Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 oktober 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 4.Arbetsplan: se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 8.Anslagsöverföringar: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 11.Inremarknadsakten II - Problem på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (debatt)
 12.Är Erasmus i fara? (debatt)
 13.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 14.Omröstning
  14.1.Förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet EG/Serbien och av interimsavtalet EG/Serbien (A7-0273/2012 - Iuliu Winkler) (omröstning)
  14.2.Förlängning av tillämpningsperioden för rådets beslut 2003/17/EG och uppdatering av förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen (A7-0315/2012 - Paolo De Castro) (omröstning)
  14.3.Ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (A7-0314/2012 - Ian Hudghton) (omröstning)
  14.4.Skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (A7-0272/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  14.5.Ingående på EU:s vägnar av konventionen om livsmedelsbistånd (A7-0309/2012 - Nirj Deva) (omröstning)
  14.6.Konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands (A7-0288/2012 - Edit Bauer) (omröstning)
  14.7.Problem på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (A7-0310/2012 - Regina Bastos) (omröstning)
  14.8.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (A7-0348/2012 - Sharon Bowles) (omröstning)
  14.9.Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (A7-0243/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  14.10.Handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (B7-0462/2012) (omröstning)
  14.11.EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011 (A7-0302/2012 - Birgit Schnieber-Jastram) (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG - Marknader för finansiella instrument och ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (debatt)
 18.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2012 års prioriteringar (debatt)
 19.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 21.Innovativa finansiella instrument inom ramen för nästa fleråriga budgetram (debatt)
 22.EU:s strategi för Donauregionen (debatt)
 23.Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 (debatt)
 24.Handelsförbindelserna EU-Ryssland efter Rysslands anslutning till WTO (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1554 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5588 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy