Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2011/2308(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0283/2012

Debates :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Votaciones :

PV 21/11/2012 - 5.12
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2012)0443

Debates
Martes 20 de noviembre de 2012 - Estrasburgo Edición revisada

11. Repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto - Aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto (debate)
Vídeo de las intervenciones
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με

- την έκθεση του Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον

[2011/2308(INI)](A7-0283/2012), και

- την έκθεση της κ. Νίκης Τζαβέλα, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου

[2011/2309(INI)] (A7-0284/2012)

Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Ich muss noch einmal auf meine Intervention vor den Abstimmungen zurückkommen, und zwar basierend auf Artikel 6 Absatz 1 unserer Regeln zur Nutzung der Parlamentsräumlichkeiten. In diesen Regeln hat sich das Parlament darauf verständigt, dass Parlamentsräumlichkeiten nicht genutzt werden von Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Abstimmungen stehen, die kontrovers sind und die mit den wirtschaftlichen Interessen dieser Unternehmen zu tun haben. Ich fürchte, wir haben eine Ausstellung zu Schiefergas unmittelbar vor dem Plenarsaal, die unvereinbar mit Artikel 6 Absatz 1 dieser Regeln ist. Ich bitte das Präsidium, das sofort aufzuklären.

Zweitens habe ich überprüft, ob die Citizens' Initiative For Responsible Energy – unter diesem Schild firmiert diese Ausstellung über Schiefergas – in unserem Lobby-Register zu finden ist. Ich finde diese Citizens' Initiative dort nicht. Wir haben das Lobby-Register geschaffen, um Transparenz rund um die Lobbyarbeit herzustellen. Die Firmen, die hinter dieser Citizens' Initiative stehen, sind samt und sonders Firmen mit großen wirtschaftlichen Interessen in Polen und im Bereich Schiefergas. Ich möchte jetzt noch einmal vorschlagen, dass entweder diese Ausstellung abgebaut wird oder dass umgehend dieses Schild Citizens' Initiative ausgetauscht und durch die Firmenschilder der Firmen ersetzt wird, die hinter dieser Citizens' Initiative stecken.

Ich möchte auch an die Gastgeber dieser Ausstellung appellieren, die Ko-Präsidenten unseres Präsidiums Vidal-Quadras und Protasiewicz, dass sie diese Initiative unterstützen, denn es ist im Sinne der Transparenzregeln, die sich dieses Parlament gegeben hat, dass solche Ausstellungen in dieser Form nicht stattfinden.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Το Προεδρείο θα διερευνήσει το θέμα και θα ενημερωθείτε σχετικά.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - Frau Präsidentin! Eine Anmerkung zur Geschäftsordnung: Wo sind denn eigentlich die Grünen, wenn Umweltverbände im Parlament Ausstellungen machen und gewählten Abgeordneten mit den Worten entgegentreten: We are the voice of the citizens? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Grünen Demokratie nur dann akzeptieren, wenn es auch Argumente sind, die ihnen entsprechen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik, sprawozdawca. − Pani Przewodnicząca! Podczas wielu miesięcy prac nad sprawozdaniem zapoznałem się z wynikami wielu ekspertyz naukowców, inżynierów, praktyków i urzędników. Moim celem było przedstawienie sprawozdania, które nie jest pisane zza biurka, ale które praktycznie przedstawia i omawia wszystkie aspekty procesu wydobycia tego surowca i stosowanej technologii. Odwiedziłem miejsca, gdzie prowadzi się odwierty gazu łupkowego, rozmawiałem z politykami, ekologami, przedstawicielami lokalnych społeczności. Zebrane doświadczenie znalazło swoje odzwierciedlenie w mojej propozycji sprawozdania.

Cieszę się, że udało się osiągnąć wyważony kompromis na poziomie mojej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie sprawozdawcy-cienie podzielili moje ostrożnościowe podejście, które kładzie nacisk na najwyższe standardy środowiskowe i rygorystyczne wymogi, ale jednocześnie daje łupkom szansę, szansę na komercyjną opłacalność wydobycia. Europy nie stać przecież na niewykorzystywanie własnych zasobów, które nie tylko mogą przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od dostaw zewnętrznych, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, ale jednocześnie wpisać się również w politykę redukcji emisji.

Główne przesłanie mojego sprawozdania to powtarzane już postulaty o przeglądzie obecnego prawa na szczeblu unijnym, krajowym, lepszej implementacji obecnie obowiązującego prawa, stworzeniu katalogu najlepszych dostępnych praktyk i technik, najwyższych standardach technologicznych, stałym monitoringu, pełnej przejrzystości działań i odpowiedzialności operatorów. Niekwestionowanym standardem powinien też być obowiązek deklarowania składu chemicznego płynów hydraulicznych zgodnie z REACH, minimalizacja zużycia wody w procesie szczelinowania, efektywny recykling powracającej wody i chemikaliów, również staranny dobór lokalizacji odwiertów.

Nie można zapomnieć, że o powodzeniu całego projektu decyduje społeczna akceptacja i przyzwolenie obywateli. Należy więc zagwarantować trwały dialog ze społecznością lokalną oraz paneuropejską kampanię informacyjną i edukacyjną.

Gaz łupkowy to więc paliwo, które może być wydobywane i powinno być wydobywane w Europie. Udana komercjalizacja gazu niekonwencjonalnego uczyniła ze Stanów Zjednoczonych eksportera tego surowca o potencjale przewyższającym potencjał rosyjski. Europa stoi też przed szansą na zwiększenie swojego uniezależnienia od dostaw zewnętrznych.

W komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym planu działań w zakresie energii do roku 2050 (Roadmap 2050) zapisano, że gaz będzie odgrywał zasadniczą, kluczową rolę w transformacji systemu energetyki poprzez sprzyjanie ograniczeniom emisji, i tak się zapewne stanie. Uważam, że debata na poziomie europejskim w tej kwestii jest potrzebna i należy wypracować stałe zasady współpracy i kompromis w tej sprawie, ale kompromis oparty na faktach, naukowych wynikach, kompromis, który oddalałby demagogię i uprzedzenia a priori głoszone w niektórych tezach.

W tym też kontekście chciałbym zaapelować do wszystkich parlamentarzystów o odrzucenie poprawki, która ten kompromis łamie, poprawki wzywającej do zakazania, nakładającej moratorium stosowania technologii szczelinowania. Niech podczas jutrzejszego głosowania nad dwoma sprawozdaniami dotyczącymi gazu łupkowego z Parlamentu Europejskiego popłynie jasny przekaz, że wydobycie gazu łupkowego jest bezpieczne dla środowiska i zdrowia obywateli pod warunkiem, że spełnione są najwyższe standardy środowiskowe, bezpieczeństwa, i każde z państw członkowskich może dokonać suwerennego wyboru, czy chce korzystać z potencjału, jaki daje wydobycie niekonwencjonalnych paliw kopalnych.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela, rapporteur. − Madam President, Europe has the longest history in the world of the pursuit of progress and democracy. It was because of those European men and women who boldly and bravely paved the way for the exploration and exploitation of the continent’s resources that Europe became one of the leading powers in politics and economy.

Shale gas gives us all the opportunity to prove that our generation of politicians considers the continent’s natural resources and wealth as a challenge for growth and not as a threat. The recent evolution in the European context of shale gas developments suggests a growing need for a clear, predictable and coherent approach to unconventional fossil fuels. This is how we reach optimal decisions in an area involving social and environmental issues, industrial competitiveness and, in particular, public trust.

Based on American experience – because we do not have any European experience on this – shale gas is potentially the biggest energy development since the 1920s, as big a change as when we switched from using coal to oil. The shale gas-related developments in the USA will have a profound impact on global energy demand and geopolitics. The US has already surpassed Russia as the world’s largest gas producer and the price of gas in the US has collapsed, making the price in the US between USD 3 and 4 per unit, while in Europe the price is USD 10-14.

A European single market for gas has been a concept we have been hearing about from the Commission for some time now. One of the key and legitimate concerns of the European energy liberalisation project was that liberalisation would have limited effect unless there were new sources of gas. If states were still largely dependent on the same external suppliers for their gas liberalisation, a single market would not prosper.

Shale gas could add a new dynamic to the European gas market. This in turn could lead to increasing global gas to gas competition, having a major effect on prices and avoiding indexation to oil prices. With a correct safety approach, highest safety standards and the application of best available technologies, shale gas could be a huge gain to EU energy security and diversity, as well as a potential contributing factor to Europe’s reindustrialisation in the years to come.

Europe needs a vision and a clear message of how gas fits into its energy policy. Whether we use shale gas or not, in as little time as we have been hearing about it we have already been witnesses to its significance as a global energy trendsetter for markets, energy demand and cost partners. Shale gas is perhaps not the panacea for Europe’s energy problems overall. Unconventional fuels are still at an infant stage in Europe and we should explore the options available and the possible benefits as rigorously as we examine and analyse the potential environmental effects.

On the Commission’s side, coordination between DG Energy, DG Enterprise, DG Environment and DG Climate Action will now be vital as you take this forward. Commissioners, I wish you good luck for the sake, the goodwill and the survival of European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Madam President, it is a rare opportunity to present some of the proposals together with a fellow-Commissioner. First, I would like to say that I wish, on behalf of the Commission, to thank Mr Sonik and also Ms Tzavela, as well as all the Members who have contributed to the development of this very comprehensive report. I will, of course, concentrate more on the report by Mr Sonik.

The initiative is very timely. As the report recognises, technological advancements have spurred a rapid commercial development of unconventional fossil fuels, especially shale gas, in certain parts of the world. Up to now, most of this has been outside Europe. Inside the European Union resource potentials are still subject to considerable uncertainty. As captured well in your report, public concerns over health and environmental risks have led a number of Member States to consider adapting their national legislation to deal with shale gas projects. Certain Member States have already postponed permitting decisions and some have even adopted bans. It is clear that the future development of shale gas will depend on the extent of public acceptance of fracking. Unless environmental and health risks are addressed in a proper way, and people are convinced that they are, then the development of this industry will not last. We need to face up to this issue and we need to face up to this issue now.

These risks are also the main focus in your report. It has identified the most salient issues calling for close follow-up, including a number of uncertainties or gaps in current EU legislation. Similar issues were also covered in the study which we released in September. I have discussed these issues in depth with my colleagues Günther Oettinger, who is sitting here next to me, and of course also Connie Hedegaard, and the Commission has now included in its work programme for next year, 2013, a new initiative that will strive to provide maximum legal clarity and predictability for market operators and citizens and prevent, reduce and manage climate and environmental risks in line with public expectations and in a harmonised manner across the European Union.

In this respect I am happy to see that our ideas are converging. The Commission’s impact assessment is already looking at options to manage risks and to address regulatory shortcomings. It will take into account the findings from recent studies released by the Commission and the Member States, as well as risk control measures put forward also in your report. We will assess how to prevent surface and sub-surface risks, to adopt monitoring, reporting and transparency requirements and finally to clarify the EU regulatory framework and remove potential obstacles with regard to both exploration and extraction activities.

To conclude, I believe that we can meet the essence of your requests through the actions that we are implementing or planning. We look forward to engaging with Parliament in the follow-up of this truly important initiative. I am also very much looking forward to today’s debate and will try to answer as many of your questions as possible at the end.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ergänzend zu den Ausführungen meines Kollegen Potočnik danke auch ich den beiden Ausschüssen und den beiden federführenden Abgeordneten für die Berichte, die aufzeigen, wie vielgestaltig das Thema von unkonventionellen Energievorkommen, Gas und Öl, namentlich von Schiefergas, ist. Es geht um Umweltschutz und auch um Klimaaspekte, es geht um Energiepolitik, es geht um industrielle Aspekte und auch um soziale Fragen. Die drei von der Kommission in Auftrag gegebenen Studien, die wir vor wenigen Wochen veröffentlicht haben und die wir nun analysieren, sind eine parallele Grundlage für eine umfassende Beratung und Folgerung in der Europäischen Union.

Man darf sich nichts vormachen: So wie in vielen anderen Fragen der Energiepolitik auch hatten wir beim Thema Schiefergas ein breites Meinungs- und Interessenspektrum. Einige der Mitgliedstaaten sind kategorisch dagegen, andere haben Moratorien, und einige sehen in Shale Gas einen wichtigen Beitrag zur Lösung ihrer Energieunabhängigkeit.

Die Veränderung in den Vereinigten Staaten von Amerika ist weitreichend: Die Amerikaner sind von Gasimporten weitgehend unabhängig, werden entscheiden können, ob sie sich gar Gasexporte zutrauen. Der Gaspreis in den USA liegt derzeit bei nur etwa einem Viertel bis einem Drittel des Gaspreises, der auf den Gasmärkten der Europäischen Union zu bezahlen ist. Mit Schiefergas hat man Flexibilität, kommt von langfristigen Lieferverträgen mit hohen an den Öl-Weltmarktpreis gekoppelten Gaspreisen weg, und auch indirekt bewirkt die Produktion in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Veränderung für den Weltmarkt: Große Mengen an LNG-Gas, bisher von Nigeria und Katar auf dem Schiffsweg in Richtung USA unterwegs, sind frei. Sie werden von Japan –nach der Abschaltung von Kernkraftwerken nach Fukushima – und auch von Europa mit bestehenden und geplanten LNG-Terminals verstärkt in die Energiestrategie einbezogen.

Aus unserer Sicht ist für den europäischen Gasmarkt aus mehreren Gründen undenkbar, dass Shale Gas unseren gesamten Gasbedarf deckt: Nach allen ersten Analysen sind unsere Vorkommen deutlich geringer, sind die Kosten der Produktion bei uns eher höher. Und klar ist, die dichte Besiedlung der Europäischen Union mit 500 Millionen Menschen wird die Potenziale, die in den USA in zum Teil menschenleeren Regionen und Bundesstaaten gegeben sind, nicht auf null verringern, aber doch reduzieren. Akzeptanzfragen kommen hinzu.

Deswegen werden wir unsere Politik, den Energiebinnenmarkt zu vollenden, um die Versorgungssicherheit zu steigern, erneuerbare Energien weiter auszubauen und Energieeffizienz wirksam voranzubringen, unverändert fortentwickeln. Shale Gas ersetzt weder den Binnenmarkt noch Energieeffizienz noch erneuerbare Energieträger. Es kann sie ergänzen.

Derzeit haben wir einen Gasmarkt innerhalb der EU mit einem jährlichen Verbrauch von etwa 540 Milliarden Kubikmetern. Ein Drittel unserer Vorkommen sind innerhalb der Europäischen Union produziert, namentlich in Großbritannien und den Niederlanden. Diese Potenziale, diese Produktionsmengen gehen in den nächsten 15 bis 20 Jahren deutlich zurück. Und eine Chance könnte darin bestehen, dass Schiefergas zum Teil die bisherigen herkömmlichen Produktionsmengen ersetzen kann, damit nicht 1:1 jeder Kubikmeter, der bisher in Europa produziert wurde, in Zukunft nach Europa importiert werden muss. Insoweit könnte Schiefergas einen Beitrag für unser Ziel der Diversifikation leisten.

Im Augenblick haben wir nur wenige Testbohrungen, die in den Mitgliedstaaten durchgeführt worden sind. Deswegen werden wir Demonstrationsprojekte fundiert begleiten. Wir brauchen verlässlichere Aussagen über die Gasmengen und über die Kosten für die Exploration.

Eine spannende Frage wird sein, ob es zu einer europäischen Gesetzgebung kommen muss, also ob – gerade auch von meinem Kollegen Potočnik zu verantworten – der Rechtsrahmen für den Schutz von Grundwasser und Fließwasser, von Boden, von Landschaft und Natur, der auf europäischer Ebene besteht, ausreichend ist oder ob es eine ergänzende Gesetzgebung auf europäischer Ebene geben muss.

Die Kommission hat in ihr Arbeitsprogramm 2013 ganz bewusst eine von mehreren Kommissaren – den Kollegen Potočnik, Hedegaard, Tajani, Barnier und meiner Person – zu verantwortende Initiative aufgenommen, die sich mit den relevanten Umwelt-, Klimaschutz-, Energie- und Industrieaspekten beschäftigen wird. Wir sind an dem Dialog, den Sie heute begonnen haben, an Ihren Wortmeldungen, Ihren Meinungen und den sehr sachlichen Berichten der beide Ausschüsse als Grundlage für gemeinsame Schlussfolgerungen im nächsten Jahr ausdrücklich interessiert.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, rapporteur pour avis de la commission du développement. − Madame la Présidente, je suis résolument opposée à l'extraction des gaz de schiste.

Cette question dépasse largement nos frontières européennes et porte en elle des conséquences néfastes sur nos réserves en eau. Je vous laisse imaginer, dans les pays en voie de développement, là où l'accès à l'eau est vital, ce que peuvent être ces conséquences et à quel point elles peuvent être dramatiques.

Mais l'extraction des gaz de schiste est aussi liée à la question de l'accaparement des terres, à la question de la fertilité des terres, c'est-à-dire la remise en cause de la souveraineté alimentaire dans bon nombre de pays.

Alors, chers collègues, malgré la publicité, malgré le lobbying éhonté pratiqué à la porte même de notre hémicycle, je vous appelle à la responsabilité. Nous avons besoin d'un cadre juridique contraignant pour nos entreprises européennes.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR), pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”. – Pani Grèze, czy ma pani świadomość, że wyprodukowanie 1 kilowata energii elektrycznej z węgla wymaga zużycia większej ilości wody niż wyprodukowanie tego samego kilowata energii z gazu niekonwencjonalnego, czy też umknął Pani ten fakt?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, en clair, vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra? N'avez-vous pas, en retour, remarqué que, dans bon nombre de pays en voie de développement, il n'y a pas d'eau?

 
  
MPphoto
 

  President. − Colleagues, I just wanted to inform you that as regards blue cards I will accept those cards which are raised during the initial speech of the speaker and not during the question which is put to him. Apparently we will have a lot of blue cards during this discussion.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki skierowane do Catherine Grèze. – Mam pytanie na temat tego, które kraje rozwijające zamierzają eksploatować gaz łupkowy, albo które kraje rozwijające zamierzają prowadzić badania o tym, czy w ogóle gaz łupkowy w nich występuje. Bo ja, szczerze mówiąc, takiej wiedzy nie posiadam.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR), blue-card question to Catherine Grèze. – Madam President, I also raised my blue card during the speech by Mrs Grèze.

I simply want to ask Mrs Grèze what on earth the exploitation of shale gas reserves in Europe has to do with the water supplies in developing nations.

Do you know that the exploitation of shale gas takes place usually about 2 000 metres below ground level? The aquifer which you say is going to be destroyed is only a few metres below ground level.

How are the two connected? This is not sensible.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, quel honneur pour moi d'avoir à répondre à toutes ces questions!

Concernant la question de savoir dans quels pays en voie de développement il y aura des recherches sur l'extraction des gaz de schiste, à ma connaissance, des pays comme l'Afrique du Sud et le Maroc ont déjà entrepris des recherches. Mais vous pouvez faire confiance aux multinationales de la terre entière pour aller chercher ces ressources jusqu'à la dernière goutte partout où elles se trouvent.

S'agissant de la question de l'eau, évoquée par mon collègue, et les conséquences sur les réserves en eau, il semble que nous ne disposions pas des mêmes sources d'information. J'ai vu notamment un excellent film, Gasland – que je vous recommande –, où l'on voit aux États-Unis, pays pourtant très développé avec une technologie avancée, les conséquences sur les réserves en eau, sur la santé des populations et des animaux, qui ont été proprement – si j'ose dire, sans vilain jeu de mots – dramatiques.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses. − Frau Präsidentin! Als Verfasserin der Stellungnahme des Rechtsausschusses möchte ich noch einmal darauf hinweisen, was die Ergebnisse der dortigen Beratungen waren: Erstens ein Verweis darauf, dass die bestehenden Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Bergbauabfallrichtlinie, zur Seveso-II-Richtlinie, zur Habitat-Richtlinie usw. natürlich gültig sind.

Aber wie schon die beiden Kommissare angemerkt haben, gibt es hier nach wie vor Probleme bei der Durchführung bzw. der Aufnahme der relevanten Faktoren in die Anhänge bzw. in die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen. Darauf hat der Rechtsausschuss auch hingewiesen und hat dazu aufgefordert – die Kommissare haben ja gesagt, sie wollen das tun –, dass hier so schnell wie möglich rechtliche Anpassungen erfolgen.

Lassen Sie mich zum Abschluss dazu etwas als Abgeordnete und nicht als Verfasserin der Stellungnahme sagen: Ein Memorandum wäre sehr zweckdienlich, denn dann gäbe es Zeit und Gelegenheit, die Gesetze der Europäischen Union auf diese neue Technologie auszurichten und alles hinreichend zu berücksichtigen, damit in Zukunft weder in Europa noch außerhalb Europas entsprechende Schäden entstehen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina, za skupinu PPE. – Paní předsedající, dovolte mi, abych zmínil prognózy, které před deseti lety říkaly, že v dnešní době, v roce 2012, budou Spojené státy zemí, která bude importovat zemní plyn a ruský GAZPROM už plánoval LNG terminály na tichomořském pobřeží Ruské federace pro lukrativní kontakty do Spojených států. Dnes, po deseti letech, je skutečnost naprosto jiná. Ano, plánují se terminály, ale na západním pobřeží Spojených států pro zásobování deficitní oblasti Tichomoří. Co se stalo? Technologický pokrok ve vrtání a technologický pokrok v hydraulickém štěpení umožnil to, že dnes jsou Spojené státy exportující zemí, a mimo jiné i to, že poklesly emise CO2 produkované ve Spojených státech. V Evropě reagujeme na tento úspěch dvěma způsoby. První způsob je zákaz, který navrhuje naše skvělá zelená inkvizice. Druhý způsob je reakce přehnaně optimistická, která očekává soběstačnost v zemním plynu v některých evropských zemích. Ani jeden z těchto přístupů není správný.

Jako stínový zpravodaj PPE jsem se snažil o to, aby zvítězil přístup garantující vysoký stupeň ochrany životního prostředí s použitím nejlepších technologií a s cílem získat základní data o možnostech využití břidlicového plynu. To vše v nynější etapě lze dle mého názoru zajistit v rámci platné legislativy při respektování principu subsidiarity, tedy na úrovni členských zemí. Teprve po geologickém a technologickém ověření bude možné v jednotlivých zemích začít seriozní debatu na téma, jak tento břidlicový plyn využít. V každém případě je dobré tuto příležitost nechat otevřenou a nezablokovat možnost využití tohoto potenciálně zajímavého zdroje. Proto vás žádám o podporu při hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, on behalf of the S&D Group. – Madam President, both of the European Commissioners have highlighted that today there is a lot of uncertainty about shale gas in Europe, a lot of unanswered questions. We do not know how many commercially exploitable reserves there are inside the European Union. We do not know about the environmental constraints and whether or not our current law covers shale gas. That is why if we look at the situation today only two countries in the EU are having exploratory drilling for shale for fracking – the UK and Poland – and in the UK there is a temporary moratorium because there was seismic activity in the first area where there was fracking.

We have an opportunity as European legislators to make sure that if any country chooses to go ahead and exploit shale gas, we have in place proper environmental controls. When we had the hearing in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, one lesson we learnt from our American counterparts and legislators was not to have to play catch-up after shale gas extraction has started. A lot of the problems in the US were because at the beginning there were no environmental laws to protect the water table. Yes, there are problems with water contamination in the United States; they are getting them under control now, but there were problems. We have this opportunity, this space, and I hope we will take that space and support the report of the Environment Committee, which is a very balanced report on shale gas, and that is why it got a big majority in committee. It puts to one side the question of a moratorium and I know that an amendment has been tabled about this, because we all know that the decision on whether or not to frack is not a decision we will have to take: it is one that national parliamentarians will have to take.

I hope that whatever happens on that amendment tomorrow, colleagues in this House will support the Environment Committee’s report. We see unity today from the European Commission on fracking and I hope that this Parliament can show similar unity.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I would like to thank Mrs Tzavela for working very openly with the shadows on this controversial report. As Linda McAvan has just said, it falls to Member States to decide whether they wish to go forward with exploiting shale gas deposits on their territories, but that exploitation must be in full compliance with EU environmental legislation.

The Commission needs to be very vigilant and I welcome the Commissioner’s statement about Commission action in the forthcoming work programme. We need a tightening of legislation with regard to mandatory environmental impact assessments, for example, and the separation of the licensing and authorisation processes, as in offshore drilling.

But shale gas poses a threat that goes much wider than the local environment. For a start, we do not know exactly what its footprint is in terms of greenhouse gas emissions, including the fugitive methane emissions which tend to occur during fracking. The studies so far about whether it is better than coal, worse than coal, better than gas, worse than other gases, are contradictory, so the research currently being undertaken by the Joint Research Centre is crucially important. I would urge the Commission to ask for it to be completed as soon as possible.

Finally, and most importantly, burning gas unabated without capturing the CO2 is simply not compatible with tackling climate change and the path to decarbonisation. It does not matter how much shale gas lies beneath the soil of Europe. If we care about climate change, we need to leave it in the ground. It will not go off. It does not have a sell-by date. Its time may come in the future, thanks to CCS, but, for today, the only climate-friendly way of achieving energy security in Europe is to exploit renewable energy sources, not shale gas.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR), pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” Pani Poseł! Wspomniała pani o poważnym problemie, jakim jest metan ulatniający się z miejsc, gdzie wydobywa się gaz niekonwencjonalny. Chciałbym spytać, czy ma Pani informacje na temat, ile metanu wydobywa się z 4 tys. km gazociągu jamalskiego, który importuje do Europy ponad 30 mld m3 gazu z północnej Rosji, i jaka jest sprawność tłoczni na odcinku 4 tys. km gazociągu jamalskiego, którym chętnie importujemy gaz rosyjski?

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE), blue-card answer. – As we say colloquially in English, two wrongs do not make a right.

It is also of concern that methane is lost in the pipelines from Russia, but as we start this new process of extracting shale gas in some countries, we need to get the environmental legislation right and clearly it is the case that methane does escape. It has been a cause of pollution locally.

What has not been taken into account yet is how much that worsens the greenhouse gas effect when we exploit shale gas, and it is precisely because I do not know – nobody knows – at the moment exactly how much that we need the research from the Joint Research Council to look into this and to give us some figures we can rely on.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Jag vill först påminna om Rebecca Harms krav om att ordförandekonferensen eller talmanskonferensen snabbt fattar beslut om utställningen här utanför. Våra regler för lobbyister säger att man tydligt ska ange vem avsändaren är. Om man påstår sig representera medborgarna men egentligen är ett företag är det inte i linje med våra riktlinjer. Jag vill att ni fattar ett snabbt beslut.

Nu till skiffergasen. Jag tycker att detta är den ultimata bilden av den extremt giriga människan som borrar sig ner tusentals meter under jord för att spräcka sönder berget för att få ut de sista resterna av den fossila energin.

Det ger en tragisk bild av var mänskligheten befinner sig.

Vi bör inte slösa det lilla kapital vi har för investeringar på att utvinna ännu mer fossila bränslen. Redan upptäckta reserver av kol, gas och olja är så stora att om vi använder dem skulle vi ha en total klimatkatastrof.

Att då slösa pengar på att hitta ännu mer fossila bränslen är kapitalförstöring och miljöförstöring och emot mänsklighetens framtid.

Dessutom finns det några specifika problem med skiffergasen, nämligen just frackingen, som nämns i resolutionen.

Vi ställer krav på en uppdatering av Europas miljölagar. Det gäller miljökonsekvensbeskrivningar, avfallsdirektiv och hur vi ska hantera geologisk stabilitet, vattenanvändning, markanvändning och dessutom att klassificera giftiga sprickbildningsvätskor som farligt avfall och klassificera dem rätt enligt Reach.

Dessutom finns det i resolutionen krav på förbud i särskilt känsliga områden. Det är viktigt att vi upprätthåller det och jag förespråkar ett allmänt moratorium fram till dess att allt detta är utrett. Den här gasen har ingen framtid.

Slutligen är det viktigt att vi mäter basvärden så att vi inte kan komma med påståenden som man har gjort i USA, där man genom kontrakt sett till att hemlighålla miljöinformation. I Europa är det dessutom olagligt att hemlighålla miljöinformation om läckage av gaser och andra problem för att den inte ska komma till allmänhetens kännedom.

(Talaren samtyckte till att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen).

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE), blue-card question. – I have attended many exhibitions concerning renewables here in Parliament. These were full of firms producing solar cells, windmills and so on. Why is everything okay in this case, but in the opposite case when there is an exhibition concerning shale gas without any logos or firms this is dangerous? Please explain it to me.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), blue-card answer. – Madam President, there are two specific problems.

The exhibition is in front of the plenary chamber and is before the vote, and additionally they are not being honest about who they are. It is actually better that you have your logo and that you are honest about who you are and who you are representing rather than hiding behind it and calling yourselves a Citizens’ Initiative instead of naming the companies behind it, which is actually against the rules. To be a company and say who you are is not against the rules. That is why I am complaining.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8)).

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki” skierowane. Po pierwsze, mówił Pan o moratorium. Ja nie wiem, czy osoby, które mówią tutaj cały czas o moratorium na gaz łupkowy, mają świadomość, że w traktacie europejskim jest zapisane, że każdy kraj może dobierać swój koszyk energetyczny. I nie można zakazać i wprowadzać moratorium. I my nie wystąpimy o moratorium na elektrownie jądrowe, żądając, żeby Francja je pozamykała, i nie można też żądać innego zakazu innych źródeł energii. Można myśleć tylko, jak regulować te sprawy z korzyścią dla wszystkich, biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze.

Druga rzecz, którą chcę powiedzieć: czy wie Pan, że szczelinowanie i substancje, które są tłoczone pod ziemię, są kontrolowane w tej chwili w ramach europejskiego programu REACH? To nie jest tak, że to jest kompletna „wolna amerykanka”.

I trzecia rzecz. Ja chcę się odnieść do tej sprawy wystawy. Jednym z uczestników była tu koalicja na rzecz obywateli, bo w Polsce są całe społeczności, które chcą wydobycia gazu łupkowego na ich terenie. Po prostu tego chcą.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), Svar "blått kort". – När det gäller Reach måste man registrera för en specifik användning och jag ställde kravet att om man kommer att använda dessa vätskor måste man registrera för den specifika användningen innan dessa kemikalier kan användas.

När det gäller moratoriumet är det sant att länderna har rätt att utnyttja sina resurser i enlighet med EU:s regelverk och därför sade jag moratorium och inte förbud. För ett moratorium innebär att vi inväntar att det europeiska regelverket täcker alla möjliga negativa konsekvenser av detta innan man börjar använda vätskorna, och därför är det logiskt att kräva ett moratorium fram till dess att regelverket är på plats, så det är helt i linje med fördraget.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, w imieniu grupy ECR. – Mili Państwo! Uwolnienie potencjału gazu niekonwencjonalnego w Europie oznacza bardziej konkurencyjny rynek energii, niższe ceny dla zwykłych obywateli i dla przedsiębiorców, a więc większą konkurencyjność naszej gospodarki. W końcu oznacza to zdolność do bardziej efektywnego redukowania emisji CO2 oraz wsparcie dla źródeł odnawialnej energii, które czasami takiego wsparcia wymagają z prostego powodu, że czasem słońce nie świeci i czasem wiatr nie wieje. Nie rozumiem, dlaczego zwolennicy odnawialnych źródeł mają taki problem z gazem, chociaż jest to ich jedyne rozwiązanie, o czym świadczą doświadczenia amerykańskie. Ten potencjał dostrzeżony jest bardzo dobrze w sprawozdaniu, które przygotowała pani poseł Tzavela z Komisji Przemysłu. Bardzo jej za to dziękuję i gratuluję.

Sprawozdanie przygotowane przez Komisję Ochrony Środowiska wygląda na tym tle, jakby było napisane na jakiś inny temat. Proponuje nam się czarny, wręcz katastroficzny obraz tej branży. Na 74 punkty dosłownie 3 proponują nam niekrytyczny, nieostrzegawczy i zrównoważony sposób mówienia o gazie. Twardogłowa lewica widzi w gazie tylko substancje niebezpieczne, niszczenie krajobrazu, zanieczyszczenie wody, powietrza, toksyczne odpady, uciekający metan, w końcu – i to jest absolutna wisienka na torcie – również podwyższone ceny ziemi w Afryce są związane z wykorzystaniem gazu niekonwencjonalnego w Europie. Zupełnie tak jakbyśmy nie mieli najwyższych, najlepszych standardów ochrony środowiska w Europie, które są chętnie wprowadzane przez państwa członkowskie, a także przemysł. Sprawozdanie, na skutek złamania postanowień kompromisowych, jest kompletnym bałaganem: w jednym miejscu mówi się o potencjale redukcji, żeby w drugim miejscu mówić, że emisje CO2 mogą być nawet wyższe; w jednym miejscu mówi się, że dyrektywa o ocenie wpływu środowiskowego jest stosowana, w trzech dosłownie innych miejscach mówi się, że ta dyrektywa powinna być stosowana. Przyjmując takie dokumenty, zwracamy się z całą pewnością przeciwko wielkiej, możliwej zmianie energetycznej w Europie. Opowiadamy się przeciwko bezpieczeństwu dostaw, w końcu przeciwko konkurencyjnym cenom. To są powody, dla których konserwatyści i reformatorzy w tym kształcie tego sprawozdania poprzeć nie mogą.

(Mówca zgadza się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki (art. 149 ust. 8 Regulaminu)). 

 
  
MPphoto
 

  Sandrine Bélier (Verts/ALE), question "carton bleu". – Madame la Présidente, j'aurais une question à mes collègues, notamment à propos de la revendication polonaise, puisqu'on a le sentiment que c'est quand même un débat qui se renationalise, et que pour autoriser l'exploitation en Pologne, on tente de lui donner une légitimité européenne.

Sur le potentiel, quelle réponse avez-vous à donner sur les chiffres et sur le potentiel qui étaient annoncés, puis sur la découverte qu'il y a sept fois moins de potentiel d'exploitation et d'exploration de gaz de schiste sur votre territoire, la Pologne? Quelle réponse avez-vous à donner sur la subsidiarité, puisque vous invoquez ce principe? La Pologne a-t-elle l'intention d'appliquer la subsidiarité aux règles environnementales? Jusqu'à ce jour, il s'agit d'une compétence européenne et aucun des pays ne peut s'exclure de l'application de ces réglementations.

Enfin, sur l'acceptation, quelle réponse donnez-vous aux nombreux citoyens européens, notamment à tous ceux qui ont adressé des plaintes à la commission des pétitions du Parlement européen?

 
  
MPphoto
 

  Andrés Perelló Rodríguez (S&D), pregunta de «tarjeta azul». Señora Presidenta, cabe plantearse si se está en condiciones de afirmar que el gas de esquisto nos traerá riqueza y bienestar, pero yo pregunto: ¿está usted en condiciones de afirmar que la extracción del gas de esquisto no tendrá graves repercusiones medioambientales o sobre la salud de las personas?

¿Alguien en esta Cámara está en condiciones de afirmar eso? Y, si lo está, ¿por qué, entonces, cree que se ha prohibido en algunos países, incluso en algunos Estados de los Estados Unidos? ¿Porque quieren renunciar al bienestar y a la economía de sus Estados?

Esta es la cuestión que me gustaría que alguien se comprometiera a afirmar aquí esta tarde.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, odpowiedź na pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”. – Jest tylko jeden sposób, żeby ocenić potencjał naszych zasobów w sposób racjonalny. Potrzebujemy więcej wierceń i to nie politycy, ale geologia i inwestorzy mogą zdecydować, jak ten potencjał wykorzystać.

Co do wdrożenia przepisów środowiskowych – Polska jest krajem, który nie ma żadnej sprawy przed ETS o niewdrożenie jakiegokolwiek przepisu w zakresie prawa środowiskowego Unii Europejskiej, i nie znam nikogo w Polsce, ani polityka, ani biznesmena, kto by nie chciał tych reguł stosować, bo one czynią ten rynek lepszym dla wszystkich, czynią go bardziej fair rynkiem.

Co powiem obywatelom? Powiem im tyle, że jeżeli ktoś jest obywatelem mieszkającym, dajmy na to, w Masywie Centralnym ma pełne prawo decydować o tym drogą polityczną, aby nie wykorzystywać niekonwencjonalnych źródeł gazu i ropy. Natomiast powiem zdecydowane „nie” takim obywatelom, którzy mieszkając w Masywie Centralnym stwierdzą, że nie powinno się dokonywać takich inwestycji na Pomorzu, ponieważ to jest trochę za daleko.

Panie Pereiro – w kwestii dobrobytu. Z całą pewnością to jest olbrzymia szansa, mówiłem o tym, to może wpływać na ceny energii. Wysokość cen energii dzisiaj powoduje, że nasza możliwość prowadzenia polityki przemysłowej jest coraz trudniejsza, że tracimy konkurencyjność. W rankingu produktywności nasze kraje spadają z uwagi na cenę energii. Oczywiście taka działalność to zawsze ryzyko i dlatego musimy i chcemy stosować normy środowiskowe, które są przepisane prawem Unii.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański, w imieniu grupy EFD. – Pani Przewodnicząca! Od wielu miesięcy w debacie na temat gazu łupkowego ścierają się argumenty, interesy i emocje, ogromne emocje. Jako kontrsprawozdawca w Komisji Ochrony Środowiska po raz kolejny zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa stronniczego, nieobiektywnego spojrzenia na problem wydobycia gazu łupkowego.

Obywatele wielu krajów, takich na przykład jak Polska, widzą w odkrytych złożach gazu łupkowego ogromną szansę na spadek cen energii i uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz, zwłaszcza ze Wschodu. Bardzo żałuję, że ekolodzy nie dostrzegają w gazie łupkowym szansy na dekarbonizację naszej energetyki, która obecnie opiera się zwłaszcza na węglu. Już teraz pakiet klimatyczny, zwłaszcza dalsza redukcja CO2, stawiają bardzo trudne do spełnienia warunki i tworzą ogromne problemy gospodarcze i społeczne w wielu krajach. Dlatego gaz łupkowy jest ogromną szansą, a nie jest zagrożeniem.

Komisja Europejska już teraz ogłosiła zamiar nowych przepisów na rzecz bezpiecznego dla środowiska wydobycia węglowodorów, pomimo tego że w analizach, również w sprawozdaniu pani Tzaveli, zgodzono się z faktem, że przepisy unijne wystarczająco – podkreślam: wystarczająco – regulują sektor gazu niekonwencjonalnego. Wydaje się, że jedynie współpraca rządów państw członkowskich może powstrzymać zablokowanie eksploatacji gazu.

Na koniec w tym trudnym kontekście raz jeszcze wyrażam uznanie dla posłów sprawozdawców z obu parlamentarnych komisji, którzy dostrzegają strategiczne znaczenie gazu łupkowego dla europejskiej energetyki.

Wzywam Koleżanki i Kolegów do poparcia sprawozdania pani Tzaveli oraz do odrzucenia poprawki o zakazie hydraulicznego szczelinowania gazu, złożonej kilka dni temu do sprawozdania pana posła Sonika.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, é verdade, e já aqui foi referido muitas vezes, que há muitas coisas que nós não sabemos sobre a extração de gás de xisto. Mas há também muitas que já sabemos, e convém não esquecê-las. Sabemos, por exemplo, que cada operação de extração de gás de xisto utiliza mais de 19 milhões de litros de água potável, o que dá para abastecer num ano 1 000 cidadãos europeus em termos das suas necessidades.

Sabemos também que cada extração de gás de xisto que é feita, em cada uma das operações são bombeadas para o solo 300 toneladas, pode ir até 300 toneladas de químicos, cerca de 80 % dos quais permanecem no solo e não saem de lá.

Sabemos também que em cada extração de gás de xisto são libertados no subsolo elementos radioativos e metais pesados que, juntamente com a evaporação dos resíduos tóxicos resultantes do processo, constituem uma efetiva ameaça para a saúde pública. Isto é um perigo de contaminação dos recursos de água potável e é uma contaminação que é real e que é iminente.

Sabendo isto, nós sabemos que também a extração de gás de xisto é uma resposta que é aparentemente fácil, que só pensa no imediato, na indústria e no lucro, ignora as populações, o futuro e o ambiente. Mas esta é também a Europa que sabe, nesta Casa, que a água é um recurso essencial, vital e importante, que sabe proteger a saúde dos cidadãos e que deve protegê-la, que procura fazer acordos para evitar emissões e para propor eficiência energética, porque sabemos que os padrões ambientais são importantes – os padrões ambientais e os da saúde. Portanto, quando não se sabe tudo, ser prudente é o mínimo. E até podem querer fazê-lo, mas não o façam em nosso nome nem em nome dos cidadãos que estamos aqui a representar.

(O orador aceita responder a duas perguntas "cartão azul" (n.º 8 do artigo 149.º)).

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D), question "carton bleu". – Madame la Présidente, Mme Matias sait-elle qu'au Canada, on est parvenu, sur les nouveaux sites d'exploitation de gaz de schiste, à recycler entre 80 et 90 % de l'eau? Sait-elle qu'en Ukraine, il a été développé une technologie de fracturation hydraulique ne nécessitant plus l'emploi d'additifs chimiques? Croit-elle qu'il n'y ait pas de développement possible des technologies qui ont été appliquées aux États-Unis?

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR), pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”. – Mam pytanie: czy Pani Przewodnicząca zdaje sobie sprawę, że przy wydobywaniu każdego rodzaju energii praktycznie zużywa się wodę, i czy potrafi dokonać takiej krótkiej analizy porównawczej, ile zużywa się wody np. przy energii atomowej, ile w kopalniach itd.? Uważam, że nie należy używać argumentów, które są kompletnie populistyczne, bo dotyczą każdego rodzaju wydobywania energii.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Em relação à questão relacionada com a energia nuclear acho interessante que me coloque a mim essa questão, porque está a pedir-me que escolha entre duas utilizações da água que eu acho absolutamente inaceitáveis. Estamos a falar da água como um bem essencial, estamos a falar da água como um bem essencial para a Humanidade, e água potável, é disso de que estamos a falar. Portanto eu nem sequer posso pôr em comparação a indústria nuclear e a extração de gás de xisto, porque, se quiser a minha opinião sobre ambas, eu acho que é um desperdício total de água, quando podemos utilizá-la para fins muito mais úteis à Humanidade.

Em relação aos exemplos que foram dados pelo Colega Goebbels, não é por acaso que o colega apenas refere dois exemplos, um relativamente à reciclagem da água e o outro relativamente à não-adição de produtos químicos, porque na esmagadora maioria das explorações que existem, na esmagadora maioria, o que nós assistimos é a um desperdício total da água potável e à adição de produtos químicos que ficam nos terrenos. O que eu disse e volto a repetir é: não sabemos tudo, há algumas coisas que sabemos. A nossa obrigação, e mínima, é responder àquilo que são as necessidades das populações e ambientais, e isso é um cuidado que devemos ter, em nosso nome e em nome daqueles que representamos.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). - Madam President, the fracking debate is full of deceit by those who stand to profit from shale gas or who see it as a weapon in neocon hostility to Russia. We are told that most fracking in the USA is by small and medium-sized enterprises, yet few real SMEs have the capital or technology for fracking. What looked like SMEs are in fact limited liability fronts for giant corporations. They exist solely to spare the parent companies the huge cost of eventual clean-up operations, which will therefore fall on the taxpayers. The game is simple: loot, pollute and scoot.

Claims of massive job creation are lies too. The Public Policy Institute of New York State claimed that 500 new wells per year would produce 62 000 jobs, yet a review by Food and Water Watch showed that the true figure is fewer than 7 000, scarcely one tenth of the promised boom. In every part of the USA where shale gas is exploited, house prices crash by 25%, with environmental devastation from hundreds of platforms and huge, poisoned slurry ponds. The longer-term threat to water supplies could be even more costly.

Gas fracking is short-termist, boom-and-bust exploitation. Yes, it produces energy, but so would burning all our forests. It makes no sense except to lobbyists and politicians in the pay of the companies doing the looting. The answer to the energy crunch is not short-term fracking but long-term, safe, sustainable nuclear power and electricity- and hydrogen-fuelled transport systems. That is the energy economy of the future.

 
  
  

PRZEWODNICZY JACEK PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). - Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, lo que estamos debatiendo hoy son dos informes: uno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y otro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Lo que pretenden esos dos informes es, entre otras cosas, hacer llegar a la Comisión las opiniones de este Parlamento en relación con el gas de esquisto, para que más adelante —como ha dicho el Comisario de Medio Ambiente, el señor Potočnik— la Comisión presente un informe sobre un conjunto de acciones en relación con esta fuente de energía que permita una actuación armonizada en la Unión Europea.

Yo creo que ambos ponentes han planteado sus puntos de vista —uno el de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y el otro el de la Comisión de Industria, Investigación y Energía— de manera muy razonable. Lógicamente, las perspectivas no son exactamente las mismas. Y, en el caso de los dos Comisarios, estos han planteado su visión con mucho equilibrio, con mucha mesura, lo que es imprescindible para poder desarrollar cualquier debate, y un debate como este.

Alguien decía antes de mí que no se puede debatir con las emociones y desde las emociones a flor de piel. Yo les pregunto quién puede nombrar, decir, hablar de una sola fuente de energía que no conlleve sus riesgos y sus oportunidades para desarrollar el beneficio que contiene. Lo mismo le pasa a esta. Si la Humanidad hubiera rechazado cada avance, cada encuentro, cada hallazgo de la posibilidad de desarrollar una fuente de energía por los riesgos que entraña exclusivamente, no habríamos avanzado nunca.

Hay que insistir mucho más en que la tecnología sea la más adecuada, en que se invierta en investigación y en que se pueda desarrollar, con todas las garantías, esta nueva fuente de energía, haciéndolo con mesura y sin emoción.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D). - Шистовият газ безспорно е енергиен ресурс и големият въпрос тук е дали този ресурс може да се добие и да се използва по един приемлив начин. Това, което се случва в момента, и методът на фракинг, с който се добива шистовият газ, съдържа изключително много рискове. Това се вижда и в проучвания, поръчвани от Европейската комисия. Рисковете са за водите, подпочвени и надпочвени, рисковете са за въздуха, за почвата, рисковете са от сеизмична гледна точка. Ние не трябва да си затваряме очите пред всички тези рискове. Те са много високи и при сегашните технологии това, което се прави в момента, добивът на шистов газ по този начин не е приемлив. Да, добре е да имаме нов енергиен източник. Въпросът е на каква цена се получава този източник?

Има няколко условия, които трябва да се случат и които днес не съществуват. Първо, трябва да се развият нови технологии. Технологията за хидравличен фракинг, която се използва днес, очевидно създава огромни рискове и не дава никакви гаранции. Второ, необходима е пълна информация. Всички много добре знаем, че големите компании крият методите, химикалите, начините, по които добиват шистов газ, и ги крият неслучайно. На трето място, би трябвало да има гаранции и икономически ангажименти от страна на фирмите, които добиват. Това нещо не се случва. Знаем много места в света, където е оставена разрушена природа след лошо използване и неправилно съблюдаване на законодателството. Необходимо е публично съгласие, включително трансгранично. Виждаме, че в много страни разрешения за фракинг се дават, без да се получи достатъчна публична дискусия. Това също не е налице в момента. Ние трябва да следим какво се случва по света. Ако се развият нови технологии, ако се докаже, че те са абсолютно безопасни, тогава не би трябвало да отричаме нито един енергиен ресурс. Но в този момент тези технологии ги няма. Необходимо е ново законодателство. Ние не можем да наложим европейски мораториум, но ние можем да кажем, че шистовият газ струва цена, която се плаща от местното население. Ползите отиват във фирмите, цената отива за местното население. И Европейският съюз би трябвало да постави достатъчно високи бариери и граници, за да може този метод да се използва достатъчно сигурно, ако въобще се използва.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта (член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)).

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki skierowane. – Panie Przewodniczący! Szanowny Panie, czy nie uważa Pan, że lepiej byłoby, żeby o bezpieczeństwo, również ekologiczne, obywateli Bułgarii dbał rząd Bułgarii, a o bezpieczeństwo obywateli Polski – rząd Polski, a nie, żeby cała Unia zajmowała się tym, kto o jakie bezpieczeństwo ma dbać?

I drugie pytanie: czy wie Pan – bo powiedział Pan, że trzęsienie ziemi jest jednym z tych powodów, dla których powinniśmy wstrzymać wydobycie gazu łupkowego – czy byłby Pan w stanie powiedzieć, kiedy ostatni raz w Polsce było trzęsienie ziemi i o jakim poziomie w skali Richtera?

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D), blue-card answer. – Mr President, I agree that this is a national decision, and I can inform you that in Bulgaria the government imposed a moratorium on shale gas because of pressure from the local population. I am proud that this decision was made because of citizens’ pressure on the government.

In terms of seismic risk, if you see the latest research in the UK, you can be very sure that a seismic risk exists. This is proved in our Member State, the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, l'exploitation des gaz de schiste est tout d'abord totalement incompatible avec une véritable politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons passer à la société post-pétrolière, et ce n'est évidemment pas en démultipliant les réserves d'énergies fossiles non conventionnelles que nous allons y parvenir.

L'impact sanitaire et environnemental de la fracturation hydraulique est totalement inacceptable. Les conséquences de cette technique sur l'environnement, sur la santé, sur les ressources en eau ne peuvent pas être admises au sein de l'Europe et elles motivent, du reste, une très forte opposition des populations. Députée au Parlement européen depuis trois ans et demi, je dois dire que je n'ai jamais vu un lobbying aussi intense sur un texte que nous devons voter. C'est quelque chose de tout à fait inacceptable et cela signifie tout simplement qu'il faut passer en force contre l'avis des populations.

De plus, la rentabilité que l'on nous promet n'est pas du tout assurée. Aux États-Unis, les sociétés qui exploitent ont aujourd'hui les plus grandes difficultés financières et, maintenant que les Américains vont rendre la récupération du méthane obligatoire – car oui, Messieurs, vous qui avez posé cette question tout à l'heure, les émissions de méthane sont un vrai problème –, il est évident que le coût sera encore plus élevé. Par voie de conséquence, rien ne prouve qu'il y ait bien rentabilité.

C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je soutiens et j'ai signé l'amendement qui demande le moratoire sur la fracturation hydraulique, tout simplement parce que c'est pendant la période de l'étude et de la mise en place des textes que ce moratoire doit s'appliquer.

Enfin, j'appelle mes collègues à rejeter complètement le rapport présenté par la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et, évidemment, dans tous les cas, à voter en faveur de la suppression de certains paragraphes comme selon lesquels le gaz de schiste joue un rôle central dans la transformation du système énergétique ou bien encore ceux qui évoquent, pour expliquer l'opposition des populations, des informations manquantes ou erronées. Il serait peut-être temps d'arrêter de prendre les citoyens européens pour des imbéciles. Ils ne le sont pas!

(Applaudissements)

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR), blue-card question. – Mrs Lepage said that shale gas is incompatible with reducing greenhouse gas emissions. Is she aware of the fact that in the past five years in America, where they have been exploiting shale gas successfully, US emissions are down 450 million tonnes while we in Europe, pursuing a green agenda, have seen our emissions actually rise?

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE), réponse "carton bleu". – Personne n'a les moyens de vérifier vos chiffres, mais ne croyez-vous pas que c'est plutôt la récession économique qui est à l'origine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis?

Ce n'est pas drôle, cela n'a rien de drôle!

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu", conformément à l'article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Liebe Frau Kollegin, sind Sie denn bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine physikalische und keine Lobby-Frage ist, dass, wenn man Gas effizienter verbrennt als Kohle, weniger CO2-Emissionen entstehen als bei Kohleverstromung? Das heißt, wenn wir am Ende in Europa z. B. – in den USA ist das ja schon zu beobachten – Kohlekraftwerke abschalten und Gaskraftwerke einschalten, dass dann die CO2-Emissionen sinken? Das ist meine Frage.

Und die zweite Frage, die sich daran anschließt: Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass weniger Kohleabbau möglicherweise auch weniger umweltinvasiv ist, als es möglicherweise eine Schiefergasexploration zur Folge hätte, d.h. dass das Abbbauen von Kohle "umweltinvasiver" ist als die Exploration von Schiefergas?

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE), réponse "carton bleu". – Je vais répondre à vos deux questions.

Il faudrait avoir une analyse extrêmement fine du cycle de vie de l'un et de l'autre pour pouvoir les comparer de manière équivalente. Il existe, et vous le savez puisque l'Allemagne en est un précurseur, des techniques d'exploitation du charbon désormais beaucoup plus propres que celles qu'on avait par le passé et qui permettent donc de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense qu'il est utile, effectivement, d'avoir une comparaison entre l'un et l'autre.

S'agissant de votre deuxième question, Monsieur Krahmer, encore faudrait-il que l'on n'ait pas le beurre et l'argent du beurre, autrement dit que l'on n'ait pas et le charbon et le gaz. Or, précisément, actuellement c'est souvent ce que l'on a. Et mon affirmation était d'ordre général. Vous savez très bien que le pic pétrolier est intervenu probablement en 2008 ou en 2009. Si nous exploitons de manière massive au niveau planétaire toutes les ressources non conventionnelles, ce ne sont pas deux ou trois degrés de plus que nous allons avoir, mais cinq, six ou sept...

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu", conformément à l'article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD), Domanda "cartellino blu". – Per quanto mi riguarda non sono stato contattato da alcuna lobby a favore dei gas di scisto, nonostante io sia in commissione ambiente e sia convinto che si tratti di una risorsa da sfruttare con adeguate attenzioni. Quello che le chiedo, è il motivo per cui la stessa accusa non l'ha fatta quando a molti di noi sono arrivate migliaia di mail di insulti, solo perché avevamo espresso un voto a favore sulla sperimentazione per scopi scientifici sugli animali.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE), réponse "carton bleu". – Je ne vous accuse évidemment de rien et je ne le ferai évidemment pas. D'ailleurs, je n'accuse personne de rien parce que je n'aime pas accuser sans preuve, mais je ne vois pas trop le rapport entre l'expérimentation sur les animaux et l'affaire des gaz de schiste. Je pense que nous pouvons avoir des opinions différentes ou, du reste, les mêmes sur l'expérimentation animale, je n'en sais rien.

Il est vrai qu'en tant que députés, nous recevons des milliers de courriels, mais c'est la première fois que nous avons une exposition de cette nature-là le jour où nous votons devant l'Assemblée plénière du Parlement européen. C'est tout de même quelque chose de très particulier et qui mérite d'être noté.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki skierowane. – Mówiliśmy tu o emisji gazów cieplarnianych, Pani podkreśliła, że jest ich dużo więcej przy okazji wydobycia gazu łupkowego, już koledzy o tym mówili. Chciałabym się zapytać, czy Pani zna sprawozdanie Komisji Europejskiej, które wskazuje wyraźnie, że przy wydobyciu gazu łupkowego powstaje mniej gazów cieplarnianych niż przy wydobyciu węgla i że również mniej jest go emitowanego niż przy transporcie rosyjskiego gazu z Syberii do Europy?

Po drugie, czy Pani wie, że istnieją bardzo duże społeczności, które chcą wydobycia gazu łupkowego, ponieważ to zmieni radykalnie sytuację gospodarczą, zatrudnienie, inwestycje w ich regionie? Naprawdę są tacy ludzie – ja ich znam, bo pochodzę z takiego regionu i dla niego pracuję.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE), réponse "carton bleu". – C'est tout à fait légitime que des communautés puissent revendiquer cela, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a d'autres qui refusent complètement l'exploitation des gaz de schiste.

C'est précisément la raison pour laquelle, si nous allons dans cette direction, cela ne peut être qu'avec un encadrement juridique extrêmement sérieux, et avec l'assurance que tous les dommages qui seront causés aux gens seront payés par ceux qui auront exploité les gaz de schiste, parce que c'est bien le minimum que l'on peut exiger.

Dès lors que ces garanties seront en place, je ne suis pas sûre que la rentabilité de l'exploitation des gaz de schiste sera assurée et que ceux qui envisagent de les exploiter auront toujours la même envie de le faire.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, je trouve que ce débat a atteint des sommets de désinformation. Pourquoi?

Parce que, d'un côté, on a une exposition – je pense d'ailleurs que ce sont les députés polonais qui en sont à l'origine – qui a l'apparence d'une organisation citoyenne mais, quand on y regarde de près, on constate qu'elle est financée par une coalition d'industries de gaz de schiste. Je dirais que c'est de la tromperie sur la marchandise: on ne dit pas exactement qui et quoi. C'est notre critique par rapport à cette exposition.

D'un autre côté – je pense que vous les oubliez, mais les commissaires l'ont rappelé –, il existe des rapports commandés par la Commission. Je vous demande de les lire attentivement, parce que le rapport sur l'environnement montre très bien qu'il y a des risques de pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques ainsi que des risques d'épuisement des ressources en eau. L'emprise sur le sol peut être dévastatrice et il peut aussi y avoir une pollution atmosphérique. Or, on dirait que ces risques n'existent pas.

Il ne s'agit donc pas d'être pour ou contre les gaz de schiste, puisque les décisions quant au "mix" énergétique relèvent de la souveraineté nationale. Notre propos, en tant qu'élus, en tant que députés européens, consiste à protéger les citoyens européens. Ces rapports montrent qu'il existe des failles clairement identifiées dans la législation: l'inadaptation de la directive-cadre sur l'eau, la gestion des effluents à intégrer dans la directive sur les déchets miniers, et l'intégration de la fracturation hydraulique dans la directive sur l'évaluation des incidences environnementales. Si nous ne remédions pas à ces carences, nous irons au-devant de graves problèmes, comme cela a été le cas aux États-Unis et au Canada.

De même, la responsabilité des entreprises doit être totale. Elles devront prouver qu'elles disposeront des garanties financières suffisantes pour supporter l'application du principe du pollueur-payeur en cas de dommages environnementaux. C'est pourquoi ce n'est pas à l'industrie de décider de notre avenir énergétique, mais bien aux citoyens.

Enfin, avec le soutien d'une centaine de députés, nous avons déposé un amendement demandant un moratoire sur la fracturation hydraulique au niveau européen. J'espère qu'un maximum de députés prendront leurs responsabilités au moment du vote et démontreront que les lobbies n'ont pas tous les pouvoirs à Bruxelles.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” skierowane. – Pani poseł Rivasi jest znana z tego, że bardzo krytycznie odnosi się do tego źródła energii i częstokroć podważa nawet krajowy wymiar decyzji w tej sprawie. Ale była przecież Pani z wizytą Komisji Przemysłu, Energii i Badań w Polsce i widziała Pani, jaka jest polska regulacja w zakresie ochrony środowiska. Wtedy, pamiętam, z dużym uznaniem stwierdziła Pani, że bardzo wcześnie, bo już w latach 70. ten proces wdrożyliśmy. Czy nie uważa Pani, że przykładów amerykańskich – nawet jeżeli tam powstały jakieś błędy – nie należy przenosić na grunt europejski, że są kraje w Unii Europejskiej, które są co prawda od niedawna jej państwami członkowskimi, ale prawo ochrony środowiska i władztwo w tej sprawie mają takie, że pozwala to na rzeczywistą ochronę środowiska – i zasobów wodnych, i ziemi, i wielu innych zasobów, które się wiążą z procesem badań i eksploatacji gazu?

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), réponse "carton bleu". – Cher collègue, je voudrais souligner que la Pologne est en infraction quant au respect de la directive sur l'eau. Il vous est donc déjà demandé de vous mettre aux normes par rapport à cette directive.

Le deuxième problème que pose la fracturation hydraulique, c'est son acceptabilité sociale. Le commissaire en a d'ailleurs parlé tout à l'heure. Quand les gens savent que des risques pèsent sur leur exploitation – cela a été le cas en France et en Bulgarie –, c'est quand même à eux de décider.

En même temps, par rapport au risque que présente le CO2 – cela a fait l'objet de questions tout à l'heure –, le gaz de schiste ne remplacera pas toutes les énergies. Il faut développer les énergies renouvelables. L'Europe le fait, le commissaire Oettinger en a parlé, et vous aussi, vous avez la possibilité de le faire en Pologne.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (ECR). - Hr. formand! Hr. Kommissær! Ja, nu har vi jo en rigtig ophidset debat, men også mit land har faktisk i undergrunden nogle steder store mængder skifergas. Linda McEvan sagde, at man kun i England og i Polen har foretaget prøveboringer. Nej! Frankrig er i øjeblikket også i gang med at foretage prøveboringer i Danmark. Men spørgsmålet er jo, hvordan vi skal behandle denne nye energikilde. På den ene side giver skifergas en mulighed for at opnå energiuafhængighed, og den ukonventionelle gas kan erstatte konventionelle energikilder. På den anden side ved vi jo godt af meget bitter erfaring, at boringer i undergrunden flere steder har medført alvorlige skader på det omgivende miljø og særligt grundvandet. Derfor er det også forståeligt, i hvert fald i mit land, at potentielle naboer til boringerne ikke føler sig særlig trygge. Men når vi nu i fællesskab overvejer, hvilke energiformer der skal udgøre fremtidens energiforsyning i Europa, er det vigtigt, at vi tænker langsigtet, for eventuelle skader vil jo først fremstå efter mange års boringer. Det kan være en ustabil undergrund, som vi har set både i Tyskland og i Amerika, vandforurening, skader på miljøet og omkostninger for både mennesker og dyr. Derfor skal vi jo altså ikke lade os forblænde af kortsigtede gevinster uden at tage højde for de langsigtede omkostninger. Vi skal heller ikke tro, at skifergas med ét kan løse alle vore energiproblemer. Vi er nødt til at satse på et bredt mix af energikilder, lige fra gas fra fødevareaffald over vedvarende energi og - i nogle lande - til skifergas. Vi må hurtigst muligt få tilpasset lovgivningen på området og skal have sat skub i forskning og udvikling for at forbedre sikkerheden ved boringer for at sikre, at et nyt energieventyr ikke kommer til at gå ud over hverken borgere eller miljøet. Det er også vigtigt, at vi sikrer, at det er op til de enkelte medlemslande at beslutte, om de vil give tilladelse til at bore efter skifergas eller ej! Vi skal ikke tvinge lande til at sige, hvad de må bruge, eller hvad de ikke må bruge!

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD). - Mr President, this is a general question to everybody who has spoken up to now. They referred to lobbyists. Please, since I am the rapporteur of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE), I do not need any lobbyists to influence me. I am old enough to have my own opinion. So, with all due respect, please, criticise what I have written but do not refer to my text as being the outcome of lobbyists or influenced by lobbyists. This is my text. The shadow rapporteurs have worked on this and we have come to a consensus on many things. This is the product of collective work that has been done within the ITRE Committee. The criticism should be of us as writers with no reference to lobbying or that lobbyists have influenced us.

The second question is the following. Since I am the rapporteur on this, do you not think that I have taken into account all the hazards and all the risks that shale gas may pose? As I told you from the beginning, this is a challenge for growth and not a threat. This is the scope in which I have seen this text.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD). - Mr President, on the face of it, and listening to this debate, I must say that shale gas is probably the most exciting development in the sphere of energy since the discovery of North Sea oil. It will benefit my own region in particular because we in the North West of England are sitting on 4.6 trillion cubic feet of shale, which means that we have the largest shale reserves in Europe. This could provide energy for the UK for up to 50 years and create tens of thousands of jobs in the North West of England.

We also know from evidence in the United States that shale gas can reduce energy prices by up to 30%, which would be a welcome break for hard-working people in the UK in a time of recession.

Lastly, shale gas can also provide us with much-needed energy security, because we can become more self-sufficient and not so reliant on the Middle East and Russia for our energy supply. Shale gas would bring more jobs, cheaper energy prices and energy security. To me it seems obvious that shale must form a central part of any of our future energy policies.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Sandrine Bélier (Verts/ALE), question "carton bleu". – Ma question sera très courte et très simple. Nous n'y avons pas eu de réponse tout à l'heure, notamment au regard des expertises qui ont été réalisées sur l'impact de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste créant des microséismes – nous disposons d'une étude britannique et d'études américaines. Quelle réponse avez-vous à apporter, notamment en termes de choix énergétique, aux impacts provoqués par l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste en matière de stabilité des sols?

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD), blue-card answer. – Let us not call them earthquakes because they are not. They are tiny tremors, so let us have none of this green nonsense trying to blow things up and create scare stories.

In May this year a government-appointed panel said that fracking is safe in the UK and we can move ahead with stricter legislation. In July the Royal Society and the Royal Academy of Engineers also said that it will not contaminate water supplies, so there is an answer straight to your question. Let us not get caught up in green scare stories, because you have driven this debate on man-made climate change for too long with these scare stories and your green agenda.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils (GUE/NGL). - Herr Präsident! Das Parlament wird von Industrielobbyisten überrannt, seitdem klar war, dass der Umweltausschuss und der Industrieausschuss jeweils einen Initiativbericht verfassen würden. Seitdem werden hier im Haus Monat für Monat eine ganze Reihe von Schiefergasevents von den gasfördernden Firmen abgehalten und das mit tatkräftiger Unterstützung von konservativen und auch liberalen Abgeordneten.

Es gab nur eine einzige Veranstaltung, die nicht von Fracking-Jüngern unter uns veranstaltet wurde. Diese Dominanz der einseitigen Interessenvertretung der kapitalstarken Konzerne sollte uns nachdenklich machen. Das ist nicht zu akzeptieren.

Beim Thema Fracking wird diese Perversion besonders deutlich. Die Firmen wollen ihre Pfründe retten, Risiken werden kleingeredet und beiseitegewischt. Unfälle seien ausgeschlossen. Angeblich bräuchten wir Schiefergas für die Energiewende. Auch seien die Eingriffe in die Landschaft minimal usw. Nein, all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Fracking unkalkulierbare Risiken birgt, überflüssig ist und nur den Profitinteressen weniger Gasmonopolisten dient.

Ich bitte Sie deswegen, für den Änderungsantrag 4 zu stimmen. Darin werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, keine Frackingtätigkeiten mehr zu genehmigen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE), blue-card question. – I have listened to this debate and in the interest of fairness perhaps you will pass on my email address to all of those lobbyists from industry who have lobbied you, because I am on the Environment Committee and I have not received any of that. I have, on the other hand, received a great deal of lobbying from people who are very concerned about fracking and I take on board their concerns, but I do think you do a disservice to this debate by making the suggestion, first of all, that we can be influenced unduly by any lobbyist and, secondly, that it has all been in one direction. There is a question in there somewhere, Mr President.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Ich denke, dass diese Lobbyisten diese Veranstaltung machen, um uns Abgeordnete zu beeinflussen, besonders aufdringlich ist diese Veranstaltung heute noch vor dem Parlament vor der morgigen Abstimmung. Und ich denke, dass sich die meisten den Argumenten, die dort geliefert werden, auch nicht entziehen können, weil sie angeblich Sachargumente sind. Trotzdem will ich das niemandem unterstellen. Aber ich finde es doch beeindruckend, dass die Industrie hier meint, dann doch noch mit ihren Argumenten landen zu können. Und wenn wir uns manche Aussagen anhören, dann sind sie auch davon geprägt. Deswegen finde ich es nicht gut, dass es zulässig ist, uns hier im Parlament derart von Lobbyisten überrennen zu lassen.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Panie Przewodniczący! To jest apel do Pana – jeśli można prosić – bo z lewej strony po raz kolejny pomimo próśb pani Tzaveli padają argumenty o tym, że poglądy tej strony tej sali są wynikiem działań lobbystycznych. Bardzo proszę Pana o to, żeby Pan przerywał tego typu sformułowania, ponieważ to jest rzeczywiście obraźliwe dla nas wszystkich. I bardzo proszę o interwencję, o odbieranie głosu wszystkim, korzystanie z tych uprawnień, które Pan ma. Dlatego że to przestaje być debatą, a zaczyna być po prostu oczernianiem się.

A do Państwa z lewej strony mam prośbę: my się naprawdę różnimy, po prostu mamy inne poglądy, proszę się przyzwyczaić do tego, że ktoś, kto ma inne poglądy niż Państwo, po prostu je ma, nie dlatego że go ktoś przekupił, tylko dlatego że ma inne poglądy. Zwłaszcza kieruję to do przedstawicielki partii komunistycznej.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte an Sabine Wils. – Herr Präsident, Frau Kollegin Wils! Meine Frage geht in genau dieselbe Richtung: Welches Bild haben Sie eigentlich von frei gewählten Abgeordneten, dass Sie meinen, dass wir Handlanger von Industrieinteressen sind, dass wir nicht klug genug sind, uns eine eigene Meinung zu bilden, dass wir Ausstellungen und Lobbyierung brauchen, um dann als Handlanger irgendeiner Lobby zu agieren? Warum gehen Sie eigentlich davon aus, dass das Parlament von Lobbyinteressen überrannt wird? Und warum gehen Sie nicht davon aus, dass es eine faire und offene Debatte über alle Fragen gerade im Zusammenhang mit Umwelt, Klima und Energie geben kann?

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege Krahmer! Ich stelle mir unter einer offenen Debatte eine Podiumsdiskussion vor, wo beide Seiten eingeladen werden, wo man Fracking-Gegner und Fracking-Befürworter dann auch zu Wort kommen lässt. Aber die meisten Veranstaltungen, die hier im Parlament stattgefunden haben, hatten nicht diesen Charakter. Wie gesagt, es hat eine Gegenveranstaltung mit einer NRO aus den USA stattgefunden.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE), blue-card question. – Mr President, I had the same question as my two colleagues. I would like to ask Mrs Wils if she really believes that we are so naïve that one exhibition organised next to the Chamber can change our minds. I would like to ask her what her arguments are before she decides.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Also ich denke nicht, dass eine Ausstellung Ihre Meinung beeinflussen kann, genauso wenig wie ein Gespräch mit einer NRO meine Meinung verändern kann. Aber trotzdem finde ich es nicht richtig, dass es jetzt vor dieser Abstimmung in diesem Parlament möglich ist, dass diese Lobbyisten da draußen direkt vor unserer Tür stehen und diese Veranstaltung durchziehen, die hier schon mehrfach angesprochen worden ist.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Vielleicht ist Schiefergas tatsächlich die große künftige Alternative für die Energieunabhängigkeit Europas, ich würde mir das wirklich sehr wünschen. Auf der anderen Seite dürfen wir bei aller Euphorie über den Schiefergasboom einige Tatsachen in unserer gegenwärtigen Situation nicht vergessen: Europas Vorkommen sind mit denen der USA nicht wirklich vergleichbar, sie liegen tiefer, und damit würde der Abbau mehr kosten. Das war mit ein Grund, warum die Österreichische Mineralölverwaltung, die ÖMV, angesichts von 130 Millionen Euro Kosten im niederösterreichischen Weinviertel auf Testbohrungen verzichtet hat. Zudem können die USA – anders als Europa – in spärlich besiedeltem Gebiet fördern. So hat Luxemburg etwa seine Schiefergaspläne für das dicht besiedelte Gebiet bei Bettemburg ad acta gelegt. Das dürfen wir auch nicht vergessen.

Abgesehen davon ist uns Europäern natürlich Wasser angesichts der zunehmenden Knappheit ein kostbares Gut. Und wahrscheinlich ist es unsinnig, Milliarden in den Wasserschutz zu stecken und unser Grundwasser dann einer eventuellen Verseuchungsgefahr auszusetzen. Nicht zu vergessen die Erdbebengefahr, die bereits im englischen Blackpool zum Abbruch von Testbohrungen geführt hat.

Ich glaube also, wir müssen bei aller Euphorie und trotz unseres Wunsches, dass sich Schiefergas als große Energiequelle und Alternative für uns Europäer erweist, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Schiefergasförderung in Europa wahrscheinlich aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten noch nicht wirklich sinnvoll, und wir müssen uns sehr gut überlegen, wie wir uns da verhalten.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident! Diese Debatte jetzt von dieser Seite des Hauses, die sich über die Ausstellung da draußen aufregt, ist schon ein bisschen scheinheilig. Halten Sie uns wirklich für so dumm, dass es unser Abstimmungsverhalten beeinflusst, wenn da draußen eine Ausstellung stattfindet? Wenn hier Ausstellungen gemacht werden, gilt unsere Geschäftsordnung, und wer ausstellen will, kann dies beantragen und hat bestimmte Regeln einzuhalten. Was ich bedenklich finde, ist das Dirty Campaigning, das teilweise von NRO betrieben wird. Das ist bedenklich, weil es hinter vorgehaltener Hand geschieht. Aber wer Informationsveranstaltungen nicht aushält, der sollte nicht Parlamentarier sein. Diese Kommunikation muss schon möglich sein.

Zur allgemeinen Debatte möchte ich Folgendes anmerken: Wir hier in Europa sind nicht diejenigen, die bestimmen, was in den Mitgliedstaaten passiert. Ich bin kein Freund von Hydrofracking und von Schiefergas, weil ich auch die großen Umweltschutzbedenken sehe. Nur entspricht es nicht der Wahrheit, wenn wir jetzt so tun, als könnten wir das verbieten, denn das ist nach Artikel 194 des Vertrags nicht möglich. Unsere Aufgabe sollte es sein, darauf hinzuweisen, dass es Probleme und Gefahren gibt, und insbesondere die Europäische Kommission zu drängen, die europäischen Umweltschutzstandards, für die wir verantwortlich sind, auch einzuhalten. Dann muss man genau prüfen, was in den einzelnen Mitgliedstaaten passiert. Wenn es dazu kommt, dass der Grundwasserhaushalt oder sonstige Umweltgüter gefährdet sind, dann müssen wir die Kommission darauf hinstoßen, dass sie die Mitgliedstaaten an die Kandare nimmt. Aber so zu tun, als würden wir hier entscheiden, ob Polen diesen Schiefergasabbau betreibt oder nicht, entspricht nicht ganz der Realität.

Mit ist wichtig, dass man das Projekt langfristig sieht. Ich glaube auch, dass die langfristigen Kosten viel höher sind als die kurzfristigen Profite. Darum lehne ich diese Technologie ab, so wie verschiedene Mitgliedstaaten es machen. Aber bitte, Kollegen, kehren wir zu einer objektiven Debatte zurück und tun wir doch nicht so, als ob die Welt zusammenbricht, weil da draußen eine Ausstellung stattfindet!

(Der Redner ist damit einverstanden, zwei Fragen nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Warum ist diese Ausstellung so inakzeptabel? Erstens, soll sie von der Citizens Initiative For Responsible Energy organisiert worden sein. Wir haben da ein bisschen nachgeforscht. Dahinter stecken drei polnische Energieunternehmen wie PGNIG und andere. Das heißt, es ist irreführend; Bürger werden vorgeschoben, um wirtschaftliche Interessen dahinter zu verstecken.

Zweitens ist diese Organisation nicht im Transparenzregister der Europäischen Union. Wir müssen lernen…

(Zwischenruf)

Meine Frage an Herrn Seeber: Sind Sie nicht der Meinung, dass wir hier im Parlament nur Ausstellungen genehmigen sollten von jemandem, der zumindest fair genug ist, um zu sagen, von wem er finanziert wird, und der zumindest im Transparenzregister der Europäischen Union aufgelistet ist, das wir ja hier im Parlament mit großer Mehrheit durchgesetzt haben?

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), question "carton bleu". – Ma question est similaire. Le problème de cette exposition, ce n'est pas que des industriels puissent exposer, nous sommes bien d'accord, mais qu'ils le disent lorsque ce sont des industriels. Quand ce sont des ONG, elles le disent. Le problème est là, c'est de la tromperie vis-à-vis de nous-mêmes: on ne sait pas exactement de qui il s'agit et en grattant – comme le disait Claude Turmes –, on réalise que ce sont des industriels liés à l'exploitation des gaz de schiste. C'est cela qui n'est pas normal, et non le fait que les lobbies viennent au Parlement et qu'ils puissent influencer les gens. Il faut une transparence totale sur les intervenants.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE), Antwort auf zwei Fragen nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Ich bin nicht derjenige, der diese Ausstellungen genehmigt. Wir haben hier klare Regeln, wie so eine Ausstellung zustande kommen kann. Diese Regeln sind einzuhalten. Was ich nicht verstehe, Claude Turmes und Frau Kollegin Rivasi, ist, wie man in einer so wichtigen Debatte einem solchen Detail so viel Zeit widmen kann.

Denn wir alle hier sind nicht verantwortlich für diese Ausstellung. Bei aller Liebe, ich bin auch für Transparenz, aber das ist hier das falsche Auditorium. Thema verfehlt. Punkt! Wenden Sie sich an die Verwaltung und regen Sie sich dort auf, aber wir sind hier nicht diejenigen, die entscheiden, ob da draußen die Ausstellung sein soll. Ich bin auch für Transparenz, also wo ist das Problem?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ich würde Sie bitten, auf die Diskussionskultur zu achten! Das sind keine Fragen, das sind Ko-Referate. Es ist unfair den Kollegen gegenüber, die sich vielleicht noch im Catch-the-eye zu diesem wichtigen Thema zu Wort melden möchten. Wenn die Kollegen schon über vieles schwätzen und keine Disziplin haben, greifen Sie bitte ein, damit es wenigstens fair für die anderen Kollegen ist!

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, la verdad es que a los ciudadanos les preocupa lo que estamos debatiendo hoy aquí, y también les preocupa lo que se ha comentado sobre los lobbistas, pero quisiera centrarme, en concreto, en el interés de lo que vamos a votar mañana.

Existe una controversia en la situación internacional. El Comisario de Medio Ambiente hablaba de incertidumbre —y es cierto— sobre la extracción del gas de esquisto. Se ha utilizado en los Estados Unidos y se ha mencionado la gran abundancia de este tipo de extracción. Sin embargo, en algunos países se ha establecido una moratoria, como en Alemania, y también en Francia.

Las dudas de la comunidad científica y las contradicciones en el seno de la Unión Europea sobre la seguridad técnica y sus posibles riesgos y peligros para el medio ambiente y la salud aconsejan adoptar una posición lo más consensuada posible, y con la participación de todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos afectados.

Por ello, mientras no haya una garantía científica y ambiental suficiente y una aplicación de los principios de precaución y actuación cautelar, pedimos a la Comisión que establezca una moratoria, en un principio.

En segundo lugar, que trabajen ustedes en conjunto. Han expuesto ustedes dos puntos de vista completamente diferentes. Necesitamos saber que no estamos ante una amenaza, como decía la ponente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Necesitamos saber si estamos ante una garantía. Y, por favor, pedimos la unificación de los criterios legislativos de la Unión Europea sobre los Estados y las regiones, que son los que conceden las autorizaciones y, a veces, pueden producir un deterioro importante del medio ambiente.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Mr President, I cannot recall any presiding officer who has ever ignored the timetable quite so effectively, but maybe that is the reason why we are having such a lively debate.

My country, Great Britain, was the world’s first industrial nation. To a significant extent, that was built on our exploitation of a natural resource – coal. We had coal mines everywhere in my part of the world. I look now to reducing our CO2 emissions and going for a non-carbon future, but throughout the 21st century we are going to be burning gas, to a greater or lesser extent. I would like at least to see that gas coming from within my own country, if that is possible, rather than bringing it in from the Middle East.

But of course there are risks and uncertainties associated with the development of shale gas. One that has been touched upon is the size of the potential seismic activity. In Lancashire, where there has been some exploratory drilling, Blackpool Tower has shaken. But I am also told when I look at the reports that actually the seismic activity is minimal compared to, say, coal mining.

There are other issues: the environmental concerns above all about water, both the injection into and the discharge of water, and the whole question of course-of-lifecycle analysis and the CO2 effects. I hope that the Commission will address all of these things when it comes forward with this report and I welcome that.

You can see this either as an opportunity or a threat. On the whole, I regard the development of shale gas as an opportunity, but please, environmentally at least, let us get it right.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). - Herr Präsident! Ich finde, diese Schiefergas-Propagandaausstellung da draußen hat sich schon als wunderbares Eigentor erwiesen, indem sie demonstriert, wie verlogen diese Interessen operieren. Ich kann nur gratulieren.

Was unsere Debatte betrifft, Herr Oettinger, Sie wissen und Sie wissen es zumindest von dem Kollegen Potočnik, der neben Ihnen sitzt, wie viele Fragen unbeantwortet sind und wie viele Zweifel im Moment noch nicht ausgeräumt werden können. Gerade deswegen brauchen wir jetzt die Schaffung eines vorsorgenden Rechtsrahmens. Ich kritisiere Sie, weil Sie in der Vergangenheit immer wieder öffentlich den Eindruck haben entstehen lassen und aktiv gefördert haben, dass wir uns dabei Zeit lassen könnten.

Ich bin der Meinung, was wir dringend brauchen, ist ein Moratorium, das wir nutzen, um den Rechtsrahmen zu schaffen, in dem dann die Mitgliedstaaten, wenn sie das tatsächlich wollen, ihre Entscheidung zu treffen haben werden. Aber wir sollten diese wertvolle Zeit nicht verspielen, und das ist Ihre Mitverantwortung, Herr Oettinger!

Ich finde, die Hoffnungen, die in dieses Schiefergas gesetzt werden, sind grotesk übertrieben. Energieunabhängigkeit – selbst wenn wir am fossilen Weg festhalten, müssten wir nach Zahlen der Kommission auch in 30 Jahren noch 60 % Gas von Russland, Norwegen oder sonst woher importieren. Von wegen Unabhängigkeit! Partner der Energiewende – von wegen, schauen Sie in die USA! Die Schiefergasentwicklung ist kein Partner der Energiewende, sondern die Absage an die Energiewende. Und die IEA, die Internationale Energieagentur, hat gesagt: Schiefergasentwicklung ist mit einem 2 °C-Ziel nicht vereinbar. Sie hat jetzt vor wenigen Tagen gesagt, wir müssen mindestens zwei Drittel dessen, was noch an fossilen Energien im Boden liegt, im Boden lassen, damit wir die Klimaänderung überhaupt noch in Grenzen halten können. In dieser Situation jetzt auf die Entwicklung neuer fossiler Energieträger zu setzen, ist unverantwortlich, Herr Oettinger!

Letzter Satz an Frau Kollegin Tzavela als Berichterstatterin. Sie haben sehr charmant versucht, uns ins Boot der Befürworter zu bekommen. Leider können wir Ihnen nicht folgen, die Differenzen sind zu groß.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Panie i Panowie! Trzeba powiedzieć jedno: czytamy to sprawozdanie i słuchamy dzisiejszej debaty z rozgoryczeniem. Dlatego że okazuje się, że to, co przez wiele narodów Europy jest postrzegane jako wielka szansa, dla Państwa jawi się tylko jako zagrożenie. Czy wiecie, gdzie jest najstarszy działający szyb naftowy w Europie? W Siarach pod Gorlicami. Został wykopany ręcznie w 1852 r., wtedy, kiedy Polska była pod zaborami. Czy wyobrażacie sobie, co mamy powiedzieć w Polsce, co mają powiedzieć posłowie z Wielkiej Brytanii i z innych krajów, w swoich krajach, kiedy wrócą? Że wolne narody Unii Europejskiej, wbrew zapisom traktatu – bo ten traktat gwarantuje nam to prawo – chcą zabronić wydobywania gazu łupkowego? Chcą odebrać narodom wielką szansę? Jaki by to miało sens? Kiedy mówimy o tym, że potrzebna nam jest większa integracja, kiedy mówimy: bądźmy jak Stany Zjednoczone, kiedy patrzymy na to, że w Stanach Zjednoczonych gaz łupkowy jest wydobywany bez żadnej ogólnej regulacji, każdy stan to robi, to wtedy mówimy: nie, nie bądźmy jak Stany Zjednoczone, bądźmy jak Europa! Tylko ta Europa musi być wolna, musi respektować prawo do tego, żeby podejmować wolne decyzje ekonomiczne, szczególnie wtedy, kiedy są one bardzo restrykcyjne w sprawach środowiska. Bo takie przepisy obowiązują w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej. Jestem rozczarowany tym sprawozdaniem i wyciągam z tego wniosek, że nie warto podejmować takiej debaty.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono preoccupato perché ritengo che gli irresponsabili non siamo noi, che prendiamo una certa posizione a favore dell'estrazione di un qualcosa che potrebbe rendere autosufficiente l'Europa dal punto di vista dei combustibili fossili, ma sono invece i Verdi che lo criticano, perché a loro va bene – non penso che stiano al freddo, ovviamente – scaldarsi con gli stessi prodotti o simili, che arrivano da paesi terzi, dove scavano, dove bucano, dove rischiano i sismi – perché se togliamo dal sottosuolo il petrolio o il gas si creano comunque dei vuoti allo stesso modo di come lo si creano togliendo dal sottosuolo i gas di scisto.

Quindi, in quel caso va bene mentre nel caso dell'Europa questo non si deve fare: dobbiamo pagare con i soldi dei nostri contribuenti roba che arriva da paesi terzi quando forse – ripeto, forse – potremmo essere autosufficienti con la roba prodotta nella nostra Europa. A questo punto viene a me da pensare che c'è qualcosa che non funziona e che forse i Verdi hanno altri tipi di interessi poco chiari. Io comunque chiudo questo mio intervento dicendo che ritengo importante fare attenzione all'ambiente ma non perder l'occasione di estrarre un qualcosa che potrebbe rendere economicamente autonoma l'Europa dal punto di vista dell'estrazione di petrolio e gas.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, I urge Member States not to authorise any new hydraulic fracturing operations in the EU.

It is clear from past experience in countries such as America and from studies that fracturing does pose unacceptable risks to the environment, to public health and to local constituents. This comes at a time when really we should instead be investing in renewables such as wave and wind, of which we have a lot in Ireland.

Research shows and governments have had to admit, like the government in Poland, that companies and governments almost always nearly overestimate shale gas deposits in order to support their actions. Notwithstanding the environmental impact caused by emissions created by fracturing, the considerable amount of constituency concern is entirely understandable given the very real risk posed by fracking to both agriculture and tourism in places of beauty like Fermanagh.

So these two sectors are vitally important to the Irish economy and given its current fragile state it is absolutely baffling that corporate interest should outweigh the interests of the citizen.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). - Monsieur le Président, nous menons aujourd'hui un débat vraiment passionné sur une question qui est particulièrement sensible.

Je voudrais revenir sur les deux rapports dont nous avons à discuter et féliciter les deux rapporteurs, M. Sonik et Mme Tzavela, pour l'approche très équilibrée et très réaliste qu'ils ont en matière d'exploitation des gaz de schiste. Pour cela, je les soutiens, et ce pour plusieurs raisons.

La première tient tout d'abord au coût de l'énergie et à la compétitivité. Nous sommes dans une période de crise économique grave: beaucoup de nos concitoyens sont très inquiets de l'augmentation du prix de l'énergie et l'on sait que la facture énergétique est un élément fondamental de la compétitivité de nos entreprises. Sur ce point, l'exemple des États-Unis est très probant.

La deuxième raison tient à l'indépendance énergétique et à la diversification. L'accent doit être mis sur la recherche de nouvelles technologies d'extraction moins polluantes ainsi que sur le strict respect des conditions de sécurité pour l'expérimentation, l'exploration et l'exploitation de cette ressource. Ce qui m'interpelle, c'est la perte de croyance dans le progrès scientifique et technologique – dont découlent l'innovation, l'esprit d'entreprise, la culture du risque – , qui contribue indéniablement à la désindustrialisation de l'Europe. Il nous faut donc rassembler plus de connaissances et d'informations avant de condamner le gaz de schiste de manière définitive. On ne peut pas et on ne pourra pas ignorer longtemps les immenses réserves dont regorge le sous-sol européen et l'opportunité que représente le gaz de schiste.

En conséquence, je ne trouve pas opportune l'idée d'un moratoire. Ce que je souhaite, c'est que dans le respect de la subsidiarité et avec un encadrement réglementaire strict, respectueux de l'environnement, des ressources en eau et de la sécurité, nous puissions permettre aux États membres qui le souhaitent de bénéficier de cette opportunité.

Nous avons donc besoin d'une vraie réglementation. Ouvrons le débat à partir des études qui sont commandées par la Commission et je suis convaincue que nous arriverons à obtenir un cadre juridique qui sera probant.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). - Herr Präsident! Das Timing der heutigen Sitzung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe noch nie erlebt, dass wir über eine Stunde Verspätung hatten. Insofern: Die blaue Karte sollte zwar reichlich benutzt, aber auch nicht missbraucht werden.

Was das Fracking angeht, erinnert mich die Debatte ein bisschen an die Atomenergie – Ja oder Nein. Aber ich muss sagen, alles, was technisch möglich ist, muss man nicht technisch machen. Und darum hat der Schutz von Gesundheit und Umwelt absoluten Vorrang vor irgendwelchen nicht ausgegorenen Technologien, und die sehe ich bei Fracking. Da habe ich meine größten Bedenken, was den Einfluss auf die Umwelt angeht.

Was uns fehlt, ist ein vernünftiger Rechtsrahmen. Wir haben verschiedene Politikbereiche: Für den Energiemix sind die Mitgliedstaaten zuständig, aber wir sind für Umweltpolitik zuständig. Wir haben Lücken in der Wasserrahmengesetzgebung. Wir haben kein Bergrecht. Ich glaube, es ist angebracht und an der Zeit, dass die Kommission sich Gedanken macht, wie wir diese Lücke schließen, damit Rechtssicherheit besteht und damit wir den höchstmöglichen Schutz für Umwelt und Gesundheit haben. Das – sehe ich nämlich – ist bei Fracking nicht der Fall! Es kann aber nicht sein, dass wir auf Kosten von Umwelt oder Gesundheit eine mögliche Energieversorgung der Zukunft kreieren. Und wenn man sich anschaut, wie viele Unfälle und Risiken es in den USA bei den bestehenden 50 000 Bohrlöchern gibt, muss ich sagen, sollten wir uns gut überlegen, wie wir in diese Technologie einsteigen und wie der Schutzrahmen für diese zukünftige Technologie auszusehen hat.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - Herr Präsident! Matthias Groote, es gibt keine Technik ohne Risiken! Es gibt nicht die perfekte Energieerzeugungstechnologie. Und ich glaube, das gilt auch für das, was wir heute hier diskutieren. Ich bin sehr dafür, dass wir das rational diskutieren. Was wir derzeit erleben, ist ein Neuzugang in den Energiemärkten durch unkonventionelle Ressourcen, und zwar sowohl überwiegend beim Gas, aber eben auch beim Öl. Es ist weder angebracht, in große Euphorie zu verfallen – die große Gaszukunft, es ist genauso wenig angebracht – wie das einige meiner Kollegen von den Grünen und Linken hier getan haben –, große Horror- und Schreckensszenarien an die Wand zu malen, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Ich denke, dass wir uns vor Augen halten müssen, dass diese unkonventionellen Ressourcen das Zeug haben, sämtliche Energielieferbeziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern, die wir kennen, zu verändern, und dass auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen bisheriger Energieträger in Frage gestellt sind. Dieser Entwicklung sollten wir uns stellen. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass das auch eine Chance für Europa sein kann und eben nicht nur ein Risiko. Wir sollten uns darauf vorbereiten, auch neue Technologien positiv zu besetzen und zu nutzen, Chancen und Risiken fair abzuwägen und nicht in ideologische Debatten zu verfallen.

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, personne ne l'a encore évoqué mais je crois que quelque chose d'important s'est passé dimanche, puisque la Banque mondiale a remis son rapport en annonçant que, d'ici 2060, le réchauffement climatique serait de plus quatre degrés.

C'est la Banque mondiale qui l'annonce, ce qui veut dire que l'on est dans une situation grave. Ce qui veut dire très concrètement que si on veut empêcher cela, il va falloir passer de 35 milliards de mètres cubes de CO2 en 2050 à 10 milliards. Cela veut dire qu'il va falloir prendre des mesures très strictes, pas simplement de réduction, mais véritablement de division par deux ou par trois de nos émissions. Ce qui veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, face à cet enjeu qui est planétaire et européen, nous serons obligés de ne pas aller chercher toutes les énergies disponibles si nous ne voulons pas faire exploser ce réchauffement climatique.

Je le dis parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le méthane a un effet trente fois supérieur à celui du CO2 sur le réchauffement climatique, et que pour le gaz de schiste, entre quatre et huit pourcents du méthane s'échappent dans la nature depuis le puits jusqu'aux canalisations. Cela vaut pour tous les méthanes, bien évidemment. C'est donc un enjeu fondamental.

Enfin, pour prendre un exemple illustrant les nécessités de réglementation européenne, je suis allé visiter à côté de Wrocław un puits de gaz de schiste foré par Halliburton en Pologne. Il n'y avait aucun bassin pour la rétention de l'eau. La fracturation hydraulique avait eu lieu. L'eau était repartie dans la nature. C'est pour cela qu'il nous faut une véritable législation et un moratoire en attendant.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). - Mr President, we have heard in this debate today how the Greens are against nuclear power because of a 9.2 Richter scale earthquake in Japan and consequent tsunami; they are against shale gas because of a 1.2 Richter scale earthquake in Blackpool which is about the same you would get if you slam a door hard, and instead they are in favour of the green agenda which is covering my country, Scotland, with gigantic industrial wind turbines, driving over a million Scots into actual fuel poverty, wrecking the countryside and not reducing CO2 emissions by a single gram.

Now we know in America from the full exploitation of shale gas that they have dramatically reduced their emissions. They have driven down the cost of gas by 30 % and I can see clearly now why the Greens are against this. Because if we exploit our massive shale gas reserves in Europe, no-one will ever again build another wind turbine and that would run right against Green philosophy.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFD). - Mr President, America’s industrial competitiveness has been transformed by shale gas. America is now very close to self-sufficiency in energy and, incidentally, is likely to be the world’s largest oil producer by 2020. We were told that fossil fuels would become scarcer and more expensive. What we are finding is that they are becoming more abundant and are likely, in time, to become cheaper.

Yet we in Europe have turned our back on fossil fuels and gone instead for renewables, which are hopelessly expensive and unreliable. We are undermining our industrial competitiveness. We are driving energy-intensive businesses out of Europe entirely, and they are taking their jobs and investment with them. We are driving our pensioners into fuel poverty. We are mortgaging our children and bankrupting our grandchildren. Our energy policy is sheer lunacy and must be abandoned. European energy policy is yet another reason why my country would be better off out of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - Pane předsedající, já nepatřím k zelené inkvizici, o které tady hovořil kolega Březina, spíše naopak, ale já bych přesto chtěl položit pár otázek týkajících se hydraulického štěpení pánům komisařům. Zaprvé zda Komise bere v úvahu, že v Evropě je oproti Spojeným státům rozdílná geologická struktura, zejména tedy ve střední Evropě. U nás je spíše výjimečný stav, kdy je pevná deska a nad ní homogenní vrstva, která by byla těžitelná. Zadruhé bych se chtěl zeptat, zda se Komise zabývá otázkou dopadu na spodní vody a na stabilitu zásobování vodou. To je důvod, který v mé zemi, v České republice, hlavně vedl ke vzniku iniciativy STOP HF a v této iniciativě je v současnosti díky tomuto pocitu ohrožení, pokud jde o stabilitu zásobování vodou, prakticky již půl milionu účastníků. Dále bych se chtěl zeptat, jak se ve Spojených státech vyrovnávají s otázkou rychlého vyčerpání ložisek. Ukázalo se, že když pan Obama sliboval stabilitu zásobování energiemi na 100 let dopředu, že se mýlil. Poslední otázka se týká zátěže krajiny. Ve východních a severovýchodních Čechách, kde jsou údajně těžitelná ložiska, je jich pouhých 777 km² a mělo by tam vzniknout 1000 věží.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte vor allem zum Bericht Sonik sprechen. Ich bedanke mich bei Bogusław Sonik für seine Arbeit! Sein Bericht ist ja im Umweltausschuss fast einstimmig mit 63 Stimmen bei einer Gegenstimme angenommen worden. Er hat vor allen Dingen zwei Botschaften: erstens die Subsidiarität. Subsidiarität heißt, dass wir als Europäer Polen die Nutzung dieser neuen Energieform nicht verbieten dürfen. Es ist ja sehr klar, dass Polen das gerne machen möchte, und wir haben nach den Verträgen nicht die Verantwortung, das zu verbieten. Umgekehrt sollte durch die Europäische Union dort, wo das nicht erwünscht ist, aber auch kein sanfter Zwang zur Nutzung dieser Technologie auferlegt werden. Die nationalen und regionalen Moratorien sind in dem Bericht auch ausdrücklich erwähnt und werden gewürdigt. Es heißt auch – und da ist der Bericht Sonik klar –, dass wir keine gemeinsamen europäischen Mittel für diese Technik einsetzen.

Ich erlebe in meiner Region sehr großen Widerstand, und zwar nicht nur bei Linken oder Grünen, sondern alle Gemeinderäte und der Kreistag haben mit großer Mehrheit inklusive der CDU gesagt: Wir wollen diese Technologie bei uns nicht. Das hat sicher damit zu tun, dass unsere Region sehr dicht besiedelt ist – Herr Kommissar Oettinger hat darauf hingewiesen. Auf 1 960 m2 haben wir über 200 Wassergewinnungsgebiete. Da ist sicher zu verstehen, dass die Menschen Angst um ihr Trinkwasser haben.

Im Bericht Sonik steht auch, dass wir da, wo grenzüberschreitende Auswirkungen zu erwarten und zu befürchten sind, gemeinsame europäische Regeln brauchen, und ich bitte die Kommission, das auch mit Hochdruck zu bearbeiten. Wir sollten insbesondere in Trinkwassergewinnungsgebieten diese Technik nicht anwenden. Aber ansonsten gilt die Subsidiarität.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για κανόνες και προδιαγραφές για το συγκεκριμένο είδος εξόρυξης αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτοί οι κανόνες και οι προδιαγραφές πρέπει επίσης να τηρούνται. Θέλω, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοι, πραγματικά να καταγγείλω το εμπόριο ελπίδας που έχει στηθεί γύρω από αυτά τα πιθανά αποθέματα. Μιλούμε συγκεκριμένα για τα αποθέματα φυσικού αερίου.

Παρόμοιες συζητήσεις γίνονται εδώ, γίνονται στις χώρες των συναδέρφων και γίνονται στην χώρα μου την Ελλάδα σχετικά με το πετρέλαιο. Αν γνωρίζαμε που και πόσα είναι αυτά τα αποθέματα δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε έρευνες. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι θέλουν να ξεγελάσουν τους ανέργους που ολοένα και αυξάνονται στις χώρες μας και να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, προσφέροντας όχι πραγματικές λύσεις στην ανεργία αλλά ελπίδες ενός μελλοντικού παραδείσου. Ζητώ να σταματήσουν εδώ και τώρα αυτή η δημαγωγία και αυτό το εμπόριο ελπίδας. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας. Είναι μύθος τα λεγόμενα περί φθηνού φυσικού αερίου για τους πολίτες, όπως συμβαίνει και με τις συζητήσεις που αφορούν το πετρέλαιο.

Η τιμή του πετρελαίου αποφασίζεται στα διεθνή χρηματιστήρια. Το φυσικό αέριο συνδέεται με αυτή την τιμή. Οι τιμές και των δύο αυξάνονται διαρκώς. Πραγματική ενεργειακή ανεξαρτησία είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). - Monsieur le Président, je voudrais commencer – c'est l'usage mais nous avons un peu tendance à l'oublier – par remercier nos deux rapporteurs. Nous avons oublié de le faire tant notre débat d'aujourd'hui est controversé et polémique.

Cette exploitation du gaz de schiste a fait un bien fou à l'économie américaine qui est passée, en sept ans, d'importateur à exportateur potentiel de gaz naturel. Une manne providentielle mais qui, on l'a entendu, crée la polémique. Je ne vais donc pas répéter tout ce qui a été dit mais évoquer, peut-être, le risque qu'il y aurait à désinvestir dans la recherche sur les énergies renouvelables et donc à geler le combat contre le réchauffement climatique.

L'Union doit donc avoir une approche réaliste, ouverte mais prudente. Pas de chèque en blanc à l'industrie pétrolière, pas d'injure non plus faite à l'avenir et à l'innovation. Si elle doit s'inspirer de la pratique américaine, c'est pour ne pas en répéter les erreurs, à savoir le coût environnemental de la fracturation, qui est beaucoup trop élevé, et la débauche en eau, qui a bien entendu déjà été évoquée. Nous devons aussi tenir compte de notre réalité européenne, qui est celle d'un territoire densément peuplé, avec des législations très différentes sur les sous-sols.

Tout ceci pour dire que – je conclus, Monsieur le Président, nous avons une heure de retard, permettez-moi donc dix secondes de plus – le gaz de schiste ne pourra qu'être, éventuellement un complément du mix énergétique européen, ce qu'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure M. le commissaire Oettinger.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Konieczność dywersyfikacji źródeł energii sprawia, że nie możemy zaniedbywać tak znaczącego surowca jak gaz łupkowy. Kiedy szereg państw członkowskich pozostaje mocno uzależnionych od dostaw, szczególnie z Rosji, udokumentowane rodzime złoża łupków stanowią istotne bogactwo naturalne. Podjęcie intensywnych badań a docelowo eksploatacja tego paliwa leżą w interesie całej Wspólnoty. Dla Polski, która swoje zasoby łupków szacuje średnio na ponad pół biliona metrów sześciennych, inwestycje w ten segment to szansa na niezależność w polityce energetycznej oraz wymierne korzyści finansowe. To dlatego polski rząd określa łupki priorytetem w kwestiach energetyki.

Tym bardziej niepokojące jest stanowisko części posłów dążących do wprowadzenia moratorium na stosowanie szczelinowania hydraulicznego w Europie. Takie działania są niezgodne z traktatami, wysoce nieuzasadnione, szkodliwe, a w dalszej perspektywie, krzywdzące obywateli państw członkowskich.

Zgadzam się z argumentacją pana posła Sonika, że nie stać nas na niewykorzystywanie własnych zasobów energetycznych. Przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, jak szybko i znacząco eksploatacja łupków przełożyła się na ceny gazu, które uległy zdecydowanej obniżce. Wpływa to oczywiście na konkurencyjność amerykańskiego przemysłu i nie może zaszkodzić naszemu rodzimemu przemysłowi.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFD). - Pone Pirmininke, ponios ir ponai, iš tikrųjų, iš vienos pusės mums sako, kad skalūninės dujos gali sukelti revoliuciją energetikoje, nes jų ištekliai pakankamai dideli ir būtini ekonomikos poreikiams. Iš kitos gi pusės girdime, kad jų gavybos poveikis per mažai ištirtas, kad yra pavojus visuomenės sveikatai, kad tai gali kenkti tiek dabarties, tiek ateities kartoms. Iš tikrųjų informacija yra pernelyg prieštaringa ir remtis vien gerais ar blogais Jungtinių Valstijų pavyzdžiais, kurie mus pasiekia, yra pernelyg abejotina.

Ir kol nėra tvirto įsitikinimo, kad ši technologija pakankamai saugi ir nesukels itin didelių ir skausmingų ekologinių nelaimių, tol kalbėti apie tokių dujų gavybą Europoje, mano supratimu, yra per drąsu.

Aš pasisakyčiau už galimybių paieškas, kad skalūnines dujas būtų galima išgauti be neigiamo poveikio aplinkai. Tai būtų pirmaeilis uždavinys Europos mokslininkams ir aš manau, kad jie su tuo puikiausiai susidoros.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). - Tisztelt képviselőtársaim, biztos urak! Tény, hogy az Egyesült Államokban a nem hagyományos technológiákkal kitermelt gáz az utóbbi években alapvetően átalakította az energiapiacot. A kitermelés több mint felét kitevő alternatív gázforrás hatására Amerikában jelentősen csökkentek a gázárak, és import forrásokra sem kell többé támaszkodni, ahogyan erre a vitában többen is felhívták a figyelmet. Az elhúzódó válság közepette Európa nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nem mérlegel alaposan egy ilyen lehetőséget, természetesen felelősségteljesen értékelve a pro és a kontra érveket is. Ezért szeretnék kiemelni pár szempontot, melyek figyelembevételével kiegyensúlyozott véleményt formálhatunk a témával kapcsolatosan.

Mit jelenthet a palagáz az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a környezetvédelem szempontjából? Először is, ami az ellátásbiztonságot illeti. Az alternatív gázforrások kiaknázása révén az Unió enyhítheti gázellátási kitettségét. Az új forrásoknak köszönhetően Európa nemcsak az északi-tengeri hagyományos gázforrások kimerülését ellensúlyozhatja, hanem csökkenheti bizonyos tagállamok egyoldalú energiafüggését is. Másodszor, ami a versenyképességet illeti. Mint ahogy az amerikai példa is mutatja, az alternatív gázforrások elterjedése alacsonyabb árakhoz vezethet, mivel erősödik a gázpiaci verseny és javul a fogyasztók tárgyalási pozíciója a nagy gázszállítókkal szemben. Az új források ily módon javíthatják az európai ipar versenyképességét és csökkenthetik a lakosságra nehezedő terheket. Végül harmadikként nézzük a környezetvédelmi szempontot. Talán ez a legösszetettebb. Egyfelől mivel a gáz az egyik legtisztább tüzelőanyag, ezért az alternatív gázkészletek kiaknázása megfelelő átmenetet jelenthet az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelésre való áttéréshez. Másfelől azonban megfelelő szabályozásra és hatékony felügyeletre van szükség ahhoz, hogy a kitermelés során a vállalatok a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfeleljenek.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). - Voorzitter, collega's, het is een lang debat, maar dat is helaas geen garantie voor een goed debat vrees ik. De essentiële vraag die voor ons ligt is niet wie door welke lobbyist wordt beïnvloed, maar gaat over 'wat is de toekomst van schaliegas binnen de globale context van het energiedebat'. Daarom zitten er twee commissarissen voor ons die ons daarin moeten begeleiden en ook een stuk mede oplossing geven.

Ten eerste: we moeten heel snel binnen de Europese Unie gaan bepalen wat de langetermijnstrategie is op het vlak van energie. Laat ons daar duidelijk in zijn - in ieder geval wat de opties van mijn fractie betreft - en ik denk van meerdere fracties in dit Parlement. Als we op de lange termijn kijken, dan zullen we tegen 2050 ervoor moeten zorgen dat we een volledig hernieuwbaar energiesysteem hebben. En ja, daar zal gas een belangrijk onderdeel van uitmaken. De vraag is: welk soort gas en onder welke omstandigheden?

En dan komt de andere commissaris, de heer Potočnik, in het zicht, want hij moet ervoor zorgen - ongeacht alle emoties die er in deze Kamer leven - dat áls we ooit overgaan tot het volledig exploiteren van schaliegas - ik heb daar mijn vragen bij, ik ben ook sceptisch over -, maar als we dat doen, dan zal dat gebeuren in een streng regelgevingskader, dat rekening houdt met de impact op ons leefmilieu én de impact op ons klimaat. Laten we daar nu eens op wachten en de emoties een beetje tot laten rust laten komen en ervoor zorgen dat dat Europese kader strak en goed is, zoals we dat in het verleden hebben gedaan. Wat mij betreft, is dat de toekomst rond de energie en het leefmilieubeleid als het over dit onderwerp gaat.

 
  
MPphoto
 

  Владко Тодоров Панайотов (ALDE). - Добивът на шистов газ може и да допринесе за енергийната сигурност на Европа, но това няма да е решение на енергийните проблеми на Европа. Възможните икономически и индустриални ползи от шистовия газ трябва да се оценяват заедно с очакваните разходи и рискове за човешкото здраве и околната среда както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ако бъдат добре управлявани, тези рискове могат да бъдат сведени до минимум, но трябва да сме сигурни, че разполагаме с ясна и стабилна програма за отговорно индустриално развитие в Европа. Европа се нуждае от обективен научен дебат на икономическия, екологичния и социалния потенциал от развитието на шистовия газ на континента. Ето защо аз искам да поздравя моите колеги докладчици за тази инициатива да се повдигне този дебат и се надявам, че заедно ще можем да разработим една обща печеливша стратегия за Европа.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, meeting the growing demand for energy is a major dilemma facing policymakers and governments around the world. Long-term strategic decisions may need to be taken to secure energy supply, ensure sustainability and keep costs to consumers at reasonable levels.

While we have discussed biofuels and renewables at length, shale gas reserves are now on the agenda. The exploration of shale gas reserves may provide another possible solution to the energy challenges which we face. Onshore and offshore reserves of shale gas have been identified as being safe in the United Kingdom, including in my own region of Northern Ireland.

While I am aware that this is a controversial issue, I believe we must strip away emotive arguments and look at the issue in an open and transparent way by concentrating on the facts. We must assess the impact of extraction and possible benefits for energy security, energy prices and employment alongside the possible environmental and safety concerns, human and animal health implications and the impact on tourism. We require a balanced approach.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - Veliko je bilo že danes povedanega o pozitivnih in negativnih vidikih izkoriščanja plina iz skrilavca.

Ampak v časih, ko je naše gospodarstvo še posebej šibko, moramo biti še toliko bolj odprti do novosti in jih znati izkoristiti kot priložnosti. In plin iz skrilavca je ena takih novosti. Pametno izkoriščanje tega nekonvencionalnega vira plina nam lahko pomaga zmanjšati našo uvozno odvisnost, kot tudi ustvariti nova delovna mesta.

Naj samo osvetlim vidik zanesljive oskrbe z energijo. Leta 2010 smo v Evropi uvozili 52,7 % vse energije. Po podatkih Eurostata smo v istem letu uvozili 63,5 % plina, s čimer smo našo uvozno odvisnost od Rusije povečali za 5,6 %. Nekatere države članice so v tem letu postale od uvoza tujega plina odvisne celo nad 90 %. In mi delež obnovljivih virov še večamo, vemo pa, da je najprimernejši vir za rezervno moč prav plin.

Večkrat so bile že danes omenjene Združene države Amerike in pravzaprav prava energetska revolucija pri njih. Izkoriščanje relativno novega vira energije lahko izkoristimo tudi kot raziskovalno in inovacijsko priložnost. Zakaj ne bi v Evropi postali vodilni pri razvoju tehnik pridobivanja plina iz skrilavca z manjšo porabo vode, brez kemikalij, bolj učinkovitim recikliranjem in s povečano varnostjo oziroma manjšim tveganjem za onesnaževanje okolja?

Skrb za zanesljivo oskrbo z energijo in visoki okoljski standardi bi bili osnova za nova delovna mesta za visoko kvalificirane mlade, ki v trenutnih razmerah vse prevečkrat najdejo priložnost izven meja Evropske unije.

Torej ne recimo ne, temveč izrabimo priložnost za razvoj in izvažajmo visoke okoljske standarde.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - Herr talman! Argumenten mot skiffergas är mycket starka. Det har sagts mycket om utvinningsmetoden och jag ska inte upprepa det, men det är ganska skrämmande.

Ett annat viktigt argument är att gas är ett fossilt bränsle. Vi skulle alltså investera fast oss i ytterligare en fossil energikälla i stället för att bygga ut den förnybara energin. Det måste vi också ha i minnet.

Som min kollega Kriton Arsenis påpekade alldeles nyss: Utopin om billig gas i all oändlighet på en marknad som alltså inte skulle fungera är inte mer än en dröm.

Vad vi som EU-parlamentariker måste göra är att respektera varje lands rätt att bestämma över sina energikällor, men vi ska också hävda försiktighetsprincipen. Vi ska hävda principen om att förorenaren betalar, vi ska hävda långsiktighet och det måste vara avgörande för hur vi röstar i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE). - Voorzitter, ik wil de rapporteurs bedanken voor hun voorstellen, want het leidt tot een geweldige, levendige politieke discussie. We hebben het nu over de toekomst van onze energievoorziening en het blijkt erg nodig dat we een interne markt creëren voor energie, waarbij een ringleiding wordt aangelegd voor elektriciteit en gas, zodat onze afhankelijkheid van buitenlandse staten minder wordt.

We hebben het nu ook over alternatieve energiesoorten en ik denk dat wij een streng wettelijk kader moeten hebben om een veilig gebruik te garanderen, waardoor de mens noch de natuur schade ondervindt van nieuwe energiesoorten. Ik ben ook van mening dat geen enkel alternatief op voorhand moet worden afgewezen, en dat geldt ook voor schaliegas.

Ik ben van mening dat de technieken die nu worden gehanteerd die kennelijk schadelijk zijn voor mens of milieu, moeten verbeteren, maar we moeten zeker niets uitsluiten. Ik ben dan ook van mening dat we op een verantwoorde manier moeten doorgaan met het onderzoek.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Nie będę przedłużał – łupki dają nowe miejsca pracy, są bezpieczne, ekologiczne, obniżają koszty energii, dywersyfikują dostawy owej energii do Europy, co dla niektórych krajów jest niezwykle istotne. I jestem w stanie zrozumieć, że Państwo tego nie rozumiecie. Mówię to do lewej strony naszej sali. A przecież mógłbym powiedzieć i zastosować tę metodę, którą Wy zastosowaliście wobec nas: udajecie, że nie rozmiecie, że te argumenty do Was nie docierają, że jesteście w kieszeni Gazpromu, że jesteście na usługach francuskiego przemysłu atomowego, że wysługujecie się tym, którzy w Niemczech produkują elektrownie wiatrowe. Mógłbym tak powiedzieć, ale tego nie powiem. Dlatego, że uważam, że macie prawo do swoich poglądów, uważam, że macie prawo do swoich poglądów nawet, jeśli one są błędne. Życzę Wam, żebyście zrozumieli, że łupki są dobre dla wszystkich. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). - Voorzitter, collega's, commissaris, ik ga niet herhalen wat al door heel veel collega's gezegd is. We hebben hier al heel verstandige dingen, voorstellen en opmerkingen opgetekend. Bijvoorbeeld van collega Seeber, die zegt dat we toch niet de illusie gaan koesteren dat wij als Europees Parlement de ontginning, de exploitatie van schaliegas gaan tegenhouden. Sommige collega's zouden dat graag hebben, maar dat zal ons niet lukken.

Daarom moeten we uiteraard, collega's, alles inzetten op de goede omkadering van die ontginning. We kennen het grote potentieel van schaliegas, zeker in de Verenigde Staten. Het is al heel duidelijk bewezen wat de effecten ervan kunnen zijn. Dus laat ons kiezen voor de omkadering, voor een goede toepassing van de EU-wetgeving. Laten we ervoor zorgen dat er nergens in Europa voor schaliegas chemicaliën worden ingezet die niet onder de REACH-wetgeving vallen.

Voorzitter, uiteraard is schaliegas nuttig om onze afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers van buiten de EU te verminderen. En commissaris Oettinger heeft er terecht op gewezen dat dit een belangrijk element is. Maar het mag ons uiteraard niet ontslaan van de verplichting om verder te blijven inzetten op hernieuwbare energie, en vooral commissaris, zoals u gezegd hebt, op het inzetten op energie-efficiëntie. Dus zelfs de beschikbaarheid van schaliegas in de toekomst mag ons in niet in slaap wiegen en mag ons niet verhinderen om verder in te zetten op energie-efficiëntie.

Dus samenvattend, Voorzitter, we moeten gaan voor een evenwichtige, voor een kordate, maar ook voor een voorzichtige aanpak met duidelijke spelregels die op Europees niveau moeten worden afgesproken, en alle lidstaten moeten voor elk EU-project een milieueffectrapportage toepassen.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). - Monsieur le Président, ce débat illustre parfaitement les blocages intellectuels qui dominent l'Europe. Dès qu'une nouvelle technologie se développe, que ce soient les biotechnologies, les nanotechnologies, ou maintenant les énergies non conventionnelles, les Européens se déchirent sur les risques éventuels que posent ces technologies, alors que le reste du monde saisit les nouvelles opportunités qu'elles offrent.

Les Verts sont contre le gaz de schiste. C'est leur droit. Mais ils n'ont pas le droit d'interdire aux autres de plaider pour cette énergie, fût-ce à travers une exposition comme celle que veulent interdire les censeurs verts. Quand on plaide pour le gaz de schiste, on est taxé de lobbyiste industriel. Par contre, les industriels du secteur de l'énergie solaire et éolienne qui viennent quémander de nouveaux subsides ne sont bien évidemment pas des lobbyistes.

L'exploitation du gaz de schiste progressera non seulement aux États-Unis et au Canada, mais également en Australie, en Chine et dans divers pays du tiers monde. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le gaz de schiste deviendra un élément essentiel du mix énergétique mondial. Son exploitation progressera, avec ou sans l'Europe. J'espère que l'Europe ne se coupera pas de cette source énergétique incontournable.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, of course we need to reduce our dangerous levels of energy dependence on Russia, but the extraction of shale gas requires millions of litres of water and chemicals, it threatens already scarce water supplies with contamination and it risks geological fracturing which can lead to earthquakes such as those we saw in Blackpool in the United Kingdom.

I welcome the Sonik and Tzavela reports, but I have in my constituency an area of outstanding natural beauty, the Mendip Hills, where there are plans to exploit shale gas. This is simply not needed. We have green, clean energy everywhere. While we will, in some countries, to some extent, no doubt develop shale gas, we can invest now in alternative technologies that can provide for almost all of our energy needs.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki skierowane do Grahama Watsona. – Panie Pośle! Chciałem zapytać, czy zna Pan taką działalność związaną z pozyskaniem energii, która nie zmienia nic w środowisku? Ja znam liczne miejsca, w których lokalizacja wiatraków jako źródła energii odnawialnej, wzbudza protesty społeczne. Czy, w Pańskiej opinii, wydobywanie klasycznego gazu też nie wpływa na środowisko? Czy wydobycie na przykład węgla nie wpływa na środowisko? Wpływa. Czy na przykład pozyskiwanie energii z systemów solarnych też nie wpływa na środowisko, skoro wiele pierwiastków ziem rzadkich musimy w nich wykorzystywać?

Mieliśmy niedawno debatę – mówił na ten temat m.in. pan poseł Bütikofer– o tym, jak Europa jest uboga w liczne pierwiastki ziem rzadkich, które są potrzebne do nowoczesnych technologii. Przecież one nie biorą się z księżyca, tylko biorą się po prostu z ziemi. I zastanawialiśmy się przy tym sprawozdaniu, czy nie należy również zmienić pewnych regulacji, aby można było z nich korzystać obecnie w miejscach, gdzie one się znajdują, za pośrednictwem zmiany na przykład przepisów w zakresie „Natura 2000”.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE), blue-card answer. – Mr President, the honourable gentleman is quite right to point to the fact that there are protests against all kinds of energy development. I am very much aware of that. However, I am sure the honourable gentleman would also recognise that scientists are telling us that climate change is having greater effects than they were predicting even five years ago.

The more we use fossil fuels, the more we will be adding to man-made climate change, and the more we will see rising sea levels and other effects. What is essential is to cut down on the use of fossil fuels. While shale gas is cleaner in these terms than coal, it is far less clean than the kind of alternative technologies which already exist and which, with a little more investment, could be developed just as effectively to supply our energy needs.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR), blue-card question. – Mr President, Mr Watson was talking about the dangerous chemicals used in fracking, but is he aware that those chemicals actually contain salt, soapy water and citric acid – basically washing-up liquid and lemon juice – as their major component?

I would like to ask Mr Watson, since he mentions that the beautiful Mendip Hills are in his area, whether the small construction involved with shale gas exploitation would be as bad as gigantic steel industrial wind turbines, which is the alternative that he seems to be alluding to?

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE), blue-card answer. – Mr President, the honourable Member may wish to run the risk of having salt, or soapy water, or citric acid in his drinking water supplies. I do not wish to run that risk or to have these things in the drinking water supplies of my constituents.

I think by comparison and, indeed, by the comparison of the number of jobs – local jobs – that we can create in the construction of things like wind turbines and the long-term, cheaper energy supplies that we can develop from these – energy supplies which will never run out – then the economics suggest that shale gas is not the way forward.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). - Dzisiejszym adresatem debaty o potencjalnym wykorzystaniu gazu z łupków jest europejski obywatel. Parlament Europejski jeszcze przed propozycją Komisji już dziś prezentuje własne stanowisko. Najgorsze jest jednak to, że w tej debacie, zwolennicy jak i przeciwnicy, wzajemnie siebie nie słyszą. Podejmowane inicjatywy w Parlamencie Europejskim, jak np. okrągły stół ds. gazu łupkowego, wysłuchania, konferencje służyły pogłębieniu wiedzy, a nie doprowadziły do zbliżenie stanowisk. A gaz z łupków to nic innego, jak zwykły gaz ziemny używany na co dzień w naszych domach i firmach, zaś technologia poszukiwań praktycznie niczym nie różni się od np. poszukiwań źródeł geotermalnych. Wierzę, że wątpliwości dotyczące możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych wraz z rozwojem wydobycia gazu łupkowego i ewentualnymi wyciekami z odwiertów, które są traktowane w przemyśle jako katastrofy, mogą zostać rozwiązane poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w kwestii wykonywania odwiertów oraz dalszej merytorycznej dyskusji. Dbałość o surowce to obowiązek państwa wobec społeczeństwa. W Polsce mamy niesłychanie wyśrubowane standardy środowiskowe, które są dużo wyższe, niż te, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Jest oczywiście wiele płaszczyzn, których działanie można poprawić. Jedną z nich jest dialog ze społecznościami lokalnymi, ale to jest deficyt komunikacyjny, a nie regulacyjny.

Perspektywy produkcji gazu w Europie są inne niż w Stanach Zjednoczonych. Dlatego nikt dziś nie obiecuje, że gaz łupkowy całkowicie uniezależni Europę od importu. Wystarczy jednak, że ustabilizuje ten import i pozwoli zastąpić malejącą podaż gazu ze złóż konwencjonalnych. Samo posiadanie rezerw gazu ziemnego nie gwarantuje skoku gospodarczego. O tym będą decydowały, z jednej strony, ilości gazu wydobytego, ekonomicznie opłacalnego, a z drugiej strony, skuteczność w przejmowaniu wiedzy i rozwoju europejskich technik wydobycia. Niezwykłą szansą, jaka staje przed europejską gospodarką, jest potencjalny dostęp do własnego surowca energetycznego, który powinien być elementem scalającym europejską opinię publiczną. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Herr Präsident! Wenn man hier die Diskussion verfolgt, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, wir wollen das eine, aber das andere nicht. Diese Schiefergasgewinnung schließt doch die Entwicklung anderer Energiegewinnungsmethoden gar nicht aus, die können wir doch weiter betreiben. Wir müssen doch bloß feststellen, dass unser Energieverbrauch in den nächsten Jahren zunehmen wird, und dass wir alle Möglichkeiten, die technologisch vorhanden sind, nutzen und prüfen müssen, um unseren Bedarf abzudecken. Das ist doch eine wesentliche Grundlage unseres Arbeitens.

Deswegen sehe ich vor dem Hintergrund dieser Fakten – also, dass wir in den nächsten Jahren einen Anstieg des Energieverbrauchs zu verzeichnen haben werden–, dass eine Technologie, die vielleicht das Potenzial haben könnte, unseren Energiemix zu erweitern – denn das ist die Grundlage – und unsere Versorgungssicherheit zu erhöhen, schon im Vorfeld überhastet verdammt wird.

Ich denke, dass wir neben verlässlichen Studien über die Möglichkeit und die etwaigen Risiken der Schiefergasförderung eine sachlichere, weniger emotional geführte Debatte benötigen. Es muss auch einmal betont werden, dass bislang keine Studien vorliegen, denen zufolge Gesundheitsschäden bei der Bevölkerung aufgetreten sind oder das Grundwasser verunreinigt wurde. Und deshalb halte ich ein Moratorium für falsch.

Außerdem haben wir in Europa eine Gesetzgebung, die die strengste der Welt ist. Wir haben eine Wasserrahmenrichtlinie, wir haben eine klare Aussage über Umweltverschmutzung usw. Diese Regeln treffen doch genau auf diese Technologie zu, und deswegen ist es doch etwas sehr weit hergeholt, wenn wir diese Technologie gleich verdammen und sagen, sie sei kreuzgefährlich.

Und wer sich einmal mit der Technologie befasst und sich wirklich anschaut, was da gemacht wird, der wird sich wundern, wie sauber diese Technologie eigentlich durchgeführt wird und welche Belastungen für die Umwelt auftreten könnten. Trotzdem sage ich auch, dass wir unsere Situation nicht mit der in den USA und Kanada vergleichen können. Wir haben eine ganz andere Fläche und eine ganz andere Besiedelung. Das heißt, erstens ist es notwendig, dass die Bevölkerung einbezogen wird, und zweitens müssen wir die Auswirkungen in diesem Bereich natürlich besonders beachten.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrte Kommissare, meine Damen und Herren! Wir reden heute über ein wichtiges Zukunftsthema im Bereich Energie. Wir wissen, dass Shale Gas mit Bohrungen zu tun hat und dass Bohrungen natürlich auch im Zusammenhang mit der Nutzung von Geothermie eingesetzt werden. Insofern ist Shale Gas auch eine Enabling Technology für zukünftige Geothermieprojekte. Ich glaube, dass wir in Zukunft bei Einhaltung aller Umweltvorschriften eine zusätzliche, langfristig strategische Versorgung mit Energie aus Geothermie gerade aus den Tiefen, in denen heute mit Shale Gas gearbeitet wird, sicherstellen können, wobei diese Energiequelle über Generationen und sehr nachhaltig verwendet werden kann.

Beim Umweltthema muss man überhaupt darauf achten, dass auch Gas, das über Pipelines nach Europa kommt, ein Green Certificate bekommt, dass also auch für dieses Gas genauso geprüft wird, ob in den Ländern außerhalb Europas die gleichen technologischen Standards und Umweltstandards gelten. Erst wenn das gewährleistet ist, dann kann man dieses Gas auf eine Ebene mit erneuerbaren Energieträgern stellen.

Wir sollten auch die Life Cycle Costs der verschiedenen Energiegewinnungsarten, also die Kosten für Umwelt, Soziales und was immer damit zusammenhängt, untersuchen. Außerdem ist die Beschäftigung wichtig. Wir haben derzeit sehr hohe Beschäftigungsquoten in den Ländern, die Energie nach Europa liefern – das finde ich sehr positiv –, ebenso wie die Wertschöpfung in diesen Ländern hoch ist. Aber wir sollten nicht vergessen, dass auch in Europa neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen und dass in der Energiewirtschaft die Bedingungen dafür gegeben sein könnten. Gerade bei den langfristigen Verträgen, die wir im Bereich Gas haben, sind die Preise nicht so, dass man den Haushalten erschwinglichere Energie zur Verfügung stellen könnte, weshalb auch der Vergleich der Preise für die Haushalte im Hinblick auf Versorgungssicherheit und Preisgünstigkeit ein äußerst wichtiger sozialpolitischer Faktor ist.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Prieš kelis metus apie dujas, gaunamas iš skalūnų, Europoje tebuvo kalbama kaip apie egzotiką. Šiandien visame pasaulyje apie skalūnų dujų gavybą – jau kaip apie technologiją, kuri po kelių metų galėtų pakeisti pasaulio energetikos balansą.

Šiandien Europos Parlamente svarstome du skalūnų dujų gavybos aspektus – ekonominį ir aplinkosauginį. Mano galva, reikia šias puses atsakingai pasverti. Manau, kad dabartinė situacija yra nepatenkinama, todėl, kad: pirma, kai kurios valstybės uždraudžia net skalūnų dujų tyrimus, remdamosios tik nepagrįsta baime dėl galimų ekologinių katastrofų. Antra, ši veikla beveik visiškai nereguliuojama. Aplinkosauginis reguliavimas tikrai nėra pakankamas.

Jau vien dėl to, kad nėra iki galo ištirta, koks Europai galėtų būti tas poveikis. Todėl pritariu Europos Parlamento nuostatoms, jog būtina kuo išsamiau ištirti sukeliamą poveikį aplinkai ir būtų pasirengta kuo efektyviau reaguoti. Tokius tyrimus reikėtų vykdyti nuolat – prieš pradedant, vykdant ir baigus gavybos operacijas. Turi būti nuolat peržiūrima sukaupta praktika ir tyrimų duomenys bei reaguojama, jei pasirodytų, jog būtini vienokie ar kitokie teisiniai saugikliai.

Taip pat turime peržiūrėti nuostatas, reguliuojančias konsultacijas su visuomene. Kita vertus, skalūnų dujų gavyba neturi tapti pramonės šaka su išskirtiniu reguliavimu. Esu įsitikinusi, jog nėra būtina kurti naujų administracinių taisyklių, verslą apsunkinančių neproporcingais ir nebūtinais reikalavimais bei ribojimais.

Mano šalyje yra daug sakančių, kad ir atsinaujinanti energetika nėra aplinkai draugiška, kad kelia tam tikras problemas, ir aš manau, kad nėra jokios žmogaus veiklos, kuri neįtakotų vienaip ar kitaip aplinkos. Tačiau visgi galvoju, kad skalūnų dujos, tai yra kelias į energetinę nepriklausomybę ir į šaltinių diversifikavimą.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine ganz wichtige Frage, die wir beantworten müssen, lautet: Wie können wir klimafreundliche Energie zu günstigen Preisen erzeugen und unabhängig von Energielieferungen aus Drittstaaten werden. Wenn wir hierzu eine ehrliche Antwort wollen, dann dürfen wir keine Technik von vornherein verdammen, sondern wir müssen vorurteilsfrei prüfen, ob die Technik machbar ist oder nicht.

Unsere Energiepotenziale in der Europäischen Union müssen bestmöglich genutzt werden. Das bedeutet Energiemix. Das muss die langfristige Energiepolitik sein. In manchen Regionen bietet uns der Wind die Energie, im Süden ist es eher die Sonne, in manchen Regionen können wir Biokraftstoffe anbauen und in anderen Regionen Kohle abbauen. Und in manchen Mitgliedstaaten sieht man eine Möglichkeit in der Gewinnung von Schiefergas.

Auch Schiefergas kann Europas Energiesicherheit erhöhen und die Abhängigkeit von Importen verringern. Es versteht sich von selbst, dass wir dabei kein Risiko für Umwelt und Gesundheit eingehen dürfen. Die Frage, ob ein Mitgliedstaat seine Schiefergasvorkommen nutzt, ist aufgrund der EU-Verträge Entscheidung des jeweiligen Landes.

Europa kann aber Umweltvorschriften festlegen, die eingehalten werden müssen, wenn ein Land sich für Bohrungen entscheidet. Das europäische Umweltrecht setzt hierfür klare Rahmenbedingungen, die wir in unserem Bericht betonen und präzisieren. Hierzu gehören strenge Umweltverträglichkeitsprüfungen, die vor jeder Bohrung gemacht werden müssen. Durch die Förderung dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Boden- und Wasserqualität und dadurch auf die Gesundheit der Bürger entstehen.

Im Gegensatz zu meiner Kollegin von den Grünen, Michèle Rivasi, glaube ich an die Wirksamkeit unserer europäischen Verordnungen und Richtlinien. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Anwohner und eine hohe Transparenz müssen garantiert sein. Die höchsten Sicherheitsstandards und die besten zur Verfügung stehenden Technologien müssen zum Einsatz kommen, um zu vermeiden, dass mit dieser Technik heute erneut Altlasten von morgen geschaffen werden.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - Rzadko zdarza się, żeby dwie komisje przygotowały sprawozdanie na ten sam temat, ale dobrze się stało, ponieważ mamy w ten sposób i bierzemy pod uwagę dwa różne aspekty tego samego zjawiska – gazu łupkowego. I cieszę się również, że w Komisji – tak jak wspomnieli Panowie Komisarze – kilku komisarzy będzie się zajmowało tą sprawą, bo dzięki temu w pełni uwzględnimy i aspekty ekologiczne, i środowiskowe, i również ekonomiczne, i dotyczące bezpieczeństwa w Europie.

I bardzo liczę na sprawozdania oparte na badaniach, które przygotowuje Komisja, dlatego że stopień niewiedzy na temat skutków gazu łupkowego, który słyszałam dzisiaj, jest po prostu porażający. Jeśli głównym argumentów posłów do Parlamentu Europejskiego jest to, że widzieli film „Gasland” i z tego wyciągają różnego rodzaju konsekwencje, to wydaje mi się to bardzo niebezpieczne dla naszej debaty.

Zaniepokoiło mnie w tej dzisiejszej debacie to, że jedna strona podkreślała, iż zabiega o zdrowie i troszczy się o zdrowie ludzi i że ci, którzy mówią o wzroście gospodarczym, o miejscach pracy, nie troszczą się o zdrowie, nie troszczą się o środowisko. Dlaczego takie oskarżenia? My też troszczymy się o zdrowie i o środowisko.

Proszę Państwa! Ja przeprowadzam na Lubelszczyźnie, w jednym z dwóch regionów w Polsce, gdzie wydobywa się lub planuje się wydobywać gaz łupkowy, badania opinii społecznej. Bo ja nie chcę mówić o interesie obywateli, tylko słuchać, co obywatele mają na ten temat do powiedzenia. I chcę powiedzieć, że za gazem łupkowym w Polsce jest 73% badanych, a na Lubelszczyźnie, rolniczej, tradycyjnej, wschodniej – 93% mieszkańców tego regionu. Na pytanie: co by było, gdyby w twojej miejscowości wydobywali (bo to na to można oczywiście zwrócić uwagę), 56% Polaków mówi: tak, zgadzam się na wydobywanie gazu łupkowego w mojej miejscowości. Na Lubelszczyźnie mówi to 73% mieszkańców. I Panie Watson, zapewniam Pana, że Lubelszczyzna jest bardzo pięknym regionem i tam ludzie nie obawiają się właśnie o widoki, obawiają się o swoje miejsca pracy, o swoje dochody, o rozwój regionu. I bardzo im na tym zależy.

 
  
 

Procedura " catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - A világ energiaszükséglete folyamatosan emelkedik, és úgy tűnik, hogy Európa továbbra is a legmagasabb energiaimportra szoruló régiók közé fog tartozni. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 2030-ra várhatóan 40%-al fog növekedni energiaimportunk. A palagáz kitermelése lehetőséget nyújthat gázellátási forrásaink további diverzifikálására, valamint csillapíthatja az importfüggőséggel kapcsolatos aggályokat. Úgy gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítanunk a fenntartható kiaknázásához és hasznosításhoz anélkül, hogy ivóvízkészletünk mennyisége és minősége veszélybe kerüljön. Véleményem szerint kiterjedtebb tájékoztatásra és nyilvános ismeretterjesztésre van szükség, hogy a nyilvánosság megértéssel, elfogadással és bizalommal viszonyuljon az új technológiához. Fontos megjegyezni azt is, hogy a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok kitermelése komoly lehetőséget jelent a gazdaság fellendítésére, a foglalkoztatás növelésére és nem utolsó sorban a kutatás előmozdítására, valamint közép- és hosszú távon pozitív hatást gyakorolhat a klímaváltozás elleni küzdelemben is.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Kedves képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy ez a vita rossz irányt vett. Európa nem engedheti meg magának, hogy valamiféle ideológiai alapon lecövekelje magát valamelyik energiaforrás mellett. Egyszerre szükség van a megújuló energiaforrásokra, az atomenergiára, a hagyományos és a nem hagyományos fosszilis energiaforrásokra, mint a palagáz, és szükség van azokra az új energiaformákra, amit például Oláh György Nobel-díjas amerikai tudós a metángazdasággal fölfedezett. Európában egyedül Izlandon van. Kína adja a világ metánenergia-termelésének a felét. Magyarországon, országomban, négy jelentős, ígéretes gázmező van. Nagyon fontosnak tartom én magam is, mint a környezetvédelmi bizottság tagja a környezetvédelmi szempontok betartását. Azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés, de nem tehetünk egy olyan lépést, amellyel lezárnánk a fejlődés útját a palagáz kitermelése előtt, a környezetvédelem maximális védelme mellett, ezért kérem, hogy bölcs döntés szülessen ebben az ügyben.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). - Mr President, following public opinion in my country, I would like to raise again the issue of an amendment which I have co-signed urging the Member States not to authorise any new operations using fracking in the EU.

We are not talking here about whether or not shale gas is a valuable resource that should be exploited. That is obvious. We are talking about fracking technology which has proved to have negative environmental and health effects, about which a large number of citizens have legitimate concerns and have even referred their claims to the Committee on Petitions. This has never been reported to this House.

The Commissioner for the Environment has stated in the press that there are more risks in the extraction of shale gas than conventional natural gas. Yes, this technology has been used – and is used – in the United States, but in a loss-making economic model and with very uncompetitive prices. That is why they are trying to explore it and to extend it to the European Union.

Whether we are speaking about R&D, funding, exploration or exploitation of unconventional shale gas, we should not forget that even exploration is related to fracking. We should ensure that the highest level of health and environmental protection remains our primary principle, over potential economic and strategic interests which still have to be demonstrated.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). - Senhor Presidente, a sustentabilidade do gás de xisto ainda não está comprovada e compreende muitos riscos. Por isso, este Parlamento deve apoiar a moratória enquanto se mantém o desconhecimento dos impactos climáticos, ambientais e sobre a saúde, porque ainda não há garantias suficientes. Precisamos de leis preventivas porque o contrário é simplesmente uma lavagem verde da desastrosa imagem e dos efeitos da fratura hidráulica. Além disso, deve garantir-se a consulta pública e a aceitabilidade social.

Por último, agradecer aos cidadãos que nos enviaram correio para denunciar a questão da fratura hidráulica. A cidadania não é um lóbi, é o objeto das nossas políticas, é ter o direito de comunicar com as suas deputadas e deputados.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, recomenda-nos o mais elementar bom senso que, no mínimo e desde já, se imponha uma moratória na exploração das jazidas de gás e petróleo de xisto.

Os impactos ambientais associados à exploração destas jazidas são significativos e muito negativos. As técnicas associadas, a fraturação hidráulica, a injeção de químicos poluentes, eventualmente tóxicos, nos maciços rochosos acarretam necessariamente uma enorme instabilidade desses maciços e a degradação de recursos hídricos subterrâneos ou dos cursos de água drenantes desses maciços.

Só estes impactos seriam suficientes para banir a exploração destes recursos mas, no mínimo, impõe-se a moratória. Além do mais, não está comprovado que seja positivo o retorno da quantidade de energia consumida em tão intensivo método de extração.

Seria interessante conhecer, se é que existem, e, se não existem, seria interessante que fosse feita essa avaliação, os resultados e a metodologia de uma avaliação do retorno de energia por energia investida. Uma avaliação energy return on invested energy que cubra o ciclo de vida de cada um destes empreendimentos por forma a verificar o balanço económico desta técnica.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski, (EFD). - Dzisiejsza debata jest przejawem niebywałej hipokryzji i niedotrzymywania słowa w Europie. Kiedy w 2007 r. mój kraj, Polska, godził się na dramatyczne obniżenie swojej pozycji międzynarodowej poprzez odejście od systemu nicejskiego i przejście do systemu podwójnej większości, rekompensatą tej utraty miał być wprowadzony do traktatu lizbońskiego zapis o europejskiej solidarności energetycznej. Na naszych oczach zapis ten, ta zasada jest gwałcona. Już pod rządami traktatu lizbońskiego został dokończony Nordstream – gazociąg jako żywo godzący w zasady solidarności energetycznej. Oto kraj Rosja z największym krajem Europy Niemcami woleli poprowadzić po dnie Morza Bałtyckiego rurę po to tylko – i przepłacić trzykrotnie – żeby ominąć kraj członkowski Unii Europejskiej, jakim jest Polska. Dzisiaj mamy kolejny krok w tym dziele, mianowicie bezsensowne zarzuty kierowane przeciwko gazowi łupkowemu, będące echem interesów Rosji, która chciałaby zachować swój monopol, i Francji, która chciałaby zachować swoją dominację w sprzedaży reaktorów atomowych. I ostatnie zdanie, Panie Przewodniczący: jeśli zasada europejskiej solidarności energetycznej ma mieć jakikolwiek sens, to – mówię do tamtej strony tej sali – ręce precz od gazu łupkowego. Pozwólcie Europie cieszyć się tym wielkim bogactwem, które może być kołem zamachowym naszego rozwoju gospodarczego, niezależności ekonomicznej, energetycznej. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ich werde mich kurz fassen und an die Fakten halten. Durch die zwingenden Einsparungen von Emissionen wird Gas voraussichtlich mindestens bis 2035 eine wichtige Rolle spielen. Durch den Rückgang der konventionellen Gasförderung wird Europa immer mehr von Importen abhängig sein. Und rückblickend auf das Jahr 2006, als Russland Europa das Gas im wahrsten Sinn des Wortes abgedreht hat, bekommen wir immer noch kalte Füße. So gesehen wäre die Förderung von Schiefergas eine weitere, allerdings gefährliche Option, wenn ich an Wasser, an die Chemikalien, die in die Erde gepumpt werden, denke.

Positiv in diesem Zusammenhang ist durchaus zu vermerken, dass es hier ein interessantes Pilotprojekt der Montanuniversität Leoben mit der Österreichischen Mineralölverwaltung gibt, das so genannte Clean Fracking, wo statt Chemikalien Wasser, Bauxitsand und Stärke in die Erde gepumpt werden. Das heißt, geben wir der verantwortungsvollen Forschung Zeit, Möglichkeiten zu erarbeiten, sind wir Vorreiter in Europa, damit eine leistbare, aber auch umweltfreundliche Technologie entwickelt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Ja chciałem się odnieść do tych wypowiedzi moich przedmówców, które podnosiły problem ewentualnego zagrożenia sejsmicznego wywołanego szczelinowaniem. Otóż chciałem Państwa poinformować, że takie specjalistyczne badania prowadzone były na Pomorzu w Polsce, w moim regionie, i okazało się, że odzew sejsmiczny od szczelinowania hydraulicznego jest mniejszy niż odzew po uderzeniu pioruna, a chyba nigdzie na świecie nie było tak, że od pioruna doszło do jakiegoś, nawet lokalnego, trzęsienia ziemi.

Natomiast odnosząc się do sprawozdania, obu sprawozdań, chciałem pogratulować ich sprawozdawcom i z całym przekonaniem będę za nimi głosował, a Państwa również zachęcam do ich poparcia.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident! Sehr geehrte Kommissare! Ich glaube, drei Stunden intensive Diskussion zeigen, dass dieses Thema nach wie vor sehr umstritten ist. Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Bericht aus dem Umweltausschuss einen Bericht haben, der auf die Ängste, die Sorgen und die Unwissenheit auch in weiten Bereichen der Wissenschaft, wie sich dieser Abbau von Schiefergas auf die Umwelt und auf die Gesundheit auswirken wird, Rücksicht nimmt.

Wir brauchen ganz sicher Alternativen zur jetzigen fossilen Energie. Das kann aber meiner Meinung nach nicht eine zukünftige fossile Energie mit dem Wissensstand von heute sein. Das heißt, wir müssen in Forschung investieren, wir müssen dem Projekt Schiefergas Zeit geben. Wir haben das Glück, dass Schiefergas in der Erde festgebunden ist, das heißt, es läuft uns nicht davon, es ist kein Zeitfenster, das wir nützen müssen.

Wir müssen auf die Ängste der Bevölkerung Rücksicht nehmen. Es wurde vom Herrn Kommissar am Anfang angesprochen: Wir haben in Europa eine ganz andere Besiedelung, eine ganz andere Bevölkerungsdichte. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die sehr strikt ist und die die Bevölkerung mit einbezieht, d.h. Umweltverträglichkeitsprüfungen, aber auch ganz klare Sanktionen, wenn dagegen verstoßen wird.

Die Lebensqualität ist das, wofür wir uns hier in Europa einsetzen sollen, und das darf nicht kurzfristigen Profiten geopfert werden, von denen wir heute nicht wissen, wie sie sich auf uns auswirken werden.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I came to this debate as perhaps one of the ‘undecideds’, and I am afraid it has been so polarised that I remain to be convinced either way. But let us deal with some of the facts here and the reports we are dealing with. I urge people to read the reports, in particular the report by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which is extremely balanced and takes into account many of the concerns. Let us also recognise that Article 194(2) states very clearly that Member States are sovereign when it comes to their energy mix and their energy choice.

I have received a great deal of lobbying only on one amendment, which concerns whether we should urge Member States to place a moratorium on fracking. I will only speak for my own Member State. We have not issued exploration licences. We have some licensing options to explore the potential, but the government and minister have said very clearly that they will do nothing until they see research, and that will not be available until 2014.

We need to look at all of the risks and evidence that is there. Therefore, I am questioning whether we need to vote on this amendment for a moratorium, given that in many Member States there already is a de facto moratorium in place.

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir danken für die Vielzahl von Anregungen, von Kritik, von Fragen und werden mit Sicherheit auf dieser Grundlage unsere Arbeit zwischen mehreren Kommissaren und unseren Diensten in den nächsten Wochen intensiv fortführen. Dabei geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Es hat sich heute gezeigt, wie die Kompetenzordnung aussieht. Was wir nicht haben, ist ein Mandat seitens der Energiepolitik oder ein allgemeines Mandat, über Schiefergas zu entscheiden mit Ja oder Nein. Ein Verbot oder eine generelle Erlaubnis ohne weitere Verpflichtungen kann nicht die Kompetenz der europäischen Politik sein. Was wir haben, was mein Kollege zuallererst hat, sind geltende Regeln, ist ein geltender europäischer Rechtsrahmen für Umweltschutz, für Boden- und Grundwasserschutz und auch für Gesundheitsschutz. Der muss eingehalten werden. Die Mitgliedstaaten sind zur Einhaltung in der Pflicht. Wenn es Missstände gäbe, geht man diesen nach. Die Frage ist – und die analysieren wir –, ob wir eine Erweiterung unserer Rechtsregeln für Umwelt-, Klima-, Natur- und Gesundheitsschutz brauchen.

Zweitens: Schon jetzt ist der Energiemix Europas von der Shale-Gas-Entwicklung Amerikas berührt. Wir haben heute größere Mengen LNG-Gas aus unterschiedlichen Produktionsländern der Welt in Europa, weil dieses Gas nicht mehr in die USA exportiert wird. Das heißt, die Amerikaner sichern sich ihren Gasbedarf selbst durch Schiefergas, und wir haben Zugriff auf LNG-Gas mit bestehenden und geplanten LNG-Terminals. Übrigens ist der Wettlauf von Mitgliedstaaten, neue LNG-Terminals zu bauen und eine Förderung zu erhalten, egal ob über die EIB oder über den Haushalt, in den drei baltischen Staaten genauso groß wie im Mittelmeerraum, an der Adria, in Kroatien, Slowenien, Italien.

Wir haben einen zweiten indirekten Vorteil durch Schiefergas in den USA. Die Russen waren durch die Schiefergasrevolution bereit, in Verhandlungen einzutreten, mit uns auch vor das Schiedsgericht zu gehen, wenn es um Langfristverträge und Höchstpreise für Gas geht. Und mancher Gasvertrag mit den Russen wurde schon verändert und der Gaspreis etwas verringert, weil Shale Gas auf dem Weltmarkt eine Veränderung, eine Vergünstigung von Gas gebracht hat und weiter bringen wird. Die Reihenfolge ist also klar: Wir prüfen die geltenden Regeln und sind gerne zur Fortschreibung und Erweiterung bereit, wenn dafür Bedarf besteht.

Eine Frage fand ich spannend: Brauchen wir überhaupt Gas? Ich sage Ihnen ausdrücklich, der Energiemix, die Technik, ist Sache der Mitgliedstaaten – und ich glaube nicht daran, dass eine Änderung des Artikels 194 in unserer Generation noch von den Mitgliedstaaten akzeptiert werden wird, weil die Gegebenheiten der Mitgliedstaaten so unterschiedlich sind, dass die Entscheidung für oder gegen Kernkraft, oder wie lange Kernkraft, wie viel, für oder gegen Kohle, Gas, erneuerbare Energien von den 28 Mitgliedstaaten nicht auf die europäische Ebene übergeben wird. Diese Erwartung habe ich in absehbarer Zeit nicht. Wenn dem so ist, dann ist klar, dass wichtige Entscheidungen bei den Mitgliedstaaten liegen.

Ich plädiere für einen starken Ausbau erneuerbarer Energien. Aber 100 % erneuerbare Energien für Transport, für Wärme, für Strom, für die Industrie ist im Augenblick eine langfristige Vision, und wenn man sie zu kurzfristig erreichen will, eine blanke Illusion. Eigentlich war es ein breites Verständnis hier im Parlament, dass Gas die flexibelste und umweltfreundlichste ergänzende Energiequelle für Versorgungssicherheit neben aufsteigenden erneuerbaren Energien ist.

Lieber Kollege Bütikofer, in aller Sachlichkeit – Sie haben ja vorhin noch den grünen Kampfanzug von Ihrem Parteitag mitgebracht, mit erhöhter Betriebstemperatur (ich hab Sie ja bewundert mit Ihrem Engagement) –, der von Ihnen und mir geschätzte Regierungschef Baden-Württembergs, Kretschmann, fordert, Gaskraftwerke über Kapazitätsmechanismen gebaut zu bekommen, damit nicht erneuerbare Energien gegen Versorgungssicherheit stehen. Das heißt, Sie müssen schon die Frage stellen. Ich behaupte, wir brauchen in den nächsten 30 Jahren zwingend Gas – egal ob konventionell oder nicht-konventionell, wenn der Aufbau nicht grundlastfähiger, nicht ständig verfügbarer erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind in Europa mit Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit vereinbar bleiben soll. Ohne Gas geht es in den nächsten Jahrzehnten nicht, und damit letztendlich – wenn man dem Thema CO2 dienen will – auch nicht ohne CCS.

Ein letzter, genereller Punkt, der mich beschäftigt: Wo liegt denn die Energie- und Klimaschutzkompetenz der europäischen Ebene, von Ihnen und auch von uns? In den drei 20-20-20-Kriterien! Die entstanden 2007 im großen Einvernehmen durch Zustimmung aller Mitgliedstaaten im Europäischen Rat und parallel durch große Mehrheit bei Ihnen im Europäischen Parlament. Ich habe jetzt die Diskussion über neue Ziele für 2030 angestoßen, denn 2020 ist morgen. Und für Investoren war 2020 gestern.

Meine Bitte ist: Bei allem Streit, wenn wir ein Einvernehmen aller Mitgliedstaaten erreichen wollen, von Belgien über Deutschland bis zu Polen und VK, in Sachen Energie- und Klimaschutzpolitik und damit in Fragen der Energiepolitik Kompetenz und Autorität behalten wollen, auch für das nächste und übernächste Europäische Parlament, dann brauchen wir Kompromissbereitschaft. Wenn jeder mit seinem Ideal oder Dickkopf sich hier selbst verwirklichen will, geht es schief!

Wir brauchen Kompromissbereitschaft zwischen Energiestrategie und Umweltschutz. Wir brauchen Kompromissbereitschaft zwischen Ländern, die 90 % Kohle haben – Polen heute – und kein Gas aus Russland importieren wollen, weil dies ihre Lehre aus ihrer Geschichte ist, weswegen Polen auf Kernkraft und auf Shale Gas setzt. Wir brauchen Kompromissbereitschaft bei den Briten, damit sie, wie damals Tony Blair, bereit sind, die Energie- und Klimaschutzpolitik weiter zu europäisieren und nicht re-nationale Entwicklungen die Folge sind. Denn eines ist klar: Beim Thema Klimaschutz ist jeder Mitgliedstaat alleine ohne globale Relevanz!

Die EU-27 – wir sind noch für 11 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Wenn wir nicht zusammenbleiben, nicht kompromissbereit sind, wenn wir uns gegenseitig Lobbying und Abhängigkeit von Lobbyisten vorwerfen, wenn wir nicht für 2030 neue pragmatische Ziele für CO2-Emissionsreduktionen, Effizienz und erneuerbare Energien anstreben, dann ist diese Erfolgsgeschichte einer europäischen Energie- und Klimaschutzpolitik schneller zu Ende, als mancher glaubt, aber damit auch unsere Bedeutung gegenüber Washington und Beijing und gegenüber anderen und unsere Vorbildfunktion.

Deswegen: Losgelöst vom Thema Schiefergas fordere ich bei Ihnen allen Kompromissbereitschaft ein, wenn die Erfolgsgeschichte einer europäischen Energie- und Klimaschutzpolitik sich auch im nächsten Jahrzehnt mit Ihnen oder Ihren Nachfolgern fortsetzen soll. Ich sehe derzeit bei einer antieuropäischen Stimmung in einer wachsenden Zahl von Mitgliedstaaten und bei einer unglaublichen Unterschiedlichkeit im Energiemix und bei wachsendem Misstrauen, wie es heute hier im Saal zu beobachten war, eher Schwierigkeiten voraus, wenn es um die Fortschreibung von verbindlichen Zielen zu CO2-Emissionsreduktionen, erneuerbaren Energien und Effizienz – ich hoffe noch im nächsten Jahr in diesem Parlament – mit gewissen Erfolgschancen und unserer Unterstützung gehen wird!

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, it is good that we have this debate in the afternoon rather than in the evening.

I will try to start with some facts. There is still a lot of uncertainty when it comes to shale gas. Reserves, best technology, influence on health, influence on the environment. I think the best proof for that fact is the differences in the positions in the Member States; obviously they are basing their positions on something which is a solid analysis and they are coming to quite different conclusions.

The second important fact is that it is true that the US is ahead of us. It is also true that this has changed their energy market there, but maybe in this case their being ahead of us is not so bad and we should learn from their experiences. By the way, they are also learning from their own experiences. If there is one thing that really is clear today, it is that we need more knowledge, we need more understanding, we need better studies and we should continue doing that.

What we already know is that there are considerable risks in a number of areas: surface and ground water, air quality, land use, biodiversity, seismic risks, local communities’ traffic and noise disturbances. These have been identified as areas to which attention needs to be paid.

You probably know that in September we published three studies. One study, on the economic potential, was made by Günther Oettinger’s services. Another study, on climate impact, was carried out by Connie Hedegaard’s departments, and the third was on the environmental impact.

What can be concluded – even if one conclusion is of course that we should continue with work of this kind in an analytical way – is that there are two conclusions we can draw from an environmental point of view and our analyses.

First, the risks related to unconventional gas exploration are higher than in conventional gas exploration. Second, existing environmental legislation on the EA, the CA, the Mining Directive, the Water Framework Directive, REACH and so on, is important and applicable and should be applied today. But it is not sufficient to address all the risks identified.

So it is on that basis actually that we have proposed what we are here today together to explain. We have drawn up the proposal jointly. The form has not yet been decided because this is also connected, of course, with the impact assessment which we are starting, but I would just like to remind everybody that the International Energy Agency (IEA) position also is, and I quote, ‘there is a clear need for a strict regulatory framework’.

I would also like to touch on the question many of you brought up, the question of competitiveness. I am not denying, rather I am acknowledging, that some industries, especially industries which have higher energy inputs and costs of course, are very affected by how energy prices are moving, as are households. Of course this is important. But to give you just one fact: last week I was at the VDI, at the German Innovation Engineering Federation, and they have actually said quite clearly that the average input costs for German manufacturing industry are 2% energy, 42% materials and 18% labour. I think that this is why I am also paying so much attention, if you remember, to resource efficiency because I firmly believe this is one of the ways of not only addressing environmental concerns, but also of addressing issues connected to the competitiveness of Europe.

If we look at the trends in prices for resources, not just energy resources, but also energy resources, since the beginning of this century, we see that these prices have begun to go up fast and the expectation is that this will continue.

So I think we should really focus and prepare regarding the questions of how we can improve resource productivity, resource efficiency and how we can also improve energy efficiency.

The third issue I would like to mention from the competitiveness angle is that we can, of course, also learn the lesson that not respecting safety, human health and environmental health considerations can also be very costly for companies.

We only need to recall the judgment last week imposing a USD 4.5 billion fine on British Petroleum. We should really do everything possible to ensure something like that does not happen, that we manage the risks in an appropriate way.

Concerning the possibility of a ban: I think many of you mentioned that. It is more theoretical than actually practical because at the end of the day, you know the responsibilities of the Member States under the Treaty and we also know that if there were to be a proposal of this kind, we would need unanimity from the Member States.

In the context of the moratorium which many of you mentioned, what I would like to say is that activities in Europe are currently at exploration stage. Intensified drilling and hydraulic fracturing are not expected for another two to three years from now, but full-scale hydraulic fracturing will also be deployed during the exploration stage for pilot product testing and this may give rise to certain risks and very likely also to public concerns.

The Commission’s timeline for conducting the impact assessment is deemed suitable for identifying the most appropriate risk management measures, both with regard to exploration and to extraction. But I would like to emphasise that Parliament should rest assured that the Commission will keep abreast of and react to any development which would change that timeline.

In this exercise it will be also important of course for Member States to apply all the obligations pursuant to current Union legislation.

So where are we now? We have impact assessments in the making. The public consultation will be open until the end of the year and next year we plan to come with a risk management proposal which should efficiently and effectively address the existing risks. I think this is basically in everybody’s interests.

Clear, predictable, safe conditions under which exploitation could be possible, proper management of risks connected with human health and protection of the environment. We know that we have to address all those questions now. That is why we are rushing with our preparations and we shall do our best to earn the public trust needed. Honestly, we have no guarantee, but we really need that trust. First and foremost, trust may be needed by the companies which could potentially invest huge amounts of money.

Finally, I think that shale gas has potential, especially as a substitute for coal. But we should not forget that shale gas is a fossil fuel and in that context we should not forget either that we are supporting the development of renewable energy with good reason, and we should continue doing that, as Günther Oettinger also mentioned.

So finally I would like to thank you for the reports which were really timely and also for today’s quite lively discussion. Rest assured that we will take your messages into consideration and the risks which you raised will be dealt with in our 2013 proposal. We will also consider risk management and regulatory shortcomings in our impact assessment.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Myślę, że była to jedna z najbardziej żywych i dynamicznych debat w tej kadencji, co pokazuje pasje, jakie drzemią w posłach do PE, jeżeli zaczynamy mówić o gazie łupkowym, i pokazuje również trudność, jaką miałem, aby sprawozdanie, które przygotowywałem, spełniało nadzieje i oczekiwania całej sali, czy też większości kolegów.

Z jednej strony, podnosi się, że nie ma w nim moratorium, i wnosi się teraz poprawkę o moratorium. Z drugiej – z prawej strony – koledzy z ECR mówią, że nie spełnia ono ich estetycznych wrażeń w odpowiedni sposób, gdyż w sprawozdaniu pojawiają się lewicowe miazmaty. Więc byłem, czy jestem w sytuacji, kogoś, kto pilotuje statek w czasie sztormu – najważniejsze jest, aby dopłynąć do portu. Po drodze rzeczywiście odpadają niekiedy przybudówki, łamią się maszty, traci się niekiedy członków załogi. Ale w tym sprawozdaniu, myślę, jest głos rozsądku, bo przecież mówię o tym, aby dokonać przeglądu obecnego prawa na szczeblu unijnym i krajowym, aby stworzyć katalog najlepszych dostępnych praktyk i technik, zapewnić najwyższe standardy technologiczne, stały monitoring, opracować najwyższe standardy bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, określić jasno odpowiedzialność przemysłu za wyrządzone szkody na zasadzie: „zanieczyszczający płaci”. Pełna przejrzystość działań, obowiązek deklarowania stężenia i składu chemicznego płynów hydraulicznych, minimalizacja użycia toksycznych substancji, minimalizacja użycia wody w procesie szczelinowania, pomiar jakości wody przed i po wierceniu.

Uwzględnione więc zostały wszystkie lęki, które występują dzisiaj – nie we wszystkich społeczeństwach, bo jak pokazał przykład Polski, większość jest pozytywnie nastawiona do wydobywania gazu łupkowego – ale trzeba brać średnią i zapewnić obywateli europejskich, że z Brukseli czy ze Strasburga płynie jasny przekaz – i dołożyliśmy maksymalnie dużo starań, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiska i obywateli przy wydobywaniu gazu łupkowego.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela, rapporteur. − Mr President, I would like to thank everybody for the very lively debate. I can see Mr Bütikofer smiling: you were indeed full of passion today. I thank the shadow rapporteurs from every political group. We cooperated very well – including Mr Bütikofer – and I think we came up with a good compromise text, even if it does come from the Committee on Industry, Research and Energy. The focus should be – and it is – on industry and energy. We did not ignore all the precautions that have to be taken by the industry when they are fracking.

So I appeal to my colleagues for tomorrow’s vote. We have to recognise the potential in shale gas. It is not the solution for the future but it is a potential one for the transitional period. We have to compromise and see what the best alternative is that we have for meeting our targets for clean energy in Europe.

Last and not least, from our side as politicians, we have to have a balance with the economic crisis that exists within the 27 Member States. We have to respect the natural resources that each Member State has and see that they are explored and exploited in the best way, using the best environmentally friendly methods and techniques.

For the Commissioners, it looks like we are at the beginning of a long journey concerning and referring to shale gas. We still have a long way to go and we still have to analyse all the impacts this will have, not only on the environment, but also on the competitiveness of the European economy. I think we have started well with this debate today and I wish good luck to this new, natural resource in Europe. Europe deserves it and we politicians have to make the best out of it in the best environmentally friendly way.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. – Mindenekelőtt gratulálok Boguslaw Sonik kollégámnak a kiváló munkához, amellyel sikerült egy mindenki számára elfogadható kompromisszumot teremtenie a palagázról szóló kiemelkedő fontosságú jelentésben. Magyar képviselőként üdvözlöm azt, hogy az Európai Parlament nem kezdeményezi a nem-konvencionális gázkitermelés európai moratóriumát, s ezzel lehetővé teszi, hogy a jövőben minden tagállam önállóan dönthessen energiaforrásainak kiaknázásáról. Mint minden emberi tevékenység, a palagáz-kitermelés sem lehet sohasem kockázatmmentes, ezért fontos, hogy a meglévő környezetvédelmi szabályrendszer itt is maradéktalanul érvényesüljön. Nem szabad azonban elkövetnünk azt a hibát, hogy tudományosan nem megalapozott félelmek miatt olyan többletszabályokat alkossunk, amelyek ellehetetlenítik ennek az ígéretes technológiának az európai adaptációját. Ne felejtsük el, hogy a palagáz Európa egyes régióiban növelheti az ellátásbiztonságot, emellett a fosszilis tüzelőanyagok piacán új kínálatot teremtve kedvezően hathat az energiaárak alakulására is. Az olcsóbb gáz pedig nem utolsósorban az uniós ipar versenyképességét is javítaná. Ismert tény továbbá, hogy az USA-ban kibontakozó "palagáz-forradalom" miatt a közel-keleti gázkészletek iránti amerikai igény jelentősen csökkeni fog, így ezek a készletek olcsóbban és könnyebben juthatnak majd az európai fogyasztókhoz. Mindezekre tekintettel nem tartanám szerencsésnek, ha az uniós szabályozás megnehezítené vagy ellehetetlenítené egy olyan energiaforrás kiaknázását, amely megfelelő körülmények mellett hozzájárulhat az Unió és Magyarország energiaellátásához.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Ce rapport parlementaire présente une approche équilibrée et dépassionnée sur un sujet très controversé, et je m'en félicite. Je suis d'avis que le choix du bouquet énergétique et les autorisations d'extraction des gaz de schiste sont de compétence nationale. Ceci est conforme au principe de neutralité technologique que je défends dans le cadre des débats sur la feuille de route Energie 2050. C'est la raison pour laquelle je ne souscris pas à l'idée d'un moratoire européen sur l'exploration et l'extraction du gaz de schiste. Il appartient néanmoins à l'Union européenne de définir, au niveau européen, des règles garantissant la protection de l'environnement et de hauts niveaux de sécurité. En l'état actuel, la fracturation hydraulique pose des problèmes sérieux que l'on ne peut ignorer. Par ailleurs, on parle de ressources importantes en hydrocarbures de schiste en Europe mais personne ne peut affirmer de façon certaine que le potentiel est assez prometteur pour envisager une exploitation industrielle. Alors, afin de faire des choix éclairés, poursuivons l'évaluation des réserves présumées et la recherche sur les techniques d'exploration. Ne fermons pas la porte à cette source d'énergie, compte tenu des évolutions du marché mondial de l'énergie et des enjeux en matière de compétitivité pour l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE), na piśmie. Gratulując sprawozdawcy raportu warto zauważyć, że rewolucja w odkryciu i wykorzystywaniu gazu łupkowego dokonująca się na naszych oczach może się okazać prawdziwym dobrodziejstwem dla Europy. Wydobywanie gazu z łupków z jednej strony oznacza dywersyfikację źródeł paliwa gazowego, co jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej zaś zapewnia ograniczenie emisji pochodzących ze spalania, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza z sektora energetycznego oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Gospodarka UE potrzebuje gazu łupkowego, by wrócić do dobrego stanu i pomóc tworzyć miejsca pracy, przy jednoczesnym zerwaniu zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a wzrostem emisji CO2. Gaz łupkowy oznacza lepszą realizację unijnej polityki klimatycznej dzięki zmianie bilansu energetycznego w wyniku stopniowego odejścia od gospodarki wysokowęglowej i zastąpienia jej przez bardziej ekologiczne nośniki energii. Czy można wydobywać gaz łupkowy i nic przy tym nie stracić? Oczywiście, wyraz dają temu w omawianych dziś sprawozdaniach nasi koledzy. Recepta jest prosta: przejrzyste regulacje prawne, uczciwy dialog ze społeczeństwem i organizacjami ekologicznymi, promowanie najbezpieczniejszych technologii pozyskiwania, dedykowany monitoring obszarów, na których odbywa się wydobycie. Europa do swojego dalszego rozwoju potrzebuje dobrej i taniej energii - dostała więc prezent od losu w postaci gazu z łupków. Odrzucenie go będzie oznaczało wielką nieroztropność, wykluczając nasz kontynent z pozycji szanowanego gracza na światowym rynku energii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. – The TFEU Article 194(2) clearly states that energy policy is a matter for each individual Member State. It is important not to block the ability of Member States to make political choices on energy policy as this is a clear area of subsidiarity. In line with the principle of subsidiarity, Member States should be free to decide on their own energy policy. Shale extraction is an issue which I have followed very closely and until we have the results of the environmental impact assessment studies, currently being carried out at national level, I intend to reserve my judgement on this matter. The Minister of State for Natural Resources re-affirmed to the Dáil that no decision will be made about commercial shale gas exploration or ‘fracking’ until 2014 at the earliest. Until there is time to consider the research the Minister confirmed that ‘the use of hydraulic fracturing in exploration drilling will not be authorised’ in Ireland. It is most unfortunate that we must vote on this report before we have the results of the environmental impact assessment studies. At present we simply do not have enough information to make an informed decision on shale extraction.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. Přiznám se, že návrh zprávy o dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí vyvolává mé rozpaky. Je dobře známo, že diskuze na toto téma je na jedné straně modifikována těžaři, já tyto podnikatele zcela chápu, ale nutno podotknout, že v hustě osídlených oblastech je vždy podobný náročný zásah do podloží spojený s chemickými reakcemi a vyplavováním části získaných sloučenin z hlubin země spojen s určitými riziky. Geologické mapy ukazují, že v průběhu vývoje docházelo k narušení horizontálního uspořádání vrstev zemského pláště. Proto i ve velkých hloubkách zemské kůry nutně narážíme na praskliny, přesmyky a další geologické jevy, které mohou způsobit při těžbě plynu, ropy, stejně tak jako při některých dalších činnostech katastrofické jevy. Překvapuje mne, že břidlicový plyn je považován za ekologicky čisté palivo, přestože jeho výhřevnou složkou je metan. Spalováním vzniká stejný CO2 jako u běžných druhů zemního plyn či uhlíkatých paliv. Potenciální rizika na pláních Spojených států nebo Kanady či Austrálie nelze srovnávat s případnými problémy v hustě osídleném území. Je proto na místě postupovat s maximální opatrností. Ve značné části EU podle mého názoru v současné době výrazně převládají rizika nad možnými přínosy. Proto souhlasím s nutností pečlivě přezkoumat a upravit regulaci takové těžby nerostných surovin.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. Dependenţa Uniunii Europene de importurile de energie, în special de petrol şi, mai recent, de gaze naturale, stă la baza preocupărilor din sfera politicii energetice, din considerente de securitate a aprovizionării cu energie. Scăderea producţiei primare de gaze naturale a condus la creşterea dependenţei UE de importurile de energie primară, astăzi peste 60% din gazul pe care Uniunea îl consumă fiind importat. În urma unui studiu privind resursele geologice, publicat în mai 2012, reiese faptul că gazele naturale ar putea constitui 25% din resursele mondiale de energie. Gazele de şist sunt o resursă pe care niciun stat UE nu îşi permite să o neglijeze. Potrivit Agenţiei guvernamentale americane pentru informaţii energetice, rezervele europene de gaz de şist se ridică la 18 000 de miliarde de metri cubi, cifră deloc neglijabilă pentru continentul european. Desigur, trebuie avut în vedere impactul pe care exploatarea acestor gaze îl poate avea asupra mediului, dar, tehnologiile utilizate astăzi la nivel mondial, pot permite exploatarea eficientă, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. O exploatare raţională ar avea un dublu scop: reducerea dependenţei UE de importurile de gaze, dar şi crearea de noi locuri de muncă şi a unei dezvoltări industriale orizontale.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. Prosím zastánce těžby břidlicového plynu, aby si aspoň na chvíli sundali růžové brýle, které jim nasadila těžařská lobby. Environmentální rizika těžby břidlicového plynu nejsou vyřešena. V EU tato rizika nechceme tajit pomocí smluv jako v USA, máme zde Aarhuskou úmluvu. Těžba břidlicového plynu není pod dostatečnou kontrolou legislativy, která v současnosti platí. Řada předpisů není v potřebné míře v členských státech implementována. Těžba má přitom přeshraniční dopady jak ekologické, tak bezpečnostní, jako je ohrožení spodních vod nebo vyvolaná seismická aktivita. Břidlicový plyn neřeší evropskou energetickou bezpečnost ani nezávislost EU na dovozu energie. Zásoby břidlicového plynu jsou pouze schopny kompenzovat pokles těžby konvenčního plynu, a to za cenu ekologických rizik a vyšších emisí skleníkových plynů. Těžba břidlicového plynu ceny plynu v EU nesníží do takové míry jako v USA, protože jeho zásoby v Evropě jsou menší a těžba bude dražší. I kdyby však ke snížení ceny plynu došlo, způsobí to jen zvýšení jeho spotřeby, jak tomu bylo i v USA. Těžbu břidlicového plynu v řadě zemí veřejnost odmítá. My zde tuto veřejnost zastupujeme, máme potřebné informace a máme příslušnou zodpovědnost. Vyzývám právě zastánce těžby břidlicového plynu, aby si uvědomili, že v Evropském parlamentu mají zastupovat evropské občany, ne těžařské společnosti a jejich zisky.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. Ťažba bridlicového plynu vyvoláva veľa otáznikov. Aj keď v mojej krajine, na Slovensku, nie sú pre tento typ ťažby vhodné podmienky, je potrebné veľmi otvorene hovoriť o argumentoch pre a proti ťažbe bridlicových plynov. Oceňujem správu Komisie, ktorá veľmi seriózne zhŕňa riziká ťažby bridlicových plynov pre životné prostredie. Chcem podporiť aj správu p. Sonika. Na druhej strane si myslím, že správa výboru ITRE je príliš optimistická. Ekonomické údaje o zamestnanosti udávané firmami, rovnako ako odhady vyťaženosti zásob sú zatiaľ v rovine odhadov. Proti ťažbe sú aj legislatívne podmienky – úrady a inštitúcie nie sú na túto technológiu pripravené, nie je jasné, kto a ako bude monitorovať vypúšťanie frakčných kvapalín, ako budú firmy ručiť za prípadné škody. V EÚ sa zatiaľ nevykonáva komerčná ťažba a dostupnosť rezerv je zatiaľ nepreukázaná, preto životné prostredie a verejné zdravie musia mať prioritu pred ekonomickými aspektmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. Газовият ни пазар се измени драматично през последните години, най-вече заради по-ниските цени на доставяния втечнен газ, пренасочен от американския към европейския пазар. Основната причина за това е шистовата революция в САЩ, благодарение на която Съединените щати не само са близо до пълното задоволяване на нуждите си от газ, но и в най-скоро време може да станат износител на природен газ. Шистовият газ е реалност, която ще продължи да променя не само енергийното, но и икономическото бъдеще на света. На първо място, заради цената на шистовия газ, която е 3-5 пъти по-ниска от сегашните цени на газа в Европа. Ниската цена на енергията е мощен фактор за подобряване на конкурентоспособността на всяка икономика, а в условията на световната конкуренция за пазари, такава възможност не може да бъде подценявана от нито една държава. Затова вместо да мислим за европейски забрани по отношение на разработването на шистовия газ, нека заемем една конструктивна позиция и да се възползваме от възможностите на европейския шистов газ по-най добрия и най-безопасен начин. Нека си прегледаме законодателството и вземем всички мерки за защита на почвите, питейната вода, околната среда и здравето. Нека подкрепим търсенето на нови, по-безопасни технологични решения за шистовия газ, вместо да спираме прогреса.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. In my constituency of London gas prices are at an all-time high. Fuel poverty affects almost a fifth of London households. It also contributed to 2 500 excess winter deaths in 2010/11. A British Geological Survey study in 2010 estimated that if UK shales were similar to those in the USA they could yield some 150 billion cubic metres of gas. Shale gas could be an abundant and cheap source of energy that could help re-ignite the economy. Also with carbon capture and storage technology, shale gas can be used as a low-carbon source of energy. I believe that we urgently need to begin drilling and testing to make an assessment of how much shale gas is recoverable. We are facing an energy crisis and ordinary citizens are suffering from a high cost of living. At a time of economic turmoil, we must do everything we can to reduce the burden on our constituents. I supported shale gas extraction as I believe it can be used as a tool to tackle climate change. I also hope that shale gas will ensure that Londoners can stay warm in winters to come.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. – W sytuacji zapaści gospodarczej należy podjąć wszelkie kroki, aby wzmocnić europejską konkurencyjność, wzmocnić gospodarki poszczególnych państw wspólnoty oraz obniżyć koszty życia obywateli. Co do tych celów, na forum Parlamentu musi być konsensus. Tym bardziej nie rozumiem zachowania przedstawicieli europejskiej lewicy. Zachowania nie tylko sprzecznego z duchem integracji, ale również ze zdrowym rozsądkiem. Atak na gaz łupkowy – remedium na problemy energetyczne Europy – jest nacechowany jednostronnym, zawężonym punktem widzenia, charakterystycznym jak dotąd dla lobbystów rosyjskiego Gazpromu – monopolisty, który traci najwięcej na wydobyciu gazu łupkowego. Przypomnę tylko, że niedawny raport CERA szacuje złoża gazu łupkowego w Europie na 173 bln/m3. Możliwość wydobycia i wykorzystania nawet 10% tych zasobów geologicznych oznacza ogromną zmianę dla europejskiego bezpieczeństwa w zakresie dostaw gazu oraz znaczne wzmocnienie europejskiej gospodarki. Tym bardziej że według szacunków CERA do 2025 r. poziom produkcji gazu w Europie powinien kształtować się na poziomie 60-200 mld m3. Co więcej, w przeciwieństwie do gazu rosyjskiego, gaz ten znajduje się w granicach europejskiego rynku zbytu. W konsekwencji, gdy tylko Europa zdoła rozwinąć wydobycie gazu niekonwencjonalnego i odpowiednio opanuje jego koszty, będzie on stanowił silną konkurencję zarówno dla gazu rosyjskiego, transportowanego z dalekiej Syberii, jak i dla LNG produkowanego z gazu łupkowego i sprowadzanego do Europy z USA.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad