Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 20 november 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Mot en verklig ekonomisk och monetär union (debatt)
 4.Frågestund med frågor till kommissionen
 5.Valprövning
 6.Omröstning
  6.1.Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (A7-0320/2012 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  6.2.Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (A7-0269/2012 - Jan Mulder) (omröstning)
  6.3.Särskilda och tidsbegränsade åtgärder för rekrytering av tjänstemän och tillfälligt anställda i Europeiska unionen (A7-0359/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (omröstning)
  6.4.EU:s anslutning till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (A7-0319/2012 - Anna Rosbach) (omröstning)
  6.5.Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Danmark/Grönland (A7-0358/2012 - Ole Christensen) (omröstning)
  6.6.Valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (A7-0352/2012 - Carlo Casini) (omröstning)
  6.7.Genomförandet av direktivet om konsumentkrediter (A7-0343/2012 - Birgit Collin-Langen) (omröstning)
  6.8.Social investeringspakt (A7-0263/2012 - Danuta Jazłowiecka) (omröstning)
  6.9.Säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter (A7-0286/2012 - José Bové) (omröstning)
  6.10.Genomförandet av följerättsdirektivet (A7-0326/2012 - Marielle Gallo) (omröstning)
  6.11.Ändring av artikel 70 i arbetsordningen om interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden (A7-0281/2012 - Enrique Guerrero Salom) (omröstning)
  6.12.Ändring av artikel 181 (fullständigt förhandlingsreferat) och artikel 182 (audiovisuell upptagning av förhandlingar) i parlamentets arbetsordning (A7-0336/2012 - Stanimir Ilchev) (omröstning)
  6.13.Godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (A7-0445/2011 - Wim van de Camp) (omröstning)
  6.14.Typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (A7-0446/2011 - Pier Antonio Panzeri) (omröstning)
  6.15.Kort-, internet- och mobilbetalningar (A7-0304/2012 - Sampo Terho) (omröstning)
  6.16.Skuggbanksektorn (A7-0354/2012 - Saïd El Khadraoui) (omröstning)
  6.17.Skyddet av barn i den digitala världen (A7-0353/2012 - Silvia Costa) (omröstning)
  6.18.Initiativ för socialt företagande (A7-0305/2012 - Heinz K. Becker) (omröstning)
  6.19.Mot en verklig ekonomisk och monetär union (A7-0339/2012 - Marianne Thyssen) (omröstning)
  6.20.Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbete under 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (omröstning)
 7.Högtidligt möte - Haiti
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja - Industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja (debatt)
 12.Omstruktureringar inom den europeiska bilindustrin (debatt)
 13.EU:s stålindustri (debatt)
 14.Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (debatt)
 15.Eventuella förseningar för idrifttagandet av SIS II (debatt)
 16.Verksamheten i utskottet för framställningar 2011 (debatt)
 17.Kontrollen av EU-rättens tillämpning (2010) (debatt)
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2312 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8209 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy