Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 25. lokakuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 4.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Poslanecký mandát
 8.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 11.Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti - Euroopan kansalaisten ja yritysten sisämarkkinoiden toimintaa koskevat huolenaiheet (keskustelu)
 12.Onko Erasmus-ohjelma vaarassa? (keskustelu)
 13.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 14.Äänestykset
  14.1.EY:n ja Serbian vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä EY:n ja Serbian väliaikaisen sopimuksen soveltamismenettelyt (A7-0273/2012 - Iuliu Winkler) (äänestys)
  14.2.Neuvoston päätöksen 2003/17/EY soveltamisajan jatkaminen sekä kolmansien maiden nimien sekä tuotannon valvomisesta ja hyväksymisestä vastaavien viranomaisten nimien saattaminen ajan tasalle (A7-0315/2012 - Paolo De Castro) (äänestys)
  14.3.Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen (A7-0314/2012 - Ian Hudghton) (äänestys)
  14.4.Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suoja (A7-0272/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  14.5.Elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen tekeminen EU:n puolesta (A7-0309/2012 - Nirj Deva) (äänestys)
  14.6.Konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antama suojelu (A7-0288/2012 - Edit Bauer) (äänestys)
  14.7.Euroopan kansalaisten ja yritysten sisämarkkinoiden toimintaa koskevat huolenaiheet (A7-0310/2012 - Regina Bastos) (äänestys)
  14.8.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (A7-0348/2012 - Sharon Bowles) (äänestys)
  14.9.Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen (A7-0243/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  14.10.EU:n ja Japanin kauppaneuvottelut (B7-0462/2012) (äänestys)
  14.11.EU:n vuotta 2011 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram) (äänestys)
 15.Äänestysselitykset
 16.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 17.Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen - Rahoitusvälineiden markkinat ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen (keskustelu)
 18.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Innovatiiviset rahoitusvälineet tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (keskustelu)
 22.Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 23.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2011 (keskustelu)
 24.EU:n ja Venäjän väliset kauppasuhteet Venäjän WTO:hon liittymisen jälkeen (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1554 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5588 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö