatologia e lo sostituisce con gli atti delegati e gli atti di esecuzione. Una delle prime proposte dell'allineamento stabilisce norme comune relative al sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC e istituisce regimi di sostegno a favore degli stessi. La relazione esamina la proposta della Commissione europea e si propone il ricorso agli atti delegati solo in determinati casi. Sulla semplificazione la proposta prevede una serie di disposizioni sull'attuale contesto normativo e la riduzione dell'onere amministrativo per gli Stati membri, ad esempio la possibilità di esonerare dall'obbligo di dichiarazione della superficie gli agricoltori che non presentano domande di pagamento per superficie o che dichiarano solo superfici inferiori ad un ettaro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − Ι voted in favour of this proposal because it establishes common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and certain support schemes for farmers. It also includes a number of provisions aimed at simplifying the current legislative environment and easing the administrative burden for Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Con questo voto si approvano una serie di disposizioni volte a semplificare l'attuale contesto normativo e a ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri. Queste modifiche riguarderanno per lo più allevatori che non possiedono terreni ammissibili a beneficiare di pagamenti per superficie. La nuova proposta contiene modifiche in termini di allineamento, ma prevede anche una semplificazione del regolamento. Sebbene risulti difficile prevedere quanti agricoltori possano essere interessati da tale modifica, si può presumere che non siano molti se si tiene conto della tendenza sempre più marcata al disaccoppiamento dei pagamenti per animale e al trasferimento ai pagamenti per superficie. La modifica comporta tuttavia una riduzione dell'onere amministrativo per taluni Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em setembro de 2010, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento com vista a estabelecer regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum. Subscrevo o presente relatório por entender que é positivo o conjunto de disposições que conduzem à simplificação do atual ambiente legislativo e à diminuição da carga administrativa para os Estados-Membros. Estas alterações dizem respeito à condicionalidade, bem como à possibilidade de os Estados-Membros dispensarem os agricultores que não solicitem pagamentos por superfície e declarem apenas pequenas superfícies (inferiores a um hectare), da exigência de apresentarem uma declaração de superfície. Por fim, entendo que a Comissão Europeia deve adotar atos em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União, mas deverá consultar peritos durante os trabalhos preparatórios.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το 2013 είναι το μεταβατικό έτος προετοιμασίας και προσαρμογής στη νέα ΚΑΠ 2014-2020, η οποία θα έχει ακόμη πιο καταστροφικές συνέπειες για τη μικρομεσαία αγροτιά και την αγροτική παραγωγή, ενισχύοντας τις μεγάλες αγροτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις που επιχειρούνται με τον Κανονισμό της Επιτροπής και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την μετάβαση στη νέα ΚΑΠ δεν αλλάζει την ουσία της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ. Ούτε καν η δυνατότητα μεταβατικής εθνικής στήριξης είναι εφικτή για χώρες που έχουν υψηλό δημόσιο χρέος και έλλειμμα, ώστε να διαθέσουν εθνικούς πόρους στους αγρότες. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να μεγαλώσει η ανισομετρία μέσα στην ΕΕ, σύμφυτη του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης, το ξερίζωμα με πιο γρήγορους ρυθμούς της φτωχής αγροτιάς και την παραπέρα ενίσχυση των μεγαλοαγροτών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ακόμη πιο αντιαγροτική "νέα" ΚΑΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − In the European Commission’s legislative proposals on the new CAP, it was proposed that direct payments should be better targeted, including specifically to young farmers through an annual top-up of direct payments representing up to 2% of the national envelope for the first five years after installation. I support both the mandatory aspect of the young farmer top-up in Pillar I of the new CAP and the higher co-financing ratio and improved measures for the Pillar II sub-programme including young farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo del collega De Castro che prevede una serie di disposizioni volte a semplificare l'attuale contesto normativo e a ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri. Tali modifiche riguarderanno, tra l'altro, la condizionalità e la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di dichiarazione della superficie quegli agricoltori che dichiarano superfici inferiori a un ettaro. Vorrei infine sottolineare la scelta della commissione AGRI, che in mancanza di un accordo col Consiglio, ha deciso con i voti odierni di inviare un segnale forte in vista degli imminenti negoziati sulla riforma della PAC.

 
  
  

Informe: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que a Comissão propõe alargar a todos os Estados-Membros as atuais possibilidades de financiamento para apoio da criação e do funcionamento administrativo dos agrupamentos de produtores, mas esta proposta considera que é discriminatório excluir o apoio a agrupamentos de produtores do setor dos frutos e produtos hortícolas, o que claramente concordo. Para evitar diferentes interpretações do Regulamento (CE) n.° 1698/2005, parece útil permitir aos Estados-Membros que tiverem optado por programas regionais, o cálculo do cancelamento automático dos recursos financeiros ao nível do Estado-Membro. No que se refere à harmonização do FEADER e o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), concordo igualmente com a proposta para que o IVA para sujeitos não passivos (instituições públicas) passe a ser elegível para uma contribuição do FEADER, o que certamente poderá ser uma grande ajuda para muitos cidadãos em zonas rurais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En ce qui concerne le rapport sur le Fonds européen agricole pour le développement rural, j'ai approuvé la volonté d'améliorer son utilisation efficace et ciblée au regard du traitement des bénéficiaires, ce qui passe par des actes délégués. De manière générale, les conditions requises pour bénéficier de ces aides diminuent. L'Union européenne semble parfois trop compliquée, alors que nous avons besoin de simplifier les procédures. Ici, le nombre de rapports d'avancement et de synthèse annuels au titre du développement rural est réduit, les contrôles de conditionnalité sont facilités et les règles d'utilisation de services consultatifs sont modifiées. Ces éléments devraient contribuer à alléger la charge administrative des États membres et simplifier la vie des bénéficiaires !

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui acord întrucât este deosebit de important ca prezentul regulament să fie aliniat la dispoziţiile din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Trebuie făcută o diferenţiere clară între actele şi măsurile de punere în aplicare, pe de-o parte, şi cele delegate, pe de alta. Susţin propunerea Comisiei deoarece sunt de părere că are în vedere o utilizare eficientă şi constructivă a fondurilor disponibile. Ele trebuie să fie bine direcţionate către beneficiarii pentru care se aplică.

Totodată, consider că măsurile şi normele referitoare la simplificare sunt binevenite, în vederea asigurării unei mai bune funcţionări a regimului. Iar armonizarea FEADR şi FEDER sunt deosebit de importante în acest context. Aş dori să subliniez, de asemenea, necesitatea unei consolidări a guvernanţei în acest domeniu, pentru ca toate părţile interesate să poată participa într-un mod activ la procesul decizional.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione del collega De Castro, in quanto ritengo positivi gli elementi di semplificazione introdotti nell'attuale regolamento, il cui obiettivo è mirare a sollevare in parte gli Stati membri dall'onere amministrativo in merito alla procedura di allineamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale del FEASR, alle nuove norme del TFUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) esamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (kaip vienas iš pirmų pasiūlymų) turi būti suderintas remiantis principu, pagal kurį skiriamos įgyvendinamojo pobūdžio ir deleguojamojo pobūdžio dabartinių Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų, priimtų remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1974/2006 ir Reglamentu (EB) Nr. 1975/2006, priemonės. Komisijos pasiūlyme siūloma užtikrinti veiksmingą ir tikslingą lėšų naudojimą sudarant paramos gavėjams vienodas sąlygas, o tai pasiūlyme daugiausia apima deleguotieji teisės aktai. Kitas nuostatas dėl konkrečių programų, priemonių ir taisyklių detalių pasiūlyme apima įgyvendinimo aktai, kuriuos turi priimti valstybės narės. Būtina užtikrinti, kad šiuo metu gamintojų grupių kūrimosi ir administracinės veiklos išlaidoms padengti turimomis finansavimo galimybėmis galėtų pasinaudoti visos valstybės narės, nediskriminuojant vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų grupių.Taipogi tam, kad nebūtų skirtingai interpretuojamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, būtų naudinga leisti regionines programas pasirinkusių valstybių narių finansinių išteklių automatinio panaikinimo apskaičiavimą atlikti valstybės narės lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Securitatea alimentară este o problemă care a preocupat dintotdeauna lumea, iar agricultura este singura ramură de producţie care poate asigura securitatea alimentară pentru om, disponibilităţi pentru export şi completarea rezervelor naţionale. Propunerea Comisiei asigură o utilizare eficientă şi direcţionată a fondurilor în ceea ce priveşte modul de tratare a beneficiarilor.

Salut introducerea în actualul regulament a unor elemente de simplificare, care prevăd extinderea ajutoarelor Natura 2000 pentru zonele menţionate la articolul 10 din Directiva 92/43/CEE, precum şi reducerea numărului de rapoarte intermediare anuale şi al rapoartelor de sinteză cu privire la dezvoltarea rurală.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Avec ce rapport, nous montrons que l'Europe sait réagir rapidement. Les spécifications juridiques doivent demeurer les outils de la politique que nous menons, et non pas devenir des obstacles insurmontables. Aligner la législation était une nécessité impérieuse, notamment pour le secteur agricole qui a beaucoup souffert ces dernières années. Il est temps pour l'Europe de montrer la voie en imposant une régulation des marchés agricoles afin que les fluctuations trop importantes ne viennent pas détériorer un peu plus leur situation financière. La réforme de la PAC offre déjà un cadre nouveau, notamment grâce à la contractualisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoiei a aprovação do presente texto que incorpora, para o caso especial do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), a implementação do Tratado de Lisboa e reforça os poderes dos cidadãos europeus que, por meio de seus representantes no Parlamento, vêem a sua posição defendida no desenvolvimento e controle de regulamentos europeus. O texto também garante simplificação de procedimentos e a redução dos custos administrativos, o reforço da legislação europeia não é mais sinónimo de complexidade e custo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − It is important to make the appropriation of funding fair amongst different sectors of rural development. I am in agreement with the opinion of the Rapporteur on these matters and therefore have voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Pentru Parlamentul European este important ca în noul context legislativ deschis de Tratatul de la Lisabona, noile prevederi ce privesc puterile de execuție și implementare ale Comisiei să fie adaptate textului tratatului.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte qui concrétise, pour le cas particulier du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la mise en place du traité de Lisbonne et renforce les pouvoirs des citoyens européens qui, par la voie de leurs représentants au Parlement pourront faire connaître leur position, en matière d'élaboration et de contrôle de la règlementation européenne. Le texte veille aussi à la simplification des procédures et à la réduction des coûts administratifs, pour que le renforcement du droit européen ne soit plus synonyme de complexité et de dépenses.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural" por considerar necessário atualizar a legislação agrícola às novas disposições, designadamente, no que diz respeito aos atos delegados, necessários para o bom funcionamento do mercado comum estabelecido pelo legislador, e aos atos de execução, de modo a assegurar uma aplicação uniforme nos diferentes Estados-membros e a evitar a concorrência desleal.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Parlamento deve constituir uma posição sólida e comum, sobre proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). Posição esta que deve ser aproximada da preconizada pela Comissão Europeia. Só desta maneira é possível avançar de forma sustentada em matéria de negociação com o Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreciação, elaborado por Paolo De Castro, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). O Tratado de Lisboa alterou o antigo sistema de comitologia (reforçando os poderes do PE que agora dispõe de direito de veto nos atos delegados) substituindo-o por uma estrutura de dois níveis: atos delegados e atos de execução, sendo, pois, necessário proceder a um novo alinhamento do atual corpo legislativo. Em ordem a um melhor funcionamento das instituições, o Conselho e o Parlamento podem delegar na Comissão, pelo prazo de cinco anos e sem prejuízo de revogação a qualquer momento, a execução de determinados atos. Considerando que a proposta da Comissão assegura uma utilização eficiente e direcionada do FEADER, que são introduzidas algumas medidas de simplificação como o alargamento do Natura 2000 às zonas referidas no artido 10.º da Diretiva Habitats (92/43/CEE) e tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e o parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional, votei favoravelmente o relatório presente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Em relação ao alinhamento com o Tratado de Lisboa, a Comissão em termos globais propõe que seja assegurada uma utilização eficiente e direcionada dos fundos no que diz respeito ao tratamento dos beneficiários, aspeto que está na sua maioria abrangido pelos atos delegados desta proposta. Outras disposições dos programas, medidas e regras são abordadas na proposta por atos de execução que devem ser adotados pelos Estados­Membros. No que respeita à simplificação, a proposta aponta para alguns aspetos positivos, nomeadamente num alargamento às zonas descritas no artigo 10º da Diretiva Habitats, sobre o apoio à rede Natura 2000, sendo reduzido o número de relatórios anuais de progressos e relatórios sucintos sob o tema de desenvolvimento rural, facilitando os controlos de eco condicionalidade. São também alteradas as regras relativamente à utilização dos serviços de consultadoria. Por outro lado, possibilita a todos os Estados­Membros o financiamento para apoiar a criação e o funcionamento administrativo dos agrupamentos de produtores, assim como harmoniza o FEADER e o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), propondo que o IVA para sujeitos não passivos (instituições públicas) passe a ser elegível para uma contribuição do FEADER.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 sa Komisii zverujú právomoci, aby sa mohli vykonávať niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné, aby sa právomoci zverené Komisii v súlade s nariadením (ES) č. 1698/2005 zosúladili s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa článku 290 zmluvy (delegované akty) môže zákonodarca, ak je to vhodné, delegovať na Komisiu právomoc prijímať všeobecne uplatniteľné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Pokiaľ ide o článok 291 zmluvy (vykonávacie akty), zákonodarca zverí Komisii právomoc prijímať jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie. Navyše sa do terajšieho nariadenia zavádzajú niektoré prvky zjednodušenia, v rámci sústavy Natura 2000 sa podpora rozširuje na oblasti uvedené v článku 10 smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a rovnako sa v rámci programu rozvoja vidieka znižuje počet výročných správ o dosiahnutom pokroku a súhrnných správ, zjednodušujú sa kontroly krížového plnenia a menia sa pravidlá pre vyžívanie poradenských služieb, pričom zmieňované prvky by mali pomôcť znížiť administratívnu záťaž členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo, kadangi į esamą reglamentą įtrauktos kai kurios supaprastinimo nuostatos, praplečiama „Natura 2000“ paramos taikymo sritis apimant Buveinių direktyvos (92/43/EEB) 10 straipsnyje nurodytas teritorijas (tai yra teisiniai pasiūlymo aspektai), taip pat sumažinamas metinių pažangos ir suvestinių ataskaitų kaimo plėtros politikos srityje skaičius, sudaromos palankesnės sąlygos kompleksinio paramos susiejimo kontrolei ir pakeičiamos naudojimosi konsultavimo paslaugomis taisyklės (šios nuostatos turėtų padėti sumažinti administracinę naštą valstybėms narėms). Be to, pagal Sutarties 43 straipsnį patvirtintoms priemonėms (kaimo plėtros politikos srityje bendrai finansuojamos priemonės) reikėtų pradėti taikyti paskatas, kaip (teisinę) supaprastinimo nuostatą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – La réglementation en matière de développement rural par le Fonds européen agricole doit être clarifiée, à la lumière de l'introduction par le Traité de Lisbonne des actes d'exécution et des actes délégués. Ainsi, les conditions d'exercice de la délégation de pouvoir doivent être précisées. Par ailleurs, les aides octroyées au soutien du développement rural devraient concerner uniquement les agriculteurs ou associations qui consacrent une partie essentielle de leur temps de travail aux activités agricoles et en tirent une partie significative de leur revenus. J'ai voté en faveur de ce rapport, adopté à 645 voix par le Parlement européen en session plénière de juillet.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − My group was in favour of the committee's approach of supporting the use of delegated acts in as many instances as possible. As we know, the recent trilogues were inconclusive with no agreement possible, largely due to a number of horizontal issues which crossed through all four main pieces of legislation. For this reason, the Rapporteur decided to go to plenary to highlight the Parliament's position and outstanding issues will be negotiated as part of the full CAP reform trilogues that will take place next year. For this reason, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal as according to the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) the current Regulation (EC) No 1698/2005 (as one of the first proposals) has to be aligned based on the principle of sorting the current Commission implementing powers which were adopted on the basis of Regulations (EC) No 1974/2006 and No 1975/2006 between measures of implementing nature and measures of delegated nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport donc l'objectif est double : il s'agit, d'une part, d'adapter la législation existante aux nouvelles dispositions du traité concernant les compétences d'exécution de la Commission et, d'autre part, de simplifier le règlement actuellement en vigueur (réduction du nombre de rapports d’avancement et de synthèse exigés au titre du développement rural, simplification des contrôles de conditionnalité et des règles d’utilisation de services consultatifs...). Cette proposition renforce la clarté et la sécurité sur le plan juridique, concrétisant ainsi la mise en place du Traité de Lisbonne au bénéfice des citoyens, et permettra une utilisation plus efficace et ciblée des fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), per iscritto. − Con il voto favorevole ai diversi rapporti sulla politica agricola comune presentati oggi in Aula, vogliamo ribadire l'importanza, per questo Parlamento, di procedere all'allineamento, osteggiato in diverse occasioni dal Consiglio, delle procedure legislative previste dall'art 290 del trattato, che conferisce atti delegati alla Commissione anche sulla revisione della PAC. Una procedura che è essenziale nel tentativo di favorire lo sviluppo rurale e le attività agricole presenti sul nostro territorio.

Accogliamo quindi con favore la proposta del collega De Castro che mira ad un utilizzo efficace e mirato dei fondi FEASR in relazione ai diversi beneficiari, siamo però dispiaciuti nel vedere che, nell'estendere a tutti gli Stati membri le opportunità di finanziamento delle associazioni di produttori, sia rimasto escluso il settore ortofrutticolo che riveste invece un'importanza strategica per l'agricoltura europea e per la salute dei nostri consumatori. Ricordiamo che il settore ortofrutticolo contribuisce alla preservazione dell'ambiente, alla crescita economica e alla creazione di numerosi posti di lavoro diretti e indiretti che, in molte regioni dell'Unione, hanno subito gli effetti dell'attuale crisi economica. Speriamo la Commissione possa risolvere questo problema ed inserire anche il settore ortofrutticolo tra i beneficiari del FEASR.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Labai svarbu kad būtų sukurtas toks mechanizmas, kuris užtikrintų, kad visos gamintojų grupės nebūtų diskriminuojami ir lygiateisėmis sąlygomis galėtų tinkamai pasinaudoti teikiama parama. Be to, atlikus išsamias analizes turi būti rastas kompromisas tarp aplinkos apsaugos nuostatų ir vietos plėtros neatitikimo. Tinkamas šio fondo lėšų panaudojimas operatyviai ir efektyviai padės išspręsto ekonominio investavimo ir aplinkos apsaugos klausimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório relativo ao alinhamento com o Tratado de Lisboa do regime de apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, nos termos dos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Le disposizioni del trattato prevedono la distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo e i poteri della Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Al fine di garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi per quanto riguarda il trattamento dei beneficiari, conferendo alla Commissione il compito di aggiungere ulteriori elementi necessari al corretto funzionamento del regime proposto dal legislatore stesso, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). No essencial, o que se pretende é alinhar este diploma com as novas disposições do Tratado de Lisboa relativas ao exercício das competências de execução da Comissão. Além disso, propõe-se o alargamento a todos os Estados­Membros das atuais possibilidades de financiamento para apoio da criação e do funcionamento administrativo dos agrupamentos de produtores. Votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Natura 2000 support is extended to areas referred to in Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC); also the number of annual progress and summary reports under RD is reduced; cross-compliance controls are facilitated and the rules for the use of advisory services are changed.

Besides this as a (legal) element of simplification, an incentive element should be introduced for measures approved under Art.43 TFEU (co-financed measures within RD). That means that aid which is granted retroactively in respect of activities which have already been undertaken by the beneficiary and miss the incentive element would therefore be prohibited and a starting date of eligibility should be provided.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Rispetto al regolamento in vigore la Commissione, tramite atti delegati, può introdurre deroghe alla norma secondo la quale il sostegno allo sviluppo rurale non è concesso a favore di misure finanziabili dalle organizzazioni comuni di mercato. Sono favorevole alla relazione del collega De Castro che suggerisce di garantire l'utilizzo efficace e mirato delle disponibilità per quanto riguarda il trattamento dei beneficiari quando coperto da atti delegati. Nel regolamento sono introdotti elementi di semplificazione accanto al quale occorre introdurre l'elemento di incentivazione per le misure approvate ai sensi dell'articolo 43 del trattato, misure cofinanziate sullo sviluppo rurale. La Commissione giustamente propone di estendere a tutti gli Stati membri le opportunità di finanziamento a sostegno della costituzione e del funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori. Nella relazione si ritiene discriminante l'esclusione dal sostegno per le associazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this report because it proposes to extend to all Member States the current funding possibilities to support the setting up and administrative operation of producer groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Con questo voto si propone di estendere a tutti gli Stati membri le attuali opportunità di finanziamento a sostegno della costituzione e del funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori, ma il relatore ritiene discriminante escludere il sostegno alle associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. L'obiettivo, infatti, è quello di garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi per quanto riguarda il trattamento dei beneficiari, che nella proposta è coperto essenzialmente da atti delegati. Altre disposizioni concernenti le modalità concrete dei programmi, delle misure e delle norme sono coperte nella proposta da atti di esecuzione che devono essere adottati dagli Stati membri. Al fine di armonizzare FEASR e FESR l'IVA sui soggetti non passivi , come le istituzioni pubbliche, diventerà ammissibile a beneficiare del contributo a titolo del FEASR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural tem como objetivo melhorar a competitividade dos setores agrícola e florestal, o ambiente, a paisagem, a qualidade de vida nas zonas rurais e a promoção da diversificação da economia rural. O Fundo destina-se a complementar ações nacionais, regionais e locais que contribuam para as prioridades comunitárias, sendo que a Comissão Europeia e os Estados-Membros supervisionam a coerência e a compatibilidade do Fundo com as medidas comunitárias de apoio. Voto favoravelmente o presente relatório devido ao fato de concordar que os únicos beneficiários elegíveis para a ajuda a que se refere o presente artigo são os agricultores ou as associações de agricultores que consagrem uma parte essencial do seu tempo de trabalho a atividades agrícolas e que delas retirem uma parte significativa do seu rendimento. No sentido de garantir uma maior coerência e uniformidade na aplicação das regras ao nível do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, entendo como extremamente positiva a sugestão de cada Estado-Membro criar uma rede rural nacional com o envolvimento dos representantes regionais e locais. No entanto, a Comissão Europeia deve estabelecer regras para a criação e o funcionamento dessas redes.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat in favoarea rezoluției legislative referitoare la propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 urmăreşte extinderea domeniului de aplicare a măsurii referitoare la grupurile de producători, reducerea numărului de rapoarte de sinteză și simplificarea conținutului acestora în cadrul monitorizării strategice, facilitarea utilizării serviciilor de consiliere într-un mod mai personalizat, şi monitorizarea cazurilor de nerespectare a eco-condiționalității. Conform acestui regulament, serviciile de consiliere pentru fermieri acoperă cel puțin una sau mai multe dintre cerințele legale în materie de gestionare și bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și, dacă este cazul, una sau mai multe dintre normele de securitate a muncii bazate pe legislația Uniunii. Parlamentul European a solicitat ca si lucrările in regie efectuate in contextul masurilor de dezvoltare rurala si executate de beneficiarii finali folosind mana de lucru, materiale si echipamentele întreprinderii sa fie eligibile pentru contribuții din FEADR.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − If we are to keep producing locally-grown, high-quality food for European citizens then generational renewal in the sector must be secured and the downward trend in young farmer numbers must be reversed. That is why it is crucial that the top-up in Pillar I stays mandatory for all Member States, just as the co-financing ratio in Pillar II stays favourable: the future of the Common Agriculture Policy is dependent on an effective Common Installation Policy.

Today’s reports have given the European Parliament an opportunity to back important measures to promote generational renewal in the sector, and the young farmers of Europe are counting on other MEPs to mirror Mr Capoulas Santos’ support for measures to enhance demographic sustainability as well as to encourage Member States to endorse such a crucial policy for generational renewal in European agriculture.

 
  
  

Informe: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, salientando logo à partida a urgência de que se reveste a necessidade de adotar o presente regulamento. A eventual não conclusão da negociação da proposta de adaptação da Comissão implicaria uma sobrecarga desproporcionada no próximo processo substancial de reforma da OCM (no âmbito da reforma geral da PAC). O princípio orientador deverá consistir na busca de um equilíbrio entre a necessidade de a Comissão agir de forma eficiente e expedita, por um lado, e as competências de que o Parlamento e o Conselho dispõem, nos termos do Tratado de Lisboa, no que diz respeito ao processo legislativo. Aprovo igualmente as demais alterações que são de natureza horizontal, visando refletir o entendimento comum estabelecido entre as instituições sobre o recurso a atos delegados, bem como a recente entrada em vigor do regulamento que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Union européenne a mis en place des règles communes en ce qui concerne les marchés agricoles. Ces règles concernent notamment les interventions publiques sur les marchés, les régimes de quotas et d’aides, les normes de commercialisation et de production, ainsi que les échanges avec les pays tiers. Au-delà des modifications juridiques nécessaires à mettre en œuvre, j’ai approuvé les recommandations du rapporteur qui souligne l’importance d’adopter rapidement le nouveau règlement sur l'organisation commune de marché (OCM), afin d’assurer la stabilité des marchés et un niveau de vie satisfaisant aux agriculteurs que nous devons soutenir, ici, au Parlement, au quotidien !

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că actualizarea prezentului regulament este foarte importantă. Astfel, se va putea face o distincţie clară între competenţele delegate conferite Comisiei pentru a adopta acte fără caracter legislativ şi cele acordate pentru a adopta acte de punere în aplicare. În acelaşi timp, organizarea comună a pieţei unice trebuie să ţină cont de diferenţele existente între competenţele delegate şi cele de executare ale Comisiei.

Sunt de părere că adoptarea noului regulament ar trebui să aibă loc cât de repede posibil, pentru a răspunde problemelor şi neliniştilor urgente referitoare la organizarea comună a pieţei unice. În acest context, reforma generală a politicii agricole comune ar trebui să se desfăşoare în condiţii normale şi nu ar trebui să fie împiedicată sau îngreunată de alte probleme suplimentare. Cred că trebuie să existe un echilibru şi o cooperare eficientă între Comisie şi Parlament, pentru ca procesul legislativ să se deruleze în cele mai bune condiţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione del collega De Castro sulla proposta di regolamento riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) ha incontrato il mio parere favorevole. Questo è un voto di responsabilità al fine di non gravare di un onere ingiustificato la riforma sostanziale dell'OCM unica nel caso fosse ancora in corso la negoziazione sulla proposta di allineamento della Commissione; ciò nella consapevolezza che c'è ancora molto lavoro da fare all'interno del dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi būtina suderinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsniais nustatytų Komisijos deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų nauju atskyrimu. Išsamumo tikslais į šį pasiūlymą įeina Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 pakeitimų pasiūlymai, kuriuos Komisija atskirai jau pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai. Siūlomas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 suderinimas su naujais reikalavimais, grindžiamais esamų Komisijos įgaliojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 skirstymu į deleguotus ir įgyvendinimo įgaliojimus. Tai atlikta atsižvelgiant į Komisijos priimamas įgyvendinimo priemones pagal esamus jos įgaliojimus. Siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp veiksmingos ir racionalios Komisijos veiklos ir teisėkūros įgaliojimų, kurie Parlamentui ir Tarybai suteikti pagal Lisabonos sutartį, reikalinga kuo greičiau priimti naująjį reglamentą. Tokiu būdų būsimos esminės vienos bendro rinkų organizavimo reformos (vykdant bendrą BŽŪP reformą) nepagrįstai neapsunkintų vis dar nesibaigusios derybos dėl Komisijos siūlomo suderinimo, kuris vis dar svarstomas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Lembrar a necessidade de alinhar o Regulamento (CE) n.° 1234/2007 do Conselho que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas (OCM única) com a nova distinção entre delegados e competências de execução da Comissão introduzida pelos artigos 290.° e 291.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), a proposta dá o direito legislativo e o poder de definir os elementos essenciais da organização comum dos mercados agrícolas. A definição das condições e critérios para determinação de ajuda, restituições à exportação e preço mínimo de exportação permanece dentro da competência do legislador. Eu voto a favor da proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − I am in agreement with the Commission's proposals with regard to the common organisation of agricultural markets but I also believe that they need to consider the distinction between delegated and implemented acts. Therefore I support the Rapporteur's conclusions and am in favour of these amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că în situația de paritate între Parlament și Consiliu în Politica Agricolă Comună, este important ca procedura preferată să fie cea a actelor delegate, bineînțeles în măsura în care condițiile tehnice pentru acestea sunt îndeplinite.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte qui concrétise, pour le cas particulier des règles communes sur les marchés agricoles, la mise en place du traité de Lisbonne. En renforçant le pouvoir de contrôle du Parlement européen sur la règlementation européenne, il permet à nos citoyens européens de pouvoir faire entendre leurs positions, par la voie de leurs représentants!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório sobre "Organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas" por considerar necessário atualizar a legislação agrícola vigente às novas disposições, conforme previsto no Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Com o Tratado de Lisboa, o Regulamento (CE) n.° 1234/2007 sobre a Organização comum de mercado única (OCM única) precisa ser adaptado à distinção entre poderes delegados e competências de execução estabelecida pelos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). O artigo 290.º permite ao legislador delegar na Comissão o poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais de um ato legislativo. O Artigo 291.º do TFUE permite aos Estados-Membros adoptarem todas as medidas de direito interno necessárias à execução dos atos juridicamente vinculativos da União. O objetivo da proposta que agora votamos é adaptar o Regulamento da OCM única, incluindo algumas modificações que visam melhorar a sua compreensão e efetividade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Todos os exercícios de alinhamento são exercícios essencialmente técnicos mas que contêm uma certa sensibilidade política e suscitam sempre alguma controvérsia. Congratulo-me, por isso, que esta questão tenha sido discutida no Parlamento Europeu (PE) antes do debate da reforma da Política Agrícola Comum (PAC). O Tratado de Lisboa alterou o antigo sistema de comitologia (reforçando os poderes do PE que agora dispõe de direito de veto nos atos delegados) substituindo-o por uma estrutura de dois níveis: atos delegados e atos de execução, sendo, pois, necessário proceder a um novo alinhamento do atual corpo legislativo. O relatório em apreço, da responsabilidade de Paolo De Castro, analisa a proposta de regulamento do PE e do Conselho que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento “OCM única”). Votei favoravelmente este relatório que defende o reforço das competências do PE conferidas pelo Tratado de Lisboa e insta o Conselho a uma maior partilha de responsabilidades com o que todos os cidadãos terão a ganhar.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Inserido no Alinhamento pelo Tratado de Lisboa, que consiste na adoção de atos delegados e atos de execução habilitando a Comissão a exercer poderes de implementação e de execução e sem consulta do Parlamento, o relatório insere esta atualização no regulamento que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas. Assim são conferidos ao legislador os poderes de definição de objetivos das medidas de intervenção no mercado, dos sistemas de limitação da produção e dos regimes de ajuda, assim como o estabelecimento de um regime de certificados de importação e exportação, os elementos fundamentais das regras de comercialização e produção e o princípio da aplicação de sanções, reduções e exclusões. Não obstante o conteúdo do relatório centrar-se numa adaptação técnica, há aspetos importantes positivos abordados pelo relator: a facilitação dos controlos de eco condicionalidade, aliviando o encargo administrativo dos Estados-Membros; a rejeição da discriminação dos produtores do setor dos frutos e produtos hortícolas; e a elegibilidade do IVA para o FEADER.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Cieľom návrhu Komisie je zosúladiť nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o jednotnej spoločnej organizácii trhov s novým rozlíšením delegovaných a vykonávacích právomocí Komisie, zavedeným na základe článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Okrem toho tento návrh pre úplnosť zahŕňa návrhy zmien nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, ktoré Komisia už osobitne predložila Európskemu parlamentu a Rade. V článkoch 290 a 291 ZFEÚ sa ustanovuje jednoznačné rozlíšenie medzi právomocami delegovanými Komisii prijímať nelegislatívne akty na jednej strane a právomocami zverenými Komisii prijímať vykonávacie akty na strane druhej. Navrhované zosúladenie nariadenia (ES) č. 1234/2007 týkajúce sa nových požiadaviek je založené na vymedzení existujúcich právomocí Komisie ako „delegovaných“ a „vykonávacích“ na základe vykonávacích opatrení, ktoré Komisia prijala na základe svojich súčasných právomocí. Návrhom sa teda zákonodarcovi poskytuje právomoc vymedziť základy politiky spoločnej organizácie trhov. Domnievam sa, že je potrebné a dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou, aby Komisia konala účinne a účelne, a právomocami, ktorými disponuje Parlament a Rada podľa Lisabonskej zmluvy v súvislosti s legislatívnym procesom.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo, kadangi Komisijos pasiūlymo tikslas-suderinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl vieno bendro rinkų organizavimo su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsniais nustatytų Komisijos deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų nauju atskyrimu. Be to, išsamumo tikslais į šį pasiūlymą įeina Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 pakeitimų pasiūlymai, kuriuos Komisija atskirai jau pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai. Šiuo pasiūlymu teisės aktų leidėjui suteikiamas įgaliojimas nustatyti bendro rinkų organizavimo pagrindus. Pavyzdžiui, teisės aktų leidėjas nustato rinkos intervencinių priemonių, gamybos ribojimo sistemų ir pagalbos schemų tikslus. Lygiai taip pat teisės aktų leidėjas nustato importo ir eksporto licencijų sistemos kūrimo principą, esminius su prekyba ir gamyba susijusių taisyklių aspektus ir sankcijų taikymo, išmokų sumažinimo ir jų panaikinimo principą. Be to, teisės aktų leidėjas numato specialiąsias atskiriems sektoriams taikomas nuostatas. Principas, kuriuo reikėtų vadovautis, yra tai, kad turi būti užtikrinta veiksmingos ir racionalios Komisijos veiklos ir teisėkūros įgaliojimų, kurie Parlamentui ir Tarybai suteiki pagal Lisabonos sutartį, pusiausvyra.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport vise à aligner le règlement existant au régime des actes délégués et des actes d'exécution. Les actes délégués et les actes d'exécution sont des pouvoirs attribués à la Commission par l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Cette mise a jour n'a pas vocation à affecter les compétences originellement prévues. En effet, la Commission se voit attribuer le pouvoir de fixer les montants au moyen d'actes d'exécution, alors que la définition des conditions et des critères de fixation des montants d'aides, des restitutions à l'exportation et des prix minimum restent du ressort du législateur. J'ai voté en faveur de ce rapport, adopté à une large majorité par le Parlement européen en session plénière de juillet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal which strikes the right balance between the need for the Commission to act efficiently and expediently, on one hand, and the powers Parliament and the Council have under the Lisbon Treaty with regard to the legislative process, on the other.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport dont l'objectif est d'adapter le règlement du Conseil aux nouvelles dispositions du traité concernant les compétences d'exécution de la Commission. Cette proposition renforce la clarté et la sécurité sur le plan juridique, concrétisant ainsi la mise en place du Traité de Lisbonne, et permettra une meilleure accessibilité de l'organisation commune de marché unique pour toutes les parties prenantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Labai svarbu, kad teisės aktai, susiję vienu bendru žemės ūkio rinkų organizavimu, būtų kiek supaprastinti, skaidrūs ir kiek galima aiškesni piliečiams. Be to, kiekvienu atveju sprendimas priimti deleguotus aktus turi būti priimamas apdairiai ir tik konkrečiais bei ribotais atvejais. Turi būti užkirstas bet koks kelias piktnaudžiavimui šia teise. Manau, kad Komisija, siekdama užtikrinti būtiną deleguotų aktų kokybę ir galimybę juos įgyvendinti, turi nuolat konsultuotis su valstybių narių ekspertais ir tinkamai atsižvelgti į jų nuomonę.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a adaptação do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, que estabelece uma organização comum de mercado (OCM) única, à distinção entre poderes delegados e competências de execução da Comissão estabelecida pelos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Ricordo la necessità di allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica) con la nuova distinzione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la proposta conferisce al legislatore il potere di definire gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Affinché la definizione delle condizioni e dei criteri per la fissazione degli aiuti, delle restituzioni all'esportazione e dei prezzi minimi all'esportazione resti di competenza del legislatore, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente proposta da Comissão tem como objetivo adaptar o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, que estabelece uma organização comum de mercado (OCM) única, às novas disposições do Tratado de Lisboa relativas ao exercício das competências de execução da Comissão. No fundo, o princípio orientador deverá consistir na busca de um equilíbrio entre, por um lado, a necessidade de a Comissão agir de forma eficiente e expedita, e, por outro lado, as competências de que o Parlamento e o Conselho dispõem, nos termos do Tratado de Lisboa, no que diz respeito ao processo legislativo. Note-se que a adoção do presente regulamento se reveste de especial urgência. De facto, importa ter em consideração que a eventual não conclusão da negociação da proposta de adaptação da Comissão implicaria uma sobrecarga desproporcionada no próximo processo substancial de reforma da OCM única, no âmbito da reforma geral da PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The rapporteur, and the AGRI Committee voting in favour, consider that the Commission proposal on the Single CMO has not respected the principle that Article 43(3) TFEU needs to be interpreted restrictively. They consider that defining conditions and criteria for fixing aid amounts, export refunds and minimum export prices should remain with the legislators, leaving to the Commission only the fixing of amounts through implementing acts.

Therefore in the report he deleted all provisions related to Article 43(3) TFEU and replaced them by the respective content laid down in the Commission proposal for a Council Regulation (which reproduces the corresponding provisions of the existing Single CMO Regulation No 1234/2007). This approach is more pragmatic and also sensible from a procedural point of view (lege artis).

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this proposal as a reform of the single CMO is important. I strongly believe that a balance will be achieved between the need for the Commission to act efficiently and expediently, on one hand, and the powers Parliament and Council have under the Lisbon Treaty with regard to the legislative process.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In un contesto storico, ove l'incertezza economica e la volatilità dei mercati fanno da padrone, il supporto della Comunità è essenziale per rilanciare la competitività del comparto agricolo a livello globale. Rammentando però che nonostante la crisi dilagante dal 2008, l'Europa resta sempre e comunque l'area commerciale più vasta del mondo, è dunque fondamentale l'intervento di quest'ultima per potenziare i punti di forza dell'Unione. Con voto favorevole sostengo la necessità di giungere agli obiettivi fondamentali, quali migliorare il funzionamento del mercato unico, utilizzare sapientemente i fondi strutturali, massimizzare i vantaggi derivanti dalla politica di coesione, assicurare la stabilità e migliorare l'accesso al finanziamento; tutto questo tramite uno snellimento delle procedure che appesantiscono il diritto e gli oneri amministrativi degli Sati membri e non fanno altro che disincentivare gli investimenti dei medesimi agricoltori.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia tem por objetivo estabelecer uma organização comum de mercado única, pretendendo clarificar as atuais competências da Comissão em "poderes delegados" e "competências de execução". A presente proposta confere ao legislador aspetos fundamentais de intervenção no mercado agrícola, como é o caso dos sistemas de limitação da produção e dos regimes de ajuda, determinados pelo legislador. Subscrevo a aprovação do presente relatório por entender que é necessário o legislador definir os elementos fundamentais da política agrícola comum e a tomada das decisões políticas que moldam a sua estrutura, instrumentos e efeitos. Pretende-se assim descrever regras específicas para certos produtos agrícolas como é o caso da carne bovina ou da manteiga. No sentido de assegurar o correto funcionamento do regime estabelecido pelo presente regulamento, deve ser prestada a devida atenção às autoridades regionais e locais, regiões insulares, pouco povoadas, montanhosas e regiões ultraperiféricas, de modo a evitar o agravamento dos constrangimentos que este tipo de regiões já sofre atualmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat in favoarea rezoluţiei legislative referitoare la propunerea de regulament de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice). Propunerea urmăreşte să actualizeze Regulamentul 1234/2007 privind organizarea comună a pieței unice pentru a ține seama de distincția între competențele delegate și competențele de executare ale Comisiei introdusă prin articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În plus, noua propunere de regulament include și propunerile de modificări ale Regulamentului 1234/2007 astfel încât organizarea comună a pieţei unice să devină mai clară și mai accesibilă pentru toate părțile interesate. Prezentul regulament cuprinde toate elementele fundamentale ale OCP unice. În anumite cazuri, stabilirea preţurilor, a taxelor, a ajutoarelor şi a contingenţelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale. Pentru a stabiliza piețele și pentru a garanta un nivel de trai echitabil populației din zonele agricole, a fost elaborat un sistem de sprijinire a prețurilor diferențiat în funcție de sectoare, în paralel cu introducerea schemelor de sprijin direct. Această manieră de a proceda permite să se țină cont, pe de o parte, de necesitățile diferite ale fiecărui sector și, pe de altă parte, de interdependențele dintre sectoare.

 
  
  

Informe: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, concordando com algumas alterações no que diz respeito às condições da delegação (período da delegação, prazo para a formulação de objeções a um ato delegado, prorrogação desse período, procedimento do comité, etc.). Saliento a importância destas alterações, mas acima de tudo as alterações a introduzir no que respeita às despesas a financiar pelo FEAGA e ao procedimento de recuperação, pois constituem uma simplificação por via da eliminação de dois regulamentos do Conselho e de uma diminuição das tarefas administrativas dos Estados-Membros, contribuindo para um financiamento mais eficiente e célere para os beneficiários. Reafirmo veementemente que a União Europeia deve progredir no sentido de uma crescente simplificação no que respeita ao financiamento do FEAGA pois não nos esqueçamos que as regiões dele necessitam, pois normalmente esperam longos períodos de tempo de modo a poderem aplicar o respetivo financiamento e as medidas necessárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour éviter que la législation de l'UE ne soit trop compliquée et technique, le traité de Lisbonne a modernisé le système permettant de déléguer certains pouvoirs à la Commission européenne, en cas de changements législatifs mineurs. Cela permet d'éviter la révision entière d'un texte en repassant par le processus législatif complet. Aussi, l'ensemble de la législation existante doit-elle être adaptée à cette nouvelle réalité juridique. J'ai approuvé les modifications proposées qui visent de nouveau à alléger les tâches administratives des États membres. L'Europe doit être plus accessible et j'y travaille tous les jours!

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi remiantis 2011 m. kovo 3 d. Pirmininkų sueigos patvirtintu Bendruoju susitarimu dėl praktinių deleguotųjų aktų taikymo procedūrų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, reikėtų įvesti keletą pakeitimų, susijusių su delegavimo sąlygomis (delegavimo laikotarpiu, prieštaravimų dėl deleguotojo akto pateikimo laikotarpiu, šio laikotarpio pratęsimu, komitetų procedūra ir t. t.). Pagal Lisabonos sutartį, Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 suderinimas su naujosiomis Sutarties taisyklėmis grindžiamas minėtą reglamentą taikant Komisijos priimtų nuostatų klasifikavimu į deleguotuosius įgaliojimus ir į įgyvendinimo įgaliojimus. Pakeitimais, susijusiais su iš EŽŪGF finansuojamomis išlaidomis ir su išieškojimo procedūra, siekiama supaprastinimo, nes panaikinami du Tarybos reglamentai ir sumažinama valstybėms narėms tenkanti administracinė našta.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur le financement de la politique agricole commune. Je soutiens les propositions de modification des conditions de délégations (période de délégation, délai pour la formulation d'objection à un acte délégué, prolongation du délai, procédure en comité...). Ce rapport vise à simplifier le règlement relatif au financement de la politique agricole commune en classifiant les dispositions en pouvoirs délégués et pouvoirs d'exécution. Les modifications concernant les dépenses devant être financées par le FEAGA et la procédure de recouvrement représentent également une simplification du fait de l’élimination de deux règlements du Conseil et de la diminution des tâches administratives des États membres. Il me semble important de préparer dans ce sens la réforme de la politique agricole commune européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O texto conecta o financiamento da política agrícola comum visando a racionalização da burocracia complexa do sector agrícola europeu. Em particular, as alterações relacionadas com os custos a serem financiados pela Agricultura Europeia de modo que garanta o processo de recuperação constituem uma simplificação, eliminando dois regulamentos do Conselho e, assim, reduzindo a carga administrativa dos Estados. Por isso, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Sunt de acord cu importanta trecerii la noul sistem și a prerogativei Parlamentului European de a controla inițiativele Comisiei Europene prin intermediul actelor delegate.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte qui concrétise, pour le cas particulier de notre importante politique Agricole Commune (PAC), la mise en place du traité de Lisbonne et renforce les pouvoirs des citoyens européens qui, par la voie de leurs représentants au Parlement pourront faire connaître leur position, en matière d'élaboration et de contrôle de la règlementation européenne. Le texte veille aussi à la simplification des procédures et à la réduction des coûts administratifs, pour que le renforcement du droit européen ne soit plus synonyme de complexité et de dépenses.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre " Financiamento da política agrícola comum " por considerar que as alterações propostas relativas às despesas a financiar pelo FEAGA e ao procedimento de recuperação representam uma simplificação, ao eliminarem dois regulamentos do Conselho e diminuírem as tarefas administrativas dos Estados-Membros, alinhando este regulamento com as disposições do Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As alterações ao regulamento (CE) n.° 1290/2005 visam adequá-lo ao Tratado de Lisboa e definir cabalmente o âmbito e limites das competências de que goza a Comissão Europeia de modo a permitir que esta possa assegurar o correto funcionamento do regime nele previsto. A entrada em vigor do Tratado tem motivado dúvidas acerca do modo e alcance dos atos delegados por parte da Comissão e da intervenção do Parlamento Europeu. Creio que todos terão a ganhar se as condições da delegação forem claras e permitirem um acompanhamento adequado que se traduza em maior transparência de processos e de decisões e num maior acompanhamento por parte, nomeadamente, do Parlamento Europeu. A Política Agrícola Comum tem uma dimensão demasiado importante no orçamento comunitário para que possa ser de outra forma.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Podemos dizer que os agricultores, sobretudo os pequenos, são os ‘parentes pobres’ da nossa sociedade. Não obstante o seu contributo inestimável na criação e manutenção de um ambiente saudável, preservando os ecossistemas, a verdade é que se trata de uma atividade muito pouco rentável e nada atrativa. Apenas 6% da população europeia se dedica à agricultura e, destes, um terço tem mais de sessenta anos. Sem a participação dos jovens a agricultura não tem futuro. Temos, pois, de aumentar os estímulos às zonas rurais no quadro da nova reforma da Política Agrícola Comum (PAC). O Tratado de Lisboa alterou o antigo sistema de comitologia (reforçando os poderes do PE que agora dispõe de direito de veto nos atos delegados) substituindo-o por uma estrutura de dois níveis: atos delegados e atos de execução, sendo, pois, necessário proceder a um novo alinhamento do atual corpo legislativo. Embora tenha sido um relatório muito discutido e o acordo para um alinhamento horizontal impossível de obter – a maioria do Conselho pode sempre bloquear um ato de execução –, o PE não pode abdicar das suas prerrogativas em áreas tão sensíveis como estas, por isso votei favoravelmente o relatório presente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Podľa Lisabonskej zmluvy spočíva zosúladenie nariadenia (ES) č. 1290/2005 s novými pravidlami zmluvy v klasifikácii na delegované právomoci a vykonávacie právomoci v ustanoveniach prijatých Komisiou na uplatňovanie uvedeného nariadenia. Na základe kritérií vymedzených v článkoch 290 a 291 pre každý druh aktu spravodajca pozorne preskúmal návrh Komisie a stanovil oblasti, v ktorých boli splnené podmienky pre delegované akty. Návrh sa následne skúmal so zreteľom na podmienky vykonávacích aktov. Je na mieste vhodne zmeniť a doplniť podmienky delegovania v súlade so spoločnou dohodou o praktických opatreniach na uplatňovanie delegovaných aktov, ktoré schválila Konferencia predsedov v marci minulého roku, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.182/2011, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú Komisiu pri uplatňovaní vykonávacích právomocí. Samotné zjednodušenie sa premietne v tom, že budú zrušené dve nariadenia Rady a zníži sa aj množstvo administratívnych úloh členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo, kadangi remiantis Lisabonos sutartimi, Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 suderinimas su naujosiomis Sutarties taisyklėmis grindžiamas minėtą reglamentą taikant Komisijos priimtų nuostatų klasifikavimu į deleguotuosius įgaliojimus ir į įgyvendinimo įgaliojimus. Komitetas detaliai išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą ir nustatė sritis, kuriose buvo patenkintos deleguotiesiems aktams taikomos sąlygos. Vėliau buvo patikrintos įgyvendinimo aktams taikomos sąlygos. Pranešėjas pasiūlė keletą pakeitimų, susijusių su delegavimo sąlygomis (delegavimo laikotarpis, prieštaravimų dėl deleguotojo akto pateikimo laikotarpis, šio laikotarpio pratęsimas, komitetų procedūra ir t. t.), remdamasis 2011 m. kovo 3 d. Pirmininkų sueigos patvirtintu Bendruoju susitarimu dėl praktinių deleguotųjų aktų taikymo procedūrų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai. Pakeitimais, susijusiais su iš EŽŪGF finansuojamomis išlaidomis ir su išieškojimo procedūra, siekiama supaprastinimo, nes panaikinami du Tarybos reglamentai ir sumažinama valstybėms narėms tenkanti administracinė našta.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport vise à aligner le règlement existant au régime des actes délégués et des actes d'exécution, qui sont des pouvoirs attribués à la Commission par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cette mise à jour n'a pas vocation à affecter les dispositions essentielles originellement prévues. Le rapport prévoit des modifications du Règlement exclusivement en ce qui concerne les conditions de délégation, à savoir la période de délégation, le délai pour la formulation d'objection à un acte délégué, la prolongation du délai et la procédure en comité. J'ai voté en faveur de ce rapport, adopté à une très large majorité par le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. The amendments relating to the expenditure to be financed by the EAGGF and the recovery procedure constitute a simplification in that they replace two Council regulations and result in a decrease in the administrative tasks incumbent on Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, visų prima labai svarbu užtikrinti, kad teisės aktai, susiję su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu, būtų aiškūs ir suprantami piliečiams. Taigi turi būti tinkamai įgyvendintas teisinio aiškumo ir tikrumo principas ir nuolat atsižvelgiant į teisėtus lūkesčius. Be to, teisės aktų įgyvendinimas neturėtų sukelti papildomos administracinės naštos valstybėms narėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório relativo ao alinhamento com o Tratado de Lisboa do regime de financiamento da política agrícola comum, com base nos critérios definidos nos artigos 290.º e 291.º para cada tipo de ato.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'allineamento del regolamento (CE) n. 1290/2005 alle nuove norme del trattato si basa su una classificazione in poteri delegati e in competenze di esecuzione delle disposizioni adottate dalla Commissione in applicazione del suddetto regolamento. Considerando gli emendamenti concernenti le condizioni della delega e la conseguente semplificazione nonché diminuzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Na sequência do Tratado de Lisboa, impunha-se alinhar o Regulamento (CE) n.º 1290/2005 com as novas disposições relativas ao exercício das competências de execução da Comissão. Neste contexto, propõem-se algumas alterações no que diz respeito às condições da delegação (período da delegação, prazo para a formulação de objeções a um ato delegado, prorrogação desse período, procedimento do comité, etc.) em conformidade com o entendimento comum sobre as disposições práticas relativamente à utilização de atos delegados, aprovado pela Conferência dos Presidentes em 3 de março de 2011 e com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados­Membros do exercício das competências de execução pela Comissão. Pretende-se também proceder a alterações no que respeita às despesas a financiar pelo FEAGA e ao procedimento de recuperação, que por sua vez, constituem uma simplificação por via da eliminação de dois regulamentos do Conselho e de uma diminuição das tarefas administrativas dos Estados­Membros. Votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this proposal because the amendments relating to the expenditure to be financed by the EAGF and the recovery procedure constitute a simplification in that they replace two Council regulations and result in a decrease in the administrative tasks incumbent on Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'adozione di questo testo è fondamentale perché racchiude in sé la nostra politica agricola , politica che costituisce il capitolo più importante nel bilancio dell'Unione. Le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1290/2005 hanno come obiettivo quello di mirare alla semplificazione ed all' efficienza; ciò si traduce in un aiuto concreto agli agricoltori e in uno snellimento della burocrazia, eliminando le procedure complesse e onerose per gli Stati membri. Auspicandomi che sia la Commissione sia il Consiglio adottino un approccio costruttivo per trovare un accordo, sostengo con voto favorevole gli emendamenti proposti dal collega La Via.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia tem como objetivo identificar os poderes delegados, definir as competências de execução conferidas à Comissão no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1290/2005, e estabelecer o procedimento adequado para a adoção dos atos em causa. Voto favoravelmente o presente relatório por entender que a Comissão Europeia deve ter poderes para garantir a existência de condições uniformes para a aplicação dos regulamentos da Política Agrícola Comum (PAC). Além disso, as alterações a introduzir no que respeita às despesas a financiar pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e ao procedimento de recuperação constituem uma simplificação por via da eliminação de dois regulamentos do Conselho e de uma diminuição das tarefas administrativas dos Estados-Membros. No próximo período de programação do orçamento comunitário de 2014-2020, a PAC pretende reforçar a competitividade do setor agrícola e garantir aos cidadãos europeus uma alimentação mais saudável e de qualidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − It is not by chance that a policy to which an important part of the EU budget is allocated is the one that regulates the rural development of large areas of the EU and guarantees that farmers can continue producing in compliance with certain requirements that are designed to protect consumers and the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Trudno rozmawiać o finansowaniu wspólnej polityki rolnej w okresie, gdy nie są ustalone ramy finansowe Unii Europejskiej. Bowiem nietrudno zauważyć, że o przyszłości wspólnej polityki rolnej dyskutujemy, nie znając przyszłego budżetu Unii. Nie przeszkadza nam to z kolei stawiać nowych zadań przed rolnikami. Nakładamy na nich kolejne obowiązki, jak choćby obowiązki wynikające z dbałości o środowisko, zupełnie przy tym nie bacząc na to, że do dziś nie wiemy, ile pieniędzy dostaną rolnicy na realizację tych wyzwań.

Żeby mądrze planować politykę rolną, musimy znać budżet Unii Europejskiej, bowiem obecnie to nie jest rozmowa o realnej wspólnej polityce rolnej, a jedynie rozmowa o niczym. Przy całej złożoności tej sytuacji niezwykle istotne jest finansowanie wspólnej polityki rolnej i jest to fakt bezsporny. Dlatego zdecydowałem się poprzeć niniejszy dokument głosując „za”.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Wspólna Polityka Rolna jest nieefektywnym i szkodliwym narzędziem służącym przede wszystkim do dotowania bogatych wielko powierzchniowych gospodarstw rolnych. Od lat swoimi zasadami łamie podstawowe prawo Wspólnoty mówiące o równości krajów członkowskich. Dlatego należy zmienić podstawowa jej zasadę, wedle, której bogaci rolnicy z Zachodu dostają ponad dwa razy wyższe dotacje niż ich koledzy ze Środkowej oraz Wschodniej Europy. Dopiero wyrównanie dopłata będzie przełomem, na który czeka kilka milionów obywateli oraz nowym otwarciem, które pozwoli na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków. Na takie zmiany czekam również ja

 
  
  

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório porque tem em vista sobretudo atualizar a legislação vigente em função das novas disposições, previstas no Tratado de Lisboa, o qual ofereceu ao Parlamento Europeu novos poderes. Esta proposta contribuirá para um melhor funcionamento do mercado e pretende evitar a concorrência injusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the report regarding organic production and labelling of organic products. We, Members of the European Parliament, encouraged the Commission to adopt specific rules, measures and conditions necessary for the application of this Regulation in order to better take account of the expectations of consumers regarding the quality of organic products and to ensure the adequate application of rules by the authorities, bodies and operators concerned and the proper functioning of the single market and trade. It is very important that all Member States adopt all measures of national law necessary to implement the regulation and to ensure high quality of organic products.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour éviter que la législation de l'UE ne soit trop compliquée et technique, le Traité de Lisbonne a modernisé le système permettant de déléguer certains pouvoirs à la Commission européenne, en cas de changements législatifs mineurs. Cela permet d'éviter la révision entière d'un texte en repassant par le processus législatif complet. Des modifications peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte d'un progrès scientifique ou technique, d'un fait nouveau, ou pour adapter des données quantitatives. Ici, nous parlons de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques. Comme le souligne le rapporteur, les actes délégués permettront ici de "mieux répondre aux attentes des consommateurs quant à la qualité des produits biologiques et de garantir l'application correcte des règles par les autorités, organismes et opérateurs concernés, ainsi que le bon fonctionnement du marché unique et des échanges".

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo suderinimo. Suderinimas siūlomas siekiant geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, susijusius su ekologiškų produktų kokybe, bei siekiant, kad atitinkamos institucijos ir ūkio subjektai tinkamai taikytų taisykles, taip pat užtikrinant tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir sklandžią prekybą. Būtina siekti sumažinti nereikalingą biurokratinę naštą ekologiniu ūkininkavimu užsiimantiems ūkininkams.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport întrucât susţin faptul că prezentul regulament trebuie să fie corect aliniat la dispoziţiile din tratat, cât de curând posibil, astfel încât să se ţină cont de diferenţele între măsurile de punere în aplicare, pe de-o parte, şi cele delegate, pe de altă parte. Această adaptare este deosebit de importantă, mai ales în privinţa produselor organice şi ecologice, pentru a acorda o mai mare atenţie aşteptărilor consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea produselor respective.

Astfel, normele, măsurile şi condiţiile necesare pentru aplicarea eficientă a regulamentului vor fi luate de Comisie prin acte delegate. Consider că, în acest mod, se poate asigura o funcţionare corespunzătoare a pieţei unice, precum şi o eficientizare a schimburilor comerciale. Doresc să subliniez importanţa aplicării uniforme a prezentului regulament pe teritoriul întregii Uniuni, în vederea evitării apariţiei unor probleme sau divergenţe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho inteso sostenere la relazione del collega Häusling, in quanto accoglie e sviluppa, in tema di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, alcuni principi che ritengo fondamentali per questo settore: fornire una risposta alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici, assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità organismi e operatori interessati, tutelare l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi norint geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, susijusius su ekologiškų produktų kokybe, ir užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai tinkamai taikytų taisykles, taipogi užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir sklandžią prekybą, reikalinga deleguotaisiais teisės aktais priimti šiam reglamentui taikytinas specialias taisykles, priemones ir sąlygas (pavyzdžiui, dėl leidimo produktus ir medžiagas naudoti ekologinėje gamyboje, jų įtraukimo į ribotą sąrašą arba išbraukimo iš jo 16 ir 21 straipsniuose nustatytais tikslais, dėl maistui perdirbti naudojamų perdirbimo metodų, dėl draudimo naudoti GMO ir produktus, pagamintus iš GMO arba naudojant GMO, taikymo sąlygų dėl ženklinimo taisyklių ir kitų aspketų). Pasiūlyme dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo dalinio pakeitimo nesiūlomi jokie pakeitimai, susiję su deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų klasifikacija. Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) dabartinis Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 turi būti suderintas remiantis įgyvendinamojo pobūdžio ir deleguojamojo pobūdžio priemonių atskyrimo principu. Šis pasiūlymas yra vienas iš kelių Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų derinimo, siekiant pritaikyti žemės ūkio teisės aktus prie naujų nuostatų, kaip numatyta Lisabonos sutartyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Agricultura ecologică este un sector dinamic şi în ţara din care provin, cunoscând în ultimii ani o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul de producţie animalieră. Una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezintă promovarea conceptului eco în vederea conştientizării consumatorilor asupra avantajelor consumului de produse ecologice, astfel încât aceştia să ofere un preţ mai mare pentru produse curate, a căror calitate este garantată de un sistem de inspecţie şi certificare.

Pentru a realiza acest lucru, consider că trebuie să ţinem seama mai mult de aşteptările consumatorilor cu privire la calitatea produselor ecologice şi totodată să ne asigurăm de o aplicare adecvată a normelor de către toţi actorii implicaţi şi nu în ultimul rând de funcţionarea corectă a pieţei unice şi a schimburilor comerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoiei a aprovação do presente texto que incorpora, para o caso especial da produção e rotulagem dos produtos biológicos, a implementação do Tratado de Lisboa. Reforço as competências de supervisão do Parlamento Europeu sobre a legislação europeia, que permite aos nossos cidadãos poderem exprimir as suas posições, através de seus representantes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − To serve the expectations and health of consumers, the quality of organic products must be regulated. Ensuring the quality of organic products cannot be achieved without the application of necessary rules, which must be implemented by the designated authorities. I support the Rapporteur's additions to promote and facilitate this and therefore am in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că trebuie să se ţină seama de așteptările consumatorilor cu privire la calitatea produselor ecologice pentru a asigura aplicarea adecvată a normelor de către autoritățile, organismele și operatorii în cauză, precum și pentru funcționarea corectă a pieței unice și a schimburilor comerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte qui concrétise, pour le cas particulier de la production et de l'étiquetage des produits biologiques, la mise en place du traité de Lisbonne. En renforçant le pouvoir de contrôle du Parlement européen sur la règlementation européenne, il permet à nos citoyens européens de pouvoir faire entendre leurs positions, par la voie de leurs représentants.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre " Produção biológica e rotulagem dos produtos biológicos" por incluir medidas que garantem a qualidade dos produtos biológicos e apliquem adequadamente as regras pelas entidades, organismos e operadores em causa, contribuindo para o bom funcionamento do mercado interno e do comércio.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) vem estabelecer a distinção entre poderes delegados e competências de execução. O artigo 290.º permite ao legislador delegar na Comissão o poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais de um ato legislativo. O artigo 291.º do TFUE permite aos Estados-Membros adotarem todas as medidas de direito interno necessárias à execução dos atos juridicamente vinculativos da União. Na proposta que agora aprovamos, a Comissão procedeu a uma repartição rigorosa entre disposições de natureza mais geral, estabelecendo elementos adicionais (art. 290.°) e elementos de natureza técnica que estão profundamente associados ao poder de decisão que os Estados-Membros desfrutam relativamente à implementação de medidas (art. 291.°). Por isso mesmo, não são propostas alterações à proposta de Regulamento (CE) n.º 834/2007 relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que diz respeito à classificação de atos delegados e atos de execução.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A principal preocupação dos Eurodeputados é a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Quando se fala de temas delicados no campo da produção biológica, o que está em causa é a proteção dos consumidores europeus em relação aos produtos que circulam na União Europeia (UE). Com a aplicação do Tratado de Lisboa (TL), toda a legislação teve de ser alinhada por este tratado, o que implica a alteração do antigo sistema de comitologia que agora é substituído por uma estrutura de dois níveis: atos delegados e atos de execução. O relatório agora em discussão, da responsabilidade de Martin Häusling, incide sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos. Embora adequando a legislação ao TL, é fundamental não defraudar as expectativas dos consumidores de produtos biológicos criando condições claras na rotulagem que esclareçam e informem as pessoas, mas que libertem estes produtos de toda a burocracia excessiva. Votei favoravelmente este relatório e espero que, brevemente, a Comissão apresente uma proposta de melhoramento do regulamento sobre a agricultura biológica no que respeita às substâncias que podem ser utilizadas neste tipo de produção.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório visa um alinhamento deste regulamento pelo Tratado de Lisboa. O texto legislativo do antigo sistema de comitologia é agora alinhado pela estrutura de dois níveis, imposta pelo Tratado, que consiste em atos delegados e atos de execução, que habilita a Comissão a exercer poderes de implementação e de execução, sem consulta do Parlamento. Segundo o relator, a fim de melhor tomar em consideração as expectativas dos consumidores em relação à qualidade dos produtos biológicos, a Comissão adota, por meio de atos delegados, as regras, medidas e condições específicas necessárias à aplicação do presente regulamento. Entre estas estão, por exemplo, a autorização dos produtos e substâncias a utilizar na produção biológica; os métodos de transformação para alimentos transformados; as condições de aplicação da proibição de utilização de OGM e de produtos obtidos a partir de ou mediante OGM; as normas de rotulagem, requisitos e critérios específicos no que respeita à apresentação, composição, dimensão e desenho do logótipo da produção biológica da União Europeia, bem como as condições e os direitos de utilização. Ora, como a experiência o vem demonstrando, em especial no caso dos OGM, tratam-se de domínios nos quais a Comissão tem vindo a defender os direitos das corporações mas não os dos cidadãos e dos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne S cieľom lepšie zohľadniť očakávania spotrebiteľov v oblasti kvality ekologických produktov a zabezpečiť adekvátne uplatňovanie pravidiel príslušnými štátnymi organizáciami, súkromnými organizáciami a prevádzkovateľmi, ako aj riadne fungovanie jednotného trhu a obchodu, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijíma konkrétne predpisy, opatrenia a podmienky potrebné na jednotné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 834/2007 vo všetkých členských štátoch. Mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy a rovnako by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktoré sa týkajú prideľovania číselných kódov v rámci systému kontroly, uvádzania pôvodu výrobkov a jednotných pravidiel výmeny informácií, ktoré majú zasielať členské štáty, tretie krajiny, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, alebo ktoré má sprístupňovať Komisia, alebo uverejňovania daných informácií, ako aj uznávania tretích krajín a štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti a zhody. V záujme jasnosti by sa znenie odkazov na európsku normu EN 45011 alebo na ISO usmernenie 65 malo harmonizovať s ostatnými relevantnými aktmi Únie. I z toho dôvodu považujem za opodstatnené predmetné nariadenie (ES) č. 834/2007 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo, kadangi pagal Sutartį dėl ES veikimo (SESV) dabartinis Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 turi būti suderintas remiantis įgyvendinamojo pobūdžio ir deleguojamojo pobūdžio priemonių atskyrimo principu. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė „deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas“. Sutartyje tokiu būdu Komisijos priimti teisės aktai vadinami deleguotaisiais teisės aktais (290 straipsnio 3 dalis). Siekdama geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, susijusius su ekologiškų produktų kokybe, ir užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai tinkamai taikytų taisykles, taip pat užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir sklandžią prekybą, Komisija deleguotaisiais teisės aktais priima šiam reglamentui taikyti būtinas specialias taisykles, priemones ir sąlygas (pvz., dėl leidimo produktus ir medžiagas naudoti ekologinėje gamyboje, jų įtraukimo į ribotą sąrašą arba išbraukimo iš jo 16 ir 21 straipsniuose nustatytais tikslais; dėl maistui perdirbti naudojamų perdirbimo metodų; dėl draudimo naudoti GMO ir produktus, pagamintus iš GMO arba naudojant GMO, taikymo sąlygų. Dėl ženklinimo taisyklių, reikalavimų ir specialių Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo pateikimo, turinio, dydžio ir dizaino kriterijų, taip pat jo naudojimo pagal IV antraštinę dalį sąlygų ir teisių ir kt.).

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juin (PPE), par écrit. – Le rapport vise à aligner le règlement existant au régime des actes délégués et des actes d'exécution, qui sont des pouvoirs attribués à la Commission par l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Cette mise à jour n'a pas vocation à affecter les dispositions essentielles originellement prévues. Afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs quant à la qualité des produits biologiques et de garantir le bon fonctionnement du marché unique, la Commission adopte les mesures nécessaires à l'application du Règlement. Ces mesures concernent notamment l'autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans le cadre de la production biologique et les règles d'étiquetage. J'ai voté en faveur de ce rapport, adopté par le Parlement européen à une très large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − As we well know, the issue on how decisions authorising certain products and substances are taken (by means of delegated or implementing acts) is a horizontal one. In case of organic farming products the authorisation procedure is even more general, because there is no application by individual operators. Authorisations are done in a general manner by the Commission upon a request of a Member State. The Commission has proposed in Article 16(1) and 21(1) to authorise these substances by means of delegated acts. Although Parliament supported this position, the Council has changed these provisions to implementing acts. The position of the European Parliament in the third reading on Art. 16 and 21 was to move the list of substances into annexes of the basic act which will then be modified by the ordinary legislative procedure. The ECR is in favour of the committee's approach of supporting the use of delegated acts in as many instances as possible. For this reason, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La presente relazione chiede, conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che l’attuale regolamento (CE) n. 834/2007 sia allineato applicando il principio della distinzione tra misure aventi natura di esecuzione e misure aventi natura delegata. Per rispondere meglio alle aspettative dei consumatori riguardo la qualità dei prodotti biologici, la Commissione ha adottato norme specifiche per l’applicazione di tale regolamento. In questa direzione, la Commissione ha effettuato una precisa distinzione tra le disposizioni e, pertanto, esprimo il mio voto favorevole alla risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Deşi de natură tehnică, regulamentul în discuţie are o importanţă deosebită întrucât producţia ecologică reprezintă 5% din suprafaţa agricolă a UE şi vânzări de 18 miliarde EUR (produse ecologice certificate). Modificările aduse la regulamentul anterior se referă la cerinţele pentru producători şi autorizarea anumitor produse, sigla ecologică a UE şi aspecte legate de auditul organismelor şi autorităţilor de control. În opinia mea însă, această revizuire a regulamentelor vizează aspecte pur administrative. Este nevoie în continuare ca, pe viitor, să acţionăm pe fond pentru o simplificare a regulamentelor în beneficiul agricultorilor şi producătorilor din domeniul producţiei ecologice.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal and share the point of view of the rapporteur on this proposal. The Commission has drawn an accurate distinction between more general provisions, establishing additional elements (Article 290) and more technical elements that are very much connected with the discretion that Member States enjoy in implementing this measure (Article 291).

Therefore no amendments on the classification of delegated and implementing acts are proposed to the proposal for a regulation to amend Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Siekiant teisinio aiškumo ir tikrumo, šiuo metu galiojanti reglamentas turi būti suderintas su įgyvendinamojo pobūdžio ir deleguojamojo pobūdžio priemonių atskyrimo principu. Tokiu būdu bus geriau atsižvelgiama į vartotojų lūkesčius dėl ekologiškų produktų kokybės Be to, bus atitinkamos institucijos ir kiti susiję subjektai galės efektyviau taikyti taisykles ir bus sukurtos palankios sąlygos bendros rinkos ir prekybos sklandžiam veikimui. Manau, kad yra tikslinga Komisijai pavesti deleguotaisiais teisės aktais priimti šiam reglamentui taikyti būtinas specialias taisykles, priemones ir sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση ειδικών κανόνων προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των βιολογικών προϊόντων, η ορθή εφαρμογή των κανόνων από τις οικείες αρχές, τους φορείς και τις επιχειρήσεις, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του εμπορίου καθώς και η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Πράγματι, υπάρχει πλήθος καταγγελιών - και στην Ελλάδα - για προϊόντα που φέρουν την σήμανση των βιολογικών χωρίς, ωστόσο, να είναι, γεγονός που προκαλεί εξαπάτηση των πολιτών και στρέβλωση της αγοράς. Στην έκθεση την οποία και υπερψήφισα, το ΕΚ επικυρώνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζει ομοιόμορφες συνθήκες για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζουν την σωστή επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Uma vez que de acordo com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o atual Regulamento (CE) n.º 834/2007 deve ser alinhado com base no princípio da distinção entre medidas de execução e medidas delegadas, votei favoravelmente o presente relatório que procede ao alinhamento do referido regulamento com os artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuale regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere allineato applicando il principio della distinzione tra misure aventi natura di esecuzione e misure aventi natura delegata. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, con particolare riferimento, ad esempio, ai dettagli e le specifiche circa il contenuto, la forma e la modalità di notifica, presentazione e scambio delle informazioni. Considerando che la Commissione ha effettuato una ripartizione accurata tra le disposizioni, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Podprl sem Poročilo o predlogu uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ker podpiram namero Komisije, da vnese za proizvajalce in za potrošnike bolj jasna pravila. Na podlagi teh pravil bodo potrošniki lažje ugotavljali kakovost proizvodov oziroma pridelkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. De acordo com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o atual Regulamento (CE) n.º 834/2007 deve ser alinhado com base no princípio da distinção entre atos de execução e atos delegados. Nesta proposta, a Comissão procedeu a uma repartição rigorosa entre disposições de natureza mais geral, estabelecendo elementos adicionais (art. 290.°) e elementos de natureza técnica que estão profundamente associados ao poder de decisão de que os Estados-Membros dispõem relativamente à implementação destas medidas (art. 291.°). Por conseguinte, não são propostas alterações à proposta de alteração do Regulamento (CE) n.º 834/2007 relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que diz respeito à classificação de atos delegados e atos de execução. Votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In order to better take account of the expectations of consumers regarding the quality of organic products and to ensure the adequate application of rules by the authorities, bodies and operators concerned and the proper functioning of the single market and trade, the Commission shall, by means of delegated acts, adopt specific rules, measures and conditions necessary for the application of this Regulation (e.g. the authorisation of products and substances for use in organic production, their inclusion in a restricted list or the withdrawal from that list for the purposes of Articles 16 and 21; the processing methods for processed food; the conditions of application of the prohibition on the use of GMOs and products produced from or by GMOs; the labelling rules, requirements and specific criteria as regards presentation, composition, size and design of the organic logo of the European Union as well as the conditions and rights of its use, in accordance with Title IV etc.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of the proposal because it takes into account the expectations of consumers regarding the quality of organic products and it ensures the adequate application of rules by the authorities throughout the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Siccome è stato impossibile raggiungere un accordo sulle questioni orizzontali (collegate in diversi dossier sull'allineamento) tra il Consiglio e il Parlamento europeo durante i triloghi informali, tutti i fascicoli sull'allineamento in ambito agricolo e che abbiamo discusso in questa plenaria non saranno più trattati separatamente, ma saranno invece ripresi nell'ambito del processo di riforma della PAC e dei sui quattro pacchetti legislativi che ci accingiamo ad emendare a livello di commissione agricoltura. Tali negoziati non hanno portato ad un accordo principalmente a causa della riluttanza del Consiglio ad accettare l'applicazione dell'art. 290 sugli atti delegati, secondo la proposta della Commissione. Pertanto, in seno alla commissione AGRI abbiamo deciso di votare tutte le relazioni in plenaria separatamente, al fine di confermare la posizione adottata a livello di commissione. Mi auguro che il voto favorevole mio e dei miei colleghi serva ad inviare un segnale forte al Consiglio in vista degli imminenti negoziati sulla riforma della PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) define que o atual regulamento de produção biológica e rotulagem dos produtos biológicos deve ser alinhado com base no princípio da distinção entre medidas de execução e medidas delegadas. Segundo o artigo 290.º do TFUE, o legislador deve "delegar na Comissão o poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo". Concordo com o presente relatório devido ao facto de considerar que os atos delegados definidos pela Comissão Europeia visam melhorar as expectativas dos consumidores em relação à qualidade dos produtos biológicos, garantir a aplicação adequada das regras pelas entidades, organismos e operadores em causa e o correto funcionamento do mercado interno e do comércio. Considero ainda fundamental que, no contexto dos trabalhos preparatórios dos atos de execução, a Comissão Europeia continue a auscultar os grupos consultivos, para que as partes interessadas e as ONG se possam expressar de forma regular e estruturada.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat in favoarea raportului privind producția ecologica si etichetarea produselor ecologice. Consider ca operatorii trebuie să respecte normele de producție stabilite la nivel european, precum și măsurile și condițiile necesare pentru punerea lor în aplicare. Pentru punerea in aplicare a acestui regulament, Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte de punere în aplicare cu privire la atribuirea numerelor de cod în cadrul regimului de control, la indicarea originii produselor și la norme uniforme privind schimbul de informații pe care trebuie să le transmită statele membre, țările terțe, autoritățile de control și organismele de control. Este importanta publicarea acestor informații precum si a informațiilor privind recunoașterea țărilor terțe, a autorităților de control și a organismelor de control în scopuri de echivalare și conformitate. Consider ca sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică poate fi utilizată în etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor care îndeplinesc cerințele stabilite de prezentul regulament. Este necesara realizarea unei aplicări uniforme a prezentului regulament în Uniune în special a metodelor și condițiilor care trebuie luate în considerare pentru certificarea electronică in vederea asigurării transparenței prin intermediul unui schimb de informații rapid, eficient, exact și rentabil.

 
  
  

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório, pois traduz-se essencialmente em mais uma proposta de alinhamento legislativo decorrente das exigências do Tratado de Lisboa que deu ao Parlamento Europeu poderes de co-decisão em matéria de legislação agrícola. Assim, concordo com o facto de, no sentido de evitar concorrência injusta no mercado, a Comissão possa recorrer a atos executivos para atuar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour éviter que la législation de l'UE ne soit trop compliquée et technique, le Traité de Lisbonne a modernisé le système permettant de déléguer certains pouvoirs à la Commission européenne, en cas de changements législatifs mineurs. Ici, la proposition se limite aux seules modifications nécessaires à cette adaptation et j’ai approuvé cette mise en conformité.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport întrucât sunt de părere că este nevoie ca legislaţia actuală să fie adaptată, cât de repede posibil, la noua realitate juridică. Astfel, regulamentul privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă trebuie să fie şi el modificat în mod corespunzător. În acest sens, susţin propunerea Comisiei, care are în vedere o utilizare coerentă a dispoziţiilor privind actele delegate şi actele de punere în aplicare. Subliniez, în acelaşi timp, importanţa alinierii prezentului regulamentul la dispoziţiile din tratat, în ceea ce priveşte competenţele de executare. Atrag atenţia asupra importanţei acestei adaptări în contextul actual, al viitoarei reforme a politicii agricole comune, ce ar trebui să se desfăşoare în condiţii cât mai bune.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi šis pasiūlymas yra vienas iš kelių Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų derinimo, siekiant pritaikyti žemės ūkio teisės aktus prie naujų nuostatų, kaip numatyta Lisabonos sutartyje. Derinimo procedūra susijusi su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsniais. Norint atnaujinti esamas nuostatas atsižvelgiant į teisinę realybę, būtina patikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 485/2008 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalies nuostatas. Remiantis kriterijais, taikomais kiekvienam teisės aktų tipui, buvo detaliai išanalizuotas Komisijos pasiūlymas ir nustatytos sritys, kuriose buvo patenkintos deleguotiesiems aktams taikomos sąlygos. Vėliau buvo patikrintos įgyvendinimo aktams taikomos sąlygos. Nenuoseklumų nebuvo pastebėta. Deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatų naudojimas šiuose straipsniuose yra tinkamas. Tačiau straipsnių, susijusių su įgaliojimų suteikimu, formuluotės dalys neatitinka nei standartinių šių straipsnių formuluočių, dėl kurių buvo sutarta Bendrojo susitarimo projekte, nei formuluočių, kurioms institucijos pritarė priimdamos Reglamentą Nr. 438/2010, ir todėl jų pakeitimas yra būtinas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.° 73/2009 estabelece as regras para o atual sistema de pagamentos directos aos agricultores, que serão substituídas por outras propostas na reforma da PAC para o período 2014-2020. Nas suas propostas para o quadro financeiro plurianual da PAC para o período 2014-2020, a Comissão propõe que se utilize uma reserva para a crise para abordar a necessidade de financiamento adicional devido a crises repentinas na agricultura. Concordo com a solução contida no relatório e por isso votei a favor da proposta do meu colega, porque considero que é necessário para manter a estrutura financeira existente para o ano de 2013 para garantir a continuidade de pagamentos e níveis de apoio em um desenvolvimento agrícola eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − Changes to the EU's comitology system render certain parts of Council Regulation (EC) No 485/2008 out of date. It is important that legislation concerning the European Agricultural Guarantee be modified to ensure the efficiency of the system's financing. With this in mind, I support the Rapporteur's proposals and am thus in favour of these amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că, acest nou sistem cu o structură pe două niveluri, care cuprinde acte delegate și acte de punere în aplicare (prima categorie include dreptul de veto al Parlamentului) și care permite Comisiei să își exercite competențele de executare este unul foarte bun.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta proposta de " transição" sobre as disposições financeiras para 2013 referentes aos Estados-Membros que aderiram à União Europeia após 2004, por considerar que se deverá evitar uma redução do apoio em 2013 , nos setores que beneficiem até 2012 de pagamentos diretos nacionais complementares, já que tal possibilidade não se encontra disponível para 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As questões em torno dos atos legislativos da União, mormente quanto à sua delimitação, vêm ocupando uma parte importante da actividade desta câmara. Compreendo que assim seja e que se procure que, sistematicamente, a ordem jurídica comunitária se mostre coerente e suficientemente entendível. É um processo essencialmente formal mas que carece de ser realizado porquanto as consequências materiais de uma eventual desadequação poderia contender com o equilíbrio de poderes no seio da União e, mais grave que isso, pôr em causa direitos dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Gostaria de começar por felicitar o colega Capoulas Santos pela excelência do seu relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o regulamento (CE) n.º 485/2008 do Conselho relativo aos controlos, por parte dos Estados-Membros, das operações que fazem parte do sistema de financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). O Tratado de Lisboa alterou o antigo sistema de comitologia (reforçando os poderes do PE que agora dispõe de direito de veto nos atos delegados) substituindo-o por uma estrutura de dois níveis: atos delegados e atos de execução, sendo, pois, necessário proceder a um novo alinhamento do atual corpo legislativo. Todos os exercícios de alinhamento são exercícios essencialmente técnicos mas que contêm uma certa sensibilidade política e suscitam sempre alguma controvérsia. Congratulo-me, por isso, que esta questão tenha sido discutida no Parlamento Europeu (PE) antes do debate da reforma da Política Agrícola Comum (PAC). Votei favoravelmente este relatório e partilho da quase totalidade das intervenções sobre a necessidade de o PE assumir uma posição firme e coesa na defesa do seu papel de controlo na comitologia de acordo com a sua nova condição de colegislador.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Lisabonskou zmluvou sa ruší starý systém komitológie, ktorý sa zakladal na klasických komitologických postupoch (konzultačný, riadiaci, regulačný) a regulačnom postupe s kontrolou. Tento systém sa teraz nahrádza dvojstupňovou štruktúrou, ktorá pozostáva z delegovaných a vykonávacích aktov (delegované akty zahŕňajú aj právo veta Parlamentu), čo umožňuje Komisii uplatňovať právomoci v oblasti zavádzania a vykonávania aktov. Platné právne predpisy preto treba zosúladiť s touto novou právnou realitou.

Jedným z prvých návrhov je zosúladenie tohto návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi. Návrh sa obmedzuje len na úpravy, ktoré si vyžaduje zosúladenie. Na základe Lisabonskej zmluvy je potrebné uviesť právomoci udelené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 485/2009 do súladu s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa rozlišujú dva typy aktov Komisie – delegované akty a vykonávacie akty. Časti znenia článkov, ktoré sa týkajú delegovania nekorešpondujú so štandardným znením pre tieto články, ako bolo schválené v spoločnej dohode, ani s formuláciou, na ktorej sa inštitúcie dohodli v nariadení 438/2010, preto sa domnievam, že je potrebné ich zmeniť a doplniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl pasiūlymo, kadangi pasiūlymu yra keičiamas Reglamentas Nr. 485/2008 įtraukiant vieną nuostatą dėl deleguotųjų aktų (1 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatomas sąrašas priemonių, kurioms reglamentas nėra taikomas). Pirmajame Reglamento Nr. 485/2008 1 straipsnio 2 dalies sakinyje pateikiama nuoroda į Reglamentą Nr. 1782/2003(1), kuris nebegalioja ir buvo pakeistas Reglamentu Nr. 73/2009(2), o ši nuostata pasiūlymu nebuvo pakeista, todėl yra reikalingas pakeitimas. Lisabonos sutartimi panaikinama sena komitologijos sistema, kuri buvo paremta klasikinėmis komitologijos procedūromis (patariamąja, administravimo, reguliavimo) ir reguliavimo procedūra su tikrinimu. Toji sistema pakeičiama dviejų pakopų sistema, kuri susideda iš deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų (pirmuoju atveju Parlamentas turi veto teisę) ir suteikia Komisijai įgyvendinimo ir vykdymo įgaliojimus. Tokiu būdu esamos teisės normos turi būti suderintos su šia nauja teisine realybe. Vienas iš pirmųjų pasiūlymų yra suderinti šį pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 485/2008 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo. Pasiūlymas apsiriboja tik pakeitimais, kurie atliekami siekiant suderinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport vise à aligner le Règlement existant au régime des actes délégués et des actes d'exécution, qui sont des pouvoirs attribués à la Commission par l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Cette mise à jour n'a pas vocation à affecter les dispositions essentielles originellement prévues. Par ailleurs, le rapport prévoit une clarification du texte en ce qui concerne les conditions de délégation des actes. J'ai soutenu ce rapport adopté à 654 voix par le Parlement européen en session plénière de juillet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD), in writing. − I note the near consensus (95%) with which this vote passed. I cannot but conclude that European deputies share my strong support for European agriculture and wish to see the sector continue to thrive.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this proposal. The Treaty of Lisbon abolishes the old comitology system, which was based on the classic comitology procedures (advisory, management, regulatory) and the regulatory procedure with scrutiny. This system is now replaced with a two-tier structure, consisting of delegated and implementing acts (the former including Parliament’s right of veto), which enable the Commission to exert powers in implementation and execution. Thus, the existing body of legislation has to be aligned to this new legal reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório em que se apoia a proposta da Comissão Europeia que se limita unicamente às modificações necessárias ao alinhamento do Sistema de financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia com os artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona i poteri conferiti alla Commissione devono essere allineati alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea basate su una classificazione in poteri delegati e in competenze di esecuzione. Considerando che alcune parti della formulazione degli articoli sulla delega non corrispondono alla formulazione standard per tali articoli convenuta nel progetto di intesa comune né alla formulazione concordata dalle istituzioni nel regolamento n. 438/2010, e pertanto devono essere emendate, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório diz respeito à proposta de regulamento, que altera o Regulamento (CE) n.º 485/2008 do Conselho, relativo aos controlos, pelos Estados­Membros, das operações que fazem parte do sistema de financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia. No essencial, o que se pretende é alinhar este diploma com as novas disposições do Tratado de Lisboa relativas ao exercício das competências de execução da Comissão. Votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em dezembro de 2010, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento relativa aos controlos, pelos Estados-Membros, das operações que fazem parte do sistema de financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia. Com a presente proposta pretende-se identificar os poderes delegados e as competências de execução da Comissão no referido regulamento e estabelecer os processos de adoção dos atos em questão. Subscrevo o relatório apresentado pelo meu colega deputado que garante uma aplicação uniforme de regras e disposições comuns a todos os Estados-Membros da União Europeia, evitando assim disparidades de mercado ao nível do financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de garantia.

 
  
  

Informes: Paolo De Castro (A7-0158/2011, A7-0161/2011 y A7-0322/2011), Giovanni La Via (A7-0209/2011), Martin Häusling (A7-0215/2011) y Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), in writing. − I abstained on the Agriculture reports on alignment. These reports align the existing body of agricultural legislation to the new legal reality, which is the system of delegated and implementing acts. Reports which use delegated acts are those on which the parliament has a right of veto.

Although I am opposed to the Common Agricultural Policy, I recognise that the principle of protecting Parliament’s right of veto, where it has been legally given (in the Lisbon treaty), is a principle that needs to be protected. This principle will go beyond agricultural reports. Because of this, because I do not wish the Commission to make decisions in which Parliament should co-legislate, I abstained on these reports.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Il pacchetto di regolamenti di base sulla PAC da adottare a Lisbona ha subito un grande ritardo a causa della rigidità del Consiglio e a causa di uno slittamento della Presidenza Polacca che ci ha impedito di concludere gli accordi precedentemente definiti. Oggi ci ritroviamo ad affrontare non solo i vecchi regolamenti del pacchetto, ma anche nuovi testi sulla PAC e a votare l'adattamento a Lisbona, approvato in COMAGRI nell'aprile del 2011. Le modifiche del Trattato di Lisbona, che aboliscono il vecchio sistema di comitologia, che consentono alla Commissione di esercitare competenze in materia di attuazione e di esecuzione e che modificano il ruolo del Consiglio Europeo, il quale può su proposta della Commissione adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, ci mostrano ancor di più l'importante ruolo del Parlamento. Si rende necessario quindi allineare il corpo legislativo alla nuova realtà giuridica, un sistema alternativo congruo con gli articoli 290 e 291, un sistema che permetta a noi, Parlamento europeo, di agire per la salvaguardia di allevatori, terreni, prodotti e mercati agricoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), in writing. − I abstained on the agriculture reports on alignment. These reports align the existing body of agricultural legislation to the new legal reality, which is the system of delegated and implementing acts. Reports which use delegated acts are those on which the parliament has a right of veto. Although I am opposed to the Common Agricultural Policy, I recognise that the principle of protecting Parliament’s right of veto, where it has been legally given (in the Lisbon treaty), is a principle that needs to be protected. This principle will reach beyond agricultural reports. Because of this, because I do not wish the Commission to make decisions in which Parliament should co-legislate, I abstained on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony dotychczasowa procedura ustawodawcza, tzw. komitologia, została zastąpiona systemem, na który składają się tzw. akty delegowane oraz akty wykonawcze. W ramach aktów delegowanych Komisja Europejska może przyjmować dokumenty nieustawodawcze o mniej istotnym znaczeniu, uzupełniające lub modyfikujące istniejące już normy prawne. Akty wykonawcze natomiast mają zastosowanie w przypadku ustawodawstwa, które musi zostać wdrożone we wszystkich państwach członkowskich na jednolitych warunkach.

Dla nas, jako europosłów, największe znaczenie ma udział Parlamentu Europejskiego w podejmowaniu decyzji i nadzorowaniu wdrażania ustawodawstwa. Więcej przywilejów dają nam w tym przypadku akty delegowane, gdzie możemy określić warunki, na jakich KE może wdrażać prawo (w przypadku aktów wykonawczych, PE po wydaniu decyzji zostaje w pewnym sensie „odsunięty” od dalszych prac). Dlatego też uważam, że powinniśmy dążyć do zakwalifikowania jak największej ilości dossier do aktów delegowanych, co umożliwi nam dalszy wgląd i kontrolę nad przyjętymi projektami. Oczywiście jest to związane z dodatkowym obciążeniem administracyjnym i niezbędne może okazać się zwiększenie siły „przerobowej” PE, a więc zatrudnienie ekspertów prawnych i pozostałej kadry, która będzie mogła się zająć dostosowaniem naszej codziennej pracy do nowych procedur.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This is one of several Commission proposals on alignment aiming to update the actual agricultural legislation to the new provisions as foreseen in the Lisbon Treaty. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Alături de majoritatea covârşitoare a colegilor, am votat în favoarea întregului pachet propus de Comisia pentru agricultură cu privire la alinierea la prevederile Tratatului de la Lisabona. Acest pachet nu este important numai prin prevederile conţinute, ci mai ales prin faptul că apără noile noastre prerogative, de co-decident în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, conferit prin tratat. Parlamentul trebuie să îşi apere aceste prerogative, să le exercite conform mandatului oferit de alegători, mai ales acum, în perioada marilor dezbateri privind viitorul PAC.

 
  
  

Recomendacíon: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Concordo com este relatório pois visa assegurar a manutenção de compromissos previamente estabelecidos no âmbito do comércio entre a UE e a Rússia, uma parceria que agora deve ser vista também à luz do novo quadro legal vindo da Rússia, decorrente da sua integração na Organização Mundial do Comércio.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on EU-Russia Agreement on the preservation of commitments on trade in services. This EU-Russia agreement contained in the current EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement must be viewed in the light of the new legal framework arising from Russia’s recent accession to the World Trade Organisation. As a result of that accession, Russia will become a country that is relatively open to foreign services. Although Russia has agreed to lower its barriers to trade and investment and to grant more favourable treatment than it did previously to foreign service providers in 11 sectors covering professional services, IT services, construction, postal services, telecommunications, media, transport, distribution, tourism and travel, and financial services, we, Members of the EP, urge the Russian Government to make major adjustments in the Russian law, in particular trade and competition law and customs regulations, in order to be able to implement those concessions. The EP and all European community expect that the commitments made by Russia would not only provide new business opportunities for EU firms; they would also improve the business environment – not least as regards non-discrimination and free competition – for EU exporters and investors already working with Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les négociations relatives à l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) auront duré près de deux décennies. C’est désormais presque acquis, il ne reste plus qu'au parlement russe à voter avant fin juillet l'accord d'entrée à l'OMC. Cette semaine, j'ai approuvé plusieurs accords qui sont plus favorables à l'Union européenne que ceux qui résulteront des règles de l'OMC. Les entreprises de l'UE devraient bénéficier de conditions plus avantageuses en vertu de cet accord qui va améliorer les conditions des fournisseurs de services qui s'établissent dans le pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už siūlymą dėl naujo dvišalio ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo dėl prekybos paslaugomis sudarymo, pakeisiančio 1994 m. sudarytą Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Rusijai įstojus į Pasaulio prekybos organizaciją ir laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS), prekyba paslaugomis bus liberalizuojama ir užsienio paslaugų tiekėjams bus suteiktos daug didesnės galimybės patekti į rinką. Svarbu, kad ES ir Rusija atnaujintų beveik dvidešimties metų senumo dvišalių įsipareigojimų sąlygas, siekiant, kad ES gautų papildomų nuolaidų, lyginant su daugiašaliu režimu, ir išlaikytų dabartinius Rusijos įsipareigojimus dėl Europos paslaugų teikėjų patekimo į rinkas jūrų prekybos ir laikino darbuotojų judėjimo darbo tikslais sektoriuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii deoarece încheierea Acordului UE-Rusia cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii se înscrie în noul cadru juridic generat de aderarea Rusiei la OMC, permiţând o mai mare deschidere a pieţei ruse faţă de serviciile din Uniunea Europeană, precum şi condiţii mai bune pentru actorii economici europeni, deja prezenţi pe piaţa serviciilor din Rusia, prin prevederile privind nediscriminarea şi libera concurenţă. Beneficiile vor fi importante pentru furnizorii europeni de servicii, în condiţiile în care exportul în acest domeniu a atins o cifră de afaceri de 22,6 miliarde de euro în 2010, reprezentând 20% din totalul exporturilor UE în Rusia.

În plus, acordul bilateral va permite investitorilor europeni să beneficieze în continuare de un regim preferenţial mai favorabil decât cel oferit de regimul comercial multilateral, în două domenii (comerțul maritim și circulația temporară a angajaților în scopuri profesionale) în care angajamentele actuale în raport cu Uniunea, conform Acordului de parteneriat şi cooperare încheiat în 1994, sunt mai stricte decât cele pe care şi le va lua Rusia odată cu aderarea oficială la OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący, Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu daje nowe możliwości w relacjach Unii z tym krajem. Powoduje jednakże, że dotychczasowe bilateralnie porozumienia mogą zmienić charakter, ponieważ Rosja staje się odtąd krajem zdecydowanie bardziej otwartym w kwestii zagranicznej wymiany usług. Także więc usługodawcy z krajów Wspólnoty otrzymają większe możliwości dostępu do rosyjskiego rynku, co w znacznym stopniu dotyczy Polski, jako sąsiada. Cieszy zobowiązanie rosyjskiego rządu do obniżenia barier w handlu i inwestycjach dotyczących kluczowych sektorów usługowych, co wyraża się przykładowo pełnym dostępem świadczeń informatycznych oraz budowlanych. Otwarte dla cudzoziemców zostały także usługi związane z transportem lądowym i wodnym. Istotne są również ułatwienia związane z przemieszczaniem się osób w ramach przedsiębiorstw. Popieram niniejszą, jak i pozostałe rezolucje dotyczące wielostronnego pakietu regulującego przystąpienie Rosji do WTO. Liczę przy tym na pełną liberalizację rosyjskiego rynku w przyszłości.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla raccomandazione del collega Susta in quanto con l'ingresso nell'OMC la Federazione russa è tenuta a impegnarsi nell'adeguare gli accordi commerciali con gli altri paesi parti ai principi del libero scambio. Con l'accordo sulla riduzione delle restrizioni nel settore russo dei servizi l'Unione europea trarrà elevati benefici in un settore che ad oggi rappresenta il 20% delle esportazioni europee verso la Federazione russa.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux accords UE-Russie en ce qui concerne le commerce des services contenus dans l'actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie. En devenant membre de l'Organisation mondiale du commerce, la Russie s'est engagée à mettre en place un libéralisme économique plus ouvert par le biais d'accords commerciaux bilatéraux avec l'Union européenne. Ces accords constituent un véritable progrès dans le sens d'une plus grande ouverture de certains secteurs aux fournisseurs étrangers. La Russie s'est également engagée à promouvoir une plus large offre de services et une plus forte qualité de service. Il faut noter que ces changements structurels nécessitent des ajustements du droit russe, particulièrement en matière de droit commercial et de droit de la concurrence. L'Union européenne, par ce rapport, souhaite envoyer un signal fort de soutien à la Russie dans la poursuite de ces réformes, qui augurent d'un renforcement de leurs relations commerciales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui demande le maintien d'un régime bilatéral UE-Russie plus favorable que celui adopté au niveau international. Du fait de son adhésion à l'OMC, la Russie s'est engagée à libéraliser son régime commercial dans de nombreux secteurs des services. Cependant, dans les secteurs du commerce maritime et des mouvements temporaires d'employés à des fins professionnelles, les engagements de la Russie sont en-deçà de ceux conclus dans l'accord bilatéral existant avec l'Union européenne. Je me réjouis donc de l'adoption de ce rapport qui constitue un pas supplémentaire dans la défense de nos intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoiei a aprovação do presente Acordo porque representa uma nova etapa na cooperação comercial envolvida com a Rússia, quando o país aderiu à OMC. A abertura dos serviços no mercado russo (telecomunicações, seguros, turismo, transportes, etc.) à concorrência estrangeira é um verdadeiro desafio, tanto para os consumidores russos, que beneficiam de uma maior gama de serviços e melhorados, como para nossos negócios na UE, que irá encontrar novos mercados.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de cet accord, qui constitue une nouvelle étape dans la coopération commerciale engagée avec la Russie, au moment où ce pays entre à l'OMC. L'ouverture du marché russe des services (télécommunications, assurances, tourisme, transports, etc.) à la concurrence étrangère représente un véritable enjeu, tant pour les consommateurs russes, qui bénéficieront d'une offre de services plus grande et de meilleure qualité, que pour nos entreprises européennes, qui trouveront de nouveaux débouchés!

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Teknintettel arra, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolata hosszú távon fogja meghatározni, mind a térség gazdasági fejlődését, mind pedig ezen kapcsolatok méginkább történő elmélyítése esetén a térség politikai stabilitását, elismeréssel adózom Oroszország felé, és támogatom a jelentést, amiért Oroszország vállalta, hogy leépíti a kereskedelem és a befektetések előtt álló akadályokat, és a korábbinál kedvezőbb elbánásban részesíti a szolgáltatásnyújtókat 11 ágazatban. Magyarország az Euróapi Unió keleti térsége, földrajzi adottságainál fogva is érdekelt az Oroszországgal történő megállapodásban. Az Európai Unió és Oroszország között megkötendő, az 1994-es partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe léptetendő, jelenleg tárgyalás alapját képező kétoldalú „Új megállapodás” kereskedelmi részének keretében célszerű aktualizálni a közel húsz évvel ezelőtti kétoldalú kötelezettségvállalások feltételeit, különösen abból a célból, hogy az orosz fél további kötelezettségeket vállaljon a „Szolgáltatások kereskedelme és a letelepedéssel kapcsolatos jogok” fejezet szerinti 3. és 4. módozaton belül. E fejezetnek erőteljesebben meg kellene határoznia az orosz területen letelepedő európai szolgáltatásnyújtók jogait is. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor csak támogatni tudom ezt a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o " Acordo UE-Rússia relativo à manutenção dos compromissos em matéria de comércio de serviços" por considerar que este acordo de parceria e cooperação deve ser visto à luz do novo quadro legal decorrente da recente adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio, designadamente, através do " Novo Acordo " bilateral com vista a obter compromissos suplementares que garantam mais solidamente os direitos dos prestadores de serviços europeus quando se estabelecem no território russo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A abertura do mercado russo é sempre um bom sinal para a União Europeia. A sua entrada na Organização Mundial do Comércio constitui uma boa notícia e, bem assim, uma oportunidade importante para a Europa. Não obstante as múltiplas questões que subsistem e os bloqueios informais a uma maior liberalização das trocas com a Rússia, creio que este é mais um passo no sentido certo. É hoje evidente não apenas a grande dependência de parte da Europa em relação à energia russa mas, também, as hipóteses de sucesso para as empresas de serviços europeias na Rússia. Apesar das desconfianças naturais em quem se manteve tantos anos em clima de confronto, estou em crer que teremos a ganhar se conseguirmos promover uma maior integração entre os dois espaços e se a União for capaz de fazer da Rússia um parceiro estratégico de primeira grandeza. Quer a UE quer a Rússia enfrentam hoje desafios geoestratégicos importantes que seriam mais facilmente vencidos se ambos optassem por concertar posições.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente recomendação versa sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia (UE) e o Governo da Federação da Rússia no que respeita à manutenção dos compromissos em matéria de comércio de serviços contidos no Acordo de Parceria e Cooperação (APC) UE-Rússia em vigor, tendo em conta o pedido de adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC). A Rússia é um parceiro estratégico da UE que, ao integrar a OMC, se abre aos serviços estrangeiros após cerca de vinte anos de reformas tímidas de privatização e liberalização da sua economia nacional. Esta abertura, ainda que gradual, permitirá, aos prestadores de serviços estrangeiros, apostarem em setores como a construção, a informática, serviços profissionais, telecomunicações, transportes, serviços postais, meios de comunicação social, distribuição, serviços de turismo e viagens e serviços financeiros. Congratulo-me com a adesão da Rússia à OMC e com as vantagens daí decorrentes, bem como com o fato de que, com este novo acordo que vai substituir o APC de 1994, a UE continuar a beneficiar de um regime mais favorável no que respeita ao comércio marítimo e ao movimento temporário de funcionários para fins profissionais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A celebração deste Acordo é um passo em frente há muito aguardado pelos grupos económicos das grandes potências da UE. O processo de adesão da Rússia à OMC implica um processo de liberalizações e privatizações em várias áreas, nomeadamente na área dos serviços, abrindo o seu mercado ao investimento estrangeiro. O mercado dos serviços começou a desenvolver-se na Rússia apenas nos anos 1990, após o fim da União Soviética e depois da vitória da contrarrevolução que desmantelou um importante setor público dos serviços.

Com este Acordo, a Rússia abdica de uma parte da sua soberania e compromete-se a banir praticamente todo o tratamento preferencial nacional, a fim de permitir o acesso ao seu mercado dos serviços aos grupos económicos da UE. Os beneficiários deste acordo assinado pela UE são os de sempre: os grandes grupos económicos das grandes potências que veem assim criadas oportunidades de negócios suplementares numa área em que poderão ter vantagem competitiva. Quem nada ganha e tudo perde com este Acordo são também os de sempre: os trabalhadores deste setor ameaçados pelo despedimento, as PME ameaçadas pela concorrência dos grandes monopólios do setor e os consumidores das classes trabalhadoras que veem os preços subir e a qualidade a diminuir. Por isso o nosso voto só pode ser contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Dohoda EÚ/Rusko o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami obsiahnutých v dohode o spolupráci a partnerstve medzi EÚ a Ruskom sa zaraďuje do kontextu nového právneho rámca v dôsledku nedávneho pristúpenia Ruska k Svetovej obchodnej organizácii. Harmonogram liberalizácie obchodu so službami obsiahnutý v mnohostrannom balíku týkajúcom sa pristúpenia Ruska k WTO poskytne zahraničným poskytovateľom služieb podstatne väčšie možnosti prístupu na trh. Rusko súhlasilo so znížením prekážok pre obchod a investície a zabezpečí ústretovejšie zaobchádzanie so zahraničnými poskytovateľmi služieb ako v minulosti v 11 odvetviach, v ktorých sú zahrnuté profesionálne služby, služby v oblasti informatiky, stavebníctva, poštové služby, telekomunikácie, médiá, doprava, distribúcia, služby v oblasti cestovného ruchu a cestovania a finančné služby. V súčasnosti obchod so službami predstavuje približne 20 % európskeho vývozu do Ruska. Tieto záväzky Ruska nevytvoria iba ďalšie príležitosti na podnikanie pre európske podniky, ale zlepšia tiež situáciu pre vývozcov a investorov z EÚ, ktorí v súčasnosti pracujú s Ruskom, vrátane oblasti nediskriminácie a voľnej súťaže. Zvýšená hospodárska súťaž by mala priniesť väčšiu ponuku služieb a vyššiu kvalitu služieb v Rusku v mnohých oblastiach, čo by mohlo uľahčiť podnikanie všetkých európskych spoločností, ktoré sa v Rusku usadili. Domnievam sa, že je vhodné, aby Parlament dohode udelil súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl susitarimo sudarymo, nes ES privalo sudaryti dvišalį susitarimą su Rusija siekdama gauti papildomų nuolaidų, palyginti su daugiašaliu režimu. Rusijos įsipareigojimais liberalizuoti prekybos režimą suteikiama daugiau teisių daugelyje paslaugų sektorių negu pagal režimą, kuris iki šiol Europos įmonėms taikomas remiantis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, pasirašytu 1994 m. ir įgyvendinamu nuo 1997 m. Europos Sąjungai būtų toliau taikomas palankesnis režimas ir didesnės lengvatos lyginant su daugiašaliu rėžimu. Šiame dvišaliame susitarime apibūdinama, kas yra šie įsipareigojimai išskirtines lengvatas teikti tik Europos Sąjungai. Juo nenustatomi jokie nauji Europos Sąjungos įsipareigojimai. Taip pat pagal šį susitarimą turėtų būti labiau įtvirtintos Europos paslaugų teikėjų teisės jiems steigiantis Rusijos teritorijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Du fait de son adhésion à l'OMC, la Russie prend un certain nombre d'engagements à l'accord général du commerce des services. Cependant, au niveau multilatéral, la Russie a obtenue une libéralisation à géométrie variable dans certains secteurs. Cet engagement à géométrie variable n'est pas envisageable dans le cadre des relations UE-Russie. L'objet de cet accord est donc le maintien d'un régime bilatéral plus équilibré que celui adopté au niveau multilatéral et favorable aux intérêts de l'Union européenne. Le Parlement Européen a adopté ce rapport et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − Hopefully, as a result of accession to the WTO, Russia will become a country that is relatively open to foreign services; nevertheless, today major restrictions on imports of services and the establishment of foreign service providers remain in place in Russia. The EU-Russia agreement regarding the preservation of commitments on trade in services contained in the current EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement should be viewed in the light of the new legal framework arising from Russia’s recent accession to the WTO. Russia's commitments to reduce market access restrictions and put an end to almost all national treatment may have potential benefits for the European Union. For this reason, the EU should continue to monitor how Russia improves its business environment. I voted in favour of this recommendation.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Durch den Beitritt Russlands zur WTO und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen ergeben sich mehr Möglichkeiten für die europäische Wirtschaft. Durch diese Neufassung der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen werden nicht nur die Zugangsmöglichkeiten für Unternehmer, sondern auch die Position für Unternehmen, die sich bereits in Russland niedergelassen haben, verbessert. Ich begrüße dieses Abkommen, da ich es als ein weiteres Mittel zur Verbesserung der Stellung europäischer Klein- und Mittelunternehmen in Russland sehe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal which should help improve access for EU companies to the Russian market for services. The Russian market remains very restrictive and is not in line with their new obligations since becoming WTO members.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La Russie est, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un des partenaires les plus importants de l'Union européenne et ce à bien des égards. Les nombreux accords politiques et économiques qui ont été signés avec le voisin russe prouvent que l'Union européenne le considère comme un partenaire-clé sur la scène internationale. La Russie est d'ailleurs le troisième partenaire commercial le plus important de l'UE. Nous venons d'approuver trois résolutions portant toutes sur des accords commerciaux avec la Russie, favorables aux entreprises de l'Union Européenne. L'adhésion sous peu de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui favorisera un meilleur accès au marché russe, est pour beaucoup dans ces accords. En devenant membre de l'OMC, la Fédération de Russie abaissera ses droits de douane qui sont actuellement de 9,5% en moyenne, à environ 6% d'ici 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EU-Russia agreement regarding the preservation of commitments on trade in services contained in the current EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement must be viewed in the light of the new legal framework arising from Russia’s recent accession to the World Trade Organisation. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car je souhaite une coopération bilatérale entre l'Union européenne et la Russie qui soit plus équilibrée, alors qu'au niveau multilatéral la Russie a obtenu une libéralisation à géométrie variable dans certains secteurs. La Russie s'est engagée à libéraliser son régime commercial dans le cadre de son adhésion à l’OMC. Cet accord souligne la portée de ses engagements qui vont non seulement améliorer la situation des consommateurs russes, qui bénéficieront d'une meilleure offre de services, mais aussi créer des opportunités d'affaires supplémentaires pour les entreprises européennes, les exportateurs et les investisseurs européens travaillant actuellement avec la Russie. Je me félicite donc que le Parlement européen ait adopté ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písomne V dôsledku nedávneho pristúpenia Ruska k Svetovej obchodnej organizácii je nevyhnutné zriadiť nový právny rámec upravujúci vzťahy EÚ/Rusko o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami obsiahnutých v dohode o spolupráci a partnerstve. Rusko je jednou z najväčších svetových ekonomík, krajinou plnou nových príležitostí a výziev. Z tohto dôvodu teda usudzujem, že vzájomné bilaterálne dohody prispejú k nielen k previazaniu ekonomík EÚ a Ruska ale zabezpečia aj vyvážený hospodársky rast oboch zmluvných strán. Liberalizácia obchodu so službami bola jednou z podmienok prístupového procesu Ruska k WTO. Preto pevne verím, že prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi EU a Ruskom prispeje k zlepšeniu vnímania zahraničných poskytovateľov služieb a k jednoduchšiemu prístupu na ruský trh pre európske podniky. Čo je mimoriadne dôležité z tejto spolupráce bude v rovnakej miere profitovať aj Ruská federácia. Dohoda však musí byť uzatvorená na základe spoločných záujmov a uvedomenia si vzájomných práv a povinností. Vytvorenie takéhoto stabilného obchodného prostredia prostredníctvom novej dohody o spolupráci a partnerstve medzi EU a Ruskom napomôže k získaniu ďalších dodatočných ústupkov. V porovnaní s mnohostranným systémom na základe dvojstrannej dohody by mali byť jednoznačne potvrdené práva európskych poskytovateľov služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report consenting to the preservation of commitments on trade in services contained in the current EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement.

With its accession to the World Trade Organisation, Russia has made a commitment to reduce market access restrictions in many areas and put an end to favouring national companies over foreign companies. On the one hand I would like to see prompt and effective implementation of those reforms, yet on the other hand I would hope that successful liberalisation of the economy spills over into liberalisation of society. Improving the access of European companies to the Russian market will hopefully pave the way to European business culture.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiam susitarimui dėl tolesnio įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo, kurio dėka Europos Sąjungai ir toliau bus taikomas palankesnis režimas. Liberalizuojant prekybos režimą daugeliui paslaugų sektorių bus suteikiama daugiau teisių. Manau, kad ES yra tikslinga ir būtina sudaryti dvišalį susitarimą su Rusija, kadangi jau bus suteikta daugiau papildomų nuolaidų, palyginti su daugiašaliu režimu. Pažymėtina, kad labai svarbu, jog būtų išlaikyti dabartinius Rusijos įsipareigojimus dėl Europos paslaugų teikėjų patekimo į rinkas jūrų prekybos ir laikino darbuotojų judėjimo darbo tikslais paslaugų sektoriuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Por se tratar de um acordo consensual, votei favoravelmente a presente resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2012, sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e o Governo da Federação da Rússia no que respeita à manutenção dos compromissos em matéria de comércio de serviços contidos no Acordo de Parceria e Cooperação UE-Rússia em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Divenendo membro dell’OMC la Russia diventerà un paese relativamente aperto ai servizi stranieri, conferendo ai fornitori stranieri di servizi opportunità di accesso al mercato sostanzialmente maggiori. Non solo tali impegni della Russia creeranno opportunità di affari in più per le imprese europee, ma vedranno altresì migliorare la situazione per esportatori e investitori europei che attualmente lavorano con la Russia, anche in termini di non discriminazione e di libera concorrenza. Affinché l’Unione europea continui a beneficiare di un regime più favorevole di quello multilaterale, esprimo il mio voto favorevole alla conclusione del "nuovo accordo" bilaterale tra l’Unione europea e la Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Acordo UE-Rússia sobre a manutenção dos compromissos em matéria de comércio de serviços contidos no Acordo de Parceria e Cooperação UE-Rússia inscreve-se no contexto do novo quadro jurídico resultante da recente adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio. O processo de liberalização do comércio de serviços incluídos no pacote multilateral relativo ao acesso da Rússia à OMC oferecerá oportunidades substancialmente acrescidas de acesso ao mercado dos prestadores de serviços estrangeiros, nomeadamente no domínio das telecomunicações, do turismo, dos transportes, bem como no próprio setor financeiro. Por entender que daqui poderão resultar não apenas oportunidades suplementares de negócio para as empresas europeias, mas também melhorias na situação dos exportadores e investidores europeus que trabalham atualmente com a Rússia, designadamente em termos de não-discriminação e de livre concorrência, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With the accession of Russia to the WTO in December 2011, the EU needs to align specific rules it maintained bilaterally within the framework of the EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with the prevailing WTO law. This dossier carries out this alignment in the field of trade in services.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour because the inclusion of Russia in the WTO will allow the opening of the Russian market to foreign services. In this case Russia will grant more favourable treatment to foreign suppliers than it did before, and the EU has the greatest interest in signing this Agreement as one of Russia's largest trading partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − La relazione del collega Susta trova il mio consenso. Ovviamente, queste aperture da parte della Russia, ancorché dovute all'imminente ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sono una notizia positiva. La Russia rappresenta un mercato assai importante per le nostre aziende. La reciprocità, in nome dello sviluppo reciproco, dovrà essere garantita e credo porterà buoni risultati.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Con l'ingresso della Russia nell'Organizzazione mondiale del commercio il paese si aprirà gradualmente ai servizi stranieri. La Russia ha quindi accettato di abbassare le sue barriere al commercio e all'investimento e di accordare un trattamento più favorevole rispetto a prima ai fornitori stranieri in undici settori comprendenti i servizi professionali, quelli informatici, l'edilizia, i servizi postali, le telecomunicazioni, i mezzi di comunicazione, i trasporti, la distribuzione, i servizi del turismo e dei viaggi e i servizi finanziari. Tra gli impegni più importanti figurano le concessioni in materia di telecomunicazioni, attraverso, da un lato, la soppressione progressiva entro 4 anni dell’attuale limite (49%) alle assunzioni di partecipazioni di operatori esteri al capitale dei gruppi di telecomunicazioni e, dall'altro, la decisione di applicare i termini dell'accordo sulle telecomunicazioni di base. Nel settore finanziario la presenza commerciale di assicuratori stranieri sul mercato russo sarà autorizzata a certe condizioni restrittive, nove anni dopo l’adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Con questo voto si va quindi ad approvare l'accordo tra l'Unione e la Russia sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Mon vote sur le texte de notre collègue Susta équivaut à un "oui mais". En effet, les entreprises de l'Union européenne devraient bénéficier de conditions plus avantageuses en vertu de cet accord. Il fait partie d'un ensemble de trois accords commerciaux qui ne font pas obstacle à de nouveaux engagements de l'Union et qui devraient même améliorer les conditions des producteurs qui dépendent de matières premières en provenance de Russie. L'accord sur le commerce des services offre de nouveaux débouchés aux agences de transport maritime de l'Union qui cherchent à s'établir en Russie. Il octroie également un accès préférentiel au personnel des entreprises de services européennes qui vont travailler en Russie en vue d'y créer une entreprise. Il prévoit un quota minimal de 16 000 permis de travail par an à cet effet. Mais il est important que la Russie tienne ses engagements et garantisse que le droit des travailleurs soit respecté: il y va de la crédibilité de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Acordo entre a UE e a Rússia sobre a manutenção dos compromissos em matéria de comércio de serviços contidos no Acordo de Parceria e Cooperação UE-Rússia inscreve-se no contexto do novo quadro jurídico resultante da recente adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio. Oficialmente, em várias atividades de serviços, a Rússia compromete-se igualmente a reduzir as restrições relacionadas com o acesso ao mercado e a banir praticamente todo o tratamento preferencial nacional a fim de não discriminar os operadores estrangeiros. Entre os compromissos mais relevantes encontram-se as concessões no domínio das telecomunicações, a autorização da presença comercial de seguradoras estrangeiras no mercado russo nove anos após a adesão, e a abertura dos serviços de transporte, nomeadamente marítimo, rodoviário e fluvial, aos estrangeiros. Por estes motivos, votei a favor da recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The inclusion of Russia in the WTO will allow the opening of the Russian market to foreign services; Russia will grant more favourable treatment than before to foreign suppliers in eleven sectors covering, inter alia, professional services, construction, telecommunications and financial services. We must not forget that currently trade in services represents approximately 20% of European exports to Russia.

This means that the EU has a special interest in signing this Agreement to keep the commitments that the EU is already enjoying; Russia’s commitments will not only create additional business opportunities for European companies, but will also improve the situation of European exporters and investors currently working with Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole all'accordo con cui UE e Russia si impegnano reciprocamente sulla liberalizzazione dei servizi. In particolare, con tale accordo, la Russia si impegna a modificare la legislazione interna per adeguare in molti settori le sue leggi alle regole ed allo status di membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. In merito agli effetti commerciali dell'accordo, nel corso dei negoziati volti a sostituire l'accordo di partenariato e cooperazione concluso nel 1994, sarà fondamentale aggiornare i termini degli impegni bilaterali per ottenere, da parte russa, degli impegni supplementari.

 
  
  

Recomendacíon: Pawel Zalewski (A7-0175/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo. A União Europeia negociou este acordo bilateral para ter um mecanismo de compensação para os produtores de componentes de carro, caso as exportações da UE baixassem em função desse acordo. Este acordo, estando também associado aos compromissos com a Organização Mundial do Comércio, tem de ser apoiado pela UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on EU-Russia agreement on trade in parts and components of motor vehicles. The EU has negotiated this bilateral agreement to have a compensation mechanism for the EU car components producers if the risk of falling EU exports of such products to Russia materialises as a result of the application of Russia's automobile investment programme until 2018. The EU must adopt this agreement because it is tied to its WTO commitments. To ensure that the scheme benefits its producers immediately, it must do so before the Russian Federation joins WTO. I support the position of the rapporteur that the survival of trade-distorting measures in Russia after its WTO accession is regretful, but it is important to stress that the EU producers of automobile components will benefit from a compensation scheme in case their exports to Russia fall significantly. We, members of the EP, call for a close monitoring of the evolution of the trade relation in vehicles and their components between the EU and Russia and, if necessary, for renegotiating the terms of the compensation scheme.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les négociations relatives à l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du vommerce (OMC) auront duré près de deux décennies. C’est désormais presque acquis, il ne reste plus qu'au parlement russe à voter avant fin juillet l'accord d'entrée à l'OMC. Cette semaine, j'ai approuvé plusieurs accords qui sont plus favorables à l'Union européenne que ceux qui résulteront des règles de l'OMC. Les entreprises de l'UE devraient bénéficier de conditions plus avantageuses en vertu de cet accord qui va améliorer les conditions des fabricants de pièces automobiles de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Rusijos Federacijai neseniai prisijungus prie Pasaulio prekybos organizacijos, būtina kad ES ir Rusija sudarytų dvišalius susitarimus siekiant Europos Sąjungai užtikrinti papildomas dvišalės prekybos nuolaidas, kuriomis būtų papildyta esama sistema. Dvišalis susitarimas būtų naudingas abiem šalims siekiant naudingos prekybos ir investicijų skatinimo. Tačiau susirūpinimą kelia tai, kad Rusijos stojimo pakete toleruojamos tam tikros prekybą iškreipiančios priemonės, pvz., Rusijos automobilių sektoriaus paketas, pagal kurį yra nustatoma pareiga automobilių gamintojams turėti veiklos vietą Rusijoje, o tai reiškia, kad importuojamoms automobilių dalims ir detalėms taikomos diskriminacinės sąlygos ir ribojamas importas. Būtina pasiekti, jog tokios priemonės ateityje būtų pašalintos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii deoarece Acordul UE-Rusia privind comerţul cu părţi şi componente de autovehicule este corelat cu angajamentele din cadrul OMC. În plus, el oferă un mecanism de compensare pentru producătorii de componente auto din Uniunea Europeană, în cazul în care exportul acestor produse către Rusia se va diminua ca urmare a aplicării programului rusesc de investiţii în domeniu, până în 2018. Dacă acest risc se materializează, este important să poată fi menţinute condiţiile preferenţiale pentru exportatorii europeni, cu atât mai mult cu cât, pentru moment, este dificil de evaluat în ce mod va evolua în următorii ani comerţul cu autovehicule şi componente auto dintre UE şi Rusia.

Pe lângă măsurile puse în practică în cadrul programului de investiţii, mai mulţi factori pot determina creşterea sau diminuarea volumul schimburilor comerciale în acest domeniu, inclusiv evoluţia cererii de autovehicule la nivel mondial, dar şi dezvoltarea infrastructurii în Rusia. De aceea, susţin aprobarea acestui mecanism de compensare, care vine în sprijinul producătorilor de autovehicule şi componente auto din UE, în cazul unor scăderi importante ale exporturilor în domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla raccomandazione del collega Zalewski in quanto rientra tra i compiti dell'Unione europea contrastare la pratica della delocalizzazione laddove essa danneggi il tessuto produttivo degli Stati membri a beneficio di un paese terzo, in questo caso la Federazione russa. Concordo perciò sulla necessità di tutelare i costruttori europei di autoveicoli dall'obbligo di siglare con la Russia accordi svantaggiosi per l'Unione europea che prevedano la produzione di un alto numero di automobili in Russia, in quanto ciò comporterebbe un calo significativo di esportazioni dell'Unione europea verso la Russia e di conseguenza una perdita economica importante per gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à l’accord entre l’Union européenne et la Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles. Cet accord établit un mécanisme de sécurité pour l’Union européenne en cas de diminution des exportations européennes de composants de véhicules vers la Russie. En effet, cette sauvegarde se traduira sous la forme de réductions tarifaires supplémentaires si la diminution des exportations européennes est due aux mesures concernant des investissements et liées au commerce en Russie pour soutenir la production automobile locale jusqu’en 2018.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoiei a aprovação do presente texto que se segue à adesão da Rússia à OMC. No entanto, a União Europeia deve exigir que o nosso parceiro russo cumpra o mais rápido possível as regras de capital próprio fornecido pela organização, de modo que, finalmente, os benefícios mútuos e restrições possam ser colocados com este parceiro comercial.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption de ce texte qui fait suite à l'adhésion de la Russie à l'OMC. L'Union européenne se doit cependant d'exiger que notre partenaire russe se conforme le plus rapidement possible aux règles d'équité prévues par l'organisation, pour qu'enfin la réciprocité des avantages et des restrictions soit de mise avec ce partenaire économique !

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Magyarország kiemelten fontos stratégiai ágazatnak tartja az autógyártást, ezért is támogatom ezt a jelentést, amely rendkívül jól érzékelteti a kérdés fontosságát. Az elmúlt években több autóipari nagyvállalat is Magyarországra telepítette gyártását, amely így számos munkahelyet hozott létre. Magam részéről elismerem az Orosz Föderáció Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozásának általános pozitív hatását, hiszen ez is támogatja a kétoldalú kereskedelmi engedmények jogi úton való biztosítását. Sajnálatosnak tartom ugyanakkor, hogy Oroszország csatlakozási csomagja elnéző bizonyos kereskedelemtorzító, így például Oroszország autóipari kereskedelmi vonzatú beruházási intézkedéseinek csomagjával szemben is, amelyeket a WTO TRIMS-megállapodása széleskörűen tilt. E kereskedelmi vonzatú beruházási intézkedések valójában előírják a gépjárműgyártók számára az oroszországi gyárnyitást (ami az importált gépjárműrészekkel és -alkatrészekkel szembeni megkülönböztető bánásmódhoz vezet, és korlátozza az importot), ugyanakkor e kötelezettséget összekapcsolják a gépjárműalkatrészek importjára vonatkozó, beruházással kapcsolatos különleges előjogokkal (behozatali vámok mérséklése vagy eltörlése). Az ilyen mechanizmusok fenntartása az EU és Oroszország számára egyaránt káros. Az Unió szempontjából a tét óriási, hiszen autóipara a gépkocsigyártás területén 2,3, míg közvetve 10,3 millió munkahelyet biztosít. Emellett az uniós gyártók számára, így Magyarország számára is igen előnyös lenne e piachoz való könnyebb hozzáférés, hiszen Oroszország gyorsan bővülő piacot képez az autóértékesítés területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Neste momento, são contraditórias as previsões acerca da abertura do mercado russo na sequência da sua adesão à OMC. Por um lado, antevê-se um ganho para a indústria automóvel como um todo mas, por outro, prevê-se um decréscimo de exportações no tocante às partes e componentes. As distorções ao mercado de partes e componentes de veículos automóveis introduzidas pelas autoridades russas preocupam justamente não apenas o setor na União Europeia, mas também os decisores políticos, pelo que a previsão de um mecanismo de compensação para a eventual quebra de exportações para a Rússia pode vir a revelar-se não apenas avisado como necessário. Cabe à União Europeia acompanhar de modo claro e minucioso a aplicação deste acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A lenta e gradual abertura da economia da Federação da Rússia potenciou, ao longo dos últimos anos, um crescimento económico acima da média que colocou a Rússia no grupo das economias emergentes (juntamente com o Brasil, a Índia e a China). Este crescimento levou a Rússia a solicitar a sua adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC). As condições de adesão da Rússia à OMC, aprovadas pelo Conselho da Europa, foram acordadas em novembro de 2011 e preveem um regime especial, favorável à Federação Russa, até 1 de julho de 2018. Os riscos para a indústria automóvel europeia que representa 2,3 milhões de empregos diretos e 10,3 milhões indiretos são uma realidade. Embora o mercado automóvel russo se encontre em grande expansão e possa ser uma excelente oportunidade de negócio para as empresas europeias do setor, nada garante que assim seja. Votei favoravelmente esta recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia (UE), do acordo bilateral UE-Rússia sobre o comércio de partes e componentes de veículos automóveis, uma vez que contém um mecanismo de compensação para os produtores de componentes automóveis da UE caso as suas exportações para a Rússia decresçam significativamente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este Acordo é mais um exemplo do processo contraditório de adesão da Rússia à OMC. A Rússia assegura com este Acordo que, até 2018, o comércio de partes e componentes de veículos automóveis da UE para o seu território não coloca em causa a indústria existente em determinadas regiões do país. Nesse sentido, quer garantir a manutenção do regime vigente para o setor automóvel, continuando a restringir o acesso dos fabricantes de veículos automóveis e de componentes ao mercado da Rússia, para além do que são as necessidades do seu mercado interno. A UE, por seu lado, faz pressão invocando a adesão da Rússia à OMC, e exige mecanismos de compensação para não colocar em causa os lucros dos seus grupos económicos exportadores. No imediato, não deixa de ser positivo que a Rússia tente fixar e defender esta indústria em regiões onde ela tradicionalmente se tinha fixado, mantendo a produção e o emprego pelo menos até 2018. No fim deste período, a sua produção nacional ficará exposta à concorrência externa, particularmente da produção da UE, cuja capacidade produtiva instalada se poderá encontrar em vantagem, deixando muitos postos de trabalho e a produção em risco de desaparecer em muitas regiões.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Vláda Ruskej federácie sa už niekoľko rokov snaží prilákať zahraničných výrobcov automobilov a súvisiacich komponentov na svoje územie, aby tým vyvážila pokles vlastného automobilového priemyslu a zabezpečila pracovné miesta pre pracovnú silu tohto odvetvia. Podľa podmienok pristúpenia Ruska k WTO dohodnutých v novembri 2011 a schválených Európskou radou bude jeho program investícií do automobilového priemyslu oslobodený od povinnosti zabezpečiť, aby všetky zákony, právne predpisy a ostatné opatrenia platné v Ruskej federácii, ktoré sa týkajú obchodu a investícií, boli do 1. júla 2018 v súlade s ustanoveniami dohody WTO vrátane Dohody o investičných opatreniach vzťahujúcich sa na obchod. EÚ musí túto dohodu prijať, pretože sa viaže na jej záväzky v rámci WTO. Vstup Ruska do WTO bude okrem iného zahŕňať vykonávanie ďalších záväzkov, ktoré so sebou členstvo prináša, akými sú reformy v pridružených oblastiach regulácie a zníženie colných sadzieb, z čoho by výrobcovia v EÚ mali nemalý prospech. Napokon, celosvetové vonkajšie faktory, ako celosvetový dopyt po automobiloch a svetový rast, ako aj domáce aspekty v Rusku, ako rozvoj infraštruktúry a podnikateľského prostredia, tieto všetky faktory môžu mať na rast obchodu v oblasti automobilov a komponentov do motorových vozidiel medzi EÚ a Ruskom pozitívny aj negatívny, ťažko odhadnuteľný vplyv.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. − UE eksportuje do Rosji części samochodowe na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy, otwierając w Rosji zakłady motoryzacyjne w okresie początkowym (chodzi o infant industry), są zwalniani okresowo z ogólnych reguł WTO ze względu na wysokie początkowe koszty i brak konkurencyjności. Oznacza to, że strona rosyjska, która wchodzi do WTO, może stosować przejściowo ochronne taryfy celne. Jednak nadmierne przedłużenie tego okresu oraz wykorzystanie przez rosyjskich producentów efektu skali, np. poprzez rozszerzenie rynku na Kazachstan i Białoruś, może doprowadzić do obniżenia importu z Unii i w efekcie do delokalizacji produkcji.

Aby do tego nie dopuścić przewidziany został w umowie przejściowy mechanizm kompensacyjny polegający na tym, że Rosja, importując te części i zespoły z Unii, będzie obniżać stawkę celną na kwotę ewentualnego spadku tego importu, gdy przekroczy 3% pewnych progów. Z drugiej strony, zakłady były tam lub są jeszcze dotowane przez państwo, co może sztucznie zwiększać ich konkurencyjność. Stąd potrzeba mechanizmu kompensacyjnego. Jest to również sygnał dla producentów unijnych, by w okresie przejściowym inwestowali w innowacyjność lub np. zwiększali wspomniany efekt skali. Umowa jest korzystna dla unijnego przemysłu i dlatego głosowałem za jej przyjęciem. Dobrze byłoby, aby unijna strefa celna brała przykład z rosyjskiej i skuteczniej broniła unijnej gospodarki.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl susitarimo sudarymo, nes ES dėl šio dvišalio susitarimo derėjosi siekdama nustatyti kompensavimo ES automobilių dalių gamintojams tvarką, jeigu dėl Rusijos investavimo į automobilių sektorių programos taikymo iki 2018 m. pasitvirtintų šių ES produktų eksporto į Rusiją sumažėjimo rizika. ES privalo patvirtinti šį susitarimą, nes jis susietas su jos įsipareigojimais PPO. Siekdama užtikrinti, kad ši tvarka iš karto duotų naudos jos gamintojams, ES turi tai padaryti iki Rusija įstos į PPO. Šiuo susitarimu siekiama atsižvelgiant į prielaidą, jog esama rizikos, kad ES automobilių detalių eksportas į Rusiją sumažės. Vis dėlto Europos Komisija teigia, kad Rusijai įstojus į PPO ES automobilių sektorius Rusijoje apskritai gaus gerokai daugiau verslo galimybių. Tokios apsisaugojimo tvarkos nustatymas reiškia tam tikrą paradoksą: suinteresuotieji subjektai, įskaitant ES derybininkus, aiškiai nežino būsimų dvišalių prekybos automobiliais ir jų detalėmis santykių tendencijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Du fait de son adhésion à l'OMC, la Russie a obtenu une dérogation jusqu'en 2018 à l'application dans sa globalité de l'AMIC, l'accord sur les investissements liés au commerce. Ces dérogations auraient un impact négatif sur la compétitivité des fabricants européens de pièces et composants de véhicules automobiles au profit de ceux basés en Russie. Dans ce contexte, l'accord préconise des mécanismes qui garantiront des droits de douanes réduits aux exportateurs européens. Ces mécanismes interviendront en cas de baisse des exportations européennes. J'ai voté en faveur de ce rapport, qui a été adopté à une large majorité en séance plénière, et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Diese Vereinbarung zwischen Russland und der EU wird die europäische Automobilbranche stützen, falls es durch das russische Automobilinvestitionsprogramm zu sinkenden EU-Ausfuhren nach Russland kommen sollte. Daher befürworte ich diese Vereinbarung.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. While regretting the survival of trade-distorting measures in Russia after its WTO accession, I appreciate that the EU producers of automobile components will benefit from a compensation scheme in case their exports to Russia fall significantly. The rapporteur also calls for a close monitoring of the evolution of trade relations in vehicles and their components between the EU and Russia and, if necessary, for renegotiating the terms of the compensation scheme before the end of the phasing out of the TRIMs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EU has negotiated this bilateral agreement to have a compensation mechanism for the EU car components producers if the risk of falling EU exports of such products to Russia materialises as a result of the application of Russia's automobile investment programme until 2018. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad yra tikslinga ir naudinga ES sudaryti susitarimą su Rusija dėl prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis. Visų pirma, tai yra ES įsipareigojimas PPO. Be to, jame nustatyta kompensavimo tvarka užtikrins kad taikant investavimo į automobilių sektorių režimą iš Sąjungos į Rusijos Federaciją nebus importuojama mažiau variklinių transporto priemonių dalių ir detalių. Taigi susitarimo taikymas duos neabejotinos naudos jų gamintojams bei suteiks gerokai daugiau verslo galimybių Rusijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Governo da Federação da Rússia sobre o comércio de partes e componentes de veículos automóveis entre a União Europeia e a Federação da Rússia não merece objeção, pelo que votei favoravelmente a presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il pacchetto di adesione della Russia tollera l'esistenza di alcune misure con effetti distorsivi sul commercio, come il pacchetto di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali per il settore automobilistico in Russia, ampiamente vietate dall'accordo TRIM dell'OMC. Tali misure prescrivono, infatti, la localizzazione in Russia dei costruttori di autoveicoli (da cui conseguono un trattamento discriminatorio per le parti e le componenti di autoveicoli importate e una restrizione delle importazioni), collegandoli a privilegi speciali per gli investimenti per l'importazione dei componenti automobilistici (riduzione o soppressione dei dazi all'importazione). Il mantenimento di tali meccanismi è dannoso per l'UE e per la Russia. Al fine di favorire la crescita degli scambi commerciali di autoveicoli e dei relativi componenti tra l'UE e la Russia esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A adesão da Federação Russa à Organização Mundial do Comércio tem um efeito muito positivo, uma vez que esta estabelece um sistema de comércio multilateral regulamentado. No entanto, o seu regime de investimento estrangeiro no setor automóvel, iniciado em 2005 (TRIM 1) e alargado, em 2006, a componentes de veículos automóveis, tornou-se mais restritivo em 2010 (TRIM 2), a ponto de, na altura da adesão da Federação da Rússia à OMC, ser possível declará-lo contrário ao Acordo sobre as medidas de investimento relacionadas com o comércio. Desta forma, surgiu a necessidade de a UE concluir acordos bilaterais com a Rússia para a garantia jurídica de concessões comerciais bilaterais adicionais e complementares. Neste contexto, a UE negociou este acordo bilateral para dispor de um mecanismo de compensação dos fabricantes de componentes para veículos automóveis, a aplicar em caso de concretização do risco de queda das exportações destes produtos para a Rússia, resultante da aplicação do programa de investimento automóvel russo até 2018. Pelo exposto, votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Russian Government has, for several years, sought to attract foreign producers of cars and car components to set up shop on Russia’s territory to compensate for the decline of its own car industry and to provide jobs for the workforce in this sector. Its regime for foreign investments in the automotive sector – initiated in 2005 and extended to car components in 2006 – was made more stringent in 2010, to the point that, upon Russia’s accession to the World Trade Organization, it would have been declared contrary to the WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). However, according to the WTO accession protocol, Russia has until July 2018 to bring these measures into conformity with WTO rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour because the EU car sector in general is supposed to gain substantially higher business opportunities in Russia after the WTO accession.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Questo accordo raggiunto con la Russia è positivo ed ho votato convintamente a favore. Spero, però, che queste vicende aiutino la Commissione europea a comprendere che l'Unione dovrà pensare a proteggere il proprio sistema industriale almeno allo stesso livello di quanto stanno facendo i nostri partner internazionali. Questo accordo è positivo, ma non cancella le difficoltà che le nostre aziende del settore hanno incontrato e tuttora incontrano per poter continuare a produrre in Europa. La Commissione europea deve ascoltare le loro esigenze e difendere il lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il governo russo cerca da diversi anni di attirare sul suo territorio produttori stranieri di autoveicoli e dei relativi componenti per compensare il declino della sua industria automobilistica nazionale e offrire posti di lavoro alla manodopera del settore. La Russia, infatti, costituisce un mercato in rapida crescita per la vendita di automobili e un accesso più agevole sarebbe molto vantaggioso per i produttori dell'Unione europea: attualmente la Russia rappresenta solo l'8% del totale delle esportazioni di questi prodotti. Con questo voto mi dichiaro favorevole all'accordo con la Federazione russa in materia. di componenti per autoveicoli. Tutta l'industria automobilistica dell'Unione europea, che vale in cifre 2,3 milioni di posti di lavoro per la produzione di autoveicoli e 10,3 milioni di posti di lavoro indiretti, ne potrà tranne importanti benefici.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Mon vote sur le texte de notre collègue Zalewski équivaut à un "oui mais". En effet, les entreprises de l'Union européenne devraient bénéficier de conditions plus avantageuses en vertu de cet accord. Il s'inscrit dans un ensemble de trois accords commerciaux qui ne font pas obstacle à de nouveaux engagements de l'Union et qui devraient même améliorer les conditions des producteurs qui dépendent de matières premières en provenance de Russie. L'accord sur les composants automobiles protège les fabricants européens de pièces automobiles touchés par les mesures russes qui resteront en vigueur, même après l'adhésion de la Russie à l'OMC. Ces mesures donnent aux fabricants automobiles étrangers des incitations pour se délocaliser en Russie et pourraient désavantager les importations russes de composants automobiles étrangers. Selon l'accord, si les exportations européennes de pièces automobiles tombaient sous le seuil de 3 % par an, la Russie réduirait ses droits à l'importation de ces composants d'un montant proportionnel. Mais il est important que la Russie tienne ses engagements et garantisse que le droit des travailleurs soit respecté. Il y va de la crédibilité de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), in writing. − I welcome the agreement on trade with spare parts for cars. Anyone who has experience with Russian cars, knows well that they demand spare parts all the time. I do hope that in the context of this agreement, Russian military people will understand that "Mistral" ships provided to them by the French government, are actually meant for delivering spare parts to the customers, if needed - quickly by helicopters, not for creating tensions with Russia's neighbours on the Black Sea or the Baltic Sea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Ao longo de vários anos, a Rússia esforçou-se por atrair fabricantes estrangeiros de veículos automóveis e componentes conexos para o seu território, de forma a compensar o declínio da indústria automóvel nacional e a facultar emprego à mão-de-obra deste setor. Com a adesão da Federação da Rússia à OMC, seria possível declarar este investimento contrário ao Acordo sobre as medidas de investimento relacionadas com o comércio desta organização, que proíbe medidas de investimento na produção de bens que provoquem efeitos de distorção ou de restrição comercial. Porém, segundo as condições de adesão da Rússia à OMC, este programa de investimento automóvel será isento da obrigação de garantir que todas as leis, regulamentos e medidas relativas ao comércio e ao investimento aplicados na Federação Russa sejam coerentes com as disposições da OMC. Neste contexto, a UE negociou um Acordo bilateral para dispor de um mecanismo de compensação dos fabricantes de componentes para veículos automóveis a aplicar em caso de concretização do risco de queda das exportações destes produtos para a Rússia, resultante da aplicação do programa de investimento automóvel russo até 2018. Pelos motivos expostos, votei a favor do Acordo no Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru încheierea Acordului între UE și guvernul Rusia privind comerțul cu părți și componente de autovehicule. Uniunea a negociat acest acord bilateral pentru a dispune de un mecanism de compensare pentru producătorii de componente pentru autovehicule în cazul în care exporturile de astfel de produse din UE către Rusia scad, ca urmare a aplicării programului rusesc de investiții în domeniul auto până în 2018. Declanșarea mecanismului de compensare (Art. 5) prevede că dacă exporturile de anumite piese și componente de autovehicule din UE către Rusia scad cu 3% într-o perioadă de 12 luni comparativ cu o valoare de referință calculată pe baza exporturilor UE către Rusia din 2010, Rusia trebuie să permită importul de piese și componente de origine din UE cu aplicarea unor taxe vamale de import reduse, în cantități egale cu scăderea exporturilor UE. Mecanismul de compensare se aplică pe o perioadă de minimum 12 luni și este reexaminat ulterior o dată la 12 luni. În circumstanțe economice excepționale, de scădere semnificativă a totalului de autovehicule noi vândute în Rusia în anul în care a fost declanșat mecanismul față de anul precedent, potrivit acordului, mecanismul de compensare nu se aplică. Rusia va administra cotele de compensare prin intermediul unui sistem de licențe de import.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − The fact of Russia joining the World Trade Organization has not prevented the maintenance of some trade-distorting measures, among them the requirement that foreign car manufacturers are located in Russia, encouraging job creation, in return for privileges related to the importation of car parts – a situation that certainly hurts European industry. Although the deadline to remove this measure is July 2018, the EU has negotiated a bilateral agreement to provide a mechanism for compensating EU producers or automotive components that are affected by a possible decline in exports to Russia.

 
  
  

Recomendacíon: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório, pois trata-se de uma adaptação às regras que a Federação Russa se comprometeu em função da sua adesão à Organização Mundial do Comércio. A proposta já foi aprovada por unanimidade na Comissão, sendo por isso consensual, na medida em que se trata de uma simples adequação a um novo quadro legislativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on EU-Russia Agreement on the introduction or increase by the Russian Federation of export duties on raw materials. The Agreement is an important step in stabilising the trade relationship between the EU and Russia, which might serve as a substantial improvement in trade relations. Russia exports numerous raw materials for which there is a high demand in the EU. In the context of Russia's accession to the World Trade Organisation (WTO), the country has committed itself to gradually reducing or eliminating its existing export duties. However, not all the essential goods are covered by Russia's commitments in the WTO accession. For this reason, the EU has negotiated a separate agreement to ensure that no additional export duties are applied on raw materials important for the EU. I support the Rapporteur that despite this step forward, the agreement has several important shortcomings and has to be considered as a temporary solution until it is replaced by an adequately strong Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les négociations relatives à l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) auront duré près de deux décennies. C’est désormais presque acquis, il ne reste plus qu'au parlement russe à voter avant fin juillet l'accord d'entrée à l'OMC. Cette semaine, j'ai approuvé plusieurs accords qui sont plus favorables à l'Union européenne que ceux qui résulteront des règles de l'OMC. Les entreprises de l'UE devraient bénéficier de conditions plus avantageuses en vertu de cet accord qui va améliorer les conditions des producteurs qui dépendent de matières premières en provenance de Russie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už ES ir Rusijos susitarimą dėl Rusijos Federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų žaliavoms. Šios žaliavos importo požiūriu ES yra labai svarbios, dėl jų galimas visuotinės pasiūlos sutrikimo pavojus. Kadangi ES yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir investuotoja, būtina pasiekti susitarimo dėl tolesnių prekybos aspektų, taikant abipusiškumo principą ir įsipareigojimus, kuriuos Rusija prisiėmė įstodama į PPO. Svarbu užtikrinti, kad ilgesnėje perspektyvoje būtų užtikrintas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis griežtus ir įpareigojančius dvišalius prekybos principus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii deoarece Acordul UE-Rusia privind introducerea sau majorarea de către Federaţia Rusă a taxelor la export pentru materii prime este de natură a proteja Uniunea de restricţii suplimentare în materie de taxe la export. În condiţiile în care Federaţia Rusă consideră că poate aplica taxe la export noi sau suplimentare pentru produsele care nu sunt incluse în Lista OMC de concesii şi angajamente privind mărfurile, este important ca Uniunea să obţină garanţii în plan bilateral că nu vor fi introduse taxe mărite pentru materiile prime pentru care are un interes major, existent sau potenţial. Sunt vizate în mod special materiile prime pentru care Rusia deţine peste 10% din producţia sau din exporturile la nivel mondial, dar pentru care nu există riscul unor tensiuni legate de aprovizionare în plan global.

Deşi raportoarea a remarcat o serie de deficiente în angajamentele luate de Federaţia Rusă prin intermediul acestui Acord, el este util ca o măsură temporară până la încheierea unui tratat mai strict privind comerţul cu materii prime cu Federaţia Rusă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla raccomandazione della collega Vaidere in quanto il presente accordo garantirà la riduzione dei dazi in vigore finora dalla Federazione russa sull'export del legname. Le aziende europee del settore trarranno beneficio da questo accordo, nonostante per alcuni tipi di legno la Russia possa continuare ad applicare aliquote elevate.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Si je me réjouis de l'engagement russe à réduire progressivement voire éliminer les droits à l'exportation sur certaines matières premières, je constate que la Russie demeure néanmoins autorisée à introduire de nouveaux droits de douane pour des produits ne figurant pas sur la liste annexée au protocole d'adhésion à l'OMC. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cet accord bilatéral qui introduit une liste additionnelle de matières premières, qui reprend les mêmes engagements que ceux de la liste OMC. Je note que cette liste porte notamment sur certains produits agricoles, des minerais ou des produits d'origine animale, qui représentent un intérêt majeur pour l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei a favor do acordo porque demonstra a vontade comum de reforçar e reequilibrar a nossa parceria com a Rússia. No entanto, a UE e a Rússia devem agora respeitar os compromissos e, assim, promover o estabelecimento das condições justas de comércio com a UE nomeadamente no que diz respeito ao comércio de matérias-primas.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet accord, qui manifeste la volonté commune de renforcer et de rééquilibrer notre partenariat avec la Russie, au moment où ce pays entre à l'OMC. La Russie se doit désormais de respecter les engagements pris et donc de favoriser la mise en place de conditions équitables d'échanges avec l'Union pour notre approvisionnement en matières premières.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A jelentésben szereplő megállapodást ideiglenes megállapodásnak tekintem, és várom a helyébe lépő új, az EU és az Oroszországi Föderáció közötti nyersanyag-kereskedelemről szóló, kellően erőteljes egyezményt.

Az a jegyzékben foglalt lista, amely Oroszország értelmezése szerint nem akadálya annak, hogy bármely, a jegyzékben nem szereplő igen fontos nyersanyagra, amelyek behozatalához nem mellesleg az EU-nak fontos, fennálló vagy potenciális érdeke is fűződik, és amelyek esetében nemzetközi szintű ellátási nehézségek kockázata is fenn állhat, azokra új vagy további kiviteli vámot vessenek ki, nem alkalmas.

Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy a megállapodásnak sem a nyelvezete sem a megfogalmazása nem pontos, és bizonyos kérdésekben félreértésekre adhat okot.

Amennyiben Oroszország a „minden tőle telhető” ellenére új vagy további kiviteli vámokat alkalmaz a megállapodásban felsorolt bármely nyersanyagra, és nem fogadja el az EU által az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során javasolt megoldásokat, e megállapodás érvényre juttatására és az EU érdekeinek védelmére nem sok eszköz áll az EU rendelkezésére. Oroszország nemrégiben, a Schmallenberg- és a kéknyelv-vírus elterjedését követően beviteli tilalmat rendelt el a valamennyi uniós tagállamból származó állati termékekre, noha e tilalom egyértelműen sérti a Kereskedelmi Világszervezet szabályait.

E tilalom is jelzi, hogy Oroszország hozzáállásában a WTO-csatlakozás ellenére sem sok változás történt. Támogatom a jelentést, mert rávilágít a kérdés fontosságára.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A relatora manifestou justamente a sua preocupação quanto à falta de segurança jurídica deste acordo e à ausência de mecanismos de resolução de litígios, circunstância que atribui à Rússia a faculdade de interpretar de modo mais livre do que seria desejável os seus contornos e que limita a capacidade que a União Europeia terá de fazer valer os seus interesses no caso de aquela aumentar os direitos de exportação das matérias-primas. Não obstante este aviso, entende a relatora, e creio que bem, que o Acordo deve merecer o apoio da câmara. Deveremos, após esta sua aprovação, seguir de perto a sua aplicação e esperar que as cautelas enunciadas sejam desmentidas pela prática e que a Rússia se mostre fiel ao espírito do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Embora as relações políticas entre a União Europeia (UE) e o governo da Federação da Rússia sejam, por vezes, e no que respeita à violação dos direitos do Homem, bastante atribuladas, tendo, inclusive, este Parlamento aprovado propostas de resolução condenatórias de tais violações, a verdade é que a Rússia é um parceiro muito importante para a UE e cuja adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) contribuirá, significativamente, para melhorar o seu relacionamento institucional e comercial. A proposta de recomendação elaborada por Inese Vaidere versa sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo, sob a forma de troca de cartas, entre a UE e o governo da Rússia relativo à introdução ou ao aumento de direitos de exportação sobre matérias-primas com que aquele país se comprometeu aquando das negociações de adesão à OMC. Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e que é fundamental que este Acordo seja celebrado antes da ratificação do Acordo de adesão à OMC pela Federação da Rússia, votei favoravelmente esta recomendação porque entendo que, apesar de ser um acordo temporário, irá melhorar e estabilizar as relações comerciais entre a UE e a Rússia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Em virtude do processo interno de luta e da necessária conjugação de interesses entre os diferentes setores do capital na Rússia, esta procura adiar os futuros impactos da obrigatória liberalização de importantes setores da sua economia, tendo em conta o processo da sua adesão à OMC. Este Acordo permite à Rússia, de forma não totalmente clara, manter a soberania sobre a definição dos direitos de exportação atualmente aplicados à exportação de matérias-primas.

O relatório afirma que este Acordo não é suficiente e que é necessário ir mais longe. Percebe-se a ambição. A Rússia detém mais de 10% da produção mundial destas matérias-primas ou mais de 10% das exportações mundiais. A UE tem importantes interesses de importação, atuais ou potenciais. Um Acordo vinculativo ou a garantia de um processo de liberalização mais acelerado poderia ser mais vantajoso para o grande capital da UE que, dessa forma, veria reduzidos os custos de importação de produtos que, em muitos casos, são cruciais para a indústria de muitos países da UE. Defendemos o direito inalienável da Rússia ou de qualquer outro país a exercer a soberania sobre os seus recursos, nomeadamente naturais, e a impor os direitos de exportação que entenda mais adequados aos interesses do país, independentemente das disposições da OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Ruská federácia sa v súvislosti s pristúpením k WTO zaviazala postupne znižovať alebo zrušiť svoje súčasné vývozné clo na stanovené suroviny. Tieto záväzky týkajúce sa sadzieb vývozného cla sú zahrnuté v zozname koncesií a záväzkov Ruska týkajúcich sa tovaru. Naliehavosť a dôležitosť právne záväznej dohody o surovinách jednoznačne vyplýva z nedávneho zákazu dovozu hospodárskych zvierat z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, ktorý zaviedlo Rusko v nadväznosti na šírenie schmallenberského vírusu a vírusu katarálnej horúčky oviec aj napriek tomu, že takýto zákaz je jasným porušením pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Zavedenie tohto zákazu naznačuje, že v prístupe Ruska sa veľa nezmenilo dokonca ani po jeho pristúpení k WTO. Bez silnej a právne záväznej dvojstrannej dohody o surovinách nebude mať EÚ žiadnu istotu, že v budúcnosti nedôjde k podobným protekcionistickým opatreniam. EÚ je najväčším obchodným partnerom Ruska a najväčším investorom v tejto krajine. Očakáva sa preto prijatie adekvátne seriózneho záväzku bezodkladne uskutočniť reformy, ktoré si vyžaduje pristúpenie k WTO, reciprocita a záväzok dospieť v rámci rokovaní k obojstranne výhodnej novej dohode, najmä v oblastiach energetiky, obchodu a investícií. Som toho názoru, že Parlament by mal s uzatvorením dohody udeliť súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl susitarimo sudarymo, nes pagal šį dvišalį susitarimą Rusijos vyriausybė įsipareigoja „dėti visas pastangas nenustatyti arba nedidinti eksporto muitų susitarime išvardytoms žaliavoms. Norėdama taikyti eksporto muitus šiems gaminiams, Rusija bent prieš du mėnesius iki jų taikymo turės konsultuotis su Europos Komisija siekdama abiem šalims priimtino sprendimo. ES yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir investuotoja. Todėl tikimasi, kad bus duoti atitinkamai rimti įsipareigojimai, susiję su neatidėliotinu reformų, kurių reikalaujama prisijungus prie PPO, vykdymu, laikomasi abipusiškumo principo ir įsipareigojimų derybose dėl abiem šalims naudingo naujo susitarimo, visų pirma energetikos, prekybos ir investicijų srityse. Todėl šis susitarimas turėtų būti vertinamas kaip laikina priemonė, kurią pakeis pakankamai griežta ES ir Rusijos Federacijos prekybos žaliavomis sutartis, kuri, tikėtina, bus naujo susitarimo, dėl kurio šiuo metu deramasi, sudedamoji dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Dans le cadre de son adhésion à l'OMC, la Russie s'est engagée à réduire progressivement ou à éliminer les droits à l'exportation qu'elle applique actuellement à certaines matières premières, qui figurent dans la liste annexée au protocole d'adhésion. Cependant, certaines matières premières n'entrent pas dans le champ d'application de ces engagements. C'est pourquoi le rapport de ma collègue Inese Vaidere prévoit une liste additionnelle de matières premières qui fera désormais partie intégrante des engagements entre l'Union européenne et la Russie. J'ai voté en faveur de ce rapport adopté en séance plénière en juillet 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Durch dieses Abkommen verpflichtet sich Russland keine bzw. keine zusätzlichen Ausfuhrabgaben bei Rohstoffen einzuheben. Diese Verpflichtung gilt für eine Reihe von Rohstoffen, die in dem Abkommen angeführt sind. Ein klarer Vorteil für die europäischen Klein- und Mittelunternehmen. Verstärktes Augenmerk muss aber auf ein Folgeabkommen gelegt werden. Ich befürworte dieses Abkommen und habe somit zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Aderarea Rusiei la Organizaţia Mondială a Comerţului aduce numeroase beneficii Uniunii Europene, în special în privinţa importului de materii prime în statele membre. Însă problema taxelor la export, practicate de Rusia, reprezintă un obstacol în calea celor mai bune relaţii de cooperare economică. Formularea din partea Rusiei a unor asigurări certe în privinţa eliminării taxelor de export, la o gamă cât mai largă de materii prime, din cât mai multe sectoare de activitate, ar consolida relaţiile economice dintre cele două părţi, iar UE şi-ar întări rolul de principal investitor pe piaţa acestei ţări. De aceea, consider că trebuie pus accent pe respectarea principiului reciprocităţii în relațiile de schimb comercial dintre UE şi Rusia, prin reglementarea şi punerea în practică a unor măsuri concrete care să aducă beneficii de ambele părţi, cu atât mai mult în sectoarele critice de activitate, cum este cel al energiei sau al resurselor minerale.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal.

The urgency and importance of a legally binding agreement on raw materials is strongly supported by the recent ban on imports of livestock from all the EU Member States imposed by Russia, following the spread of Schmallenberg and Bluetongue viruses, despite the fact that such a ban is in a clear breach of the rules of the World Trade Organisation.

The European Commission has already demanded immediate lifting of the restrictions by Russia, but finds itself rather limited in its capacity to protect EU consumers’ and producers’ interests and respect for the WTO regulations. This ban signals that not much has changed in Russia’s approach, regardless of its accession to the WTO. Without a strong, legally binding bilateral agreement on raw materials, the EU will have no insurance against similar protectionist measures in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In the context of the process of its accession to the WTO, the Russian Federation has agreed to reduce its currently applied export duty rates on raw materials, including wood products. There is no achievement from Mrs. Vaidere. Empty speech, many epithets, lack of sense. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet accord qui fait suite à l'adhésion de la Russie à l'OMC. Cette dernière s'est engagée à réduire progressivement voire à supprimer les droits à l’exportation qu'elle applique actuellement à une liste de matières premières. Les matières premières ne figurant pas sur cette liste pourraient néanmoins faire l'objet de nouvelles restrictions. Ce rapport prévoit donc une liste additionnelle, encourageant ainsi la mise en place de conditions d'échanges plus équilibrées entre l'Union européenne et la Russie en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report that covers raw materials, which are not listed in the Schedule of Concessions and Commitments on Goods in connection with Russia’s accession to the World Trade Organisation.

Nevertheless, it should be noted that this agreement is only intended to serve as a temporary measure before the conclusion of the new EU-Russia Partnership and Cooperation Agreement. The future agreement should include an extensive and watertight chapter on trade in raw materials. Explicit treaties, just like strong fences, make good neighbours.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo dėl Rusijos Federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų žaliavoms sudarymui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad susitarime pateiktas išsamus ES importo požiūriu labai svarbių žaliavų sąrašas. Dėl to labai svarbu, kad šioms žaliavoms, dėl kurių tiekimo sutrikimo iškyla pavojus visuotinei pasiūlai, Rusija, didžiausia ES prekybos partnerė ir investuotoja, netaikytų ar nedidintų eksporto muitų. Tačiau atsižvelgiant į tam tikrus susitarimo trūkumus, manau, kad jis turėtų būti laikomas ir taikomas tik kaip laikina priemonė, kurią artimiausiu metu pakeistų griežta, išsami ir aiški ES ir Rusijos prekybos žaliavomis sutartis.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Tratando-se de uma medida que se considera trazer valor acrescentado à economia da UE, votei favoravelmente o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Federação da Rússia relativo à introdução ou ao aumento de direitos de exportação sobre matérias-primas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Nel contesto del suo processo di adesione all'OMC, la Federazione russa ha accettato di ridurre i suoi attuali dazi all'esportazione sulle materia prime, inclusi i prodotti del legno. Per alcuni tipi di legname, segnatamente alcune specie di conifere, la Russia ha introdotto contingenti tariffari. Una parte specifica dei contingenti è stata assegnata alle esportazioni verso l'UE. Al fine di evitare il ripetersi degli aumenti consecutivi dei dazi all'esportazione di legname applicati dalla Russia e di poter gestire le disposizioni relative all'applicazione dei contingenti tariffari, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente Acordo bilateral com a Federação da Rússia foi negociado no âmbito do seu processo de adesão à Organização Mundial do Comércio. Nesse contexto, a Federação da Rússia comprometeu-se a reduzir gradualmente ou a eliminar os direitos de exportação atualmente aplicados. Segundo o Acordo bilateral, o Governo russo compromete-se a envidar todos os esforços para não introduzir ou aumentar os direitos de exportação sobre matérias-primas elencadas na lista anexa ao acordo, uma vez que se tratam de matérias-primas em relação às quais a UE tem importantes interesses de importação, atuais ou potenciais, e em que existem riscos de tensão ao nível da oferta mundial. Desta forma, caso pretenda aplicar direitos de exportação sobre esses produtos, a Rússia consultará a Comissão Europeia com uma antecedência de pelo menos dois meses, a fim de chegar a uma solução que tenha em conta os interesses de ambas as Partes. Espera-se, portanto, um compromisso firme relativamente às reformas requeridas de imediato pela adesão à OMC, assim como reciprocidade e empenhamento em negociações para um novo acordo mutuamente benéfico, nomeadamente nos domínios da energia, comércio e investimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This bilateral agreement with the Russian Federation was negotiated in the framework of the process of the Federation’s accession to the World Trade Organization. It was submitted to Parliament for consent, which is a prerequisite for the official conclusion of the agreement by the Council.

In the context of its accession to the WTO, the Russian Federation has committed to reducing gradually or eliminating its existing export duties on a list of raw materials. These commitments regarding export duty rates have been included in Russia’s Schedule of Concessions and Commitments on Goods. However, the Russian understanding is that the list in the schedule does not preclude any new or additional export duties on any raw materials not included therein. It is in order to prevent such new export duty restrictions that the EU negotiated this agreement with Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour because this bilateral agreement with the Russian Federation was negotiated in the framework of its accession process to the World Trade Organization. It is important that the European Parliament has been seized for consent, which is a prerequisite for the Council to officially conclude the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Il tema delle materie prime è uno dei più delicati. L'Unione fa bene a trattare con la Russia, uno dei maggiori detentori di materie prime naturali, per garantire un reperimento fondamentale per la nostra industria. Lo stesso tipo di accordi dovrebbero essere conclusi anche con Paesi come la Cina. Il mio voto alla relazione Vaidere è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Nel contesto della sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio la Federazione Russa si è impegnata a ridurre gradualmente o a eliminare i suoi attuali dazi all'esportazione su un elenco di materie prime. Gli impegni riguardo alle aliquote dei dazi all'esportazione sono stati inclusi nell'elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia. Numerosi prodotti non sono stati inclusi nell'elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia. Pertanto, l'elenco contenuto nell'accordo in parola è decisamente lungo e comprende materie prime molto importanti. Si tratta di materie prime che non figurano nell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci di cui sopra, per le quali la Russia detiene più del 10% della produzione mondiale o delle esportazioni mondiali o in relazione alle quali l'Unione europea nutre un considerevole interesse. Con queste osservazioni sull'argomento voto favorevolmente all'accordo per l'introduzione o l'aumento dei dazi sulle materie prime.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Mon vote sur le texte d'Ines Vaidere équivaut à un "oui mais". En effet, les entreprises de l'Union européenne devraient bénéficier de conditions plus avantageuses en vertu de cet accord. Il s'inscrit dans un ensemble de trois accords commerciaux qui ne font pas obstacle à de nouveaux engagements de l'Union et qui devraient même améliorer les conditions des producteurs qui dépendent de matières premières en provenance de Russie. Lors de ses négociations d'adhésion à l'OMC, la Russie a accepté des droits à l'exportation contraignants pour 80 % des matières premières qu'elle exporte. Selon l'accord, la Russie consultera l'Union européenne et négociera avec elle au moins deux mois avant d'augmenter ses droits d'exportation sur nombre de produits. L'accord apporte la solution temporaire la plus favorable aux importations de matières premières dont les fabricants de l'Union ont grand besoin. Cependant, je regrette amèrement que les engagements pris par la Russie dans cet accord ne soient pas assez forts. Il faut donc remplacer celui-ci à brève échéance par un traité contraignant sur le commerce des matières premières.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente Acordo bilateral com a Federação da Rússia foi negociado no âmbito do seu processo de adesão à Organização Mundial do Comércio no contexto da qual a Federação da Rússia se comprometeu a reduzir gradualmente ou a eliminar os direitos de exportação atualmente aplicados. Este compromisso relativo às taxas dos direitos de exportação foi incluído no Calendário de Concessões e Compromissos sobre Mercadorias da Rússia. Há numerosos produtos que não estão incluídos no referido Calendário e o presente Acordo apresenta uma lista bastante longa, abrangendo matérias-primas muito importantes que não estão enumeradas na lista mencionada, mas de que a Rússia detém mais de 10% da produção mundial ou mais de 10% das exportações mundiais. São matérias-primas em relação às quais a UE tem importantes interesses de importação e em que existem riscos de tensão ao nível da oferta mundial. Incluem produtos agrícolas e sementes, numerosos produtos químicos, ferruginosos e energéticos, minerais, derivados do algodão e produtos animais, entre outros. São matérias-primas em relação às quais o Governo russo se compromete a envidar todos os esforços para não introduzir ou aumentar os direitos de exportação. Por estas razões, votei a favor do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezolutia privind Decizia referitoare la încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între UE și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime. Acordul bilateral cu Federația Rusă a fost negociat în cadrul procesului de aderare a Federației Ruse la Organizația Mondială a Comerțului si poate fi incheiat în mod oficial dupa aprobarea Parlamentului European. În contextul aderării sale la OMC, Federația Rusă s-a angajat să reducă sau să elimine progresiv taxele la export pentru o listă de materii prime. Aceste angajamente privind ratele taxelor la export au fost incluse în Lista de concesii și angajamente privind mărfurile Federației Ruse. Numeroase produse si materii prime pentru care Federația Rusă deține peste 10 % din producția mondială sau peste 10 % din exporturile mondiale, nu sunt enumerate în aceasta lista. În temeiul acordului bilateral, Federația Rusa se angajează sa depuna eforturi pentru a nu introduce sau a nu crește taxele la export pentru materiile prime enumerate în acord. În cazul în care are în vedere aplicarea de taxe la export pentru aceste produse, Federația Rusă se consultă cu Comisia Europeană, cu cel puțin două luni înainte, „în vederea găsirii unei soluții care să țină seama de interesele ambelor părți”.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Galvenais ieguvums ir Krievijas apņemšanās, ka šīm izejvielām netiks noteikta vai palielināta izvedmuita. Ja tomēr Krievija to vēlētos darīt, tai vismaz divus mēnešus iepriekš būtu jāapspriežas ar Eiropas Komisiju.

Tajā pašā laikā EP ziņojums satur arī zināmu nolīguma kritiku. Pirmkārt, Krievija apņemas tikai “darīt visu iespējamo” un “apspriesties” ar Komisiju. Šāds formulējums nav pietiekami saistošs. Otrkārt, nolīgumā nav paredzēts divpusējs strīdu izšķiršanas mehānisms. Tāpēc nolīgums uzskatāms par pagaidu risinājumu. Ir jānoslēdz juridiski saistošāka vienošanās, tā jāiekļauj jaunajā Krievijas un ES partnerības un sadarbības nolīgumā.

Kaut arī nolīgums pilnībā neizslēdz negaidītu rīcību no Krievijas partneru puses, tas ir nozīmīgs garants tam, ka ekonomiskās attiecības ar Krieviju ieies stabilākā un prognozējamākā gultnē.

Kā EP ziņotāja es aicināju kolēģus atbalstīt nolīgumu, kā arī pati balsoju par. Uzskatu, ka tas ir pozitīvs pagaidu risinājums, līdz tiks noslēgta juridiski saistošāka vienošanās.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − In the context of its accession to the World Trade Organization, the Russian Federation has pledged to reduce or phase out its current export duties for a list of raw materials. However, the list does not prevent the establishment of export duties on new or additional materials not included on it. Among such materials are agricultural products and seeds, tobacco, chemicals, ferrous metals and energy minerals, etcetera – all materials very important for EU. The EU has negotiated this agreement with Russia to avoid the establishment of new restrictions on export duties. Under the bilateral agreement the Russian Government is committed to doing everything possible not to introduce or increase export duties for raw materials listed in the agreement; in this way, if Russia wants to apply export duties on such products, it will consult the Commission.

 
  
  

Recomendacíon: David Martin (A7-0204/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto contra esta proposta de acordo, sobretudo por razões associadas à definição de "escala comercial", ao uso de sanções criminais nos termos em que o tratado sugere, ao excessivo policiamento da internet, ao potencial desrespeito pela privacidade e, com efeito pelas liberdades individuais, entre outras matérias. Entendo que terão, no entanto, que ser adotadas outras medidas que protejam a propriedade intelectual.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. – Les socialistes ont toujours dénoncé le manque de transparence dans la conduite des négociations sur l’accord commercial anticontrefaçon (ACTA) et notre combat pour le refus de cet accord n'a cessé de gagner du terrain au Parlement, où cinq commissions parlementaires l'ont rejeté. Il n'y avait donc qu'une seule réponse responsable que nous puissions donner aux citoyens pour l'ACTA: son rejet en plénière par le Parlement. Malgré les nombreuses manœuvres dilatoires de la droite, et du PPE en particulier, c'est ce que nous, parlementaires, avons fait aujourd'hui et je m'en félicite. Notre assemblée reste ainsi aux avant-postes de la protection des normes européennes les plus exigeantes en matière de droits fondamentaux. Je tiens à cet égard à rendre hommage au travail de Kader Arif, à qui je succède. L'ACTA était la pire réponse qui soit à un vrai problème: un accord inefficace pour répondre au fléau de la contrefaçon, mais surtout un accord potentiellement dangereux pour les libertés fondamentales des citoyens européens par son grand flou juridique. En outre, il soulevait de nombreuses autres inquiétudes quant à la neutralité, à l'accès libre à l'internet, à l'accès aux médicaments génériques ou à la protection des indications géographiques. Décidément, le compte n'y était vraiment pas!

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I supported the proposal to postpone the vote until the European Court of Justice gives its legal assessment, requested by the Commission. I regret that majority of the EP rejected ACTA. Rejecting ACTA without trying to address concrete concerns, after years of negotiations, does nothing to handle serious threats to European jobs and enterprises ACTA intended to solve. Large-scale infringements of intellectual property rights cost Europeans hundreds of thousands of jobs and many millions in lost revenues. Vote against ACTA also diminished possibilities to fight counterfeit medicines which pose serious threats to the health of European patients. European Union does not have many natural resources which could bring substantial revenues. Our main resource is our people and intellectual products created by them, which must be protected. With regard to our citizens, ACTA was an instrument to protect their intellectual property rights and I regret that the European Parliament rejected it.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I am against this agreement and therefore I support this resolution. I believe the main problem of this text is its vagueness and the uncertainty over its interpretation. As a Member of the European Parliament I have the duty to guarantee adequate protection for citizens’ rights. I totally agree on the need for an international agreement to step up the fight against counterfeit products. The debate is whether ACTA is the right vehicle to do that. And my answer is not. I also would like to stress that the presumed primary beneficiaries of the agreement, the artistic communities and software creators, seem particularly divided on the potential benefits of the agreement. In addition we must condemn the total lack of transparency throughout the negotiations on ACTA. The Commission could have done a lot more to keep the Parliament informed about ongoing negotiations and this mistake is for us unacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai choisi de m'abstenir lors du vote sur l'accord anti-contrefaçon (ACTA) pour deux raisons. D'une part, une procédure étant en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne, il me semble nécessaire d'attendre sa conclusion avant de me prononcer de manière définitive. Cela procède non seulement du simple bon sens, mais aussi du respect de l'État de droit et de la collaboration efficace entre institutions. D'autre part, si ACTA n'est pas une solution parfaite à la contrefaçon, il n'en demeure pas moins une proposition constructive, qui a pour objectifs la protection de l'innovation, de l'emploi et de nos entreprises. En défendant les droits de propriété intellectuelle, ACTA nous protège aussi. Pour rappel, en France, la contrefaçon détruit 30 à 40 000 emplois par an, et près de 100 000 en Europe. C'est pourquoi, en l'absence de toute certitude quant à la compatibilité ou l'incompatibilité de l'accord avec le droit communautaire, et dans le contexte actuel de crise, j'ai considéré que je ne disposais pas des éléments nécessaires pour prendre une décision en pleine connaissance de cause et c'est pourquoi j'ai préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az elmúlt időszakban nagy vitákat váltottak ki a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az új online kalózkodást érintő egyes rendelkezései. Sokak szerint ugyanis ezek a szabályok sértik a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, az információ szabad áramlását. A Magyar Néppárti Delegáció szerint ezekre az állampolgári és civil aggályokra kielégítő és megnyugtató választ kell adni, ezért támogattuk az Európai Bizottságnak azt a döntését, hogy az Európai Bíróság adjon független jogi szakvéleményt a nemzetközi megállapodás uniós joggal való összeegyeztethetőségéről és a szabadságjogi sérelmek kérdésében. E lépéssel összhangban a Magyar Néppárti Képviselőcsoport támogatta, hogy az Európai Parlament e vélemény megszületéséig halassza el a döntést. A Magyar Néppárti Delegáció szerint oda kell figyelni azokra a kifogásokra, amelyeket számtalan állampolgár és civil szervezet fogalmazott meg az egyezmény kapcsán. Mivel ezek tisztázására nem volt lehetőség, a delegáció ezen aggályokra és jogbizonytalanságra tekintettel felelős döntést hozott és a megállapodás megkötése ellen szavazott. A Magyar Néppárti Delegáció szerint eleve hibás koncepció volt a kalózkodás és a hamisítás elleni küzdelem együttes kezelése. A delegáció továbbra is sürgeti a hamisítás elleni fellépést. A hamis külföldi áruk beáramlása miatt ugyanis munkahelyek tízezrei vannak veszélyben, illetve a gyógyszerhamisítás a polgárok egészségét is fenyegeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) é um novo acordo internacional destinado a estabelecer um quadro geral internacional com vista a combater a contrafação e a pirataria. Os problemas que o ACTA procura confrontar são reais e crescentes, sendo que no caso dos Direitos de Propriedade Intelectual na Europa tem acarretado, anualmente, custos de 250 mil milhões de euros para as empresas europeias e a destruição de 185 000 mil postos de trabalho na Europa. Contudo, o texto do ACTA apresenta consequências indesejadas, não é suficientemente preciso quanto à criminalização individual, à definição de "para fins comerciais", ao papel dos prestadores de serviço de internet e à possível interrupção da circulação de medicamentos. Mais ainda, o ACTA, ao visar combater a pirataria e a contrafação, deveria e teria de incluir na sua negociação países como a Índia, a China e o Brasil, onde se verificam as maiores violações da propriedade intelectual. Sendo assim, os benefícios pretendidos pelo ACTA são manifestamente ultrapassados pelas potenciais ameaças às liberdades individuais. Pelo exposto, e por o Parlamento Europeu não poder assegurar a proteção adequada dos direitos dos cidadãos europeus, voto favoravelmente o presente relatório que recomenda a não aprovação do ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó, Ildikó Gáll-Pelcz, Béla Glattfelder, András Gyürk és Csaba Őry (PPE), írásban. − Az elmúlt időszakban nagy vitákat váltottak ki a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az új online kalózkodást érintő egyes rendelkezései. Sokak szerint ugyanis ezek a szabályok sértik a szólás és véleménynyilvánítás szabadságát, az információ szabad áramlását. A Magyar Néppárti Delegáció szerint ezekre az állampolgári és civil aggályokra kielégítő és megnyugtató választ kell adni, ezért támogattuk az Európai Bizottságnak azt a döntését, hogy az Európai Bíróság adjon független jogi szakvéleményt a nemzetközi megállapodás uniós joggal való összeegyeztethetőségéről és a szabadságjogi sérelmek kérdésében. E lépéssel összhangban a Magyar Néppárti Képviselőcsoport támogatta, hogy az Európai Parlament e vélemény megszületéséig halassza el a döntést. A Magyar Néppárti Delegáció szerint oda kell figyelni azokra a kifogásokra, amelyeket számtalan állampolgár és civil szervezet fogalmazott meg az egyezmény kapcsán. Mivel ezek tisztázására nem volt lehetőség, a delegáció ezen aggályokra és jogbizonytalanságra tekintettel felelős döntést hozott és a megállapodás megkötése ellen szavazott. A Magyar Néppárti Delegáció szerint eleve hibás koncepció volt a kalózkodás és a hamisítás elleni küzdelem együttes kezelése. A delegáció továbbra is sürgeti a hamisítás elleni fellépést. A hamis külföldi áruk beáramlása miatt ugyanis munkahelyek tízezrei vannak veszélyben, illetve a gyógyszerhamisítás a polgárok egészségét is fenyegeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Voorzitter, collegae, namaakproducten zijn verschrikkelijk schadelijk voor onze economie. De Europese economie lijdt er elk jaar 8 miljard euro schade door. En het is een kwaal die helaas exponentieel toeneemt. Ook online, op het internet, moeten we de strijd tegen de piraterij een halt toeroepen.

Helaas is hierover veel ongerustheid en verwarring ontstaan. Veel internetgebruikers vrezen dat hun internet kan worden afgesloten als ze een film of een CD downloaden in het zogenaamde informele circuit. Dat is nochtans helemaal niet aan de orde. Maar de perceptie is anders. De vrees is wijdverspreid, dus moeten we daar een antwoord op geven.

Ik begrijp vandaag nog steeds niet waarom we niet wachten op het oordeel van het hoogste gerechtshof in Europa om hierover uitsluitsel te krijgen. Dit is jammer genoeg een gemiste kans. We gooien het kind met het badwater weg. Het grootste slachtoffer van deze situatie is de creatieve sector zelf. Die laten we nu gewoon aan zijn lot over.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Je me réjouis du rejet d'ACTA, cet accord international négocié dans une certaine opacité, au champ d'application tellement vaste et aux conséquences juridiques tellement incertaines qu'il a suscité une mobilisation citoyenne sans précédent. Il ne fait aucun doute que l'engagement citoyen de millions d'européens -plus de 2,5 millions de signataires de la pétition contre ACTA- a pesé dans l'évolution du débat politique sur cette question et dans son rejet par le Parlement européen. C'est donc un point pour la démocratie européenne et il faut saluer les citoyens mobilisés: quand ils s'emparent d'un sujet, pourtant assez difficile d'accès, ils contribuent à démocratiser le débat et à influer sur le résultat final. ACTA posait des problèmes de forme comme de fond. Il était tout d'abord surprenant qu'un tel accord traitant de la lutte contre la contrefaçon et des droits de propriété intellectuelle puisse être conclu sans la Chine! N'oublions pas non plus la méthode employée, à savoir les négociations menées par la Commission européenne, faisant largement l'impasse sur le débat public. Enfin, sur le fond, de nombreuses inquiétudes persistaient, notamment sur le respect des libertés individuelles: il était par exemple question que les fournisseurs d'accès à internet soient dans l'obligation de dévoiler l'identité des internautes soupçonnés de téléchargement illégal.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto contrario all'approvazione dell'accordo ACTA per diverse ragioni: prima di tutto, non credo rappresenti una soluzione efficace alla lotta alla contraffazione perché i paesi contraenti nel loro complesso equivalgono solo al 5% della contraffazione mondiale, mentre non riguarderà potenze economiche emergenti come Brasile, Russia, India e Cina, dove l'attività di contraffazione é davvero rilevante; in secondo luogo, non vi é nessun riferimento alla indicazioni geografiche e quindi non va a tutelare il settore italiano e europeo dell'agro-alimentare di qualità, non portando dunque nessun beneficio al "Made in Italy". Queste le valutazioni principali che mi hanno dunque portata a non sostenere in sede di plenaria l'Accordo Commerciale anticontraffazione ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kuriuo buvo siekiama atmesti ACTA susitarimo sudarymą Europos Sąjungos vardu. ACTA yra svarbus prekybos susitarimas, kuriuo sprendžiamos klastojimo ir piratavimo internete komerciniais tikslais problemos, galiojančių teisės aktų dėl autorių teisių pažeidimų vykdymą derinant pasaulio lygmeniu. Tačiau ACTA susitarimo tekstas yra nepakankamai tikslus dėl priemonių, numatomų taikyti prieš pavienius asmenis, dėl sąvokos „komerciniais tikslais“ apibrėžties, dėl interneto paslaugų teikėjų vaidmens ir dėl galimo generinių vaistų gabenimo tranzitu sutrikdymo. Taigi, būsima šio tarptautinio susitarimo nauda gerokai menkesnė nei galimas piliečių laisvėms kylantis pavojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai choisi de m'abstenir lors du vote sur l'accord anti-contrefaçon (ACTA) pour deux raisons. D'une part, une procédure étant en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne, il me semble nécessaire d'attendre sa conclusion avant de me prononcer de manière définitive. Cela procède non seulement du simple bon sens, mais aussi du respect de l'État de droit et de la collaboration efficace entre institutions. D'autre part, si ACTA n'est pas une solution parfaite à la contrefaçon, il n'en demeure pas moins une proposition constructive, qui a pour objectifs la protection de l'innovation, de l'emploi et de nos entreprises. En défendant les droits de propriété intellectuelle, ACTA les protège aussi. Pour rappel, en France, la contrefaçon détruit 30 à 40 000 emplois par an, et près de 100 000 en Europe. C'est pourquoi, en l'absence de toute certitude quant à la compatibilité ou l'incompatibilité de l'accord avec le droit communautaire, et dans le contexte actuel de crise, j'ai considéré que je ne disposais pas des éléments nécessaires pour prendre une décision en pleine connaissance de cause et c'est pourquoi j'ai préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – J'ai voté contre ce texte inutile et dangereux, qui aura eu pour seuls mérites de créer un débat paneuropéen et de mettre en exergue les contre-pouvoirs démocratiques qui existent en Europe face au lobbying acharné de quelques grandes multinationales. Aujourd'hui nous n'avons pas seulement voté contre ACTA, nous avons voté pour la démocratie européenne. Au mépris des traités, des citoyens et des principes démocratiques de l'Union, la Commission européenne a négocié l'ACTA depuis 2007 dans le dos du Parlement européen. L'instrumentalisation de la Cour de justice de l'Union européenne n'est que la dernière expression d'un trop flagrant mépris pour l'équilibre démocratique défendu par le Parlement européen. Le Commissaire européen au commerce, M. De Gucht, doit aujourd'hui assumer sa responsabilité, la responsabilité de son échec, de ses propos et de sa méthode de travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I rejected ACTA because I believed that the advantages of the agreement were far outweighed by potential threats to civil and individual liberties that it contained. I had problems with ACTA in relation to both the substantive matter and procedural issues. ACTA deals with both physical goods, like Manchester United strips, and virtual goods, like digital music. I think that an instrument that deals with both physical goods and virtual goods is too broad to effectively tackle the issue of counterfeit. ACTA in its current format is like taking a sledgehammer to crack a nut. Procedurally, the European Commission dealt with ACTA badly. As a parliament, we could have raised these issues with the Commission had we been consulted. Unfortunately we weren’t given this chance. With regard to intellectual property rights, I have huge sympathy with the artists and their representative bodies, who are very concerned about online piracy. I believe that the European Commission should now seek to draw up legislation related to intellectual property because I believe that for Europe to remain competitive it has to protect its intellectual capital. But I think that ACTA was the wrong way to go about doing that.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Obchodní dohoda proti padělatelství by měla chránit intelektuální vlastnictví, zachovat pracovní místa, podpořit výzkum a zároveň vyvíjet a posílit evropský export. Chtěla bych poukázat na to, že ochrana práv duševního vlastnictví a boj proti padělatelství mají, dle mého názoru, zásadní společenský význam, a je proto třeba jim poskytnout náležitou právní úpravu. Zároveň chci ale podotknout, že jednoznačně odmítám omezování svobody internetu a volného přístupu k informacím, s výjimkou šíření dětské pornografie, které je naopak nutné tvrdě postihovat. Stavím se kriticky k dlouhému režimu utajení samotného procesu vytváření dohody a k otevřeným otázkám, které do hlasování nebyly vyřešeny. Například existuje zásadní možnost celních zásahů u malého množství zboží neobchodní povahy přepravovaného v osobních zavazadlech cestujících. Dalším kritickém bodem je relativně neurčitý text dohody. K zmíněným zásahům by ovšem na základě dohody mohlo docházet na území dalších signatářských států. To považuji za rozpor s občanskými právy, podle kterých by měly být podobné zásahy možné pouze na základě soudního příkazu. Tyto okolnosti vedly k tomu, že v rámci plenárního zasedání jsem dohodu nepodpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Concordo com a necessidade de um novo acordo internacional destinado a combater a contrafação e a pirataria. Estima-se que, só na Europa, a violação dos direitos de propriedade intelectual representa anualmente, custos de 250 mil milhões de euros e a destruição de 185 000 mil postos de trabalho. O ACTA, ao pretender incluir tudo, confunde mercadorias e bens com a liberdade de troca de dados na Internet. E apresenta consequências indesejadas, segundo o relator, quanto à criminalização individual, à definição de para fins comerciais, ao papel dos prestadores de serviço de internet e à possível interrupção da circulação de medicamentos. O ACTA, ao visar combater a pirataria e a contrafação, deveria e teria de incluir na sua negociação países como a Índia, a China e o Brasil, onde se verificam as maiores violações da propriedade intelectual. Sendo assim, os benefícios pretendidos pelo ACTA são manifestamente ultrapassados pelas potenciais ameaças às liberdades individuais. Por estas razões e com a convicção de que assim melhor se defende os direitos dos cidadãos europeus, voto favoravelmente o relatório Martin que recomenda a não-aprovação do ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. – Après une formidable campagne de désinformation, l'ACTA a été rejeté par le Parlement européen. Seul un article concernait les internautes. Le texte avait d'abord pour objet de nous défendre contre la contrefaçon, en particulier de la propriété intellectuelle. Son rejet ouvre la voie à la délocalisation des emplois hors de l'Europe et au renforcement de l'économie noire, du travail des enfants et d'autres formes d'exploitation ! Bravo aux pères de cet échec !

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Cet accord reflète la nécessité d’une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale : c’est un outil indispensable pour une Europe de l’innovation et de la croissance. Les craintes exprimées par de nombreux citoyens se sont concentrées sur les risques que cet accord fait courir pour les droits fondamentaux. Face à ces craintes, il était important de demander à la Cour de justice de l’UE de se prononcer sur la compatibilité de l’accord avec les traités européens, et notamment avec la Charte des droits fondamentaux. Dans l’attente de cette décision, le report du vote aurait été la décision à prendre. Ce report ayant été rejeté, j’ai préféré m’abstenir d'approuver l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. O ACTA procurava resolver problemas reais, que se têm agravado nos últimos anos, estimando-se que o negócio de bens pirateados e contrafeitos ascenda a nível global a mais de 250 mil milhões de euros. Contudo, o ACTA levantou algumas dúvidas quanto ao seu alcance, nomeadamente no que diz respeito às infrações em ambiente digital e ao papel dos prestadores de serviço de internet na identificação dessas infrações. O relator aponta algumas destas dúvidas, acrescentando que o ACTA terá de incluir na sua negociação países como a Índia, a China ou o Brasil, onde atualmente se verificam as maiores violações da propriedade intelectual. Votei contra este Acordo (logo a favor do Relatório), mas considero que é absolutamente necessário iniciar desde já uma ampla discussão com vista a um novo Acordo, envolvendo a chamada "sociedade civil", que deverá usar como base este texto do ACTA, revendo obviamente, a parte relativa à "proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual em Ambiente Digital", como única forma de proteger o nosso setor industrial mais inovador. Porque não dividir o ACTA em dois e iniciar desde já os procedimentos legais com vista à discussão e aprovação dos capítulos que não incluem o "Ambiente Digital"? Ganharíamos em tempo e eficácia...

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le Parlement a rejeté à une large majorité ACTA. L'ALDE a joué un rôle déterminant dans ce vote décisif qui devrait donner un coup fatal au processus de ratification. Je me félicite de ce résultat logique. En effet, comment aurions-nous pu nous satisfaire d’un accord censé lutter contre la contrefaçon alors que les deux principaux pays contrefacteurs du monde, la Chine et l’Inde, ne sont pas signataires? La question de la protection des DPI est vitale pour relancer la création, la recherche et l’innovation des entreprises européennes, en particulier les PME. La Commission doit adopter une position offensive et mettre en place, sans tarder, un mécanisme permettant un nouvel accord dans le cadre de l’OMC conjointement avec l'OMPI, incluant la Chine et l’Inde. D’autant plus que des signaux montrent la volonté de ces pays de s’impliquer davantage dans la lutte contre la contrefaçon, comme par exemple la signature le 26 juin dernier du Traité de Beijing par les pays membres de l’OMPI, dont la Chine. À l’avenir, il n’est plus concevable que ce type d’accord international ne soit pas négocié dans la plus grande transparence en informant et consultant tous les acteurs, au premier chef desquels les citoyens et leurs représentants.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – L'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), signé par l'Union avec dix de ses partenaires, fait depuis plusieurs mois l'objet d'un traitement médiatique et politique important, compte tenu des enjeux pour la lutte contre la contrefaçon, mais aussi aux vues des incidences qu'il peut avoir sur les pratiques du Web. Je souhaite en conséquence que le Parlement européen puisse décider dans la sérénité et en toute connaissance de cause, une fois que la Cour de justice de l'Union européenne aura remis son expertise juridique sur le texte. C’est pourquoi je me suis abstenue sur ce vote, qui aurait dû se tenir APRÈS la décision de la CJUE !

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Nos vieux francs affichaient la mention suivante: "Le contrefacteur sera puni des travaux forcés à perpétuité".

Les faux billets, en effet, tout comme les faux produits et les produits piratés, portent préjudice à l'ensemble de l'économie.

La protection du droit de la propriété intellectuelle est un moteur de l'innovation technique et une juste récompense pour les chercheurs et la création artistique. Défendre la propriété intellectuelle est absolument nécessaire.

Cet accord anticontrefaçon négocié par la Commission européenne n'est pas satisfaisant à bien des égards. Il y est largement question de contrôles aux frontières dans cet accord, mais l'Union les a fait disparaître à l'intérieur et ne les a pas vraiment renforcés à l'extérieur.

De plus, l'ACTA se concentre sur la diffusion de la contrefaçon et sans doute pas suffisamment sur les contrefacteurs. En tous les cas, il se fait sans eux.

En définitive, l'objectif légitime de l'ACTA est galvaudé par une mauvaise méthode, un manque de clarté, des objectifs trop variés et donc une efficacité et des conséquences incertaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of Parliament’s recommendation to reject ACTA, because I believe it is not a suitable tool for the European Union in responding to the tasks for which it was called.

Despite the central need to protect our market and our customers from counterfeit goods from outside the Union accessing the market, the need to defend the Intellectual Property Rights regime, also in the digital environment, and the fundamental need for a global approach on this matter, ACTA unfortunately raised more perplexities than guarantees. The European Union will have to find better instruments to address the surely basic issues touched upon by the agreement.

Not only did the European Data Protection Supervisor publish a very negative opinion on the agreement but also, and more importantly, the opinions expressed by four parliamentary committees (ITRE, DEVE, LIBE, JURI), state their evident concerns about ACTA.

Finally, I strongly believe that the unprecedented public campaign against the agreement, which ended up in a petition containing more than 2.4 million signatures, cannot be left unheard by the democratically elected body of the European Union. The European Parliament represents the interests of the citizens of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O combate à contrafação é uma prioridade e a cooperação internacional é fundamental para a obtenção deste objetivo. Porém, o Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) tem levantado dúvidas importantes sobre a possível violação de direitos fundamentais e ameaças à liberdade individual que não podem, nem devem, ser desconsideradas. Assim, e atendendo a que a Comissão Europeia submeteu o ACTA ao Tribunal de Justiça para apreciação da sua compatibilidade com os Tratados e com a Carta dos Direitos Fundamentais, considerei adequado que o Parlamento aguardasse pela decisão do TJ antes de votar pela aprovação ou rejeição do ACTA. Por essa razão, e pelo respeito que tenho pelas decisões jurisdicionais, me abstive na votação do ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A recomendação em apreciação, elaborada pelo colega David Martin, versa sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) entre a União Europeia (UE) e os seus Estados-Membros, a Austrália, o Canadá, o Japão, a República da Coreia, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de Marrocos, a Nova Zelândia, a República de Singapura, a Confederação Suíça e os Estados Unidos da América. Embora seja essencial a preservação dos direitos de propriedade intelectual – a matéria-prima de muitos cidadãos europeus - e prioritária a luta contra a pirataria e a contrafação de produtos oriundos, essencialmente, das economias emergentes, a presente proposta de acordo merece críticas no que respeita à violação dos direitos fundamentais no acesso à rede da internet. Considero que a UE deveria ter revisto primeiro a diretiva relativa aos direitos de propriedade intelectual e adaptado a lei comunitária ao ambiente da Internet antes de negociar este acordo. Note-se que o ACTA visando combater a pirataria e a contrafação não incluiu na sua negociação países como a Índia, a China e o Brasil, onde se verificam as maiores violações da propriedade intelectual. Por estas razões votei contra o ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Chega assim (por agora) ao fim o atribulado processo do ACTA. Um processo que desencadeou uma notável mobilização de cidadãos por toda a Europa (e não só), promovendo o debate público sobre o ACTA e denunciando alguns dos seus perigos e consequências. Mobilização e debates tanto mais importantes quanto a Comissão Europeia conduziu todo o processo fugindo ao debate e escrutínio democráticos, pautando as negociações por um grande secretismo, razão bastante, por si só, para desconfiarmos do seu conteúdo. Entendemos que é necessário combater a contrafação, em particular a contrafação com a qual a UE tem convivido, de produtos como o Vinho do Porto (e outros) ou produtos têxteis, que tanto afetam Portugal, e que é indissociável das políticas da própria UE, por exemplo, no domínio agrícola e comercial. Mas não podemos concordar - e rejeitamos vivamente - um acordo que estabelece medidas de vigilância e de espionagem dos cidadãos, que vão da vigilância sobre dados informáticos, através dos fornecedores de serviços de acesso à Internet, até à revisão de bagagens pessoais. Trata-se de uma inaceitável violação da privacidade dos cidadãos, que viola a livre circulação da informação e do conhecimento. Um acordo que, além do mais, poderia ter implicações em áreas tão diversas como o acesso a medicamentos ou a sementes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu začali v júni 2008 a skončili sa v novembri 2010 po 11 kolách rokovaní. Rovnako ako pri všetkých medzinárodných dohodách v mene Európskej únie viedla rokovania Európska komisia na základe mandátu, ktorý jej udelila Rada. Keďže obchodná dohoda o boji proti falšovaniu je tzv. zmiešanou dohodou, ktorá zahŕňa právomoci na úrovni Únie i členských štátov, boli členské štáty na rokovaniach zastúpené rotujúcimi predsedníctvami. Dohodu uzavreli Európska únia, Austrália, Kanada, Japonsko, Kórea, Mexiko, Maroko, Nový Zéland, Singapur, Švajčiarsko a USA. Dohoda je podľa definície účastníkov rokovaní obchodnou dohodou, ktorá sa zaoberá falšovaním na obchodné účely a internetovým pirátstvom tým, že koordinuje globálne presadzovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti porušovania autorských práv. Problémy, ktoré sa ňou majú riešiť, sú skutočné a majú rastúcu tendenciu. Falšovanie a pirátstvo sa výrazne rozšírili a ich rast pokračuje. Nad plánovanými výhodami tejto medzinárodnej dohody vysoko prevažujú možné hrozby pre občianske slobody. Vzhľadom na nejednoznačnosť istých aspektov a neistotu týkajúcu sa jej výkladu nemôže Európsky parlament v budúcnosti po vstupe tejto dohody do platnosti zaručiť primeranú ochranu občianskych práv. I z tohto dôvodu sa neodporúča, aby Európsky parlament udelil súhlas na jej uzavretie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je suis intervenu ici à plusieurs reprises sur l'ACTA, tout d'abord pour m'indigner devant le manque de transparence des négociations, donc des méthodes de la Commission qui sont d'ailleurs courantes quand il s'agit de négocier des accords internationaux néfastes pour les nations européennes. Bien sûr, je voterai contre cette accord, mais il n'a pas été la seule tentative, au niveau européen d'étouffer la liberté de l'internet, sous couvert de respect des droits de propriété intellectuelle ou de lutte contre la cybercriminalité. Dans le premier cas, on cède en fait à certains lobbies industriels attachés à leurs superprofits, dans le second, on confond la vraie criminalité (terrorisme, trafics d'êtres humains, pédophilie) avec le téléchargement de quelques fichiers MP3. Cet acharnement contre l'internet, dernier endroit de liberté d'expression et d'information sur ce continent, n'est pas seulement suspect. Il est symptomatique de l'aspect soviétoïde de l'Europe de Bruxelles, qui entend contrôler non seulement nos assiettes et nos comportements, mais nos pensées et nos opinions.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I voted against consenting to the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). I am committed to offering innovators and rights-holders appropriate protection – indeed, a resolution I voted for in November 2010 highlighted this very point – however, we must also have appropriate safeguards to guarantee citizens’ privacy and fundamental rights. In addition, the negotiations on ACTA were carried out without any real transparency, and repeated calls to involve MEPs and civil society organisations more closely were largely ignored. Furthermore, we should not require internet service providers to be the ‘sheriffs’ of the internet. This would be akin to asking Post Offices to monitor or filter letters on behalf of rights-holders.

Given the huge groundswell of opposition from citizens and civil society, I carefully considered how the ACTA agreement would impact on Malta’s citizens, consumers and SMEs before I voted. Unfortunately, as it stands, the agreement simply leaves too many gray areas open to interpretation. Given the ambiguity in the text, this is far from ‘smart’ regulation. It is not clear how the agreement would affect citizens in areas such as privacy and freedom of expression.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai résolument voté contre ACTA car cet accord comportait trop d'incertitudes et faisait courir de trop forts risques pour les droits fondamentaux des Européens. ACTA avait pourtant le mérite de s'attaquer à de vrais défis : protéger la propriété intellectuelle contre la contrefaçon et le piratage et mettre sur la table de véritables enjeux pour les entreprises, la création et les droits à la propriété intellectuelle en Europe et dans le monde, qui sont une nécessité. Mais la négociation de l'accord n'a pas permis de concilier ces impératifs et la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. L'issue du vote ne pouvait être différente. Il s'agit d'un vote historique, puisque c'est la première fois que le Parlement européen rejette un accord international sur le commerce depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Je regrette que le Parlement européen ait aujourd'hui refusé de se doter d'un instrument international visant à lutter de manière plus efficace contre la contrefaçon sans même attendre l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Cet accord commercial anticontrefaçon (ACTA) ne vise pas à redéfinir l'étendue de la protection des droits de propriété intellectuelle, comme les brevets ou les marques, mais à coordonner les mécanismes de protection de ces droits afin de mieux lutter contre la contrefaçon. Je rappelle que le commerce international de produits contrefaits a représenté en 2009 environ 250 milliards de dollars. Le nombre d'affaires identifiées en Europe a augmenté de 920 % en dix ans. Cela représente probablement 2,5 millions d'emplois perdus. S'agissant du piratage, il y a en Europe 1,4 million de PME (sur 22 millions) qui travaillent dans l'industrie du cinéma, de la musique et du livre. Contrairement à certaines idées reçues, il n'a jamais été question de couper l'accès des citoyens à l'internet, encore moins de surveiller les personnes individuellement. Il s'agissait bel et bien de créer un cadre mondial cohérent et de s'assurer que, dans chaque pays, on protège bien la propriété intellectuelle pour préserver nos entreprises et nos emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté contre l'ACTA car il est apparu clairement, au fil des discussions, que cet accord était incompatible avec les valeurs et les règles du droit européen, que je défends en tant que parlementaire européenne. Sur la forme, il était impossible de cautionner le résultat de négociations extrêmement opaques alors même que les droits des citoyens européens sont en jeu. Sur le fond, cet accord va à l'encontre de la Charte des droits fondamentaux car certains de ses articles ouvrent la porte au risque d'un contrôle des utilisateurs d'internet, y compris les utilisateurs innocents, ce qui représenterait une violation du droit.

Avec un grand nombre de formulations floues, il ne permet pas d'assurer la sécurité juridique exigée pour poursuivre les cas de violations des droits de propriété intellectuelle. Si la lutte contre la contrefaçon est un objectif légitime, encore faut-il se doter d’un instrument qui soit réellement efficace dans cette démarche, ce que ne permet pas l'ACTA, en l'absence de partenaires importants comme la Chine ou l'Inde. Et, par dessus tout, nous devons défendre la liberté fondamentale de nos citoyens de s'exprimer.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – À l'instar de 38 collègues du Parlement européen, j'ai choisi de soutenir ACTA dont les objectifs principaux – créer un cadre de lutte contre la contrefaçon, sauvegarder des milliers d'emplois et protéger nos PME – ont été occultés en raison de la cristallisation des peurs, alimentée par des réseaux bien organisés, autour de la menace de la violation des libertés fondamentales de nos citoyens. Autant je comprends ces préoccupations, autant je déplore l'instrumentalisation politique qui en a été faite. Le service juridique du Parlement, par deux fois, a confirmé que l'accord était compatible avec la Charte européenne des droits fondamentaux, les traités et l'acquis communautaire. Le Médiateur européen a estimé que la procédure de négociation était normale. La Commission avait saisi la Cour de justice de l'UE pour qu'elle se prononce sur la compatibilité de l'accord avec les traités. Cet avis n'a pas encore été rendu que le Parlement a tranché, cédant aux pressions de ses détracteurs. Cet accord, ce n'était pas la criminalisation des internautes ou la surveillance forcée par les fournisseurs d'accès à Internet. Cet accord, c'était précisément la protection des emplois, dont 40 000 sont détruits chaque année, et des PME qui sont menacées par cette pratique déloyale.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau prieš šį susitarimą, nes nepageidaujami ACTA padariniai kelia didelį susirūpinimą. Šio tarptautinio susitarimo nauda gerokai menkesnė nei galimas piliečių laisvėms kylantis pavojus. Atsižvelgiant į kai kurių dokumento teksto aspektų neapibrėžtumą ir abejones dėl jų aiškinimo, Europos Parlamentas, remdamasis ACTA, ateityje negalės užtikrinti tinkamos piliečių teisių apsaugos. Todėl nepritariu ACTA sudarymui. Pažymėtina ir tai, kad šiam susitarimui nepritarė ne tik pagrindinis Tarptautinės prekybos komitetas, bet dar ir kiti keturi Parlamento komitetai, rengę nuomonę šiuo klausimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Singurul răspuns acceptabil pe care îl putem da îngrijorărilor cetăţenilor este respingerea acordului. Acordul stârneşte numeroase suspiciuni cu privire la efectele implementarii sale, cele mai multe suspiciuni referindu-se la modul in care ACTA ar putea duce la cenzurarea Internetului, la încălcarea drepturilor ce garantează confidenţialitatea datelor personale şi libera exprimare. Atâta vreme cât există chiar şi cea mai mică suspiciune că ACTA ar putea deschide drumul către încălcarea drepturilor fundamentale cetăţeneşti, Acordul trebuie sistat si regândit.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), schriftlich. Die Debatte um ACTA beherrscht seit langem die Medien- und Internetlandschaft in ganz Europa. Selten hat ein Thema die Öffentlichkeit so aufgewühlt wie die aktuelle Diskussion um das Urheberrecht. Ziel unserer Beratungen im Parlament war es, eine umfassende, öffentliche und vor allem sachliche Debatte zu führen. Dazu hätte meiner Meinung nach auch gehört, die Einschätzung des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten, bevor wir eine endgültige Entscheidung fällen. Bei der heutigen Abstimmung habe ich mich deshalb der Stimme enthalten. Eines darf jedoch nicht vergessen werden: durch Produkt- und Markenpiraterie entstehen der europäischen Wirtschaft jedes Jahr erhebliche Verluste. Ich unterstütze daher ein Abkommen, welches gegen diese kriminellen Machenschaften vorgeht. Daher gilt es zeitnah einen weiteren Anlauf für ein internationales Abkommen zu nehmen, welches aber klar mit den europäischen Normen vereinbar sein muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. − Szanowni Państwo, niewątpliwie umowa ACTA próbuje rozwiązać rzeczywiste problemy globalnej gospodarki. Skala łamania praw autorskich jest ogromna i nikt nie może temu zaprzeczyć. Tracą na tym również europejskie przedsiębiorstwa i tak naprawdę nikt nie jest w stanie oszacować rzeczywistych kosztów wynikających z tego procederu. Głosowałam jednak przeciwko ACTA ponieważ powyższa umowa nie jest dobrym rozwiązaniem tego problemu. Potencjalne zagrożenia dla swobód obywatelskich znacznie przewyższają planowane korzyści związane z jej zawarciem. Nikt nie wie, jak będę interpretowane poszczególne jej zapisy i nikt nie może zagwarantować, że nie dotkną one indywidualnych użytkowników Internetu. Jest to o tyle ważne, iż Parlament Europejski powinien stać na straży praw i wolności obywatelskich – o tym powinniśmy pamiętać głosując nad tą umową. Jeżeli Komisja i rządy niektórych państw członkowskich uważają, iż trzeba chronić interesy europejskich przedsiębiorców, to wydaje się, iż powinny znaleźć nowy instrument. Przede wszystkim jednak muszą zagwarantować w przyszłych negocjacjach nie tylko rzeczywisty udział Parlamentu Europejskiego, ale również zainteresowanych środowisk obywatelskich. Pamiętać bowiem należy, że głównym źródłem mankamentów tej umowy jest sposób jej przygotowywania. Gdyby od samego początku próbowano wypracować kompromis uwzględniający interesy wszystkich stron, to dzisiaj mielibyśmy już globalne porozumienie chroniącą naszą gospodarkę, a nie ogólnoeuropejską dyskusję o zagrożeniu dla wolności obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – La lutte contre la contrefaçon est une priorité. Il en va de notre économie européenne mais également de la santé des consommateurs européens. La Cour de justice de l'Union européenne ayant été saisie de la conformité de l'accord avec les droits des citoyens, il me semblait tout à fait déraisonnable de le rejeter dans la précipitation. C'est pourquoi j'ai soutenu le report du vote dans un premier temps. Le report du vote a malheureusement été rejeté à une large majorité par 420 voix contre. Dans un second temps, j'ai choisi de soutenir l'accord car, après une analyse détaillée, il me semblait respectueux des droits fondamentaux de nos concitoyens. Ce vote a provoqué d'agressives réactions envers mes collègues partisans du oui et moi-même. Une agressivité, sous couvert d'intimidation et d'anonymat, qui n'est pas acceptable. J'invite alors mes détracteurs à examiner véritablement ACTA à la lumière de la protection de la propriété intellectuelle mais également de la protection des libertés individuelles. Je tiens, enfin, à rappeler que, d'une part, l'essence même de la démocratie est la liberté de penser et de s'exprimer et que, d'autre part, les votes ne sont jamais impératifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es balsoju par to, lai šis jautājums tiktu atlikts. Tā kā Eiropas Parlamenta vairākums uzskatīja, ka nepieciešams nekavējoties izlemt šo jautājumu, es atturējos balsojumā par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, jo uzskatu, ka pirms lēmuma pieņemšanas nepieciešams izvērtēt visus tiesiskos aspektus, noteikumiem par šī nolīguma piemērošanu, kas saistās ar vārda brīvību. Eiropas Savienība un Latvija ir ieinteresētas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, kas nodrošinātu ienākumus un drošu produktu tirdzniecību mūsu uzņēmējiem citās pasaules valstīs. Likumdošanu ir nepieciešams veidot tādu, lai nodrošinātu gan vārda brīvības ievērošanu, gan arī efektīvu īpašuma tiesību aizsardzību. Tā kā daļai sabiedrības ir bažas par šo nolīgumu kā vārda brīvību ierobežojošu, tā atbilstību Eiropas Savienības tiesībām nepieciešams izvērtēt Eiropas Kopienu Tiesai.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), schriftlich. Ich habe eben mit einer großen Mehrheit des EP gegen ACTA gestimmt. Heute heißt es: ACTA ad acta. Morgen: Neustart für mehr Markenschutz. ACTA war in seiner aktuellen Form mit zu vielen Fehlern und unklaren Fragen behaftet. ACTA hat die Menschen verunsichert und zu einem großen öffentlichen Druck in den sozialen Netzwerken und den neuen Medien geführt. Letzteres ist gut so. Zudem bleibt es für mich irritierend, dass ACTA über Jahre eine „Geheimsache“ war und erst spät, auf intensiven Druck des Europäischen Parlaments, öffentlich wurde. Wir Parlamentarier sollten im Schnellverfahren alles abnicken. So geht es nicht. Es wurden viele Fehler gemacht, die wir nur durch einen Neustart korrigieren können. Das klare „Nein“ zu ACTA ist für mich ein uneingeschränktes „Ja“ zum globalen Schutz vor „Produkt- und Markenpiraterie in gewerblichem Ausmaß“ – dem eigentlichen Kernanliegen des Abkommens. Europa hat ohne eine wirksame und weltweit durchgesetzte Koordinierung des Schutzes des Urheberrechts viel zu verlieren. Geistiges Eigentum ist der wertvollste Rohstoff Europas. Unsere heutige Entscheidung macht den Weg frei, unter europäischer Führung ein neues, besseres und transparentes Abkommen zu entwickeln. Der Prozess kann und muss im Dialog mit allen „stakeholdern“ erfolgen – Mensch und Ethik sollten dabei im Zentrum stehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich habe für die Verschiebung der Abstimmung über ACTA gestimmt und mich somit enthalten. Die EU-Kommission hat den Europäischen Gerichtshof um eine Stellungnahme zu ACTA gebeten. Ich hätte diese gerne abgewartet, da sie womöglich noch Licht ins Dunkel bringen hätte können. Viele Fragen waren bis zum Schluss noch unbeantwortet. Entscheidungen sollen aber nur dann gefällt werden, wenn auch alle Fakten auf dem Tisch liegen. Das war bei ACTA nicht der Fall. Deshalb meine Enthaltung.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD), in writing. − I am proud of the result of the vote of the European Parliament to reject ACTA. Coming from a country that has known only too well the brutal tyranny of state oppression, censorship and control I well appreciate the vital importance and beauty of free speech. The internet serves as a wonderful forum to promote free speech. By facilitating the exchange of opinions between citizens, the internet promotes debate and brings us closer to the ideal of a democratic society of citizens who feel their voice is heard. It is for this reason that dictatorial regimes around the world fear it so and try to limit its advance. Few other issues in recent years have provoked as much indignation among European citizens as this attempt to limit their hard-won right to speak freely. For the first time, the Parliament has stood up and blocked an international agreement negotiated by the Commission and the Member States. I can think of no better or more appropriate role for the Parliament than to act as an instrument of democratic control over a frequently faceless and distant executive. Long may the Parliament continue to be responsive to European citizens and to defend their freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), in writing. − I supported the Rapporteur today in his proposal to reject ACTA. The Greens have been an integral part of the campaign to raise awareness of the problems we see within this Treaty, for individual rights and the protection of some of those most in need.

Concerns about the draconian and disproportionate penalties linked to copyright infringement in the proposed Treaty are well-known. I am deeply concerned that governments and the Commission have put themselves in the position where ACTA is the subject of an ECJ ruling concerning its compatibility with Fundamental Human Rights. I am also concerned at the potential problems arising for generic medicines – essential for improved healthcare for some of the world’s poorest people. I look forward to future Treaties being given the same rigorous scrutiny as ACTA has received.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) visant à protéger le marché intérieur européen des produits contrefaits. Bien que ce texte n'ait pas été approuvé par le Parlement, j'ai défendu l'intérêt d'un tel accord international pour l'Europe afin de préserver la compétitivité, l'innovation et les emplois. Aujourd'hui, la contrefaçon représente une perte de 6 milliards d'euros pour nos entreprises, détruit près de 40 000 emplois et comporte des risques importants pour la santé et la sécurité de nos concitoyens. Dans ce contexte de crise, cet accord offre une véritable protection pour notre économie. Je regrette également que le Parlement n'ait pas attendu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie pour juger de la compatibilité de l'accord avec les traités et les droits fondamentaux, avant de le voter. C'est pourquoi j'avais initialement voté en faveur du report du vote sur ACTA. La protection de notre espace communautaire est un enjeu majeur dont nous devons prendre conscience.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – Avant de se prononcer sur l'ACTA, le Parlement aurait dû attendre l'avis de la Cour de justice européenne, saisie par la Commission. Je regrette qu'une majorité de députés ne se soit pas ralliée à cette proposition raisonnable de mon groupe politique.

C'est donc avec regrets que je me suis abstenue lors du vote sur ce traité que je soutiens dans son principe. Un accord contraignant entre 31 États parties contre la production et la diffusion illicites de produits matériels ou virtuels sous droits d'auteur constituerait assurément un instrument juridique essentiel pour mieux protéger et valoriser nos entreprises innovatrices en matière de propriété intellectuelle.

Je concède qu'il y a un manque de précision dans la formulation de certains articles, par exemple dans la définition ce qu'est un délit dû à un acte à l'échelle commerciale ou, autre exemple, un acte délibéré.

Les arguments populistes concernant le respect de la vie privée et la divulgation de renseignements ne font cependant que confirmer ma conviction de leur méconnaissance du texte du traité.

En conclusion, ce Parlement a encore raté une occasion de se comporter en législateur averti et raisonnable, en cédant à une campagne de désinformation comme je n'en ai encore jamais connue dans ma carrière politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Nach vielen Gesprächen mit Internet-Usern, Künstlern, Verlegern und Medienvertretern in den letzten Wochen habe ich soeben gegen die Ratifizierung des derzeitigen Vorschlags des ACTA-Abkommens gestimmt. Die folgenden Einwände der Bürger sind aus meiner Sicht berechtigt: Mögliche intensive Überwachung von Usern durch Internetprovider, zu weitreichende Befugnisse von zuständigen Behörden in ratifizierenden Staaten und die Gefährdung der Gesundheitsversorgung insbesondere der Dritten Welt durch die Einschränkung des Handels mit medizinischen Generika. Eine Grundrechtsprüfung des ACTA-Vertrages durch den Europäischen Gerichtshof vor der endgültigen Abstimmung im EP wurde bedauerlicherweise abgelehnt. Ich bin entschieden für eine detaillierte Klärung durch dieses Gericht. Mein heutiges Votum gegen ACTA ist aussschließlich gegen die Schwammigkeit und Unbestimmtheit zahlreicher Formulierungen und die fehlende Ernshaftigkeit, Transparenz und Dialogbereitschaft vieler Beteiligter im Gesetzgebungsprozess der vergangenen Monate gerichtet. Ich unterstütze ausdrücklich die Kernidee, den Schutz des Copyrights und die Sicherung von innovativen Qualitätsprodukten zu gewährleisten. Wenn sich aber ein großer Teil der EU-Bürger so intensiv gegen ein Gesetz stellt, muss die Politik den Anliegen mit größter Offenheit und Sorgfalt begegnen. Deshalb begrüße ich die Mehrheitsentscheidung des Europäischen Parlaments.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący. Głosowałem za odrzuceniem ACTA ponieważ uważam, że umowa tworzyła dysproporcję pomiędzy prawami producentów i twórców a prawami użytkowników Internetu. Ważnym jest aby nikt, kto dzieli się plikami w celach prywatnych lub wśród własnych znajomych nie czuł się zagrożony a tym samym obawiał się konsekwencji tej wymiany. Uważam zatem, że na poziomie Parlamentu Europejskiego powinniśmy stanowczo reagować na wszelkiego rodzaju próby działań tego rodzaju.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the rejection of ACTA by the European Parliament. I hope the Commission will draw lessons from this rejection and seek to involve Parliament fully in the early stage of trade negotiations. Agreements struck behind close doors are always likely to be bad deals. Openness and transparency must be the Commission’s Leitmotif for future talks.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Jsem přesvědčen, že ACTA nepředstavuje pokrok v oblasti ochrany práv k nehmotným statkům (IPR), ale naopak výrazně konzervuje současný neutěšený stav. Je třeba si uvědomit, že ochrana IPR musí být do budoucna nazírána zcela jinou optikou, kdy musí být vyvážena ochrana těchto práv a veřejný zájem na tom, aby bylo za adekvátní cenu duševní vlastnictví přístupno co největší části společnosti. Nelze se spokojit pouze s protekcí a represí, aniž by byl zároveň budován do budoucna přijatelný, zejména ekonomicky, systém distribuce neboli sdílení duševního vlastnictví tak, aby se nepřiměřená a příliš extensivní ochrana práv duševního vlastnictví nestala brzdou vývoje společnosti ve všech dotčených oblastech. V tomto směru je ACTA naprosto nedostatečný a jednostranný produkt. Druhým důvodem pro odmítnutí ACTA je zneužitelnost pro rozvoj a skrytou přípravu prostředí pro kriminalizaci uživatelů, zejména internetu. Jakákoliv ochrana soukromých práv se nesmí stát podkladem pro realizaci zásahu do práva výrazně důležitějšího, jako je možnost šířit a získávat informace, včetně přístupu k e-governmentu, když tohoto úkazu represe jsme již v některých státech EU svědky. V neposlední řadě nelze přehlédnout odpor veřejnosti, když nemůžeme při schvalování legislativy, která může mít dlouhodobý a naprosto nepředvídatelný efekt, ignorovat názor občanů EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Mi sono astenuta riguardo al voto sull'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA). La mia astensione si basa sul fatto che la Corte di giustizia Europea, dopo la richiesta della Commissione europea di esprimersi sulla compatibilità dell'accordo con i trattati UE e i diritti fondamentali dei cittadini, non si è ancora pronunciata. Occorre aspettare 14-20 mesi prima che la Corte si esprima. Ritengo importante che un organo come la Corte di Giustizia abbia voce in capitolo in questioni con implicazioni verso i diritti dei lavoratori e del commercio internazionale. Sostengo tuttavia che adottare questo tipo di accordo potrà essere importante per garantire l'innovazione, la creatività e per tutelare i lavoratori in Europa. È inaccettabile la commercializzazione di medicinali contraffatti o falsi prodotti di moda che creano svantaggi e concorrenza sleale nei confronti delle aziende impegnate nel settore oltre che essere pericolosi per la sicurezza dei cittadini in quanto spesso prodotti con materiali e tecniche di lavoro che non rispettano standard di sicurezza europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Si je me félicite de l'intérêt des citoyens pour l'accord commercial anti-contrefaçon, et si j'ai bien entendu toutes leurs préoccupations et leurs inquiétudes, mon rôle de député européen m'impose avant tout de servir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de lutter contre la contrefaçon qui, en France, coûte des milliers d'emplois, diminue le chiffre d'affaire de nos entreprises de plusieurs milliards d'euros, et prive l'État de millions d'euros de recettes fiscales. Les produits contrefaits représentent aussi un danger important pour la santé des consommateurs européens. Dans le contexte actuel de crise économique, et face à ces arguments, le choix de certains de mes collègues de rejeter l'accord commercial anti-contrefaçon dans l'urgence, sans attendre le verdict de la Cour de justice de l'UE m'apparaît tout à fait déraisonnable. Je partage l'analyse des avis juridiques qui ont été rendus par le service juridique du Parlement et suis convaincue que l'ACTA peut être mis en œuvre dans le respect des droits fondamentaux de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, conformément à mes votes précédents sur cet accord, j'ai voté en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Protecția mai bună a drepturilor de proprietate intelectuală ale producătorilor europeni, implicați în comerțul mondial, este extrem de importantă. Prin eliminarea contrafacerii în domeniul comercial și a pirateriei online putem contribui la creșterea activității economice. În același timp, se reduc riscurile la adresa sănătății cetățenilor, generate de consumul de medicamente contrafăcute, spre exemplu.

Modul în care se are în vedere protejarea drepturilor de autor, însă, prin intermediul ACTA, ridică unele semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât negocierile acordului în cauză s-au purtat într-o manieră prea puțin transparentă. Beneficiile pe care le aduce textul par să fie mult mai mici decât posibilele pericole la adresa libertăților civile. Trebuie să ne dea de gândit caracterul vag al anumitor aspecte ale acordului și incertitudinea interpretării sale, care poate duce la abuzuri din partea autorităților.

În aceste condiții, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, nu mai putem garanta protecția corespunzătoare a drepturilor fundamentale în temeiul ACTA și se impune clarificarea multora dintre termenii acordului. Pe cale de consecință, textul ACTA poate primi votul Parlamentului în momentul în care sunt remediate neclaritățile legate de domeniul de aplicare și protecția libertăților individuale pentru a se evita interpretările nedorite.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer (PPE), schriftlich. ACTA ist kein Instrument zur Abschaffung der Freiheit im Internet oder zur Kriminalisierung des Internetnutzers. Dies oder Ähnliches behaupten tausende von Serienmails, die mich im Laufe der letzten Zeit erreicht haben. Vielmehr handelt es sich um ein Handelsübereinkommen, das nicht nur dem Schutz des geistigen Eigentums in der EU dient, sondern auch in 10 weiteren Staaten wie den USA und Japan. Dennoch habe ich gegen ACTA gestimmt, weil die dem Abkommen zugrunde liegenden Urheberrechtsgesetze veraltet sind und die Entwicklung des Internets nicht ausreichend berücksichtigen. Ich bin für den Schutz geistigen Eigentums und für die Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie, da die europäische Wirtschaft vor allem auf Erfindungen, Kreativität, Markenexklusivität, technologischem Vorsprung und somit auf geistigem Eigentum basiert. Allerdings sollten wir zuerst eine Debatte über die europäischen Intellectual Property-Gesetze führen, um diese zu reformieren. Die breiten Diskussionen über ACTA haben gezeigt, dass dieses Thema tiefgehend behandelt werden sollte. Hier sehe ich eine Chance, durch umfassende Informationen einen Konsens herbeizuführen. Wenn den Menschen klargemacht werden kann, dass vom Schutz des geistigen Eigentums, auch und besonders im Internet, Arbeitsplätze und die Entwicklung unserer Wirtschaft abhängen, dann werden die Bürger verstehen, dass dieser Schutz notwendig ist und in weitere Staaten exportiert werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Gesine Meissner (ALDE), schriftlich. Nachdem eine Verschiebung der Abstimmung zu ACTA, um das ausstehende Urteil des EuGH bewerten und berücksichtigen zu können, nicht möglich war, habe ich mich bei der Abstimmung enthalten. ACTA ist, wenn es darum geht, Produktpiraterie zu begegnen und Urheberrechte zu stärken, zustimmungsfähig. Gleichwohl sind die Ängste und Sorgen von einem Teil der Bevölkerung, die ihre Freiheiten durch ACTA eingeschränkt sehen, zu berücksichtigen. Deswegen wäre für mich die Entscheidung des EuGH ein wichtiges Entscheidungskriterium gewesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Ochrana duševného vlastníctva patrí vo vyspelých demokratických spoločnostiach medzi uznávané práva autorov a štát má záujem na ochrane práv, ktoré vedú k rozvoju vedy, umenia ale aj výskumu a vývoja. Bez prijatia vhodných opatrení na ochranu duševného vlastníctva, Európa, a teda aj jej občania, prichádzajú ročne o viac než 8 miliárd EUR. Európske hospodárstvo zameriavajúce sa na vytváranie nových inovatívnych riešení trpí prílevom falšovaného tovaru zo zahraničia, kde firmy neváhajú kopírovať európske výrobky a následne ich nekvalitné náhradky posielať na európsky trh. Hystéria okolo ACTA, ktorej sme boli svedkami v posledných mesiacoch, však bola založená na mnohých nepravdách a úmyselnom zavádzaní občanov o skutočnom obsahu tejto dohody. Podľa môjho názoru je ochrana duševného vlastníctva ochranou konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a zároveň ochranou zamestnanosti ľudí pracujúcich v oblasti výskumu a inovácií. Z falšovania získavajú zisky organizované skupiny komerčného charakteru, a preto práve proti nim je zameraná táto dohoda. Bežní občania práve naopak trpia tým, že sa do štátnych rozpočtov nedostanú miliardy eur z cla a daní, ktoré by sa dali napríklad využiť na zdravotníctvo a školstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Anti-counterfeiting trade agreement (ACTA) is a multinational treaty aimed at establishing international standards for intellectual property rights enforcement. The agreement aims to establish an international legal framework for targeting counterfeit goods, generic medicines and copyright infringement on the internet. It was signed in Tokyo in January by the EU and its Member States. In May, the Commission referred ACTA to the Court of Justice of EU for a legal opinion. The controversies surrounding ACTA are well known as MEPs have faced an enormous amount of lobbying. From the outset our group has fully acknowledged the many serious concerns that EU citizens and civil society have expressed about ACTA. However, due to the vagueness of the ACTA text I cannot support it. The are the following doubts on the text: the definition of "commercial-scale", the related use of criminal sanctions, the role of Internet Service Providers in 'policing' the internet, the potential infringement on civil liberties and online privacy, potential impact on the transit of generic medicines, the treatment of counterfeited goods and piracy in the same way (both need to be tackled, but with appreciation of the differences between the two copyright violations).

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins and Sean Kelly (PPE), in writing. − Fine Gael MEPs abstained on the vote of the ACTA agreement in view of the decision pending at the European Court of Justice assessing whether ACTA is incompatible with the EU’s fundamental rights and freedoms. We prefer to give ourselves the opportunity to consider the outcome of the Court ruling before voting on the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Schutz geistigen Eigentums ist ein berechtigtes Anliegen, zumal es hier auch um die Wettbewerbsfähigkeit Europas geht. Die teilnehmenden Nationen bzw. Staatenbünde wollen mit ACTA internationale Standards im Kampf gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen etablieren. Es steht jedoch zu befürchten, dass dadurch auch die Freiheit des Einzelnen im Internet massiv eingeschränkt werden kann. Bis jetzt sorgen zu viele schwammige Formulierungen für Rechtsunsicherheit bei den Bürgern. Internetdienstanbieter würden de facto verpflichtet werden, den Datenverkehr ihrer Kunden zu überwachen und Fehltritte sofort zu melden. Ich habe gegen das ACTA-Abkommen gestimmt, da es bis dato unklar ist, wie der Schutz der Privatsphäre gewährleistet werden kann. Zudem sind massive Einschränkungen bezüglich der Informationsfreiheit im Internet zu befürchten. Des Weiteren kann es nicht sein, dass ein Thema, das tatsächlich jeden Bürger betreffen soll, unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde. Im ACTA-Abkommen sind eine Reihe von Fallstricken eingebaut, etwa durch eine Vielzahl vom schwammigen Bestimmungen, die Missbräuchen Tür und Tor öffnen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Tendo o adiamento sido rejeitado, votei de acordo com o meu entendimento sobre os méritos do Tratado – que traz uma imprescindível dimensão internacional à proteção dos DPIs garantidos na UE – e sobre a insubsistência das objecções contra o Tratado em matéria de liberdades individuais. Primeiro, os DPIs, eles sim, são direitos fundamentais protegidos pela CDFUE. Segundo, por mais generosa que seja a liberdade na Internet, ela não inclui a liberdade de pirataria e contrafação. Terceiro, o ACTA não afeta a liberdade dos utentes da Internet, mas apenas a liberdade de fornecimento de materiais pirateados ou contrafeitos à escala comercial. Finalmente, o ACTA não é self-executing, não cria direitos nem obrigações para ninguém, nem criminaliza nada: ele só pode ser operacionalizado por via de lei interna.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − La lotta alla contraffazione commerciale e alla pirateria informatica è sicuramente una sfida importante, ma bisogna fare molta attenzione a come questa viene attuata ed interpretata. In primo luogo a lasciarmi perplesso è il fatto che un accordo di questa portata non contempli quelli che sono i paesi dove avvengono la maggior parte delle violazioni dei diritti e delle tutele commerciali, ovvero Cina, India e Pakistan; del resto sono escluse da questo accordo anche la Russia e il Brasile, realtà non proprio trascurabili sotto parecchi punti di vista. ACTA ha suscitato forti dubbi anche in quanto potenzialmente lesivo dei diritti e delle libertà individuali, nonché come un freno per un libero accesso alla rete internet. Per tutti questi motivi ho quindi espresso il mio voto favorevole alla relazione, respingendo cioè il testo dell'accordo: mi auguro tuttavia che si possano riprendere a breve termine le trattative per trovare una soluzione maggiormente condivisa per combattere la piaga della contraffazione, senza incorrere nuovamente negli errori e nelle mancanze di ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat pentru amânarea votului cu privire la Tratatul ACTA, apreciind că ar fi fost utilă o dezbatere raţională şi atentă pe marginea acestui subiect, precum şi cunoaşterea punctului de vedere al Curţii Europene de Justiţie. Având în vedere faptul că solicitarea de a amâna votul a fost respinsă de plen, am votat împotriva Acordului, ca urmare a numărului deosebit de important de puncte de vedere împotriva acestuia pe care le-am primit, pe parcursul ultimelor luni, din partea cetăţenilor români şi din alte state ale UE. Nu cred că tratatul ACTA este un tratat rău. Nu cred nici că este un tratat bun. Dar cred că trebuie să ne preocupe temerile exprimate de cetăţeni cu privire la posibila încălcare a drepturilor şi libertăţilor lor.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE), schriftlich. Bei der heutigen Abstimmung über das ACTA-Abkommen habe ich mich der Stimme enthalten, weil ich der Meinung bin, dass wir das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu ACTA noch abwarten sollten. Der Gerichtshof soll abschließend prüfen, ob durch das Abkommen bestehendes europäisches Recht geändert wird. Ich selber habe das Abkommen gelesen und bin der Auffassung, dass dies nicht der Fall ist. In 2010 stellte die EU an ihren Außengrenzen 103 Millionen Produkte sicher, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um gefälschte Markenprodukte handelte. Erstmals wurde auch der geschätzte Wert der gleichwertigen, echten Produkte mit mehr als 1 Billion Euro angegeben. Angesichts dieser unvorstellbaren Zahlen ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, Produktpiraterie noch intensiver zu bekämpfen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Wirtschaft sicherzustellen. Ein weltweites Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums ist daher unerlässlich.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. − Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi od samego początku budziła kontrowersje. Finalne porozumienie zawiera wiele niejednoznacznych zapisów, sformowanych w bardzo ogólny sposób, które mogą być szeroko interpretowane. ACTA była tworzona w sposób odbiegający od standardów demokratycznej procedury prawotwórczej. Celem porozumienia miało być lepsze egzekwowanie praw własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym, jednak umowa w zaproponowanym przez Komisję Europejską kształcie wzbudza poważne obawy związane z poszanowaniem wolności obywatelskich. To porozumienie stwarza zagrożenie dla prywatności konsumentów, osłabia innowacyjność oraz spowalnia przepływ informacji. Nie jestem przeciwnikiem idei ochrony własności intelektualnej, ale system ochrony własności powinien w bardziej zbalansowany sposób uwzględniać interesy zarówno twórców jak i konsumentów. Moim zdaniem, ACTA nie jest odpowiednim rozwiązaniem problemu i z tego powodu głosowałem za odrzuca porozumienie.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Sprawa ACTA jest jednym z przełomowych punktów w historii funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy w historii młodzi obywatele zrozumieli jak istotną instytucją jest Parlament Europejski. Spontaniczny oddolny ruch protestu przeciwko ACTA jest wydarzeniem pokoleniowym, które tchnęło nowego ducha w demokrację. Jego uczestnicy zrozumieli, że ACTA może zostać zablokowana tylko na poziomie europejskim. Zrozumieli, że zablokowanie ACTA na poziomie któregokolwiek z państw członkowskich de facto nie zablokuje wejścia w życie przepisów tej umowy. Taka decyzja w skuteczny sposób mogła zostać podjęta tylko na poziomie Parlamentu Europejskiego.

Ze sprawy ACTA należy wyciągnąć należyte wnioski. Po pierwsze w pełni zgadzam się Davidem Martinem, sprawozdawcą ACTA, że „prawo negocjowane i przeforsowane w tajemnicy to na ogół złe prawo”. Dlatego następne negocjacje powinny być jak najbardziej otwarte. Po drugie trzeba dostosować prawo autorskie do epoki internetu. Prawo, którego nie rozumie całe pokolenie, na pewno wcześniej czy później upadnie. Lepiej, ażeby było to wcześniej i ażeby, tworząc nowe rozwiązania, zadbać zarówno o twórców jak i odbiorców kultury. Jako członek grupy S&D od początku sprzeciwiałem się ACTA. W związku z powyższym głosowałem również przeciwko ratyfikacji tej umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE), schriftlich. Wie viele meiner Kollegen konnte auch ich nicht für den Vertragstext stimmen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Leider wurde der pragmatische Kurs meiner Fraktion von der Mehrheit des Hauses nicht unterstützt und die Vertagung der Plenumsentscheidung aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Für mich ist das keine seriöse Art, Politik zu machen. Die Chance, aus einem in Teilen klärungsbedürftigen Vertragstext ein über jeden Zweifel erhabenes Abkommen zu machen, dem dann auch ich hätte zustimmen können, wurde leichtfertig verspielt. Wir hätten den EuGH seine Arbeit machen lassen und dann - falls notwendig - auf rechtliche Klarstellungen drängen sollen. Auf diese Art hätten wir Rechtssicherheit für alle EU-Bürger sicherstellen können. So aber stehen wir nach vielen Jahren intensiver Bemühungen und Verhandlungen wieder am Anfang. Die meisten Gegner des Vertrags schwankten bei ihrer Argumentation zwischen Hysterie und - teils bewusster - Desinformation der Öffentlichkeit. In den Schreckensszenarien wurde häufig - und manchmal wider besseres Wissen - Bezug genommen auf Dinge, die nie oder schon längst nicht mehr Teil des Vertrags waren. Wir hätten ein solches Abkommen dringend gebraucht. Da die verbliebenen kritischen Punkte aus dem Internetkapitel aber nicht mehr geklärt werden konnten, blieb mir am Ende nur die Enthaltung.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau prieš tokią sutartį, nes kova su piratavimu, autorių teisės ir mums siūlomas dokumentas, kuriuo siekiama įteisinti totalų piliečių šnipinėjimą, paminant asmens teises ir laisves yra du skirtingi dalykai ir nieko bendro neturi. Įsigaliojus tokiam susitarimui, bus varžoma interneto laisvė, piliečių asmens teisės, kišamasi į jų privatų gyvenimą ir aš esu įsitikinęs, kad tokia jų baimė turi labai realų pagrindą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog kol kas nėra teismo sprendimo ir teisinių garantijų, kad ACTA nepažeidžia jokių sutarčių ar pagrindinių žmogaus teisių, yra dar vienas rimtas argumentas, kodėl nereikėtų balsuoti už tokią sutartį.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau prieš ACTA susitarimą, kuris buvo sudarytas siekiant apsaugoti intelektinę nuosavybę nuo klastočių bei nelegalaus platinimo, dėl to, kad jis gali apriboti interneto laisvę. Mano apsisprendimą nulėmė taip pat tūkstančiai į mano pašto dėžutę atsiųstų elektroninių laiškų, raginančių balsuoti prieš ACTA. Manau, kad spendimas dėl ACTA sutarties yra politinis klausimas. Todėl pritariu kolegoms socialdemokratams, kurie pasipriešino Liaudies frakcijos deputatų siūlymui atidėti balsavimą, kol nebus gautos ES Teisingumo Teismo išvados, įvertinančios ACTA sutarties pasekmes. Pritariu socialdemokratų pranešėjui D. Martinui, pažymėjusiam, kad kai kurios ACTA nuostatos prieštarauja ES pagrindinių teisių chartijai, nes iki galo neužtikrina teisės į privatų gyvenimą bei asmeninės informacijos apsaugos. Nors svarbu kovoti su padirbinėjimu ir piratavimu, interneto tiekėjai neturėtų atlikti policininko vaidmens. Reikia apsaugoti menininkus ir jų kūrybą, tačiau negalime leisti, kad būtų pažeistos interneto laisvės. Šis nepritarimas turėtų žymėti ne pabaigą, o reikšti visuotinių diskusijų, kaip ginti intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje, pradžią.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η «πειρατεία» και η παραχάραξη επιφέρουν σημαντική οικονομική και ηθική βλάβη στο δημιουργό και σαφώς πρέπει να καταπολεμηθούν σε διεθνές επίπεδο. Την ίδια στιγμή όμως, η προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου δεν θα πρέπει να περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα όπως την ελευθερία της έκφρασης, την προώθηση και την ανταλλαγή ιδεών και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, θέση την οποία έχω υποστηρίξει επανειλημμένως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη και καθώς το Δικαστήριο της Ε.Ε. δεν έχει ακόμα εξετάσει και αποφανθεί για τη συμβατότητά της συμφωνίας με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην κοινοτική νομοθεσία και ενώ δεν κατέστη εφικτή η αναβολή ψηφοφορίας, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταψήφισα την συμφωνία ACTA, προκειμένου να επανέλθει με τις απαραίτητες βελτιώσεις και τροπολογίες που χρειάζονται, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο. Αναμένω δε, την απόφαση του ΔΕΕ, έπειτα από την παραπομπή της συμφωνίας από το Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ε.Ε. σε αυτό, και προσβλέπω σε περαιτέρω πρωτοβουλίες και προτάσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Antes da votação do presente relatório, um meu colega sugeriu a devolução à Comissão Europeia do presente documento por considerar que merecia aperfeiçoamento. Tal devolução foi rejeitada. Este documento tem dentro de si duas questões que deviam estar separadas: o grave problema da contrafação e a questão dos conteúdos on-line (pirataria on-line). Uma vez que o documento de raiz deveria ter sido estruturado de outra forma, votei favoravelmente a sua devolução. Na votação final, abstive-me por uma questão de princípio quanto ao grave problema da contrafação, que tem acarretado na Europa, anualmente, custos de 250 mil milhões de euros para as empresas europeias. Bem como a destruição de 185 000 mil postos de trabalho por ano na União.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Glasoval sem proti ACTA (Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju), ker je preveč nejasna, omogoča zelo različne interpretacije posledic sprejetja in ne zadeva glavnih virov ponarejanja. Za Evropsko zvezo izredno pomembnega vprašanja zavarovanja intelektualne lastnine se je potrebno lotiti na drugačen način.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), par écrit. – Je me suis abstenu lors du vote sur l'ACTA, car je pense qu'il fallait tout d'abord laisser la Cour de justice de l'Union européenne se prononcer sur la légalité de cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Si je me félicite de l'intérêt des citoyens pour l'accord international anticontrefaçon et si j'ai bien entendu toutes leurs préoccupations et inquiétudes, mon rôle de député européen m'impose avant tout de servir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de combattre contre la contrefaçon qui, en Europe, coûte plus de 100 000 emplois par an, fait perdre 230 milliards d'euros à nos entreprises et prive les États de millions d'euros de recettes fiscales.

Les produits contrefaits représentent, en plus, un danger important pour la santé des consommateurs européens. Dans le contexte actuel de crise économique, et face à ces arguments, le choix de certains de mes collègues de rejeter l'accord commercial anticontrefaçon dans l'urgence, sans attendre le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne m'apparaît tout à fait déraisonnable. Je partage l'analyse des avis juridiques qui ont été rendus par le service juridique du Parlement et suis convaincu que l'ACTA peut être mis en œuvre dans le respect des droits fondamentaux de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, conformément à mes votes précédents sur cet accord, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) tem em vista o combate à contrafação para fins comerciais e à pirataria em linha, através da coordenação da aplicação global das leis existentes contra a violação dos direitos de autor. A contrafação e a pirataria têm aumentado substancialmente e este aumento continua. As consequências do crescimento destas atividades ilegais vão desde os prejuízos económicos a perigos para a saúde e a segurança. A União Europeia é gravemente prejudicada pela ausência de uma coordenação global eficiente da proteção dos direitos de autor. No entanto, os benefícios pretendidos através deste acordo internacional são em muito ultrapassados pelas ameaças potenciais às liberdades individuais. Dado o caráter vago de alguns aspetos do texto e a incerteza quanto à sua interpretação, o Parlamento Europeu não pode assegurar a proteção adequada dos direitos dos cidadãos europeus ao abrigo do ACTA. Acresce que o ACTA, ao visar combater a pirataria e a contrafação, deveria e teria de incluir na sua negociação, países como a Índia, a China e o Brasil, onde se verificam as maiores violações da propriedade intelectual. Votei, por isso, favoravelmente o presente relatório que recomenda a não aprovação do ACTA.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul (PPE), schriftlich. Die CDU/CSU-Gruppe hält ACTA im Grundsatz für richtig. Allerdings hat die Kommission den Europäischen Gerichtshof dazu befragt. Konsequenterweise muss man die Antwort des Gerichtshofs abwarten, bevor man endgültig für oder gegen das Abkommen stimmen kann. Deswegen haben wir für die Vertagung der Abstimmung zum Abkommen im Plenum gestimmt und uns bei der Abstimmung des Berichtes enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – En Europe, la création, la recherche et l’innovation sont en souffrance. Pour promouvoir la croissance, redonner de la confiance à tous les acteurs concernés est un enjeu majeur, et, dans cette perspective, la protection des droits de propriété intellectuelle est évidemment cruciale. Mais l’ACTA (traité commercial négocié par l'UE et ses États membres, les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée du Sud et la Suisse, pour améliorer la mise en œuvre des lois anti-contrefaçon à l'échelle internationale) n’est pas la solution. Ce traité a été élaboré en dehors des instances multilatérales comme l’OMC, et les pays supposés contrefacteurs ne font pas partie de l’accord (85% des marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle proviennent de Chine, État non signataire). En outre, de nombreuses ambiguïtés dans les définitions contenues dans l’ACTA laissent craindre que le respect de la vie privée ou la protection des informations personnelles ne sont pas garantis, ce qui est inacceptable. C'est pour toutes ces raisons que j'ai refusé de donner mon approbation pour la conclusion de cet accord. Je me réjouis que, suite au vote rejet du Parlement, ni l'UE ni aucun État membre ne puisse se joindre à l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) has today been consigned to history. The Greens/EFA Group has been voicing its concerns about this agreement since the outset of the shadowy negotiations, along with an ever-growing number of citizens. We welcome the support of a decisive majority of MEPs for rejecting ACTA today: this is the just and democratic response to the mass mobilisation against the agreement by citizens across Europe.

In addition to concerns about data protection and internet freedom, there were equally legitimate concerns about the potentially far-reaching implications of ACTA for fundamental rights, freedom of establishment and access to vital medicines. We welcome the fact that we can now move on from this sorry chapter. This vote is a milestone for European democracy and for the political debate on intellectual property protection in the digital age.

The EU must now begin an honest debate on intellectual property rights. A good start would be to recognise that there can be no sweeping, once-size-fits-all approach to intellectual property enforcement. Instead, there is a need to assess the different challenges facing different economic sectors and different aspects of intellectual property, and to develop individual solutions for these sectors. At EU-level, one of the priorities to that end should be finally tackling the much-needed reform of EU copyright law.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − ACTA doveva essere un accordo in grado di contrastare la contraffazione e la pirateria senza limitare le libertà dei cittadini, non doveva solo evitare all'industria la concorrenza sleale e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Purtroppo il testo arrivato all'esame della Commissione e del Parlamento non ha ricompreso i temi più sentiti dal nostro paese, ossia la tutela della denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche e i paesi principali contraffattori Cina, Brasile e India. Il testo era talmente inconsistente che le stesse commissioni competenti INTA e ITRE lo hanno bocciato così come è stata bocciata in commissione giuridica una relazione favorevole e approvata in LIBE una relazione contraria. È evidente che questo provvedimento, in una situazione così negativa, e che per essere valido deve essere approvato sia dai paesi membri dell'Unione sia dagli Stati terzi, non poteva avere un voto favorevole in aula. La mia scelta è stata di astensione in quanto, pur ritenendo l'accordo anti contraffazione indispensabile per tutelare le nostre imprese e aziende, ritengo il testo in esame lesivo delle libertà dell'uomo e non idoneo a colpire i mercati della contraffazione, tra l'altro non ricomprendendo categorie di prodotti come quelli agricoli che invece ritengo vadano tutelati.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai choisi de m'abstenir lors du vote sur l'accord anticontrefaçon (ACTA) pour deux raisons. D'une part, une procédure étant en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne, il me semble nécessaire d'attendre sa conclusion avant de me prononcer de manière définitive. Cela procède non seulement du simple bon sens, mais aussi du respect de l'état de droit et de la collaboration efficace entre institutions.

D'autre part, si l'ACTA n'est pas une solution parfaite à la contrefaçon, il n'en demeure pas moins une proposition constructive, qui a pour objectif la protection de l'innovation, de l'emploi et de nos entreprises. En défendant les droits de propriété intellectuelle, l'ACTA les protège aussi. Pour rappel, la contrefaçon détruit de 30 à 40 000 emplois par an en France et près de 100 000 en Europe. C'est pourquoi, en l'absence de certitude quant à la compatibilité ou à l'incompatibilité de l'accord avec le droit communautaire, et dans le contexte actuel de crise, j'ai considéré que je ne disposais pas des éléments nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause et j'ai préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Il mio voto su ACTA è stato negativo. Uno dei maggiori responsabili di questa sconfitta per la credibilità dell'Unione è il Commissario De Gucht. Credo che egli, anziché insistere su questo accordo, bene avrebbe fatto a dimettersi. Il Parlamento europeo più volte ha chiesto di veder inserito il tema delle Indicazioni Geografiche in ACTA, ma il Commissario De Gucht non è stato in grado di negoziare questo con le controparti. I dubbi sulla violazione di diritti fondamentali sono troppo gravi per poter approvare un accordo come questo. Il tema della lotta alla contraffazione merita strumenti ad hoc e soprattutto il coinvolgimento di quei Paesi, specialmente Asiatici, che sono i maggiori produttori di questo enorme cataclisma per le nostre aziende.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – En 2005, le commerce international des produits issus de la contrefaçon s'élevait à 200 milliards de dollars, en dehors des produits numériques, selon les estimations de l'OCDE. Pour la première fois, le 1er Octobre 2011, 22 États-membres ont signé un accord avec 8 pays, des États-Unis au Maroc, en passant par le Japon et la Corée du Sud, pour mettre fin au commerce de produits issus de la contrefaçon qui menacent la viabilité économique des entreprises et la sécurité des consommateurs.

Nous devons prendre conscience de la portée historique de cet accord. Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant au respect de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Il eût été judicieux d’attendre l’avis de la Cour de justice, l’autorité la mieux à même de trancher cette question. C’est dans cette optique que j’ai voté pour le report du vote. Malheureusement, les autres groupes politiques ont estimé que l’avis de la Cour était superflu pour décider du sort du texte. Dans ce contexte, j’ai décidé de fonder mon vote sur les avis positifs du service juridique du Parlement et de voter pour une protection accrue de la propriété intellectuelle dans le commerce international.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − ACTA has rightly been the subject of a lengthy debate here in the European Parliament. It is our duty, as the single directly elected European institution, to ensure that fundamental rights such as the right to privacy and the right to freedom of expression are safeguarded.

In the course of our discussions we came to the conclusion that the concerns about ACTA, expressed in a series of protests and campaigns across the globe, were entirely justified. This is why my group voted to reject the agreement. We must find an alternative way to address the challenges of digital piracy and counterfeit products which does not infringe the fundamental rights of the individual and which follows an open, transparent public debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Hääletasin täna võltsimisvastase kaubandusleppe vastu ja seda mitmel põhjusel. Esiteks enne ACTA läbirääkimisi ei tehtud täiendavaid ja tõsiseid pingutusi, et põhjalikumalt konsulteerida kõikide sidusrühmadega ja nende arvamusi arvesse võtta. Lisaks ei saa toetada sellist asjaajamist, kus ei järgita Euroopa Liidule omaseid kõrgeid läbipaistvuse ja hea valitsemistava nõudeid. Teiseks ei vasta see õigusselguse põhimõttele, kuna jätab väga suured võimalused tõlgendamisel, mistõttu võivad lepingu tingimused eri riikides väga palju erineda. Samas soovib leping jällegi osades punktides liigselt reguleerida siseriiklikke küsimusi. Kolmandaks on interneti kättesaadavuse puhul tegemist ühe põhiõigusega ning internetiteenuse osutajal ei tohiks olla kontrolli interneti üle. Internetivabadus peab olema tagatud ning kindlasti ei toeta ma internetiteenuse osutaja poolset kliendi andmete ja tegevusharjumuste kogumist ja salvestamist. Olen küll igasuguse piraatluse ja intellektuaalse omandi varguse vastu ning tõden, et sellega on täna päris palju probleeme, kuid kahjuks ei ole käesolev leping see, mis olukorda parandaks, vaid teeks selle hoopis hullemaks. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Schnieber-Jastram (PPE), schriftlich. Der sinnvollste Weg zu einer Klärung der Probleme, die es besonders aus entwicklungspolitischer Sicht mit ACTA in seiner jetzigen Form gibt, wäre aus meiner Sicht eine Verschiebung der Abstimmung gewesen. Da sich hierfür keine Mehrheit gefunden hat, habe ich mich für eine Enthaltung entschieden. Das soll einerseits meine Zustimmung zu den legitimen Zielen des Abkommens deutlich machen, andererseits aber den Bedenken Rechnung tragen, die es zum Beispiel in punkto erleichterter Beschlagnahmeverfahren für Generika bei Grenzkontrollen gibt, die durch informelle Zusagen der Kommission nicht ausgeräumt wurden. Wünschenswert wäre außerdem eine Beteiligung der Entwicklungsländer am Verhandlungsprozess gewesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), na piśmie. − Głosowałem przeciwko ACTA, ponieważ umowa ta ogranicza prawo wolności obywatelskiej jednostki. Jest ona niezgodna z unijną Kartą Praw Podstawowych. Ponadto ACTA to zdecydowanie zbyt drastyczna metoda egzekwowania praw własności, pomijając prawo do wolności w sieci. Moim zdaniem, nie należy popierać piractwa, ale zapis projektu ACTA budzi wiele wątpliwości. Dużo w nim ogólnych postanowień, mało konkretów, jego przesłanie jest niejasne, co potwierdzają sami prawnicy. Projekt ten to forma cichej kontroli użytkowników internetu, wręcz łamanie prawa do wolności słowa. Blokowanie legalnych i wartościowych treści dostępnych w internecie nie jest gwarancją zabezpieczenia przed piractwem. Zapisy ACTA mogą być różnie interpretowane, przez co wywołują tyle kontrowersji. Mówi się, że to pewnego rodzaju inwigilacja internetu i jego użytkowników.

Sieć wirtualna od zawsze była miejscem swobodnej wymiany myśli, a ACTA chce to prawo ograniczyć. ACTA oznacza nie tylko kontrolę internetu, ale również uderza w naszą gospodarkę, ograniczając możliwość rozwoju twórczej aktywności nie tylko w sieci, lecz także w nauce i technice. Gdyby ACTA doszło do skutku, mielibyśmy tysiące ludzi podejrzanych o nielegalne działania online, gdzie część z nich byłaby niewinna i niepotrzebnie ścigana. Utrata niezależności jaką daje internet, byłaby krzywdząca dla kreatywności społeczeństwa. Apeluję o zrównoważoną politykę bezpieczeństwa praw autorskich oraz zwalczanie handlu podrabianymi towarami, zwracając również uwagę na prawo do swobody obywatelskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – J'ai voté contre l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) car il me paraît déraisonnable de voter avant l'arrêt de la Cour de justice de l'UE concernant le respect des droits fondamentaux par ACTA. Les négociations ont manqué de transparence, des dispositions du texte sont controversées et il n'est pas suffisamment clair que les droits individuels des internautes sont respectés. Cependant, je soutiens la lutte contre la contrefaçon qui, en France, coûte des milliers d'emplois et prive l'État de millions d'euros de recettes fiscales. Les produits contrefaits représentent aussi un danger important pour la santé des consommateurs européens. Il est donc essentiel de trouver un nouveau cadre juridique qui sera négocié en toute transparence avec notamment la société civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce midi, les députés européens ont rejeté à la majorité le traité ACTA par 478 voix contre 39 lors de la séance plénière de Strasbourg. La mort de ce traité liberticide et hautement toxique, c'est la victoire de la démocratie sur les lobbies, de la vérité sur les manipulations. Le dernier clou du cercueil ACTA est planté: "Alea ACTA est!" Signer un accord international sur la contrefaçon sans la Chine ou l'Inde n'avait aucun sens: ce serait comme signer un accord maritime entre pays n'ayant pas accès à la mer.

Enfin, il était inacceptable d'avaliser un traité flou dont les auteurs ont volontairement nié tous les organes démocratiques et donc aussi les citoyens européens. En ce sens, ce dossier aura eu le mérite de mettre en lumière le rôle prépondérant du Parlement européen dans la défense des intérêts du citoyen.

Mais attention, l'ACTA, même s'il apportait de mauvaises réponses, a posé les bonnes questions. D'une part, il faut dès à présent travailler sur une réforme juridique européenne permettant de lutter contre le fléau de la contrefaçon, nocif pour le consommateur, pour l'économie et la création d'emplois. D'autre part, il faut actualiser la législation sur la propriété intellectuelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Acordo Comercial Anticontrafação é um novo acordo internacional destinado a estabelecer um quadro geral internacional com vista a combater a contrafação e a pirataria. Os problemas que o Acordo procura confrontar são reais e crescentes, tendo acarretado custos elevados para as empresas europeias e a destruição de muitos postos de trabalho na Europa. Contudo, o texto do Acordo apresenta consequências indesejadas, concluindo o relator que o texto não é suficientemente preciso quanto à criminalização individual, à definição de "fins comerciais", ao papel dos prestadores de serviço de internet e à possível interrupção da circulação de medicamentos. Para além disso, se o Acordo visa combater a pirataria e a contrafação, deveria incluir na sua negociação países como a Índia, a China e o Brasil, onde se verificam as maiores violações da propriedade intelectual. Desta forma, os benefícios pretendidos pelo ACTA são manifestamente ultrapassados pelas potenciais ameaças às liberdades individuais. Pelos motivos expostos, e uma vez que o Parlamento Europeu não pode assegurar a proteção adequada dos direitos dos cidadãos europeus, votei contra o Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, valgte at stemme blankt til ACTA-aftalen. Vi anerkender behovet for beskyttelse af ophavsrettigheder og bekæmpelse af ulovlige kopivarer, men vi kunne ikke støtte ACTA-aftalen i dens nuværende udformning. Dels er der en række uklare og upræcise elementer i aftalen, eksempelvis hvordan håndhævelsen skal fungere i praksis – ikke mindst i relation til internettet. Dels betyder aftalen markante juridiske ændringer for mange EU-medlemslande og dermed for en lang række europæiske borgere. Derudover betyder den manglende inddragelse af Parlamentet i behandlingen af selve aftalen, at vi ikke har haft mulighed for at stille ændringsforslag. Vi mener derfor, at ACTA i dens nuværende udformning ikke er et brugbart redskab.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat impotriva Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii(ACTA). UE este ferm angajata in lupta pentru combaterea contrafacerii si are una dintre cele mai moderne legislatii, in deplina conformitate cu acordurile internationale specifice, in domeniul protectiei proprietatii intelectuale si a drepturilor de autor in Societatea Informationala. Cu toate acestea, textul ACTA contine prevederi care pot duce la interpretari care pot conduce la incalcarea unor drepturi fundamentale ale cetatenilor europeni. De aceea, nu putem vota in favoarea formei actuale a acordului ACTA. Respingerea acordului ACTA nu inseamna slabirea angajamentului UE in domeniul protectiei proprietatii intelectuale si nici in domeniul combaterii contrafacerii. Prin respingerea ACTA, Parlamentul European subliniaza ca orice posibil viitor acord international in domeniul combaterii contrafacerii semnat de UE trebuie sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor europeni. Speram ca, in cazul in care Comisia va propune, pe viitor, un nou text pentru un astfel de acord, Parlamentul European sa fie consultat inainte de semnarea acordului, iar textul final sa includa si propunerile de modificare propuse de Parlamentul European.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − I voted against ACTA because I am not comfortable with all the possibilities that this treaty opens up. Particularly concerning the fundamental rights of Internet users, I think that ACTA was too ambiguous in this regard. While awaiting the ruling of the European Court of Justice, I am also concerned on how ACTA would fit into the multilateral framework of the WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Ich habe mich bei der Abstimmung enthalten, da ich zuerst gerne zur weiteren Diskussion das Ergebnis des EuGH gehört hätte. Die gesamte Vorgehensweise ist von allen Seiten diskussionswürdig, Polemik und Falschinformationen haben das Thema abgetötet und leider das Problem nicht gelöst. Zur weiteren Bearbeitung sollte die Markenpiraterie getrennt vom geistigen Eigentum in zwei Verfahren bearbeitet werden. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob weltweit Einzelabkommen zu realisieren sind. Innerhalb der EU sind wir gefordert, über Urheberrechte, Internet, Gebühren wie GEMA und freie Zugänge weiter zu diskutieren und einen brauchbaren Lösungsversuch zu finden. Das erinnert mich stark an die abgelehnten Softwarepatente, wo ich damals dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which recommended to reject the ACTA treaty due to its vague nature and the fact that it was open to misinterpretation.

Negotiations on ACTA have been carried out without full disclosure and the European Commission should have updated Parliament on the ongoing negotiations, in accordance with previous Parliamentary resolutions. EU citizens and civil society have expressed serious concerns about ACTA and, although I firmly believe that Intellectual Property Right infringement must be tackled at an international level, I cannot agree with this treaty as it stands. ACTA was intended to bring numerous benefits and curb piracy; however, these benefits are outweighed by the potential threats to online freedoms. Other measures must now be looked at to protect Intellectual Property Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le Parlement a tranché et rejeté l'accord anti-contrefaçon, très commenté dans l’opinion publique. Si l'on peut se réjouir de la participation des citoyens européens au débat, je regrette que les réflexions aient été polluées par la diffusion d'informations erronées. Pour mettre fin à tout malentendu et s'assurer de la légalité de cet accord longuement négocié, je me suis prononcée pour un report du vote, considérant que nous devons attendre la décision de la Cour de justice. Certaines forces politiques ont ressenti le besoin de court-circuiter cette procédure, qui aurait pourtant permis de reprendre le débat sur des bases saines. La propriété intellectuelle a toujours été protégée par les États et doit maintenant l'être au niveau international, dans un contexte de mondialisation et de numérisation des échanges. C'est une nécessité, si l'on veut empêcher la destruction de quelques cent mille emplois et freiner une perte sèche de 250 milliards d'euros qu'engendre la contrefaçon. C'est pourquoi j'ai soutenu cet accord; la situation exigeait une réaction forte et coordonnée. Un débat plus apaisé et plus juste aurait évidemment été préférable. Je resterai attentive à la décision qu'arrêtera la Cour et appelle la Commission à faire le nécessaire pour ouvrir de nouvelles négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), in writing. − ACTA is a plurilateral agreement negotiated between the EU, the US, Australia, Canada, Japan, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, South Korea and Switzerland aiming at preventing trade in counterfeit physical and digital goods by enforcing IPR.

Opposition to ACTA: - few positive effects because the countries in most counterfeit goods originate (China) are not a party; - goes beyond EU acquis and breaks the balance between IPR protection and fundamental rights such as right to information and education, freedom of expression, rights accessible healthcare, protection of privacy and data protection, etc. To that end, the agreement introduces the possibility for states to introduce laws forcing ISPs to disclose information about subscribers with a simple allegation by a right-holder for such disclosure. Moreover, the agreement introduces criminal sanctions for ‘commercial scale’ infringements and this without a proper definition of the term ‘commercial’. The agreement could also compromise the export of generic medicines to poorer countries.

INTA, which led Parliament’s scrutiny of ACTA, and 4 other committees (Civil Liberties, Industry, Legal Affairs and Development) recommended that Parliament should reject the agreement. Since the entry into force of the Treaty of Lisbon, the EP should give its consent to international agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Ich habe mich bei der Abstimmung zum ACTA-Abkommen enthalten, weil ich für eine weitere Diskussion nach der EuGH-Entscheidung bin. Der Antrag meiner Fraktion, die Abstimmung zu verschieben, wäre der richtige Schritt gewesen. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes hätten berechtigte Bedenken durch Nachverhandlungen – wie zu Formulierungen, die eine angebliche Überwachung des Internets beinhalten – ausgeräumt werden können. Doch leider scheinen die Kollegen der anderen Fraktionen sich der Folgen ihrer Entscheidung nicht bewusst zu sein. Denn ACTA ist weitaus mehr. Ich möchte einen anderen, auch für meine Region zu Hause an der sächsisch-tschechischen und sächsisch-polnischen Grenze wichtigen Punkt herausgreifen: die Produkt- und Markenpiraterie. Der Zoll im Freistaat Sachsen verzeichnete im Bereich Produktpiraterie 2011 einen drastischen Anstieg – im vergangenen Jahr waren es in Sachsen mehr als eine Million gefälschte Produkte wie Sportbekleidung, Elektronik und Technik im Wert von 9,1 Millionen Euro, die den Zöllnern ins Netz gingen. Der wirtschaftliche Schaden verdreifachte sich binnen Jahresfrist. Hier hätten wir handeln können und müssen. Die pauschale Ablehnung des ACTA-Abkommens gefährdet nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die Sicherheit der Verbraucher in Sachsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − ACTA jest mocno kontrowersyjną umową międzynarodową Sprzeciwy wobec niej, których świadkami jesteśmy od kliku miesięcy, uzasadniają jedynie obawy przed próbami wprowadzania cenzury do internetu. Przede wszystkim wątpliwości w umowie tej budzi obawa, iż istnieje zagrożenie „filtrowania” wolności i demokracji w sieci. Należy zauważyć, że z jednej strony ACTA służyć miałoby ochronie własności intelektualnej, z drugiej zaś strony umowa ta mocno ograniczyłaby wolność w internecie. Dlatego zdecydowałem się w dzisiejszym głosowaniu zagłosować przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − EÚ prichádza ročne o stovky miliárd euro kvôli falšovaniu najrôznejších druhov tovarov. Dohoda ACTA mala umožniť účinnejšiu ochranu. Aj vďaka záujmu občanov však vznikli určité pochybnosti ohľadom niektorých nástrojov a postupov pri ochrane duševného vlastníctva. Som rada, že Komisia požiadala Európsky súdny dvor v Luxemburgu o výklad, či sú ustanovenia tejto zmluvy v súlade s Chartou základných práv EÚ. Žiaden ekonomický záujem by totiž nemal byť povýšený nad základné ľudské práva. V skupine Európskej ľudovej strany sme prijali odporúčanie zdržať sa pri hlasovaní v pléne; väčšina z nás je totiž presvedčená, že parlament by mal počkať na stanovisko Európskeho súdneho dvora.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Umowa ACTA to kolejna próba inwigilacji europejskiego społeczeństwa, kneblowania ust i ograniczenia sfery wolności. Nie zgadzam się z jej zapisami. Uważam, że są one zbyt daleko idącymi próbami regulacji naszego codziennego życia. W artykule 27.4 ACTA narzuca na dostarczycieli Internetu obowiązek blokowania kont oraz przekazywania policji danych osób naruszających przepisy porozumienia. Podobne zapisy występują w artykule Art.23.1, gdzie używa się niesprecyzowanego wcześniej terminu komercyjne. Nie możemy pozwolić aby tak szeroka umowa, w tak znacznym stopniu ograniczająca prawa weszła w życie. Nie zgadzam się również z argumentem dotyczącym walki z podrobionymi towarami. Ich głównym producentem są dziś Chiny, Indie i Pakistany, ironią losu jest fakt, że kraje te nie podpisały ACTA. Dlatego dziś głosowałem za wolnością internetu, głosowałem za głosem europejskich obywateli, głosowałem przeciw umowie ACTA. Pięć komisji parlamentarnych wyraziło swoje negatywne zdanie, dlatego dziś ta przytłaczająca większości przeciw była nie tylko potwierdzeniem wcześniejszych decyzji, lecz również ostatecznym końcem tej umowy.

 
  
  

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o relatório na medida em que é mais uma proposta de alinhamento, no caso para adequar as matérias dos pagamentos diretos aos novos Estados-Membros que se juntaram à UE depois de 2004. Esses Estados tinham permissão para dar ajudas nacionais complementares aos pagamentos diretos da UE e isso vai deixar de ser possível a partir de 2013. É importante que esta proposta entre em vigor a 1 de janeiro de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of this report. This report lays down the provisions for 2013 and covers the ‘gap’ in legislation while we wait for the CAP. I welcome this as a positive first step, which I hope will set a precedent for a smooth transition to the reformed payment scheme.

In Ireland, our farming industry and rural communities, as well as being fundamental to our society, are some of our greatest assets. They have already seen their share of crises and we must ensure that the reformed CAP looks after these areas, ensuring nobody is left out in the cold.

I am particularly pleased to see the special provisions put in place to ensure there is no drop in funds as a result of the end of voluntary modulation. This method of manageable, step-by-step transition should be at the heart of the CAP reform.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a modifié quelque peu, le 4 juillet, la proposition de la Commission concernant l'application du régime des paiements directs pour l'année 2013, qui relève du cadre financier 2014-2020 en cours de négociation. L’objectif à terme est de réduire les inégalités liées aux paiements directs aux agriculteurs dans différentes parties de l’Union européenne. Cependant, comme le souligne mon collègue Michel Dantin, spécialiste de la Politique agricole commune, dans certains États membres, "la réduction rapide du soutien entraînerait la fermeture d'exploitations agricoles". Il faut une approche qui soit donc équilibrée, prenant en compte les nouveaux États membres de l’Union européenne tout en préservant le secteur agricole des autres pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − A Uachtaráin, ní mór anois, agus moill ann maidir le buiséad an CBT a phlé agus a thabhairt chun críche faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) agus corraithe ann maidir le leasú an CBT, go mbeadh cinnteacht éigin ann d’fheirmeoirí ó thaobh íocaíochtaí díreacha don bhliain 2013 de. Toisc go dtiteann cuntas na bliana 2013 faoi bhliain airgeadais 2014 agus, mar sin, faoin CAI nua bhí baol ann i gcónaí go mbeadh moill ann; fearaim fáilte, áfach, roimh a bhfuil á dhéanamh ag an gCoimisiún chun leanúnachas na n-íocaíochtaí d’fheirmeoirí a chinntiú don bhliain 2013. De réir thogra an Choimisiúin, shocrófaí leibhéal laghdaithe na n-íocaíochtaí díreacha don bhliain 2013 ar an leibhéal céanna atá i bhfeidhm don mhodhnú éigeantach don bhliain 2012. Tá cur síos i dtogra an Choimsiúin ar uasmhéid na n-íocaíochtaí díreacha a bhfuil cead ag gach Ballstát a dháileadh i 2013. Den chuid is mó, tá na glanteorainneacha le tabhairt ar aghaidh ó uasteorainneacha na bliana 2013, le hathruithe ann d’éifeachtaí an chéimnithe isteach agus an mhódhnaithe dheonaigh. Fearaim fáilte roimh mholtaí an Rapóirtéir i dtaca le leanúint sa bhliain 2013 leis an struchtúr airgeadais atá ann faoi láthair chun a chinntiú go mbíonn leanúnachas ann i leibhéal na n-íocaíochtaí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Principalul scop al propunerii este de a stabili plafoane nete pentru plăţile directe pentru anul calendaristic 2013, prevăzând un mecanism de ajustare similar modulării, astfel încât să asigure continuitatea nivelurilor plăţilor, ţinând în acelaşi timp seama de introducerea treptată a plăţilor directe în noile state membre şi de sistarea modulării voluntare.

Consider că decizia Comisiei de a nu opera ajustări pentru Bulgaria şi România este binevenită, deoarece este cunoscută situaţia că în aceste state membre procesul de introducere treptată a plăţilor directe încă nu s-a încheiat.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la proposition de règlement relative aux paiements directs aux agriculteurs. Cette proposition concerne l'année 2013 qui relève du prochain cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 et des montants d'aide au développement rural qu'il retiendra. Son objectif principal est de fixer des plafonds nets applicables aux paiements directs pour l'année civile 2013 en établissant un mécanisme d'ajustement similaire à la modulation afin de garantir la continuité des niveaux de paiement, tout en prenant en considération l'introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres et l'arrêt de la modulation facultative. Il est dès lors important de préserver le volume de soutien direct en 2013 et au-delà à un niveau similaire à celui de 2012 et de mettre en place un mécanisme de transition pour 2013, afin d'éviter les distorsions du marché découlant des diverses méthodes d'application des réformes récentes de la PAC dans les divers États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui propose de prolonger certaines dispositions financières du Règlement sur les paiements directs jusqu'à fin 2013. Il me semble important de garantir la continuité des niveaux de paiement en attendant la mise en œuvre de la Politique agricole commune réformée à partir de 2014. Je salue l'idée de créer une réserve de fonds pour répondre aux besoins de financement en cas de crise agricole.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O regulamento relativo aos pagamentos diretos aos agricultores está em vigor até o final de 2013. No entanto, certas disposições financeiras contidas nele irão expirar antes dessa data. Este relatório, por uma questão de coerência, é a alteração dos regulamentos, alargando a aplicação destas disposições, até o final do exercício financeiro de 2013. O Parlamento Europeu aprovou o relatório por uma maioria esmagadora e felicito-o.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − Council Regulation (EC) No 73/2009 contains certain financial provisions that expire in 2012, although its policies continue to apply afterwards. The application of direct payments to farmers is an important part of this legislation. I therefore approve of this proposal to deal with the financial provisions for the 2013 transitional period and to ensure the consistency of direct payment to farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − Vi kæmper fortsat for at afskaffe EU's landbrugsstøtte, men vi har stemt for betænkningen om direkte betalinger til landbrugere for 2013, da reformen af EU’s landbrugspolitik frem mod 2020 nødvendiggør overgangsordninger. Dette skal imidlertid ikke ses som en generel opbakning til den fælles landbrugspolitiks mål og midler.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Po długich dyskusjach i negocjacjach w sprawie dopłat dla rolników z zadowoleniem należy przyjąć szereg kompromisowych rozwiązań pozwalających na dalsze bezpośrednie wsparcie rolników. Boleję jednak nad dotychczasowym brakiem zgody na wyrównanie wysokości dopłat w poszczególnych krajach Unii. Obecnie istniejące dysproporcje płatności bezpośrednich mogą się jeszcze pogłębić w nowej perspektywie finansowej po roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Parlamentul trebuie, prin urmare, să se străduiască să fie pe poziție de egalitate și când este vorba acte delegate și de acte de punere în aplicare. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul trebuie să aibă posibilitatea de a formula obiecțiuni cu privire la astfel de propuneri.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Pagamentos diretos aos agricultores" por considerar positivo que a proposta defina os limites máximos líquidos para os pagamentos diretos relativos ao ano de 2013 de modo a garantir, por um lado, a continuidade dos níveis de pagamento e, por outro, a ter em conta a introdução progressiva dos pagamentos diretos nos novos Estados-Membros e a cessação da modulação voluntária.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A partir de 2014, serão aplicados novos regimes de apoio aos agricultores no âmbito da reforma da Política Agrícola Comum (PAC) 2014-2020. O relatório em apreciação analisa a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Conselho relativamente à aplicação dos pagamentos diretos aos agricultores em relação a 2013, último ano de vigência dos regimes atuais. O objetivo desta proposta é definir os valores máximos líquidos que os agricultores poderão receber no ano de 2013, os quais deverão ter em conta a modulação obrigatória que foi aplicada em 2012. Além disso, algumas disposições financeiras estão circunscritas ao final de 2012 e o ano civil de 2013 corresponde ao exercício de 2014. Os pagamentos diretos aos agricultores devem ser liquidados até ao dia 31 de outubro de cada ano. Todavia, o orçamento destinado ao desenvolvimento rural estava congelado e era necessário desbloquear esta situação uma vez que o setor está em crise e confronta-se com falta de ajudas por parte dos Estados-Membros. Saúdo a aprovação deste relatório, o qual votei favoravelmente, uma vez que, sem este compromisso, alguns agricultores receberiam menos cerca de 20%.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório estabelece as normas do atual sistema de pagamentos diretos aos agricultores para o ano de 2013, uma vez que algumas disposições financeiras estão circunscritas a 2012. Por outro lado, a próxima PAC - cuja reforma se encontra atualmente em discussão - referente ao período 2014-2020, apenas entra em vigor em janeiro de 2014. Torna-se, assim, necessária legislação adicional que preveja os pagamentos diretos durante este hiato. Esta proposta define limites máximos líquidos para pagamentos diretos, através de um mecanismo de ajustamento similar à modulação obrigatória aplicado em 2012. Não obstante a fundamentação técnica da proposta, a nossa abstenção traduz a discordância de base face ao atual sistema de pagamentos diretos. Um sistema de atribuição de apoios baseados nos valores do histórico - com colossais desigualdades entre produtores, produções e países - e sem obrigatoriedade de produzir. Não é alterada a intensidade da modulação, agora apelidada de ajustamento, sendo definidas reduções de 10% para montantes entre 5 000 euros e 300 000 euros e reduções de 14% para montantes superiores 300 000 euros. Seria necessário um mecanismo cujo valor máximo fosse bem abaixo do proposto. Seria necessário apoiar quem efetivamente produz, ligando os pagamentos diretos à produção e equilibrando a injusta distribuição das ajudas que hoje se verifica.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V návrhu Komisie na viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie 2014 – 2020 sa stanovuje rozpočtový rámec a hlavné smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Spoločnou témou (v rámci medziinštitucionálnej rozpravy, ako aj v konzultáciách zainteresovaných strán) je potreba podporiť efektívnosť zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí EÚ v súlade so stratégiou Európa 2020, pričom štruktúra SPP sa bude naďalej zakladať na dvoch pilieroch, ktoré používajú doplnkové nástroje pri presadzovaní rovnakých cieľov. Pilier I sa vzťahuje na priame platby a trhové opatrenia zabezpečujúce podporu ročného základného príjmu poľnohospodárov v EÚ a podporu v prípade osobitného narušenia trhu. Pilier II sa vzťahuje na rozvoj vidieka, kde členské štáty navrhujú a spolufinancujú viacročné programy zastrešené spoločným rámcom. Prostredníctvom priamych platieb by sa mala podporovať udržateľná výroba, a to pridelením 30 % rozpočtových prostriedkov na povinné opatrenia, ktoré sú prínosom pre klímu a životné prostredie. Otázka rozvoja vidieka by sa mala zaradiť do spoločného strategického rámca s ostatnými fondmi EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia. Tiež sa domnievam, že rovnako je vhodné posilniť financovanie SPP. A to dvomi nástrojmi: 1) núdzovými rezervnými prostriedkami určenými na reagovanie na krízové situácie a 2) rozšírením rozsahu pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La prossima riforma della Politica Agricola Comune sarà significativa sotto il profilo economico e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura europea e della salvaguardia dei territori rurali. Dare la possibilità agli agricoltori di ricevere i pagamenti diretti anche per l'anno di transizione 2013 è una decisione molto importante. Ho votato infatti a favore della relazione del collega Capoulas Santos, anche se l'eliminazione totale degli aiuti al tabacco desta le perplessità dei territori interessati - come quello da cui provengo, Verona - con vocazioni produttive legate a questa coltivazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau prieš šį dokumentą, nes nepritariu, kad tiesioginių išmokų, kurios turi būti skiriamos ūkininkui 2013 kalendoriniais metais, sumos apskritai būtų mažinamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le règlement relatif au paiement direct des agriculteurs est en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2013. Or, certaines dispositions financières qu'il prévoit expireront avant cette date. Le présent rapport, dans un souci de cohérence, vise à modifier le règlement en prolongeant l'application de ces dispositions financières jusque fin 2013. Le Parlement européen a adopté ce rapport à une très large majorité et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this very important report. I especially welcome that one of the amendments, tabled by my group, the EPP, ensures that a transitional mechanism is established for 2013 making the direct payments comply with Regulation No 73/2009, a framework of EU direct payments and complementary national direct payments to be applicable in the new Member States.

The latter has led to the consequence that, during the las