Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2115(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0354/2012

Ingediende teksten :

A7-0354/2012

Debatten :

PV 19/11/2012 - 22
CRE 19/11/2012 - 22

Stemmingen :

PV 20/11/2012 - 6.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0427

Debatten
Maandag 19 november 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

22. Schaduwbankieren (korte presentatie)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Saïd El Khadraoui über das Schattenbankwesen [2012/2115(INI)] (A7-0354/2012).

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, Rapporteur. − Voorzitter, collega's, dit debat over schaduwbankieren komt op een uitgelezen moment. Gisteren nog heeft de Financial Stability Board haar conclusies en aanbevelingen geformuleerd over de aanpak van schaduwbankieren. Op veel vlakken lopen deze trouwens gelijk met die welke u morgen ter stemming worden voorgelegd.

Het fenomeen van schaduwbankieren omvat in feite een hele reeks zeer verschillende vormen van kredietbemiddeling buiten de klassieke bankensector om en is dus niet onderworpen aan dezelfde spelregels. Zoals de naam al suggereert, betreft het complexe, vaak ondoorzichtige financiële activiteiten waarover niemand, en ook geen enkele instelling of toezichthouder, voldoende overzicht heeft. Dit betekent niet dat vormen van schaduwbankieren niet zouden kunnen bijdragen tot de financiering van de reële economie en bijgevolg niet als positief kunnen worden omschreven.

Maar ten eerste bestaan er duidelijk op verschillende manieren links tussen de klassieke bankensector en schaduwbankactiviteiten. Ten tweede weten we dat er potentieel systemische risico's kunnen ontstaan - die overigens ook een rol hebben gespeeld bij het uitbreken van de financiële crisis - en dat er ook een verschuiving ontstaat naar vormen van schaduwbankieren om te ontsnappen aan toezicht en reglementering van de klassieke bankensector. En ten derde gaat het over een zeer groot en groeiend fenomeen dat naar schatting 25 à 30% van de financiële sector omvat.

Om al deze redenen is het noodzakelijk de nodige instrumenten te creëren die de autoriteiten in staat stelt een globaal beeld te krijgen van het fenomeen om de risico's te kunnen inschatten en zo nodig te kunnen optreden. Idealiter slagen we erin de instrumenten die zuurstof geven aan de reële economie en kunnen bijdragen tot economische groei zonder overdreven risico's te stimuleren en meer speculatieve of gevaarlijke vormen aan banden te leggen.

Dat is dan ook het onderwerp van mijn verslag en ik dank alle collega's en in het bijzonder de schaduwrapporteurs voor de uitstekende samenwerking, die geleid heeft tot een aantal conclusies, die breed gedragen worden. Ik ga deze niet allemaal in detail noemen, maar de meest urgente lijkt mij de behoefte aan monitoring, het kaart brengen van financiële stromen.

Toezichthouders zouden minimaal een algemeen beeld moeten hebben van de omvang van repo-transacties en alle vormen van vorderings- of terugvorderingsregelingen die instellingen zijn aangegaan. Vandaar het idee om informatie aan te melden bij een transactieregister. Er zou ook een soort centrale EU-databank van repo-transacties moeten komen. Er zouden gemeenschappelijke normen voor rapportage over transacties met betrekking tot kapitaal, rente, onderpand, waarderingscorrecties, looptijden, tegenprestaties e.d. moeten worden uitgewerkt. Er is ook behoefte aan een vollediger zicht op risico-overdrachten door financiële instellingen in de vorm van een centraal register.

In feite komt het erop neer dat we in staat zouden moeten zijn een antwoord te vinden op eenvoudige vragen zoals 'wie moet wat aan wie en wanneer en voor welke prijs'? Daarnaast moet de klassieke bankensector beschermd worden door de instelling van een limiet op de blootstelling aan schaduwbanken en zouden schaduwbankactiviteiten, geïnitieerd door banken, in de balans moeten worden opgenomen en geconsolideerd. Voor securitisering zouden striktere regels moeten gelden om kwaliteitsproducten te stimuleren en er zou onderzocht moeten worden of er geen maximum moet worden vastgelegd aan het aantal keren dat een financieel product gesecuritiseerd kan worden.

Tenslotte wordt een reeks aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot bepaalde specifieke fondsen, zoals geldmarktfondsen en indexfondsen ten einde de transparantie te vergroten en potentiële systeemrisico's te beperken.

Collega's, de bal ligt nu in het kamp van de G20 en de Commissie. Het spreekt voor zich dat we enkel een goed antwoord kunnen formuleren door een globale, mondiale aanpak. Het komt er nu op aan dat de betrokken instellingen en regio's zich de komende maanden herorganiseren opdat er eindelijk licht kan schijnen op dat onderdeel van de financiële wereld dat tot op heden onderbelicht is. En dat is een absolute must, willen we een nieuwe financiële crisis in de toekomst vermijden.

We wachten op de voorstellen van de Commissie, die met een mededeling gaat komen. We wachten daar met spanning op en dan zal een aantal heel concrete stappen gezet worden, die wij natuurlijk als Parlement van dichtbij gaan onderzoeken.

 
  
 

Catch the eye

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Willkommen im Plenum des Europäischen Parlaments, Kommissar Hahn! Zum Thema: Bevor die Krise ausgebrochen ist, war es Alltag, die Bankenregulierung schlichtweg zu umgehen. Finanzwirtschaftliche Aktivitäten sind immer mehr auf weniger regulierte Schauplätze – eben auf die Schattenbanken – verlagert worden. Insgesamt haben wir 1 400 solcher Institute, also eine riesige Anzahl solcher Institute, die pleitegegangen sind. Keines für sich genommen war systemrelevant; in Summe allerdings war das natürlich ein enormer Schaden, der der europäischen Volkswirtschaft zugefügt worden ist und das ganze Finanzsystem erschüttert hat. Diese selektive Regulierung der Banken muss gestoppt werden, wenn wir in Zukunft die Schlupflöcher für Finanzmarktjongleure stopfen möchten, und das wollen wir ja, und zwar ganz dringend.

Viele Schattenbanken erhielten Staatshilfe, agieren aber ohne staatliche Kontrolle – umso mehr Grund, sie zu regulieren. Das Zentralregister, vom Kollegen El Khadraoui erwähnt, soll die Basis dafür sein. Aber darüber hinaus brauchen wir Obergrenzen für Fremdkapitalanteile sowie Liquiditätspuffer und entsprechend Eigenkapitalanforderungen.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Salut şi eu această iniţiativă ce are în vedere îmbunătăţirea monitorizării şi reglementării sistemului bancar paralel. Aspectele prudenţiale şi cele legate de conduita de piaţă vor putea fi abordate în mod corespunzător, printr-o supraveghere mai strictă. Avem nevoie de o imagine de ansamblu, care să permită identificarea evoluţiilor în acest sector; în acest sens, trebuie să existe o cooperare internaţională strânsă. Trebuie să luăm în considerare atât aspectele pozitive, cât şi riscurile şi lucrurile care trebuie remediate.

În acest context, subliniez importanţa eliminării practicilor incorecte şi reducerii riscului sistemic. Doar astfel vom putea avea o transparenţă ridicată şi vom putea mări siguranţa şi stabilitatea sistemului financiar, iar în acest mod vor putea fi resimţite şi efectele pozitive ale sistemului bancar paralel asupra economiei reale şi a stimulării creşterii economice.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo parlando di un fenomeno che nel corso degli ultimi anni si è esteso enormemente, con potenziali vantaggi per l'economia e, in verità, con grandi rischi e con grandi danni poi per molte persone e molte famiglie che sono state interessate da un'attività non sempre controllata e si sono fatte attrarre da vantaggi ipotizzati, che non si sono mai concretizzati.

Dunque, io credo che sia molto importante, in primo luogo, conoscere il fenomeno e poi controllarne, passo dopo passo, la sua naturale evoluzione. Allora, il monitoraggio delle transazioni è uno dei punti centrali, forse la questione più delicata e più importante: perché è singolare che ci si impegni in una discussione, pur utile, sulla sorveglianza bancaria da parte della Banca centrale europea e, nel contempo, non si tenga conto adeguatamente dei fenomeni reali che sono in corso e che penalizzano i consumatori.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - A téma nem is lehetne aktuálisabb, hiszen egy időben van a banki tőkekövetelmények szabályozásával, a bankfelügyelet kialakításával, az európai szemeszter gyakorlati megvalósulásával. Láthatóan az Európai Unió arra törekszik, hogy felmérje a kialakult pénzügyi válság kiváltó okait, hogy kikerülje, illetve felkészüljön a jövőbeli esetleges pénzügyi eseményekre. Az árnyékbankok rendszerszintű kockázatot nem okozó átlátható működésére a jövőben is figyelnünk kell. Köztudott, hogy bár tevékenységükkel élénkíthetik a kereskedelmet, és a pénzforgalomra is ösztönzőleg hathatnak, ám ezzel egy időben a hagyományos bankrendszer védőhálóinak hiányában hirtelen óriási károkat is tudnak okozni. A kulcs ezért valóban az elővigyázatosság, és annak elkerülése, hogy a fedezeti és a pénzpiaci alapokon, valamint a befektetési eszközökön alapuló árnyékbankolás ne veszélyeztesse az európai bankokat, és ne tegye ki rendszerszintű kockázatnak a pénzpiacokat. A cél egyértelmű, most még az eszközök kialakításával is éppen időben vagyunk.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Tieňové bankovníctvo ako také sa vykonáva prostredníctvom subjektu alebo finančných zmlúv, ktoré vytvárajú kombináciu funkcií podobných funkciám bánk, avšak mimo regulačného rámca alebo v rámci režimu, ktorý je buď nedostatočne dôsledný, alebo rieši iné otázky než systémové riziká. Regulované subjekty v štandardnom bankovom systéme sa podieľajú na činnostiach vymedzených ako súčasť činnosti tieňového bankového systému a sú mnohými spôsobmi prepojené s tieňovými bankovými subjektmi. Odhaduje sa, že objem celosvetového tieňového bankového systému predstavoval v roku 2011 približne 51 biliónov eur. To predstavuje až 30 % celkového finančného systému a polovicu celého objemu bankových aktív. Navyše tieňové bankovníctvo bolo určené za jednu z možných hlavných príčin a okolností, ktoré prispeli k finančnej kríze, a faktor, ktorý ohrozuje stabilitu celého finančného systému. Nad tieňovým bankovníctvom preto potrebujeme kompletný dohľad.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank in particular Mr El Khadraoui who coordinated this report, but also other Members for an important contribution to the debate and for emphasising that regulators should not forget some actors and entities commonly designated under the term ‘shadow banking sector’.

The views expressed in the Parliament report are in line with the Commission’s concerns and the objectives: firstly, to strengthen the resilience capacities of the global financial sector and, secondly, to reduce regulatory arbitrage possibilities. I am glad to share these concerns with you. Your concrete request to act reinforces our willingness to keep these issues very high on the Commission’s agenda.

What do we mean by shadow banking? Shadow banking comprises financial entities or activities which carry out credit intermediation activities outside the regulated sector. In practice, risks linked to these activities were observed in 2008, when special purpose vehicles were purchased and then securitised illiquid assets and subprime mortgages were converted into assets such as collateralised debt obligations. These assets were bought by many investors worldwide and then turned out to be worthless and illiquid. Unfortunately, we all now know the consequences of such strategies.

Why should regulators focus on the shadow banking sector? Firstly, this sector constitutes a very large amount of financial activities. The FSB has roughly estimated the size of global shadow banking at around EUR 46 trillion in 2010 having increased from EUR 21 trillion in 2002. Secondly, the sector is highly interlinked with the regulated sector and especially with banks. Potential contagion effects are high and could materialise very quickly, with an impact on the whole economy. For instance, when money market funds suffered from financial pressures, they suddenly had to stop the investments in short instruments issued by banks and non-financial corporations. As a result, there was a credit crunch in this market. Finally, at the same time that regulators are strongly strengthening potential rules for banks – CRR, CRD 4 – it would be highly undesirable to keep some actors or entities outside the supervisory oversight. I would directly generate regulatory arbitrage opportunities and give incentives for financial entities to develop risky activities in less regulated areas of shadow banking.

For all these reasons the Commission drafted a Green Paper on shadow banking to identify the appropriate measures to regulate these risks in Europe. It is key to working in a consistent way with our G20 and Financial Stability Board partners, while adjusting our work to specific European issues. The European Systemic Risk Board contribution to this debate will be very helpful for the Commission, as well as all the contributions to the Green Paper that have been received.

In early 2013, the Commission will present a roadmap on shadow banking in the EU focusing on three priorities: firstly, the strengthening of transparency and data collection and monitoring; secondly, money market funds, and, thirdly, strengthening policies in the field of repo and securities lending transactions.

I thank Parliament for its support, through this excellent report, for the Commission’s work to strengthen our financial sector, to reduce systemic risk and to reduce the scope for regulatory arbitrage. I understand your request that the Commission acts on the shadow banking sector. This is a clear signal and we will act on it in the coming months.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist dieser Punkt abgeschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 12 Uhr, statt.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid