Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2011/0453(COD)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadien in Bezug auf das Dokument :

Eingereichte Texte :

A7-0209/2012

Aussprachen :

Abstimmungen :

PV 12/09/2012 - 7.3
CRE 12/09/2012 - 7.3
Erklärungen zur Abstimmung
PV 14/01/2014 - 5.7
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2012)0329
P7_TA(2014)0007

Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 12. September 2012 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

8. Stimmerklärungen
Video der Beiträge
Protokoll
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - Hr. formand! Med den fri bevægelighed og naturligvis også den teknologiske udvikling er kriminaliteten i stadig højere grad blevet grænseoverskridende. Der er ikke længere nogen grænser for kriminelle, og derfor skal der selvfølgelig heller ikke være grænser for vores politi, anklagemyndighed og beskyttelsen af vores borgere. Hvis man bliver offer for en forbrydelse, skal man selvfølgelig have en række grundlæggende rettigheder, uanset hvor i Europa man befinder sig. Som offer skal man altid have ret til information, tolkning, juridisk bistand og ikke mindst beskyttelse mod kriminelle. De rettigheder får EU's borgere fra og med i dag! Men dette er kun et skridt på vejen mod et mere sikkert samfund for vores borgere, og derfor fortsætter vi kampen mod et endnu stærkere politisamarbejde.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, troppo spesso all'interno dell'Unione europea le vittime di reato non sporgono denuncia a causa della paura o della mancanza di fiducia nelle istituzioni.

Il testo votato oggi tende a rafforzare i diritti delle vittime della criminalità e a garantire loro lo stesso livello di protezione, di assistenza e di accesso alla giustizia in tutti i paesi dell'Unione, prestando particolare attenzione a quelle vittime che corrono un rischio elevato di subire ulteriori pregiudizi o intimidazioni nel corso del procedimento penale.

Di particolare importanza è, dunque, il riconoscimento dello status di vittima, non solo per le persone che hanno subito un pregiudizio a seguito di un reato, ma anche per i familiari e la persona deceduta a seguito del reato.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto favorevole a questa relazione anche perché quando, qualche anno fa, ero consigliere regionale in Piemonte ho partecipato in prima persona alla stesura di una legge regionale che prevedeva proprio una serie di agevolazioni, riconoscimenti, nonché servizi alle persone vittime di reato.

Trovo giusto che l'Unione europea e gli Stati membri riconoscano le vittime di reato quali soggetti da tutelare e aiutare, in particolare lungo il percorso psicologico immediato, ma anche durante l'eventuale processo penale e fino alla completa ripresa delle normali condizioni di vita.

Tutte le vittime devono avere gli stessi diritti, essere trattate con rispetto e dignità, al riparo dal ripetersi di reati, e avere accesso a servizi di sostegno, giustizia nonché risarcimento. Una particolare attenzione deve essere posta nei confronti dei minori, delle vittime di abusi sessuali e nei confronti di quei crimini che risultano particolarmente efferati.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I am particularly happy that we have adopted the Directive on the rights, support and protection of victims of crime, and I very much support the EPP rapporteur, Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

From now on, women suffering domestic violence, children trapped in trafficking, innocent victims of terrorism and victims of all crimes will be able to have the same rights, regardless of the Member State where the crime has been committed and their nationality. We have set up clear common standards to ensure that each victim is treated with respect, dignity and without discrimination across the European Union. I welcome in particular the attention given to children and to people with special needs and that there will be an individual assessment of their vulnerability so as not to create first or second-class victims.

In the Stockholm Programme we promised to have a Europe that is a community of rights for all citizens. This is a significant step in that direction and I look forward to continuing to work with colleagues to make it a reality.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, henkilöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, joka on turvattu kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Oikeuksien ja vapauksien nauttiminen tarkoittaa, että kansalaiset voivat myös matkustaa EU:n alueella ja etsiä työtä, koulutusta tai parempaa elintasoa.

Vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n suurimpiin saavutuksiin ja sen perimmäisenä tarkoituksena on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu EU:n kansalaisten välillä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös sitä, että kaikki EU-kansalaiset saavat samantasoiset oikeudet, tuen ja suojelun, mikäli he joutuvat rikoksen uhriksi Euroopan unionin alueella. Kyse ei ole ainoastaan yhteisten vähimmäisvaatimusten luomisesta vaan myös rikoksen uhrien samantasoisesta suojelusta EU:ssa. Kyse on myös siitä, että EU-kansalaisten luottamusta parannetaan kansallisiin oikeusjärjestelmiin. Yleisesti ottaen direktiivi mahdollistaa oikeusjärjestelmiin kohdistuvan luottamuksen kasvamisen kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi tuen mielelläni komission esitystä direktiiviksi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Herr Präsident! Die gegenwärtige politische Situation ist von einer tiefgreifenden Skepsis vieler Menschen über die Lösungskompetenz der europäischen Ebene gekennzeichnet. Die Richtlinie über die Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten ist ein Beweis dafür, dass solche Entscheidungen nicht immer der Realität entsprechen müssen. Sie zeigt vielmehr, wie viel Lösungskompetenz hier vorhanden ist. Erstmals wird dieser Personengruppe in der gesamten Union der gleiche Rechtszugang und das gleiche Niveau der Unterstützung ermöglicht. Das ist ein großer Schritt für Europa und vor allem für die Betroffenen. Vor allem ist es auch eine wichtige Hilfestellung für die Opfer von Straftaten. Hier handelt es sich ja um Menschen, die zumeist ohne ihr persönliches Zutun in eine solche Lage geraten. Hier ist professionelle Hilfe, die nicht an Staatsgrenzen Halt macht, ein wichtiges Signal, dass die Menschen von der Gesellschaft nicht alleingelassen werden. Also insgesamt ein sehr guter Tag für Europa.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, being the victim of a crime can be a very horrendous experience, but for many reporting a crime and dealing with the authorities after the experience can be equally, and often more, traumatic. This is magnified even further if the crime happens abroad.

So I very much welcome this directive, which will put in place minimum standards and protect the rights of victims of crime across the EU. Victims will be entitled to linguistic assistance and, importantly, access to easily accessible and confidential support services free of charge. The particular circumstances need to be taken into consideration. Their gender, race or sexual orientation need to be considered too.

The directive will help victims of crime feel safer, not just in their own country but throughout the EU. Importantly, this directive will help citizens of the EU gain trust in policing systems and judicial systems across the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, this report will ensure that citizens who become victims of crime when travelling in another EU country are given the help there that is needed. It gives victims of crime access to information as well as practical and emotional support. In the past, foreign victims have faced obstacles in obtaining fair compensation or they have been left without proper help and protection.

These minimum standards will make it easier for victims to receive help and, more importantly, access to justice. Basic procedural minimums are a more effective way of securing victims’ rights than a set of rigid regulations. This is a well-balanced approach to dealing with a problem which affects so many people in all Member States.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I fully support establishing minimum EU standards on the rights, support and protection of victims of crime. An example would be the right to receive a copy of your police report at a police station in your native language. The definition of a victim will also be broadened to encompass the family of a person who is murdered or who dies in a terrorist attack.

In the event of a court case, the directive also encourages Member States to allow families for the first time to speak in court, even if they are not a witness, if their statement does not interfere directly with the proceedings.

I am particularly drawn to the directive’s proposal for a children’s rights package. This will establish a set of minimum standards for child victims, an example of which is the right to be interviewed by a video link and not in the court room. The recent terrible unsolved French Alps murders, leaving two orphaned British children, provide an example of potential beneficiaries of these measures.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, I believe that victims should be able to benefit from minimum levels of rights without discrimination across the EU. The Stockholm Programme states that a more integrated and coordinated approach to victims is needed. This directive is part of a package of measures which will help improve legislation in this area, ensuring that victims of crime have effective rights in practice.

I am particularly pleased to have had the opportunity to support the children’s rights package initiated by my colleague Timothy Kirkhope. There are lots of very important rights for victims enshrined in this directive. But I feel rather disappointed, particularly having listened this morning to many people here extolling the virtues of Europe, that we are in the position where we have to impose pan-European direction on this.

Surely, as Member States, we are in a position where these basic rights will be afforded our citizens without that sort of compulsion.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted in favour of this proposal because it will strengthen and give more substance to the rights of the victims in the European Union and will improve their protection throughout the Union. We have finally set minimum standards for handling the victims of crimes, irrespective of their nationality or the place where the crime was perpetrated.

This directive provides for the first time a unified definition of a victim to be used in all EU countries. This definition was broadened to include people such as the victims’ close family. This directive will increase the confidence of EU citizens in the area of justice and they will feel they are equally protected in all Member States.

I call on the Member States to develop greater cooperation and coordination to protect and provide support for the victims of crime.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, can I very briefly say that I welcome the adoption of this directive on the rights of victims. I believe this a very important piece of work and I would like to thank the rapporteurs for their work. As you may be aware, where I come from in Northern Ireland, we suffered decades of violence from terrorists and it has had a very deep effect on the families of victims.

We all hope that thankfully that is well now behind us, but it should never be forgotten, and nor should the impact of what occurred and its effect on many people. I am pleased therefore too that this report specifically refers to the victims of terrorism and crucially recognises that their families are victims and as such are entitled to rights and support.

I note that national governments have three years to transpose this directive in national law and I would urge the UK to do this as swiftly as possible, particularly since – in my opinion – Europe has for once understood the definition of a victim an awful lot better than my own people in Northern Ireland have done.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Rolul şi nevoile victimelor în cadrul procedurilor penale nu sunt încă, în general, suficient luate în considerare în sistemele juridice ale statelor membre. Situaţia actuală ne arată că, în multe cazuri, victimele nu sunt tratate cu respect şi demnitate, nu sunt suficient protejate sau sprijinite şi, totodată, că nu beneficiază de un acces efectiv la justiţie, la despăgubiri şi la repararea prejudiciului suferit.

Nu este admisibil ca nivelul sprijinului acordat unei victime să fie diferit, în funcţie de statul membru în care persoana respectivă a căzut victimă. Recunoaşterea reciprocă poate funcţiona în mod eficient doar într-un climat de încredere, în care nu doar autorităţile judiciare, ci şi toate părţile implicate în procesul penal pot avea încredere în caracterul adecvat al normelor din fiecare stat membru şi pot fi sigure că acestea sunt aplicate corect. De aceea, susţin acest raport şi îmi exprim convingerea că, odată cu adoptarea acestei directive, situaţia victimelor se va îmbunătăţi considerabil în întreaga Uniune Europeană şi, totodată, că victimele criminalităţii vor beneficia de aceleaşi drepturi şi servicii de bază în toate statele membre.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, a single thief acting alone is an outlaw but a gang of thieves who manage to control the institutions of the state find that they can compel the law to their service. A counterfeiter is sent to prison; a central banker who debauches the currency is rewarded with a knighthood. A blackmailer who extorts is convicted; a taxman who does the same thing is supported by the taxpayers whom he is fleecing. A kidnapper who holds us to ransom expects a long prison sentence; a government minister who holds us in oppression expects to retire with a healthy pension.

The story of democracy, the story of human progress, is holding to account those who govern us and preventing that systemic looting, but now at European level our looters have escaped the bounds of public opinion and so, particularly in the peripheral states, we see generational poverty being inflicted without any recourse from the victims. On the 20th anniversary of my own country’s escape from the ERM let me assure the peoples of European that there is an alternative, there is a way out: running your own affairs in your own interest and growing your own way back to growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, I think the issue of the rights of victims of crime is one that probably united most of the House. We can all feel sympathy for the victims of crime, particularly when the measures that are being proposed seek to afford victims in a Member State the rights of the citizens of that Member State. I think it is important that we look at these issues, but actually I also think there should be a word of caution.

Of course it is all too easy to harmonise when it comes to something that we all agree on. It is all too easy to say that it is harmonised because we all care about victims of crime. We all care about children, particularly those children who are the victims of crime, but at the same time we have to be careful that this is not the beginning of the slippery slope to more and more harmonisation of rights. At the beginning we all believe and support these moves, but actually as we go down that slippery slope, at what point does it become an imposition on the rights of Member States?

 
  
  

Έκθεση Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, i quattro dossier che sono stati oggi approvati testimoniano indubbiamente la volontà del Parlamento europeo di contribuire in maniera decisa a sostenere un comparto – quello della pesca – che in effetti soffre non poche difficoltà.

Ho votato a favore perché ritengo che un'azione coordinata sia essenziale, così come ritengo assolutamente doveroso un approccio attraverso la regionalizzazione per calibrare al meglio quest'azione con riferimento ai singoli territori. Occorre accorciare la filiera, incrementare gli sbocchi commerciali, consentire l'ammodernamento delle flotte e garantire, nel solco della tradizione, una concreta modernizzazione e crescita di un settore nel quale va coniugata la sostenibilità ambientale con la redditività economica.

Attendiamo il regolamento quadro e infine il dossier applicativo sui fondi per quell'ulteriore accelerazione che riteniamo essere necessaria.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I give my full support for measures against countries that fish unsustainably and threaten marine resources. This is in keeping with my party’s environmental policy to encourage sustainable food production and enhance the resilience of the whole food chain, namely the fish industry, in so doing.

The political impetus behind these proposals can be attributed in part to the latest international disputes over fisheries such as the unsustainable fishing of mackerel stocks. This proposal also sees ‘associated stocks’ being redefined for the first time as a new umbrella term to encompass any fish belonging to the same ecosystem that prey upon that stock or that are preyed upon by the common stock in question.

With regard to the imposing of these restrictions or actions, I also agree strongly with the obligation to consider and evaluate the environmental, trade, economic and social effects of the measures in order to ensure that they are reasonable, just and proportionate and that they are fully compatible with the EU’s WTO international trade obligations.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, at a time when we are reforming the common fisheries policy and requiring our own fishermen to ensure that their activities are sustainable, it is fair to ensure where possible a level playing field for fisheries imports.

I supported this proposal enthusiastically because it enables the European Union to take action against those countries that fish unsustainably. I very much support measures in the text whereby we will be able to impose quantitative restrictions on imports of fish into the Union from third countries.

But I want to make a particular point. One of the reasons why I was so enthusiastic to support this is that it is time that we called on the Commission to take note of Parliament’s will. This was a strong vote in favour of the report. They must take note of Parliament’s will on this issue and they must make sure that they find a way of making sure that we are compatible with our international obligations, not finding lots of reasons to tell us why we will not be. The rapporteur and the work he has done on this issue deserve that kind of respect.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I voted in favour and strongly support this report. We need to ensure cooperation between EU states in order to establish truly sustainable fishing practices which conserve fish stocks and ensure their optimal use. We need to be able to impose sanctions on non-EU states which are responsible for measures and practices that lead to over-exploitation of stocks or which do not cooperate in good faith by taking agreed management measures.

We, as a Parliament – and this has been repeatedly said – need to send a strong political message to the Commission. That message is that we will no longer accept or do business with countries which continue to allow unsustainable fisheries. Otherwise only our fishermen will lose out. All imports of fish and fishery products of all species originating from countries allowing non-sustainable fishing practices should be banned and banned immediately.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Natürlich scheint es auf den ersten Blick sehr logisch und vernünftig zu sein, dass man aus den Weltmeeren nur das entnehmen und fischen kann, was jährlich nachgewachsen ist. Aber wir wissen ja selbst: Der Mensch ist nicht immer vernünftig, besonders dann, wenn er Verantwortung quasi delegieren und abgeben kann. Und deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass wir uns erstens über Überfangquoten, über den Schutz unserer Fischbestände in den Weltmeeren verständigen.

Damit dies funktioniert, müssen wir uns zweitens auch mit den Ländern beschäftigen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht an diese Forderungen und Begrenzungen halten wollen. Deshalb bin ich dem Berichterstatter außerordentlich dankbar für diesen Bericht und habe ihm selbstverständlich zugestimmt. Es liegt nun an der Kommission, geeignete Maßnahmen festzulegen, damit wir mit diesen Ländern verhandeln können und auch diesen Ländern signalisieren: Nachhaltiger Fischfang ist außerordentlich wichtig, und es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur um die Fische, es geht auch um die nächsten Generationen auf unserer Welt.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece eforturile Uniunii Europene de a realiza activităţi de pescuit sustenabil nu sunt suficiente, atâta timp cât sunt singulare. Uniunea trebuie să determine şi statele terţe să îi urmeze exemplul şi să realizeze activităţi sustenabile de pescuit. Exploatarea excesivă a unor stocuri de peşte, precum macroul, poate avea efecte globale. Aceste efecte se resimt dincolo de graniţele statului care efectuează exploatarea, având consecinţe pe termen lung asupra biodiversităţii marine.

Impunerea unor bariere comerciale pentru statele care realizează o exploatare nesustenabilă poate reprezenta răspunsul Uniunii pentru a determina un comportament responsabil din partea acestora. Adoptarea unor astfel de măsuri ar trebui să fie precedată de o evaluare a efectelor de mediu, comerciale, economice şi sociale.

 
  
  

Έκθεση Struan Stevenson (A7-0217/2012)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I voted with my group in favour of the report which reforms the Common Fisheries Policy with regard to the organisation of the markets.

The first positive change is that discards will be reduced by stipulating that producer organisations should actively promote discard avoidance. Another merit is the modified objectives of producer organisations, which now include promoting the creation of jobs in coastal and rural areas, as well as providing vocational training to motivate young people to enter the sector. Crucially, another amended objective of producer organisations is the assurance that a fair standard of living will be implemented for those in the fisheries sector.

Finally the amended report also ensures that clearer information should be given to the consumer on the origin of the fisheries products. It also, notably, calls for the development of an EU-wide eco-label for sustainable fishery products.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - A Uachtaráin, vótáil mé i gcoinne na tuarascála seo. Bunaíodh an CMO sna 1970í agus é mar chuspóir aige, mar dhea, cobhsaíocht a bhunú agus ioncam cóir a chinntiú d’iascairí. Níor baineadh amach na spriocanna seo riamh. Ina ionad sin, ní fhaca na hiascairí ach torthaí laghdaitheacha agus tionscal á thachtadh.

Vótáil mé chomh maith i gcoinne Thuarascáil Haglund a thacaíonn le Cuótaí Inaistrithe Aonair. Togra nua-liobrálach is ea é seo a mbeadh príobháidiú acmhainne nádúrtha mar thoradh air. As seo, rachaidh iascairí beaga agus meánmhéide níos faide i léig, le hollchabhlaigh ag dul i gceannas agus pobail chósta á ndíothú.

Éilíonn an Páirtí Sóisialach go gcuirfí iascairí beaga, oibrithe sa tionscal agus pobail chósta isteach i gcroílár bhainistiú thionscal na hiascaireachta.  Le pleanáil agus le bainistiú daonlathach cuótaí, d’fhéadfaí ioncam cóir a dheimhniú do dhaoine atá ag obair sa tionscal chomh maith le húsáid inbhuanaithe na hacmhainne ríthabhachtaí seo a chinntiú.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, this report is the first of the three legislative proposals to reform the common fisheries policy. It aims to provide market incentives to support more sustainable practices, and to enhance the market potential of EU products. It is vital, of course, to promote a more sustainable fisheries sector but we must at the same time support fishermen.

The role of producer organisations (POs) cannot be underestimated in this equation, and I welcome the introduction of clear objectives for them to ensure that they promote profitable fishing and reject profligate fishing. I was very pleased to see the requirements that POs promote the avoidance of by-catch and the handling of remaining unwanted catch in a responsible way, not distorting the market.

Lastly, I was also pleased to support the amendment tabled by my colleague Struan Stevenson requesting that the Commission introduce an EU-wide eco-label for sustainable fisheries practice. I very much support all of these aims and I hope we will be able to make sure that our new common fisheries policy does the job we want it to do.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I would like to commend the rapporteur, Struan Stevenson, on producing an excellent report, after a lot of dialogue and a lot of amendments, but finally we have an agreement.

I am particularly happy with the role given to the producer organisations in Articles 6 to 31. I also welcome the common marketing standards in Articles 32 and 34, which will lead to greater efficiencies in terms of marketing.

As regards the stabilisation of the markets, the Commission is finally recognising the huge price volatility in the sector. We now at last have a list of fish which can be stored by freezing, salting, drying or pasteurisation in order to be withheld and released onto the market at a later date.

The minimum standards of consumer information to enable consumers to make an informed choice in Article 42 and 46 are also extremely welcome. Information is the key for consumers to make a choice.

Finally I welcome the market intelligence provisions of Article 49. This is needed in order to better understand the supply chain and understand market trends.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, întrucât propunerea Comisiei trebuie să ofere un grad ridicat de predictibilitate pentru organizaţiile de producători. Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit reprezintă o componentă de bază a politicii comune în domeniul pescuitului. Alegerea unor produse în deplină cunoştinţă de cauză este deosebit de importantă pentru consumatorul european. Utilizarea unei etichete ecologice pentru produsele obţinute din pescuit oferă posibilitatea informării clare cu privire la sustenabilitatea ecologică a acestor produse.

În acest sens, este necesară o coerenţă deplină între politica comună în domeniul pescuitului şi politica comercială comună. Produsele importate care intră pe piaţa Uniunii ar trebui să respecte aceleaşi cerinţe şi standarde de comercializare pe care trebuie să le îndeplinească producătorii din Uniunea Europeană.

 
  
  

Έκθεση Elmar Brok (A7-0252/2012)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the ECR accepts the reality of the CFSP and the need to engage with it. However, the CFSP must always remain subject to unanimity in the Council as my group, the ECR, does not want to see the EU undermining national sovereignty in this key area or totally usurping the role of national foreign ministries. That explains why my group abstained and could not support all aspects of the Brok report.

We have as a group engaged constructively with the External Action Service, though not uncritically, particularly over their unreasonable demand for a budget increase in this climate of austerity. I have to say that in spite of the huge crisis in the Union over the euro, the EEAS is actually up and running and that has to be recognised. The EEAS must, however, in this climate of austerity prove its value added, both in savings to the Member States, particularly the smaller ones with lower bilateral representations, and show that States such as my own, the United Kingdom, which are major international players, can see their national interests both protected and better projected through using the new EEAS service. One good example of this is the new European Compound in Juba, South Sudan, where all EU Member States are signing up to using this as a joined-up operation.

The ECR was also pleased to note a positive reference to Taiwan in the report and in particular Taiwan’s commitment to peace and security in the East Asia region. This commitment has been further reinforced by President Ma’s East China Sea Peace Initiative, a courageous and commendable effort to resolve the long-standing territorial dispute between Taiwan, China and Japan over the Diaoyu Islands/Senkaku Islands. Recently tensions have suddenly escalated with China, I think it was yesterday, sending patrol boats in response to the purchase of the islands by the Japanese Government. President Ma’s imaginative and visionary plan, analogous to what happens over the Antarctic Treaty, deserves in the view of my Group, the EU’s full support.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestui raport, care este un raport anual, un document de poziţie şi, în special, un document care ar trebui să aibă o viziune. Sigur, el continuă linia clasică de abordare a Uniunii Europene - nu aduce foarte multe lucruri noi în această abordare - însă, pentru mine, a fost important faptul că, în componenta de securitate a politicii europene, raportorul a abordat câteva subiecte care sunt importante nu numai pentru viitorul unei politici comune, sensibil în acest domeniu, dar şi pentru vizibilitatea şi forţa Uniunii Europene în afara graniţelor ei. Mă refer la faptul că s-a salutat întărirea capacităţii Serviciului de Acţiune Externă de a acţiona în linia prevenirii conflictelor. Cred că alocarea în viitorul buget a unei sume semnificative este foarte importantă.

În al doilea rând, un aspect pe care doresc să îl subliniez este comerţul cu armament. O poziţie comună în vederea negocierii viitorului tratat este cheia succesului în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe diesen Bericht abgelehnt und möchte dies auch kurz begründen. Zunächst teile ich die Minderheitenansicht, die meine Kollegen Meyer und Lösing in dem angeschlossenen Bericht zum Ausdruck bringen. Es ist tatsächlich von einer Militarisierung der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik die Rede. Ziel ist eine Interventionsstrategie, und die Trennung von der NATO – und das ist für mich als Österreicher nicht akzeptabel – ist nicht mehr wirklich erkennbar.

Aber ich halte auch die Strategie, was die Türkei anbelangt für falsch, wenn etwa die Eröffnung weiterer Beitrittskapitel verlangt wird. Dass die Libyen-Politik gescheitert ist, ist spätestens heute klar angesichts dieses dramatischen Anschlags in Bengasi. Die Libyen-Politik ist vollkommen gescheitert, wird aber im Bericht ganz anders dargestellt. Letztlich ist auch die Syrien-Politik falsch. Sie ist auf Intervention ausgerichtet, sie ist auf Druck gegen Russland ausgerichtet, sie ist auf Druck gegen China ausgerichtet, und das sollen unsere Partner sein. Alles nur, weil hier bestimmte Interessen in Syrien zur Wirkung kommen sollen. Man verkennt auch völlig, dass dort die Rebellen saudi-arabische Dialekte sprechen. Saudi-Arabien wird mit keinem einzigen Wort erwähnt. Der Bericht ist einseitig und daher abzulehnen.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione di Elmar Brok, pur non nascondendomi le gravi difficoltà e i vistosi limiti della politica estera dell'Unione europea.

Vorrei sottolineare due elementi che mi preoccupano particolarmente. Il primo riguarda il commercio di armi. Noi ci poniamo l'obiettivo della non proliferazione e del disarmo e, nel contempo, abbiamo normative del tutto insufficienti per quanto riguarda il controllo dell'esportazione delle armi. Quanto affermiamo a parole di voler fare è dunque poi negato e contraddetto dai nostri comportamenti.

Il secondo tema sul quale i nostri limiti sono del tutto evidenti è quello relativo alla prevenzione dei conflitti, che dovrebbe consentire di consolidare la pace. Quanto avvenuto nel Mediterraneo – quella che è stata definita impropriamente la Primavera araba – dimostra che non abbiamo colto per tempo quanto stava succedendo in quei paesi e la politica estera dell'Unione non è stata in grado di evitare che si arrivasse a situazioni davvero drammatiche per milioni di persone.

Spero che il futuro della nostra politica estera sia più efficace di quanto sia stato nel corso di questi mesi.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Po przyjęciu traktatu w Lizbonie, miała wzrosnąć ranga wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Moim zdaniem postęp w tej dziedzinie jest jednak bardzo słaby i powolny. Jest tutaj znacznie więcej intencji, różnych zachęt. Niestety bardzo mało twardych faktów. Skrajnym przejawem tej niemocy jest działalność grup bojowych w Europie. Do tej pory przez szereg lat żadna z tych grup nie została użyta. Można powiedzieć, że te grupy bojowe wyglądają bardzo ładnie, ale tylko na papierze. Popełniamy w Europie błąd poświęcając tak mało miejsca współpracy o wojskowym charakterze. Konieczne jest na znacznie szerszą skalę wspólne planowanie i także wspólne prowadzenie misji i operacji wojskowych. Należy łączyć i działania wojskowe, należy współpracować znacznie szerzej, jeśli chodzi o badania i przemysł dla wojska. Bardzo zachęcam, by Komisja Europejska podjęła znacznie aktywniejsze działania na tym polu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Wstrzymałem się od głosu. Sprawozdanie zawiera szereg istotnych argumentów, zwracając przykładowo uwagę na konieczność lepszego wykorzystania środków z budżetu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, eksponuje problem dywersyfikacji źródeł energii. Nie budzi również wątpliwości poparcie dla krytycznego stanowiska Brukseli w stosunkach z Moskwą oraz podkreślenie strategicznego znaczenia Partnerstwa Wschodniego. Udało się także wprowadzić kompromisowy zapis dotyczący Tajwanu, uznając zaangażowanie tego kraju w procesie utrzymania stabilności w regionie. Jednakże sprawozdanie w swoim zasadniczym tonie postuluje zwiększenie roli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz wyznacza – jako jeden z celów – wspólną obronę. Pragnę przy tym zwrócić uwagę, że nadal utrzymuje się ogromna dysproporcja polskich przedstawicieli zatrudnionych w europejskiej dyplomacji. Ponadto dokument ten zawiera wezwanie państw członkowskich do żądania stałego miejsca w zreformowanej Radzie Bezpieczeństwa ONZ dla Unii Europejskiej. Są to propozycje, z którym nie mogę się zgodzić.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ jest to moim zdaniem dokument strategiczny i ambitny. W moim przekonaniu uznanie rozwoju polityki sąsiedztwa za jeden z kluczowych celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest zasadne i słuszne. Z zadowoleniem przyjmuję podkreślenie znaczenia współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Mam jednocześnie nadzieję, że pomimo niepokojących wydarzeń w państwach należących do południowego wymiaru polityki sąsiedztwa, odpowiedni balans zostanie zachowany i wymiar wschodni nadal będzie traktowany z należną mu powagą. Na koniec chciałbym podkreślić, iż apel do wysokiej przedstawiciel o zapewnienie wystarczających środków finansowych na wsparcie dodatkowych misji monitorowania przebiegu wyborów na Ukrainie uważam za wyjątkowo potrzebny i istotny.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Panie Przewodniczący! Podobnie jak wielu moich kolegów występujących w tej części naszej debaty poparłem sprawozdanie Elmara Broka w sprawie rocznego sprawozdania na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ta nowa pozycja polityki zagranicznej i obrony w Traktacie z Lizbony daje nam nowe prerogatywy, ale jednocześnie chciałbym zauważyć, że wiele wydarzeń związanych między innymi z licznymi kryzysami, w tym również kryzysem ekonomicznym, osłabiło zainteresowanie w szczególności naszymi partnerami w sąsiedztwie, i to zarówno u sąsiadów w Europie, jak i u sąsiadów Europy.

Mianowicie kraje wiosny arabskiej, Egipt, przygotowują nową konstytucję. Nie interesujemy się w sposób wystarczający tym, jaki ona będzie miała kształt. Partnerstwo Wschodnie: czekają nas wybory na Ukrainie, w Gruzji; na rozwiązanie czekają również zamrożone konflikty, jak konflikt naddniestrzański czy w Górskim Karabachu, a również kwestia Abchazji i Osetii. Widzę takie, powiedziałbym, zmęczenie, chociażby sprawami Ukrainy, ponieważ nie wszystko udało nam się rozwiązać. Dlatego uważam, że Parlament nie powinien w tych kwestiach dotyczących sąsiedztwa jednak zmieniać czy zmniejszać swojego zainteresowania. Sprawy sąsiedztwa są dla nas to zbyt ważne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am susţinut şi eu raportul domnului Brok, deoarece soluţionarea provocărilor globale se poate face numai prin abordări integrate. Tratatul de la Lisabona a oferit Uniunii o serie de instrumente care să îi permită să vorbească cu o singură voce. Însă există în continuare o serie de neajunsuri în ceea ce priveşte politica externă şi de securitate comună. Consolidarea relaţiilor dintre Serviciul European de Acţiune Externă, Comisie şi statele membre este esenţială. Doar în acest fel putem obţine o sinergie în aplicarea eficientă a acţiunii externe.

Consider că, în ceea ce priveşte viitorul PESC, o atenţie specială ar trebui să fie acordată politicii europene de vecinătate, cu accent pe dimensiunea sa estică. Parteneriatul estic trebuie să fie un mijloc esenţial de a promova valorile Uniunii în estul Europei şi de a oferi o reală perspectivă europeană unor state precum Republica Moldova.

 
  
  

Έκθεση Carl Haglund (A7-025/201)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, since 2002 the Commission has been obliged, under a Council regulation, to report on the conservation and sustainable exportation of marine, i.e. fishery, resources and on fishing restrictions in the 12-nautical-mile zone by the end of 2011. The most recent report states that Member States’ efforts to enhance conservation and to rebuild fish stocks are insufficient and that little progress has been made on the reduction of fleet capacity.

I am in favour of this report as it states that, in order to improve the system of fishing restrictions in the 12-nautical-mile waters, a concrete definition of over-capacity must be established at EU level, regional definitions must be accommodated and, finally, efficient data collection mechanisms with long-term management plans for all EU fisheries must be enforced rigorously.

If this, which is part of a three-pronged new legislative package, still fails, then in my view the whole of the CFP must be questioned and perhaps should be abandoned and repatriated to the Member States. So this is the last chance to get this thing right for our fishermen in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I also voted for this report even though I am always very wary when I hear the word ‘conservation’, as we have a tendency to think of the environment without the needs of the fishing community. This report is different, however. It is clear that Member States’ efforts to enhance conservation and to rebuild fish stocks have been insufficient and that there is equally little progress on the reduction of fleet capacity.

The system of fishing restrictions in the 12-nautical-mile waters was working well and I think it could potentially be extended to a regime of 10 to 20 miles to more effectively achieve the objectives. Our fishermen need to be better informed as to why certain restrictions might be put in place, as very often self-policing is the only realistic option; overfishing will not be addressed in a proper manner otherwise. We need to interact with RACs and other relevant stakeholders for effective conservation. Furthermore, a mechanism at EU level to compensate fishermen affected by economic or social repercussions as well as by ecosystem protection measures could be established. This is something I would strongly support.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat pentru acest raport, deoarece actualul sistem de cote de pescuit a adus în prim plan preocupările pe termen scurt pe care le au statele. Astfel, sustenabilitatea sectorului de pescuit a fost trecută în plan secund. Regionalizarea politicii comune în domeniul pescuitului trebuie avută în vedere ca soluţie pentru remedierea deficienţelor actuale. Comisia trebuie să iniţieze planuri pe termen lung care să ţină cont, pe de o parte, de nevoile statelor membre iar, pe de alta, de necesitatea prezervării stocurilor de peşte.

Aproximativ 60% din stocurile europene de peşte sunt exploatate peste limita maximă a sustenabilităţii. Această exploatare excesivă aduce atingere şi altor specii, precum delfinii din Marea Neagră. Ei sunt prinşi accidental foarte des în plasele de pescuit. În acest sens, am iniţiat o declaraţie scrisă referitoare la necesitatea instituirii unor mijloace de protecţie a delfinilor din Marea Neagră.

 
  
  

Έκθεση Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

 
  
MPphoto
 

  Andrea Zanoni (ALDE). - Signor Presidente, la riforma della politica comune della pesca è una scelta necessaria e non più rinviabile. In Europa si pesca troppo e spesso si pesca male.

Se vogliamo salvaguardare le risorse biologiche marine, preservare l'ecosistema marino e garantire la sopravvivenza del settore della pesca dobbiamo dare agli stock ittici sovrasfruttati il tempo di ripopolarsi. Ma oggi in quest'Aula ha prevalso, per pochi voti, la miope visione di chi vuole mantenere lo statu quo e continuare a condannare il nostro mare e l'intero settore della pesca a morte certa.

Per questi motivi ho votato contro la relazione sulla riforma della politica comune della pesca. Abbiamo bisogno di una riforma coerente, che permetta uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e non di un testo annacquato, senza prospettive per il futuro. Servono piani di gestione pluriennali e un calendario preciso con l'istituzione di una rete di riserve protette.

Ben vengano le sanzioni nei confronti di quegli Stati membri che non rispettano le regole, effettuano controlli insufficienti, sforano le proprie quote e non forniscono dati affidabili. Più tutela dei pesci nei nostri mari significa più posti di lavoro per i pescatori europei, ma in quest'Aula c'è ancora chi non l'ha capito.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, common fisheries policy reform, as a package, will now hopefully mean the Commission will be encouraged, in a non-binding way, to strengthen measures for the conservation of marine biological resources. This is very much in line with my party’s ambitious 10-year biodiversity strategy.

Hopefully this will also ensure socio-economic sustainability – which is in keeping with our commitment to build a more responsible economic model and to improve job prospects in the fisheries and aquaculture industries – and strengthen regionalisation. This is in harmony with our national aim in the United Kingdom to create a fairer and more balanced economy, where new businesses and economic opportunities are more evenly shared between regions and industries.

The common fisheries policy now either needs to be urgently and radically reformed and modernised or, frankly, abandoned altogether as an EU competence.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I am pleased that this motion for a resolution was adopted by the House. It is important that we have a coherent and clear strategy going forward so that fishermen can plan with better certainty for the investment that they put in.

The EU’s aquaculture sector, if properly managed on the basis of global sustainability, could, as the motion says, make a greater contribution to the needs of European society in terms of food security and quality, employment, environmental protection and the maintenance of dynamic and varied fishing and coastal communities.

Finally, as regards Ireland, I am particularly pleased that the resolution calls on the Commission to investigate the reduction in fish stocks owing to natural predators such as sea lions, seals and cormorants, and to draw up and implement management plans to regulate these populations in cooperation with the affected and relevant Member States.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat şi în favoarea acestui raport, deoarece reforma pescuitului la nivel european trebuie să ţină cont de realităţile din fiecare stat membru. De aceea, Comisia ar trebui să elaboreze o serie de studii legate de stocurile de peşte disponibile la nivelul întregii Uniuni. Sunt necesare estimări cu privire la exploatarea sustenabilă a acestor stocuri. Aceste estimări ar trebui să propună un calendar referitor la diminuarea exploatării care să conducă la o reîntregire a stocurilor într-un termen relativ scurt.

Este deosebit de important ca studiile să fie adaptate fiecărui stat membru şi să ţină cont de capacităţile reale de exploatare pe care la deţine. Posibilitatea regionalizării politicii comune în domeniul pescuitului trebuie analizată, însă, mai atent. În acest mod, s-ar asigura o utilizare mult mai eficientă a fondurilor destinate activităţilor de pescuit.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Mr President, we have heard concern about the fishing industry from the PPE Members, from the Irish, from the Spanish and the Italians and others. I do not think they know what they have been doing today. We know we are overfishing, we know our fish stocks are depleted and yet they voted today for an amendment which says we shall not rebuild our fish stocks. Let me repeat that: this House voted by a majority of just five for a PPE amendment, signed by Jim Higgins and others, which says we shall not attempt to rebuild our fish stocks.

I am sure they did that for the best possible reasons – give the fishing industry another year, do not make it too difficult by cutting the quotas – but only when you rebuild fish stocks, give a bit of room for the fish to breathe and to grow and to multiply, that is the only way in which the fishing industry is going to have a secure future. I do not know what our citizens out there will think. They will think the people over there are utterly mad to have done that. Of course we need the fish stocks rebuilding. It is utterly mad. They have two months in which to rethink before we have to consider the legislation and vote for it finally.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, this report provides an overview of Parliament’s response to the Commission’s suggestions for reform of the Common Fisheries Policy. I support the general thrust of the measures for conservation in marine biology.

But this own-initiative report has given us just a little peek into how the arguments are going to be played out in the coming months. We have just seen a little bit of it now. There will be arguments and compromises over words. We have seen it here in the amendment attempting to change wording from levels above maximum sustainable yield (MSY) to close to MSY.

There will be the liberal use of euphemisms, such as ‘renewal’, when what we are really talking about is giving public money to replace boats, making them bigger with higher capacity and not necessarily doing anything for the conservation of fish stocks.

I am committed to working on common fisheries policy reform towards sustainability, but unfortunately, due to the amendments, I was not able to support this report.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, pois sua intenção é reforçar os direitos das vítimas na União Europeia. Considero de extrema importância e utilidade a proposta da criação de um conjunto de regras comuns no que respeita às vítimas de crimes em todos os Estados-Membros da União Europeia, sendo essenciais direitos como o direito de ser ouvido, de informação, de compreender e ser compreendido, ter ao seu dispor serviços de apoio à vítima, a mais fácil identificação de vítimas vulneráveis e proteção das vítimas durante processos de questionário ou em processo criminal. Tal conjunto de regras deve ser capaz de aumentar a confiança no sistema criminal e de justiça de todos os Estados-Membros da União Europeia e ao mesmo tempo assegurar uma maior cooperação judicial num clima de mútuo entendimento e promoção dos valores fundamentais europeus. Por todas estas razões apontadas, aprovo esta proposta a favor das pessoas vítimas de crime que merecem por parte das autoridades competentes mais ajuda, assistência e informação.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Secondo i dati Eurostat ogni anno nell'Unione europea si registrano 30 milioni di reati contro persone o beni e molti di questi non vengono denunciati. Infatti, come citato nel testo della proposta, "risulta che troppo spesso le vittime non denunciano a causa della paura, dell'incertezza o di mancanza di fiducia o di informazioni". Inoltre, come stimato dalla Commissione europea, il costo complessivo della criminalità arriva a 233 miliardi di euro, e ciò si deve non solo ai danni di ogni reato, ma alla mancanza di adeguati servizi di assistenza alle vittime che le aiutino a recuperare e ad affrontare i procedimenti legali. Appoggio con forza il lavoro svolto dalla Commissione e dai miei colleghi, perché per conquistare la fiducia di tutti i cittadini nella giustizia europea è necessario dotarsi di un quadro giuridico europeo completo ed efficiente. Ed un primo grande passo l'abbiamo fatto lo scorso 13 dicembre con l'adozione della Direttiva sull'ordine di protezione europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ψήφισαν λευκό στη σχετική έκθεση και την πρόταση της Επιτροπής, γιατί προωθεί την εναρμόνιση και την ομογενοποίηση βασικών διατάξεων του ποινικού δικαίου των κρατών μελών στο επίπεδο της ΕΕ, περιορίζοντας έτσι περισσότερο τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για τον «ενιαίο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» που στόχος της είναι η αποτελεσματικότερη θωράκιση του εκμεταλλευτικού συστήματος, με τη γιγάντωση των κατασταλτικών μηχανισμών και τον περιορισμό των λαϊκών ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Η ποινική μεταχείριση και οι όροι απονομής της ποινικής δικαιοσύνης συνιστούν κυρίαρχη αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους που με μια σειρά ευρωενωσιακά νομοθετήματα, σταδιακά και στοχοθετημένα, εκχωρείται στα ευρωενωσιακά όργανα. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται ζητήματα που ευαισθητοποιούν τους εργαζόμενους, όπως η προστασία των παιδιών, των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών κλπ, για να εμπεδωθεί στη λαϊκή συνείδηση η δήθεν αναγκαιότητα κοινού ποινικού δικαίου της ΕΕ. Περαιτέρω, επικίνδυνες είναι οι διατάξεις της οδηγίας που παρέχουν τη δυνατότητα κατάθεσης των θυμάτων χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο δικαστήριο. Τέτοιες διατάξεις προωθούνται στην «αντιτρομοκρατική» νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών της, αναιρώντας θεμελιακά δικαιώματα της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, όπως η δυνατότητα της υπεράσπισης να ελέγχει με ζωντανή διαδικασία την αξιοπιστία της κατάθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl direktyvos dėl nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos. Šia direktyva siekiama kiek įmanoma efektyviau ginti aukų teises, aukoms ir jų šeimos nariams teikti pagalbą ir apsaugą, užtikrinti nukentėjusiųjų teisių apsaugą baudžiamajame procese, teikiant jiems aiškia ir suprantama kalba informaciją apie proceso eigą bei priimtus sprendimus. Suderinus šiuos minimalius standartus būtų skatinamas ES piliečių pasitikėjimas savo ir kitų valstybių narių teismų sistemomis. Pritariu siūlymui priimti išsamią Europos teisinę sistemą, suteikiant aukoms, nepaisant jų pilietybės ar nusikaltimo vietos, teises gauti informaciją, gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis, išvengti aukos ir nusikaltėlio kontakto, teisę į apsaugą per apklausą baudžiamojo proceso metu ir kt. Pritariu, kad reikėtų nustatyti vienodą aukos apibrėžtį ir pagal ją aukos statusas būtų suteikiamas ne tik nusikaltimo metu nukentėjusiems asmenims, bet ir artimiems šeimos nariams.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − A mai napon nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt az áldozatvédelemmel foglalkozó közösségi irányelvet, mely az áldozatok védelme és segítése érdekében fogalmaz meg minimumszabályokat a tagállamok számára. A jogszabálynak köszönhetően egy gyakorlatban alkalmazható, az uniós állampolgárok számára is kézzelfogható eszközzel lesz gazdagabb a közösségi igazságszolgáltatás, aminek köszönhetően az áldozatok, és családtagjaik is megkapják majd a kellő figyelmet és támogatást. Ezért a jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório que foi apresentado na data simbólica de 11 de setembro e que permite recordar e homenagear todas as vítimas da criminalidade, assim como os seus familiares. A Europa precisa de um sistema de justiça comum e transparente e deve assegurar o reforço dos direitos e da proteção das vítimas de crimes. Esta Diretiva constitui um passo importante na construção do Espaço Europeu de Liberdade, Segurança e Justiça. Todas as vítimas de crimes, independentemente do grau de danos sofrido, encontram-se abrangidas por esta Diretiva e deve-lhes ser oferecido apoio e proteção no seu país, assim como nos outros Estados-Membros. É essencial a existência de uma maior cooperação interinstitucional transfronteiriça, incluindo uma partilha eficaz de informações e de boas práticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − La fiducia dei cittadini nella giustizia rappresenta una delle più importanti priorità dell'Unione europea.

Accolgo con favore l'obiettivo generale della Commissione di istituire norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, a condizione che si presti maggiore attenzione ai servizi di assistenza rivolti alle vittime che corrono un rischio particolarmente elevato di subire ulteriori pregiudizi e intimidazioni durante il procedimento penale.

Secondo recenti stime, il costo annuo della criminalità per le vittime nell'Unione, per i datori di lavoro, lo Stato e la società civile, è di 233 miliardi di euro. Questi costi sono imputabili non solo ai reati in sé, ma anche alla mancanza di adeguati servizi di assistenza alle vittime. Pertanto, accolgo con favore tutti gli sforzi volti a consolidare i diritti delle vittime e a fornire loro servizi di assistenza appropriati, perché rappresentano provvedimenti efficaci sul piano dei costi, che contribuiranno positivamente ad agevolare la denuncia dei reati e a mantenere la sostenibilità dei sistemi giudiziari e sanitari nazionali.

Ritengo inoltre fondamentale che la direttiva fornisca una definizione unificata del concetto di "vittima", affinché tale status sia riconosciuto non solo alla persona che ha subito il reato, ma anche ai suoi parenti stretti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi įsigalėjus 2009 metų Lisabonos sutarčiai ir Stokholmo programoje numatytoms gairėms, nusikaltimų aukų apsauga ES tapo vienu iš svarbiausių ES darbotvarkės klausimų. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir geresnis veiksmų koordinavimas aukų atžvilgiu padėtų sumažinti neigiamą nusikaltimų poveikį ir antrinės, ir pakartotinės viktimizacijos, ir stigmatizacijos riziką. Visos aukos, nepaisant jų kilmės ar patirtos žalos, turėtų gauti nemokamą pagalbą, su jomis turi būti elgiamasi pagarbiai, komunikuojama joms suprantama kalba. Pagal aukos sąvoką pagalba turėtų būti pasiūlyta ir nukentėjusiųjų vaikams bei šeimos nariams. Labai svarbu, kad per baudžiamąji procesą ir po jo visomis įmanomomis priemonėmis būtų apsaugotas aukų privatus ir šeimos gyvenimas. Ypač atkreiptinas dėmesys į žiniasklaidą, kuri dažnai skatina aukas jaustis pažeidžiamomis ir dezorientuotomis, todėl reikia užtikrinti, kad žiniasklaidos priemonės imtųsi savireguliavimo priemonių. Norint išvengti netyčinės diskriminacijos vertėtų negalią turinčius asmenis, nuo seksualinės prievartos nukentėjusias moteris ar vaikus, terorizmo aukas ir organizuoto nusikalstamumo aukas apibrėžti ne „pažeidžiamomis aukomis“, tačiau kaip „specialiųjų poreikių turinčias aukas“, garantuoti joms konkrečias apsaugos priemones: prieglobsčio suteikimą, medicininę pagalbą, teisines ir psichologines konsultacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Approvo la relazione, che rivela una sensibilità attenta a individuare possibili aporie e lacune nell'impianto – peraltro valido – della direttiva emanata dalla Commissione.

Per esercitare con efficacia i loro diritti, le vittime di reato possono aver bisogno di misure più specifiche e di strumenti di natura pratica e operativa, soprattutto in alcune aree e in segmenti vulnerabili della società.

Ricordo, a questo proposito, le osservazioni contenute nel rapporto Europol 2011 sul traffico di esseri umani, rapporto che indica chiaramente come fattore decisivo elementi di debolezza economica e di condizionamento culturale che facilitano l'operato delle organizzazioni criminali ai danni di vittime, spesso minori o donne provenienti da paesi segnati da povertà e grave instabilità politica, sfruttate negli ambiti più diversi, dall'edile al tessile, fino all'accattonaggio e alla prostituzione.

Senza dimenticare che perduranti situazioni di debolezza culturale e sociale, in alcune aree dei nostri paesi, favoriscono tuttora fenomeni di violenza domestica e reati contro la persona, assai raramente denunciati e perseguiti. Strumenti addizionali di tutela, anche fisica e personale, di assistenza immediata, di rappresentanza in giudizio (penale e civile) e davanti alle autorità di polizia diventano perciò indispensabili per l'applicazione delle norme in direttiva e per l'esercizio dei diritti delle vittime.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mardi 11 septembre 2012, j'ai voté en faveur du rapport relatif aux normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Le constat est alarmant : 75 millions de personnes sont victimes chaque année de la criminalité dans l'Union européenne. Il était alors urgent d'agir dans le sens d'un meilleur accompagnement et assistance aux victimes d'actes criminels commis dans un autre pays, qui trop souvent sont confrontées à de graves problèmes en raison des différences de culture, de langue et de législation. Je soutiens donc cette directive qui prévoit, entre autres, une procédure d'évaluation individuelle, des services de soutien psychologique et des services d'interprétation et de traduction.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Zwiększenie praw ofiar przestępstw nierozłącznie wiąże się z poprawą sytuacji osób poszkodowanych na terenie całej UE, niezależnie od przynależności państwowej lub miejsca przestępstwa. W tej kwestii interesy Polski są zbieżne z tymi reprezentowanymi przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Koszty takiej decyzji są z pewnością dla Europy wysokie, jednak niewspółmiernie cenniejsza jest wartość życia ludzkiego, dlatego działania prowadzone przez Teresę Jiménez-Becerril Barrio spotkały się z moim uznaniem.

Praca nad powstałym dokumentem była pełna wyzwań z uwagi m.in. na występujące różnice w systemach prawnych państw członkowskich, w tym wobec definicji ofiar przestępstw. Jednak ostateczny kształt dokumentu, wypracowany dzięki zawartym kompromisom, przyjmuję z zadowoleniem. Tym samym dziękuję sprawozdawczyniom za wysiłek włożony w przygotowanie sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, Derek Roland Clark and William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − UKIP voted against this report as it is yet more EU legislation over criminal law. The EU has no democratic right to legislate in this area and law-making should be left to elected politicians, accountable to the public, not unelected foreign Commissioners in Brussels. Of course, victims of crime should have the strongest rights and legal protection, but that is already afforded in UK law and “minimum standards” at EU level may well create a race to the bottom which makes our criminal justice system weaker. Withdrawal from the EU, European Court of Human Rights and the European Court of Justice would be a major step forward for victims of crime seeking swift and proportional justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), in writing. − I entirely support this directive with the changes proposed in this report, because it will strengthen the rights of victims all over Europe. I also voted in favour of this report because of the attention given to vulnerable categories in society, like children and people with special needs. In the past, citizens of the EU residing or travelling in another EU Member State faced serious difficulties in getting the same level of protection as the nationals of that Member State. This directive will create a set of minimum common standards across the EU for victims of crime, creating a shorter and easier process for victims to receive the support they need. Ultimately, this will ensure that each victim is treated with respect and dignity without any sort of discrimination anywhere in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoio inteiramente o estabelecimento de normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, independentemente da sua nacionalidade ou local onde ocorreu o crime. Considero da maior relevância reforçar os direitos das vítimas em geral e, em particular, das vítimas com necessidades específicas e aquelas que sofreram uma experiência particularmente horrível, bem assim como garantir a proteção da privacidade da vítima, independentemente da natureza do dano sofrido. Por estas razões, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Încrederea în justiţie este o prioritate în cazul tuturor cetăţenilor, în special al victimelor care îşi văd drepturile neluate în seamă sau nerespectate. Un sistem judiciar comun şi transparent, aplicabil în toate statele membre UE, este o necesitate imperioasă. Directiva nu se limitează să apere drepturile victimelor, oferindu-le sprijin şi protecţie, ci va ajuta cetăţenii europeni să dobândească încredere în sistemele judiciare ale ţării lor şi ale vecinilor din UE, prin armonizarea standardelor minime.

Pentru a evalua în detaliu circumstanţele şi caracteristicile victimelor, este nevoie să se definească „violenţa de gen” şi „violenţa în cadrul relaţiilor apropiate”. Violenţa de gen se referă la violenţa îndreptată împotriva unei persoane din cauza genului ei. Violenţa în cadrul relaţiilor apropiate include actele de violenţă săvârşite de parteneri sau de foşti parteneri sau de alţi membri ai familiei, conducând la discriminare şi încălcarea libertăţilor fundamentale ale victimelor.

Situaţia specială a victimelor cu nevoi specifice trebuie să fie luată în considerare atunci când se concep servicii de sprijinire adecvate sau se procedează la formarea practicienilor care vor avea contact direct cu victimele. Astfel, directiva include o serie de drepturi garantate pentru victime, acoperind un gol semnificativ care exista în protecţia drepturilor omului în cazul victimelor infracţiunilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A presente Diretiva insere-se num pacote de medidas legislativas cujo objetivo é reforçar os direitos, o apoio e a proteção das vítimas de criminalidade na UE. A UE necessita, assim, de uma abordagem integrada e coordenada neste domínio que possa garantir que os direitos e necessidades das vítimas da criminalidade, em todas as suas vertentes, possam ser respeitados e cumpridos.

São, assim, estabelecidas normas mínimas aplicáveis aos casos em que os crimes tenham sido cometidos na UE e aos processos penais que decorram na UE, reforçando desta forma a confiança nos sistemas de justiça penal de todos os Estados-Membros, o que deverá contribuir para uma cooperação judiciária mais eficaz num clima de confiança mútua e deverá, igualmente, promover uma cultura de direitos fundamentais na UE. Apoio, assim, esta iniciativa que deverá permitir reforçar e complementar os instrumentos já existentes. É igualmente positivo que se tenha conseguido alcançar um acordo em primeira leitura. Espero agora que os Estados-Membros possam cumprir a sua parte e proceder à sua transposição atempada nos próximos três anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Susţin raportul care vizează consolidarea drepturilor victimelor infracţiunilor pe teritoriul UE. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, şi a orientărilor privind Spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie, protecţia victimelor tuturor tipurilor de infracţiuni s-a aflat - după cum se preconizează în Programul de la Stockholm - printre priorităţile absolute ale agendei UE.

Un sistem judiciar comun şi transparent, aplicabil în toate statele membre UE, trebuie să aibă la bază nevoia de sprijin a victimelor, inclusiv a celor cu nevoi speciale sau, cum au mai fost numite, vulnerabile, cum este cazul victimelor violenţei de gen, al copiilor şi al persoanelor cu dizabilităţi. În Europa, peste o cincime din numărul total de femei au suferit acte de violenţă fizică cel puţin o dată în cursul vieţii adulte, iar peste o zecime au suferit acte de violenţă sexuală implicând folosirea forţei. În acest context, consider că este esenţială incriminarea tuturor formelor de violenţă de gen şi luarea unor măsuri speciale de prevenire, protecţie şi reparaţie în favoarea victimelor acestui tip de violenţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à renforcer les droits de nos concitoyens où qu’ils se trouvent au sein de l’Union. Parmi les mesures ici prévues, une meilleure coopération entre les autorités compétentes permettra aux victimes de ne plus faire de mauvais échanges d’information retardant parfois leur prise en charge. L’Union européenne se doit avant tout d’être au service de nos populations et ce rapport souligne une nouvelle fois la prise en compte de leurs attentes!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por estabelecer normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas de criminalidade. Considero de elevada importância as propostas relacionadas com os serviços de apoio às vítimas, que correm um risco particularmente elevado de sofrer novos danos, intimidação ou vitimização repetida durante o processo penal.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero de elementar justiça que, num espaço que para tantos efeitos é único, existam normas de proteção das vítimas que sejam comuns a toda a União. Esta proteção, como bem defende a Comissão, deve ser conferida independentemente da nacionalidade da vítima e do local da prática do crime. Neste Parlamento, em dezembro passado, aprovámos medidas que pretendiam garantir a todos os acusados alguns direitos básicos nos processos penais. Cabe agora conferir a mesma proteção às vítimas de crimes, as quais, por esse mesmo facto, muitas vezes se sentem desamparadas perante um processo que não conhecem e que não percebem, sobretudo quando tal processo corre termos num país estrangeiro. Um adequado acompanhamento e proteção das vítimas de criminalidade é um passo de elementar justiça e vai a Comissão no bom caminho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O objetivo da criação da União Europeia (UE) é que todos os cidadãos se sintam irmanados num projeto de bem-estar e segurança. A livre circulação de pessoas e bens só poderá ser fruída em plenitude quando sentirmos salvaguardados os nossos direitos em qualquer Estado-Membro onde nos encontremos. É fundamental sabermos que, onde quer que estejamos, há sempre alguém que se preocupa connosco. Quando ocorre um atentado terrorista, há uma grande preocupação em identificar os seus autores e levá-los a julgamento. Tudo gira à volta do criminoso. Muitas vezes, são organizações internacionais que patrocinam a defesa dos terroristas e defendem os direitos dos prisioneiros. No entanto, a maior parte das vítimas e suas famílias são esquecidas. O que, além de injusto, é desumano. Congratulo-me com a apresentação desta proposta que vem clarificar os direitos dos cidadãos quando vítimas de violência de género, tráfico, violação, terrorismo, etc. em qualquer Estado-Membro da UE. Felicito as relatoras pelo excelente trabalho realizado em prol da cidadania europeia, sobretudo daqueles que, por qualquer motivo – e pode acontecer a qualquer um de nós – possam vir a ser vítimas. Assim se constrói a Europa dos cidadãos. Uma Europa que não nos abandona quando estamos mais vulneráveis.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório propõe a adoção de medidas para apoiar e proteger as vítimas de vários tipos de violência exercida sobre as pessoas: violência doméstica, discriminações em função do sexo e orientação sexual, tráfico de seres humanos, exploração na prostituição, assédio sexual e moral, mutilação genital feminina, entre tantas outras, são algumas das formas de violência referidas. Refere-se também a necessidade de especialização dos profissionais que intervêm nestes processos de apoio e proteção. Valorizamos estas propostas muito embora não acompanhemos as propostas relativas à transferência de mais poder para a UE através de nova legislação. Daí a nossa abstenção. Algumas outras considerações: entendemos também ser necessário acautelar o direito de audição de menores; consideramos justa a possibilidade de o ofendido poder pedir o reexame de decisões proferidas pelas autoridades competentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − I have voted in favour of this dossier as it is my belief that more should be done to safeguard the needs of victims in all Member States throughout the Union. Victims should be able to receive free support from the moment they have suffered harm in order for their recovery from the trauma to be facilitated as much as possible. This directive would establish minimum standards on the rights, support and protection of victims, which would also ensure that quality support would be given. Further to this, I agree that victims’ rights not only need to be standardised throughout the whole of the EU but victims must also be made aware of their rights within the framework. For this reason, information and awareness-raising campaigns, research and education programmes and cooperation with civil society agencies should be established by means of well orchestrated campaigns throughout EU Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de mes collègues Antonyia Parvanova et Teresa Jiménez-Becerril Barrio a été adopté à une large majorité (par 611 voix pour) et je m'en félicite. Ce rapport a pour objectif de renforcer les droits des victimes dans l'Union européenne. L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d'autorités judiciaires en matière civile et pénale dans l'UE. Le rapport insiste sur la nécessité d'améliorer les services de soutien aux victimes qui s'exposent à l'intimidation ou d'autres préjudices pendant la procédure pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Przestępstwa mogą się między sobą bardzo różnić. Jednakże wszystkie łączy jedno – osoby dotknięte przemocą. W projekcie dyrektywy określa się je mianem ofiar przestępstw i to właśnie na nich powinniśmy skupić naszą uwagę. Niezwykle ważne jest, aby takie osoby miały zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego w Unii Europejskiej powinien funkcjonować przejrzysty i jednolity akt prawny, gwarantujący ofiarom przestępstw, bez względu na pochodzenie i kraj, w którym przestępstwo miało miejsce, minimalną gwarancję ochrony ich praw.

Zgadzam się z opinią sprawozdawczyni, iż, aby poczynić wszelkie możliwe kroki ku większej ochronie praw ofiar przemocy, należy ustanowić europejską sieć monitorowania ofiar i pomocy im udzielanej, w celu stworzenia bazy danych statystycznych dotyczących liczby, wieku, płci i przynależności państwowej ofiar. Z pewnością informacje te mogłyby zostać wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych. Niezbędnym jest również, aby funkcjonariusze, którzy zajmują się ofiarami przemocy, potrafili udzielić specjalistycznego wsparcia i pomocy. Dlatego zgadzam się, iż powinni przechodzić, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, szkolenia dotyczące postępowania z ofiarą w odpowiedni sposób, w zależności od rodzaju przestępstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − This proposed directive seeks to establish minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. I welcome the fact that it will create EU-wide basic standards as to what will happen if an EU citizen is the victim of crime anywhere in the EU. This means, for example, that EU citizens will have the right to receive a copy of their crime statement at a police station in their own language, information on where to go if they need medical help or emotional support, etc. Also, for the first time, the definition of a victim has been broadened to include the family of a person who is murdered or who dies in a terrorist attack. I also welcome the fact that the proposals include a ‘children’s rights package’, which will establish a set of minimum standards for child victims.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne Návrh Komisie na vypracovanie novej smernice umožňuje prijať komplexný právny rámec, ktorý ponúkne všetkým obetiam trestnej činnosti, bez ohľadu na ich právne postavenie alebo uznanie, čo možno najširšiu ochranu na území Únie. Komisia rozšírila práva všetkých obetí akéhokoľvek trestného činu na minimálne normy v celej EÚ a poskytuje všetkým obetiam, bez ohľadu na ich národnosť alebo miesto, kde sa trestný čin stal, medziiným právo na informácie, právo rozumieť a byť porozumený, právo na tlmočenie a preklad, ale i ďalšie práva vrátane priznania definície obete aj pre najbližších rodinných príslušníkov. Nová smernica má obhajovať práva obetí, ale aj vytvoriť dôveru občanov EÚ v národné a susedské systémy súdnictva v rámci ich harmonizácie a osobne plne podporujem tieto kroky.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Aproximativ 15% din populaţia UE, adică aproximativ 75 de milioane de cetăţeni sunt afectaţi direct de cele aproximativ 30 de milioane de infracţiuni (excluzând infracţiunile de mică gravitate) săvârşite anual (statistica EUROSTAT din 2007).

Reglementările anterioare pentru protecţia victimelor criminalităţii, precum şi aplicarea acestora au fost deficitare până în prezent. În acelaşi timp, în prezent, legislaţiile statelor membre sunt foarte diferite, iar dinamica socială creează noi cerinţe de reglementare.

Tocmai date fiind cele de mai sus, susţin acest raport, întrucât măsurile propuse: - vor garanta tratamentul respectuos şi informarea completă şi corectă a victimelor şi persoanelor care le însoţesc cu privire la drepturile lor;

- vor oferi victimelor servicii de asistenţă juridică, financiară, psihologică şi practică;

- vor asigura comunicarea într-o limbă pe care victimele o înţeleg;

- vor asigura acces efectiv la despăgubiri şi la repararea prejudiciului suferit.

Consider de asemenea utilă luarea în considerare la stabilirea măsurilor de sprijin a unor factori precum vârsta, capacitatea intelectuală a victimei, caracteristicile personale sau tipul de infracţiune, care ar vulnerabiliza persoane din afara categoriilor stabilite ca fiind vulnerabile în general.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report. With this report victims will have the right to have access, through a dedicated office that will be created in each Member State, to compensation and practical resources like medical support, legal advice, interpretation and translation. The legislation ensures that all measures are taken to minimise the difficulties faced by UK citizens who become victims of crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Lidská práva, zejména dodržování práv žen a dětí, patří k základním hodnotám, které je nutné ctít. Také s ohledem ke zranitelnosti dětské psychiky, další viktimizaci obětí, která by mohla být negativně ovlivněna ve veřejných soudních procesech, což by v konečném důsledku mohlo představovat značnou překážku v budování sociálních vztahů se svým okolím, vítám tuto zprávu. Trestné činy spojené s dětskou pornografií přesahují v mnoha případech hranice jednotlivých členských států, a proto vyžadují jednotnou, provázanou právní úpravu této problematiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), in writing. − I voted in favour of Ms Parvanova’s report on the minimum standards on the rights, support, and protection of victims of crime because it draws necessary attention to an issue that needs to be addressed by the EU. First and foremost, the provisions will establish uniformity throughout the EU for victims’ rights and protection, ensuring all victims of crime will be treated in the same way regardless of the Member State in which they are located. Notably, the report encourages the individual assessment of a victim’s needs, particularly those with specific needs, when determining the methodology of protection. It recognises the unique nature of gender-based discrimination and urges particular protection for those who are repeat victims of crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte sur les normes minimales pour les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité afin que ces normes bénéficient à toutes les victimes dans l'UE et renforcent leur protection. Il s'agit notamment d'offrir un soutien et une protection aux victimes et aux membres de leurs familles grâce à un service d'aide confidentielle mis en place par les États membres afin de les protéger contre d'éventuelles représailles. L'accès aux services d'aide, tels qu'un soutien psychologique ou une assistance pratique, devra être déterminé sur base d'une évaluation individuelle de leurs besoins spécifiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione è favorevole. Per assicurare che l'Unione europea ottemperi al programma di Stoccolma, urge istituire un sistema giudiziario comune e trasparente, applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. Sono certo che la direttiva in esame permetterà non solo di difendere i diritti delle vittime, ma anche di aiutare i cittadini europei ad acquisire fiducia nel sistema giudiziario nazionale e in quello degli Stati membri vicini grazie all'armonizzazione di tali norme minime.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato con convinzione a favore della risoluzione Parvanova-Jiménez-Becerril Barrio, con la quale il Parlamento europeo ha inteso sottoscrivere il proprio impegno per la protezione delle vittime di reato. L'iniziativa si inserisce, completandola, nel quadro del Programma di Stoccolma del 2009, che, nel 2011, si è arricchito di nuovi e importanti strumenti normativi: la Direttiva sull´ordine di protezione europeo, la Direttiva sulla lotta contro l´abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la Direttiva sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani. La Direttiva segue la Decisione quadro del 2001, introducendo specifici obblighi a favore delle vittime. Bene l´estensione della definizione al fine di includere anche i parenti delle vittime dirette. Mi congratulo, infine, con le relatrici per essere riuscite a redigere un testo trasversale, che riguarda tutte le categorie di vittime, mantenendo un´attenzione particolare per le "vittime particolarmente vulnerabili".

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), in writing. − This report is a step towards the creation of a common EU framework for the minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. There are 30 million criminal offences recorded annually in the EU each year and all too often victims and their families are denied critical information and support in their time of need. We urgently need a fast and simple EU system for victims, which explains their rights to them, gives them information in their own language and provides essential support to families and victims. This law is a tribute to campaigners like Gary Dunne’s parents and Maggie Hughes, who have turned personal tragedy into a commitment that others will not face the challenges they did. I hope this new law will ensure that vulnerable young women are not subjected to additional trauma in order to get justice. I hope the British Government will maintain its opt-in to this law and not give in to the Eurosceptics, denying British victims of crime vital protection. Labour Euro MPs are committed to strengthening the rights of victims and therefore voted in favour of this report. We will continue our work to ensure that this new law lives up to campaigners’ calls.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport transforme les propositions de normes minimales garantissant les droits des victimes de criminalités en normes minimalistes. Le droit de la victime de faire appel d'une décision d'arrêt des poursuites n'est plus garantie, sauf en cas d'infraction grave et s'il n'y a pas eu de règlement à l'amiable. La possibilité d'engager une action publique en se constituant partie civile ou en citant la personne présumée coupable à comparaître devant un tribunal correctionnel n'est même pas envisagée. Le droit à une traduction écrite de l'intégralité des documents concernant l'affaire qui la concerne n'est plus garanti à la victime. Quant au remboursement des frais de justice, il devient aléatoire. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Stanovenie minimálnych noriem v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, ktoré upravuje predkladaná smernica, pomôže ochraňovať obete trestných činov v celej Európskej únii tým, že sa vytvoria všeobecné štandardy záruk práv obetí bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa daná obeť nachádza. Podľa môjho názoru základom celého systému ochrany obetí je uľahčenie oznamovania trestných činov, v rámci ktorého treba dbať na odstránenie takzvanej opakovanej viktimizácie. Mnohé kriminalistické a psychologické štúdie totiž poukazujú na fakt, že mnohé obete neoznámia na nich spáchaný trestný čin z dôvodu obáv z necitlivého a častokrát neosobne rutinného prístupu orgánov činných v trestnom konaní. Nemožno preto len s poľutovaním konštatovať, že sa jedná predovšetkým o obete obchodovania s ľuďmi, deti ako obete sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania a pornografie, ale treba pristúpiť k prijatiu konkrétnych právnych opatrení s pôsobnosťou v celej Európskej únii. Z uvedených dôvodov predkladaný návrh smernice podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho voluto esprimere il mio pieno sostegno a questa relazione che ha lo scopo di offrire maggiori tutele e garanzie per le vittime di reati.

Una persona che abbia subito un furto, un'aggressione, delle molestie, fino ad arrivare a reati più gravi come lo stupro o ad episodi legati a criminalità organizzata e terrorismo, deve potersi sentire adeguatamente protetta e rispettata, per non rischiare di essere vittima due volte, della stessa violenza subita e delle problematiche che possono sorgere in seguito.

In proposito occorre sottolineare come particolare attenzione e misure specifiche siano prese per donne, minori e persone con disabilità, per le quali un episodio delittuoso può lasciare ripercussioni molto gravi e difficili da superare nel tempo. Ben vengano inoltre misure che siano omogenee a livello europeo, per assicurare adeguati standard in tutti i paesi e per proteggere altresì le vittime che subiscono atti criminali in uno Stato che non sia quello in cui abitualmente risiedono.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Vieningos teisingumo erdvės sukūrimas reikalauja, kad visoje ES būtų vienodai užtikrinamos ir teismo ar administracinio proceso dalyvių teisės. Todėl išties svarbu, kad šiandien pritarėme dažnai silpniausių proceso dalyvių – aukų – teises ES mastu suvienodinančią Direktyvą. Ypatingą reikšmę ši Direktyva turės nusikaltimų, peržengiančių vienos valstybės ribas, atveju. Raginu ir Tarybą kuo greičiau pritarti Parlamento patvirtintam tekstui.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − L' ISTAT riporta che le donne tra i 16 e i 70 anni che dichiarano di essere state vittime di violenza, fisica o sessuale, almeno una volta nella vita sono 6 milioni e 743 mila, cioè il 31,9%; considerando il solo stupro, la percentuale è del 4,8% (oltre un milione di donne). Il 14,3% delle donne afferma inoltre di essere stata oggetto di violenze da parte del partner: il 12% di violenza fisica e il 6,1% di violenza sessuale. Del rimanente 24,7% si contano 9,8% di violenze fisiche e 20,4% di violenza sessuale. Il 2,4% delle donne afferma di essere stata violentata dal partner e il 2,9% da persone estranee. Il 93% delle donne che afferma di aver subito violenze dal coniuge ha dichiarato di non aver denunciato i fatti all'Autorità pubblica; la percentuale sale al 96% se l'autore della violenza non è il partner. Dati che ci lasciano esterrefatti e pongono una domanda di fondo che oggi puo' forse trovare una risposta con gli elementi del testo della risoluzione che abbiamo approvato oggi. Perché queste violenze non vengono denunciate? Perché le vittime non si sentono protette. I programmi di protezione delle vittime vanno quindi nella giusta direzione di assistenza alle donne come agli anziani ed ai minori.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin kuriteoohvrite õigusi tugevdava direktiivi vastuvõtmist, pidades oluliseks tagada kõikidele kuriteoohvritele vajalik kaitse ja tunnustus kogu Euroopa Liidu territooriumil hoolimata nende õiguslikust seisundist. Õigus tasuta õigusabile, ohvriabiteenusele, anda selgitusi, vältida kokkupuudet ohvri ja teo toimepanija vahel, saada ülekuulamisel kaitset jne on elementaarsed miinimumnõuded, mille tagamine on kuriteoohvritele väga tähtis. Samuti pean väga oluliseks, et direktiiviga nähakse ette kuriteoohvrite ühtne määratlus, mis annab kuriteoohvri seisundi ka kannatanu lähedastele pereliikmetele. Tervitan ka raportööride ettepanekut kriminaliseerida kõik soopõhise vägivalla vormid ning võimaldada ohvritele erilisi ennetus- ja kaitsemeetmeid ning õiguskaitsevahendeid. Selleks et kuriteoohvrid oleksid teadlikud oma õigustest Euroopa Liidus, tuleks tõsta nende teadlikkust läbi teavituskampaaniate ja haridusprogrammide, tehes koostööd erinevate mittetulundusühingutega.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση. Μέχρι σήμερα, η Ε.Ε. στερείτο ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που παρέχει σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, αναγνώριση και την ευρύτερη δυνατή προστασία εντός της επικράτειας της Ένωσης. Η παρούσα πρωτοβουλία συμβάλλει στην διεύρυνση των δικαιωμάτων αυτών, όπως είναι η ενημέρωση, το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, το δικαίωμα ακρόασης, το δικαίωμα αποζημίωσης, το δικαίωμα αποφυγής της επαφής μεταξύ του θύματος και του δράστη. Επισημαίνεται ωστόσο ότι από την κοινοτική νομοθεσία εκλείπει ο ορισμός «θύμα», κάτι που θα πρέπει να διασαφηνίζεται σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις. Παράλληλα, παρά τον περιεκτικό κατάλογο δικαιωμάτων που προβλέπει η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, εκλείπουν σημεία όπως η ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα, η επιπρόσθετη προστασία θυμάτων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και η διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων, σημεία που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. La nuova direttiva si propone di istituire norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza, il riconoscimento e la massima protezione nel territorio dell'UE delle vittime di reato, a prescindere dal loro status giuridico, tanto in termini di contenuto quanto di attuazione. Dato che la fiducia nella giustizia rappresenta una priorità per tutti i cittadini, in particolare per le vittime che ritengono che i loro diritti siano ignorati o al di fuori della loro portata, considero questa proposta di direttiva come un mezzo adeguato per superare le numerose lacune ed ostacoli attualmente presenti nel mercato interno e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Congratulo-me com a adoção deste relatório sobre a proposta da Comissão relativa a uma Diretiva sobre os direitos, o apoio e a proteção das vítimas da criminalidade, que se insere num pacote de medidas legislativas cujo objetivo é reforçar os direitos das vítimas na UE e que inclui uma proposta de Regulamento sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matérias civis e uma comunicação intitulada "Reforçar os direitos das vítimas na UE".

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Già dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009 e degli orientamenti per la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, secondo quanto previsto dal programma di Stoccolma, la protezione delle vittime di reato nell'UE rappresenta una priorità dell'Unione. Ora, sulla base della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, si rende necessario adottare un quadro giuridico europeo completo che offra a tutte le vittime di reato, a prescindere dal loro status giuridico, il riconoscimento e la massima protezione nel territorio dell'UE, e fornire una definizione unificata del concetto di "vittima", affinché tale status sia riconosciuto non solo alla persona che ha subito il reato, ma anche ai suoi parenti stretti. Con l'obiettivo di rafforzare i diritti delle vittime e assicurarne maggiore tutela della loro vita privata, esprimiamo il nostro voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con la collega Jiménez-Becerril Barrio per il lavoro svolto.

Con l'approvazione di tale relazione, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0275) e visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011, il Parlamento assicura che qualsiasi vittima di reati godrà gli stessi diritti e di una valutazione delle sue esigenze specifiche, in tutta l'UE.

Ma l'aspetto positivo di tale relazione è che da oggi le vittime di reati quali rapina, furto, aggressione, stupro, molestie, crimine d'odio, attacchi terroristici, o traffico di esseri umani, non incontreranno più problematiche causate da differenze culturali, linguistiche o legislative, e soprattutto verranno sostenute e supportate, sin dal momento in cui subiscono il reato, da servizi di assistenza gratuiti e confidenziali (ad esempio, il sostegno psicologico), a prescindere da dove sia avvenuto il reato.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Gender-based violence as well as violence in close relationships is defined for the first time in EU legislation (recital 8f) which is regarded as a huge success due to the fact that Commissioner Reding's proposal was gender blind; in fact the seriousness of gender-based violence was denied, as was the request for a separate directive on gender-based violence. The Greens also managed to highlight and include reference to victims of race, hate or other bias crimes. Another success was our proposals regarding access to victim rights, support and protection without discrimination of any kind, including residence status, and regardless of victim’ participation in criminal proceedings, which were adopted by the rapporteurs and the Commission, and were thus accepted by Council as well. This means that irregular migrants who are victims of crime will have access to the rights, support and protection afforded by the directive, regardless of whether the victim makes a formal complaint of a criminal offence. The agreed wording also adopts the language of the Charter of Fundamental Rights regarding the prohibited grounds of discrimination, which is broader than the five grounds of discrimination protected by the EU equality directives.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette directive visant à assurer, partout dans l'Union, des droits de base aux victimes de vol avec violence, agression, viol, harcèlement, attaque terroriste ou trafic d'êtres humains. Annuellement, près d'un européen sur six est victime d'un acte criminel sérieux. Pourtant, le traitement et la protection des victimes variaient singulièrement d'un pays à l'autre. Il était temps de remédier à cette véritable lacune juridique et humaine.

Concrètement: que la personne soit victime d'un accident de la route dans le Sud de la France, d'un vol avec violence dans les rues de Milan, Londres ou Berlin, ou qu'elle soit agressée (vol avec violence, cambriolage, viol, harcèlement, crime haineux, attaque terroriste ou trafic humain), chaque victime aura le même seuil de protection. Nous avons aussi inclus la garantie de fournir une assistance à la victime lorsqu'elle est informée de la remise en liberté de l'auteur de l'infraction; la douloureuse actualité judiciaire en Belgique de ce mois de septembre souligne un peu plus encore que le support aux victimes à ce moment est aussi est primordial...

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O reforço desta diretiva é da maior importância para aumentar o direito das vítimas da UE, o apoio prestado e a proteção das mesmas em qualquer crime em território da UE. Considero este relatório uma importante medida que amplia os direitos das vítimas de qualquer tipo de crime, através da aplicação de normas mínimas em toda a UE. Gostaria de salientar alguns dos pontos contidos no relatório, nomeadamente a proteção das vítimas com necessidades específicas, adotando os métodos e o apoio, tendo em conta o tipo de dano sofrido, uma avaliação individual e formação das entidades competentes, a compreensão da dinâmica de género dos direitos das vítimas e a maior cooperação e coordenação para a proteção das mesmas entre os Estados-Membros. Esta proteção deve ser estendida à família e o apoio prestado deve ocorrer em todo o processo legal, devendo as vítimas serem informadas de forma clara e perceptível. Um espaço de liberdade, justiça e segurança deve ter no seu âmago o cidadão.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia referitoare la propunerea de directivă privind stabilirea unor standarde minime privind drepturile, sprijinul acordat şi protejarea victimelor criminalităţii.

Victimele criminalităţii trebuie să fie recunoscute şi tratate cu respect, atenţie şi profesionalism, fără a fi discriminate pe baza vreunui motiv, precum rasa, culoarea, originea etnică sau socială, trăsăturile genetice, limba, religia sau credinţa, opiniile politice sau de oricare altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, bunurile de care dispune, naşterea, handicapul, vârsta, genul, identitatea de gen şi modalitatea de exprimare a genului, orientarea sexuală, statutul acestora din punctul de vedere al reşedinţei sau sănătatea.

Informaţiile şi consilierea furnizate de autorităţile competente, serviciile de sprijinire a victimelor şi serviciile de justiţie reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, acordate printr-o serie de mijloace şi într-o manieră care poate fi înţeleasă de către victimă. Victima ar trebui să aibă dreptul de a contesta o hotărâre prin care se constată că nu sunt necesare servicii de interpretare sau de traducere, în conformitate cu procedurile din cadrul legislaţiei naţionale. De asemenea, victimele ar trebui să primească informaţii cu privire la orice drept referitor la o cale de atac împotriva unei hotărâri de eliberare a autorului infracţiunii, dacă un astfel de drept există în cadrul legislaţiei naţionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Ich habe dem Bericht zugestimmt. Zum ersten Mal wird hier versucht, die gemeinsamen Grundlagen zum Opferschutz zu regeln. Dieses Anliegen ist außerordentlich wichtig, da der Opferschutz fast überall deutlich verbesserungswürdig ist. Jetzt ist die Kommission gefordert, rasch zu handlen und Wege für die praktische Umsetzung aufzuzeigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This report, which has my full support, will help minimise the difficulties faced by EU citizens when they become victims of crime in an EU country other than their own. As a result of this legislation, each Member State will provide specialist support services for foreign crime victims, including free translation and interpretation services and access to information on any medical help that may be required in the aftermath of the incident. This report will be instrumental in ensuring that the 15% of EU citizens who are estimated to become victims of crime each year while travelling or working within the EU receive the support they should rightly be entitled to.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Schaffung von Mindeststandards für den Schutz von Opfern von Straftaten ist Grundlage für den bestmöglichen Schutz und Opferhilfe im gesamten Unionsgebiet und die Stärkung des Vertrauens der Bürger in das Rechtssystem. Die Angst der Opfer vor Anzeige von Straftaten soll vermindert werden, und Mindeststandards wie das Recht auf Information, das Recht zu verstehen und verstanden zu werden, das Recht auf Verdolmetschung, Opferhilfe, rechtliches Gehör, Täter-Opfer-Ausgleich, etc. sind ein Schritt in diese Richtung. Auch das soziale Umfeld der Opfer ist von Straftaten betroffen und sollte mit in die Opferhilfe einbezogen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − This law will provide vital protection to UK citizens who are unfortunate enough to be the victim of a crime in another EU country. Being the victim of a crime is always a traumatic experience, but it is even more so when the crime takes place in a different country, away from the support of family and friends and where victims may not speak the language.

The proposals will cover victims of human trafficking, sexual abuse and sexual exploitation of children, violence against women, terrorism, hate crimes and organised crime. However, anyone who is a victim of any sort of crime in one of the EU’s 27 Member States can now expect to receive the same minimum level of treatment and care wherever the crime takes place. The law will ensure that victims have access to medical and legal support, compensation and, crucially, interpretation and translation services, so that they are not left confused and distressed and feeling unable to access justice due to a failure to understand another country’s legal system.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Dyrektywa ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ma moje pełne poparcie. Po pierwsze, przedmiotowa dyrektywa wzmocni prawa ofiar, zapewniając im dodatkowe wsparcie, jak również ochronę. Po drugie, pomoże obywatelom europejskim zdobyć zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto pozwoli ona również na pogłębienie współpracy i zwiększenie koordynacji miedzy państwami członkowskimi, poprzez utworzenie formalnych i nieformalnych struktur współpracy. Takie skoordynowane podejście do ofiar umożliwi zminimalizowanie negatywnego wpływu przestępstw.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Niestety praktyka wciąż pokazuje, że w wielu przypadkach ofiara ma mniej praw niż oprawca. Poświęca się jej mniej czasu, zapomina o jej prawach. Dlatego dziś z zadowoleniem przyjmuję decyzję Parlamentu Europejskiego dotyczącą zmiany tego stanu rzeczy. Głównym moim celem jako ministra sprawiedliwości było postawienie praw ofiar, praw zwykłych ludzi, przed prawami bandytów i złoczyńców. Mam nadzieję, że decyzja ta zostanie jak najszybciej wdrożona, a państwa członkowskie w końcu zagwarantują pełną ochronę praw ofiar.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Acompanhamos este relatório no que se refere à chamada de atenção para a proteção integrada dos vários tipos de violência sobre as pessoas: violência doméstica, discriminações em função do sexo e orientação sexual, tráfico de seres humanos, exploração na prostituição, assédio sexual e moral, mutilação genital feminina, entre tantas outras. No entanto, por uma questão de princípio e de soberania em matéria judicial não estamos de acordo com uma maior transferência de poder nesta área para a UE. Em muitas das áreas mencionadas Portugal já tem legislação adequada, nomeadamente no que se refere à proteção das vítimas de violência doméstica, ao direito de audição do menor e à proteção de menores. A realidade que Portugal enfrenta é, antes, a da falta de investimento público na concretização das medidas práticas de apoio à vítima.

 
  
  

Έκθεση Vital Moreira (A7-0212/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, tomando em conta que a presente proposta da Comissão pretende ajustar o Regulamento (CE) n.º 774/94 do Conselho, relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de alguns produtos de carne e cereais, aos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que confere à Comissão (CE) competências para adotar as medidas de execução necessárias e alterar esse regulamento, caso os volumes e outras condições relativas ao regime de contingentes sejam ajustados, nomeadamente por decisões de celebração de acordos com países terceiros. Como Membro do Parlamento Europeu, defendo a posição da relatora que esses poderes devem ser ajustados ao regime pós-Lisboa de atos delegados e atos de execução, através da atribuição de competências de execução relevantes à CE, que devem ser exercidas em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de modo a haver um verdadeiro envolvimento do Parlamento Europeu. Nunca nos podemos esquecer que o Parlamento Europeu é a instituição que representa os cidadãos da Europa, logo deve ter poderes para limitar a atuação da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece sunt de părere că modificarea prezentului regulament este binevenită şi, în acelaşi timp, necesară în vederea gestionării anumitor contingente tarifare comunitare pentru anumite tipuri de carne şi produse din cereale. Legislaţia în vigoare, precum şi competenţele acordate Comisiei în ceea ce priveşte adaptarea măsurilor de punere în aplicare şi de modificare a regulamentului trebuie aliniate la Tratatul de la Lisabona cât mai rapid posibil. Aceste competenţe trebuie să aibă în vedere atât actele delegate, cât şi cele de punere în aplicare. De asemenea, sunt de părere că Parlamentul ar trebui să aibă o implicare mai importantă în pregătirea şi punerea în aplicare a actelor delegate. Totodată, eliminarea trimiterilor la procedura comitetelor este deosebit de importantă, în vederea reflectării modificărilor în aplicarea procedurii.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Polscy rolnicy stanowią dużą grupę producentów żywności w Unii Europejskiej. Także w moim regionie przewaga gospodarki rolnej jest bardzo wyraźna. Niezwykle istotne są zatem dla mnie wszelkie działania mające na celu zapewnienie korzystnych regulacji dotyczących obrotu produktami rolnymi, w tym odpowiedniego poziomu kontyngentów taryfowych. Rozszerzenie zaangażowania Parlamentu Europejskiego, poprzez włączenie naszej instytucji w przygotowanie i wdrażanie aktów delegowanych w tej materii, uważam za działanie pożądane. Korzystnie oceniam również wydłużenie do czterech miesięcy terminu zgłaszania sprzeciwu wobec projektów tychże aktów. Jak cała moja grupa polityczna, akceptuję zaproponowane przez Komisję techniczne zmiany w połączeniu ze stanowiskiem sprawozdawcy zapewniającym szerokie kompetencje parlamentarnej Komisji Handlu Zagranicznego w tym zakresie. Popieram sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione dell'on. Moreira che porta verso l’'allineamento del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio al regime degli atti delegati, come previsto dagli articoli 290 e 291 TFUE. Non si apportano quindi modifiche nei contenuti o nel merito del regolamento ma si tratta di un mero aggiornamento tecnico.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra būtina suderinti ES prekybos politiką reguliuojančių teisės aktų dalį su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių nuostatomis. Pakeitimai turėtų aprėpti tinkamą Europos Parlamento dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus, pratęsimą laikotarpio dėl tikėtino prieštaravimo dėl deleguotojo akto projekto, įgaliojimų suteikimo dėl laikotarpio apribojimo ir rašytinės procedūros taikymo tvarkos pakeitimą. Taip pat komiteto procedūros nuorodos, susijusios su bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentu, turėtų būti panaikintos ir įtrauktos į šį reglamentą, nes taip būtų atspindėti visi pakeitimai dėl rašytinės procedūros taikymo. Tokiu būdu taip pat būtų užtikrinta, kad Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komitetas neprarastų teisės tikrinti įgyvendinimo aktus, kurie yra būtini kvotų sistemai administruoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mercredi 12 septembre 2012, j'ai voté en faveur du règlement du PE et du Conseil modifiant le règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment et méteil et les sons, remoulages et autres résidus. Je soutiens particulièrement l'idée de participation appropriée du Parlement européen à la préparation et à l'exécution des actes délégués.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por permitir uma simplificação de procedimentos salvaguardando o seu rigor e transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que tem como objetivo o alinhamento do regulamento (CE) n.° 774/94 com o novo sistema de atos delegados e de atos de execução (art. 290° e 291° do TFUE). Este regulamento visa a abertura e gestão de determinados contingentes pautais comunitários para certas carnes e produtos à base de cereais. Confere também alguns poderes à Comissão para que esta adote as necessárias medidas de execução e de alteração do regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 774/94 do Conselho relativo à abertura e ao modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de trigo com centeio, sêmeas, farelos e outros resíduos é agora sujeito a modificações com o mesmo objetivo. A adequação da legislação comunitária aos tratados que lhe subjazem é necessária quer do ponto de vista da sistematização quer da segurança e inteligibilidade jurídicas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, da autoria de Vital Moreira, aborda a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o regulamento (CE) n.° 774/94 do Conselho relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de trigo com centeio, sêmeas, farelos e outros resíduos. As alterações propostas, entre outras medidas, implicam um maior envolvimento do PE na preparação e execução dos atos delegados, limitam a delegação de poderes a cinco anos tacitamente prorrogáveis, prolongam o período de objeção aos projetos de atos delegados de dois para quatro meses e obrigam ao procedimento escrito. Considerando que se trata de matéria jurídica que visa adaptar os poderes conferidos à Comissão (CE) pelo Regulamento (CE) n.º 774/94 ao regime pós-Tratado de Lisboa no que respeita aos atos delegados e aos atos de execução, competências que, agora, devem ser exercidas de acordo com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do PE e do Conselho, voto favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório tem como principal objetivo colocar o regulamento do Conselho acima mencionado com os artigos 290.º e 291.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE). O relator introduz algumas alterações que vão no sentido de limitar os poderes da Comissão em relação à delegação de poderes e defender um maior envolvimento do Parlamento Europeu na preparação e execução dos atos delegados. Valorizamos a disposição que garante mais tempo ao Parlamento para objetar a um ato delegado.

Todavia, este relatório não pode deixar de ser analisado pelo seu significado mais profundo, tendo em conta posições de princípio relativamente ao Tratado e ao que nele é disposto sobre a política comercial. Com efeito, o Tratado de Lisboa estipula que a politica comercial é uma competência exclusiva da UE. Ou seja, retirou-se aos Estados um instrumento de política económica essencial. Os interesses no domínio comercial são, evidentemente, distintos de país para país, porque diferentes são as respetivas economias, as fragilidades e potencialidades de cada uma. A sobreposição dos interesses dos mais fortes aos mais fracos, neste como noutros domínios, acarreta prejuízos tremendos para economias mais débeis, como sucede com Portugal. Vejam-se os efeitos das políticas de livre comércio na desestruturação de importantes setores produtivos nacionais...

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už ši pranešima.Kadangi tokiu būdu Komisijai suteikiami įgaliojimai peržiūrėti minėtąsias kvotas, kas lems geresnį šių kvotų administravimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport Moreira est un rapport très technique. L'objet de ce rapport est d'adapter ce règlement aux évolutions induites par le Traité de Lisbonne, en particulier en matière de comitologie. J'ai soutenu ce rapport lors des votes en plénière le 12 septembre.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. I strongly believe that the European Parliament must be involved in the preparation and implementation of delegated acts and support the prolongation of the period for possible objections to draft delegated acts from two to four months. I understand Mr Moreira’s position concerning the removal of references concerning the committee procedure to the future aligned Single CMO Regulation and the insertion of such provisions directly into this amending regulation because this will ensure that the right of scrutiny of implementing acts necessary for the administration of the quota arrangements mentioned in this regulation remains within the remit of the Committee on International Trade.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I support the rapporteur who urges the removal of references concerning the committee procedure to the future aligned Single CMO Regulation and insertion of such provisions directly into this amending regulation. This will mirror modifications to application of written procedure laid down in Trade Omnibuses. Furthermore, it will ensure that the right of scrutiny of implementing acts necessary for the administration of the quota arrangements referred to in this regulation remains within the remit of the Committee on International Trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose de donner à la Commission le pouvoir de modifier le volume des contingents agricoles, de viandes et de céréales notamment, importés en Europe. Vu la tendance à céder au chantage des USA dont la Commission européenne a fait preuve, comme dans le cas des quotas de viande bovine, il y a quelques mois, nous sommes fondés à douter de sa neutralité en la matière. Je vote contre par méfiance.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi adiada a votação da proposta legislativa referente a este relatório que trata do Regulamento (CE) n.º 774/94 que confere à Comissão competências para adotar as medidas de execução necessárias e alterar esse regulamento, caso os volumes e outras condições relativas ao regime de contingentes sejam ajustados, nomeadamente por decisões de celebração de acordos com países terceiros. Esses poderes devem ser ajustados ao regime pós-Lisboa de atos delegados e atos de execução, o que se faz no presente relatório sobre o qual nada teria a opor.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il regolamento (CE) n. 774/94 ha conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di esecuzione necessarie e di modificare il regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale tariffario di talune carni e cereali vengano adeguati, in particolare da decisioni relative alla conclusione di accordi con paesi terzi. Si rende ora necessario allineare tali poteri al regime degli atti delegati e di esecuzione successivo a Lisbona mediante il conferimento alla Commissione delle pertinenti competenze di esecuzione, adeguando il suddetto regolamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, sottolineando l'importanza che il diritto di controllo degli atti di esecuzione necessari per la gestione del regime contingentale di cui al regolamento in esame continui ad essere di competenza della commissione per il commercio internazionale, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão pretende ajustar o Regulamento (CE) n.º 774/94 do Conselho, relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de alguns produtos de carne e cereais, aos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O Regulamento referido confere à Comissão competência para adotar as medidas de execução necessárias e alterar esse regulamento, caso os volumes e outras condições relativas ao regime de contingentes sejam ajustados, nomeadamente por decisões de celebração de acordos com países terceiros. Esses poderes devem ser ajustados ao regime, instituído pelo Tratado de Lisboa, de atos delegados e atos de execução, pelo que, neste contexto, o Relator propõe um maior envolvimento do Parlamento, a limitação da delegação a períodos de cinco anos tacitamente prorrogáveis, o prolongamento do período para uma possível objeção para quatro meses e a modificação da execução do procedimento escrito. Para além disso, defende ainda uma compatibilização do texto do regulamento com o dos regulamentos denominados "Trade Omnibus".

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Zarządzaniem niektórymi wspólnotowymi kontyngentami na pewne produkty mięsne i zbożowe zajmuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94. Przedmiotowe rozporządzenie przyznaje Komisji Europejskiej uprawnienia w tej dziedzinie. Uprawnienia te powinny zostać wreszcie dostosowane do systemu aktów delegowanych i wykonawczych, jaki ustanowił Traktat z Lizbony. Dlatego jestem za przyjęciem rozporządzenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Con questa proposta, su cui ho espresso il mio voto favorevole, la Commissione mira ad adeguare il regolamento alle nuove norme del trattato sul funzionamento dell'Unione, riguardo ai poteri del Parlamento europeo in tema di modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento e grano.

Il Parlamento europeo sarà dunque coinvolto nella preparazione e attuazione degli atti delegati, la limitazione della delega di potere a periodi di cinque anni tacitamente prorogabili, la proroga del termine per le possibili obiezioni a un progetto di atto delegato da due a quattro mesi e la modifica dell'applicazione della procedura scritta.

 
  
  

Έκθεση Vital Moreira (A7-0209/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, pois por razões de coerência da legislação em matéria de comércio, o relator propõe duas alterações à proposta da Comissão que refletem as alterações resultantes dos dois «regulamentos Omnibus», designadamente no que respeita ao aditamento de dois novos considerandos relativos aos atos de execução/atos delegados nos atos jurídicos de base e à participação do Parlamento Europeu. Para além disso, a proposta da Comissão refere-se, relativamente aos três regulamentos, ao procedimento de Comité previsto para o regulamento ajustado que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única»). O relator propõe que se elimine essa referência e que se adite uma nova disposição relativa ao procedimento de Comité a cada um dos regulamentos alterados. Deste modo, pode garantir-se a aplicação alterada do procedimento escrito, resultante dos regulamentos «Trade Omnibus». Por todas estas razões, uma vez mais aponto que um papel mais interventivo do Parlamento Europeu é sempre mais favorável aos cidadãos europeus e ao desenvolvimento harmonioso da União Europeia no seu todo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, kuriuo siekiama tris Tarybos reglamentus, susijusius su alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų importu iš Turkijos, suderinti su po Lisabonos sutarties priėmimo taikomu įgyvendinimo teisės aktų ir deleguotųjų aktų režimu (SESV 290 ir 291 straipsniai.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece sunt de acord cu alinierea regulamentelor Consiliului din domeniul importurilor de ulei de măsline şi de alte produse agricole din Turcia cu regimul actelor delegate şi de punere în aplicare. Susţin şi eu amendamentele raportorului referitoare la introducerea unor considerente noi referitoare la actele de punere în aplicare şi la cele delegate, precum şi la o mai mare implicare a Parlamentului în pregătirea actelor delegate. De asemenea, consider pertinentă extinderea prelungirii perioadei pentru formularea de obiecţii pentru un act delegat, precum şi extinderea perioadei de control. Mai mult, limitarea acordării de competenţe delegate Comisiei reprezintă un demers pozitiv. Consider că, prin modificările vizate, legislaţia în domeniul politicii comerciale comune va putea fi aplicată şi supravegheată în mod corect.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He apoyado este informe que tiene por objeto modificar tres Reglamentos del Consejo en el ámbito de las importaciones de aceite de oliva y otros productos agrícolas procedentes de Turquía, en lo que atañe a las competencias delegadas y de ejecución que se confieren a la Comisión en el Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi siekiu prekybą reglamentuojančių teisės aktų nuoseklumo. Šiam tikslui pasiekti reikalingi pakeitimai dėl dviejų bendrųjų prekybos reglamentų, t. y. naujos konstatuojamosios dalys dėl teisės aktų įgyvendinimo turi būti įrašytos į pagrindinius teisės aktus, deleguotųjų aktų rengime turi dalyvauti Europos Parlamentas, turi būti apribotas įgaliojimų dėl deleguotųjų įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpis, taip pat turi būti pratęstas prieštaravimų dėl deleguotojo akto projekto laikotarpis kartu su nagrinėjimo laikotarpio pratęsimu, be to, pakeistos rašytinės procedūros taikymo sąlygos. Kad būtų užtikrintas efektyvus rašytinės procedūros taikymas, į kiekvieną pakeistą reglamentą reikia įrašyti komitetų procedūrų nuorodą. Remiantis naujuoju reglamentu Europos Parlamente Tarptautinės prekybos komitetas turės teisę į tokių įgyvendinimo teisės aktų nagrinėjimą, ir tokiu būdu bus užtikrintas teisingas bendros prekybos politikos srities teisės aktų įgyvendinimo tolesnių veiksmų būdas (remiantis SESV 207 straipsniu).

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. –J'ai voté en faveur de la modification des règlements du Conseil dans le domaine des importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de la Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d’exécution à conférer à la Commission. Il était important en premier lieu que ces modifications suivent la loi Omnibus sur le commerce, mais également de s'assurer de la bonne association du Parlement à l'élaboration et à la mise en œuvre des actes délégués pour faciliter le contrôle de ces actes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar importante a harmonização e o reforço da coerência dos regulamentos da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do presente relatório que tem como objetivo alinhar três regulamentos do Conselho em matéria de importação de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia com o regime Pós-Lisboa, com o novo sistema de atos de execução e atos delegados (art. 290.° e 291.° do TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A questão do âmbito e da definição dos poderes delegados e competências de execução conferidas à Comissão vêm motivando repetidamente interpretações díspares por parte do Parlamento e da Comissão Europeia. É natural a tensão entre estes órgãos e normal que o Parlamento procure exigir o acompanhamento das ações da Comissão naquele quadro. A Turquia é um parceiro importante da União e as alterações a introduzir nos regulamentos não deverão conduzir a nenhum tipo de mudança no desenvolvimento privilegiado desta relação, antes colocarão os instrumentos jurídicos que regulam a importação de determinados produtos de acordo com o preceituado no Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, da responsabilidade de Vital Moreira, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera os Regulamentos (CE) n.º 2008/97, (CE) n.º 779/98 e (CE) n.º 1506/98 do Conselho, em matéria de importação de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia, no que diz respeito aos poderes delegados e às competências de execução a conferir à Comissão, de acordo com o regime pós-Tratado de Lisboa (TL), mais concretamente em relação aos atos de execução e aos atos delegados (artigos 290.º e 291.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia - TFUE). As alterações propostas, entre outras medidas, implicam um maior envolvimento do PE na preparação e execução dos atos delegados, limitam a delegação de poderes a cinco anos tacitamente prorrogáveis, prolongam o período de objeção aos projetos de atos delegados de dois para quatro meses e obrigam ao procedimento escrito. Considerando que se trata de matéria jurídica que visa conformar os regulamentos supra referidos com o TFUE no que respeita aos atos delegados e aos atos de execução, competências que, agora, devem ser exercidas de acordo como Regulamento (UE) n.º 182/2011 do PE e do Conselho, voto favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório, à semelhança de outros relativos ao comércio internacional, tem como principal objetivo alinhar a legislação neste domínio com as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa, com impacto neste domínio. O relator introduz algumas alterações que vão no sentido de limitar os poderes da Comissão em relação à delegação de poderes e defender um maior envolvimento do Parlamento Europeu na preparação e execução dos atos delegados. Valorizamos a disposição que garante mais tempo ao Parlamento para objetar a um ato delegado. Mas não podemos deixar de avaliar este relatório pelo seu significado mais profundo, tendo em conta posições de princípio relativamente ao Tratado e ao que nele é disposto sobre a política comercial. Com efeito, o Tratado de Lisboa estipula que a política comercial é uma competência exclusiva da UE. Os interesses no domínio comercial são, evidentemente, distintos de país para país, porque diferentes são as respetivas economias, as fragilidades e potencialidades de cada uma. A sobreposição dos interesses dos mais fortes aos mais fracos, neste como noutros domínios, acarreta prejuízos para economias mais débeis, como sucede com Portugal, que fica nas mãos dos interesses comerciais dos grupos económicos das potências da UE, em especial da Alemanha, tantas vezes opostos ao interesse do tecido produtivo nacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi pagrindinis Komisijos pasiūlymo tikslas buvo tris Tarybos reglamentus, susijusius su alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų importu iš Turkijos, suderinti su po Lisabonos sutarties priėmimo taikomu įgyvendinimo teisės aktų ir deleguotųjų aktų režimu. Be to, šie iš dalies pakeisti reglamentai, o ne Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas, bus ateityje priimamų įgyvendinimo teisės aktų pagrindiniai aktai. Atitinkamai nagrinėjimo teisę, susijusią su tokiais įgyvendinimo teisės aktais, turės Tarptautinės prekybos komitetas, o ne Žemės ūkio komitetas. Tuo bus padedama siekti prekybą reglamentuojančių teisės aktų nuoseklumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − W Unii Europejskiej funkcjonuje wiele instytucji, a każda z nich ma określone kompetencje. Ich podział pomagać ma w lepszym działaniu i funkcjonowaniu UE. Wraz z likwidacją struktury trójfilarowej konieczne było przeprowadzenie reformy w unijnym prawie pochodnym. Dokonał tego traktat z Lizbony, dzieląc kategorię aktów prawnych na akty ustawodawcze i akty nieustawodawcze. Przedmiotem mojej wypowiedzi są akty delegowane i akty wykonawcze, które są sklasyfikowane przez Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako akty nieustawodawcze, o czym stanowi art. 290 i 291 TFUE. Każdy z nich został ustanowiony w określonym celu. Akty delegowane służyć mają uzupełnieniu innych niż istotne elementy aktów ustawodawczych. Wydawane są przez KE na podstawie uprawnień przekazanych jej na podstawie aktu ustawodawczego. Akt ten zaś winien szczegółowo określać przekazywane Komisji uprawnienia.

Drugim wspomnianym przez mnie rodzajem są akty wykonawcze, które służą zapewnieniu jednolitych warunków wykonywania prawnie wiążących aktów Unii. Przede wszystkim odpowiedzialność za efektywne wykonanie prawa unijnego spoczywa na państwach członkowskich, jednak jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii, akty te powierzają uprawnienia wykonawcze Komisji lub Radzie UE.

Przychylam się do wniosku, którego celem jest dostosowanie trzech wskazanych rozporządzeń Rady dotyczących przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji do postanowień TFUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of Mr Moreira’s report and the proposed amendments to the Commission’s proposal. These reflect the changes brought about by the two Trade Omnibuses: insertion of new recitals on implementing acts/delegated acts into the basic legal acts; limitation of the conferral of the delegated powers on the Commission to the period of five years, tacitly extendable by a period of identical duration; and the extension of possible prolongation of the period for objection to a draft delegated act from two to four months, thereby extending the period of scrutiny from four months (2+2) to six months (2+4). I support the involvement of the European Parliament during the preparation of delegated acts.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this technical report. The objective of the Commission proposal consists in aligning three Council regulations in the field of imports of olive oil and other agricultural products from Turkey with the post-Lisbon regime of implementing acts and delegated acts (Articles 290 and 291 TFEU).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi adiada a votação desta proposta legislativa. De qualquer modo, sublinho que votei contra o presente relatório em que se ajusta ao regime pós-Lisboa de atos delegados e atos de execução os Regulamentos (CE) n.º 2008/97, (CE) n.º 779/98 e (CE) n.º 1506/98 do Conselho, em matéria de importação de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Visti i regolamenti CE n. 2008/97, n. 779/98 e n. 1506/98 del Consiglio, concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia, e tenendo in considerazione che gran parte della legislazione di politica commerciale comune è in corso di allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE mediante due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali, si rende ora necessario allineare tali regolamenti al regime di atti di esecuzione e atti delegati introdotto dal trattato di Lisbona (articoli 290 e 291 TFUE). Auspicando che il diritto di controllo riguardante tali atti di esecuzione continui a essere della commissione per il commercio internazionale anziché passare alla commissione per l'agricoltura, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão visa a harmonização dos três regulamentos do Conselho no domínio das importações de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia com o regime pós-Tratado de Lisboa relativo aos atos de execução e aos atos delegados, previsto nos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Por razões de coerência da legislação em matéria de comércio, o relator propõe alterações que refletem as alterações resultantes dos dois «regulamentos Omnibus», como uma maior participação do Parlamento Europeu na elaboração dos atos delegados, a limitação da atribuição de poderes delegados na Comissão a um período de 5 anos, prorrogáveis tacitamente por um período de igual duração, a extensão da eventual prorrogação do prazo para apresentar objeções a um projeto de ato delegado de 2 para 4 meses, e a alteração das modalidades de aplicação do procedimento escrito. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Trzy rozporządzenia, które regulują przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji, należy dostosować do systemu aktów delegowanych i wykonawczych wprowadzonych przez Traktat z Lizbony. W tym celu do każdego z tych rozporządzeń należy dodać przepisy dotyczące procedury komitetowej. Pozwoli to na kontrolę aktów wykonawczych bazujących na tych rozporządzeniach przez Komisję Handlu Międzynarodowego. Dlatego głosowałem za przyjęciem rozporządzenia.

 
  
  

Σύσταση Vital Moreira (A7-0211/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o proposto acordo paralelo que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo (ARM) com a Austrália é importante por serem acordos sobre o reconhecimento mútuo da avaliação de conformidade de produtos regulamentados. Deste modo, a proposta deste Relatório vai no sentido dos ARM procurarem levantar os obstáculos técnicos ao comércio, salvaguardando, ao mesmo tempo, os objetivos de ambas as partes em matéria de saúde, segurança e ambiente. O ARM prevê, no seu corpo principal, regras gerais sobre a criação de organismos de avaliação da conformidade, bem como regras específicas aplicáveis aos vários setores abrangidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl susitarimo dėl abipusio pripažinimo (SAP) su Australija veikimo pagerinimo ir supaprastinimo. Šiuo susitarimu siekiama panaikinti technines kliūtis prekybai ir apsaugoti abiejų susitarimo šalių sveikatos, saugos ir aplinkos tikslus. Šiuo tikslu abiems susitarimo šalims suteikiami įgaliojimai savo teritorijoje prieš eksportą patikrinti ir patvirtinti, ar produktai atitinka kitos šalies reguliavimo reikalavimus. Sutinku su siūlomais susitarimo tobulinimais, įskaitant apribojimo, susijusio su pramonės produktų kilmės taisyklėmis išbraukiamu, kad SAP būtų taikomas visiems jame numatytiems produktams neatsižvelgiant į jų kilmę. Pritariu, kad siekiant supaprastinti SAP veikimą būtina nustatyti paprastesnę atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo bei jų veiklos sustabdymo tvarką.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că modificarea Acordului privind recunoaşterea reciprocă cu Australia are în vedere simplificarea şi ameliorarea funcţionării acestuia. Acest tip de acord urmăreşte eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului şi are în vedere, totodată, protejarea sănătăţii, siguranţei şi a mediului. De aceea, sunt de părere că acordurile privind recunoaşterea reciprocă sunt extrem de importante, iar modificarea lor trebuie să vizeze clarificarea şi facilitarea funcţionarii. Ele trebuie să permită o mai mare flexibilitate şi, în acelaşi timp, să elimine restricţiile ce nu sunt necesare din calea comerţului internaţional, facilitând desfăşurarea sa în cele mai bune condiţii. Salut faptul că acordul se va aplica tuturor produselor vizate, indiferent de natura sau originea acestora. Totodată, susţin şi modificările instituţionale şi procedurale instituite.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Os Acordos sobre Reconhecimento Mútuo (ARM) permitem a avaliação de conformidade de produtos regulamentados, que conferem a ambas as partes autoridade para testar e certificar produtos com base em requisitos regulamentares da outra parte, no seu território e antes da exportação. O seu objetivo é levantar os obstáculos técnicos ao comércio, salvaguardando ao mesmo tempo os objetivos em matéria de saúde, segurança e ambiente. O presente acordo que altera o ARM com a Austrália foi negociado pela Comissão Europeia com o objetivo de simplificar o funcionamento do ARM que entrou em vigor a 1 de janeiro de 1999. As suas alterações visam permitir um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais do ARM, eliminar restrições desnecessárias ao comércio entre as partes, reduzir os encargos administrativos relacionados com a gestão do Acordo e facilitar e clarificar o funcionamento do ARM. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação que convida o Parlamento a aprovar o acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He apoyado este informe para modificar el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo con Australia que se ha negociado para mejorar y simplificar su funcionamiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio la relazione dell'on. Moreira sulla "Modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la CE e l'Australia", accordo sottoscritto per la prima volta nel 1999 e che con essa viene aggiornato in maniera migliorativa, eliminando alcune restrizioni sugli scambi rivelatesi inutili e riducendo gli oneri amministravi relativi alla gestione dell'accordo stesso.

Tale accordo prevede che l'Australia si impegni a compiere sui prodotti destinati all'UE controlli secondo la normativa vigente nell'Unione e di contro l'UE si impegni a fare lo stesso; il tutto al fine di eliminare gli ostacoli di natura tecnica agli scambi fra i nostri paesi, tenendo ben presente che si fanno salvi i sempre fondamentali principi di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra galimybė pagerinti 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Susitarimą dėl abipusio pripažinimo (SAP) su Australija. Pakeitimai padarys lankstesnę sektorinių priedų struktūrą, pašalins šalių tarpusavio prekybos apribojimus, sumažins administracinę naštą, susijusią su SAP, bei paaiškins SAP. Reikia pašalinti apribojimą, susijusį su pramonės produktų kilmės taisyklėmis, nes tik taip SAP bus taikomas visiems jame numatytiems produktams. Kadangi Jungtiniam komitetui šalys pirmininkauja bendrai, visos nuorodos į Jungtinio komiteto pirmininką turi būti išbrauktos. Svarbu pabrėžti, kad Jungtinis komitetas gali iš dalies keisti sektorinius priedus, kai atsižvelgiama į techninę pažangą ir kitus veiksmus. Kad SAP veikimas būtų supaprastintas, reikia palengvinti atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo, jų paskyrimo atšaukimo ir jų veiklos stabdymo tvarką.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mercredi 12 septembre 2012, j'ai voté en faveur de la modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et l’Australie. Cette modification permet, d'une part, la simplification du fonctionnement de l'accord, et d'autre part, l'élimination des restrictions inutiles au commerce. Ainsi, je soutiens la décision de supprimer la disposition limitant l'application de l'accord aux produits industriels originaires des parties conformément aux règles d'origine non préférentielles.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que o mesmo permite um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Austrália, elimina restrições desnecessárias ao comércio entre as Partes, reduz os encargos administrativos relacionados com a gestão do Acordo e facilita e clarifica o funcionamento do ARM.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), in writing. − UKIP supports free trade and especially welcomes reductions in barriers to trade with our commonwealth friends. These reports remove technical barriers to trade and thus make it easier to trade with our commonwealth kith and kin, and thus we can support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Considero que a alteração ao Acordo de Reconhecimento Mútuo entre a Comunidade Europeia e a Austrália irá potenciar as relações comerciais entre estes dois grandes continentes, bem como eliminar barreiras a uma maior circulação de produtos. Pelo mesmo conjunto de argumentos que invoquei na minha declaração de voto referente ao Acordo sobre o Reconhecimento Mútuo com a Nova Zelândia, votei favoravelmente esta Recomendação (ver declaração de voto referente ao relatório A7-0211/2012).

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’adoption de ce rapport qui permettra de faciliter les échanges entre l’Union européenne et l’Australie. Il s’agit là d’une véritable opportunité pour les entreprises de nos territoires qui y voient de nouvelles perspectives commerciales. Faciliter réciproquement l’accès à nos marchés respectifs est une réelle chance pour nos PME, à nous de la saisir!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do presente relatório referente ao "Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em Matéria de Avaliação da Conformidade, de Certificados e de Marcações entre a Comunidade Europeia e a Austrália", por considerar que estas medidas vão melhorar e simplificar o funcionamento do acordo de Reconhecimento Mútuo, permitindo uma maior flexibilidade e eliminando restrições desnecessárias. Como resultado, o funcionamento do acordo é facilitado e esclarecido.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Pelas afinidades históricas e civilizacionais que tem com a Europa, pela sua posição geoestratégica e pelo seu potencial económico, a Austrália é um parceiro natural da União. Atendendo a que a Austrália se rege por princípios e normas semelhantes às europeias em termos de saúde, segurança e ambiente e que o comércio entre ambas as partes deve ser incentivado e libertado de restrições inúteis, saúda-se a vigência de um Acordo sobre o Reconhecimento Mútuo em diversas matérias. Considero que a sua alteração visando uma maior simplificação do comércio respeita o objetivo que presidiu à celebração do Acordo e abre novas oportunidades para os produtos europeus na Austrália. Faço votos para que as alterações introduzidas cumpram o propósito a que se destinam.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O documento em apreciação, da responsabilidade do colega Vital Moreira, versa sobre uma proposta de decisão do Conselho relativamente à conclusão de um Acordo entre a União Europeia (UE) e a Austrália que altera o Acordo sobre o Reconhecimento Mútuo (ARM) em matéria de Avaliação da Conformidade, de Certificados e de Marcações entre a Comunidade Europeia e a Austrália. O Acordo agora negociado pela Comissão visa simplificar o ARM que se encontra em vigor desde o dia 1 de janeiro de 1999, cujo objetivo é que as Partes possam avaliar a conformidade dos produtos regulamentados. Com as alterações introduzidas, teremos um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais eliminando restrições desnecessárias ao comércio entre as Partes. Além disso, verificar-se-á a supressão da restrição relativa às regras de origem dos produtos industriais, considerada desnecessária, bem como atualizações do texto no que se refere a alterações institucionais e processuais, revogação do reconhecimento e suspensão dos organismos de avaliação de conformidade, etc., sem descurar as matérias relacionadas com a saúde, segurança e ambiente. Votei favoravelmente esta recomendação uma vez que, além de não ter implicações financeiras, traz um conjunto significativo de melhoramentos à aplicabilidade do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo, projekto sudarymą. Tai susitarimai dėl reglamentuojamų produktų atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo. Pagal SAP abiems susitarimo šalims suteikiami įgaliojimai savo teritorijoje prieš eksportą patikrinti ir patvirtinti, ar produktai atitinka kitos šalies reguliavimo reikalavimus. Taigi, SAP siekiama panaikinti technines kliūtis prekybai ir apsaugoti abiejų susitarimo šalių sveikatos, saugos ir aplinkos tikslus. SAP su Australija pagrindinėje dalyje numatytos taisyklės, reglamentuojančios atitikties vertinimo įstaigų įkūrimą, bei specialios taisyklės, taikytinos įvairiems aptariamiems sektoriams.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this recommendation because I am confident that the agreement amending the Mutual Recognition Agreement (MRA) will lift technical barriers to trade between the EU and Australia while safeguarding our health, safety and environmental objectives. In 2010, EU exports equalled EUR 26.7 billion while EU imports from Australia were worth EUR 9.8 billion. Trade between our economies had been growing steadily until 2009 when this trend was reversed due to the global economic crisis. For this reason, we need to do everything in our power to remove unnecessary restrictions on trade. It would also be beneficial for both sides if we could reduce the administrative burden related to management of the Agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal. The agreement amending the Mutual Recognition Agreement (MRA) with Australia has been negotiated by the Commission with the stated objective of improving and simplifying the functioning of the MRA, which entered into force on 1 January 1999. MRAs are agreements on the mutual recognition of conformity assessment of regulated products. An MRA gives each of its parties the authority to test and certify products against the regulatory requirements of the other party, in its own territory and prior to export. Hence, MRAs seek to lift technical barriers to trade while safeguarding the health, safety and environmental objectives of each party. The MRA with Australia provides, in its main body, for general rules governing the setting up of conformity assessment bodies, as well as specific rules applicable to the various sectors covered (in sectoral annexes).

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Les modifications apportées à cet accord ont pour but d'en simplifier le fonctionnement et d'éliminer des restrictions commerciales inutiles entre les parties. L'accord modifié sur la reconnaissance mutuelle concernera tous les produits relevant de son champ d'application, quelle que soit leur origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. Le modifiche apportate al testo principale dell'ARR consentiranno una maggiore flessibilità nella struttura degli allegati settoriali. Verranno eliminate inutili restrizioni agli scambi tra le parti. Inoltre verranno ridotti gli oneri amministrativi relativi alla gestione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Congratulando o relator, votei favoravelmente o presente relatório em que se pretende simplificar o funcionamento do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Austrália que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1999. É também proposto um acordo paralelo que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Nova Zelândia e que é idêntico pelo que mereceu igualmente o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Tenendo conto che gli ARR, accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei prodotti disciplinati, conferiscono a ciascuna delle parti l'autorità di controllare e di certificare i prodotti conformemente ai requisiti regolamentari dell'altra parte, sul suo territorio e prima dell'esportazione, e considerando che l'ARR con l'Australia è entrato in vigore il 1° gennaio 1999, si sente ora l'esigenza di migliorare e semplificare il funzionamento di tale accordo. Con l'obiettivo di consentire una maggiore flessibilità nella struttura degli allegati settoriali, eliminare inutili restrizioni agli scambi tra le parti, e ridurre gli oneri amministrativi relativi alla gestione dell'accordo, nonché agevolare e chiarire il funzionamento dell'accordo, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette modification technique de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande car elle permettra d'éliminer les restrictions inutiles aux échanges commerciaux entre les parties, de réduire les charges administratives liées à la gestion de l'accord et de faciliter et clarifier son fonctionnement. Aujourd'hui, c'est ce type de barrières, plus techniques que tarifaires, qu'il faut s'appliquer à supprimer pour faciliter les échanges commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O acordo que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Austrália foi negociado com o objetivo de simplificar o funcionamento do Acordo em vigor desde 1 de janeiro de 1999. As alterações principais visam permitir um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo, eliminar restrições desnecessárias ao comércio entre as Partes, reduzir os encargos administrativos relacionados com a gestão do Acordo e facilitar e clarificar o funcionamento do próprio Acordo. Pelos motivos apresentados, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul privind modificarea Acordului privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje dintre Comunitatea Europeană şi Australia. Acordurile privind recunoaşterea reciprocă vizează să elimine barierele tehnice din calea comerţului, protejând totodată obiectivele privind sănătatea, siguranţa şi mediul ale fiecărei părţi. Acordurile privind recunoaşterea reciprocă cu Australia prevăd norme generale privind înfiinţarea organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi norme specifice care se aplică diverselor sectoare reglementate.

Salut simplificarea funcţionării Acordului de recunoaştere reciprocă, în urma căreia se stabileşte o procedură mai simplă pentru recunoaştere reciprocă în materie de evaluare a conformităţii. Salut eliminarea normelor pentru produsele de origine industriale. De asemenea, salut revizuirea anexei sectoriale privind medicamentele şi cea privind dispozitivele medicale pentru a se ţine cont de evoluţiile tehnice şi practicile administrative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Głosowałem za, ponieważ celem tych zmian jest ulepszenie i uproszczenie stosowania umowy z Australią. Wprowadzone zmiany zwiększą elastyczność umowy, a także zniosą niepotrzebne ograniczenia w handlu między stronami. Zmiany pozwolą zmniejszyć obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem umowy, a także ułatwią i wyjaśnią jej stosowanie. Nie są również przewidziane żadne skutki finansowe wynikające z wprowadzonych zmian.

 
  
  

Σύσταση Vital Moreira (A7-0210/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, porque se tratam de importantes acordos que melhoram o reconhecimento mútuo da avaliação de conformidade de produtos regulamentados. É fundamental levantar os obstáculos técnicos ao comércio, salvaguardando, ao mesmo tempo, os objetivos de ambas as partes em matéria de saúde, segurança e ambiente. Aprovo o relatório porque se prevê regras gerais sobre a criação de organismos de avaliação da conformidade, bem como regras específicas aplicáveis aos vários setores abrangidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl susitarimo dėl abipusio pripažinimo (SAP) su Naująją Zelandiją veikimo pagerinimo ir supaprastinimo. Šiuo susitarimu siekiama panaikinti technines kliūtis prekybai ir apsaugoti abiejų susitarimo šalių sveikatos, saugos ir aplinkos tikslus. Šiuo tikslu abiems susitarimo šalims suteikiami įgaliojimai savo teritorijoje prieš eksportą patikrinti ir patvirtinti, ar produktai atitinka kitos šalies reguliavimo reikalavimus. Sutinku su siūlomais susitarimo tobulinimais, įskaitant apribojimo, susijusio su pramonės produktų kilmės taisyklėmis išbraukiamu, kad SAP būtų taikomas visiems jame numatytiems produktams neatsižvelgiant į jų kilmę.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece susţin îmbunătăţirea şi simplificarea funcţionării acordurilor privind recunoaşterea reciprocă. Sunt de părere că toate barierele inutile trebuie eliminate din calea comerţului internaţional cât mai curând posibil. Totodată, consider că sănătatea, mediul şi siguranţa sunt deosebit de importante în acest context şi ele trebuie avute în vedere şi trebuie să fie cât mai bine protejate. Prin modificarea acordurilor se va asigura o mai mare flexibilitate şi se vor reduce sarcinile administrative în ceea ce priveşte gestionarea lor. În acelaşi timp, prin această adaptare se vizează facilitarea şi clarificarea modului de funcţionare a acordului. De asemenea, aş dori să subliniez faptul că, pe parcursul acestui proces, trebuie să se ţină cont de evoluţiile tehnice şi de actualizările sau modificările din legislaţie survenite.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Os Acordos sobre Reconhecimento Mútuo (ARM) permitem a avaliação de conformidade de produtos regulamentados, que conferem a ambas as partes autoridade para testar e certificar produtos com base em requisitos regulamentares da outra parte, no seu território e antes da exportação. O seu objetivo é levantar os obstáculos técnicos ao comércio, salvaguardando, ao mesmo tempo, os objetivos em matéria de saúde, segurança e ambiente. O presente acordo que altera o ARM com a Nova Zelândia foi negociado pela Comissão com o objetivo de simplificar o funcionamento do ARM que entrou em vigor a 1 de janeiro de 1999. As suas alterações visam permitir um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais do ARM, eliminar restrições desnecessárias ao comércio entre as partes, reduzir os encargos administrativos relacionados com a gestão do Acordo e facilitar e clarificar o funcionamento do ARM. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação que convida o Parlamento a aprovar o acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Al igual que en el caso de Australia, este informe, que tiene mi apoyo, modifica el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en relación con la evaluación de la conformidad entre la Comunidad Europea y Nueva Zelanda.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione Moreira sul mutuo riconoscimento in materia di valutazione di conformità fra UE e Nuova Zelanda: il suo obiettivo è di conferire ad entrambe le parti l'autorità di controllare i prodotti destinati all'esportazione secondo reciproche regole; indubbio è il vantaggio per il commercio e per la competitività per il mercato sia dei paesi membri sia per la Nuova Zelanda.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra galimybė pagerinti 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Susitarimą dėl abipusio pripažinimo (SAP) su Naująja Zelandija. Pakeitimai padarys lankstesnę sektorinių priedų struktūrą, pašalins šalių tarpusavio prekybos apribojimus, sumažins administracinę naštą, kuri susijusi su SAP, supaprastins bei paaiškins SAP. Norint SAP taikyti visiems jame numatytiems produktams, nepaisant jų kilmės, turėtų būti pašalintas nereikalingas apribojimas, susijęs su pramonės produktų kilmės taisyklėmis. Verta paminėti, kad Jungtiniam komitetui šalys pirmininkauja bendrai, tai visos nuorodos į Jungtinio komiteto pirmininką privalo būti išbrauktos. Svarbu pabrėžti, kad Jungtinis komitetas gali iš dalies keisti sektorinius priedus, kai atsižvelgiama į techninę pažangą ir kitus veiksmus. Taip pat reikia palengvinti atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo, jų paskyrimo atšaukimo ir jų veiklos stabdymo tvarką, nes tik taip SAP veikimas bus supaprastintas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mercredi 12 septembre 2012, j'ai voté en faveur de la modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande. Cette modification vise à éliminer les restrictions inutiles aux échanges commerciaux entre les parties, à simplifier le fonctionnement de l'accord, mais également à réduire les charges administratives liées à la gestion de l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que o mesmo simplifica o funcionamento do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Nova Zelândia, levanta os obstáculos técnicos ao comércio – salvaguardando, ao mesmo tempo, os objetivos de ambas as partes em matéria de saúde, segurança e ambiente –, permite um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo, elimina restrições desnecessárias ao comércio entre as Partes, reduz os encargos administrativos relacionados com a gestão do Acordo e facilita e clarifica o funcionamento do ARM.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Unia Europejska musi być otwarta nie tylko na regiony bliskie geograficznie, ale także na państwa z bardziej odległych zakątków globu. Z tego powodu podpisywane są liczne umowy bilateralne pomiędzy UE a państwami trzecimi. Umowa z Nową Zelandią jest przykładem takiej skutecznej współpracy. Zniesienie barier w handlu jest dobrym rozwiązaniem i otwiera dla UE nowe możliwości wymiany gospodarczej. Co więcej, nowa umowa nie powoduje dla UE żadnych nowych kosztów finansowych. Tym bardziej jest więc pozytywnym rozwiązaniem i otwiera wiele możliwości dla państw UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Os Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) são acordos sobre o reconhecimento mútuo da avaliação de conformidade de produtos regulamentados. Estes Acordos conferem às partes signatárias autoridade para testar e certificar produtos com base em requisitos regulamentares da outra parte, no seu território e antes da exportação. Estes ARM são de substancial importância para o enquadramento e estabilidade das relações comerciais UE-Nova Zelândia, pois procuram eliminar entraves técnicos ao comércio, salvaguardando, ao mesmo tempo, os objetivos de ambas as partes em matéria de saúde pública, segurança e proteção do meio ambiente. Esta revisão do ARM com a Nova Zelândia introduz uma maior flexibilidade na implementação dos acordos por ambas as partes, reduz os custos administrativos relacionados com a gestão e aplicação dos acordos, facilitando ainda e clarificando os termos operacionais do Acordo. Votei a favor desta recomendação, pois sei que esta revisão ao Acordo irá contribuir para o reforço das boas relações comerciais com um país que, embora nos nossos antípodas, se encontra histórica e culturalmente ligado ao nosso continente.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’adoption de ce rapport qui permettra de faciliter les échanges entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit là d’une véritable opportunité pour les entreprises de nos territoires qui y voient de nouvelles perspectives commerciales. Faciliter réciproquement l’accès à nos marchés respectifs est une réelle chance pour nos PME, à nous de la saisir !

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório referente ao "Acordo sobre reconhecimento Mútuo em Matéria de avaliação da Conformidade entre a Comunidade Europeia e a Nova Zelândia", uma vez que visa melhorar e simplificar o funcionamento do Acordo de Reconhecimento Mútuo, permitindo uma maior flexibilidade, eliminar restrições desnecessárias e facilitar o funcionamento do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como quanto à Austrália, a alteração do Acordo de Reconhecimento Mútuo entre a Comunidade Europeia e a Nova Zelândia procura potenciar as relações comerciais entre ambos e eliminar barreiras inúteis à circulação de produtos. Desejo que estas alterações permitam que o objetivo pretendido seja cumprido e que, apesar da distância, a proximidade civilizacional e os interesses comuns aproximem cada vez mais a União Europeia e a Nova Zelândia. Todos teríamos a ganhar com esta maior aproximação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O documento em apreciação, da responsabilidade do colega Vital Moreira, versa sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão de um Acordo entre a União Europeia (UE) e a Nova Zelândia, que altera o Acordo sobre o Reconhecimento Mútuo em Matéria de Avaliação da Conformidade entre a Comunidade Europeia e a Nova Zelândia. O Acordo agora negociado pela Comissão visa simplificar o ARM que se encontra em vigor desde o dia 1 de janeiro de 1999, cujo objetivo é que as Partes possam avaliar a conformidade dos produtos regulamentados. Com as alterações introduzidas, teremos um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais eliminando restrições desnecessárias ao comércio entre as Partes. Além disso, verificar-se-á a supressão da restrição relativa às regras de origem dos produtos industriais, considerada desnecessária, bem como atualizações do texto no que se refere a alterações institucionais e processuais, revogação do reconhecimento e suspensão dos organismos de avaliação de conformidade, etc., sem descurar as matérias relacionadas com a saúde, segurança e ambiente. Votei favoravelmente esta recomendação uma vez que, além de não ter implicações financeiras, aduz um conjunto significativo de melhoramentos à aplicabilidade do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už EB ir Naujosios Zelandijos susitarimą dėl abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui. SAP – tai susitarimai dėl reglamentuojamų produktų atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo. Pagal SAP kiekvienai susitarimo šaliai suteikiami įgaliojimai savo teritorijoje prieš eksportą patikrinti ir patvirtinti, ar produktai atitinka kitos šalies reguliavimo reikalavimus. Taigi, SAP siekiama panaikinti technines kliūtis prekybai ir apsaugoti abiejų susitarimo šalių sveikatos, saugos ir aplinkosaugos tikslus.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this recommendation. The EU remains an important trading partner for New Zealand. Our exports are mainly cars, medicaments, machinery, telecommunication equipment, transport material, and chemicals and in 2010 EU goods exports to New Zealand amounted to EUR 2.7 billon. Goods imports from New Zealand equalled EUR 2.8 billion. Because of the global recession, we must place particular emphasis on improving existing agreements in order to foster our trade. I voted in favour of this recommendation because I am confident that the agreement amending the Mutual Recognition Agreement (MRA) will lift technical barriers to trade between the EU and New Zealand while safeguarding our objectives in terms of health, environment, and safety.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this agreement with New Zealand. A parallel agreement amending the MRA with Australia, which is identical, has also been proposed.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Les modifications apportées à cet accord ont pour but d'en simplifier le fonctionnement et d'introduire plus de flexibilité dans les annexes sectorielles. Il supprime par ailleurs les restrictions commerciales inutiles entre les parties ainsi que des charges administratives.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Atento o relatório favorável da Comissão do Comércio Internacional, votei positivamente a presente resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo entre a União Europeia e a Nova Zelândia, que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em Matéria de Avaliação da Conformidade entre a Comunidade Europeia e a Nova Zelândia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Parallelamente alla proposta di modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento con l'Australia, è stato proposta una modifica dell'ARR con la Nuova Zelanda entrato in vigore il 1° gennaio 1999. Considerando che gli ARR sono accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei prodotti disciplinati, che conferiscono a ciascuna delle parti l'autorità di controllare e di certificare i prodotti conformemente ai requisiti regolamentari dell'altra parte, sul suo territorio e prima dell'esportazione, e auspicando una maggiore flessibilità nella struttura degli allegati settoriali, eliminando inutili restrizioni agli scambi tra le parti, e riducendo gli oneri amministrativi relativi alla gestione dell'accordo, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette modification technique de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande car elle permettra d'éliminer les restrictions inutiles aux échanges commerciaux entre les parties, de réduire les charges administratives liées à la gestion de l'accord et de faciliter et de clarifier son fonctionnement. Aujourd'hui, c'est ce type de barrières, plus techniques que tarifaires, que nous devons nous appliquer à supprimer pour faciliter les échanges commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet accord. Il n'est que la suite logique du premier accord de reconnaissance mutuelle conclu avec la Nouvelle­Zélande. L'objectif en est de simplifier le fonctionnement de l'accord sur la reconnaissance mutuelle, entré en vigueur le 1er janvier 1999. Ce texte permet par exemple de lever les obstacles techniques aux échanges commerciaux tout en précisant les objectifs de chacune des parties dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O acordo que altera o Acordo sobre Reconhecimento Mútuo com a Nova Zelândia foi negociado com o objetivo de simplificar o funcionamento do Acordo em vigor desde 1 de janeiro de 1999. As alterações principais visam permitir um aumento da flexibilidade da estrutura dos anexos setoriais do Acordo sobre Reconhecimento Mútuo, eliminar restrições desnecessárias ao comércio entre as Partes, reduzir os encargos administrativos relacionados com a gestão do Acordo e facilitar e clarificar o funcionamento do próprio Acordo. Pelos motivos apresentados, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii. Proiectul de modificare a Acordului privind recunoaşterea reciprocă (ARR) cu Noua Zeelandă a fost negociat de către Comisie cu obiectivul de a îmbunătăţi şi simplifica funcţionarea Acordului de recunoaştere reciprocă.

Acordurile de recunoaştere reciprocă vizează să elimine barierele tehnice din calea comerţului, protejând, totodată, obiectivele privind sănătatea, siguranţa şi mediul ale fiecărei părţi. Acordul de recunoaştere reciprocă cu Noua Zeelandă prevede, în partea sa principală, normele generale privind înfiinţarea organismelor de evaluare a conformităţii. Scopul modificărilor aduse este acela de a permite o mai mare flexibilitate a structurii şi de a elimina restricţiile inutile din calea comerţului între părţi, de a reduce sarcina administrativă şi de a facilita şi clarifica funcţionarea acordului. Este necesară stabilirea unei proceduri mai simple pentru recunoaşterea, retragerea recunoaşterii şi suspendarea organismelor de evaluare a conformităţii.

 
  
  

Έκθεση Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, primeiramente por uma questão de justiça, pois não considero justo que, enquanto há regiões como a minha que praticam uma pesca sustentável, ao mesmo tempo outros Estados-Membros não cumprem os mesmos requisitos e podem até colocar em causa as unidades populacionais de diferentes regiões marinhas europeias. Qualquer flagrante falta de boa vontade para se trabalhar em obediência a medidas acordadas tem de ter como contrapartida uma ação firme. Uma vez que é um lucrativo mercado de destino para os produtos da pesca, a UE tem uma responsabilidade especial na salvaguarda da sustentabilidade do setor e na observância da gestão partilhada das populações de peixes transzonais e altamente migratórias. Afigura-se, por isso, necessário dotar a UE de meios eficazes para agir contra qualquer Estado refractário à assunção dessa responsabilidade, ou que não coopere na adoção e aplicação das medidas de gestão acordadas para desincentivar a pesca desprovida de sustentabilidade. Por conseguinte, apoio sem reservas a proposta da Comissão no sentido de se usar o comércio e outro tipo de medidas em situações análogas às descritas, mas que seja igualmente enviada uma inequívoca mensagem política que inclua uma abordagem mais clara e medidas mais fortes e eficazes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl priemonių, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymo. Dėl nuolatinių JT jūrų teisės konvencijos ir susitarimo dėl žuvų išteklių pažeidimų, bei dėl veiksmų, kurių imamasi pažeidžiant nustatytus reikalavimus valstybėms bendradarbiauti valdant migruojančių žuvų rūšių išteklius, būtina priimti teisinę priemonę, pagal kurią ES galėtų imtis veiksmų prieš nenorinčias bendradarbiauti valstybes. Siekiant mažinti neigiamą poveikį žuvų ištekliams būtina valstybėms narėms nustatyti atitinkamas sankcijas, todėl pritariu išdėstytiems siūlymams dėl žuvininkystės produktų kiekybinių importo į ES apribojimų nustatymo valstybėms, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą. Taip pat reikėtų uždrausti žvejybos laivų bei žvejybos įrangos eksportą į tokias valstybes, bei uždrausti tokių valstybių piliečiams sudaryti privačius prekybos susitarimus su kitomis valstybėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor porque este Reglamento ayudará a cumplir el objetivo de conseguir una cooperación entre los Estados a fin de tener una pesca sostenible, con el instrumento destinado a sancionar a aquellos que sobreexploten las poblaciones y no contribuyan al mantenimiento de las mismas.

Por ello, comparto la necesidad de control sobre Islandia y las Islas Feroe, debido a su comportamiento en la pesca de la caballa. Con la modificación no podrán utilizar puertos de la UE para el desembarque de sus capturas, y dicha modificación también supone la imposibilidad de importaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Gallagher, perché sono d’accordo sull’imposizione di misure d’intervento più severe verso quei Paesi terzi che ripetutamente violano gli accordi circa l’attuazione di una pesca non sostenibile, che di conseguenza causano danni ingenti agli stock ittici transnazionali, cioè quelli “di interesse comune”. Perciò condivido le restrizioni, suggerite in questa relazione, in merito alla quantità delle importazioni consentite, all’uso dei porti europei e al divieto di pesca congiunta tra i pescherecci di Paesi che attuano una pesca non sostenibile e quelli dei Paesi membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi būtina priimti teisinę priemonę, pagal kurią ES galėtų imtis veiksmingų, nuo netausios žvejybos atgrasančių veiksmų prieš valstybes, kurios nenori bendradarbiauti priimant ir įgyvendinant sutartas valdymo priemones, kurios pakartotinai pažeidinėja JT jūrų teisės konvenciją ir JT susitarimą dėl žuvų išteklių, taip pat kurios imasi vienašalių veiksmų, neatsižvelgiant į nustatytus reikalavimus. Privaloma imtis griežtų veiksmų bet kokio pažeidimo atveju, nes kitaip nebus sustabdytas daromas neigiamas poveikis ES žuvininkystės veiklai ir bus smarkiai išeikvoti žuvų ištekliai. Taigi, vienareikšmė politinė pozicija, įskaitant aiškią koncepciją ir veiksmingas priemones, yra būtina.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Secondo il rapporto FAO del 2010, il consumo medio pro capite di prodotti ittici è raddoppiato dagli anni 60 ad oggi: il pesce è la prima materia prima dell'industria alimentare per volume di scambio, per un valore stimato nel 2008 a 102 miliardi di dollari.

Non deve sorprendere quindi che una quota di stock ittici sia sotto ricorrente minaccia di impoverimento e che la questione degli equilibri ambientali e alimentari richieda la massima responsabilità e concrete attività di contrasto alla pesca illegale, il cui giro d'affari, secondo alcune organizzazioni ambientaliste, supererebbe il 25% del valore del mercato globale.

Come stakeholder primario in questo mercato, l'Unione ha il dovere (per un fatto di autotutela e di equità) di far leva sui mercati per incentivare paesi meno sensibili ad ottemperare agli obblighi di gestione degli stock stabiliti dalle convenzioni. Approvo pertanto la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – La Commission européenne doit tenir compte, lorsqu’elle souhaite sanctionner un pays qui pratique une pêche non durable, du niveau de développement de celui-ci. En effet, au nom du principe de la cohérence des politiques avec les objectifs du développement, il est crucial, selon moi, que les mesures adoptées en matière de pêche ne remettent pas en cause les plans et stratégies de développement mis en place par l’Union européenne dans ces pays. J'ai apporté mon soutien à ce rapport car il reprend cette idée importante pour notre commission du développement en prévoyant que les mesures ne doivent pas être injustifiées, ni même discriminatoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que a UE tem uma responsabilidade especial na salvaguarda da sustentabilidade do setor das pescas e na observância da gestão partilhada das populações de peixes transzonais e altamente migratórias.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − La gestione di stock ittici altamente migratori, richiede la costante cooperazione e la consultazione diretta tra i paesi le cui flotte sfruttano tale stock, scongiurando il rischio di misure unilaterali potenzialmente dannose per la sostenibilità a lungo termine delle risorse. D'altro canto, è sulla UE che ricade la responsabilità di garantire che quest'obbligo di cooperazione venga rispettato e che gli Stati Membri non adottino azioni unilaterali in contrasto con l'interesse generale alla conservazione dell'ecosistema marittimo. Tuttavia, oltre a misure efficaci, per poter assolvere a questo compito, è necessario dotare la UE di strumenti di controllo adeguati. Come per altri settori, la concorrenza sfrenata tra gli Stati membri può determinare conseguenze negative. Per questo si è scelto di sostenere le misure previste dalla direttiva, in particolare, quelle finalizzate a imporre restrizioni quantitative delle importazioni nell'Unione di pesce, qualora pescato sullo stock di interesse comune sotto il controllo di un Paese terzo. Analogamente si plaude all'introduzione di strumenti per garantire che le misure adottate siano efficaci, proporzionate e compatibili con le norme internazionali, oltre che rispettose degli standard ambientali, commerciali, economici e sociali.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − I voted for this report in the hope that the sanctions that this report will enable will help to bring an end to the disgraceful situation that is ongoing between the EU, Iceland and the Faroe Islands over the issue of the mackerel catch. The EU has in its reform of the CFP spent the past three years talking about sustainable fishing and the rebuilding of fish stocks. Mackerel is a very sustainable stock, in fact it was so well managed that it was awarded accreditation for sustainable management. Following the unilateral hike in the mackerel catch by Iceland and the Faroe Islands the stock has been overfished and has had its accreditation suspended and we are now in danger of destroying the fishery and the industry around it. All reasonable attempts at mediation over the past two years have simply failed. We need to be able to employ reasonable sanctions against those who ignore negotiations. I hope this report will strengthen the Commission’s hand and I will be monitoring the Commission’s actions closely following today’s vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre as "Medidas em relação aos países que desenvolvem uma pesca não sustentável para efeitos da conservação das unidades populacionais de peixes", por considerar necessário dotar a UE de meios para que possa tomar medidas eficazes contra os Estados que não adotem as medidas de gestão acordadas, e deste modo, desincentivar a continuação desta pesca insustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A organização e o funcionamento dos mercados dos produtos da pesca e da aquicultura tem implicações quer na sustentabilidade dos recursos haliêuticos e dos ecossistemas marinhos, quer na saúde pública e segurança alimentar das populações. As novas disposições pretendem reforçar o papel das organizações de produtores e suavizar as normas de comercialização para os produtos frescos. As exigências atuais de informação ao consumidor para os produtos frescos (o nome comercial, nome científico, a indicação da zona de captura ou de produção, as palavras capturados ou cultivados, menção descongelado se houver) são completadas com a indicação da data da captura ou da produção; ou a palavra fresco ou congelado.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Todos sabemos que os recursos do Planeta não são inesgotáveis. Este aspeto torna-se muito mais relevante quando estamos a falar de recursos diretamente ligados à alimentação humana. O aumento da população mundial exige cada vez mais recursos e não podemos permitir a delapidação dos ecossistemas. O relatório em análise da responsabilidade de Pat the Cope Gallagher aborda a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre a aplicação de certas medidas aos estados que praticam (ou permitem) uma pesca ambientalmente não sustentável, pondo em causa a manutenção das unidades populacionais de peixes. Está em causa a ausência de uma política de pesca sustentável, sobretudo no que respeita à captura do carapau. Não é aceitável o que aconteceu com a Islândia (e não só) que aumentou, unilateralmente, as suas capturas. Tem de haver um acordo entre os Estados-Membros pois cada um não pode fazer o que lhe apetece. Votei favoravelmente as propostas do relator pois concordo que a pesca, tanto dentro como fora do espaço da União Europeia, deve ser sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, bem como o Acordo das Nações Unidas relativo às populações de peixes, impõem que os Estados costeiros e os Estados cujas frotas pesquem nas unidades populacionais de peixes nas águas do alto mar adjacentes cooperem para gerir, de uma forma responsável, as populações de peixes transzonais e altamente migradores e as unidades populacionais que se encontram nas ZEE adjacentes, a fim de assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo, quer através da consulta mútua direta, quer através das organizações regionais de gestão das pescas (ORGP). Sendo um mercado de destino relevante e lucrativo para os produtos da pesca, a UE tem uma responsabilidade especial para garantir o cumprimento desta obrigação de cooperação. A presente proposta visa instituir um mecanismo rápido e eficaz que permita utilizar as medidas ligadas ao comércio e outros tipos de medidas em relação aos Estados que não respeitem as suas obrigações. Acompanhamos as propostas do relator. As medidas comerciais a implementar não devem circunscrever-se às importações de "unidades populacionais de interesse comum" e de "espécies associadas", mas aplicar-se a todas as importações de peixe e produtos da pesca da totalidade das espécies originárias de países que pactuam com a existência de uma atividade pesqueira não sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − The EU’s controversial policy of allowing dead fish caught over-quota to be thrown back in the sea, so-called fish discards, is finally being brought to an end through a number of reforms to its common fisheries policy. However, unsustainable fishing practices are likely to continue outside the EU. This report therefore calls for the EU to use sanctions against countries who fish unsustainably on fish stocks that are of importance to the EU. This would allow it to prohibit imports of fish that have been caught unsustainably. Given the recent actions taken by Iceland and the Faroe Islands, where they have set themselves mackerel quotas that are way above their historical levels, I can add my support to this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl priemonių, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymo siekiant išsaugoti žuvų išteklius. Dokumentu siekiama nustatyti apribojimus naudotis Sąjungos uostais su valstybių, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, vėliavomis plaukiojantiems žvejybos laivams, tačiau šie apribojimai netaikomi susiklosčius force majeure aplinkybėms ar ištikus nelaimei, kai reikia teikti su šių situacijų pasekmių šalinimu tiesiogiai susijusias paslaugas. Taigi naujuoju reglamentu prisidedama prie tausios ir atsakingos žvejybos skatinimo ir įgyvendinimo tarptautiniu mastu, o taip pat jis yra glaudžiai susijęs su reglamentu dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – La Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons imposent aux États côtiers et aux États dont les flottes pêchent dans les zones de haute mer adjacentes de coopérer pour gérer de manière responsable l'ensemble des stocks afin d'assurer leur viabilité à long terme. Le rapport de mon collègue Gallagher a été adopté en séance plénière le 12 septembre et je m'en félicite. Il s'agit de répondre à la surexploitation massive des maquereaux en Islande et dans les îles Féroé. Au vu des violations répétées commises, l'UE a décidé de mettre en place un nouvel arsenal de mesures afin de décourager la poursuite des activités de pêche non durables.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because I believe that the European Union should have the means to take appropriate measures against those countries that fish unsustainably. This should even include the ability to impose quantitative restrictions on imports of fish into the EU from these countries. When imposing these restrictions, the Commission should evaluate environmental, trade, economic and social effects of the measures to ensure that they are proportionate and compatible with international trade. The Parliament should be informed of this evaluation.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this proposal. The aim of which is for a Commission regulation is to promote cooperation between States in order to establish truly sustainable fishing practices which conserve fish stocks and ensure their optimal use. To achieve this, the European Union needs to have suitable and effective tools so it can impose sanctions on States which are responsible for measures and practices that lead to over-exploitation of stocks or which do not cooperate in good faith by taking agreed management measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur des mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable. Suite au constat d'une surexploitation des stocks, notamment de maquereaux, dans les mers de l'Atlantique du Nord-Est, ce rapport a pour objectif d'adopter des sanctions commerciales à l'encontre des États qui ne s'engageraient pas dans une gestion responsable des stocks, et mettent ainsi en péril une viabilité à long terme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Le ripetute violazioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, rendono urgente la creazione di un appropriato strumento giuridico che consenta all'UE di rispondere alla mancanza di cooperazione di cui gli Stati interessati hanno dato prova. Concordo appieno con il relatore su questo punto, il mio voto è pertanto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose de prendre des mesures drastiques pour faire respecter la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'Accord des Nations unies sur les stocks de poisson. Il rappelle que ces mesures ne doivent en aucun cas être prises de façon discriminatoire ou arbitraire. Bien que je n'aie pas confiance en la neutralité de la Commission européenne en la matière, je vote pour ce texte, en soutien à son idée centrale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, însă consider că Parlamentul ar fi trebuit să fie mult mai insistent în a cere măsuri ferme. UE are o responsabilitate deosebită nu numai în a asigura un pescuit durabil, ci şi în a proteja pescarii europeni, supuşi unor reguli stricte şi costisitoare. Pescarii europeni sunt grav defavorizaţi în cazul competiţiei neloiale a pescarilor din statele care refuză sistematic să respecte orice regulă.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A gestão responsável e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos devem ser imperativos da UE e de todos os Estados-Membros. Neste contexto, a proteção e conservação das unidades populacionais assume um papel crucial. Em particular, a UE tem uma responsabilidade especial na salvaguarda da gestão partilhada de populações piscícolas transzonais e altamente migratórias. Por este motivo, a UE necessita dispor de meios eficazes para agir contra os Estados que não cooperem na adoção e aplicação das medidas de gestão acordadas para desincentivar as actividades pesqueiras irresponsáveis e não sustentáveis. Por concordar com os motivos expostos, votei favoravelmente este relatório sobre a adoção de medidas em relação aos países que permitem uma pesca não sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando le ripetute violazioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, nonché le azioni unilaterali intraprese in spregio dei requisiti di cooperazione imposti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) agli Stati costieri per la gestione responsabile degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, si rende necessaria la creazione di un appropriato strumento giuridico che consenta all'UE di rispondere alla mancanza di cooperazione di cui gli Stati interessati hanno dato prova. Sottolineando la responsabilità dell'UE nel garantire un'attività di pesca sostenibile e il rispetto degli obblighi derivanti dalla gestione comune degli stock ittici transzonali e migratori e, dunque, l'importanza di fornirle i mezzi che le consentano di adottare misure efficaci nei confronti degli Stati che non sono disposti ad assumersi una tale responsabilità, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), par écrit. – En tant que rapporteur pour avis de la commission du développement sur le rapport de M. Gallagher, il me paraissait important de rappeler que la Commission européenne doit tenir compte, lorsqu’elle souhaite sanctionner un pays qui pratique une pêche non durable, du niveau de développement de celui-ci. En effet, au nom du principe de la cohérence des politiques avec les objectifs du développement, il est crucial, selon moi, que les mesures adoptées en matière de pêche ne remettent pas en cause les plans et stratégies de développement mis en place par l’Union européenne dans ces pays. Le projet de rapport de M. Gallagher reprend cette idée importante pour notre commission du développement en prévoyant que les mesures ne doivent pas être injustifiées, ni même discriminatoires. J’invite donc la Commission européenne, quand elle adoptera de telles mesures, à respecter ce principe de cohérence des politiques avec les objectifs du développement et que le niveau de développement et la vulnérabilité des pays soient dûment pris en compte.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la sessione plenaria di Strasburgo, si è votata la relazione dell'on. Gallagher.

Il regolamento adottato permette l'utilizzo di sanzioni commerciali nei confronti dei paesi terzi che consentono una pesca non sostenibile e dei prodotti ittici provenienti da stock d'interesse comune. Queste misure dovrebbero scoraggiare l'eccessivo sfruttamento di talune specie di pesci nel nord Atlantico.

Anche se la normativa può essere applicata contro i paesi terzi, la situazione nel nord Atlantico è anche nostro interesse. L'Islanda ha unilateralmente aumentato la sua cattura di sgombri da 363 tonnellate nel 2005, a 147 000 nel 2012. La quota delle Isole Faroe per gli sgombri è salita da 27 830 tonnellate nel 2009 a 149 000 tonnellate nel 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The EU, on the one hand, and Iceland and the Faroes, on the other, have been waging a (mostly) diplomatic war over quotas for mackerel in the North Atlantic.

Following changes in the migration route of mackerel, first Iceland and then the Faroes have asserted that the stock comes into their waters and so are claiming a quota. The EU, the largest fisher of the stock, is willing in principle to agree to this, but negotiations have stalled for several years over the actual amount. As a result, mackerel is being severely over-fished because the EU and Norway maintain their historical quotas and Iceland and the Faroes have declared large unilateral quotas. Total catches thus far exceed the scientific advice.

The EU’s room for manoeuvre is limited, especially since most of the Commission and the CSL do not consider fish important enough to derail the accession negotiations with Iceland. Virtually all it can do is to prohibit landings of mackerel by Iceland-flagged vessels in EU ports, but that amounts to almost nothing, as alternative ways into the EU are easily available.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo documento perché ritengo necessario che la Commissione europea abbia maggiori poteri per vietare le importazioni di pesce nell'UE proveniente da stock ittici eccessivamente sfruttati.

Attraverso le nuove norme sarà possibile scoraggiare il sovrasfruttamento di pesci come lo sgombro, a danno soprattutto dell'Islanda e delle Isole Faroe. Ora sarà necessario portare avanti una riforma globale della politica della pesca che sia in grado di renderla più sostenibile a livello ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Questa relazione è finalmente una risposta a quei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo e non solo e che continuano a violare gli accordi sugli stock ittici e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

È impensabile continuare a vessare i pescatori europei con norme e limitazioni che da una parte riducono il reddito, dall'altra obbligano gli Stati membri a finanziare le flotte danneggiate quando altri paesi a noi vicini, non rispettando le regole, pescano in modo non sostenibile.

Quindi il fatto di vietare l'importazione del pescato dai paesi terzi che si comportano in modo non corretto tutela i nostri pescatori e disincentiva i trasgressori.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κυρίου Gallagher καθώς προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ για την εφαρμογή των συμφωνημένων μέτρων διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων εις τρόπον ώστε να δημιουργηθούν αντικίνητρα για τη μη βιώσιμη αλιεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté totalement en faveur de ce texte. Il est important que l'Union se dote d'un instrument juridique approprié lui permettant de réagir au manque de coopération des États qui s'obstinent à violer les règles de quotas, par exemple, et mettent ainsi en péril notre avenir. Des sanctions hautement dissuasives doivent également être prévues contre les contrevenants.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia deve ter um instrumento jurídico adequado que lhe permita reagir aos comportamentos dos Estados que não cooperem com as normas da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e do Acordo das Nações Unidas sobre as Unidades Populacionais de Peixes, bem como com os requisitos impostos pelas Organizações Regionais de Gestão das Pescas para a gestão responsável de unidades populacionais de peixes. A União Europeia tem uma responsabilidade especial na salvaguarda da sustentabilidade do setor e na observância da gestão partilhada das populações de peixes transzonais e altamente migratórias e deve, por isso, ser dotada de meios eficazes para agir. Tais medidas devem aplicar-se a todas as importações de peixe e produtos da pesca da totalidade das espécies originárias de países que pactuam com a existência de uma atividade pesqueira não sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les mesures prises à des fins de conservation des stocks halieutiques relatives aux pays autorisant une pêche non durable. Le contenu de ce rapport est crucial, car il vise notamment à assurer une concurrence loyale entre pêcheurs européens et pays tiers. Face à une législation européenne ambitieuse pour préserver la ressource halieutique, il est impératif de nous assurer que notre activité de pêche ne devienne pas une activité délocalisable à moindre coûts environnementaux. On évoque donc dans ce rapport la possibilité de limiter l'importation des produits de la pêche provenant des pays autorisant une pêche non durable, de limiter la fourniture de services portuaires pour les navires battant pavillon de ceux-ci, ou bien d'empêcher les navires de pêche de l'Union d'exploiter les stocks d'intérêt commun sous la responsabilité du pays autorisant une pêche non durable. Je note cependant avec regret que ce rapport est entièrement au conditionnel, j'espère donc que la Commission européenne fera prochainement une proposition juridiquement contraignante en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul privind măsurile aplicabile ţărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de peşte. Prezentul regulament stabileşte un cadru pentru adoptarea anumitor măsuri cu privire la activităţile şi politicile legate de pescuit ale ţărilor terţe, pentru a asigura conservarea pe termen lung a stocurilor de interes comun pentru Uniune şi ţările terţe respective. Măsurile aplicabile ţărilor care permit pescuitul nedurabil trebuie să fie proporţionale cu obiectivele urmărite şi compatibile cu obligaţiile impuse de acordurile internaţionale la care Uniunea este parte şi cu orice alte norme relevante ale dreptului internaţional.

Consider necesară impunerea unor restricţii cantitative la importurile de peşte din orice specie asociată şi de produse pescăreşti obţinute din sau care conţin astfel de peşte, atunci când acesta este capturat în cadrul unor activităţi de pescuit care vizează stocul de interes comun, sub controlul ţărilor care permit pescuitul nedurabil. Pentru a se asigura că măsurile respectă mediul şi sunt durabile, eficiente, proporţionale şi compatibile cu normele internaţionale, Comisia trebuie să evalueze efectele comerciale, de mediu, economice şi sociale ale acestor măsuri atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, precum şi sarcina administrativă asociată punerii în aplicare a acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I have voted in favour of this important resolution, which will allow the Commission to take action against countries who fail to cooperate with the EU in its pursuit of preserving sustainable fish stocks. This is a particular necessity in light of the current dispute over the overfishing of mackerel in the North East Atlantic, and will empower the EU to ban imports of fish originating from stocks it considers to have been fished in an unsustainable manner. At a time when many species are under threat, it is imperative that we take this opportunity to work towards the common goal of preserving fish stocks for the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − In the past repeated infringements of the UN Convention on the Law of the Sea and the UN Fish Stocks Agreement took place. The European Union is responsible for ensuring sustainable fishing, and therefore an appropriate legal rule is needed to give the EU the ability to react to uncooperative behaviour by States.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − This is an important piece of legislation as it will allow the EU to impose sanctions on countries that fish unsustainably on fish stocks that are important to the EU. The EU will now be able to prohibit imports of fish that it considers to have been fished unsustainably by the exporting country. Certain states have so far been unwilling to enact internationally agreed measures to preserve fish stocks but, as a major market for fish products, the EU is well placed to challenge them. This legislation will enable us to do that.

 
  
  

Έκθεση Struan Stevenson (A7-0217/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que a PCP reformada deve reforçar as Organizações de Produtores de modo a desempenharem um papel mais significativo na gestão corrente das pescas no âmbito dum sistema mais regionalizado, bem como deve ser incentivada a criação de Organizações de Produtores transnacionais com vista à criação de condições de igualdade para todos os envolvidos no setor da pesca. A OCM futura tem também de contribuir de forma positiva para um desenvolvimento dinâmico do setor da aquicultura da UE para melhor responder ao aumento da procura de peixe num contexto de diminuição das populações de peixes selvagens. A utilização da tecnologia moderna para melhorar a inteligência de mercado deve ser promovida no quadro do futuro Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos. O mecanismo de intervenção no mercado da UE proposto está limitado a um único sistema de armazenagem. Contudo, qualquer sistema que interfira com o mercado livre deve ser tratado com muito cuidado e deve ser aplicado numa base de cooperação envolvendo todas as OP e permitindo a maior flexibilidade possível, sempre protegendo os interesses das regiões marinhas e insulares fortemente dependentes da pesca, nomeadamente as Regiões Ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − Whilst there are certainly some positive aspects to this report, I have abstained on the final vote. The CFP must have small fishing industries at its heart and not become a tool of big business. Whilst addressing some important concerns, such as that of discards, I believe that there should be more of an emphasis on small communities and ensuring the future of the sector and coastal communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), in writing. − I voted against this proposal and legislative resolution because I believe the common fisheries policy cannot be reformed, least of all by its authors (the Commission). It has caused such damage to the industry and to fish that it is irreformable. I believe that power on this policy, as on others, should be returned to the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo. Atsižvelgiant į Bendros žuvininkystės politikos reformos tikslus bei siekiant skatinti tvarią gamybinę veiklą organizacijos įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti. Pritariu siūlymams labiau įtraukti gamintojų organizacijas į žuvininkystės valdymą, stiprinti jų ekonominį gyvybingumą, skatinti kurti tarptautines gamintojų organizacijas. Kitas labai svarbus šio pranešimo klausimas yra susijęs su žuvininkystės produktų ženklinimu. Labai svarbu užtikrinti ir didinti vartotojų informuotumą apie žuvininkystės produktus. Vartojai privalo gauti išsamesnę informaciją apie perkamą žuvininkystės produktą, todėl turėtų būti nurodoma krovinio iškrovimo data, o tausiai sužvejotiems produktams turėtų būti suteiktas ES ekologinis ženklas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Organizarea comună a pieţei produselor piscicole şi de acvacultură presupune şi stabilirea unui preţ de orientare înaintea fiecărui sezon de pescuit, întemeiat pe media preţurilor de pe pieţele cu ridicata şi din porturile reprezentative în cursul ultimelor trei sezoane şi orientat în funcţie de tendinţele producţiei şi ale cererii, precum şi de necesităţile stabilizării pieţei, susţinerii veniturilor producătorilor şi apărării intereselor consumatorilor.

Un al doilea preţ comunitar, cel de retragere de pe piaţă a produselor ce nu pot fi vândute peste sau cel puţin la nivelul lui, este stabilit în funcţie de calitatea peştelui, dar el trebuie să reprezinte între 90% şi 70% din preţul de orientare. În interiorul acestei benzi, organizaţiile producătorilor pot ele însele stabili preţuri de retragere sub care nu vor vinde produsele furnizate de membrii lor, caz în care cantităţile excedentare vor fi retrase de pe piaţă, iar producătorilor le este plătită o indemnizaţie, acordată din fondul de intervenţie constituit de către ele din cotizaţiile producătorilor, stabilite în funcţie de cantităţile deduse de fiecare spre vânzare.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mardi 11 septembre 2012, j'ai voté en faveur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Cette proposition est de bon augure : il est en effet important de consolider le rôle des organisations de producteurs dans la gestion de la production et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture et de les impliquer au maximum dans la régulation économique de leur secteur d'activité. Par ailleurs, je soutiens la volonté d'afficher un étiquetage plus complet à destination du consommateur: la date de capture ou de production sera dorénavant mentionnée.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, Derek Roland Clark and William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − UKIP abstained on the final vote of this report. Although there are elements to CFP reform which will give a small bit of relief to the fishing industry – and any changes to the current disastrous CFP rules is a step forward for the industry which the EU itself has destroyed – the only way we can save our stocks and fishing industry is to scrap the CFP altogether and repatriate it back to national governments accountable by the ballot box. The EU has no democratic mandate to create law in the UK and we cannot legitimise the process. UKIP did support amendments which decentralised power back to Member States and those which would cut red tape and costs to our fishing industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar fundamental o reforço e internacionalização das organizações de produtores (OP) que contrabalançam o poder dos retalhistas e são eficazes em assegurar preços realistas para as capturas desembarcadas pelos seus membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − La relazione rappresenta uno dei cardini della riforma della PCP, aumentandone la competitività, in particolare dei produttori e, tuttavia, essa presenta aspetti di primaria importanza anche per la salute e per la fiducia dei consumatori nel settore. Sotto questo aspetto, l'interesse dei consumatori e il soddisfacimento delle loro esigenze di chiarezza e di trasparenza devono diventare il faro delle nostre politiche comuni, perché possono rappresentare uno strumento di stimolo all'acquisto, tanto più in un momento di crollo delle vendite, quando, come dimostrano tutti gli indicatori, si tende a privilegiare un acquisto consapevole e informato, inteso come sinonimo di acquisto di qualità. Per questo siamo fortemente convinti della necessità di inserire sulla confezione del prodotto non la data di sbarco del peschereccio, ma la data di effettiva cattura del pescato. Viceversa, la data di sbarco, sostenuta dalle forze moderate e conservatrici, rappresenta, oltre che un'informazione fuorviante per il consumatore, anche un'indebita intromissione a vantaggio delle grandi flottiglie - capaci di restare in mare più giorni - rispetto alle piccole imbarcazioni che restano in mare solo poche ore. Ancora una volta, ci saremmo aspettati un comportamento più razionale da parte delle forze moderate, che sono parse piegarsi agli interessi dei grandi gruppi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Em primeiro lugar, gostaria de salientar a importância deste Relatório de Iniciativa, como espelho da opinião do Parlamento Europeu (PE) sobre a Reforma da Política Comum das Pescas (PCP) atualmente em curso. De facto, apenas em novembro próximo (previsivelmente) será votado em sede de Comissão o Regulamento do PE e do Conselho sobre a reforma da PCP. Contudo, este método que consubstancia a apresentação de "Relatórios prévios", embora mais trabalhoso e potencialmente mais demorado, parece-me bastante eficaz na Europa "pós-Lisboa", onde a busca de consensos intra e interinstitucionais se tornou preponderante para que os documentos legislativos produzidos possam efetivamente ver a "luz do dia" num prazo razoável. Dito isto, gostaria de congratular o Relator pelo excelente trabalho efetuado e desejar à colega Ulrike Rodust (relatora do regulamento conjunto) as melhores venturas para o complexo trabalho que tem em mãos. Como nota pessoal relativamente a esta reforma, e embora não faça parte da Comissão das Pescas, gostaria apenas de destacar: a absoluta importância da busca do objetivo "equilíbrio entre as três dimensões da PCP" – social, ambiental e económica; a manutenção dos apoios à renovação da frota e a busca de um modelo mais regionalizado para a gestão da PCP.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório sobre "Organização comum de mercados no setor dos produtos da pesca e da aquicultura", por considerar importante que a futura OCM, no quadro de uma Política Comum das Pescas, contribua de forma positiva para um desenvolvimento dinâmico do setor da aquicultura da UE. Consequentemente, haverá uma melhor resposta da OCM ao aumento da procura de peixe num contexto de diminuição de peixe selvagem. Por último, é fundamental que sejam mantidas as condições equitativas entre os produtos da pesca da UE e os produtos importados de países fora da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Para a União Europeia e, sobretudo, para um país como Portugal, com vocação marítima e pesqueira, com uma forte indústria pesqueira e conserveira, é fundamental manter a pesca como uma atividade económica viável e sustentável. Portugal precisa da pesca e, como tal, precisa que o mar mantenha a sua capacidade de nos dar peixe e que as espécies mantenham intactas as suas capacidades de reprodução. Por isso mesmo, parece-me claro que deve existir um instrumento jurídico adequado para evitar comportamentos que terão como efeito um considerável esgotamento das populações de peixes, com perdas assinaláveis para a atividade da pesca na União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O cidadão europeu, fruto da sua consciencialização ambiental, é um consumidor exigente e conhecedor dos seus direitos. Por isso, é imprescindível que a União Europeia, também neste setor, adote medidas que vão de encontro às suas normas de comercialização. O relatório em apreço, elaborado por Struan Stevenson, analisa a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define a organização comum do mercado no setor dos produtos da pesca e da aquicultura. Em primeiro lugar, deve ser conferida uma atenção muito especial à informação que é prestada ao consumidor através de uma rotulagem clara, simples mas esclarecedora. O cidadão deve saber a origem do produto, data de captura, descongelamento, conhecer as cadeias de fornecimento e que a sua captura respeita as práticas sustentáveis de pesca; em segundo lugar, devem ser apoiadas as organizações de pescadores e premiadas as práticas sustentáveis de pesca; além disso, é necessário promover uma gestão sustentável dos recursos haliêuticos evitando a captura de espécies ainda jovens e a sua consequente devolução ao meio marinho. Por último, mas não menos importante, deve ser assegurado um rendimento justo aos pescadores, os quais devem ser apoiados na estabilização dos estoques com um elevado grau de previsibilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A atual OCM da pesca está longe de garantir a estabilidade dos mercados dos produtos da pesca e rendimentos justos aos produtores. Neste contexto, exigia-se uma reforma profunda e ambiciosa da OCM, que reforçasse os instrumentos públicos de intervenção e regulação dos mercados, tendo em vista garantir o rendimento do setor, a estabilidade dos mercados, a melhoria da comercialização dos produtos da pesca e o aumento do seu valor acrescentado, com uma elevação dos preços de primeira venda do pescado. Este relatório aponta para um enfraquecimento da actual OCM, desmantelando alguns dos (poucos) instrumentos de regulação ainda existentes. O objetivo é uma crescente liberalização e “orientação para o mercado”. No atual contexto do setor, este caminho revelar-se-á desastroso para inúmeros segmentos da frota, em especial para os segmentos da pesca de pequena escala. Lamentamos a rejeição de muitas das propostas que apresentámos, como sejam: • Adoção de medidas que aumentem o preço de primeira venda do pescado, tais como a instauração de margens máximas de intermediação ao longo da cadeia de valor do setor; • Instituição de uma "Opção Gestão", que possibilite aos Estados-Membros manter o poder de tomada de decisões essenciais (agora acometidas às organizações de produtores) ao nível da respectiva administração. Obviamente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − This report forms part of the EU’s legislative proposals to reform its common fisheries policy. By encouraging greater decentralisation of fisheries policy, through its regionalisation proposals, this report shall bring an end to Brussels’ flawed micromanagement of our fish stocks. This report specifically looks at the role of producer organisations and their ability to counteract the power of big retailers, whose monopoly has helped to contribute to the over-fishing of our stocks. By empowering producer organisations, we will encourage sustainable practices. Producer organisations will also be encouraged to promote an end to fish discards through using selective gear, and any financial reward for landing fish caught over-quota will be kept at a level that disincentivises a new market for by-catch. Furthermore, new labelling measures will help consumers to be better informed, allowing them to vote with their feet when it comes to sustainable fishing. This report is therefore to be strongly welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen était appelé à se prononcer, mercredi 12 septembre, sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture dont la réforme est en cours. La politique européenne de la pêche est un enjeu important pour la France tant elle est sensible aux aléas qui touchent les pêcheurs français. Au Parlement européen, les députés de l'UMP ont dû batailler avec des députés d'autres nationalités, parfois même avec des membres de leur propre groupe politique, qui ont une vision de la pêche bien différente de la leur. Mais la position adoptée par le Parlement est à la hauteur de nos attentes. Le Parlement demande l'introduction d'un écolabel européen public et unique des produits de la pêche et de l'aquaculture d'ici 2015 qui pourra permettre aux consommateurs d'être mieux informés sur ce qu'ils consomment. Ainsi, les consommateurs devront disposer d'indications sur la zone de capture, l'appellation commerciale du produit, la date de débarquement, la mention "décongelé" si le produit est vendu parmi les produits frais. Par ailleurs, le Parlement recommande de renforcer le rôle des organisations de producteurs afin qu'ils contribuent à la stabilité du marché et à la régulation des prix.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo. Kadangi bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimas ateityje taip pat turi daryti teigiamą poveikį dinamiškam ES žemės ūkio sektoriaus vystymuisi, kad senkant natūralioje aplinkoje gyvenančių žuvų ištekliams būtų galima geriau patenkinti Europoje didėjančią žuvies paklausą. Akvakultūros produktų gamintojų organizacijos taip pat turėtų turėti galimybę naudotis priemonių, kuriomis būtų galima įgyvendinti skatinimo ir ryšių veiksmus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis ir užtikrinti pridėtinę vertę jų nariams, rinkiniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de mon collègue Struan Stevenson a été adopté à une large majorité: 620 voix pour, 27 contre et 27 abstentions. L'OCM (Organisation commune des marchés) est la première composante de la politique commune de la pêche. Les dispositions de ce rapport visent notamment à renforcer le rôle des organisations de producteurs et à assouplir les règles de commercialisation pour les produits frais.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report since, among other things, it helps clarify the necessary information that must be given to the consumer on fisheries products, introduces the requirement for the Commission to develop an EU wide eco-label for sustainable fishery products and creates a new regional advisory council for the outermost regions. I support efforts to reward sustainable fishing practices with an EU eco-label. For this reason, the Commission should establish minimum rules for eco-labelling and possibly introduce its own eco-label, to make it more recognisable and acceptable to the sector and to the public. It is important for consumers to be able to make an informed choice and they should be clear about which fisheries products have been frozen and defrosted, particularly with regard to ‘fresh fish’ products.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione dell’on. Stevenson perché sono fermamente convinto dell’utilità competitiva della maggiore efficienza sui mercati delle organizzazioni comuni e di produttori nel settore ittico e dell’acquacoltura. Gli obiettivi della Politica Comune della Pesca vanno verso una maggiore tutela dell’ambiente attraverso un'efficace regolamentazione in tal senso. Tuttavia, così come rilevato dalla relazione, occorre anche tenere in forte considerazione gli operatori del settore, e le conseguenze sulla loro attività, in modo da evitare, quindi, che le nuove normative ne soffochino l’imprenditorialità e la capacità di rendersi competitivi sul mercato. Inoltre, sono d’accordo con l’iniziativa che prevede una maggiore concertazione tra organizzazioni di produttori transnazionali con caratteristiche commerciali ed esigenze comuni. E’ in questa direzione, tenendo però anche conto delle peculiarità delle specifiche zone di pesca, che si deve lavorare anche nella stesura della PCP.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − În elaborarea viitoarei organizări comune a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură consider că principalul rol trebuie să îl aibă organizaţiile de producători, deoarece aceştia sunt principalii responsabili pentru aplicarea corespunzătoare a politicii comune în domeniul pescuitului şi pentru organizarea comună a pieţelor. Astfel, recomand Comisiei să ia măsuri ca aceste organizaţii să aibă obiective bine stabilite şi să desfăşoare numai activităţi de pescuit şi de acvacultură sustenabile.

În plus, trebuie să ne asigurăm că organizaţiile de producători vor ţine seama de condiţiile impuse de către UE în sectorul pescuitului şi acvaculturii, o atenţie specială fiind acordată pescuitului la scară mică. Astfel vom contribui constructiv la dezvoltarea dinamică a sectorului acvaculturii din UE şi vom face faţă creşterii cererii de peşte, pe fondul diminuării stocurilor de peşte la nivel mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which among other things states that sustainable fishing practices should be rewarded with an EU eco-label.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La pesca possiede un ruolo importantissimo nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. E’ la fonte del reddito dei pescatori in queste regioni, per cui occorre favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je suis d'accord avec la majeure partie de ce rapport. L'information des citoyens européens sur les poissons qu'ils consomment doit être améliorée afin de les guider vers des produits issus de la pêche durable et, si possible, locale. Réduire notre dette écologique en consommant moins de poissons importés est nécessaire, tout comme il est nécessaire d'élever la qualité des produits de la pêche mis sur le marché et de promouvoir l'emploi dans le secteur de le pêche en Europe. Je dénonce cependant l'ambigüité du texte quant à son soutien ou non au système de concessions de pêche transférables (CPT). Je m'abstiens donc, par méfiance.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Organizarea comună a pieţelor este prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului, dar şi una dintre cele mai importante. Salut adoptarea acestui raport, care este primul element din pachetul mai larg de reformă a pescuitului european. În întreaga Uniune, cetăţenii care trăiesc din pescuit şi din prelucrarea peştelui aşteaptă ca această reformă să aducă modificări de substanţă, care să aducă un plus de calitate în viaţa lor şi un plus de calitate a produselor care ajung pe mesele consumatorilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Organização Comum de Mercado (OCM) é uma componente fundamental da Política Comum das Pescas (PCP). No presente relatório, foi dado particular destaque ao papel futuro e objetivos das organizações de produtores, as quais devem desempenhar um papel mais significativo na gestão das pescas, pelo que necessitam de ferramentas que lhes permitam regular a atividade dos seus membros de forma mais eficiente. A rotulagem é outra questão fundamental no presente relatório, com o argumento de que o consumidor tem o direito de ter informações melhores e mais claras sobre os produtos da pesca que adquire, nomeadamente sobre as datas de captura e de desembarque. Votei favoravelmente este relatório, mas discordei com a inclusão da data de captura do pescado. Com efeito, considero que mais importante que a data de captura é a adequada conservação do pescado e a manutenção da sua qualidade, tanto a bordo como após o desembarque.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Dal 1970 l'organizzazione comune dei mercati (OCM) è il primo componente della politica comune della pesca (PCP). Nel quadro di una vera riforma della PCP, è auspicabile un ruolo più significativo delle organizzazioni di produttori nella gestione quotidiana delle attività del settore della pesca nel quadro di un sistema maggiormente regionalizzato; è necessario promuovere l'uso della tecnologia moderna per migliorare la conoscenza dei mercati, nel quadro del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; è importante garantire ai consumatori il diritto a informazioni migliori e comprensibili riguardanti i prodotti della pesca che acquistano, tramite un'adeguata etichettatura. Con tali obiettivi e sottolineando l'importanza di premiare pratiche di pesca sostenibili con un marchio di qualità ecologica UE, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This is the first of three legislative reports on the reform of the CFP, dealing with the market in fisheries and aquaculture products. The other two are the basic regulations governing the CFP and the EMFF (subsidies). A Common Market Organisation (CMO) for fisheries and aquaculture products has been in place since 1970. It is one of the pillars of the CFP. Its legal basis is Regulation 104/2000, adopted in 1999, which will be replaced by the current proposal. In its preparation, the COM has concluded that the market has not sufficiently contributed to sustainable production; many EU fisheries are not exploited in a sustainable way and there are few market mechanisms to discourage unsustainable practices and to provide market premiums for sustainable ones. Similarly, it has proved difficult or impossible to anticipate or manage market fluctuations. A very limited consumer label was introduced in 2000 and has been much expanded in the report (now to include better explanation of where the fish comes from - which body of water, the flag of the vessel, inside or outside the EU, etc. )- though we failed to get included the gear type used to catch the fish and an indication of whether the stock is overexploited or not.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D), por escrito. − He apoyado las medidas contra los países que autorizan la pesca no sostenible; también los primeros informes de reforma de la PPC que incluyen el nuevo Reglamento OCM de la pesca y la acuicultura.

Es la primera vez que el Parlamento Europeo participa como colegislador en el establecimiento de la nueva PPC. Comparto los objetivos de la reforma de la OCM: mejorar los incentivos de mercado para las prácticas de producción sostenibles, mejorar la posición en el mercado de la producción comunitaria, contribuir a que los productores den respuesta a cambios estructurales y fluctuaciones del mercado, consolidar el potencial de mercado de los productos UE y mejorar la gobernanza.

El informe final sobre la OCM recoge buena parte de mis enmiendas y contiene avances para la sostenibilidad de los recursos, la competitividad de la industria y la mejora de la información al consumidor. Lamento que no se haya apoyado que la pesca de litoral con mareas de 24 horas ponga en valor sus productos de primor mediante la indicación de la fecha de captura. La singularidad y el trato especial para la pesca y acuicultura de pequeña escala, incluyendo el marisqueo, así como el desarrollo de políticas de calidad de los productos, quedan recogidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. En tant que député en charge de la protection du consommateur, il me paraissait important d'insister sur l'aspect de l'étiquetage. Les consommateurs ont le droit de disposer d'informations de meilleure qualité et intelligibles sur les produits de la pêche qu'ils achètent en vue de faire des choix en connaissance de cause. Néanmoins, les produits congelés visés devraient être dispensés de cette disposition, car ils portent déjà la mention de la date de congélation (ou de la date de première congélation) ainsi que la mention "à consommer de préférence avant le..." pour éviter le matraquage de dates qui serait déroutant pour le consommateur. Les étiquettes devraient également comporter des informations sur des zones de pêche facilement identifiables auxquelles le consommateur pourrait se référer, contrairement aux zones d'étiquetage actuellement utilisées. Les espèces de poissons devraient également être identifiées grâce à des noms familiers au niveau local sur toutes les étiquettes. Les consommateurs devraient pouvoir savoir avec certitude quels produits de la pêche ont été congelés puis décongelés, en particulier dans le cas des produits de la pêche dits "frais".

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. No âmbito da reforma da Organização Comum dos Mercados dos produtos da pesca e da aquicultura, é dado um destaque especial ao papel futuro e aos objetivos das organizações de produtores. As organizações de produtores devem desempenhar um papel mais significativo na gestão corrente das pescas, no âmbito de um sistema mais regionalizado e a sua internacionalização ou a criação de associações transnacionais deve ser incentivada. A futura Organização Comum dos Mercados tem também de contribuir de forma positiva para um desenvolvimento dinâmico do setor da aquicultura da UE para melhor responder ao aumento da procura de peixe num contexto de diminuição das populações de peixes selvagens, e a utilização da tecnologia deve ser promovida no quadro do futuro Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos. Por estas razões, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l'Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, même s'il aurait été plus pertinent de le soumettre au vote après adoption du règlement de base de la réforme de la PCP. Les avancées obtenues grâce au vote sont inégales. Point négatif: ce rapport prévoit un marché des captures accessoires débarquées, débarquement qui n'a cependant pas encore été acté dans le Règlement de base. Il est néanmoins nécessaire d'avoir un cadre juridique à disposition, ne préemptant cependant pas des moyens qui seront mis en œuvre pour limiter, voire éliminer, les captures accessoires. J'étais, à l'inverse, très favorable au fait que le Parlement européen reconnaisse la nécessité de pérenniser le financement européen du mécanisme de stockage et acte la création d'un écolabel. Les organisations de producteurs se voient également donner plus de pouvoir et de reconnaissance, elles pourront notamment devenir transnationales. Enfin, le rapport soutient le développement de l'aquaculture, développement auquel je suis favorable à condition que nous rappelions que cette activité est complémentaire à la pêche et doit être encadrée par des normes environnementales strictes, sans favoriser la création d'un marché de farine de poisson.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia referitoare la propunerea de regulament privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură. Regulamentul urmăreşte ca organizarea comună a pieţelor să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului şi, în special, la asigurarea unor stimulente de piaţă în sprijinul unor practici de producţie mai sustenabile, la ameliorarea poziţiei pe piaţă a produselor din Uniune, la elaborarea de strategii de producţie în vederea adaptării acesteia la schimbările structurale şi la fluctuaţiile pe termen scurt ale pieţelor, precum şi la consolidarea potenţialului comercial al produselor Uniunii.

Organizarea comună a pieţelor este ghidată de principiile bunei guvernanţe, obţinute pe baza unei definiţii clare a responsabilităţilor la nivelul Uniunii şi la nivel naţional, regional şi local, a unei perspective pe termen lung, a unei participări ample a operatorilor, a responsabilităţii statului de pavilion, precum şi pe baza unei coerenţe cu politica maritimă integrată, cu politica comercială şi cu celelalte politici ale Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση και την πρόταση κανονισμού, γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της αντιλαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η παραπέρα καπιταλιστική αναδιάρθρωση του κλάδου της αλιείας με την καταστροφή των μικρών ψαράδων - που σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη συντελεστεί με την ισχύουσα ΚΑλΠ - και την ενίσχυση των μεγάλων αλιευτικών στόλων και των μονοπωλιακών επιχειρήσεων στις υδατοκαλλιέργειες. Η πρόταση για την αναδιάρθρωση της κοινή αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχει ως σκοπό τη παραπέρα ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο. Οι "Οργανισμοί Παραγωγών" - για τους οποίους προβλέπονται διάφορα μέσα χρηματοδότησης από την ΕΕ - θα μεγεθύνουν τους μονοπωλιακούς ομίλους και θα σημάνουν την οριστική καταστροφή των φτωχών και μεσαίων ψαράδων. Καθιερώνει τις άδειες αλιευμάτων μεταβιβάσιμες που θα τις διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Παραγωγών και οι οποίες θα μεγεθύνουν τους μονοπωλιακούς ομίλους και θα σημάνουν την οριστική καταστροφή των φτωχών και μεσαίων ψαράδων, αφού τα μονοπώλια στο χώρο θα συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό αδειών. Η προτεινόμενη απαγόρευση της απόρριψης στη θάλασσα των μη επιθυμητών αλιευμάτων θα ευνοήσει την μονοπωλιακή συγκέντρωση στο κλάδο, καθώς μόνο τα μονοπώλια διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή επεξεργασίας, ενώ οι φτωχομεσαίοι ψαράδες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οδηγούνται στην εξαφάνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce rapport qui concilie les enjeux du secteur: qualité des produits pour les consommateurs, durabilité et viabilité économique des activités de pêche. À ce titre, le rôle des organisations de producteurs doit être renforcé, pour faire contrepoids à la puissance des détaillants, assurer la fixation de prix raisonnables pour le consommateur et justes pour les pêcheurs, et gérer les quotas de pêche. Certes, le secteur doit rester concurrentiel, mais pas à n'importe quel prix: personne ne veut assister à la disparition de notre pêche artisanale, menacée par les activités intensives, le changement climatique et les crispations du marché. La pêche est profondément ancrée dans notre culture et notre patrimoine, et je refuse de transiger sur la protection de notre modèle de pêche et d'aquaculture. Par ce vote, notre Assemblée a établi un cadre optimal pour protéger nos pêcheurs et gérer durablement les stocks, au moyen d'une approche équilibrée qui s'adapte aux spécificités des zones de pêche. J'ai par ailleurs soutenu la grande innovation de ce rapport: la création d'un écolabel européen, qui garantira la préservation des stocks halieutiques et le respect des exigences de traçabilité des produits du bateau à l'assiette.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I have voted in favour of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products. In doing so, I continue my efforts to focus on the future role and objectives of producer organisations (POs). Introduced as a counter-balance to the power of retailers, POs have been effective in ensuring realistic prices for the catches landed by their members; however I firmly believe they must be given the correct tools to enable themselves to regulate the activity of their members more effectively. Therefore POs should play a more meaningful role in the day-to-day management of fisheries under a more regionalised system. The strengthening and economic viability of existing POs is equally important. Moreover, criteria must be clearly defined on the minimum number of members and criteria for the formal recognition of POs need to be increased to encourage them to be big enough to be relevant on the market.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − This legislation is part of the reform of the Common Fisheries Policy and will help boost the competitiveness of the industry, reduce the level of discards and introduce ‘eco-labelling’, so that consumers have more information on the sustainability of their fish. I also voted in favour of an amendment that would have given consumers more information on the fish they are buying, including the date it was caught, rather than just when it was landed. Under current rules, fish can be kept on ice on a fishing boat for several days before being landed, but be labelled with the same date as those caught and landed the same day. Research shows this is something that UK consumers want, and would have allowed them to tell how fresh their fish really is, as well as support smaller-scale fishing boats.

 
  
  

Έκθεση Elmar Brok (A7-0252/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta apresentada neste relatório, considerando ser importante reconhecer as especificidades do desenvolvimento e da execução dos diferentes componentes da ação externa da União, nomeadamente da PESC (e da sua PCSD), mas também da Política de Vizinhança, da Política de Desenvolvimento e do Comércio Internacional. Esta abordagem global é essencial para construir uma abordagem estratégica e coerente para prosseguir com a política externa da União. O Relatório do Conselho de 2010 inclui passos importantes na direção do mapeamento das prioridades em matéria de política externa da União num quadro estratégico e prospetivo. Contudo, o relatório demonstra não estar à altura das ambições do Tratado de Lisboa em aspetos importantes, como, por exemplo, não dá um sentido das prioridades ou das orientações estratégicas da PESC. É minha opinião que, apesar de o presente relatório pretender ser ambicioso e politicamente estratégico, deve ser também realista e pragmático. Na verdade, o presente relatório deveria ser uma contribuição para a definição da política externa da UE e para o estabelecimento de objetivos de referência para monitorizar e avaliar o progresso realizado ao longo dos próximos anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. Tai svarbus dokumentas, kurio nuostatoms visiškai pritariu. Džiaugiuosi, kad jame atsirado vietos pažymėti ES ir Taivano santykius. Man tai labai svarbu, ypatingai šios dienos kontekste, kai Japonijos ir Kinijos užsitęsęs ginčas dėl salų grandinės pastaruoju metu ima peraugti į atvirą konfrontaciją. Reikia pabrėžti, kad Taivano buvimas ir jo taiki, nekonfrontacinė politika ne tik svarbi išsaugant stabilumą Rytų Kinijos jūros regione, bet ir apskritai Taivanas veikia kaip stabilizuojantis faktorius. ES sveikina gerus santykius su Taivanu, kurie turi būti ir toliau plėtojami. Šiame kontekste pritariu rezoliucijos nuostatai, kad būtina primygtinai raginti Komisiją ir Tarybą imtis konkrečių veiksmų siekiant toliau stiprinti ES ir Taivano ekonominius santykius ir palengvinti derybas dėl ES ir Taivano ekonominio bendradarbiavimo susitarimo. Be to, ES turi tvirtai remti tikslingą Taivano dalyvavimą atitinkamose tarptautinėse organizacijose ir veikloje, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją. Džiaugiuosi, kad Taivano piliečiams skirta ES bevizio režimo programa, kuri įsigaliojo 2011 m. sausio mėn., pasirodė esanti abipusiškai naudinga.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – To ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση γιατί προωθεί μια ακόμα πιο επιθετική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας και ζητά τον πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ. Η νέα θέση του «αρμοστή της ΕΕ για τα ανθρωπινά δικαιώματα» προορίζεται να δίνει κάλυψη στις επεμβάσεις της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία που θα χρηματοδοτεί με μυστικά κονδύλια «αντιφρονούντες» και κόμματα. Η έκθεση ζητά ακόμα πιο επιθετικό ρόλο της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία, το Κέρας της Αφρικής και την Υποσαχάρια Αφρική. Προβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, κοινά εξοπλιστικά προγράμματα (pooling and sharing), πλήρη στρατιωτικοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και βήματα στον τομέα της κοινής άμυνας. Παρέχει πλήρη υποστήριξη στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία, ζητώντας επιπλέον μέτρα στο όνομα του «δικαιώματος της προστασίας των αμάχων από τις σφαγές του καθεστώτος», όπως είχε κάνει και στον πόλεμο της Λιβύης. Tο νέο αυτό πρόσχημα ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων επιχειρείται να αναχθεί σε νέα «αρχή» του ΟΗΕ. Η έκθεση ζητά την πλήρη ευθυγράμμιση της ΕΕ με το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και αλλού, με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής του Σικάγο του 2012 και καλύπτει πλήρως τους Νατοϊκούς σχεδιασμούς για την λεγομένη αντιπυραυλική ασπίδα και τα πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl bendros ES užsienio ir saugumo politikos. ES užsienio ir saugumo politika, visų pirma, turi užtikrinti ES vertybių ir interesų apsaugą ir gynimą pasaulyje, taip pat prisidėti prie taikos, žmonių saugumo, solidarumo stiprinimo, konfliktų prevencijos, teisinės valstybės ir demokratijos skatinimo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, skurdo mažinimo ir kitų vertybių gynimo tarptautinėje arenoje. Lisabonos sutartimi ES įgijo naują Europos išorės veiksmų aspektą, todėl ES išorės politika privalo būti darni, nuosekli ir veiksminga bei grindžiama ilgalaikėmis strategijomis. Pritariu rezoliucijoje išsakytai kritikai, jog Tarybos metiniame pranešime dėl užsienio ir saugumo politikos nenustatyti aiškūs vidutinės ir ilgalaikės trukmės prioritetai ir jų nuoseklumą užtikrinančios priemonės. Manau, kad ES išorės politika turi remtis aiškiai nustatytais ir išmatuojamais kriterijais ir gairėmis, kurie leistų stebėti daromą pažangą bei užtikrintų nuoseklią ES politiką šioje srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla proposta di direttiva dell'on. McAvan in quanto concordo sulla necessità di aumentare i controlli in ambito di farmacovigilanza, nel tentativo di contrastare le pratiche delle aziende farmaceutiche che continuano a commercializzare prodotti dichiarati nocivi per la salute dei consumatori europei e, pertanto, banditi dal mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi naujo strateginio požiūrio formavimas yra didelis indėlis į Europos Sąjungos užsienio politiką. 2010 metų Tarybos pranešime nepakankamai dėmesio skiriama keliais svarbiais aspektais Lisabonos sutartyje nustatytiems tikslams. Kaip pavyzdį galima būtų paminėti BUSP prioritetų arba strateginių gairių neįprasminimą, klausimų, užtikrinančių, kad Sąjungos ištekliai atitiktų jos užsienio reikalų prioritetus, vengimą. Be kita ko, ES yra privalomai raginama siekti didesnės sąveikos, pagrįstos trejopais įgaliojimais ir EIVT parama.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Il collega accetti i miei complimenti per il coraggio e il rigore con cui ha inteso affrontare alcuni nodi che, trascinandosi irrisolti da tempo, possono indebolire non soltanto la PESC, ma in senso generale la posizione politica e la credibilità dell'Unione.

Forse con la crisi finanziaria è venuto davvero il tempo di sciogliere questi nodi, come mi pare il relatore abbia inteso fare muovendo da alcuni punti fermi, di metodo, per delineare un approccio alla politica estera dell'UE che sia globale, coerente e uniforme, improntato a una realistica valutazione di scenari, opzioni, risorse e risultati.

Nella definizione della politica estera dell'UE e dei relativi parametri di valutazione, il Parlamento riveste oggi un ruolo centrale come depositario di legittimità politica derivante dall'investitura da parte dei cittadini europei, ai quali risponde.

I recenti sviluppi della crisi hanno accelerato la maturazione della consapevolezza di un destino comune nella tenuta della moneta, dell'economia e delle stesse istituzioni. La politica estera non può che essere parte fondamentale di questo senso dell'essere Europa. Per questa ragione ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mardi 11 septembre 2012, j'ai voté en faveur du rapport sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune. Loin de n'être qu'une révision du rapport du Conseil, ce rapport de la commission AFET dénote toute l'importance d'une contribution du Parlement à la définition d'une nouvelle approche stratégique et prospective à l'égard de la politique étrangère de l'Union européenne. En ce sens, plusieurs priorités que je soutiens sont annoncées : l'ambition d'une meilleure coordination avec les partenaires dans le domaine de la gestion des crises civiles et militaires, la nécessité de mettre en œuvre des critères de contrôle et d'évaluation des progrès au fil des ans et la volonté de remédier à l'absence de leadership de l'Union en matière de politique étrangère en confiant à Catherine Ashton un rôle prépondérant dans l'ensemble des domaines de l'action extérieure de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque apoio a nova abordagem estratégica e prospetiva à Política Externa da União Europeia proposta no relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα «κατά» στην έκθεση Brok επειδή θεωρώ ότι προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ακολουθήσουν την κατεύθυνση της στρατιωτικοποίησης της εξωτερικής της πολιτικής, μέσω της ΚΕΠΠΑ, σε βάρος μιας φιλειρηνικής πολιτικής που θα στηρίζεται στη συνεργασία όλων των κρατών μελών της Ένωσης, αλλά και μη μελών, μακριά από επικίνδυνους εθνικούς ανταγωνισμούς και πολιτικο-στρατιωτικές επεμβάσεις. Ως μέλος της Ευρωομάδας της Αριστεράς εκφράζω τη σταθερή μου άποψη - σε αντίθεση με την παρούσα έκθεση - για τον πλήρη διαχωρισμό της Ένωσης από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, για τη διάλυση του Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου που δεν έχει καμιά δημοκρατική και ηθική νομιμοποίηση, για τον αφοπλισμό στην Ευρώπη και για την ανάγκη άμεσων δραστικών μειώσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα και τις στρατιωτικές δαπάνες, για το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η συνεχιζόμενη τάση των κυρίαρχων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ταυτίζουν την εξωτερική πολιτική με την στρατιωτική ισχύ και τη νατοϊκή στρατιωτική μηχανή με την προοπτική της Ένωσης όχι μόνο είναι αντίθετες στις διακηρυγμένες της αξίες αλλά παράλληλα εμποδίζουν κάθε προσπάθεια για μια Ευρώπη και έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης των κρατών και των λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La politique étrangère et de sécurité commune a encore du mal à trouver son chemin. L'Union européenne serait plus audible sur la scène internationale si elle parlait d'une seule voix. La Commission et les États membres doivent mieux coordonner leurs ressources diplomatiques et, si besoin, militaires. La politique étrangère européenne peut avoir un rôle important à jouer si les 27 arrivent à harmoniser leurs politiques étrangères nationales. En Syrie par exemple, l'Union européenne a toutes les cartes en main pour proposer, aux côtés d'autres acteurs comme la Turquie et la Ligue arabe, un scénario de sortie de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Derrière des acronymes barbares (SEAE, VP/HR, PESC, PESD) se cache la volonté de l'Union de s'approprier les relations internationales et les affaires étrangères. Le rapport annuel sur la politique étrangère présente une série de propositions utopiques sur le fond et sur la forme.

Dans ce domaine sensible, comme dans d'autres encore, la course à l'intégration européenne conduira au désastre.

Si certaines coopérations entre États européens sont bien entendu indispensables, nous ne pouvons accepter le transfert de compétences à la bureaucratie bruxelloise ni abandonner les Représentations nationales à Mme Ashton, en laissant au passage beaucoup d'argent et de crédibilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o Relatório anual do Conselho ao Parlamento Europeu sobre a Política Externa e de Segurança Comum, uma vez que contribui para definir uma nova abordagem estratégica e prospetiva da Política Externa da União Europeia. Considero que esta atitude representa um maior nível estratégico de ambição e um quadro essencial para o desenvolvimento de uma abordagem global, coerente e consistente da União relativamente à política externa.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater stöder inte uppmaningen till medlemsstaterna att öka det europeiska samarbetet på försvarsområdet och att utveckla ett permanent strukturerat samarbete på säkerhets- och försvarsområdet som kan leda till ett gemensamt försvar. Vi anser att betänkandet brister i att ta upp de förbehåll som finns emot detta. Vi anser också att det hade varit viktigt med en skrivning som även tar upp medlemsstaternas perspektiv i frågan och tar hänsyn till medlemsstaternas olika traditioner och ställningstaganden på utrikes-, säkerhets- och försvarsområdet. För oss är det viktigt att värna den svenska alliansfriheten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As exigências constantes da opinião minoritária apresentada ao relatório do colega Brok por deputados do grupo GUE constituem uma excelente lista de passos que a União Europeia não deve dar sob pena de se tornar não apenas irrelevante mas sobretudo vulnerável: separar-se da NATO, abandonar a componente militar e cortar nas despesas de defesa, encerrar todas as bases militares na Europa, desarmar-se totalmente e abdicar de intervir internacionalmente sempre que os principais instrumentos de direito internacional e os organismos internacionais mais relevantes assim o recomendarem. Felizmente que a maioria nesta câmara pensa de modo diferente, não abdica de procurar proteger os seus cidadãos e reconhece na parceria transatlântica que nos salvou do sovietismo a melhor garantia de segurança comum. Assim, a União não pode eximir-se de procurar assumir um papel mais liderante, constante e coerente a este nível. Fazê-lo implica pragmatismo e rigor mas também ambição.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A segurança a nível planetário é uma matéria que preocupa todos os cidadãos devidamente informados, sobretudo quando estão bem presentes na nossa memória, não só individual mas também coletiva, imagens como as do holocausto ou dos atentados do 11 de setembro, para só falar de dois casos. Mesmo quando nada faz adivinhar, eis que paira no ar a ameaça de mais um conflito entre nações: a disputa de uma ilha entre a China e o Japão. Esta situação faz com que atribuamos um papel fundamental à política externa e à segurança dos Europeus. Votei favoravelmente o relatório apresentado pelo deputado Elmar Brok sobre o Relatório Anual do Conselho ao Parlamento Europeu (PE) sobre a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) que acentua a necessidade da União Europeia (UE) falar a uma só voz nesta matéria, fomenta a colaboração da UE com os países da “Primavera Árabe”, promove o respeito pelos direitos do homem a troco de apoio financeiro, salienta a cooperação com os países a leste e vela por uma cooperação militar e económica chamando a atenção para o facto de que, hoje, as guerras não se vencem com "tanques" mas com medidas financeiras.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Muito haveria a dizer sobre este relatório e são muitas as razões que justificam o nosso voto contra. Aberto o caminho com o Tratado de Lisboa, o relatório propõe o reforço da parceria estratégica da UE com a NATO, confirmando a UE como pilar europeu desta organização e defendendo a partilha e a mutualização dos meios militares, com o papel principal aqui a caber à Agência Europeia de Defesa. Ao mesmo tempo que se retiram direitos - duramente conquistados - aos trabalhadores e aos povos dão-se novos passos na militarização da UE, que se pretende seja financiada adequadamente, de acordo com as suas ambições. Depois de defenderem o ataque militar à Líbia, a ambição da maioria do Parlamento é agora ir além do apoio financeiro e militar em curso aos grupos terroristas na Síria e atacar militarmente este país. Insistem na velha ambição da UE de conseguir um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU reformado; não para defender a paz, mas para a operacionalização da responsabilidade de proteger, ou seja, a implementação das chamadas guerras preventivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Správa Rady za rok 2010 mapuje priority zahraničnej politiky Únie, nevenuje však pozornosť prioritám ani strategickým usmerneniam pre SZBP. Správa navyše neobjasňuje politické mechanizmy na zabezpečenie súdržnosti a jednotnosti medzi rôznymi zložkami zahraničnej politiky vrátane tých, za ktoré zodpovedá Komisia. Únia nevyhnutne potrebuje väčšiu súčinnosť na základe trojitého mandátu Catherine Ashtonovej ako vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, podpredsedníčky Komisie a predsedníčky Rady pre zahraničné veci, ktorú podporuje ESVČ. V oblasti SZBP potrebujeme prijímať kvalitné, odvážne, rozhodné a včasné opatrenia. Zároveň však musíme zostať realistickí pri určovaní cieľov a s ohľadom na zdroje, ktoré máme k dispozícii musíme naše priority dôkladne zvažovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J'ai voté contre le rapport Brok sur la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. On veut transformer l'Union européenne à la fois en organisation humanitaire, en auxiliaire docile de l'OTAN, et en entité négociant des accords de libre-échange avec l'ensemble du monde. La PESC, c'est Mme Catherine Ashton au pays des Bisounours: tous les problèmes peuvent être résolus pourvu que l'on donne beaucoup d'argent, que l'on ouvre nos frontières à tous et à tout, que l'on fasse des leçons de morale absconses au reste du monde, et surtout que le grand frère américain continue à assurer dans les faits notre sécurité face aux menaces réelles. Le problème, c'est que l'Union ne s'est jamais pensée, traité de Lisbonne ou pas, comme grande puissance mondiale. Elle ne cesse de courir après un rôle politique international qui lui est inaccessible, puisqu'elle n'a de cesse de détruire les capacités diplomatiques et militaires de ses membres. Ceci se fait au nom d'une idéologie lénifiante, d'un mercantilisme sans faille, d'une rationalité budgétaire malthusienne. L'Europe n'est ni synergie, ni synthèse. Elle n'est qu'addition de faiblesses. Elle est à la fois anesthésiant et dissolvant. Il est urgent que chaque État membre retrouve sa pleine souveraineté pour sa sécurité et ses liens avec les autres États.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Dieser Bericht zeigt zwar Fortschritte im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, gibt aber auch ein klares und unmissverständliches Bild unserer mangelnden Kapazität, mit einer Stimme zu reden. Die strukturelle Schwäche Europas wird natürlich gestärkt durch das Bestreben einiger Mitgliedstaaten, Ihre Souveränität nicht abzugeben. Dass dadurch kein einziges Land gestärkt, aber Europa geschwächt ist, müssen wir in vielen Bereichen der Politik feststellen, wenn es u.a. darum geht, das demokratische Mitspracherecht der Bürger in vielen Ländern zu stärken oder Sozial- oder Umweltstandards einzufordern. Diese Unfähigkeit hat zusätzlich zur Konsequenz, dass wir uns in den wichtigen Politikbereichen Regeln auferlegen, wir uns aber der unlauteren Konkurrenz der Länder und Kontinente aussetzen, die diese Regeln nicht respektieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi manau, jog ES turėtų ir toliau plėtoti savo užsienio politikos siekius, puoselėti vertybes ir ginti savo interesus visame pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu prisidėti prie taikos, žmogaus saugumo, solidarumo stiprinimo, konfliktų prevencijos, teisinės valstybės ir demokratijos skatinimo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, lyčių lygybės, pagarbos tarptautinei teisei ir paramos tarptautinėms institucijoms, veiksmingo daugiašališkumo ir tautų savitarpio pagarbos, tvaraus vystymosi, skaidraus ir atskaitingo valdymo, laisvos ir sąžiningos prekybos, taip pat skurdo mažinimo. Šiems tikslams pasiekti ES turėtų gebėti kurti sąveikas ir plėtoti strategines partnerystes su tomis šalimis, kurios puoselėja bendras vertybes ir kurios pasiryžusios vykdyti bendrą politiką ir abiejų šalių sutartus veiksmus. ES gebėjimas daryti įtaką tarptautinei tvarkai priklauso ne tik nuo darnios jos politikos, veikėjų bei institucijų sąveikos, bet ir nuo esamos ES užsienio politikos strateginės koncepcijos, turinčios suvienyti ir koordinuoti visas valstybes nares ir įtikinti jas vadovautis tais pačiais prioritetais bei tikslais, kad tarptautinėje arenoje jos rodytų solidarumą ir jų nuomonė būtų vieninga ir svari. ES užsienio politikoje turi būti numatytos reikiamos priemonės, kad Sąjunga galėtų veiksmingai ir nuosekliai veikti pasaulinėje arenoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Elmar Brok en session plénière. Ce rapport d'initiative contribue à la définition d'une nouvelle approche stratégique et prospective à l'égard de la politique étrangère de l'UE. Prenant pour point de départ les ambitions du Traité de Lisbonne (notamment l'article 24, paragraphe 1 du TUE), le Parlement invite Catherine Ashton, la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à réaliser de plus grandes synergies et à jouer un rôle moteur à travers une action courageuse et décisive. Force est malheureusement de constater l'absence de leadership. Il est urgent de doter la PESC d'une approche stratégique et cohérente.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because it underlines several issues of tremendous importance for the EU’s foreign policy. I wholeheartedly agree when we underline that the US is the most important strategic partner for the EU. I believe that we must ardently foster this relationship with our American ally. In our report, we explicitly state that the Eastern Neighbourhood is of strategic importance and highlight that all decisions concerning the Eastern Partnership should be accompanied by the allocation of adequate financial resources. We also note the growing discontent expressed by many Russian citizens and underline our willingness to contribute to the Partnership for Modernisation and to any successor to the current Partnership and Cooperation Agreement which should be linked to Russia’s progress regarding human rights, rule of law and pluralist democracy. In terms of the Association Agreement with Central America, which will be signed shortly, I welcome that we indicate our intention to closely monitor the implementation of the agreement and its impact on the situation for human rights and the rule of law. I emphasise this because we need to do everything in our power to monitor and promote human rights in Cuba.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Správa Rady za rok 2010 obsahuje dôležité kroky na zmapovanie priorít zahraničnej politiky Únie vo výhľadovom a strategickom rámci. Správa však zaostáva za ambíciami Lisabonskej zmluvy v dôležitých oblastiach okrem iného aj tým, že nevenuje pozornosť prioritám ani strategickým usmerneniam pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Správa neobjasňuje politické mechanizmy na zabezpečenie súdržnosti a jednotnosti medzi jednotlivými zložkami zahraničnej politiky. Vyhýba sa otázkam zosúladenia zdrojov EÚ s našimi prioritami v oblasti zahraničných vecí. Parlament preto vyzýva podpredsedníčku Komisie, aby prevzala vedenie pri prijímaní kvalitných a odvážnych opatrení a tiež, aby v danej situácii uprednostňovala akcent na európsku susedskú politiku. Stanovisko EP som podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Elmara Broka. W kompleksowy sposób odniesiono się w jego treści do najważniejszych kwestii związanych ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa. W szczególności z zadowoleniem przyjmuję zapisy dotyczące lepszego wykorzystania zdolności i środków finansowych oraz polepszenia współpracy na linii UE-NATO tak, aby uniknąć duplikacji. Podobnie uważam za konieczne podkreślenie znaczenia Partnerstwa Wschodniego dla UE. Warte uwagi jest również uznanie starań Tajwanu o utrzymanie pokoju i stabilności w regionie Azji i Pacyfiku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which welcomes the decision for the appointment of an EU special representative for human rights who should have a substantial mandate to mainstream human rights across the CFSP, the CSDP and other EU policies and to provide visibility and coherence to the EU’s action in this field.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Terorismul, criminalitatea organizată, proliferarea conflictelor regionale, securitatea aprovizionării cu energie sau schimbările climatice constituie ameninţări la adresa securităţii. Aceste pericole îşi fac din ce în ce mai simţită prezenţa la nivel mondial, implicit în Europa. Pentru a face faţă acestor riscuri, Uniunea Europeană trebuie să aibă o abordare integrată, prin efortul comun şi solidar al tuturor statelor. Esenţiale sunt şi parteneriatele cu actori importanţi de pe scena internaţională pentru combaterea acestor flageluri.

Uniunea Europeană trebuie să sprijine într-o mai mare măsură eforturile ţărilor partenere în procesul de punere în aplicare a obligaţiilor în domeniul drepturilor omului, consolidării democraţiei, statului de drept şi independenţei judiciare. Este necesară asigurarea coerenţei şi consecvenţei între componentele politicii externe. De aceea, o atenţie specială trebuie acordată consolidării relaţiilor dintre Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Serviciul European pentru Acţiune Externă şi statele membre. În ceea ce priveşte viitorul politicii externe şi de securitate comune, un aspect deosebit de important îl constituie consolidarea instrumentelor financiare care promovează pacea, securitatea, democraţia şi statul de drept.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. Occorre una visione strategica. Dobbiamo sostituire la paura con il coraggio. Il coraggio ci spinge a un’azione che nel tempo genera la speranza, e la speranza reale per il mondo intero è la presenza di un’Europa che abbia la forza di scommettere, nelle relazioni internazionali, sulle convinzioni che le hanno garantito la condizione eccezionale di questi sessant’anni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport affirme le respect de la centralité de l'ONU et la volonté de travailler à réformer celle-ci. Mais c'est bien là son seul point positif. Le reste n'est qu'arrogance impérialiste. Pour chaque zone du monde, le texte a l'ambition de mettre sur pied de vastes zones de libre-échange et va même jusqu'à confondre libre-échange et état de droit! Il appelle à renforcer les institutions du grand marché transatlantique en construction et son volet sécuritaire. Il affirme être la cheville ouvrière de l'intégration régionale latino-américaine quand celle-ci, avec l'UNASUR et la CELAC, fait la preuve éclatante qu'elle n'a pas besoin de l'UE pour s'intégrer. Il moque les velléités de décolonisation de l'Argentine aux îles Malouines et dénonce la "nationalisation" d'YPF par celle-ci. Il fait l'impasse sur la nécessité de respecter les frontières de 1967 au Proche-Orient. Il prône le renforcement de l'OTAN, bras armé de l'impérialisme de l'UE et des USA. Je vote contre ce texte arrogant et le dénonce comme un manifeste impérialiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση. Στόχος της δεν είναι η αναθεώρηση της έκθεσης του Συμβουλίου για την ΚΕΠΠΑ για το 2010, αλλά μία προσέγγιση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής της Ε.Ε. στο εξωτερικό περιβάλλον. Η Συνθήκη της Λισαβόνας άλλωστε προβλέπει ότι «η αρμοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής» ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια πιο συνεκτική και ομόφωνη στρατηγική. Βεβαίως, οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να επιτυγχάνουν την ορθή ισορροπία και να στηρίζονται σε ρεαλιστικές βάσεις λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά οικονομικά, πολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα του κάθε κράτους μέλους. Η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, αντιλαμβάνεται επιτυχώς τα δύο αυτά σημεία και, αντί να ζητεί απλά μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, συνεισφέρει στην οριοθέτηση της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. και στον καθορισμό σημείων αναφοράς για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της προόδου που θα σημειωθεί τα επόμενα χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que marca um novo ponto de partida para o Relatório Anual sobre a Política Externa e de Segurança Comum da União e que procura ser a contribuição do Parlamento Europeu para definir uma nova abordagem estratégica e prospetiva à Política Externa da União Europeia. Concordo com o relator com a necessidade de uma liderança de qualidade, coragem e de ação decisiva e atempada aliada a uma abordagem de liderança no que diz respeito à Política Europeia de Vizinhança enquanto princípio estratégico para a União.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Le ambizioni espresse del trattato di Lisbona in cui si dispone che "la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune" (articolo 24, paragrafo 1, del TUE), costituiscono il punto di partenza per la costruzione di un quadro fondamentale per l'elaborazione di un approccio dell'UE globale, coerente e uniforme alla politica estera. A tal fine, è necessario un nuovo contributo del Parlamento, che si riveli più pragmatico della relazione 2010 del Consiglio sulla PESC, non all'altezza delle ambizioni del trattato di Lisbona. Auspicando di fornire una nuova strategia europea di sicurezza e un contributo alla definizione della politica estera dell'UE, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Glasoval sem za Brookovo poročilo, ker je strateško, hkrati pa pragmatično zastavljeno in temelji na vrednotah Evropske zveze s poudarkom na miru, človekovih pravicah in varnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für den Bericht über den Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gestimmt, obwohl ich einen Punkt, der sich auf das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kolumbien und Peru bezieht, abgelehnt habe. Dieses Abkommen muss noch eine Schwelle durchlaufen: die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Ich habe meine Vorbehalte aufgrund der Situation der Menschenrechte und der Rechte von Gewerkschaften in Kolumbien. Ich kann auch in Zukunft keinem Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru zustimmen, wenn nicht die Verpflichtung zur Einhaltung von Menschenrechten als Bedingung für das Freihandelsabkommen festgelegt wird. Darüber hinaus bedarf es einer wirksamen Kontrolle der Einhaltung von Menschenrechten, nicht nur durch die Anden-Gemeinschaft selbst, sondern auch durch die Europäische Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Con questo voto affermiamo che, nonostante il trattato di Lisbona stia imprimendo nuovo slancio alla politica estera dell'UE, offrendo gli strumenti istituzionali e operativi, la sua efficacia e la sostenibilità sono compromessi dalla crisi finanziaria in corso.

Per far sentire il suo peso a livello internazionale, l'UE non deve solo garantire che le sue politiche, i suoi attori e le sue istituzioni siano coerenti, ma deve anche sviluppare un concetto davvero strategico per la politica estera e fornire il personale necessario, nonché le risorse finanziarie e diplomatiche.

Oggi abbiamo inviato un chiaro segnale all'Alto rappresentante Catherine Ashton. La politica estera dell'Unione europea, in tempi di crescenti sfide e di risorse limitate, deve essere strategica e lungimirante. Il nuovo quadro strategico per l'azione esterna dell'Unione europea deve essere anche democraticamente legittimo. Il nostro ruolo di parlamentari è comunque essenziale, se la politica deve essere compresa e sostenuta dai cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. The proposal had very weak points. For instance: most of the parts dealing with security and defence capabilities and the paragraphs on the European Defence Agency. The chapter on NATO welcomes the New Strategic Concept avoiding any criticism of, for example, the development of a civilian crisis management capability that sounds like a duplication of EU's one and the development of a Ballistic Missile Defence capability. And the part of Latin America welcoming all the free agreements finalised or under negotiation.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che sia necessario un nuovo concetto globale e strategico della politica estera europea affinché l'azione esterna dell'UE sia coerente ed efficace nel raggiungere i suoi obiettivi.

Nonostante il trattato di Lisbona stia già imprimendo nuovo slancio alla politica estera dell'UE, la sua efficacia sarà messa a dura prova se verranno a mancare le risorse minime sufficienti. Per farsi valere nell'arena internazionale, l'UE non deve solo garantire che le sue politiche, i suoi attori e le sue istituzioni siano coerenti, ma deve anche sviluppare un nuovo modello strategico di politica estera per realizzarlo completamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a prouvé qu'il était pleinement capable de jouer son rôle concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). En effet, le rapport en faveur duquel j'ai voté en plénière comporte une analyse stratégique et prospective ambitieuse, conforme aux dispositions du traité de Lisbonne en la matière. Dans ce texte, le Parlement recommande au Conseil de mettre en place des mécanismes politiques qui garantissent la cohérence de notre action extérieure et des critères qui permettent de l'évaluer, d'accorder au SEAE les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et de donner des orientations stratégiques et des priorités réalistes à la PESC. Car en cette période d'austérité économique, il est nécessaire de privilégier les actions à forte valeur ajoutée. La nouvelle politique européenne de voisinage a notamment été mise en avant. Par ailleurs, sur cette question essentielle de la différenciation géographique, il a été rappelé que le choix des partenaires "stratégiques" devait faire l'objet d'une réflexion approfondie et respectueuse des valeurs et des objectifs de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κυρίου Brok καθώς δίνει ορθή αίσθηση των προτεραιοτήτων και των στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ. Θεωρώ ότι περιλαμβάνει σημαντικά βήματα προς τη χάραξη των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε ένα μακρόπνοο και στρατηγικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative. Les votants dont je fais partie ont l'espoir que ce rapport invitera l'Union européenne à réaliser de plus grandes synergies fondées sur le triple mandat de Catherine Ashton en tant que haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission et présidente du Conseil des affaires étrangères, et soutenues par le SEAE.

Il faut bien constater que la transition vers une nouvelle approche de la PESC a donné lieu à des difficultés. Il est déterminant que la haute représentante/vice-présidente et le SEAE jouent leur rôle de moteur. L'absence de leadership et d'approche stratégique nécessite de donner la priorité à la politique européenne de voisinage en tant que principe stratégique, y compris dans le développement de la PESC.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O relator pretende com este documento apresentar as recomendações e opiniões do PE e não apenas fazer uma análise exaustivamente do relatório do Conselho de 2010. Quer, assim, apresentar uma crítica construtivamente que aponte os erros e os problemas e, que simultaneamente, tenha em conta o atual momento de contenção financeira dos Estados-Membros. Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) viu o seu papel reforçado. A criação da Alta Representante pretende dar coerência e eficácia à política externa da UE e evitar atropelamentos entre os diferentes Estados-Membros. Contudo, ainda subsistem falhas em termos de cooperação e dos instrumentos a utilizar. É necessário dar à Alta Representante a competência necessária para a UE responder a uma só voz, estabelecer prioridades realistas e pragmáticas e fazer uma reflexão quanto aos recursos financeiros e diplomáticos necessários para o SEAE. Não poderemos ter uma Europa global, sem coerência, sem eficácia e sem uma estratégia e objetivos precisos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia Parlamentului European privind Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă şi de securitate comună. UE ar trebui să îşi dezvolte în continuare obiectivele de politică externă şi să îşi promoveze valorile şi interesele în toată lumea, cu scopul general de a contribui la asigurarea păcii, securităţii umane, solidarităţii, statului de drept, la prevenirea conflictelor şi promovarea democraţiei, protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dezvoltarea durabilă, guvernarea transparentă şi responsabilă, comerţul liber şi echitabil şi eradicarea sărăciei.

În baza Tratatului de la Lisabona, UE dispune de toate mijloacele necesare pentru a adopta o abordare cuprinzătoare, prin care toate resursele diplomatice şi financiare ale Uniunii sunt utilizate în sprijinul orientărilor strategice comune pentru a promova cu toate forţele securitatea şi prosperitatea economică a cetăţenilor europeni şi a vecinilor acestora, precum şi drepturile fundamentale. Solicităm dezvoltarea ulterioară, cu participarea serviciilor competente ale Comisiei, a unui mecanism corespunzător în cadrul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), în care să fie integrate expertize geografice şi tematice şi care să conducă la o abordare cuprinzătoare a planificării, formulării şi punerii în aplicare a politicii externe şi de securitate comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Ce rapport annuel marque un nouveau départ pour notre diplomatie, car depuis Lisbonne, notre Parlement ne dispose plus d'un simple droit d'information, mais d'une véritable liberté d'action sur tous les aspects de la politique étrangère. J'ai soutenu l'ambition principale de ce rapport, qui veut que si l'on souhaite une diplomatie européenne visible et efficace, il faut en rationnaliser les ressources et les moyens, et les mettre en adéquation avec nos objectifs. Nous ne pouvons plus faire l'économie de cette démarche de bons sens, que j'appelle de mes vœux depuis longtemps. Parallèlement, il faut renforcer la coopération avec l'OTAN et les armées nationales. Dans un monde globalisé, où les relations interétatiques des pays alliés sont basées sur la solidarité, il m'apparaît vain de développer dans un cadre strictement national nos systèmes de défense, sans envisager un rapprochement, voire une mise en commun, des moyens et ressources. Tergiverser plus longtemps serait extrêmement dangereux, alors que foyers de tensions, violations des Droits de l'Homme et menaces se multiplient. Forte de ce constat, je lance un appel à Madame Ashton: affirmez-vous comme la vraie patronne des Affaires étrangères de l'Union! Vous en avez les moyens et la légitimité, ne manque plus que la volonté!

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − The idea of a new extensive approach, including all areas of the common foreign and security policy as well as determined priorities and a balanced mix in financing is reasonable. The report's particular suggestions for EU policy on how to deal with different third countries and the multilateral partners are carried out well. The priorities of the common foreign and security policy are embracing and comprehensible.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione annuale segna l'incipit di un vero e proprio "nuovo approccio strategico" del Parlamento per la politica estera dell'Unione europea, partendo dalle ambizioni espresse nel trattato di Lisbona.

L'obiettivo è quello di elaborare un approccio UE globale, fondamentale per l'attuazione di una politica estera comune. Di fondamentale importanza è l'impostazione strategica lungimirante della relazione 2010 del Consiglio, nonostante vi sia una certa distanza rispetto a talune ambizioni espresse nel trattato di Lisbona. Tenendo conto del valido contributo di tale relazione alla definizione della politica estera dell'UE, ho dunque espresso al riguardo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Num período de aprofundamento da crise do capitalismo, aqui está mais uma demonstração em como o militarismo, a ingerência e o desrespeito pelas soberanias nacionais são a opção para a conquista de mercados e o domínio de recursos naturais e energéticos fundamentais para as grandes potências da UE. O relatório avança com a ideia de reforço da parceria estratégica da UE com a NATO, confirmando a UE como pilar europeu desta organização e defendendo a "partilha e a mutualização" dos meios militares, com o papel principal aqui a caber à Agência Europeia de Defesa. Num quadro em que se corta nos mais essenciais direitos dos trabalhadores e dos povos, pretende-se que a militarização da UE seja "financiada adequadamente" de acordo com as suas ambições. Depois de defender o ataque militar à Líbia, a ambição da maioria do PE é agora ir além do apoio financeiro e militar em curso aos grupos terroristas na Síria e atacar militarmente este país. Volta-se a referir à velha ambição da UE de conseguir um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU reformado – não para defender a paz, mas para a operacionalização da "responsabilidade de proteger", ou seja, a implementação das chamadas guerras preventivas.

 
  
  

Έκθεση Carl Haglund (A7-0225/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório. Devem ser criados planos de gestão a longo prazo para a globalidade das pescas da UE e/ou das regiões de pesca, os quais devem considerar as especificidades dos diferentes mares europeus e prever a aplicação de um regime diferente à pequena pesca costeira. O atual sistema de gestão das unidades populacionais não resultou em unidades populacionais mais saudáveis, obstando, assim, ao objetivo geral de encontrar um adequado equilíbrio entre os aspetos ecológicos e económicos. Partindo do princípio de que os planos de gestão a longo prazo são bem-sucedidos, o Conselho deve seguir os objetivos e, nomeadamente, as regras de controlo da exploração estipuladas pelos co-legisladores nos referidos planos de gestão, com base nos mais sólidos pareceres científicos e aplicando o princípio da precaução. A reforma da Política Comum das Pescas (PCP) deve ter isto em conta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − I remain wholly opposed to the idea of Transferable Fishing Concessions, and instead want to see a CFP that focuses on promoting a prospering industry which enhances rural communities and ensures them for future generations. I feel that this report does not focus on this, and places a dangerous emphasis on TFCs, that is why I have voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Conform celui mai recent raport al Comisiei, politica actuală comună în domeniul pescuitului nu şi-a atins obiectivele în ceea ce priveşte conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole din UE. Mai mult, capacitatea de pescuit nu a fost adaptată la resursele de pescuit disponibile, lucru dovedit de cifre alarmante: peste 60% din stocurile de peşte din apele europene sunt pescuite peste nivelul producţiei maxime durabile. De aceea, consider că elaborarea unor planuri de gestionare pe termen lung pentru activităţile de pescuit comerciale de către Comisie este o necesitate.

Regionalizarea politicii comune în domeniul pescuitului ar trebui să fie de asemenea o prioritate, deoarece trebuie luate în considerare particularităţile diferitelor mări europene, precum şi situaţia pescuitului la scară mică în diferitele regiuni ale Uniunii. De asemenea, este importantă şi crearea de zone închise, în care să fie interzise activităţile de pescuit pentru a obţine rezultate eficiente în ceea ce priveşte conservarea resurselor acvatice biologice şi a ecosistemului marin.

Din aceste considerente, am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo. Numatoma atsisakyti pernelyg intensyvios žuvininkystės bei žuvų išteklių išeikvojimo kartu užtikrinant ES žvejų pragyvenimo šaltinį. Pritariu siūlymams dėl ilgalaikių valdymo planų rengimo visiems ES žvejybos regionams atsižvelgiant į jūrų ypatumus ir dėl smulkiajai pakrantės žvejybai taikytinos atskiros tvarkos. Ilgalaikiai valdymo planai turėtų turėti aiškų tikslą ir būti pagrįsti ekosisteminiu metodu, siekiant valdyti mišrią žvejybą. Pritariu, kad reikia sukurti priemonę kompensacijoms finansinių sunkumų patyrusiems žvejams teikti. Būtina parengti veiksmingą neišmetimo į jūrą politiką, sankcijų mechanizmą valstybėms narėms, nesilaikančioms taisyklių, bei suteikti Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai didesnius įgaliojimus sankcijų sistemos veikimui užtikrinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor del informe porque es necesario adaptar la capacidad a los recursos disponibles de la pesca, algo que hasta ahora no se ha abordado con las medidas de la anterior reforma.

Por ello, es necesario adoptar medidas técnicas para que dispongamos de planes de gestión a largo plazo de todas las pesquerías que puedan ser gestionadas de forma descentralizada. Antes de aplicar las medidas es necesario saber qué se entiende por exceso de capacidades y capacidad pesquera, así como conocer el esfuerzo pesquero real.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Haglund, perché sono d’accordo circa la proposta di introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili a livello individuale, che però sia soggetto a misure di protezione. Inoltre, sono a favore della creazione di un regime ad hoc per la pesca artigianale e costiera, al fine di salvaguardarla dalla concorrenza delle attività di pesca industriali, e di un secondo regime per i pescherecci ecocompatibili. Queste misure hanno l’obiettivo di ridurre la sovraccapacità delle attività di pesca attualmente operative nelle acque europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes ES narių pastangos stiprinant apsaugą, atkuriant žuvų išteklius ir mažinant žvejybos laivyno pajėgumą buvo nepakankamos. Išteklių atkūrimo planai turi būti nustatyti visiems ES ir geografiniams žvejybos regionams, kuriuose būtų atsižvelgiama į įvairių jūrų ypatumus, o smulkiajai pakrantės žvejybai taikoma atskira tvarka. Dabartinė situacija yra tokia, kad trumpalaikiai nacionaliniai klausimai užgožia ilgalaikio valdymo aspektą, o tai trukdo siekti bendro tikslo. Labai svarbu sukurti su valdymo planais ir sprendimais dėl BLSK ir kvotų susijusią sprendimų priėmimo sistemą, kuri būtų taikoma trūkstant duomenų, nes dabar matomas aiškus patikimų ir turimų duomenų trūkumas. Kadangi galiojančių BŽP nuostatų nepakako siekiant išspręsti žvejybos pereikvojimo problemą, reikia pertvarkyti BŽP, nustatyti aiškius laivynų mažinimo ir su sparta susijusius terminus, taip pat sankcijų mechanizmą, kuris būtų skirtas valstybėms narėms, nesilaikančioms taisyklių. Taip pat reikia užtikrinti finansinę paramą žvejams, kurie patiria nustatyto žvejybos išteklių pereikvojimo pasekmes. Laivyno pajėgumo reguliavimas yra dar vienas labai svarbus aspektas, kurį užtikrinti galėtų gautinas atlygis už tausią žvejybą. Beje, ekologiškiems žvejybos laivams reiktų suteikti galimybę lengvatinėmis sąlygomis naudotis žvejybos teisėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Pentru conservarea şi buna administrare a resurselor de pescuit au fost adoptate măsuri tehnice de conservare aplicabile, între altele, dimensiunilor năvoadelor, mărimilor autorizate pentru peştii ce pot fi pescuiţi, precum şi restricţiilor privind capturile din anumite zone, din anumite perioade ori efectuate cu anumite tipuri de ambarcaţiuni.

Consider că exploatarea optimă a resurselor reclamă şi un control permanent al pescuitului prin intermediul navelor de supraveghere. În această situaţie, potrivit principiului subsidiarităţii, Comunitatea se bazează pe mijloacele coercitive ale statelor membre. Astfel, autorităţile statelor membre sunt obligate să inspecteze navele de pescuit potrivit unei proceduri comune, echipajele acestora fiind obligate, la rândul lor, să ţină un jurnal de bord, în care să indice cantităţile capturate din fiecare specie şi reţinute, precum şi să depună la autorităţile punctului de debarcare, după fiecare parcurs, o declaraţie privind cantităţile descărcate.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mardi 11 septembre 2012, j'ai voté en faveur des obligations d'informations au titre du règlement relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. Je considère qu'il est nécessaire de maintenir le principe de stabilité relative, clé de la répartition des quotas de pêche et gage de stabilité socio-économique pour le secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar ser fundamental melhorar a conservação e a reconstituição das unidades populacionais nas águas da UE, reduzir a capacidade das frotas e alargar o regime de limitações à pesca na zona das 12 milhas marítimas para um regime de 10-20 milhas, permitindo assim uma mais eficaz concretização dos objetivos nesta área.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas" por defender a necessidade de uma política de não devolução que seja eficiente a nível da UE, reforçando os poderes da Agência Comunitária de Controlo das Pescas (ACCP) para garantir um sistema equitativo de regras e sanções.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O relatório que a CE é obrigada a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a conservação e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos e as medidas dos Estados-Membros em matéria de ajustamento da capacidade de pesca, antes do final de 2012, indica que o esforço dos Estados-Membros no sentido de melhorar a conservação e reconstituir as unidades populacionais não foi suficiente. Já o regime de limitações à pesca nas águas da zona das 12 milhas marítimas estava a funcionar bem. É, naturalmente, importante que a Comissão preveja a criação de planos de gestão a longo prazo para a globalidade das pescas comerciais da UE. Será então recomendável considerar a possibilidade proceder ao agrupamento das pescas em função de regiões de pesca mediante uma regionalização da política comum das pescas, a qual deve considerar tanto as especificidades dos diferentes mares europeus como a situação da pequena pesca nas diferentes zonas, de modo a aproximar, da melhor forma possível, as medidas de gestão às situações reais das várias frotas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado por Carl Haglund debruça-se sobre o relatório que a Comissão é obrigada a apresentar, antes do final de 2012 e nos termos do Regulamento (CE) n.º 2371/2002, ao Parlamento Europeu (PE) e ao Conselho quanto à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas (PCP), bem como sobre as medidas implementadas pelos Estados-Membros no que respeita ao ajustamento da capacidade de pesca. Embora os dados existentes sejam insuficientes para a preparação de planos de gestão a longo prazo – é fundamental aprofundar estes estudos –, permitem-nos, todavia, concluir que, em muitos casos, há pesca a mais, sendo as devoluções e as capturas acessórias fatores prejudiciais à sustentabilidade do setor. Além disso, a União Europeia não deve estabelecer acordos de cooperação com países que não respeitem as práticas de pesca sustentáveis. Gostaria de deixar um alerta para a necessidade de se tratar de uma forma muito particular as regiões ultraperiféricas de modo a salvaguardar as suas pequenas frotas bem como a pesca costeira e artesanal. Faço votos para que os planos de gestão sejam implementados no mais curto espaço de tempo de modo a possuirmos um regime de pesca sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pretende abordar as medidas tomadas pelos Estados-Membros no sentido de melhorar a conservação dos recursos haliêuticos e reconstituir as unidades populacionais, mas também sobre o regime de limitações à pesca nas águas da zona das 12 milhas marítimas. O relatório, na sua generalidade, é negativo. Exorta-se a Comissão a instituir um regime que sancione os Estados-Membros que não cumpram as suas obrigações de recolha e transmissão de dados – num contexto em que a responsabilização comunitária (designadamente, ao nível do financiamento) por estas obrigações é manifestamente insuficiente. Propõe-se a imposição de sanções, como por exemplo o congelamento de fundos provenientes do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), aos Estados-Membros que não cumpram os objetivos de redução do nível de capacidade sustentável de cada pescaria. Apoia-se a introdução das Concessões de Pesca Transferíveis. Apresentámos na Comissão das Pescas várias dezenas de alterações que foram rejeitadas na sua esmagadora maioria. Por estas razões, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − In the Commission’s recent report on efforts concerning the conservation and sustainable exploitation of fishery resources in Member States, and current fishing capacity, it was concluded that Member States’ actions were insufficient in their attempts to re-build fish stocks and reduce fleet capacity. This subsequent Parliament report responds by calling for a definition of overcapacity at EU level, and the need to establish long-term management plans for all EU fisheries. It is of significant public interest to reform the common fisheries policy so that we see an end to fish discards and a more regionalised decision-making process. I therefore add my support to this report’s efforts to return sustainable fishing practices to our waters.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi raginama siekiant išsaugoti gyvuosius išteklius ir užtikrinti ilgalaikį aplinkos tvarumą, padidinti žuvų produktyvumą ir išsaugoti gyvuosius vandens išteklius bei jūrų ekosistemą. Komisijos ataskaitoje dar kartą patvirtinama, kad vykdant dabartinę bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) atsiliekama nuo jos tikslų, susijusių su ES žuvų apsauga ir tausojančiu naudojimu bei esamo žvejybos pajėgumo pritaikymu prie turimų žuvų išteklių. Daugiau nei 60 proc. žuvų išteklių Europos vandenyse sugaunama viršijant didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį. Įsitikinta, kad vien tik bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ir kvotų sistema nebuvo veiksmingi tausiai valdant kai kurių žuvų išteklius pastarąjį dešimtmetį. Labai daug darbo vietų Europos žuvininkystės pramonėje buvo panaikinta dėl prastos išteklių būklės, padidėjusių gamybos sąnaudų, kainų kritimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de mon collègue Carl Haglund a été adopté à une large majorité (399 voix pour, 228 voix contre et 31 abstentions en ce qui concerne le vote sur le paragraphe 4, par exemple). Il s'agit surtout de modifier les mesures relatives aux plans de reconstitution et de gestion pluriannuels des ressources halieutiques afin de concilier les impératifs écologiques et les considérations économiques et sociales.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Deşi Comisia a stabilit planuri multianuale de recuperare, acestea au acoperit până în prezent numai un număr limitat de stocuri de peşte din apele Uniunii Europene şi astfel pescuitul excesiv nu a fost diminuat suficient. În plus, având în vedere diversitatea mărilor europene, consider că planurile de gestionare pe termen lung trebuie stabilite ţinând cont de necesităţile tuturor regiunilor geografice de pescuit din UE.

Comisia Europeană trebuie să asigure elaborarea planurilor în cadrul unui regim foarte descentralizat, care să implice pe deplin toate părţile interesate. Astfel, regionalizând politicile comune în domeniul pescuitului, vom reuşi să aliniem măsurile de gestionare la situaţia reală cu care se confruntă diferitele flote şi astfel vom reduce pescuitul excesiv.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this resolution because I could not support its call for the destruction of seals and seabirds.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. Giusto sottolineare l'esigenza di un equilibrio tra la situazione ecologica e quella economica e sociale in ciascuna attività di pesca riconoscendo che, in assenza di stock ittici abbondanti, il settore della pesca non sarà redditizio.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La situation générale des stocks halieutiques européens est préoccupante, bien que la PCP ait permis d'obtenir des résultats probants sur quelques espèces emblématiques. Les efforts doivent donc être poursuivis et accentués. Ce rapport propose de supprimer la règle commune de répartition des quotas entre États dite "de stabilité relative". C'est une aberration. Il soutient la privatisation de la ressource par l'adoption de quotas individuels transférables. J'y suis totalement opposé. Ces derniers engendreront une concentration des entreprises ainsi que des pertes d'emplois. Ils n'offrent aucune garantie de restauration du bon état écologique des stocks. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione perché gli stock ittici in pericolo di sopravvivenza non possono più attendere i ritardi burocratici degli Stati. I piani di gestione a lungo termine devono essere ben definiti e basati su un approccio eco sistemico mediante il quale trovare le soluzioni necessarie per la gestione della pesca mista. Ma fintanto che alcuni Stati membri continueranno ad indugiare nel comunicare alla Commissione europea questi piani, la difficoltà di individuare con precisione i settori di intervento permarrà a discapito degli obiettivi di tutela di determinate specie a rischio, come ad esempio per il tonno rosso nel nostro Mediterraneo. Questa negligenza inoltre penalizza la concessione dei finanziamenti necessari per settori ben definiti della ricerca scientifica pertinente ed il Parlamento europeo in più occasioni si è espresso per sollecitare gli Stati membri inadempienti ad ottemperare ai loro doveri. Il vero problema non è di applicare le sanzioni previste, ma di accelerare la raccolta tempestiva di dati per tutelare l'ecosistema marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O relatório sobre as obrigações em matéria de comunicação relativamente à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos apontou questões importantes em temas como o ajustamento da capacidade de pesca da frota europeia, bem como sobre a conservação e sustentabilidade dos recursos pesqueiros. O relatório focou aspetos muito relevantes como a necessidade de encontrar um equilíbrio entre os aspetos ecológicos e económicos, a necessidade de adotar uma abordagem ecossistémica que permita encontrar soluções adequadas para a gestão das pescarias mistas, a necessidade de promover uma redução gradual das capturas acessórias indesejadas e das rejeições, e ainda a necessidade de melhorar a qualidade e fiabilidade dos dados necessários para a fundamentação de pareceres científicos sólidos. Devido à importância destas temáticas, e por considerar o documento bastante equilibrado, votei favoravelmente este relatório relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio impone alla Commissione di riferire, entro la fine del 2012, sia al Parlamento europeo sia al Consiglio in merito alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e ai risultati degli Stati membri relativi all'adeguamento della capacità di pesca. Il risultato che ne emerge è sicuramente negativo: lo sforzo degli Stati membri di migliorare la conservazione e ripristinare gli stock ittici è stato insufficiente. Per questo motivo si rende necessaria una riforma della politica comune della pesca (PCP) che permetta di trovare un equilibrio adeguato tra gli aspetti ecologici e quelli economici e fornisca una definizione generale di sovraccapacità a livello dell'UE e una definizione specifica a livello regionale, tenendo conto dei diversi fattori di ponderazione nelle regioni. Con tali obiettivi, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The report is generally pretty good. Some of the decisions that are decisive for the reform – on the objectives of management, for example, as well as the adoption or not of rules requiring privatisation of the right to fish, and the discard ban – have been dealt with rather generally, in the direction of our policy but without the controversial dates of application. So that is positive.

Equally positive is language about the need to punish Member States which fail in their obligations to enforce the rules of the common fisheries policy, as well as mention of our environmental and social criteria for the right to fish. Nonetheless, some negative things have crept in, including language reflecting the silly and irrational belief by fishermen that killing seals will bring back the fish stocks. Neither of the Commission’s documents mentioned this at all, but it is a favourite issue for a few MEPs and so both reports support the killing of seals (and cormorants!). We tried to remove these references, but failed.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κυρίου Haglund καθώς θεωρώ ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνει ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανασύσταση των αποθεμάτων ιχθύων, ενώ ενισχύονται ο ρόλος και η σημασία των πολυετών σχεδίων αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, en espérant que les idées qu'il relaie soient suivies d'actes forts. Tout le monde s'accorde à dire que les plans pluriannuels de gestion et de reconstitution sont importants, pendant que plusieurs pays de l'Union continuent de pratiquer une surpêche totalement imbécile et irresponsable! D'autre part, je constate également que seulement dix-sept stocks ont été planifiés dans les eaux de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente documento refere-se ao relatório que a Comissão Europeia deve apresentar ao Parlamento e ao Conselho sobre a conservação e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos e as medidas dos Estados-Membros em matéria de ajustamento da capacidade de pesca antes do final de 2012. Além disso, tinha também de apresentar, até 31 de dezembro de 2011, um relatório sobre as limitações à pesca na zona das 12 milhas marítimas. A Comissão entende que o esforço dos Estados-Membros no sentido de melhorar a conservação e reconstituir as unidades populacionais foi insuficiente, havendo poucos progressos a registar na redução da capacidade das frotas. O regime de limitações à pesca nas águas da zona das 12 milhas marítimas estava a funcionar bem, podendo ser alargado para um regime de 10-20 milhas. Na sua posição, o Parlamento refere que, apesar da aceitação generalizada dos planos de recuperação plurianuais, a sobrepesca não foi suficientemente reduzida. Considera necessária uma definição geral de sobrecapacidade a nível europeu e de uma definição específica a nível regional. Para além disso, reconhece que o princípio da estabilidade relativa levou os Estados-Membros a centrarem a atenção na sua quota nacional, em vez de se focalizarem nos benefícios coletivos a longo prazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la conservation et exploitation durable des ressources halieutiques. Ce rapport d'initiative est satisfaisant car il a permis de faire progresser le débat sur la PCP, notamment en soulignant le consensus du Parlement sur la nécessité d'améliorer la récolte de données, pré-requis essentiel à la définition avisée des objectifs de la PCP à l'heure où l'état de certains stocks est encore inconnu, mais ce n'est qu'un vote d'étape. Ce rapport acte également la nécessité d'aller vers davantage de décentralisation, à l'heure où la Commission déclare notamment qu'il y a trop de navires dans la flotte européenne par rapport à la ressource disponible, sans pour autant étudier les réalités de chaque façade maritime et les différents stocks halieutiques en présence. Le constat a également été fait dans ce rapport qu'une des priorités essentielles de la PCP devait être l'emploi, car sans poisson, il n'y a pas de pêche, mais sans pêcheurs, il n'y a pas de pêche non plus. Enfin, le Parlement européen a acté que les concessions de pêche transférables devaient être un mode de gestion facultatif, et reconnu que l'obligation de débarquer les captures accessoires devrait s'adapter aux réalités de chaque pêcherie.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Rezoluţiei referitoare la obligaţiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului.

În ultimii zece ani, în sectorul pescuitului din Europa s-a pierdut un număr semnificativ de locuri de muncă din cauza situaţiei precare a stocurilor de peşte, a creşterii costurilor de producţie, a scăderii preţurilor ca urmare a importurilor mai ieftine şi a progreselor tehnologice. Invităm Comisia să asigure elaborarea unor planuri de gestionare pe termen lung pentru toate activităţile de pescuit comerciale din Uniune, în cadrul unui regim de gestionare descentralizat, care să implice toate părţile interesate. Cercetarea ştiinţifică în domeniul pescuitului este un instrument esenţial pentru gestionarea pescuitului, fiind indispensabilă pentru identificarea factorilor care influenţează dezvoltarea resurselor piscicole, pentru realizarea unei evaluări cantitative şi pentru elaborarea unor modele care fac posibilă estimarea evoluţiei acestor resurse, precum şi pentru îmbunătăţirea echipamentului de pescuit, a navelor şi a condiţiilor de muncă şi de siguranţă ale pescarilor, venind în completarea cunoştinţelor şi a experienţei acestora.

Invităm Comisia să măsoare, înainte de sfârşitul anului 2013, capacitatea flotelor europene, pentru a stabili unde anume există o capacitate excesivă în raport cu resursele disponibile şi ce reduceri/conversii sunt necesare.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This report, which I have supported, calls for a number of measures to promote sustainable fishing in EU waters. Stock conservation is a main concern: the report establishes that there is a direct link between discards and overfishing and thus suggests that a discard ban should be introduced on a fishery-by-fishery basis. Furthermore, fishing paraphernalia should be optimised to eliminate by-catches of juveniles and non-targeted species as much as possible. The suggestions outlined in this report represent an important contribution to the debates surrounding the conservation of fish stocks in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Trudno jest przecenić, jak wielkie znaczenie dla całego rynku związanego z rybołówstwem ma wprowadzenie i nadzorowanie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa. Wpływa na to wiele czynników, także niezależnych od człowieka (klimat itp.). Dlatego tak ważny jest czas, by to, za czym głosowaliśmy w Parlamencie (mój głos za przyjęciem), weszło w życie jak najszybciej i pozwoliło, by zadziałał długoterminowy plan zarządzania dla wszystkich łowisk przemysłowych UE. Należy pamiętać, iż stabilność przyszłego sektora rybołówstwa umożliwi dostęp do niego nowym pokoleniom rybaków. Każda forma tworzenia nowych stanowisk pracy dla społeczeństwa europejskiego może zawsze liczyć na moje poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − I risultati da parte degli Stati membri riguardo agli sforzi di conservazione e valorizzazione per la ricostruzione degli stock ittici sono piuttosto scarsi; la mancanza nell'adempimento dei loro obblighi, soprattutto in merito alle comunicazioni, all'istituzione di adeguati obiettivi di riduzione, alla raccolta e trasmissione di dati è poco incoraggiante.

Sostengo dunque la posizione del Parlamento, sottolineando che è inaccettabile che gli Stati membri non presentino i dati necessari per una consulenza scientifica valida. Da considerare in modo positivo vi è, invece, il sistema delle restrizioni delle attività di pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche, efficace per il raggiungimento degli obiettivi della PCP.

 
  
  

Έκθεση Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, recordando, no entanto, a importância da multifuncionalidade da pesca para as regiões costeiras. Há uma clara necessidade de medidas específicas em determinadas regiões, como as regiões insulares e as regiões ultraperiféricas. Para além disso, a PCP deve ser acima de tudo uma política holística, transversal e inclusiva, o que não se verifica, pois alguns territórios europeus não partilham as mesmas bacias marítimas do continente europeu, considerando, por conseguinte, que as regiões ultraperiféricas deveriam estar agrupadas e representadas num comité consultivo específico criado para este efeito, e que é necessário adaptar as medidas restritivas no âmbito da política comum da pesca ao estado real dos recursos haliêuticos. Por estas razões, há a necessidade de se manter um instrumento financeiro de apoio ao setor, que conserve o princípio da majoração da intensidade dos apoios para as ações co-financiadas nas regiões ultraperiféricas. Saliento também que as concessões de pesca transferíveis poderiam conduzir à concentração dos direitos de pesca num pequeno número de operadores e, por conseguinte, ao desaparecimento de numerosas empresas de pequena pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − Whilst including many good elements, such as the importance of encouraging new generations to take up fishing, I believe that this report, as an overarching communication does not go far enough to address issues such as discards, overfishing, preserving the rural way of life and sustainability. I think any overarching communication regarding the future of the CFP needs to be clear on these issues and because of this I have abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − EP rezoliucija dėl Bendros žuvininkystės politikos reformos yra svarbi ir Lietuvos žvejams, ir visai žuvininkystės pramonei. Parėmiau dvi pataisas šiam dokumentui, kuriomis buvo siūloma skirti subsidijas iš ES biudžeto žvejų laivams renovuoti (šios subsidijos buvo sustabdytos 2002 metais, t.y. dar prieš Lietuvai įsijungiant į ES). Antrąja pataisa buvo siūloma padidinti žvejybos kvotas. EP plenariniame posėdyje balsavimo metu pirmoji pataisa buvo atmesta, o antroji priimta. Žuvininkystės politikos reforma, kuri buvo patvirtina 2002 metais ir vykdoma iki šiol, paliko be subsidijų laivynų atnaujinimui visų naujųjų ES valstybių narių žvejybinius laivynus, tuo pastatydama juos į labai sudėtingą padėtį. Dauguma laivų, kuriems buvo reikalingas remontas, buvo supjaustyti. Tokia reforma senosios ES narės iš rinkos išeliminavo potencialius konkurentus, pamiršdamos, kad žvejyba yra ne tik darbo vietos ir pajamos naujųjų ES valstybių žmonėms, bet ir tradicija bei gyvenimo būdas. Lietuvos žvejams tuo padaryta nemaža žala, kuri turi ir piniginę išraišką. Deja, dauguma Europos Parlamento narių pataisai dėl subsidijų ES valstybių narių žvejybinių laivynų atnaujinimui nepritarė. Todėl balsavau prieš šį dokumentą, išreikšdama nepritarimą siūlomai ES bendrosios žuvininkystės politikos reformai.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už pranešimą dėl ES Bendros žuvininkystės politikos pertvarkymo. Pertvarkymo tikslas yra atsisakyti pernelyg intensyvios žuvininkystės bei žuvų išteklių išeikvojimo kartu užtikrinant ES žvejų pragyvenimo šaltinį. Būtina užtikrinti, kad iki 2015 m. visų žuvų rūšių ištekliai būtų žvejojami neviršijant tausaus lygio ir kad būtų sudaryti ilgalaikiai valdymo planai. Siekiant, kad pasirinktos priemonės labiau atitiktų regiono ir vietos poreikius, tinkamiausias apsaugos priemones turėtų pasirinkti pačios valstybės narės. Pritariu, kad būtina drausti atgal į jūrą išmesti nepageidaujamas žuvis bei užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama visą reikalinga informacija apie jų perkamų produktų kokybę ir tvarumą. Finansinė parama turėtų būti teikiama tik aplinkai palankioms iniciatyvoms, turėtų būti nustatyta griežta kontrolės sistema siekiant užtikrinti, kad nebūtų finansuojama neteisėta veikla. Galiausiai svarbu, kad ES skatintų visame pasaulyje laikytis tų pačių gero jūrų valdymo principų.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor porque, efectivamente, la política pesquera anterior nos ha demostrado que no ha cumplido los objetivos, ya que muchas especies aún están sobreexplotadas.

La flota pesquera está afrontando problemas de rentabilidad. Es necesario adoptar las medidas adecuadas. Por ello, necesitamos conocer la capacidad y el esfuerzo pesquero real en Europa, y las poblaciones de pesca deben mantenerse en los niveles próximos a los que puedan generar el Rendimiento Máximo Sostenible, siendo necesario aplicarlo de forma regional y con las dotaciones necesarias en el Fondo Europeo de Pesca para la renovación y modernización de las flotas en la reestructuración que supondrá la aplicación de las medidas que se aprueben en la PPC.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho espresso voto positivo alla relazione di iniziativa del collega Salavrakos, perché sono a favore della realizzazione dei tre obiettivi di questa riforma. Innanzitutto, ritengo necessario potenziare le misure per la conservazione delle risorse marine attraverso, ad esempio, la creazione di un marchio volontario di “qualità ecologica”, l’aumento del cofinanziamento consentito e una costante raccolta dati per monitorare le condizioni della biodiversità nei diversi bacini europei. Inoltre, credo che, a causa dell’instabilità dei prezzi del petrolio, il settore della pesca esiga un controllo e una certificazione rigidi di tutti i prodotti presenti nel mercato UE, in particolare quelli importati da Paesi terzi. Infine, sono a favore della regionalizzazione del settore della pesca a garanzia di un controllo capillare e di un'efficiente gestione di ogni bacino marino europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Mardi 11 septembre 2012, j'ai voté en faveur du rapport relatif à la communication générale sur la réforme de la politique commune de la pêche. Je soutiens particulièrement l'objectif de renouvellement de la flotte européenne par des navires moins polluants et plus sécurisés tout en réduisant la puissance des navires. Je m'oppose par ailleurs à une augmentation de la capacité de la flotte.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, Derek Roland Clark and William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − This is an own initiative report, which is non-legislative and not binding on the EU Commission. UKIP voted against this although we do agree with ideas such as the use of selective fishing gear, the move towards discards and we share concerns over the proposed system of ‘transferable fishing concessions’ – we cannot support calls for more powers for EU fishing agencies, the creation of EU rules as to how scientists should collect data or EU propaganda campaigns aimed at schoolchildren. The CFP has been an economic and environmental disaster and we supported amendments which will help our fishing industry, but until the CFP is scrapped and fishing regulation is given back to elected governments, our fish stocks and industry will continue to suffer. Fishing regulation should be created by politicians accountable to the people by the ballot box, not the unelected Commission of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar necessário proceder a uma reforma ambiciosa e rigorosa da PCP (pescas selvagens e aquicultura), para que a UE garanta uma sustentabilidade ambiental a longo prazo, que é um pré-requisito para assegurar a viabilidade económica e social do setor das pescas da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – Nos votes ont permis de démontrer qu'une majorité du Parlement n'est pas en faveur de concessions de pêche transférables (CPT) visant à libéraliser le secteur de la pêche. Même s'il est encore, malheureusement, fait référence aux CPT dans le texte adopté, ceux-ci deviennent facultatifs. Une position plus atténuée a également été adoptée sur le débarquement obligatoire des rejets; on envisage maintenant une mise en œuvre graduelle au cas par cas, en prenant en compte les différentes contraintes des pêcheries. Si le débarquement des captures accessoires devait être approuvé dans le règlement de base, on a également obtenu dans le texte sur l'organisation commune des marchés la garantie qu'un dédommagement financier soit prévu pour les professionnels. Enfin, pour ce qui est du rendement maximal durable, un compromis a pu être obtenu afin que ce taux soit appliqué au plus tard en 2020, et non en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. − Der er flere positive elementer i betænkningen, eksempelvis i punkt 10: "mener, at man straks bør gå i gang med at virkeliggøre målet om at opnå det maksimale bæredygtige udbytte". Desværre var der et ganske snævert flertal for følgende formulering i paragraf 9: "niveauer tæt på dem, som giver maksimalt bæredygtigt udbytte", hvor vi af bæredygtighedshensyn - for at skabe en bedre fremtid for industrien og for at sikre fisk til forbrugerne - havde ønsket en formulering, der siger, at bestandene skal genetableres til "et niveau højere end dem, som giver maksimalt bæredygtigt udbytte". Det arbejder vi for i de kommende forhandlinger om basisreguleringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Z całym przekonaniem poparłem sprawozdanie posła Salavrakosa w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. Na mocy zaproponowanych rozwiązań kontrola połowów i walka z nielegalnymi połowami będą ułatwione. Mając na uwadze uchwalony system sankcji prawnych, można liczyć na większą współpracę międzypaństwową w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La politique commune de la pêche, en place depuis 20 ans, n'a pas permis de préserver les ressources halieutiques et l'équilibre de l'écosystème, pas plus qu'elle n'a été en mesure d'empêcher la dégradation économique et sociale de tout un secteur d'activité. Une nouvelle PCP doit voir le jour. À l'avenir, l'Union européenne fixera un cadre général pour la politique de la mer et de la pêche, en partenariat avec les États membres et les grandes régions littorales, et les solutions seront ajustées localement, avec les acteurs de terrain. L'UE et les États membres doivent donner aux organisations de producteurs les moyens nécessaires pour jouer un rôle accru – mise en place de plans de production et de commercialisation – et ainsi peser davantage face aux distributeurs. Les consommateurs doivent également être mieux protégés. C'est pourquoi les producteurs auront l'obligation d'apposer sur les étiquettes la date de débarquement et d'autres informations comme l'état des stocks, la région de pêche et le mode de capture des poissons. Enfin, la pêche et l'aquaculture ne se prêtent pas à une approche purement libre-échangiste. Dans les négociations internationales, les produits de la pêche doivent être considérés comme des "produits sensibles", au même titre que certains produits agricoles.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório sobre a reforma da Política Comum das Pescas por incluir medidas que garantem o abastecimento público de pescado mas também o desenvolvimento das comunidades costeiras, contribuindo para promover o emprego e a melhoria das condições de vida dos profissionais da pesca e simultaneamente, procurar estabelecer recursos numa base sustentável para a sua própria conservação. Sou da opinião que qualquer política de pescas deverá ter em conta uma multiplicidade de dimensões – social, ambiental, económica – que exigem uma abordagem integrada e equilibrada. Estas condições são incompatíveis com uma visão que as hierarquize segundo uma definição apriorística de prioridades.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. É através da pesca e dos oceanos que mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro são alimentadas e obtêm o seu meio de subsistência. Seria, por isso, útil que a Comissão desenhasse, desde logo, uma definição de sobrecapacidade a nível da UE que abranja as definições regionais e que tenha em conta as especificidades locais. A PCP, depois de revista, não deve ser retirada do contexto socioeconómico e ambiental em que existe e deve ajudar a melhorar o nível de vida das comunidades dependentes da pesca, bem como potenciar melhores condições de trabalho aos pescadores.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A desregulamentação que existe no setor da pesca torna urgente a reforma da Política Comum das Pescas (PCP). Esta não pode mais ser adiada. Temos de preservar os nossos recursos haliêuticos protegendo os estoques. Todavia, esta reforma não pode ser feita sem envolver o setor ou contra o mesmo, uma vez que temos de promover a sustentabilidade dos recursos mas também de garantir os postos de trabalho e a sobrevivência das pequenas comunidades piscatórias, responsáveis, muitas vezes, pela manutenção da biodiversidade do Planeta. A existência de planos de gestão a médio e a longo prazo, a proibição das capturas jovens e consequente devolução de pescado ao meio aquático, a proibição de mudança de pavilhão para países que permitem a pesca não sustentável, a cooperação internacional, sobretudo a nível de fiscalização, o envolvimento das organizações de pescadores e a existência de estudos científicos sobre os estoques, promovem um regime sustentável da pesca e devem ser tidos em conta na próxima PCP. Votei favoravelmente este relatório porque necessitamos de uma PCP que preserve os recursos haliêuticos mas que também promova a sustentabilidade social, sobretudo numa altura de crise em que a criação de emprego não abunda.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório continha e contém ainda aspetos positivos, que valorizamos. Alguns deles resultam de propostas feitas pelo nosso grupo na Comissão das Pescas, como sejam: a rejeição da privatização dos recursos pesqueiros; a consideração mais ampla dos objetivos de uma política de pescas, incluindo as vertentes social e económica; o aumento do co-financiamento comunitário para a aquisição de dados sobre o estado dos recursos. Lamentavelmente, outras propostas foram enfraquecidas ou mesmo retiradas nesta votação em plenário. É o caso dos apoios à renovação e modernização das frotas de pesca. Quanto às Concessões de Pesca Transferíveis, o relatório rejeita a sua obrigatoriedade, conforme proposto pela Comissão. O relatório fica muito aquém do que seria necessário na crítica a uma PCP centralizada, que tem prevalecido nas últimas duas décadas, assim como na valorização de uma gestão de proximidade – que vá além das (inconsequentes) propostas de “regionalização” feitas pela Comissão e do maior envolvimento dos CCRs. Lamentavelmente, não foram acolhidas as nossas propostas neste domínio, como a do alargamento da área de reserva de acesso exclusivo às frotas dos Estados-Membros. São falhas e contradições que justificaram a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − The current common fisheries policy has been much criticised for its impact on EU fish stocks, creating an economically fragile industry. This overarching report encompasses a number of areas, urging the Commission to strengthen its measures concerning marine biological resources, the collection of data, job prospects, socio-economic sustainability and the aquaculture industry. In particular I commend its proposals regarding regionalisation. This will see a move away from micromanagement at EU level and allow regions the necessary flexibility to adapt the proposals to their specific needs. It should also allow greater involvement of industry and stakeholders. Reform to the EU’s common fisheries policy is long overdue. As such, I welcome this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – C'est l'avenir des mers qui est en jeu dans ce dossier. Le rapport Salavrakos méritait d'être soutenu pour sa perspective à long terme sur le développement soutenable de la pêche de l'UE, mais nous ne pouvions pas le laisser être dilué de la sorte. Je m'explique: l'amendement n°2 qui a été adopté avec l'aide des régionalistes qui ont fait basculer le vote, détruit l'appel à la reconstitution des stocks de poissons au-delà des niveaux susceptibles de produire un rendement maximal durable (RMD). Ce qui signifie que l'UE n'est même pas à la hauteur des exigences du droit international. J'ai donc finalement voté contre ce texte, car même si certains aspects importants y sont pris en compte (limitation dans le renouvellement de la flotte, zones de repopulation des poissons), de nombreux points notamment sur la surpêche et sur les objectifs fixés par la politique commune de la pêche ne sont pas suffisamment pris en considération.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuojant dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl bendros žuvininkystės politikos reformos, kadangi žvejybos pramonė strategiškai svarbi žuvies produktų tiekimo visuomenei ir stabilaus apsirūpinimo maistu įvairiose valstybėse narėse ir pačioje Europos Sąjungoje požiūriu ir kadangi ji svariai prisideda prie pakrančių bendruomenių socialinės ir ekonominės gerovės, prie vystymosi vietos lygmeniu, užimtumo, ekonominės veiklos ir prie darbo vietų išsaugojimo bei kūrimo gamybos ir vartojimo sektoriuose, taip pat prie vietos kultūros tradicijų išsaugojimo. Gyvybiškai svarbu, jog įgyvendinant BŽP žuvininkystės sektoriuje būtų vadovaujamasi požiūriu, pagal kurį būtų atsižvelgta į biologinį, ekologinį, taip pat ekonominį ir socialinį aspektus (tris BŽP reformos ramsčius), kad visuomet būtų rastas kompromisas tarp esamų išteklių padėties įvairiose jūrų zonose ir socialinės ir ekonominės pakrančių bendruomenių, kurios, siekdamos užsitikrinti darbo vietas ir gerovę, priklauso nuo pakrantės žvejybos, struktūros. Svarbu nepamiršti ir to, kad pagrindinis bet kokios žuvininkystės politikos tikslas – užtikrinti visuomenės aprūpinimą žuvimis ir pakrančių bendruomenių vystymąsi skatinant užimtumą ir gerinant žvejybos specialistų darbo sąlygas, kartu siekiant, kad ištekliai taptų ilgalaikiai, nes taip būtų sudarytos sąlygos juos tinkamai saugoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Nikolaos Salavrakos. Il s'agit d'un rapport d'initiative qui a pour objet de soutenir les objectifs de réforme de la PCP par la Commission européenne. Les mesures proposées ont pour but d'accroître la pêche durable respectueuse de l'écosystème, de garantir l'approvisionnement des Européens en produits de la pêche sains et d'excellente qualité, d'assurer la prospérité des communautés côtières et la rentabilité des industries de production et de transformation du poisson et enfin, d'améliorer l'attractivité et la sécurité des emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I support the opening sentiment in this resolution that the European Parliament ‘considers the prime objective of any fisheries policy to be to ensure the supply of fish to the public and the development of coastal communities, promoting employment and better working conditions for fishing professionals while seeking to establish resources on a sustainable footing which makes for proper conservation’.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto alla relazione è favorevole. Concordo sul fatto che il settore della pesca potrà continuare a essere sostenibile solo se si troverà un equilibrio tra gli aspetti socioeconomici e quelli ambientali e se si potrà contare su un numero sufficiente di lavoratori adeguatamente formati e qualificati. Per ottenere questo l'occupazione nel settore della pesca deve essere attrattiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte propose des mesures pertinentes en vue de mettre en place une véritable pêche durable. L’implication à tous les niveaux, nationaux et locaux, des pêcheurs au sein des organisations de producteurs, le soutien financier à l’amélioration de la connaissance scientifique des stocks et le recueil statistique des données de pêche, le soutien financier à l’élaboration d’un label écologique, la lutte contre les rejets des pêches accessoires, le soutien financier à l’amélioration de l'efficacité énergétique des navires, le contrôle des importations, la formation des marins et l’amélioration des conditions de vie à bord, la promotion du tourisme halieutique sont autant de mesures que je défends avec le Front de Gauche. Mais ce texte ne s'oppose pas à l'adoption du système de concessions de pêche transférables (CPT), particulièrement destructeur pour la pêche côtière artisanale. Je m'abstiens donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − In questa sessione plenaria il dibattito sulla pesca è stato al centro dell'attenzione, a partire da questa relazione riguardante la riforma della politica comune.

In primo luogo si sottolinea il fallimento dell'azione fin qui intrapresa a livello europeo, in quanto il settore non sembra aver dato le risposte che ci eravamo prefissati, ovvero in primo luogo un aumento dell'occupazione e una minore dipendenza dall'esterno.

Purtroppo nessuno di questi due auspici si è verificato ed oggi ci troviamo in una condizione di oggettiva difficoltà per il sistema: tra le soluzioni prospettate vi sono una nuova azione che favorisca la conservazione ed il miglioramento delle risorse biologiche marine, una gestione più razionale della sostenibilità socioeconomica e occupazionale del settore, nonché l'invito a porre regole severe nei confronti degli Stati extra-UE che non rispettano determinate caratteristiche di salvaguardia ambientale marittima.

Accanto a queste misure la regionalizzazione viene proposta come principio cardine della riforma della pesca: questo dovrebbe significare avere maggiori libertà rispetto ad esigenze diverse, rispettando appieno il principio di sussidiarietà. Per tutti questi motivi ho quindi deciso di sostenere tutte le relazioni relative alla pesca, un settore che può e deve ancora dare molto in termini ambientali, alimentari, economici e occupazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, care atinge o serie de probleme importante ale pescuitului în Uniunea Europeană. De asemenea, apreciez faptul că raportul face referire la necesitatea unei noi organizaţii regionale de gestionare a pescuitului în Marea Neagră, având în vedere că actualul organism competent, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană, nu este un cadru adecvat. Este necesară, de asemenea, intensificarea dialogului cu statele riverane Mării Negre, în special în ceea ce priveşte exploatarea şi conservarea resurselor de peşte.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente comunicação geral sobre a reforma da Política Comum das Pescas (PCP) encontrava-se estruturada em diversos tópicos relativos aos objetivos da reforma, nomeadamente a sustentabilidade ambiental (medidas para a conservação dos recursos biológicos marinhos, monitorização e recolha de dados de qualidade), a sustentabilidade socioeconómica (futuro dos postos de trabalho nos setores da pesca e da aquicultura) e ainda a regionalização. Votei vencida a adoção de duas alterações a este relatório que considero importantes, nomeadamente a possibilidade de renovação da frota (sob determinadas condições específicas e que corresponda a uma adequação das embarcações aos recursos disponíveis, garantindo a sustentabilidade da sua exploração) e ainda a possibilidade de co-financiamento até 75% no apoio à recolha e processamento de dados científicos (facto que poderia contribuir significativamente para um aumento da solidez e eficiência da gestão pesqueira). Na globalidade, votei favoravelmente este relatório de comunicação geral sobre a reforma da Política Comum das Pescas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Tenendo conto che uno degli obiettivi dell'UE è garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, che costituisce uno dei presupposti per assicurarne anche la sostenibilità economica e sociale, è necessario riformare la politica comune della pesca in modo radicale e ambizioso. Al fine di conservare le risorse biologiche marine, la PCP deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle risorse ittiche e deve far sì che lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni di tutti gli stock delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di offrire il rendimento massimo sostenibile. Sottolineando l'importanza dei settori della pesca e dell'acquacoltura estensiva per la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti per le nostre regioni marittime, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. The report forms part of the reform package of the Common Fisheries Policy, released last year and which is in full debate in the Fisheries Committee now. It covers the COM's general overview of what it proposes in the CFP reform. The danger, and a bad precedent for the rest of the reform, is a call for the subsidisation of construction and modernisation of fishing vessels. There were many amendments to this effect which were defeated but in the Salavrakos report, one such amendment was adopted. Most groups share our wish to eliminate this paragraph. As the reference to subsidies for vessels was not eliminated, we voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative. En effet, il est bon de rappeler que la PCP précédente n'a pas rempli certains de ses objectifs principaux: de nombreux stocks demeurent surexploités, la situation économique de certains segments de la flotte européenne reste fragile malgré les subventions, des postes de travail dans le secteur de la pêche se perdent et ne sont pas attrayants, notamment pour les jeunes entrant dans le secteur, et la situation de nombreuses communautés côtières dépendant de la pêche et de l'aquaculture demeure précaire.

L'objectif premier est d'assurer l'approvisionnement des populations en poisson et le développement des communautés côtières, en promouvant l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la pêche. Je tiens seulement à préciser que si on met au second plan l'aspect de la durabilité des ressources et si on ne laisse pas se reconstituer les stocks victimes de la surpêche par exemple, nous franchirons bientôt le point de non-retour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considero que a futura Política Comum das Pescas deve privilegiar, simultaneamente, os seus pilares ambiental, económico, social e cultural, de forma não hierarquizada e sinérgica, em prol de um desenvolvimento sustentável. Enquanto Relator do Parecer na Comissão do Desenvolvimento Regional, defendo a necessidade de medidas específicas para algumas Regiões, no contexto desta reforma, como as Regiões Ultraperiféricas, cujas economias são fortemente dependentes do setor das pescas, razão pela qual a reforma das pescas deve orientar-se, nestas regiões, por assegurar a sobrevivência e a prosperidade da pesca artesanal e de pequena escala e por objetivos de coesão económica, social e territorial, como a promoção de emprego. Votei a favor do Relatório no Parlamento Europeu, e espero que, no futuro, esta política dê uma resposta mais adequada às exigências e às sensibilidades de cada bacia marítima.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté pour la Communication générale sur la Politique Commune de la Pêche (PCP). Ce rapport non contraignant est acceptable en cela que son contenu anticipe et influe les débats à venir sur le Règlement de base de la PCP. Il a permis d'obtenir certaines avancées sur les propositions de la Commission européenne, avancées importantes que les futures négociations, je l'espère, permettront encore d'améliorer. Face à la proposition très contestée de la CE d'introduire des concessions de pêche transférables, outil de libéralisation du secteur la pêche, le Parlement s'est notamment prononcé en faveur d'un système volontaire, laissant le choix aux États membres de le mettre en œuvre ou non, ce qui est un début encourageant. Le Parlement a également acté que nous devrions atteindre le rendement maximal durable pour 2020, et non le dépasser, notion jugée trop vague. La proposition de débarquer toutes les captures accessoires, très difficile à mettre en œuvre par le secteur face à des contraintes techniques, a également été atténuée, au profit d'une mise en œuvre graduelle et au cas par cas, prenant en compte les différentes réalités des pêcheries. Les débats devront encore se poursuivre sur la faisabilité technique de la mise en œuvre d'une telle mesure.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Rezoluţiei Parlamentului referitoare la reforma politicii comune din domeniul pescuitului (PCP). Sectorul pescuitului prezintă o importanţă strategică pentru aprovizionarea cu peşte a populaţiei şi pentru echilibrul alimentar al diferitelor state membre şi al Uniunii, acesta aducând o contribuţie considerabilă la bunăstarea socioeconomică a comunităţilor de coastă, la dezvoltarea locală, la ocuparea forţei de muncă, la menţinerea şi crearea de activităţi economice în amonte şi în aval şi la conservarea tradiţiilor culturale locale.

UE se plasează pe locul al patrulea în topul celor mai mari producători mondiali; cu toate acestea, UE importă peste 60% din cantitatea de peşte pe care o consumă. Consider că PCP trebuie să aplice abordarea bazată pe precauţie în gestionarea activităţilor de pescuit şi să asigure exploatarea durabilă a resurselor biologice maritime vii, pentru a restabili şi păstra populaţiile tuturor stocurilor de specii recoltate la niveluri apropiate de cele capabile să asigure producţia maximă durabilă. Invităm Comisia să ia măsuri pentru adoptarea de planuri de gestionare pe termen lung pentru toate activităţile de pescuit din UE şi pentru utilizarea abordării ecosistemice drept bază pentru toate aceste planuri, cu obiective şi reguli de control al recoltării bine definite, care vor juca un rol fundamental în fiecare plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Kārlis Šadurskis (PPE), rakstiski. − Kopējās zivsaimniecības reforma jau sen bija nepieciešama zvejniecības pārvaldības sakārtošanai, lai nodrošinātu ilgspējīgus zivju krājumus, pārtrauktu pārzveju un nodrošinātu ienākumus zvejniekiem nākotnē. Tomēr šim scenārijam būtu jāpiedāvā tāds risinājums, kas līdzsvaro tautsaimniecības nozares attīstību, tās ietekmi uz vidi un sociālās intereses ilgtermiņā. Flotes atjaunošana automātiski nenozīmē zvejas kapacitātes palielināšanu. Ja flote ir pavisam nolietojusies un veca, ar modernizācijas pasākumiem vien nepietiek, lai varētu izpildīt prasības attiecībā uz drošību, vides aizsardzību un degvielas taupību. Līdz ar to atbalstu to, ka jaunā Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļi tiek izmantoti ne vien flotes modernizēšanai, bet arī tās atjaunošanai, nepalielinot tās nozvejas kapacitāti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo avuto modo, durante questa sessione plenaria, di discutere questa riforma che costituisce il tema dominante dell'attuale negoziato nel settore della pesca.

Il Libro verde sulla riforma del settore è stato presentato nell'aprile 2009. Nel corso delle varie riunioni del Consiglio dei ministri che hanno affrontato il tema sono stati discussi i suoi aspetti fondamentali, ai fini di raggiungere un primo accordo su testi condivisi.

Uno dei temi fondamentali affrontati dal testo è a mio parere il paragrafo 58 dove si chiede che il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) conceda aiuti finanziari al rinnovamento e alla modernizzazione delle flotte di pesca per raggiungere gli obiettivi della riforma della politica comune della pesca (PCP).

In questo momento l'età media delle flotte di pesca nell'UE è di 27 anni. Ho votato a favore dell'emendamento, ma purtroppo non è passato. Per cui mi sono sentito in dovere di esprimere voto negativo sull'intero testo, siccome ritengo di fondamentale importanza la modernizzazione delle flotte di pesca, per ragioni di sicurezza, tutela ambientale o riduzione dei consumi di carburante, come evidenziato nel testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), in writing. − Today I voted wholeheartedly for reform of the Common Fisheries Policy (CFP). Led by British Conservatives, we in the ECR Group have been urging the Commission for a long time to back a policy that moves decision making away from unelected Brussels officials to the people actually doing the job – those engaged in our local fishing industry. We will continue to urge the Commission to back reforms that strengthen measures for the conservation of marine resources, strengthen our British fisheries industry and move away from the current over-centralised system. I have always said that CFP was bad for our fishermen and even worse for the fish. We are achieving some improvement but our eventual goal should be repatriation of CFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Um die Situation im Fischereisektor zu verbessern (Überfischung, schlechte Arbeitsperspektiven, etc.), soll eine umfassende Reform beschlossen werden und es soll eine Perspektive für die Zukunft der Fischereipolitik geben. Gleichzeitig sollte keinesfalls die Nachhaltigkeit vergessen werden, und Augenmerk wird auf die Situation der Fischer, der Konsumenten und auch auf das Problem der Überfischung und versehentlichen Beifang gelegt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Temat reformy wspólnej polityki rybołówstwa ze względu na jego strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia ludności analizowałem bardzo dokładnie i dlatego z pełną świadomością głosowałem za przyjęciem tej rezolucji. Zawarta w niej troska o odpowiedzialne rybołówstwo, zwalczanie nieetycznych połowów (liczne stada ryb nadal są przeławiane), a przede wszystkim uwzględnienie aspektów biologicznych, ekologicznych, gospodarczych oraz społecznych czyni ją godną poparcia. Jestem przekonany, że dobrze nadzorowany sektor połowów i akwakultury wniesie duży wkład w zaspakajanie społeczeństwa europejskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Nel condividere ed appoggiare l'identificazione dei principali obiettivi della riforma politica comune della pesca, quali la sostenibilità ambientale, la sostenibilità socio-economica e la regionalizzazione, ho espresso il mio voto a favore sulla relazione d'iniziativa qui trattata. La Commissione ricorda che una profonda riforma della politica comune della pesca (PCP) dell'UE è necessaria, a causa del raggiungimento non completo dei suoi obiettivi. Vi è inoltre da sottolineare che la pesca sostenibile rappresenterà un enorme beneficio ambientale, sociale ed economico giacché, con un ambiente non degradato, le comunità di pescatori avranno un futuro sicuro e il settore della pesca sarà redditizio senza dover ricorrere ad aiuti pubblici. Fondamentale é poi che la PCP sia in linea con le politiche ambientali e di sviluppo.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen