Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (συζήτηση)
 5.Γενικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2013 (προθεσμία κατάθεσης σχεδίων τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (A7-0158/2011 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  7.2.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (A7-0161/2011 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  7.3.Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (A7-0322/2011 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  7.4.Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (A7-0209/2011 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  7.5.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (A7-0215/2011 - Martin Häusling) (ψηφοφορία)
  7.6.Σύστημα χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (A7-0204/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos) (ψηφοφορία)
  7.7.Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διατήρηση των δεσμεύσεων όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (A7-0176/2012 - Gianluca Susta) (ψηφοφορία)
  7.8.Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά το εμπόριο εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων μηχανοκίνητων οχημάτων (A7-0175/2012 - Paweł Zalewski) (ψηφοφορία)
  7.9.Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών (A7-0178/2012 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)
  7.10.Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της ΕΕ και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Μεξικού, του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών (A7-0204/2012 - David Martin) (ψηφοφορία)
  7.11.Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς (A7-0163/2012 - Luis Manuel Capoulas Santos) (ψηφοφορία)
  7.12.Προϋπολογισμός 2013 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A7-0215/2012 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  7.13.Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (A7-0216/2012 - Marit Paulsen) (ψηφοφορία)
  7.14.Θέσπιση νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων (B7-0341/2012) (ψηφοφορία)
  7.15.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) (B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012) (ψηφοφορία)
  7.16.Πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (A7-0197/2012 - Jürgen Klute) (ψηφοφορία)
  7.17.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (B7-0345/2012) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (συζήτηση)
 12.Παραβιάσεις κανόνων του Σένγκεν (συζήτηση)
 13.Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.H συνεδρίαση έληξε στις 20.20.
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1766 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6221 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου