Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων (συζήτηση)
 5.Ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
 6.Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard της Δανίας (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (ψηφοφορία)
  10.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/017 ES/Αραγονία (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (ψηφοφορία)
  10.3.Ενεργειακή απόδοση (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jaroslaw Leszek Walesa (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  10.5.Άρση της βουλευτικής ασυλίας της Birgit Collin-Langen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (ψηφοφορία)
  10.6.Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από τη CIA σε ευρωπαϊκές χώρες (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (ψηφοφορία)
  10.7.Ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός της ΕΕ στον τομέα του ασύλου (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (ψηφοφορία)
  10.8.Ευρωπαϊκή τυποποίηση (A7-0069/2012 - Lara Comi) (ψηφοφορία)
  10.9.Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
  10.10.Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (ψηφοφορία)
  10.11.Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (ψηφοφορία)
  10.12.Περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (ψηφοφορία)
  10.13.Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (ψηφοφορία)
  10.14.Διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (ψηφοφορία)
  10.15.Κοινό σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (ψηφοφορία)
  10.16.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (B7-0346/2012) (ψηφοφορία)
  10.17.Εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (ψηφοφορία)
  10.18.Ο ρόλος των γυναικών στην πράσινη οικονομία (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (ψηφοφορία)
  10.19.Συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (ψηφοφορία)
  10.20.Εκπαίδευση, κατάρτιση και στρατηγική «Ευρώπη 2020» (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (ψηφοφορία)
  10.21.Διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην ΕΕ (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (συζήτηση)
 16.Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) - Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 19.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (συζήτηση)
 20.Mέτρα κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων - Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων - Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (συζήτηση)
 21.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων (συζήτηση)
 22.Η διαχείριση του τομέα της ζάχαρης σήμερα (συζήτηση)
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2248 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8021 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου