Indice 
Resoconto integrale delle discussioni
PDF 8021k
Martedì 11 settembre 2012 - Strasburgo Edizione rivista
1. Apertura della seduta
 2. Composizione del Parlamento: vedasi processo verbale
 3. Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate): vedasi processo verbale
 4. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (discussione)
 5. Efficienza energetica (discussione)
 6. Tempo delle interrogazioni (Commissione)
 7. Composizione del Parlamento: vedasi processo verbale
 8. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare: vedasi processo verbale
 9. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
 10. Turno di votazioni
  10.1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (votazione)
  10.2. Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/017 ES/Aragon (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (votazione)
  10.3. Efficienza energetica (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4. Revoca dell'immunità parlamentare di Jaroslaw Leszek Wałęsa (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (votazione)
  10.5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (votazione)
  10.6. Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (votazione)
  10.7. Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (votazione)
  10.8. Normalizzazione europea (A7-0069/2012 - Lara Comi) (votazione)
  10.9. Identificazione elettronica dei bovini (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (votazione)
  10.10. Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (votazione)
  10.11. Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (votazione)
  10.12. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (votazione)
  10.13. Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (votazione)
  10.14. Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (votazione)
  10.15. Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (votazione)
  10.16. Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione (B7-0346/2012) (votazione)
  10.17. Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (votazione)
  10.18. Ruolo delle donne nell'economia verde (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (votazione)
  10.19. Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (votazione)
  10.20. Istruzione, formazione ed Europa 2020 (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (votazione)
  10.21. Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (votazione)
 11. Dichiarazioni di voto
 12. Correzioni e intenzioni di voto: vedasi processo verbale
 13. Approvazione del processo verbale della seduta precedente: vedasi processo verbale
 14. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione): vedasi processo verbale
 15. Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio generale - esercizio 2013 (discussione)
 16. Principali aspetti e scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune (articolo 36 del TUE) - Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (discussione)
 17. Composizione delle commissioni e delle delegazioni : vedasi processo verbale
 18. Situazione in Siria (discussione)
 19. Uso della giustizia a fini politici in Russia (discussione)
 20. Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca - Riforma della politica comune della pesca (discussione)
 21. Norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato (discussione)
 22. Gestione attuale del settore dello zucchero (discussione)
 23. Presentazione di documenti: vedasi processo verbale
 24. Ordine del giorno della prossima seduta: vedasi processo verbale
 25. Chiusura della seduta


  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN OLDŘICH VLASÁK
místopředseda

 
1. Apertura della seduta
Video degli interventi
 

(Denní zasedání začalo v 8:32.)

 

2. Composizione del Parlamento: vedasi processo verbale
Video degli interventi

3. Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate): vedasi processo verbale

4. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (discussione)
Video degli interventi
MPphoto
 

  předseda. − Na pořadu jednání je rozprava o zprávě, kterou předkládá Satu Hassi za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0190(COD)" (A7-0038/2012).

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, esittelijä. − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan esittää erittäin lämpimän kiitokseni kaikille varjoesittelijöille ja myös komissiolle erittäin hyvästä yhteistyöstä neuvottelujen aikana.

Parlamentin neuvottelutiimin yhteistyöllä saimme parannettua direktiiviä huomattavasti sekä ihmisen terveyden että teollisuuden kustannusvaikutusten pehmentämisen näkökulmasta. Direktiivillä saatetaan voimaan IMOssa neljä vuotta sitten sovitut laivojen uudet rikkirajat, ne saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä. Laivojen saastepäästöt vähenevät merkittävästi: laivojen on joko siirryttävä käyttämään vähärikkistä polttoainetta tai puhdistettava savukaasunsa. Päästörajoitusalueiden eli Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin osalta 0,1 prosentin rikkiraja astuu voimaan vuoden 2015 alussa ja muilla Euroopan merillä 0,5 prosentin rikkiraja vuonna 2020.

Tämä saattaa olla koko parlamenttikauden merkittävin terveysuudistus. Tätä nykyään laivojen aiheuttamien ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan noin 50 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Kun laivojen rikkipäästöt nyt vähenevät lähes kymmenesosaan, säästetään tuhansia ihmishenkiä joka vuosi.

Vaikka direktiivin pääsisältö on virtaviivaistaa EU:n lainsäädäntö kansainvälisen ympäristösopimuksen kanssa, on asiaan kohdistunut kärkevä lobbaus. Haluan nyt korjata väärinkäsityksen, joka näyttää olevan yleinen. Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin uusi rikkiraja astuu voimaan, vaikka EU-direktiiviä ei säädettäisi. IMOssa neljä vuotta sitten tehty päätös on kansainvälistä oikeutta, ja se on voimassa ilman direktiiviäkin. Valtaosa EU:n jäsenvaltioista ja muista IMOn jäsenvaltioista on sen jo ratifioinut. Esimerkiksi suomalainen laiva ei vuoden 2015 jälkeen voisi enää laillisesti saapua muiden Euroopan maiden eikä melkein minkään muunkaan maan satamiin.

Teiltä, jotka olette vaatineet, että EU asettuisi merenkulun kansainvälisiä ympäristönormeja vastaan, kysyn seuraavat kysymykset. Haluatteko, että joku toinen maa, vaikkapa Venäjä, vastaavasti irtisanoutuisi öljytankkerien kaksoisrunkovaatimuksesta? Aiheuttaa sekin kustannuksia. Vai haluatteko, että kymmenettuhannet ihmiset kuolevat ennenaikaisesti laivojen saasteiden vuoksi? Haluatteko, että Euroopan veronmaksajat maksavat moninkertaisen hinnan sydän- ja keuhkotaudeista verrattuna siihen, mitä laivojen saasteiden puhdistaminen maksaa?

Direktiiviä tarvitaan yhtenäistämään IMOn päätöksen toimeenpano ja valvonta Euroopassa. Lisäksi se tasapuolistaa tilannetta Euroopassa ja pehmentää teollisuudelle aiheutuvia vaikutuksia. Neuvoteltu teksti tarkoittaa, että pitää soveltaa ympäristönsuojelutoimia koskevien valtiontukiohjeiden pykälää 86, ympäristönsuojelu jälkiasennuksiin. Tässä tapauksessa laivojen savukaasupesurien asennuksiin voidaan antaa normaalikäytäntöä suurempaa valtionapua vuoden 2014 loppuun asti.

Direktiivi myös tasapuolistaa tilannetta pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä, kun myös eteläisessä Euroopassa siirrytään vähärikkiseen laivapolttoaineeseen vuonna 2020 siinäkin tapauksessa, vaikka IMO myöntäisi päästörajoitusalueiden ulkopuolisille merille viiden vuoden lisäajan.

Hyvät kollegat, kysyn teiltä, jotka aiotte äänestää direktiiviä vastaan: Haluatteko viedä pohjoisen Euroopan teollisuudelta tämän törmäystyynyn, jonka direktiivi on sovittu, ja haluatteko myös viedä sen Euroopan sisäisen tasapuolisuuden parantamisen, jonka direktiivi sisältää?

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Mr President, first of all I would like to thank and congratulate the rapporteur, Ms Satu Hassi, as well as the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and the Committee on Transport for the excellent work carried out on this proposal. We have been waiting for it for a number of years. It was already clear in 2005 that, with business as usual, sulphur emissions from shipping would exceed those from all land-based sources in the European Union by 2020. In order to reverse this trend, the Commission supported the International Maritime Organisation (IMO) in developing internationally binding standards for the quality of marine fuels, which were agreed in 2008.

This was a major breakthrough. The new standards will bring very significant health and environmental benefits and will contribute to resolving problems faced by Member States in complying with air quality limits.

Although they are highly cost-effective for the economy as a whole, the Commission is aware of the potential economic impact on the shipping industry. That is why we have brought forward a set of measures to support compliance with the legislation in a staff working paper entitled the Sustainable Waterborne Transport Toolbox. This work has now culminated in the proposal on which you will vote today.

The Commission is satisfied with the compromise text, which aligns the directive with the international rules of Annex 6 of the MARPOL Convention in respect of sulphur standards and strengthens provisions on enforcement and monitoring.

Let me explain some of the very good reasons which have already been explained by Ms Hassi.

Firstly, the stricter sulphur standards agreed at the IMO will now be introduced into European Union legislation and hence will benefit from the European Union enforcement regime. The European Union legislation will introduce the global 0.5% sulphur standard in 2020, while the IMO foresees a review clause with a possibility to postpone it till 2025. We support the choice made by the co-legislators as it brings certainty for investors and operators, as well as fairness across the European Union.

Secondly, the directive will allow the use of emissions abatement technologies, such as scrubbers, or LNG as alternatives to the use of low sulphur fuels. These alternative compliance methods allow operators to choose the most cost-efficient compliance option and also promote development of clean technologies.

Finally, the provisions on enforcement of the standards and guidelines on monitoring and reporting of fuel used by ships should result in a more effective control of compliance with the new standards.

I am convinced that this directive will contribute significantly to reducing air pollution and thus will have a positive impact on people’s health. It is also a step towards a more modern and greener shipping industry.

However, a number of changes introduced in the Commission’s proposal during the first reading deliberations require the Commission to make six declarations concerning: the revision of Directive 2000/55/EC on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues; the use of the ‘non-opinion’ clause for the adoption of implementing acts; the use of dynamic reference to the IMO on the establishment of new Sulphur Emission Control Areas; the use of implementing acts instead of delegated acts for sampling and reporting of marine fuels; the request to the Commission to develop new measures supporting the implementation of the directive by the end of 2012; and finally the ongoing work to review the EU Thematic Strategy on Air Pollution to assess the costs and benefits of additional measures to reduce air pollution from shipping, including the impact of applying a maximum fuel sulphur standard of 0.1% in territorial waters.

We will of course pass the full text of these declarations to the plenary services to be recorded in the Minutes. The Commission firmly believes that the outcome of the codecision process is a good step forward and it accepts the compromise reached at first reading. So, once again, congratulations on the very good work. It was not an easy compromise but it was very well done.

 
  
MPphoto
 

  Vilja Savisaar-Toomast, transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja. − Head kolleegid, kahtlemata omab laevakütuse väävlisisaldus märkimisväärset mõju mitte ainult Euroopa keskkonnale ja õhu kvaliteedile, vaid ka transpordisektorile. Väävel- ja lämmastikoksiidide tekitatud sekundaarsed osakesed, mis tulenevad laevade tekitatud õhusaastest, põhjustavad Euroopas erinevatel hinnangutel kuni 50 000 enneaegset surmajuhtumit aastas.

Arvestades eelpool öeldut ja vaadates täna laual olevat kokkulepet, tuleb öelda, et püstitatud eesmärgid jäid siiski olulisel määral saavutamata. Vajalik on võrdsete, kogu Euroopa meresid hõlmavate piirmäärade kehtestamine, et puhas õhk oleks tagatud mitte ainult Põhja-Euroopa inimestele, vaid ka teistele Euroopa rannikualadele. Samuti on oluline tagada aus ja võrdne konkurents transpordisektoris ning vältida eri piirkondades tegutsevate laevafirmade ebavõrdset kohtlemist.

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma eeskuju USAst ja Kanadast, kes ühiselt kehtestasid väävlikontrolliala kogu oma ranniku ääres 200 meremiili ulatuses, ning seadma kindlad tähtajad, millal luuakse kogu Euroopat kattev heitmekontrolli piirkond. Kuigi suhtun nõukogu ja parlamendi vahelisse kokkuleppesse kriitiliselt, toetan selle raporti vastuvõtmist, kuna senine otsustamata olukord juba aastast 2008 tuleb lõpetada ning anda kindel signaal tuleviku suhtes. Ja lõpetuseks tänan raportöör Satu Hassit ja teisi kolleege. Aitäh.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, för PPE-gruppen. – Herr talman! Det är med blandade känslor som jag står här i dag, eftersom det beslut vi har att rösta om, dvs. implementering av IMO:s överenskommelse om svavel, är någonting som vi har haft väldigt liten möjlighet att påverka. Jag tycker att det är långt ifrån briljant.

Det är välkommet att man äntligen tar tag i frågan om svavel och att vi har fått en global lösning, eftersom det är ett stort hälsoproblem. Som kommissionären påpekade, kommer svavelutsläppen från sjöfarten snart att överstiga de svavelutsläpp som kommer från land.

Den som har sett bunkerolja förstår vad jag menar. Bunkerolja är så smutsig att man i många fall behöver hetta upp den för att ens kunna få in den i maskinen och förbränna den. Men som sagt, det sätt på vilket man har fattat detta beslut är långt ifrån briljant, rentav helt orimligt. Man klyver nämligen Europa i två delar. Man ger Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, dvs. de som redan har hårdast regler i världen, ännu hårdare regler, samtidigt som man inte gör i närheten av lika mycket i andra delar av Europa. Det är som om grekiska liv vore mindre värda än t.ex. danska.

Vid Europaparlamentets behandling av ärendet har vi försökt att rätta till denna orimlighet och se till att vi får hårdare krav överallt samtidigt. Vi nådde en liten bit på vägen men långt ifrån tillräckligt långt. Vi har med detta beslut inte lika förutsättningar i hela Europa. Detta kommer att bli oerhört dyrt, i mångmiljardklassen. Det kommer att synas i redan ansträngda statsbudgetar. Jag såg redan igår hur industrier meddelade att man skulle flytta. I så fall har vi inte vunnit någonting.

Men, länderna har själva bett om detta. De länder som nu drabbas hårdast har bett om detta. Därför är det för oss då bara att genomföra detta beslut. Jag tycker att den ordningen är orimlig. Vi här, som är tvungna att lagstifta om detta, borde givetvis ha varit med från första början i diskussionen om hur detta IMO-beslut skulle ha sett ut. Då kan man nämligen inte stå här och hävda att vi skulle reagera fem i tolv när hela debatten om konsekvenserna av beslutet kom fem över tolv. Hade jag kunnat stoppa den delen skulle jag ha gjort det, men tyvärr erbjöds inte den möjligheten.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, för S&D-gruppen. – Herr talman! För fyra år sedan fattades alltså det globala beslutet om att skapa detta skarpare svaveldirektiv. I det beslutet deltog samtliga regeringar i EU.

Vårt uppdrag har varit att översätta detta till EU-lagstiftning. Vi har haft små möjligheter att förändra innehållet, men jag tycker ändå att vi har lyckats på några punkter. Det betyder dock inte att man kan vara nöjd med resultatet.

Man kan vara nöjd när det gäller miljö- och hälsoaspekterna, åtminstone när det gäller norra halvan av Europa, eftersom kraven innebär att vi går ett steg på vägen mot att behandla våra miljöförstörda hav, våra hav som är utsatta för livsfara och därmed oss människor, på ett bättre sätt. Vi ska vara medvetna om att det är hundra gånger så höga krav på utsläpp från trafiken på land som det är när det gäller sjötrafik. Så kan vi faktiskt inte ha det.

Problemet är emellertid att vi lägger en väldig press på norra delen av Europa och ingen ytterligare press på södra Europa, i varje fall inte nämnvärt. Vi skapar två Europa. Det kan man inte ha där man ska ha en gemensam inre marknad. Nu hoppas jag att vi med vårt förslag har kunnat utjämna en del av skillnaderna, och arbetet måste fortsätta.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Als erstes bedanke ich mich bei der Berichterstatterin. Wir haben in der letzten Zeit gerade zu diesem Thema eine sehr konstruktive Zusammenarbeit gehabt. Das Ergebnis, das heute auf dem Tisch liegt, ist ein Kompromiss. Kompromisse haben es so an sich, dass jeder damit zugleich zufrieden und unzufrieden ist. Insgesamt ist es ein richtiger Schritt, wenn wir über die Qualität von Schiffskraftstoffen in der Europäschen Union sprechen. Wir machen in anderen Feldern seit Jahren Luftqualitätspolitik, in denen wir meines Erachtens häufig über das Ziel hinaus schießen und auch Maßnahmen ergreifen, die nicht sonderlich effizient sind. Hier gehen wir den richtigen Weg.

Es gibt allerdings auch hier einige Einwände. Wir sind jetzt mit der doch sehr schnellen Einigung in der ersten Lesung über einige Argumente und Bedenken einiger Akteure im europäischen Binnenmarkt hinweggegangen. Wir werden spätestens im Jahr 2015, wenn der faktisch schwefelfreie Kraftstoff in den Schwefelkontrollgebieten, also im wesentlichen in der Nord- und Ostsee, vorgeschrieben ist, möglicherweise Folgewirkungen dieser Gesetzgebung haben, die wir zwar heute schon absehen können, die wir aber letztendlich völlig ignorieren. Es kann nicht im Sinne dieser Gesetzgebung sein, wenn der teurere Kraftstoff gerade im Lkw-Fährverkehr in Nord- und Ostsee dazu führt, dass die Lkw an den Fährhäfen Kehrt machen und den Landweg nehmen, der möglicherweise als Alternative zur kurzen Seestrecke zur Verfügung steht. Daran haben wir nicht gedacht, daran ist auch beim Abschluss des Marpol-Abkommens nicht gedacht worden. Wir sind über diese Argumente einfach hinweggegangen. Deswegen befürchte ich, dass wir uns hier in zwei Jahren in den nördlichen Gebieten erneut mit dieser Situation auseinandersetzen müssen.

Ich halte viel davon, dass man Dinge in Europa vereinheitlicht. Man muss sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass das nicht auf allerhöchster Ebene passieren kann. Ich habe viel Verständnis für einige Argumente der südlichen Länder, insbesondere der Mittelmeeranrainerländer, die im Zweifel sagen, sie hätten andere Prioritäten als die Einführung des schwefelfreien Kraftstoffs. Das kostet, und jede volkswirtschaftliche Ressource ist nur einmal einsetzbar. Deswegen sind wir hier meines Erachtens zwar einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, aber am Ende haben wir auch Wettbewerbsungleichheiten innerhalb der EU in das Gesetz geschrieben.

Allerletzter Satz dazu: Die Nöte der Nordeuropäer mit Staatshilfen aufzufangen, kann nicht der richtige Weg sein, denn am Ende wird es zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der nordeuropäischen Länder kommen. Der eine Staat wird zahlen, der andere nicht.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Jag vill tacka föredraganden för ett utmärkt arbete. Sjöfartsindustrin vill gärna göra gällande att sjöfarten är miljövänligt transportsätt. Då tycker jag att det är fel att "gnälla" över att vi ber dem att antingen sluta elda avfall – vilket är det som de har i sina tankar nu, det är väl det man kan likna bunkerbränsle vid – eller att de när de eldar detta avfall faktiskt åtminstone renar det. Detta är fullt rimliga krav som räddar 50 000 människoliv.

Att det sker en hårdare reglering i Östersjön är helt naturligt, eftersom det är ett extremt känsligt hav. Bräckt vatten är inga organismer perfekt anpassade för. Organismerna är känsliga. Det är logiskt med striktare regler där. Alla kan inte heller installera skrubbrar och byta fartyg samtidigt. Det är bra att några går före. Kostnaderna för detta är kraftigt överdrivna. De motsvarar någon femtedels eurocent i aktieutdelning för de bolag som måste investera i detta. Det har vi råd med. Däremot har vi inte råd med alternativet, dvs. att låta bli.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho, EFD-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, hyvä mietinnön esittelijä. Vastustan tämän mietinnön hyväksymistä ja kehotan myös kollegoitani äänestämään sitä vastaan.

Mietintöön sisältyy suuria epäkohtia, jotka iskevät erityisen vahvasti juuri omaan kotimaahani Suomeen ja ylipäänsä Pohjois-Euroopan talouteen. Suomen talous on täysin riippuvainen viennistä. Suomen viennistä 90 prosenttia kulkee meritse. Direktiivin aiheuttama vuosittainen lisäkustannus Suomen vientiteollisuudelle on laskettu yli puolen miljardin euron suuruiseksi. Työpaikkojen menetysten arvellaan nousevan kahteenkymmeneentuhanteen. Samaan aikaan hyödyt, monin verroin muuta Eurooppaa tiukemmasta rikkipäästöjen sääntelystä, ovat Itämeren alueen luonnonoloille minimaaliset. Tämä päätös on epäreilu ja eurooppalaisen hengen vastainen, koska se suosii toisia ja rankaisee toisia jäsenvaltioita. Jos nyt saatetaan voimaan direktiivi, joka pakottaa Itämeren alueen viisi kertaa tiukemman sääntelyn alle kuin esimerkiksi Välimeren alueen, vääristyy sisämarkkina-alueen kilpailuasetelma.

Metsäyhtiö UPM on jo nyt ilmoittanut aikovansa siirtää osan paperintuotannostaan pois Suomesta, mikäli direktiivi toteutuu. UPM:n toimitusjohtaja on kertonut, että kolmesataa tonnia vuosittaista paperinvalmistusta lähtee, ja se valmistetaan jatkossa yhtiön Keski-Euroopan tehtailla. Tässä on selkeä esimerkki direktiivin räikeästä epäoikeudenmukaisuudesta ja sisämarkkinoiden vääristämisestä.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Es muss endlich Schluss sein damit, dass in der EU jährlich zehntausende Menschen wegen der Schiffsemissionen frühzeitig sterben. Außerhalb der SECA wird in den Schiffsmotoren quasi Sondermüll verbrannt. Die EU ist hier weit rückständiger als die USA oder Kanada. Hier darf an den Küsten nur schwefelarmer Treibstoff verwendet werden. Für mich stellt der vorliegende Vorschlag zur Änderung der Richtlinie eine deutliche Verbesserung dar. Das ist auch der Hartnäckigkeit der Berichterstatterin zu verdanken.

Doch bessere Grenzwerte sind nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist es, diese auch um- und durchzusetzen. Aufgrund einiger Schlupflöcher ist nicht auszuschließen, dass sich die Reeder der Richtlinie entziehen werden, wenn etwa ein Reeder angeblich beweist, dass er keine schwefelarmen Treibstoffe bunkern konnte. Hier kommt es maßgeblich auf die Mitgliedstaaten und auf die Kommission an. Sie müssen die Vorgaben durchsetzen und wenn nötig spürbare Strafen verhängen.

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster, on behalf of the ECR Group. – Mr President, my apologies for my delay this morning. I would like to agree with my Finnish colleague and, while I agree with the main concerns of this proposed directive and believe that it is important to improve and protect the maritime environment through reductions in the sulphur content of marine fuels, there are still a number of areas that need close attention.

This proposal is in clear conflict with the principle of equal treatment of Member States regarding internal market agreements across the EU. The different sulphur limits set between the Sulphur Emission Control Areas in northern Europe, including the English Channel, North Sea and Baltic Sea, and the rest of the EU will create disadvantages across the maritime sector, leading to increased costs for ship owners and operators and causing modal back-shifting, which will lead to increased congestion and an increase in CO2 emissions. Any assessment by the Commission must take this disparity into consideration.

To conclude, it is also important to ensure that the technology required by the maritime sector to meet conditions of this directive within the timeframe is widely and affordably available. My information at the moment is that there is insufficient cleaning equipment available. There must also be assurances to those wishing to invest in alternative fuels, such as liquid natural gas, that the investment will be made in the infrastructure.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte mich auch bei der Berichterstatterin dafür bedanken, wie sie den Bericht durch das Parlament gebracht hat. Es ist unbestritten, dass wir im Schiffssektor Handlungsbedarf hatten. Wir müssen aber gleichzeitig bedenken, dass sich der Schiffstransport durch seine Internationalität und durch die sehr langen Investitionszyklen auszeichnet. Trotzdem ist es ein guter Kompromiss. Das erkennt man auch daran, dass sich sehr viele Kollegen bereits darüber beschwert haben. Ich glaube, er ist ausgewogen.

Vor allem die nördlichen Mitgliedstaaten muss man darauf hinweisen, dass sie in der IMO und im Rat bereits dem ganzen Paket zugestimmt haben. Es ist eben ihr Gebiet, das von diesen Schiffsemissionen besonders betroffen ist und in dem die größten Gesundheitsprobleme aufgetreten sind. Darum besteht dort auch der größte Handlungsbedarf. Daher ist diese Zweiteilung Europas hier sachlich gerechtfertigt.

Es ist auch klar, dass wir hier Handlungsbedarf gesehen haben, weil sonst 2020 alle Erfolge, die wir bei der Luftreinhaltung auf dem Festland erzielt hätten, durch den starken Anstieg im Seeverkehr hinfällig geworden wären. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass wir die Übergangsfristen auch einhalten. Deswegen haben wir 2020 gewählt, um der Schiffsindustrie die Zeit zu geben, hier umzustellen, und ihr auch die Treibstoffe zur Verfügung stellen zu können. Das ist derzeit das größte Problem. Aber bedenken wir: Jeder Euro, der hier investiert wird, ist gut investiert und bringt ein Vielfaches an Wert, an eingesparten Gesundheitskosten und an Lebensqualität. Und das sollte auch so sein.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Chciałbym zwrócić uwagę na następujący fakt: od kilku lat trwa systematyczne zmniejszanie poziomu zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Jest to kierunek słuszny, gdyż poprawia jakość życia i pozwala chronić środowisko. Dotyczy to także Morza Bałtyckiego i państw położonych nad nim, czyli dotyczy to także Polski.

Warto jednak zauważyć, że ograniczanie zawartości siarki będzie miało radykalny charakter. Jeszcze kilka lat temu dopuszczano 1,5% zawartości siarki w paliwie, dzisiaj jest to 1%, a za kilka lat ma to być 0,1%, czyli ma być to dziesięciokrotny spadek. Takie wymaganie stawia w bardzo trudnej sytuacji wielu armatorów europejskich, a koszt paliwa, który musi być wyższy, bo będzie ono lepszej jakości, może ograniczyć konkurencyjność transportu. Trzeba zatem tym armatorom pomóc technicznie i finansowo, i to jest misja Unii i Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). - Dit is een goede dag voor Europa: eindelijk pakken wij weer de luchtverontreiniging door zwavel aan. Wij weten allemaal dat deze verontreiniging grote gevolgen heeft voor onze luchtkwaliteit en ook onze waterkwaliteit en het is erg belangrijk dat wij daar wat aan doen. Wij moeten met name ook naar de scheepvaart kijken, omdat in 2020 de scheepvaart in Europa meer zwavel zal uitstoten dan de bronnen vanaf het land. Zo zorgen we uiteindelijk gewoon voor een eerlijk speelveld, door nu ook eens iets te doen aan de scheepvaart.

Ik zeg het voor alle mensen die het hier in deze vergaderzaal hebben over eerlijk speelveld: op dit moment stoot de zeevaart met haar brandstof 2700 keer zoveel zwavel uit dan het vrachtverkeer. Door de zwavel aan te pakken zorgen we dus nu voor een eerlijk speelveld. Dit is een goede dag voor Europa en wij moeten vooral op deze weg voortgaan.

(De spreker stemt ermee in een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden overeenkomstig artikel 149, lid 8 van het Reglement)

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE), Blåt-kort-spørgsmål. – Hr. Formand! Vi tvinger nu en del af søtransporten op på land, og det bliver miljømæssigt et dårligt regnskab, når lastbiler skal til at køre igennem hele Baltikum og ind igennem Tyskland. Bas Eickhout siger, at det er en god dag for Europa, når vi nu vælger lastbiltransport frem for søfart. Men hvorfor foretager man sig så ikke noget i Middelhavet?

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE), blue-card answer. – Mr President, I will react to that question and not the other one. I am hearing different things here. You are mixing up what is happening in the Baltic Sea area and the Mediterranean.

I do not think there is much competition when you look at transport from the northern and southern parts of Europe. It is also not true that there will now be a lot of transportation by trucks because of this legislation, because trucks already have far higher standards for lowering sulphur emissions. I therefore do not see the point you are raising.

I also think it is high time for the shipping industry to emit less sulphur, just as trucks are doing right now.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, on syytä muistaa perusasia: tämä on erittäin tärkeä terveys- ja ympäristödirektiivi, joka tulee todellakin säästämään ihmishenkiä. Tämä on tärkeää.

Olisin vielä tyytyväisempi, jos olisi ollut mahdollisuus vielä syvempään hienosäätöön. Olisi esimerkiksi ollut reilua, että samat tiukat rajat olisi asetettu kaikille Euroopan maille, mihin mietinnön esittelijä Hassi pyrki aluksi. Toinen reilu asia olisi ollut se, että esimerkiksi oma maani Suomi, joka pyysi siirtymäaikaa, ja jolle siirtymäaika olisi ollut erittäin tärkeä teollisuuden, talouden ja työllisyyden kannalta, olisi saanut pyyntönsä läpi. Me olemme epäonnistuneet näissä hienosäätöstrategioissa ja tämän takia on ymmärrettävää, että monissa maissa ollaan todella tyytymättömiä, koska tämä vaikuttaa työllisyyteen ja alueelliseen kehitykseen erittäin vankasti. Mutta EU:n päätösvalta on tässä rajoitettu.

 
  
 

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Er ligt zeker geen volkomen, maar wel een redelijk compromis op tafel. Het is natuurlijk jammer dat scheepsbrandstof met een laag zwavelgehalte niet verplicht wordt op alle Europese zeeën. Nu profiteren alleen de Baltische Zee, het Kanaal en ook de Noordzee van het lage zwavelgehalte en dat is jammer. Maar tegelijkertijd is voorkomen dat alle andere zeeën in Europa helemaal niet aan de eisen moeten voldoen. Ook over die zeeën zijn een aantal afspraken vastgelegd.

Dit is dus het maximum dat er nu in zit en ik vind het ook goed dat we duidelijk als Parlement iets zeggen over de zogenoemde walstroomvoorzieningen. Ik vind dat een enorme winst voor de inwoners in een reeks van havens in Europa, zoals Rotterdam. Dus kortom: dit is het beste dat er nu in zat. Ik steun het verslag-Hassi.

 
  
MPphoto
 

  Agnès Le Brun (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, après des mois de travail, comme je le disais, le Parlement, le Conseil et la Commission européenne sont arrivés à un compromis concernant la modification de la directive sur la teneur en soufre des combustibles marins, comme nous le savons.

Ce texte qui fait consensus entre nos trois institutions est le fruit d'un long travail de négociation dans lequel nous avons pris une large part avec un petit nombre de collègues. Toutes nos attentes n'ont pas été satisfaites, mais je me réjouis d'un point particulier sur lequel notre engagement a porté ses fruits. La directive telle que modifiée par le Parlement cette semaine permettra aux États membres de demander la révision de la convention Marpol au sein de l'Organisation maritime internationale afin de ménager un délai dans l'application des nouveaux taux de soufre autorisés.

En effet, une application stricte de Marpol ajouterait à une filière déjà très fragile qui est obligée, en effet, d'investir sur des cycles très longs, des contraintes qui ne sont pas admissibles. Sur ce point, le rapport de ma collègue, Satu Hassi, permet, me semble-t-il, une articulation intelligente entre les exigences environnementales et les exigences économiques. Nous ne devons jamais oublier que l'avenir se construira en cessant d'opposer écologie et économie.

Souvent décriée, l'Union européenne prouve sur ce dossier qu'elle peut agir comme un véritable levier, et nos gouvernements – et je devrais dire "mais" nos gouvernements – ont désormais l'entière responsabilité de concrétiser ce travail.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Es ist notwendig, dass wir hier schnelle Schritte setzen. Schauen wir uns die Zahlen an: 50 000 Tote allein durch die Schadstoffe, die in den Schiffstreibstoffen enthalten sind. Die Zahl der Lungenerkrankungen, der Atemwegserkrankungen nimmt in Europa drastisch zu. Vor allem – diesen Schwerpunkt sollten wir uns auch erlauben – sollten wir die Kinder im Blick behalten. Die Patientinnen und Patienten werden immer jünger. Ich darf Sie ersuchen, hier in Zukunft strenge Maßstäbe anzusetzen.

Natürlich wollen wir den Transport so weit wie möglich von der Straße auf die Wasserwege verlagern. Das darf aber nicht bedeuten, dass es dadurch zu zusätzlichen Belastungen der Luft kommt und dadurch auch zu zusätzlichen Todesfällen in Europa. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen eine gesunde Luft. Wir wollen gesunde Kinder. Wir wollen eine saubere Umwelt.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE). - Herr Präsident! Als Mitglied im Transportausschuss möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass sich die Europäische Union klar positioniert hat zu ihren Verkehrsstrategien. From road to sea und short-shipping und motorways of the sea sind beredte Beispiele dafür. Ich möchte auch mit einigen Legenden, die hier verbreitet werden, aufräumen, dass sozusagen die Schiffe fahrende Müllverbrennungsanlagen auf diesem blauen Planeten sind. Der spezifische Energieverbrauch pro Tonne und Kilometer, pro Passagier und Kilometer ist im Schiffsverkehr der geringste überhaupt, besser als bei der Bahn und auch besser als bei Lkw.

Deshalb, Herr Kommissar Potočnik, ist es unbedingt notwendig, dass wir uns über ein vernünftiges Investitionsprogramm für die Einführung neuer Treibstoffe verständigen, denn wenn wir in Richtung Dieselqualität gehen, haben wir immer noch dieses impact assessment, das vermisst wird und sagt, geht es denn in die umgekehrte Richtung, from sea to road? Und das wollen wir gerade nicht. Deshalb ist es notwendig, wenn wir neue Brennstoffe zur Verfügung stellen wollen, wie zum Beispiel LNG, dass wir eine Infrastruktur in unseren Häfen in der Ostsee und in der Nordsee einrichten, damit die Schifffahrt auch Möglichkeiten hat, dort zu tanken. Und die scrubber, also Rauchgasentschwefelungsanlagen, müssen weiterentwickelt werden. Das sind ganz wichtige Dinge, da wollte ich nochmals drauf hinweisen.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensiksi haluan kiittää mietinnön esittelijää Satu Hassia työstä, jonka hän on tehnyt. Tämä kysymys on hyvin vaikea, ja hän on kyllä kovasti työskennellyt asian eteen.

On aivan selvä asia, että meidän pitää vähentää rikkipäästöjä, mutta tapa, jolla me nyt toimimme, on hyvin epäreilu, kuten on käynyt jo täällä ilmi. Ensinnäkin olisi ollut hyvä, että me olisimme saaneet pidemmän siirtymäajan SECA-alueille. Nyt SECA-alueet joutuvat vuoteen 2015 mennessä tiputtamaan päästönsä 0,1 prosenttiin, samalla kun Etelä-Euroopan maat voivat säilyttää 3,5 prosentin päästöosuuden vuoteen 2020 asti. Tämä muodostaa kilpailulle hyvin epäreilun aseman. Olisimme tarvinneet hieman pidemmän siirtymäajan myös rikkipesureiden kehittämiseen, ja olisin toivonut, että se olisi huomioitu. Täytyy kuitenkin muistaa, että se, mitä me Euroopan parlamentissa päätämme, on hyvin rajoittunutta, koska nämä päätökset on jo tehty IMOssa ja myös neuvostotasolla.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, the EU is obliged to comply with international obligations in this important matter and we have a timetable to meet. Within the opinions prepared, some mention has been made of the possibility of what might be described as the unintended consequences of this proposal. These include the potential of diverting ships to ports in those countries that choose to circumvent international obligations, as well as diverting the carriage of goods from sea transportation to roads, which counters policy elsewhere.

As well as issues about ocean-going ships being able to comply with the timetable, there is a related issue as to where the lower sulphur content fuel will come from. Refining capacity for these fuels is not infinite and there is no doubt that the obligations the EU wishes to meet in a little over two years time will increase demand. Consequently, there is a danger that demand will outstrip supply, with the result that fuel prices for those marine sectors that already use low sulphur content fuels, such as our fishing industry, will be further squeezed, thus adding to the pressures faced by that sector. We should be wary of unintended consequences.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, βασικός στόχος της οδηγίας είναι να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε θείο στα καύσιμα των πλοίων, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Υπήρξαν προσπάθειες για να ξεπεραστούν αυτές οι διατάξεις και να γίνουν αυστηρότερα τα όρια. Το συμβιβαστικό κείμενο που επετεύχθη είναι ικανοποιητικό. Υπάρχει σαφής πρόοδος και σαφής βελτίωση. Διατηρώ ωστόσο ορισμένες ανησυχίες, κυρίως όσον αφορά τη ρήτρα αναθεώρησης. Πριν γίνει αναθεώρηση, πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής. Πιστεύω επίσης ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία προβλέπεται ήδη από το 2013, δεν υπηρετεί την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος. Όλοι γνωρίζουμε εντούτοις τη ζωτική σημασία που έχουν οι επενδύσεις, ειδικά σε αυτή την δυσμενή συγκυρία. Χρειάζεται, λοιπόν, ο συνδυασμός του ρεαλισμού με την οικολογική ευαισθησία.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Parlamentul European sprijină în mod constant obiectivul de a încuraja transportul maritim, dat fiind impactul redus pe care acesta îl are asupra mediului. Comisia ar trebui să utilizeze pe deplin instrumente precum Marco Polo şi reţeaua transeuropeană de transport - mă refer aici în special la coridoarele maritime pe distanţă scurtă - pentru a oferi asistenţă punctuală şi pentru a creşte ponderea transportului maritim în totalul transporturilor europene.

De asemenea, statele membre ar putea considera necesar să ofere sprijin operatorilor afectaţi de prezenta directivă, în conformitate cu regulile aplicabile privind ajutoarele de stat. Prin amendamentele depuse şi adoptate în cadrul comisiei TRAN, am solicitat ca, pentru a asigura disponibilitatea şi distribuţia echilibrată a combustibililor marini şi pentru a reduce emisiile generate de transportul maritim, statele membre să încurajeze, ca măsură alternativă, utilizarea energiei electrice produse la ţărm.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). - Señor Presidente, el acuerdo alcanzado por el Parlamento y el Consejo refleja lo que los Estados miembros implicados aprobaron por unanimidad en la OMI. Estos mares presentan un estado preocupante en términos de acidificación. Además, su capacidad de regeneración es muy limitada. Los combustibles exigidos van a ser más caros y, por eso, se prevé una ayuda económica para los empresarios, lo que es muy razonable.

Pero algunos diputados han intentado que los requisitos para los nuevos combustibles se apliquen a todos los mares de la Unión Europea. Nos encontraríamos con la paradoja de que un problema medioambiental de algunos países de la Unión se quiera resolver creando un problema económico de primer orden en el Mediterráneo, que no tiene ese problema medioambiental, pero que tiene otro tipo de problemas medioambientales cuyos costes no se pretende imponer al resto de los países.

El Tratado es muy claro. Hay que proteger las zonas sensibles. Pero todas las zonas no son igualmente sensibles.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Panie Przewodniczący! W sprawie obniżania zawartości siarki w paliwach żeglugowych powinniśmy dążyć do kompromisu między zachowaniem standardów bezpiecznych dla zdrowia, jednocześnie nie zapominając o konkurencji ekonomicznej, szczególnie jeżeli chodzi o transporty z krajów pozaeuropejskich, np. z krajów trzeciego świata, gdzie standardy paliwowe są znacząco niższe. Tym samym powinniśmy pozostać przy proponowanym progu zawartości siarki w paliwie statków przypływających do Europy i pozostawić czas

innym krajom do roku 2020, aby ich standardy zostały podwyższone, a paliwo stało się mniej szkodliwe.

Ponadto ograniczenia innych emisji powinny stać się również przedmiotem działań Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Obecne ustalenia międzynarodowe, co do zawartości siarki w paliwie żeglugowym, powinny zostać przyjęte i zaadoptowane przez Unię Europejską.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). - Herr Präsident! Luftqualität ist ein wichtiges Thema in der Europäischen Union, speziell im nächsten Jahr. Es ist das Jahr der Luft, und da sollten wir auch aufmerksam sein und daran arbeiten, dass es dort Fortschritte gibt. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass sich die Seeschifffahrt zurzeit in einer der schwersten Krisen überhaupt befindet. Ich mache mir große Sorgen hinsichtlich der Technologie, mit der für saubere Luft gesorgt werden soll. Da müssen wir – auch bei der Finanziellen Vorausschau – darauf achten, dass Alternativen aufgezeigt werden.

Der Kollege hat es gerade angesprochen: LNG ist in den SECA-Gebieten eine sehr gute Alternative. Dafür brauchen wir aber Forschung und Entwicklung. Es ist auch ein Konjunkturprogramm für unsere Werften. Gerade bei der Scrubber-Technologie. Sie ist zurzeit noch nicht so weit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Kollegen meinen, man muss nur in ein Regal greifen und die Technologie ist verfügbar. Das ist sie noch nicht. Darum mehr Augenmerk und mehr Fokus auf Technologieförderung, damit wir wirklich saubere Luft in den Häfen und Hafenstädten bekommen. Und bitte auch darauf achten, wer die Veranstaltung am Ende des Tages bezahlt!

 
  
 

(Konec vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Mr President, I would like to comment on five points.

First, it is obvious from your interventions that this is not an easy compromise, but it is a compromise which has been reached. It is a good, reasonable compromise, one which I believe is really important. That is why I would encourage you to support it by voting for it today.

Second, the fact is that whatever means of transport you take has an influence on air quality, be it air, land or water. As some of you have mentioned, it is true that travelling by water is many times more environmentally friendly than travelling by land. But if we want this to remain so, we have to adopt the proposal which is on the table today.

In terms of today’s proposal, the contribution for the shipping sector, which I believe is a good one, has already been completed for other sectors, so in a way this represents a kind of catching up. I have listened carefully to the others – especially from the Transport Committee – underlining the necessary transitional measures, because whatever transition you undertake, you will always have something which has a negative influence on others. That is why we believe that we have to help those people, and we foresee with the Directive the possibility of complying with the sulphur standards by using alternative abatement methods.

The Commission presented a number of actions for mitigating undesired impacts, as I mentioned in the staff working document. In the short term it is foreseen to use the existing EU financial instruments and programmes, Trans-European Transport Network and Marco Polo, and possible national state aid funds to support the deployment of new infrastructure and superstructure in support of green ship technology, LNG scrubbers and short-side electricity.

The compromise proposal also contains a provision on financial assistance allowing Member States to grant state aid that is compatible with the EU rules and guidelines. In the longer term, we are considering green technology and alternative fuels (notably LNG), regulatory measures for the safe and secure implementation and use of green technology and alternative fuels, green infrastructure and superstructure, possible economic and funding instruments, public-private partnerships and, of course, as was mentioned, also research and innovation. So all that is foreseen and is important.

I also understand some of you who have had mixed feelings from a geographical point of view. To be clear about the Commission’s position: we believe that the extension of the Sulphur Emissions Control Areas – SECAs – to other zones in European waters, especially in the Mediterranean, would yield promising heath benefits. SECAs are a cost-effective tool for addressing air pollution. However, any extension of SECAs would require in particular that the Member States themselves introduce such a request to the IMO. Implementing unilateral EU action in this field could be very complex – irrespective of its legal feasibility – and would definitely require further analysis. I would just like to inform you that, apart from the political and legal considerations, the Commission is currently studying the benefits of extending SECAs to all EU territorial waters.

Fourthly, as Mr Groote mentioned, next year our focus will be on air pollution, and we will come with a review of the air policy, including a review of the NEC Directive. More and more scientific facts clearly show the impact of air pollution on human health, and it is simply impossible to ignore this.

My final comment: as one of your colleagues mentioned, coherence between economic activity and the environment is, of course, of fundamental importance. I think that the proposal which is in front of you is the best example of how to approach in this context the idea that prevention is much better than cure. Thank you again for your work and support. It was excellent work and I hope it will also have your support.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, rapporteur. − Mr President, I would like to thank all colleagues for this very constructive discussion.

As several colleagues have mentioned, there will be a difference in environmental requirements for shipping in northern and southern Europe, but this difference already exists. In the Baltic Sea, the English Channel and the North Sea, the sulphur limit for ships is now 1%, while it is 3.5% for the other EU seas. From 2015 onwards the difference will be even greater. It is very important that the Commission carefully monitors the impact on transport modes, and it should act if there are any signs of a modal shift from shipping to roads. It is also very important that the Commission monitors the impact on industry in the northern European areas.

I agree with everyone who has said that it would be fair in terms of competition, as well as in terms of human health, to have the same limits in northern and southern Europe. Therefore I very much welcomed what Commissioner Potočnik said. This is actually part of this compromise, namely that the Commission is studying the impact of extending the 0.1% sulphur limit to all EU territorial seas. I believe that this will prove to be the most cost-effective way to meet the EU air quality standards.

Finally, all experts to whom I have spoken see that LNG gas is the future fuel for shipping. It is both cleaner, meeting all environmental standards, and cheaper. I think that one of the most important measures we need to take is to speed up the LNG fuelling infrastructure in EU harbours. The technology for using LNG in ships exists. In my country, for example, that technology is being produced. I really hope that these new rules will prove to be a boost for greener shipping in Europe.

 
  
MPphoto
 

  předseda. − Rozprava skončila.

Hlasování se bude konat v úterý 11. září 2012 ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. – Pełen zrozumienia dla projektu zmniejszenia emisji dwutlenku siarki w paliwach morskich chciałbym wyrazić pewne wątpliwości dotyczące tej legislacji. Jestem świadom, że wyliczenia Komisji są jednoznaczne: współczynnik monetarnej wartości zysków w porównaniu do kosztów przeprowadzenia tej reformy ma wynosić od 2 do 25. Jestem świadom również faktu, że ludzkie zdrowie jest bezcenne. Niemniej jednak, o ile korzyści związane z tym projektem będą odczuwalne przez wszystkich obywateli w niewielkim stopniu, to koszty mogą być skupione w ośrodkach związanych z transportem i przemysłem morskim.

Tak się składa, że pochodzę ze Szczecina, miasta, którego te obawy jak najbardziej dotyczą. Jeżeli prawdą jest, że to właśnie obywatele takich miast mają ponosić ciężar tej dyrektywy, to należy się poważnie zastanowić nad środkami czy instrumentami, które miałyby na celu przeciwdziałanie takiej sytuacji. Ponadto chciałbym zauważyć, że 10 krotne zmniejszenie emisji w obszarach SECA, do których należy również Morze Bałtyckie, miałoby nastąpić już w 2015 r. Rodzi to pytanie, czy jest technicznie możliwe, by zapewnić odpowiednią ilość paliwa do tego czasu. Uważam, że są to na tyle poważne zastrzeżenia, by zastanowić się nad tym, jak zagłosować w sprawie tej dyrektywy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. – Olen ehdottomasti ympäristön- ja terveydensuojelun kannalla. Pohjoisten merialueiden puhtauden ja elinvoimaisuuden turvaaminen on tärkeää, mutta suojelua ei tulisi toteuttaa keinoilla millä hyvänsä.

Siirtymäsäännökset ovat aivan liian tiukat SECA-alueen rikkipäästöille. Esimerkiksi Suomen teollisuus ei ehdi sopeutua näin nopealla aikataululla toteutettaviin päästörajoituksiin. Direktiivin myötä EU:n eri jäsenvaltiot joutuvat myös keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämä on sisämarkkinoiden toimintaperiaatteiden vastaista. Suomen logistiset olot ovat jo nyt hyvin haasteelliset. Tällaisenaan säännökset tulevat aiheuttamaan huomattavat kustannukset Suomen taloudelle. Näitä seurauksia on vastuutonta vähätellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Scheepsbrandstof bevat gemiddeld 2700 keer meer zwavel dan diesel voor vrachtwagens. Daardoor dragen schepen tot 30% bij aan de uitgestoten zwaveldioxide in de Noordzeelanden. Inspanningen die we op land doen, dreigen steeds meer teniet gedaan te worden door stijgende scheepsuitstoot. Vooral mensen met astma en andere longziektes hebben te lijden onder hoge zwavelconcentraties in de lucht, goed voor zo’n 50.000 vroegtijdige overlijdens in de EU. Geschatte kosten voor deze omschakeling (tussen 2,6 en 11 mia euro) worden ruim overtroffen door de uitgespaarde gezondsheidskosten van ongeveer 30 mia euro. Noord-West-Europa wint hiermee twee keer. Het Kanaal tussen Groot-Brittanië en de Noordzeekust is één van de drukste vaarroutes ter wereld en door onze ligging ondervinden we veel negatieve impact van de scheepsuitstoot daar. Bovendien wonen er miljoenen Europeanen in de onmiddellijke omgeving van de grote havens. Daarnaast is het goed voor de concurrentiepositie van onze havens dat de gebieden met strengere voorwaarden worden uitgebreid. De noodzaak om gebruik te maken van de duurdere laagzwavelige brandstoffen wordt zo minder een concurrentienadeel. Tegelijk moet er verder ingezet worden op walstroom in havens en op de omslag naar schepen op LNG (liquid natural gas), waarvan de milieu-impact beduidend lager is.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. – Z zadowoleniem przyjmuję propozycję zmian w przepisach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Fakt zanieczyszczenia powietrza poprzez zawartość siarki w paliwach żeglugowych jest istotnym problemem, biorąc pod uwagę kwestię istniejących rozwiązań emisji siarki na lądzie. Uważam, że wymagane jest wypracowanie odpowiednich zasad w transporcie morskim, dzięki czemu wpływ emisji zanieczyszczeń będzie mniejszy zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym. Najważniejszym wyzwaniem jest ustalenie surowszych limitów siarki: wewnątrz obszarów kontroli emisji siarki (SECA) – cięcia do 0,1% do 2015 roku, zaś poza obszarami SECA – do 0,5% do 2020 roku .

Zaostrzenie norm paliwowych i przepisów dotyczących metod redukcji emisji jest możliwe z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Propagując przy tym wysokie normy ochrony środowiska naturalnego, Europa stanie się bardziej konkurencyjną. Przewidywane skutki ekologiczne będą zbliżone w Europie Północnej, jak i Południowej, dlatego limity też nie powinny się znacząco różnić. Kolejną istotną kwestią, o której nie powinniśmy zapomnieć, są statki pasażerskie, które powinny być uwzględnione w ściślejszych ograniczeniach. Chcemy przy tym skupić się na zapewnieniu równych szans przedsiębiorstwom niezależnie od ich wielkości, przy poszanowaniu środowiska naturalnego i zasad zrównoważonej gospodarki.

W celu uniknięcia zakłócenia konkurencji z państwami trzecimi spoza Unii Europejskiej paliwa żeglugowe przekraczające obecną maksymalną 3,5% zawartość siarki mogą być używane tylko przez statki przypływające, ale uważam, że słusznie tylko do roku 2020. Zaczynając od tego roku, wszystkie statki poruszające się po wodach Unii Europejskiej muszą spełniać powyższe przepisy. W celu płynnego przejścia przewidziane są programy usprawniające wdrażanie metod redukcji emisji.

 

5. Efficienza energetica (discussione)
Video degli interventi
MPphoto
 

  předseda. − Na pořadu jednání je rozprava o zprávě, kterou předkládá Claude Turmes za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172) (A7-0265/2012).

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, rapporteur. − Mr President, as the rapporteur, I can proudly announce that today this House will discuss, and even more importantly, adopt, by a very large and broad majority, the Energy Efficiency Directive. This was a huge collective effort by us as Members of this Parliament, and of course by all the staff involved. I am proud that once again it was the directly-elected European Parliament, which, after having brought Europe on to the right track on the internal market and on renewable energies, has again been the most progressive institution in making this compromise possible at the end of the day.

Why is this legislation also important for citizens and businesses in Europe? This is an anti-economic-crisis and anti-job-crisis directive. Our economies in Europe are also weak because in 2011 alone we lost the astronomic sum of EUR 488 billion in having to buy oil, gas and other energy supplies. This is the single biggest wealth transfer out of the European economy to oligarchs in Russia and elsewhere in the world. It is six times bigger than at the beginning of the century and constitutes almost 4% of our GDP. I am proud that with this directive certain oligarchs in the oil and gas market will earn less money.

On the other hand, many people will be happy about this directive. Firstly, all the people in Europe who are complaining about energy costs being too high. We do not control the oil price, but we can help citizens to invest in reducing their energy consumption. With this directive we are creating businesses opportunities, above all for small and medium-sized enterprises in the construction sector. It is also good news for jobs in Europe. What I also want as a priority in transposition is for these investments to be linked to training, especially for young people in Europe. It will be so much better, bring so much more hope, if, with this directive, we can deliver not only organisation of energy in the future, but also guarantee the professional future of many young Europeans.

I have one more minute in which to outline two or three priorities for where we go from now on. First, of course, is financing. It is very important that, in the context of the discussions on the EU budget, we now make energy efficiency a priority for the structural funds; we need project bonds for efficiency; the European Investment Bank has to step in; and all this requires follow-up action.

But there is also the issue of legal implementation. I have three questions on that for the Commissioner, whom I want to thank for his personal, positive commitment to making this deal possible. I should also like to thank his staff. Commissioner, there will be a need for a lot of implementation notes and guidance. I think we should make the most of the range of stakeholders involved and constitute a forum, as was the case for the legislation on eco-design. Within this forum, stakeholders can bring their expertise to the discussions on the details of implementation.

Second, going back to eco-design, a decision on boilers is pending. Maybe in your speech, Commissioner, you can give us some details as to where we are now.

The last point is something that is very confusing. At this very moment, the Commission is forcing the UK Government to have VAT rates for energy efficiency products that are four times higher than the rates for gas and oil. This is very disturbing and annoying, so Commissioner, can you explain to us the rationale behind this push by the Commission?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich will eingangs sagen, dass von all unseren energiepolitischen und umweltpolitischen Zielen die Energieeffizienz das am meisten unterschätzte und vielleicht sogar das wichtigste Thema ist. Deswegen war es notwendig, dass wir uns neben unserer Förderpolitik für die erneuerbaren Energien und neben dem allgemeinen Ziel, Treibhausgasemissionen zu mindern, dem Thema Energieeffizienz verbindlich zugewandt haben – wir als Kommission, aber mit großem Engagement des Parlaments.

Wenn ich mir die letzten zweieinhalb bis drei Jahre erneut vor Augen halte: Der Impuls, Energieeffizienz zu einem verbindlichen Aufgabengebiet der europäischen Energiepolitik zu machen, kam nicht vom Rat. Es kam zwar 2007 vom Europäischen Rat, aber seitdem nicht mehr. Die nationalen Minister waren eher zurückhaltend, zum Teil sogar unwillig, ohne die Bereitschaft, sich verbindliche Vorgaben machen zu lassen. Das Parlament hat gedrängt.

Ich will Ihnen, Herr Turmes, persönlich, aber auch Ihren Mitstreitern in anderen Fraktionen Dank sagen. Sie haben nicht nur eine starke Lobbyarbeit geleistet, Sie haben auch geschickt verhandelt. Bei dem Ganzen ging es ja nicht nur um Fakten, Daten und um Statistiken. Es war auch ein Thema der Diplomatie. Es stand auf der Kippe, aber es gelang. Sie und der Minister aus Kopenhagen, der heute nicht anwesend ist, dem ich ausdrücklich danken möchte, sind hauptverantwortlich für einen pragmatischen, aber in der Sache doch nachvollziehbaren Erfolg.

Worum geht es? Erstens wollen und können wir mit Energieeffizienz – d. h. Energie einsetzen, Energieverschwendung vermindern, Energieverwendung steigern, Energie sparen – Importe von Primärenergie reduzieren. Öl, Gas, Kohle, Biomasse, Uranium – die Menge, die wir importieren, muss dadurch nicht weiter steigen, sondern kann begrenzt sein.

Zum zweiten wollen wir langfristig betrachtet unsere Kosten, d. h. die Ausgaben, die unsere Bürger, unsere Wirtschaft für Energie ausgeben müssen, senken. Zum dritten wollen wir damit Emissionen verringern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und zum vierten wollen wir auch die Fähigkeiten, die bei unseren Bürgern bestehen – Ingenieurkompetenz und Handwerkskompetenz – nutzen und damit auch Arbeitsplätze sichern und stärken. Das sind die vier Ziele, warum Energieeffizienz auf europäischer Ebene verbindlich sinnvoll ist.

Wenn wir den Kommissionsvorschlag betrachten, dann war er nicht so weitgehend wie viele im Parlament erwartet haben: Namentlich, eine verbindliche Vorgabe haben wir im Augenblick nicht eingeführt. Wir haben verbindliche Maßnahmen, verbindliche Vorgaben für einige Bereiche, öffentliche Gebäude und anderes mehr vorgeschlagen. Aber der Vorschlag ist etwas hinter dem, was im Parlament von einigen Kollegen erwartet wurde, zurückgeblieben.

Außerdem wurde er in den Verhandlungen etwas abgeschwächt. Trotzdem: Was jetzt auf dem Tisch liegt, was von Ihnen beraten und verabschiedet werden soll – im Rat parallel –, ist nicht irgendwie nur eine hohle Erklärung, sondern es ist ein Inhalt, der wirkt. Mit dem, was wir jetzt vorschlagen, werden wir im Wesentlichen unser 20 %-Effizienzziel erreichen. Ich baue darauf, dass die Mitgliedstaaten es 1:1 umsetzen.

Aber nicht nur dies. Wir bauen auch darauf, dass es Mitgliedstaaten gibt, die mehr tun. D. h., ich will heute ausdrücklich auch den Gedanken eines Wettbewerbs hier nennen. Ich fände es großartig, wenn wir in zwei, drei oder vier Jahren feststellen könnten: Die Mitgliedstaaten erfüllen nicht nur verbindliche europäische Gesetze, nein, sie übertreffen sie, sie tun mehr! Ich will einen Wettbewerb ausloben, den besten Mitgliedstaat zu nennen, der in Sachen Energieeffizienz mehr tut als europarechtlich notwendig ist. Unsere Arbeit endet nicht.

Drei Aufgaben sehe ich für die Kommission, zum einen die Kontrolle der Umsetzung, der Implementierung in den Mitgliedstaaten, und die Fortschrittsberichte, d. h. Jahr für Jahr zu schauen: Kommen wir mit sinkendem Energieverbrauch voran? Wenn ja: wo? Wenn nein: warum? Wir werden dann noch als jetzige Barroso II-Kommission, d. h. vor Ende unserer Amtszeit im Jahre 2014 einen Fortschrittsbericht abgeben, um gegebenenfalls der nächsten Kommission, dem nächsten Parlament zu sagen, dass es erfolgreich läuft, oder aber dass mehr auf europäischer Ebene verbindlich getan werden muss. Dann werden wir mit Ökodesign und Öko-Labels in weitere Sektoren mit weiteren Produkten herangehen, um auf diesem Feld – wie angekündigt – weitere konkrete Fortschritte erreichen zu können.

Alles in allem ist das ein guter Tag. Wenn wir einmal betrachten, dass derzeit auf europäischer Ebene – da sind Sie und wir betroffen – fast nur noch die Staatsschuldenkrise und die Sorge um den Euro im Vordergrund stehen, haben wir mit dem heutigen Gesetzentwurf und Ihrem Kompromissergebnis ein Beispiel, dass Europa auch noch gestaltet, noch handelt. Denn nirgendwo auf der Welt ist Energieeffizienz so verbindlich wie bei uns in der Europäischen Union vorangebracht. Nochmals allen Beteiligten besten Dank.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. − Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Energieeffizienz ist der kostengünstigste Weg, fossile Brennstoffe und CO2 einzusparen. Pro eingesetzten Euro können wir mit Energieeffizienz wesentlich mehr erreichen, als wenn wir nur auf erneuerbare Energie setzen. Und für Strom, den man erst gar nicht verbraucht, braucht man weder neue Netze noch teure Reservekraftwerke. Deswegen bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt dieses Ergebnis haben.

Wir setzen vor allen Dingen auf Anreize. Das Herzstück der Richtlinie – Artikel 6 – verpflichtet die Mitgliedstaaten, für den Mittelstand und für die Bürgerinnen und Bürger Anreize einzuführen. Wer sein Haus saniert, wer eine neue effiziente Heizung einbaut, wer sich einen effizienten Wäschetrockner anschafft, soll vom Staat oder wahlweise von den EVU unterstützt werden.

Für den Umweltausschuss war es sehr wichtig, die Probleme beim Emissionshandel zu lösen. Das Herzstück der europäischen Klimapolitik funktioniert nicht. Daher bin ich dankbar, dass die Kommission erste Vorschläge vorgelegt hat. Wir brauchen Anreize für die Industrie und wir brauchen auch Einnahmen für den Staat, um diese Anreize zu setzen. Aber die Kommission muss ihre Vorschläge präzisieren. Noch nicht alles, was in der Erklärung steht, hat die Kommission gemacht.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, relatora de parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades. − Senhor Presidente, na minha qualidade de relatora do parecer da Comissão FEMM, considero essencial garantir o acesso das mulheres à formação especializada e promover o emprego feminino nos setores relacionados com a eficiência energética, e também é necessário criar medidas para os grupos sociais vulneráveis para que estes possam aumentar a eficiência energética nas suas casas e reduzir os custos do consumo de energia.

Estas medidas deverão ser concebidas tendo em conta a dimensão de género, uma vez que a taxa de risco de pobreza feminina é superior à masculina em quase todos os países da União Europeia e, no que diz respeito ao acordo em primeira leitura, embora sendo melhor do que aquilo que são as estimativas da Comissão Europeia, considero que 15 ou 17% de eficiência energética até 2020 é muito pouco, temos de ser mais ambiciosos!

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich im Sinne der Umwelt zunächst einmal freuen, was die zwanzig 2020-Ziele betrifft. Zur CO2-Reduzierung: Wir werden unser Ziel übertreffen. Anteil der erneuerbaren Energien: Wir werden unser Ziel übertreffen. Energieeffizienz: Wir sind auch hier auf einem guten Weg, zumindest was den Energieeinsatz bezogen auf die Wirtschaftsleistung betrifft. Mit dieser Definition hat sich die EVP im Verfahren leider nicht durchsetzen können. Wir setzen jetzt in der Richtlinie Energieeffizienz mit Energieeinsparung gleich. Das ist aber nicht das Gleiche. Wenn ich einspare, bin ich nicht automatisch effizienter. Einsparzwänge können sogar in vielen Ländern das erwartete Wirtschaftswachstum gefährden. Der Berichterstatter hat hier unglücklich agiert. Das, was er Strip-Poker nennt, waren manchmal Provokationen der anderen Fraktionen. Es waren manchmal fehlende Angebote an den Rat. Es waren Ohrfeigen. Ein diplomatisches Vorgehen hätte im Sinne dieser Richtlinie und im Sinne der Umwelt mehr erreichen können.

Deshalb begrüßen wir, dass wir letztlich doch einige Kompromisse durchsetzen konnten. Die Einsparvorgaben sind flexibel und können von jedem Mitgliedstaat je nach spezieller Erfordernis umgesetzt werden. Early actions, Flexibilität beim ETS-Sektor und auch die Anerkennung von Förderprogrammen und Steuererleichterungen wurden berücksichtigt. Schließlich haben wir den Kommunen auch die jährliche Zwangssanierung im Umfang von 3 % erspart. Schön, dass die Kommission und die Grünen ihr weltfremdes Wunschdenken an die Realität der öffentlichen Finanzen und der hohen Energiepreise anpassen mussten. Zusammengefasst: Weniger europäische Planwirtschaft und Bürokratie, mehr Flexibilität und Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten, und das im Sinne der Umwelt – das ist ein tolles Ergebnis!

Unklar bleibt eines: Welchen Einfluss hat diese Richtlinie auf das ETS-System? Wir haben keine Reduzierung der Zuteilung gefordert. Eine Überprüfung, ja. Wir müssen sehr sorgfältig darauf achten, dass immer mehr europäische Umweltvorgaben – so auch in dieser Richtlinie – dem marktwirtschaftlichen Emissionshandel nicht das Wasser abgraben. Sollten wir uns zu Änderungen im ETS-System entschließen, dann liegt die Betonung auf „wir“. Die Kommission darf Entscheidungen von dieser Tragweite nicht im Komitologieverfahren durchpeitschen. Wir fordern hier eine umfassende Mitsprache des Parlaments!

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, for S&D-Gruppen. – Hr. Formand! Hr. Kommissær! Kære kolleger! I det seneste år er der mange, der har spurgt mig, om EU kan spare sig ud af krisen. Hver gang har mit svar været: "Ja, hvis vi sparer på energien, kan det i høj grad være med til at trække Europa ud af krisen". EU forventes at bruge op mod 400 mia. EUR på at importere olie i 2012, penge, som kunne bruges meget bedre. Vi er allerede nået langt i forhold til vores mål for vedvarende energi og for reduktion af CO2-udledning, men vi er ikke gode nok til at spare på energien. Men før vi kan spare, må vi investere, og energibesparelser er en rigtig god investering. Investeringer i energieffektivitet betyder nemlig ikke bare, at man sparer på elregningen. Investeringer i bygningsrenovering og mere energieffektiv teknologi vil også stimulere de europæiske økonomier og skabe nye grønne jobs – vel at mærke lokalt i medlemsstaterne. For man kan ikke flytte opgaver som hulmursisolering af bygninger eller energisyn til udlandet.

Når vi i dag stemmer om energieffektivitetsdirektivet, bliver det med en bittersød fornemmelse. Direktivet, som det tidligere er blevet sagt her, bliver langt fra så ambitiøst, som Parlamentet havde lagt op til. Omvendt er jeg glad for, at det trods alt lykkedes at blive enig med Rådet om, at vi kan og skal gøre det bedre. Uden direktivet ville EU kun spare 9 % på energien i 2020. Med det nye direktiv sparer vi 15 % og måske endda mere, og det er et fornuftigt skridt i den rigtige retning. Men vi mangler en helt grundlæggende erkendelse af, at det ikke er et spørgsmål om, hvad vi har råd til, men et spørgsmål om, at vi ikke har råd til at lade være. Med disse ord vil jeg opfordre jer til at stemme ja til energieffektivitetsdirektivet, men ikke glemme, at vi altså endnu er langt fra målet.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first I would like to congratulate the rapporteur, Claude Turmes. The gloom-mongers said we would never reach agreement on this directive, but, thanks to his great skill and determination, we did. That was in June. Now we must move on and look ahead at what steps are necessary to make sure the Energy Efficiency Directive is properly implemented and achieves its goal.

First there is the gap. According to the Commission, the text of the EED will achieve about 15% of the 20%. On top of that, the proposed measures on boilers and on cars and fans will take us to 17%. But, as we have heard, the boilers measure is still under discussion in the Council, and the cars and vans legislation has not yet come to Parliament yet. So there is important work to do, and do ambitiously. I am anxiously awaiting the promised additional measures to close the remaining gap of 3%. Commissioner, can we have them this autumn please?

Second, there is implementation. The directive calls for all requirements to be implemented by 2014. That is only six years before 2020. I hope that lessons have been learned from the Energy Services Directive. The Commission will need to monitor Member States closely and provide a guiding hand if necessary.

Finally, regarding the 2050 national roadmaps, this could be the most effective measure in the directive if it is carried out seriously. To reach 2050 greenhouse gas reduction targets, the existing building stock needs to use 80% less energy than today. The national roadmaps must not be vague. They must set out a clear path for that reduction.

Energy efficiency is a key part of economic efficiency and, in terms of the economy, we are all in this together. We cannot afford slackers. Every country’s business is everybody’s business. I hope the Commissioner will now commit to the task of making sure that the directive is 100% implemented.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kaikki ilmastoskenaariot, jotka olen nähnyt – olipa tekijänä sitten Kansainvälinen energiajärjestö IEA, Potsdam-instituutti, McKinsey tai mikä taho tahansa – antavat tulokseksi, että ylivoimaisesti edullisin tapa suojella ilmastoa ja vähentää kasvihuonepäästöjä on investoida energiansäästöön. Nämä toimet ovat myös nopeimmin toteutettavissa, mutta kuitenkin juuri nämä toimet toteutuvat erittäin hitaasti käytännön elämässä.

Ongelman ydin on, että niin monet miljoonat ihmiset tekevät päivittäin energiankulutus- ja säästöpäätöksiä. Siksi juuri tarvitsemme tiukempaa politiikkaa ja innovatiivisempia politiikkatoimia. Esimerkiksi rakennusten energiaremonteissa on valtava säästöpotentiaali, mutta se ei toteudu, elleivät jäsenvaltiot ryhdy mittaviin neuvonta- ja uudelleenkoulutustoimiin, jotka ulottuvat koko rakennusalaan arkkitehdeistä putkimiehiin ja sähköasentajiin asti. Näin muuten myös Euroopan parlamentissa tulisi tehdä.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Mr President, last night when I was writing this speech we had a power cut. It saved a lot of energy but my productivity went to zero – and this sort of sums up the energy efficiency debate: we need to have stable energy (no power cuts) and to use less energy because we cannot afford our ever-increasing fuel bills, but we need to do this without reducing productivity and helping growth at the same time.

I support the ambition of energy savings, and I know that we need to do this without also forcing companies to simply relocate outside the EU. I have also fought for Member States to have the flexibility to introduce savings schemes which suit their own local markets. We also need to be aware that there is no bottomless bank account and to make sure we take cost-effective measures first.

The Commission has said that it supports energy savings, but now another part of the Commission has announced that the UK cannot keep its low VAT levels for energy efficiency installations. So it is fine to give tax incentives to fuel wasters but not to fuel savers. That is ridiculous. I agree with this directive – we have got it in the right place – but let us now turn our energy to fighting this crazy tax decision.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, EFD frakcijos vardu. – Rolando Pakso šiandiena nėra, aš pakalbėsiu už jį.

Tik ką prieš mane kalbėjusi paminėjo labai didelį skaičių – keturių milijardų išlaidas energijai Europos Sąjungoje. Tai yra labai dideli pinigai. Jei Europos Sąjungai nepasiseks energijos vartojimo efektyvumo srityje, jai taip pat nepasiseks ir klimato kaitos, energetinio saugumo, socialinės apsaugos srityse. Todėl mes privalome pagerinti mūsų energetinį saugumą ir vartojimo efektyvumą, kontroliuoti energijos išlaidas, nes kitu atveju kainos už vienetą ir toliau didės. Kryptinga politika ir konkrečiomis priemonėmis turi būti pasiektas absoliutus energijos suvartojimo sumažinimas, dėl to sumažės visų vartotojų išlaidos energijai. Ypatingai ekonominės krizės metu neigiamai atsiliepia energetinių kainų didėjimas mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Lietuvoje šiandiena kainos už centralizuotą šildymą gyventojams tapo nepakeliama našta. Būtina sumažinti taipogi biurokratinę naštą visose valstybėse narėse. Nekalbu apie pastatų renovaciją. Vartotojų organizacijoms turėtų tekti taip pat didesnis vaidmuo kuriant nacionalinę strategiją, siekiant apsaugoti vartotojus nuo nepateisinamo kainų didėjimo. Taipogi visa informacija, susijusi su energijos kainų didėjimu, turėtų būti viešai skelbiama ir prieinama visuomenei. Ir baigiant, gal reikėtų peržiūrėti Europos Sąjungos finansavimo procentą pažangių energijos tiekimo objektų kūrimui, tai yra ne penkiasdešimt procentų, o daugiau, turiu omenyje kogeneraciją.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, dovolte mi pár krátkých poznámek.

Zaprvé jedna poznámka osobní. Byl jsem příjemně překvapen tím, jaká byla atmosféra v celé skupině stínových zpravodajů, a navzdory tomu, jaká pověst předchází pana Turmese, musím říci, že když chce, je příjemným, tolerantním a otevřeným partnerem k diskusi.

Zadruhé bych chtěl říci, že je tady přetrvávající problém, že se v tom projektu příliš sbližuje energetická účinnost a úspory. Úspory nejsou totéž co energetická účinnost a samozřejmě to, co říkal kolega Pieper, je pravda.

Dál bych chtěl říci, že jsme měli někteří z nás představu, že se půjde cestou, že Komise i Rada budou souhlasit se závazností cílů a flexibilitou prostředků. To by bylo daleko lepší než výsledek, který se spíše přiklání k tomu, že jsou závazné prostředky a že cíle nejsou závazné, jsou naopak flexibilní.

Myslím si, že i když výsledný kompromis je docela dobrý, tak bez většího zapojení obcí a regionů implementace nepůjde. A v tom bude problém. Stejně tak jako s vyjasněním pojmů, které mnohé z nich, i když jsou klíčové, zůstaly dosti vágní. No a všechny nedostatky v mých očích zatím tedy přebíjí to, že výsledek může být pozitivní pro evropskou zaměstnanost. Dva miliony pracovních míst je něco, proč bychom měli toto opatření zkusit.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, el colega Turmes ha hecho un trabajo admirable porque, para sacar adelante una norma como esta, hacía falta el coraje de este ponente, quien ha sabido neutralizar los obstáculos; muchos y hábilmente dispuestos. Ha merecido la pena, porque la eficiencia en el uso de la energía y su ahorro son exigencias de toda política energética digna de este nombre.

Debemos felicitarnos por medidas importantes, como la exigencia de renovación de edificios públicos, la imposición de un porcentaje de ahorro de energía acumulada a las compañías energéticas, así como las auditorías obligatorias impuestas a las grandes empresas privadas.

Ahora bien, de nada servirá el trabajo del señor Turmes y del resto de los ponentes si no se acompaña de una acción decidida desde los Estados miembros. Una acción que, a su vez, ha de ir acompañada del compromiso firme con estos objetivos de las regiones, de los municipios y de los ciudadanos europeos.

Me interesa destacar la participación de estos últimos. De momento, lo que se advierte es mucha frivolidad entre las autoridades y entre los ciudadanos. ¿No vemos, queridos colegas, en el crudo invierno europeo, a personas sentadas en las terrazas callejeras con calefacción?

Amigo Turmes, no debemos ahorrar esfuerzos para conseguir ahorrar energía.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, estamos, sin duda, ante una de las contribuciones legislativas más importantes en el campo de la energía de esta legislatura. Pocas cosas más habrá, al final, que tengan la misma trascendencia que esta Directiva de eficiencia energética. Y el resultado es el resultado del tesón y del esfuerzo. Es el resultado del trabajo del ponente, pero también es el resultado del trabajo de unos ponentes alternativos que han hecho un trabajo admirable realmente, y, por tanto, mi enhorabuena a todos ellos.

Esta Directiva tiene, fundamentalmente, tres objetivos: contribuir a reducir el carácter de isla energética que tiene la Unión Europea, contribuir a que los objetivos de cambio climático sean una realidad, y también contribuir al desarrollo de un mercado de la eficiencia energética que va a posibilitar un mayor crecimiento económico a través de las tecnologías adecuadas.

Pero yo quisiera resaltar una cosa, porque me parece que es la gran contribución que hace el Parlamento a esta pieza legislativa, a esta Directiva, a saber, la flexibilidad: la flexibilidad para los objetivos del 1,5 % en el ahorro de distribuidores y comercializadores de energía, o el objetivo de renovación del 3 % de los edificios; la flexibilidad que tienen los Estados miembros para aplicar medidas alternativas. Esta es la clave, porque la diversidad en la Unión Europea es mucha.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, quisiera insistir en un aspecto crucial en la situación actual, porque esta Directiva tiene una lógica económica aplastante.

En primer lugar, porque permitirá crear puestos de trabajo, muchos en el sector de la construcción, que tanto ha sufrido en términos de empleo; puestos de trabajo con un importante encaje local. En segundo lugar, porque contribuirá a combatir la pobreza energética de muchos hogares. En tercer lugar, porque permitirá ahorrar en las importaciones de energía. En cuarto lugar, porque actuará como acicate a la investigación y a la innovación y propiciará que nuestras empresas sean más competitivas.

Por todo ello, desde mi Grupo aplaudimos el informe, aunque sentimos que alguna medida se haya quedado por el camino, especialmente en lo relativo al papel ejemplarizante de nuestras administraciones públicas.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Mr President, for me as a Dane, it is safe to say that although energy efficiency has maybe faded a bit from a public perspective during the current economic situation, the dossier was by far one of the most important tasks for the Danish Presidency and – let us be honest – it was not a walkover for anybody to get a first agreement. There were quite a few hurdles to overcome, but we succeeded.

I think the Danish Presidency did very well. It managed to balance ambitions between goals and flexibility and recognised when to close a deal in the Council, which was absolutely crucial for further negotiations. Having been in close contact with Minister Lidegaard during and after the negotiations, I know that the Presidency was extremely grateful to this House: to the Committee on Industry, Trade and Energy as a whole and to the rapporteur and the shadows in particular. There were lots of obstacles along the way. Without the impressive strong political will of the European Parliament to get a result, the Danish Presidency would have been sent home with empty hands.

Of course, ambitions were drastically cut, but we have a sound compromise where ambitions and the need for flexibility meet. This is, in particular, thanks to very efficient and professional co-decision work between all the European institutions, which is something to learn from in the future. Congratulations to Europe, congratulations to us. Mr Turmes, you did a fine job.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). - Velen hebben vandaag al gezegd dat het ongelooflijk goed is dat wij nu eindelijk weer stappen ondernemen op het gebied van energiebesparing.

Het is krankzinnig dat Europa achterligt inzake energiebesparing, minder energie gebruiken, de goedkoopste, de gemakkelijkste en de beste optie van het klimaatpakket dat Europa heeft aangenomen. Dat wij daar nu actie ondernemen is heel goed. Maar dan moeten wij nu ook doorgaan hiermee.

En dan heb ik toch een vraag aan mijnheer Oettinger: wanneer komt nu de ecodesign richtlijn, de uitwerking voor de boilers? Wij weten dat het voorstel er ligt, maar wanneer kómt het nu? Dat is namelijk een zeer belangrijke stap die ondernomen moet worden en ik verwacht een concreet antwoord op mijn vraag.

Een tweede punt is emissiehandelssysteem. Er zit ongelooflijk veel lucht in het emissiehandelssysteem, er zit heel veel overschot in en dat zal alleen maar méér worden. Wanneer onderneemt de Commissie concrete acties om de lucht uit het emissiesysteem te halen, zodat wij ook op dat deel van het klimaatbeleid van Europa blijven inzetten?

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR). - Panie Przewodniczący! Z wielkim trudem osiągnięty kompromis rozwiązuje bardzo wiele problemów związanych z tą dyrektywą, ale nie wszystkie. Jednym z nierozwiązanych problemów jest kwestia zamówień publicznych. Myślę, że kryterium efektywności energetycznej w zamówieniach publicznych musi być wyraźnie zrównoważone przez kryterium cenowe. Nie może być tak, że wysokie rachunki za prąd dzisiaj zamieniamy na bardzo wysokie nierentowne, niezdolne do zwrotu rachunki za usługi i dobra związane z efektywnością energetyczną. Naszym obywatelom jest chyba dość obojętne, czy płacą za dużo za prąd czy też płacą za dużo w formie podatków za efektywność energetyczną. Bardzo szkodliwą rolę odgrywa powiązanie efektywności energetycznej z polityką klimatyczną. Ręczne sterowanie, administracyjne korygowanie rynku uprawnień do emisji – tylko dlatego, że rynek ten przynosi nieoczekiwane efekty – jest bardzo złą wiadomością dla przedsiębiorców, uderza w rentowność biznesu w Unii Europejskiej i podważa pewność obrotu prawnego w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κύριο Claude Turmes για την εξαιρετική και ισορροπημένη δουλειά που έχει κάνει. Ήδη έχουν λεχθεί αρκετά, στα οποία θα ήθελα να συμπληρώσω τα εξής: ένας τρόπος για να μετατραπεί η ενεργειακή αποδοτικότητα σε πηγή ενέργειας είναι η επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης με στόχο τον ενστερνισμό συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Μια πρότασή μου είναι να εντάξουμε τις αρχές της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας στα προγράμματα των εθνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θα μπορούσαμε επίσης να κάνουμε πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και καθοδήγησης των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την απόκτηση ενεργειακής συνείδησης και την δέουσα συμπεριφορά.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Eu também quero felicitar o Colega Turmes pelo acordo a que se chegou nesta diretiva. Nós sabemos que a eficiência energética é, de facto, uma das mais poderosas medidas anticrise que podemos ter neste momento no contexto da União Europeia. Estamos fartos de políticas de austeridade e sancionatórias sem um cêntimo de investimento nas economias europeias e a eficiência energética pode ser um desses campos de investimento. Nós vemos os desperdícios que temos em termos de consumo, vemos aquilo que é o estrangulamento de muitas empresas europeias, sobretudo porque não conseguem pagar a sua fatura energética e vemos também que temos uma dependência extrema dos combustíveis fósseis e das oligarquias que produzem esses combustíveis fôsseis.

Portanto, é óbvio que este investimento tem que ser levado a sério e não podemos continuar a tratar a eficiência energética como uma flor de lapela que depois os governos usam como bem entendem ou se não quiserem usar não usam. É, de facto, uma política anticrise, é uma política de investimento. A União Europeia tem um papel fundamental aqui e se nós queremos crescimento e emprego, a eficiência energética é um caminho para isso.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - De macht van Brussel wordt, gelukkig, beperkt door subsidiariteit en het Verdrag. Subsidiariteit betekent dat Brussel zich niet bemoeit met zaken die de lidstaten zelf kunnen regelen. Het Zweedse parlement heeft officieel geprotesteerd tegen deze richtlijn, maar Brussel negeert, zoals altijd, het belang en de soevereiniteit van de lidstaten.

Artikel 194 van het Verdrag voor de werking van de EU stelt expliciet grenzen aan wat Brussel mag op energiegebied. Het artikel zegt dat Brussel zich niet mág bemoeien met de exploitatie, keuze of de structuur van de energievoorziening in een lidstaat, of deze nu efficiënt is of niet. Het huidige voorstel over het efficiënt gebruik van hulpbronnen is daarom niet alleen in strijd met het subsidiariteitsbeginsel, maar heeft zelfs geen enkele juridische basis.

Waarom stemmen wij hierover? Waar Brussel wel over gaat, is de organisatie van de Europese Unie zelf. En daar is zeker efficiëntiewinst te behalen. Wij hebben enorme aantallen ambtenaren, wij krijgen het ene nieuwe agentschap na het andere. Wij hebben een onvoorstelbaar kostbaar, maar volstrekt mislukt Eurobeleid en al die zaken hoeven niet.

Wij kunnen in ieder geval onze energie efficiënter gebruiken door voortaan alleen te praten over waar wij wel over gaan. En laten wij anders met dit Parlement ophouden.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte mich vorab auch bei Kommissar Oettinger und seinem Team bedanken, dass er dieses Thema angegangen ist. Energieeffizienz ist wirklich etwas für Sonntagsreden. Wir sind alle dafür, wenn es dann aber konkret wird, haben wir alle die größten Probleme. Es ist klar: Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, zu der wir uns ja alle verpflichtet haben, müssen wir nicht nur angebotsseitig etwas tun, sprich in erneuerbare Energien investieren, sondern auch nachfrageseitig. Hier ist sicher die Energieeffizienz die kostengünstigste Art und Weise, wie wir das machen können.

Ich bin offen gesagt ein wenig enttäuscht von den Mitgliedstaaten, dass sie sich so sträuben, eine fixes Ziel, wie wir es 2008 ausgemacht haben, auch in der Energieeffizienz zu akzeptieren. Das wäre das Einfachste gewesen. Jeder Mitgliedstaat legt fest, wie viel er einsparen will, und dann wählt er selbst die Maßnahmen aus. Hier würden wir uns die ganze Energiebürokratie, die wir mit diesem Vorschlag und diesem Bericht geschaffen haben, sparen. Das ist eigentlich meine große Kritik. Claude Turmes hat sehr hart verhandelt. Wir haben uns dann doch dazu entschlossen, diesen Kompromiss mitzutragen. Aber die Problematik wird werden, dass wir jetzt ein Regelwerk haben, das extrem kompliziert und aufwändig in der Durchsetzung ist.

Die einfache Variante – Ziele, und jeder macht was er will, wie auch von manchen Kollegen ausgeführt wurde – wäre sicher das Eleganteste gewesen. Hier muss man den Mitgliedstaaten offen vorwerfen, dass sie dazu nicht bereit gewesen sind. Vergessen wir jetzt aber bitte auch nicht die sozialen Probleme, die natürlich mit der Energieeffizienzrichtlinie verbunden sind. Es kostet immer etwas, diese neuen Produkte zu kaufen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir das Ganze nicht überziehen. Von meiner Seite ein grundsätzliches Ja. Aber sehen wir, wie die konkrete Umsetzung wird.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). - Pane předsedající, jak shrnout roční práci do šedesáti sekund. To patrně nejde. Ale v bodech. Poděkování a obdiv zpravodaji, všem kolegům, kteří na směrnici pracovali. Parlament odvedl v tomhle případě vynikající práci. Uznání dánskému předsednictví. Mělo silnou opozici, silné nepřátele, nebylo to vůbec jednoduché. Výsledek lze považovat za úspěch, protože máme na stole alespoň něco. Bez směrnice bychom nedosáhli ani poloviny zamýšleného cíle.

Přes všechno nadšení a radost z toho, čeho jsme dosáhli, je současné znění směrnice především nevyužitou příležitostí. Všechny hlavní cíle, všechny závazné cíle byly vládami členských států z návrhu odstraněny a místo toho byly nahrazeny proti logice věci cestami, jak cílů dosáhnout, přesto, že členské státy mají různé heterogenní podmínky. Sami to tak chtěly, sami si to tady prosadily.

Hodně mluvím s lidmi, dámy a pánové, a chtěl bych vám od nich při této příležitosti vyřídit jeden vzkaz. Lidé chudnou, energetická chudoba zasahuje stále víc obyvatel, mají toho dost. Musíme udělat něco, abychom je opravdu hodně nerozzlobili.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). - Pane předsedající, pane komisaři, plánovaná směrnice obsahuje opatření zahrnující celou řadu nákladově hospodárných iniciativ ke zvýšení energetické účinnosti. Snaha zvýšit energetickou účinnost v Evropě může vést k pozitivním dopadům na evropskou ekonomiku, ale také na životní prostředí, pokud se zajistí rozumné kroky a opatření v oblasti úspory energií, které nebudou zasahovat do základních tržních principů, ze kterých západní Evropa tak dlouho profitovala. Takové rozumné kroky by měla právě přinést směrnice o energetické účinnosti.

Předkládaný text považuji za vyvážený kompromis. Primárně podporuji stanovisko, aby státy měly určitou flexibilitu při volbě nástrojů, s jejichž pomocí budou ke zvyšování energetické úspornosti přispívat, protože podmínky jednotlivých členských států se často liší.

Opatření, která tato směrnice zavádí, by měla motivovat a umožnit skutečné úspory. Směrnice by neměla zavádět restriktivní nedosažitelné cíle a větší byrokracii, která by poškozovala podniky a koncové spotřebitele. Tento návrh by neměl vést ke snížení spotřeby primární energie v EU za každou cenu, a měl by tedy brát v potaz další cíle EU, jako je konkurenceschopnost.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE). - Señor Presidente, esta Directiva partía con una ventaja y con un inconveniente. Los dos, poderosos. La ventaja es que en esta Cámara hay un acuerdo unánime sobre los beneficios de impulsar la eficiencia energética, como el método más efectivo, más directo, más barato, para conseguir seguridad de suministro, competitividad, y luchar contra el cambio climático. Y la desventaja es la coyuntura económica y financiera actual de muchos Estados miembros que se debaten en una recesión pavorosa, que hace que tanto los Gobiernos como las empresas, que luchan por sobrevivir, se resistan a todo aquello que sea asumir obligaciones adicionales que les obliguen a esfuerzos inversores.

Por tanto, ante la ventaja y la desventaja, teníamos que encontrar un equilibrio entre estos dos factores y esto se ha conseguido. Y se ha conseguido gracias a nuestra forma de trabajar y gracias a la excelente calidad de la labor del ponente, Claude Turmes, y de los ponentes alternativos y del conjunto de los diputados y del papel tan positivo que ha desempeñado la Comisión.

Sin duda alguna, hay ocasiones en las que nuestro trabajo adquiere todo su sentido europeo. Ésta ha sido una de esas ocasiones y, por tanto, hay que felicitar a Claude Turmes y a todos los que han contribuido a este gran resultado.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - Herr talman! Ambitionen i den socialdemokratiska partigruppen här i Europaparlamentet var att koppla ihop energieffektiviseringen med stora investeringar i byggnader och energisystem för att samtidigt kunna bidra till att pressa tillbaka arbetslösheten.

Hade vi klarat det, skulle det ha varit bra. Vi hade kunnat visa handlingskraft, att vi kan koppla ihop miljö- och klimatpolitiken med de sociala överlevnadsfrågorna. Nu blev det inte så, men jag vill ändå framföra ett varmt tack till Claude Turmes och till Britta Thomsen och alla andra skuggföredragande som har gjort ett fantastiskt jobb. Motståndet har varit hårt. Förhandlingsbuden har sett lite brokiga ut ibland, eftersom målet har varit att ändå åstadkomma någonting. Det är faktiskt så att vi bakvägen har fått ett bindande mål när det gäller slutanvändarnas användning av energi. Det ska vi göra så mycket som möjligt av.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind und waren uns einig, dass sparsam mit Energie umgegangen werden muss, dass das ein Riesenaufgabenfeld ist. Das war der Vorteil – Kollege Vidal-Quadras hat darauf hingewiesen. Wir haben am Ende mit viel Arbeit und viel Kraft von vielen Kollegen einiges erreicht.

Ich persönlich hätte mir noch lieber ein anderes Ergebnis gewünscht, nämlich das Ergebnis, sich auf ein verbindliches Ziel festzulegen und dann den Mitgliedstaaten die Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, auf welche Art und Weise sie dieses Ziel erreichen. Wir hätten weniger Regelungsdichte gehabt, wir hätten weniger Vorschriften, wir hätten den Menschen weniger Vorwände geliefert, sich über europäische Politik aufzuregen, und vielleicht hätten wir am Ende sogar noch ein besseres Ergebnis erreicht, wenn wir dabei stärker mit Anreizen statt mit Vorschriften gearbeitet hätten. Aber das hat nicht funktioniert, weil am Ende ein Kompromiss erzielt werden muss und weil es eine Menge von Widerständen und Schwierigkeiten gab. Manchmal habe ich auch gedacht, Claude, vielleicht hätte man doch ein bisschen flexibler sein müssen und nicht so Alles-oder-Nichts spielen dürfen, um ein solches Ergebnis zu erreichen. Es ist ein akzeptables Ergebnis, aber ich hätte mir ein besseres gewünscht.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). - Herr Präsident! Die Energie, die man nicht verbraucht, ist die beste Energie. Es geht hier nicht ums Energiesparen, sondern um effizienten Umgang mit Energie. Ich hätte mir in einem Punkt mehr gewünscht, nämlich im öffentlichen Bereich. Da ist ein Riesenpotenzial, ein Rieseninvestitionsstau, der bei den Kommunen liegt. Da hätte ich mir vom Parlament ein ambitionierteres Vorgehen gewünscht.

Wir haben das Verfahren hier durchgepeitscht, zum Teil wieder ohne Not. Ein Kollege, ein Schattenberichterstatter, hat es angesprochen, ich dachte schon, er wollte gegen den ganzen Kompromiss stimmen. Wenn das alles so schrecklich ist: Warum hat er dann nicht eine zweite Lesung ins Auge gefasst? In der Gesellschaft, bei einem solch wichtigen Thema, hätte ich mir eine zweite Lesung gewünscht, damit man mit seinen Innungen, mit seinen Kammern einmal dieses ganze Paket besprechen kann. Mehr Transparenz in diesem Bereich hätte uns wirklich gut getan. Und das will ich mir beim nächsten Mal wünschen.

Die Berichterstatter haben so entschieden, aber ich sage den Kollegen nochmals: Zwei Lesungen sind in diesem Haus eigentlich die Regel. Und das ist in dieser Legislaturperiode die Ausnahme geworden. Das sollten wir uns alle noch mal zu Gemüte führen und noch mal darüber nachdenken.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. Formand! Hr. Kommissær! Kære kolleger! Jeg synes, at det er en god aftale, og at det er godt med den store opbakning. Hvis vi kan spare op til 20 % af de 400 mia., vi bruger til import af olie og gas, så er det penge, der kan bruges til andre ting. Det er penge, der kan bruges til nye energirenoveringer. Det sætter lokale arbejdere i gang. Vi skaber jobs i Europa. Jeg havde ønsket en mere ambitiøs aftale, men jeg synes f.eks. med hensyn til energispareordningen, at det er et fantastisk godt resultat, at vi har fået taget hul på denne del. Energispareordningen har vi afprøvet i Danmark, og det viser sig nu, at vi ved frivillige aftaler faktisk kan spare endnu mere. Men vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan gøre noget mere i fremtiden. Jeg mener, at ECO-design også kan udbredes til industriområdet til gavn for europæiske virksomheders konkurrenceevne på verdensmarkedet, så der er ingen tvivl om, at der er stadigvæk masser af muligheder. Der er stadigvæk lavthængende frugter, der kan pilles ned. Det er dog alt i alt en fremragende aftale.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è stata la mediazione possibile oggi per illuminare il tema "Efficienza energetica", che è rimasto finora la "Cenerentola" del pacchetto "Clima ed energia".

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato che – lo ribadisco – è l'unica mediazione oggi possibile. Spetta ora agli Stati membri dare risposte utili intervenendo sugli edifici pubblici e snellendo le procedure per sensibilizzare maggiormente i privati.

Sono lieta che il Commissario abbia ribadito il proprio impegno a presentare la relazione entro il 2014, perché essa ci consentirà di valutare i risultati già raggiunti e di proporre eventuali nuove indicazioni, sicuramente necessarie.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
  
  

Διαδικασία Catch-the-Eye

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Directiva privind performanţa energetică a clădirilor impune statelor membre ca, din 2021, toate clădirile noi şi, din 2019, toate clădirile noi ocupate şi deţinute de autorităţile publice să aibă consum de energie aproape egal cu zero. Totuşi, până acum, Comisia nu a primit niciun plan naţional privind creşterea numărului de clădiri cu consum energetic aproape zero.

Directiva discutată astăzi introduce noi obligaţii pentru statele membre, precum renovarea anuală a 3% din suprafaţa clădirilor deţinute de instituţiile publice, pentru creşterea eficienţei energetice. Deşi mai puţin ambiţios decât poziţia iniţială a Comisiei ITRE, compromisul prezentat conferă flexibilitate autorităţilor naţionale, regionale şi locale.

Atrag atenţia că impunem obligaţii ambiţioase statelor membre, fără a asigura însă finanţarea corespunzătoare. Solicit ca măsurile privind eficienţa energetică să aibă surse adecvate de finanţare în viitorul cadru financiar multianual, în special prin intermediul fondurilor structurale. Votul de mâine ar trebui să reprezinte un angajament ferm al Parlamentului în acest sens.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Čestitke poročevalcu in tudi poročevalcem v senci. Energetska učinkovitost in ta direktiva sta izjemno dobrodošli. Dobrodošli v smislu varčevanja, v smislu gospodarske rasti in pa seveda okolja, ki je bolj prijazno do našega zdravja. Kajti zdravja se zavedamo potem, ko ga izgubimo.

Želela bi pa samo opozoriti na informacijske tehnologije, ki lahko omejujejo porabo in seveda regulirajo in merijo. Tako da to daje resnično delovna mesta z veliko dodano vrednostjo, ne samo v gradbeništvu, ampak tudi na področju tega sektorja.

Želela pa bi si in razumem, da energetsko učinkovitost dojemamo tako, da vidimo cel gozd, ne pa samo enega drevesa.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Gratulálok Turmes jelentéstevő úrnak, és szeretném Magyarország példáját megemlíteni. Hogy az előző szocialista-liberális kormány négy év alatt 280 ezer panelház felújítását segítette elő, nagyrészt uniós forrásból, magyar állami-önkormányzati részből, és a polgároknak mindösszesen 25-30%-kal kellett hozzájárulniuk a panelházak energiahatékonyságának javításához. Ez is azt mutatja, ez a konkrét példa, hogy az energiahatékonyság a legjobb járható út. Egyetértek mind Oettinger biztos úrral, mind a jelentéstevővel. Sajnálatos, hogy a jelenlegi kormány ezt nem folytatta. Én kérem Oettinger urat, illetve a Parlamentet, hogy 2014 és 2020 között erre a célra – az energiahatékonyság javítására – legyenek elkülönített források.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - Izboljšanja na področju energetske učinkovitosti veljajo za najbolj učinkovite ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in manjšo uvozno odvisnost.

To je možno le z zagonom inovativnosti in vlaganj, tako v razvoj produktov kot tudi storitev. Za nova delovna mesta je torej pomembna učinkovitost, ne varčevanje.

Problem pa je seveda v tem, da so potrebna vlaganja, šele nato z leti prihranki. In problem je tudi to, da ne privarčuje vedno tisti, ki vlaga. V času finančne krize je v mnogih državah članicah težko najti investitorje. Zato je ta direktiva zelo fleksibilna pri ukrepih, kateri naj za določene države veljajo.

Vendar pa bo kljub temu ta direktiva imela veliko dodano vrednost, saj je to prvič celovit zakonodajni okvir EU za bolj učinkovito rabo energije.

In še na en aspekt želim opozoriti: na to, da je zdaj čas, da primerljive ukrepe začnejo izvajati tudi nam primerljiva gospodarstva in da moramo biti torej mnogo bolj odločni v mednarodnih pogajanjih na področju podnebnih sprememb.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - É evidente que a problemática da eficiência energética pode, e deve, contribuir para alcançar os objetivos de uma melhor sustentabilidade ambiental e independência económica. No entanto, a persistência num modelo neoliberal apenas tem contribuído, na prática, para aumentar os preços destes bens no consumidor final, aumentando também o exponencial lucro das empresas que cooperam nesta área.

A energia deve ser considerada como um bem fundamental e de primeira necessidade e muitos comportamentos de consumo só podem ser analisados nessa ótica, o que quer dizer que muitas pessoas apenas consomem o essencial e tal não depende da falta de informação ao consumidor. O que acontece é que há muitas empresas prestadoras deste tipo de serviços, como monopólios, que aplicam preços muito caros. O conceito de liberalização do mercado, a ideia de que o consumidor pode escolher livremente o seu fornecedor está longe de provar que contribui para a redução dos preços, muito pelo contrário. Nesse sentido, mais do que bonificar com ajudas de estado as indústrias e empresas que têm menos custos com a energia, é imprescindível regulamentar os preços energéticos praticados pelas empresas prestadoras desses serviços.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας Catch-the-Eye)

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, Berichterstatter. − Es ist keine Minute vorbei. Ich hatte Ihnen drei Fragen gestellt, eine zu der implementation, wie der stakeholder eingebunden werden kann, wie es um die Boiler-Entscheidung bestellt ist, und diese sehr wichtige Frage bezüglich der Mehrwertsteuer in England. Das ist kommunikativ wirklich ein absolutes Desaster. In der englischen Presse wird die Kommission zu Recht zerrissen. Wir können doch nicht an einem Tag, heute Nachmittag, diese wichtige Effizienzrichtlinie verabschieden, und dann schießt die Kommission voll in die Umsetzung eines der großen Mitgliedstaaten. Wie kann es sein, dass für Effizienzprodukte viermal mehr Mehrwertsteuer gezahlt werden müssen als für Öl und Gas? Wenn Sie vielleicht so freundlich wären, die drei Punkte in Ihre Antwort mit aufzunehmen.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In fünf Punkten will ich auf die interessante und konstruktive Aussprache eingehen.

Erstens: Es wurde die Frage gestellt, warum wir auf europäischer Ebene überhaupt mit Gesetzgebung handeln. Zum einen haben wir gemeinsame Klimaschutzziele, und Energieeffizienz ist ein wichtiges Instrument für bessere Klimaschutzpolitik. Zum anderen haben wir einen Binnenmarkt. Deswegen sind Energieziele auf europäischer Ebene sinnvoll. Außerdem sind die 20 % mehr Energieeffizienz ein vom Parlament – von Ihnen –, vom Rat und von der Kommission entwickeltes und beschlossenes gemeinsames Ziel. Wir kamen seit der Beschlussfassung im Jahr 2007 bis heute nicht wirklich erfolgreich voran. Das heißt, jetzt zu verbindlichen europäischen Maßnahmen zu kommen, ist notwendig, wenn das von Ihnen beschlossene Ziel einer höheren Energieeffizienz 2020 überhaupt erreichbar sein soll.

Zweitens: Dem Thema Gebäude und Energie kommt eine entscheidende Bedeutung zu, sowohl in Bezug auf industrielle Gebäude als auch öffentliche Gebäude, Infrastruktur und Privatgebäude. Und da haben wir ein Problem. Wenn Sie ein normales Gebäude nehmen und es vom Dach bis zum Keller energieeffizient sanieren – mit modernsten Materialen und Fenstern, mit ICT, mit modernen Brennwertkesseln mit höchster Energieeffizienz –, dann werden Ihnen die Investitionen, die Kosten also, frühestens nach 15, im Zweifel nach 25 Jahren durch eine geringer werdende Energierechnung für Wärme und Strom vergütet. Das heißt, es ist eine Investition in die Zukunft.

Jetzt nehmen Sie einen Bürgermeister. Er stellt sich in zwei Jahren zur Wiederwahl. Warum soll er jetzt in die Sanierung von Kindergärten und Schulen und des Rathauses investieren, und sein Nach-Nachfolger hat den Nutzen davon? Ihm sind wahrscheinlich sichtbare Sanierungsmaßnahmen auf dem Marktplatz, die Sanierung der Fachwerkhäuser und der Pflastersteine, oder mehr Mitarbeiter in der Kinderbetreuung und Altenpflege wichtiger. Es geht also hier schon um eine altruistische Investition zugunsten der nächsten Generation.

Deswegen finde ich es wichtig und notwendig, dass wir in unserem Haushaltsvorschlag, den Sie in diesen Wochen beraten, für die Haushaltsjahre 2014 bis 2020 in unseren europäischen Strukturprogrammen jährlich Milliarden für die Kofinanzierung bereitstellen und dem Thema Energieeffizienz in unseren Mitgliedstaaten und unseren Regionen und Kommunen, die die Mittel abrufen, eine sehr hohe Bedeutung beimessen. Ich glaube, dass hier einem goldenen Zügel, einem Anreiz im besten Sinne Vorrang gegeben werden muss, um die nationalen und kommunalen Haushalte verstärkt auf Energieeffizienz in Bestandsgebäuden zu trimmen.

Drittens: Wir werden, lieber Kollege Turmes, zum Thema Boiler, Brennwertkessel, in wenigen Wochen einen verbindlichen Vorschlag vorlegen. Die abschließende Anhörung war vor einigen Tagen. Ich bin auch zu bilateralen Gesprächen bereit, aber wir werden in der Kommission über unseren Vorschlag im Laufe des Herbstes beraten und dann vor Jahresende zu einer Entscheidung kommen.

Viertens: Das Thema Umsatzsteuer ist natürlich ein sensibles Thema. Ich sehe wie Sie, dass es wünschenswert wäre, wenn durch eine ermäßigte Steuer ein Anreiz für energieeffiziente Geräte und den Kauf solcher Geräte geschaffen würde. Allerdings ist dies nicht eine Frage der Politik, sondern eine Frage der Auslegung geltenden Rechts. Deswegen gehe ich dem Thema nochmals nach, aber eine Anfrage von mir hat vor wenigen Tagen ergeben, dass für die Kommission kein Ermessensspielraum besteht, sondern nur durch eine Änderung, eine Erweiterung des Katalogs für den ermäßigten Steuersatz für diese Geräte und ihren Kauf dem Ziel, das die Regierung in London verfolgt, Rechnung getragen werden könnte. Gerne liefere ich Ihnen, Herr Turmes, in den nächsten Tagen in einem Schreiben nochmals den Nachweis, dass kein Ermessensspielraum besteht und warum dies so ist. Bestünde er, würden wir ihn nutzen. Besteht er nicht, können wir ihn nicht nutzen. Dann bleibt nur die Möglichkeit einer Änderung des entsprechenden europäischen Rechts.

Letzter Punkt: Das Thema ETS, das von den Kollegen Liese und anderen angesprochen wurde. Als man das ETS-System eingeführt hat – das waren Sie, da war ich noch gar nicht dabei –, hatte man gewisse Erwartungen: So die Erwartung, einen marktwirtschaftlichen Anreiz für CO2-Emissionsreduktion zu schaffen. Außerdem die Erwartung, in der Energiewirtschaft, der Industrie und auch im privaten Bereich Investitionen auszulösen, damit durch diese neuen Technologien CO2-Emissionen verhindert werden. Und schließlich die nicht von allen geteilte, aber in vielen Haushalten unterstellte Erwartung, neue Einnahmequellen zur Finanzierung von sinnvollen neuen Aufgaben und Ausgaben zu schaffen.

Langfristig betrugen die ETS-Einnahmen in den Jahren 2006 bis 2011 im Schnitt 16, 17, 18 Euro, im peak einmal bis zu 30 Euro, derzeit 6 bis 8,50 Euro. 6 bis 8,50 Euro sind kein Preissignal. Damit bestehen nicht mehr wirklich Anreize für Investitionen zur Verminderung und Vermeidung von CO2-Emissionen.

Jetzt haben wir als Kommission im Juli einen Vorschlag gemacht und uns entschieden, dass wir bestimmte CO2-Emissionsmengen, die auf der Wegstrecke bis 2020 pro Jahr bereitgestellt werden, später bereitstellen, das heißt, nicht im nächsten Jahr und nicht im übernächsten Jahr, sondern Ende des Jahrzehnts bereitstellen, um so eine gewisse Änderung von Angebot und Nachfrage zu erreichen und damit auch ein Preissignal zu senden. Gegenargument Nr. 1: Das Ganze verletze die Planungssicherheit, es stünde dem Vertrauensschutz aller Akteure entgegen. Gegenargument Nr. 2: Auch bei einem Preis von 6 Euro wird das Ziel von 20 % Emissionsreduktion bis 2020 erreicht. Das heißt, auch ohne Änderung unseres geltenden ETS-Systems sind die Mengen, die egal zu welchem Preis bereitgestellt werden, ausreichend, um die Emissionsreduktion um 20 % zu erreichen.

Wir müssen jetzt im Herbst entscheiden – Kollegin Hedegaard ist federführend, wir wirken mit –, welche Mengen in den Jahren 2013 bzw. 2014 nicht in den Markt gegeben werden sollen, das heißt, welche Mengen wir zurückhalten. Aber in Wahrheit geht es nicht um die Frage, ob man bestimmte Mengen an CO2-Emissionen später in den Markt gibt, wie es unser jetziger Vorschlag auf der Grundlage des geltenden Rechts vorsieht, sondern es geht um die Frage, ob man dauerhaft auf der Wegstrecke bis 2020 Mengen überhaupt nicht in den Markt gibt, d. h., praktisch eine Verknappung der Emissionsrechte insgesamt und nicht nur eine Verzögerung in der Marktzuführung vorsieht. Die Frage wird in der Kommission und gerne auch mit Ihnen im Herbst zu beraten sein.

Das ist unser eigenes, EU-internes Problem. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben auch ein äußeres Problem. Als damals das ETS als ein marktwirtschaftliches Instrument zur CO2-Emissionsreduktion in Europa geschaffen worden ist, hatten wir auch eine externe Erwartung. Wir, die Europäische Union fungieren als Pionier, und die Partner in anderen Weltregionen folgen. Bis heute weitgehend Fehlanzeige. Australien folgt, aber mit denkbar geringen Volumina. Verfolgen Sie auch wie ich den Wahlkampf in den USA, in Washington? Das Thema CO2 und Klimawende spielt keine Rolle im amerikanischen Wahlkampf. Deswegen müssen wir davon ausgehen – egal wer die Wahl gewinnt –, dass im nächsten Kongress keine Mehrheit für verbindliche CO2-Emissionsreduktionsziele, für verbindlichen weltweiten Klimawandel besteht. Ich habe keine Hoffnung.

China – der gleiche Fall. Russland – der gleiche Fall. Indien – der gleiche Fall. Wir haben das Problem, dass wir, die Europäische Union, mit 500 Millionen Einwohnern gerade noch für 11 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Weil wir keine Partner haben, muss sich deswegen die Frage unseres weiteren Vorgehens nicht nur intern, sondern auch extern stellen und darauf hinauslaufen, wie wir andere an Bord bekommen.

Soweit die wesentlichen Themen. Ich glaube, dass Europa mit der jetzt vorliegenden Gesetzgebung einen innovativen und trotzdem pragmatischen Weg geht, der am Ende unseren Bürgern nutzt, der Wirtschaft keinen Schaden zufügt und der sicherlich auch ohne große Bürokratie von uns kontrolliert und von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann. Gerne berichten wir – wann immer Sie wollen, spätestens jedoch in zwei Jahren –, in einem Fortschrittsbericht, ob die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung Wort gehalten haben und wie wir vorankommen. Wir behalten uns gegebenenfalls ein verbindliches allgemeines Ziel noch während der Amtszeit der Barroso-II-Kommission vor, das vom Kollegen Reul angesprochen wurde und im Parlament allgemein als Priorität galt, aber im Rat nicht durchzusetzen war.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Vielleicht noch zwei Worte zur Richtlinie selbst und zur Architektur. Was wir hier geschafft haben, ist, dass im März 2007 unter Mithilfe von Kanzlerin Merkel ein politisches Ziel gesetzt wurde: Europa geht auf 20 % mehr Energieeffizienz, bei den erneuerbaren Energien und beim Klima. Erneuerbare Energien und Klima haben dann Gesetze bekommen, sind verbindlich geworden. Was wir hier machen ist jetzt eigentlich, das Versprechen von Frau Merkel in konkrete Gesetzgebung umzusetzen und eine neue Architektur für Energieeffizienz in Europa zu schaffen, mit einem maximalen Primärenergieverbrauch in Europa 2020 von 1474 Millionen Tonnen oil equivalent. Die Mitgliedstaaten müssen bereits im April 2013 nationale Effizienzziele nach Brüssel schicken. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Kommissar, dass Sie heute klargemacht haben: Wenn die Mitgliedstaaten keine nationalen Effizienzziele vorlegen, wird die Diskussion über verbindliche Ziele noch einmal eröffnet.

Vielen Dank auch für die Bereitschaft, noch einmal diese englische VAT-Geschichte zu diskutieren, damit in England nicht schlecht über uns berichtet wird. Was mir jetzt noch gefehlt hat, ist die implementation, also die Umsetzung, und die Frage, wie Sie sich in der Kommission organisieren. Die Erfahrung zeigt doch, dass außer Dänemark, Belgien und Irland – zum Schluss ein bisschen Polen, ein bisschen Italien und dann die neue französische Regierung – die anderen immer nur nach unten verhandelt haben. Und wenn sie jetzt hingehen und die ganze guidance nur mit den Mitgliedstaaten diskutieren, ohne die stakeholder, dann besteht die Gefahr, dass das Ganze verwässert wird. Ich denke, das Ecodesign-Forum ist der geeignete Ort, wo stakeholder und Mitgliedstaaten zu bestimmten Momenten zusammensitzen, einfach nur über Fakten diskutieren und sich die Frage stellen: Was läuft denn hier? Dass die Entscheidungen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten nachher vereinbarte Entscheidungen sind, ist klar. Aber wir sollten so ein Forum schaffen.

Vielen Dank auch nochmals, dass Sie die Strukturfonds angesprochen haben. Da will ich jetzt die Brücke zum ETS schlagen. Bei den Strukturfonds geht es – wenn das dann durchgeht – um 20 Milliarden Euro bis 2020. Wenn wir das ETS wieder auf die Schiene bringen, dann diskutieren wir über Einnahmen für die Mitgliedstaaten in der Größenordnung von 120 Milliarden bis 200 Milliarden Euro. Das heißt: Die Frage, wie wir in Europa reinvestieren, hat auch etwas damit zu tun, dass wir diesen ETS-Markt wieder in Gang setzen. Auch für die großen Energiekonzerne und die Industriekapitäne ist das doch wichtig. Wie sollen sie denn eine Vision entwickeln? Wie sollen sie denn eine Investitionsstrategie ausarbeiten, wenn die ETS-Preise so absinken?

Vielleicht noch ein allerletztes Wort: Letzte Woche ist etwas passiert, was mich fast umgehauen hat. Letzte Woche bin ich darüber informiert worden, dass das deutsche Wirtschaftsministerium versucht hat, bei der deutschen Übersetzung zwei wesentliche Definitionen quasi zu verwässern oder abzuschwächen. Ich muss Ihnen sagen: Als Parlamentarier, der einen englischen Text verhandelt, finde ich es institutionell unmöglich, wenn ich nicht mehr sicher sein kann, dass nach dem Abschluss der Verhandlungen Regierungen hingehen und extremen Druck auf die Übersetzer ausüben. Ich möchte, dass das nach außen bekannt wird, damit das nicht noch mal passiert. Es kann und darf nicht sein, dass bei der Übersetzung von einem fertig verhandelten Text Regierungen versuchen, ihre Schäfchen ins Reine zu bringen, und dann quasi als schlechte Verlierer dastehen.

Vielen Dank noch einmal für die super Mitarbeit von Euch allen, besonders möchte ich auch noch mal unsere ITRE-Vorsitzende erwähnen. Das war eine gute Zusammenarbeit mit dem Sekretariat, mit meinem staff. Wir haben wieder ein bißchen Energiegeschichte geschrieben.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. – Noua Directivă privind eficienţa energetică este un important pas înainte în direcţia atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020 atât în domeniul energiei, cât şi în ceea ce priveşte reducerea poluării. Noua directivă va putea conduce la reducerea consumului de energie, la limitarea importurilor, la crearea de noi locuri de muncă şi la securitatea socială. Trebuie avut în vedere faptul că eficientizarea energetică nu înseamnă doar investiţiile în energii regenerabile sau proiecte energetice noi ci, în primul rând, ameliorarea celor deja existente şi reducerea risipei de energie, care este foarte ridicată în acest moment, generând costuri nejustificabile pentru cetăţeni şi, în special, pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere social.

Este esenţial ca noile investiţii în eficientizarea energetică să fie sustenabile din punct de vedere economic şi să nu ducă la efecte secundare nedorite, precum creşterea costurilor cu energia pentru consumatorii finali. De asemenea, consider că este vital ca aceste investiţii să acopere şi sectorul locuinţelor private, întrucât în multe state membre, în special din Europa Centrală şi de Est, acestea generează pierderi de energie extrem de mari. Acelaşi lucru este valabil şi pentru infrastructura de producţie şi transport al energiei, care trebuie modernizate pentru a limita pierderile colaterale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Ce texte est ambitieux et réaliste. Le cadre réglementaire proposé constitue un pas important pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du paquet énergie-climat, tout en stimulant la croissance verte et l'emploi. En ajoutant les mesures européennes sectorielles d’efficacité énergétique et les dispositions prises au niveau national par les États membres, l’Union européenne devrait donc être en mesure d’atteindre son objectif indicatif d’efficacité énergétique fixé à 20 % en 2020. Sans réduire notre production ou notre activité économique, il est fondamental de lutter contre le gaspillage, de maîtriser l'utilisation de l'énergie et de stimuler l'innovation. À l'heure où la question du coût de l'énergie occupe tous les esprits, n'oublions pas que la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Enfin, je me réjouis particulièrement des dispositions de la directive visant à la promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid. Je regrette cependant que le compromis final ne reprenne pas mon amendement visant à créer une catégorie d'unités de cogénération entre 1 et 20 MW dans des zones reculées, défavorisées et en situation d'insuffisance électrique, notamment là où la ressource est disponible à proximité. Ceci aurait contribué à stimuler la production d'énergie décentralisée en milieu rural.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. – Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie energii pierwotnej zależy od sprawności i ilości procesów konwersji, aktywacji i dynamiki procesów spalania (tj. obniżania temperatury zapłonu), sprawności przesyłu i strat omowych. Cel 3x20 zobowiązuje do rzeczywistego wzrostu efektywności, a nie obniżenia zużycia. Chodzi o stymulowanie innowacyjności w dochodzeniu do tego celu, a nie o ograniczenia, wyłączenia i bariery cenowe. Największe rezerwy rzeczywistej efektywności tkwią w termomodernizacji, kogeneracji, obniżaniu energochłonności. Kraje członkowskie winny mierzyć swą efektywność jako zużycie energii pierwotnej per capita w roku 2020 w stosunku do roku odniesienia.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Az EU 20-20-20-as céljai közül jelenleg az energiahatékonysági célkitűzés területén tapasztalható a legnagyobb lemaradás. Sok kezdeményezés már jó irányba mutat, azonban az eredmények még mindig eltörpülnek a kiaknázatlan lehetőségekhez képest. Európa felismerte lemaradását és rájött: a gazdasági válság közepette nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy félvállról vegye az energiahatékonyság fejlesztését. Ezek a beruházások nemcsak az energiaszámláinkat mérséklik, hanem azonnal dinamizálják a gazdaságot. Az irányelvbe foglalt energiahatékonysági célkitűzéseink azonban mindaddig csak hangzatos célok maradnak, amíg a finanszírozási kérdések nincsenek megoldva. Sokszor nem is az elhatározással, hanem a felújításhoz szükséges támogatások megszerzésével és az önrész előteremtésével van a probléma. Ezért nagy előrelépésnek tartom, hogy magyar kezdeményezésre egy innovatív finanszírozási eszköz is bekerült az irányelvbe. A javaslat szerint a nem ipari kibocsátóktól származó fölös kvótákat az állam értékesítheti, és az abból származó bevételt energiahatékonysági célok megvalósítására használhatja fel. A magyar javaslat révén lehetőség nyílik arra, hogy a kvótaeladás bevételeivel ki lehessen váltani az energiahatékonysági programokhoz szükséges önrészt. Így a gazdasági válság ellenére is nagy számban valósulhatnak meg olyan beruházások, amelyek látványos energiamegtakarítást érnek el.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), írásban. – Európa jövője szempontjából kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az energiahatékonyság kérdésében komoly előrelépések legyenek az elkövetkező, 2020-ig tartó időszakban. A mostanihoz hasonló, válság sújtotta időkben az energiahatékonyság előmozdítása elemi érdeke Európának, hiszen a külső energiafüggőség csökkentésével sok milliárd eurót lehetne spórolni az energiaimporton, nem is beszélve az energiabiztonság növekedéséről, amely mindig is a szektor elsődleges céljai között szerepelt. A jelen megállapodás a 2020-ig kitűzött 20%-os hatékonyságnövelési cél mellett a tagállamok számára kötelezővé teszi a központi kormányzati épületek évente 3%-ának az energetikai felújítását, és az energiavállatok energiatakarékosságának éves minimum 1,5%-os szintjét tűzi ki az Unió számára. A megállapodás előnye, hogy több irányból közelíti meg az energiahatékonyság kérdését, így hatása egyszerre érvényesülhet a közszektorban és a magánszektorban. Szocialista képviselőként különösen fontosnak tartom kiemelni, hogy a tervezet megvalósulása elősegítené új munkahelyek teremtését, valamint ösztönözné a valós fogyasztáson alapuló számlázást, ezzel előmozdítva a hátrányosabb helyzetben lévő csoportok érdekeit. A magyar érdekeket szem előtt tartva pedig őszintén támogatom a tervezet azon célkitűzését, hogy a tagállamok fordítsanak nagyobb figyelmet az épületek fűtési- és klímarendszereinek működtetésére, hiszen Magyarországon a lakosság 1/5-e még mindig panellakásokban él, amelyeknél ez a probléma fokozottan érvényesül. Véleményem szerint, ha az energiahatékonyság terén valós előrelépéseket tudunk tenni a közeljövőben, Európa válságból való talpra állása is érdemben felgyorsulhat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – Uważam, że omawiana dzisiaj dyrektywa udziela dużej elastyczności państwom członkowskim, przemysłowi oraz sektorowi publicznemu, jednocześnie wspiera wysiłki członków UE w zakresie zwiększenia efektywności zużycia energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego, praktycznie od przetwarzania, poprzez dystrybucję, po zużycie końcowe. Wskaźnik efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym obniżył się w latach 1995-2009 o 58% w porównaniu z całą UE, gdzie wyniósł 20%. Odzwierciedla to znaczącą poprawę efektywności energetycznej w przemyśle, który jest zdecydowanie powyżej średniej UE.

Przykładem elastyczności kompromisowej dyrektywy niech będą zapisy dotyczące przejścia na technologię wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkie nowo powstające instalacje przemysłowe lub takie, które podlegają renowacji, muszą być wyposażone w system kogeneracji, o ile analiza kosztów i korzyści z takiego przedsięwzięcia wykaże przewagę korzyści. Dodatkowo kraje członkowskie powołując się na istotne przyczyny mogą zadecydować o uchyleniu tego wymogu dla instalacji przemysłowych. Wzrost poprawy efektywności wymagać będzie ogromnych inwestycji w krótkim i średnim okresie, gdyż prawie połowa dzisiejszych mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz systemów kogeneracyjnych ma ponad 30 lat. Potrzeba oszczędzania energii istnieje od dawna. Jednak zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych zawsze są ważniejsze wydatki niż nakłady na zwiększanie efektywności energetycznej.

Mam nadzieję, że dyrektywa zmieni nasz punkt widzenia, a wzrost świadomości przybliży nas do zmiany stanu rzeczy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. – Az Európai Unió 2020-ig 20%-os megtakarítást akart elérni az energiafelhasználás területén. Ezt az Európa 2020 stratégia öt kiemelt célja közé is beemelte. Az eddigi eredmények alapján azonban elmondhatjuk, hogy ennek csak a felét tudjuk teljesíteni. Bizonyossá vált, hogy szükségünk van további stratégiai döntésekre az energiahatékonyság növelése érdekében. Egyre több energiát importálunk egyre magasabb áron, és a forrásokhoz való hozzáférésben is vannak fennakadások. Az energiahatékonyság egyik legegyszerűbb módja annak, hogy visszaszorítsuk az üvegházhatású gázok kibocsátását, energiafogyasztásunkat fenntarthatóvá tegyük, és növeljük az ellátás biztonságát. A lehető legtöbb energiát az épületek energiaigényének csökkentésével tudjuk megtakarítani. Az épületek tervezése során jobban kell érvényesíteni az energetikai szempontokat, hisz energiaigényük jelenleg a teljes uniós energiaszükséglet 40%-át teszi ki. Több tagállamot, így Szlovákiát is ösztönözni kell, hogy rövid, illetve hosszú távú tervei közé építsen be egy támogatási rendszert az elavult épületek korszerűsítésére, valamint az újonnan épülő házakra, különös figyelmet fordítva a passzív házakra.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), in writing. – I congratulate the rapporteur for the work done on this sensitive subject: intergovernmental agreements in the field of energy. The proposals of the report represent a step ahead but a small one. At European level, it is better to have information about intergovernmental agreements in the field of energy than no information. However, the European Union is still far from its goal: to use the negotiation power of the European Union for making agreements in the field of energy for the needs of the whole Union. Therefore, the European Commission and the European Council should further work to achieve this goal.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма г-н Председател, колеги, с директивата за енергийна ефективност се приема едно от най-важните законодателства на ЕС, с което се очаква създаването на повече от милион работни места в държавите-членки и спестяването на десетки милиарди евро от енергийни доставки.

Енергийната ефективност, всепризнатата най-евтина алтернатива в решаването на енергийните въпроси на Съюза, най-после влиза в европейското законодателство със задължителни мерки и цели, с консенсус на първо четене, постигнат само за една година. Това подчертава нейната изключителна важност и широка подкрепа.

Приветствам постигнатите компромиси за повече гъвкавост на страните-членки в прилагането на мерките и тяхното финансиране, с което се осигурява намирането на най-добрите решения, при това в условията на криза, за постигането на целите за енергийни спестявания. Без тази гъвкавост нямаше да има съгласие от правителствата и политическите сили.

Важен елемент са изисквания за енергийна ефективност в обществени поръчки. Но тук трябва да се внимава, защото има потенциална опасност да плащаме най-скъпите решения за енергийна ефективност, ако се омаловажи критерия за крайната цена на обществените поръчки.

Истински успех за енергийната ефективност ще е промяната в поведението и отношението на хората към разхитителното използване на енергия. Тази директива способства за промяната. Поздравявам докладчика и всички работили по това досие за чудесно свършената работа.

 

6. Tempo delle interrogazioni (Commissione)
Video degli interventi
MPphoto
 

  President. − The next item is Question Time to the Commission. I should like to welcome once again Commissioners Oettinger and Almunia.

The specific topic for Question Time today is the state of play of the energy market acquis (3rd package) implementation.

I will interpret this topic as widely as possible but I should also warn you that if your question is completely off-topic and if it deals, for example, with the Common Agricultural Policy, you are liable to be cut off.

I should also like to remind you of the ground rules. Questions are taken exclusively on a catch-the-eye basis and each Member has one minute to put his or her question and 30 seconds to put a supplementary. The Commission has two minutes to reply if only one Commissioner is to be responsible for answering. If more than one Commissioner is to reply, each Commissioner has one minute’s speaking time.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Primul lucru pe care doresc să îl remarc este că avem din nou pe agenda Parlamentului o oră şi jumătate pentru întrebările adresate Comisiei, ceea ce nu s-a mai întâmplat din luna aprilie, cu toate că este o procedură prevăzută de Regulament. Al doilea lucru este că timpul a fost deja scurtat cu o jumătate de oră. Al treilea lucru pe care îl remarc este că avem în faţa noastră doi distinşi reprezentanţi ai Comisiei Europene - e un semn bun, însă nu putem să le adresăm întrebări decât pe o temă foarte limitată. Nu ştiu, doamnă preşedinte, de ce aţi dat ca exemplu chiar agricultura. Întâmplător, pe mine mă interesează.

Timpul afectat întrebărilor este o formă de exercitare a controlului parlamentar asupra activităţii Comisiei, dar în această formulă nu este decât un simulacru.

 
  
MPphoto
 

  President. − We took note of your remark.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - Za uresničitev notranjega trga je izrednega pomena tudi uredba REMIT, ki smo jo sprejeli lani, in konec avgusta je bila delegacija Evropskega parlamenta na obisku na agenciji Acer, ki naj bi izvedla to obsežno nalogo implementacije uredbe.

Za to bo potrebovala ogromno človeških in finančnih virov in zaradi tega Evropsko komisijo sprašujem: Kaj meni o implementaciji REMIT, kako pomembna je za uresničitev notranjega trga? Kako, meni Evropska komisija, bo izgledalo delovanje trga brez ali le z delno implementacijo uredbe REMIT? Kako namerava poskrbeti za zadostne človeške in finančne vire? In nazadnje še sprašujem: kaj Evropska komisija meni o načelu, da mora biti proračun Evropske unije tak, da z njim redno in brez zamud uresničujemo vse že sprejete politične zaveze?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Binnenmarkt ist eine der beiden Säulen der Europäischen Gemeinschaft. Die eine war und ist die Friedensunion, die zweite ist der Binnenmarkt. Freizügigkeit für Waren und Güter, für Arbeitnehmer und Unternehmen, für Dienstleistungen in einem Umfeld von 500 Millionen EU-Bürgern. Strom und Gas sind spät geborene Kinder des Binnenmarkts. Für Lebensmittel, Textilien, Fahrzeuge, Elektrotechnik, Möbel, Finanzdienstleistungen haben wir seit über 60 Jahren einen Binnenmarkt. Für Öl und Kohle ebenso. Aber Gas und Strom sind spät gefolgt, 1996 und 1998. Seitdem arbeiten wir an der Umsetzung, an der Verwirklichung eines Binnenmarkts. Wir haben viel erreicht und wir haben noch einiges vor uns. Wir haben den Auftrag des Europäischen Rates, auch von Ihnen, den Binnenmarkt 2015 zu vollenden. Daran arbeiten wir mit Gesetzgebung, mit Binnenmarktpaketen, mit Kontrolle, der Kollege Almunia mit konkreter Betrachtung der Märkte, auch mit Verfahren gegen Marktteilnehmer. Dabei arbeiten wir hervorragend zusammen.

Klar ist – und damit schließe ich die erste Frage und ihre Antwort: Strom ist nicht ganz vergleichbar mit Lebensmitteln oder Autos. Und Strom und Gas benötigen Infrastruktur. Deswegen ist der Ausbau der Infrastruktur – Übertragungsnetze, Interkonnektoren, grenzüberschreitende Leitungen für Gas und Strom, moderne Leitungen – ein entscheidender Punkt, damit die Teilmärkte unserer 27 Mitgliedstaaten wirklich zu einem Gesamtmarkt zusammenkommen und darin auch die Marktregeln wie Wettbewerb, Transparenz, starke Verbraucherrechte und damit auch eine Steigerung der Versorgungssicherheit und vielleicht auch ein Druck auf den Preis erreicht werden können.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - Navezala bi se na svoje vprašanje, ki je bilo o implementaciji REMIT. Notranji trg mora biti implementiran do 2014, ne do 2015. In na tem notranjem trgu moramo narediti vse, da preprečimo zlorabe in da preprečimo goljufije. Gre torej za verodostojnost Evropske unije.

Acer trenutno, glede na trenutni predlog proračuna za naslednje leto, nima zagotovljenih sredstev niti za zadostne človeške vire, niti za nakup zadostne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Torej še enkrat bi res želela tu dobiti odgovor Komisije, kako si predstavlja, bo organiziran notranji trg, če ne bomo preprečili zlorab?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Wir haben die Agentur ACER in Ihrer Hauptstadt Ljubljana beauftragt, diese Aufgabe wahrzunehmen. Wir sind mit Abgeordneten des Parlaments, Ihren Kollegen, unter anderem Frau Hohlmeier, in Kontakt, damit durch entsprechende Anträge für den Haushalt die entsprechenden Planstellen und Mittel bereitgestellt werden, damit diese Agentur in Ihrem und unserem Interesse die Aufgabe umfassend wahrnehmen kann, und REMIT, d. h. Integrität und Transparenz der Energiemärkte in den nächsten Jahren auch umgesetzt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Naša úloha v oblasti energetickej účinnosti je v dnešných časoch hospodárskej krízy ohrozená. Ak však zlyháme v oblasti energetickej účinnosti, zlyháme aj v oblasti zmeny klímy, energetickej bezpečnosti, ekologického rastu či sociálnej ochrany.

A tu by som chcela upozorniť na jednu dôležitú skutočnosť. Je veľmi pravdepodobné, že ceny za jednotku energie budú aj ďalej rásť. Zvyšovanie cien za jednotku energie uprostred hospodárskej krízy bude mať však veľmi negatívny vplyv aj na domácnosti s nízkymi príjmami.

Chcela by som sa teda opýtať pána komisára, akým spôsobom pripravuje Komisia riešenie pre domácnosti s nízkymi príjmami ohľadom nárastu cien energií.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Wir glauben, dass der Binnenmarkt mit Wettbewerb von Anbietern und mit starken Verbrauchern ein wichtiger Beitrag ist, um Preise und Preissteigerungen in Maß und Proportion zu halten. Deshalb verfolgen wir eine Strategie der Diversifikation. Nehmen Sie einmal Gas: Der wichtigste Partner ist Russland, aber Russland hat kein Monopol. Und dort, wo Russland noch ein Monopol hat – Beispiel baltische Staaten –, schaffen wir durch Infrastruktur Wettbewerb.

Zweitens Norwegen, drittens Algerien, viertens fördern wir den Bau von LNG-Terminals und wir stehen auch Demonstrationsprojekten für shale gas in einigen Mitgliedstaaten offen gegenüber. Damit vermeiden wir, dass Monopolisten den Preis bestimmen. Damit erreichen wir, dass der Markt den Preis senkt. Energieeffizienz ist ebenfalls ein Mittel, um Energiekosten langfristig zu senken.

Zum Dritten: Die Mitgliedstaaten – nicht wir – sind für die Steuern verantwortlich. Es gibt eine europäische Mindeststeuer. Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten hat weit höhere Steuern. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, durch Steuersenkungen auch die Energiekosten für ihre Bürger abzusenken.

Letzter Punkt: Ausgaben für Strom und Wärme gehören zum Grundbedarf. Deswegen müssen die Mitgliedstaaten in ihrer Sozialpolitik, bei der Art und Weise, wie sie bedürftigen Menschen finanziell helfen, Kostensteigerungen bei Energie einstellen. In den europäischen Warenkorb gehört Energie genauso wie Wohnen oder Mobilität oder Lebensmittel. Von daher sind die Mitgliedstaaten gehalten, Jahr für Jahr die Energiekosten zu prüfen und entsprechende Anpassungen an ihre Sozialleistungen zugunsten ihrer bedürftigen Bürger durchzuführen.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Už len veľmi krátko. Pán komisár, niekoľkokrát ste spomenuli, že napriek snahe Európskej komisie sú to členské štáty, ktoré svojimi nástrojmi, či už daňovou politikou alebo sociálnou politikou, môžu vstupovať do cenotvorby aj v oblasti energetickej politiky.

Preto mám takú, v tejto chvíli možno skôr politickú, otázku do budúcnosti. Ako komisár zodpovedný pre túto oblasť, myslíte si, že by bolo vhodné, keby sme rýchlejšie smerovali k akejsi unifikácii, k tomu, aby existovala spoločná základňa pre určovanie napríklad daňovej politiky v oblasti energetickej politiky?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Frau Abgeordnete, wir werden noch im Herbst dieses Jahres eine Mitteilung zum Thema Binnenmarkt öffentlich vorstellen. Darin zeigen wir auf, wie weit der Binnenmarkt vollendet ist und wo wir weitere notwendige Maßnahmen sehen. Ich würde, um Ihre Frage konkret zu beantworten, eine weitere Annäherung und eine Harmonisierung der Energiesteuern sehr begrüßen. Allein, Sie wissen, die Harmonisierung des Steuerrechts bedarf der Einstimmigkeit, und Kollege Šemeta und die Kommission generell bemerken sehr oft, dass die Mitgliedstaaten auch sinnvolle Vorschläge für eine Harmonisierung des europäischen Steuerrechts nicht einstimmig befürworten. Deswegen werden wir auch in diesem Bereich langsam vorankommen. Aber nochmals: Ich würde eine Harmonisierung der Steuern auf Energie unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, the Commissioner referred to the Council’s deadline of the end of 2014. The internal energy market is a key priority in the Commission’s Energy 2020 strategy and in the Roadmap 2050.

Earlier this year the Commission sent reasoned opinions to 17 Member States for failure to implement the Third Energy Package. I would like to ask when the Commission intends to bring infringement proceedings. If the Third Package is about unbundling supply from transmission, will there be a fourth package on physical interconnection of the internal energy market?

Would the Commission at least guarantee that most of the EUR 9 billion foreseen for the energy schemes in the Connecting Europe Facility – if we get it – will be spent on electricity interconnection rather than on gas pipeline investments to the benefit of companies who made a combined profit of USD 180 billion last year?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Abgeordneter Watson, die Infrastruktur ist ein Schlüssel für den Binnenmarkt. Noch immer haben wir einige Mitgliedstaaten, die nur eine Zuleitung haben und von einem Lieferanten abhängen und den nicht auswählen können. Deswegen wollen wir, dass alle 27, bald 28 Teilmärkte in den nächsten Jahren integriert werden. Die Connecting Europe Facility mit 9,1 Milliarden in sieben Jahren für den Energiebereich ist dafür unser Instrument. Ich gebe Ihnen Recht, die Mehrzahl der Infrastrukturen muss von dem Markt und von den Netzbetreibern und über die Energiepreise finanziert werden. Eine Stromleitung von Rotterdam nach Köln bedarf keiner Kofinanzierung. Aber wenn Sie beispielsweise Malta mit Sizilien und Italien verbinden wollen – auf Malta ist die Zahl der Strom- und Gasverbraucher zu gering –, da bedarf es einer europäischen Kofinanzierung. Oder ein sinnvolles LNG-Terminal für einen Staat in der Ostseeregion, im Baltikum, oder die Integration von Zypern – in diesen Bereichen ist Kofinanzierung sinnvoll.

Wir haben von Ihnen, dem Parlament, vor vier Jahren vier Milliarden Euro bereitgestellt bekommen, für ein Krisenprogramm. Wir haben 60 Projekte kofinanziert und können Ihnen heute darlegen, dass wir mit 10-50 % Kofinanzierungsmitteln einige Interkonnektoren in Gang gesetzt haben, die ohne uns nicht oder später gekommen wären. Wir werden dem Parlament im Frühjahr unsere Prioritätenliste vorlegen, welche Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse, d. h. von Interesse für mehr als einen Mitgliedstaat wir sehen, um den Binnenmarkt zu vollenden. Dann entscheiden Sie, ob Sie diese wollen. Wir sind im Rat auf gutem Weg. Im Rat wird das Thema Connecting Europe Facility im Energiebereich schon jetzt weitgehend akzeptiert.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Madam President, I am grateful to the Commissioner for his answer and his recognition that it is only through interconnection that the market can properly work. Of course, interconnection also creates jobs in the European Union because we are the major – if not the only – manufacturers of the high-voltage direct current cables which are needed for such interconnection.

However, would the Commissioner not agree that it is, in a sense, crazy that we are spending millions of euros on solar power in Germany, Belgium and the United Kingdom and very little in southern Europe, where there is actually rather more sunlight? Therefore, can we expect the Commission to come forward with a Europe-wide renewables support scheme so that we can do exactly what he was talking about, namely connect Malta and Italy, with all of the potential that they have, for the generation of electricity from renewable energy?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Abgeordneter, Sie haben ja unsere Mitteilung zum Thema erneuerbare Energien vom Frühjahr dieses Jahres gelesen. Wir glauben, dass die nationalen Fördersysteme bei der Gründung der erneuerbaren Energien, namentlich Wind und Solarstrom, richtig gewesen waren. Aber es geht jetzt zunehmend um die europäische Koordinierung und Harmonisierung dieser Förderregeln.

Leider haben die Mitgliedstaaten bestehende Möglichkeiten bisher nicht genutzt. Ich nenne ein Beispiel: Wir bemühen uns, mit der griechischen Regierung jetzt erneut Helios-Projekte in Gang zu setzen, d. h. Photovoltaik und Solarparks in Griechenland, die anderen Mitgliedstaaten angerechnet werden, die also anderen Mitgliedstaaten für ihre Vorgaben, das 20 % Ziel zu erreichen, gutgeschrieben werden. Wir glauben generell, dass man nicht mehr 27 nationale Förderinstrumente halten kann, sondern dass das Ganze zunehmend europäisch werden muss.

Ein zweites Problem: Einige Mitgliedstaaten haben leider ihre Fördergesetze für den Aufbau erneuerbarer Energien rückwirkend oder aber abrupt beendet. Damit haben wir in einigen Mitgliedstaaten die Verletzung des Vertrauensgrundsatzes. Dies schafft keine Planungssicherheit und verstört Investoren. Das heißt, der Grundsatz, dass der, der investiert, wissen muss, wie die Förderung in den nächsten Jahren ist, sollte europaweit gelten und nicht verletzt werden, wie es in einigen Mitgliedstaaten in den letzten drei Jahren geschehen ist.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D). - Señora Presidenta, señores Comisarios, ciertamente el tercer paquete, una vez que se implemente en su totalidad, constituye un paso muy relevante para avanzar en la creación de un mercado interior.

Pero, señor Oettinger, como usted bien sabe, la adecuada implementación de la legislación pasa, sobre todo, por la existencia de operadores de infraestructuras realmente independientes, profesionales, sin intereses en otras partes de la cadena de valor. Además, es imprescindible que haya suficientes infraestructuras de interconexión entre los países.

En las circunstancias económicas actuales, el papel desencadenante de las inversiones no deberían ser solo las señales del mercado sino las necesidades reales de un sistema energético integrado.

¿Cómo piensa la Comisión asegurar que los operadores de infraestructuras estén verdaderamente comprometidos con el desarrollo de las redes y adopten la necesaria misión a largo plazo, tal y como se pensó en el tercer paquete?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − In unseren Binnenmarktpaketen spielen ja zwei Instrumente eine besondere Rolle. Erstens Unbandling – wie Sie es erwähnten –, die Trennung von Produktion und Vertrieb einerseits und Transport andererseits. Zweitens Third Party Access, d. h. die Öffnung von bestehenden Infrastrukturen, Stromleitungen, Gaspipelines für verschiedene Anbieter. Bei beiden Maßnahmen und bei beiden Paketen kommen wir gut voran. Wir sehen unsere erste Aufgabe nicht darin, die Mitgliedstaaten vor Gericht zu bringen. Unsere erste Aufgabe ist es, sie zu beraten, sie in der Umsetzung zu unterstützen. Ich kann sagen, dass die große Mehrzahl der Mitgliedstaaten sehr konstruktiv an der Umsetzung arbeitet und unsere Generaldirektion sie dabei fachlich unterstützt. Trotzdem leiten wir Verfahren ein. Wir haben verschiedenste Verfahren gegen verschiedene Mitgliedstaaten vor Gericht.

Der Kollege Almunia ist dann für die Marktbeobachtung zuständig. Sie haben in den letzten Tagen gelesen, dass gegen einen großen Marktteilnehmer eine vertiefte Prüfung stattfindet, ob er im europäischen Markt unsere Regeln einhält oder ob seine Lieferverträge gegen europäisches Recht verstoßen.

Letzter Punkt Interkonnektoren. Wir arbeiten mit ENTSO-E und ENTSO-G eng zusammen. Das sind die europäischen Vereinigungen der Übertragungsnetzbetreiber. Und wir haben konkrete Pläne in größeren europäischen Regionen, wie die Netze in den nächsten Jahren auszubauen sind. Gemeinsam mit der Connecting Europe Facility und unserer Prioritätenliste glauben wir, dass in den nächsten 5–10 Jahren der Ausbau von Gas- und Stromnetzen so geschieht, wie Europa mit Autobahnen und Schienennetzen, einem einheitlichen europäischen Luftraum oder unserer digitalen Welt für Kommunikation und Information der Binnenmarkt durch eine leistungsfähige Infrastruktur verwirklicht wird. Das Ziel haben wir auch für Gas und Strom.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión. − Señora Presidenta, ya que mi colega Oettinger se ha referido a las competencias en materia de buen funcionamiento del mercado, por medio de los instrumentos que dependen de mi responsabilidad directa, quiero repetir aquí, ante todos ustedes, en el Parlamento, lo que se ha hecho público días atrás en relación con la apertura de una investigación por posible violación del artículo 102 del Tratado respecto de determinadas actividades de la empresa Gazprom en, al menos, ocho Estados miembros de la Unión.

Si recuerdan ustedes, el año pasado se llevaron a cabo una serie de inspecciones en plantas que dependían de empresas que han suscrito contratos de largo plazo con Gazprom, o de empresas filiales o relacionadas con el grupo Gazprom. A la luz de las informaciones obtenidas en esas inspecciones, y también a raíz de la recepción de alguna queja de algún Estado miembro, la Comisión, a través de la Dirección General de Competencia, ha analizado rigurosamente todo ese asunto y ha concluido que hay serias dudas sobre posibles infracciones de la empresa Gazprom en el territorio de nuestro mercado interior en relación con tres aspectos, que tienen que ver con varios de los asuntos que han tratado ustedes en las preguntas anteriores y en el debate anterior.

En primer lugar, pensamos que hay serias dudas sobre una posible infracción respecto de la fractura del mercado, la fragmentación del mercado, con prohibiciones suscritas o incluidas en acuerdos celebrados por Gazprom en el territorio de la Unión Europea o con agentes operadores dentro del territorio de la Unión Europea; fragmentación del mercado consistente en la prohibición de exportaciones del gas recibido desde Gazprom a otros Estados miembros de la Unión Europea. Es una clarísima fragmentación del mercado interior.

Segunda objeción: la indexación de precios incluida en acuerdos de suministro de gas a largo plazo o en cláusulas similares, con efecto similar. Creemos que las condiciones que existían en el mercado del gas hace ya varias décadas han cambiado sustancialmente y están cambiando de manera rápida, en primer lugar, por la existencia de un mercado spot de gas natural y también por las condiciones cambiantes en el mercado global con el gas procedente de la técnica llamada fracking (fracturación) y el gas de esquisto. Eso lleva a que la justificación de la indexación de precios en los contratos a largo plazo ya no es la misma que en el pasado y no responde, según nuestro análisis, a los fundamentos del mercado, al juego entre oferta y demanda que debe existir en un mercado y que queremos que exista en nuestro mercado interior.

Y tercera objeción: pensamos que con algunas de las cláusulas o condiciones establecidas en esos contratos a largo plazo se crean barreras que dificultan que posibles competidores puedan operar en el mercado y se restringe la competencia, en particular a través, por ejemplo, de condiciones relativas a puntos de entrega del gas obligatorios para aquellos que suscriben un contrato de suministro.

En todo esto se basan nuestras opiniones. Por supuesto, lo que hemos hecho es abrir la investigación. Se ha notificado a la empresa Gazprom; se han enviado y se están enviando cuestionarios para recolectar información, no solo de la empresa Gazprom y de sus interlocutores aquí, en el territorio europeo, sino que también estamos dirigiéndonos a todos aquellos mayoristas en el mercado del gas o partes interesadas en el mercado del gas mayorista que puedan contribuir a que las reglas de la competencia del artículo 102 de nuestro Tratado se respeten plenamente.

Como saben ustedes, la responsabilidad de la Comisión en materia de política de competencia es aplicar y hacer aplicar los Tratados, en particular los artículos 101 y 102, con independencia de cuál sea la titularidad, la nacionalidad o la sede de las empresas que operan en nuestro mercado. No nos importa la nacionalidad de la empresa. Ni siquiera nos importa el accionariado de la empresa en el sentido de quiénes son los dueños o los accionistas de esa empresa, privados o públicos. Nos importa el impacto que tiene la actividad de una empresa en el mercado interior y, por ello, hemos abierto esta investigación, igual que hemos abierto tantas otras en el sector de la energía, de la electricidad, del gas, o en otros muchos sectores.

Creo que era importante aprovechar esta oportunidad para informar a sus Señorías, ya que, por otro lado, se han producido algunas declaraciones que tratan de desviar la atención sobre aquello que es nuestro único objetivo al abrir investigaciones antitrust: proteger el buen funcionamiento del mercado. Y en materia energética, es particularmente importante para todos nuestros ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Madam President, I have one question for Mr Almunia. I would firstly like to congratulate you on your actions against Gazprom. We cannot accept what they are doing and I think we should also largely ignore Mr Putin’s recent declaration. We have an internal market and they will have to abide by the rules.

Basically, power exchanges fix prices. In Germany there are some discussions and some studies that show the following. The prices on the power exchange in Leipzig have gone down over the last two or three years but the contracts, and the reduced costs for the companies and traders buying electricity on the power exchange, have not meant that these benefits have been passed on, particularly to smaller consumers. At the same time, when E.On and RWE presented their balance sheets this year we – and the media – discovered huge profits. Last year alone there were profits of EUR 3 billion plus. Some would argue that there is a strong connection between not passing on reduced prices on the Leipzig power exchange and the big benefits for larger – and perhaps also some smaller – companies.

Are you following this situation, and what can you do to ensure that smaller consumers also get the benefit of reduced prices on the power exchanges? Otherwise people will lose trust in the pricing.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. − Madam President, I fully agree with Mr Turmes’s analysis of the key role that power exchanges play in the electricity market. We carried out this year – I cannot remember when, I think it was February – inspections on a list of operators in this market.

We are working with information we collected through these inspections. I cannot tell you any more, though, because we are still dealing with this issue. In the coming weeks some information should be published on what our next steps will be in this regard.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Fru Formand! Det er tydeligt for enhver, at vi mangler investeringer i infrastruktur, altså energiinfrastruktur. Vi ved godt, at finansiering altid er det helt store problem. Jeg tror faktisk, at vi kan skabe en øget investeringslyst hos bl.a. vores pensionskasser i Europa ved at justere retningslinjerne omkring ejerskabsforholdene. Jeg vil gerne være helt klar i mælet og sige, at jeg er en stor fortaler for unbundling og liberalisering i energisektoren. Men hvis vi kan skabe flere investeringer uden at gå på kompromis med konkurrencesituationen, så er det måske en god idé at gøre det. Er Kommissionen åben over for en sådan tilpasning af reglerne, og hvordan kan det lade sig gøre i praksis?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Wir werden in unserer Binnenmarktmitteilung auch darauf eingehen. Wir glauben, dass die europäische Gesetzgebung keiner generellen Änderung bedarf. Unbundling, die Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetreiber: Die Maßnahmen sind getroffen. Jetzt geht es darum, dass die nationale Regulation genügend Anreize bietet und dass die Energiepolitik genügend Planungssicherheit bietet.

Wir werden dann Investoren bekommen, wenn Investoren wissen, dass eine Pipeline oder ein Übertragungsnetz notwendig ist, im europäischen Markt Sinn hat und wenn die Rendite ausreichend fair ist. Wir haben Gespräche mit der europäischen Versicherungswirtschaft. Gerade Lebens- und Rentenversicherungen sind ideale Partner in langfristigen Investments, denn sie brauchen für ihre Versicherungskunden langfristige, risikoarme Anlagen und eine mittlere Rendite.

Es gibt ein einziges Problem: Unbundling. Eine Reihe von Unternehmen der Versicherungswirtschaft hat uns gesagt, dass sie Aktienpakete in der Energieerzeugung halten, meinetwegen 5 % bei ENEL oder ENI oder RWE oder anderen, und deswegen rein formal nicht in Netze investieren dürfen. Klar ist: Unsere Unbundling-Politik wollte die Geschäftsinteressen der Erzeuger von den Geschäftsinteressen der Transporteure trennen. Wenn jemand nur eine Finanzbeteiligung von 3 % oder 5 % an einem Energieerzeuger hält, ist er nach meiner Überzeugung trotzdem in der Lage, im Netz zu investieren. Da bedarf es einer pragmatischen Auslegung, daran arbeiten wir.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Tak til kommissæren for dette svar. Det er jo netop én af problemstillingerne, at en pensionskasse, der er ude for at varetage lønmodtageres opsparinger, både kan investere i et produktionsselskab og i et distributionsselskab. Jeg er meget glad for at høre denne klare, kontante melding, og jeg synes, at det er meget positivt.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Unul dintre obiectivele realizării pieţei interne în domeniul energiei este reducerea sărăciei energetice şi creşterea accesibilităţii tuturor cetăţenilor la energie, în special la electricitate şi gaz. Datorită crizei economice, populaţia Uniunii este mai săracă, iar realizarea marilor infrastructuri energetice este întârziată. Care este, deci, impactul implementării acquis-ului comunitar în domeniul energiei asupra reducerii riscului sărăciei energetice în Uniunea Europeană?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Ich glaube generell, dass unsere Aufgabe darin besteht, steigende Armut, sinkende verfügbare Nettoeinkommen der europäischen Bürger zu vermeiden. Ich glaube, dass unsere gemeinsame Arbeit in den nächsten Jahren wieder zu Wachstum, zu mehr Beschäftigung und auch zu Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten, ihrer Bürger, ihrer Unternehmen, ihrer Wirtschaft führen kann.

In Sachen Energie: Zum einen sind wir als Kommission dabei, den Markt zu kontrollieren, Monopole zu vermeiden oder zu zerstören, Wettbewerb zu fördern, Verbraucherrechte zu stärken. Wir haben in London jedes Jahr eine große Konferenz, in der es nur um Verbraucherrechte geht, also um die Position des kleinen Strom- oder Gas- oder Wärmeverbrauchers gegenüber seinem Vertragspartner in einem offenen Markt.

Abschließend: Der Haushaltsvorschlag der Kommission zu den Jahren 2014-2020 hat einen Schwerpunkt im Energiebereich. Wir werden öffentlich mit europäischen Mitteln Energieforschung betreiben und damit den Verbraucher entlasten. Wir wollen Infrastrukturen kofinanzieren – Connecting Europe Facility – mit 19,1 Milliarden aus europäischen Haushaltsmitteln, die damit den Strom- und den Gasverbraucher entlasten, und wir wollen Energieeffizienz kofinanzieren, indem unsere Strukturprogramme einen Schwerpunkt in der Sanierung von europäischen Gebäuden sehen mit dem Ziel einer höheren Energieeffizienz und damit einer langfristig geringeren Stromrechnung, egal ob für Schule, Kindergarten oder Altenheim, egal ob für privates Wohnhaus oder für öffentliche Infrastruktur.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Vom urmări cu atenţie aceste dezvoltări.

Aş vrea să vă mai întreb care este stadiul implementării reţelelor inteligente de transport al electricităţii, aşa-numitul Smart Grid, care sunt perspectivele de finanţare în viitorul cadru financiar multianual, în afara mecanismului Conectarea Europei şi, ultimul lucru, având în vedere că zona Balcanilor se confruntă cu o penurie de energie, cum are în vedere Comisia cooperarea internaţională pentru furnizarea energiei necesare acestei regiuni?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Unsere europäische Energiegemeinschaft ist ja gerade ein Angebot an die Länder des ehemaligen Jugoslawien, an alle Länder im Westbalkan. Sie sind Mitglied dort. Serbien wird übrigens im nächsten Jahr die Präsidentschaft übernehmen. Das heißt, das größte Land auf dem Westbalkan führt die Energiegemeinschaft an. Dort sind wir mit guten Erfolgen dabei, den europäischen Energiebinnenmarkt jenseits von EU-27 in Nachbarländer zu bringen, und dies zum Vorteil aller Bürger innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

Wir fördern aus dem europäischen Haushalt nur Infrastrukturen, die mehr als einem Mitgliedstaat zum Vorteil gereichen. Warum? Nach dem Grundgedanken der Subsidiarität sagen wir, dass dort, wo ein Verteilnetz – ein smart grid – dem Bürger vor Ort aber nur in einem Mitgliedstaat dient, dies Sache des Mitgliedstaats und des regionalen Marktes ist. Was wir tun ist, zu standardisieren. Gemeinsam mit unseren Partnern in der europäischen Energiewirtschaft und in der Elektroindustrie sind wir dabei, für smart grid und smart meter zu einheitlichen europäischen Standards zu kommen. Dies dient dem Binnenmarkt und dient dann auch mit höheren Volumina und einer damit verbundenen möglichen Kostensenkung dem Verbraucher. In unserem Haushalt sind bisher Fördermittel für Verteilnetze in der Region nicht vorgesehen.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR). - To będzie bardzo precyzyjne pytanie. Chciałbym zapytać, czy zgodnie z protokołem francusko-rosyjskiego posiedzenia rządowego z listopada 2011 r. Rosja faktycznie przedstawiła Komisji Europejskiej projekt umowy dwustronnej, która by wyłączała spod zasad wspólnego rynku – spod trzeciego pakietu liberalizacyjnego w dziedzinie energii – rosyjskie gazociągi eksportowe. Czy Komisja Europejska otrzymała projekt takiej umowy? Czy Komisja Europejska otrzymała tego typu postulat, zgłoszony np. do negocjacji umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Rosją? I czy Komisja Europejska przekazała projekt tej umowy państwom członkowskim do konsultacji?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Mir ist eine derartige Übereinkunft nicht bekannt. Aber selbst wenn sie bestünde, wäre sie nicht relevant. Für das europäische Binnenmarktrecht im Energiebereich gelten europäische Regeln und nicht bilaterale Abkommen eines Mitgliedstaates mit einem Drittstaat. D. h. ich kann Ihre Vermutung nicht bestätigen, aber selbst wenn, wäre es für mich nicht relevant.

Wir legen im Bereich Gasleitungen immer fest, wo der Eintrittspunkt in den europäischen Markt ist. Beispiel Nord Stream. Ab wann gilt europäisches Binnenmarktrecht? Und die Zuleitungen in die Teilmärkte Europas unterliegen dann dem von Ihnen beschlossenen europäischen Binnenmarktrecht. Es kann Ausnahmen geben, aber im Regelfall gilt Third Party Access: Zutritt zu jeder Pipeline für jedermann, und es gilt unbundling, d. h. Unabhängigkeit des Gasnetzbetreibers von Gasproduzenten und von Gasnutzern, damit sie einen hohen, objektiven Part in diesem Energiegeschäft spielen.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR). - Moje pytanie dotyczyło projektu umowy międzynarodowej. Umowa międzynarodowa – wobec prawa wtórnego Unii Europejskiej – jest w oczywisty sposób aktem wyższego rzędu prawa międzynarodowego. Chciałem spytać w takim razie, czy może Pan zaprzeczyć, że strona rosyjska zgłasza postulat wyłączenia przez prawo międzynarodowe rosyjskich gazociągów eksportowych w swoich kontaktach z Unią Europejską?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Ich habe nicht die Absicht, vor dem Parlament zu leugnen. Klar ist, die russischen Partner haben andere Interessen als wir. Sie begreifen unsere Binnenmarktregeln sehr gut. Sie akzeptieren sie nicht wirklich. Die russischen Partner haben eine andere Kultur als wir. In allen Gesprächen mit den russischen Partnern legen wir auf die umfassende Geltung unserer Binnenmarktregeln großes Gewicht. Sie können davon ausgehen, dass die Kommission geltendes Recht gegenüber jedem Drittstaat – egal ob Russland, Norwegen, Algerien – auch einhält und auf die Einhaltung durch den Drittstaat pocht.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Spustením prevádzky nového plynovodu cez Baltské more Nord Stream sa mierne odľahčila kapacita plynovodu Ost Stream prepravujúceho plyn z Ruska do západnej Európy cez strednú Európu. V súčasnosti je objem plynu prepravovaného jeho potrubiami na úrovni asi 60 % jeho maximálnych možností. Uvoľnených 40 % kapacity tohto potrubia by tak dnes mohlo pomôcť zásobiť priemyselné oblasti Rakúska a severného Talianska lacnejším ruským plynom, ak by sa podarilo vybudovať krátke prepojenie plynovodu zo Slovenska do Rakúska.

Preto sa pýtam pána komisára Oettingera, akými aktívnymi opatreniami je Komisia pripravená podporiť takýto projekt vylepšenia efektívneho využitia energetickej siete Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Nord Stream ist ein Projekt mit zwei Pipelines, die zweite wird in wenigen Wochen eingeweiht. Dann werden bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus russischen Quellen über Nord Stream nach Europa kommen, das heißt etwa 10 % unseres gesamten EU-Gasverbrauchs pro Jahr. Von Greifswald-Lubmin, einem deutschen Ort an der Ostsee, an dem die Nord Stream-Pipeline endet, gehen Zuführungsleitungen in die zentraleuropäischen Märkte. Für die gilt Binnenmarktrecht. Da sind wir in sensiblen Verhandlungen mit den russischen Partnern, wie weit hier Third Party Access zu gelten hat.

Entscheidend ist, dass Gas – egal woher – jedem europäischen Bürger zugute kommt. Das heißt, wir brauchen ein funktionierendes innereuropäisches Gasnetz mit reverse flow und mit der Möglichkeit, von jedem Teilmarkt zu jedem anderen zu transportieren. Der Nord-Süd-Link zum Beispiel von der Ostsee bis nach Kroatien, ein Projekt, das wir derzeit planen, ist dafür ein wichtiger Beitrag. Interkonnektoren zwischen den Mitgliedstaaten sind ein zweiter Beitrag. Die Mischung aus Binnenmarktregeln und Infrastruktur führt dazu, dass wir mittelfristig auch gleichberechtigte Verbraucher und vergleichbare Gaspreise in ganz Europa haben und es nicht zu unterschiedlichsten Gaspreisen zwischen Litauen/Lettland einerseits und Frankreich/Deutschland andererseits kommt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Pýtal som sa trocha ináč, možno to bolo spôsobené aj prekladom: Či je ochotná Komisia podporiť aj prepojenie medzi Slovenskom a Rakúskom z Eustreamu na rozvodné siete v Rakúsku a severnom Taliansku, aby sa skrátila táto prepravná vzdialenosť tohto plynu, pretože kapacity Eustreamu v súčasnosti takéto prepojenie umožňujú zásobiť.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Diese Pipelines sind im europäischen Interesse. Deswegen unterstützen wir sie. Ob dafür eine finanzielle Unterstützung notwendig wird, hängt von zwei Faktoren ab. Erstens: Welche Kosten verursachen sie und sind sie zumutbar für den Gasverbraucher? Können sie im Markt durch Transportgebühren finanziert werden oder bedarf es einer Kofinanzierung durch die Europäische Union? Zweitens: Sie ist möglich, wenn das Parlament in den nächsten Wochen den siebenjährigen Finanzrahmen beschließt und Connecting Europe Facility im Energiebereich mit 9 Milliarden Euro unterstützt. Dann bin ich handlungsfähig und gerne zu Gesprächen mit den jeweiligen Energieministern und den Übertragungsnetzbetreibern von ENTSO-G bereit.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Commissaire, pour créer de la concurrence, dont je suis, en principe, partisan, la législation européenne a imposé le découplage entre les opérateurs de réseaux et les fournisseurs d'énergie.

Ma question est la suivante: avez-vous déjà un bilan sérieux, précis et chiffré des avantages supposés dont auraient bénéficié les consommateurs? Je parle en termes de prix et aussi en termes de satisfaction de la clientèle.

Permettez-moi une anecdote personnelle: à mon domicile, j'ai été, récemment, victime de graves dommages dus à des surtensions. Là où il n'y avait qu'un opérateur unique, qui agissait gratuitement parce qu'il s'occupait en même temps du réseau, l'opérateur du réseau et le fournisseur d'énergie se renvoient maintenant la balle dans mon pays, la France, où les choses étaient tout de même beaucoup plus simples auparavant.

Voici ma question: avez-vous lancé une procédure d'enquête de satisfaction des consommateurs en termes de prix, de prestations de services et de maintenance?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Der Energiekunde, in dem Fall der Stromkunde, ist dann zufrieden, wenn erstens Stromunterbrechungen nicht stattfinden oder denkbar selten sind. Man kann sagen, dass in Europa das Thema Stromunterbrechung eine weit geringere Rolle spielt und die Stabilität, die Versorgungssicherheit, weit eher gewahrt ist als zum Beispiel in vielen Ländern Asiens oder auch in den USA. Wir haben mehr Stromversorgungssicherheit als die Amerikaner in Detroit oder in Los Angeles.

Zweitens ist der Kunde zufrieden, wenn der Preis vertretbar ist. Wir haben den Nachweis, dass durch die Marktöffnung, durch Wettbewerb, durch Binnenmarktregeln die Preisentwicklung der letzten Jahre weniger ansteigend war, als wenn es Monopole gäbe, bei denen der Stromverbraucher seinen Stromlieferanten nicht wechseln kann. Transparenz, d. h. die Kenntnis von Stromanbietern und ihren Preisen und Vertragskonditionen, gehört dazu.

Drittens: Viele Bürger – nicht alle – sind als Stromverbraucher auch an anderen Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz interessiert. Auch dafür arbeiten wir, und wir glauben, dass daher der Binnenmarkt und unsere europäische Energie- und Klimaschutzpolitik dem Verbraucher geholfen hat und die weitere Vollendung ihm weiter helfen wird.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión. − Señora Presidenta, quería completar muy brevemente la respuesta de mi colega Günther Oettinger porque, pensando en los usuarios de electricidad y, en particular, en los ciudadanos y en las familias, obviamente desde el punto de vista de mis responsabilidades como Comisario de Competencia, he instruido a mis servicios para hacer un seguimiento muy estricto y continuo de la situación del mercado de electricidad y de otras fuentes energéticas.

Si recuerdan sus Señorías, hubo una encuesta de sector hace unos años, cuando la Comisaria de Competencia, era Neelie Kroes; desde entonces, se han llevado a cabo toda una serie de actuaciones a tenor de lo que analizamos a raíz de aquella encuesta.

En el caso francés, en particular, ha habido decisiones que contribuyen a un mejor funcionamiento del mercado, aunque es obvia la concentración de ese mercado, con un operador principal extraordinariamente poderoso, y le puedo decir a su Señoría que, en estos momentos, seguimos, en particular, algunas de las actuaciones de ese operador en el mercado.

No puedo desvelar cuáles, ni hasta qué punto han llegado nuestras investigaciones, pero tengan ustedes la seguridad de que no nos olvidamos de los usuarios y, en particular, de los ciudadanos usuarios de electricidad, ni en los antiguos Estados miembros, respecto de los que la Comisión ya adoptó decisiones en materia de competencia en relación con alguno de sus operadores más importantes, a raíz de aquella encuesta de sector, ni últimamente en los Estados miembros que accedieron a la Unión en 2004 y en 2007, en los que también hemos abierto investigaciones y estamos trabajando en varios casos.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Oui, j'interviens très brièvement pour dire simplement qu'il ne me semble pas qu'il y avait plus de coupures avant, quand l'opérateur était unique. Je peux dire à M. le commissaire Almunia que, auparavant, cet opérateur était responsable. Maintenant qu'il a éclaté entre deux entités distinctes, quand il y a un problème de maintenance, les deux entités – fournisseur d'énergie et opérateur du réseau – se renvoient la balle en affirmant que la responsabilité du problème appartient à l'autre. C'est une réelle gêne pour les consommateurs.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, vice-président de la Commission. − Il est vrai que plusieurs autorités sont chargées de veiller à ce que les normes européennes visant à réglementer tant le secteur électrique que celui de la concurrence s'appliquent comme nous l'avons voulu, de manière à avoir des effets positifs sur le marché. L'autorité française de l'énergie, bien sûr, et l'autorité française de la concurrence, exercent ces responsabilités sur le marché français. La Commission, par le biais de mon collègue Oettinger, en particulier, est quant à elle chargée de faire appliquer la directive. Ainsi, plusieurs procédures ont été lancées quand on s'est aperçu, à la Commission, que la directive – en particulier, le troisième paquet – n'était pas appliquée par les États membres.

Chaque fois que cela sera nécessaire, des enquêtes seront ouvertes et des décisions seront prises sur la base des articles 101 et 102 du traité en matière de concurrence, chaque fois que l'on considérera que les règles du traité ne sont pas appliquées ou que les opérateurs ne les appliquent pas sur ce marché.

Comment travaillons-nous dans le secteur de la concurrence? Nous ouvrons parfois des enquêtes de notre propre initiative. Nous recevons un certain nombre d'informations extrêmement utiles des usagers – citoyens ou entreprises.

Par conséquent, si vous disposez d'informations dont vous estimez qu'elles doivent être connues des autorités de la concurrence, de la DG concurrence ou de moi-même, parce qu'elles sont susceptibles de déboucher sur l'ouverture d'une procédure dans le domaine qui est de ma responsabilité, je vous remercie de bien vouloir me les communiquer.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - šiandieną, ką tik neseniai susipažinome su pateikta gerb. komisaro Almunia informacija, kad duomenys arba informacija savalaikiai ir teisingai yra labai svarbi. Mūsų pagrindinis tikslas – trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas. Tačiau rytoj mes balsuosime už kita dokumentą, kuris vadinasi „Keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas“, kuriame yra palikta laisva teisė valstybėms narėms ir įmonėms teikti informaciją apie tarpusavio susitarimus. Tai mano klausimas būtų toks: ar palikta tokia galimybe iš viso nesusilpnins trečiojo energetinio paketo įgyvendinimo ir tuo pagrindu nebus iškreipta vidaus rinka Europos Sąjungoje viduje?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Wir glauben, dass die morgen zu beratende Energieaußenpolitik keine negativen Auswirkungen auf die Binnenmarktentwicklung haben wird. Wir glauben, dass wir zu Drittstaaten – namentlich zu Lieferstaaten – eine gewisse gemeinsame europäische Strategie brauchen, weswegen uns die Offenlegung von Staatsverträgen, d. h. von Verträgen zwischen Drittstaaten und Mitgliedstaaten wichtig ist. Was wir nicht haben wollen und auch nicht fordern, ist die Offenlegung von konkreten privatwirtschaftlichen Verträgen – Preise, Mengen, Konditionen –, es sei denn, sie widersprechen dem Binnenmarktrecht. Aber dann und nur dann sind Untersuchungen notwendig, wie Kollege Almunia vor einer halben Stunde ausgeführt hat. Aber die generelle Offenlegung von privatwirtschaftlichen Verträgen halten wir nicht für geboten.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - ačiū labai už atsakymą.

Kitas mano klausimas: mūsų pagrindinis tikslas yra siekti kuo mažesnės priklausomybės nuo trečiųjų šalių, ir tai priklauso nuo energetinio balanso. Koks Jūsų šiandieną požiūris į atominės energetikos vystymą, todėl kad šita energijos rūšis kaip tik galėtų pačiu greičiausiu būdu ir efektyviausiu būdu spręsti į teigiamą pusę energetinio balanso, lyginant su trečiosiomis šalimis, ypatingai su Rusija, klausimą?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Wir haben verschiedene Rechtsgrundlagen für unsere Europäisierung der Energiepolitik. Zum einen noch immer als Primärrecht den Euratom-Vertrag, zum anderen den Vertrag von Lissabon mit einem eigenen Abschnitt für die Europäisierung der Energiegesetzgebung, zum dritten unsere allgemeinen Binnenmarktregeln, die für Öl und Kohle seit Jahrzehnten gelten und für Gas und Strom seit 15 Jahren in der Umsetzung sind. Und dann haben wir die zwanzig 2020-Ziele verbindlich als Energie- und Klimaschutzpolitik. Eines haben wir nicht, die Entscheidung über die Technik. Also die Frage Kernkraft ja oder nein, oder Kohle, wenn ja, wie viel und wie lange, oder erneuerbare Energien über das verbindliche europäische Ziel hinaus, also mehr als 20 % – dies ist alles Sache nationaler Regierungen und Parlamente. Dies respektieren wir.

Wir werden Ihnen in wenigen Wochen unseren umfassenden Bericht über unsere Stresstests vorlegen, der über Standards, Stärken, Risiken der über 130 Kernkraftwerke in der EU plus unserer Partner in der Ukraine und in der Schweiz eine umfassende Information und auch Vorschläge oder aber Forderungen für Nachrüstung, für höhere Standards liefern wird. Dazu werden wir eine Debatte führen. Aber die Entscheidung am Ende wird dann Sache der nationalen Regierungen und Parlamente bleiben.

Wir haben derzeit etwa 30 % Kernkraft im europäischen Strom-Mix. Nach unseren Untersuchungen wird dieser Prozentsatz vielleicht leicht sinken, aber in etwa bleiben, weil es neben Stilllegungen und Ausstiegsstrategien auch Planungen und Baumaßnahmen für neue Kernkraftwerke gibt. Die Entscheidung darüber respektieren wir. Da leben wir europäisch multikulturell: Italien mit dem Referendum kein Kernkraftwerk zu bauen, Deutschland mit der Entscheidung, in zehn Jahren auszusteigen, Polen mit zwei Kraftwerksplanungen, das Vereinigte Königreich mit der Absicht, den Anteil der Kernkraft im Strom-Mix von 25 auf 60 % zu steigern und Frankreich mit dem Wahlgewinner Hollande, der langfristig bis 2025 den Anteil an Kernkraftstrom von heute 76 auf dann 50 % senken will.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Panie Komisarzu! Mam jedno ważne pytanie. Gaz łupkowy ma być zawarty, jeżeli będzie go dużo, w koszyku energetycznym. Wiele krajów zakłada plany zwiększenia wydobycia gazu łupkowego. Jednocześnie wielu komisarzy zleciło ośrodkom różne badania dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem technologicznym oraz z wpływem na środowisko stosowanych technologii wydobywczych gazu łupkowego. Chciałabym dowiedzieć się, jak wygląda dobór tych ośrodków badawczych, bo wyniki często wzajemnie się wykluczają. Jeden ośrodek bardzo pozytywnie ocenia technologie wydobywcze gazu łupkowego, natomiast inny wręcz przeciwnie – mówi o bardzo wielkim niebezpieczeństwie związanym ze stosowaną technologią.

Następne pytanie, które chciałabym zadać, dotyczy ETS-u. Nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów. My jednak – jako Europa – tkwimy przy tym systemie. Chciałabym się dowiedzieć, co dalej z ETS-em.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − In Sachen ETS ist die Kollegin Hedegaard in der Kommission federführend. Wir halten ETS für eine marktwirtschaftlich sinnvolle Lösung, um CO2-Emissionsreduktion zu erreichen, und wir werden im nächsten Jahr in die Regelphase gehen. Jetzt haben wir ein Problem: Durch die Stagnation der Wirtschaft, durch die Krise, ist der CO2-Preis nicht mehr wie langjährig bei 14-18 Euro, sondern bei 6-8 Euro angelangt. Damit entsteht kein Preissignal. Deswegen überlegen wir, ob wir gewisse CO2-Emissionsrechte, gewisse Mengen, auf Zeit vom Markt nehmen, um so eine gewisse Steigerung des Marktpreises zu erreichen. Eine Entscheidung dafür und dazu fällt in der Kommission in den nächsten Wochen.

Das externe Problem ist, dass CO2 und ETS in keiner anderen Weltregion anerkannt oder übernommen werden. Das heißt, ein Weltmarkt für CO2-Emissionen entsteht bisher nicht.

Zum ersten Thema, Schiefergas: Schiefergas hat in den USA den Weltmarkt für Gas völlig verändert. Die Amerikaner waren früher große Gasimporteure – LNG-Gas –, sind heute weitgehend energieautark im Gasbereich und haben einen Kostenfaktor: Gas kostet in den USA nur noch 30 % des Gaspreises in den europäischen Märkten.

Wir haben letzte Woche drei Studien zum Thema shale gas und Umweltverträglichkeit und Risiken vorgestellt. Wir arbeiten hier eng zusammen: Kollege Potočnik, Kollegin Hedegaard und meine Person. Wir begleiten Demonstrationsprojekte. Wir finden es gut, dass in wenigen Mitgliedstaaten Demonstrationsprojekte erprobt werden. Im Augenblick glauben wir, dass es für europäische, weitergehende, verbindliche Regeln zu früh wäre. Generell glauben wir, dass shale gas im europäischen Gasmarkt eine ergänzende Rolle spielen kann, aber keine ersetzende Rolle spielen wird. Auch langfristig werden wir konventionelles Gas aus Drittstaaten benötigen. Shale gas wird eine ergänzende Funktion, aber nicht eine Ersatzfunktion ausüben.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Dziękuję za odpowiedź. Chciałabym się jednak dowiedzieć czegoś na temat niezależności tych ośrodków badawczych. Ponieważ z informacji, które uzyskaliśmy w naszej komisji, wynika, że wiele ośrodków reprezentowało określonych producentów, np. urządzeń energii odnawialnej. Trudno oczekiwać, żeby ich wystąpienia i wyniki ich badań były bardzo neutralne. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy nie lepiej by było, gdyby ośrodki badawcze właśnie ze Stanów Zjednoczonych przekazywały informacje dotyczące technologii i metodologii wydobywczej związanej z gazem łupkowym, a nie ośrodki, które mają określony interes w tym, żeby promować dane metody.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Es gibt eine Vielzahl von Studien zum Thema Schiefergas. Und sicher sind zum Teil die Auftraggeber auch im Markt und damit nicht unbedingt völlig unabhängig. Unsere Forschungsdienste sind ebenfalls tätig. Wir behaupten, dass die Kommission unabhängig ist und unsere Fachleute losgelöst von Marktinteressen arbeiten.

Ein weiterer Punkt: Die erneuerbaren Energien sind eigentlich kein Gegner, sondern ein Partner von Gas. Strom aus Sonnen- und Windenergie bedarf ergänzender Stromproduktion, und Gas ist der natürliche Partner. Ob das Gas dann aus Russland, Norwegen oder Algerien kommt oder aus unseren Gesteinsformationen, ist eigentlich dem erneuerbare Energien-Partner eher egal.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia de Campos (S&D). - Comissário Oettinger, tendo em conta aquilo que conhecemos sobre a aplicação do terceiro pacote - e parte desta questão já foi discutida hoje - no que diz respeito ao atraso na transposição das suas diretivas, e ao que parece a última informação de que disponho é de que 18 Estados-Membros foram notificados - provavelmente esta informação já está desatualizada por falta de transposição -, a pergunta que lhe ponho é: Como encara a possibilidade de, na legislação que está a ser preparada, nomeadamente sobre as redes transeuropeias, se incluir um dispositivo, um incentivo, que condicione uma condicionalidade para a apresentação de PCIs, de projetos de interesse comum, ou que a condicione ao cumprimento, pelos Estados-Membros, das obrigações decorrentes do terceiro pacote, ou, pelo contrário, entende que isto é um mecanismo extravagante e que deve ser deixado apenas aos mecanismos regulares da concorrência (artigo 101.°) e seus sucedâneos, toda a intervenção nesta matéria.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Abgeordneter, wir haben bei den Binnenmarktpaketen in der Umsetzung in das Recht der Mitgliedstaaten die gleichen Probleme, die auch in anderen Rechtsgebieten bestehen. Das ist kein besonderer Energiefall, das trifft im Bereich Verbraucherschutz, Wirtschaft wie auch im Bereich anderer Sektoren des Binnenmarktes genauso zu. Ich glaube nicht, dass wir, wenn Mitgliedstaaten verspätet EU-Recht umsetzen, den europäischen Haushalt als Strafe anwenden sollten. Wir glauben, dass unsere Vertragsverletzungsverfahren erfolgreich sind und wir in den nächsten Jahren erleben werden, dass das Binnenmarktrecht im Energiebereich 1:1 in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Die Mehrzahl der Minister ist sehr konstruktiv. Allerdings ist oft in den Parlamenten unserer Mitgliedstaaten die Bereitschaft zur Umsetzung eher zurückhaltend.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia de Campos (S&D). - A boa vontade da Comissão e a tolerância, o espírito de tolerância que tem existido nessa matéria, mas a questão é de saber se, estando em preparação legislação que pode introduzir uma condicionalidade adicional e muito mais forte, entende que essa condicionalidade é um instrumento abusivo ou acha que essa condicionalidade seria aceitável?

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Ich würde mir wünschen, dass unsere Vertragsverletzungsverfahren vor Gericht schneller behandelt werden können. Weitergehende Instrumente brauchen wir nicht. Wir werden in der Binnenmarktmitteilung aufzeigen, dass wir in der Umsetzung unserer Binnenmarktpakete in den Mitgliedstaaten gut vorankommen.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes Question Time.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  President. − Colleagues, can I first of all share the joy at the liberation from the Ethiopian authorities of two Swedish journalists, Johan Persson and Martin Schibbye, who have been pardoned together with others, and safely reached Sweden during the night. I think Ms Corazza Bildt has something to say about that.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I should truly like to thank you for that announcement. This is a great day for the people of Sweden. Now Johan and Martin are free. We wish to thank all colleagues for the solidarity and support they have shown. Johan and Martin, together with others who had been in prison in Ethiopia, have been pardoned. They arrived safely home this morning. Now of course we all hope for the liberation of all journalists imprisoned throughout the world.

(Applause)

 

7. Composizione del Parlamento: vedasi processo verbale
Video degli interventi

8. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare: vedasi processo verbale
Video degli interventi

9. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Video degli interventi
MPphoto
 

  President. − I have received from the S&D Group requests for appointment to committees. The list of these requests will be published in the Minutes of this sitting. Unless objections are raised before the approval of the Minutes the appointments will be deemed to have been approved. They are: to the Committee on Foreign Affairs, Sophocles Sophocleus, and to the Committee on Security and Defence, Sophocles Sophocleus.

We have a point of order from Mr Hartong.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Elf jaar geleden is er een aanslag gepleegd door islamitische terroristen op de vrijheid van het westen, en met name op onze Amerikaanse collega's. Ik zou het enorm waarderen om een moment van stilte in acht te nemen, om de bijna drieduizend slachtoffers van die aanslag te herdenken. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you for that, Mr Hartong. It is not on our agenda but I think it would be appropriate for the House to rise in memory of the victims of 9/11.

(The House rose and observed a minute’s silence)

 

10. Turno di votazioni
Video degli interventi
MPphoto
 

  President. − The next item is the vote.

(For the results and other details on the vote: see Minutes)

 

10.1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (votazione)

10.2. Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/017 ES/Aragon (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (votazione)

10.3. Efficienza energetica (A7-0265/2012 - Claude Turmes)

10.4. Revoca dell'immunità parlamentare di Jaroslaw Leszek Wałęsa (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (votazione)

10.5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (votazione)

10.6. Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (votazione)

10.7. Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (votazione)

10.8. Normalizzazione europea (A7-0069/2012 - Lara Comi) (votazione)
 

- Before the vote

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà un intervento molto rapido.

Nel ringraziare sinceramente tutti i relatori ombra, la Commissione e il Consiglio, vorrei però dedicare questo regolamento a un amico, un funzionario della delegazione della Rappresentanza italiana che è deceduto nel corso dei lavori sulla standardizzazione.

A nome di tutti, dedico quindi questo regolamento ad Alberto Normand, le cui qualità umane e professionali erano al di sopra di ogni standard.

 

10.9. Identificazione elettronica dei bovini (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (votazione)
 

Before the vote on the legislative resolution:

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie, rapporteure. − Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir ne pas mettre aux voix la proposition finale afin de laisser la négociation ouverte. Nous y reviendrons ultérieurement.

 
  
 

(The request to refer the report back to committee was accepted)

 

10.10. Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (votazione)

10.11. Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (votazione)

10.12. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (votazione)

10.13. Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (votazione)

10.14. Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (votazione)

10.15. Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (votazione)

10.16. Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione (B7-0346/2012) (votazione)

10.17. Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (votazione)
 

Before the vote on paragraph 43:

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). - Mr President, if there is no opposition to this in the House I would ask you to take a roll-call vote on paragraph 43, all parts, and on the final vote. We have been contacted by patients, with brain cancer for example, by hospitals and by SMEs, to say that we need to change the existing legislation and this is in paragraph 43. If we want to send a clear signal to the Commission, it needs to be documented that we have a big majority in the House, so a roll-call vote please for paragraph 43, all parts, and the final vote.

 
  
 

(The request was accepted)

 

10.18. Ruolo delle donne nell'economia verde (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (votazione)

10.19. Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (votazione)

10.20. Istruzione, formazione ed Europa 2020 (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (votazione)

10.21. Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (votazione)
 

(That concludes the vote)

 

11. Dichiarazioni di voto
Video degli interventi
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Report: Claude Turmes (A7-0265/2012)

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, l'attuale situazione mondiale di crisi economica e ambientale ci impone scelte per il risparmio di risorse.

Con la direttiva sull'efficienza energetica, oggi approvata, possiamo raggiungere importanti obiettivi quali: affrontare il problema dei cambiamenti climatici e la scarsità delle fonti energetiche fossili, come il carbone e il petrolio; ridurre i costi annui per l'acquisto di fonti di energia pari a ben 400 miliardi di euro, ottenendo un possibile risparmio di 50 miliardi l'anno; ridurre la dipendenza dell'Europa dalla Russia e dai paesi dell'OPEC, dai quali importiamo gas e petrolio; ridurre l'inquinamento atmosferico, che oggi, in alcune regioni europee, rappresenta una minaccia, purtroppo irrisolta, per la salute di milioni di cittadini europei; creare nuovi posti di lavoro e vantaggi per le piccole e medie imprese, compresi gli installatori e il settore dell'edilizia, che oggi sta attraversando una gravissima crisi.

Plaudo quindi alle regole introdotte per le ristrutturazioni degli edifici pubblici e per gli audit energetici quadriennali, obbligatori per tutte le grandi imprese. Questo è uno dei tanti passi obbligatori per l'Europa. Ma dobbiamo fare di più: dobbiamo porci obiettivi più ambiziosi e adottare misure più vincolanti per tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione dell'on. Turmes, che apre la strada all'approvazione di una direttiva che consentirà finalmente di colmare il divario fra gli Stati membri in materia di efficienza energetica.

Infatti, pur non modificando il carattere non vincolante dell'obiettivo di efficienza energetica fissato dal pacchetto "Clima ed energia" del 2008, la direttiva introduce schemi obbligatori di risparmio annuale sui consumi finali a carico di venditori e distributori.

Stando alle cifre della Commissione, l'intervento permetterà una riduzione complessiva di costi d'investimento in generazione e distribuzione di energia di circa 20 miliardi. Si tratta di un dato di fondamentale importanza, che contribuirà inoltre all'affermazione dell'Unione come attore globale, poiché gli equilibri geopolitici futuri saranno principalmente decisi dalle politiche di approvvigionamento e utilizzo delle risorse energetiche.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte für die EVP-Fraktion eine Bemerkung zum Abstimmungsverfahren für das Protokoll machen. Offensichtlich gibt es für die deutsche Übersetzung Irritationen im Laufe des Verfahrens, in das sich auch der Berichterstatter eingemischt hat, und zwar entgegen dem Geist der Verhandlungen. Es wurde auf Englisch verhandelt. Ich möchte deshalb für die EVP klarstellen, dass die Begriffe cost effective und cost efficient im Sinne des deutschen Wortes „kosteneffizient“ zu verwenden sind. Der vom Sprachdienst verwandte Begriff „kostenwirksam“ entspricht weder dem Geist der Verhandlungen, noch ist er ausreichend klar definiert. Wir erwarten deshalb, dass wie in der Gebäuderichtlinie cost effective und cost efficient einheitlich mit „kosteneffizient“ übersetzt wird. Sollte das noch nicht der Fall sein, bitten wir dringend darum, dass das in der Übersetzung geändert wird. Ich möchte auf ein Schreiben an das Tabling office verweisen, das alle deutschsprachigen EVP-Mitglieder, die S&D-Mitglieder und auch die Liberalen unterschrieben haben, also eine satte Mehrheit der deutschsprachigen Mitglieder. Die können das nicht alle falsch verstanden haben!

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore di questo dossier perché ritengo che la questione dell'efficienza energetica, collegata alla sostenibilità e alla competitività, possa certamente costituire uno strumento essenziale in un processo, come quello attuale, di particolare difficoltà.

È necessaria una crescita sostenibile che deve riguardare le piccole e medie imprese e che può essere utilizzata come meccanismo virtuoso anche mediante innovative tecnologie verdi. Il tutto attraverso una cultura progettuale che utilizzi al meglio queste risorse finalizzandole verso una ristrutturazione edilizia, che comporti in particolare il pieno e appropriato utilizzo dei Fondi europei di coesione. Un terzo degli edifici in Europa è stato costruito dopo il 1973, questo è un segnale evidente.

C'è la possibilità di muoversi in questo contesto anche attraverso una migliore attività di formazione e una progettualità coerente con le finalità della norma.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, l'efficienza energetica è uno dei pilastri della politica climatica dell'Unione. Per questa ragione, il voto di oggi riveste particolare importanza. È il frutto di un'intesa soddisfacente e tempestiva sotto il profilo dei contenuti, in quanto vincola gli Stati membri a preparare una strategia stabilita su target nazionali indicativi, che tengano conto degli obiettivi dell'Unione e, al contempo, permette alle aziende energetiche di rispettare i requisiti per l'accantonamento energetico secondo il principio di una ragionevole flessibilità.

L'obiettivo del 20 percento di incremento dell'efficienza energetica entro il 2020 è dunque a portata di mano. Ritengo che il merito sia attribuibile soprattutto a quest'Aula perché se gli Stati membri più riottosi in Consiglio hanno infine comunque accettato questo valido compromesso ciò si deve alla tenacia con cui i negoziatori del Parlamento, a cominciare dal relatore, hanno salvaguardato gli obiettivi. Un tassello importante per la creazione di un'occupazione verde e, da ultimo, per il rilancio della competitività e della sostenibilità.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Auch ich habe für den Antrag gestimmt, obwohl ich dabei einige Bauchschmerzen gehabt habe. Aber letztendlich hat bei mir die Überzeugung gesiegt, dass es erstens notwendig ist und wir zweitens mit unserem Entschluss auch die Möglichkeit eröffnen, die Kosteneffizienz in den Mittelpunkt zu rücken. Es geht ja nicht darum, Energie zu sparen, koste es was wolle, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, dass sich das Ganze rechnet. Wenn es sich denn rechnet, wenn wir die nötigen Rahmenbedingungen möglichst unbürokratisch schaffen, haben wir die berühmte Win-win-Situation, dass die Wirtschaft anspringt, dass wir neue Beschäftigungsmöglichkeiten im so genannten grünen Bereich eröffnen. Aber ich sage es nochmals: Wir brauchen ein Bündnis mit der Wirtschaft, damit sich das Ganze auch lohnt und sinnvoll ist.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, è stato raggiunto un ottimo compromesso che mette l'Europa sul giusto binario per raggiungere gli obiettivi del pacchetto "Clima".

Uno dei successi è quello di aver mantenuto il target del 3 percento relativo all'efficienza energetica degli edifici pubblici, un obiettivo ambizioso in un periodo di crisi economica, che ha una forte valenza ambientale e farà da leva per la crescita economica dell'Unione.

La direttiva pone le basi per ridisegnare le strategie di risparmio energetico, per le quali sia gli attori privati sia quelli pubblici avranno la necessità di avvalersi di esperti nel settore, senza i quali gli obiettivi fissati saranno difficilmente raggiungibili. Essa apre quindi le porte all'incentivazione di programmi nazionali per la formazione di esperti di audit e di risparmio energetico.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Arvoisa puhemies, energiatehokkuusdirektiivin tarkoitus oli hyvä, mutta lopputulos on epäreilu. Jälleen kerran jäsenvaltiot asetetaan eriarvoiseen asemaan, kun huomioon ei oteta sitä, mitä aiemmin on tehty. Käytännössä asiansa jo hyvin hoitaneita maita rangaistaan yhä tiukemmilla tavoitteilla, kun laskennalliset tavoitteet ovat samat lähtökohdista riippumatta.

Minä edustan täällä tänään direktiivin maksumiestä Suomea. Suomen kohdalla edessä on satojen miljoonien vuotuinen lasku niin kuluttajille kuin yrityksille. Koska olemme pitkällä tehokkuustoimissa, jatkotehostaminen tulee yhä kalliimmaksi.

Sarkastisesti ajateltuna nyt tehty päätös itse asiassa kannustaa asiansa hyvin hoitavia tahoja lopettamaan tämänhetkiset energiatehokkuustoimensa ja palaamaan asiaan uudelleen vuoden 2014 alussa. Tämä ei ole hyvän lainsäädännön hengen mukaista, ja siksi maani parlamentti myös esitti notifikaation direktiivistä.

Arvoisa puhemies, edellä mainituista syistä minun oli mahdotonta kannattaa tätä ehdotusta direktiiviksi. Toivon myös, että tämä talo harkitsee, milloin on todella syytä turvautua epädemokraattiseen first reading agreement -oikotiemenettelyyn.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Europos Sąjungoje visi pripažįstame, kad efektyvus energijos vartojimas prisideda prie kovos su klimato kaita ir aplinkos išsaugojimo. Tačiau tai labai svarbu, kad ši sritis neša neabejotiną naudą ekonomikai.

Siekiant, kad mūsų pastatai būtų aukštos energetinio efektyvumo klasės, kuriamos ir naujos darbo vietos, ir didėja užsakymai statybų sektoriuje ir, kas itin svarbu, dėl mažiau suvartotos energijos taupomos lėšos gali būti perkeliamos į kitus sektorius.

Komisijos pasiūlytas dokumento tekstas buvo gana ambicingas – visų pirma privalomų energijos taupymo tikslų prasme. Suprantu, kad skirtinga situacija skirtingose valstybėse ir galbūt reikia valstybėms narėms lankstumo, tai siūlė Europos Parlamentas. Tačiau dabar su valstybėmis pasiektas taip vadinamas kompromisas šiuos tikslus padaryti tik orientaciniais rodo, kad valstybėms narėms trūksta politinės valios ar dėl kitų motyvų nėra norima priimti bendrus sutarimus. Tas ypač būdinga didžiosioms Europos Sąjungos valstybėms.

Ir dažnai valstybėms narėms reikia postūmio, kad įgyvendintų tam tikrus tikslus – tai galėjo būti būtent privalomų energijos taupymo tikslų nustatymas. Deja, kol kas trypčiojame vietoje.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consumul de energie trebuie redus. Acest lucru este necesar pentru a face faţă provocărilor şi a limita dependenţa de combustibilii fosili.

Ţara mea şi-a propus o reducere a consumului de energie primară de 19% pentru anul 2020, însă ţinta este una foarte ambiţioasă şi, în acelaşi timp, foarte greu de atins. Direcţiile principale de acţiune vizează eficientizarea sistemului de producere şi distribuţie a energiei, dar şi informarea populaţiei. În acest scop, fondurile structurale au o contribuţie importantă, iar monitorizarea progreselor asigură implementarea corectă şi coerentă a proiectului, precum şi îndeplinirea indicatorilor stabiliţi.

Consider că un acces prioritar ar trebui să fie acordat în continuare energiei regenerabile şi investiţiilor în acest domeniu. România încurajează tot mai mult acest tip de energie şi urmăreşte continuarea promovării surselor regenerabile de energie prin intermediul certificatelor verzi.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, no business needs to be told to look for energy efficiency, nor does any householder need to be told to keep his bills down. There is a wonderful mechanism for driving energy efficiency already and it is called the market. What we are doing in this House when we talk about energy efficiency is precisely the opposite. We are intervening through subsidies and other market distortions, thereby creating not only a financial crisis but an energy crisis because we are intervening in the natural flow of supply and demand.

Why are we doing it? Not in response to an identified crisis but in order to flaunt our virtue. The difficulty as so often is that MEPs cannot resist meddling, cannot resist scratching at something in order to show how very concerned they are. I have observed before that Shakespeare has something to say about every subject, including MEPs who cannot help legislating in energy policy: ‘What’s the matter, you dissentious rogues, that, rubbing the poor itch of your opinion, Make yourselves scabs?’.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, I welcome the fact that in looking at the whole debate on climate change and energy production, we are also looking at energy efficiency. Quite often this is the forgotten element of this whole debate – this wider debate – on climate change and alternative sources of energy.

We do need to incentivise businesses, customers and others towards energy efficiency. That is absolutely right. But, as my colleague said previously, do we need to do this through taxpayer subsidy? Do we need to do it in this way or should we rely on the crucial elements of the market which will drive people naturally towards this? We should be encouraging insulation, smart metering and regeneration technologies but, at the same time, we should not meddle where it causes more problems.

The EU is telling the British Government that it has to increase its VAT on insulation products. So, while on the one hand we are discussing energy efficiency and claiming that we are promoting energy efficiency, by what we actually do through taxation policy we are reducing the incentives for energy efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, cooperation and coordination in energy efficiency policies could actually bring added value, provided they are not binding on the Member States. But this is an area where you could bring financial savings to the consumer by making things cheaper. I agree with Mr Hannan that the market is important.

There would be less environmental pollution, with the emission of certain toxic noxious gases, if the power stations could be more efficient. There could also be fewer greenhouse gas emissions, but I also think that there is a danger sometimes of being overreactive, as with the abolition of the incandescent light bulb. The imposition of mandatory CFL light bulbs is something that irritated me no end. They cannot be dimmed, so you cannot make them more efficient. They give off UV light, which potentially causes cancer in people with certain conditions of the skin, and they release toxic mercury into the environment. This was like using a sledge-hammer to crack a nut, because you could have actually used the market – made them cheap and available – and people would therefore have switched to them on a voluntary basis. But to make it mandatory was something that made the EU very unpopular in my constituency of London.

 
  
  

Report: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, il Parlamento europeo si è più volte espresso chiedendo che la lotta al terrorismo internazionale avvenga nel pieno rispetto della dignità umana e delle libertà fondamentali. Le politiche di sicurezza e di lotta al terrorismo elaborate dall'Unione sono infatti basate sulla cooperazione di polizia e su un'azione di intelligence efficace.

Per questo ritengo giusto l'invito rivolto agli Stati membri di indagare sull'eventuale presenza nel loro territorio di centri di detenzione segreti o di eventuali violazioni dei diritti umani, purché tali indagini siano basate su solide prove giudiziarie e non su speculazioni di mezzi d'informazione e dell'opinione pubblica.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, anteeksi, olin sekoittanut kaksi korttia. Kansainvälisen terrorismin vastaisen sodankäynnin aloittaneesta vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskusta on kulunut jo yli vuosikymmen. CIA:n ylläpitämässä salaisessa ohjelmassa jopa yli 3 000 terrorismista epäiltyä siepattiin ja lennätettiin poikkeuksellisten luovutusten avulla salaisiin vankiloihin, usein kidutettavaksi.

Valitettavasti pestävää likapyykkiä löytyy yhä meillä Euroopassa. On ristiriitaista, että samalla kun Euroopan unioni painokkaasti kritisoi Yhdysvaltoja sen salaisista vankilennoista, Guantanamon vankileireistä ja terroristiepäiltyjen julmista kuulustelukäytännöistä, se on ollut haluton selvittämään omaa osuutta asiassa. Kyseessä ei suinkaan ole mikään vähäpätöinen asia.

Mietintö vetoaa myös Suomeen, jotta se antaisi kaikki tarvittavat tiedot kaikista lentokoneista, joiden epäillään liittyvän CIA:n vankilento-ohjelmaan. Mitään kovin synkkää salaisuutta EU-maiden arkistoissa CIA-lentojen osalta tuskin edes löytyisi. Ihmettelen kuitenkin suuresti, miksei Euroopassa riitä tahtoa puhdistaa pölyt nurkista.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am dorit să iau cuvântul pentru a explica votul favorabil la acest raport, pentru că este printre puţinele rapoarte echilibrate şi realiste cu privire la o temă care a făcut obiectul dezbaterilor nu numai în plan politic, dar şi în plan civic.

Am condus ancheta parlamentară în ţara mea, România, şi, după dovezile existente la acel moment, am exclus existenţa unor centre de detenţie, însă nu am exclus existenţa transferurilor. În acest context, salut opţiunea legată de necesitatea revizuirii Convenţiei de la Chicago cu privire la regimul aviaţiei civile şi a Convenţiei de la Tokyo cu privire la infracţionalitatea la bordul avioanelor. Sunt câteva mecanisme juridice internaţionale învechite, care nu au permis statelor membre să realizeze anchete eficiente şi care, probabil, vor pune sub semnul întrebării răspunsul la anchetele realizate deja.

Dincolo de aceasta, rămâne necesitatea unui mecanism european de combatere a terorismului care să fie agreat de toate statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Krisztina Morvai (NI). - Természetesen igennel szavaztam arra a jelentésre, amely lényegében feltárja azt az ámokfutást, amelyet az Egyesült Államok végez a terrorizmus elleni háború jegyében az alapvető emberi jogok ellen számos európai ország bevonásával. Volt tapasztalatom a vonatkozásban, hogy ez micsoda bizarr és hátborzongató eredményekre vezethet, többek között Magyarországon: az általam itt is már sokat emlegetett Budaházy-ügy. Budaházy egy ismert ellenzéki vezető Magyarországon. Több mint négy éve folyik ellene a büntetőeljárás az alapvető eljárási garanciák durva megsértésével. Kettő és fél évet töltött előzetes letartóztatásban, amelyről a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy jogellenes volt, és a magyar állam kártérítést köteles fizetni Budaházynak.

Ennek ellenére változatlanul házi őrizetben tartják ezt az ellenzéki személyt. És mire hivatkozással? A terrorizmus veszélyére! Természetesen ezt messzemenően vissza kell utasítanunk, és véget kell vetnünk az ámokfutásnak.

 
  
  

Report: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0048/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, in un momento storico in cui i flussi migratori sono perlopiù di natura mista e comprendono migranti richiedenti asilo e rifugiati, è di fondamentale importanza un impegno concreto per garantire politiche valide ed efficienti in tema di asilo.

L'armonizzazione degli standard di protezione, una cooperazione pratica effettiva e una maggiore solidarietà, non solo fra gli Stati membri dell'Unione europea, ma anche tra l'Unione europea e i paesi esterni all'Unione rappresentano dunque elementi fondamentali per creare un'area di protezione all'interno della quale i diritti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale siano debitamente promossi e rispettati. Per questa ragione ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione del collega, che ringrazio per l'ottima qualità del lavoro svolto e per gli importanti suggerimenti.

Nonostante l'armonizzazione in corso degli standard di protezione e asilo, siamo ancora lontani dalla realizzazione di quella nozione di solidarietà e condivisione di responsabilità sancita all'articolo 80 del trattato. Il sistema di Dublino pone, infatti, eccessive aspettative sugli Stati membri, che costituiscono i punti di accesso all'Unione europea.

Condivido quindi le priorità individuate dal relatore in merito alla cooperazione pratica, all'assistenza tecnica e alla solidarietà finanziaria. Riguardo a quest'ultimo aspetto, ritengo assolutamente necessario sfruttare la complementarietà fra i diversi fondi dell'Unione europea, in modo da tradurre la solidarietà in azioni concrete, ivi compresi incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, today the Swedish delegation voted in favour of the report on intra-EU solidarity, because we do support burden sharing and mutual assistance among all Member States.

However, the compromise reached is not balanced. First of all our work on asylum has to be based on correct facts. Although the report is based on a notion that only countries on the external border are subject to extreme pressure and that they are the ones receiving the largest number of asylum seekers, this is not the reality. Asylum seekers enter Europe not only by sea, and second-line countries – where their final destination is – should also be taken into account.

I would just like to take an example. In Sweden, we are now receiving a thousand people from Syria every week and of course we feel enormous solidarity towards them. So external borders and absolute numbers cannot be the only criteria for receiving support and financial aid. It should also be clearly stated that relocation should be on a voluntary basis for the Member States who want to participate in the programmes and of course the people concerned should be asked for their views.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, it was reported over the summer that the United Kingdom was drawing up contingency plans to close its borders in the event of a refugee crisis caused by a sudden collapse of the single currency. Journalists are addicted to this story; they deal in drama so they love the idea that the crisis has to be presented as a choice between some cataclysmic fall and a solution. But I suggest that there is a third option.

What if people simply carry on becoming gradually poorer? This is not some fanciful theory of mine, indeed it has already started. Our constituents are worse off than they were a year ago; they were worse off then than the year before. We could be in for years and years of progressive dilapidation. When you go to the southern countries in the euro zone, the signs are that much clearer. It need not be a catastrophe. It need not be the end of Atlantis. It could simply be the end of Atlas Shrugged: a shabby, miserable, demoralising slide into darkness. This is the way the West ends. Not with a bang, but with a whimper.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, one of the constant criticisms we have of EU policies is that, whatever the problem, the solution always tends to be more Europe. When we look at an issue, such as the highly emotive one of asylum, an issue where people facing persecution seek refuge in our lands, why are we playing politics and continuing this one-size-fits-all idea and playing with people’s lives?

We should look at and understand the individual policies of individual governments. Governments themselves and local communities have to consider the impact of new people coming into the country on existing community cohesion, including the impact on existing immigrant communities. So, when the UK Government, or any other elected government, says that it has a policy and that it has decided on what is a sustainable number of people to allow in, considering the impact on local communities, it should be allowed to continue that policy and should certainly not be told by the EU, or any other body, that it should allow more room. We should depend on the wise decisions of the national elected governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted for this report in view of the important commitment made by the European Union in setting up a common asylum procedure and status for people who have been granted international protection. The establishment of a common European asylum system will increase the solidarity and also the accountability of Member States and non-EU countries in the harmonisation of protection standards.

We are committed to offering a safe environment to vulnerable people, but this cannot be achieved without practical cooperation and effective allocation of responsibilities between Member States, complemented by financial solidarity. I want to stress that solidarity and responsibility go hand in hand if we want to offer real protection, international protection, to those vulnerable people.

 
  
  

Report: Lara Comi (A7-0069/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, il compromesso raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento, dopo un anno di difficili negoziati, rappresenta una base di partenza per favorire il rilancio del mercato interno. Facendo ricorso agli standard, infatti, le imprese europee potranno ottenere i certificati di conformità e sicurezza di prodotti e i servizi in un tempo più breve e con costi più bassi rispetto agli attuali.

Le semplificazioni previste saranno importanti soprattutto per le piccole e medie imprese, considerando che gli Stati membri dovranno facilitare la partecipazione delle PMI ai comitati di standardizzazione e il loro accesso agli standard.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, mi congratulo con l'on. Comi per il lavoro svolto e per l'ottima qualità della sua relazione.

La normalizzazione rappresenta una delle dodici leve per il rilancio del mercato interno e avrà un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Il nuovo regolamento consentirà, infatti, alle imprese europee di ottenere i certificati di conformità e di sicurezza dei prodotti e dei servizi in minor tempo, attraverso un sistema tecnicamente aggiornato, flessibile ed efficace. Ciò permetterà, soprattutto alle piccole e medie imprese, di ridurre i costi di produzione e gli oneri di carattere amministrativo, aumentando la loro rappresentazione nel mercato unico europeo.

Ciò premesso, sarà necessario continuare a stimolare la concertazione volontaria tra industria, autorità pubbliche e altri operatori interessati affinché lo sviluppo di standard e norme avvenga in modo trasparente e possa essere aggiornato nel tempo.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Niniejsze rozporządzenie jest następstwem przyjętej przed dwoma laty rezolucji Parlamentu dotyczącej przyszłości europejskiej normalizacji. Podkreśla ono rolę norm jako siły napędowej innowacji, a także ich rolę w zapewnieniu funkcjonowania jednolitego rynku celem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Na uwagę zasługuje uwzględnienie szeregu istotnych poprawek umożliwiających zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w działalności normalizacyjnej, ponadto zwiększenie udziału krajowych organów publicznych oraz grup społecznych, w tym organizacji konsumenckich wpłynie na usprawnienie procesu opracowania i klarowności norm. Włączenie norm w zakresie usług w ramy prawne normalizacji europejskiej przyczyni się do znaczącej poprawy jakości i bezpieczeństwa tego sektora gospodarki wpływając na jego harmonizację, przejrzystość i konkurencyjność z wyraźną korzyścią dla konsumentów. Sprawozdanie uwzględnia wnioski z przeprowadzonego przez moją komisję wysłuchania publicznego, dlatego z pełnym przekonaniem głosowałem za przyjęciem tego dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - Signor Presidente, il soddisfacente compromesso porta verso un sistema europeo di normalizzazione tecnicamente aggiornato, più equilibrato, efficace e corrispondente ai reali bisogni delle imprese.

L'aver affrontato il problema della lentezza del processo di elaborazione delle norme e la questione della sottorappresentazione delle piccole e medie imprese costituisce un titolo di merito. Va inoltre sottolineata la creazione di un sistema di notifica attraverso il quale le imprese saranno informate in anticipo sulla volontà della Commissione di presentare standard significativi e l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento a questi standard, per quanto riguarda tutti i servizi che rappresentano il 70 percento del PIL dell'Unione europea.

Abbiamo votato a favore perché si tratta di uno strumento politico importante che garantisce il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la tutela dei consumatori e dell'ambiente, per l'innovazione e l'inclusione sociale.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, today we have approved an important step towards the completion of the single market. This is the most effective way to promote growth in Europe at a time of economic crisis, so we should not underestimate the importance of this legislation. Although technical, it is crucial for our companies and consumers in their daily lives. In a rapidly changing world, standards must ensure interoperability and keep pace with technological developments. We also need to have effective tools to drive innovation and boost the competitiveness of European companies in global markets.

I therefore welcome the fact that standards will be continue to be bottom-up, market driven and voluntary. We have adopted a framework that will help develop European standards. We have been pressing hard for better, more flexible regulation, and we are removing unnecessary administrative burdens and increasing transparency. I think it is important that this will really facilitate the participation of SMEs and ensure access to user-friendly standards for all. I hope we will continue to work together to implement all the aspects of the Single Market Act effectively.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece revizuirea sistemului de standardizare europeană trebuie să remedieze problemele actuale şi să consolideze politica Uniunii în domeniu.

Standardizarea are un impact puternic asupra activităţii economice şi influenţează creşterea şi productivitatea. Ea reprezintă una dintre măsurile propuse pentru relansarea pieţei unice. De aceea este important să se asigure nişte standarde clare şi uşor de utilizat, pentru a facilita participarea tuturor actorilor. În special, IMM-urile trebuie să beneficieze de mai multă atenţie şi să fie mai implicate în acest proces. În acest sens, salut propunerile raportoarei de a îmbunătăţi participarea şi accesul IMM-urilor la activitatea de standardizare.

Mai mult, introducerea standardizării în domeniul serviciilor va facilita comerţul internaţional, competitivitatea şi inovarea. În acelaşi timp, standardele pentru servicii sunt binevenite, pentru că vor reduce barierele comerciale şi vor spori protecţia consumatorilor.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, just before the vote my friend and colleague Chris Davies said that I had to read Niall Ferguson’s book ‘Civilisations’. It is actually a book I had already read, and the thesis in it is not especially new. The idea that Europe flourished because it was a diverse, competing plurality of states rather than a single empire on the oriental model has been well-rehearsed by historians, by Alan Macfarlane, by Paul Kennedy, by Eric Jones, indeed by Adam Smith. It is a pretty old theory. Or, if you think I am being too Anglocentric about this, also by Montesquieu and Tocqueville, both of whom understood that the stasis inherent in uniformity, as it existed in the great ancient monarchies, is bad for growth and bad ultimately, therefore, for living standards.

Now I am sure you can tell where I am going with this argument. In trying to get on top of wars, the founders of the European Union also smothered the competition, the diversity, that had been the basis of the greatness of European civilisation. Our generation is living through a tragic reversal whereby just as China and India learned the virtues of the dispersal of power, Europe is going down this Ming, Mogul, and Ottoman road towards uniformity, taxation and decline. Our mistake and our tragedy.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you, Mr Hannan. Your disquisitions get ever more elaborate.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, it is important, when we look at the idea of standards, that we understand what we are trying to achieve. Of course it is often good for the consumer, and often good for industry, to be able to have the certainty to produce the standards that others can work towards. But with standards there is also the other side of the issue: What does it do to innovation? How do we come up with those standards? We have to be wary of those who lobby loudest for their particular standards in order to stifle the competition and to crowd others out of the marketplace. We have to be careful of the rent-seeking behind this.

We also have to be careful that we are not so keen on our own standards that, when it comes to global agreements and trade practices, one man’s standard becomes another’s non-tariff barrier or technical barrier. Surely the best way for most of these products to be developed is to allow the market to provide the standards and then allow the best standards to win out. Then the bodies can agree after negotiation on the best standard, rather than imposing it too early and crowding out the players that you do not want to flourish.

 
  
  

Report: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, la sicurezza alimentare rientra senza dubbio tra le questioni più sentite dai cittadini europei.

Nel 1997, dopo la diffusione del morbo della mucca pazza, l'Unione europea aveva adottato norme rigorose in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini. Il testo discusso quest'oggi vorrebbe modificare la normativa in vigore pur presentando dei limiti per ciò che concerne le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa. Esso consentirebbe di ottenere dati più affidabili mediante un sistema di identificazione elettronica dei bovini e di rafforzarne il sistema di tracciabilità.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - Signor Presidente, eliminare l'etichettatura facoltativa per le carni bovine in Europa significa scegliere arbitrariamente di andare contro la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti.

Nel tentativo di semplificare, non possiamo ridurre le informazioni utili a danno non solo dei consumatori che acquistano le carni, ma anche degli allevatori europei che, attraverso l'etichettatura, differenziano e commercializzano i loro prodotti. Da tempo sosteniamo che per difendere la produzione e l'acquisto deve essere riconosciuta la provenienza.

Siamo pertanto contrari a una proposta che ci riporterebbe allo statu quo precedente a questa etichettatura, la quale ha consentito oggi di ottenere ottimi risultati sia in termini organizzativi per l'intera filiera del settore sia in termini di comunicazione al consumatore finale della carne.

Vogliamo un'Europa più sicura, attenta alle esigenze dei consumatori, alla qualità e alla sicurezza alimentare e allo sviluppo del nostro sistema rurale.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, as you so aptly put it, this report concerns cows. ‘How can he get wisdom that holdeth the plough, and that glorieth in the goad, that driveth oxen, and is occupied in their labours, and whose talk is of bullocks? He giveth his mind to make furrows; and is diligent to give the kine fodder’. It is perhaps appropriate that I pause at this stage and thank the interpreters who have been very patient with my flights into Jacobean English over many years. What a tragedy that now the descendant of that honest man giveth his mind to fill in forms and is diligent to meet the latest directives coming out of the Common Agricultural Policy.

As the rural year comes to revolve around bureaucracy rather than the natural seasons, we have seen not just a rise in prices for consumers and a rise in taxes to sustain the system but also, bizarrely, a depreciation of output in the countryside. A system designed to help stimulate food production has ended up damaging both the farmer and the consumer. Here you have a microcosm. What is wrong with state control? The sooner we get out of the Common Agricultural Policy and design a policy tailored to meet the needs of our countryside, the better for all concerned.

 
  
MPphoto
 

  President. − Was that The Bible? The King James version?

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, deoarece securitatea alimentară este deosebit de importantă, iar siguranţa consumatorilor în această privinţă este vitală. Identificarea electronică a bovinelor joacă un rol esenţial şi contribuie la îmbunătăţirea lor.

Susţin modificarea legislaţiei în vigoare, pentru a reflecta mai bine cele mai recente dezvoltări tehnologice. În acelaşi timp, adaptarea legislaţiei va întări sistemul de trasabilitate, care va deveni mai rapid şi mai precis.

Totodată consider că etichetarea cărnii de vită şi de mânzat ar trebui simplificată. Astfel se vor elimina sarcinile administrative şi se va uşura procedura. De asemenea, sunt de părere că identificarea electronică nu ar trebui impusă crescătorilor, ci ar trebui să rămână opţională. Astfel, consumatorii vor fi protejaţi şi micii fermieri vor evita formalităţile inechitabile. Mai mult, propunerea va spori competitivitatea sectorului şi va îmbunătăţi perspectivele comerciale.

 
  
  

Report: Linda McAvan (A7-0165/2012)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Zdrowie publiczne to dotycząca każdego obywatela Unii dziedzina zadań, którymi winny zajmować się instytucje europejskie. Pojawiające się co pewien czas niepokojące informacje o problemach związanych z działalnością firm farmaceutycznych powodują konieczność stałego doprecyzowywania zasad nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i współpracy na tej płaszczyźnie wszystkich państw członkowskich, tym bardziej, że kontrola Komisji wykazała istotne niedoskonałości w dotychczasowym systemie prawnym.

Uwzględniając interes publiczny, popieram zaproponowane zmiany, w szczególności rozszerzenie przypadków wymagających automatycznej procedury, gdy państwo członkowskie rozważa zawieszenie bądź wycofanie z obrotu danego produktu farmaceutycznego. Także przepisy zwiększające przejrzystość działania producentów medykamentów oraz wydłużenie listy leków podlegających dodatkowemu monitoringowi po dopuszczeniu na rynek są dziś koniecznością. Liczę, że nowe regulacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów, czego wyrazem było spójne stanowisko wszystkich grup parlamentarnych. Głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio apprezzamento per l'approvazione di questa relazione che, ancora una volta, richiama l'attenzione dell'Unione europea sulla difesa della salute e sulla protezione dei cittadini.

Con questa relazione abbiamo infatti nuovamente affrontato il tema della sorveglianza dei medicinali, facendo seguito alla già avvenuta adozione della direttiva 2010/84/UE e del regolamento (UE) n. 1235/2010 che modificano le direttive sulla farmacovigilanza.

Dopo il cosiddetto "caso Mediator", infatti, si è sentita la necessità di colmare le lacune individuate dagli stessi test condotti in proposito e di perfezionare il sistema già messo a punto, soprattutto in merito agli obblighi di informazione e notifica delle parti interessate e al regime della lista dei medicinali soggetti a una sorveglianza rafforzata.

Gli adeguamenti così introdotti, sebbene di modesta entità, completano e rafforzano il quadro giuridico già delineato in favore di più elevati livelli di trasparenza ed efficienza e di migliorati standard di sicurezza medicinale a vantaggio della salute dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE) - Sloboda znamená možnosť urobiť aj zlé rozhodnutie. My ju žiaľ často bezdôvodne obmedzujeme, keď prijímame legislatívne návrhy, ktoré bránia podnikaniu, obmedzujú ekonomiku a trh. No zákon a regulácia má niekedy opodstatnenie. Napríklad bezpečnosť liekov či potravín musí štát garantovať, inak dochádza k nenapraviteľným škodám na zdraví a na životoch.

Som rada, že dokážeme rýchlo opraviť legislatívu, ktorá nebola dostatočne prísna. Zároveň ma však napĺňa rozhorčením, že existujú firmy a ľudia, ktorí v mene zisku obetujú životy pacientov, ktorí im dôverujú. V prípade firmy Servier mohlo byť obetí 500 alebo až 2000. Žiaľ, týchto ľudí už nezachránime, ale verím, že tisícky ďalších áno.

 
  
  

Report: Linda McAvan (A7-0164/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, as a medical doctor I support these measures strongly. In 2010 it was decided that EU rules governing pharmacovigilance had to be revised and a stress test was carried out on the legislation which demonstrated weaknesses in the system, which now need addressing.

These current proposed changes aim to close dangerous loopholes to protect our patients in Europe. In particular they seek to meet the need for an automatic, urgent EU-wide procedure in cases where a Member State or the Commission considers that serious adverse side effects have occurred and therefore there is a need to prohibit the supply of a particular medicine. They also seek to clarify the transparency obligations on pharmaceutical companies, namely that companies are obliged to inform the European Medicines Agency, which is a very successful agency based in my own region of London, when a medicinal product is deemed to be harmful and this agency is then in turn obliged to inform all Member States without undue delay. So pharmacovigilance is a good thing and it is something which can be done well at EU level.

 
  
  

Report: Satu Hassi (A7-0038/2012)

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Panie Przewodniczący! Nie mogłem poprzeć tego sprawozdania ze względu na krzywdzące potraktowanie armatorów ze strefy Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i kanału La Manche, nakazujące stosowanie paliw o zawartości siarki poniżej 0,1% od 2015 roku. Armatorzy z krajów strefy SECA apelują, aby Parlament Europejski przesunął termin wprowadzenia wyżej wymienionych przepisów na okres od 2019 roku, w którym statki na całym świecie poza strefą SECA będą zobligowane do używania paliwa o zawartości siarki do 0,5%. Proponowana regulacja doprowadzi do wzrostu cen paliwa żeglugowego o 70%. To przełoży się na całkowitą nieopłacalność żeglugi bliskiego zasięgu. Zawartość siarki w paliwach żeglugowych musi być obniżana, ale powinna nastąpić w rozsądnym terminie. Powyższe ograniczenia doprowadzić mogą do bankructw armatorów i masowych zwolnień.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, oggi è un giorno davvero importante per la salute dei cittadini europei. Questa, infatti, è sicuramente una delle più importanti riforme dell'intera legislatura se si pensa al benefico impatto che avrà sulla salute dei cittadini europei.

Da oggi l'Unione si dota di una normativa più severa e stabilisce nuovi limiti massimi di zolfo nei carburanti per uso marittimo, i cui inquinanti atmosferici causano, secondo le stime, ben 50 000 morti premature in Europa.

Per i paesi del Nord – le cosiddette "zone SECA" – dal 2015 il limite massimo di zolfo nei carburanti scenderà al di sotto dello 0,1 percento, mentre per tutti gli altri paesi il limite consentito sarà dello 0,5 percento a partire dal 2020.

Si doveva sicuramente osare di più, si dovevano portare questi nuovi limiti a tutto il territorio dell'Unione europea. Ma quanto costa la vita? È quello che si chiedono le migliaia di cittadini europei nelle città con grandi porti come quello della mia bellissima e maltrattata Venezia, i cui abitanti e le cui opere sono costantemente avvelenati dal fumo delle ciminiere delle grandi navi. Ebbene, grazie all'Europa, quel fumo diventerà un po' meno nero.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, sono contrario alla proposta di direttiva in quanto ancora una volta l'Unione europea, in materia di ambiente e clima, vuole essere la prima della classe. Purtroppo, tale atteggiamento ci porta in una posizione di netto svantaggio competitivo nel mercato globale a fronte di benefici ambientali di impatto trascurabile.

Il testo, frutto del trilogo, è migliore di quello licenziato dalla commissione ENVI, ma va oltre i requisiti fissati dalla convenzione Marpol: non è stato recepito il fermo nave in caso di violazioni, ovvero spetta alla nave dimostrare la buona fede riguardo all'acquisto del combustibile; è incomprensibile il motivo per cui i traghetti di linea in mare aperto siano sottoposti a limiti più stringenti di quelli fissati a livello internazionale; inoltre il divieto di vendita nell'UE di combustibile con oltre il 3,5 percento di zolfo rappresenta uno svantaggio competitivo per i fornitori europei.

Perché la Commissione, facendo prova di coerenza, non applica dazi alle merci di quei paesi terzi che utilizzano combustibile ad alto tenore di zolfo danneggiando globalmente l'ambiente? Non si rende conto che continuando a porre limitazioni alle nostre imprese favorisce la concorrenza sleale?

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania na temat dyrektywy dotyczącej zawartości siarki w paliwach żeglugowych, ponieważ uważam, że w obecnym kształcie jest to wyważony dokument, uwzględniający zarówno kluczowe kwestie środowiskowe, jak i znaczenie zachowania konkurencyjności floty europejskiej. Popieram pogląd, że standardy jakości powietrza powinny być takie same dla całej Unii Europejskiej, i cieszę się, że ten pogląd znalazł odbicie w sprawozdaniu.

Uważam też, że ograniczenie do roku 2020 możliwości używania paliwa o wyższej zawartości siarki przez przepływające statki z krajów trzecich to dobry krok w kierunku zachowania warunków konkurencji. Za kluczowe uważam zapewnienie państwom członkowskim dostępu do szkoleń i programów wspierających zapoznanie się z metodami ograniczenia emisji, a także monitorowania ryzyka przenoszenia transportu morskiego na transport lądowy.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted in favour of this report. It is my view that, given the harmful effects of sulphur dioxide emissions, not only to respiratory health in humans but also to the environment, the sulphur content of marine fuels must continue to be closely monitored at EU level.

Whilst various measures have already been taken internationally to reduce the sulphur content for marine fuels, for instance those done through the IMO, the new directive goes further by ensuring that the Commission is able to assess the impact of enforcing the 0.1% limit for all EU waters, as well as committing to a reduction of the current 4.5% limit outside EU SECAs to only 0.5% by 2020. Furthermore, the new directive now imposes fines on those who surpass the limits. I believe that this is indeed a positive step forward and it is in keeping with my party’s environmental policy to protect the environment for future generations and to improve our own quality of life and well-being.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, voidaan sanoa, että rikkidirektiivin lähtöasetelmana on terveys vastaan teollisuus. Rikkipäästöjen alentaminen on sinänsä ehdottoman oikeaa, mutta terveyden- ja ympäristönsuojelua ei kuitenkaan tule toteuttaa keinoilla millä hyvänsä.

Olisin voinut antaa äänen puolesta ja vastaan, mutta tällä kertaa vaakakupissa painoi kyllä enemmän päästörajoitusten Suomen teollisuudelle aiheuttamat katastrofaaliset seuraukset. Direktiivi asettaa myös EU:n jäsenvaltiot eriarvoiseen asemaan ja vääristää sisämarkkinakilpailua. Päästörajoituksia koskevien siirtymäsäännösten tulisikin olla samat kaikilla Euroopan merialueilla, ja siksi äänestin vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan. On ilman muuta selvää, että kaikki me olemme sitä mieltä, että ympäristöstä pitää huolehtia ja rikkirajoja pitää laskea. Tämän täytyy kuitenkin tapahtua kaikilla Euroopan merialueilla yhtä aikaa, mielellään tietenkin maailmanlaajuisesti. Nyt tämä koskettaa vain Itämerta.

Me tiedämme Itämeren ongelmat ja me tiedämme, että rehevöityminen on siellä suuri ongelma. Se nyt ei varsinaisesti rikistä johdu, mutta ilman muuta tämä päätös on johtamassa siihen, että Suomen teollisuuden kilpailukyky tulee heikkenemään huomattavasti. Tämä väärentää kilpailua Euroopan unionin sisällä. Sen vuoksi olisin toivonut, että tämä direktiivi olisi ulotettu kattamaan koko Eurooppa yhtä aikaa ja näin ollen lykkäys vuoteen 2020 olisi ollut hyvä, koska ei ole oikeudenmukaista sisämarkkinoidenkaan kannalta, että jotkut valtiot maksavat paljon korkeamman laskun viennistään kuin toiset valtiot. Tässä mielessä oikeudenmukaisuus voi toteutua siten, että koko Euroopan unioni tulee yhtä aikaa tämän rikkidirektiivin piirin.

Kuten on jo todettu, Suomen teollisuudelle tämä tulee aiheuttamaan yli 800 miljoonan laskut vuosittain. Suomi on viennistä riippuvainen talous ja tässä suhteessa olisin toivonut, että direktiivi olisi ulotettu kattamaan koko Euroopan unionin alue yhtä aikaa. Siksi äänestin tätä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că astfel se vor obţine beneficii importante atât pentru sănătate, cât şi pentru mediu. Standardele de calitate a aerului pot fi atinse prin reducerea emisiilor de sulf provenite de la nave. Mai mult, limitarea poluanţilor atmosferici ar putea duce la evitarea a zeci de mii de decese premature în fiecare an. Transportul maritim are un impact puternic asupra calităţii aerului şi poate contribui într-un mod eficient la soluţionarea problemelor legate de poluare.

Beneficiile aduse sănătăţii publice vor depăşi cu mult costurile estimate. Totodată, directiva va contribui la asigurarea unor condiţii egale de concurenţă şi va favoriza inovarea şi utilizarea eficientă a resurselor. Subliniez faptul că reducerea emisiilor marine va reprezenta în acelaşi timp şi un mare beneficiu economic.

 
  
  

Motion for a resolution RC-B7-0346/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestei rezoluţii pentru că o consider importantă, dată fiind conjunctura actuală de provocare atât pentru agenda Comisiei, cât şi pentru agenda Parlamentului. Consider că viitoarele preocupări ale Comisiei, în special în componenta economică, sunt cruciale pentru viitorul Uniunii.

Dacă dorim mai multă Europă şi mai multă coeziune, Comisia Europeană, numai alături de Parlamentul European, anul viitor, are o şansă în proiectele legislative şi decizionale pe care şi le-a impus. Am susţinut în mod deosebit amendamentele care cer Comisiei să implice mai mult Parlamentul în realizarea agendei anului viitor, întrucât eşecurile în proiectele pe care Comisia le anvizajează ar putea fi decisive pentru starea Uniunii şi, mai ales, ar putea crea un deficit, dacă vreţi, de dialog democratic între cetăţeni şi organele Uniunii Europene, dar şi între Comisia Europeană şi Parlamentul European.

 
  
  

Report: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Taylor, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, while acknowledging the efforts of the rapporteur to take a balanced line, the ALDE Group felt obliged to abstain in the final vote today due to conservative and religious views dominating the final report to the detriment of patients who face shortages of tissues and cells in many Member States.

Currently in many Member States there are too few donors and too many people waiting for tissues and cells, particularly spinal marrow, gametes, cornea and skin. This report was an ideal opportunity to address this serious health problem, but the focus on other issues means it has sadly fallen short in this respect.

A number of provisions were adopted today that threaten the already insufficient supply of tissues and cells in many Member States, including calling on Member Sates to require that donors be anonymous except in the case of a donation from a living person to a relative, thus potentially preventing, for example, an EU citizen from choosing to donate to a friend in need. The ALDE Group does not see the need to further restrict donation rules when we have shortages of tissues and cells in over half the Member States.

Another point was calling on Member States to promote only public cord blood banks, thus ignoring the existence of well regulated private cord blood banks in some Member States, awareness of which should also be promoted in the interests of promoting the donation of cord blood for the benefit of patients.

As regards the call for European standards and requirements for private stem cell banks but not for public cell banks, the ALDE Group believes that all stem cell banks should be required to meet the same high standards of safety and quality and that imposing higher standards only on private banks could further hinder access to much-needed tissues and cells. Calling for the Commission to revise Regulation (EC) No 1394/2007 to guarantee the application of the principle of unpaid donation, the ALDE Group believes that to avoid undermining the quality and safety of donated tissues and cells it is vital to encourage various models of donation developed by both public and private sectors and to ensure reasonable reimbursement of donors. This vote does not send the right message to scientists or patients.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, pensando alle oltre 60 000 persone in attesa di trapianto e alle circa 10 persone che muoiono ogni giorno perché non riescono ad ottenere un organo, ho votato a favore di questa relazione. Ritengo quanto mai opportuna l'iniziativa promossa dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sostenuta dal lavoro dell'on. Yannakoudakis.

In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo in Europa e nel mondo in generale, molti disperati alimentano la deplorevole pratica della commercializzazione di organi. Sono sempre più frequenti le notizie di cittadini europei che, per fronteggiare le gravi difficoltà del vivere quotidiano, mettono in vendita su Internet o attraverso altri canali i propri organi.

Con questa relazione l'Unione europea intende alzare la guardia rispetto a una situazione di grande difficoltà, un Far West insostenibile. Diciamo ancora una volta "basta" – perché purtroppo non sono sufficienti le leggi che dichiarano l'illegittimità di questo commercio – diciamo ancora una volta "basta" al traffico di organi, al mercato illegale, dando invece un aiuto alla vita e alla salute dei cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, as a doctor I am particularly enthusiastic about the proposals to break down the barriers to sharing donor registries across the European Union, which will of course contribute to the fight against cancer and other life-threatening diseases. I am also pleased with the emphasis placed by the rapporteur – who happens to be my London colleague Marina Yannakoudakis – on the ethics of donation, taking the view that the human body should not be a source of financial gain. The report thus rightly rejects the practice of an open market for tissues and cells, but importantly, it goes on to stress that donors across the Union deserve fair and reasonable compensation for their efforts.

There is also emphasis on the requirement for greater traceability and transparency in the donation process across the EU. The report equally encourages Member States to build on existing examples of best practice in those countries, for example the renowned cord blood collection scheme in the UK run by NHS Blood and Transplant and the famous Anthony Nolan Trust. I am also pleased to say that the final report crucially resisted calls for a ban on private storage clinics anywhere in the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Eu m-am abţinut în votul acestui raport, deşi îl consider un raport important şi un pas înainte faţă de vechea directivă. Cred însă că nu oferă cele mai bune soluţii. Raportul are o abordare unilaterală a unui anumit tip de etică, aceea a privilegierii donaţiei dar, din motive religioase, dintr-o perspectivă, aş considera eu, profund religioasă, această etică nu este coerentă cu privilegierea vieţii umane.

Cred că regimurile discriminatorii pe care le introduce, standardele duble cu privire la regimul privat şi la regimul public al regimului de donaţie nu sunt corecte şi tind să împiedice, de fapt, finalitatea acestei directive, care înseamnă încercarea unora dintre noi de a salva cu organele lor alte vieţi umane. Cred că se impuneau standarde egale atât pentru regimul de stat, cât şi pentru regimul privat.

Cred că donaţiile gratuite trebuie privilegiate, dar nu putem descuraja şi această donaţie făcută în condiţii oneroase, atunci când lucrul acesta nu afectează buna morală şi bunele principii şi, de asemenea, cred că trebuie să încurajăm noţiunile de consimţământ prezumat, statele membre fiind libere să încerce opţiuni diferenţiate, şi nu să standardizăm opţiunea statelor membre.

 
  
  

Report: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am dorit să iau cuvântul şi să prezint opţiunea de vot pentru acest raport în care am fost raportor alternativ şi să subliniez două lucruri. Dincolo de faptul că este o temă care nu a adus foarte multe lucruri noi în acest raport de iniţiativă, cred că sunt câteva recomandări care mi se par foarte importante în ceea ce priveşte opţiunea noastră de a implica femeile într-o economie verde, opţiune care este una ipotetică pentru că, din păcate, nici economia verde nu este regula, şi nici prezenţa femeilor în această economie nu constituie, de asemenea, o regulă.

Dar solicitarea către Comisie pentru a provoca egalitatea de gen în regulile de acces la fondurile europene, la Fondul Social European, la Fondul Regional European este, cred, una dintre soluţiile pentru a promova femeile în acest tip de economie. De asemenea, formarea profesională continuă şi cu o componentă de mediu în această formare profesională ar constitui o a doua soluţie şi, în final, perspectiva de gen în implementarea directivelor europene ar trebui luată în considerare atunci când statele membre implementează în legislaţia proprie această opţiune.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că tranziţia către o economie verde reprezintă unul dintre principalele obiective ale Uniunii. Din păcate, modul în care se realizează această tranziţie nu ţine cont de dimensiunea de gen. Adaptarea politicilor de mediu la dimensiunea de gen trebuie să ia în considerare faptul că, în general, femeile dezvoltă o atitudine mai prietenoasă faţă de mediul înconjurător. De asemenea, trebuie recunoscut că există o inegalitate între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la unele resurse. Cred că este nevoie să îmbunătăţim accesul femeilor la tehnologiile profesionale necesare pentru obţinerea unor locuri de muncă de înaltă calificare în economia ecologică.

Toate programele şi proiectele lansate ar trebui să conţină indicatori pentru evaluarea impactului pe criterii de gen. Invit Comisia şi statele membre să elaboreze acest tip de indicatori.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Vážený pane předsedo, ačkoliv podporuji ve všech oblastech rovnost mezi muži a ženami a jsem proti jakékoliv formě diskriminace, nemohla jsem tuto zprávu podpořit. Podle mého názoru obsahuje několik prohlášení, která nejsou dostatečně podložena. Například výroky týkající se rozdílu spotřeby u žen a mužů či využívání veřejné dopravy a soukromých dopravních prostředků.

Tato zpráva také vyzývá k cílům, které by měly být řešeny či regulovány na národní úrovni, mám na mysli například vzdělávání či zdravotní péči. Tak jako v ostatních zprávách jsem ale podpořila hlasováním bod, který se týká práva na sexuální a reprodukční zdraví.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, we need more jobs and we need greener energy. I hope the green economy can help drive economic growth.

We must ensure that both men and women benefit from this growth. But what does this report call for? An improvement in women’s transport opportunities, among other things. What nonsense. I do not see women abandoned on the streets of Strasbourg, forsaken by men-only buses and trams. Perhaps the rapporteur thinks that women need improved transport because, according to the report, women do not affect the environment in the same way as men. Again, what nonsense.

Time after time, the Committee on Women’s Rights and Gender Equality tries to turn everything into a feminist issue. This is bad for women and it hurts the reputation of both the committee and the EU. I call on my fellow members of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality to stop the nonsense once and for all. Not everything is a male plot to do a woman down.

 
  
  

Report: Iratxe Garía Pérez (A7-0246/2012)

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione e ho apprezzato il lavoro svolto dall'on. García Pérez e ho condiviso la richiesta di relazione d'iniziativa da parte della commissione FEMM perché credo – come ho avuto occasione di ripetere più volte in quest'Aula – che sia importante lavorare al processo di crescita culturale per riuscire a compensare le disparità che ancora esistono nel nostro tessuto sociale tra uomini e donne.

Con questa relazione si analizza, in particolare, la condizione di distanza che esiste tra i due generi nel settore terziario e si fa un passo in avanti che credo sia rilevante e che mi ha spinto a sostenere la relazione con il mio voto, che è quello di invitare Stati membri, sindacati e datori di lavoro ad adottare una griglia di valutazione uniforme che consenta finalmente di superare, o perlomeno di limitare, il gap retributivo tra uomini e donne.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Şi eu am susţinut acest raport, din cu totul alte considerente decât colega mea. Mi se pare una dintre radiografiile serioase ale unei inegalităţi de gen care persistă încă pe piaţa muncii şi, în mod specific, pe piaţa serviciilor.

10% din cele 130 de profesii considerate accesibile tuturor pe piaţa muncii sunt ocupate de femei, în general cele cu o joasă calificare, ceea ce, după părerea mea, este un semnal de alarmă pentru accesul şi pentru un anumit tip de pauperizare a femeilor pe piaţa muncii. În plus, faptul că sunt relevate diferenţele salariale care persistă în acest domeniu mi se pare absolut semnificativ.

Cert este însă că, dincolo de aceste constatări, soluţiile preconizate în raport, dar şi soluţiile preconizate în opţiunile Comisiei nu sunt cele care să dea un răspuns la soluţionarea acestei probleme şi cred că, adoptând astfel de rapoarte, nu facem decât să tragem semnale de alarmă asupra unor realităţi de foarte multă vreme, ceea ce poate pune în dificultate atât abordarea noastră, cât şi a Comisiei în materie.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, the EU likes to claim that it is a fort for progress in relation to women’s rights. However it is EU-led austerity programmes and neoliberal policies that are disproportionately increasing hardship for women workers. These programmes are resulting in mass job losses, together with attacks on wages and conditions in the service sector, particularly in retail. A majority of the unemployed workers in the EU are now women. Women are also disproportionately hit by savage budget cuts, targeting vital public services and social welfare. We have seen this in Ireland with the scandalous cuts to single parent allowances, to home helps and the threatened cuts to child benefit.

Women workers in the service sector have been one of the most active sections of workers taking action against redundancies and attacks on their conditions. In Ireland we have seen this with the recent strikes and occupations in La Senza, Thomas Cook, EBS and Laura Ashley. The trade union movement must now organise in the service sector to fight against low pay and job losses, and for decent working conditions with improved maternity and paternity leave and decent public services.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, this report states that gender stereotypes are impeding women from realising their full potential. It is possible for women to be CEOs, brain surgeons, concert pianists and even MEPs. It is also possible for women to stay at home and raise a family, perhaps picking up a part-time job in the service sector along the way. This report looks down its nose at the service industry and insults all the women and men who work in this sector. This report also suggests that women are treated differently by employers because they are more likely to interrupt their careers in order to have children. Well, regrettably, this may be true to an extent. If it is true, though, why does the rapporteur call for the Council to unblock the Maternity Leave Directive? Twenty weeks’ fully paid compulsory leave will reduce young women’s chances of getting a job.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Report: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o facto dos trabalhadores do estaleiro terem sido despedidos, bem como pelo facto de possuírem experiência técnica especializada torna difícil a candidatura a outras indústrias. Sendo 550 trabalhadores que possuem grandes dificuldades em encontrar emprego, considero essencial providenciar a estes profissionais medidas personalizadas apoiadas pelo FEG no montante apresentado. São estas situações que colocam o bem-estar social e económico dos cidadãos europeus em causa, que devemos ter em conta. Não só este fundo de ajustamento à globalização serve o propósito de ajustar a nossa economia com medidas compensatórias à economia global, mas acima de tudo protege os cidadãos e empresas em dificuldades, que numa altura de crise devem e merecem ser tomados em conta. Este fundo atenua assim, de certa maneira, algumas das nefastas consequências da atual crise económica, financeira e social a que se assiste na Europa e sobre a qual cabe-nos agir.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Créé en 2006, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à aider à la réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi en raison des évolutions du commerce mondial. En 2009, son champ d’application a été élargi afin d’y inclure les victimes de la crise financière. Cette demande, présentée par le Danemark, vise à aider 550 personnes licenciées récemment et remplit les critères européens. J'ai donc voté en faveur de cette demande.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl paramos skyrimo iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Ši parama bus skirta 550 darbo netekusiems Danijos Odesės plieno statyklos darbuotojams. Europos laivų statybos sektoriaus darbuotojų skaičius per paskutinius trejus metus sumažėjo 23 proc. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tikslas – paremti darbuotojų, kurie buvo atleisti kilus pasaulinei ir ekonomikos krizei, grįžimą į darbo rinką. Todėl pritariu siūlymui skirti 6,455 milijonų eurų sumą iš EGF rezervo siekiant paremti atleistus Danijos laivų statybos sektoriaus darbuotojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în favoarea Danemarcei reprezintă o bună decizie. Astfel, lucrătorii concediaţi ca urmare a crizei economice şi financiare mondiale vor fi sprijiniţi în procesul lor de reintegrare pe piaţa muncii. Salut sprijinul suplimentar acordat acestora în urma schimbărilor survenite în structura comerţului mondial. Subliniez faptul că piaţa mondială a construcţiilor navale a fost deosebit de afectată de criza economică, forţa de muncă din acest domeniu scăzând în mod semnificativ. Mai mult, ocuparea forţei de munca în Danemarca s-a deteriorat în mod considerabil, iar rata şomajului a atins valori extrem de ridicate. În aceste condiţii, sunt de părere că mobilizarea fondului în vederea acordării unui impuls economiei este mai mult decât binevenită.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente, no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 6 445 104 euros do FEG a favor da Dinamarca, com o objetivo de apoiar os 550 trabalhadores potenciais beneficiários, dos 981 despedidos, na Odense Steel Shipyard na qualidade de empresa principal assim como quatro fornecedores e produtores a jusante.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation a été créé pour soutenir les travailleurs européens qui ont perdu leur emploi. Il leur permet de se réinsérer professionnellement. Exceptionnellement, la crise financière et économique constitue une raison suffisante pour qu’un État membre introduise une demande de subvention. Touché par la crise, le secteur de la construction navale au Danemark connaît plusieurs vagues de licenciements. Dans un effort de solidarité envers cette dernière, nous avons débloqué une aide de 6,4 millions d’euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe ya que supone la movilización de una cantidad que ayudará a Dinamarca en lo referente a los 981 despidos de los cuales 550, destinatarios de esta ayuda, corresponden a la empresa Odense Steel Shipyard y a cuatro de sus proveedores. La situación general del empleo en Dinamarca se deterioró acusadamente entre 2009 y 2010 y esta ayuda del FEAG intenta ayudar a dicha empresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla proposta di risoluzione dell'on. Bendtsen perché sono a favore dello stanziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per l'importo di euro 6 455 104 richiesto dalla Danimarca, in riferimento al periodo di 4 mesi dal maggio all'agosto 2011, a favore degli 981 lavoratori danesi licenziati dall'impresa di costruzioni navali, Odense Steel Shipyard, di cui 550 potranno beneficiare del FEG.

La richiesta danese soddisfa i criteri del FEG in quanto denota la correlazione tra i cambiamenti strutturali in corso nella suddetta impresa a causa della crisi finanziaria attuale e i licenziamenti operati.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la mobilisation du fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Le fonds a été créé dans le but de fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial. Je soutiens ainsi la mobilisation d'un montant de 1 120 000 euros destiné à la création d'une base de connaissance, d'un soutien administratif et technique et d'une évaluation finale du FEM.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I regret that in Denmark 981 workers have been made redundant with some 550 targeted for assistance in relation to the Odense Steel Shipyard and in four suppliers and downstream producers related to the Primary enterprise. Redundancy is challenging on any individual and their family and rising unemployment is changing the face of society and breeding levels of poverty unacceptable in 21st century Europe. Yet it is EU fiscal policy, including austerity demands and the inept handling of the euro crisis that is part author of this script. It is thus suspect that while with one hand Brussels continues to undermine and weaken national economies through flawed single currency policy, they are with the other willing to provide hand outs to those stricken by its effects. It should be the priority and prerogative of national governments, with the optional aid of sympathetic third countries, to deal with the major structural challenges many countries are currently facing in the wake of global financial crisis. To continue to endorse the Mobilisation of the Adjustment Fund is to permit the perpetuation of Brussels undermining national economies.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dinamarca) por terem sido respeitadas as condições para a mobilização do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Concordo com os moldes em que foi acionada a mobilização do FEG no auxílio aos trabalhadores despedidos dos estaleiros navais de Odense Steel na Dinamarca, nesta que é a quarta mobilização do fundo em 2012. A indústria da construção naval europeia tem, nas últimas décadas, vindo a perder quotas de mercado significativas para a Ásia. Este setor fustigado pela crise económica e financeira mundial viu a sua mão-de-obra diminuir na Europa em 23% nos últimos três anos. Lamento ainda que a Dinamarca seja um dos países que está a comprometer as negociações do FEG pós 2013, quando por várias vezes recorreu com êxito a mobilizações deste fundo. Por fim, gostaria de relembrar que o FEG nasceu no seguimento de um relatório da Comissão de 2005- "os valores europeus no contexto da globalização", sendo neste contexto que o Presidente Barroso enviou uma carta aos Chefes de Estado e de Governo da UE e ao Parlamento Europeu propondo a criação deste fundo. Sete anos depois, os efeitos da crise não só subsistem, como se agravaram, demonstrando com clareza a importância de uma Europa solidária e com uma efetiva redistribuição de recursos inter-Estados-Membros. Pena que estes exemplos não se repliquem noutros mecanismos Europeus...

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation est un instrument destiné à venir en aide rapidement aux travailleurs victimes de la crise et de l'évolution de l'économie mondiale. Le marché mondial de la construction navale est l'un des principaux secteurs qui sont touchés de plein fouet par la crise. Il a connu une récession de 20% entre 2008 et 2009. Les constructeurs européens doivent notamment faire face depuis plusieurs années à une concurrence asiatique de plus en plus compétitive. L'Union européenne va donc débloquer 6,5 milliards d'euros pour aider 550 ouvriers licenciés des chantiers navals danois. Ces fonds serviront à financer notamment de nouvelles formations professionnelles et des programmes de soutien à l'entreprenariat.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, qui accorde à la ville d'Odense au Danemark une aide financière européenne pour soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 981 travailleurs licenciés dans le secteur des chantiers navals. Cette décision illustre le rôle majeur que peut jouer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour aider les secteurs économiques en crise. Une Union européenne forte est une Union qui protège avant tout ses citoyens face aux aléas de la vie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de ce vote survenu mardi en faveur d'une intervention du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) destinée à des travailleurs danois. Près de 6,4 millions d'euros seront consacrés aux programmes d'aide et de formation aux 550 travailleurs danois licenciés dans l'entreprise de construction navale Odense Steel Shipyard et chez quatre de ses fournisseurs et producteurs en aval. Ce secteur avait été durement frappé par la concurrence asiatique. Le cofinancement des autorités locales, une obligation en vertu du fonctionnement du FEM, se fera à hauteur de 3,4 millions d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório sobre "Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à globalização" por considerar que a Dinamarca reúne as condições para o pedido referente a 585 despedimentos que ocorreram no estaleiro de Odense, devido a deslocalizações para países não comunitários de baixo custo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É a segunda vez que o Parlamento Europeu aprova a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para esta mesma empresa - a Odense Steel Shipyard, do setor da construção naval - com o objetivo de apoiar a reintegração no mercado de trabalho dos trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira, na Comunidade de Odense, na Dinamarca. Em outubro de 2010 foram 1.356 os trabalhadores despedidos. Desta vez, e como consequência do encerramento do estaleiro naval, são mais 981 casos de despedimento de trabalhadores.

A mão-de-obra na indústria da construção naval na Europa, de acordo com o relatório anual da Community of European Shipyards' Associations (CESA), diminuiu 23% nos últimos três anos. Este é o resultado da globalização capitalista e das políticas que lhe vão dando suporte, forçando a concorrência entre trabalhadores e a desvalorização geral da força de trabalho. Com o aprofundamento da crise económica e social, mais despedimentos vêm surgindo, especialmente em setores produtivos, mas não só. Por isso continuamos a defender a prolongação da derrogação crise, que aumentava a taxa de cofinanciamento da UE para 65%.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Komisia prijala 4. júna 2012 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Dánska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce. Toto je štvrtá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2012, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 6 455 104 EUR z EGF v prospech Dánska. Týka sa prepustenia 981 pracovníkov, pričom pomoc sa má vzťahovať na 550 z nich. Komisia skonštatovala, že žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov z fondu EGF podľa článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1927/2006 a bola predložená v lehote 10 týždňov stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia. Medziinštitucionálna dohoda umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už pasiūlymą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Danijos paraišką „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“. Vadovaujantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau EGF) reglamento 6 straipsniu, EGF lėšomis turėtų būti remiamas individualių atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką. Taip pat EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas ilgalaikis užimtumas. EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių. Kadangi pramoninė vietos ekonomikos struktūra pasižymi darbo vietų apdirbamojoje pramonėje, ypač metalurgijos sektoriuje, gausa. Daug darbo vietų šiame pramonės sektoriuje jau prarasta – jos perkeltos į kitas šalis, kuriose darbo užmokestis mažesnis. Atleisti laivų statyklos darbuotojai turi daug techninių žinių, kurias sunku panaudoti kituose pramonės sektoriuose Fiune ar net visoje Danijoje. Dauguma jų visą gyvenimą dirbo laivų statykloje, kurioje galbūt dirbo ir jų tėvai. Todėl palankiai įvertinau ir tai, kad, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, Danijos valdžios institucijos nusprendė pradėti taikyti priemones dar nepriėmus galutinio sprendimo suteikti EGF paramą pagal siūlomą suderintų priemonių rinkinį.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. Denmark argues that shipyards in Europe over the past decades have been losing substantial market shares to Asia. Assisting workers impacted by the closure of the Odense Steel Shipyard therefore falls well within its remit.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), in writing. − The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established in 2006 as a support system for workers impacted by global structural change in trade patterns. Denmark’s application in respect of the Odense Steel Shipyard notes that the country’s workforce is highly concentrated in manufacturing and metallurgy, but has lost business because many global market shares have been transferred to Asia. By mobilising the EGF with an amount of EUR 6 455 104, workers will be helped to return to the labour market, which is especially important because these employees have highly specialised training in their field which it is nearly impossible to apply in other industries. For these reasons, I voted in favour of Mr Bendtsen’s report.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour le Danemark suite au licenciement de 981 personnes dans le secteur des chantiers navals. L'aide de 6,5 millions d'euros en faveur de 550 travailleurs les aidera à trouver un emploi dans d'autres secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est en pensant aux travailleurs danois sacrifiés sur l'autel de la mondialisation que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu qui est donné peut les soulager dans leur peine.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Dänemark hat am 28. Oktober 2011 einen Antrag auf Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gestellt. Er betrifft 981 Entlassungen (von denen 550 für Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen sind), zu denen es während des viermonatigen Bezugszeitraums vom 1. Mai bis 31. August 2011 in dem Unternehmen Odense Steel Shipyard als Hauptunternehmen sowie bei vier Zulieferunternehmen und nachgeordneten Herstellern in Dänemark gekommen ist. Der Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 geltenden Voraussetzungen für die Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kommission schlägt daher vor, den Betrag von 6 455 104 EUR bereitzustellen. Im Sinne gelebter europäischer Solidarität soll der EGF folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für den von Dänemark eingereichten Antrag bereitzustellen. Ich habe daher für den Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento molto importante dell'Unione europea. Istituito per cercare di risolvere questioni controverse a livello economico offre la possibilità a imprese in difficoltà di risollevarsi o quantomeno tutelare i propri dipendenti e di conseguenza le loro famiglie. Nel caso della Odense Steel Shipyard i sei milioni e mezzo di euro che arriveranno in Danimarca, anche grazie al mio voto, serviranno a coprire un migliaio di esuberi che l'azienda registra a causa dei licenziamenti dovuti al calo mondiale delle costruzioni navali, ai grandi cambiamenti strutturali nel sistema del commercio mondiale e alla crisi finanziaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão Europeia aprovou, em 4 de junho de 2012, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Dinamarca, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial. Trata-se da quarta candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2012 e refere-se à mobilização de um montante total de 6 455 104 euros do FEG a favor da Dinamarca. Diz respeito a 981 despedimentos, 550 dos quais potenciais beneficiários de apoio, na Odense Steel Shipyard na qualidade de empresa principal, e quatro fornecedores e produtores a jusante na Dinamarca, durante o período de referência de quatro meses de 1 de maio de 2011 a 31 de agosto de 2011. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, designadamente a Comissão Europeia, e estando a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais associada e favorável à mobilização do Fundo a favor da Dinamarca, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che la domanda della Commissione, la quarta nel quadro del bilancio 2012, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 6 455 104 EUR per la Danimarca e riguarda 981 esuberi, di cui 550 destinatari di assistenza, presso la Odense Steel Shipyard, impresa principale, e presso quattro fornitori e produttori a valle in Danimarca nel corso del periodo di riferimento di quattro mesi dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2011, tale proposta soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane stabilito dall'articolo 5 di detto regolamento. Sottolineando, inoltre, l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Alors que le marché mondial de la construction navale est durement frappé par la crise (il a connu une récession de 20% entre 2008 et 2009), et que les constructeurs navals européens ont perdu depuis des décennies des parts de marché face à leurs concurrents asiatiques, les travailleurs de ce secteur connaissent une situation difficile. Pour y faire face, et aider 550 travailleurs licenciés par le chantier naval Odense Steel ou ses fournisseurs, le Danemark a demandé l'aide du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Convaincu de l'utilité et de la nécessité de l'aide du FEM pour ces travailleurs au chômage, j'ai soutenu le déblocage de 6.5 millions d'euros. Cette somme, complétée par l'Etat danois, financera des programmes qui les aideront à trouver un emploi dans d'autres secteurs. Si je soutiens l'aide du FEM pour les travailleurs licenciés, je déplore que les autorités danoises figurent parmi celles qui menacent l'avenir du FEM après 2013, et ce bien que le pays ait bénéficié à plusieurs reprises de mobilisations de ce fonds. J'espère que ce dernier pourra être prolongé au-delà de ce qui est actuellement prévu. J'appelle le Conseil et la Commission à agir en ce sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. According to the provisions of point 28 of the Inter-institutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management(1) and of Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006(2), the Fund may not exceed a maximum amount of EUR 500 million, drawn from any margin under the global expenditure ceiling from the previous year, and/or from the cancelled commitment appropriations from the previous two years, excluding those related to Heading 1b. The appropriate amounts are entered into the budget as a provision as soon as the sufficient margins and/or cancelled commitments have been identified. As concerns the procedure, in order to activate the Fund, the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents the budgetary authority with a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In parallel, a trialogue could be organised in order to reach an agreement on the use of the Fund and the amounts required. The trialogue can take a simplified form.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Δανίας για τη στήριξη των 550 απολυμένων από ναυπηγείο της πόλης Odense και από τους τέσσερις προμηθευτές και παραγωγούς του ναυπηγείου. Οι απολύσεις αυτές ήταν το αποτέλεσμα του ανοίγματος στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και της μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ναυπηγείου στην Ασία. Είναι σαφές ότι οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση ως εργαλείου της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Η στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει σε προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την επανενσωμάτωση των εργαζομένων που πλήττονται από τις ομαδικές απολύσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επιπλέον, η υποστήριξη που παρέχεται αποτελεί την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Ένωσης. Τέλος, η περίπτωση της Δανίας καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι το χρηματοδοτικό αυτό μέσο δεν περιορίζει τη δραστηριότητά του μόνο σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις αλλά μπορεί να φανεί εξίσου χρήσιμο και να βοηθήσει την επανένταξη των απολυμένων στον εργασιακό τομέα ακόμα και σε εύρωστες οικονομικά χώρες. Αυτό με τη σειρά του υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω Ταμείου και αποδεικνύει την ανάγκη συνέχισής του κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Jag röstade i dag för två betänkanden om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Sedan 2009 har jag i regel avstått eller röstat emot alla förslag om att utnyttja fonden. Detta eftersom jag anser att fonden inte är rätt instrument för att hjälpa arbetstagare som drabbats av strukturförändringar. Fonden har nu vuxit, utvecklats och fått sitt genomslag. Den finns och kommer att finnas under en överskådlig framtid. Framgent tar jag nu ställning till varje enskilt fall om de uppfyller de mycket strikta krav på medfinansiering och långsiktiga sysselsättningsåtgärder som ställs på ansökarna, något de två aktuella fallen gör. Det handlar alltså om att göra det bästa av situationen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. Il est normal d'apporter notre contribution financière à la suite des licenciements directs chez Odense Steel Shipyard. Ces licenciements représentent 2 % de la main-d'œuvre locale. La fermeture du chantier naval, qui vient s'ajouter aux pertes d'emplois indirectes, est un autre drame économique, mais aussi et surtout social.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.° 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. Concordo com o pedido de mobilização do FEG elaborado pela Dinamarca respeitante aos 981 despedimentos, 550 dos quais potenciais beneficiários de apoio, ocorridos na empresa Odense Steel Shipyard e em quatro fornecedores e produtores. Entendo que a Comissão Europeia deverá mobilizar € 6 455 104,00 Euros para ajudar na inserção profissional dos trabalhadores das empresas dinamarquesas de construção naval. O pacote financeiro agora aprovado deverá ser canalizado para suportar medidas de apoio na área da orientação profissional, formação individual e informações gerais disponibilizadas através de canais específicos de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru Odense Steel Shipyard din Danemarca. Cererea vizează 981 de lucrători concediaţi de întreprinderea Odense Steel Shipyard, ca beneficiar principal, şi de alte patru întreprinderi furnizoare şi producătoare din Danemarca, în perioada mai-august 2011.

Autorităţile daneze susţin că, în ultimele decenii, şantierele navale din Europa au pierdut o bună parte a cotei lor de piaţă în favoarea întreprinderilor din Asia. Criza financiară şi economică mondială a agravat situaţia de pe piaţa mondială a construcţiilor navale, astfel încât, potrivit Comunităţii asociaţiilor şantierelor navale din Europa (CESA), comenzile întreprinderilor europene au scăzut în perioada 2008-2009. Potrivit Eurostat, situaţia generală din Danemarca în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă s-a deteriorat brusc în 2009 şi în 2010. Rata şomajului a crescut de la un nivel neobişnuit de scăzut de 3,4%, înregistrat în 2008, la 7,6%, în 2010. Consider, astfel, importantă mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în favoarea Danemarcei, pentru facilitarea reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor disponibilizaţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), in writing. − I voted for the mobilisation of the EGF in favour of Denmark in order to support the reintegration into the labour market of workers made redundant due to the global financial and economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der EGF ist dazu da, um Arbeitnehmer, die unter den Folgen der Globalisierung zu leiden haben, zusätzlich zu unterstützen und ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Antrag aus Dänemark wurde geprüft, er betrifft 981 Entlassungen - die allgemeine Beschäftigungslage in Dänemark hat sich 2009 und 2010 sehr verschlechtert. Er erfüllt alle Anforderungen und so war dem Bericht zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Nie jest to pierwszy wniosek Danii o uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Kilka dotychczasowych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, zarówno jeśli chodzi o kryteria handlowe, jak i te dotyczące kryzysu. Niemniej jednak to właśnie Dania należy do krajów kwestionujących zasadność istnienia EFG po 2013 roku. Wspomniane kraje blokują przedłużenie odstępstwa związanego z kryzysem oraz dążą do obniżenia środków finansowych dla Komisji przeznaczonych dla EFG w 2012 roku, a tymczasem wniosek Danii proponuje stosunkowo drogi pakiet zindywidualizowanych usług z kwotą 11 737 euro przeznaczoną na jednego pracownika, dlatego głosowałem przeciw temu wnioskowi.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La crisi che ha colpito l'Europa non ha risparmiato nemmeno i paesi del Nord Europa: in Danimarca la situazione occupazionale generale è peggiorata notevolmente e la disoccupazione è salita da un minimo record del 3% nel 2008 ad un picco del 7% nel 2010, con gravi ripercussioni specie nel settore metallurgico.

I lavoratori licenziati dai cantieri navali dispongono infatti di un'elevata perizia tecnica, difficile da applicare in altri settori: senza un'adeguata riconversione professionale, dunque, sarà per loro molto difficile trovare una nuova occupazione. Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole alla domanda concernente la mobilitazione del FEG a favore della Danimarca.

 
  
  

Report: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o setor da construção civil na Europa enfrenta grandes dificuldades, especialmente no caso da Espanha, onde o "boom" imobiliário trouxe consequências nefastas em termos económicos para o País, para os seus cidadãos e empresas numa altura de crise financeira. O caso que se apresenta neste Relatório reporta-se a 836 ocorrências em 377 empresas no setor da construção entre janeiro de 2011 e outubro do mesmo ano, deixando 320 trabalhadores com enormes dificuldades para encontrar emprego. Aprovo mais este relatório do FEAG, pois este fundo deve servir exatamente para atenuar as consequências económicas e sociais provocadas pela crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Créé en 2006, Le fond européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à aider à la réintégration des travailleurs ayant perdu leur emploi en raison des évolutions du commerce mondial. En 2009, son champ d’application a été élargi afin d’y inclure les victimes de la crise financière. Cette demande, présentée par l’Espagne, vise à aider 320 personnes licenciées et remplit les critères européens. J'ai donc voté en faveur de cette demande.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl paramos skyrimo iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Ši parama bus skirta 836 darbo netekusiems Ispanijos Aragono regiono darbuotojams. Statybų paklausa Ispanijoje mažėja: 2009 m. šalyje išduota 75,6 proc. mažiau leidimų statybai nei 2007 m., o 2010 m. net – 82,8 proc. mažiau nei tais pačiais 2007 m. Šio fondo tikslas – paremti darbuotojų, kurie buvo atleisti kilus pasaulinei ir ekonomikos krizei, grįžimą į darbo rinką. Todėl pritariu siūlymui skirti 1,3 milijonų eurų sumą iš EGF rezervo siekiant paremti atleistus Ispanijos statybų sektoriaus darbuotojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider decizia de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare în favoarea Spaniei binevenită şi necesară în contextul actual. Prin această mobilizare se vizează acordarea unui sprijin suplimentar, în vederea sprijinirii reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor care şi-au pierdut slujbele ca urmare a crizei financiare şi economice mondiale, ce a afectat întreaga lume.

În Spania, sectorul construcţiilor a fost deosebit de grav afectat de criză, iar împrumuturile acordate acestui sector au scăzut în mod drastic. Mai mult, cererea de locuinţe noi a scăzut din cauza unei lipse de încredere a consumatorilor şi a unei lipse de lichidităţi. Iar şomajul a crescut şi el într-un mod covârşitor. În acest context, sunt de părere că este nevoie de o mobilizare suplimentară a Fondului, pentru a remedia declinul cu care se confruntă sectorul.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente, no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 13 000 000 euros do FEG a favor de Espanha, com o objetivo de apoiar os 320 trabalhadores potenciais beneficiários, dos 836 despedidos por 377 empresas da construção de edifícios da região de Aragão.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour soutenir les travailleurs européens qui ont perdu leur emploi. Il leur permet de se réinsérer professionnellement. Exceptionnellement, la crise financière et économique constitue une raison suffisante pour qu'un État membre introduise une demande de subvention. Touché par la crise, le secteur du bâtiment dans la région d'Aragon, en Espagne, connaît plusieurs vagues de licenciements. Dans un effort de solidarité envers cette dernière, nous avons débloqué une aide de 1,3 million d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He apoyado este informe que aporta ayuda del FEAG a la empresa "Aragón Construction" para hacer frente a 836 despidos, de los cuales 320 son destinatarios de la ayuda. Debido a la baja densidad de población de la mayor parte del territorio afectado por esta solicitud y al riesgo de despoblación, los despidos tienen una incidencia sumamente negativa en esta región y podrían obstaculizar los esfuerzos encaminados a incentivar a la población para que se quede en la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente richiesta di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) perché non presenta criticità e la domanda rispetta i criteri di ammissibilità previsti.

Si tratta di uno stanziamento di euro 1 300 000 richiesto dalla Spagna per fornire sostegno agli 836 lavoratori in esubero, di cui 320 sono ammessi all'assistenza del FEG, che operavano nell'industria edile per l'impresa Aragón Construction in Spagna.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl původně zřízen na dobu trvání programového období 2007–2013 nařízením (ES) č. 1927/2006. Ročně disponuje 500 miliony EUR. Cílem tohoto fondu je pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací. Prostřednictvím spolufinancování se snaží usnadnit jejich opětovné začlenění do zaměstnání. Od roku 2009 se rozsah fondu EFG rozšířil na pomoc propuštěným pracovníkům v důsledku globální finanční a hospodářské krize. Proto jsem svým hlasováním podpořila uvolnění prostředků pro konkrétní společnost ve Španělsku.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I regret that in Spain 528 workers have been made redundant by 323 construction firms. Redundancy is challenging for any individual and their family, and rising unemployment is changing the face of society in Spain and breeding levels of poverty that are totally unacceptable in 21st-century Europe. Yet it is EU fiscal policy, including austerity demands and the inept handling of the euro crisis, that is part-author of this script. It is thus suspect that while on the one hand Brussels continues to undermine and weaken the Spanish economy through flawed single currency policy, it is on the other hand willing to provide hand-outs to those stricken by its effects. In essence, policy making in Brussels is crushing domestic ability to provide pastoral care for its peoples, in terms of jobs, social provisions and welfare, yet allows the EU to step in to subsume these roles. It should be the priority and prerogative of national governments, with the optional aid of sympathetic third countries, to deal with the major structural challenges many countries are currently facing in the wake of global financial crisis. To continue to endorse the mobilisation of the Adjustment Fund is to permit the perpetuation of Brussels’ undermining of national economies.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura FEG/2011/017 ES/ Aragón), por terem sido preenchidas as condições estipuladas no Regulamento FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Face às mudanças estruturais no comércio internacional, é importante que a economia europeia seja capaz de implementar eficazmente os instrumentos de apoio aos trabalhadores por esta via afetados, assim como capacitá-los tendo em vista a sua rápida reintegração no mercado de trabalho. Tal como reconhece a Comissão no seu plano de relançamento da economia europeia, o setor da construção registou uma quebra abrupta da procura devido à crise evidenciando-se assim uma correlação positiva entre aumento de despedimentos e as mudanças nos padrões do comércio mundial. Neste sentido, voto favoravelmente a mobilização do FEG para a província de Aragão, Espanha. Ressalvo, porém, que as mobilizações de fundos via FEG não podem substituir as medidas que são da responsabilidade das empresas por força da legislação laboral nacional ou de convenções coletivas. E que, destinando-se ao auxílio dos trabalhadores, não deverão ser alocadas à reestruturação de empresas ou setores de atividades económicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui accorde à la région espagnole de l'Aragon une aide financière européenne pour soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 836 travailleurs licenciés dans le secteur de la construction. Cette décision illustre le rôle majeur que peut jouer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour aider les secteurs économiques en crise. Une Union européenne forte est une Union qui protège avant tout ses citoyens face aux aléas de la vie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a donné son aval pour les aides du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) destinées à des travailleurs espagnols. Suivant l'avis de la Commission européenne (juin 2012), puis celui de la commission des budgets du Parlement (juillet 2012), nous avons approuvé à une très large majorité ces aides d'un montant total supérieur à 7,7 millions d'euros. L'Espagne avait demandé, fin 2011, le soutien du FEM pour 320 personnes licenciées dans des petites entreprises de construction de la région d'Aragon. Motif: ce secteur avait été particulièrement touché par la crise financière et la récession qui s'en est suivie. La région d'Aragon apportera, de son côté, 700 000 euros aux programmes de soutien pour de nouveaux emplois. Je m'en réjouis.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório que propõe mobilizar o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização a favor da Espanha. Esta candidatura diz respeito a despedimentos de trabalhadores no setor da construção civil e inclui medidas destinadas a reintegrar 320 trabalhadores no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta é a terceira vez que a Espanha recorre ao apoio do FEG para a região de Aragão. Nas duas vezes anteriores tratou-se de apoiar o setor automóvel e retalhista com o objetivo proclamado de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira. É de destacar que o desemprego aumentou acentuadamente em Aragão e que, no fim de 2011, o número de trabalhadores registados nos serviços públicos de desemprego ficou próximo dos 100.000. Uma região martirizada num país martirizado pela austeridade decretada pelos centros de poder da UE. As suas políticas mais não fazem do que somar à crise crise e desemprego ao desemprego. Neste cenário, mais uma vez, lamentamos a decisão do Conselho de não prolongar, para além de 2011, a derrogação crise, que aumentava a taxa de cofinanciamento da UE para 65%. Isto significa que os países com maiores dificuldades económicas e sociais, aqueles onde mais têm encerrado empresas e mais desemprego existe, são os que menos poderão recorrer a este fundo. Continuamos a defender o aumento do cofinanciamento do FEG sobretudo para os países em condições financeiras frágeis, como Portugal, de forma a garantir que a comparticipação nacional não ultrapasse os 5% do financiamento global previsto.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Komisia prijala 18. júna 2012 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce. Toto je piata žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2012. Týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 300 000 EUR z EGF v prospech Španielska. Ide o prepustenie 836 pracovníkov, pričom pomoc sa má poskytnúť 320 z nich. Komisia skonštatovala, že žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov z fondu EGF podľa článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1927/2006 a bola predložená v lehote 10 týždňov stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia. Z dôvodu nízkej hustoty obyvateľstva na väčšine územia, ktorého sa týka táto žiadosť, a z dôvodu rizika vyľudnenia má prepúšťanie veľmi negatívny dosah na tento región.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimą pagal Ispanijos paraišką „EGF/2011/017 ES/Aragón, statyba“. Ekonomikos atkūrimo plane Komisija jau pripažino, kad dėl krizės labai sumažėjo ES statybų pramonės paklausa. Remiantis turimais duomenimis, statybų sektorius patyrė didžiulį nuosmukį, kuris 27-iose ES valstybėse narėse tęsėsi aštuonis ketvirčius iš eilės nuo 2009 m. pradžios palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, labiausiai dėl to, kad sumažėjo privačios investicijos būsto sektoriuje. 2009 m. Ispanijos statybų sektoriuje pasireiškė tokios pat neigiamos tendencijos, kaip ir tos, kurias matome iš ES-27 vidurkio. Tačiau 2010 m. ir per pirmąjį 2011 m. pusmetį padėtis Ispanijos statybų sektoriuje toliau blogėjo. Dėl menko gyventojų tankumo didžiojoje su šia paraiška susijusios teritorijos dalyje ir gyventojų mažėjimo pavojaus darbuotojų atleidimas turi labai didelį neigiamą poveikį šiam regionui ir gali pakenkti dedamoms pastangoms skatinti gyventojus likti šiame regione. Be to, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo parama jau buvo skiriama penkiais darbuotojų atleidimų statybų sektoriuje atvejais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. The Commission concluded that the application meets the conditions for deploying the EGF. One of the criteria for the Commission’s assessment was the evaluation of the link between the redundancies and major structural changes in world trade patterns or the financial crisis. Spanish authorities argue that the construction sector has been severely affected by the crisis. Loans to the construction sector and to individuals have been drastically reduced and the demand for new houses has decreased due to declining consumer confidence and the lack of liquidity. The Commission has recognised in its Economic Recovery Plan that the construction industry in the EU had seen demand plummet as a result of the crisis. The arguments presented in previous cases concerning the construction of buildings sector, and in which the redundancies were a direct result of the crisis, remain valid. The territory concerned by the redundancies is the autonomous community of Aragón.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), in writing. − Spain’s application for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for the construction sector in the NUTS II region of Aragón addresses redundancies caused by the current economic crisis. The financial and economic crisis has greatly impacted Spain’s construction industry due to a lack of demand for new construction. This trend is in line with the falling demand for new construction that exists throughout Europe, but the condition of the housing market has degraded at an even more rapid pace in Spain. A mobilisation of the EGF for an amount of EUR 1 300 000 will allow workers that had been employed in construction to diversify their skills, which will alleviate some of the burden of unemployment in Aragón. I voted in favour of Mr Escobar’s report for these reasons.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour l'Espagne afin d'aider 320 travailleurs licenciés par des petites entreprises de construction à trouver un nouvel emploi. Le montant de l'aide européenne est de 1,3 million d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est par considération pour les travailleurs espagnols brutalisés par la mondialisation et les coupes budgétaires que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques austéritaires et ultralibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait se sentir le droit de voter contre l'aumône dérisoire que l'eurocratie leur concède du bout des doigts. Mais le peu qui est donné peut atténuer leur peine.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe aunque considero que este mecanismo es claramente insuficiente ante la indefensión que sufren millones de españoles frente al drama del desempleo ya que no pasa de ser un paliativo que, en ningún caso, solventa las graves consecuencias de los despidos que están teniendo lugar con la excusa de la estafa económica que vivimos, con la que, camuflada bajo el paraguas de crisis, se está justificando un retroceso sin igual en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tal y como demuestra el hecho de que se les esté permitiendo a las empresas despedir aun cuando obtienen beneficios.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Spanien hat am 28. Dezember 2011 einen Antrag auf einen Finanzbeitrag aus dem EGF gestellt wegen Entlassungen in 377 Unternehmen, die in der NACE-Rev.-2-Abteilung 41 (Hochbau) in einer NUTS-II-Region, nämlich in der Region Aragón (ES24), tätig sind, und diesen Antrag bis zum 23. März 2012 durch zusätzliche Informationen ergänzt. Der Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 geltenden Voraussetzungen für die Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kommission schlägt daher vor, den Betrag von 1 300 000 EUR bereitzustellen. Im Sinne gelebter europäischer Solidarität soll der EGF folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für den von Spanien eingereichten Antrag bereitzustellen. Ich habe daher für den Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No âmbito do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a Comissão Europeia aprovou, em 18 de junho de 2012, uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Espanha, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência da crise financeira e económica global. Trata-se da quinta candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2012 e refere-se à mobilização de um montante total de 1 300 000 euros do FEG a favor de Espanha. A candidatura diz respeito a 836 despedimentos de trabalhadores, 320 dos quais são potenciais beneficiários da intervenção, ocorridos em 377 empresas da divisão 41 da NACE Revisão 2 (“Construção de edifícios”), na região NUTS II de Aragão (ES 24), durante o período de referência de nove meses compreendido entre 31 de janeiro de 2011 e 31 de outubro de 2011. Tendo sido feita uma análise do processo por todas as partes envolvidas, dentre as quais a Comissão Europeia, e estando a Comissão do Emprego associada e favorável à mobilização do Fundo a favor de Espanha, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che la domanda della Commissione, la quinta nel quadro del bilancio 2012, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 1 300 000 EUR per la Spagna e riguarda 836 esuberi, di cui 320 ammessi all'assistenza, in 377 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici") nella regione NUTS II della regione dell'Aragona (ES24) durante il periodo di riferimento di nove mesi dal 31 gennaio al 31 ottobre 2011, tale proposta soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane stabilito dall'articolo 5 di detto regolamento. Tenendo conto che nel 2008 e nel 2009 in Aragona la disoccupazione è aumentata vertiginosamente e ha continuato ad aumentare negli anni seguenti, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Le chômage a connu une hausse spectaculaire en Aragon ces dernières années : alors que la région comptait 40 000 chômeurs en 2008, elle en comptait autour de 100 000 en 2011. Parmi eux, 15 % ont été licenciés du secteur de la construction. Pour faire face à cette situation et aider au mieux les travailleurs licenciés par des PME aragonaises de ce secteur à retrouver un emploi, l'Espagne a sollicité l'aide du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en décembre 2011. J'ai apporté mon soutien au déblocage d'une telle aide pour aider ces travailleurs en difficulté. C'est 1,3 million d'euros qui, complétés par l'Etat espagnol, serviront à financer un certain nombre d'actions : formations, conseils, assistance à la recherche d'emploi... Alors que la crise économique ne faiblit pas, je déplore grandement la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation permettant de fournir une aide financière au titre du FEM aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle. Le FEM est normalement réservé à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial. Je demande au Conseil de revenir sur sa décision au plus vite.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Commission has presented a transfer request in order to enter specific commitment appropriations in the 2011 budget, as required in Point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006. The trilogue on the Commission’s proposal for a Decision on the mobilisation of the EGF could take a simplified form, as provided for in Article 12(5) of the legal base, unless there is no agreement between Parliament and the Council. According to an internal agreement, the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) should be associated with the process, in order to provide constructive support and contribute to the assessment of applications from the Fund. EMPL has decided to table amendments to the report, as well as the traditional letter of opinion, which reflect their position and constructive input. The Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission, adopted during the conciliation meeting on 17 July 2008, has confirmed the importance of ensuring a rapid procedure with due respect to the Interinstitutional Agreement for the adoption of decisions on the mobilisation of the Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Ισπανίας για την στήριξη των 320 απολυμένων σε 377 επιχειρήσεις στον τομέα της κατασκευής κτιρίων στην περιφέρεια της Αραγονίας. Η οικονομία της συγκεκριμένης περιφέρειας έχει υποστεί ισχυρό οικονομικό πλήγμα, καθώς το άνοιγμα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά έχει επηρεάσει κατά τρόπο αρνητικό σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι κτιριακές κατασκευές. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ίδια περιφέρεια, καθιστά την Αραγονία μια από τις πιο ευάλωτες οικονομικά περιφέρειες της Ισπανίας. Οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ισπανία, αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως εργαλείου της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Η στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη την οποία παρέχει σε προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την επανενσωμάτωση των εργαζομένων που πλήττονται από τις ομαδικές απολύσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επιπλέον, η υποστήριξη που παρέχεται αποτελεί την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Ένωσης. Οι ισπανικές περιφέρειες υπόκεινται σε μια διαδικασία εξορθολογισμού και δραστικών περικοπών. Η ενίσχυση του ΕΤΠ θα μπορέσει να συμβάλει στη μάχη ενάντια στην ανεργία χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης του ισπανικού εθνικού προϋπολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού της ίδιας της περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. Le chômage a connu une hausse spectaculaire en Aragon. À la fin de 2011, le nombre de chômeurs inscrits auprès des agences publiques pour l'emploi approchait les 100 000, dont 15 % avaient été licenciés du secteur de la construction. De plus, cette même région d'Aragon avait déjà été durement frappée, précédemment, par des licenciements collectifs. C'est aussi le rôle de l'Europe d'épauler, quand elle le peut, les victimes, toujours trop nombreuses, de la crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.° 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global. Espanha apresentou um pedido de mobilização do FEG a favor dos 836 trabalhadores despedidos, sendo que 320 são potenciais beneficiários, em 377 empresas da área de construção de edifícios na região espanhola de Aragão. Concordo com a mobilização de € 1 300 000,00 Euros no intuito de apoiar a reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho, nomeadamente as medidas relativas à formação profissional que visam criar empregos de elevado valor acrescentado no setor do calçado, evitando assim a deslocalização do conhecimento adquirido no referido setor industrial. Importa ainda salientar que o FEG não se deve substituir às responsabilidades legais e financeiras das empresas espanholas, sendo este um apoio complementar concedido pela União Europeia para diminuir as dificuldades sociais que os trabalhadores irão enfrentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru regiunea Aragon, Spania. Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEAG în ceea ce priveşte 836 de cazuri de disponibilizări, din 377 de întreprinderi din domeniul construcţiei de clădiri din regiunea Aragon, în perioada ianuarie - octombrie 2011.

Comisia a recunoscut, în planul său de redresare economică, că sectorul construcţiilor din UE a cunoscut o scădere vertiginoasă a cererii, ca rezultat al crizei economice şi financiare. În Spania, numărul autorizaţiilor de construcţie acordate a scăzut cu 75,6% în 2009 şi cu 82,8% în 2010, faţă de anul 2007, iar numărul de clădiri începute a scăzut cu 52,2%, în 2009, faţă de anul 2008 şi cu 76,7%, faţă de anul 2007. Autorităţile spaniole susţin că disponibilizările din sectorul construcţiilor vor agrava situaţia şomajului, care s-a deteriorat deja ca urmare a crizei economice şi financiare din ultimii ani.

Pe parcursul anilor 2008 şi 2009, rata şomajului a crescut în mod dramatic în Aragon, de la 40 000 la 80 000 de şomeri. Susţin mobilizarea FEAG, în vederea reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor disponibilizaţi din sectorul construcţiilor în regiunea Aragon, Spania.

 
  
MPphoto
 
 

  Niki Tzavela (EFD), in writing. − The construction sector has been severely affected by the crisis in Spain, but also in many other EU Member States. The main reason for this is that loans have been drastically reduced, thus creating a sudden drop in demand for new houses. Furthermore, I voted on the mobilisation of the EGF in favour of Spain in order to support the reintegration into the labour market of workers made redundant as a result of the global financial and economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Nie ulega wątpliwości, że sektor budownictwa w Unii Europejskiej poważnie ucierpiał w wyniku kryzysu. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu dodatkowego wsparcia pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem tego kryzysu. Środki z EFG powinny być przeznaczone przede wszystkim na szkolenie i poszukiwanie pracy, jak również na programy szkoleniowe. Nie powinny one stanowić dodatku do zasiłku dla bezrobotnych, a tym właśnie są zachęty finansowe do uczestnictwa w przyjętych środkach, przewidziane w przygotowanym przez Hiszpanię skoordynowanym pakiecie. Za zasiłki dla bezrobotnych odpowiedzialne są instytucje krajowe, a nie instytucje unijne. Dlatego głosowałem przeciw.

 
  
  

Reports: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012), Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi röstade i dag för två betänkanden om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Sedan fonden instiftades 2006 har vi alltid tidigare avstått från att rösta, eftersom vi var emot fonden från början, då vi inte anser att fonden är rätt instrument för att hjälpa arbetstagare som drabbats av strukturförändringar. Fonden har nu växt, utvecklats och fått sitt eget anslag. Den finns och kommer inte att försvinna under en överskådlig framtid. Vi tar därför nu ställning till varje enskilt fall om de uppfyller de mycket strikta krav på medfinansiering och långsiktiga sysselsättningsåtgärder som ställs på ansökarna. I dessa två fall bedömer vi att ansökningarna uppfyller dessa krav. Vi fortsätter att inom ramen för arbetet med budgeten 2013 och långtidsbudgeten stödja mer effektiva och långsiktiga instrument för att öka sysselsättningen, möta strukturförändringar och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − This fund costs the taxpayer EUR 500 million every year. This EUR 500 million comes from our Member States and, more importantly, our constituents. While some of the applications to this fund may be worthy, more could be achieved if this money were returned to the Member States. The process for this fund is too bureaucratic. A company has to submit an application to the national Government, which then in turn applies to the Commission, which judges whether the application is worthy or not. If it is deemed worthy, the Commission submits the application to the budgetary authority, and then finally we are required to vote on something we are far, far removed from. National governments and local authorities are better placed to decide on whether they need to use such funds, and how they should be applied. They are also accountable to their citizens for the taxes they levy to pay for such expenditure. I therefore voted against this report.

 
  
  

Report: Claude Turmes (A7-0265/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o investimento em tecnologias energéticas inovadoras, capazes de providenciar emprego, riqueza, sustentabilidade e autonomia face à importação de combustíveis fósseis, é uma estratégia importante na recuperação da economia europeia. Apesar da Direita se manter firme na defesa da redução dos investimentos, o meu grupo político foi capaz de levar a cabo um trabalho cujo resultado é o espelhado neste relatório: uma Diretiva forte de modo a ajudar a reduzir 20% do consumo de energia até 2020, tal como estava delineado pela Comissão Europeia na Estratégia 2020 rumo ao crescimento verde, inteligente e sustentável, de modo a lidar com a falta de fontes energéticas, pela criação de emprego e em prol do crescimento económico na União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea a stabilit standarde ambiţioase în ceea ce priveşte eficienţa energetică, însă evaluările arată că potenţialul extraordinar pe care economisirea şi eficienţa energetică îl reprezintă nu este destul exploatat. Măsurile deja adoptate de statele membre s-au dovedit insuficiente pentru depăşirea obstacolelor rămase la nivelul pieţei şi al reglementării. De aceea este atât de importantă Directiva privind eficienţa energetică, pentru că stabileşte un cadru comun pentru promovarea eficienţei energetice în Uniune pentru anul 2020 şi dincolo de acesta.

Vreau să salut în special prevederile privind strategia pe termen lung de renovare a clădirilor şi prevederile referitoare la schemele de finanţare privind măsurile de eficienţă energetică. Sigur că ne doream poate o directivă şi mai ambiţioasă, pentru ca îndeplinirea obiectivului de 20% până în 2020 să devină o realitate, însă, în acelaşi timp, trebuie să fim conştienţi că adoptarea acestei directive reprezintă un pas major pe care Uniunea Europeană îl face şi avem ocazia să o transformăm într-o valoroasă oportunitate economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen, en adoptant cette directive sur l’efficacité énergétique, a voulu réaffirmer son engagement dans la lutte contre le changement climatique. S’assurer que les États membres amélioreront de 20% l’efficacité énergétique est crucial pour que l’UE demeure un leader environnemental. Isoler les bâtiments publics, réaliser des audits énergétiques et mobiliser des fonds pour permettre cette transition sont les mesures principales de ce texte que j'ai soutenu. Venant en complément du développement des énergies renouvelables et de la baisse des émissions de Co2, l’efficacité énergétique représente l’un des plus grands potentiels de progrès dans la lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl energijos vartojimo efektyvumo. ES per metus išleidžia apie 400 mlrd. eurų energijos importui. Todėl yra būtina imtis visų priemonių, kuriomis galėtume paskatinti efektyvų ir tausų energijos vartojimą bei prisidėti prie energetinio saugumo užtikrinimo bei energetinės priklausomybės nuo trečiųjų šalių mažinimo. Pritariu šioje direktyvoje įvirtintiems privalomiems tiksliniams rodikliams ES ir nacionaliniu lygmeniu, kad iki 2020 m. būtų pasiektas 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas, kas leistų pagerinti ne tik Sąjungos energetinį saugumą, bet ir prisidėtų prie ES ekonomikos atsigavimo. Pritariu, kad valstybėse narėse siekiant energijos vartojimo mažinimo, būtų sukurtos energijos taupymo sistemos, o viešosios organizacijos būtų įpareigotos pirkti energijos požiūriu efektyvius pastatus. Šioje direktyvoje įtvirtintos nuostatos dėl pažangiųjų skaitiklių įdiegimo padės labiau apsaugoti ES vartotojus nuo nepagrįstų energijos kainų didėjimo bei padidins vartotojų informuotumą apie realų energijos suvartojimą bei energijos kainas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Met deze nieuwe richtlijn zetten we een grote stap voorwaarts om de Europese 2020-klimaatdoelstellingen te halen. Dit is niet alleen goed om de CO2-uitstoot verder terug te dringen; investeringen in energie-efficiëntie bevorderen ook de werkgelegenheid en de energiekosten voor bedrijven en consumenten zullen dalen. Door betere informatie op de energiefactuur en door de initiatieven van energieleveranciers om elk jaar 1,5 procent energie te besparen, zullen wij allemaal ertoe worden aangezet om op een bewustere manier om te gaan met energiegebruik.

De lidstaten zullen het goede voorbeeld moeten geven. Jaarlijks zal 3% van de centrale overheidsgebouwen moeten worden gerenoveerd om ze energie-efficiënter te maken. Dit zal zeker ook impulsen geven aan de werkgelegenheid. Ook de langetermijnstrategieën voor de renovatie van residentiële en commerciële gebouwen die de lidstaten moeten opstellen, zullen hier zeker toe bijdragen.

Deze energie-efficiëntierichtlijn had ambitieuzer gekund, toegegeven. Het is een compromis, het werk is zeker niet af. Maar vast staat dat we hiermee op het juiste spoor zitten om te zorgen voor een beter milieu, meer jobs en minder energie-afhankelijkheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Enfin des mesures contraignantes dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il faut s'en féliciter. En effet, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Bien sûr, il y a des dérogations, et certaines mesures restent volontaires, mais tout de même, l'accord trouvé en première lecture permet de transformer certains aspects du plan pour l'efficacité énergétique en mesures contraignantes. Les entreprises énergétiques devront réduire d'au moins 1,5% par an leurs ventes aux consommateurs industriels et particuliers. Chaque Etat membre devra faire en sorte que 3% de la surface au sol des bâtiments gouvernementaux soient rénovés tous les ans en cohérence avec la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Enfin, les Etats devront présenter un plan d'action à intervalles réguliers. Tandis que le Parlement aurait voulu aller plus loin sur ces questions, il faut rappeler que c'est le Conseil et donc les Etats qui ont rabaissé le niveau d'ambition d'un texte qui reste, somme toute, résolument positif dans le contexte de transition énergétique actuel.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption du rapport Turmes sur l'efficacité énergétique. Purement politique jusqu'ici, l'objectif de réduire de 20% la consommation d'énergie de l'UE d'ici 2020 est désormais contraignant. Il s'ajoute aux objectifs de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20% et de porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation énergétique. Ainsi, la directive prévoit un taux de rénovation des bâtiments publics de 3%, des programmes d'économie d'énergie pour les services publics et des audits énergétiques pour les grandes entreprises. Le rapport prévoit également que les États membres présentent des objectifs nationaux à la Commission européenne en mai prochain.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Kraje Unii Europejskiej wydają rocznie ponad czterysta miliardów euro na import energii, przez co w znaczący sposób uzależniają się do zagranicznych dostawców. Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej, oszczędności zasobów oraz ograniczenia wysokiego stopnia uzależnienia, uważam za pożądane. Wsparcie dla unijnych przedsiębiorstw produkujących energię jest w pełni zasadne, ponieważ wpływa na wzrost konkurencyjności Europy w świecie, a wewnątrz Unii na rozwój tej gałęzi gospodarki, jak i innych sektorów, oraz zwiększanie ilości miejsc pracy. Z uwagi na systematycznie rosnące ceny energii, w interesie europejskich konsumentów jest zapewnienie utrzymania tychże kosztów pod kontrolą. Określony w dyrektywie cel bezwzględnego obniżenia zużycia energii musi zatem być uwzględniany w strategiach gospodarki energetycznej. Mam nadzieję, że przemyślane i skuteczne działania oszczędnościowe pozwolą uchronić niezwykle nadwerężone budżety gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Popieram sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de este informe porque apoyo totalmente el que se establezca un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la UE a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de la Unión de un 20% de ahorro para 2020 y con objeto de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esa fecha.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe pieţele internaţionale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de hidrocarburi ajung treptat să fie monopolizate de un număr restrâns de deţinători. Concurenţa dintre furnizorii de energie nu va fi suficientă pentru a ţine costurile energiei sub control.

Un alt aspect important este reprezentat de situaţia clădirilor rezidenţiale şi industriale, care generează în Europa peste 40% din consumul primar de energie. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor este absolut necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor importante de protecţie a mediului, pe de o parte, şi pentru a reduce cheltuielile energetice tot mai mari pentru utilizatorii clădirilor, pe de altă parte. Prin urmare, consider că politicile şi măsurile adoptate trebuie să conducă la o reducere absolută a consumului de energie, care va conduce la reducerea costului global al energiei pentru consumatori, eliberând veniturile cetăţenilor şi întreprinderilor UE şi reducând cheltuielile din sectorul public.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi pagrindinis ES aplinkosaugos politikos tikslas yra sumažinti išmetamą pavojingų ir žalingų dujų bei kitų teršalų kiekį. Pats geriausias būdas tai padaryti – skatinti energijos vartojimo efektyvumą. Energijos vartojimo efektyvumas gali padėti sumažinti efektyvių produktų ir paslaugų kainas bei padidinti verslo galimybes susijusiuose pramonės sektoriuose. 2007 metų valstybių vadovų priimtas sprendimas nustatė tikslą padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20% ir tai yra pagrindinis mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 metų plano elementas. Kad šis tikslas būtų pasiektas, valstybėms narėms reikėtų parengti nacionalinius veiksmų planus, kurie būtų ryžtingi ir konkretūs, o Komisija privalo turėti teisę juos vertinti ir iš dalies keisti. Taip pat turėtų būti nustatyta Europos metodologija, pagrįsta modeliu, leidžiančiu įvertinti skirtingą valstybių narių padėtį. Tai pat turėtų būti taikomas su šalies ekonomine padėtimi susijęs korekcijos koeficientas, kad neatsitiktų taip, jog modelis vienoms šalims taptų sunkiai įgyvendinamas, o kitoms – nepakankamai ryžtingas. Vertėtų paminėti, kad energijos naudojimo efektyvumo siekis yra neatsiejamas ne tik nuo kiekvieno piliečio ir MVĮ veiklos reguliavimo, bet ir nuo paskatų teikimo, pvz., paramos energijos taupymo sistemos sukūrimui. Tačiau tam, kad nacionalinės paskatos nebūtų laikomos neteisėta valstybės pagalba, jas reikia aiškiai apibrėžti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Su una relazione così complessa è facile trovare punti di convergenza e dichiaro subito un voto favorevole.

Molte raccomandazioni appaiono convincenti anche nella prospettiva di non "sprecare" la crisi, cioè di interpretare l'efficienza energetica come volet di una risposta articolata alla crisi. Ottima pertanto l'idea di far convergere attenzione normativa, incentivi individuali, promozione della competizione e dell'eccellenza nell'industria edile e impiantistica, sull'obiettivo di efficienza degli immobili.

Il promuovere una riqualificazione di quote consistenti del patrimonio immobiliare, privato e pubblico, attraverso il coinvolgimento e il sostegno alle forze economiche e all'impresa, un concreto impegno dei pubblici poteri, la partecipazione delle famiglie, realizza molteplici risultati: sul piano ambientale, contribuisce a raggiungere gli obiettivi così come definiti nella strategia Europa 2020; potrebbe costituire un fattore di rivitalizzazione delle nostre economie, perché si fonda su valori di know-how e di qualità delle imprese; è di aiuto per le famiglie e i consumatori, colpiti dagli effetti pervasivi e "a cascata" dei rincari dei carburanti o degli aumenti di tassazione sulle fonti; promuove ricerca e sviluppo, senza indulgere a suggestive quanto pericolose utopie di decrescita; contribuisce in sicurezza e stabilità, allentando la dipendenza energetica da forniture che si trovano perlopiù in aree politicamente volatili.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la directive sur l'efficacité énergétique. Comme les objectifs de réduction de 20% d'économie d'énergie élaborés par la Commission et adoptés par les Etats membres dans le cadre de la stratégie 2020 semblent s'essouffler, il était nécessaire de les réévaluer et de les adapter à des critères de faisabilité plus adéquats. Ces nouvelles mesures visent à faire des économies supplémentaires, et promeuvent dans le même temps l'impératif d'efficacité énergétique. Ainsi, des mesures contraignantes ont été élaborées pour impliquer plus fortement les Etats : des approches rentables en matière de rénovation des bâtiments sont exigées, et la notion d'efficacité énergétique devra être un critère important lors de la passation de marchés. Je soutiens également la volonté de rendre obligatoires des audits énergétiques réguliers pour les grandes entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE poddało analizie kilka kluczowych kwestii, które będą decydować o przyszłości Europy. UE stoi przed olbrzymim wyzwaniem rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, m.in. ze względu na rozwój nowych państw członkowskich. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Polska za 15 lat będzie potrzebowała 50% więcej energii, niż jest w stanie wytworzyć na dzień dzisiejszy. Wytworzenie takiej jej ilości utrudniają rygorystyczne normy unijne dotyczące emisji CO2 oraz konieczność wdrażania technologii wykorzystujących energię odnawialną.

Europa stoi również przed wyzwaniem zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do końca 2020 r. (konkluzja Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011r.). Niestety, wiele przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, w tym m.in. kryzys gospodarczy i otaczająca Europę konkurencja w dziedzinie transportu czy przemysłu ciężkiego, nie ułatwia realizacji założonego celu. Stoimy obecnie przed wyzwaniem, które zmusza nas, aby rozwijać się szybciej, mniej szkodząc środowisku, czemu nie można łatwo sprostać! Przestarzała infrastruktura i technologie przynoszą wiele strat i są przyczyną wysokiej emisyjności, a żeby ten stan zmienić, konieczne są inwestycje. Poza tym należałoby rozważyć instrumenty, które wpłynęłyby na ograniczenie konsumpcji energii po stronie obywateli.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − The proposals lean towards increasingly centralised and punitive measures that would essentially burden the taxpayer, indirectly and directly, to fund energy efficiency targets stipulated by the EU. While energy efficiency is paramount in the light of decreasing resources and increasing fuel prices, with energy deficit seeing many European countries depend upon fuel importation that undermines and weakens national economies, creating a pan-European policy is only likely to backfire and see the burden of cost passed onto the public via legislation that fails to appreciate and accommodate specifics of particular industries or regions. Costs enforced upon utilities companies will simply be passed down to the consumer, as will the results from energy audits on large enterprises if not handled effectively. While the rapporteur acknowledges the need to protect consumers against unjustified price rises, and the role of local governance in actuating energy efficiency, these principles stand in direct contradiction to the proposition of centralised targets and to the identification that ‘levies or obligations on all customers or retailers can raise substantial and constant funding’. I would not trust Brussels to forge a centralised energy efficiency strategy that would avoid deep and divisive consequences.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore in riferimento alla proposta di Direttiva Efficienza Energetica presentata dall'on. Turmes. Condivido appieno l'obiettivo di colmare il divario per il raggiungimento dell'obiettivo del 20% di riduzione dei consumi energetici al 2020, definendo, senza fissare obiettivi vincolanti, un quadro comune per l'efficienza energetica. Sono convinto che le disposizioni incluse in questo provvedimento daranno un significativo contributo per far fronte alla crisi economica, creando più opportunità per le PMI del settore edilizio e un incremento dei posti di lavoro. Tra i principali vantaggi ci sarà una minore emissione di CO2, una conseguente riduzione degli sprechi e verranno promossi investimenti ed innovazioni volti al raggiungimento degli obiettivi. In particolar modo vorrei sottolineare come questo accordo sia il risultato di un buon compromesso che, con il recepimento da parte degli Stati membri, permetterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati, portando ad una migliore efficienza, maggiori innovazioni e una riduzione dei costi anche da parte delle amministrazioni pubbliche. Esprimo apprezzamento per le fruttuose negoziazioni che hanno condotto alla definizione di vincoli lasciando una certa flessibilità agli Stati membri nell'applicazione, con il ruolo di controllo della Commissione che, con il suo rapporto valutazione sull'applicabilità della direttiva nel 2014, verificherà l'avanzamento dei progressi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar ser necessária a adoção de políticas ambiciosas de combate às alterações climáticas e à escassez de recursos. A eficiência energética tem provado ser a forma mais barata e mais célere de redução das emissões de CO2. Considero também fundamental adotar medidas no sentido da redução da dívida externa da UE no domínio da energia e do aumento da independência geopolítica e da segurança energética da União Europeia, assim como no sentido de manter os custos energéticos sob controlo e de alcançar um crescimento sustentável da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – Le Parlement européen a approuvé aujourd’hui une directive sur l’efficacité énergétique qui doit permettre de tendre vers les 20 % d’économies d'énergie d'ici à 2020, ce qui constitue une avancée non négligeable. Je me félicite notamment que la directive énumère une série de champs obligatoires contribuant à l'objectif d'efficacité énergétique: rénovation des bâtiments publics, stratégie de mobilisation des investissements pour la rénovation du parc résidentiel et commercial, cogénération, certificats d'économie d'énergie... Nous avons également obtenu de la Commission européenne qu’elle publie une liste d'initiatives sectorielles complémentaires afin d'assurer que l'objectif global de 20 % d'économies d'énergie d'ici 2020 soit effectivement atteint. Le cap est fixé, les États membres doivent maintenant mettre cette directive en œuvre dès que possible!

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − I negoziati sulle misure di efficientamento energetico si rivelano sempre difficili e complessi, soprattutto a causa di alcuni grandi Stati membri, non sempre e totalmente ben disposti a sostenere accordi e prospettive ambiziose, che, nel breve periodo, possono determinare costi e conseguenze negative sulla loro competitività. Anche in questo caso, nonostante alcuni miglioramenti, ci troviamo di fronte a una direttiva che, per quanto contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo del 20% di risparmio energetico entro il 2020, da sola non sarà sufficiente (si stima un risultato entro il 15 e il 17%). Da parte nostra ci dovrà essere, quindi, un impegno moltiplicato per far sì che prospettive ed esigenze di lungo periodo, trovino la maniera di affermarsi rispetto agli interessi egoistici che, nel breve, possono condizionare fortemente i governi degli Stati Membri, ancor più in una fase di crisi acuta dell'economia. Una soluzione strutturale e duratura a questa crisi, anzi, va ricercata in misure che affrontino e risolvano alla radice il grave problema della povertà energetica. Occorre ripensare la via d'uscita, non è possibile ritornare a modelli di produzione e consumi precedenti la crisi e, per questo, bisogna essere ambiziosi e coraggiosi per creare opportunità nuove e nuovi posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Wstrzymałem się od głosu w kwestii dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej. Z jednej strony przedstawiono słuszne cele obniżenia kosztów energii, z drugiej zaś stwarza się system „energooszczędnych zamówień publicznych”, za który bardzo wysoką cenę zapłacą ostatecznie podatnicy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider benefic faptul că statele membre sunt încurajate să folosească mai mult cogenerarea, potenţialul acestui proces nefiind încă valorificat la adevărata lui valoare la nivelul Uniunii. Pe de altă parte, statele membre trebuie să încurajeze investiţiile pe termen lung pentru renovarea clădirilor rezidenţiale şi comerciale - atât a celor care aparţin instituţiilor publice, cât şi a celor din sectorul privat - prin utilizarea unor soluţii de renovare eficiente din punctul de vedere al costurilor şi luând în considerare diferitele tipuri de clădiri şi zona climatică căreia îi aparţin acestea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'Union européenne s'est fixé l'objectif de réduire ses émissions de carbone et sa consommation énergétique de 20% d'ici 2020. A cette fin, des mesures concrètes s'imposent, telles que la rénovation des bâtiments publics, le développement de programmes d'économies d'énergie ou des audits énergétiques réguliers et obligatoires pour les grandes entreprises. Si ces mesures sont correctement mises en place, l'Union européenne réalisera une économie de 50 milliards d'euros par an. Une efficacité énergétique accrue permettra non seulement de ménager notre environnement, mais elle favorisera aussi la relance économique et contribuera à la création d'emplois nouveaux en stimulant les secteurs de la recherche et de l'innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’adoption de ce rapport, qui répond à une réelle prise de conscience de nos populations sur la nécessité d’adapter nos sociétés pour réduire le gaspillage énergétique de manière significative conformément à nos engagements passés.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Mardi, nous avons voté à une très large majorité une directive qui devrait permettre à l'Europe d'améliorer son efficacité énergétique de l'ordre de 15% d'ici la fin de la décennie. Les enjeux étaient énormes! Le texte, qui devra être transposé dans le droit des différents États pour début 2014 au plus tard, impose aux États membres, dans un souci d'efficacité énergétique, de rénover chaque année 3 % des bâtiments publics (à noter toutefois: sous la pression de plusieurs pays, et vu l'état actuel des fonds publics en Europe, les bâtiments administratifs communaux et régionaux  – qui représentent 12% des bureaux en Europe – ne seront pas soumis à cette obligation). En revanche, les fournisseurs d'énergie européens devront prendre des mesures afin de réduire la consommation de leurs clients de 1,5 % chaque année, et ce entre 2014 et 2020. La directive impose en outre aux États d'adopter des plans nationaux d'efficacité énergétique qui seront soumis à la Commission européenne. Si ces plans ne sont pas suffisamment ambitieux, l'exécutif européen pourra alors leur imposer des mesures contraignantes dès 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că noua directivă privind eficienţa energetică este un important pas înainte în direcţia atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020 atât în domeniul energiei, cât şi în ceea ce priveşte reducerea poluării. Este esenţial ca noile investiţii în eficientizarea energetică să fie sustenabile din punct de vedere economic şi să nu ducă la efecte secundare nedorite, precum creşterea costurilor cu energia pentru consumatorii finali.

De asemenea, consider că este important ca aceste investiţii să acopere şi sectorul locuinţelor private, întrucât în multe state membre, în special din Europa Centrala şi de Est, acestea generează pierderi de energie extrem de mari. Acelaşi lucru este valabil şi pentru infrastructura de producţie şi transport a energiei, care trebuie modernizată pentru a limita pierderile colaterale.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente diretiva constitui uma oportunidade para a Europa honrar os compromissos assumidos pelos Chefes de Estado em matéria de energia e clima em março de 2007 e fevereiro de 2011. O objetivo é conseguir um aumento de 20% na eficiência energética da UE, o que conduzirá a uma redução, até 2020, de 368 milhões de toneladas de equivalentes de petróleo (Mtep) relativamente à tendência que se regista. Considero que a União Europeia não pode falhar o objetivo da eficiência energética; caso contrário, falhará, também, no que respeita às alterações climáticas, à segurança energética, ao crescimento amigo do ambiente e à proteção social. A renovação, todos os anos, de 3% da superfície total dos "edifícios com aquecimento e/ou sistema de refrigeração" que sejam detidos pelo Estado ou estejam ocupados pela administração central, bem como a instalação de contadores inteligentes que ajudam os consumidores a melhorarem o seu comportamento em matéria de eficiência energética são alguns exemplos daquilo que esta diretiva pretende introduzir no sentido de uma maior eficiência energética. Saliento que esta diretiva incentiva os Estados-Membros e as regiões a utilizarem os Fundos Estruturais e os Fundos de Coesão para investir em medidas de eficiência energética.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Defendemos a necessidade imperativa de se darem passos significativos no aumento da eficiência energética e, em geral, na racionalização dos consumos de energia. Para tal, são necessárias mudanças profundas que se prendem, desde logo, com uma alteração do modelo económico dominante à escala mundial. A continuidade dos princípios que têm norteado as políticas energéticas na UE, como a liberalização dos mercados da energia, não logrará alcançar o referido desiderato. Na dita economia de mercado o objetivo é produzir e vender, aumentando a oferta, induzindo à procura, ao que subjazem consumos energéticos não sustentáveis. Isto explicará, em parte, o facto de a eficiência ser o parente pobre da política energética europeia. O relatório aponta diversos aspetos positivos, nomeadamente que a eficiência energética é um elemento essencial para alcançar a sustentabilidade da utilização dos recursos energéticos, levanta a questão dos contadores inteligentes, da eficiência energética dos edifícios e a preocupação com as PME. Contudo falta o essencial: a rutura com a política neoliberal para permitir uma eficiência energética que não venha a reboque da crise e da cada vez maior pobreza energética na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Energetická účinnosť predstavuje nákladovo najefektívnejší spôsob, ako znížiť emisie skleníkových plynov a ostatné emisie spojené s fosílnymi palivami. Vedie k menšej závislosti od dovozu energie, za ktorý EÚ v súčasnosti platí viac než 400 miliárd EUR ročne. Investovaním do energetickej účinnosti zníži EÚ svoju závislosť od Ruska a štátov OPEC a investuje do európskeho priemyslu. Prospech z toho budú mať najmä malé a stredné podniky vrátane inštalačných a stavebných podnikov. Táto smernica je príležitosťou pre Európu, aby naplnila záväzky hláv štátov v oblasti energetiky a klímy z marca 2007 a 2011: Zvýšenie energetickej účinnosti EÚ o 20 % povedie k úspore 368 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe) v porovnaní s trendom do roku 2020. Je potrebný spoločný prístup EÚ na podporu úspor energie a energetickej účinnosti a inovácií, na dosiahnutie úspor z rozsahu a na zníženie byrokratickej záťaže vo všetkých členských štátoch. Politika energetickej účinnosti EÚ bude vychádzať z existujúcich a správne fungujúcich regionálnych a vnútroštátnych politík, pričom sa ponechá potrebná miera flexibility na zohľadnenie miestnych a vnútroštátnych špecifík.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − L´accordo politico raggiunto è ambizioso. La proposta legislativa rappresenta uno strumento importante che, seppur di carattere non vincolante, introduce misure di efficienza energetica che dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020 propri del Pacchetto Clima. Per di più, ci auguriamo che il pacchetto consenta di stimolare la crescita economica, aumentare la competitività delle imprese e creare posti di lavoro. Accolgo con favore come tale pacchetto recepisca le preoccupazioni in termini di vincoli di bilancio che la crisi economica impone, introducendo un grado di flessibilità che ben si adatta a taluni contesti come quello italiano senza dimenticare la sostenibilità ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. − Mimo, że Komisja po zważeniu skutków rynkowych słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, raport jednak rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obiektywne wskaźniki pomiaru efektywności zarówno w skali mikro, jak i makroekonomicznej, tj. rzeczywistej efektywności brutto krajów członkowskich. Ta ostatnia winna być mierzona dynamiką narastania, jako różnica zużycia energii pierwotnej na jednostkę PKB per capita danego kraju z roku na rok, dzielonej przez wyjściowe zużycie na jednostkę PKB per capita, razy 100 w procentach. Polityka energetyczna zdefiniowana po przyjęciu słusznego celu politycznego 3x20 w 2007 roku przez państwa członkowskie została zniekształcona przez pakiet klimatyczno-energetyczny. Wprowadza on bowiem nieuczciwą konkurencję, dyskryminującą kraje, których miks energetyczny charakteryzuje się przewagą węgla jako źródła energii pierwotnej. Pakiet ten odchodzi od realiów ekonomicznych: kraje członkowskie są obligowane do jednoczesnej realizacji różnych celów. Brakuje optymalnego, wieloetapowego, korzystnego ekonomicznie dochodzenia do celu 3x20. Jeśli nie tylko kształtowanie miksu energetycznego, ale i cel polityczny powierzony zostanie do realizacji państwom członkowskim, wówczas poskutkuje to większym marnotrawstwem energii pierwotnej oraz większą emisją CO2 od tej realnie możliwej. Jest to jednak kwestia zaufania, którego kryzys aktualnie obserwujemy. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, nie poparłem raportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – Je n'ai pas voté en faveur du rapport Turmes parce que le compromis trouvé entre le Conseil et le rapporteur s'est fait au mépris des règles démocratiques devant gouverner le Parlement européen. Sur base du seul vote intervenu en commission ITRE, le rapporteur et quelques rapporteurs pour avis ont négocié un compromis qui est loin des ambitions initiales du rapporteur. Mais surtout, ni les députés individuels, ni la plénière n'ont pu exercer leur droit d'amendement pour améliorer la directive. La plénière n'avait pas d'autre choix que de dire oui ou non à une proposition de vote bloquée. Je dis non, d'autant plus que j'estime que la directive aurait pu être améliorée si le rapporteur n'avait pas choisi de négocier derrière des portes fermées et dans l'opacité totale.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Nous le savons, l'Europe est engluée dans une crise depuis plus de quatre ans, et met en œuvre tous les dispositifs et mécanismes possibles pour y mettre fin. Mais la crise ne doit pas occulter d'autres priorités telles que la question énergétique. L'Union européenne s'était engagée à atteindre un objectif de 20% d'efficacité énergétique d'ici 2020. C'est un objectif ambitieux, mais pas irréalisable si nous investissons davantage dans des mesures sectorielles d'efficacité énergétique. C'est pourquoi je salue l'adoption en première lecture de la directive sur l'efficacité énergétique, qui, dès sa mise en œuvre par les Etats membres, pourra contribuer à stimuler la croissance verte et l'emploi et à lutter contre le gaspillage. Concrètement, les bâtiments publics devront être adaptés en vue d'une amélioration de leur performance énergétique, les grandes entreprises devront mener des audits énergétiques, les fournisseurs d'énergie seront obligés d'encourager leurs clients à réaliser des économies... Enfin, dans les milieux les moins accessibles et les milieux ruraux, le développement de la cogénération pourra être favorisé. La cogénération est une technique qui permet de produire aussi bien de la chaleur que de l'électricité à partir de différentes sources d'énergie (gaz naturel, charbon, biomasse).

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už pasiūlymą, nes energijos vartojimo efektyvumas yra išlaidų efektyvumo požiūriu pats geriausias būdas sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir kitų teršalų, susijusių su iškastiniu kuru, kiekį. Taip pat energijos vartojimo efektyvumas padeda mažiau priklausyti nuo energijos importo, už kurį ES dabar moka daugiau kaip 400 mlrd. eurų per metus. Jei investuos į energijos vartojimo efektyvumą, ES mažiau priklausys nuo Rusijos, Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) valstybių ir tokiu atveju galės daugiau investuoti į Europos pramonę. Energijos vartojimo efektyvumas – vienas iš pagrindinių tikslų, kuriuos numatyta pasiekti iki 2020 m. Jis svarbus siekiant mūsų ilgalaikių energetikos ir klimato tikslų, tai taip pat ekonomiškiausias būdas sumažinti teršalų išmetimą, didinti energetinį saugumą ir konkurencingumą, mažinti išlaidas energijai. Energetikos uždaviniai – vienas iš didžiausių nūdienos išbandymų Europai. Kylančios energijos kainos ir didėjanti priklausomybė nuo energijos importo ne tik neigiamai atsiliepia vartotojams, bet ir kelia grėsmę mūsų saugumui ir konkurencingumui. Kad būtų smarkiai sumažintos išlaidos energijai bei išmetamų teršalų kiekis ir sušvelninta klimato kaita, turi būti priimti svarbūs sprendimai nedelsiant.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Na dosiahnutie úspory 20 % energie musí EÚ v nasledovnom desaťročí vynaložiť investície v rozsahu 800 –1200 mld. EUR. Ich návratnosť býva 4 až 8 rokov, vytvorí sa množstvo pracovných miest a podporia sa inovácie. Je možné zapojenie fondových zdrojov EÚ, ale aj súkromných zdrojov, a to aj na báze revolvingových fondov. Ďalšie zdroje cca 400 mld. EUR sa do roku 2020 môžu získať priamo z úspor energii. Významným zdrojom úspor môžu byť renovácie budov, ktoré viažu 40 % spotrebu energii EÚ. Predpokladaná ročná miera renovácií budov vo výške 2 % by sa mala zvýšiť na 3 %, ak sa má dosiahnuť cieľ 1,5 % ročný záväzok uspor konečnej spotreby energie v EÚ. Plne podporujem všetky opatrenia zamerane na úsporu energii v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Gli sforzi fatti in materia di risparmio energetico, secondo i dati a nostra disposizione, non sono ancora sufficienti per conseguire l’obiettivo di ridurre dell’80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. La relazione ha il merito di porre in rilievo il presente problema e di esporre le soluzioni per cercare di attuare un piano energetico che sia sostenibile e con obiettivi misurabili. In tal senso, tutti i settori produttivi, non solo il privato, sono individuati come agenti operativi per una maggiore efficienza energetica. Gli edifici pubblici, ad esempio, svolgono un ruolo fondamentale in quest’ottica e la ristrutturazione degli stessi è auspicabile proprio per soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica e avvicinarsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Ma voix est allée à ce rapport qui revêt une importance considérable dans la bonne utilisation de nos ressources énergétiques. En effet, cette directive européenne impose des mesures contraignantes d'économies d'énergie, notamment par la rénovation des bâtiments publics, ainsi que des audits énergétiques pour toutes les grandes entreprises. Cette réduction de la consommation de 20% permettra à l'Union européenne d'économiser 50 milliards d'euros par an. L'adoption de ce texte va dans le bon sens et permettra, dans le cas de la France, de poursuivre, encore plus drastiquement, les efforts de réduction des dépenses énergétiques et de promotion des énergies renouvelables entamées par le précédent gouvernement. Ce texte a été adopté par 632 voix pour, 25 voix contre et 19 abstentions.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Nous avons voté à une large majorité la directive sur l'efficacité énergétique. La Commission avait présenté, le 8 mars 2011, un nouveau Plan pour l'efficacité énergétique (PEE) qui définit des mesures permettant de réaliser des économies supplémentaires au niveau de la fourniture et de l'utilisation de l'énergie, tout en établissant un cadre commun pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union pour 2020 et au-delà. Cette directive exige des États membres qu'ils fixent des objectifs d'efficacité énergétique qui tiennent compte de l'objectif général de 20 %. Mais si l'efficacité énergétique est bien une des conditions sine qua non de l'efficacité économique, le groupe PPE a estimé qu'il fallait également répondre aux impératifs de réalisme pour nos entreprises, et a incité le rapporteur à accepter le compromis proposé par le Conseil. Le niveau de flexibilité des États membres, de l'industrie et des organismes publics a été augmenté. Les Etats membres doivent toutefois mettre en œuvre des mesures incitatives pour les citoyens et les entreprises. Nous favorisons donc l'adaptation progressive et des dispositions flexibles pour que les Etats membres puissent s'adapter en fonction de leur tissu industriel et de leur économie.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Uniunea Europeană trebuie să acţioneze în cel mai scurt timp în vederea securizării viitorului energetic şi a protejării intereselor sale în acest domeniu. Pentru aceasta, rolul măsurilor privind eficienţa energetică este critic în garantarea realizării la cele mai mici costuri a obiectivelor privind clima şi energia stabilite.

Consider că este nevoie să se facă presiuni suplimentare asupra reprezentanţilor locali şi regionali pentru respectarea direcţiilor stabilite de către UE şi, în acelaşi timp, trebuie să oferim un sprijin financiar substanţial pentru elaborarea de proiecte. Utilizând inteligent fondurile comunitare pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, vom reuşi să atingem ţinta de 20% referitoare la eficienţa energetică şi, implicit, obiectivele privind sustenabilitatea şi competitivitatea în Uniunea Europeană. În plus, diminuarea consumului prin eficienţa energetică este cel mai durabil mod de a reduce dependenţa de combustibilii fosili şi vom genera astfel o reducere semnificativă a importurilor, de aproximativ 25%.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report and agree with the rapporteur that a common EU approach is necessary to reinforce energy savings, energy efficiency and innovation, achieve economies of scale and reduce the bureaucratic burden in all Member States. I agree also that an EU efficiency policy will build on existing and well-functioning regional and national policies while leaving the necessary flexibility to take account of local and national specificities.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la directive sur l'efficacité énergétique, afin d'atteindre l'objectif européen de réduction de 20% de la consommation d'énergie d'ici 2020. Les mesures votées sont variées, et intègrent divers mécanismes qui concernent la rénovation des bâtiments, les normes applicables aux marchés publics, les obligations d'économie d'énergie, le transport et la distribution. Avec la fixation d'objectifs indicatifs nationaux, les Etats membres doivent s'engager et choisir les mesures les plus efficaces afin de contribuer à cet effort européen commun.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon cu 20% până la finalul acestei decade înseamnă nu doar eforturi, dar şi numeroase avantaje. Eficienţa energetică aduce beneficii prin reducerea semnificativă a costurilor pentru consumul de energie. În prezent, UE îşi menţine rolul de lider la nivel mondial în domeniul eficienţei energetice, dar consolidarea acestei poziţii, pentru a concura cu succes cu economiile emergente, se realizează prin sprijinirea întreprinderilor europene din domeniul tehnologiilor ecologice.

Politica de eficienţă energetică a UE trebuie să urmărească exploatarea eficientă a potenţialului energetic al regiunilor UE. Prin urmare, statelor membre le revine sarcina de a propune planuri de acţiune în cadrul strategiilor naţionale de dezvoltare. Fondurile structurale şi contribuţiile naţionale care au ca scop finanţarea proiectelor de eficienţă energetică ar trebui să constituie o prioritate a politicii de coeziune.

Sprijinirea IMM-urilor în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor sustenabile aduce beneficii imediate, prin reducerea semnificativă a costurilor. Iniţiativele locale şi regionale au rolul de a promova investiţiile în tehnologiile verzi şi de a atrage investiţii private. Instrumentele financiare inovatoare pot contribui la stimularea capitalului privat, în vederea comercializării cotelor de emisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione è favorevole. Concordo sulla precisazione inerente al fatto che l'Unione europea spende più di 400 miliardi di euro l'anno per l'importazione di energia. Raggiungere l'obiettivo minimo di risparmio energetico del 20% non solo aumenterà la nostra sicurezza energetica, ma ridurrà anche, di almeno 50 miliardi di euro l'anno, il trasferimento di ricchezza dalle economie dell'UE ai paesi produttori di energia.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione dell'on. Turmes perché ritengo che una delle più importanti aree da promuovere, tanto a livello Europeo che nazionale, sia quella dell'efficienza energetica. In questo contesto ho grandemente apprezzato l'ottimo lavoro svolto dai colleghi che ha permesso di individuare aree prioritarie di stimolo. La difficoltà di raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Commissione esecutiva per il 2020, richiede la capacità da parte dell'UE, e degli Stati membri tutti, di impegnarsi a fondo nel dare l'esempio e nel ricercare soluzioni in grado di efficientare i consumi energetici. Inoltre ritengo che sia giusto prevedere i necessari e periodici controlli di gestione, o "audits", per intervenire dove necessario e quando necessario. Questo sia per ottimizzare il presente sia per guardare ai traguardi futuri con rinnovato vigore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La seule avancée que contient ce rapport est l'introduction d'objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique. Elle est malheureusement rendue insignifiante du fait de la vision étriquée et irréaliste de l'efficacité énergétique que le texte propose. Il supprime en effet l'obligation de prendre en considération, dans le calcul de l'efficacité énergétique, la ponction globale d'énergie primaire que chaque produit ou service engendre sur la planète. Pire: il exempte les centrales nucléaires des analyses d'efficacité énergétique. Ajoutez à cela la validation du marché carbone et la validation de la libre concurrence énergétique, et vous obtiendrez une facture écologique salée pour notre écosystème. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Me he mostrado favorable a la aprobación de este informe relativo a la eficiencia energética pues considero necesario redoblar los esfuerzos por conseguir unos sistemas energéticos más eficientes ya que, además de la orientación de la política energética hacia fuentes de producción renovables, la eficiencia energética es una vía más para aumentar la seguridad de suministro y de reducir las emisiones de CO2. Esta resolución supondrá un avance positivo para conseguir el objetivo, ya de por sí insuficiente, de reducir en un 20% el consumo de energía en los países miembros de la Unión Europea. Por todo ello he dado mi apoyo a este informe, aun teniendo en cuenta que la búsqueda de la eficiencia energética deberá ir inseparablemente de la mano de otras medidas en materia energética, como por ejemplo un cambio radical en la producción de la energía, incluido el cierre progresivo de todas las centrales nucleares.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Európska únia a všetky jej členské štáty čelia výzvam plynúcim z obmedzených zdrojov energie v EÚ, a tým aj zo závislosti od dovozov energie z mimoeurópskych krajín. Energetická efektívnosť je nielen cenným prostriedkom na zmiernenie negatívnych následkov zmeny klímy pomocou znižovania emisií skleníkových plynov nákladovo efektívnym spôsobom, ale aj cestou k zvýšeniu energetickej bezpečnosti a prechodom na konkurencieschopné energeticky efektívne hospodárstvo. Domnievam sa preto, že v programoch EÚ, ako napríklad Horizont 2020 pre vedu a výskum, by sa mala venovať pozornosť inovačným technologickým riešeniam v odvetviach súvisiacich s energetickou efektívnosťou. Týmto spôsobom by sme zároveň dosiahli vytváranie nových kvalifikovaných pracovných miest. Súhlasím s prístupom, že členské štáty by pri stanovení indikatívnych národných cieľov energetickej efektívnosti mali mať možnosť zohľadniť vnútroštátne okolnosti a prispôsobiť im aj konkrétne stimuly na zvyšovanie energetickej účinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), in writing. − This essential legislation is not only crucial for achieving our energy security and climate goals, it will also give a real boost to the economy and create jobs. Crucially, it will reduce the sizeable and growing cost of our dependence on energy imports – EUR 488 billion in 2011 or 3.9% of EU GDP – which is particularly stark in crisis-hit countries. Policy at EU and national level must now be reoriented with a view to swiftly implementing and fully maximising the benefits of these new rules, which are a concrete tool for responding to the economic crisis. This includes mobilising European funds to support energy efficiency and savings, as well as creating training programmes – notably with a youth focus – with a view to creating employment in the sector and tackling unemployment. This is essential legislation, and I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Energieeffizienz gehört zu den Kernelementen der im Rahmen der Strategie Europa 2020 angekündigten Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“. Wie in der Mitteilung der Kommission „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ dargelegt, ist Energieeffizienz einer der Aspekte der CO2-armen Wirtschaft, die kurz- und mittelfristig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen können, und zwar durch eine intensivere Ausbildung, durch Weiterbildung, durch Programme zur besseren Akzeptanz neuer Technologien sowie durch F&E und Unternehmertum. Mit diesem Vorschlag für eine Richtlinie wird betont, dass der Umstieg auf eine energieeffizientere Wirtschaft auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der Union verbessern und dadurch das Wirtschaftswachstum fördern und hochwertige Arbeitsplätze in einer Reihe von Sektoren, die mit Energieeffizienz zusammenhängen, schaffen wird. Dies ist selbstverständlich zu begrüßen. Dennoch stellt sich hier die grundsätzliche Frage, ob durch die geplanten Maßnahmen die Klimaerwärmung tatsächlich eingedämmt bzw. beschränkt werden kann. Angesichts des Umstandes, dass es sich dabei in erster Linie um ein natürliches Phänomen handelt, ist davon auszugehen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen erhebliche Mehrkosten für die öffentlichen Haushalte und für Unternehmen bedeuten, die im Endeffekt nichts bringen. Und das in Zeiten der Krise! Ich habe daher gegen den Richtlinienvorschlag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, pe care îl consider deosebit de important, mai ales în această perioadă de creştere a preţului petrolului şi de dezbateri intense cu privire la utilizarea produselor agricole pentru producţia de energie. Consider importante în special dispoziţiile referitoare la dezvoltarea reţelelor eficiente şi promovarea cogenerării, aceasta fiind o soluţie de viitor pentru necesităţile locale în materie de energie termică şi electrică. Această soluţie este foarte potrivită pentru zonele rurale, în care sunt disponibile resurse importante de lemn. Raportul reprezintă un pas înainte în politica europeană de economisire a energiei, demers care trebuie să continue.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Zwiększanie efektywności energetycznej jest jedną z najlepszych metod walki z ociepleniem klimatu. Dotychczasowe działania podejmowane w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oceniam niezwykle pozytywnie. W przypadku Polski wsparcie dla ocieplania budynków czy też wymiany okien jest jednym z najbardziej widocznych znaków członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest oceniane jednoznacznie pozytywnie przez opinię publiczną. Dlatego też z radością przyjąłem projekt dyrektywy o efektywności energetycznej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek odnawiania każdego roku 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych.

Ubolewam, że Parlamentowi nie udało się przeforsować swojego wniosku w sprawie renowacji wszystkich budynków publicznych, a nie tylko centralnych budynków rządowych. Z drugiej jednak strony przyjęte rozwiązanie jest poważnym krokiem naprzód w kierunku realizacji celów dotyczących redukcji gazów cieplarnianych. Co niezwykle istotne, dyrektywa zmniejszy lukę, jaka dzieli nas od osiągnięcia celu, czyli 20% oszczędności energii do 2020 roku. Obecnie możemy zagwarantować, że uda nam się zmniejszyć zużycie energii o 15%. Gdyby nadal obowiązywały dotychczasowe przepisy, realną perspektywą byłaby jedynie 9% redukcja. Jest to wynik znacznie poniżej oczekiwań i potrzeb. Uwzględniając powyższe okoliczności, zdecydowałem się poprzeć treść sprawozdania dotyczącego efektywności energetycznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Energijos vartojimo efektyvumo pranešimas - vienas reikšmingiausių šios kadencijos EP darbų. Tai labai svarbus teisės aktas ES piliečiams ir įmonėms, padėsiantis kovoti su ekonomine krize ir nedarbu. ES neturi tiesioginių priemonių sumažinti pasaulinių naftos ir dujų kainų, tačiau gali padėti sumažinti energijos suvartojimą. Ši direktyva taip pat sukurs 2 milijonus darbo vietų mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač statybų sektoriuje. Tai aktualu ir jaunimui. Energijos efektyvumas ne tik sutaupo pinigų, bet ir saugo aplinką - į atmosferą išmetama mažiau išlakų. Balsavau už šį pranešimą, nes jis ypač svarbus sudėtingais laikais gyvenantiems ES piliečiams. Juk energijos išteklių kainų didėjimas ypatingai skaudžiai atsiliepia sunkioje ekonominėje padėtyje vis dar esančioms ES valstybėms, jų silpniausiesiems visuomenės sluoksniams. Svarbu, kad ši direktyva nebūtų suprasta vien tik kaip energijos efektyvumą skatinantis dokumentas. Kasdieniame gyvenime svarbu taip pat taupyti energijos išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il testo appena votato abroga una direttiva di 8 anni fa che, in campo di ricerca e sviluppo, industria ed energia, si traduce in una normativa vecchia e obsoleta. La proposta della nuova direttiva, in linea con gli obiettivi UE 2020, si prefigge di ridurre del 20% l'uso dell'energia dell'Unione europea. Risparmio, tutela dell'ambiente e crescita sostenibile saranno salvaguardati da norme specifiche che indirizzeranno le società dell'energia verso un maggiore controllo anche grazie all'uso di nuove tecnologie, limitando di conseguenza gli sprechi delle aziende senza vincolare troppo i singoli Stati membri. Efficienza energetica vuol dire risparmio sui costi dell'energia, aumento della sicurezza, specializzazione e sviluppo delle industrie motivo per cui non si può non condividere questi obiettivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. É comumente aceite que são necessárias políticas de combate às alterações climáticas e à escassez de recursos. Por concordar com o objetivo de manter os custos energéticos sob controlo e alcançar um crescimento sustentável da União Europeia, votei favoravelmente o presente relatório. De facto, os especialistas consideram que a eficiência energética é das formas mais eficientes e menos onerosas de reduzir as emissões de CO2. Nesse sentido, considero importante esta política, bem como a adoção de medidas que conduzam ao aumento da independência energética da União e possibilitem a redução da dívida externa da União no domínio da energia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che gli obiettivi dell'Unione Europea relativi all'efficienza energetica sono indispensabili da raggiungere, in quanto in caso di insuccesso l'UE mancherebbe anche gli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica, la crescita verde e la protezione sociale, è necessario un approccio comune dell'UE al fine di consolidare il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'innovazione, conseguire economie di scala e ridurre gli oneri burocratici in tutti gli Stati membri. Inoltre, tenendo conto che la politica UE in materia di efficienza sarà basata sulle attuali politiche regionali e nazionali di una certa efficacia, e prevederà la flessibilità necessaria a tener conto delle specificità locali e nazionali, basandosi sul finanziamento anticipato delle misure di efficienza e stimolo dell'innovazione tecnologica, finanziaria e sociale, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Končno diši po zavezujočih ukrepih, ki bodo z obveznimi varčevalnimi ukrepi prispevali k izboljšanju energetske slike v Evropski zvezi. Vesel sem, da Direktiva zavezuje tudi javne ustanove, ki so veliki porabniki energije. Moj glas gre torej ZA strateški cilj varčevanja energije.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Unia Europejska wydaje rocznie ponad 400 miliardów euro na import energii, a kraje unijne w wielu przypadkach polegają na jej dostawach (zwłaszcza w przypadku gazu) z jednego źródła. Dlatego też w pełni popieram postulat ograniczania zużycia energii poprzez bardziej efektywne jej wykorzystanie, co doprowadzi do zmniejszenia uzależnienia od państw trzecich oraz przyniesie korzyści zwykłym obywatelom. Sprawa ta jest bardzo ważna dla wszystkich państw członkowskich, ponieważ może przynieść nie tylko znaczne oszczędności finansowe, ale także ograniczyć wykorzystanie surowców naturalnych. Dlatego zdecydowałem się poprzeć unijną dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − La eficiencia energética es una de las formas más asequibles de aumentar nuestra seguridad energética. Esta Directiva permitirá, primero, crear puestos de trabajo, la mayor parte en el sector de la construcción que ha sufrido enormemente en términos de empleo a consecuencia de la actual crisis económica. Además, hablamos aquí de puestos de trabajo con un importante y considerable anclaje local.

En segundo lugar, esta Directiva contribuirá a combatir la pobreza energética a la que se enfrentan actualmente muchos hogares. En tercer lugar, permitirá ahorrar en las importaciones de energía y, por tanto, reducirá al mismo tiempo nuestra dependencia energética exterior. No hace falta recordar el impacto de esta dependencia en nuestras balanzas comerciales.

Por último, es destacable que actuará como un importante acicate a la investigación y a la innovación en temas de eficiencia y propiciará que nuestras empresas sean más competitivas en un contexto en el que se anuncia una mayor competencia global por unos recursos energéticos cada vez más escasos.

De todo ello se deriva mi voto favorable a una Directiva que, no obstante, podría haber ido más allá en el papel ejemplarizante de las administraciones públicas exigiéndoles un mayor compromiso para aumentar la eficiencia energética de sus edificios.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. As my colleague and rapporteur, Mr Turmes, has said, this essential legislation is not only crucial to achieving our energy security and climate goals, it will also give a real boost to the economy and create jobs. Crucially, it will reduce the sizeable and growing cost of our dependence on energy imports - EUR 488 billion in 2011 or 3.9 % of EU GDP - which is particularly stark in crisis-hit countries. Policy at EU and national level must now be reoriented with a view to swiftly implementing and fully maximising the benefits of these new rules, which are a concrete tool for responding to the economic crisis. This includes mobilising European Union funds – such as the Structural Funds, project bonds and European Investment Bank funds – to support energy efficiency and savings, as well as creating training programmes – notably with a youth focus – with a view to creating employment in the sector and tackling unemployment.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo documento perché sono certa che un taglio netto del 20% nel consumo di energia nell'UE potrebbe far risparmiare 50 miliardi di euro l'anno.

Questo ambizioso obiettivo può essere raggiunto solo mediante nuove misure obbligatorie per risparmiare energia, quali interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le imprese pubbliche e audit energetici per tutte le grandi imprese. Questa decisione è doppiamente importante: non solo è fondamentale per il conseguimento della nostra sicurezza energetica e degli obiettivi climatici, ma darà anche una forte spinta all'economia e creerà nuovi posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Questa direttiva – che ci vedeva all'inizio dell'iter legislativo fortemente contrari, tanto che abbiamo presentato una risoluzione alternativa chiedendo alla Commissione di ritirare la sua proposta e di riformularla perché incideva sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche – è stata significativamente modificata.

Le modifiche apportate nei triloghi rispetto ai testi usciti dalle commissioni ITRE ed ENVI aumentano il livello di flessibilità degli Stati membri, dell'industria e degli enti pubblici riducendo sensibilmente il livello di ambizione proposto. Il relatore, che era fortemente contrario alle modifiche, ha accettato il compromesso, nonostante non possa essere completamente garantito il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica del 20% in quanto una posizione più ambiziosa avrebbe messo in pericolo l'accordo.

Visto che quanto chiedevamo con la nostra risoluzione alternativa è stato di fatto recepito il nostro voto è favorevole anche se continuiamo a nutrire dubbi sull'applicabilità della direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – Je suis favorable à ce rapport qui prône des mesures obligatoires pour réduire la consommation d'énergie dans tous les Etats membres. Au delà de l'intérêt environnemental, l'efficacité énergétique est un incroyable stimulant pour la croissance et l'emploi et un facteur déterminant de notre indépendance énergétique. La directive permettra de réduire les coûts croissants de notre dépendance aux importations d'énergie - 488 milliards d'euros en 2011 - qui plombent notre balance commerciale, pénalisent nos entreprises et érodent le pouvoir d'achat des ménages. Les Etats membres devront montrer l'exemple, et rénover annuellement 3% des bâtiments d'Etat. Les grandes entreprises seront, elles, obligées d'effectuer des audits énergétiques. Les fonds structurels et les autres instruments financiers de l'Union seront d'une aide précieuse pour aider à financer cette efficacité énergétique. Nous devons absolument en faire un axe prioritaire des prochains programmes opérationnels.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il testo che abbiamo votato questa mattina propone un ulteriore rafforzamento delle misure presentate dalla Commissione, inserendole nell’ottica della politica energetica europea al 2050, recependo altresì istanze in materia di supporto finanziario ai programmi/investimenti per le misure di efficienza. Ritengo la proposta particolarmente meritevole, laddove pone un'attenzione particolare sull’individuazione degli obiettivi di efficienza energetica, il ruolo esemplare del settore pubblico, gli schemi obbligatori per l’efficienza energetica e la promozione dell’efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento, con particolare riferimento alla cogenerazione ed alla efficienza nella trasmissione e distribuzione dell’energia. Infine, secondo le stime della Commissione, a fronte di un incremento dei costi per investimenti nel settore della efficienza energetica di circa 24 mld di euro per anno, la proposta legislativa porterebbe ad una riduzione complessiva dei costi di investimento in generazione e distribuzione di energia e dei costi della “bolletta energetica” per circa 20 mld di euro per il periodo 2011/2020. Per tutti questi motivi, ho espresso il mio voto favorevole alla direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. Nous nous sommes battus en particulier sur trois grandes idées 1. Toutes les mesures pour atteindre les 20% doivent être contraignantes, sauf si tous les États membres s'imposaient des objectifs nationaux contraignants équivalents à 20% – et à cette condition, on pourra accroître la souplesse des mesures. 2. Tous les États membres doivent élaborer une feuille de route à l'horizon 2050 pour les bâtiments, portant, entre autres, sur les questions de logement social et de réduction de la pauvreté énergétique. 3. Tous les bâtiments en propriété publique doivent subir annuellement une rénovation profonde de 2,5% (représentant des économies d'énergie d'au moins 70%).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão Europeia apresentou a iniciativa "Energia 2020", colocando a energia no cerne da estratégia energética da União para 2020. Na comunicação é sublinhada ainda a necessidade de uma nova estratégia de eficiência energética que permita a todos os Estados-Membros dissociar o consumo de energia do crescimento económico. A União Europeia tem vindo a liderar as negociações à escala global sobre como alcançar uma superior eficiência energética, dado que todas as ações e medidas adotadas irão repercutir-se na área das alterações climáticas, da segurança energética, do crescimento amigo do ambiente e da proteção social. Concordo com o presente relatório pois entendo que a UE deve adotar uma abordagem comum no sentido de reforçar a poupança de energia e a eficiência energética, apostando em novos produtos e serviços inovadores, economias de escala entre empresas e redução dos encargos burocráticos verificados em todos os Estados-Membros. Defendo ainda que a política europeia em matéria de eficiência terá como base as políticas regionais e nacionais existentes e que têm alcançado o sucesso, devendo existir uma suficiente flexibilidade para se ajustar às necessidades e especificidades dos Estados-Membros e regiões.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Obiectivul Uniunii Europene de creştere a eficienţei energetice cu 20% este unul din cele cinci obiective principale din cadrul Strategiei Europa 2020. De asemenea, eficienţa energetică este una dintre priorităţile cheie ale politicii energetice a Uniunii Europene pentru următorii ani, fiind modalitatea cea mai rentabilă şi mai rapidă de creştere a securităţii aprovizionării şi o modalitate eficientă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările climatice.

Realizarea obiectivelor de eficienţă energetică va îmbunătăţi competitivitatea industriilor europene şi va determina creştere economică şi crearea de locuri de muncă. De asemenea, eficienţa energetică poate însemna facturi mai mici la energie pentru cetăţeni, precum şi diminuarea sărăciei energetice, care se poate realiza prin adoptarea şi finanţarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Susţin necesitatea ca statele membre să utilizeze şi să crească resursele alocate eficienţei energetice, în special prin Fondul de coeziune şi fondurile structurale şi de dezvoltare rurală, precum şi prin instrumente financiare europene specifice, precum Fondul european pentru eficienţă energetică. De asemenea, consider util ca statele membre să instituie un fond naţional pentru eficienţă energetică, cu scopul de a sprijini iniţiativele naţionale privind eficienţa energetică.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Ich habe dem Bericht zugestimmt, allerdings mit großem Zähneknirschen. Es werden hier dirigistische Maßnahmen erwähnt, die eher einem kommunistischen System als einer demokratischen Legitimation entsprechen. Die Grundidee ist richtig, der EVP-Schattenberichterstatter Pieper konnte unter großem Aufwand noch Schlimmeres verhindern. Wir werden an der Umsetzung sehen, wo der Zug hinfährt.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution, which will implement a number of significant energy-saving measures. Thanks to this Directive, energy consumption will be reduced by 15%, representing an improvement on current legislation under which a reduction of only 9% would be possible. Not only will this resolution ensure that energy efficiency targets are more likely to be met, it will also boost jobs and economic growth in Member States, with the mandatory renovation of 3% of central government buildings set to create millions of jobs all over Europe. This resolution, which has my full support, will also help to reduce energy costs for citizens. This is particularly important at a time when many are going without heating or electricity owing to the effects of the economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – La cherté des énergies, la pollution, le changement climatique: les raisons sont nombreuses pour que nous soutenions des initiatives fortes pour garantir l'efficacité énergétique de nos modèles de société et de production. Il ne s'agit pas de revenir au temps de la bougie ou d'enclencher une dynamique de décroissance, mais plutôt d'adopter des méthodes modernes et des objectifs concrets pour rationnaliser notre consommation, tant individuelle que collective. C'est précisément le but ce règlement, que j'ai soutenu, et qui fixe aux Etats des objectifs à atteindre d'ici 2020. Cette prescription s'inscrit dans la logique du paquet énergie-climat: réaliser 20% d'économies d'énergie dans les 8 prochaines années. Parvenir à l'efficacité énergétique, c'est à mon sens encourager les petits gestes du quotidien, comme préférer les transports en commun à la voiture ou veiller à la consommation domestique. Mais c'est aussi pour les pouvoirs publics réaliser un vaste programme pour l'isolation et la qualité environnementale des bâtiments: c'est là que se trouve la principale marge de progrès. Nous disposons des technologies adéquates et du savoir-faire, il ne manque que la volonté politique. C'est ainsi que l'Union continuera à montrer l'exemple, et surtout c'est comme cela que l'on disposera d'un véritable relais de croissance verte.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Energieeffizienz betrifft im Wesentlichen auch die Bereiche Klimaschutz, Energieversorgung, Grünes Wachstum und Sozialschutz. Um die Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen, bedarf es ehrgeiziger Maßnahmen - die Energieeffizienz kann dazu einen günstigen und schnellen Beitrag leisten. Zudem kann sich Energieeffizienz auch positiv auf die Volkswirtschaft auswirken.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − The directive will set binding measures to ensure we are sticking to our 2011 Energy Efficiency Plan, which will enable the EU to reduce energy consumption by 15% by 2020, bringing us closer to our 20% target. Better energy efficiency in the EU will help to lower both emissions and the cost of energy for consumers, as well as reducing the EU's reliance on foreign imports of gas and oil. Ensuring that 3% of central government buildings will have to be renovated every year will not only improve the energy efficiency of those buildings but also help to boost the construction industry and create jobs. The directive also places an obligation on energy companies to make savings of 1.5% annually until 2020. The final directive did not go as far as we Socialists and Democrats would have liked – for example we were pushing for annual renovation targets on all public buildings – but is nevertheless a good start.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Diese Richtlinie ist für mich ein klassischer Fall von „Wir haben Schlimmeres verhindert, aber gut ist es nicht“. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Energieeffizienz hatte massive planwirtschaftliche Züge: „Jährliche Einsparziele für die Energieunternehmen“, in diesem Fall von 1,5 % ihres Energieabsatzes beim Endkunden vom Vorjahr ohne Ausnahmen oder Ersatzmaßnahmen, erinnern mich doch stark an unsere ehemalige ostdeutsche Planwirtschaft im Kommunismus. Immerhin konnten wir als EVP das Schlimmste verhindern: So bleibt es zwar bei dem Einsparziel. Dennoch gibt es einen flexibleren Maßnahmenkatalog, wie dieses Ziel erreicht werden könne, etwa durch Steuererleichterungen für Investitionen in Energieeffizienz. Zudem müssen demnächst nur die Zentralregierungen 3% ihres öffentlichen Gebäudebestands sanieren und nicht die gesamte öffentliche Verwaltung, also beispielsweise auch die Kommunen. Ich bleibe dennoch bei meiner Kritik, sowohl an den Inhalten als auch am Verfahren. Wir müssen uns aktuell vor allem darum kümmern, dass unseren Unternehmen und unseren Bürgern bezahlbarer Strom zur Verfügung steht, und wir nicht in einem Hauruckverfahren die nächste Weltverbessererrichtlinie durchwinken, die schon fertig verhandelt wurde, bevor die Gesamtheit des Parlaments sich überhaupt damit beschäftigen konnte. Aus diesen Gründen habe ich gegen diesen Bericht gestimmt, auch wenn ich die Arbeit und Mühe meines Kollegen Dr. Markus Pieper sehr zu würdigen weiß.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − Energy efficiency is important, not least because our citizens are facing rising power bills. I supported this report because ultimately it was balanced and did not introduce burdensome requirements on business which would have driven companies out of the EU and cost jobs. We need incentives to encourage more energy efficiency not draconian penalties. This is why I am aghast at the Commission’s decision to threaten the UK with legal action in the European Court of Justice (ECJ) over reduced VAT on energy-saving materials. VAT was reduced to 5% on energy efficiency products in the UK in order to tackle fuel poverty and reduce carbon emissions. This is exactly the kind of spur we need to encourage the installation of energy efficiency measures such as double-glazing or loft insulation. The Commission’s challenge is not only muddle-headed, but also mistaken: the reduced VAT rate is beyond the scope of the EU’s VAT Directive. If the EU really wishes to embrace energy efficiency, it should – rather than penalise Britain – encourage other Member States to introduce similar schemes.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione dell'on. Turmes introduce una serie di misure volte al risparmio energetico – tra cui nuovi obblighi per la riqualificazione edilizia pubblica e lo sviluppo di tecnologie di cogenerazione – che gli Stati membri dovranno applicare per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica previsti per il 2020.

Tenendo conto non solo della difficile situazione economica che l'Europa sta attraversando, ma anche degli sforzi già sostenuti dalle imprese europee in tema di efficienza energetica, ritengo il testo approvato quest'oggi un valido compromesso: le misure previste dovrebbero consentire, infatti, il rispetto degli impegni assunti con il "Pacchetto clima". Ho espresso pertanto voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Omawiane sprawozdanie dotyczące efektywności energetycznej jest jednym z niewielu zapisów planu „Europa 2020” niewpływającym negatywnie na gospodarkę. Niemniej, tak jak inne zapisy, również zwiększenie energooszczędności o 20% jest bardzo kosztowne dla państw, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego. Dlatego wzrost efektywności energetycznej powinien dotyczyć przede wszystkim lepszej efektywności w koncentracji energii w domach oraz zwiększenia energoefektywności w przemyśle, w tym poprawę w zakresie przesyłu energii.

Wprowadzenie inteligentnych sieci przesyłowych oraz modernizacja już istniejących to strategiczne i wyjątkowo kosztowne przedsięwzięcie. W Polsce większość linii ma ponad 30 lat, dlatego ich modernizacja, konieczna do wypełnienia wymogów dyrektywy, jest przedsięwzięciem nad wyraz kosztownym, a zapisy poddanej pod głosowanie dyrektywy niedostatecznie zabezpieczają środki finansowe na takie zadania. Co więcej, nie dają żadnej taryfy ulgowej nowym państwom Unii Europejskiej. Dlatego wykonanie tej dyrektywy może okazać się problematyczne i o wiele bardziej kosztowne niż zakłada unijna analiza.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Concordamos com o objetivo geral do aumento da eficiência energética. É, contudo, de lamentar que o tão apregoado objetivo de 20% até 2020 - um dos cinco objetivos principais da falhada Estratégia Europa 2020 - está longe de ser alcançado. Não é de estranhar tendo por base a continuidade dos princípios que têm norteado as políticas energéticas na UE - como a liberalização do mercado da energia e a produção privada e subsidiada a partir de fontes renováveis - que o objetivo dificilmente será alcançado, uma vez que as ditas regras de mercado dificilmente surtem efeito na eficiência energética. O funcionamento neoliberal da economia implica produzir e vender, aumentando a oferta, induzindo à procura, e não intervir para reduzir os consumos do bem produzido. O relatório aponta diversos aspetos positivos - a questão dos contadores inteligentes, da eficiência energética dos edifícios e a preocupação com as PME. No entanto, se o que se pretende é uma medida para ajudar os consumidores num período de crise seria necessária a regulamentação dos preços da energia praticados pelas empresas prestadoras dos serviços energéticos, as quais arrecadam avultados lucros. O relatório não mexe com os interesses dessas empresas monopolistas, colocando o ónus da eficiência exclusivamente na parte do consumidor.

 
  
  

Report: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, tendo em conta que cabe apenas ao Parlamento decidir sobre o levantamento, ou não, da imunidade, bem como o facto de o Parlamento poder ter em conta a posição do deputado em causa ao tomar a decisão de levantar, ou não, a sua imunidade. Neste sentido, e considerando que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as alegadas ocorrências não têm uma ligação direta e evidente ao exercício, por parte de Jarosław Leszek Wałęsa, das funções de deputado ao Parlamento Europeu e assim não estando, por conseguinte, a agir no exercício das suas funções de deputado ao Parlamento Europeu, concordo com a decisão de levantar a imunidade de Jarosław Leszek Wałęsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Jarosław Leszek Wałęsa, in quanto egli non operava nell'esercizio delle sue funzioni quando è stato coinvolto nell'incidente stradale del settembre 2011, fatto all'origine della richiesta di revoca. Il deputato ha avanzato lui stesso tale richiesta per consentire un rapido svolgimento delle indagini circa l'incidente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − 20. apríla 2012 podal verejný prokurátor Poľskej republiky žiadosť o zbavenie imunity Jarosława Leszeka Wałęsu, a to v súvislosti s trestným konaním vo veci údajného trestného činu podľa poľského zákona z 20. mája 1971 o vymedzení trestných činov a zákona o cestnej doprave z 20. júna 1997. Išlo o dopravnú nehodou z 2. septembra 2011 v Poľsku, ktorej bol Jarosław Leszek Wałęsa účastníkom a v ktorej bol vážne zranený. Jarosław Leszek Wałęsa odmietol byť vypočutý pred Výborom pre právne veci, ale uviedol, že uprednostňuje rýchle uzavretie tejto veci a že sa domnieva, že by mal byť imunity zbavený. Skutková podstata, ktorá je uvedená v podaní preukazuje, že konštatované skutky nemajú priamu a zjavnú súvislosť s výkonom úloh Jarosława Leszeka Wałęsu ako poslanca Európskeho parlamentu. Jarosław Leszek Wałęsa teda v danom prípade nevykonával úlohy poslanca Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I followed the rapporteur's recommendation on the waiver of Mr Walesa's immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote pour la levée de l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa, conformément au souhait de celui-ci. L'immunité doit assurer la liberté d'action politique, pas empêcher le bon déroulement de la justice dans les cas d'enquêtes de droit commun. Je demanderais la levée de la mienne, le cas échéant.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Jarosław Leszek Wałęsa, no âmbito de uma ação judicial relativa a uma alegada infração do Código da Estrada relacionada com um acidente de trânsito. Considerando que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as alegadas ocorrências não têm uma ligação direta e evidente com o exercício, por parte de Jarosław Leszek Wałęsa, das funções de deputado ao Parlamento Europeu, decidiu-se pelo levantamento da imunidade parlamentar. Com base nestes argumentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa, trasmessa il 20 aprile 2012, dal Procuratore generale della Repubblica polacca, nel quadro di un procedimento per presunta infrazione, e comunicata in Aula il 23 maggio 2012, e considerando che il Procuratore generale della Repubblica polacca ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare del deputato al Parlamento europeo Jarosław Leszek Wałęsa nel quadro di un procedimento per presunta infrazione, e che Jarosław Leszek Wałęsa ha rifiutato di essere ascoltato dalla commissione giuridica, indicando di preferire che la questione sia risolta rapidamente e ritenendo che la sua immunità dovrebbe essere revocata, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The request relates to a traffic accident in which Mr Walesa was severely injured. Mr Walesa has indicated that he would prefer a quick conclusion to this issue and is of the opinion that his immunity should be waived.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de la levée d'immunité. En effet, le procureur polonais en avait fait la demande suite à une infraction présumée à la loi polonaise établissant un code des infractions et à la loi sur la circulation routière, en lien avec un accident de la circulation survenu en 2011 en Pologne, dans lequel Jarosław Leszek Wałęsa a été impliqué et grièvement blessé. Lui-même tenant à mettre au clair la situation avait expliqué vouloir voir son immunité levée.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Procurador-Geral da República da Polónia solicitou o levantamento da imunidade parlamentar do Deputado ao Parlamento Europeu Jarosław Leszek Wałęsa no âmbito de uma ação judicial relativa a uma alegada infração. Considerando a posição da Comissão dos Assuntos Jurídicos e que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados a esta Comissão, indicam que as ocorrências não têm uma ligação direta com o exercício das suas funções de Deputado ao Parlamento Europeu, votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W tym konkretnym przypadku nie wahałem się ani chwili głosując za uchyleniem immunitetu dla posła do Parlamentu Europejskiego. Wszelkie opinie wskazują jednoznacznie, iż taka decyzja przyczyni się do szybszego wyjaśnienia okoliczności wypadku i pozwoli na określenie winnego tego zdarzenia. Ponadto duże znaczenie miał fakt, iż sprawa dotyczy czynu, który nie ma związku z wykonywaniem przez Jarosława Leszka Wałęsę mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

 
  
  

Report: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório tendo em conta que, à semelhança do outro relatório nesta sessão, cabe apenas ao Parlamento decidir sobre o levantamento, ou não, da imunidade, bem como o facto de o Parlamento poder ter em conta a posição do deputado ao tomar a decisão de levantar, ou não, a sua imunidade. Neste sentido, e considerando que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados à Comissão dos Assuntos Jurídicos, indicam que as alegadas ocorrências não têm uma ligação direta e evidente com o exercício, por parte de Birgit Collin-Langen, das funções de deputado ao Parlamento Europeu e assim não estava, por conseguinte, a agir no exercício das suas funções de deputado ao Parlamento Europeu, concordo com a decisão de levantar a imunidade de Birgit Collin-Langen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Collin-Langen, perché ai tempi dei fatti all'origine della richiesta non era ancora deputata europea e la commissione giuridica non ha quindi rilevato collegamenti diretti con la funzione al Parlamento europeo.

È stata la deputata stessa a richiedere la revoca con lo scopo di permettere alle autorità di svolgere più rapidamente l'indagine relativa all'uso di fondi e appalti pubblici per una mostra floreale nel 2008 a Bingen in Germania dove la deputata ricopriva la carica di sindaco.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Žiadosť prokurátora súvisí s konaním vo veci údajného trestného činu podľa paragrafu 331 nemeckého trestného zákonníka, v ktorom je stanovené, že „Verejný úradník alebo osoba poverená výkonom osobitných verejných funkcií, ktorá na výkon služby pre seba alebo tretiu osobu žiada, dá si sľúbiť alebo prevezme výhodu, sa potrestá odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom“. Birgit Collinovú-Langenovú vypočul Výbor pre právne veci, pričom požiadala o rýchle uzavretie tejto záležitosti a vyhlásila, že by mala byť zbavená imunity. Skutková podstata, ktorá siaha do rokov 2006 až 2008 a konštatované skutky nemajú priamu a zjavnú súvislosť s výkonom úloh Birgit Collinovej-Langenovej ako poslankyne Európskeho parlamentu. Birgit Collinová-Langenová teda v danom prípade nekonala pri výkone úloh poslankyne Európskeho parlamentu a skutočnosti uvedené v dôvodovej správe nepredstavujú prípad fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I followed the Rapporteur's proposal on the waiver of Brigit Collin-Langen’s immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote pour la levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen. Mon vote est conforme au souhait que celle-ci a exprimé en souhaitant que justice soit rendue. L'immunité doit assurer la liberté d'action politique, pas empêcher le bon déroulement de la justice dans les cas d'enquêtes portant sur de présumées malversations en lien avec un précédent mandat.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar da eurodeputada Birgit Collin-Langen, no âmbito de uma ação judicial relativa a um alegado delito. A visada foi ouvida e solicitou o rápido levantamento da imunidade para esclarecimento do assunto. Decidiu-se assim pelo levantamento da imunidade parlamentar que votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Vista la seduta del 14 giugno 2012 in cui il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, di aver ricevuto una richiesta in data 27 aprile 2012 del procuratore generale di Coblenza concernente la revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen con riferimento agli articoli 8 e 9 del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, a norma dello stesso articolo 6, paragrafo 2, il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica. Birgit Collin-Langen è stata ascoltata da tale commissione il 10 luglio 2012, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3. Sulla base della raccomandazione della commissione giuridica al Parlamento di revocare l'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. As the facts of the case date back to 2006-2008, when Birgit Collin-Langen was not acting in the performance of her duties as a Member of the European Parliament, the Committee on Legal Affairs agreed to waive the immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous avons voté pour la levée d'immunité de Mme Birgit Collin-Langen. En effet, le procureur principal a demandé celle-ci en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée. Mme Collin-Langen ne s'y est pas opposée, voulant régler au plus vite cette instruction.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Foi solicitado o levantamento da imunidade parlamentar de um membro do Parlamento Europeu, Birgit Collin-Langen, em conexão com uma ação judicial. Tendo em conta a posição da Comissão dos Assuntos Jurídicos e considerando que as alegadas atividades não têm conexão direta com o exercício das suas funções enquanto Deputada ao Parlamento Europeu, votei a favor do levantamento da sua imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Odnosząc się do mojej decyzji głosowania za pozbawieniem immunitetu posłanki Birgit Collin-Langen uważam, że skoro rzecz dotyczy okresu sprzed kilku lat dla dobra funkcjonowania parlamentu oraz przejrzystości zasad należy pozwolić na rzeczowe i sprawiedliwe przeprowadzenie dochodzenia przez władze niemieckie. Tym bardziej, iż sama posłanka wyraża chęć szybkiego zakończenia sprawy, a jedyną drogą ku temu jest jej obecność na rozprawach sądowych.

 
  
  

Report: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, relembrando que as estratégias antiterroristas apenas podem surtir efeito se conduzidas em estrita conformidade com as obrigações em matéria de direitos humanos e, nomeadamente, do direito a um processo justo e equitativo. Considerando ainda o caráter extremamente sensível das políticas antiterrorismo, considero que apenas genuínas razões de segurança nacional podem justificar o secretismo. Porém, o segredo de Estado não pode, em circunstância alguma, primar sobre os direitos fundamentais inalienáveis e, portanto, os argumentos baseados em tal situação jamais poderão ser utilizados para limitar as obrigações legais dos Estados de investigarem violações graves dos direitos humanos. Por outro lado, há a necessidade de se preverem garantias para evitar qualquer desrespeito futuro dos direitos fundamentais durante a execução das políticas antiterroristas e os Estados-Membros, tendo embora declarado a sua vontade de cumprir o direito internacional, ainda não cumpriram inteiramente a obrigação positiva que incumbe a todos os Estados-Membros de investigarem violações graves dos direitos humanos relacionadas com o programa da CIA. O Relatório lamenta os atrasos no esclarecimento completo deste caso, a fim de reparar plena e rapidamente as vítimas, incluindo a apresentação de desculpas e a prestação de indemnizações, quando adequado.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση αποτελεί απροκάλυπτο εμπαιγμό των λαών. Αρνείται να καταδικάσει τις κυβερνήσεις συγκεκριμένων χωρών – ανάμεσά τους και την ελληνική - που αποδεδειγμένα είχαν ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με τη CIA και τις ΗΠΑ στις απαγωγές, στις παράνομες φυλακίσεις, τα βασανιστήρια εναντίον «υπόπτων για τρομοκρατικές πράξεις» και διατηρούσαν μυστικές φυλακές στο έδαφος τους. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να καλεί τις αστικές κυβερνήσεις που συμμετείχαν στα εγκλήματα να διενεργήσουν έρευνα ενάντια στον εαυτό τους για να αποκαλυφθεί δήθεν η αλήθεια, η οποία είναι αποδεδειγμένη και γνωστή σε όλους εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιβεβαιώνεται η τοποθέτηση του ΚΚΕ ότι η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκθέσεις που συνέταξε είχαν υποκριτικό χαρακτήρα, ουσιαστικά είχαν ως στόχο την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας και την συγκάλυψη των ευθυνών των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Η λεγόμενη «μάχη κατά της τρομοκρατίας», στην οποία πρωτοστατούν ΕΕ-ΗΠΑ και οι διάφορες μυστικές υπηρεσίες, πραγματικό στόχο έχει το χτύπημα του ταξικού κινήματος που αμφισβητεί το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα, τον ασφυκτικό περιορισμό και την καταπάτηση των λαϊκών ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report because I believe that any counter-terrorism strategy should be conducted in strict compliance with human rights obligations. This Parliament has repeatedly and strongly condemned ‘extraordinary rendition’, detention without trial, secret prisons and torture. I believe that the EU commitment to human rights must be reflected in all policy areas in order to be credible. For this reason, with this text we call on Member States to investigate whether there are secret prisons on their territory or whether operations have taken place whereby people have been detained under the CIA programme in facilities on their territory. As regard to ‘state secrecy’, I strongly believe that only genuine national security reasons can justify secrecy, which is in any case overridden by fundamental rights obligations that cannot be derogated from, such as the absolute prohibition on torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a appelé les Etats membres de l'UE à enquêter sur leur collaboration aux extraditions illégales de présumés terroristes menées par la CIA entre 2002 et 2004. Étant moi-même convaincue que l’UE se doit d’être un modèle de transparence, j’ai soutenu ce rapport qui demande que la lumière soit faite sur ces possibles violations des droits fondamentaux. Sans remettre en cause notre soutien à nos alliés, il est de notre devoir de faire en sorte que l’Union européenne demeure un modèle en ce qui concerne la protection des droits de l’Homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Dans la foulée de l'enquête du Parlement européen sur les vols illégaux de la CIA hors de tout cadre susceptible de garantir les droits fondamentaux minimaux, les parlementaires européens demandent via ce rapport que l'on tire maintenant les conclusions politiques et juridiques qui s'imposent. Les droits fondamentaux en Europe sont une pierre angulaire de notre projet collectif. Or, de 2001 à 2005, la CIA a effectué pas moins d'un millier de vols illégaux impliquant directement douze États membres. Nous devons aller au bout de cet effort de transparence et combler d'urgence les vides juridiques qui ont permis de telles dérives. J'ai donc soutenu ce rapport qui s'attache à rendre de la légitimité aux discours européens sur les droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso un'astensione alla relazione della collega Flautre perché ritengo che, nonostante i risultati raggiunti grazie alla raccolta di diverse informazioni circa l’ubicazione dei luoghi di detenzione illegale di prigionieri della CIA in Europa, la situazione UE si presenti molto disomogenea al riguardo: molti Stati membri non stanno portando avanti indagini serie in merito alle violazioni dei diritti umani connesse alle operazioni della CIA all’interno dello spazio UE, in ambito di trasporto e detenzione dei prigionieri. Mi rammarico della mancanza di comunicazione, trasparenza e applicazione dei metodi investigativi da parte di alcuni Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport, par l'adoption duquel nous avons souhaité envoyer un signal fort aux Etats membres, pour que l'Union européenne progresse sur la voie d'un espace de sécurité, de justice et de liberté plus efficace et plus proche des citoyens européens. Il n'est plus question que l'Union collabore aux programmes anti-terroristes de la CIA de la même façon qu'après les attentats du 11 septembre et puisse permettre le transfert et la détention des Etats membres de personnes soupçonnées de terrorisme par la CIA dans. La lutte antiterroriste doit être une priorité de l'Union européenne, mais cette lutte ne doit en aucun cas se faire au détriment du respect des droits de l'Homme qui sont des valeurs imprescriptibles de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Whilst UKIP stands against the illegal transportation and detention of prisoners by third countries, we cannot vote in favour of this report, as to do so would endorse in numerous ways the authority of the EU in foreign affairs and human rights, where such powers should not be granted. It also would lead to general oversight of matters by the EU if followed through in its entirety. It is the prerogative of national judicial authorities to open independent inquiries into alleged CIA secret detention sites and flight connections and conduct criminal investigations into such matters, but it should not be within the scope of the EU to demand the disclosure of the findings or command that investigations take place.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar essencial o rigor e a transparência dos procedimentos, o cumprimento escrupuloso das regras da União Europeia e o respeito pleno pelos acordos internacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα «υπέρ» στην έκθεση καθώς θεωρώ ότι ασκεί την απαιτούμενη πίεση τόσο στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. όσο και στο κάθε κράτος μέλος της ξεχωριστά, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για να διαπιστωθεί ο βαθμός των απαγωγών, μυστικών κρατήσεων και βασανιστηρίων που τελέστηκαν με παράνομο τρόπο από τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες (CIA), με τη συνενοχή ή την ανοχή ευρωπαϊκών κρατών κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ψήφισμα εκφράζει με τον πλέον σαφή τρόπο την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην θυσιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, να μην δικάζονται οι ύποπτοι για τρομοκρατία με ειδικό δικαστικό καθεστώς, να κλείσει άμεσα η βάση του Γκουαντάναμο από την κυβέρνηση των Η.Π.Α., να υπάρξει γενικότερα σεβασμός στις αποφάσεις του ΟΗΕ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καλεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποδεχθεί το προφανές γεγονός της παραβίασης των Ευρωπαϊκών Συνθηκών κατά την παράνομη μεταφορά κρατουμένων από τη CIA μέσω ευρωπαϊκών εδαφών, να διερευνήσει τις υποθέσεις και να μεριμνήσει για την αποφυγή επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Τέλος, ορθώς προτρέπει την Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλάβει δράση για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων σε περίπτωση κωλυσιεργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Jak wiadomo połowa państw europejskich udzielała przestrzeni powietrznej dla tajnych operacji CIA na terenie Unii Europejskiej – mowa tu między innymi o takich państwach jak Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Polska. Nie jest i nie może to uprawniać do wysnucia wniosku, iż państwa te wyrażają lekceważenie dla humanitarnego dorobku prawa międzynarodowego i standardów prawa człowieka. Przede wszystkim rządy poszczególnych państw musiały podejmować decyzje w okresie zamachów w Nowym Jorku, Londynie, Madrycie. Zastosowanie szczególnych środków wydawało się wtedy nieodzowne. Sugestia padająca w sprawozdaniu, iż należało wobec podejrzanych o przywództwo w ruchach terrorystycznych stosować te same przywileje prawne, jakimi cieszą się podejrzani w naszych sprawach karnych jest nieporozumieniem.

Ponadto sprawozdanie dokonuje krzywdzącej oceny tamtych decyzji, jednocześnie nie podając dla nich alternatywy. Wszyscy szanujemy uniwersalny charakter i niepodzielność praw człowieka, jednak musimy widzieć różnicę pomiędzy sytuacją pospolitego przestępcy, a terrorysty planującego i realizującego zamach samobójczy na obiekty wojskowe lub niewinną ludność cywilną. Z tego powodu nie mogłem zagłosować za tym sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – À l'occasion de ce douloureux onzième anniversaire des attentats perpétrés sur les Twin Towers de New York, le Parlement européen s'est repenché sur la question du transport et de la détention illégale de prisonniers par la CIA dans certains pays européens (et sont particulièrement visés: la Lituanie, la Pologne et la Roumanie...) et a demandé à ces États membres de faire toute la lumière sur les programmes de détention secrets de la CIA sur le sol européen, mis en œuvre dans la foulée des événements du 11 septembre 2001, et sur les atteintes commises contre les droits de l'homme dans ce cadre. Autrement dit, il s'agit d'enquêter pour déterminer l'existence éventuelle de prisons secrètes ou d'installations sur leur territoire, où des personnes ont été détenues en vertu du programme de restitution secret de la CIA. En effet, force est de constater que des zones d'ombre subsistent toujours. La résolution ainsi votée demande à la Commission de créer, d'ici fin 2012, un cadre permettant de faire toute la lumière sur ces agissements.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Onze ans après les événements du 11 septembre et la guerre lancée par les Etats-Unis contre le terrorisme, de nombreuses zones d'ombre subsistent autour de la question des prisons secrètes de la CIA sur le territoire européen. La lutte contre le terrorisme nécessite un engagement déterminé de l’Union européenne et de ses principaux partenaires internationaux. Il est impératif que les 27 appliquent des mesures efficaces pour améliorer la sécurité quotidienne des Européens, et enquêtent pour écarter tout risque d'attentat. Ce processus doit être transparent, et ne pas porter atteinte aux droits de l'homme. L'Union européenne est une zone de plein droit dans laquelle un État membre ne peut agir dans l'illégalité. Les détentions secrètes ne doivent être possibles qu'au nom de la sécurité nationale, et les actes de torture doivent être bannis du territoire européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − M-am abţinut la votul asupra acestui raport întrucât, cu toate că susţin în totalitate principiul potrivit căruia protejarea drepturilor omului nu trebuie să fie pusă în pericol de niciun fel de considerente privind securitatea, inclusiv cele legate de lupta împotriva terorismului, consider totuşi că raportul depăşeşte sfera strictă de legitimitate pe care Parlamentul European şi-o poate asuma, acuzând în mod direct anumite state membre de colaborări ilegale cu CIA, fără a aduce în schimb probe şi argumente obiective.

Anchetele privitoare la posibilele zboruri şi închisori secrete ale CIA trebuie să fie realizate în statele membre care nu au făcut deja acest lucru, iar anchetele deja realizate în ţări cum este România, precum şi concluziile acestora trebuie să fie recunoscute. În plus, Parlamentul European nu trebuie să se substituie autorităţilor de anchetare şi de aplicare a legii, ci să vegheze asupra faptului ca acestea să îşi îndeplinească în mod legal sarcinile care le revin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender que as estratégias antiterroristas apenas podem surtir efeito se conduzidas em estrita conformidade com as obrigações em matéria de direitos humanos e, nomeadamente, o direito a um processo justo e equitativo. As investigações levadas a cabo atualmente pelos Estados-Membros têm de ser norteadas por provas judiciais sólidas e pelo respeito dos sistemas judiciais nacionais e pela legislação da UE, e não apenas em informação fornecida pelos meios de comunicação social ou pela opinião pública.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório tem a virtude de chamar a atenção para o facto hediondo e hoje irrefutável de que a CIA utilizou o território de vários países da UE para o transporte de pessoas que, sem qualquer acusação judicial ou mandato de captura, eram transportadas para a base militar dos EUA em Guantanamo e para diversos países onde eram torturadas e, segundo alguns relatos, nalguns casos, assassinadas. Este facto é tanto mais grave quanto sobre ele se adensa ainda uma teia de silêncios e de cumplicidades, que envolvem acordos bilaterais e multilaterais, o Conselho, os Estados-Membros, os EUA, a NATO e a CIA. Todos envolvidos na detenção ilegal e arbitrária, na tortura, nos maus-tratos e no desaparecimento forçado de centenas de pessoas a reboque de uma suposta luta contra o terrorismo. Valorizando o presente relatório, não partilhamos a perspetiva federalista que o enforma, procurando colocar o Conselho como juiz dos Estados-Membros, ou envolvendo a Comissão Europeia na garantia da responsabilização pelas violações de direitos humanos cometidas ao abrigo do programa da CIA. Nem partilhamos da abordagem não crítica da NATO - envolvida até ao tutano neste processo - e do seu papel enquanto organização cuja história demonstra as suas ligações ao terrorismo, nomeadamente ao terrorismo de Estado.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − La risoluzione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in Paesi europei da parte della CIA pone l'attenzione su un tema che anche in Italia continua a suscitare polemiche. Confrontando i dati aerei gestiti da Eurocontrol, sembra esserci un sistema illegale che ha portato a sparizioni sospette ciò non è tollerabile. Vanno accertate tutte le responsabilità affinché in futuro non si ripetano casi simili. La lotta al terrorismo su territorio UE deve essere svolta nel rispetto delle normative comunitarie e della sovranità degli Stati Membri, che hanno il diritto e il dovere di perseguire e processare gli elementi sospettati di terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska únia je založená na rešpektovaní demokracie, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, úcte k ľudskej dôstojnosti a dodržiavaní medzinárodných právnych predpisov nielen v rámci svojich vnútorných politík, ale aj čo sa týka jej vonkajšieho rozmeru. Záväzok EÚ rešpektovať ľudské práva posilnený nadobudnutím platnosti Charty základných práv Európskej únie a prístupovým procesom k Európskemu dohovoru o ľudských právach sa musí odrážať vo všetkých oblastiach politík, aby sa zabezpečila účinná a dôveryhodná politika EÚ v oblasti ľudských práv. Nástroje, ktorými sa riadi spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, ustanovujú absolútny zákaz mučenia a ukladajú aj výslovnú povinnosť vyšetrovať údajné mučenia a zabezpečiť nápravu a odškodnenie. Usmerneniami EÚ o mučení sa zabezpečuje rámec pre úsilie EÚ zamerané na prevenciu a odstránenie mučenia a zlého zaobchádzania na celom svete. Tajné zadržiavanie, ktoré predstavuje formu násilného zmiznutia, môže v prípade širokého alebo systematického uplatňovania vyústiť do zločinov proti ľudskosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai résolument voté en faveur de ce rapport qui condamne fermement, une nouvelle fois, les pratiques inadmissibles de «restitution extraordinaire», de prisons secrètes et de torture et surtout la complicité des Etats européens avec ces "programmes" de la CIA. Depuis des années, nous exigeons que les Etats membres impliqués conduisent des enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes sur les manquements et les abus qui se sont produits, et nous exigeons que l'Union Européenne se mette en conformité avec ses valeurs. Nous le rappelons dans ce nouveau rapport. Des enquêtes plus précises doivent être menées, et les responsabilités doivent être établies. L'adoption de ce rapport est une nouvelle étape dans la réparation de ces pratiques inadmissibles. Toutefois, il reste un travail important à mener pour connaître la vérité et reconnaître toutes les violations commises.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), in writing. − The ECR believe that human rights are universal for all and that torture is unacceptable in all circumstances.

However, whilst we support the full and independent inquiry into the alleged involvement of Member States in the detention and transportation of prisoners in European countries by the CIA, we believe that it is for Member States to first carry out their own investigations before judgment is made by the European Union or the European Parliament. Equally, we do not believe that it is for the European Union to make recommendations on the functioning of Member States’ security services.