Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 10 септември 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.In memoriam
 4.Декларация на председателството
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 8.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 10.Състав на политическите групи: вж. протокола
 11.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 87 а, параграф 6 от правилника): вж. протокола
 13.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 14.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 15.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 16.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 17.Трансфер на бюджетни средства
 18.Внасяне на документи: вж. протоколи
 19.Петиции: вж. протоколи
 20.Ред на работа
 21.Европейска стандартизация (разискване)
 22.Електронна идентификация на едър рогат добитък (разискване)
 23.Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (разискване)
 24.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 25.Доброволно и безплатно даряване на тъкани и клетки (кратко представяне)
 26.Ролята на жените в "зелената“ икономика (кратко представяне)
 27.Условия на труд на жените в сектора на услугите (кратко представяне)
 28.Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (кратко представяне)
 29.Фармакологичната бдителност (изменение на Директива 2001/83/EО) - Фармакологичната бдителност (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) (разискване)
 30.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 31.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (493 kb)
Правна информация - Политика за поверителност