Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2003(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0263/2012

Esitatud tekstid :

A7-0263/2012

Arutelud :

PV 19/11/2012 - 25
CRE 19/11/2012 - 25

Hääletused :

PV 20/11/2012 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0419

Istungi stenogramm
Esmaspäev, 19. november 2012 - Strasbourg Uuendatud versioon

25. Kokkulepe sotsiaalinvesteeringute kohta (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Danuta Jazłowiecka, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the Social Investment Pact – as a response to the crisis (2012/2003(INI)) (A7-0263/2012).

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, sprawozdawczyni. − Drodzy Koledzy! Szanowni Państwo! Panie Komisarzu! Niezmiernie mi miło, że mogę dzisiaj zaprezentować sprawozdanie na temat paktu na rzecz inwestycji społecznych jako reakcji na kryzys, które członkowie Komisji Zatrudnienia przyjęli niemal jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 10 lipca br. Sprawozdanie to jest elementem szerokiej dyskusji, jaka od kilku lat toczy się na arenie europejskiej na temat strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego i społecznego. W wyniku kryzysu, który nadal jest realnym zagrożeniem dla stabilności wielu krajów Unii Europejskiej, od dłuższego czasu borykamy się z ogromnymi problemami na europejskim rynku pracy z ponad 10% stopą bezrobocia, wysokim bezrobociem wśród młodzieży oraz chronicznym brakiem pracy wśród osób z niskimi kwalifikacjami. Sytuację tę pogarszają problemy demograficzne, niedostosowany do potrzeb rynku pracy system edukacji i kształcenia oraz rosnąca presja na system zabezpieczenia społecznego. Wszelkie działania mające na celu przywrócenie stabilności finansów publicznych w Unii Europejskiej i związane z nimi cięcia wydatków budżetowych były i są konieczne dla zapewnienia stabilności europejskiej gospodarki. Bez nich skutki kryzysu byłyby niewątpliwie jeszcze bardziej dotkliwe. Działania te należy jednak uzupełniać o dobrze ukierunkowane inwestycje społeczne, które miałyby posłużyć przygotowaniu obywateli do zmieniających się warunków gospodarczych i potrzeb rynku pracy.

Kryzys wymaga ponownego przemyślenia przez państwa członkowskie polityk społecznych oraz przekształcenia czynnego państwa opiekuńczego w państwo aktywizujące, które inwestuje w ludzi oraz daje obywatelom narzędzia i zachęty, a nie reaguje tylko w związku z pojawiającymi się szkodami spowodowanymi niedoskonałością rynku. Polityki budżetowe państw członkowskich powinny zatem zostać uzupełnione m.in. o działania mające na celu stałą poprawę na rynku pracy czy inwestowanie w kształcenie i szkolenia, a także walkę z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Inwestycje społeczne obejmują wiele różnych polityk; są więc istotne dla zapewnienia w przyszłości właściwego poziomu zatrudnienia i zwiększenia konkurencyjności Europy. Ponieważ mają one na celu pogodzenie celów społecznych i gospodarczych, rządy powinny traktować je nie jako wydatki, ale przede wszystkim jako inwestycje, które przyniosą realne zyski w przyszłości.

Doświadczenia pokazują, że dotychczas podejmowane próby skoordynowanego unijnego podejścia do inwestycji społecznych, takie jak strategia lizbońska i europejska strategia zatrudnienia, zakończyły się niepowodzeniem ze względu na słabe zarządzanie. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie lepszego monitorowania realizacji polityk zatrudnienia i polityk społecznych w państwach Unii Europejskiej. W sprawozdaniu proponujemy więc, aby państwa członkowskie przystąpiły do paktu na rzecz inwestycji społecznych, za pomocą którego utworzylibyśmy lepszy mechanizm zarządzania i kontroli nad wdrażaniem celów w zakresie zatrudnienia, polityki społecznej i kształcenia, zapisanych m.in. w strategii „Europa 2020”. Monitorowanie tych polityk powinno także znaleźć swoje miejsce w semestrze europejskim 2013. Aby działania te były realne, konieczne jest także, żeby wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 zawierały stosowne środki budżetowe na inwestycje społeczne.

Prezentując sprawozdanie pod nazwą „Pakt na rzecz inwestycji społecznych jako reakcja na kryzys”, chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że wszelkie zawarte w nim rekomendacje są wynikiem szerokiego porozumienia pomiędzy wszystkimi grupami politycznymi. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcom-cieniom za konstruktywną i bardzo dobrą pracę nad zapisami sprawozdania, a także wszystkim kolegom, którzy złożyli poprawki. Z tego miejsca chciałabym szczególnie podziękować prof. Frankowi van der Broekowi, którego praca naukowa zainspirowała mnie do przygotowania sprawozdania na temat inwestycji społecznych. Chciałabym także zaapelować do przedstawicieli Komisji Europejskiej o to, aby skorzystała z rekomendacji zawartych w sprawozdaniu i zaproponowała instrumenty, które pozwolą na wprowadzenie szeregu dobrych pomysłów w życie, umożliwiając naszemu europejskiemu społeczeństwu radzenie sobie z dzisiejszą trudną sytuacją. Dziękuję.

 
  
 

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Europa assistiamo ad un costante peggioramento dei dati sulla disoccupazione under 35 arrivata quasi al 25%, in alcuni Stati membri oltre il 50%. Non possono certo essere i giovani a pagare i costi della crisi. Quindi, se è vero che non possiamo sottrarci alle misure di rigore e risanamento dei bilanci, è anche vero che di pari passo occorre avere una strategia concreta e ambiziosa di investimenti, iniziando da quelli per l'istruzione e per i programmi comunitari come l'Erasmus.

Ottimo, quindi, il lavoro della collega Jazłowiecka per il patto per gli investimenti sociali, come anche la garanzia europea per la gioventù, che assicuri a ogni giovani il diritto al lavoro, all'apprendistato e al tirocinio.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Rata şomajului la nivelul UE 27 a depăşit 10%, Uniunea confruntându-se cu probleme extrem de grave în ceea ce priveşte şomajul în rândul tinerilor. Alte probleme presante sunt legate de situaţia lucrătorilor slab calificaţi, care se confruntă cu o cerere de forţă de muncă tot mai scăzută, precum şi creşterea numărului persoanelor care trăiesc în sărăcie şi riscă excluziunea socială.

Reacţiilor recente la criză le lipseşte dimensiunea de politică socială şi de ocupare a forţei de muncă. Investiţiile sociale au ca scop să pregătească persoanele fizice, familiile şi societăţile să se adapteze la condiţiile economice în schimbare şi la cererile de pe piaţa muncii. Guvernanţa economică şi supravegherea macroeconomică trebuie completate de măsuri privind politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă.

Solicităm Comisiei şi statelor membre să adopte o strategie concretă privind investiţiile sociale, finanţată corespunzător, inclusiv prin intermediul Fondului social european.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Salut şi eu iniţiativa colegei mele, pe care o consider deosebit de importantă în contextul actual. Consider şi eu că trebuie să aibă loc o reorientare de la statele sociale înspre state care investesc în crearea de locuri de muncă şi generează competitivitate. Principala mea preocupare o reprezintă situaţia tinerilor, pentru că ei sunt cei mai afectaţi de criza economică, iar şomajul în rândul lor a atins un nivel alarmant. În acest context, programele de formare profesională sunt vitale, iar reînfiinţarea şcolilor profesionale ocupă un loc important.

Crearea de locuri de muncă trebuie făcută şi ca urmare a exploatării resurselor minerale proprii şi nu doar din investiţii străine. De asemenea, trebuie acordate facilităţi care să stimuleze angajarea tinerilor, prin diminuarea contribuţiilor angajatorilor. Este, însă, nevoie de măsuri şi la nivel european. Solicit Comisiei ca, în conformitate cu concluziile Consiliului European din ianuarie, să prezinte propuneri de sprijinire a tinerilor.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). - Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on her well-written report.

The PPE Group acknowledges that austerity measures are not sufficient to overcome the crisis. The S&D Group strongly believes that there is a need to go beyond fiscal discipline.

Budget consolidation needs to be complemented by a social investment strategy that will address the social, employment and education targets of the EU 2020 Strategy. We call for a social investment pact which invests in social and employment policies. The aim should be to create quality and sustainable jobs, reduce the economic dependency ratio in order to maintain a large workforce, and keep a balance between flexibility and security in the labour market.

We call for economic governance to be accompanied by social governance and for the social investment pact to focus, among other things, on reducing the number of early school-leavers.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa nota propone degli obiettivi condivisibili, come la lotta alla disoccupazione, il reintegro dei disoccupati, il rilancio delle piccole e medie imprese, garanzie di sistemi pensionistici sicuri ma non propone le misure economiche per farvi fronte. Ad esempio, non si entra nel merito di quali fondi gli Stati membri dovrebbero utilizzare per far fronte alla crisi, tantomeno si critica la scelta nefanda della Commissione europea di finanziare le banche, senza finalizzare i fondi concessi alla ripresa economica, permettendo così agli istituti di credito, anziché di aiutare le imprese e le famiglie, di acquistare titoli di Stato, garantendosi un guadagno certo e praticamente senza rischi.

Si è scelto quindi, in un periodo di crisi come questo, di finanziare le banche anziché favorire la ripresa del tessuto economico. Un'ottima proposta sarebbe stata quella di chiedere alla Commissione di proporre di togliere il divieto di aiuto diretto agli Stati da parte della BCE. Il mio voto sarà di astensione, in quanto la relazione finisce per essere una semplice dichiarazione di intenti, condivisibili, ma vuota di contenuti e proposte risolutive.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Kryzys gospodarczy i jego negatywne skutki, z którymi borykają się gospodarki wszystkich państw, wymusza na nas podejmowanie ciągle nowych wyzwań. W obliczu wzrostu bezrobocia, szczególnie wzrostu bezrobocia wśród młodych ludzi, a także zwiększającego się zagrożenia ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym bardzo ważne jest to, by wspierać szeroko rozumiane inwestycje społeczne, które między innymi służą dostosowaniu się do przemian na rynku pracy i zdobywaniu nowych umiejętności.

Wielokrotnie na tej sali dyskutowaliśmy o potrzebie stworzenia mechanizmów sprzyjających mobilności pracowników, rozwojowi szkoleń i kształcenia zawodowego czy konieczności przeciwdziałania nierównemu traktowaniu osób zatrudnionych ze względu na płeć. Wszystkie te aspekty naszych wcześniejszych dyskusji w związku z pakietem na rzecz inwestycji społecznych nie tracą nic ze swojego znaczenia. Co więcej, ściśle się w niego wpisują. Dlatego, uznając je za bardzo ważny element przeciwdziałania kryzysowi, apeluję do Komisji, by razem z rządami państw członkowskich stwarzała mechanizmy służące rozwojowi inwestycji społecznych.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym pogratulować sprawozdawczyni, Pani Danucie Jazłowieckiej, znakomitego sprawozdania i podjęcia ważnego tematu inwestycji społecznych. Sprawozdanie to ukazuje się w kluczowym momencie, kiedy gorącym tematem jest budżet Unii Europejskiej, zarówno przyszłoroczny, jak i ramy finansowe na lata 2014–2020. Budżet Unii powinien być budżetem inwestycyjnym, wspierającym wyjście z trudności ekonomicznych, i skupiać się na obszarach strategicznych dla wzrostu i zatrudnienia. Inwestycje społeczne wiążące wymiar społeczny z gospodarczym to dobra droga do wdrażania efektywnych i długofalowych działań, wspierających adaptacje do zmian na rynku pracy, zwiększenie szans zatrudnienia młodzieży, tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwój ekonomii społecznej. Dlatego też uważam, że zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia finansowego inwestycji społecznych stanowi warunek powrotu gospodarki Unii Europejskiej na ścieżkę wzrostu.

 
  
 

(Konec vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. − Mr President, I wish to thank the rapporteur, Ms Jazłowiecka, for this timely report.

The crisis and long-term structural challenges such as demographic ageing do indeed require sustained but effective and efficient investment in our human capital. Deepening inequalities and increasing poverty and exclusion hamper growth and threaten both our social cohesion and the sustainability of our public finances. That is why the Commission included a social investment package for growth and cohesion in its 2013 annual work programme.

The package is the Commission’s response to the challenges arising from the rapid demographic changes exacerbated by the current crisis. This translates, in particular, into difficulty in meeting the Europe 2020 Strategy target of reducing by 20 million the number of people living in poverty or social exclusion by 2020.

The Commission agrees on the need, highlighted in the Social Investment Pact, for public policies that prepare people to adapt to societal and economic challenges. For this to happen, sustained investment in our human capital to raise our competitiveness must go hand in hand with social inclusion and proper social protection. By investing in social policies that empower people from an early age, strengthen their capability to cope with risks and enhance their opportunities to participate in society and the labour market, we can anticipate and prepare rather than simply repair.

The Commission shares the view that better alignment of guidance, assessment and support for Member States’ reforms is needed, which acknowledges the interconditionalities of our social and economic policies.

Finally, the Commission welcomes the balanced approach of the Social Investment Pact concerning the need to tackle both short- and medium- to longer-term challenges. These challenges call for a broad range of actions, including the identification and elimination of inefficiencies in social protection systems and the strengthening of their activating and investment orientation. The Commission will take Parliament’s resolution duly into account when preparing the social investment package and is looking forward to further dialogue to enrich its thinking and nourish the future development of social policy.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 20 November 2012).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. – In questi anni, la maggior parte delle risposte alla crisi economico-finanziaria si è basata su obiettivi finalizzati a ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche, elemento fondamentale per l'economia dell'Unione. A mio avviso, tuttavia, è opportuno non trascurare gli effetti negativi che tali misure di austerità possono esercitare sull'occupazione e sulla competitività in Europa e integrarle con interventi finalizzati a favorire l'occupazione, come gli investimenti sociali mirati. La già complessa situazione del mercato del lavoro in Europa è ulteriormente aggravata da problemi attinenti i sistemi d'istruzione e l'invecchiamento della popolazione. Da una parte, i risultati dell'istruzione nell'Unione non sono adatti alla crescente intensità di mansioni specializzate richiesta dal mercato, dall'altra parte, a causa dell'invecchiamento della popolazione, il numero di persone che accede al mercato del lavoro sta decrescendo: tale trend demografico avrà serie ripercussioni sul mercato del lavoro, sul potenziale di crescita economica e sul risparmio pubblico. Ritengo che, al fine di ripristinare la crescita sostenibile in Europa, sia imperativo rispondere a queste sfide anche con l'ausilio d'investimenti sociali mirati, finalizzati a preparare la società a gestire la transizione verso mercati del lavoro maggiormente flessibili, a ripristinare in futuro un livello di occupazione adeguato e a migliorare la competitività dell'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Wenn morgen die Abstimmung zum Initiativbericht für einen sozialen Investitionspakt stattfindet, wird sich herausstellen, ob endlich ein parteiübergreifendes Bewusstsein dafür entstanden ist, wie wir der Krise begegnen müssen. Unsere gemeinsame Antwort darf nicht nur aus Sparmaßnahmen bestehen, sondern aus gezielten Maßnahmen zur Erreichung der Europa-2020-Ziele. Wir können diese Ziele erreichen, aber es wird nicht von alleine geschehen. Wenn wir mehr Arbeitsplätze wollen, dann müssen wir unserer Wirtschaft auch die Möglichkeiten geben, mehr Menschen beschäftigen zu können. Zwischen 2008 und 2011 gab es in Europa einen Produktionsrückgang von 20 % auf 16 %. Daraus folgte entsprechend ein Beschäftigungsrückgang von 11 %. Auf der einen Seite heißt das, wir müssen an den Stellen investieren, wo wieder Arbeitsplätze entstehen müssen. Weitergedacht heißt das aber genauso, dass wir auf die Art dieser Arbeitsplätze ein besonderes Augenmerk legen müssen: Jobs müssen nachhaltig sein und anständige Beschäftigungsverhältnisse bieten. Die Krise darf keine Entschuldigung für Niedriglöhne und Sozialdumping darstellen! Europas Wirtschaftspolitik muss endlich mit einer ausgleichenden Sozialpolitik ergänzt werden. Gerade wir als Europaparlament müssen geschlossen hinter den Interessen der Menschen in Europa stehen. Ich fordere die Abgeordneten dazu auf, sich aktiv dafür einzusetzen, dass europäische Arbeitnehmer ihr Recht auf gute Arbeit zurückbekommen!

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika