Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 11. september 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Svovlindholdet i skibsbrændstoffer (forhandling)
 5.Energieffektivitet (forhandling)
 6.Spørgetid til Kommissionen
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft, Danmark (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (afstemning)
  10.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (afstemning)
  10.3.Energieffektivitet (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas parlamentariske immunitet (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  10.5.Anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitet (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (afstemning)
  10.6.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (afstemning)
  10.7.Styrket solidaritet i EU på asylområdet (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (afstemning)
  10.8.Europæisk standardisering (A7-0069/2012 - Lara Comi) (afstemning)
  10.9.Elektronisk identifikation af kvæg (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (afstemning)
  10.10.Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (afstemning)
  10.11.Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (afstemning)
  10.12.Svovlindholdet i skibsbrændstoffer (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (afstemning)
  10.13.Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (afstemning)
  10.14.Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (afstemning)
  10.15.Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (afstemning)
  10.16.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (B7-0346/2012) (afstemning)
  10.17.Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (afstemning)
  10.18.Kvinders rolle i den grønne økonomi (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (afstemning)
  10.19.Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (afstemning)
  10.20.Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (afstemning)
  10.21.Onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Rådets præsentation af dets holdning til forslaget til det almindelige budget - regskabsåret 2013 (forhandling)
 16.De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - Årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 18.Situationen i Syrien (forhandling)
 19.Politisk udnyttelse af retsvæsenet i Rusland (forhandling)
 20.Visse foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af fiskebestande - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter - Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik - Reform af den fælles fiskeripolitik (forhandling)
 21.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (forhandling)
 22.Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter: se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2248 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (8021 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik