Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 11 september 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Svavelhalten i marina bränslen (debatt)
 5.Energieffektivitet (debatt)
 6.Frågestund med frågor till kommissionen
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/008 DK/Odense Stålskibsværft från Danmark) (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (omröstning)
  10.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (omröstning)
  10.3.Energieffektivitet (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Upphävande av Jarosław Leszek Wałęsas immunitet (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  10.5.Upphävande av Birgit Collin-Langens immunitet (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (omröstning)
  10.6.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (omröstning)
  10.7.Ökad solidaritet inom EU på asylområdet (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (omröstning)
  10.8.Europeisk standardisering (A7-0069/2012 - Lara Comi) (omröstning)
  10.9.Elektronisk identifiering av nötkreatur (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (omröstning)
  10.10.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (omröstning)
  10.11.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (omröstning)
  10.12.Svavelhalten i marina bränslen (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (omröstning)
  10.13.Systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (omröstning)
  10.14.Administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (omröstning)
  10.15.Gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (omröstning)
  10.16.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2013 (B7-0346/2012) (omröstning)
  10.17.Frivillig, obetald donation av vävnader och celler (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (omröstning)
  10.18.Kvinnors roll i den gröna ekonomin (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (omröstning)
  10.19.Kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (omröstning)
  10.20.Allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020 (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (omröstning)
  10.21.Distribution på internet av audiovisuella verk inom EU (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 15.Rådets redogörelse för sin ståndpunkt avseende förslaget till allmän budget – budgetåret 2013 (debatt)
 16.De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Situationen i Syrien (debatt)
 19.Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (debatt)
 20.Vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter - Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna - Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)
 21.Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer (debatt)
 22.Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (debatt)
 23.Inkomna dokument: se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2248 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8021 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy