Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 23 oktober 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Tolkning av arbetsordningen
 4.Den fleråriga budgetramen 2014–2020 - Egna medel grundade på mervärdesskatt (debatt)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (18-19 oktober 2012) (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Begäran om upphävande av Martin Ehrenhausers immunitet (A7-0332/2012 - Bernhard Rapkay) (omröstning)
  6.2.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 (omröstning)
  6.3.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 (A7-0311/2012 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.4.Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0313/2012 - Reimer Böge, Ivailo Kalfin) (omröstning)
  6.5.Egna medel grundade på mervärdesskatt (A7-0316/2012 - Jean-Luc Dehaene) (omröstning)
  6.6.Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (A7-0325/2011 - Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Kommissionens arbetsprogram för 2013 (debatt)
 11.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering EG/Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (debatt)
 12.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (debatt)
 13.Omröstning
  13.1.Förslag till ändringsbudget nr 4/2012 (A7-0308/2012 - Francesca Balzani)
  13.2.Ansvarsfrihet 2010: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (A7-0299/2012 - Monica Luisa Macovei)
  13.3.Ansvarsfrihet 2010: Europeiska läkemedelsmyndigheten (A7-0298/2012 - Monica Luisa Macovei)
  13.4.Skogsodlingsmaterial (A7-0277/2012 - Paolo De Castro)
  13.5.Europaåret för medborgarna (2013) (A7-0271/2012 - Antigoni Papadopoulou)
  13.6.Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (A7-0285/2012 - Kristiina Ojuland)
  13.7.Genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum (A7-0254/2012 - Jacqueline Foster)
  13.8.Passagerares rättigheter inom alla transportsätt (A7-0287/2012 - Georges Bach)
  13.9.Ansvarsfrihet 2010: EU:s allmänna budget, rådet (A7-0301/2012 - Inés Ayala Sender)
  13.10.Ansvarsfrihet 2010: Europeiska miljöbyrån (A7-0300/2012 - Monica Luisa Macovei)
  13.11.Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Leonard Orban) (A7-0296/2012 - Inés Ayala Sender)
  13.12.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/001 IE/Talk Talk (A7-0322/2012 - Frédéric Daerden)
  13.13.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/015/SE/AstraZeneca (A7-0325/2012 - Dominique Riquet) (omröstning)
  13.14.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/019 ES/Galicia Metal (A7-0323/2012 - Alexander Alvaro) (omröstning)
  13.15.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/009 NL/Gelderland (A7-0334/2012 - Frédéric Daerden) (omröstning)
  13.16.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/021 NL/Zalco (A7-0324/2012 - Frédéric Daerden) (omröstning)
  13.17.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/015 FR/Peugeot (A7-0333/2012 - Jean Louis Cottigny) (omröstning)
  13.18.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas - Danmark (A7-0345/2012 - László Surján) (omröstning)
  13.19.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/002 DE/Manroland från Tyskland (A7-0346/2012 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  13.20.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (A7-0231/2012 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  13.21.Minimikrav på utbildning för sjöfolk (A7-0162/2012 - Brian Simpson) (omröstning)
  13.22.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering EG/Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (A7-0289/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  13.23.Framtiden för EU:s utvecklingspolitik (A7-0234/2012 - Charles Goerens) (omröstning)
  13.24.Små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter (A7-0293/2012 - Paul Rübig) (omröstning)
  13.25.Handel och ekonomiska förbindelser med Förenta staterna (A7-0321/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Översyn av den nuvarande ramen för lagring av uppgifter (debatt)
 18.Handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (debatt)
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2516 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (8855 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy