Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2151(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0339/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0339/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0430

Συζητήσεις
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

3. Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Marianne Thyssen, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the report with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup ‘Towards a genuine Economic and Monetary Union’ (2012/2151(INI)) (A7-0339/2012).

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. − Voorzitter, beste collega's, Raadsvoorzitter, commissaris, als wij vandaag spreken over de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie, dan houden wij geen technisch debat, maar een politiek debat. Wat wij vandaag doen, is fundamentele keuzes maken voor het Europa dat we morgen aan onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten.

En ja, op de korte termijn kunnen de belangen van onze lidstaten mogelijk verschillen, maar op de langere termijn liggen ze zonder meer in elkaars verlengde. Als Europese volksvertegenwoordigers hebben wij de morele plicht om op die lange termijn te denken en te handelen, om zo de toekomst van de Europeanen mooie kansen te geven.

We moeten dit bovendien zo aanpakken dat onze burgers betrokken zijn, want uiteindelijk zijn zij het, en alleen zij, die ons politiek legitimeren. Dat is de inzet, collega's, van het debat dat we hier vandaag voeren. De sleutelwoorden zijn voor mij zonneklaar: hoop en vertrouwen. Het vertrouwen moet terugkeren omdat ondernemers en gezinnen moeten durven te investeren en banken opnieuw moeten durven geld uit te lenen, want de economische motor moet opnieuw aanslaan om groei en banen te creëren.

We moeten de mensen ook hoop geven. Er is perspectief op beterschap. Wij zullen gesterkt uit deze crisis komen, maar alleen als we moedig, besluitvaardig en daadkrachtig optreden.

Met dit verslag geven wij een ondubbelzinnig signaal aan de staatshoofden en regeringsleiders. Voor elk van de vier bouwstenen uit de roadmap-Van Rompuy moet de ambitie groot zijn. Zo geven we aan dat het Europees bankentoezicht er echt moet komen, dat de twee verordeningsvoorstellen als één wetgevingspakket behandeld moet worden, waarover wij via de medebeslissingsprocedure kunnen meebeslissen. Dat het toezicht kwalitatief hoogstaand moet zijn binnen een Europees mechanisme met verantwoordingsplicht tegenover de parlementen. Dat de lidstaten die deelnemen, verplicht of via een opt-in, gelijke rechten moeten hebben in de raad van toezicht van zo'n mechanisme en dat wij als Parlement ons werk op tijd zullen afhandelen zodat we hopelijk op 1 januari officieel dit mechanisme kunnen lanceren.

Ook de wetsvoorstellen inzake depositogaranties en een gemeenschappelijk kader voor de afwikkeling en de herstructurering van banken, de twee andere pijlers van de bankunie, moeten prioritair afgehandeld worden. Daarna kunnen we dan verder kijken of het nodig is, en in welke zin, om naar meer Europese systemen te werken.

Dan is er natuurlijk de begrotingsunie, Voorzitter, niet onbelangrijk, want structureel gezonde overheidsfinanciën zijn voorwaardenscheppend en absoluut noodzakelijk. Wat de begrotingsunie betreft, moet in de eerste plaats vastgehouden worden aan en uitgevoerd worden wat we hier met zijn alleen al hebben beslist: het sixpack. Als het van ons afhangt, moet deze week de trialoog in verband met het twopack worden afgerond. Er moet ook werk gemaakt worden van de inkomstenkant. De coördinatie van belastingen moet bekeken worden, belastingfraude moet uiteraard bestreden worden en ook schadelijke belastingconcurrentie moet uit de wereld geholpen worden. Een snelle invoering van de FTT en de CCCTB, al dan niet via nauwere samenwerking, is essentieel. Het Parlement kan zich vinden in een geleidelijke overgang naar een schulddelgingsfonds indien aan de strikte, noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, want op dat vlak mogen we ons zeker niet in een avontuur storten.

En via een sterkere economische unie moeten we natuurlijk alles afronden om echt te mikken op duurzame economische groei met meer werkgelegenheid en een grotere sociale cohesie. We hebben nu structurele hervorming nodig om er in de toekomst de vruchten van te plukken. Er moet een beter ondernemingsklimaat komen, er moet zin om te investeren zijn, de interne markt moet worden voltooid, er moet een midterm review komen van de 2020-strategie en we moeten natuurlijk ook versterkte aandacht vragen, en dat doen we ook, voor een aantal sociale basisprincipes die we ondergebracht hebben in een sociaal pact.

En dat de vierde bouwsteen: de democratische verantwoording en transparantie. Die is uiteraard van essentieel belang, want zonder democratische onderbouw houdt op termijn geen enkel beleid stand. Voorzitter, collega's, wat ons vandaag te doen staat, verdraagt geen uitstel. Wij zullen vandaag duidelijke keuzes maken en dan is het aan de staatshoofden en regeringsleiders.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Λουκά, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατ' αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίδετε να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση.

Επιθυμώ ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την κυρία Thyssen για την έκθεσή της και για την πολύτιμη συμβολή της έκθεσης στην εν εξελίξει διαδικασία της εμβάθυνσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, με την οποία κλήθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση μιας ουσιαστικής οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. Ο εν λόγω οδικός χάρτης αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της προετοιμασίας για τη σύνοδο του Δεκεμβρίου, λάβαμε σοβαρά υπόψη τα διάφορα θέματα που εγείρονται στην έκθεση της κυρίας Thyssen σε κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες, δηλαδή τον χρηματοοικονομικό, τον δημοσιονομικό, τον οικονομικό πυλώνα καθώς και τη δημοκρατική νομιμότητα. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος Van Rompuy σας ενημέρωσε σχετικά με την έκβαση των συζητήσεων για την ενδιάμεση έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτώβρη. Γνωρίζετε συνεπώς πολύ καλά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Θα ήθελα, εν συντομία, να υπενθυμίσω ορισμένα από τα βασικά σημεία σε κάθε ένα από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της ΟΝΕ. Η δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης είναι κύριο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργίας μιας ουσιαστικής ΟΝΕ. Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενδυναμωθεί ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κινηθούμε προς ένα ενοποιημένο τραπεζικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτό στα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στόχος μας είναι να αυξηθεί η σταθερότητα και να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ευημερία. Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η υψηλού επιπέδου τραπεζική εποπτεία είναι υψίστης σημασίας, όπως επίσης και ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που θα στηρίζει την τραπεζική εποπτεία. Έχουμε όλοι κληθεί να εργαστούμε με σκοπό να συμφωνήσουμε, πριν το τέλος του έτους, στο νομικό πλαίσιο ενός εκ των βασικών συστατικών στοιχείων του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Η Προεδρία σκοπεύει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει την εντολή αυτή και είμαι βέβαιος ότι όλοι μας συμμεριζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία. Είναι φυσικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, τόσο για τα κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, όσο και για αυτά που δεν θα συμμετάσχουν, σεβόμενοι πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Χρειάζεται μια αποδεκτή και ισορροπημένη λύση σχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις στους όρους ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων της ευρωπαϊκής αρχής τραπεζών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη πιθανές εξελίξεις σχετικά με την συμμετοχή στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Πρέπει να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της ενιαίας αγοράς. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν δείξει ότι υπάρχει δυναμική από τα κράτη μέλη και ότι τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να φτάσουν σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης, προχωρούμε και με την εργασία σε στοιχεία του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, η οποία περιλαμβάνει τον στόχο για επίτευξη συμφωνίας στις αναθεωρημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και την επίτευξη σημαντικής προόδου στην πρόταση για την εξυγίανση και την ανάκαμψη των τραπεζών πριν το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας. Σχετικά με τη δημοσιονομική και την οικονομική εμβάθυνση, πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί. Πρέπει να εφαρμόσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που συμφωνήθηκαν στη δέσμη έξι νομοθετικών πράξεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα καθώς και στην Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και την διακυβέρνηση στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. Επίσης, πρέπει η δέσμη δύο νομοθετικών πράξεων, η οποία είναι υπό διαπραγμάτευση, να βελτιώσει περαιτέρω την οικονομική διακυβέρνηση και την χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Το Συμβούλιο τροποποίησε τη θέση του για τη δέσμη δύο νομοθετικών πράξεων την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την έγκριση των προτάσεων πριν από το τέλος του έτους. Μακροπρόθεσμα, πρέπει να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την ΟΝΕ, εάν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε σταθερότητα και βιώσιμη ευημερία. Τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος Van Rompuy κλήθηκε, μαζί με τους άλλους Προέδρους, να διερευνήσει ιδέες όπως η δυνατότητα δημοσιονομικής ικανότητας καθώς και η σύναψη συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις μεταρρυθμίσεις που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία θα είναι κρίσιμες για την επιτυχία της ΟΝΕ. Πρέπει να σεβαστούμε τη βασική αρχή, σύμφωνα με την οποία ο δημοκρατικός έλεγχος πρέπει να εξασφαλίζεται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Τούτο συνεπάγεται τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, πρέπει η διαδικασία για περαιτέρω ολοκλήρωση να χτιστεί στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παραμείνει αυτό ανοικτό και διαφανές για όλα τα κράτη μέλη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αναμένω να ακούσω τις απόψεις σας και θα χαρώ να μεταβιβάσω στον Πρόεδρο Van Rompuy τα θέματα που θα τεθούν σήμερα εδώ. Γνωρίζω επίσης ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις στο θέμα αυτό στο πλαίσιο των επαφών που έχει με τους άλλους Προέδρους. Αναμένω με μεγάλη προσοχή τη συμβολή σας σε αυτήν τη διαδικασία και εκφράζω την ικανοποίησή μας για την ευκαιρία που μας δίδεται να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais tout d'abord vous prier d'excuser mon collègue et ami Olli Rehn, qui est retenu ce matin à Bruxelles par une réunion importante de l'Eurogroupe consacrée à la Grèce, et qui m'a demandé de s'exprimer en son nom mais sur des sujets qui, pour une partie, relèvent aussi de mes propres responsabilités.

D'abord, merci à Mme Thyssen pour ce rapport, et aux autres députés concernés, y compris toutes les commissions qui, transversalement, travaillent sur ce sujet – à savoir les commissions ECON, AFCO, EMPL et BUDG –, pour leur travail collectif. Je sais aussi, Madame Thyssen, le travail très important que vous avez conduit, avec M. Giegold, sur un des aspects qui nous concernent plus directement: le renforcement de l'union économique et monétaire, c'est-à-dire la mise en place – que nous souhaitons rapide maintenant – d'un mécanisme européen de supervision de l'ensemble du secteur bancaire.

Votre rapport fait des recommandations concrètes à la Commission en vue du rapport des quatre présidents consacré à la mise en place d'une véritable union économique et monétaire. Madame Thyssen, c'est une contribution très substantielle mais aussi – en ce moment – particulièrement opportune que vous apportez. L'Union européenne est en effet confrontée à des défis majeurs qui résultent largement de la crise financière venue des États-Unis, de la crise économique et sociale qui a accompagné cette crise financière, tout comme notre propre crise budgétaire et de la dette souveraine.

Ces crises appellent des réponses spécifiques, notamment dans le domaine financier – et c'est là tout ce que nous faisons ensemble dans un agenda extrêmement contraignant: 28 lois de régulation depuis deux ans et demi vous ont été proposées – mais aussi, au-delà des réponses spécifiques, des réponses plus vastes, plus globales puisque ces crises ont mis en lumière certaines faiblesses et insuffisances de l'union économique et monétaire.

Tout cela pour rétablir ce que vous avez vous-même exprimé par deux mots-clés, Madame Thyssen: la confiance et l'espoir. Ce sont des réponses que la Commission s'efforce de proposer depuis plus de trois ans sous l'impulsion de notre président, José Manuel Barroso, avec votre soutien très vigilant, jamais complaisant, mais toujours actif.

Dans ce contexte, la Commission est particulièrement déterminée à proposer toutes les mesures utiles pour la mise en place d'une véritable union économique et monétaire fonctionnant mieux et capable de résister aux crises. Nous avons déjà fait beaucoup de chemin dans cette direction au cours des dernières années: le six-pack et le two-pack, préparés par mon collègue Olli Rehn, constituent un ensemble de règles permettant de renforcer substantiellement la gouvernance économique de la zone euro. Je pense également aux propositions pour l'union bancaire. Mais il nous faut aller plus loin et agir plus globalement: dans les prochains jours, la Commission proposera un Livre bleu et présentera les caractéristiques d'une union économique et monétaire approfondie ainsi que les outils et les instruments dont nous avons besoin pour réaliser ce projet d'une union économique et monétaire plus approfondie.

Compte tenu de ces défis et de cette ambition, je voudrais d'abord souligner une très large convergence entre les vues que vous exprimez dans ce rapport, et nos propres analyses et les propositions de la Commission. Nous partageons la même volonté d'agir sans délai, de le faire dans un grand nombre de domaines concrets – dans lesquels il faut, en effet, aller plus loin – bien identifiés dans votre rapport et indispensables si nous voulons renforcer l'union économique et monétaire.

Enfin et avant tout, nous nous rejoignons sur l'importance d'adopter rapidement les textes qui sont précisément en cours de négociation au Parlement européen et au Conseil. Le two-pack sur le renforcement de la gouvernance économique, le mécanisme de surveillance unique, la mise en place d'un cadre européen unique pour la prévention et la résolution des crises. Madame Thyssen – vous les avez cités –, ce sont deux textes que j'ai présentés, pour l'un il y a un an et demi – Peter Simon en est le rapporteur – sur la garantie de dépôt, l'autre sur la résolution des crises bancaires, dont Gunnar Hökmark est le rapporteur. Ce dernier texte est, lui aussi, en discussion depuis maintenant plus de sept mois. Puis enfin, la directive capital requirement IV – sur les exigences de fonds propres – dont beaucoup d'entre vous s'occupent et qui est en cours de finalisation à travers des trilogues très actifs. Il est important et indispensable que nous puissions trouver des compromis solides sur ces différents textes et je voudrais à cet égard remercier M. Louca pour l'engagement et le volontarisme de la présidence chypriote sur tous ces textes. Il nous faut renforcer ainsi le cadre législatif actuel et démontrer que les engagements européens sont suivis d'effets, tout simplement que ce que nous avons annoncé pour faire face à ces crises et, notamment au dernier Conseil européen du 29 juin, nous le faisons. C'est aussi une question de crédibilité et de confiance, que nous devons retrouver. Nous devons également veiller à ce que les textes qui ont pour objet de renforcer l'union économique et monétaire soient pleinement cohérents avec le bon fonctionnement du marché unique; dans la mesure du possible, ils doivent être également ouverts aux autres États membres qui n'ont pas, ou pas encore, rejoint l'union monétaire et l'euro. C'est aussi un des problèmes que je veux traiter dans le cadre de la supervision intégrée.

Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi maintenant d'évoquer en quelques mots, au nom du vice-président Olli Rehn, les propositions de votre rapport dans trois domaines.

D'abord, votre rapport met, à juste titre, l'accent sur le renforcement de la légitimité démocratique. En tant que colégislateur, le Parlement européen a naturellement un rôle décisif dans la conception du cadre réglementaire qui régit l'union économique et monétaire. La responsabilité des décideurs de la zone euro devant le Parlement européen est tout aussi importante. À cet égard, le principe-clé est que la responsabilité démocratique doit s'exercer au niveau où la décision est prise. Quand la décision est européenne, la responsabilité démocratique doit effectivement s'exercer au niveau européen. Votre rapport propose également une augmentation de la présence obligatoire et de la production de rapports réguliers par la Commission à l'intention du Parlement européen. La Commission, Mesdames et Messieurs, reconnaît naturellement l'importance de la transparence et de l'implication du Parlement.

Pour autant, si nous voulons un système de responsabilité efficace, il faut veiller à ce que les personnes responsables devant le Parlement soient bien celles qui portent la responsabilité politique des décisions de politique et de leur mise en œuvre. Pour dire les choses plus directement, dans le cadre du dialogue économique, c'est le vice-président pour les affaires économiques et monétaires et pour l'euro qui est politiquement responsable. C'est donc aujourd'hui Olli Rehn, vice-président, qui continuera de répondre au Parlement européen autant que vous le souhaiterez. Cette responsabilité politique ne doit pas être remplacée par une situation où le personnel technique de la Commission serait directement responsable devant le Parlement.

Deuxièmement, le rapport plaide également pour un rôle accru du Parlement européen dans la coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen, en particulier au moment de l'élaboration de l'examen annuel de la croissance. Permettez-moi de rappeler que la Commission présente ses propositions pour les priorités annuelles du semestre européen dans son examen annuel de la croissance. Conformément à votre demande, celle de votre rapport, Madame Thyssen, cette année l'enquête sera publiée en même temps que le rapport sur le mécanisme d'alerte. L'examen annuel de la croissance est donc une communication de la Commission et sa présentation découle naturellement du droit d'initiative de cette dernière. Il est essentiel que le Parlement européen et le Conseil expriment leur point de vue sur les propositions de la Commission lorsqu'elles ont été publiées, dans un processus de débat politique sur les priorités à venir.

Un autre aspect important porte sur la transparence et la responsabilité démocratique dans le cadre du semestre européen: c'est la possibilité pour le Parlement – introduite par le six-pack – de mener des dialogues économiques avec les autres institutions et les États membres. La Commission soutient l'utilisation active, plus active encore, du dialogue économique par le Parlement.

Enfin, dans notre réflexion sur les étapes nécessaires pour parachever l'union économique et monétaire, je pense qu'il est très important d'exploiter toutes les possibilités offertes par le traité actuel, mais cela ne nous interdit pas d'identifier ce qui, dans le traité, nécessiterait ultérieurement un changement. Nous sommes heureux que le Parlement considère que les traités actuels nous laissent en effet des marges importantes d'action et de manœuvre, que nous utilisons.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au total, le rapport de Mme Thyssen témoigne d'une large convergence de vues avec la Commission, ce dont nous ne sommes pas surpris. Nous partageons tous l'objectif politique essentiel – qui est la principale attente de nos compatriotes, de nos citoyens – d'apporter une véritable réponse globale aux crises actuelles en faisant ce que nous avons décidé, et peut-être en allant plus loin, en consolidant définitivement notre union économique et monétaire. L'essentiel est, selon moi – Mme Thyssen l'a dit ainsi que M. Louca – la substance, le fond des réformes que nous avons engagées ensemble pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne, la stabilité financière et, au total, la confiance.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure pour avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, pour la commission de l'emploi et des affaires sociales, ce rendez-vous de la fin de l'année est un rendez-vous majeur, car pour parvenir à une véritable union économique et monétaire, nous devons revisiter les fondements de cette union économique et monétaire qui, manifestement, n'a pas résisté à la crise dans laquelle nous nous trouvons.

Le travail de ce Parlement, sous la responsabilité de Mme Thyssen – que chacun remerciera pour la grande qualité de ce travail – est destiné à éclairer, à définir, la position du Parlement européen dans la perspective de ce grand Conseil européen qui doit se réunir au mois de décembre. Ainsi, je m'étonne de l'absence du président Herman Van Rompuy, auquel ces travaux sont destinés.

En outre, je considère que le résultat de notre vote, ici, donnera mandat à nos sherpas pour nous représenter dans les négociations préparatoires à ce travail. Nous considérons aussi que ce rendez-vous ne peut pas être diminué ou sous-évalué à la lumière des négociations sur le cadre financier pluriannuel. La réécriture de la véritable union économique et monétaire doit rester la priorité.

Dans ce domaine, la question sociale doit être posée: nous avons été très frappés de ce que, dans le document mis sur la table par le président Herman Van Rompuy en juin, quatre piliers soient définis sans jamais mentionner la dimension sociale. Or, si vous regardez le traité de Maastricht, si vous regardez l'état actuel de l'union économique et monétaire, vous constaterez évidemment qu'il y a un déséquilibre entre les politiques économiques définies à l'article 121 et les politiques de l'emploi définies à l'article 148. Mais si vous reconstruisez l'union économique et monétaire sur les bases des propositions de M. Van Rompuy, sans tenir compte de cet équilibre d'origine, vous déstabiliserez l'ensemble du dispositif.

Par ailleurs, ce Parlement, notre commission de l'emploi et des affaires sociales, accorde aussi énormément d'importance au contrôle parlementaire, au contrôle démocratique et, donc, à la possibilité, pour le Parlement européen, de participer en codécision à l'examen annuel de la croissance qui définit le cadre de ce semestre européen.

Dernier point, Monsieur le Président, pour mettre l'accent sur un élément qui n'est pas suffisamment rappelé. Si nous voulons que les troïkas soient couronnées de succès, il faut les élargir pour associer l'OIT qui vient de dénoncer, aujourd'hui, le non-respect des conventions fondamentales de l'OIT en Grèce, à la suite des travaux de la troïka. Une véritable union économique et monétaire ne peut pas méconnaître les fondements mêmes du modèle social européen.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, relatore per parere della commissione per gli affari costituzionali. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il messaggio fondamentale di questa relazione è che una moneta comune non può limitarsi a un sistema di regole ma richiede un vero governo economico, dotato di risorse proprie e piena legittimazione democratica. Un'autentica Unione economica e monetaria deve quindi basarsi sulle istituzioni dell'Unione, intorno alle quali deve prendere forma un vero spazio politico europeo.

Per questo il rafforzamento del ruolo del Parlamento non è una rivendicazione corporativa ma una condizione essenziale se si vuole conferire legittimità e forza alla governance dell'euro. Peraltro, noi crediamo che una federazione leggera, basata su una chiara distinzione di ruoli e risorse e competenze tra l'Unione e gli Stati, sarebbe più efficace e democratica e, al tempo stesso, più rispettosa delle prerogative dei parlamenti nazionali del modello che ha preso forma negli ultimi anni. Per questo sosteniamo l'ipotesi di una capacità fiscale rafforzata, basata su risorse proprie, embrione di un vero e proprio Tesoro europeo, purché essa sia collocata all'interno del bilancio dell'Unione e si fondi su risorse aggiuntive.

Per questo crediamo che il coordinamento ex ante delle politiche economiche possa essere rafforzato e debba coinvolgere il Parlamento, secondo un modello diverso da quello di tipo contrattualistico indicato nell'interim report. Per questo, consideriamo ineludibile attivare meccanismi di gestione comune del debito a livello dell'Unione.

Una governance rafforzata, dunque, ma anche politiche diverse. La disciplina di bilancio deve essere affiancata da misure anticicliche, in grado di garantire un adeguato ruolo agli investimenti pubblici e la salvaguardia e il rilancio del modello sociale europeo deve divenire parte integrante della governance dell'euro, un vero e proprio "quinto pilastro", basato su un patto sociale che metta al centro i giovani e il lavoro. Con questa relazione, il Parlamento propone dunque una visione ambiziosa e una road map chiara e realistica. In primo luogo, un pieno utilizzo degli ampi margini di manovra offerti dai trattati; quindi, nella prossima legislatura, forti di un'accresciuta legittimazione di Parlamento e Commissione, attraverso il meccanismo dell'indicazione del candidato Presidente da parte dei partiti europei, una convenzione che completi la costruzione di un vero governo economico e democratico dell'euro, condizione essenziale per superare la crisi e salvare l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, ik zou Marianne Thyssen willen bedanken voor het grondige werk dat zij heeft verzet. Ze heeft een brede variëteit aan ideeën bij elkaar gebracht die bij de fracties in dit Parlement leven. Het is nu wel belangrijk om goede prioriteiten te stellen voor de komende periode.

Voorzitter Van Rompuy heeft met zijn interimverslag een belangrijke voorzet gegeven, en nu moet gekeken worden hoe we daarop verder kunnen bouwen. Maar het betekent ook dat we op korte termijn belangrijke besluiten moeten nemen, zoals mevrouw Thyssen al zei, het twopack. Wij willen ons inzetten om dat nog voor de kerst van dit jaar af te ronden. Ik zou namens onze fractie verder drie prioriteiten willen onderstrepen.

Ten eerste, de bankunie, met direct bankentoezicht bij de ECB en versterking, dus niet een verzwakking, van de rol van de Europese Bankenautoriteit. Banken moeten het bedrijfsleven weer van voldoende leningen kunnen voorzien. De bankunie is cruciaal om het vertrouwen in onze bankensector te herstellen, maar dat vraagt wel om een ambitieus Europees perspectief. Dat betekent dat alle banken onder één Europese toezichthouder moeten komen. Het betekent ook dat we niet moeten gaan voor een tweedeling eurozone/niet-eurozone, maar dat het model uitnodigend moet zijn om mee te doen; dus een 27- in plaats van een 17+.

Ten tweede, versterking van het economisch bestuur in Europa. Dat is nodig om de concurrentiekracht van onze socialemarkteconomie te vergroten. Dat vraagt om een meer bindende Europese 2020-agenda, gericht op innovatie, op groei en op banen.

En ten derde het belang van versterking van de democratie in Europa, versterking van de rol van het Europees Parlement en de nationale parlementen. Er zitten goede voorstellen in het verslag van mevrouw Thyssen, die ik ook graag wil onderstrepen.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, chers collègues, la zone euro entre à nouveau en récession. La stratégie de sortie, préconisée jusqu'en juin dernier par le Conseil ou la Commission, nous a enfoncés dans la crise. L'euroscepticisme gagne du terrain.

Dans ce contexte, le rapport Van Rompuy, qui doit définir la prochaine étape de l'union économique et monétaire, revêt une importance particulière. Le Conseil a malheureusement refusé d'impliquer pleinement le Parlement européen dans la rédaction de cette feuille de route. Le rapport de notre collègue Marianne Thyssen est donc l'occasion, pour notre Parlement, de s'inviter dans ce débat pour lancer un message fort.

Je salue ici le travail remarquable de Mme la rapporteure, qui a fait preuve de cet état d'esprit constructif, qui permet de montrer à nos concitoyens que le débat parlementaire a un sens. Le sens de ce débat, c'est d'établir le constat des leviers qui font cruellement défaut au fonctionnement de l'union économique et monétaire.

Premièrement, il faut une union bancaire intégrée pour contrôler les banques, garantir les dépôts et résoudre les crises sans faire payer à nouveau les contribuables.

Deuxièmement, il faut une union budgétaire, au sein de laquelle le sérieux budgétaire des États membres s'accompagne d'un soutien au développement durable à l'échelle européenne. Cette union doit être dotée d'une capacité budgétaire alimentée par de nouvelles ressources propres, dont l'affectation doit être débattue dans le cadre de la méthode communautaire, seule garante de la solidarité entre les vingt-sept États membres.

Troisièmement, il faut un véritable sceau démocratique, sans quoi les transferts de souveraineté continueront à être vécus par nos concitoyens comme autant de pouvoirs confisqués par des bureaucrates. Il faut donc que le Parlement, acteur principal de la démocratie représentative, intervienne à chaque étape du semestre européen. Il faut que le Parlement soit associé au fonctionnement du mécanisme européen de stabilité. Il faut que le Parlement puisse contrôler la troïka, surtout lorsque le FMI lui-même avoue qu'elle s'est lourdement trompée.

Enfin, last but not least, il faut un pilier social – cinquième pilier – qui garantisse des normes salariales évitant que les réformes structurelles ne provoquent une spirale récessionniste. Un pilier social qui évite que la discipline budgétaire ne réduise la qualité des services publics et de la protection sociale. Un pilier social qui favorise l'intégration des jeunes sur le marché du travail et l'accès au logement pour tous. Un pilier social qui rassure nos concitoyens, pour qui l'Europe est synonyme de sauvetage des banques, d'un côté, mais d'aggravation de la situation du plus grand nombre, de l'autre.

Tel est le mandat fort que le Parlement européen doit donner à son président à la veille des réunions du Conseil de novembre et décembre. Ce message sera d'autant mieux entendu au Conseil s'il obtient demain – grâce à vous, mes chers collègues – la plus forte majorité possible.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to express my gratitude to the rapporteur, who did a magnificent job.

I would like to start by addressing the so-called fourth pillar, democratic legitimacy, because I think that this is an issue which is under-exposed. In my view we do not only have an economic crisis, a banking crisis and a debt crisis; we have a democratic crisis, and the issue of democratic legitimacy is not a nice little extra that we can do once the economic crisis is over.

No, democratic legitimacy is a precondition for solving the situation we are in. In this respect I have to say that I am extremely worried when I see that the European Union has taken major steps ahead over the last three years, but in an increasingly undemocratic, non-transparent way; increasingly intergovernmental and increasingly outside any Treaty structures. It is not even intergovernmental anymore. That is not the way to go.

If we want to solve the situation, if we want to make that leap ahead into the future, then the democratic crisis is the first thing that we need to solve and I think there are some interesting elements in the report. I think one of the things that we need to look at very closely is individual accountability of European Commissioners, accountability before this Parliament.

A second issue that we need to look at again – which is not a nice luxury extra – is transparency. In a democratic political union, transparency is key to accountability. So far we have worked under the diplomatic method with the tradition of diplomatic discretion, but now we need transparency, we need openness, we need to enable citizens to watch what we are doing.

Parliament, too, should look very closely at the way it organises its work. We should enable ourselves to exercise meaningful parliamentary scrutiny, and I would like to add here as well that although Parliament should reflect the cultural diversity of Europe, we should not actually be speaking on behalf of the Member States. We are here to defend the general European interest and as I listen to the debates here I occasionally detect hints of nationalism.

Finally about banking supervision: I would still like to emphasise that although there is a need to move quickly to set up the banking union, we all know, as we are working on the proposals, that they are not sufficient in the long term. I think that we need, now already, to have a long-term perspective, because we know that the ECB cannot cover everything. It cannot cover the non-eurozone countries; it cannot cover the non-banking sector; and I have too my question marks over the concentration of power. So I do think that we need a roadmap towards adequate and democratic banking supervision.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), blue-card question. – You said that we should not talk on behalf of our nation states but on behalf of the whole of Europe. What is your advice to me if I come from a Member State where workers make about EUR 250 to 300 a month without any labour protection, in factories owned by, for example, your Member State and other ‘old’ Member States? Do you think we can all speak the same language? Do you not see that there are considerable differences when we speak on behalf of our nation states? What is your advice to me in that regard?

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), blue-card answer. – Ms Morvai, I think it is a bit outside the scope of this debate, but nevertheless. I am not an ambassador for my country, I am an elected representative. I was elected on a political programme in order to represent a political view of Europe. There are compatriots of mine who were elected on a different political programme. There are some political parties in the government of my country that I may disagree with, so how could I speak on behalf of my whole country? I think we all have different political views here; we represent the interests of all European citizens, including the ones living in your country. That is the way I see it.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je crois que nous avons maintenant tous compris pourquoi nous parlons des "quatre présidents" et non pas des "cinq présidents moins un". Ils n'ont pas voulu associer le Parlement parce qu'on se rend bien compte de la différence entre un papier de Van Rompuy qui, à chaque édition, devient plus évanescent et celui que Marianne Thyssen dépose en notre nom à tous. La différence en termes d'ambition crève les yeux. Il est évident que soit le Parlement européen se serait trouvé très mal parmi une assemblée de présidents finalement très peu ambitieux, soit il aurait eu du mal à faire entendre sa voix car il était clairement minoritaire avec ce niveau d'ambition.

Marianne Thyssen l'a dit clairement: l'Europe a besoin d'un sceau fédéral. Aucun d'entre nous ne s'en tirera seul, pas même l'Allemagne! J'espère que le retournement de situation économique qui est en train de frapper, y compris l'Allemagne, aidera nos amis allemands à réaliser que nous sommes tous ensemble dans ce navire.

Marianne Thyssen fait preuve d'ambition sur tous les volets de ce que doit devenir cette Europe fédérale. Concernant le volet budgétaire, Marianne Thyssen ose, en notre nom à tous, mettre en cause un certain nombre de tabous et, notamment, préciser qu'il nous faut absolument travailler non seulement sur les dépenses budgétaires, mais également sur les recettes, et que nous ne pourrons pas assurer des recettes budgétaires suffisantes sans passer d'un registre de compétition à un registre de coopération. Il en va de même pour la question de la mutualisation de la dette qui, visiblement, est devenue un mot que Herman Van Rompuy n'est plus capable d'écrire. Il a sans doute oublié l'orthographe ou la signification de ce mot. En tout cas, le Parlement ose l'écrire dans son rapport. C'est une nécessité absolue.

Sur le plan de l'union économique, nous voyons que le Parlement s'affirme clairement en faveur d'une stimulation de l'investissement en Europe. Comment comprendre autrement cette idée de rendre plus contraignants les objectifs de la stratégie UE-2020, qui n'est rien d'autre que la stratégie d'investissement de l'Union européenne? Je suis très heureux que Corien Wortmann-Kool ait, elle-même, souligné la nécessité d'agir dans ce sens. Nous ne pouvons pas, à mon sens, avoir de politique économique sans avoir un volet d'investissement extrêmement robuste. Pareillement, un élément seulement de cette stratégie d'investissement, c'est un budget européen robuste, un budget européen doté de ressources propres. Voilà encore une affirmation qui, en d'autres cercles, est complètement taboue. Voyons ce que le Conseil de cette semaine donnera. Concernant l'union bancaire, Marianne Thyssen, rappelle en notre nom que nous ne pouvons pas concevoir une union bancaire sans mettre en place un régime commun de résolution des crises bancaires et d'indemnisation des déposants.

Là où un tabou est véritablement rompu, c'est sur la question de l'union sociale. Il est vrai que c'est un thème difficile: nous avons tous une histoire différente en termes de régime de sécurité et de protection sociale, mais ce rapport affirme la nécessité d'une forme de convergence sociale mais pas vers le bas. C'est à nouveau, selon moi, un geste d'ambition de la part du Parlement européen.

Enfin, l'union démocratique. C'était sur ce sujet que nous attendions les "cinq présidents moins un" qui nous ont déjà livré, avant l'été, deux rapports dans lesquels le chapitre démocratique se dilue chaque fois davantage. Il n'en reste rien alors que, dans le rapport du Parlement, nous ne nous contentons pas de dire que le Parlement ferait bien d'échanger de temps en temps avec les parlements nationaux. Ce texte propose de conférer à ce Parlement, qui est le Parlement de l'Union européenne et le Parlement de la zone euro, des pouvoirs réels de décision et de formation des grandes lignes de politique économique et sociale sur notre continent.

Je voudrais simplement terminer en disant que le temps nous est compté. Aujourd'hui, un Européen sur quatre est menacé par la pauvreté et l'exclusion sociale. Un concitoyen sur quatre! L'intervenant de Hongrie nous l'a rappelé. On ne déchire pas impunément le tissu social. Quand on ajoute à cela le rappel de la Banque mondiale de cette semaine – selon lequel nous sommes en train d'exploser les limites physiques de la planète – et que le changement climatique porte en lui-même des risques pour l'existence de l'humanité, je pense que nous devons réaliser que le temps nous est compté et qu'il faut agir maintenant. Nous savons que si nous ne le faisons pas, nous nous exposons au risque de voir ce continent sombrer dans rien d'autre que la violence.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, za skupinu ECR. – Pane předsedající, v dnešní debatě nemá smysl zabývat se detaily, ale je třeba kriticky posoudit a analyzovat z hlediska politického celý koncept tzv. bankovní unie. K tomu učiním čtyři poznámky.

Zaprvé vytvoření bankovní unie není ekonomickým řešením hospodářských obtíží Evropské unie. Podstatou ekonomických obtíží jsou vysoké a nezvladatelné dluhy veřejných financí a s tím spojená neschopnost vlád se svými politikami s touto skutečností vyrovnat. Faktem o bankovní unii tedy je, že má pouze otevřít cestu k rekapitalizaci bank z evropského stabilizačního mechanismu, což ale není řešením situace.

Zadruhé bankovní unie nevychází z platného právního stavu Evropské unie, je skokovým, ne evolučním projektem, je projektem, který si nové státo-právní uspořádání teprve vynucuje, předjímá je. Obhájci bankovní unie sami připouštějí, že její funkčnost je podmíněna dokončením unie fiskální, odstraněním daňové konkurence, harmonizací daní a rozpočtů členských států. To ale není bez politické unie možné a představitelé Evropské komise jak pan Barroso, tak paní Redingová to připouštějí. Takovou Unii my si nepřejeme.

Zatřetí bankovní unie, bude-li spuštěna v této podobě, v jaké je navrhována, nebude projektem, který by Evropskou unii spojoval a navíc integroval, bude projektem, který ji rozdělí a prakticky prohloubí existující strukturální pukliny ekonomické, sociální i společenské. To může být pro Evropu v budoucnu nebezpečné.

Začtvrté a myslím, že to měl být bod č. 1, protože je zásadní, demokratický mandát k vytvoření sporného projektu musí být důsledně konzultován s občany členských států, vycházet z toho, co si přejí. Pokud tomu tak nebude, pokud bude bankovní unie vytvořena v rozporu s veřejným míněním, nestane se řešením, ale problémem.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho, EFD-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, keskustelemme nyt erittäin merkittävästä mietinnöstä, jota ei silti jäsenvaltioissa tunneta, eikä esimerkiksi kotimaani suomalainen media ole noteerannut sitä nimeksikään.

Olen siksi huolissani samasta kysymyksestä kuin moni muu edustaja täällä, komissio ja neuvosto, eli demokratiasta. Mietintö edistää selkeää kehitystä kohti liittovaltiota yhtä lailla konkreettisten ehdotusten kuin esittämiensä periaatteiden puolesta. Lainaan mietinnön tekstiä: "Hallitustenvälinen menetelmä on saavuttanut rajansa eikä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon 2000-luvulla. Olisi siirryttävä todelliseen EU:n liittovaltioon." Ei siis ole epäselvää, mikä on mietinnön visio EU:n ja Euroopan tulevaisuudesta. Mietintö istuu tässä suhteessa täydellisesti siihen uuden sääntelyn hyökyaaltoon, joka eurokriisiä on seurannut.

On siten erittäin tärkeää kansalaiskeskustelun edistämiseksi sekä kansalaisten aidon tuen varmistamiseksi, että liittovaltiokehityksestä järjestetään Euroopassa kansanäänestyksiä. Pelkkä parlamentin käsittely ei riitä. Meidän on saatava suora tuki kansalta, koska jos kansa ei anna tälle liittovaltiokehitykselle suoraa tukeaan, heidän vieraantumisensa EU:sta vain jatkuu, vaikka näennäisesti EU:n integraatio syvenee. Jos näin tapahtuu, seuraavia kansanäänestyksiä ei enää käydä integraatiosta vaan EU:sta eroamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, caros Colegas, de facto os últimos anos mostraram-nos como a União Económica e Monetária não resistiu à crise. Mostraram-nos ainda que tínhamos uma arquitetura institucional europeia cheia de buracos, em particular a arquitetura institucional do euro. E é por isso que o relatório que aqui é apresentado, e a proposta que é apresentada, está tantos furos acima em termos de ambição em relação àquilo que é a proposta apresentada pelos governos.

Mas também, como a relatora disse, estamos num terreno de fazer escolhas políticas, e é por isso que eu gostaria de esclarecer as razões pelas quais temos alguns problemas e não poderemos apoiar este relatório.

A primeira tem a ver com questões relacionadas com as condicionalidades. O que nós vemos e continuamos a ter uma narrativa em que só poderá haver solidariedade entre os diferentes países quando tudo estiver cumprido em matéria de Plano de Estabilidade e Crescimento, em matéria de Acordo Intergovernamental, Pacto para o Euro Mais e um conjunto de medidas que não impõem outra coisa senão doses maciças de austeridade nas periferias e também um conjunto de medidas recessivas que, como já vimos, não estão a funcionar.

Uma segunda razão tem a ver com a união bancária. A relatora, e muito bem, apresenta o mecanismo de supervisão bancária, mas ele é tão necessário que nós não podemos fugir ao essencial, e o essencial aqui está a fugir, na medida em que continuamos a somar um aglomerado de sistemas nacionais, o que significa que estamos todos juntos na política bancária, estamos todos juntos na supervisão bancária, mas estamos todos separados quando alguma coisa correr mal e, portanto, continuarão os contribuintes a pagar.

E uma terceira nota tem a ver com a questão da dívida comum e emissão de eurobonds. Aqui, mais uma vez, considera-se a possibilidade da emissão de dívida comum, mas só quando já for tarde demais. Porque nós precisamos da dívida comum é agora, não é só quando se tiverem corrigido os défices e as dívidas excessivas, porque com estas políticas que estamos a seguir eles nunca serão corrigidos, pelo contrário, serão cada vez mais agravados, para desespero de um conjunto inteiro de populações.

Por isso, quero terminar, Sr. Presidente, dizendo que, apesar de todos os esforços, eu penso que nós temos aqui um exemplo muito claro de que todos juntos ainda nos poderíamos levantar, mas divididos seguramente cairemos, e era por isso que era importante ter ido ainda mais longe.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Voorzitter, vijftien jaar geleden kenden de lidstaten welvaart, vrede, en onderling begrip. Nu kennen we groeiende armoede, rellen, en loze beloften. Iedereen buiten Brussel begrijpt dat Europa een verkeerde afslag heeft genomen.

Toch wil dit Parlement verder op de ingeslagen weg. Het Parlement wil een echte monetaire unie waarin het budgetrecht van de lidstaten en dus hun soevereiniteit verdwijnt. En een bankunie waardoor de weg vrij is om via het ESM failliete banken te herkapitaliseren. Met toezicht door Brussel, dat een jaar geleden Dexia nog een uitstekende bank noemde! En uiteindelijk een transferunie waarin de noordelijke belastingbetalers niet alleen hun eigen sociaal stelsel, maar ook dat van andere landen tot in de eeuwigheid moeten betalen. En iedereen armer zal zijn.

Voorzitter, soevereiniteit is iets om trots op te zijn, niet een historische vergissing. Als dit verslag wordt aangenomen, is dat omdat er naar goed socialistisch gebruik meer profiteurs dan betalers zijn. Maar ik zal tegen stemmen. We moeten streven naar welvaart voor iedereen, niet naar het herverdelen van armoede.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio d'Europa a giugno ha individuato ciò di cui abbiamo più bisogno: ossia, più Europa. Insieme a questa parola, ha identificato anche quattro assi importanti sui quali dobbiamo lavorare per dotarci di una stabile Unione economica e monetaria, in poche parole più integrazione. Tutti i colleghi che mi hanno preceduto hanno citato una serie di problemi, uno dei quali – tra gli assi – è la necessità di maggiore democrazia – che io voglio collocare al primo posto – seguito da un quadro finanziario unico, un quadro di bilancio unico e un quadro di politica economica e monetaria unica.

Queste quattro condizioni sono necessarie per andare avanti per progredire sulla via di una maggiore integrazione europea. Con questa relazione la collega Thyssen ha come obiettivo quello di esprimere il parere del Parlamento, perché così è giusto. Tuttavia la relazione ha rappresentato anche un'occasione, per i vari gruppi politici, per esprimere le loro opinioni e le loro preoccupazioni, che si sono tradotte in una mole anche consistente di emendamenti. Mi complimento con la collega Thyssen, che ha fatto un ottimo lavoro nella stesura dei compromessi, riuscendo a trovare una soluzione, la più condivisibile possibile.

Mi rendo conto che ci sono perplessità e posizioni diverse, cari colleghi, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare un quadro più equilibrato possibile. Le preoccupazioni riguardano soprattutto, ma non solo, il sistema di supervisione bancaria unica. Pertanto sostengo che dobbiamo agire con rapidità e mandare un messaggio chiaro del Parlamento europeo alla Commissione e al Consiglio. Dobbiamo sottolineare con forza che gli elementi individuati a giugno sono una condizione imprescindibile per dotarci di una più forte Unione europea, in grado di garantire la crescita economica e più posti di lavoro, specialmente per le nuove generazioni, perché quella è la sfida che noi abbiamo di fronte.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Senhor Presidente, a Europa e a Zona Euro perderam a visão do seu futuro. Este relatório procura reencontrá-la, e é nesses termos que o saúdo. Mas, para tal, a posição deste parlamento em torno do relatório elaborado por Marianne Thyssen tem de ser levado em conta no texto final de dezembro.

Muito sinteticamente, sobre os seus principais pilares gostaria de sublinhar o seguinte. Sobre a união bancária: ela é hoje fundamental e este Parlamento está a trabalhar seriamente sobre o tema. Sobre a união orçamental: ela não existe sem um combate sério à fraude e à evasão fiscal, mas também não existe se o esforço brutal de disciplina nas finanças públicas não for articulado com uma gestão coordenada da dívida dos Estados a 20 ou a 30 anos que estabilize o seu preço e permita o relançamento da economia. É essa a proposta do Parlamento quando discute o Two Pack.

O terceiro pilar, a união económica: ela está hoje vazia e a Europa precisa de dois elementos. Primeiro de um impulso de crescimento; depois de definir claramente como voltar a criar capacidade produtiva no interior da Europa, o que implica rever a política comercial externa numa era de globalização e a sua política interna de caráter industrial.

Quarto pilar: aumentar a legitimidade democrática obriga, no curto prazo, a que seja possível pedir contas às troikas, nomeadamente perante este Parlamento. Sobre o último pilar, que nós gostaríamos de acrescentar e que queremos que seja acrescentado, não se pode tratar do futuro da Europa sem dar o devido relevo a um pilar social e de direitos fundamentais, que neste momento os cidadãos europeus não encontram.

(O orador aceita responder a uma pergunta "cartão azul" (n.º 8 do artigo 149.º)).

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Frau Kollegin! Ich denke, dass Ihr Land im Moment sehr viele Anstrengungen unternimmt und sehr gut unterwegs ist. Trotzdem meine Frage an Sie: Wenn Sie wieder davon sprechen, dass zu wenig fürs Wachstum getan worden ist, und wenn Sie sich die Jahrzehnte ansehen, in denen Portugal Milliarden über Milliarden Euro von den Nettozahlern bekommen hat, würden Sie sagen, dass diese zur Gänze sinnvoll investiert worden sind – wenn ich an parallel laufende Autobahnen denke – oder dass es da sehr viele Fehlallokationen gegeben hat?

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Há sempre margens para progresso, mas para Portugal foi fundamental o apoio da União Europeia nestes últimos anos. Portugal transformou-se, de um país cuja competitividade se baseava em mão-de-obra barata, num país de mão-de-obra altamente preparada, altamente sofisticada. Mas quando o país exporta é preciso ter condições para onde. E por isso é que é importante que alguns países que têm excedentes abram as suas portas às exportações requalificadas dos países que partiram de um perfil de especialização que era absolutamente insustentável.

Uma última nota, para dizer que não é possível que a emigração seja a solução, que a mão-de-obra requalificada e onde foi utilizado apoio da União Europeia seja agora perdida através de uma exportação maciça dos mais qualificados para os países que têm margem para os acolher. Isso é dramático e inviabiliza completamente o nosso futuro.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, je voulais remercier Mme Thyssen pour son travail. Je trouve que le Conseil européen a aussi, en juin dernier, placé des jalons pour une meilleure approche.

Mais, devant vous aujourd'hui, j'avais envie de poser une autre question: savez-vous comment on fabrique des eurosceptiques? On fabrique des eurosceptiques en annonçant des choses que l'on ne fait jamais. On fabrique des eurosceptiques en parlant aux citoyens, depuis vingt ans, d'une politique étrangère commune qui n'existe pas; on leur a parlé de la zone la plus compétitive du monde en 2010, ce qu'ils n'ont pas vu se concrétiser. Et maintenant, savez-vous ce que vous ferez au Conseil européen, jeudi prochain, si vous prenez une décision qui ignore un vote en plénière du Parlement européen? Dans ce cas-là, s'agissant de la BCE, et en donnant à cette dernière une image qui n'est pas celle que nous voulons voir donner de l'Europe dans le monde, vous prendrez le risque de décrédibiliser complètement tout votre baratin sur le renforcement de la démocratie. On verra donc jeudi soir si le Conseil européen respecte la démocratie ou si tout ce que nous faisons ici n'a strictement aucun intérêt.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch mein Dank an Frau Thyssen, die Berichterstatterin, an das gesamte Parlament, das bei diesem Bericht hervorragend zusammengearbeitet hat. Sowohl diese Zusammenarbeit als auch der Bericht selbst und sein Inhalt – wenn man ihn mit dem Van-Rompuy-Papier vergleicht – zeigen, wie notwendig es ist, dass das Parlament sich in diese Fragen einschaltet.

Wir sind an einer Wegmarke. Wir sind jetzt nicht mehr nur bei der Brandbekämpfung, wir sind nicht mehr nur Feuerwehr, sondern wir sind dabei, die Architektur für das neue gemeinsame Europa zu gestalten, für die Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch dafür, wie Europa in die Zukunft gehen soll. Wir müssen sehr deutlich bekennen, dieses Europa hat eine Schlagseite dahin, dass wir sehr einseitig die Freiheit betont haben. Ich bin ein glühender Verfechter der Freiheit, aber wir haben die Gleichheit, die Demokratie und die sozialen Fragen in Europa vernachlässigt. Wir müssen dringend mehr Demokratie in Europa schaffen, und wir müssen dringend etwas tun für mehr Solidarität in Europa, zwischen den Staaten und untereinander.

Ich glaube, dass das nur geht, wenn wir das Parlament und die Bürgerinnen und Bürger stärker beteiligen. Die Zukunft Europas liegt nicht in der Hand einiger Institutionen, der Präsidenten der Präsidenten. Die Zukunft Europas und die Frage, ob dieser Kontinent gemeinsam aus der Krise herauskommt, hängen davon ab, ob die Bürgerinnen und Bürger das als ihr Europa und ihre Aufgabe betrachten. Das wird uns nur gelingen, wenn wir die Bürger mit einbeziehen durch einen demokratischen Konvent, durch Volksabstimmungen über das Ergebnis dieses Konvents und dadurch, dass wir deutlich machen, es geht bei diesem Europa nicht um uns, nicht um die Institutionen, sondern es geht um euch, es geht um uns alle, um unsere Zukunft im gemeinsamen Europa!

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, today’s debate and previous discussions of the Committee on Economic and Monetary Affairs have focused on accountability and seeking solutions to the many outstanding issues which need to be resolved for banking union to work. The most important thing we, as parliamentarians, can do on this wide-reaching proposal is to guarantee legal certainty as far as possible.

In the US, the overarching financial crisis legislation, Dodd-Frank, has come under huge legal scrutiny. A few months ago the CFTC, which was charged with writing rules under Dodd-Frank, lost their legal case around position limits because the political agreement had been to look at where the position limits were necessary, whereas the CFTC had interpreted this as implementing them without consideration of necessity.

The wrongs and rights of this case are obviously up to the US legal system. However, there are lessons to be learned about how political compromises can lead to legal battles in the court. Banking union will seek to supervise the eurozone’s largest banks. These banks have large legal teams, which they will not hesitate to use. Unintended consequences need to be kept to a minimum and cross-cutting legislative issues identified and addressed in advance. Above all else, we must shy away from political fudges and ensure that we create a stable and legal framework that will truly stabilise the financial system.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembrerebbe di capire che si debba andare verso un'autentica Unione economica e monetaria: questo significa forse che fino a oggi abbiamo scherzato, che tutte le misure sin qui intraprese non erano reali ma frutto dell'immaginazione di qualcuno? Purtroppo però non è stato così e il frutto che ci è stato servito era avvelenato. Si continua a insistere su presupposti sbagliati, come la necessità di uniformare l'economia e l'irreversibilità dell'euro. Sarà proprio il contratto, capestro dell'euro, che porterà alla fine di un'unica Unione europea. Nella relazione è indicato che gli Stati membri che non hanno ancora la moneta unica sono interessati a entrarvi. Ma questo non è assolutamente vero, come dimostrato da Bulgaria e Polonia, che non vogliono entrare nell'euro.

Viene, inoltre, ribadita la possibilità di non entrare nell'euro. Questo va bene, benissimo. Allora, non si dica che la moneta unica è il fine stesso dell'Unione europea e soprattutto si prevedano delle misure per usciere dall'euro, come del resto è già possibile recedere dalla stessa Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato. Nella relazione vi è un continuo ripetersi del termine "vincolo": si parla infatti di disciplina di bilancio vincolante e orientamenti economici vincolanti. Sarebbe quindi Bruxelles a recedere dall'alto, in maniera inderogabile, alle politiche che vanno bene per diversi paesi europei e questo per noi è pericoloso e inaccettabile. Noi non vogliamo essere schiavi di Bruxelles.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). - Herr Präsident! Zwei kurze Anmerkungen zu dem Bericht: Zuerst halte ich es für richtig und gut, dass sich das Europäische Parlament mit diesem Bericht in die Debatte um eine ökonomische und monetäre Union einbringt. Denn das ist ein so wichtiges Thema, das kann man dem Rat nicht allein überlassen. Bisher hat sich der Rat in der Krisenbewältigung ja eher als Hort des Nationalismus erwiesen und nicht als ein Ort europäischer Lösungen.

Zweite Anmerkung: Economic and Monetary Union – das reicht nicht aus. Im Zuge der Krise haben viele Bürgerinnen und Bürger die Arbeit der Europäischen Union, des Parlaments, der Kommission und des Rates als eine Unterstützung der Banken erlebt. Ob das immer so richtig ist, mag dahingestellt sein, aber das ist für viele Bürgerinnen und Bürger die Erfahrung: Die Banken werden gestützt, während gleichzeitig die soziale Situation vieler Bürgerinnen und Bürger immer prekärer wird.

Da reicht es nicht aus, einfach nur von Wohlstand zu reden, wie das ja durchaus von dem Sprecher des Rates gemacht worden ist. Nötig ist eine Sozialunion, die allen Bürgerinnen und Bürgern soziale Rechte garantiert. Wenn uns das nicht gelingt, dann verliert die EU die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Die Europa, geritten vom Europäischen Rat und der Kommission, hat sich vergaloppiert, und jetzt sind sie eigentlich über dem Abgrund, und was ihnen fehlt, ist der Unterboden der Unterstützung der europäischen Völker.

Wir befinden uns in einer sehr dramatischen Situation, in der wir kollektiv wissen, dass wir ein starkes Europa brauchen, aber immer mehr Bürgerinnen und Bürger sich aus begreiflicher Angst – Vorredner haben die Gründe erwähnt – von diesem Europa des Rates und der Kommission abwenden, weil sie sich nicht vertreten sehen und weil sie in der Tat die Europäische Union mehr als Bankenunion begreifen denn als demokratische Union. Und da liegt die Grundwurzel des Übels.

Was sie jetzt mit diesen neuen Texten wieder machen, wohin der Rat steuert, ist das Flicken eines Kessels, der noch nicht explodiert, aber zu explodieren droht. Eine Union ohne Demokratie zu schaffen, wird nicht funktionieren, das sagen glühende Pro-Europäer wie ich hier seit vielen Jahren. Das aber machen wir teilweise auch wieder in unserem Papier, das von Frau Thyssen vorgelegt wurde. Es ist begrüßenswert, dass verschiedenste Kontrollinstrumente installiert werden, dass wir das unterstützen, aber dort, wo es um die demokratische Legitimität geht, greift unser Handeln viel zu kurz. Man müsste dem Kollegen Häfner und anderen folgen. Jawohl, wir brauchen einen Konvent. Jawohl, wir brauchen tatsächlich ein full-fledged European Parliament und jawohl, wir brauchen dazu Volksabstimmungen.

Und Sie sollten diesen Mut aufbringen, so lange es noch nicht zu spät ist, denn noch können wir die Mehrheiten gewinnen. Aber ich fürchte, der Kessel wird platzen, bevor es tatsächlich zu einer Reform dieses Europas kommt.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident! Der Bericht von Frau Thyssen ist eine beachtliche Fleißarbeit, aber keine kritische Bestandsaufnahme, sondern – lassen Sie mich das sagen – ein unverbindlicher Wunschkatalog, der sich an die Kommission richtet. Die von vielen geforderte und von Herrn Barnier nochmals festgestellte Konvergenz in diesem Bericht lässt viele Fragen offen.

1. Warum wird dieser Zeitdruck hier und im Gesetzgebungsverfahren ausgeübt, ohne dass eine intensive Diskussion über Themen wie Einlagensicherung, Eurobonds, Schuldentilgungsfonds oder EZB stattgefunden hat?

2. Ein Teil der Forderungen verstößt gegen die europäischen Verträge. Mit Rechtsverstößen etwa gegen Artikel 126 Absatz 6 kann man kein Vertrauen schaffen.

3. Die Bankenunion, die ein wesentlicher Teil der Empfehlungen ist, zerstört den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen, gefährdet die Unabhängigkeit der EZB und verstößt eindeutig gegen die Subsidiarität.

4. Was nützen Deklarationen über die parlamentarische Kontrolle, wenn noch nicht einmal der Parlamentspräsident als vollwertiges Mitglied der Van-Rompuy-Gruppe akzeptiert wird?

5. Nach meiner Meinung – und hier teile ich die Aussagen von Herrn Häfner und zum Teil auch von Herrn Klute – sind Vertragsänderungen zur Vertiefung der Europäischen Union notwendig – rechtlich einwandfrei, nicht überhastet, sondern wohlüberlegt, erarbeitet in einem Konvent – und keine Entscheidungen unter Zeitdruck, die nur das Ziel haben, nationale Versäumnisse im Bankensektor wie in Spanien, Irland, Belgien und Frankreich nachträglich durch den europäischen Rettungsmechanismus zu heilen.

Und zuletzt: Wer mehr demokratische Kontrolle will, muss endlich den Vertrag von Lissabon ernst nehmen und die intergouvernementalen Abmachungen und Verträge reduzieren. Dazu sagt der Bericht Thyssen nichts!

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señor Presidente, quería empezar agradeciendo a la señora Thyssen, en nombre de los diputados socialistas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que nos permita hablar de lo social en este debate. Aunque solamente sea porque, a pesar de que en el documento del Presidente Van Rompuy no haya ni una sola palabra sobre el particular, estamos viviendo la crisis social más grave de la historia de la Unión Europea. Y es inconcebible que en el documento del Presidente del Consejo no haya ni una palabra sobre el paro, sobre la situación de los jóvenes, sobre la situación de los perdedores —tan dramáticamente perdedores, sin ninguna culpa por su parte— en esta dramática crisis que estamos sufriendo.

Creo que eso sigue siendo así porque continuamos con el mismo problema de origen: la creencia que hay en Bruselas, tanto en la Comisión como en el Consejo, una creencia ciega en el mercado. Y que no hay alternativas, que no hay otra alternativa que una austeridad administrada como una purga y administrada de una manera tan cruel que va a terminar con el propio enfermo.

Y, sin embargo, en nuestro Tratado, señor Barnier, están las soluciones. Ahí está la Unión Económica y Monetaria, con una dimensión de crecimiento, de política social, de empleo, de alto nivel de vida de los europeos. Y es esa la orientación que habría que adoptar en la nueva unión económica y monetaria. Bien está que se acompañe la unión monetaria con una unión económica reforzada, pero necesitamos ese pilar social.

Necesitamos ese pilar social porque necesitamos a los ciudadanos. Necesitamos incorporar a los millones de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan. Necesitamos resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, para que en esta crisis no se termine con el modelo social europeo. Necesitamos, señor Barnier, no perder el alma de Europa.

Y para eso, no tenemos que dejarlo en manos de los burócratas o de los economistas ciegos, que no están viendo el drama con sus auténticas consecuencias. Volver a la política, volver a la solidaridad, volver a los valores fundamentales que dieron origen a la Unión Europea, que fue una comunidad y que fue algo más que sólo un mercado.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Tiderna är kritiska. Förtroende har förlorats. Vårt budskap till Europas ledare måste vara tydligt: Splittra inte unionen.

Först några ord om bankunionen, och jag hoppas Sophia in 't Veld inte tycker att jag hemfaller åt nationalism.

Tillsynen av banker som har verksamhet i flera länder måste ske på Europanivå. ECB bör tillsammans med EBA och nationella tillsynsmyndigheter få en starkare roll.

För flera länder, som mitt eget land Sverige, som inte deltar i eurosamarbetet är det viktigt att villkoren för att delta i bankunionen inte ger orimliga fördelar för euroländerna. Länder utanför eurosamarbetet bör garanteras lika inflytande i ECB.

Viktigt är också att länder som har stor banksektor även i framtiden ska kunna ställa högre kapitalkrav på sina banker.

Den svenska regeringen krävde i veckan en fördragsförändring. Rimligen borde inflytandekraven kunna lösas utan att det ändrar fördraget, och jag hoppas att det är möjligt.

Avslutningsvis en vädjan: Splittra inte unionen. Håll alla dörrar öppna också för Storbritannien. Vi vet av historien vad ett uppdelat Europa kan leda till.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros (ECR). - Mr President, economic and monetary union cannot be viable and sustainable without two indispensable ingredients: fiscal discipline and democratic legitimacy. Permanently strong fiscal discipline should result in structurally balanced budgets across the business cycle, in order to avoid debt traps. At the same time, for fiscal discipline to hold, solid democratic legitimacy is necessary, based on an enlightened political culture of civic responsibility.

At this stage in the development of the EU, fiscal policy has to remain national because full democratic legitimacy exists only at national level. Setting budgets, imposing taxes and redistributing income are inalienable components of national sovereignty. That includes also the right of states to go bankrupt, while other states should maintain the right of refraining from bailing out bankrupt ones.

For market capitalism and liberal democracy to survive in this century, bankruptcy should remain a credible threat not only for enterprises but also for central and sub-sovereign governments. Fiscal socialism, the demutualisation of debt without commensurate mutualisation of national sovereignty, is untenable and unacceptable. It will only destroy the remainder of European fiscal discipline and further weaken democratic legitimacy.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). - Mr President, with all due respect to the rapporteur, we should call this report what it really is: a cry for help by the European Parliament to remain relevant. The lesson still has not been learnt. We find ourselves in the current financial mess in large part due to the inefficiency of the European institutions. Angela Merkel recognised this by deciding to act intergovernmentally instead of interinstitutionally, during all the peaks of the crisis. Now we are being asked to empower the same institutions to be the supervisors of this new European Monetary Union, which will also result in an additional burden to taxpayers.

In a nutshell, this will entail more staff and even more money and will further remove powers from national supervisors, while the main problems remain unresolved. The EU needs to learn to do much less and do it better. More Europe simply makes a deep hole much deeper.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - Voorzitter, het ontwerpverslag-Thyssen maakt geen einde aan het begrotingsfetisjisme dat Europa regelrecht de afgrond induwt. In Zuid-Europa krimpen de economieën steeds harder, maar ook in Nederland kromp de economie het afgelopen kwartaal met 1,1%. Dat de conservatief-liberale VVD een onverantwoord bezuinigingsbeleid voert, hangt samen met hun ideologie. Zij willen sowieso een steeds kleinere overheid en zien sociale rechten als obstakel voor concurrentiekracht.

Maar dat de sociaal-democratische PvdA hieraan meewerkt, is volstrekt onbegrijpelijk. Voor de verkiezingen nam hun leider Samsom nog afstand van de 3%-norm. Nu werkt hij mee aan dramatische bezuinigingen, terwijl het IMF landen als Nederland juist aanmoedigt te investeren en het consumentenvertrouwen te versterken.

Ik roep de sociaal-democraten hier op afstand te nemen van het beleid van hun Nederlandse collega's en te stemmen voor onze amendementen waarin we de huidige bijzondere economische omstandigheden als voldoende reden zien voor een verstandige en dus flexibele toepassing van de 3%-norm. Alleen zo kunnen de economieën in Europa er weer bovenop komen.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, me gusta el informe de la señora Thyssen porque creo que todo lo que sea reforzar el papel y la autoridad de este Parlamento en el debate político es caminar en la buena dirección.

Con demasiada frecuencia oímos que se acusa a las instituciones europeas de escasa calidad democrática. Se trata de una afirmación hecha a la ligera que en esta ocasión no tiene cabida en este debate. Lo que sí cabe es realzar que este Parlamento cuenta con la misma legitimidad que cualquier Parlamento nacional, e incluso es probable que, respecto de algunos, este se rija por normas más transparentes y, además, permita una mayor libertad a sus diputados.

Por eso, todas las medidas económicas han de pasar por el filtro que este Parlamento representa, antes de su aprobación definitiva y, después, para examinar su ejecución y sus resultados.

El grupo de expertos designados para comprobar en los Estados el cumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades de la UE y los representantes del mecanismo de estabilidad deben comparecer en esta Casa para que los diputados podamos disponer de una información exhaustiva y de una información de primera mano.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhor Presidente, eu queria começar por saudar Marianne Thyssen pelo excelente relatório que aqui nos traz. É que mais uma vez o Parlamento assume uma posição de liderança, uma posição livre, de assunção de algo muito simples: a resolução dos problemas das pessoas que hoje sofrem nas ruas, que têm problemas salariais, que têm problemas de desemprego, passa muito pela opção europeia. E o Parlamento é o órgão que melhor o pode dizer e melhor o pode explicar aos cidadãos. É o Parlamento que tem a capacidade para explicar que não podemos continuar com uma visão de curto prazo que tenha avanços e recuos. Sobre as mais diferentes matérias nós não temos tido uma posição integrada. Defendemos a união orçamental, mas vamo-la fazendo devagarinho. Defendemos a união bancária, mas a visão não é total. E é precisamente a ligação entre a visão de curto prazo e a visão de longo prazo que é necessária neste relatório que aqui estamos a discutir. E para ela o Parlamento avança. Espero também que as outras instituições o façam, porque, com toda a sinceridade, o que não falta na Europa são relatórios. São papéis, mas que depois não têm a mínima concretização. A concretização passa pela explicação de algo muito simples: o mercado interno necessita de uma moeda que funcione. Para que a moeda funcione, nós vamos ter obrigatoriamente de caminhar para uma maior união política, uma maior união orçamental, uma união bancária que funcione de facto. Só assim é possível ter uma estratégia que seja uma estratégia única em relação ao investimento de que a Europa tanto necessita. Só assim os nossos cidadãos terão a possibilidade de resolução dos problemas que cada vez mais vão pedindo. E o Parlamento está atento a isso. Esperemos que as outras instituições também o façam.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D). - Mr President, I would like to concentrate on the fiscal and budgetary part of the report and the proposal by the four Presidents. Indeed, we have a proposal on the table for a fiscal capacity for the eurozone which is going to be discussed in December 2012 by the Heads of State. This is a profound proposal which has its own logic. Of course, the single currency also needs closer integration and convergence in terms of budgetary policies. I also think that from the experience we have had with countries that are under the programme it is indispensable that besides restructuring the national budgets and cutting costs, we provide the necessary financing to keep the economy running and solve some of the most important and serious social problems.

I would say that to maintain a single currency you also need a much larger budget but I am not going to touch on that. There are two ways to reach that aim. The first one is the one suggested by Parliament, and that is to have an overall approach vis-à-vis the fiscal commitments of the Member States for the European budget but also for different funds which would go to part of the Member States.

The other way is the one proposed by Mr Herman van Rompuy and this is to split and discuss separately these issues and eventually to go to an intergovernmental agreement. This second way would be very dangerous because both instruments depend on the national budgets; we have the same contributors and they cannot pay twice for two budgets – that is why we need to involve everything within the frameworks of the European institutions and reach a unity of the budgetary commitments.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst danke ich auch unserer Kollegin Thyssen für ihren sehr ausführlichen und in den meisten Teilen auch ausgewogenen Bericht.

Wir wissen seit geraumer Zeit, dass die Eurozone langfristig nur Erfolg haben kann, wenn sie ihre Integration vertieft und tatsächlich eine echte Wirtschafts-, Finanz- und Währungsunion wird. Was das im Einzelnen bedeutet und welche Maßnahmen zu treffen sind, geht aus dem von Herrn Rompuy in diesem Sommer vorgeschlagen Bericht hervor.

Dieser Bericht wurde von vier Präsidenten erstellt. Ein Präsident fehlt, nämlich der Präsident Martin Schulz, der Vertreter unseres Hauses. Das zeigt mir, welch geringe Wertschätzung der Rat unserem Haus tatsächlich entgegenbringt. Das wird auch daran deutlich, dass der Rat jetzt im Schnellgang versucht, eine ganz wichtige Sache durchzusetzen, nämlich die Einführung eines mit starken Kompetenzen ausgestatteten Bankenaufsichtssystems bei der Europäischen Zentralbank, wo dem Parlament wiederum nur eine Rolle an der Seitenlinie zugedacht worden ist.

Ich halte das nicht mit dem Geist des Vertrags von Lissabon für vereinbar, und ich glaube, dass diese Politik des Rates dem Parlament gegenüber – „Vogel friss oder stirb!“ – langfristig zum Scheitern verurteilt ist.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, as an economist I understand the intellectual arguments that for the euroszone’s monetary union to work it also needs fiscal union and banking union, but the reality seems somewhat different to me. For fiscal union, you will not restore confidence in public sector finances without greater transparency on public sector debts. Eighteen months ago, Member States agreed to greater transparency but many countries, including big countries, are still not delivering.

Secondly, on banking union you will not get strong supervision without a strong rule book. The so-called ‘single rule book’ is not a level playing field – it has many exemptions for big Member States, it does not meet global standards and it does not end the dangerous feedback loop between sovereigns and banks.

Thirdly, monetary union, fiscal union, banking union does not equal the single market. This is not a new fact: it goes back to the Maastricht Treaty of 1992. If we want a single market of 27, then we cannot have a situation where those outside the eurozone cede rule-making to the EU, whereas those within the eurozone have exempted them and just have to comply or explain.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys jäsen Klinzille. – Arvoisa puhemies, herra Klinz, te johditte ansiokkaasti parlamentin niin sanottua kriisivaliokuntaa, jossa 2,5 vuotta me kuuntelimme eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisiakin asiantuntijoita, miten tämä talouskriisi ratkaistaan. Kysyn Teiltä, onko neuvosto, onko komissio ottanut huomioon näitä kriisivaliokunnan tekemiä ehdotuksia? Oletteko tyytyväinen tähän yhteistyöhön parlamentin ja neuvoston kanssa?

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! [...] mit der Zusammenarbeit zwischen Parlament und Rat in diesem Punkt nicht zufrieden bin. Die Vorschläge des Krisenausschusses, die zum Teil jetzt aufgegriffen werden vom Rat, sind seinerzeit, als der Bericht vorgelegt worden ist, vom Rat praktisch in keiner Art und Weise kommentiert, geschweige denn übernommen worden.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Mr President, I thank the rapporteur and am glad we are having this debate, but I think it is important to underline one thing and that is that new institutions in the European Union are no solution to the structural problems of the European economy. I sometimes think when we have debates like this that we are underestimating the strengths and opportunities of the European Union we have. It is the genuine achievement of all the Member States that united and integrated and it is the world’s biggest economy, but we are not able to make it the world’s biggest and most dynamic market. That is why I am concerned about some of the proposals we are discussing, because we are risking more fragmentation rather than unity regarding developing the opportunities of the single market.

I think in the end, if we do not do it right, we are risking a weaker Europe with more fragmentation, instead of a stronger Europe using all the opportunities. We need better supervision and we can achieve that all together. We need better crisis management of banks and we can achieve that. We need moral stability in public finances and we have the rules for that, but now we need to ensure that everyone is following that. We need to have lower taxes in order to become competitive, not new taxes. There is no new money. Just because we have a tax at European level that does not mean that it is free for the European citizens. We need to have an entrepreneurial single market at European level where the Commissioner here is responsible and doing his utmost, but also at the Member State level. We need to apply the single rule book. A lot of the things we need to do today we can do today and they will not be solved by institutional structures for tomorrow. We can make a stronger Europe today.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident, Herr Kollege Hökmark! Sie gehören ja hier im Hause zu den intensivsten, religiösen Anhängern des Neoliberalismus und kontinuierlicher Deregulierung und niedrigerer Besteuerung. In Anbetracht dessen, dass sich in den zwei Jahrzehnten des Binnenmarkts die Ungleichheit in der Europäischen Union in vielen Ländern verzehnfacht hat – also der Unterschied zwischen dem untersten und dem höchsten Einkommen –, können Sie da wirklich noch auf Ihrer Position bleiben und sehen Sie nicht, dass uns gerade auch die Straße mittlerweile sehr deutlich mitteilt, dass wir mehr Gleichheit brauchen würden und dass dessentwegen der Ansatz immer weiterer Deregulierung genau der falsche ist?

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card answer. – Mr Martin, if you take a look around the world, where do you see prosperity rising and where do you see poverty? Prosperity is rising where there are open economies, free trade and entrepreneurial room for new activities – all over the world. If you look around in Europe, at the crisis economies, do you really think our crisis economies have too much market economy? I would say rather that they have too much regulation, bureaucracy, monopoly and licences hindering economic development. If you are ready to take responsibility for a stronger Europe, then let us use the best of our experience and make Europe strong by opening it up for European citizens to do their utmost to put Europe in the lead. That should be your responsibility as well as all the others.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). - Herr Präsident! Herr Louca, Sie haben die Bedeutung dieses Hauses in Bezug auf die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion hervorgehoben. Ich erlaube mir daher, auf Ziffer 8 des Berichts, den wir heute verabschieden, hinzuweisen. Dieses Haus fordert den Rat damit auf, die Gesetzesvorhaben im Rahmen der Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion, die seitens des Rates blockiert werden, endlich zum Abschluss zu bringen.

Vor neun Monaten hat dieses Haus einen wesentlichen Teil der Bankenunion, die Gesetzgebung zur Einlagensicherung, in erster Lesung verabschiedet. Es liegt seither am Rat, hierauf zu reagieren und einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. Seit neun Monaten schläft der Rat hier. Seit neun Monaten ist der Rat hier untätig, und Sie, Herr Louca, als zyprischer Ratspräsident haben in viereinhalb Monaten nichts, aber auch rein gar nichts gegenüber dem Europäischen Parlament unternommen, um dieses Gesetzesvorhaben voranzubringen.

Wir haben dem europäischen Steuerzahler versprochen, dass künftige Krisen nicht von ihm, sondern von den Banken selbst getragen werden sollen. Wenn wir uns jetzt um eine schnelle Realisierung der Aufsicht bemühen, dann setzen wir hier den ESM ein. Auch Geld des Steuerzahlers! Eine sichere Einlagensicherung, ein sicherer Fonds für die Sanierung und Abwicklung von Banken – das sind Fonds, die den Steuerzahler entlasten. Widmen Sie sich mit demselben Eifer diesen Fonds, bringen Sie diese genauso voran. Sie werden hieran vom europäischen Steuerzahler, aber auch von diesem Haus gemessen.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - Mr President, there has quite properly been a lot of talk about democratic accountability but I think that we need to think more about the strength of the executive authority. What we really need is a credible federal economic government clearly responsible for and to taxpayers and delivering sustainable fiscal and economic policy.

In my view, this government must be led by a European treasury secretary, a high-profile political figure, and I hope that the Commission, approaching the road map for the December European Council, will insist on the inclusion of such a post.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Először is üdvözlöm a jelentést, másodsorban pedig rögtön szeretnék gratulálni Marianne Thyssen jelentéstevőnek ehhez a nagyszerű munkájához. Nem volt egyszerű dolga sem a jelentés időbeli korlátait tekintve, sem a jelentés tartalmi elemeit tekintve. Az előttünk fekvő jelentés, képviselőtársaim, mintegy válaszlépés a van Rompuy-jelentésre, és szervesen illeszkedik a gazdasági és monetáris unió megerősítését szolgáló csomagoknak a sorába. Meggyőződésem, hogy összehangolt tagállami gazdaságpolitikák és fiskális szigorítások betartása mellett elengedhetetlen, hogy egy olyan felügyelet álljon az Unió rendelkezésére, amely pontos, képes lefedni, előre jelezni, és adott esetben kezelni is tudja a rendszerszintű kockázatokat. Ezzel az új szabályozással tehát nemcsak egy kiszámíthatóbb szabályozási környezetet kell kialakítani, hanem remélhetőleg a pénzpiaci bizalom mellett a bankok és az állami szuverén adósságok közötti felborult finanszírozási viszony is helyreállhat. A bankunió összes elemének megvalósulása esetén csökkenne a finanszírozási költség az euróövezeti bankok számára, ami áttételesen kedvezően hathatna a hitelezési tevékenységükre, ezzel új lendületet adva Európa gazdaságának. Közös érdekünk tehát, hogy az európai bankfelügyelet felálljon, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a most alakuló új rendszer milyen szerepet szán az együttműködésben részt venni szándékozó, ám a közös valutát még be nem vezetett tagállamok számára. Ezért módosítóimban arra törekedtem, hogy kiemelt szerepet kapjon ezen tagállamok kötelezettségeinek és jogainak egyensúlyban tartása, és egy olyan pénzügyi garancia kialakítása, amely a bankunió versenytorzító hatását mérsékli, illetve kiküszöböli. A kezdeti viták és nézeteltérések után a jelentéstervezet a szakbizottságunkban széles támogatásra talált, aminek örülök, és annak is, hogy ez a vita nem lezárul, hanem folytatódik, hiszen még két jogszabálycsomagban tudjuk kifejteni a részletesebb, gyakorlatiasabb pontosító véleményünket.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Tratatul de la Maastricht a marcat o etapă esenţială în istoria Uniunii Europene, prin intermediul creării unei monede unice, susţinută atât de un pilon economic, cât şi de unul monetar. Cu toate acestea, pe măsură ce politica monetară a prins contur, odată cu adoptarea succesivă a tratatelor europene, dimensiunea macroeconomică s-a rezumat la o simplă coordonare. Lipsa unei adevărate politici economice a privat Uniunea de o reacţie pe măsura crizei, ceea ce a condus la grave costuri sociale.

Pentru a remedia aceste deficienţe, Comisia Europeană propune crearea unei uniuni bancare. Susţin propunerea acesteia. Avem nevoie de mai multă integrare economică şi de instrumentele necesare pentru a răspunde provocărilor actuale de natură economică şi socială. Însă, dacă ne vom concentra asupra mecanismului unic de supraveghere bancară fără să dezvoltăm reguli comune pentru prevenirea falimentelor bancare şi un sistem unic de garantare a depozitelor, vom repeta greşelile care au fragilizat uniunea economică şi monetară. În acelaşi timp, trebuie evitată excluderea statelor non-euro din procesul decizional în ceea ce priveşte mecanismul unic de supraveghere.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, todos reconocemos la importancia de este informe y el esfuerzo realizado por la ponente en aras del consenso y, por eso, en primer lugar, me gustaría felicitar a Marianne Thyssen.

Esta Cámara ya ha hecho, en anteriores ocasiones, un llamamiento al establecimiento de un marco financiero, un marco presupuestario y un marco de política económica integrados. En el Consejo de junio se pactaron las directrices y la hoja de ruta que ahora debemos empezar a desarrollar. Ya es hora de cumplir lo acordado.

El primer paso es la unión bancaria: una unión bancaria basada en tres pilares. En primer lugar, un supervisor único, clave para romper el círculo entre deuda bancaria y deuda soberana; un segundo pilar basado en un mecanismo común de garantías de depósitos; y un tercer pilar basado en un sistema común de resolución de crisis bancarias.

Tres pilares básicos para empezar a generar, por fin, estabilidad y confianza. En este sentido, apoyo que el Banco Central Europeo asuma lo antes posible las competencias para ejercer de supervisor único independiente sobre todas las entidades bancarias, con la colaboración, obviamente, de las autoridades nacionales.

En cuanto a la recapitalización directa de la banca, apoyo lo aprobado en el Consejo de junio, donde se afirmó la posibilidad de una inyección directa de dinero a los bancos una vez que el supervisor único entre en funcionamiento.

Por otro lado, la unión fiscal es la otra meta que ha de cumplirse a medio plazo, para lograr y conseguir una auténtica y verdadera unión económica y monetaria.

Asimismo, como culminación de todo este proceso, deberíamos avanzar hacia alguna clase de mutualización de la deuda, para acabar, de una vez por todas, con las diferencias de tipos de interés debidas a las dudas generadas sobre la zona euro.

Para todo ello, lo más importante es –como decía al principio– cumplir lo pactado, por lo que reitero mi apoyo, mi total apoyo, a la ponente.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά τόνισε η εισηγήτρια κυρία Thyssen ότι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια πολιτική συζήτηση, δεν είναι μια τεχνική συζήτηση και αυτή είναι και η βασική διαφορά προσέγγισης μεταξύ μας. Η έκθεση του Κοινοβουλίου, η έκθεση Thyssen, είναι μια έκθεση που αποτυπώνει με πολιτικό τρόπο τις σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ η έκθεση του κ. Van Rompuy έχει περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα.

Ιδού, λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό για να αποδείξουμε, όχι με διακηρύξεις αλλά με συνέπεια λόγων και πράξεων, ότι όχι μόνο το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο αλλά ότι έχουμε τη βούληση, την αποφασιστικότητα και την ικανότητα να διορθώσουμε τις αδυναμίες και να συμπληρώσουμε τα κενά με προτεραιότητα την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης με το κοινωνικό σύμφωνο.

Βεβαίως, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης προϋποθέτει και κάτι άλλο αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν χρησιμοποιούμε τη συζήτηση για το μέλλον της ευρωζώνης ως άλλοθι για να μεταθέτουμε στο μέλλον αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε σήμερα. Ελπίζω, κύριε Επίτροπε, η σημερινή συνεδρίαση του eurogroup να το επιβεβαιώσει.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - Mr President, once again the Union finds itself at a crossroads and this time we have a choice between two paths. One way to go is a more loosely integrated framework for the 28 Member States, the second path will take us to a multi-tiered Union with a stronger, deeply reformed, eurozone core. Recent policy reforms have aligned us closer to the second path. There are, however, risks that come with this multi-tiered approach potentially leading to a more fragmented single market, but also repatriation of some policies back to national level and a weaker role for the Union in the global world.

An EU dominated by a strong core and a large periphery might give policymakers less firepower for a sound global position for Europe as a whole. The question of whether a single voice in international institutions for the core only will be the best solution might emerge. As this multi-tiered Europe becomes a reality, we should be alert concerning potential risks. We need to minimise unwanted spillovers to the greatest extent possible, and the core may be strong enough to provide the necessary impetus for this, but on the flipside it might not be sufficiently powerful to keep the EU together.

Let me conclude by saying that I admire the efforts of Marianne Thyssen to keep us together and, at the end of the day, which scenario will materialise depends on the way we design and manage this ensuing multi-tiered structure. That is why our work is so important.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Priekšsēdētāja kungs, kolēģi! Es īsi vēlos jums atgādināt to, ko mēs visi iemācījāmies, kā nu kurš, divu, varbūt trīs gadu vecumā. Proti, mājās es esmu redzējis, kā mani bērni, kad viņi sāk spēlēties ar klucīšiem, ātri vien iemācās, ka, lai uzbūvētu no klucīšiem māju, sāk vispirms ar pirmo rindiņu apakšā, tad atstāj varbūt kaut kur loga ailīti, tad pārsedzi, beigās uzliek kādas sijas un varbūt kādu drāniņu kā jumta pārsegu.

Bet kā tagad izskatās, kā mēs Eiropā mēģinām tikt ar krīzi galā? Izskatās tā, ka mēs visi esam kolektīvi aizmirsuši to, ko mēs bērnībā iemācījāmies. Un mēs nevis kaut ko būvējam no pamatiem, bet te kāds skrien ar logiem, te otrs nāk ar sijām, trešais kaut ko runā par pamatiem, bet ceturtais jau par jumta segumu. Rezultātā mums tā lieta vienkārši neturas kopā, un tam pierādījums ir tas, ka finanšu tirgi joprojām netic, ka Eiropā mēs to risinājumu atrodam.

Banku savienība ir tāda lieta, ko, man liekas, ne tikai vairākums, bet lielais nospiedošais vairākums no mums labi saprot, ka šis ir virziens, kurā mums būtu jāiet. Bet, draugi mīļie, es aicinu atgādināt un atcerēties to, ka mums tas ir jābūvē no pamatiem, un šajos pamatos mēs nedrīkstam iebūvēt atšķirību starp eirozonas valstīm un neeirozonas valstīm, jo Eiropā mūsu pamatu pamats ir vienotais tirgus, un vienotais tirgus ir divdesmit septiņas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Mums nav divdesmit septiņu ātrumu Eiropas, mums nav divu ātrumu Eiropas, mums ir viena līmeņa, viena ātruma Eiropa. Mums tie pamati ir jāsatur, arī domājot par to, kā mēs varam uz pareizajiem pamatiem uzbūvēt banku savienību, kas nevis vājinās, bet stiprinās mūsu ekonomisko savienojumu.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Zahvala za vztrajnost in tolerantnost poročevalki.

Rast in varčevanje gresta z roko v roki in zato potrebujemo resnično dobro platformo, ki je zelo razvidna tudi iz tega poročila.

Potrebujemo skupen pristop, pravila in seveda nadzor. Tudi pravila, ki bodo zmanjševala administracijo.

In pri 6.000 bankah v Evropi, ki delujejo internacionalno, sicer pa imajo vsaka svoje pravilo, je enako kot v družini, kjer imata starša veliko otrok in otroci zapravljajo vsak po svoje in posojajo denar prijateljem, in na koncu bosta starša pristala na beraški palici.

Torej, stebri, ki postavljajo temelje za zdravo konkurenčnost, za to, da bomo lahko prešli z našega trga tudi na globalni trg, so zagotovo razvidni v tem poročilu.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Tisztelt képviselőtársaim! Nagyon sokat vitatkoztunk az elmúlt tíz évben, hogy bővíteni kell-e az Európai Uniót vagy mélyíteni. Ma már tudjuk a választ: bővíteni is és mélyíteni is kell az Európai Uniót. Nem fogadható el azonban, hogyha a bővítés után a mélyítés egy újabb kettészakadást eredményez. Ehhez azonban nem csak arra van szükség, hogy az Európai Unió nyitva maradjon a nem eurózóna-tagállamok előtt, hanem arra is, hogy az eurózóna tagállamai mutassák meg, hogy akarják ezt a folyamatot, mutassák be a lakosságuknak, hogy akarják ezt a folyamatot. Ez lett volna a kérdésem Pelczné Gáll Ildikóhoz. Meggyőződésem szerint bátorítani kell a nem eurózóna kormányait, hogy lépjenek át saját árnyékukon, lépjenek át saját gyengeségükön, és tegyenek meg mindent, hogy egyenrangú tagjai legyenek ennek az európai közösségnek. Ez az ott élő lakosság érdeke, és ezt kell minden erőnkkel kidolgozni. Szeretnék gratulálni a jelentéstévőnek. Szerintem az ő jelentésében ez a gondolat benne van. Még egyszer tehát Európának nyitva kell maradnia, nekünk pedig ide kell tartanunk.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, het verslag-Thyssen lijkt te wijzen naar een echte Economische en Monetaire Unie, maar het vergeet één belangrijke economische les: een muntunie kan slechts bestaan tussen landen die voldoende gemeenschappelijkheid hebben. Die gemeenschappelijkheid, Voorzitter, ontbreekt in de eurozone. Zo is de arbeidsmobiliteit gering en verschillen de arbeidskosten per eenheid product enorm.

The Economist van deze week toont aan dat de competitiekracht van Frankrijk een zeer groot risico vormt. Met Griekenland en Spanje zou ook Frankrijk wel eens binnenkort de zieke man van Europa kunnen worden. De vele voorstellen in het verslag-Thyssen slaan dan ook de plank mis. Uiteindelijk kon het Bretton Woods-systeem ook niet voortbestaan. Pas toen de koppeling met de goudstandaard werd losgelaten ontstonden nieuwe kansen voor de globale economie.

Ook de huidige eurozone kan niet ongewijzigd voortbestaan. Pas nadat de zone wordt aangepakt, zal een echte Economische en Monetaire Unie kunnen ontstaan. Laat men deze aanpak na, dan blijft het dweilen met de kraan open.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato il lavoro della collega Thyssen. Ma mi pare che oramai siamo di fronte ad una serie di questioni che vanno al di là del merito affrontato nella sua relazione. Quando abbiamo parlato della sorveglianza bancaria, quando abbiamo discusso, a varie riprese, delle condizioni generali di gestione delle attività economiche e di difesa della moneta nell'Unione europea, ci siamo sempre trovati di fronte a delle difficoltà che non riguardavano il tema specifico, ma i rapporti tra le singole istituzioni.

Il Parlamento è l'istituzione più esposta, essendo l'unico soggetto eletto direttamente dai cittadini, ma, dall'altra parte, anche quello che ha meno poteri oggettivi. Io mi chiedo se non sia arrivato il momento di affrontare il problema per quello che è: abbiamo bisogno di una revisione delle regole di base, cioè del trattato. Se non ripartiamo da lì, temo che tutto il nostro lavoro si troverà sempre e comunque di fronte a delle difficoltà che rappresentano contraddizioni irrisolvibili.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - W nawiązaniu do dzisiejszej dyskusji chciałbym postawić kilka pytań i zgłosić swoje uwagi:

1. Brak wymiaru społecznego wśród czterech filarów wzmocnienia unii gospodarczo-walutowej.

2. Czy potrzebne są zmiany traktatów? Mamy już pewne instrumenty: sześciopak, dwupak, pakt fiskalny, semestr europejski.

3. Kwestia otwartości na kraje spoza strefy euro.

4. Potrzeba pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego w prace. Nie powinno być mowy o stworzeniu odrębnego zgromadzenia dla strefy euro.

5. Problem dalszego przekazywania uprawnień na poziom Unii Europejskiej. Chodzi tu o utratę tożsamości przez kraje członkowskie.

6. Efektywność planowania działań. Czy Unia Europejska jest wiarygodna w swoich działaniach?

7. Obywatele nic nie rozumieją z tego, co robimy. Jak lepiej informować społeczeństwo, aby przekazać zamiary związane ze wzmocnieniem gospodarczym i różnymi formami przeciwdziałania kryzysu na szczeblu Unii Europejskiej? Dlaczego właśnie na szczeblu Unii, a nie tylko na szczeblu krajowym? Jak się do tego ma budżet perspektywy finansowej na lata 2014–2020?

Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Európa változatlanul sodródik. Nem sikerült a válságban megoldani ma még azt, hogy időben tudjon az európai politikai elit válaszokat adni ezekre a kihívásokra, és egyre aggasztóbbak a törésvonalak, nem csak az eurózóna tagjai között. Ma ezek a törésvonalak a legaggasztóbbak. De aggasztónak tartom új tagállamiként azt is, hogy az eurózónán kívüli tagállamok és az eurózónán belüli tagállamok között egy olyan mély szakadék alakulhat ki a bankunió kapcsán, amely veszélyezteti az egész Európai Unió egységét és fejlődési lehetőségeit. Ezért én rendkívül fontosnak tartom mindazt, amit kollégáim elmondtak, hogy mára már egy olyan bonyolult szövevénye alakult ki az európai válságkezelésnek, hogy még ebben a házban is nagyon kevesek vagyunk képesek ezt átlátni, még kevésbé tudjuk azt demokratikusan ellenőrizni.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a crise não é separável do aprofundamento da União Económica e Monetária e do mercado único, que teve profundas consequências na destruição dos aparelhos produtivos de países de economias mais frágeis, no acentuar e na criação de défices produtivos, que geraram os défices orçamentais, e no crescimento das dívidas públicas. Ou seja, contrariamente à propaganda em torno do euro e da União Económica e Monetária, estes instrumentos não só não se revelaram um escudo contra a crise, como diziam, e uma arma para enfrentar a globalização capitalista, mas revelaram com grande clareza o seu objetivo verdadeiro – o seu caráter instrumental para fazer frente à crescente competição mundial entre monopólios capitalistas.

A destruição da soberania e independência dos países mostrou ser indissociável do processo de fusão do poder económico e político, que acentuou as divergências e o aprofundamento de um desenvolvimento desigual que afeta particularmente países de economias periféricas.

Este relatório pretende centralizar ainda mais esses poderes, defendendo inclusive que o supervisor europeu tenha a possibilidade de pôr fim às instituições financeiras, ou seja, de gerir o processo de monopolização do capital financeiro como bem entender. Necessitamos, sim, de um instrumento de moeda a favor do crescimento económico e do emprego, a favor dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, ‘economic and monetary union is not an end in itself’, says the report. Quite right: it is an instrument to achieve political union. The report claims that it will achieve sustainable growth and a high level of employment, but it admits that unemployment in the 27 has risen by 50% from 2008 to 2012.

In those countries for which the euro is overvalued, mass unemployment and negative growth are directly attributable to eurozone membership. If they were to leave the zone they would experience export-led growth and a fall in their unemployment. The euro-led recession in the South has not left the North unscathed. Its exports to the South have been reduced severely. More control and austerity measures will not reduce debt. They will reduce employment and profits, which will cut government revenue. This will lead to more debt rather than less debt.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier chacun et chacune d'entre vous pour la qualité de ce débat, la franchise de vos propos.

Au début, Mme Berès, qui est ici, mais aussi M. Klute et bien d'autres parlementaires ont évoqué quelque chose de très important: le respect d'un équilibre dans tout ce que nous faisons. Vous avez évoqué ce nouveau pilier social, cette dimension sociale qui manque ou qui manquerait dans tout ce que nous faisons. Je me sens concerné et je pense que la Commission doit être concernée par cette interpellation.

Ma conviction, Mesdames et Messieurs, c'est que nous avons finalement apporté une réponse globale à toutes ces crises. C'est d'ailleurs pourquoi, après le sommet du 29 juin, il y a eu un écho plutôt favorable, un certain calme sur les marchés, parce que, après deux ans ou trois ans de réponses dans l'urgence, le dos au mur, toutes les réponses ont été rassemblées, y compris celles de la croissance. Je pense que pour que ça marche, pour que l'on regagne ce que Mme Thyssen appelait la bataille de la confiance, de l'espoir, il faut à tout prix inclure dans cette réponse globale, ou plutôt s'assurer que cette réponse globale comporte bien ce pilier ou cette dimension humaine, sociale et citoyenne. En tout cas, Mesdames et Messieurs, c'est avec cette conviction que je suis revenu à la Commission, il y a trois ans. C'est avec cette conviction que je travaille avec mes collègues.

Et précisément, au-delà des mots, si vous regardez bien ce que je vous ai proposé dans l'Acte pour le marché unique, avec votre appui et celui de votre commission du marché intérieur, vous y trouverez clairement cet équilibre avec plusieurs grands leviers consacrés à la cohésion sociale, aux services, aux services publics et à l'entrepreneuriat social.

M. Cercas disait tout à l'heure sa confiance aveugle dans les marchés. Je n'ai pas, moi, de confiance aveugle dans les marchés. Je ne crois pas à l'autorégulation des marchés. Précisément, nous avons été soit naïfs dans le passé, soit quelques fois trop confiants dans cette autorégulation, dans cette dérégulation dans les quinze ou vingt dernières années. Nous en tirons les leçons. Les vingt-huit textes que je vous ai proposés, s'agissant des leçons de la crise – comme le G20 nous l'a demandé –, sont bien la preuve que nous remettons de l'ordre, de la gouvernance, de la transparence et tout simplement de la morale là où ils avaient disparu.

Je veux dire aussi plus précisément que, s'agissant de cette dimension sociale, nous devons, dans le cadre de l'union économique et monétaire, renforcer la coordination en matière de politique de l'emploi, en politique sociale, comme un facteur clé du succès de l'union économique et monétaire. Vous retrouverez cette préoccupation dans les objectifs de l'Union 2020, avec plusieurs priorités concernant l'emploi, l'éducation, l'inclusion sociale, dans le semestre européen qui y consacre une importance prioritaire. Je pense aussi que dans les efforts de rigueur budgétaire et de stabilité budgétaire, qui sont demandés logiquement à beaucoup d'États membres, notamment dans la zone euro, il faut être très sélectif pour préserver les dépenses de solidarité ou les dépenses qui préservent ou qui préparent l'avenir, s'agissant de l'éducation et de la recherche, notamment.

Je souhaiterais dire à M. Gualtieri que je suis d'accord sur le fait qu'il faut améliorer cette coordination ex ante de la politique budgétaire, qui est une des clés de la coordination économique.

Mme Wortmann-Kool, M. Strejček et, à l'instant, M. Zalba Bidegain ont évoqué l'union bancaire. Je veux confirmer que dans la construction de cette union bancaire, nous commençons par la première pierre, à savoir la supervision, et je vous rappelle qu'il y a sur votre table d'autres éléments de cette union bancaire, s'agissant des garanties de dépôt ou de la résolution des crises bancaires.

Nous faisons aussi – je le dis à Mme Wortmann-Kool – très attention au bon calibrage des mesures que nous prenons pour consolider les banques. C'est une des clés de la stabilité. Ce bon calibrage est aussi une des clés pour que les banques recommencent à jouer leur rôle qui est de financer l'économie, les territoires et, en particulier, les petites et moyennes entreprises. Dans cet esprit, Monsieur le Président, j'engagerai, dans les prochaines semaines, un débat avec vous à travers un livre vert sur le financement des investissements à long terme dans l'Union européenne.

Je voudrais répondre à M. Hoang Ngoc qui, tout à l'heure, critiquait la Commission en disant qu'elle était, par ses décisions, à l'origine, en quelque sorte, de la crise. Je ne vais pas polémiquer avec vous, mais dans la phrase qui a suivi, Monsieur Hoang Ngoc, vous avez soutenu un peu le contraire en affirmant: "Il faut que l'union bancaire soit mise en place, qu'on surveille davantage". C'est précisément ce que la Commission fait dans toutes ses propositions. Je pense qu'il faut être juste avec nous, même si vous avez raison d'être exigeant.

Je répondrai télégraphiquement à plusieurs d'entre vous. À Mme Swinburne: oui, nous devons construire un cadre juridique clair et solide pour l'union bancaire. Vous parlez des grandes banques, certes, mais il n'y a pas seulement des grandes banques. Je veux rappeler que plusieurs des banques qui ont posé ou qui posent des problèmes en ce moment – Northern Rock, Bankia, Dexia – ne sont pas parmi les grandes ou les très grandes banques. Il est donc besoin d'une supervision efficace, d'une manière générale, et dans la zone euro en particulier, des banques qui présentent des risques.

À Monsieur Klinz: s'agissant de l'union bancaire, je ne crois pas que le Parlement soit sur la touche, même si cette idée de proposition est venue de la Commission et du Conseil européen. Vous êtes saisis d'un paquet global, avec une directive et un règlement, et vous vous prononcerez sur ce paquet. Je suis très attentif à ce que dit le Parlement, notamment sur le contrôle démocratique, à ce qu'ont dit plusieurs de vos collègues – j'y reviendrai – sur l'intégrité, l'unité, la cohérence du marché unique. Le Parlement n'est donc pas, dans mon esprit, sur la touche. Il a, au contraire, un avis très important à donner.

Mme Ford, M. Hökmark, Mme Herzog ont évoqué l'unité de la zone euro. Je veux rappeler, Mesdames et Messieurs, quand on parle de régulation, que l'on parle d'une régulation pour les vingt-sept pays de l'Union européenne, le single rule book, only one single rule book – règlement uniforme. C'est une chose différente car à l'intérieur de la zone euro, il y a davantage d'interdépendance entre les États membres – on le voit bien – davantage d'interdépendance entre les banques. Il existe donc un besoin légitime de renforcer la surveillance, d'être plus efficace, plus intégré, plus cohérent, s'agissant de la surveillance. C'est ce qui justifie cette union bancaire.

Il s'agit donc d'une régulation à vingt-sept, et dans la zone euro d'abord, d'une supervision plus intégrée, mais ouverte à ceux des pays, qui ne sont pas, ou pas encore, membres de la zone euro et qui voudraient y participer. C'est précisément ce sur quoi nous travaillons actuellement pour créer les conditions de cette association équitable, voire égale, des pays qui ne sont pas dans la zone euro et qui voudraient participer à cette supervision.

Je voudrais également marquer mon accord avec Mme Goulard, qui a rappelé qu'une des clés de la crédibilité est de faire ce que l'on a dit et je crois que notre tâche principale maintenant vis-à-vis des citoyens est de montrer que ce qui a été décidé, nous le mettons en œuvre.

M. Kariņš évoquait lui aussi tout à l'heure la manière de construire correctement une maison. Encore une fois, la crédibilité de tout ce que nous faisons vient de la mise en commun de nos réponses, comme cela a été fait le 29 juin. C'est d'ailleurs la grande qualité du rapport Thyssen que d'évoquer toutes ces dimensions. C'est ce que je fais sur le dossier du marché unique. C'est ce que mon collègue Olli Rehn fait sur le dossier de la gouvernance économique.

Mme in 't Veld a évoqué tout à l'heure quelque chose d'important, à savoir le risque de repli national ou de repli nationaliste, qui s'accompagne d'ailleurs en général de mesures protectionnistes. Nous devons faire très attention aussi, par nos réponses politiques et économiques, à ne pas donner prise à ces risques de repli national. Je dis souvent que le marché unique pourrait être la première victime des replis nationaux ou protectionnistes, alors même qu'il est paradoxalement notre première chance et notre premier atout pour sortir de cette crise.

Concernant les réponses que l'on doit apporter, Mme Ferreira évoquait tout à l'heure un autre sujet important, sur lequel mon collègue M. Tajani travaille, c'est-à-dire la réponse au travers d'une politique industrielle. Ça ne passe pas par des mesures protectionnistes, mais par une gestion claire et équitable de nos relations commerciales, ainsi que par des investissements, par une mobilisation de nos moyens pour recréer ou consolider une base productive – Mme Ferreira a raison – en Europe.

M. Lamberts a évoqué le sceau fédéral. Ce n'est pas un mot qui me choque personnellement. Je comprends l'impatience, parfois les regrets, que l'on n'aille pas assez vite et assez loin, mais je veux faire observer, pour être juste, que quand vous regardez le contenu du six-pack, du two-pack ou de l'union bancaire, vous y voyez non seulement une bonne association du Parlement européen, et c'est juste, mais aussi des étapes vers davantage d'intégration, de mutualisation des politiques et des destins européens.

M. Terho évoquait tout à l'heure à juste titre les insuffisances de la zone euro, initialement, les lacunes, nous sommes précisément en train de combler par toutes ces mesures de gouvernance. C'est ce que fait mon collègue Olli Rehn.

À M. Hans-Peter Martin, un mot: l'union bancaire intéresse les citoyens, Mesdames et Messieurs les députés, précisément par le travail que nous faisons pour que les contribuables qui ont été finalement trop souvent sollicités pour payer les conséquences des erreurs d'un certain nombre de banques ou de banquiers, d'une mauvaise gestion, de supervision intelligente, les insuffisances de la supervision et des erreurs de gestion, quand il ne s'agissait pas de manipulations. Ça suffit! Les contribuables ne doivent plus être sollicités et c'est précisément ce que nous cherchons à atteindre par la supervision, la gouvernance et la résolution. Toutes les mesures que nous prenons, que je vous propose, sont destinées à prévenir, à empêcher les crises et faire en sorte que quand il y a des crises, ce soient les actionnaires ou d'autres participants à ces banques qui paient, et pas les contribuables.

Je voudrais finalement dire à M. Olle Schmidt, à M. Hökmark, à Mme Corien Wortmann-Kool ou à Mme Hübner, le grand souci que j'accorde à l'intégrité du marché unique. C'est pour cela que j'ai bien fait la différence entre la régulation financière que nous faisons et la manière de superviser le secteur bancaire dans la zone euro, mais de manière ouverte aux pays qui le voudraient.

Finalement, je voudrais remercier Mme Thyssen pour la qualité de ce rapport. C'est un rapport important que vous avez présenté et qui a été soutenu très largement.

À M. Duff ou à Mme Podimata, qui votaient le défi démocratique, je pense comme vous que nous devons renforcer encore le contrôle démocratique, être attentifs aux parlements nationaux. Vous avez à cet égard un rôle très important à jouer, pour tisser des liens avec les parlements nationaux et éviter des ruptures ou des fractures dans tout ce que nous faisons en matière d'intégration. M. Hoang Ngoc, tout à l'heure, disait que vous vous y étiez invités, avec ce rapport, dans le débat démocratique. Je ne pense pas que vous vous soyez invités. Je pense que le Parlement européen est nécessaire dans le débat sur l'union économique et monétaire. C'est aussi parce que vous êtes la seule institution européenne directement élue par les citoyens que je pense que vous êtes nécessaires, que ce rapport, Madame Thyssen, est extrêmement important en ce moment.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Λουκά, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Έχω ακούσει με προσοχή όλες τις παρεμβάσεις, τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις που έχουν υποβάλει τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέμβαση του κ. Simon για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Αναγνωρίζουμε τη σημασία και τον ρόλο του συστήματος ως ένα από τα βασικά στοιχεία του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα στηρίζει την τραπεζική ένωση. Οι συζητήσεις για την εν λόγω πρόταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρόταση για την εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών. Τα κράτη μέλη θεωρούν συνεπώς ότι το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων δεν μπορεί να προωθηθεί εάν δεν ξεκαθαριστούν οι λεπτομέρειες χρηματοδότησης στην εν λόγω πρόταση. Σίγουρα ωστόσο θα μεταφέρω την επισήμανσή σας στον αρμόδιο υπουργό. Όσον αφορά τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί για τη δημοκρατική νομιμότητα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου συμφωνήθηκε να διερευνηθούν τρόποι για να διασφαλιστεί μια σωστή συζήτηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και την διακυβέρνηση στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης σκοπεύουν να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο σίγουρα θα πρέπει να επανέλθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Όσον αφορά την κοινωνική πτυχή, πιστεύουμε ότι έχει ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική "Ευρώπη 2020", όπως έχει επισημάνει η κ. Perez και άλλοι ομιλητές, και ότι τα κοινωνικά δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές λιτότητας λαμβάνουν υπόψη τους το στοιχείο αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο· οι συνθήκες ωστόσο επιβάλλουν συχνά τη λήψη μέτρων τα οποία είναι συχνά δύσκολο να γίνουν αποδεκτά αλλά πρέπει ωστόσο να συνεχιστούν με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η δική μου χώρα δεν εξαιρείται. Είναι σαφώς πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε ένα ισχυρό διάλογο για το θέμα αυτό μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων τα οποία εκπροσωπούμε. Η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα απαιτήσει ενεργότερη εμπλοκή όλων των θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένου και αυτού του Κοινοβουλίου. Πρέπει συνεπώς να συμμετάσχετε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο και ότι, όπως το έχει θέσει η κ. Thyssen, τα νέα μέτρα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο πρέπει να σηματοδοτήσουν την αρχή μιας ανανεωμένης σχέσης εμπιστοσύνης. Θεωρούμε ότι η παρούσα συνάντηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ότι αποδεικνύει έμπρακτα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στην όλη διαδικασία, στη βάση και της ενδιάμεσης αξιολόγησης της έκθεσης της κ. Thyssen. Ήδη η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι πολύ στενή και ο κ. Van Rompuy έχει καλέσει σε πολλές περιπτώσεις τον κ. Schulz για να παρουσιάσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο επιθυμεί την ενεργό εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η φωνή του. Σας διαβεβαιώνω ότι αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες σας και ότι τις λαμβάνουμε υπόψη κατά τις εργασίες μας, προσβλέποντας ταυτόχρονα σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Θα μεταφέρω στο Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα θέματα που ετέθησαν.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. − Voorzitter, nog drie puntjes. Ik zou aan het voorzitterschap van de Raad en aan commissaris Barnier dank willen zeggen voor de positieve woorden over het verslag, maar ik wil meteen ook de hoop uitspreken dat we het parcours om de Economische en Monetaire Unie echt te versterken, in dezelfde positieve samenwerking kunnen aflopen. Want uiteindelijk zijn daden belangrijker dan woorden.

Ten tweede is dit verslag het product van een intense samenwerking tussen vele collega's. In de eerste plaats de corapporteur Gualtieri, de rapporteurs voor advies van de verschillende commissies en ook alle schaduwrapporteurs van ECON. Hartelijk dank daarvoor, collega's.

Ten derde, Voorzitter, wil ik iets zeggen over constructieve samenwerking. Constructief samenwerken is niet alleen prettig en niet alleen goed omdat het prettig is, maar het is vooral goed omdat het een getuigenis is van het feit dat we in dit Huis de vastberaden wil hebben, en dat ook de politieke vaardigheden aanwezig zijn om een visie uit te schrijven die we delen, die we willen delen over de landsgrenzen heen en over de partij- en fractiegrenzen heen.

Dat, beste collega's, is wat de burgers van ons verwachten. Wij zijn hun vertegenwoordigers. Wij moeten vechten voor onze rechten om hun stem te laten horen, maar wij moeten vooral met oplossingen komen voor hun problemen. Mensen willen geen eeuwigdurend pingpongspel tussen instellingen of partijen, zij willen dat we de verschillen van mening door een gedachtewisseling kunnen overstijgen en zij willen vooral ook dat al die gedachtewisselingen leiden tot daadwerkelijke besluiten. En daarmee kom ik terug bij mijn begin: daden zijn belangrijker dan woorden en daar zullen wij allemaal op afgerekend worden.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A UEM é um projeto do grande capital europeu, visando a redução dos custos unitários do trabalho (o verdadeiro objetivo por detrás da estabilidade dos preços), uma maior liberalização dos movimentos de capitais e, consequentemente, uma maior mobilidade do capital multinacional em busca de melhores condições de exploração de mão-de-obra e o domínio de mercados dentro do espaço europeu. As suas consequências estão à vista: degradação das condições de vida e de trabalho; diminuição do peso dos salários no rendimento nacional; destruição de sistemas produtivos e acentuada desindustrialização nos países periféricos, por via da sua transformação em consumidores da produção excedentária dos países do centro. A UEM é inseparável do aumento dos desequilíbrios macroeconómicos entre os diferentes países da zona euro, indissociável do endividamento dos Estados importadores líquidos. O caminho revelou-se insustentável, mas aqueles que dele beneficiaram não querem prescindir dele. Por isso, numa autêntica fuga em frente, querem aprofundar o instrumento que tão bem serviu os seus interesses. É típico na UE: cada novo passo na integração procura legitimar o anterior e justificar o seguinte. E o que se segue é mais centralização de poder político e económico, novos passos no desenvolvimento de um capitalismo monopolista à escala europeia, mais ataques à soberania dos povos e à democracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. – Unia Europejska i jej państwa członkowskie przeżywają już kolejny rok ogromne problemy gospodarcze. Kryzys zapoczątkowany upadkiem amerykańskich banków w 2008 roku w największym stopniu dotknął młodych ludzi. Powinniśmy potraktować jako osobistą porażkę fakt, że aż 22% z nich nie ma pracy, a w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej przekracza 50%. Paradoksem jest, że tzw. pokolenie Erasmusa – pierwsze pokolenie prawdziwych Europejczyków – coraz częściej określa się jako „stracone”. Dlatego przygotowując zalecenia mające doprowadzić do stworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej, należy w pełni wykorzystać wszystkie instrumenty, które dają traktaty.

Zgadzam się z szanowną Sprawozdawczynią, że potencjał Traktatu Lizbońskiego w zakresie polityki społecznej nie jest w pełni wykorzystywany. Należy podjąć zdecydowane kroki wspierające i uzupełniające działania państw członkowskich w zakresie integracji osób wykluczonych z rynku pracy. To wykluczenie dotyczy bowiem przede wszystkim młodych ludzi. Badania pokazują, że jeżeli w ciągu paru lat od zakończenia edukacji nie uda im się podjąć stabilnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy, to pozostaną oni już na stałe poza rynkiem pracy. Zamiast budować przyszłość Unii, będą raczej źródłem niestabilności i licznych problemów. Dlatego też powinniśmy podjąć wszystkie działania, aby ci młodzi, niejednokrotnie dobrze wykształceni ludzie mogli w pełni wykorzystać tkwiący w nich potencjał. Jeżeli bowiem stracimy to pokolenie, stracimy również Unię i dobrą przyszłość Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. Rastúca nezamestnanosť, neistá situácia v bankovom sektore, vysoké úrokové sadzby pôžičiek pre niektoré krajiny, problematický prístup k zdrojom, klesajúce investície, nedostatočná konkurencieschopnosť, riziko chudoby, ... To sú problémy, ktoré Európa nedokáže riešiť, ak nebude úzko prepojená v skutočnej menovej a hospodárskej únii.

Spoločná mena môže byť udržateľná a stabilná len vtedy, ak členské štáty budú ochotné postúpiť právomoci v oblasti fiškálnych politík na úroveň Únie. Musíme vytvoriť stály rámec, v ktorom ak štáty budú mať problémy, môžu sa oprieť o podporu, založenú na solidarite ostatných štátov. Na druhej strane každý členský štát musí niesť zodpovednosť za svoju finančnú stabilitu a zodpovedné správanie sa v oblasti fiškálnej politiky.

Preto je nevyhnutné, aby Komisia v spolupráci s Radou a Európskym parlamentom predložila do konca roka návrh konkrétnych krokov a opatrení na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Die gegenwärtige Krise hat zu einer grundlegenden Diskussion über die Zukunft Europas geführt. Das ist auch schon der einzig positive Aspekt. Der Bericht der vier Präsidenten ist eine ungenügende Antwort darauf. Als Folge der einseitigen Zusammensetzung des Gremiums ist wohl zu befürchten, dass dies nur zur Prolongierung der bisherigen Probleme beiträgt. Der bisherigen Wirtschaftsunion wird eine Fiskalunion und eine Bankenunion hinzugefügt. Es soll repariert werden, was auf diese Weise nicht repariert werden kann. „More of the same“ kann verheerende Konsequenzen haben. Europa leidet vor allem an zwei Problemen: an zu wenig Wachstum und Beschäftigung und am mangelnden Vertrauen seiner Bürger. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, dass die Wirtschaftsunion zu einer Wirtschafts- und Sozialunion wird. Der Bericht erkennt zwar diese Problematik, kann sich aber nicht zu einer klaren Festlegung durchringen. Wir brauchen den Mut, die bisherige Union durch eine soziale Säule nachhaltig abzusichern. Das geschieht bisher viel zu zögerlich.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου