Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 8209k
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen versio
1. Istunnon avaaminen
 2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3. Kohti todellista talous- ja rahaliittoa (keskustelu)
 4. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 5. Valtakirjojen tarkastus
 6. Äänestykset
  6.1. Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla (A7-0320/2012 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  6.2. Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö (A7-0269/2012 - Jan Mulder) (äänestys)
  6.3. Euroopan unionin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamista koskevat väliaikaiset erityistoimenpiteet (A7-0359/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (äänestys)
  6.4. EU:n liittyminen pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta (A7-0319/2012 - Anna Rosbach) (äänestys)
  6.5. EY:n sekä Tanskan ja Grönlannin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A7-0358/2012 - Ole Christensen) (äänestys)
  6.6. Toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU:n kansalaisten vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa (A7-0352/2012 - Carlo Casini) (äänestys)
  6.7. Kulutusluottodirektiivin täytäntöönpano (A7-0343/2012 - Birgit Collin-Langen) (äänestys)
  6.8. Sosiaalisia investointeja koskeva sopimus (A7-0263/2012 - Danuta Jazłowiecka) (äänestys)
  6.9. Maataloustuotteita koskeva tiedotus ja menekinedistäminen (A7-0286/2012 - José Bové) (äänestys)
  6.10. Jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin soveltaminen (A7-0326/2012 - Marielle Gallo) (äänestys)
  6.11. Toimielinten välisiä neuvotteluja lainsäädäntömenettelyissä koskevan työjärjestyksen 70 artiklan muuttaminen (A7-0281/2012 - Enrique Guerrero Salom) (äänestys)
  6.12. Työjärjestyksen 181 artiklan (sanatarkat istuntoselostukset) ja 182 artiklan (keskustelujen audiovisuaalinen tallenne) muuttaminen (A7-0336/2012 - Stanimir Ilchev) (äänestys)
  6.13. Kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta (A7-0445/2011 - Wim van de Camp) (äänestys)
  6.14. Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä (A7-0446/2011 - Pier Antonio Panzeri) (äänestys)
  6.15. Kortti-, verkko- ja mobiilimaksut (A7-0304/2012 - Sampo Terho) (äänestys)
  6.16. Varjopankkitoiminta (A7-0354/2012 - Saïd El Khadraoui) (äänestys)
  6.17. Lasten suojelu digitaalimaailmassa (A7-0353/2012 - Silvia Costa) (äänestys)
  6.18. Sosiaalisen yrittäjyyden aloite (A7-0305/2012 - Heinz K. Becker) (äänestys)
  6.19. Kohti todellista talous- ja rahaliittoa (A7-0339/2012 - Marianne Thyssen) (äänestys)
  6.20. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (äänestys)
 7. Juhlaistunto - Haiti
 8. Äänestysselitykset
 9. Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11. Liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutukset - Liuskekaasun ja -öljyn teolliset, energia- ja muut näkökohdat (keskustelu)
 12. Uudelleenjärjestelyt Euroopan autoteollisuudessa (keskustelu)
 13. EU:n terästeollisuus (keskustelu)
 14. Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (keskustelu)
 15. SIS II -järjestelmän käyttöönoton mahdollinen viivästyminen (keskustelu)
 16. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemät asiat (keskustelu)
 17. EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta (2010) (keskustelu)
 18. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 19. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20. Istunnon päättäminen


  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
 

(The sitting opened at 08.35)

 

2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

3. Kohti todellista talous- ja rahaliittoa (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Marianne Thyssen, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the report with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup ‘Towards a genuine Economic and Monetary Union’ (2012/2151(INI)) (A7-0339/2012).

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. − Voorzitter, beste collega's, Raadsvoorzitter, commissaris, als wij vandaag spreken over de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie, dan houden wij geen technisch debat, maar een politiek debat. Wat wij vandaag doen, is fundamentele keuzes maken voor het Europa dat we morgen aan onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten.

En ja, op de korte termijn kunnen de belangen van onze lidstaten mogelijk verschillen, maar op de langere termijn liggen ze zonder meer in elkaars verlengde. Als Europese volksvertegenwoordigers hebben wij de morele plicht om op die lange termijn te denken en te handelen, om zo de toekomst van de Europeanen mooie kansen te geven.

We moeten dit bovendien zo aanpakken dat onze burgers betrokken zijn, want uiteindelijk zijn zij het, en alleen zij, die ons politiek legitimeren. Dat is de inzet, collega's, van het debat dat we hier vandaag voeren. De sleutelwoorden zijn voor mij zonneklaar: hoop en vertrouwen. Het vertrouwen moet terugkeren omdat ondernemers en gezinnen moeten durven te investeren en banken opnieuw moeten durven geld uit te lenen, want de economische motor moet opnieuw aanslaan om groei en banen te creëren.

We moeten de mensen ook hoop geven. Er is perspectief op beterschap. Wij zullen gesterkt uit deze crisis komen, maar alleen als we moedig, besluitvaardig en daadkrachtig optreden.

Met dit verslag geven wij een ondubbelzinnig signaal aan de staatshoofden en regeringsleiders. Voor elk van de vier bouwstenen uit de roadmap-Van Rompuy moet de ambitie groot zijn. Zo geven we aan dat het Europees bankentoezicht er echt moet komen, dat de twee verordeningsvoorstellen als één wetgevingspakket behandeld moet worden, waarover wij via de medebeslissingsprocedure kunnen meebeslissen. Dat het toezicht kwalitatief hoogstaand moet zijn binnen een Europees mechanisme met verantwoordingsplicht tegenover de parlementen. Dat de lidstaten die deelnemen, verplicht of via een opt-in, gelijke rechten moeten hebben in de raad van toezicht van zo'n mechanisme en dat wij als Parlement ons werk op tijd zullen afhandelen zodat we hopelijk op 1 januari officieel dit mechanisme kunnen lanceren.

Ook de wetsvoorstellen inzake depositogaranties en een gemeenschappelijk kader voor de afwikkeling en de herstructurering van banken, de twee andere pijlers van de bankunie, moeten prioritair afgehandeld worden. Daarna kunnen we dan verder kijken of het nodig is, en in welke zin, om naar meer Europese systemen te werken.

Dan is er natuurlijk de begrotingsunie, Voorzitter, niet onbelangrijk, want structureel gezonde overheidsfinanciën zijn voorwaardenscheppend en absoluut noodzakelijk. Wat de begrotingsunie betreft, moet in de eerste plaats vastgehouden worden aan en uitgevoerd worden wat we hier met zijn alleen al hebben beslist: het sixpack. Als het van ons afhangt, moet deze week de trialoog in verband met het twopack worden afgerond. Er moet ook werk gemaakt worden van de inkomstenkant. De coördinatie van belastingen moet bekeken worden, belastingfraude moet uiteraard bestreden worden en ook schadelijke belastingconcurrentie moet uit de wereld geholpen worden. Een snelle invoering van de FTT en de CCCTB, al dan niet via nauwere samenwerking, is essentieel. Het Parlement kan zich vinden in een geleidelijke overgang naar een schulddelgingsfonds indien aan de strikte, noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, want op dat vlak mogen we ons zeker niet in een avontuur storten.

En via een sterkere economische unie moeten we natuurlijk alles afronden om echt te mikken op duurzame economische groei met meer werkgelegenheid en een grotere sociale cohesie. We hebben nu structurele hervorming nodig om er in de toekomst de vruchten van te plukken. Er moet een beter ondernemingsklimaat komen, er moet zin om te investeren zijn, de interne markt moet worden voltooid, er moet een midterm review komen van de 2020-strategie en we moeten natuurlijk ook versterkte aandacht vragen, en dat doen we ook, voor een aantal sociale basisprincipes die we ondergebracht hebben in een sociaal pact.

En dat de vierde bouwsteen: de democratische verantwoording en transparantie. Die is uiteraard van essentieel belang, want zonder democratische onderbouw houdt op termijn geen enkel beleid stand. Voorzitter, collega's, wat ons vandaag te doen staat, verdraagt geen uitstel. Wij zullen vandaag duidelijke keuzes maken en dan is het aan de staatshoofden en regeringsleiders.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Λουκά, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατ' αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίδετε να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση.

Επιθυμώ ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την κυρία Thyssen για την έκθεσή της και για την πολύτιμη συμβολή της έκθεσης στην εν εξελίξει διαδικασία της εμβάθυνσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, με την οποία κλήθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση μιας ουσιαστικής οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. Ο εν λόγω οδικός χάρτης αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της προετοιμασίας για τη σύνοδο του Δεκεμβρίου, λάβαμε σοβαρά υπόψη τα διάφορα θέματα που εγείρονται στην έκθεση της κυρίας Thyssen σε κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες, δηλαδή τον χρηματοοικονομικό, τον δημοσιονομικό, τον οικονομικό πυλώνα καθώς και τη δημοκρατική νομιμότητα. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος Van Rompuy σας ενημέρωσε σχετικά με την έκβαση των συζητήσεων για την ενδιάμεση έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτώβρη. Γνωρίζετε συνεπώς πολύ καλά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Θα ήθελα, εν συντομία, να υπενθυμίσω ορισμένα από τα βασικά σημεία σε κάθε ένα από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της ΟΝΕ. Η δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης είναι κύριο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργίας μιας ουσιαστικής ΟΝΕ. Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενδυναμωθεί ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κινηθούμε προς ένα ενοποιημένο τραπεζικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτό στα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στόχος μας είναι να αυξηθεί η σταθερότητα και να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ευημερία. Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η υψηλού επιπέδου τραπεζική εποπτεία είναι υψίστης σημασίας, όπως επίσης και ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που θα στηρίζει την τραπεζική εποπτεία. Έχουμε όλοι κληθεί να εργαστούμε με σκοπό να συμφωνήσουμε, πριν το τέλος του έτους, στο νομικό πλαίσιο ενός εκ των βασικών συστατικών στοιχείων του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Η Προεδρία σκοπεύει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει την εντολή αυτή και είμαι βέβαιος ότι όλοι μας συμμεριζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία. Είναι φυσικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, τόσο για τα κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, όσο και για αυτά που δεν θα συμμετάσχουν, σεβόμενοι πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Χρειάζεται μια αποδεκτή και ισορροπημένη λύση σχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις στους όρους ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων της ευρωπαϊκής αρχής τραπεζών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη πιθανές εξελίξεις σχετικά με την συμμετοχή στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Πρέπει να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της ενιαίας αγοράς. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν δείξει ότι υπάρχει δυναμική από τα κράτη μέλη και ότι τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να φτάσουν σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης, προχωρούμε και με την εργασία σε στοιχεία του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, η οποία περιλαμβάνει τον στόχο για επίτευξη συμφωνίας στις αναθεωρημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και την επίτευξη σημαντικής προόδου στην πρόταση για την εξυγίανση και την ανάκαμψη των τραπεζών πριν το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας. Σχετικά με τη δημοσιονομική και την οικονομική εμβάθυνση, πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί. Πρέπει να εφαρμόσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που συμφωνήθηκαν στη δέσμη έξι νομοθετικών πράξεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα καθώς και στην Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και την διακυβέρνηση στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. Επίσης, πρέπει η δέσμη δύο νομοθετικών πράξεων, η οποία είναι υπό διαπραγμάτευση, να βελτιώσει περαιτέρω την οικονομική διακυβέρνηση και την χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Το Συμβούλιο τροποποίησε τη θέση του για τη δέσμη δύο νομοθετικών πράξεων την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την έγκριση των προτάσεων πριν από το τέλος του έτους. Μακροπρόθεσμα, πρέπει να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την ΟΝΕ, εάν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε σταθερότητα και βιώσιμη ευημερία. Τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος Van Rompuy κλήθηκε, μαζί με τους άλλους Προέδρους, να διερευνήσει ιδέες όπως η δυνατότητα δημοσιονομικής ικανότητας καθώς και η σύναψη συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις μεταρρυθμίσεις που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία θα είναι κρίσιμες για την επιτυχία της ΟΝΕ. Πρέπει να σεβαστούμε τη βασική αρχή, σύμφωνα με την οποία ο δημοκρατικός έλεγχος πρέπει να εξασφαλίζεται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Τούτο συνεπάγεται τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, πρέπει η διαδικασία για περαιτέρω ολοκλήρωση να χτιστεί στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παραμείνει αυτό ανοικτό και διαφανές για όλα τα κράτη μέλη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αναμένω να ακούσω τις απόψεις σας και θα χαρώ να μεταβιβάσω στον Πρόεδρο Van Rompuy τα θέματα που θα τεθούν σήμερα εδώ. Γνωρίζω επίσης ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις στο θέμα αυτό στο πλαίσιο των επαφών που έχει με τους άλλους Προέδρους. Αναμένω με μεγάλη προσοχή τη συμβολή σας σε αυτήν τη διαδικασία και εκφράζω την ικανοποίησή μας για την ευκαιρία που μας δίδεται να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais tout d'abord vous prier d'excuser mon collègue et ami Olli Rehn, qui est retenu ce matin à Bruxelles par une réunion importante de l'Eurogroupe consacrée à la Grèce, et qui m'a demandé de s'exprimer en son nom mais sur des sujets qui, pour une partie, relèvent aussi de mes propres responsabilités.

D'abord, merci à Mme Thyssen pour ce rapport, et aux autres députés concernés, y compris toutes les commissions qui, transversalement, travaillent sur ce sujet – à savoir les commissions ECON, AFCO, EMPL et BUDG –, pour leur travail collectif. Je sais aussi, Madame Thyssen, le travail très important que vous avez conduit, avec M. Giegold, sur un des aspects qui nous concernent plus directement: le renforcement de l'union économique et monétaire, c'est-à-dire la mise en place – que nous souhaitons rapide maintenant – d'un mécanisme européen de supervision de l'ensemble du secteur bancaire.

Votre rapport fait des recommandations concrètes à la Commission en vue du rapport des quatre présidents consacré à la mise en place d'une véritable union économique et monétaire. Madame Thyssen, c'est une contribution très substantielle mais aussi – en ce moment – particulièrement opportune que vous apportez. L'Union européenne est en effet confrontée à des défis majeurs qui résultent largement de la crise financière venue des États-Unis, de la crise économique et sociale qui a accompagné cette crise financière, tout comme notre propre crise budgétaire et de la dette souveraine.

Ces crises appellent des réponses spécifiques, notamment dans le domaine financier – et c'est là tout ce que nous faisons ensemble dans un agenda extrêmement contraignant: 28 lois de régulation depuis deux ans et demi vous ont été proposées – mais aussi, au-delà des réponses spécifiques, des réponses plus vastes, plus globales puisque ces crises ont mis en lumière certaines faiblesses et insuffisances de l'union économique et monétaire.

Tout cela pour rétablir ce que vous avez vous-même exprimé par deux mots-clés, Madame Thyssen: la confiance et l'espoir. Ce sont des réponses que la Commission s'efforce de proposer depuis plus de trois ans sous l'impulsion de notre président, José Manuel Barroso, avec votre soutien très vigilant, jamais complaisant, mais toujours actif.

Dans ce contexte, la Commission est particulièrement déterminée à proposer toutes les mesures utiles pour la mise en place d'une véritable union économique et monétaire fonctionnant mieux et capable de résister aux crises. Nous avons déjà fait beaucoup de chemin dans cette direction au cours des dernières années: le six-pack et le two-pack, préparés par mon collègue Olli Rehn, constituent un ensemble de règles permettant de renforcer substantiellement la gouvernance économique de la zone euro. Je pense également aux propositions pour l'union bancaire. Mais il nous faut aller plus loin et agir plus globalement: dans les prochains jours, la Commission proposera un Livre bleu et présentera les caractéristiques d'une union économique et monétaire approfondie ainsi que les outils et les instruments dont nous avons besoin pour réaliser ce projet d'une union économique et monétaire plus approfondie.

Compte tenu de ces défis et de cette ambition, je voudrais d'abord souligner une très large convergence entre les vues que vous exprimez dans ce rapport, et nos propres analyses et les propositions de la Commission. Nous partageons la même volonté d'agir sans délai, de le faire dans un grand nombre de domaines concrets – dans lesquels il faut, en effet, aller plus loin – bien identifiés dans votre rapport et indispensables si nous voulons renforcer l'union économique et monétaire.

Enfin et avant tout, nous nous rejoignons sur l'importance d'adopter rapidement les textes qui sont précisément en cours de négociation au Parlement européen et au Conseil. Le two-pack sur le renforcement de la gouvernance économique, le mécanisme de surveillance unique, la mise en place d'un cadre européen unique pour la prévention et la résolution des crises. Madame Thyssen – vous les avez cités –, ce sont deux textes que j'ai présentés, pour l'un il y a un an et demi – Peter Simon en est le rapporteur – sur la garantie de dépôt, l'autre sur la résolution des crises bancaires, dont Gunnar Hökmark est le rapporteur. Ce dernier texte est, lui aussi, en discussion depuis maintenant plus de sept mois. Puis enfin, la directive capital requirement IV – sur les exigences de fonds propres – dont beaucoup d'entre vous s'occupent et qui est en cours de finalisation à travers des trilogues très actifs. Il est important et indispensable que nous puissions trouver des compromis solides sur ces différents textes et je voudrais à cet égard remercier M. Louca pour l'engagement et le volontarisme de la présidence chypriote sur tous ces textes. Il nous faut renforcer ainsi le cadre législatif actuel et démontrer que les engagements européens sont suivis d'effets, tout simplement que ce que nous avons annoncé pour faire face à ces crises et, notamment au dernier Conseil européen du 29 juin, nous le faisons. C'est aussi une question de crédibilité et de confiance, que nous devons retrouver. Nous devons également veiller à ce que les textes qui ont pour objet de renforcer l'union économique et monétaire soient pleinement cohérents avec le bon fonctionnement du marché unique; dans la mesure du possible, ils doivent être également ouverts aux autres États membres qui n'ont pas, ou pas encore, rejoint l'union monétaire et l'euro. C'est aussi un des problèmes que je veux traiter dans le cadre de la supervision intégrée.

Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi maintenant d'évoquer en quelques mots, au nom du vice-président Olli Rehn, les propositions de votre rapport dans trois domaines.

D'abord, votre rapport met, à juste titre, l'accent sur le renforcement de la légitimité démocratique. En tant que colégislateur, le Parlement européen a naturellement un rôle décisif dans la conception du cadre réglementaire qui régit l'union économique et monétaire. La responsabilité des décideurs de la zone euro devant le Parlement européen est tout aussi importante. À cet égard, le principe-clé est que la responsabilité démocratique doit s'exercer au niveau où la décision est prise. Quand la décision est européenne, la responsabilité démocratique doit effectivement s'exercer au niveau européen. Votre rapport propose également une augmentation de la présence obligatoire et de la production de rapports réguliers par la Commission à l'intention du Parlement européen. La Commission, Mesdames et Messieurs, reconnaît naturellement l'importance de la transparence et de l'implication du Parlement.

Pour autant, si nous voulons un système de responsabilité efficace, il faut veiller à ce que les personnes responsables devant le Parlement soient bien celles qui portent la responsabilité politique des décisions de politique et de leur mise en œuvre. Pour dire les choses plus directement, dans le cadre du dialogue économique, c'est le vice-président pour les affaires économiques et monétaires et pour l'euro qui est politiquement responsable. C'est donc aujourd'hui Olli Rehn, vice-président, qui continuera de répondre au Parlement européen autant que vous le souhaiterez. Cette responsabilité politique ne doit pas être remplacée par une situation où le personnel technique de la Commission serait directement responsable devant le Parlement.

Deuxièmement, le rapport plaide également pour un rôle accru du Parlement européen dans la coordination des politiques économiques dans le cadre du semestre européen, en particulier au moment de l'élaboration de l'examen annuel de la croissance. Permettez-moi de rappeler que la Commission présente ses propositions pour les priorités annuelles du semestre européen dans son examen annuel de la croissance. Conformément à votre demande, celle de votre rapport, Madame Thyssen, cette année l'enquête sera publiée en même temps que le rapport sur le mécanisme d'alerte. L'examen annuel de la croissance est donc une communication de la Commission et sa présentation découle naturellement du droit d'initiative de cette dernière. Il est essentiel que le Parlement européen et le Conseil expriment leur point de vue sur les propositions de la Commission lorsqu'elles ont été publiées, dans un processus de débat politique sur les priorités à venir.

Un autre aspect important porte sur la transparence et la responsabilité démocratique dans le cadre du semestre européen: c'est la possibilité pour le Parlement – introduite par le six-pack – de mener des dialogues économiques avec les autres institutions et les États membres. La Commission soutient l'utilisation active, plus active encore, du dialogue économique par le Parlement.

Enfin, dans notre réflexion sur les étapes nécessaires pour parachever l'union économique et monétaire, je pense qu'il est très important d'exploiter toutes les possibilités offertes par le traité actuel, mais cela ne nous interdit pas d'identifier ce qui, dans le traité, nécessiterait ultérieurement un changement. Nous sommes heureux que le Parlement considère que les traités actuels nous laissent en effet des marges importantes d'action et de manœuvre, que nous utilisons.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au total, le rapport de Mme Thyssen témoigne d'une large convergence de vues avec la Commission, ce dont nous ne sommes pas surpris. Nous partageons tous l'objectif politique essentiel – qui est la principale attente de nos compatriotes, de nos citoyens – d'apporter une véritable réponse globale aux crises actuelles en faisant ce que nous avons décidé, et peut-être en allant plus loin, en consolidant définitivement notre union économique et monétaire. L'essentiel est, selon moi – Mme Thyssen l'a dit ainsi que M. Louca – la substance, le fond des réformes que nous avons engagées ensemble pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne, la stabilité financière et, au total, la confiance.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, rapporteure pour avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, pour la commission de l'emploi et des affaires sociales, ce rendez-vous de la fin de l'année est un rendez-vous majeur, car pour parvenir à une véritable union économique et monétaire, nous devons revisiter les fondements de cette union économique et monétaire qui, manifestement, n'a pas résisté à la crise dans laquelle nous nous trouvons.

Le travail de ce Parlement, sous la responsabilité de Mme Thyssen – que chacun remerciera pour la grande qualité de ce travail – est destiné à éclairer, à définir, la position du Parlement européen dans la perspective de ce grand Conseil européen qui doit se réunir au mois de décembre. Ainsi, je m'étonne de l'absence du président Herman Van Rompuy, auquel ces travaux sont destinés.

En outre, je considère que le résultat de notre vote, ici, donnera mandat à nos sherpas pour nous représenter dans les négociations préparatoires à ce travail. Nous considérons aussi que ce rendez-vous ne peut pas être diminué ou sous-évalué à la lumière des négociations sur le cadre financier pluriannuel. La réécriture de la véritable union économique et monétaire doit rester la priorité.

Dans ce domaine, la question sociale doit être posée: nous avons été très frappés de ce que, dans le document mis sur la table par le président Herman Van Rompuy en juin, quatre piliers soient définis sans jamais mentionner la dimension sociale. Or, si vous regardez le traité de Maastricht, si vous regardez l'état actuel de l'union économique et monétaire, vous constaterez évidemment qu'il y a un déséquilibre entre les politiques économiques définies à l'article 121 et les politiques de l'emploi définies à l'article 148. Mais si vous reconstruisez l'union économique et monétaire sur les bases des propositions de M. Van Rompuy, sans tenir compte de cet équilibre d'origine, vous déstabiliserez l'ensemble du dispositif.

Par ailleurs, ce Parlement, notre commission de l'emploi et des affaires sociales, accorde aussi énormément d'importance au contrôle parlementaire, au contrôle démocratique et, donc, à la possibilité, pour le Parlement européen, de participer en codécision à l'examen annuel de la croissance qui définit le cadre de ce semestre européen.

Dernier point, Monsieur le Président, pour mettre l'accent sur un élément qui n'est pas suffisamment rappelé. Si nous voulons que les troïkas soient couronnées de succès, il faut les élargir pour associer l'OIT qui vient de dénoncer, aujourd'hui, le non-respect des conventions fondamentales de l'OIT en Grèce, à la suite des travaux de la troïka. Une véritable union économique et monétaire ne peut pas méconnaître les fondements mêmes du modèle social européen.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, relatore per parere della commissione per gli affari costituzionali. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il messaggio fondamentale di questa relazione è che una moneta comune non può limitarsi a un sistema di regole ma richiede un vero governo economico, dotato di risorse proprie e piena legittimazione democratica. Un'autentica Unione economica e monetaria deve quindi basarsi sulle istituzioni dell'Unione, intorno alle quali deve prendere forma un vero spazio politico europeo.

Per questo il rafforzamento del ruolo del Parlamento non è una rivendicazione corporativa ma una condizione essenziale se si vuole conferire legittimità e forza alla governance dell'euro. Peraltro, noi crediamo che una federazione leggera, basata su una chiara distinzione di ruoli e risorse e competenze tra l'Unione e gli Stati, sarebbe più efficace e democratica e, al tempo stesso, più rispettosa delle prerogative dei parlamenti nazionali del modello che ha preso forma negli ultimi anni. Per questo sosteniamo l'ipotesi di una capacità fiscale rafforzata, basata su risorse proprie, embrione di un vero e proprio Tesoro europeo, purché essa sia collocata all'interno del bilancio dell'Unione e si fondi su risorse aggiuntive.

Per questo crediamo che il coordinamento ex ante delle politiche economiche possa essere rafforzato e debba coinvolgere il Parlamento, secondo un modello diverso da quello di tipo contrattualistico indicato nell'interim report. Per questo, consideriamo ineludibile attivare meccanismi di gestione comune del debito a livello dell'Unione.

Una governance rafforzata, dunque, ma anche politiche diverse. La disciplina di bilancio deve essere affiancata da misure anticicliche, in grado di garantire un adeguato ruolo agli investimenti pubblici e la salvaguardia e il rilancio del modello sociale europeo deve divenire parte integrante della governance dell'euro, un vero e proprio "quinto pilastro", basato su un patto sociale che metta al centro i giovani e il lavoro. Con questa relazione, il Parlamento propone dunque una visione ambiziosa e una road map chiara e realistica. In primo luogo, un pieno utilizzo degli ampi margini di manovra offerti dai trattati; quindi, nella prossima legislatura, forti di un'accresciuta legittimazione di Parlamento e Commissione, attraverso il meccanismo dell'indicazione del candidato Presidente da parte dei partiti europei, una convenzione che completi la costruzione di un vero governo economico e democratico dell'euro, condizione essenziale per superare la crisi e salvare l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, ik zou Marianne Thyssen willen bedanken voor het grondige werk dat zij heeft verzet. Ze heeft een brede variëteit aan ideeën bij elkaar gebracht die bij de fracties in dit Parlement leven. Het is nu wel belangrijk om goede prioriteiten te stellen voor de komende periode.

Voorzitter Van Rompuy heeft met zijn interimverslag een belangrijke voorzet gegeven, en nu moet gekeken worden hoe we daarop verder kunnen bouwen. Maar het betekent ook dat we op korte termijn belangrijke besluiten moeten nemen, zoals mevrouw Thyssen al zei, het twopack. Wij willen ons inzetten om dat nog voor de kerst van dit jaar af te ronden. Ik zou namens onze fractie verder drie prioriteiten willen onderstrepen.

Ten eerste, de bankunie, met direct bankentoezicht bij de ECB en versterking, dus niet een verzwakking, van de rol van de Europese Bankenautoriteit. Banken moeten het bedrijfsleven weer van voldoende leningen kunnen voorzien. De bankunie is cruciaal om het vertrouwen in onze bankensector te herstellen, maar dat vraagt wel om een ambitieus Europees perspectief. Dat betekent dat alle banken onder één Europese toezichthouder moeten komen. Het betekent ook dat we niet moeten gaan voor een tweedeling eurozone/niet-eurozone, maar dat het model uitnodigend moet zijn om mee te doen; dus een 27- in plaats van een 17+.

Ten tweede, versterking van het economisch bestuur in Europa. Dat is nodig om de concurrentiekracht van onze socialemarkteconomie te vergroten. Dat vraagt om een meer bindende Europese 2020-agenda, gericht op innovatie, op groei en op banen.

En ten derde het belang van versterking van de democratie in Europa, versterking van de rol van het Europees Parlement en de nationale parlementen. Er zitten goede voorstellen in het verslag van mevrouw Thyssen, die ik ook graag wil onderstrepen.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, chers collègues, la zone euro entre à nouveau en récession. La stratégie de sortie, préconisée jusqu'en juin dernier par le Conseil ou la Commission, nous a enfoncés dans la crise. L'euroscepticisme gagne du terrain.

Dans ce contexte, le rapport Van Rompuy, qui doit définir la prochaine étape de l'union économique et monétaire, revêt une importance particulière. Le Conseil a malheureusement refusé d'impliquer pleinement le Parlement européen dans la rédaction de cette feuille de route. Le rapport de notre collègue Marianne Thyssen est donc l'occasion, pour notre Parlement, de s'inviter dans ce débat pour lancer un message fort.

Je salue ici le travail remarquable de Mme la rapporteure, qui a fait preuve de cet état d'esprit constructif, qui permet de montrer à nos concitoyens que le débat parlementaire a un sens. Le sens de ce débat, c'est d'établir le constat des leviers qui font cruellement défaut au fonctionnement de l'union économique et monétaire.

Premièrement, il faut une union bancaire intégrée pour contrôler les banques, garantir les dépôts et résoudre les crises sans faire payer à nouveau les contribuables.

Deuxièmement, il faut une union budgétaire, au sein de laquelle le sérieux budgétaire des États membres s'accompagne d'un soutien au développement durable à l'échelle européenne. Cette union doit être dotée d'une capacité budgétaire alimentée par de nouvelles ressources propres, dont l'affectation doit être débattue dans le cadre de la méthode communautaire, seule garante de la solidarité entre les vingt-sept États membres.

Troisièmement, il faut un véritable sceau démocratique, sans quoi les transferts de souveraineté continueront à être vécus par nos concitoyens comme autant de pouvoirs confisqués par des bureaucrates. Il faut donc que le Parlement, acteur principal de la démocratie représentative, intervienne à chaque étape du semestre européen. Il faut que le Parlement soit associé au fonctionnement du mécanisme européen de stabilité. Il faut que le Parlement puisse contrôler la troïka, surtout lorsque le FMI lui-même avoue qu'elle s'est lourdement trompée.

Enfin, last but not least, il faut un pilier social – cinquième pilier – qui garantisse des normes salariales évitant que les réformes structurelles ne provoquent une spirale récessionniste. Un pilier social qui évite que la discipline budgétaire ne réduise la qualité des services publics et de la protection sociale. Un pilier social qui favorise l'intégration des jeunes sur le marché du travail et l'accès au logement pour tous. Un pilier social qui rassure nos concitoyens, pour qui l'Europe est synonyme de sauvetage des banques, d'un côté, mais d'aggravation de la situation du plus grand nombre, de l'autre.

Tel est le mandat fort que le Parlement européen doit donner à son président à la veille des réunions du Conseil de novembre et décembre. Ce message sera d'autant mieux entendu au Conseil s'il obtient demain – grâce à vous, mes chers collègues – la plus forte majorité possible.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to express my gratitude to the rapporteur, who did a magnificent job.

I would like to start by addressing the so-called fourth pillar, democratic legitimacy, because I think that this is an issue which is under-exposed. In my view we do not only have an economic crisis, a banking crisis and a debt crisis; we have a democratic crisis, and the issue of democratic legitimacy is not a nice little extra that we can do once the economic crisis is over.

No, democratic legitimacy is a precondition for solving the situation we are in. In this respect I have to say that I am extremely worried when I see that the European Union has taken major steps ahead over the last three years, but in an increasingly undemocratic, non-transparent way; increasingly intergovernmental and increasingly outside any Treaty structures. It is not even intergovernmental anymore. That is not the way to go.

If we want to solve the situation, if we want to make that leap ahead into the future, then the democratic crisis is the first thing that we need to solve and I think there are some interesting elements in the report. I think one of the things that we need to look at very closely is individual accountability of European Commissioners, accountability before this Parliament.

A second issue that we need to look at again – which is not a nice luxury extra – is transparency. In a democratic political union, transparency is key to accountability. So far we have worked under the diplomatic method with the tradition of diplomatic discretion, but now we need transparency, we need openness, we need to enable citizens to watch what we are doing.

Parliament, too, should look very closely at the way it organises its work. We should enable ourselves to exercise meaningful parliamentary scrutiny, and I would like to add here as well that although Parliament should reflect the cultural diversity of Europe, we should not actually be speaking on behalf of the Member States. We are here to defend the general European interest and as I listen to the debates here I occasionally detect hints of nationalism.

Finally about banking supervision: I would still like to emphasise that although there is a need to move quickly to set up the banking union, we all know, as we are working on the proposals, that they are not sufficient in the long term. I think that we need, now already, to have a long-term perspective, because we know that the ECB cannot cover everything. It cannot cover the non-eurozone countries; it cannot cover the non-banking sector; and I have too my question marks over the concentration of power. So I do think that we need a roadmap towards adequate and democratic banking supervision.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), blue-card question. – You said that we should not talk on behalf of our nation states but on behalf of the whole of Europe. What is your advice to me if I come from a Member State where workers make about EUR 250 to 300 a month without any labour protection, in factories owned by, for example, your Member State and other ‘old’ Member States? Do you think we can all speak the same language? Do you not see that there are considerable differences when we speak on behalf of our nation states? What is your advice to me in that regard?

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), blue-card answer. – Ms Morvai, I think it is a bit outside the scope of this debate, but nevertheless. I am not an ambassador for my country, I am an elected representative. I was elected on a political programme in order to represent a political view of Europe. There are compatriots of mine who were elected on a different political programme. There are some political parties in the government of my country that I may disagree with, so how could I speak on behalf of my whole country? I think we all have different political views here; we represent the interests of all European citizens, including the ones living in your country. That is the way I see it.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je crois que nous avons maintenant tous compris pourquoi nous parlons des "quatre présidents" et non pas des "cinq présidents moins un". Ils n'ont pas voulu associer le Parlement parce qu'on se rend bien compte de la différence entre un papier de Van Rompuy qui, à chaque édition, devient plus évanescent et celui que Marianne Thyssen dépose en notre nom à tous. La différence en termes d'ambition crève les yeux. Il est évident que soit le Parlement européen se serait trouvé très mal parmi une assemblée de présidents finalement très peu ambitieux, soit il aurait eu du mal à faire entendre sa voix car il était clairement minoritaire avec ce niveau d'ambition.

Marianne Thyssen l'a dit clairement: l'Europe a besoin d'un sceau fédéral. Aucun d'entre nous ne s'en tirera seul, pas même l'Allemagne! J'espère que le retournement de situation économique qui est en train de frapper, y compris l'Allemagne, aidera nos amis allemands à réaliser que nous sommes tous ensemble dans ce navire.

Marianne Thyssen fait preuve d'ambition sur tous les volets de ce que doit devenir cette Europe fédérale. Concernant le volet budgétaire, Marianne Thyssen ose, en notre nom à tous, mettre en cause un certain nombre de tabous et, notamment, préciser qu'il nous faut absolument travailler non seulement sur les dépenses budgétaires, mais également sur les recettes, et que nous ne pourrons pas assurer des recettes budgétaires suffisantes sans passer d'un registre de compétition à un registre de coopération. Il en va de même pour la question de la mutualisation de la dette qui, visiblement, est devenue un mot que Herman Van Rompuy n'est plus capable d'écrire. Il a sans doute oublié l'orthographe ou la signification de ce mot. En tout cas, le Parlement ose l'écrire dans son rapport. C'est une nécessité absolue.

Sur le plan de l'union économique, nous voyons que le Parlement s'affirme clairement en faveur d'une stimulation de l'investissement en Europe. Comment comprendre autrement cette idée de rendre plus contraignants les objectifs de la stratégie UE-2020, qui n'est rien d'autre que la stratégie d'investissement de l'Union européenne? Je suis très heureux que Corien Wortmann-Kool ait, elle-même, souligné la nécessité d'agir dans ce sens. Nous ne pouvons pas, à mon sens, avoir de politique économique sans avoir un volet d'investissement extrêmement robuste. Pareillement, un élément seulement de cette stratégie d'investissement, c'est un budget européen robuste, un budget européen doté de ressources propres. Voilà encore une affirmation qui, en d'autres cercles, est complètement taboue. Voyons ce que le Conseil de cette semaine donnera. Concernant l'union bancaire, Marianne Thyssen, rappelle en notre nom que nous ne pouvons pas concevoir une union bancaire sans mettre en place un régime commun de résolution des crises bancaires et d'indemnisation des déposants.

Là où un tabou est véritablement rompu, c'est sur la question de l'union sociale. Il est vrai que c'est un thème difficile: nous avons tous une histoire différente en termes de régime de sécurité et de protection sociale, mais ce rapport affirme la nécessité d'une forme de convergence sociale mais pas vers le bas. C'est à nouveau, selon moi, un geste d'ambition de la part du Parlement européen.

Enfin, l'union démocratique. C'était sur ce sujet que nous attendions les "cinq présidents moins un" qui nous ont déjà livré, avant l'été, deux rapports dans lesquels le chapitre démocratique se dilue chaque fois davantage. Il n'en reste rien alors que, dans le rapport du Parlement, nous ne nous contentons pas de dire que le Parlement ferait bien d'échanger de temps en temps avec les parlements nationaux. Ce texte propose de conférer à ce Parlement, qui est le Parlement de l'Union européenne et le Parlement de la zone euro, des pouvoirs réels de décision et de formation des grandes lignes de politique économique et sociale sur notre continent.

Je voudrais simplement terminer en disant que le temps nous est compté. Aujourd'hui, un Européen sur quatre est menacé par la pauvreté et l'exclusion sociale. Un concitoyen sur quatre! L'intervenant de Hongrie nous l'a rappelé. On ne déchire pas impunément le tissu social. Quand on ajoute à cela le rappel de la Banque mondiale de cette semaine – selon lequel nous sommes en train d'exploser les limites physiques de la planète – et que le changement climatique porte en lui-même des risques pour l'existence de l'humanité, je pense que nous devons réaliser que le temps nous est compté et qu'il faut agir maintenant. Nous savons que si nous ne le faisons pas, nous nous exposons au risque de voir ce continent sombrer dans rien d'autre que la violence.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, za skupinu ECR. – Pane předsedající, v dnešní debatě nemá smysl zabývat se detaily, ale je třeba kriticky posoudit a analyzovat z hlediska politického celý koncept tzv. bankovní unie. K tomu učiním čtyři poznámky.

Zaprvé vytvoření bankovní unie není ekonomickým řešením hospodářských obtíží Evropské unie. Podstatou ekonomických obtíží jsou vysoké a nezvladatelné dluhy veřejných financí a s tím spojená neschopnost vlád se svými politikami s touto skutečností vyrovnat. Faktem o bankovní unii tedy je, že má pouze otevřít cestu k rekapitalizaci bank z evropského stabilizačního mechanismu, což ale není řešením situace.

Zadruhé bankovní unie nevychází z platného právního stavu Evropské unie, je skokovým, ne evolučním projektem, je projektem, který si nové státo-právní uspořádání teprve vynucuje, předjímá je. Obhájci bankovní unie sami připouštějí, že její funkčnost je podmíněna dokončením unie fiskální, odstraněním daňové konkurence, harmonizací daní a rozpočtů členských států. To ale není bez politické unie možné a představitelé Evropské komise jak pan Barroso, tak paní Redingová to připouštějí. Takovou Unii my si nepřejeme.

Zatřetí bankovní unie, bude-li spuštěna v této podobě, v jaké je navrhována, nebude projektem, který by Evropskou unii spojoval a navíc integroval, bude projektem, který ji rozdělí a prakticky prohloubí existující strukturální pukliny ekonomické, sociální i společenské. To může být pro Evropu v budoucnu nebezpečné.

Začtvrté a myslím, že to měl být bod č. 1, protože je zásadní, demokratický mandát k vytvoření sporného projektu musí být důsledně konzultován s občany členských států, vycházet z toho, co si přejí. Pokud tomu tak nebude, pokud bude bankovní unie vytvořena v rozporu s veřejným míněním, nestane se řešením, ale problémem.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho, EFD-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, keskustelemme nyt erittäin merkittävästä mietinnöstä, jota ei silti jäsenvaltioissa tunneta, eikä esimerkiksi kotimaani suomalainen media ole noteerannut sitä nimeksikään.

Olen siksi huolissani samasta kysymyksestä kuin moni muu edustaja täällä, komissio ja neuvosto, eli demokratiasta. Mietintö edistää selkeää kehitystä kohti liittovaltiota yhtä lailla konkreettisten ehdotusten kuin esittämiensä periaatteiden puolesta. Lainaan mietinnön tekstiä: "Hallitustenvälinen menetelmä on saavuttanut rajansa eikä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon 2000-luvulla. Olisi siirryttävä todelliseen EU:n liittovaltioon." Ei siis ole epäselvää, mikä on mietinnön visio EU:n ja Euroopan tulevaisuudesta. Mietintö istuu tässä suhteessa täydellisesti siihen uuden sääntelyn hyökyaaltoon, joka eurokriisiä on seurannut.

On siten erittäin tärkeää kansalaiskeskustelun edistämiseksi sekä kansalaisten aidon tuen varmistamiseksi, että liittovaltiokehityksestä järjestetään Euroopassa kansanäänestyksiä. Pelkkä parlamentin käsittely ei riitä. Meidän on saatava suora tuki kansalta, koska jos kansa ei anna tälle liittovaltiokehitykselle suoraa tukeaan, heidän vieraantumisensa EU:sta vain jatkuu, vaikka näennäisesti EU:n integraatio syvenee. Jos näin tapahtuu, seuraavia kansanäänestyksiä ei enää käydä integraatiosta vaan EU:sta eroamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, caros Colegas, de facto os últimos anos mostraram-nos como a União Económica e Monetária não resistiu à crise. Mostraram-nos ainda que tínhamos uma arquitetura institucional europeia cheia de buracos, em particular a arquitetura institucional do euro. E é por isso que o relatório que aqui é apresentado, e a proposta que é apresentada, está tantos furos acima em termos de ambição em relação àquilo que é a proposta apresentada pelos governos.

Mas também, como a relatora disse, estamos num terreno de fazer escolhas políticas, e é por isso que eu gostaria de esclarecer as razões pelas quais temos alguns problemas e não poderemos apoiar este relatório.

A primeira tem a ver com questões relacionadas com as condicionalidades. O que nós vemos e continuamos a ter uma narrativa em que só poderá haver solidariedade entre os diferentes países quando tudo estiver cumprido em matéria de Plano de Estabilidade e Crescimento, em matéria de Acordo Intergovernamental, Pacto para o Euro Mais e um conjunto de medidas que não impõem outra coisa senão doses maciças de austeridade nas periferias e também um conjunto de medidas recessivas que, como já vimos, não estão a funcionar.

Uma segunda razão tem a ver com a união bancária. A relatora, e muito bem, apresenta o mecanismo de supervisão bancária, mas ele é tão necessário que nós não podemos fugir ao essencial, e o essencial aqui está a fugir, na medida em que continuamos a somar um aglomerado de sistemas nacionais, o que significa que estamos todos juntos na política bancária, estamos todos juntos na supervisão bancária, mas estamos todos separados quando alguma coisa correr mal e, portanto, continuarão os contribuintes a pagar.

E uma terceira nota tem a ver com a questão da dívida comum e emissão de eurobonds. Aqui, mais uma vez, considera-se a possibilidade da emissão de dívida comum, mas só quando já for tarde demais. Porque nós precisamos da dívida comum é agora, não é só quando se tiverem corrigido os défices e as dívidas excessivas, porque com estas políticas que estamos a seguir eles nunca serão corrigidos, pelo contrário, serão cada vez mais agravados, para desespero de um conjunto inteiro de populações.

Por isso, quero terminar, Sr. Presidente, dizendo que, apesar de todos os esforços, eu penso que nós temos aqui um exemplo muito claro de que todos juntos ainda nos poderíamos levantar, mas divididos seguramente cairemos, e era por isso que era importante ter ido ainda mais longe.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Voorzitter, vijftien jaar geleden kenden de lidstaten welvaart, vrede, en onderling begrip. Nu kennen we groeiende armoede, rellen, en loze beloften. Iedereen buiten Brussel begrijpt dat Europa een verkeerde afslag heeft genomen.

Toch wil dit Parlement verder op de ingeslagen weg. Het Parlement wil een echte monetaire unie waarin het budgetrecht van de lidstaten en dus hun soevereiniteit verdwijnt. En een bankunie waardoor de weg vrij is om via het ESM failliete banken te herkapitaliseren. Met toezicht door Brussel, dat een jaar geleden Dexia nog een uitstekende bank noemde! En uiteindelijk een transferunie waarin de noordelijke belastingbetalers niet alleen hun eigen sociaal stelsel, maar ook dat van andere landen tot in de eeuwigheid moeten betalen. En iedereen armer zal zijn.

Voorzitter, soevereiniteit is iets om trots op te zijn, niet een historische vergissing. Als dit verslag wordt aangenomen, is dat omdat er naar goed socialistisch gebruik meer profiteurs dan betalers zijn. Maar ik zal tegen stemmen. We moeten streven naar welvaart voor iedereen, niet naar het herverdelen van armoede.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio d'Europa a giugno ha individuato ciò di cui abbiamo più bisogno: ossia, più Europa. Insieme a questa parola, ha identificato anche quattro assi importanti sui quali dobbiamo lavorare per dotarci di una stabile Unione economica e monetaria, in poche parole più integrazione. Tutti i colleghi che mi hanno preceduto hanno citato una serie di problemi, uno dei quali – tra gli assi – è la necessità di maggiore democrazia – che io voglio collocare al primo posto – seguito da un quadro finanziario unico, un quadro di bilancio unico e un quadro di politica economica e monetaria unica.

Queste quattro condizioni sono necessarie per andare avanti per progredire sulla via di una maggiore integrazione europea. Con questa relazione la collega Thyssen ha come obiettivo quello di esprimere il parere del Parlamento, perché così è giusto. Tuttavia la relazione ha rappresentato anche un'occasione, per i vari gruppi politici, per esprimere le loro opinioni e le loro preoccupazioni, che si sono tradotte in una mole anche consistente di emendamenti. Mi complimento con la collega Thyssen, che ha fatto un ottimo lavoro nella stesura dei compromessi, riuscendo a trovare una soluzione, la più condivisibile possibile.

Mi rendo conto che ci sono perplessità e posizioni diverse, cari colleghi, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare un quadro più equilibrato possibile. Le preoccupazioni riguardano soprattutto, ma non solo, il sistema di supervisione bancaria unica. Pertanto sostengo che dobbiamo agire con rapidità e mandare un messaggio chiaro del Parlamento europeo alla Commissione e al Consiglio. Dobbiamo sottolineare con forza che gli elementi individuati a giugno sono una condizione imprescindibile per dotarci di una più forte Unione europea, in grado di garantire la crescita economica e più posti di lavoro, specialmente per le nuove generazioni, perché quella è la sfida che noi abbiamo di fronte.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Senhor Presidente, a Europa e a Zona Euro perderam a visão do seu futuro. Este relatório procura reencontrá-la, e é nesses termos que o saúdo. Mas, para tal, a posição deste parlamento em torno do relatório elaborado por Marianne Thyssen tem de ser levado em conta no texto final de dezembro.

Muito sinteticamente, sobre os seus principais pilares gostaria de sublinhar o seguinte. Sobre a união bancária: ela é hoje fundamental e este Parlamento está a trabalhar seriamente sobre o tema. Sobre a união orçamental: ela não existe sem um combate sério à fraude e à evasão fiscal, mas também não existe se o esforço brutal de disciplina nas finanças públicas não for articulado com uma gestão coordenada da dívida dos Estados a 20 ou a 30 anos que estabilize o seu preço e permita o relançamento da economia. É essa a proposta do Parlamento quando discute o Two Pack.

O terceiro pilar, a união económica: ela está hoje vazia e a Europa precisa de dois elementos. Primeiro de um impulso de crescimento; depois de definir claramente como voltar a criar capacidade produtiva no interior da Europa, o que implica rever a política comercial externa numa era de globalização e a sua política interna de caráter industrial.

Quarto pilar: aumentar a legitimidade democrática obriga, no curto prazo, a que seja possível pedir contas às troikas, nomeadamente perante este Parlamento. Sobre o último pilar, que nós gostaríamos de acrescentar e que queremos que seja acrescentado, não se pode tratar do futuro da Europa sem dar o devido relevo a um pilar social e de direitos fundamentais, que neste momento os cidadãos europeus não encontram.

(O orador aceita responder a uma pergunta "cartão azul" (n.º 8 do artigo 149.º)).

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Frau Kollegin! Ich denke, dass Ihr Land im Moment sehr viele Anstrengungen unternimmt und sehr gut unterwegs ist. Trotzdem meine Frage an Sie: Wenn Sie wieder davon sprechen, dass zu wenig fürs Wachstum getan worden ist, und wenn Sie sich die Jahrzehnte ansehen, in denen Portugal Milliarden über Milliarden Euro von den Nettozahlern bekommen hat, würden Sie sagen, dass diese zur Gänze sinnvoll investiert worden sind – wenn ich an parallel laufende Autobahnen denke – oder dass es da sehr viele Fehlallokationen gegeben hat?

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Há sempre margens para progresso, mas para Portugal foi fundamental o apoio da União Europeia nestes últimos anos. Portugal transformou-se, de um país cuja competitividade se baseava em mão-de-obra barata, num país de mão-de-obra altamente preparada, altamente sofisticada. Mas quando o país exporta é preciso ter condições para onde. E por isso é que é importante que alguns países que têm excedentes abram as suas portas às exportações requalificadas dos países que partiram de um perfil de especialização que era absolutamente insustentável.

Uma última nota, para dizer que não é possível que a emigração seja a solução, que a mão-de-obra requalificada e onde foi utilizado apoio da União Europeia seja agora perdida através de uma exportação maciça dos mais qualificados para os países que têm margem para os acolher. Isso é dramático e inviabiliza completamente o nosso futuro.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, je voulais remercier Mme Thyssen pour son travail. Je trouve que le Conseil européen a aussi, en juin dernier, placé des jalons pour une meilleure approche.

Mais, devant vous aujourd'hui, j'avais envie de poser une autre question: savez-vous comment on fabrique des eurosceptiques? On fabrique des eurosceptiques en annonçant des choses que l'on ne fait jamais. On fabrique des eurosceptiques en parlant aux citoyens, depuis vingt ans, d'une politique étrangère commune qui n'existe pas; on leur a parlé de la zone la plus compétitive du monde en 2010, ce qu'ils n'ont pas vu se concrétiser. Et maintenant, savez-vous ce que vous ferez au Conseil européen, jeudi prochain, si vous prenez une décision qui ignore un vote en plénière du Parlement européen? Dans ce cas-là, s'agissant de la BCE, et en donnant à cette dernière une image qui n'est pas celle que nous voulons voir donner de l'Europe dans le monde, vous prendrez le risque de décrédibiliser complètement tout votre baratin sur le renforcement de la démocratie. On verra donc jeudi soir si le Conseil européen respecte la démocratie ou si tout ce que nous faisons ici n'a strictement aucun intérêt.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch mein Dank an Frau Thyssen, die Berichterstatterin, an das gesamte Parlament, das bei diesem Bericht hervorragend zusammengearbeitet hat. Sowohl diese Zusammenarbeit als auch der Bericht selbst und sein Inhalt – wenn man ihn mit dem Van-Rompuy-Papier vergleicht – zeigen, wie notwendig es ist, dass das Parlament sich in diese Fragen einschaltet.

Wir sind an einer Wegmarke. Wir sind jetzt nicht mehr nur bei der Brandbekämpfung, wir sind nicht mehr nur Feuerwehr, sondern wir sind dabei, die Architektur für das neue gemeinsame Europa zu gestalten, für die Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch dafür, wie Europa in die Zukunft gehen soll. Wir müssen sehr deutlich bekennen, dieses Europa hat eine Schlagseite dahin, dass wir sehr einseitig die Freiheit betont haben. Ich bin ein glühender Verfechter der Freiheit, aber wir haben die Gleichheit, die Demokratie und die sozialen Fragen in Europa vernachlässigt. Wir müssen dringend mehr Demokratie in Europa schaffen, und wir müssen dringend etwas tun für mehr Solidarität in Europa, zwischen den Staaten und untereinander.

Ich glaube, dass das nur geht, wenn wir das Parlament und die Bürgerinnen und Bürger stärker beteiligen. Die Zukunft Europas liegt nicht in der Hand einiger Institutionen, der Präsidenten der Präsidenten. Die Zukunft Europas und die Frage, ob dieser Kontinent gemeinsam aus der Krise herauskommt, hängen davon ab, ob die Bürgerinnen und Bürger das als ihr Europa und ihre Aufgabe betrachten. Das wird uns nur gelingen, wenn wir die Bürger mit einbeziehen durch einen demokratischen Konvent, durch Volksabstimmungen über das Ergebnis dieses Konvents und dadurch, dass wir deutlich machen, es geht bei diesem Europa nicht um uns, nicht um die Institutionen, sondern es geht um euch, es geht um uns alle, um unsere Zukunft im gemeinsamen Europa!

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, today’s debate and previous discussions of the Committee on Economic and Monetary Affairs have focused on accountability and seeking solutions to the many outstanding issues which need to be resolved for banking union to work. The most important thing we, as parliamentarians, can do on this wide-reaching proposal is to guarantee legal certainty as far as possible.

In the US, the overarching financial crisis legislation, Dodd-Frank, has come under huge legal scrutiny. A few months ago the CFTC, which was charged with writing rules under Dodd-Frank, lost their legal case around position limits because the political agreement had been to look at where the position limits were necessary, whereas the CFTC had interpreted this as implementing them without consideration of necessity.

The wrongs and rights of this case are obviously up to the US legal system. However, there are lessons to be learned about how political compromises can lead to legal battles in the court. Banking union will seek to supervise the eurozone’s largest banks. These banks have large legal teams, which they will not hesitate to use. Unintended consequences need to be kept to a minimum and cross-cutting legislative issues identified and addressed in advance. Above all else, we must shy away from political fudges and ensure that we create a stable and legal framework that will truly stabilise the financial system.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembrerebbe di capire che si debba andare verso un'autentica Unione economica e monetaria: questo significa forse che fino a oggi abbiamo scherzato, che tutte le misure sin qui intraprese non erano reali ma frutto dell'immaginazione di qualcuno? Purtroppo però non è stato così e il frutto che ci è stato servito era avvelenato. Si continua a insistere su presupposti sbagliati, come la necessità di uniformare l'economia e l'irreversibilità dell'euro. Sarà proprio il contratto, capestro dell'euro, che porterà alla fine di un'unica Unione europea. Nella relazione è indicato che gli Stati membri che non hanno ancora la moneta unica sono interessati a entrarvi. Ma questo non è assolutamente vero, come dimostrato da Bulgaria e Polonia, che non vogliono entrare nell'euro.

Viene, inoltre, ribadita la possibilità di non entrare nell'euro. Questo va bene, benissimo. Allora, non si dica che la moneta unica è il fine stesso dell'Unione europea e soprattutto si prevedano delle misure per usciere dall'euro, come del resto è già possibile recedere dalla stessa Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato. Nella relazione vi è un continuo ripetersi del termine "vincolo": si parla infatti di disciplina di bilancio vincolante e orientamenti economici vincolanti. Sarebbe quindi Bruxelles a recedere dall'alto, in maniera inderogabile, alle politiche che vanno bene per diversi paesi europei e questo per noi è pericoloso e inaccettabile. Noi non vogliamo essere schiavi di Bruxelles.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). - Herr Präsident! Zwei kurze Anmerkungen zu dem Bericht: Zuerst halte ich es für richtig und gut, dass sich das Europäische Parlament mit diesem Bericht in die Debatte um eine ökonomische und monetäre Union einbringt. Denn das ist ein so wichtiges Thema, das kann man dem Rat nicht allein überlassen. Bisher hat sich der Rat in der Krisenbewältigung ja eher als Hort des Nationalismus erwiesen und nicht als ein Ort europäischer Lösungen.

Zweite Anmerkung: Economic and Monetary Union – das reicht nicht aus. Im Zuge der Krise haben viele Bürgerinnen und Bürger die Arbeit der Europäischen Union, des Parlaments, der Kommission und des Rates als eine Unterstützung der Banken erlebt. Ob das immer so richtig ist, mag dahingestellt sein, aber das ist für viele Bürgerinnen und Bürger die Erfahrung: Die Banken werden gestützt, während gleichzeitig die soziale Situation vieler Bürgerinnen und Bürger immer prekärer wird.

Da reicht es nicht aus, einfach nur von Wohlstand zu reden, wie das ja durchaus von dem Sprecher des Rates gemacht worden ist. Nötig ist eine Sozialunion, die allen Bürgerinnen und Bürgern soziale Rechte garantiert. Wenn uns das nicht gelingt, dann verliert die EU die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Die Europa, geritten vom Europäischen Rat und der Kommission, hat sich vergaloppiert, und jetzt sind sie eigentlich über dem Abgrund, und was ihnen fehlt, ist der Unterboden der Unterstützung der europäischen Völker.

Wir befinden uns in einer sehr dramatischen Situation, in der wir kollektiv wissen, dass wir ein starkes Europa brauchen, aber immer mehr Bürgerinnen und Bürger sich aus begreiflicher Angst – Vorredner haben die Gründe erwähnt – von diesem Europa des Rates und der Kommission abwenden, weil sie sich nicht vertreten sehen und weil sie in der Tat die Europäische Union mehr als Bankenunion begreifen denn als demokratische Union. Und da liegt die Grundwurzel des Übels.

Was sie jetzt mit diesen neuen Texten wieder machen, wohin der Rat steuert, ist das Flicken eines Kessels, der noch nicht explodiert, aber zu explodieren droht. Eine Union ohne Demokratie zu schaffen, wird nicht funktionieren, das sagen glühende Pro-Europäer wie ich hier seit vielen Jahren. Das aber machen wir teilweise auch wieder in unserem Papier, das von Frau Thyssen vorgelegt wurde. Es ist begrüßenswert, dass verschiedenste Kontrollinstrumente installiert werden, dass wir das unterstützen, aber dort, wo es um die demokratische Legitimität geht, greift unser Handeln viel zu kurz. Man müsste dem Kollegen Häfner und anderen folgen. Jawohl, wir brauchen einen Konvent. Jawohl, wir brauchen tatsächlich ein full-fledged European Parliament und jawohl, wir brauchen dazu Volksabstimmungen.

Und Sie sollten diesen Mut aufbringen, so lange es noch nicht zu spät ist, denn noch können wir die Mehrheiten gewinnen. Aber ich fürchte, der Kessel wird platzen, bevor es tatsächlich zu einer Reform dieses Europas kommt.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident! Der Bericht von Frau Thyssen ist eine beachtliche Fleißarbeit, aber keine kritische Bestandsaufnahme, sondern – lassen Sie mich das sagen – ein unverbindlicher Wunschkatalog, der sich an die Kommission richtet. Die von vielen geforderte und von Herrn Barnier nochmals festgestellte Konvergenz in diesem Bericht lässt viele Fragen offen.

1. Warum wird dieser Zeitdruck hier und im Gesetzgebungsverfahren ausgeübt, ohne dass eine intensive Diskussion über Themen wie Einlagensicherung, Eurobonds, Schuldentilgungsfonds oder EZB stattgefunden hat?

2. Ein Teil der Forderungen verstößt gegen die europäischen Verträge. Mit Rechtsverstößen etwa gegen Artikel 126 Absatz 6 kann man kein Vertrauen schaffen.

3. Die Bankenunion, die ein wesentlicher Teil der Empfehlungen ist, zerstört den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen, gefährdet die Unabhängigkeit der EZB und verstößt eindeutig gegen die Subsidiarität.

4. Was nützen Deklarationen über die parlamentarische Kontrolle, wenn noch nicht einmal der Parlamentspräsident als vollwertiges Mitglied der Van-Rompuy-Gruppe akzeptiert wird?

5. Nach meiner Meinung – und hier teile ich die Aussagen von Herrn Häfner und zum Teil auch von Herrn Klute – sind Vertragsänderungen zur Vertiefung der Europäischen Union notwendig – rechtlich einwandfrei, nicht überhastet, sondern wohlüberlegt, erarbeitet in einem Konvent – und keine Entscheidungen unter Zeitdruck, die nur das Ziel haben, nationale Versäumnisse im Bankensektor wie in Spanien, Irland, Belgien und Frankreich nachträglich durch den europäischen Rettungsmechanismus zu heilen.

Und zuletzt: Wer mehr demokratische Kontrolle will, muss endlich den Vertrag von Lissabon ernst nehmen und die intergouvernementalen Abmachungen und Verträge reduzieren. Dazu sagt der Bericht Thyssen nichts!

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señor Presidente, quería empezar agradeciendo a la señora Thyssen, en nombre de los diputados socialistas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que nos permita hablar de lo social en este debate. Aunque solamente sea porque, a pesar de que en el documento del Presidente Van Rompuy no haya ni una sola palabra sobre el particular, estamos viviendo la crisis social más grave de la historia de la Unión Europea. Y es inconcebible que en el documento del Presidente del Consejo no haya ni una palabra sobre el paro, sobre la situación de los jóvenes, sobre la situación de los perdedores —tan dramáticamente perdedores, sin ninguna culpa por su parte— en esta dramática crisis que estamos sufriendo.

Creo que eso sigue siendo así porque continuamos con el mismo problema de origen: la creencia que hay en Bruselas, tanto en la Comisión como en el Consejo, una creencia ciega en el mercado. Y que no hay alternativas, que no hay otra alternativa que una austeridad administrada como una purga y administrada de una manera tan cruel que va a terminar con el propio enfermo.

Y, sin embargo, en nuestro Tratado, señor Barnier, están las soluciones. Ahí está la Unión Económica y Monetaria, con una dimensión de crecimiento, de política social, de empleo, de alto nivel de vida de los europeos. Y es esa la orientación que habría que adoptar en la nueva unión económica y monetaria. Bien está que se acompañe la unión monetaria con una unión económica reforzada, pero necesitamos ese pilar social.

Necesitamos ese pilar social porque necesitamos a los ciudadanos. Necesitamos incorporar a los millones de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan. Necesitamos resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, para que en esta crisis no se termine con el modelo social europeo. Necesitamos, señor Barnier, no perder el alma de Europa.

Y para eso, no tenemos que dejarlo en manos de los burócratas o de los economistas ciegos, que no están viendo el drama con sus auténticas consecuencias. Volver a la política, volver a la solidaridad, volver a los valores fundamentales que dieron origen a la Unión Europea, que fue una comunidad y que fue algo más que sólo un mercado.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Tiderna är kritiska. Förtroende har förlorats. Vårt budskap till Europas ledare måste vara tydligt: Splittra inte unionen.

Först några ord om bankunionen, och jag hoppas Sophia in 't Veld inte tycker att jag hemfaller åt nationalism.

Tillsynen av banker som har verksamhet i flera länder måste ske på Europanivå. ECB bör tillsammans med EBA och nationella tillsynsmyndigheter få en starkare roll.

För flera länder, som mitt eget land Sverige, som inte deltar i eurosamarbetet är det viktigt att villkoren för att delta i bankunionen inte ger orimliga fördelar för euroländerna. Länder utanför eurosamarbetet bör garanteras lika inflytande i ECB.

Viktigt är också att länder som har stor banksektor även i framtiden ska kunna ställa högre kapitalkrav på sina banker.

Den svenska regeringen krävde i veckan en fördragsförändring. Rimligen borde inflytandekraven kunna lösas utan att det ändrar fördraget, och jag hoppas att det är möjligt.

Avslutningsvis en vädjan: Splittra inte unionen. Håll alla dörrar öppna också för Storbritannien. Vi vet av historien vad ett uppdelat Europa kan leda till.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros (ECR). - Mr President, economic and monetary union cannot be viable and sustainable without two indispensable ingredients: fiscal discipline and democratic legitimacy. Permanently strong fiscal discipline should result in structurally balanced budgets across the business cycle, in order to avoid debt traps. At the same time, for fiscal discipline to hold, solid democratic legitimacy is necessary, based on an enlightened political culture of civic responsibility.

At this stage in the development of the EU, fiscal policy has to remain national because full democratic legitimacy exists only at national level. Setting budgets, imposing taxes and redistributing income are inalienable components of national sovereignty. That includes also the right of states to go bankrupt, while other states should maintain the right of refraining from bailing out bankrupt ones.

For market capitalism and liberal democracy to survive in this century, bankruptcy should remain a credible threat not only for enterprises but also for central and sub-sovereign governments. Fiscal socialism, the demutualisation of debt without commensurate mutualisation of national sovereignty, is untenable and unacceptable. It will only destroy the remainder of European fiscal discipline and further weaken democratic legitimacy.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). - Mr President, with all due respect to the rapporteur, we should call this report what it really is: a cry for help by the European Parliament to remain relevant. The lesson still has not been learnt. We find ourselves in the current financial mess in large part due to the inefficiency of the European institutions. Angela Merkel recognised this by deciding to act intergovernmentally instead of interinstitutionally, during all the peaks of the crisis. Now we are being asked to empower the same institutions to be the supervisors of this new European Monetary Union, which will also result in an additional burden to taxpayers.

In a nutshell, this will entail more staff and even more money and will further remove powers from national supervisors, while the main problems remain unresolved. The EU needs to learn to do much less and do it better. More Europe simply makes a deep hole much deeper.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - Voorzitter, het ontwerpverslag-Thyssen maakt geen einde aan het begrotingsfetisjisme dat Europa regelrecht de afgrond induwt. In Zuid-Europa krimpen de economieën steeds harder, maar ook in Nederland kromp de economie het afgelopen kwartaal met 1,1%. Dat de conservatief-liberale VVD een onverantwoord bezuinigingsbeleid voert, hangt samen met hun ideologie. Zij willen sowieso een steeds kleinere overheid en zien sociale rechten als obstakel voor concurrentiekracht.

Maar dat de sociaal-democratische PvdA hieraan meewerkt, is volstrekt onbegrijpelijk. Voor de verkiezingen nam hun leider Samsom nog afstand van de 3%-norm. Nu werkt hij mee aan dramatische bezuinigingen, terwijl het IMF landen als Nederland juist aanmoedigt te investeren en het consumentenvertrouwen te versterken.

Ik roep de sociaal-democraten hier op afstand te nemen van het beleid van hun Nederlandse collega's en te stemmen voor onze amendementen waarin we de huidige bijzondere economische omstandigheden als voldoende reden zien voor een verstandige en dus flexibele toepassing van de 3%-norm. Alleen zo kunnen de economieën in Europa er weer bovenop komen.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, me gusta el informe de la señora Thyssen porque creo que todo lo que sea reforzar el papel y la autoridad de este Parlamento en el debate político es caminar en la buena dirección.

Con demasiada frecuencia oímos que se acusa a las instituciones europeas de escasa calidad democrática. Se trata de una afirmación hecha a la ligera que en esta ocasión no tiene cabida en este debate. Lo que sí cabe es realzar que este Parlamento cuenta con la misma legitimidad que cualquier Parlamento nacional, e incluso es probable que, respecto de algunos, este se rija por normas más transparentes y, además, permita una mayor libertad a sus diputados.

Por eso, todas las medidas económicas han de pasar por el filtro que este Parlamento representa, antes de su aprobación definitiva y, después, para examinar su ejecución y sus resultados.

El grupo de expertos designados para comprobar en los Estados el cumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades de la UE y los representantes del mecanismo de estabilidad deben comparecer en esta Casa para que los diputados podamos disponer de una información exhaustiva y de una información de primera mano.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhor Presidente, eu queria começar por saudar Marianne Thyssen pelo excelente relatório que aqui nos traz. É que mais uma vez o Parlamento assume uma posição de liderança, uma posição livre, de assunção de algo muito simples: a resolução dos problemas das pessoas que hoje sofrem nas ruas, que têm problemas salariais, que têm problemas de desemprego, passa muito pela opção europeia. E o Parlamento é o órgão que melhor o pode dizer e melhor o pode explicar aos cidadãos. É o Parlamento que tem a capacidade para explicar que não podemos continuar com uma visão de curto prazo que tenha avanços e recuos. Sobre as mais diferentes matérias nós não temos tido uma posição integrada. Defendemos a união orçamental, mas vamo-la fazendo devagarinho. Defendemos a união bancária, mas a visão não é total. E é precisamente a ligação entre a visão de curto prazo e a visão de longo prazo que é necessária neste relatório que aqui estamos a discutir. E para ela o Parlamento avança. Espero também que as outras instituições o façam, porque, com toda a sinceridade, o que não falta na Europa são relatórios. São papéis, mas que depois não têm a mínima concretização. A concretização passa pela explicação de algo muito simples: o mercado interno necessita de uma moeda que funcione. Para que a moeda funcione, nós vamos ter obrigatoriamente de caminhar para uma maior união política, uma maior união orçamental, uma união bancária que funcione de facto. Só assim é possível ter uma estratégia que seja uma estratégia única em relação ao investimento de que a Europa tanto necessita. Só assim os nossos cidadãos terão a possibilidade de resolução dos problemas que cada vez mais vão pedindo. E o Parlamento está atento a isso. Esperemos que as outras instituições também o façam.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D). - Mr President, I would like to concentrate on the fiscal and budgetary part of the report and the proposal by the four Presidents. Indeed, we have a proposal on the table for a fiscal capacity for the eurozone which is going to be discussed in December 2012 by the Heads of State. This is a profound proposal which has its own logic. Of course, the single currency also needs closer integration and convergence in terms of budgetary policies. I also think that from the experience we have had with countries that are under the programme it is indispensable that besides restructuring the national budgets and cutting costs, we provide the necessary financing to keep the economy running and solve some of the most important and serious social problems.

I would say that to maintain a single currency you also need a much larger budget but I am not going to touch on that. There are two ways to reach that aim. The first one is the one suggested by Parliament, and that is to have an overall approach vis-à-vis the fiscal commitments of the Member States for the European budget but also for different funds which would go to part of the Member States.

The other way is the one proposed by Mr Herman van Rompuy and this is to split and discuss separately these issues and eventually to go to an intergovernmental agreement. This second way would be very dangerous because both instruments depend on the national budgets; we have the same contributors and they cannot pay twice for two budgets – that is why we need to involve everything within the frameworks of the European institutions and reach a unity of the budgetary commitments.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst danke ich auch unserer Kollegin Thyssen für ihren sehr ausführlichen und in den meisten Teilen auch ausgewogenen Bericht.

Wir wissen seit geraumer Zeit, dass die Eurozone langfristig nur Erfolg haben kann, wenn sie ihre Integration vertieft und tatsächlich eine echte Wirtschafts-, Finanz- und Währungsunion wird. Was das im Einzelnen bedeutet und welche Maßnahmen zu treffen sind, geht aus dem von Herrn Rompuy in diesem Sommer vorgeschlagen Bericht hervor.

Dieser Bericht wurde von vier Präsidenten erstellt. Ein Präsident fehlt, nämlich der Präsident Martin Schulz, der Vertreter unseres Hauses. Das zeigt mir, welch geringe Wertschätzung der Rat unserem Haus tatsächlich entgegenbringt. Das wird auch daran deutlich, dass der Rat jetzt im Schnellgang versucht, eine ganz wichtige Sache durchzusetzen, nämlich die Einführung eines mit starken Kompetenzen ausgestatteten Bankenaufsichtssystems bei der Europäischen Zentralbank, wo dem Parlament wiederum nur eine Rolle an der Seitenlinie zugedacht worden ist.

Ich halte das nicht mit dem Geist des Vertrags von Lissabon für vereinbar, und ich glaube, dass diese Politik des Rates dem Parlament gegenüber – „Vogel friss oder stirb!“ – langfristig zum Scheitern verurteilt ist.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, as an economist I understand the intellectual arguments that for the euroszone’s monetary union to work it also needs fiscal union and banking union, but the reality seems somewhat different to me. For fiscal union, you will not restore confidence in public sector finances without greater transparency on public sector debts. Eighteen months ago, Member States agreed to greater transparency but many countries, including big countries, are still not delivering.

Secondly, on banking union you will not get strong supervision without a strong rule book. The so-called ‘single rule book’ is not a level playing field – it has many exemptions for big Member States, it does not meet global standards and it does not end the dangerous feedback loop between sovereigns and banks.

Thirdly, monetary union, fiscal union, banking union does not equal the single market. This is not a new fact: it goes back to the Maastricht Treaty of 1992. If we want a single market of 27, then we cannot have a situation where those outside the eurozone cede rule-making to the EU, whereas those within the eurozone have exempted them and just have to comply or explain.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys jäsen Klinzille. – Arvoisa puhemies, herra Klinz, te johditte ansiokkaasti parlamentin niin sanottua kriisivaliokuntaa, jossa 2,5 vuotta me kuuntelimme eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisiakin asiantuntijoita, miten tämä talouskriisi ratkaistaan. Kysyn Teiltä, onko neuvosto, onko komissio ottanut huomioon näitä kriisivaliokunnan tekemiä ehdotuksia? Oletteko tyytyväinen tähän yhteistyöhön parlamentin ja neuvoston kanssa?

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! [...] mit der Zusammenarbeit zwischen Parlament und Rat in diesem Punkt nicht zufrieden bin. Die Vorschläge des Krisenausschusses, die zum Teil jetzt aufgegriffen werden vom Rat, sind seinerzeit, als der Bericht vorgelegt worden ist, vom Rat praktisch in keiner Art und Weise kommentiert, geschweige denn übernommen worden.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Mr President, I thank the rapporteur and am glad we are having this debate, but I think it is important to underline one thing and that is that new institutions in the European Union are no solution to the structural problems of the European economy. I sometimes think when we have debates like this that we are underestimating the strengths and opportunities of the European Union we have. It is the genuine achievement of all the Member States that united and integrated and it is the world’s biggest economy, but we are not able to make it the world’s biggest and most dynamic market. That is why I am concerned about some of the proposals we are discussing, because we are risking more fragmentation rather than unity regarding developing the opportunities of the single market.

I think in the end, if we do not do it right, we are risking a weaker Europe with more fragmentation, instead of a stronger Europe using all the opportunities. We need better supervision and we can achieve that all together. We need better crisis management of banks and we can achieve that. We need moral stability in public finances and we have the rules for that, but now we need to ensure that everyone is following that. We need to have lower taxes in order to become competitive, not new taxes. There is no new money. Just because we have a tax at European level that does not mean that it is free for the European citizens. We need to have an entrepreneurial single market at European level where the Commissioner here is responsible and doing his utmost, but also at the Member State level. We need to apply the single rule book. A lot of the things we need to do today we can do today and they will not be solved by institutional structures for tomorrow. We can make a stronger Europe today.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident, Herr Kollege Hökmark! Sie gehören ja hier im Hause zu den intensivsten, religiösen Anhängern des Neoliberalismus und kontinuierlicher Deregulierung und niedrigerer Besteuerung. In Anbetracht dessen, dass sich in den zwei Jahrzehnten des Binnenmarkts die Ungleichheit in der Europäischen Union in vielen Ländern verzehnfacht hat – also der Unterschied zwischen dem untersten und dem höchsten Einkommen –, können Sie da wirklich noch auf Ihrer Position bleiben und sehen Sie nicht, dass uns gerade auch die Straße mittlerweile sehr deutlich mitteilt, dass wir mehr Gleichheit brauchen würden und dass dessentwegen der Ansatz immer weiterer Deregulierung genau der falsche ist?

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card answer. – Mr Martin, if you take a look around the world, where do you see prosperity rising and where do you see poverty? Prosperity is rising where there are open economies, free trade and entrepreneurial room for new activities – all over the world. If you look around in Europe, at the crisis economies, do you really think our crisis economies have too much market economy? I would say rather that they have too much regulation, bureaucracy, monopoly and licences hindering economic development. If you are ready to take responsibility for a stronger Europe, then let us use the best of our experience and make Europe strong by opening it up for European citizens to do their utmost to put Europe in the lead. That should be your responsibility as well as all the others.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). - Herr Präsident! Herr Louca, Sie haben die Bedeutung dieses Hauses in Bezug auf die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion hervorgehoben. Ich erlaube mir daher, auf Ziffer 8 des Berichts, den wir heute verabschieden, hinzuweisen. Dieses Haus fordert den Rat damit auf, die Gesetzesvorhaben im Rahmen der Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion, die seitens des Rates blockiert werden, endlich zum Abschluss zu bringen.

Vor neun Monaten hat dieses Haus einen wesentlichen Teil der Bankenunion, die Gesetzgebung zur Einlagensicherung, in erster Lesung verabschiedet. Es liegt seither am Rat, hierauf zu reagieren und einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. Seit neun Monaten schläft der Rat hier. Seit neun Monaten ist der Rat hier untätig, und Sie, Herr Louca, als zyprischer Ratspräsident haben in viereinhalb Monaten nichts, aber auch rein gar nichts gegenüber dem Europäischen Parlament unternommen, um dieses Gesetzesvorhaben voranzubringen.

Wir haben dem europäischen Steuerzahler versprochen, dass künftige Krisen nicht von ihm, sondern von den Banken selbst getragen werden sollen. Wenn wir uns jetzt um eine schnelle Realisierung der Aufsicht bemühen, dann setzen wir hier den ESM ein. Auch Geld des Steuerzahlers! Eine sichere Einlagensicherung, ein sicherer Fonds für die Sanierung und Abwicklung von Banken – das sind Fonds, die den Steuerzahler entlasten. Widmen Sie sich mit demselben Eifer diesen Fonds, bringen Sie diese genauso voran. Sie werden hieran vom europäischen Steuerzahler, aber auch von diesem Haus gemessen.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - Mr President, there has quite properly been a lot of talk about democratic accountability but I think that we need to think more about the strength of the executive authority. What we really need is a credible federal economic government clearly responsible for and to taxpayers and delivering sustainable fiscal and economic policy.

In my view, this government must be led by a European treasury secretary, a high-profile political figure, and I hope that the Commission, approaching the road map for the December European Council, will insist on the inclusion of such a post.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Először is üdvözlöm a jelentést, másodsorban pedig rögtön szeretnék gratulálni Marianne Thyssen jelentéstevőnek ehhez a nagyszerű munkájához. Nem volt egyszerű dolga sem a jelentés időbeli korlátait tekintve, sem a jelentés tartalmi elemeit tekintve. Az előttünk fekvő jelentés, képviselőtársaim, mintegy válaszlépés a van Rompuy-jelentésre, és szervesen illeszkedik a gazdasági és monetáris unió megerősítését szolgáló csomagoknak a sorába. Meggyőződésem, hogy összehangolt tagállami gazdaságpolitikák és fiskális szigorítások betartása mellett elengedhetetlen, hogy egy olyan felügyelet álljon az Unió rendelkezésére, amely pontos, képes lefedni, előre jelezni, és adott esetben kezelni is tudja a rendszerszintű kockázatokat. Ezzel az új szabályozással tehát nemcsak egy kiszámíthatóbb szabályozási környezetet kell kialakítani, hanem remélhetőleg a pénzpiaci bizalom mellett a bankok és az állami szuverén adósságok közötti felborult finanszírozási viszony is helyreállhat. A bankunió összes elemének megvalósulása esetén csökkenne a finanszírozási költség az euróövezeti bankok számára, ami áttételesen kedvezően hathatna a hitelezési tevékenységükre, ezzel új lendületet adva Európa gazdaságának. Közös érdekünk tehát, hogy az európai bankfelügyelet felálljon, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a most alakuló új rendszer milyen szerepet szán az együttműködésben részt venni szándékozó, ám a közös valutát még be nem vezetett tagállamok számára. Ezért módosítóimban arra törekedtem, hogy kiemelt szerepet kapjon ezen tagállamok kötelezettségeinek és jogainak egyensúlyban tartása, és egy olyan pénzügyi garancia kialakítása, amely a bankunió versenytorzító hatását mérsékli, illetve kiküszöböli. A kezdeti viták és nézeteltérések után a jelentéstervezet a szakbizottságunkban széles támogatásra talált, aminek örülök, és annak is, hogy ez a vita nem lezárul, hanem folytatódik, hiszen még két jogszabálycsomagban tudjuk kifejteni a részletesebb, gyakorlatiasabb pontosító véleményünket.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Tratatul de la Maastricht a marcat o etapă esenţială în istoria Uniunii Europene, prin intermediul creării unei monede unice, susţinută atât de un pilon economic, cât şi de unul monetar. Cu toate acestea, pe măsură ce politica monetară a prins contur, odată cu adoptarea succesivă a tratatelor europene, dimensiunea macroeconomică s-a rezumat la o simplă coordonare. Lipsa unei adevărate politici economice a privat Uniunea de o reacţie pe măsura crizei, ceea ce a condus la grave costuri sociale.

Pentru a remedia aceste deficienţe, Comisia Europeană propune crearea unei uniuni bancare. Susţin propunerea acesteia. Avem nevoie de mai multă integrare economică şi de instrumentele necesare pentru a răspunde provocărilor actuale de natură economică şi socială. Însă, dacă ne vom concentra asupra mecanismului unic de supraveghere bancară fără să dezvoltăm reguli comune pentru prevenirea falimentelor bancare şi un sistem unic de garantare a depozitelor, vom repeta greşelile care au fragilizat uniunea economică şi monetară. În acelaşi timp, trebuie evitată excluderea statelor non-euro din procesul decizional în ceea ce priveşte mecanismul unic de supraveghere.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, todos reconocemos la importancia de este informe y el esfuerzo realizado por la ponente en aras del consenso y, por eso, en primer lugar, me gustaría felicitar a Marianne Thyssen.

Esta Cámara ya ha hecho, en anteriores ocasiones, un llamamiento al establecimiento de un marco financiero, un marco presupuestario y un marco de política económica integrados. En el Consejo de junio se pactaron las directrices y la hoja de ruta que ahora debemos empezar a desarrollar. Ya es hora de cumplir lo acordado.

El primer paso es la unión bancaria: una unión bancaria basada en tres pilares. En primer lugar, un supervisor único, clave para romper el círculo entre deuda bancaria y deuda soberana; un segundo pilar basado en un mecanismo común de garantías de depósitos; y un tercer pilar basado en un sistema común de resolución de crisis bancarias.

Tres pilares básicos para empezar a generar, por fin, estabilidad y confianza. En este sentido, apoyo que el Banco Central Europeo asuma lo antes posible las competencias para ejercer de supervisor único independiente sobre todas las entidades bancarias, con la colaboración, obviamente, de las autoridades nacionales.

En cuanto a la recapitalización directa de la banca, apoyo lo aprobado en el Consejo de junio, donde se afirmó la posibilidad de una inyección directa de dinero a los bancos una vez que el supervisor único entre en funcionamiento.

Por otro lado, la unión fiscal es la otra meta que ha de cumplirse a medio plazo, para lograr y conseguir una auténtica y verdadera unión económica y monetaria.

Asimismo, como culminación de todo este proceso, deberíamos avanzar hacia alguna clase de mutualización de la deuda, para acabar, de una vez por todas, con las diferencias de tipos de interés debidas a las dudas generadas sobre la zona euro.

Para todo ello, lo más importante es –como decía al principio– cumplir lo pactado, por lo que reitero mi apoyo, mi total apoyo, a la ponente.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά τόνισε η εισηγήτρια κυρία Thyssen ότι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια πολιτική συζήτηση, δεν είναι μια τεχνική συζήτηση και αυτή είναι και η βασική διαφορά προσέγγισης μεταξύ μας. Η έκθεση του Κοινοβουλίου, η έκθεση Thyssen, είναι μια έκθεση που αποτυπώνει με πολιτικό τρόπο τις σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ η έκθεση του κ. Van Rompuy έχει περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα.

Ιδού, λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό για να αποδείξουμε, όχι με διακηρύξεις αλλά με συνέπεια λόγων και πράξεων, ότι όχι μόνο το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο αλλά ότι έχουμε τη βούληση, την αποφασιστικότητα και την ικανότητα να διορθώσουμε τις αδυναμίες και να συμπληρώσουμε τα κενά με προτεραιότητα την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης με το κοινωνικό σύμφωνο.

Βεβαίως, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης προϋποθέτει και κάτι άλλο αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν χρησιμοποιούμε τη συζήτηση για το μέλλον της ευρωζώνης ως άλλοθι για να μεταθέτουμε στο μέλλον αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε σήμερα. Ελπίζω, κύριε Επίτροπε, η σημερινή συνεδρίαση του eurogroup να το επιβεβαιώσει.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - Mr President, once again the Union finds itself at a crossroads and this time we have a choice between two paths. One way to go is a more loosely integrated framework for the 28 Member States, the second path will take us to a multi-tiered Union with a stronger, deeply reformed, eurozone core. Recent policy reforms have aligned us closer to the second path. There are, however, risks that come with this multi-tiered approach potentially leading to a more fragmented single market, but also repatriation of some policies back to national level and a weaker role for the Union in the global world.

An EU dominated by a strong core and a large periphery might give policymakers less firepower for a sound global position for Europe as a whole. The question of whether a single voice in international institutions for the core only will be the best solution might emerge. As this multi-tiered Europe becomes a reality, we should be alert concerning potential risks. We need to minimise unwanted spillovers to the greatest extent possible, and the core may be strong enough to provide the necessary impetus for this, but on the flipside it might not be sufficiently powerful to keep the EU together.

Let me conclude by saying that I admire the efforts of Marianne Thyssen to keep us together and, at the end of the day, which scenario will materialise depends on the way we design and manage this ensuing multi-tiered structure. That is why our work is so important.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Priekšsēdētāja kungs, kolēģi! Es īsi vēlos jums atgādināt to, ko mēs visi iemācījāmies, kā nu kurš, divu, varbūt trīs gadu vecumā. Proti, mājās es esmu redzējis, kā mani bērni, kad viņi sāk spēlēties ar klucīšiem, ātri vien iemācās, ka, lai uzbūvētu no klucīšiem māju, sāk vispirms ar pirmo rindiņu apakšā, tad atstāj varbūt kaut kur loga ailīti, tad pārsedzi, beigās uzliek kādas sijas un varbūt kādu drāniņu kā jumta pārsegu.

Bet kā tagad izskatās, kā mēs Eiropā mēģinām tikt ar krīzi galā? Izskatās tā, ka mēs visi esam kolektīvi aizmirsuši to, ko mēs bērnībā iemācījāmies. Un mēs nevis kaut ko būvējam no pamatiem, bet te kāds skrien ar logiem, te otrs nāk ar sijām, trešais kaut ko runā par pamatiem, bet ceturtais jau par jumta segumu. Rezultātā mums tā lieta vienkārši neturas kopā, un tam pierādījums ir tas, ka finanšu tirgi joprojām netic, ka Eiropā mēs to risinājumu atrodam.

Banku savienība ir tāda lieta, ko, man liekas, ne tikai vairākums, bet lielais nospiedošais vairākums no mums labi saprot, ka šis ir virziens, kurā mums būtu jāiet. Bet, draugi mīļie, es aicinu atgādināt un atcerēties to, ka mums tas ir jābūvē no pamatiem, un šajos pamatos mēs nedrīkstam iebūvēt atšķirību starp eirozonas valstīm un neeirozonas valstīm, jo Eiropā mūsu pamatu pamats ir vienotais tirgus, un vienotais tirgus ir divdesmit septiņas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Mums nav divdesmit septiņu ātrumu Eiropas, mums nav divu ātrumu Eiropas, mums ir viena līmeņa, viena ātruma Eiropa. Mums tie pamati ir jāsatur, arī domājot par to, kā mēs varam uz pareizajiem pamatiem uzbūvēt banku savienību, kas nevis vājinās, bet stiprinās mūsu ekonomisko savienojumu.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Zahvala za vztrajnost in tolerantnost poročevalki.

Rast in varčevanje gresta z roko v roki in zato potrebujemo resnično dobro platformo, ki je zelo razvidna tudi iz tega poročila.

Potrebujemo skupen pristop, pravila in seveda nadzor. Tudi pravila, ki bodo zmanjševala administracijo.

In pri 6.000 bankah v Evropi, ki delujejo internacionalno, sicer pa imajo vsaka svoje pravilo, je enako kot v družini, kjer imata starša veliko otrok in otroci zapravljajo vsak po svoje in posojajo denar prijateljem, in na koncu bosta starša pristala na beraški palici.

Torej, stebri, ki postavljajo temelje za zdravo konkurenčnost, za to, da bomo lahko prešli z našega trga tudi na globalni trg, so zagotovo razvidni v tem poročilu.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Tisztelt képviselőtársaim! Nagyon sokat vitatkoztunk az elmúlt tíz évben, hogy bővíteni kell-e az Európai Uniót vagy mélyíteni. Ma már tudjuk a választ: bővíteni is és mélyíteni is kell az Európai Uniót. Nem fogadható el azonban, hogyha a bővítés után a mélyítés egy újabb kettészakadást eredményez. Ehhez azonban nem csak arra van szükség, hogy az Európai Unió nyitva maradjon a nem eurózóna-tagállamok előtt, hanem arra is, hogy az eurózóna tagállamai mutassák meg, hogy akarják ezt a folyamatot, mutassák be a lakosságuknak, hogy akarják ezt a folyamatot. Ez lett volna a kérdésem Pelczné Gáll Ildikóhoz. Meggyőződésem szerint bátorítani kell a nem eurózóna kormányait, hogy lépjenek át saját árnyékukon, lépjenek át saját gyengeségükön, és tegyenek meg mindent, hogy egyenrangú tagjai legyenek ennek az európai közösségnek. Ez az ott élő lakosság érdeke, és ezt kell minden erőnkkel kidolgozni. Szeretnék gratulálni a jelentéstévőnek. Szerintem az ő jelentésében ez a gondolat benne van. Még egyszer tehát Európának nyitva kell maradnia, nekünk pedig ide kell tartanunk.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, het verslag-Thyssen lijkt te wijzen naar een echte Economische en Monetaire Unie, maar het vergeet één belangrijke economische les: een muntunie kan slechts bestaan tussen landen die voldoende gemeenschappelijkheid hebben. Die gemeenschappelijkheid, Voorzitter, ontbreekt in de eurozone. Zo is de arbeidsmobiliteit gering en verschillen de arbeidskosten per eenheid product enorm.

The Economist van deze week toont aan dat de competitiekracht van Frankrijk een zeer groot risico vormt. Met Griekenland en Spanje zou ook Frankrijk wel eens binnenkort de zieke man van Europa kunnen worden. De vele voorstellen in het verslag-Thyssen slaan dan ook de plank mis. Uiteindelijk kon het Bretton Woods-systeem ook niet voortbestaan. Pas toen de koppeling met de goudstandaard werd losgelaten ontstonden nieuwe kansen voor de globale economie.

Ook de huidige eurozone kan niet ongewijzigd voortbestaan. Pas nadat de zone wordt aangepakt, zal een echte Economische en Monetaire Unie kunnen ontstaan. Laat men deze aanpak na, dan blijft het dweilen met de kraan open.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato il lavoro della collega Thyssen. Ma mi pare che oramai siamo di fronte ad una serie di questioni che vanno al di là del merito affrontato nella sua relazione. Quando abbiamo parlato della sorveglianza bancaria, quando abbiamo discusso, a varie riprese, delle condizioni generali di gestione delle attività economiche e di difesa della moneta nell'Unione europea, ci siamo sempre trovati di fronte a delle difficoltà che non riguardavano il tema specifico, ma i rapporti tra le singole istituzioni.

Il Parlamento è l'istituzione più esposta, essendo l'unico soggetto eletto direttamente dai cittadini, ma, dall'altra parte, anche quello che ha meno poteri oggettivi. Io mi chiedo se non sia arrivato il momento di affrontare il problema per quello che è: abbiamo bisogno di una revisione delle regole di base, cioè del trattato. Se non ripartiamo da lì, temo che tutto il nostro lavoro si troverà sempre e comunque di fronte a delle difficoltà che rappresentano contraddizioni irrisolvibili.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - W nawiązaniu do dzisiejszej dyskusji chciałbym postawić kilka pytań i zgłosić swoje uwagi:

1. Brak wymiaru społecznego wśród czterech filarów wzmocnienia unii gospodarczo-walutowej.

2. Czy potrzebne są zmiany traktatów? Mamy już pewne instrumenty: sześciopak, dwupak, pakt fiskalny, semestr europejski.

3. Kwestia otwartości na kraje spoza strefy euro.

4. Potrzeba pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego w prace. Nie powinno być mowy o stworzeniu odrębnego zgromadzenia dla strefy euro.

5. Problem dalszego przekazywania uprawnień na poziom Unii Europejskiej. Chodzi tu o utratę tożsamości przez kraje członkowskie.

6. Efektywność planowania działań. Czy Unia Europejska jest wiarygodna w swoich działaniach?

7. Obywatele nic nie rozumieją z tego, co robimy. Jak lepiej informować społeczeństwo, aby przekazać zamiary związane ze wzmocnieniem gospodarczym i różnymi formami przeciwdziałania kryzysu na szczeblu Unii Europejskiej? Dlaczego właśnie na szczeblu Unii, a nie tylko na szczeblu krajowym? Jak się do tego ma budżet perspektywy finansowej na lata 2014–2020?

Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Európa változatlanul sodródik. Nem sikerült a válságban megoldani ma még azt, hogy időben tudjon az európai politikai elit válaszokat adni ezekre a kihívásokra, és egyre aggasztóbbak a törésvonalak, nem csak az eurózóna tagjai között. Ma ezek a törésvonalak a legaggasztóbbak. De aggasztónak tartom új tagállamiként azt is, hogy az eurózónán kívüli tagállamok és az eurózónán belüli tagállamok között egy olyan mély szakadék alakulhat ki a bankunió kapcsán, amely veszélyezteti az egész Európai Unió egységét és fejlődési lehetőségeit. Ezért én rendkívül fontosnak tartom mindazt, amit kollégáim elmondtak, hogy mára már egy olyan bonyolult szövevénye alakult ki az európai válságkezelésnek, hogy még ebben a házban is nagyon kevesek vagyunk képesek ezt átlátni, még kevésbé tudjuk azt demokratikusan ellenőrizni.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a crise não é separável do aprofundamento da União Económica e Monetária e do mercado único, que teve profundas consequências na destruição dos aparelhos produtivos de países de economias mais frágeis, no acentuar e na criação de défices produtivos, que geraram os défices orçamentais, e no crescimento das dívidas públicas. Ou seja, contrariamente à propaganda em torno do euro e da União Económica e Monetária, estes instrumentos não só não se revelaram um escudo contra a crise, como diziam, e uma arma para enfrentar a globalização capitalista, mas revelaram com grande clareza o seu objetivo verdadeiro – o seu caráter instrumental para fazer frente à crescente competição mundial entre monopólios capitalistas.

A destruição da soberania e independência dos países mostrou ser indissociável do processo de fusão do poder económico e político, que acentuou as divergências e o aprofundamento de um desenvolvimento desigual que afeta particularmente países de economias periféricas.

Este relatório pretende centralizar ainda mais esses poderes, defendendo inclusive que o supervisor europeu tenha a possibilidade de pôr fim às instituições financeiras, ou seja, de gerir o processo de monopolização do capital financeiro como bem entender. Necessitamos, sim, de um instrumento de moeda a favor do crescimento económico e do emprego, a favor dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, ‘economic and monetary union is not an end in itself’, says the report. Quite right: it is an instrument to achieve political union. The report claims that it will achieve sustainable growth and a high level of employment, but it admits that unemployment in the 27 has risen by 50% from 2008 to 2012.

In those countries for which the euro is overvalued, mass unemployment and negative growth are directly attributable to eurozone membership. If they were to leave the zone they would experience export-led growth and a fall in their unemployment. The euro-led recession in the South has not left the North unscathed. Its exports to the South have been reduced severely. More control and austerity measures will not reduce debt. They will reduce employment and profits, which will cut government revenue. This will lead to more debt rather than less debt.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier chacun et chacune d'entre vous pour la qualité de ce débat, la franchise de vos propos.

Au début, Mme Berès, qui est ici, mais aussi M. Klute et bien d'autres parlementaires ont évoqué quelque chose de très important: le respect d'un équilibre dans tout ce que nous faisons. Vous avez évoqué ce nouveau pilier social, cette dimension sociale qui manque ou qui manquerait dans tout ce que nous faisons. Je me sens concerné et je pense que la Commission doit être concernée par cette interpellation.

Ma conviction, Mesdames et Messieurs, c'est que nous avons finalement apporté une réponse globale à toutes ces crises. C'est d'ailleurs pourquoi, après le sommet du 29 juin, il y a eu un écho plutôt favorable, un certain calme sur les marchés, parce que, après deux ans ou trois ans de réponses dans l'urgence, le dos au mur, toutes les réponses ont été rassemblées, y compris celles de la croissance. Je pense que pour que ça marche, pour que l'on regagne ce que Mme Thyssen appelait la bataille de la confiance, de l'espoir, il faut à tout prix inclure dans cette réponse globale, ou plutôt s'assurer que cette réponse globale comporte bien ce pilier ou cette dimension humaine, sociale et citoyenne. En tout cas, Mesdames et Messieurs, c'est avec cette conviction que je suis revenu à la Commission, il y a trois ans. C'est avec cette conviction que je travaille avec mes collègues.

Et précisément, au-delà des mots, si vous regardez bien ce que je vous ai proposé dans l'Acte pour le marché unique, avec votre appui et celui de votre commission du marché intérieur, vous y trouverez clairement cet équilibre avec plusieurs grands leviers consacrés à la cohésion sociale, aux services, aux services publics et à l'entrepreneuriat social.

M. Cercas disait tout à l'heure sa confiance aveugle dans les marchés. Je n'ai pas, moi, de confiance aveugle dans les marchés. Je ne crois pas à l'autorégulation des marchés. Précisément, nous avons été soit naïfs dans le passé, soit quelques fois trop confiants dans cette autorégulation, dans cette dérégulation dans les quinze ou vingt dernières années. Nous en tirons les leçons. Les vingt-huit textes que je vous ai proposés, s'agissant des leçons de la crise – comme le G20 nous l'a demandé –, sont bien la preuve que nous remettons de l'ordre, de la gouvernance, de la transparence et tout simplement de la morale là où ils avaient disparu.

Je veux dire aussi plus précisément que, s'agissant de cette dimension sociale, nous devons, dans le cadre de l'union économique et monétaire, renforcer la coordination en matière de politique de l'emploi, en politique sociale, comme un facteur clé du succès de l'union économique et monétaire. Vous retrouverez cette préoccupation dans les objectifs de l'Union 2020, avec plusieurs priorités concernant l'emploi, l'éducation, l'inclusion sociale, dans le semestre européen qui y consacre une importance prioritaire. Je pense aussi que dans les efforts de rigueur budgétaire et de stabilité budgétaire, qui sont demandés logiquement à beaucoup d'États membres, notamment dans la zone euro, il faut être très sélectif pour préserver les dépenses de solidarité ou les dépenses qui préservent ou qui préparent l'avenir, s'agissant de l'éducation et de la recherche, notamment.

Je souhaiterais dire à M. Gualtieri que je suis d'accord sur le fait qu'il faut améliorer cette coordination ex ante de la politique budgétaire, qui est une des clés de la coordination économique.

Mme Wortmann-Kool, M. Strejček et, à l'instant, M. Zalba Bidegain ont évoqué l'union bancaire. Je veux confirmer que dans la construction de cette union bancaire, nous commençons par la première pierre, à savoir la supervision, et je vous rappelle qu'il y a sur votre table d'autres éléments de cette union bancaire, s'agissant des garanties de dépôt ou de la résolution des crises bancaires.

Nous faisons aussi – je le dis à Mme Wortmann-Kool – très attention au bon calibrage des mesures que nous prenons pour consolider les banques. C'est une des clés de la stabilité. Ce bon calibrage est aussi une des clés pour que les banques recommencent à jouer leur rôle qui est de financer l'économie, les territoires et, en particulier, les petites et moyennes entreprises. Dans cet esprit, Monsieur le Président, j'engagerai, dans les prochaines semaines, un débat avec vous à travers un livre vert sur le financement des investissements à long terme dans l'Union européenne.

Je voudrais répondre à M. Hoang Ngoc qui, tout à l'heure, critiquait la Commission en disant qu'elle était, par ses décisions, à l'origine, en quelque sorte, de la crise. Je ne vais pas polémiquer avec vous, mais dans la phrase qui a suivi, Monsieur Hoang Ngoc, vous avez soutenu un peu le contraire en affirmant: "Il faut que l'union bancaire soit mise en place, qu'on surveille davantage". C'est précisément ce que la Commission fait dans toutes ses propositions. Je pense qu'il faut être juste avec nous, même si vous avez raison d'être exigeant.

Je répondrai télégraphiquement à plusieurs d'entre vous. À Mme Swinburne: oui, nous devons construire un cadre juridique clair et solide pour l'union bancaire. Vous parlez des grandes banques, certes, mais il n'y a pas seulement des grandes banques. Je veux rappeler que plusieurs des banques qui ont posé ou qui posent des problèmes en ce moment – Northern Rock, Bankia, Dexia – ne sont pas parmi les grandes ou les très grandes banques. Il est donc besoin d'une supervision efficace, d'une manière générale, et dans la zone euro en particulier, des banques qui présentent des risques.

À Monsieur Klinz: s'agissant de l'union bancaire, je ne crois pas que le Parlement soit sur la touche, même si cette idée de proposition est venue de la Commission et du Conseil européen. Vous êtes saisis d'un paquet global, avec une directive et un règlement, et vous vous prononcerez sur ce paquet. Je suis très attentif à ce que dit le Parlement, notamment sur le contrôle démocratique, à ce qu'ont dit plusieurs de vos collègues – j'y reviendrai – sur l'intégrité, l'unité, la cohérence du marché unique. Le Parlement n'est donc pas, dans mon esprit, sur la touche. Il a, au contraire, un avis très important à donner.

Mme Ford, M. Hökmark, Mme Herzog ont évoqué l'unité de la zone euro. Je veux rappeler, Mesdames et Messieurs, quand on parle de régulation, que l'on parle d'une régulation pour les vingt-sept pays de l'Union européenne, le single rule book, only one single rule book – règlement uniforme. C'est une chose différente car à l'intérieur de la zone euro, il y a davantage d'interdépendance entre les États membres – on le voit bien – davantage d'interdépendance entre les banques. Il existe donc un besoin légitime de renforcer la surveillance, d'être plus efficace, plus intégré, plus cohérent, s'agissant de la surveillance. C'est ce qui justifie cette union bancaire.

Il s'agit donc d'une régulation à vingt-sept, et dans la zone euro d'abord, d'une supervision plus intégrée, mais ouverte à ceux des pays, qui ne sont pas, ou pas encore, membres de la zone euro et qui voudraient y participer. C'est précisément ce sur quoi nous travaillons actuellement pour créer les conditions de cette association équitable, voire égale, des pays qui ne sont pas dans la zone euro et qui voudraient participer à cette supervision.

Je voudrais également marquer mon accord avec Mme Goulard, qui a rappelé qu'une des clés de la crédibilité est de faire ce que l'on a dit et je crois que notre tâche principale maintenant vis-à-vis des citoyens est de montrer que ce qui a été décidé, nous le mettons en œuvre.

M. Kariņš évoquait lui aussi tout à l'heure la manière de construire correctement une maison. Encore une fois, la crédibilité de tout ce que nous faisons vient de la mise en commun de nos réponses, comme cela a été fait le 29 juin. C'est d'ailleurs la grande qualité du rapport Thyssen que d'évoquer toutes ces dimensions. C'est ce que je fais sur le dossier du marché unique. C'est ce que mon collègue Olli Rehn fait sur le dossier de la gouvernance économique.

Mme in 't Veld a évoqué tout à l'heure quelque chose d'important, à savoir le risque de repli national ou de repli nationaliste, qui s'accompagne d'ailleurs en général de mesures protectionnistes. Nous devons faire très attention aussi, par nos réponses politiques et économiques, à ne pas donner prise à ces risques de repli national. Je dis souvent que le marché unique pourrait être la première victime des replis nationaux ou protectionnistes, alors même qu'il est paradoxalement notre première chance et notre premier atout pour sortir de cette crise.

Concernant les réponses que l'on doit apporter, Mme Ferreira évoquait tout à l'heure un autre sujet important, sur lequel mon collègue M. Tajani travaille, c'est-à-dire la réponse au travers d'une politique industrielle. Ça ne passe pas par des mesures protectionnistes, mais par une gestion claire et équitable de nos relations commerciales, ainsi que par des investissements, par une mobilisation de nos moyens pour recréer ou consolider une base productive – Mme Ferreira a raison – en Europe.

M. Lamberts a évoqué le sceau fédéral. Ce n'est pas un mot qui me choque personnellement. Je comprends l'impatience, parfois les regrets, que l'on n'aille pas assez vite et assez loin, mais je veux faire observer, pour être juste, que quand vous regardez le contenu du six-pack, du two-pack ou de l'union bancaire, vous y voyez non seulement une bonne association du Parlement européen, et c'est juste, mais aussi des étapes vers davantage d'intégration, de mutualisation des politiques et des destins européens.

M. Terho évoquait tout à l'heure à juste titre les insuffisances de la zone euro, initialement, les lacunes, nous sommes précisément en train de combler par toutes ces mesures de gouvernance. C'est ce que fait mon collègue Olli Rehn.

À M. Hans-Peter Martin, un mot: l'union bancaire intéresse les citoyens, Mesdames et Messieurs les députés, précisément par le travail que nous faisons pour que les contribuables qui ont été finalement trop souvent sollicités pour payer les conséquences des erreurs d'un certain nombre de banques ou de banquiers, d'une mauvaise gestion, de supervision intelligente, les insuffisances de la supervision et des erreurs de gestion, quand il ne s'agissait pas de manipulations. Ça suffit! Les contribuables ne doivent plus être sollicités et c'est précisément ce que nous cherchons à atteindre par la supervision, la gouvernance et la résolution. Toutes les mesures que nous prenons, que je vous propose, sont destinées à prévenir, à empêcher les crises et faire en sorte que quand il y a des crises, ce soient les actionnaires ou d'autres participants à ces banques qui paient, et pas les contribuables.

Je voudrais finalement dire à M. Olle Schmidt, à M. Hökmark, à Mme Corien Wortmann-Kool ou à Mme Hübner, le grand souci que j'accorde à l'intégrité du marché unique. C'est pour cela que j'ai bien fait la différence entre la régulation financière que nous faisons et la manière de superviser le secteur bancaire dans la zone euro, mais de manière ouverte aux pays qui le voudraient.

Finalement, je voudrais remercier Mme Thyssen pour la qualité de ce rapport. C'est un rapport important que vous avez présenté et qui a été soutenu très largement.

À M. Duff ou à Mme Podimata, qui votaient le défi démocratique, je pense comme vous que nous devons renforcer encore le contrôle démocratique, être attentifs aux parlements nationaux. Vous avez à cet égard un rôle très important à jouer, pour tisser des liens avec les parlements nationaux et éviter des ruptures ou des fractures dans tout ce que nous faisons en matière d'intégration. M. Hoang Ngoc, tout à l'heure, disait que vous vous y étiez invités, avec ce rapport, dans le débat démocratique. Je ne pense pas que vous vous soyez invités. Je pense que le Parlement européen est nécessaire dans le débat sur l'union économique et monétaire. C'est aussi parce que vous êtes la seule institution européenne directement élue par les citoyens que je pense que vous êtes nécessaires, que ce rapport, Madame Thyssen, est extrêmement important en ce moment.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Λουκά, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Έχω ακούσει με προσοχή όλες τις παρεμβάσεις, τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις που έχουν υποβάλει τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέμβαση του κ. Simon για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Αναγνωρίζουμε τη σημασία και τον ρόλο του συστήματος ως ένα από τα βασικά στοιχεία του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα στηρίζει την τραπεζική ένωση. Οι συζητήσεις για την εν λόγω πρόταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρόταση για την εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών. Τα κράτη μέλη θεωρούν συνεπώς ότι το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων δεν μπορεί να προωθηθεί εάν δεν ξεκαθαριστούν οι λεπτομέρειες χρηματοδότησης στην εν λόγω πρόταση. Σίγουρα ωστόσο θα μεταφέρω την επισήμανσή σας στον αρμόδιο υπουργό. Όσον αφορά τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί για τη δημοκρατική νομιμότητα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου συμφωνήθηκε να διερευνηθούν τρόποι για να διασφαλιστεί μια σωστή συζήτηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και την διακυβέρνηση στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης σκοπεύουν να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο σίγουρα θα πρέπει να επανέλθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Όσον αφορά την κοινωνική πτυχή, πιστεύουμε ότι έχει ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική "Ευρώπη 2020", όπως έχει επισημάνει η κ. Perez και άλλοι ομιλητές, και ότι τα κοινωνικά δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές λιτότητας λαμβάνουν υπόψη τους το στοιχείο αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο· οι συνθήκες ωστόσο επιβάλλουν συχνά τη λήψη μέτρων τα οποία είναι συχνά δύσκολο να γίνουν αποδεκτά αλλά πρέπει ωστόσο να συνεχιστούν με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η δική μου χώρα δεν εξαιρείται. Είναι σαφώς πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε ένα ισχυρό διάλογο για το θέμα αυτό μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων τα οποία εκπροσωπούμε. Η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα απαιτήσει ενεργότερη εμπλοκή όλων των θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένου και αυτού του Κοινοβουλίου. Πρέπει συνεπώς να συμμετάσχετε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο και ότι, όπως το έχει θέσει η κ. Thyssen, τα νέα μέτρα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο πρέπει να σηματοδοτήσουν την αρχή μιας ανανεωμένης σχέσης εμπιστοσύνης. Θεωρούμε ότι η παρούσα συνάντηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ότι αποδεικνύει έμπρακτα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στην όλη διαδικασία, στη βάση και της ενδιάμεσης αξιολόγησης της έκθεσης της κ. Thyssen. Ήδη η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι πολύ στενή και ο κ. Van Rompuy έχει καλέσει σε πολλές περιπτώσεις τον κ. Schulz για να παρουσιάσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο επιθυμεί την ενεργό εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η φωνή του. Σας διαβεβαιώνω ότι αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες σας και ότι τις λαμβάνουμε υπόψη κατά τις εργασίες μας, προσβλέποντας ταυτόχρονα σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Θα μεταφέρω στο Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα θέματα που ετέθησαν.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. − Voorzitter, nog drie puntjes. Ik zou aan het voorzitterschap van de Raad en aan commissaris Barnier dank willen zeggen voor de positieve woorden over het verslag, maar ik wil meteen ook de hoop uitspreken dat we het parcours om de Economische en Monetaire Unie echt te versterken, in dezelfde positieve samenwerking kunnen aflopen. Want uiteindelijk zijn daden belangrijker dan woorden.

Ten tweede is dit verslag het product van een intense samenwerking tussen vele collega's. In de eerste plaats de corapporteur Gualtieri, de rapporteurs voor advies van de verschillende commissies en ook alle schaduwrapporteurs van ECON. Hartelijk dank daarvoor, collega's.

Ten derde, Voorzitter, wil ik iets zeggen over constructieve samenwerking. Constructief samenwerken is niet alleen prettig en niet alleen goed omdat het prettig is, maar het is vooral goed omdat het een getuigenis is van het feit dat we in dit Huis de vastberaden wil hebben, en dat ook de politieke vaardigheden aanwezig zijn om een visie uit te schrijven die we delen, die we willen delen over de landsgrenzen heen en over de partij- en fractiegrenzen heen.

Dat, beste collega's, is wat de burgers van ons verwachten. Wij zijn hun vertegenwoordigers. Wij moeten vechten voor onze rechten om hun stem te laten horen, maar wij moeten vooral met oplossingen komen voor hun problemen. Mensen willen geen eeuwigdurend pingpongspel tussen instellingen of partijen, zij willen dat we de verschillen van mening door een gedachtewisseling kunnen overstijgen en zij willen vooral ook dat al die gedachtewisselingen leiden tot daadwerkelijke besluiten. En daarmee kom ik terug bij mijn begin: daden zijn belangrijker dan woorden en daar zullen wij allemaal op afgerekend worden.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A UEM é um projeto do grande capital europeu, visando a redução dos custos unitários do trabalho (o verdadeiro objetivo por detrás da estabilidade dos preços), uma maior liberalização dos movimentos de capitais e, consequentemente, uma maior mobilidade do capital multinacional em busca de melhores condições de exploração de mão-de-obra e o domínio de mercados dentro do espaço europeu. As suas consequências estão à vista: degradação das condições de vida e de trabalho; diminuição do peso dos salários no rendimento nacional; destruição de sistemas produtivos e acentuada desindustrialização nos países periféricos, por via da sua transformação em consumidores da produção excedentária dos países do centro. A UEM é inseparável do aumento dos desequilíbrios macroeconómicos entre os diferentes países da zona euro, indissociável do endividamento dos Estados importadores líquidos. O caminho revelou-se insustentável, mas aqueles que dele beneficiaram não querem prescindir dele. Por isso, numa autêntica fuga em frente, querem aprofundar o instrumento que tão bem serviu os seus interesses. É típico na UE: cada novo passo na integração procura legitimar o anterior e justificar o seguinte. E o que se segue é mais centralização de poder político e económico, novos passos no desenvolvimento de um capitalismo monopolista à escala europeia, mais ataques à soberania dos povos e à democracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. – Unia Europejska i jej państwa członkowskie przeżywają już kolejny rok ogromne problemy gospodarcze. Kryzys zapoczątkowany upadkiem amerykańskich banków w 2008 roku w największym stopniu dotknął młodych ludzi. Powinniśmy potraktować jako osobistą porażkę fakt, że aż 22% z nich nie ma pracy, a w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej przekracza 50%. Paradoksem jest, że tzw. pokolenie Erasmusa – pierwsze pokolenie prawdziwych Europejczyków – coraz częściej określa się jako „stracone”. Dlatego przygotowując zalecenia mające doprowadzić do stworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej, należy w pełni wykorzystać wszystkie instrumenty, które dają traktaty.

Zgadzam się z szanowną Sprawozdawczynią, że potencjał Traktatu Lizbońskiego w zakresie polityki społecznej nie jest w pełni wykorzystywany. Należy podjąć zdecydowane kroki wspierające i uzupełniające działania państw członkowskich w zakresie integracji osób wykluczonych z rynku pracy. To wykluczenie dotyczy bowiem przede wszystkim młodych ludzi. Badania pokazują, że jeżeli w ciągu paru lat od zakończenia edukacji nie uda im się podjąć stabilnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy, to pozostaną oni już na stałe poza rynkiem pracy. Zamiast budować przyszłość Unii, będą raczej źródłem niestabilności i licznych problemów. Dlatego też powinniśmy podjąć wszystkie działania, aby ci młodzi, niejednokrotnie dobrze wykształceni ludzie mogli w pełni wykorzystać tkwiący w nich potencjał. Jeżeli bowiem stracimy to pokolenie, stracimy również Unię i dobrą przyszłość Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. Rastúca nezamestnanosť, neistá situácia v bankovom sektore, vysoké úrokové sadzby pôžičiek pre niektoré krajiny, problematický prístup k zdrojom, klesajúce investície, nedostatočná konkurencieschopnosť, riziko chudoby, ... To sú problémy, ktoré Európa nedokáže riešiť, ak nebude úzko prepojená v skutočnej menovej a hospodárskej únii.

Spoločná mena môže byť udržateľná a stabilná len vtedy, ak členské štáty budú ochotné postúpiť právomoci v oblasti fiškálnych politík na úroveň Únie. Musíme vytvoriť stály rámec, v ktorom ak štáty budú mať problémy, môžu sa oprieť o podporu, založenú na solidarite ostatných štátov. Na druhej strane každý členský štát musí niesť zodpovednosť za svoju finančnú stabilitu a zodpovedné správanie sa v oblasti fiškálnej politiky.

Preto je nevyhnutné, aby Komisia v spolupráci s Radou a Európskym parlamentom predložila do konca roka návrh konkrétnych krokov a opatrení na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Die gegenwärtige Krise hat zu einer grundlegenden Diskussion über die Zukunft Europas geführt. Das ist auch schon der einzig positive Aspekt. Der Bericht der vier Präsidenten ist eine ungenügende Antwort darauf. Als Folge der einseitigen Zusammensetzung des Gremiums ist wohl zu befürchten, dass dies nur zur Prolongierung der bisherigen Probleme beiträgt. Der bisherigen Wirtschaftsunion wird eine Fiskalunion und eine Bankenunion hinzugefügt. Es soll repariert werden, was auf diese Weise nicht repariert werden kann. „More of the same“ kann verheerende Konsequenzen haben. Europa leidet vor allem an zwei Problemen: an zu wenig Wachstum und Beschäftigung und am mangelnden Vertrauen seiner Bürger. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, dass die Wirtschaftsunion zu einer Wirtschafts- und Sozialunion wird. Der Bericht erkennt zwar diese Problematik, kann sich aber nicht zu einer klaren Festlegung durchringen. Wir brauchen den Mut, die bisherige Union durch eine soziale Säule nachhaltig abzusichern. Das geschieht bisher viel zu zögerlich.

 

4. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  President. − The next item is Question Time to the Commission and I would like to welcome Commissioners Tajani and Andor. The topic today is: Boosting Europe’s industry for growth and jobs. I will interpret this topic as widely as possible, but I should warn you that if your question is completely off the topic and deals with the common agricultural policy, for example, you are liable to be cut off.

I will just remind you of the rules. Questions are taken exclusively on a catch-the-eye basis; each Member has one minute to put his or her question and after the Commission’s reply has the right to put a supplementary of 30 seconds. The Commission has two minutes to reply if only one Commissioner is to be responsible for answering, and if both want to reply today each Commissioner has one minute of speaking time. The officials on either side of me have been catching your eyes and we will produce a list broadly in proportion to the group size. We are going to finish at 12 noon and we are now running some 25 minutes late.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo ringraziare prima di tutto i Commissari per la loro presenza qui oggi in Aula. Oggi, quest'Aula avrà la possibilità di affrontare, in due diversi momenti, un tema che è estremamente di grande rilievo, di grande importanza per l'Europa in questo momento ed è legato alla crescita e all'occupazione all'interno di questo nostro continente, di questa nostra Unione.

Io credo che i due Commissari qui presenti debbano essere in questa fase il punto di riferimento per tutti noi, per le politiche che stanno portando avanti e per le scelte che stanno facendo. In questo contesto, chiedo al Commissario Tajani se il lavoro che ha svolto fino a questo momento potrà concludersi, come prima fase, con un effettivo rafforzamento del ruolo della Commissione a livello europeo per quanto riguarda la politica industriale, perché questo è il treno che può darci veramente le soddisfazioni che noi ci aspettiamo.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, signor presidente della commissione industria, la Commissione europea intende svolgere un ruolo nell'ambito dei confini del trattato, anche se non posso non tener conto della lettera che ho ricevuto da 7 ministri di Stati membri e dalla volontà espressa in occasione dell'ultimo Consiglio competitività, durante il quale ho presentato il progetto della Commissione sulla reindustrializzazione dell'Unione europea.

Sta emergendo la volontà, da parte di molti ministri dell'Industria, di avere una politica industriale europea, quantomeno di coordinamento e quindi di dare più peso anche al Consiglio "Competitività" per quanto riguarda le strategie da studiare. Io ho risposto positivamente alla lettera dei ministri, tant'è che alla vigilia della prossima riunione del giorno 10 del Consiglio "Competitività" riunirò, in maniera informale, i ministri dell'Industria per parlare soprattutto della crisi dell'auto e del piano d'azione per l'auto che sarà all'ordine del giorno del Consiglio competitività.

Anch'io sono convinto che occorra operare alcune correzioni e che la Commissione debba avere un ruolo propositivo, perché a volte il Consiglio competitività rischia di trasformarsi in una sorta di Coreper visto il continuo avvicendamento di ministri: a volte gli Stati non potendo inviare 4-5 ministri nella stessa giornata preferiscono lasciare un rappresentate diplomatico. Io credo invece che, per come è la situazione e visto che vogliamo uscire dalla crisi puntando sull'economia reale, debba essere dato un maggior peso al Consiglio "Competitività" e debba essere attribuito un maggior ruolo di coordinamento alla Commissione europea e ringrazio il Parlamento per il sostegno che mi ha sempre dato in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo una riflessione: sicuramente, io credo che sarebbe utile, in una situazione come questa, ripristinare proprio il Consiglio industria, da un lato, e come secondo punto, io ritengo che debba invece crearsi, all'interno della Commissione, un gruppo di lavoro assieme ad Almunia, da un lato, e al Commissario al commercio estero, dall'altro, perché il problema dell'industria europea è sicuramente un problema dell'industria europea ma al tempo stesso anche un problema di regole del nostro mercato interno e di una più attenta politica rivolta ai rapporti esteri e all'arrivo, in Europa, di merci di qualsiasi tipo non rispondenti alle nostre regole.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, la Commissione europea sta valutando, anche al suo interno, una politica di concorrenza che possa permettere all'Europa di essere competitiva e di guardare alla globalizzazione – dal '57 a oggi molte cose sono cambiate: i nostri concorrenti non si trovano soltanto all'interno dell'Unione bensì soprattutto al di fuori dell'Unione europea.

Ecco perché il Commissario Almunia prevede di presentare una proposta intesa a modificare anche la normativa sugli aiuti di Stato e la Commissione intende certamente discutere anche della politica di competitività dell'Unione, in un contesto ovviamente libero e nel tentativo di rendere la nostra realtà più competitiva a livello globale.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - The 2020 Strategy set ambitious goals regarding the industrial sector which we need to meet if we want to exit the crisis. Rethinking Europe’s industrial policy is therefore paramount, as we all know. This ranges from education, research and innovation to the promotion of sustainable production. Promoting innovation also means supporting young entrepreneurs – especially young female entrepreneurs – whose talents are still largely underexploited.

Europe also needs to invest in its infrastructure, especially regarding traffic networks, while taking into consideration national and regional specificities. To do so, Europe needs adequate funding programmes, such as Connecting Europe or the Horizon 2020 Strategy, which could play an important role and require a budget that is sufficient. Moreover, we must do our utmost to prevent the social catastrophes we witness today when it comes to industrial restructuring. To that end, fostering social dialogue is crucial. Therefore I would like to ask how the Commission intends to better associate trade unions with this strategy.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − We already had a number of opportunities to discuss with the social partners, including trade unions sectorally but also with the umbrella organisations, the importance of industrial policy and the importance of human capital investment inside industrial policy.

I believe the Commission’s initiatives in the recent period have been welcomed by the social partners and it is understood especially in the context of a sectoral crisis like the automotive industry, for example, how important it is to have a strategic view – how important it is to connect all stakeholders together for an industrial revival in the EU.

Some aspects, of course, can be connected with existing formats for the dialogue with the social partners. For example, the Tripartite Social Summit or the new opportunities for the social partners to participate in economic governance also provide room to address issues of industrial policy.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, vorrei aggiungere soltanto per le questioni di mia competenza – visto che con il Commissario Andor cooperiamo in maniera molto forte su tutte le iniziative di politica industriale, soprattutto per i piani d'azione nel settore della cantieristica navale, piani d'azione per l'auto, il piano d'azione per l'acciaio – che a tutte le riunioni ha sempre partecipato il Commissario o un rappresentante del suo gabinetto e i sindacati sono sempre stati coinvolti in tutte le nostre iniziative, anche strettamente di politica industriale, non soltanto per quanto riguarda la ristrutturazione.

La prossima settimana incontrerò, prima dei rappresentanti dell'industria, i rappresentanti dei sindacati europei per quanto riguarda il piano d'azione sull'auto, sindacati che saranno quindi parte integrante di tutte le nostre azioni. Così è stato per il piano d'azione nel settore dell'acciaio e così è stato per la cantieristica navale.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - As you know, I asked in my questions what the situation is concerning young women entrepreneurs because I believe that we have a tragic youth unemployment problem in Europe. We have a strategy and I believe we need to deal with this goal as effectively as possible.

Of course I would really like to thank both of you for your engagement in supporting Viviane Reding’s proposal concerning the quotas involved. I believe that without you it would not be such a great success. I know that it has been watered down a little bit, so it is not my original plan, but we have taken a further step in the right direction.

So, if you could respond to that I would be more than happy.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Indeed the quota of women is an important step in the Commission’s life. But on the question of female entrepreneurs, there are existing EU financial instruments and programmes exist which can support women in becoming entrepreneurs. The European Social Fund can do this and has done so in a variety of ways. The Progress Microfinance Facility, which was launched two years ago but only started to function at the beginning of last year, creates this opportunity. For example, in Slovenia I recently had the opportunity to see a project supported by Progress Microfinance. This provides opportunities for women at various stages of their careers to become self-employed or entrepreneurs. We have to highlight this, because there are still about ten countries which have not taken concrete steps towards using the Progress Microfinance Facility, and there are opportunities in this area.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, occorre fare riferimento anche all'iniziativa lanciata nel 2009 per dar vita alla Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria femminile, che è nata sulla base di un modello delle reti nazionali della Svezia e del Regno Unito: ebbene si tratta di una rete che è attiva oggi in ben 22 paesi dell'Unione europea. Inoltre, il 15 novembre dello scorso anno, la Commissione ha lanciato la Rete europea di mentori delle imprenditrici, attiva in 17 paesi europei con circa 170 imprenditrici, la quale sta sviluppando la propria attività per incrementare il numero di donne nell'imprenditoria. Quindi, nell'ambito della strategia che ha disegnato il Commissario Andor, ci sono anche queste iniziative concrete in modo che possa esserci uno scambio di informazioni, una vera e propria rete.

In più, per quanto riguarda l'imprenditoria, tra qualche settimana – prima della fine dell'anno – sotto la Presidenza cipriota, lanceremo un'iniziativa della Commissione per incentivare lo spirito imprenditoriale. La quale è intesa a far comprendere ai nostri giovani che non è detto che debbano per forza andare a fare i lavoratori dipendenti nelle amministrazioni pubbliche, nella polizia o nelle forze armate ma possono bensì mettere in risalto le proprie capacità e doti – naturalmente con aiuti, incentivi, venture capital e start-up e finanziamenti di ogni tipo possibile – perché possano trasformarsi in imprenditori e, quindi, giocare in proprio anche il loro avvenire.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Panie Komisarzu! Europa walczy z kryzysem. Oprócz kryzysu gospodarczego mamy kryzys społeczny związany z bezrobociem. Przemysł w Europie ma coraz trudniejsze warunki dla dalszego rozwoju, gdyż nakładamy na niego coraz więcej zobowiązań. Jeżeli są to zobowiązania związane z nowymi technologiami i innowacyjnością, wszyscy temu przyklaskujemy. Jednak większość nakładanych warunków, to zwiększanie obciążeń finansowych. Mam w tej kwestii zasadnicze pytanie. Planuje się w tej chwili zmiany w europejskim systemie handlu emisjami. Pytam: czemu mają one służyć, wiedząc, że doprowadzą one do ucieczki przemysłu poza Europę?

Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, impedire la delocalizzazione è uno dei nostri obiettivi politici principali: ecco perché stiamo avviando una serie di missioni per la crescita – proprio per cercare di fare in modo che le nostre imprese non delocalizzino ma possano esplorare, anche dal punto di vista industriale, nuovi mercati e avere possibilità di rientri economici. Inoltre, io credo che, per come sono le cose, noi abbiamo già fissato degli obiettivi ambiziosi importanti.

Tutta la nostra politica industriale – la terza rivoluzione industriale per la quale ci stiamo battendo – è e dovrà essere protagonista nella lotta contro il cambiamento climatico. Non è un caso se Jeremy Rifkin è stato uno dei protagonisti dell'evento, con il quale abbiamo cominciato a lanciare questa strategia per reindustrializzare l'Europa. Ma certamente gli obiettivi ambiziosi che abbiamo sono quelli del 20% di riduzione delle emissioni di CO2, con tutte le iniziative che si possono fare e nel testo della comunicazione della Commissione sulla reindustrializzazione dell'Europa si parla di costruzioni e di veicoli ecocompatibili e di green economy.

Ma è ovvio che gli obiettivi da fissare devono essere obiettivi raggiungibili. Se noi chiediamo all'industria, nel momento in cui non c'è un accordo globale per la riduzione delle emissioni di CO2, di perseguire degli obiettivi che non possono raggiungere, il rischio è quello della delocalizzazione delle industrie, con un aggravamento della situazione del cambiamento climatico. Infatti, costringere le nostre imprese ad andare al di là dei confini dell'Unione europea significa incentivarle a non rispettare le nostre regole, perché produrre in paesi del mondo dove non ci sono norme molto severe per quanto riguarda le emissioni di CO2, significa fare una pessima politica ambientale.

Quindi la richiesta di obiettivi raggiungibili mi pare essere la cosa migliore per conciliare una politica industriale corretta, moderna e differente dalla politica industriale del passato con l'impegno a favore di obiettivi raggiungibili e seri nell'azione condivisa da noi tutti della lotta ai cambiamenti climatici.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Najgorszym elementem dla przemysłu jest brak ciągłości w przepisach i nieprzewidywalność w dłuższym okresie. Dlatego ważne jest, aby to prawo, które jest tworzone w Europie, było stabilne. Ja chciałam się też dowiedzieć, czy Pan Komisarz podejmie kroki w takim kierunku, żeby ta stabilność przepisów była co najmniej na okresy dłuższe: dziesięcio-, piętnastoletnie. Wiemy, że inwestycje w przemyśle mają długi okres inwestowania i inwestorzy w przemyśle muszą wiedzieć, że zainwestowane pieniądze się im zwrócą i że to będzie rzeczywiście w przyszłości wykorzystane.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, se noi vogliamo avere più investimenti europei ed extraeuropei per una politica industriale moderna e competitiva ecocompatibile, dobbiamo certamente dare certezza giuridica ma anche certezza politica. La decisione della Commissione che sarà sottoposta al Consiglio – e mi auguro che il Parlamento condivida questa impostazione – è proprio quella di puntare su un modello moderno di reindustrializzazione.

Dopo tanti anni di scelte che hanno privilegiato una parte dell'economia – mi riferisco a quella finanziaria – oggi l'Europa attraverso la Commissione pone un obiettivo che è quello del 20% del prodotto interno lordo entro il 2020 frutto dell'economia reale. Questa è già una certezza politica e giuridica, perché inserita in un testo ufficiale della Commissione europea. Inoltre, credo che un messaggio importante per quanto riguarda la certezza giuridica, e quindi una garanzia per tutti coloro che vogliono investire, sia rappresentato dalla direttiva sul ritardo dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche che è stata approvata grazie all'impegno forte del Parlamento e che entrerà in vigore, in tutti i paesi dell'Unione, al più tardi entro il marzo 2013. Tre paesi – Cipro, Malta e Italia – l'hanno già recepita e quest'azione decisiva voluta dalle istituzioni europee rappresenta senz'altro un messaggio politico e giuridico che incentiverà, a mio giudizio, gli investimenti europei ed extraeuropei nel settore industriale e imprenditoriale.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Commissario, apprezzo molto il lavoro che Lei sta svolgendo insieme al suo collega Andor. Io penso, e non da adesso, che sia molto importante difendere il sistema produttivo di beni e di servizi in questa parte del mondo: è una parte della nostra storia e della nostra identità. Ovviamente, bisogna pensare a una struttura produttiva moderna e a una reindustrializzazione che scelga alcuni filoni, considerando altri oggettivamente non più riproponibili.

Però, è molto importante che, per rilanciare l'attività industriale, si agisca sulle infrastrutture che in alcuni paesi europei sono particolarmente carenti. Penso a quelle più pesanti – le strade, gli aeroporti e le ferrovie – ma penso anche al sistema della produzione e dell'utilizzo dell'energia, che per molte attività, anche moderne, conta tantissimo. Vorrei aggiungere a questo anche un impegno diretto verso la conoscenza: l'innovazione passa da lì, cioè da quanto si investe in sapere, ricerca e innovazione. Io credo che queste siano le direttrici più importanti e vorrei sapere qual è la sua opinione in proposito.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Onorevole Cofferati, io condivido la sua analisi e la sua impostazione: ecco perché la Commissione europea ha accolto molto positivamente la lettera di molti Premi Nobel che chiedono al Consiglio – e alla vigilia di un'importante riunione dedicata proprio alle prossime Prospettive finanziarie – di non ridurre gli investimenti nell'innovazione e nella ricerca. La Commissione europea ha proposto un incremento dai 54 miliardi attuali a – mi auguro – 80 miliardi di euro, proprio per permettere al nostro sistema imprenditoriale di essere più competitivo a livello globale, puntando su alcuni settori particolari, utilizzando anche la ricerca applicata all'industria più di quanto si sia fatto fino ad oggi a, vantaggio soprattutto dei nostri concorrenti.

I settori cui lei fa riferimento, contenuti nella nostra proposta sulla reindustrializzazione dell'Unione europea, sono quelli in cui l'Europa vuol vincere la partita a livello di qualità, rappresentano il centro del mosaico di reindustrializzazione dell'Europa e da questi settori – penso al settore dell'auto ecocompatibile, penso al settore delle costruzioni ecocompatibili, che sono due insieme alla biotecnologia e alle smart grid, e quindi alla parte infrastrutturale a cui lei faceva anche riferimento – potranno trarre beneficio tutti quanti gli altri: se vanno bene il settore dell'auto e il settore delle costruzioni, ne trarrà beneficio anche il settore dell'acciaio, che ha tra i suoi clienti principali proprio gli altri due settori.

Certo, il tema delle infrastrutture è molto importante e nell'ambito del prossimo bilancio – e il Parlamento sarà certamente a fianco della Commissione – dobbiamo evitare che errate valutazioni possano provocare una riduzione di investimenti comunitari nel settore delle infrastrutture – insistiamo molto sulle smart grid – perché queste provocherebbero un danno a tutta la politica economica e a un'azione forte per la crescita.

Ecco perché il dibattito che si aprirà al Consiglio fra qualche giorno è di straordinaria importanza e credo che sia di grande rilievo il ruolo che svolgeranno sia il Parlamento, sia la Commissione, insieme, affinché il bilancio comunitario non venga ridotto, non a danno delle Istituzioni ma a danno dei cittadini, che hanno bisogno di un'economia reale e di un'economia di mercato che possa svolgere veramente una funzione sociale.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Commissario, la ringrazio per la risposta. Volevo aggiungere una cosa brevissima: credo che per quanto concerne le infrastrutture, come in genere anche per alcune attività immateriali, sia molto importante cercare di connettere le politiche che riguardano le vostre deleghe con quelle relative al mercato interno e c'è un tema oggi all'ordine del giorno – gli investimenti che derivano dagli appalti pubblici – che può diventare un volano importante anche per lo sviluppo di alcune delle attività collaterali che danno peso, valore e importanza al sistema industriale.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Sono d'accordo con lei, onorevole Cofferati e, per quanto riguarda la politica energetica, sto lavorando in stretto coordinamento con il Commissario Oettinger, perché ci rendiamo conto che non si può fare una buona politica industriale senza una buona politica energetica. Siamo favorevoli a un mercato unico dell'energia che dovrebbe abbassare i costi, ce ne rendiamo conto. Lei, come me, è italiano e sa che l'energia elettrica in Italia costa 200% in più di quanto costa in Cina, il che questo dimostra, con un semplice dato eclatante, quanto sia difficile competere al di fuori dell'Unione europea; è già difficile farlo all'interno, figuriamoci al di fuori.

Quindi una buona politica energetica diventa fondamentale, come una buona politica per le infrastrutture. Da questo punto di vista, siamo al lavoro e abbiamo bisogno del sostegno del Parlamento europeo, perché le due istituzioni comunitarie insieme possono certamente svolgere un'azione di spinta per raggiungere obiettivi dai quali, siamo convinti, dipende anche la riuscita di una buona politica per la crescita.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer (ALDE). - The Commission’s latest survey on economic recovery in industry shows that since 2008 almost 10% of jobs in the manufacturing industry have been lost. Last year industrial production was 3% lower than the year before. However, there is some good news as the value of exports went up last year. But at the same time we know that our industrial base is changing. This requires companies to change their business models, and workers to change their skills and become more flexible and it also requires governments to make their regulations and policies much more modern and to display a clear vision.

My question is therefore twofold. How can the Commission help in a very tangible way to create a context in which markets will rejuvenate and modernise existing industries and, at the same time, allow the process of creative destruction to go ahead, do its work and create new niche markets? I think that additional tools have to be found to make additional finance for R&D available and also to bring this R&D into the market and bridge the value of that for new products. Also regarding workers’ skills, I think the Commission should really push forward to ensure that Member States implement new policies to ensure that workers acquire the new skills needed for new industries.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − This concerns ‘creative destruction’. Unfortunately in the last few years we have had a too-deep and too-long recession in quite a few Member States, and we are still looking for what I would prefer to call ‘creative recovery’. But it is true that the economy is a dynamic system, especially at a time of global competition. We also have to face industrial transformation. Skills and human capital play a decisive role in that. Yesterday I had an opportunity to look at a centre in Portugal where there is ongoing modernisation of vocational training. Especially in countries which have to make a great effort to revive their competitiveness and take steps forward for reindustrialisation, this is a crucial issue. This is why it is very important to see how EU instruments like the European Social Fund can support the modernisation of vocational training and the development of skills. Of course it is very important to identify what skills exactly are being taught in such centres. Here we have to use our contacts with social partners and all other stakeholders, because direct contact with industry – but also contact between the workers’ organisations and the training centres – can help develop the content and the approach in a forward-looking manner.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer (ALDE). - Mr President, I would just like to ask one question. We all know that our industry is going through a process of transformation. It is therefore really important not only to stimulate R&D, but also to bring those products to the market. This is an area where Europe is clearly lagging behind compared to other continents. So maybe I could ask an additional question on that; how will the Commission help, not only to promote R&D, but also to bring those products and services to the market?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, c'è una politica commerciale dell'Unione che si traduce in accordi commerciali con differenti paesi extraeuropei – naturalmente, prima di ogni firma, ci sarà un test di competitività per le nostre imprese. Noi intendiamo affrontare la sfida puntando sulla qualità e offrendo la nostra qualità sui mercati mondiali. Non a caso nel testo approvato dalla Commissione sulla reindustrializzazione dell'Unione europea sono indicati alcuni settori di qualità, sui quali puntare e sui quali dovrà puntare ogni sforzo finanziario, compreso Orizzonte 2020, che dovrà permettere di investire in ricerca finalizzata alla politica industriale.

Le nostre missioni per la crescita – l'ultima si è svolta in Egitto, la scorsa settimana e la prossima sarò in Tunisia e Marocco, poi saremo in Perù e Cile, e via via in Cina, Russia, Vietnam, Australia e Canada; siamo già stati in tutta l'America Latina, siamo stati in Messico e negli Stati Uniti per presentare il nostro modello industriale e le nostre industrie – sono intese a contrastare la delocalizzazione in questi paesi con nuovi impianti industriali e i risultati sono già molto positivi: c'è grande interesse e sono molti i paesi extraeuropei – anche africani – che chiedono una presenza industriale, per produrre in quei mercati i nostri prodotti di qualità.

Si tratta dunque della possibilità, pur senza delocalizzare, di vendere i nostri prodotti realizzati in loco e quindi, anche da questo punto di vista, stiamo facendo di tutto perché nel mondo si conosca la qualità dell'industria europea e del prodotto industriale europeo.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Herr Präsident! Meine Frage greift nochmals auf, was Sie eben gesagt haben: Beschäftigung und Wachstum. Was Sie bisher hier präsentiert haben, sind nur alte Konzepte. Und die grüne Wirtschaft haben Sie nur so beiläufig erwähnt. Wenn wir uns aber die Europa-2020-Strategie ansehen, dann sind Beschäftigung, Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum die Ziele der Europäischen Union. Eigentlich können wir auch nur so im internationalen Wettbewerb bestehen. Es gibt ja eine Initiative des Europäischen Parlaments zu Green Jobs, die aufgezeigt hat, wo es Beschäftigungspotenziale gibt und was die notwendigen Maßnahmen sind.

Meine Frage ist: Wie nutzen Sie diese Vorschläge des Europäischen Parlaments? Welche konkreten Ansätze und konkreten Anreize wollen Sie auch in der Gesetzgebung der Europäischen Union geben, um den ökologischen Umbau der Wirtschaft voranzutreiben?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Onorevole, forse non sono stato abbastanza chiaro nell'illustrare il documento approvato dalla Commissione europea sulla reindustrializzazione della nostra Unione. Il nostro documento propone di fatto una terza rivoluzione industriale, una rivoluzione industriale che va nella direzione del risparmio energetico, della valorizzazione della green economy, con l'obiettivo di arrivare a una green economy attraverso una greener economy.

Quando noi parliamo dei settori da sostenere e sui quali puntare per la crescita di una politica industriale europea, citiamo il settore delle costruzioni ecocompatibili – come le ho detto –, il settore del sistema dei trasporti verdi – penso al settore dell'auto, penso al settore della cantieristica navale, penso al settore ferroviario. Quando affermo che bisogna lavorare per migliorare il settore delle materie prime, puntiamo sulla ricerca: lei sa che è partito una Innovation Partnership dell'Unione europea, come bene sa il suo collega di gruppo, l'onorevole Bütikofer.

Stiamo lavorando molto nel settore delle materie prime, del riciclaggio, della sostituzione e dell'estrazione. Direi che tutta la nostra politica industriale è una politica industriale che ha come obiettivo primario quello della lotta al cambiamento climatico: non ho avuto la possibilità di dilungarmi – anche perché i tempi sono limitati – ma se lei legge attentamente il nostro documento, troverà di certo una risposta positiva ai temi da lei proposti. Ripeto: il tema delle costruzioni, anche la nostra comunicazione sul piano d'azione per il settore delle costruzioni, va proprio in questa direzione; tutta l'azione sulla politica dell'auto va in questa direzione.

Pertanto, anche il fatto di aver preannunciato l'evento politico dell'inversione di rotta europea, più a favore di una politica industriale, non significa ripercorrere le idee degli anni '80 o '70, ovvero un modello industriale superato, obsoleto e non più adatto alla crescita e allo sviluppo, ma significa aver impresso un importante cambiamento.

Non è un caso che abbiamo chiamato, come invitato speciale, Jeremy Rifkin le cui teorie vanno nella direzione che io le ho appena illustrato. Credo dunque di poter fugare le sue preoccupazioni, dicendo che il nostro modello di politica industriale non è un modello obsoleto, ottocentesco o novecentesco, bensì è un modello di politica industriale moderno, competitivo e senz'altro impegnato fortemente nella lotta contro il cambiamento climatico.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Herr Präsident! Meine Zusatzfrage geht an Herrn Andor: Nach den neuen Vorschlägen der Kommission gibt es ja die Möglichkeit, im Rahmen des ESF auch Investitionsprioritäten zu Greenjobs zu machen. Da Sie aber den Mitgliedstaaten die Auflage gegeben haben, die Investitionsprioritäten auch in anderen Bereichen des ESF zu beschränken, kann es passieren, dass die Mitgliedstaaten diesen Vorschlag der Investitionsprioritäten gar nicht nutzen, das heißt, ihn gar nicht wählen. Was tun Sie, um dem vorzubeugen?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Why certainly, Ms Schroedter, the European Social Fund can be a resource to support programmes which develop green skills in the workforce. That is why it is very important to mention that the Commission’s April 2012 employment package did not handle the green economy marginally, it handled it very centrally, because it identified the green sector as one of the three key areas where job growth should be anticipated and investment in human capital should be focused.

This is, of course, an important point in the current programming phase of the forthcoming seven-year financial framework between the Commission and the Member States. We trust that green skills will be prioritised in the broader concept of skills development and investment in human capital. For that we would like to provide further orientation for the Member States by introducing the EU Skills Panorama in December. This will be launched on 7 December, and I hope its content and working method will give satisfaction.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Moje pytanie kieruję do komisarza Antoniego Tajaniego. Akio Morita, współtwórca SONY, 20 lat temu w swoim wystąpieniu w Davos powiedział, że jedynie przemysł przetwórczy daje solidne zatrudnienie w odpowiedniej skali, zaś sektor usług może przetrwać wówczas, gdy istnieje przemysł, który te usługi może wspierać.

Coraz bardziej widać, że głównym problemem Europy jest ucieczka przemysłu do innych krajów i regionów świata. Nie ma co się oszukiwać: póki nie odbudujemy na naszym kontynencie sektora przemysłowego, nie usuniemy głównych przyczyn stagnacji europejskiej gospodarki. Już ponad 2 lata temu Mario Monti wskazywał, że Unii potrzebna jest nowa polityka przemysłowa pobudzająca gospodarkę. Po raz kolejny jednak skończyło się na słowach i dokumentach.

Czy Komisja Europejska nie uważa, że może pora rozpocząć prace nad wspólną europejską polityką przemysłową? Jeśli Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia stosują różnego rodzaju instrumenty wspierające inwestycje krajowe, warto przeanalizować także takie rozwiązania dla Europy. Jakie z obecnie możliwych rozwiązań powinniśmy zastosować już dzisiaj, by rozwijać przemysł w Europie?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, I think we will both respond to this question, but let me just highlight that of course there has been a process in recent years where we observed and highlighted the declining trend in the labour market and the loss of many industrial jobs, especially at times of crisis, but this did not affect all EU countries evenly. I think the point is that there are quite a few EU Member States where very focused industrial policies have been successful in retaining industry, in retaining competitiveness through cooperation with the social partners through very focused investment and the coordination of policies of innovation, markets, human capital and whatever else is needed. The point of our new strategy is to use these successful models. For example, Germany, with a very healthy Mittelstand which produced growth and jobs even in times of recession, can help other countries to develop in that direction.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, per quanto riguarda gli aiuti, non credo che il problema si possa risolvere con gli aiuti di Stato. Credo che si possano invece favorire alcune scelte di politica industriale: penso all'innovazione, penso nel settore dell'auto, all'attività di ricerca legata, per esempio, alle auto ibride, elettriche o all'idrogeno. Queste sono scelte positive e legittime: dobbiamo evitare invece gli aiuti di Stato illegittimi, perché potrebbero falsare il mercato interno e non aiutare realmente la competitività, mentre ritengo ci possano essere degli interventi fiscali a sostegno dei consumatori – questo sì che sarebbe legittimo.

Ritengo tuttavia che lo sforzo maggiore attraverso, non soltanto il programma quadro attuale o le prossime Prospettive finanziarie o attraverso Orizzonte 2020, ma anche attraverso, sempre nell'ambito delle prossime prospettive finanziare, tutti i Fondi strutturali, debba consistere nell'incentivare molto di più la ricerca e l'innovazione. Anche, forse, arrivando a un'armonizzazione fiscale si potrebbe aiutare di più.

Investire certamente in infrastrutture, investire in ricerca, investire in innovazione ma senza aiuti di Stato a pioggia che – come è accaduto in passato – hanno rappresentato soltanto una soluzione temporanea e hanno spesso creato uno scontro tra diversi Stati membri. Serve invece di più investire nella politica industriale – ripeto – soprattutto puntando su ricerca e innovazione, e magari aiutando i consumatori ad acquistare i prodotti più moderni, più ecocompatibili e più incisivi nella lotta contro il cambiamento climatico.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Moje pytanie uzupełniające chciałabym skierować do obu Panów, chociaż mam wrażenie, że tak naprawdę to pytanie, proste pytanie, powinno być skierowane do całej Komisji. Wiele, szczególnie młodych talentów, europejskich talentów, by rozwijać swoje skrzydła wyjeżdża poza Europę, do Stanów Zjednoczonych, do Chin. Co Komisja Europejska zamierza zrobić, by te talenty zatrzymać w Europie, by w końcu Europa stała się tym kontynentem, który przoduje w innowacjach, przoduje w nowych technologiach, przoduje w ciekawych inicjatywach?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, la risposta è nel nuovo modello di Orizzonte 2020, in cui innovazione e ricerca sono finalizzate all'industria: applicare i risultati della ricerca all'industria – c'è stata la famosa Valle della Morte nel settore key enabling technologies, che ha provocato un'importante fuga di cervelli – oltre alla valorizzazione del sistema dei cluster, che legherà sempre di più università, quindi l'ambito della ricerca, industria e piccole e medie imprese. Intendiamo investire anche in questo settore per formare, dal punto di vista educativo, operatori capaci di lavorare nel settore dei cluster e ritengo che queste due scelte possano contribuire a risolvere – anche se non completamente – il problema della fuga dei migliori giovani cervelli dall'Europa verso altre realtà extraeuropee.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, el pasado 10 de octubre presentó la Comunicación titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica». Tal como se dice en dicho documento –y hoy usted lo ha repetido varias veces–, se trata de la tercera revolución industrial.

Es una buena noticia, dada la necesidad de que Europa tenga un sector industrial competitivo que sea capaz de crear crecimiento, sostenibilidad y empleo, y, a ese respecto, usted, Comisario Andor, tiene mucho que ver y mucho que decir.

Dado que esta semana se van a negociar las perspectivas financieras 2014-2020, mi pregunta es: ¿qué medidas concretas piensa adoptar la Comisión para conseguir movilizar la inversión que en estos momentos tanto necesita la industria productiva en Europa?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − As you know, the European budget is an investment budget. The size and structure of the EU budget speaks volumes about the investment capacity of the forthcoming period. That is why the Commission put forward an MFF, which is a robust set of financial instruments to support various ways of investing, whether in infrastructure, research and development or human capital. We have also put forward new innovative ways of financing investment in the European Union, for example the concept of project bonds.

So it is true that, in the forthcoming European Council, discussion of the MFF will be crucial. We very much hope that the arguments that the Commission has put forward for investment in all these areas will be heard and that these key elements will help restore growth potential, including in the less developed areas of the European Union, through decent allocations of cohesion policy. I think this is absolutely vital. We have to see not only the link between the Europe 2020 objectives and the MFF which the Commission originally established, but also the impact of the crisis and the fact that Europe has become more polarised. The regions hit by a long-lasting recession probably need more support in terms of infrastructure development as well as human capital and, in general terms, to help restore their competitiveness. I believe that the financial instruments in the MFF – particularly the structural funds – will be able to do this, but this will only happen if the allocations are not reduced as compared to the Commission proposal.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, es cierto que puede ser sólido, pero sólido con rebajas; rebajas importantes que se anuncian y que pueden hacer polvo ese propio presupuesto. Y es complejo, tan complejo que le pregunto exactamente: ¿qué líneas presupuestarias están previstas para impulsar la industria? ¿Va a haber un fondo de convergencia para I+D+I? ¿Cómo se va a ayudar a las PYME a acceder al crédito, ya que ha caído veintidós puntos en el último año?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, per le prossime prospettive finanziarie, due sono i capitoli particolarmente qualificanti: uno, lo abbiamo detto, è Orizzonte 2020, dove ci saranno molti investimenti, questa volta finalizzati alla ricerca applicata all'industria, dal momento che, lo ripeto, per noi l'elemento innovazione è l'elemento chiave, sebbene in tutti i capitoli di bilancio si parli di innovazione. In seguito, una parte di grande rilievo è quella che riguarda le piccole e medie imprese. Il messaggio politico – e ringrazio il Parlamento per il sostegno che ha dato a me personalmente e alla Commissione europea – è rappresentato dal pacchetto COSME: si tratta di due miliardi e mezzo di euro per la competitività delle piccole e medie imprese – mi riferisco anche all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese – per i venture capital e il settore turistico.

Ecco, questi sono i due strumenti, oltre, naturalmente, a quello che si potrà fare con il Fondo di coesione, i Fondi strutturali, il Fondo sociale europeo, e il Commissario Hahn ha sottolineato in più occasioni quanto è forte il suo impegno, anche nell'ambito delle prossime Prospettive finanziarie, per sostenere le piccole e medie imprese. Si può quindi affermare che l'intento di aiutare la politica industriale e imprenditoriale è spalmato sull'intero bilancio. Quando parliamo di politica industriale, è ovvio che non parliamo soltanto della grande industria ma parliamo anche delle piccole e medie imprese: però i due capitoli più importanti sono gli 80 miliardi di Orizzonte 2020 e i due miliardi e mezzo di COSME.

Ma potremmo parlare anche dei fondi destinati al progetto GALILEO, che è un progetto di politica industriale, sebbene se si tratti di una grande infrastruttura, che ha permesso alla nostra industria spaziale di essere all'avanguardia: come sapete abbiamo lanciato anche nel mese di ottobre altri due satelliti; abbiamo concluso tutte le gare di appalto per la realizzazione di satelliti ma questi satelliti permetteranno anche uno sviluppo di attività imprenditoriali e industriali grazie ai servizi che potranno rendere sul territorio. Quindi, anche da questo punto di vista, se andiamo a leggere con attenzione e nei dettagli il bilancio che noi abbiamo proposto per le prospettive finanziarie 2014-2020, c'è molto di politica industriale.

Le ho citato i primi due più importanti capitoli ma ci sono anche altri esempi, tra cui la politica agricola, dove si potrà aiutare il comparto industriale e imprenditoriale in ambito agrario. Direi quindi che con la strategia Europa 2020 ma anche con l'ultimo documento sulla politica industriale c'è stato un cambiamento, che poi si dovrà inevitabilmente tradurre dalla teoria alla pratica attraverso il bilancio. Da questo punto di vista, noi siamo determinati e, anche grazie al sostegno del Parlamento europeo, ritengo si possano raggiungere risultati positivi.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, πρόσφατα δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις δήλωσαν την πρόθεσή τους να αλλάξουν έδρα, η μια στο Λουξεμβούργο και η άλλη στην Ελβετία. Αυτό αποτελεί ένα βήμα πριν την μετεγκατάσταση και των παραγωγικών τμημάτων, ενώ πληροφορίες λένε ότι και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις θα αλλάξουν έδρα και παραγωγικά τμήματα. Ξέρετε την κατάσταση που επικρατεί από την άποψη της συρρίκνωση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Οι ίδιες οι εταιρείες που φεύγουν, λένε ότι φεύγουν διότι στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμός της ζήτησης, λέγουν ότι τα επενδυτικά σχήματα φεύγουν από τη Νότια Ευρώπη λόγω του ρίσκου το οποίο οφείλεται κυρίως στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Θέλω λοιπόν, αγαπητοί Επίτροποι, να σας ρωτήσω πώς εξηγείτε εσείς την αποχώρηση επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τον Νότο ενώ συρρικνώνεται το εισόδημα; Πώς εξηγείτε ότι το ρίσκο οφείλεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές;

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Onorevole, come lei sa, io mi sono recato due volte nel suo paese – una, tre settimane fa e, un'altra, prima del voto, quando era Primo Ministro il signor Papadimos – e ho voluto dire al popolo greco che le nostre politiche contro la crisi non sono soltanto politiche di sacrifici, perché i sacrifici senza una politica per la crescita e senza iniziativa a sostegno delle imprese rischiano di essere inutili e, a mio giudizio, anche dannosi visto che non producono effetti.

Certamente dobbiamo rimettere a posto i nostri conti ma contemporaneamente dobbiamo dire ai cittadini che i loro sacrifici vanno in una certa direzione. Ecco perché proprio nel suo Paese la Commissione europea ha organizzato, con il governo greco, un grande evento dedicato proprio allo sviluppo delle piccole e medie imprese; ecco perché a gennaio sarò di nuovo in Grecia per organizzare incontri business-to-business tra imprese europee e imprese greche, quindi per incrementare la presenza di investimenti europei in Grecia e per sostenere le piccole e medie imprese.

Stiamo lavorando in stretta collaborazione con il governo greco per quanto riguarda il settore del turismo, che è di mia competenza e che considero di straordinaria importanza, il quale deve diventare sempre più un vero e proprio comparto industriale. Su questo noi faremo tutto ciò che si deve fare. Con la Commissaria Damanaki abbiamo lanciato un'iniziativa proprio poche settimane fa ad Atene: quindi tutto ciò che può e deve essere fatto in questa direzione, andrà fatto. La mia opinione – concludo per rispondere alla sua domanda – è che l'Europa non può chiedere solo sacrifici ma deve anche disegnare una politica per la crescita. È quello che stiamo cercando di fare anche sulla base della decisione del Consiglio.

Non c'è soltanto il fiscal compact ma c'è anche una politica per la crescita, che deve essere sostenuta e sviluppata, puntando sulle differenti realtà imprenditoriali che creano occupazione nei diversi paesi dell'Unione. E per quanto mi riguarda, il mio impegno nei confronti del tessuto economico greco sarà un impegno forte e lo considero prioritario, perché la Grecia non può né deve essere abbandonata bensì deve rimanere nell'Unione e nella zona euro.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι αλλά απαντήσατε σε διαφορετικό πράγμα και από παρόμοιες απαντήσεις, με συγχωρείτε, έχουμε χορτάσει. Εγώ, άλλο σας ρώτησα: υπάρχει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική και να μειωθεί το εργασιακό κόστος, όμως η μείωση του εργασιακού κόστους δεν αποτρέπει την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων από την Ελλάδα. Επομένως το πρόβλημα είναι δίνετε αυτή την αιτιολόγηση; Απαντάτε πως τα πράγματα πρέπει να γίνουν αντιστρόφως; Και, δεύτερον, συμπληρωματική ερώτηση: μήπως πρέπει η Ελλάδα να ακολουθήσει κλαδικές πολιτικές στη βιομηχανία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απασχόλησης;

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − I think it is true what you said in the first half of your question about the importance of demand. Of course, nowadays it has to be interpreted in the whole European context and not just in the national context of individual Member States.

If we have a single market and we even want to deepen it further, then demand-side policies should be developed on the entire EU level. Greece unfortunately is a very specific case because of the high indebtedness and the fact that it was not so transparent in the past years. It required external assistance and now it is not only the troika but also the EU Task Force which is working very hard to provide assistance to generate investment and by using the EU structural funds faster and with better focus to help promote reforms.

These and many other elements – which the Vice-President also referred to – should add up to improved competitiveness and a better investment climate. Now of course a better investment climate would also require social peace and better harmony. That should, of course, be promoted through a better dialogue between the stakeholders.

Finally, let me just point to one fact which was coming through two weeks ago in the projections of our colleague Vice-President Olli Rehn, which was a very realistic projection for the next year end and for the one after on the European Union’s economy. But interestingly in the case of Greece there was a silver lining in the form of reducing unemployment. I very much hope that this is linked to a judgment that competitiveness is improving and the operation of all these stakeholders which are listed is now hopefully bearing fruit.

 
  
MPphoto
 

  President. − I am going to take two more questions, but before I call the speakers I just want to explain that we try to keep a balance between the groups in proportion to their size. This whole procedure of Question Time is under review. One of the proposals is that we have an open and transparent ballot, rather than the catch-the-eye procedure.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion (ALDE). - This House has been indulging in quite a lot of rhetoric, in terms of the budget, about retaining and protecting the budgets for those instruments that have a clear impact on growth and jobs. One of these is the Connecting Europe Facility. It is one of many. It is important for infrastructure in transport, energy and telecommunications. Not only will it have an impact on businesses, it also helps complete the single market and it helps lever in private sector money.

What I want to know is what the Commission can do to make sure that these budgets – and I include research budgets, as well, in this – are in fact protected, in view of the Council negotiations this week. And I do not simply want to hear an answer saying that we want a larger budget. It is quite clear that we may well be working with either a freeze or something close to a freeze. What are you going to do to help protect these budgets, whatever the size of the whole budget? I do not simply want to hear that we want more money.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, da quando c'è un dibattito politico su un bilancio, noi, per tutelare il bilancio, non possiamo che, nell'ambito del dibattito, sostenere la nostra posizione politica e la ragione per cui abbiamo formulato queste proposte. Non è che possiamo fare diversamente: il dibattito è aperto; c'è un Consiglio che si svolgerà fra qualche giorno e all'interno del Consiglio non possiamo che spiegare le nostre ragioni, perché questo bilancio non venga ridotto e quindi non si danneggino le politiche comunitarie.

Come abbiamo già detto più volte, non ci sono alternative. Questi sono i poteri di cui disponiamo nell'ambito del dibattito sulle politiche del bilancio e non possiamo far altro che lavorare insieme al Parlamento per cercare di tutelare alcuni capitoli e una strategia politica che punti ad avere più Europa. Non vedo soluzioni diverse, perché il dibattito è soprattutto di tipo politico. Non si tratta di un dibattito tecnico: è un dibattito politico e noi dobbiamo andare avanti. Siamo in mezzo al guado e dobbiamo continuare ad andare avanti verso un'Europa più unita – per quanto mi riguarda verso gli Stati Uniti d'Europa, come obiettivo finale – e il bilancio è uno degli strumenti per fare questa politica.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, una domanda per il Commissario Tajani, che ringrazio per l'impegno anche suo personale sulla direttiva sui ritardi dei pagamenti. La domanda è questa: vista la criticità del dibattito sul bilancio, ci può dare un aggiornamento sul futuro del programma Erasmus per giovani imprenditori che, ovviamente, è un'eccellente iniziativa?

L'altra questione riguarda il Commissario Andor: lo scorso 30 gennaio, come è noto, Consiglio e Commissione hanno lanciato la loro sfida alla disoccupazione giovanile, mettendo a disposizione 82 miliardi di euro di fondi non utilizzati. È passato quasi un anno da allora e non è ancora chiaro l'impatto di questi fondi. Alcune domande: c'è un resoconto dettagliato sull'utilizzo di tali fondi? C'è un elenco di buone pratiche? Quando sarà presentato il pacchetto "giovani" lanciato da Barroso?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, per quanto riguarda il programma Erasmus per i giovani imprenditori, io intendo andare avanti. Non c'è ancora un accordo sulle Prospettive finanziarie né sul bilancio 2013 ma è mia intenzione continuare a proporre questo programma e a difendere anche lo strumento finanziario per svilupparlo, perché lo considero di straordinaria importanza e anche la chiave per il lancio della politica a favore dell'imprenditorialità europea, ragion per cui anche su questo fronte siamo nel pieno dibattito e il sostegno che ci verrà dal Parlamento sarà prezioso.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − There was a question about the youth employment package which will be forthcoming on 5 December and will have important elements such as the youth guarantee.

On the basis of the Youth Opportunities Initiative and the support from the European Council in January, the Commission has sent action teams to the eight Member States with the highest youth unemployment rate. We have reallocated about EUR 10 billion to these countries, benefiting a very large number of young people. Just yesterday I saw this in Portugal, where about 90 000 young people have been helped through the reallocation of about EUR 300 million. The sums in other countries, like Italy, have been much greater. I regularly update Parliament’s Committee on Employment and Social Affairs about these developments.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Andor biztos úrtól kérdezem közös nyelvünkön, magyarul, hogyan lehetséges az, hogy az Európai Unió teljes jogú tagállamában harmadik világbeli körülmények között dolgozhatnak az ipari szektorban, különösen a multinacionális cégeknél, illetve a külföldi tulajdonú cégeknél. Mit szól Ön ahhoz, és mi a magyarázata arra, és egyébként hol vannak a versenyképességnek a határai, tehát hogy 250-300 euró körüli bérért dolgoznak magyar emberek történetesen az Ön hazájában teljes munkajogi jogfosztottságban úgy, hogy nincsen pihenőidő, egyik napról a másik napra utcára tehetőek, három műszakban dolgoznak szakszervezeti védelem nélkül. Mi a magyarázat erre, biztos úr? Hogyan fordulhat ez elő az Európai Unióban egy teljes jogú tagállamban?

 
  
MPphoto
 

  László Andor, a Bizottság tagja. − Tisztelt képviselőasszony! Azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy az Európai Unió szociális normáinak minden tagországában érvényesülniük kell, és ezeket az elvárásokat például annak keretében is fontosnak tartottuk érvényesíteni, hogy Magyarországon az elmúlt évben egy új „Munka Törvénykönyve” született. Több körben konzultáltunk a minisztériummal, illetőleg a szociális partnerekkel annak érdekében, hogy a megszülető törvény összhangban legyen az európai munkajoggal. Megállapodtunk a szociális partnerekkel abban, hogy figyeljük, hogy a gyakorlatban ez hogy érvényesül, és ennek természetesen minden vállalkozásra, minden munkahelyre érvényesnek kell lennie függetlenül attól hogy ez egy hazai vagy egy külföldi tulajdonú cég.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes Question Time.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 

5. Valtakirjojen tarkastus
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte meiner Verwunderung darüber Ausdruck verleihen, dass ich, bevor wir in dieser Woche eine kontroverse Abstimmung über Schiefergas haben werden, durch ein großes Tor durchlaufen muss, das von Unternehmen der Öl- und Gasbranche aufgestellt wurde, dass ich an einem Stand vorbeigehen muss, an dem Abgeordneten Champagner offeriert wird, damit sie die vordergründigen Argumente dieser Industrie kaufen.

Ich glaube, dass in Zeiten, in denen immer wieder über eine zu große Nähe der europäischen Institutionen und der Lobby diskutiert wird, solche Ausstellungen unanständig sind. Ich weiß nicht, ob mein Einfluss reicht, das durchzusetzen, aber ich bin der Meinung, dass diese Ausstellung vor dieser Abstimmung über Schiefergas abgebaut werden sollte.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Les autorités seront informées de votre indignation sur cette affaire.

Je vous propose maintenant de commencer les travaux.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). - Frau Präsidentin! Ich bin es langsam satt, dass dann, wenn man eine politische Position nicht teilt, eine Ausstellung böse ist. Und wenn es eine Auffassung ist, die man gut findet, dann ist es eine gute Ausstellung. Entweder gibt es gar keine Ausstellungen mit politischen Inhalten oder alle dürfen ausstellen. Gleiches Recht für alle! Nicht nur die grüne Meinung hat hier zu bestimmen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Vous avez pu exprimer votre point de vue et nous en restons là sur cet incident.

Je vous informe que conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement, la commission des affaires juridiques, au cours de sa réunion du 6 novembre 2012, a vérifié les pouvoirs et a proposé à l'unanimité la validation du mandat de la députée Patricia van der Kammen avec effet au 3 octobre 2012.

Je vous propose donc de valider ce mandat.

Y a-t-il des observations?

Ce mandat est donc validé.

 

6. Äänestykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

6.1. Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla (A7-0320/2012 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)

6.2. Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö (A7-0269/2012 - Jan Mulder) (äänestys)

6.3. Euroopan unionin virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamista koskevat väliaikaiset erityistoimenpiteet (A7-0359/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (äänestys)

6.4. EU:n liittyminen pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvalta pilaantumiselta (A7-0319/2012 - Anna Rosbach) (äänestys)

6.5. EY:n sekä Tanskan ja Grönlannin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A7-0358/2012 - Ole Christensen) (äänestys)

6.6. Toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU:n kansalaisten vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa (A7-0352/2012 - Carlo Casini) (äänestys)

6.7. Kulutusluottodirektiivin täytäntöönpano (A7-0343/2012 - Birgit Collin-Langen) (äänestys)

6.8. Sosiaalisia investointeja koskeva sopimus (A7-0263/2012 - Danuta Jazłowiecka) (äänestys)

6.9. Maataloustuotteita koskeva tiedotus ja menekinedistäminen (A7-0286/2012 - José Bové) (äänestys)

6.10. Jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin soveltaminen (A7-0326/2012 - Marielle Gallo) (äänestys)

6.11. Toimielinten välisiä neuvotteluja lainsäädäntömenettelyissä koskevan työjärjestyksen 70 artiklan muuttaminen (A7-0281/2012 - Enrique Guerrero Salom) (äänestys)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, Ponente. − Señora Presidenta, muy brevemente aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos los ponentes alternativos y coordinadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales que me han acompañado pacientemente a lo largo del difícil proceso de aprobación de esta reforma.

Pero la razón por la cual he pedido la palabra es para señalar que la modificación de este artículo entrará en vigor, con arreglo al procedimiento normal, el próximo día 10 de diciembre, es decir, el primer día del próximo período parcial de sesiones, y que, por tanto, empezará a afectar a aquellos procedimientos legislativos para los cuales la comisión correspondiente aún no haya adoptado, en ese momento, ni el mandato negociador ni la composición del equipo negociador.

 

6.12. Työjärjestyksen 181 artiklan (sanatarkat istuntoselostukset) ja 182 artiklan (keskustelujen audiovisuaalinen tallenne) muuttaminen (A7-0336/2012 - Stanimir Ilchev) (äänestys)

6.13. Kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta (A7-0445/2011 - Wim van de Camp) (äänestys)

6.14. Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä (A7-0446/2011 - Pier Antonio Panzeri) (äänestys)

6.15. Kortti-, verkko- ja mobiilimaksut (A7-0304/2012 - Sampo Terho) (äänestys)

6.16. Varjopankkitoiminta (A7-0354/2012 - Saïd El Khadraoui) (äänestys)

6.17. Lasten suojelu digitaalimaailmassa (A7-0353/2012 - Silvia Costa) (äänestys)
 

- Avant le vote sur le paragraphe 9, deuxième partie:

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, relatrice. − Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che oggi è il 23° anniversario della Convenzione sull'infanzia dell'ONU e credo che il mondo digitale rappresenti la nuova frontiera della promozione e della tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Ringrazio molto i colleghi ombra della commissione CULT, la relatrice della commissione LIBE per l'ottima collaborazione e spero che veramente oggi diamo un segnale importante a chi attende questo pronunciamento del Parlamento.

 

6.18. Sosiaalisen yrittäjyyden aloite (A7-0305/2012 - Heinz K. Becker) (äänestys)

6.19. Kohti todellista talous- ja rahaliittoa (A7-0339/2012 - Marianne Thyssen) (äänestys)

6.20. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2011 (A7-0328/2012 - Norbert Neuser) (äänestys)
 

- à l'issue des votes:

 
  
MPphoto
 

  Michèle Striffler (PPE). - Madame la Présidente, je déplore que l'ordre du jour ait été modifié, puisque nous recevons aujourd'hui, en séance solennelle, le Président de la République d'Haïti. Je vous rappelle que l'Europe est le principal donateur au monde en matière d'aide et que la moindre des choses serait de recevoir de façon courtoise le Président de la République d'Haïti. Je déplore vraiment que vous ayez modifié l'ordre du jour.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Ceci clôt l'Heure des votes.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

7. Juhlaistunto - Haiti
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatspräsident Martelly! Die Beziehungen der Europäischen Union zu Haiti sind für uns von besonderer Bedeutung. Das schwere Erdbeben, das am 12. Januar 2010 Haiti erschütterte, dem über 220 000 Menschen zum Opfer fielen und das 1,7 Millionen Menschen obdachlos machte, hat zu einer nie dagewesenen internationalen Solidarität, insbesondere auch der Europäerinnen und Europäer geführt.

Die EU hat eine umfassende humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe für den Wiederaufbau Ihres Landes geleistet. Seit 2010 ist die Europäische Union der wichtigste Geber bei der Hilfe für Haiti. Während Ihr Land noch mit den desaströsen Folgen des Erdbebens zu kämpfen hatte, wurde es in diesem Jahr ein weiteres Mal von Naturkatastrophen heimgesucht. Die Orkane Isaac und Sandy brachten erneut Tod und Verwüstung über das Land mit verheerenden Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung.

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Martelly! Unser Haus hat sich immer für ein starkes Engagement der EU in Haiti und eine enge Zusammenarbeit mit den haitianischen Behörden starkgemacht. Wir wollen Ihrem Land helfen. Wir wollen ihm helfen, zu einem wirtschaftlich und politisch stabilen Land zu werden, zu einem Land, das sich selbst versorgen kann und das selbst dazu beitragen kann, die Armut nachhaltig zu reduzieren.

Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden wir die Hoffnung auf die Etablierung einer dauerhaften, gefestigten Demokratie und die Hoffnung auf Stabilität in Haiti. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen, Herr Präsident Martelly, sind enorm. Und glauben Sie uns, wir wissen – das hat auch die gestrige Diskussion in den Ausschüssen des Parlaments gezeigt – um die Dramatik der Herausforderungen, vor denen Sie stehen.

Drei Jahre nach der Katastrophe warten noch immer 370 000 Menschen im Land auf eine dauerhafte und menschenwürdige Unterbringung. Weil sie in zum Teil menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssen, ist die Anstrengung um ihre Unterbringung von größter Bedeutung. Der Wiederaufbauprozess muss logischerweise so effizient wie möglich gestaltet werden. Die Armut im Lande muss mit allen Mitteln bekämpft werden, und die zur notwendigen Stärkung der Demokratie und des Rechtsstaats nötigen Reformen müssen – insbesondere im Justizwesen – angepackt werden.

Ich möchte mit Blick auf die Debatte über die finanzielle Ausstattung der Europäischen Union hinzufügen, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir unseren internationalen Verpflichtungen weiterhin gerecht werden können. Gerade angesichts Ihres Landes müssen wir unsere Versprechen einlösen und den Bürgerinnen und Bürgern, den Haitianerinnen und Haitianern, weiterhin solidarisch zur Seite stehen.

Bei der notwendigen Umsetzung Ihres ambitionierten Reformprogramms haben Sie mit dem Europäischen Parlament einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Aber dieses Parlament wird auch dafür kämpfen, dass die Finanzmittel, die die Europäische Union braucht, um die Versprechungen z. B. gegenüber Haiti einzuhalten, auch sichergestellt werden. Deshalb ist der Kampf für einen ambitionierten europäischen Haushalt auch ein Kampf für die Garantie, dass wir unsere Versprechen der Solidarität einhalten können.

(Beifall)

Ich freue mich nun, Ihnen, Herr Staatspräsident, das Wort zu erteilen, und heiße Sie noch einmal herzlich willkommen im Europäischen Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Michel Joseph Martelly, Président de la République d'Haïti. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires européens, je mesure l'honneur que vous faites à mon pays en m'accueillant ici au prestigieux Parlement de Strasbourg. Je voudrais vous en remercier.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, je viens ici porteur de notre credo, le même qui fut le vôtre dans l'adversité; le même qui vous a permis les Trente Glorieuses; le même qui vous releva après la seconde guerre; le même qui renversa le mur de Berlin; celui qui anima le très respecté Paul-Henri Spaak.

Je viens ici vous dire que, malgré vents et marées, malgré ses meurtrissures, Haïti n'a point baissé les bras. Lentement mais sûrement, Haïti se relève, et c'est cette bonne nouvelle que je viens partager avec vous.

Ce changement de cap, si nous le devons au courage de notre population, à la détermination de notre administration, nous y associerons certainement la coopération agissante de l'Europe, la plus importante de toutes. Je voudrais vous en remercier. J'y vois les signes d'une amitié que l'histoire a forgée. Une amitié qui certainement ne saurait nous laisser indifférents face à la crise financière qui, en vous menaçant, nous touche également.

Je reste convaincu que l'Europe unie, donc encore plus forte, saura trouver les solutions appropriées à la relance de son économie.

Je reste convaincu qu'aucune récession n'est permanente. Le temps que dure une crise dépend de la rapidité et de la sagacité des mesures de redressement.

De Mario Draghi à Christine Lagarde, pour ne citer que ceux-là, vous avez accès à certains des meilleurs cerveaux de la planète, qui vous permettront de juguler la crise et d'y remédier.

Mais ma présence ici se voudra d'abord pour vous remercier de votre générosité et de votre solidarité et rappeler qu'aucun pays ne saura sortir de la pauvreté en vivant de la charité.

(Applaudissements)

Certes, Haïti a encore besoin d'aide. Mais les Haïtiens ont surtout besoin de travail productif, d'échanges commerciaux et d'investissements directs.

Haïti est aux portes de l'Amérique: cette Amérique du Nord qui recommence à croître et cette Amérique du Sud qui, cette fois-ci, n'est pas rentrée en crise et n'a jamais cessé de croître.

Haïti est une plateforme stratégique, un environnement propice aux investissements, un tremplin qui peut permettre aux entreprises européennes de participer à la reconstruction du pays et de se préparer un avant-poste stratégique pour la région.

Haïti a besoin de ports, d'aéroports, de routes, d'usines électriques et d'hôtels. Haïti a un sol fertile et peut facilement recommencer à nourrir sa population et à exporter ses surplus.

Haïti a un climat et une géographie à nuls autres pareils, des milliers de kilomètres de plages de sable blanc et une nature aujourd'hui encore largement vierge et inexplorée.

De Fort Liberté, aux Cayes, de Gonaïves à Miragoâne, notre pays foisonne de ports en eau profonde naturellement protégés.

Notre population est jeune, courageuse, avenante, rude au travail. Je suis aujourd'hui ici pour vous présenter, vous inviter, et vous inciter à tirer parti du meilleur de ce pays et de ses extraordinaires opportunités d'investissement.

Je vous invite à travailler avec nous pour nous aider à reconquérir notre souveraineté financière en nous permettant de retourner sur les marchés financiers internationaux.

Je suis ici pour, avec vous, envisager d'autres accords de libre échange.

Je vous incite à œuvrer avec nous, à concevoir et à développer des projets intelligents et rentables. Je vous demande de collaborer avec nous afin qu'ensemble, nous trouvions les meilleurs moyens de les financer.

Beaucoup de vos professeurs retraités ne rêvent que de contribuer à faire de notre monde un monde plus juste et plus équitable. Envoyez-les nous et participez à la formation de nos jeunes et de leurs professeurs.

Contribuez avec nous à changer l'histoire: l'histoire qui nous rappelle nos liens avec l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, la Pologne. L'histoire plus récente qui nous renvoie à ce que furent jusqu'en 1940 nos liens commerciaux avec l'Allemagne. L'histoire qui retiendra ce, qu'aujourd'hui, l'Union européenne déploie dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en termes d'effort de coopération au développement.

L'Europe peut être fière de sa place dans le monde: de son charisme, de ses convictions, des courants de pensées qu'elle charrie, des réponses qu'elle apporte aux problèmes de la planète, des initiatives qui sont les siennes et de son rôle auprès des pays émergents.

La jeunesse européenne doit savoir que les pays du Sud comptent sur elle, qu'elle ne peut pas se refermer, que de sa générosité et de ses choix intelligents viendra un monde plus fraternel, économiquement plus moral, écologiquement plus sûr, certainement plus démocratique et plus tolérant.

Haïti, aujourd'hui, forte de cette amitié, se met au pas, gomme tous les vieux clichés qui lui sont attachés, casse les chaînes d'un sous-développement endémique, exorcise ses vieux démons, lutte contre la désertification qui la menace et veut s'ouvrir au monde.

Voilà un an et demi que mon administration s'y attèle, avec des "couacs" parfois, mais nul ne niera notre bonne foi.

Cette année encore, Haïti a été touchée, avec des intensités différentes, par les tempêtes tropicales Isaac et Sandy, qui nous ont éprouvés. Une fois de plus, ce sont des vies humaines, des récoltes, des logements, du bétail, qui en ont pâti. Et, une fois de plus, la communauté internationale a été prompte à secourir, à sauver, à reconstruire.

Il faudra bien un jour casser ce cercle vicieux et construire un cercle vertueux. C'est ce que nous faisons, c'est au prix de cet effort qu'Haïti se relèvera. Haïti se relèvera, parce que nous avons pris conscience que la vulnérabilité du territoire haïtien, déjà considérable, va augmenter dans les prochaines années au rythme de la progression du changement climatique annoncé pour les Antilles.

Elle se relèvera parce qu'obstinément nous travaillons à faire avec une autre échelle de temps: celle de la prévention. Et la prévention, dans ce domaine, c'est l'aménagement du territoire.

Aménager le territoire, c'est rendre le pays moins vulnérable, c'est protéger les bassins versants pour qu'ils cessent d'être, à cause du déboisement, de l'érosion ou de l'urbanisation anarchique, cause de destruction. Aménager le territoire, c'est aussi éviter de perdre à chaque accident climatique des millions de dollars, c'est créer un cadre de vie acceptable pour la population haïtienne.

Mon gouvernement a des outils pour commencer à faire de l'aménagement du territoire une réalité. Ces instruments sont le CNIGS (Centre National d'Information Géo-spatiale), soutenu par vous, l'Union européenne, et le CIAT (Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire) auquel vous contribuez. Je voudrais vous en remercier.

Je veux vous dire que mon administration les utilisera à fond pour inscrire son action dans le temps et pour mettre sa marque dans l'espace haïtien.

Vous voyez, dans ce domaine, le vieux continent précède plus d'un partenaire. Comme on dit chez nous: l'Europe "pran devant".

Elle continue d'inspirer un monde en pleine mutation où, de plus en plus,. le cavalier seul des États devra céder la place à la régionalisation, formant cet espace de libre circulation des biens et des personnes, parlant d'une seule voix, se soutenant mutuellement tout en gardant leur identité.

La région caribéenne, toutes grandes et petites Antilles associées, sans exclusive, peut émerger un jour comme une véritable union d'États indépendants et tirer tout le profit que lui confère son extraordinaire position géostratégique.

C'est non seulement le prix de la stabilité – j'allais dire de la paix dans le monde – mais bien plus encore: ce sont là les nouveaux incitatifs au développement dans un contexte où tous les intervenants s'engagent à faire régner la paix, la régularité et la justice.

L'Union européenne, dans le cadre de son soutien aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, y apporte sa contribution, et les enveloppes inscrites au Fonds européen de développement au chapitre de l'intégration régionale deviennent plus substantielles et participent à cette initiative.

L'Haïti d'aujourd'hui y souscrit, consciente de sa place, de son poids, de son rôle dans la région, mais aussi de ses lacunes. Lucides, nous avons évalué nos retards, avons décidé de cesser de nous flageller et de travailler plutôt à les combler. Et nous les comblons, chaque jour un peu plus. Ce ne sera pas un sprint, mais une course de fond.

Et là encore, l'Europe nous inspire, car si certains de ses États membres étaient exsangues voilà à peine un demi-siècle, aujourd'hui, malgré la crise financière, ils sont encore campés sur des fondements solides qui leur permettront un jour de se remettre.

Le relèvement de l'Europe tient, entre autres, à la gestion transparente des ressources publiques, à leur utilisation rationnelle, au fonctionnement univoque de la justice, au niveau d'éducation des populations et à leur désir de travailler sans relâche à la reconstruction de leurs économies respectives.

Les succès n'ont point de frontières. Mon mandat se dédie, entre autres, à la scolarisation de notre population, au combat contre la corruption, à l'établissement d'un État de droit, et je veux croire que les résultats viendront.

Déjà, en moins de deux ans, ce sont plus d'un million d'enfants, jusque-là laissés pour compte, qui ont gratuitement intégré le système éducatif sans autre apport que l'effort du Trésor public.

Déjà, l'effort de relèvement lui aussi se solde aujourd'hui par plus d'un million de sans-abri désormais relogés, justifiant en cela l'effort également consenti par vos contribuables.

Je veux leur dire toute ma gratitude et les assurer que leur solidarité n'a pas été spoliée et que les plus vulnérables en ont été les vrais bénéficiaires.

Déjà, l'État de droit que nous appelons de nos vœux prend visage: les vacances de nos institutions ont été comblées; la Constitution amendée, malgré ses faiblesses, a été promulguée; la magistrature a retrouvé ses marques; le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est en fonction; le Conseil électoral permanent se monte; les élections devant renouveler le tiers du Senat s'en viennent; les libertés citoyennes sont au rendez-vous, la presse s'exprime librement, l'opposition encore plus; la corruption cède du terrain et le grand banditisme n'a plus de sanctuaire.

Doucement mais sûrement, la justice devient plus juste!

Au chapitre des droits de l'homme, je travaille activement à faire ratifier, sous mon mandat, accords et conventions qui rendront certains crimes imprescriptibles.

Tout comme au même chapitre, sous mon mandat et avec votre coopération, le droit à la santé, au travail, à l'égalité des chances, à la juste parité des genres, à la protection des mineurs deviendront réalité.

Les premiers augures sont là!

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, au commencement était l'Europe économique, les Pères Fondateurs de la CEE l'avaient compris, les pays ACP le devraient également. Haïti, surtout!

Votre coopération y tend en soutenant chez nous les grands travaux d'infrastructures. La nationale numéro 3, dont un large tronçon a récemment été inauguré en présence du commissaire Piebalgs, en est un signe éloquent. Cette route permettra et autorise déjà la dynamisation de l'économie des collectivités territoriales de cette région qui vous en sait gré.

Les ateliers de transformations des matières premières aux frontières avec nos voisins, les douanes frontalières, les pistes de désenclavement en direction des marchés binationaux abondent eux aussi dans le sens du développement économique d'abord.

Voilà pourquoi, dès le début de mon mandat, j'ai prêché ces paradigmes et d'autres encore: ceux souvent puisés aux sources de votre sagesse, de vos idéaux, de votre vieille civilisation; ceux qui rayonnent de Strasbourg, désormais intimement associés aux idéaux démocratiques de votre Parlement; ceux au titre desquels vous nous accompagnez; ceux au nom desquels vous m'avez accueilli ici, aujourd'hui, avec tant de convivialité.

Je vous en remercie.

(L'Assemblée, debout, applaudit l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank, Herr Staatspräsident, für Ihre Worte. Vielen Dank auch dafür, dass Sie an die Gründungsväter und -mütter der Europäischen Union erinnert haben. Ich glaube, Ihre Rede war auch für uns eine Ermutigung, dass unser Integrationsprojekt nicht nur für uns wichtig ist, sondern auch für andere Teile der Welt. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.

Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei den weiteren Arbeiten.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 

8. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport: Tadeuz Zwiefka (A7-0320/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, il regolamento Bruxelles I ha rappresentato senza dubbio uno degli atti più efficaci della legislazione dell'Unione, in quanto ha delineato le basi di uno spazio giudiziario europeo e promosso la certezza del diritto tra i cittadini europei. La rifusione di tale regolamento tocca temi fondamentali per lo sviluppo della giustizia europea, tra cui l'estensione delle norme sulla competenza delle controversie, con eventuali domiciliati in paesi terzi e gli accordi in merito alla scelta del Foro competente. Sono convinta che l'approvazione del nuovo regolamento possa garantire una più solida protezione dei consumatori e di una maggiore certezza del diritto all'interno del mercato interno e per questo ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece libera circulaţie a hotărârilor judecătoreşti este un obiectiv esenţial pentru consolidarea Uniunii Europene. Cred că, prin actuala propunere, vor fi eliminate piedicile în calea procedurii de recunoaştere şi executare a unei hotărâri în materie civilă şi comercială într-un alt stat membru. De asemenea, extinderea prevederilor la cetăţenii statelor terţe aflaţi în Uniune este foarte importantă.

Totodată, introducerea acordurilor privind alegerea instanţei competente va creşte eficienţa procedurilor judiciare. Astfel, instanţa aleasă de către părţi în vederea rezolvării unui litigiu va avea întotdeauna prioritate. Acest fapt va conduce la simplificarea procedurilor şi la scăderea costurilor. Trebuie să le oferim cetăţenilor şi firmelor din Uniune posibilitatea de a-şi soluţiona cât mai repede şi mai eficient litigiile.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, the European Court of Human Rights has decided in numerous cases that the right of access to a court would be illusory if a contracting state’s domestic legal system allowed for a final binding judgement to remain on paper and not be enforced to the detriment of one party.

The right of execution of a judgement derives from the essential principle of the rule of law. We need to unify the rules on the conflict of jurisdiction in civil and commercial matters in all EU Member States. The exequatur for all civil and commercial judgements must be abolished. This will be a significant step forward in access to justice for citizens and businesses. The measure will simplify the procedure which allows a claimant who has obtained a judgement from a Member State to enforce that judgement in any other Member State. This would be totally to the benefit of our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, as you will know, the United Kingdom has given notice that it intends to opt out of most of the justice and home affairs issues controlled currently by the European Union. If anybody does not understand why, let me introduce you to a young man called Andrew Symeou whom I visited in Athens a couple of years ago when he was detained under house arrest, who was a victim of what was very obviously a case of mistaken identity, as was established when the case finally came to court and was thrown out almost immediately. But in the meantime, this young man, who had gone to Greece celebrating his A-Level exams, had lost three years of his life, 11 months of them spent in one of the most unpleasant prisons in Europe. How do you give that back to a boy of that age? We complain about the length of detention – there was a great row in Britain about 42 days being too long. He was three years without the case so much as coming to trial.

My country’s greatest gift to the human race, our supreme export, was the concept of the rule of law and habeas corpus and the freedom of the individual and all of the things that go with the conception of the law being above the government rather than a projection of the wishes of the state. This is not some abstract issue of sovereignty: this is about the law being a protector of the individual and not an instrument of the government.

 
  
  

- Rapport: Jan Mulder (A7-0269/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, tutti noi sappiamo quanto sia importante garantire la sicurezza dei cittadini all'interno degli Stati membri. La proposta in esame per cui ho espresso il mio voto favorevole ha lo scopo di ridurre la frequenza e l'impatto degli attentati terroristici, limitando l'accesso dei cittadini comuni a quelle sostanze chimiche di uso comune in elevate concentrazioni, che possono essere utilizzate anche per fabbricare esplosivi. Al riguardo, valuto di grande interesse l'introduzione dell'obbligo di segnalazione delle transazioni sospette di tali sostanze, ricordando comunque che i volumi interessati dalla proposta, che è rivolta ai grossisti, ai dettaglianti e agli Stati membri, sono modesti rispetto alle quantità complessivamente vendute.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Kun vaakakupeissa on yhtäältä ihmisten turvallisuus ja toisaalta yksilön vapaudet, tulee tilannetta arvioida tavoitteiden hyväksyttävyyden sekä suhteellisuusperiaatteiden valossa.

Vaikka mietinnössä lähtökohtaisesti rajoitetaan yksilön vapauksia ja lisätään valtion valvontaa, on kyseessä tärkeä lainsäädäntöehdotus, jolla voidaan estää yksittäisiä terrori-iskuja tulevaisuudessa. Tällaisen tavoitteen hyväksyttävyyden perusteleminen suurelle yleisölle ei myöskään liene vaikeaa. Terrorismin tehokkaan torjunnan kannalta on tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat yhtenäisiä säädöksiä, jotka pannaan myös tehokkaasti täytäntöön käytännössä.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I voted for the report on the marketing and use of explosives precursors. It follows and supports the Commission’s approach in restricting access by the general public to 15 high-risk chemicals in concentrations that can be used for the manufacture of home-made explosives. The free movement of goods will not suffer from this measure.

For instance, eight substances listed in Annex I may continue to be sold in concentrated form but only if the buyer presents a licence granted by a national competent authority. The sale of other substances would remain restriction-free but be better controlled. Wholesalers and retailers would be obliged to report any suspicious transactions. I also welcome the decision to support the Commission’s approach involving setting up a more harmonised licensing system instead of a dual system as proposed by the Council. By limiting access by the general public to these 15 substances, the regulation should reduce the frequency and impact of terrorist attacks.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, of course the explosion that everyone is expecting now is a monetary one. Journalists and observers love to portray things in dramatic terms, so we are given a choice between solving the euro crisis or some blast that will explode it. There is, of course, a third – and, it seems to me, likelier – option, which is that we just carry on getting gradually poorer, as most of our constituents have been doing these past two or three years. We are condemning people to wretchedness and squalor and emigration because we are not allowing countries to price their way back into the market and adjust their monetary policy to their own needs.

The real explosion that we risk is not one of the financial system but one of our democratic system, when people find that it does not matter how they vote because the decisions that most tangibly impact their lives come from remote Brussels institutions. That might be an explosion which is not controllable but which blasts the entire European system of representative government to sparks and splinters.

 
  
  

- Rapport: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, con questa relazione il Parlamento europeo prende atto della velocità con cui cambia il mercato del credito al consumo, perché la crisi finanziaria è anche crisi del credito e una forte contrazione dei prestiti e mutui concessi alle famiglie si riflette sulle imprese e su tutto il sistema economico. Se la Commissione saprà intervenire per incrementare l'accesso al credito transfrontaliero, che oggi è troppo basso e rappresenta soltanto il 2% del totale comunitario, molti europei che oggi non riescono a ottenere un credito nel proprio paese per le difficoltà del sistema di quel paese, potrebbero trovarlo in quello di altri Stati membri e questo, quindi, garantirebbe l'efficacia di quel mercato unico per il quale le istituzioni europee si battono per la loro piena attuazione e superamento dei limiti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I support this agreement between the European Parliament and the Council. As a fully functioning market economy we need to open up national markets in the economic sector of consumer credit. Accomplishing this will promote competition, eliminate market distortions between operators and improve the functioning of the internal market. However, statistics show that cross-border consumer credit has not increased in years. Some legal and practical barriers still remain.

I am supporting this proposal to further harmonise and improve the consumption of consumer credit. It is very important in terms of strengthening the internal market in the area of consumer credit with regard to cross-border transactions. In addition, it includes a high level of consumer credit protection, which is extremely important in order to promote confidence in purchasing consumer credit. Thus, economic growth and investment greatly depend on the adoption of this directive.

 
  
  

- Rapport: Danuta Jazlowiecka (A7-0263/2012)

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione della collega, che consente di fare un passo avanti importante nel dibattito in corso sul risanamento delle economie dei singoli Stati membri. Se da un lato, infatti, è prioritario risanare i bilanci degli Stati, dall'altro, sono necessari investimenti sociali mirati, che preparino gli individui le famiglie e le imprese ai cambiamenti delle condizioni economiche e delle esigenze del mercato del lavoro. Oltre alla sostenibilità delle finanze pubbliche, gli Stati membri devono concentrarsi su come creare occupazione sostenibile e di qualità, su come investire in formazione e perfezionamento e sulla lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Da ciò nasce l'esigenza, e forse l'emergenza, di un approccio coordinato per gli investimenti sociali e di conseguenza di un patto sull'investimento sociale di valenza europea.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Eurooppalaisen kilpailukyvyn turvaaminen tulevaisuudessa edellyttää panostamista sosiaalisiin investointeihin erityisesti juuri nyt talouskriisin aikana. Oikein toteutettuina sosiaaliset investoinnit lisäävät työllisyyttä sekä kansalaisten hyvinvointia. Tämän vuoksi niitä ei tulisi nähdä pelkästään vain menoina vaan pikemminkin sijoituksina tulevaisuuteen.

Erityisen tärkeää on panostaa työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Niin nuoret kuin pitkäaikaistyöttömätkin tarvitsevat tukea työelämään siirtymisessä. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös työelämän laatuun ja työssä jaksamiseen. Mielestäni ajatus sosiaalisia investointeja koskevasta sopimuksesta on erittäin tervetullut.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Madam President, last Friday in Dublin I had the honour of launching a Leonardo da Vinci-funded training project called Motives. The Motives project promotes the wider social returns of workers involved in training and retraining, and the project has developed a tool for measuring the return on social investment or ROSI. The social investment approach taken by the Ballymun Centre is, I believe, one that should be more widely replicated across Europe in the years ahead.

Fiscal consolidation on its own will not end the crisis and will only work if combined with growth. Enlightened social investment policies make a tangible difference not only in raising employment levels but also in promoting high-skilled quality jobs. Social investment policies will help to prepare people for change rather than just trying to repair the damage after the event.

I supported the Social Investment Pact, which promotes the progressive social, jobs and educational targets of the Europe 2020 strategy, and I was very pleased to do so.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I support this report which sets out an initiative of the Commission on combating the currently stagnant EU economy. This report calls on Member States to arrange for a system of investment, education and employment targets in coordination with the EU 2020 goals. The Social Investment Pact will contain enforcement mechanisms to ensure that each nation is meeting its goals and to stimulate economic growth. The current unemployment rate in the EU’s 27 Member States is now above 10 %, up from 7.1 % in 2008. Youth unemployment is far worse: it is currently over 20 %. This report calls for actions that will help alleviate some of the economic problems the Union is now facing. We must ensure that the labour market improves, growth is stimulated and that an improvement in employment opportunities is sustainable.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Slovensko má veľmi zlé skúsenosti z minulosti s realizáciou sociálnych investícií. Sociálne podniky sa stali vďaka vysokým nákladom, neprehľadnému prideľovaniu dotácií a nejasnému výsledku synonymom neúčelného mrhania verejných financií. Každého z nás trápi vysoká nezamestnanosť, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Ale to neznamená, že treba začať míňať miliardy eur na to, aby sme ľuďom dali prácu, o ktorej výsledky nebude záujem. A ak náhodou bude, tak len preto, že vďaka dotácií budú cenou konkurovať fungujúcim podnikom. Takéto deformácie trhu práce problémy neriešia, ale vytvárajú. Štát nedokáže posúdiť, ktorý podnikateľský zámer je dobrý a ktorý nie. To sme sa naučili už počas komunizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna oraz walka z kryzysem gospodarczym powodują potrzebę zmian na europejskim rynku pracy oraz w systemach kształcenia. Unia Europejska powinna opracować plan inwestycji społecznych, czyli ukierunkowanych działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa europejskiego, skupiających się na inwestowaniu w pojedyncze osoby, rodziny i grupy społeczne. Dlatego w przyjętym dziś sprawozdaniu mojego autorstwa zachęcam państwa członkowskie do podpisania tzw. paktu na rzecz inwestycji społecznych, który będzie promować m.in. inwestowanie w edukację i kształcenie się przez całe życie, współpracę między biznesem i szkołami oraz doskonalenie zawodowe w miejscu pracy i specjalne szkolenia w sektorach dotkniętych niedoborem pracowników. Inwestycje społeczne powinny mieć na celu zaszczepienie w nas już od przedszkola przedsiębiorczości i samodzielności, które w wyniku niektórych aspektów polityki społecznej zostały dzisiaj uśpione. W tym celu głosowałam za tym sprawozdaniem i w tym też celu je przygotowałam, i z tego miejsca chciałabym jeszcze raz podziękować kolegom i koleżankom, którzy ze mną współpracowali.

 
  
  

- Rapport: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). - Madam President, I had some grave concerns about the original proposals contained in these reports. The Commission’s original plans were going to require off-road farm bikes used in the agricultural industry and the forestry industry to be built to the same specification as on-road bicycles or quads, as you would call them. That would have had disastrous consequences for the safety and the stability of farm quads. They would be less stable on steep ground, more likely to tip over and indeed they would be unable to perform the day-to-day functions which are necessary when used by farmers and indeed foresters. It would also have dramatically increased the costs of the bikes. Common sense has prevailed, though, and off-road bikes will now be built to a separate specification from on-road bikes, recognising that they are used in dramatically different types of terrain. These changes reflect Parliament’s willingness to listen to and act on the genuine concerns of our citizens about the contents of the proposals and rather than turning a deaf ear to them, they have amended them and that is why I voted for them today.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, on a point of order, I spoke to you before the beginning of the explanations of vote and you agreed to call me on the Ilchev Report because it was not under Rule 138 on the agenda. I requested an explanation of vote and then I was told it was under Rule 138 and you ruled that I could speak, and now you have passed it by.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le règlement stipule que lorsqu'il n'y a pas de débat sur le sujet, il n'y a pas d'explication de vote. Par conséquent, je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner la parole, ce en application du règlement. Veuillez m'en excuser.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – A Uachtaráin, vótáil mé ar son na tuarascála seo agus táim an- sásta leis an obair atá déanta ag an rapóirtéir Wim van de Camp. Is gluaisrothaí é féin an rapóirtéir agus measaim go bhfuil sé an-tábhachtach ar fad ó thaobh na tuarascála de. Tuigeann sé an scéal. Measaim go bhfuil cothrom na féinne bainte amach ag an Uasal van de Camp. Ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar chuid de phríomhaidhmeanna na Parlaiminte seo agus is é sin sábháilteacht ar na bóithre. Táim sásta ach go háirithe leis an mbéim atá curtha ar an gcóras coscánaithe frithghlasála agus ar an gcomhchóras coscánaithe chomh maith leis an dualgas lasadh soilse i rith an lae a bheith feistithe i gceart. Tá a fhios againn go bhfuil seans méadaithe faoi ocht go mbeidh timpiste ag gluaisrothar i gcomparáid le duine atá ag tiomáint feithicile eile. Caithfimid mar Eorpaigh oibriú as lámha a chéile agus laghdú a dhéanamh ar líon na mbásanna ar ár mbóithre.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione poiché ho seguito molto da vicino il suo iter e ritengo il relatore abbia svolto un ottimo lavoro sia da un punto di vista tecnico, vista la capacità di entrare nel merito di un dossier così articolato e complesso, ma anche da un punto di vista politico per averci sottoposto questo testo finale, dopo innumerevoli discussioni e limature. In particolare anche per la salvaguardia dei cicli produttivi delle imprese ritengo positivo il sistema di frenata avanzata, quindi il CBS o ABS, e si è raggiunta quindi una maggior sicurezza che è uno dei nostri principali obiettivi, prendendo in considerazione allo stesso tempo le differenze tecnologiche e di performance e i costi delle diverse sottocategorie di motocicli. Lodevole è anche lo studio relativo alle questioni ambientali per la fase 2020, che lascia al regolamento la possibilità di restare aggiornato anche con l'avanzare delle nuove scoperte tecnologiche. Infine, sono lieta di sottolineare l'aspetto di sorveglianza del mercato, quindi complimenti ancora al relatore.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, this proposal finally adds several long expected regulations to the L-category vehicles market. Currently these vehicles account for a high level of pollution. They are also dangerous compared to other vehicle types: two-wheeled power vehicles account for 16% of driving-related deaths in the European Union while accounting for just 2% of total kilometres driven.

I welcome this proposal because it sets out better safety standards such as multi-standard anti-lock brakes along with tougher emission standards to reduce the environmental impact. This will ensure that these vehicles become safer for their operators and friendlier for the environment, and lives will be saved.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, questa proposta di regolamento mira a semplificare l'attuale quadro normativo e a introdurre nuovi requisiti amministrativi e tecnici per l'omologazione di veicoli nuovi di categoria L, attualmente circa 30 milioni in Europa. Ad oggi, la direttiva quadro 2002 e altre 14 direttive collegate regolavano la materia: un quadro legislativo alquanto intricato, che per fortuna sarà sostituito da un unico testo. Una più accurata categorizzazione dei veicoli ottenuta con l'introduzione di sottocategorie più appropriate, limiti di emissione più severi, introduzione obbligatoria di sistemi antibloccaggio su alcuni tipi di veicoli, sistema di accensione automatica delle luci per migliorare la visibilità dei veicoli della categoria L, sono solo una parte degli aspetti innovativi che verranno introdotti grazie a questa relazione. I vantaggi che ne deriveranno in termini di sicurezza, protezione dell'ambiente e migliore funzionamento del mercato interno sono indubbi e per questo vi ho dato il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Obecna skomplikowana struktura homologacyjna jest przede wszystkim źródłem sporych, w dużej części nieuzasadnionych kosztów, nakładanych na przedsiębiorców, a więc pośrednio na klientów. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca uproszczenia procedur idzie więc w stronę zredukowania kosztów ponoszonych przez obywateli. Ponadto sprawozdanie zawiera pożądane rozwiązania, jak na przykład ujednolicenie wymogów dotyczących emisji spalin oraz wprowadzenie środków zabezpieczających przed nieuprawnionymi manipulacjami w pojazdach. Objęcie czterokołowców rolniczych zakresem stosowania rozporządzenia dotyczącego ciągników winno skutkować również poprawą bezpieczeństwa na drogach. Dzięki staraniom mojej grupy politycznej powszechność stosowania systemu AB w motocyklach obejmie jedynie jednoślady o większej mocy, a więc nie będzie dotyczyć tych z większym silnikiem i skuterów. Przeprowadzona ocena skutków udowodniła bowiem, że w pojazdach tych wystarczą dotychczasowe tańsze układy hamulcowe. Również wymogi dotyczące trwałości motocykli oraz harmonogram wprowadzania nowych postanowień uwzględniają nasze uwagi. Dlatego popieram niniejsze sprawozdanie.

 
  
  

- Rapport: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - A Uachtaráin, vótáil mé ar son na tuarascála seo maidir le tarracóirí agus tarracóirí foraoiseachta. Agus mar a dúirt mé anseo aréir nuair a bhíomar ag plé na tuarascála seo táim réasúnta sásta go bhfuil cothrom maith faighte ag an rapóirtéir ionas nach mbeidh ró-oifigiúlachas ann. Feictear domsa go bhfuil an tuarascáil seo go maith; ar an gcéad dul síos, ó thaobh an chomhshaoil de agus ar an dara dul síos, ó thaobh an mhargaidh inmheánaigh de agus ó thaobh margadh trasteorann tarracóirí de agus tá súil agam go gcuideoidh sé seo le margadh iomaíoch do tharracóirí a chruthú san Aontas Eorpach.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). - Signor Presidente, mi congratulo con il relatore, onorevole Panzeri, per quest'importante risultato, che ci consegna un regolamento che inciderà in maniera significativa sul mercato dei veicoli agricoli e forestali. In primo luogo, la semplificazione che esso produce, perché lo strumento del regolamento sostituirà ben 24 direttive esistenti e consentirà di realizzare un'effettiva armonizzazione negli Stati membri, attraverso la diretta efficacia negli ordinamenti nazionali. Inoltre, prevedere requisiti tecnici comuni per questi veicoli su scala europea consentirà anche di migliorare la competitività del mercato. L'introduzione quindi di nuove tecnologie, tra le quali il sistema di antibloccaggio, e quelli elettronici di controllo di stabilità aiuteranno sicuramente a migliorare la sicurezza di questi veicoli. In qualità di relatore per il precedente regolamento della standardizzazione europea, ritengo molto appropriata la scelta di elevare a standard i servizi tecnici e la procedura di valutazione degli stessi, attraverso atti delegati della Commissione.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I rise on this occasion to support the proposal of the European Parliament and the Council, as the manufacturers, suppliers and aftermarket stakeholders, including the trade unions, think the completion of the internal market in this area is a good idea. More specifically, harmonisation regarding the rules and regulations between all vehicles will enhance competition within the European Union. The Machinery Directive will enable better monitoring of third-party products entering the European Union. Furthermore, harmonisation will foster occupational and vehicle safety as well as environmental protection. Thus this proposal will limit market distortion from third-party products while improving our own industries.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Dotychczasowa mnogość regulacji prawnych w zakresie produkcji pojazdów rolniczych i leśnych wytworzyła skomplikowany system nadzoru rynku w tej materii. Propozycja Komisji objęcia tych spraw jednym rozporządzeniem wydaje się więc rozwiązaniem optymalnym i dlatego poparłem rezolucję. Na uwagę zasługuje przede wszystkim objęcie obowiązkiem homologacji praktycznie wszystkich typów ciągników, przy czym wymóg taki nie dotyczy producentów przyczep i urządzeń ciągniętych. Warto jednak zaznaczyć, że posiadanie unijnej homologacji dopuszcza pojazd do ruchu w całej Unii. Wprowadzenie rozróżnienia ciągników ze względu na szybkość pozwoli również doprecyzować niejasne w tym zakresie przepisy. Dodatkowe wymogi obejmowały będą bowiem jedynie maszyny o większych prędkościach. Istotnego znaczenia nabierze praktyczne wyeliminowanie niekorzystnych warunków konkurencji w przypadku pojazdów terenowych, których producenci będą mogli uzyskiwać homologację we wszystkich typach kategorii T. Rolnicy nie zostaną więc obciążeni potencjalnymi nieuzasadnionymi kosztami ewentualnych zmian w pojazdach.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece este esenţial să se asigure un nivel ridicat de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului. Astfel, vom putea contribui la o mai bună funcţionare a pieţei interne. Prin simplificarea legislaţiei în vigoare, competitivitatea sectorului se va îmbunătăţi. Este nevoie de norme armonizate pentru fabricarea vehiculelor agricole şi forestiere.

Totodată, avem nevoie de un cadru comun pentru comercializarea produselor. El va contribui la punerea în aplicare şi respectarea noului regulament. Accesul nelimitat şi nediscriminatoriu la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor este foarte important. Cred că trebuie să se găsească un echilibru corect, care să garanteze accesul liber la informaţiile tehnice. Mai mult, sunt de părere că ar trebui să avem în vedere toate motivele de îngrijorare legate de protecţia consumatorului şi de concurenţa loială.

 
  
  

- Rapport: Sampo Terho (A7-0304/2012)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I fully agree with the Commission Green Paper for an integrated European market for card, Internet and mobile payments. The paper aims to get more competition, more choice, more innovation and more payment security, as well as customer trust. However, customer trust is something that needs to be earned. Standardisation of the security of payments is a must. As common technical standards are developed, so too must common security payments be. Market-based self-regulation of security payments is an absolute non-runner and the Commission must legislate for this. The rapporteur also acknowledges the benefits of promoting and increasing card, internet and mobile payments in order to offer consumers and businesses an opportunity to have access to more convenient, more secure, faster, more variable, flexible and cost-effective payment methods, but we need legislation.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, manifesto la mio opinione e il voto favorevole sul dossier in discussione, perché la moltiplicazione dei mezzi di pagamento e la diffusione della cosiddetta moneta elettronica impone una disciplina adeguata ai tempi, che coniughi la spinta verso una più accentuata apertura al mercato interno con l'esigenza di trasparenza. Di fatto, si è proceduto, attraverso alcuni aspetti positivi, che sono consistenti nella lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, e dalla lotta contro l'evasione fiscale, che è una caratteristica negativa di molti Stati membri. Occorre però procedere con un maggiore dettaglio e credo che sia fondamentale prendere atto dei possibili problemi provocati dalle commissioni multilaterali di interscambio alla competitività, con costi e con sovrattasse che inficiano un maggiore utilizzo di questa moneta., le commissioni di interscambio talvolta occulte che si potrebbero porre in contrasto con un sistema di mercato aperto, competitivo e trasparente.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione poiché in essa vedo una delle principali sfide tecnologiche dei prossimi anni: saper coniugare l'esigenza di riassumere in pochi oggetti ciò che serve per la vita quotidiana senza per questo rinunciare alla sicurezza. Quindi l'uso dei telefoni mobili, come mezzi di pagamento sta già prendendo piede in altre parti del mondo, in particolare laddove le banche non hanno ancora fatto in tempo ad allestire una rete di sportelli per il prelievo di denaro. In Europa tali tecnologie consentirebbero la tracciabilità, per meglio combattere quindi sia i furti che le frodi, e allo stesso tempo aiuterebbe a consolidare il mercato interno, rendendo più facili i pagamenti transfrontalieri anche in aree con diverse valute. Una particolare attenzione è giustamente dedicata alla sicurezza, alla preparazione degli standard e alla interaffidabilità. Infatti, se da un lato la fiducia dei consumatori è fondamentale, questo deve essere anche avvalorato dall'utilizzo di tutela e di sicurezza.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, this report proposes the further integration of the European card, internet and mobile payment market. With the ever-expanding use of non-cash payments through cards, there is an increasing need to develop a system that is both consistent and efficient. With proper EU oversight the card market will be able to reach its full potential. This would be achieved by the further integration of the market to alleviate problems associated with the transfer of payments among Member States with different policies.

This resolution serves to provide integration without fundamentally changing the market. Cross-border standard payments and payment security are both provided for by this resolution. A further goal is to foster competition by decreasing multilateral interchange fees and surcharges. Unnecessary or artificially inflated fees are technical obstacles that must be removed. In doing so, we will increase the efficiency of and competition on our market.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Kartové internetové a mobilné platby, k tomu sa chcem vyjadriť.

Technicky pokrok otvára nové možnosti na vnútornom trhu. Postupné nahradenie kartových platobných systémov inými elektronickými a mobilnými spôsobmi platby má totiž obrovský potenciál zvýšiť nielen objem, ale aj diverzitu elektronického obchodovania v Európskej únii. Hladko fungujúce moderné digitálne hospodárstvo a cezhraničný elektronický obchod, ako aj predovšetkým právna istota spotrebiteľov a obchodníkov si vyžadujú vytvorenie bezpečných a účinných platobných systémov v rámci európskeho digitálneho trhu. Podľa môjho názoru treba klásť dôraz na spoločné bezpečnostné normy, pričom štandardizácia by nemala brániť hospodárskej súťaži a rozvoju inovácií. Práve naopak, Európska komisia by mala zamerať svoju snahu na zvýšenie hospodárskej súťaže na digitálnom trhu a na trhu kartovými platbami, na ktorom majú doposiaľ dominantné postavenie dvaja mimoeurópski poskytovatelia kartových platobných služieb.

 
  
  

- Rapport: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I rise to affirm this proposal. If banks are left unregulated in regard to shadow banking, then this lack of regulation will further destroy the economy. For instance, shadow banking accounted for EUR 21 trillion in 2002 and then jumped to EUR 51 trillion in 2011. In other words, shadow banking now represents 25% to 30% of all banking activity.

Placing shadow banking under the common regulatory framework will increase stability across the European Union’s banking system. Direct regulation such as establishing bank reporting requirements is a valuable tool for tackling shadow banking activity. I support this report because lack of oversight in regard to shadow banking contributed to the current financial crisis and the current banking system needs a lot of patchwork in the area of shadow banking if we are to fight the financial crisis in the EU in an efficient way.

 
  
  

- Rapport: Silvia Costa (A7-0353/2012)

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, children with their natural curiosity and superior technological skills are stumbling across or seeking out pornographic material on the Internet. Violent and degrading material is easily available and this is having disturbing consequences on our children. Use by children of social networking sites is also making it easier for sexual predators to groom youngsters. When I worked on legislation on sexual exploitation of children I was pleased to support measures aimed specifically at preventing grooming. I also supported plans to block access to sites which contained child abuse images.

Now, usually I am allergic to EU legislation, but the internet has no borders. As such I am able to support most of the suggestions included in this report. I especially support encouraging internet service providers to promote self-regulation, including codes of conduct for identifying and deleting illegal content. ISPs should also help parents by providing network filters and make it easier for the filters to be employed. I am pleased to have supported this report.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, young Europeans are online for 88 minutes a day and, in the case of 15-to-16-year-olds, you are talking about two hours. This starts at an average age of nine. As has been said previously, the internet can be very dangerous for inexperienced and naive web surfers who face various risks such as the violation of privacy, the commercial or other use of their profiles, health dangers, dependence phenomena and a distorted relationship with reality and their own identity.

Harmful online content with strong connotations, as the previous speaker said – violence, discrimination, sexism and racism – is a features of the modern social media. In Ireland in the last two months we have had several suicides, including the case of two young girls aged 13, who actually hanged themselves because of bullying. The EU’s Safer Internet Programme is excellent and has a good budget. We need it right up to 2014, but we must strengthen it.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, ho votato a favore di questo dossier della relazione Costa, in dissenso con il mio gruppo e volevo motivare che lo stesso è successo perché ritengo in questo dossier prevalenti quegli aspetti relativi alla lotta attiva contro le minacce ai minori provenienti dal mondo digitale. La tutela dei minori è un'emergenza in un mondo tecnologico che si evolve e in cui non sempre la famiglia, la scuola, il sistema educativo ricorre ai ripari per evitare che ci possano essere degli effetti dannosi. C'è molto da fare ma gli aspetti positivi di questo dossier sono quelli che mi hanno spinto a votare favorevolmente.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). - Signor Presidente, mi congratulo con la collega Costa per l'ottimo lavoro svolto e per aver scelto il momento giusto per parlare di questo delicatissimo tema. Oggi più che mai, le nuove tecnologie mettono a repentaglio la sicurezza dei dati personali, in particolare quando non si è completamente consapevoli di quali conseguenze possano esservi nel condividere determinate informazioni. A maggior ragione è probabile che commettano errori coloro che sono allo stesso tempo più esposti a tali tecnologie e spesso meno maturi rispetto al loro utilizzo. Chiaramente, una maggiore e migliore educazione sono parte del disegno generale di aumento della protezione ma allo stesso tempo la lotta ai contenuti illeciti e dannosi rientra ampiamente negli strumenti da utilizzare al fine di ridurre i rischi connessi alla cittadinanza digitale dei minori.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Lisäisin siihen myös joitakin ensisijaisia tarkennuksia. Nykyajan lapset syntyvät maailmaan, jossa tietokoneet, Internet ja sosiaalinen media ovat luonnollinen osa arkea, mutta lapset ja nuoret eivät kuitenkaan tunnista netin vaaroja sekä tietosuojaan liittyviä riskejä samalla tavalla kuin aikuiset. Tämä asettaa meille kaikille uudenlaisia haasteita lasten ja nuorten suojelemiseksi.

Verkkoyhteisöt toimivat myös areenana sopimattomille yhteydenotoille ja kiusaamiselle. Lastensuojelu verkkomaailmassa edellyttää viranomaisvalvonnan ohella niin perheiden, koulun, kansalaisyhteiskunnan kuin myös Internet-palveluntarjoajien välistä toimivaa kasvatusyhteistyötä. Lapsille tulee koulussa opettaa lisäksi digitaalimaailmassa välttämättömiä taitoja, ja myös kuluttajakasvatus on tärkeää. Vanhemmilla on viime kädessä parhaimmat mahdollisuudet valvoa ja suojella jälkikasvuaan, siksi myös heitä tulee valistaa verkkomaailman vaaroista ja kuinka niitä voi torjua.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Madam President, I want to commend the rapporteur for this excellent report, which recognises the potential of the internet in the education and socialisation of children on the one hand while at the same time seeking to protect children from the harmful aspects of the internet. Children face many dangers in the digital environment, from sexual predators, illegal and unethical advertising to cyber bullying, and indeed there have been two cases recently in Ireland of suicides due to cyber bullying.

The digital environment by its nature fosters a culture of anonymity and secrecy. 49% of young people go online from their bedroom; 16% of young people have admitted to using a fictitious profile; 27% of 9- to 12-year-olds declare themselves to be older than they are when they are online and, worryingly, 50% of young people say that they find it easier to express themselves online rather than face to face. I particularly welcome the proposal for an educational alliance between the family, school and civil society in understanding the digital world and developing a responsible digital citizenship while identifying and developing strategies for dealing with the dangers of the internet. Finally, I believe that the schools eTwinning programme could play an important part in the development of such an alliance on a transnational basis. I was happy to support this report.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, almost 15% of internet users aged between ten and seventeen receive some form of sexual solicitation. Last October a French teenager committed suicide after being the victim of blackmail on a famous social network, Facebook. Though it proves to be an asset for the education sector we can see that the use of the internet involves substantial risk to the privacy, dignity, safety and even the life of children and teenagers.

Member States must transpose and implement as soon as possible Directive 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography. At the EU level, I welcome the creation of the new cyber security agency based at Europol and I call for adequate resources for its child protection team. A top-down approach alone is not enough: children and teenagers must receive the information and training to be able to protect themselves online. EU programmes such as the Safer Internet Programme are very positive.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Madam President, the age of the internet has brought us many opportunities, but also many dangers, especially for our children. I would like to state my support for cooperation between Member States when taking action on the protection of minors using audiovisual and online services. It is an area I feel passionate about and where I feel there is a vast potential to expand cooperation and work towards more effective and coordinated measures to protect children in the digital world.

I congratulate the rapporteur, Mrs Costa, on her own-initiative report and welcome her recommendations. We need collaboration at a European level and between public institutions and internet service providers in order to protect minors using the internet. Additional technological options, for example the blocking of access by children to harmful content, as well as the promotion of self-regulation by service providers, are also to be welcomed.

Finally, media education for minors is an initiative which I fully support, giving minors themselves the tools to navigate their way around these services safely. We must protect our children online.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Mivel gyermekeink egyre több időt töltenek az interneten, sok esetben az internet szerepe meghatározóbb, mint a családé és az iskoláé. Az iskolai feladatok megoldása mellett a fiatalok kihasználják az internet által kínált más lehetőségeket is. Sokan tagjai valamelyik közösségi hálónak, így adatlapjukon személyükkel kapcsolatos információkat adnak meg. Mivel az internethasználat gyakran önállóan, felügyelet nélkül történik, a gyerekeknek különböző veszélyekkel kell szembenézniük Az adatvédelem megsértésével, egészségük veszélyeztetésével, függőséggel. Mindenekelőtt a család, az oktatási intézmények feladata, hogy felkészítse a gyerekeket a digitális technológiák kritikus használatára. A nem megfelelő tartalmak elleni fellépés érdekében támogatom azt, hogy a tagállamok dolgozzanak ki olyan stratégiákat és szabványokat, amelyek védik a gyermekeket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól. Egyetértek azzal, hogy szavatolni kell a Biztonságosabb internet program folytatását, és biztosítani kell a gyermekek internetes bűnözéssel szembeni védelmét. Ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Rozšírenie prístupu detí a mladistvých k internetu kladie vyššie nároky na výchovu k zodpovednosti predovšetkým zo strany rodičov. Cesta k vyššej ochrane detí na internete tak vedie predovšetkým cez informovanie rodičov a tiež učiteľov. V oblasti prevencie pred kriminalitou mladistvých máme na Slovensku dobré skúsenosti s programom „Viete, čo robí teraz vaše dieťa?“. Tento program je zameraný na zvyšovanie citlivosti rodičov na riziká, ktorými je ich dieťa vystavené. Podporujem rozšírenie pôsobnosti podobných programov aj na oblasť internetu. Zároveň však odmietam, aby štát preberal zodpovednosť za výchovu detí z rúk rodičov. Úsilie treba zamerať na mediálnu výchovu, aby deti a mladí ľudia s pomocou rodičov a učiteľov prevzali zodpovednosť za svoje konanie v súvislosti s internetom a rozvíjali svoje elektronické zručnosti.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Citlivá detská psychika v ranom veku čelí mnohým negatívnym vplyvom z vonkajších digitálnych médií a predovšetkým z internetu.

Často krát sa len pri nevinnom surfovaní viac než tretina detí dostane do styku s nanajvýš nevhodným a pre vývoj škodlivým materiálom sexuálneho alebo násilného charakteru a sú tiež vystavované mobingu. Ako lekár som presvedčený, že takémuto vysokému nebezpečenstvu a neblahému vplyvu, ktorému deti čelia na internete, treba účinne zabraňovať primeraným prepojením právnych, technických a výchovno-vzdelávacích opatrení. Najlepším liekom je však adekvátna prevencia, a preto musíme vzdelávať maloletých, aby sa dokázali už aj sami ochrániť pred hrozbami a nestali sa ľahkými obeťami násilníkov či pedofilov číhajúcich na internete. V tomto smere by určite pomohlo zaradenie mediálnej výchovy pre rodičov a tiež učiteľov na základných a ostatných školách pomocou špeciálnych seminárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece trebuie să ne implicăm mai mult în dezvoltarea şi educarea minorilor. Cred că responsabilitatea pentru evitarea unor pericole le revine, în primul rând, părinţilor, dar şi furnizorilor de internet. Toţi trebuie să asigure protecţia minorilor atunci când aceştia utilizează internetul, iar furnizorii de internet trebuie să găsească soluţii prin care copiilor sub 18 ani să le fie blocat accesul la acele materiale dăunătoare. Am în vedere dezvoltarea unor filtre prin care să fie verificată vârsta utilizatorilor.

O problemă majoră în ceea ce priveşte accesul la internet al minorilor rămâne pornografia infantilă, iar, în acest sens, statele membre trebuie să transpună cât mai urgent Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Cei care facilitează producţia şi distribuţia unor astfel de materiale trebuie să răspundă în faţa justiţiei, fără excepţie.

 
  
  

- Rapport: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, valuto positivamente il testo oggi adottato, che prende le mosse dalla comunicazione della Commissione del 2011 sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale. Abbiamo davanti la strategia Europa 2020, con la quale occorrerà fornire risposte al bisogno sempre maggiore di servizi sociali, ad esempio nel settore sanitario e infermieristico, e valutare il trend demografico che ci troviamo di fronte. Ma la nuova frase dovrà essere accompagnata da un grado elevato di innovazione e sperimentazione, il cui successo o fallimento dovranno essere valutati dalle istituzioni europee in tempi certi, così da porte vedere se questo primo approccio potrà consentire un miglioramento o un'ottimizzazione e continuare efficacemente con lo sviluppo a lungo termine in questo tipo di imprenditoria.

Occorre tenere presente il fatto che ci troviamo con una particolare natura in questo tipo di imprenditoria, che deve coniugare crescita economica con solidarietà e per questo esprimo un parere favorevole, cosicché questo approccio costruttivo possa essere un pilastro fondamentale di una nuova società, che recuperi il significato e il valore di un lavoro in cui l'uomo sia al centro della società in un nuovo umanesimo integrale.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Madam President, the primary purpose of social enterprise is to make a positive social impact. Social enterprises, particularly in the health and social care services and in the green economy, are now a major feature of European society and are indeed an integral part of the European social model. They account for two million enterprises, ten percent of all European enterprises; they employ 11 million people or six percent of all workers in the EU.

Social enterprises are therefore important drivers of sustainable development, social innovation and inclusion and indeed the participation of marginalised groups. I believe that they have a major role to play in achieving the social, employment and educational targets of the EU 2020 Strategy. It is therefore important to create a favourable climate for social enterprises and it is important that we have the political framework and the financial support necessary for social enterprises to both survive in the current crisis and to thrive.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, we need a favourable climate for social enterprises and innovation. Social enterprises employ 6% of the entire EU workforce, or over 18 million people. They provide social services in areas such as health and education that are beneficial to society. Social entrepreneurs are innovators and key players in the social economy and must be protected. A stronger social enterprise economy will help accomplish the goals of the Single Market Act as well as the Europe 2020 Strategy. They need support that is specifically designed for their benefit. This support may come from EU-supported banking, funds and microcredit. We must make sure that the measures suggested by this proposal will ensure just that.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Az idősödő társadalom irányába mutató demográfiai változások miatt nő a kereslet a szociális szolgáltatások iránt, elsősorban az egészségügyi és a gondozási területeken. A szociális vállalkozások több mint 11 millió embert foglalkoztatnak ma az EU-ban. Innovációs potenciáljukkal hozzájárulnak új munkahelyek létrehozásához, különböző foglalkoztatási területeken, mint például az egészségügy, gondozás, oktatás és képzés, kultúra vagy idegenforgalom. Elősegíthetik a kiszolgáltatott csoportok beilleszkedését a munkaerőpiacra. Ahhoz, hogy a szociális vállalkozás gyors fejlődésnek induljon, mindenekelőtt elkötelezett személyekre, valamint további finanszírozási eszközökre van szükség. Ezeket a finanszírozási lehetőségeket ismertté és jobban hozzáférhetővé kell tenni a fiatal vállalkozók számára. A szociális vállalkozások pénzügyi támogatása nemcsak munkahelyek teremtéséhez járul hozzá, hanem ezen tevékenységek keretén belül sok ember életének ad értelmet. Támogatom a Bizottság javaslatát, és a jelentés mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Veľmi podporujem sociálny rozmer podnikania ako schopnosť a ochotu podnikov a podnikateľov podieľať sa na pomoci tým, ktorí to potrebujú. Ak však hovoríme o sociálnych podnikoch ako tých, ktoré sa nezameriavajú na dosiahnutie zisku, ale na dosiahnutie merateľných pozitívnych sociálnych vplyvov, ako uvádza predložená správa, nejde už o podnikanie, ide o sociálnu činnosť. Nemali by sme preto hľadať nové spôsoby ako takúto činnosť umelo podporiť a urobiť ju konkurencieschopnou s podnikaním pre zisk. Mali by sme sa zamerať na to, aby sme túto činnosť podporili zjednodušením legislatívy, zvýšením spoločenského uznania či znížením daňového zaťaženia.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva (S&D). - Socialna podjetja težko najdejo finančna sredstva in dostop do kreditov, kar pa je eden temeljnih pogojev za njihovo ustanovitev in sploh njihov razvoj. Tudi dostop do javnih sredstev in sredstev strukturnih skladov pogosto otežujejo preveč togi ali pa preveč birokratski sistemi.

Dodatno njihov položaj bremeni še pomanjkljivo priznavanje in poznavanje socialnega podjetništva, ki je polno neosnovanih stereotipov. Potrebujemo zato jasno oglaševanje možnosti financiranja socialnih podjetij na vseh ravneh in poenostavitev izvajanja pravil o državnih pomočeh za socialne in lokalne storitve.

Tudi reforma predpisov EU s področja javnih naročil je odlična priložnost za izboljšanje spoštovanja socialnih standardov.

Sama dobivam tedensko skoraj pisna vprašanja v svojo pisarno o možnosti financiranja socialnih podjetij in zanimanje je resnično ogromno. Zato močno podpiram in stojim odločno na strani politike, ki je usmerjena v socialno podjetništvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione del collega Becker, che permette di meglio inquadrare il contributo delle imprese sociali alla risoluzione delle crisi in corso. Purtroppo, l'imprenditoria sociale viene spesso vista come sorta di appendice delle classiche forme di imprenditoria basate esclusivamente sulla massimizzazione del profitto. Al contrario, invece, le imprese sociali hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei mercati e dell'economia europea: esse permettono di fornire risposte innovative alle sfide economiche, sociali e ambientali, attraverso lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale e la coesione territoriale. Condivido, quindi, il proposito di istituire un fondo per l'imprenditoria sociale, che risponda all'obiettivo principale di non esporre queste imprese alla concorrenza incontrollata, assicurando loro un adeguato sostegno finanziario e facilitando la loro integrazione nei mercati.

 
  
  

- Rapport: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Madam President, this report considers the only genuine economic and monetary union to be a federal one. I voted against this report because I believe it will deprive national parliaments of their rightful say in the budget of their own country. Already we have seen Brussels trying to control national purse strings as the EU tries to claw its way out of the economic misery, but – tighter control by an EU treasury over Member States’ budgets? Seriously? Not a good idea.

We have seen how the Stability Pact has failed to prevent the implosion of the euro. We must also resist proposals for the EU budget to be funded from its own resources, including a financial transaction tax. Again, not a good idea. If the eurozone chooses to go ahead with some form of banking union, I hope it will ignore the recommendations of this report.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Frau Präsidentin! Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt. Noch nie waren die Europäische Union und ihre Institutionen so mächtig, und noch nie waren sowohl die Europäische Union als auch die Institutionen der Union bei der Bevölkerung der einzelnen Mitgliedstaaten so unpopulär.

Einer der Gründe ist auch hier in diesem Bericht zu finden. Ich will nur einige wenige Beispiele einer ganzen Latte von solchen Gründen anführen. Man hat den Menschen versprochen: Nicht der Bürger zahlt die Zeche für diese Finanzkrise, sondern der private Sektor. Hier wird genau das Gegenteil vorgeschlagen: ein neuer fiskaler Sozialismus.

Man verlangt eine Bankenunion. Das ist geradezu eine Offenbarung der Hilflosigkeit. Statt einer Bürgerunion bilden wir jetzt eine Bankenunion. Die Bürger beschleicht immer mehr das Gefühl, dass diese Union nur noch für die Banken da ist, aber nicht mehr für die Bürger. Das ist eine neue Form eines Kommissions- oder Rats-Europas, das sich völlig vom Bürger abhebt und sich vom Bürger wegentwickelt.

Diese Bankenunion verschleiert nur das Problem, dass wir bis heute nicht in der Lage sind, die Finanzkrise in den Griff zu bekommen. Diese Bankenunion steht abseits der europäischen Rechtsordnung. Sie beruht nur auf einem Beschluss des Rates, der in Wirklichkeit sogar mit dem ESM-Vertrag im Widerspruch steht. Ich könnte noch eine ganze Latte solcher Beispiele bringen. Dieser Bericht ist nur abzulehnen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Madam President, I support the creation of an economic, monetary and fiscal union. We have created a common market and a single currency, yet we do not have a unique political decision. The European People’s Party has consistently advocated closer economic integration as an answer to the current financial crisis.

Today I would like to refer to two recommendations in the Thyssen report that I find particularly relevant: recommendation 2.7 on ensuring the democratic oversight of the European Stability Mechanism, and recommendation 4.2 on European financial backstops.

As the rapporteur on the 2010 discharge of European agencies, I do have an insight into the spending of EU money. We cannot create a help fund for Member States without ensuring that this money is spent in a correct, efficient and justifiable way. We are talking about substantial amounts of money with many political interests at stake. We must be clear on who is responsible for control and oversight. The European Parliament has proved that it can take this responsibility seriously. We have taken a leading role in the fight against corruption and conflicts of interest. We must continue to support measures to stamp out potentially ambiguous practices.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea acestui raport, deoarece uniunea economică şi monetară trebuie să ducă la o creştere durabilă şi la un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă. Avem nevoie de mai multă Europă, dar, pentru aceasta, este nevoie şi de o implicare parlamentară crescută.

Majoritatea statelor membre se confruntă cu o situaţie economică dificilă şi, tocmai de aceea, este nevoie de o decizie urgentă în ceea ce priveşte viitorul şi direcţia în care va continua să meargă Uniunea. Avem nevoie de un climat bun pentru antreprenori şi pentru investiţii, iar crearea de locuri de muncă şi asigurarea unor condiţii decente reprezintă un punct de bază în depăşirea problemelor actuale.

Europa trebuie să se îndrepte către o federaţie democratică de state naţionale, care să poată formula o politică economică coerentă şi o politică externă relevantă pe scena internaţională.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva (S&D). - Poročilo o ekonomski in monetarni uniji podpiram. Ničkolikokrat smo v tej hiši že ponovili, da morajo sprejeta pravila o makroekonomskih neravnovesjih in zavezujočem nadzoru nad proračunsko disciplino v euroobmočju biti dopolnjena z merili uspešnosti na področju zaposlovanja in socialne zaščite.

Veseli me, da poročilo gospe Thyssen jasno poziva k uvedbi socialnega pakta za Evropo, ki bo spodbujal zaposlovanje mladih ter zagotovil skupne minimalne socialne standarde za vse Evropejke in Evropejce, socialno zaščito in enake pogoje za delo po celotni Evropski uniji.

Socialni pakt mora biti peti steber nove arhitekture EU. Na tej točki si samo želim, da bo to poročilo Evropskega parlamenta romalo na mizo vseh političnih predstavnikov držav članic v Svetu ter ga bo resno vzela tudi skupina evropskih leaderjev z gospodom Van Rompuyem na čelu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Tento Parlament je dlhodobo presvedčený o potrebe čo najrýchlejšej premeny Európskej únie na federáciu.

Hoci aj ja v ňom zastupujem občanov, ktorí si uvedomujú obrovský prínos európskej integrácie, mnohé požiadavky z predloženej správy ma napĺňajú obavami. Nepodporila som túto správu, pretože sa mi zdá, akoby tento Parlament chcel za každú cenu predbehnúť prirodzený vývoj, pričom využíva hrozbu prebiehajúcej ekonomickej krízy. Pritom úvahy o spoločnej fiškálnej politike, bankovej únii atď. sú založené na predpoklade, že občania členských štátov cítia vzájomnú solidaritu. Takáto solidarita však existuje len vtedy, ak ľudia zdieľajú spoločné hodnoty. Ale ako nám ukazuje každodenná prax, debata o spoločných európskych hodnotách ešte dlho nebude uzavretá. Najmenej dovtedy, kým sa neprestane s diskrimináciou a netoleranciou voči kresťanom.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Rapport: Tadeusz Zwieftka (A7-0320/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o Regulamento Bruxelas I providencia regras claras para o acesso à justiça e é de grande importância para os cidadãos e empresas. Num mundo cada vez mais globalizado, onde os cidadãos europeus vivem e trabalham fora da União Europeia, é vital defender o seu direito fundamental de acesso à justiça, bem como evitar discriminação com base no domicílio. De salientar ainda o nosso esforço, enquanto Membros do Grupo S&D, de introduzir propostas para uma nova regra de jurisdição para disputas relacionadas com ações industriais, para contratos individuais de trabalho, para disputas relacionadas com a violação da privacidade e o direito de personalidade. Estas propostas reforçam um aspecto essencial, pois além dos simples direitos de cidadãos, num mundo globalizado há necessidade de igualmente analisar as disputas laborais e as consequências socioeconómicas para os trabalhadores, para deste modo, caminharmos para uma Europa mais justa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution which signifies a breakthrough in an almost two-year negotiation on a new set of rules governing the jurisdiction of courts in civil and commercial matters. I support the rapporteur in believing that the new regulation will provide conditions for judgments to flow freely within the EU. The procedure will be quicker and simpler for the citizens, thus saving consumers and businesses more than EUR 47 million per year. This report falls perfectly in line with the concept of the Single Market where free movement of goods and resources is already functioning. Now it will be ensured that European citizens will have an easy and fast way of exercising their rights as the regulation introduces a number of changes designed to increase legal certainty and facilitate access to justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Doresc să îl felicit pe raportor pentru eforturile depuse pe parcursul negocierilor, pentru că, prin intermediul acestui regulament, cetăţenii şi întreprinderile din Uniunea Europeană vor avea acces la un cadru legal coerent, care permite ca hotărârile pronunţate de instanţele competente în materie civilă şi comercială să fie recunoscute şi executate cu promptitudine în alt stat membru decât cel în care a fost pronunţată hotărârea, iar în acest mod ei vor putea beneficia pe deplin de drepturile câştigate în instanţă. Sprijin modificarea pe care a propus-o raportorul, aceea de a elimina procedura de exequatur pentru hotărârile în materie civilă şi comercială, deoarece, în acest fel, orice hotărâre obţinută într-un stat membru va fi recunoscută automat în orice alt stat membru, iar acest fapt duce la o îmbunătăţire semnificativă a accesului la justiţie garantat cetăţenilor şi întreprinderilor, contribuind deopotrivă la accelerarea procesului de justiţie. Consider că această propunere este importantă şi pentru consumatorii europeni, care se numără printre principalii beneficiari ai acestei reforme în materie de cooperare judiciară. Este esenţial ca acestora să le fie întotdeauna garantat dreptul de a introduce o acţiune împotriva celeilalte părţi la contract la instanţele unde aceştia îşi au domiciliul.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui permet de renforcer les dispositifs judiciaires pour les entreprises et les consommateurs. Les questions de compétence et de reconnaissance des décisions judiciaires prises entre les États membres sont essentielles dans le cadre du marché unique. Ce texte permettra notamment qu'en cas de litige juridique entre un consommateur et une entreprise, le consommateur puisse toujours choisir de s'adresser à un tribunal dans l'État membre dans lequel il est domicilié. Ceci est possible en vertu du principe de protection de la partie faible.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą nauja redakcija išdėstyti 2001 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą Briuselis I, kuris yra teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose ES pagrindas. Nors reglamentas veikia sėkmingai, tačiau jį taikant vis dar kyla tam tikrų sunkumų (laisvo teismo sprendimų judėjimo kliūtys, tarptautinio bylinėjimosi sudėtingumas ir t. t.), kuriuos būtina šalinti. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kaip antai kitoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo procedūros (egzekvatūros) panaikinimui, kuri trukdo laisvam teismo sprendimų judėjimui, užima daug laiko ir sąnaudų. Dabartinis reglamentas taikomas tik tais atvejais, kai atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES, pritariu siūlymui išplėsti bendrovių ir piliečių galimybės ES paduoti į teismą atsakovus ir iš trečiųjų šalių. Taip pat pritariu nuostatos, kad valstybių narių teismai įpareigoti sustabdyti bylos nagrinėjimą, jei į kitą teismą buvo kreiptasi pirmiau, panaikinimui, nes ji leidžia ginčo šalims pirmiausia kreiptis į teismą, kuriam ginčas nėra teismingas, ir taip vilkinti ginčo išsprendimą. Pritariu ir kitiems pranešime išdėstytiems siūlymams.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione dell’onorevole collega Zwiefka in cui si analizza la proposta della Commissione che mira ad aggiornare il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale denominato anche “Bruxelles I”. Non solo nella relazione vengono proposte modifiche per rafforzare l’efficacia delle convenzioni arbitrali all’interno dei Paesi membri ed evitare procedimenti paralleli in sede giudiziale ed arbitrale ma, viene anche ribadita una posizione fermamente contraria rispetto a tutte quelle pratiche processuali scorrette che sono state evidenziate dagli studi condotti in merito dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo yra siekiama atnaujinti reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nuostatas. Šis reglamentas yra bendrai pripažįstamas kaip vienas iš sėkmingiausių ES teisės aktų. Pagal šį reglamentą siekiama, jog teismų sprendimai būtų vykdomos ne tik kilmės valstybėje, bet ir visoje ES pateikus oficialią, autentišką jo kopiją ir nustatytos formos pažymėjimą. Šia, atnaujinta redakcija Komisija taip pat siūlo, kad reglamento taisyklės dėl jurisdikcijos būtų taikomos privaloma tvarka trečios šalies atsakovams ir taip pakeistų galiojantį valstybių narių jurisdikcijos nustatymo tokiais atvejais pagrindą. Svarbu pažymėti, jog Komisija taip pat siūlo įtvirtinti specialias taisykles, kuriomis siekiama išvengti lygiagrečiai vykstančių procesų ir piktnaudžiavimo bylinėjimosi taktikomis. Į reglamento taikymo sritį arbitražas ir toliau neturėtų būti įtrauktas. Reglamento nauja redakcija išsprendžiami kai kurie sunkumai, su kuriais šioje srityje susidurta per paskutinį dešimtmetį, ir tai yra teigiamas pokytis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce rapport constitue une proposition de refonte modifiant le règlement Bruxelles I en faveur du consommateur européen. En effet, cette refonte induit un véritable tournant au cœur du cadre juridique de notre marché unique : dorénavant, un consommateur pourra poursuivre en justice dans son pays européen d'origine un vendeur ou une société situés en dehors de l'UE. De plus, toute décision judiciaire reconnue dans un Etat membre sera automatiquement reconnue dans tous les autres Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Após 2 anos de intensas e complexas negociações, regozijo-me com o facto de finalmente se ter conseguido alcançar um acordo, que considero ser, de uma maneira geral, positivo. Procede-se, assim, à revisão do Regulamento Bruxelas I, de 2002, que é a matriz da cooperação judiciária em matéria civil na UE, permitindo determinar a competência mais adequada para resolver um litígio transfronteiriço e assegurando um fácil reconhecimento e execução das decisões judiciais proferidas noutro Estado-Membro. Apesar das enormes melhorias que este Regulamento introduziu, continuam no entanto a existir deficiências que deverão ser colmatadas de forma a facilitar a litigância transfronteiras e a livre circulação das decisões judiciais na UE, tendo em vista o desenvolvimento de um verdadeiro espaço europeu de justiça, ao serviço dos cidadãos e das empresas. Não há dúvida que entre os 27 Estados-Membros, que partilham o Mercado Único, o procedimento de exequatur se tornou uma mera formalidade, para além de que torna a litigância transfronteiras mais morosa e onerosa. Concordo, assim, com a sua supressão, sem contemplar exceções em prol da certeza jurídica, embora seja fundamental que se mantenham as salvaguardas de proteção dos direitos de defesa. Acredito igualmente que foi melhorada de forma substancial a eficácia dos pactos de atribuição de competência.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le marché unique passe aussi par la bonne mise en œuvre des décisions de justice sur l'ensemble du territoire européen. Grâce à ce texte, ce sont avant tout les consommateurs qui seront mieux protégés, et qui pourront mieux faire respecter leurs droits. C'est avec cet objectif à l'esprit que j'ai voté en faveur de cette proposition de règlement, qui permettra de poursuivre le développement d'un véritable espace européen de la justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui renforce la protection des consommateurs en leur accordant des droits supplémentaires en cas de litige juridique avec une entreprise, notamment si cette dernière est basée hors des frontières de l'Union. L'Union européenne se doit de mettre en œuvre une protection accrue de ses citoyens avec la généralisation de la reconnaissance des décisions judiciaires prises dans l'ensemble des Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar necessária a reforma do Regulamento (CE) n.º 44/2001, dando resposta às recomendações de vários peritos sobre esta matéria. A revisão do regulamento deverá contribuir para a supressão dos obstáculos que ainda se colocam ao espaço europeu de justiça e que dificultam a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Estou consciente da enorme importância do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, em matéria de Direito Internacional Privado, e da necessidade da existência de um quadro jurídico adequado que permita o reconhecimento e a execução das decisões judiciais em matérias civil e comercial. O reconhecimento e a execução de decisões fora do Estado-Membro que as proferiu é fundamental para a proteção dos interesses dos cidadãos e das empresas e para a segurança jurídica no mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, elaborado pelo colega Tadeus Zwiefka, debruça-se sobre a proposta de reformulação do regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho no que concerne à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. O direito de execução de uma sentença é fundamental como garantia de defesa dos direitos dos cidadãos. De nada adianta avançar com a instauração de um processo judiciário, tendo em conta os custos financeiros e de tempo, quando, após conhecida a sentença não seja possível executá-la. Saúdo, por isso, a aprovação deste regulamento de aproximação dos sistemas judiciários nacionais pelo PE – após três anos de discussão – e espero que o processo seja concluído no próximo Conselho Europeu a realizar em dezembro, o que vai permitir a livre circulação das sentenças ajudando, assim, à consolidação da União Europeia (UE). O seu alargamento a cidadãos residentes em países terceiros é muito importante pois vai aumentar a eficácia dos tribunais simplificando os processos e reduzindo os custos. Votei favoravelmente esta proposta de resolução que consubstancia uma reforma dos sistemas judiciários, tornando a justiça mais célere e menos onerosa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A proposta da Comissão propõe alterações e reformulações ao atual Regulamento (n.º 44/2001), retirando algumas partes que considera serem obstáculos à livre aplicação das decisões judiciais em linha com o princípio do reconhecimento mútuo. Neste sentido, propõe – no que é apoiada pelo relator – a abolição do procedimento exequatur, ou seja, defende-se que uma sentença decretada por um Tribunal de um Estado-Membro deva ser obrigatoriamente reconhecida por outro Estado-Membro, sem recurso a qualquer outro expediente. Trata-se de um passo mais no sentido da harmonização dos processos legislativos que põem em causa os poderes judiciais nacionais, independentes. Uma esfera da soberania nacional da qual entendemos não se poder prescindir, pelo que não apoiámos este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Komisia 21. apríla 2009 prijala správu o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. V správe sa dospelo k záveru, že nariadenie sa vo všeobecnosti uplatňuje v uspokojivej miere, napriek tomu je však žiaduce zlepšiť uplatňovanie niektorých jeho ustanovení, viac zjednodušiť voľný pohyb rozsudkov a zlepšiť prístup k spravodlivosti. Keďže sa má vykonať rad zmien a doplnení, toto nariadenie by sa malo z dôvodu prehľadnosti prepracovať. Únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti okrem iného tým, že uľahčí prístup k spravodlivosti, a to predovšetkým prostredníctvom zásady vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych veciach. Na postupné vytvorenie takéhoto priestoru musí Únia prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä ak sú potrebné pre riadne fungovanie vnútorného trhu. Na dosiahnutie cieľa voľného pohybu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach je potrebné a vhodné, aby sa normy upravujúce právomoc súdov, uznávanie a výkon rozsudkov upravili právnym aktom Únie, ktorý je záväzný a priamo uplatniteľný. Spomenuté nariadenie je jedným z najúspešnejších právnych predpisov EÚ a jeho prepracované znenie má značný význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam Zwiefka képviselőtársam jelentését, hiszen az számos jogbiztonsági kérdést vet fel. Jómagam is úgy vélem, hogy javítani kell a joghatósági megállapodások hatékonyságán, hiszen ezzel is elkerülhető lesz a „visszaélésszerű taktikák alkalmazása”. A jelentés tárgyát képezik az olyan végrehajtható ítéletek is, amelyek az eredeti eljárás helyszíne szerinti tagállamban születtek. Itt arra kellene törekedni, hogy a végrehajtható ítélet az EU más tagállamaiban is köztes eljárás nélkül legyen végrehajtható. Meglátásom szerint a választottbírósági megállapodások hatékonyságán is javítani kell azért, hogy teljes mértékben érvényesülhessen a felek akarata. Biztos vagyok abban, hogy a jelentésben tett javaslatok megvalósulása esetén jelentősen nőhet a jogbiztonság.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Cieszą mnie efekty wielomiesięcznych negocjacji dotyczących nowych zasad jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Najważniejszym elementem nowego rozporządzenia jest możliwość automatycznego uznawania orzeczeń transgranicznych odnoszących się do spraw cywilnych i handlowych wydawanych w różnych państwach członkowskich. Wcześniej koszt potwierdzenia orzeczeń w zależności od kraju wahał się między 2 a 12 tys. euro. Zniesienie tej czasochłonnej i bardzo kosztownej procedury pozwoli zaoszczędzić ponad 47 mln euro rocznie, a także wpłynie na szybsze i łatwiejsze dochodzenie praw przez obywateli Unii. Ważnym jest również to, że państwa członkowskie zachowały prawo do wstrzymania lub całkowitej odmowy wykonania orzeczenia, gdy jest ono niezgodne z jego porządkiem prawnym. Dodatkowo zaproponowane w raporcie poszerzenie procedur o możliwość wniesienia pozwu przed sądem w którymkolwiek kraju Unii, firmy lub jej pracownika spoza krajów członkowskich, znacznie ułatwi dochodzenie praw w sporach o charakterze międzynarodowym. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że jest to dobry krok na drodze do upraszczania i ujednolicenia europejskich reguł prawnych tak, by nadążały one za wyzwaniami jednolitego rynku. Nowe rozporządzenie wzmacniające obecne ramy prawne nie tylko ułatwi dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości zagwarantowanego przez artykuł 23 TFEU, ale sprawi też, że będzie on dla nich bardziej zrozumiały i mniej kosztowny, co doskonale odzwierciedla tendencje w tworzeniu bardziej przejrzystego i przyjaznego prawa wspólnotowego.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which forms a valuable instrument in Scots law and will give added certainty to Scottish businesses. Scotland benefits greatly from being part of the EU and will be able to contribute even more when we are an independent Member State.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Reglamentas Nr. 44/2001, kurio pirmtakė – Briuselio konvencija, yra vienas iš sėkmingiausių ES teisės aktų. Pagal jį nustatytas Europos teisminės erdvės pagrindas, be to, skatinant teisinį tikrumą ir sprendimų nuspėjamumą jis puikiai pasitarnavo piliečiams bei verslo atstovams ir naudojamas kaip priemonė kuriant kitus teisės aktus. Todėl šio reglamento nauja redakcija yra labai svarbi. Pasiūlyme nepateikiama jokių esminių pakeitimų, išskyrus pakeitimus, kurie šiame pasiūlyme aiškiai nurodomi kaip tokie, ir kadangi kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir minėtus pakeitimus, šiuo pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus teisės aktus nekeičiant jų esmės ir siekiant užtikrinti veiksmingesnį bei greitesnį teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimą ir vykdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. The recast Regulation irons out some of the difficulties encountered over the last decade in this field, and the abolition of exequatur for all civil and commercial judgments is a significant step forward in terms of access to justice for citizens and businesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Ci rallegriamo della rifusione di questo regolamento che rappresenta, oggi, uno degli atti più efficaci della legislazione comunitaria, in quanto getta definitivamente le basi per uno spazio giudiziario europeo, a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese, e intende promuovere la certezza giuridica e la prevedibilità delle decisioni. Tra i vari punti, appoggiamo la soppressione dell'exequatur, così come proposto dalla Commissione, ritenendo che una decisione esecutiva nello Stato membro di origine sia eseguibile ed eseguita ovunque nell'UE dietro presentazione di una copia autentica e di un attestato nelle forme prescritte emesso dal giudice di origine, senza alcuna procedura intermedia. L'abolizione dell'exequatur per tutte le decisioni in materia civile e commerciale rappresenta, pertanto, un progresso significativo nell'accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese. Consideriamo, infine, necessaria la questione relativa all'opportunità di estendere, in un prossimo futuro, le norme del presente regolamento; riteniamo doveroso condurre, nel frattempo, ampie consultazioni ed una ampia discussione politica. Nella fase attuale, proponiamo di includere nel regolamento delle norme volte a introdurre soltanto un effetto riflessivo parziale per le controversie nell'ambito dei contratti di assicurazione

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − La relazione Zwiefka sulla rifusione del regolamento sul riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale è un coraggioso e condivisibile passo avanti rispetto alla proposta della Commissione. La premessa è che l'implementazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati è presupposto necessario per promuovere il mercato interno. Non è possibile sostenere lo spazio comune europeo se non si ha coerenza tra esercizio di un diritto e la sua tutela. La proposta del Parlamento di superare definitivamente l'ostacolo, oneroso sia in termini economici che di tempo, del procedimento di delibazione per dare esecuzione in uno Stato a una sentenza pronunciata in uno Stato diverso rappresenta un significativo atto di responsabilità nella costruzione dell'Unione. Atto compiuto con grande competenza e senza trascurare il rispetto delle garanzie fondamentali. La relazione, infatti, propone di eliminare il giudizio di delibazione tenendo però fermo il controllo del rispetto del diritto al contraddittorio, del principio del giudicato formale e dei principi fondamentali dell'ordinamento in cui la sentenza deve essere eseguita. Quella illustrata dall'on. Zwiefka è la strada da seguire e per questo ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para a proteção dos interesses dos cidadãos, das empresas, e para a segurança jurídica do mercado interno, é fundamental o reconhecimento e a execução das decisões fora do Estado-Membro. Daí ser fundamental a aprovação deste relatório para a existência de um quadro jurídico que permita o reconhecimento e a execução de decisões judiciais em matérias civil e comercial.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The regulation provides clear rules for access to justice and is of utmost importance for citizens and businesses. In an increasingly globalised world where EU citizens live and work outside the EU the reflexive effect is vital to defend their fundamental right of access to justice, and not to discriminate on grounds of domicile. It is vital also to implement the resolution of 11 March 2004 on non-citizens in Latvia. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mit der Verordnung will die EU die Rechtssicherheit für Bürger und Unternehmer erhöhen. Anstelle des Exequaturverfahrens soll das Urteil so gelten, als ob die Entscheidung von den Gerichten des Vollstreckungsmitgliedstaats erlassen worden wäre, wobei unter bestimmten Umständen bei den Gerichten des Ursprungsmitgliedstaats eine Nachprüfung der Entscheidung beantragt werden kann. Wichtig ist gerade hinsichtlich grenzüberschreitender Gerichtsfälle, dass das Recht auf ein faires Verfahren in keiner Weise beschnitten wird. Allerdings darf dieses Prinzip auch nicht zum reinen Anfechtungsinstrument verkommen. Das ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Ich habe dies in meinem Abstimmungsverhalten berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Europos Sąjungos integracija lėmė, kad buvusi vien ekonomine valstybių sąjunga, ji po truputį įgyja tiek politinės, tiek fiskalinės sąjungos bruožų. Vis tik vieningos teisinės erdvės kūrimas – ilgas procesas jau vien dėl skirtingų teisinių tradicijų. Todėl šiandien Europos Parlamente patvirtintas Reglamentas dėl civilinėms ir komercinėms byloms taikomų jurisdikcijos nustatymo ir teismo sprendimų taisyklių suvienodinimo – svarbus žingsnis, užtikrinant, kad ES piliečiai, gyventojai ir įmonės sutaupytų tiek laiko, tiek ir lėšų, rengdami procesinius dokumentus ir įgyvendindami teismų sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad egzekvatūros procedūros panaikinimas visiems teismo sprendimams civilinėse ir komercinėse bylose yra labai didelis postūmis siekiant piliečiams ir įmonėms užtikrinti tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą. Be to, biurokratiškos egzekvatūros procedūros pašalinimas panaikins ir tam tikras šiuo metu egzistuojančias tarptautinių sandorių kliūtis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tinkamas šio reglamento nuostatų įgyvendinimas sustiprins bendrąją rinką ir sumažins biurokratines kliūtis, dėl kurių įmonės patiria papildomų išlaidų ir jaučia teisinį netikrumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La rifusione del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cosiddetto regolamento "Bruxelles I", rappresenta una base molto importante per lo sviluppo della legislazione unica europea. Considero il testo una grande apertura delle legislazioni nazionali verso un sistema unico in grado di concretizzare il diritto europeo dandogli efficacia e certezza attraverso una larga gestione delle competenze su scala internazionale. In questo modo si va verso l'esecuzione di un diritto europeo più veloce, dinamico e comparativo in grado di assistere i cittadini nelle diverse fattispecie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 44/2001 é, com a sua antecessora Convenção de Bruxelas, um dos atos legislativos da UE que obteve mais êxitos em matérias judiciais. Ambos os documentos estabeleceram os fundamentos de um espaço judiciário europeu, serviu bem os cidadãos e as empresas, ao promover a certeza do direito e a previsibilidade das decisões, e é utilizado como referência e como ferramenta por outros instrumentos. A Comissão Europeia propôs uma revisão do referido instrumento com vista a melhorá-lo. O Parlamento Europeu apresentou as suas posições e apoiou algumas das medidas propostas pela CE. Em face do exposto, apresentando o presente relatório melhorias ao referido instrumento jurídico, votei-o favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che il regolamento n. 44/2001 ha delineato le basi di uno spazio giudiziario europeo, si è rivelato utile per cittadini e imprese, promuovendo la certezza giuridica e la prevedibilità delle decisioni ed è utilizzato come riferimento e strumento di base per altri atti. La rifusione del presente regolamento è pertanto estremamente importante in quanto elimina, altresì, alcune delle difficoltà incontrate negli ultimi dieci anni in questo ambito. Tenendo presente che l'abolizione dell'exequatur per tutte le decisioni in materia civile e commerciale rappresenta un progresso significativo nell'accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese, e sottolineando la necessità di migliorare l'efficacia delle convenzioni arbitrali, onde conferire piena efficacia alla volontà delle parti, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − This regulation has my support as it provides straightforward rules on the access to justice for our citizens and businesses. The implementation of a clear and consistent rule of law throughout Member States is of the upmost importance as it allows citizens to trust their legal system, and rest assured that policy will be followed in a similar manner throughout the European Union. The regulation sets out that a judgment given in one Member State is to be recognised without special proceedings being required. In today’s world, where increasing numbers of people move between Member States, it is a great comfort to know the states will consistently enforce the rule of law. Many achievements will be accomplished by this regulation including explicit reference to the rights of workers enshrined in the Charter of Fundamental Rights, and protective rules towards individual employees will be greatly improved. In these times, there has been considerable concern over the workers’ rights, especially when it comes to industrial action, and it is vital that the legal system which is in place protects and respects these rights. The regulation is thus of great significance in terms of the development of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. After two years of negotiation, an agreement has been reached. Consumers will be among the main beneficiaries of this reform. Consumers benefit from the principle of the protection of the weaker party. This means that in a legal dispute between consumers and business, the consumer may always choose to go to court in the EU Member State in which he/she is domiciled. This principle currently applies only to legal relationships inside the EU. Thanks to this reform, a consumer will also be able to bring to court in his home EU country a seller/company from outside the EU. This is a major success for our Group.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore la relazione del collega Zwiefka, in quanto ritengo che la cooperazione giuridica in materia civile e commerciale costituisca una base legale fondamentale in vista dell'obiettivo del rafforzamento di un mercato unico. L'importanza di questo regolamento sta nel fatto che, fissando delle disposizioni in materia civile e commerciale a livello comunitario, stabilisce con certezza quale sia il tribunale competente a dirimere le controversie transfrontaliere. Inoltre, un altro aspetto positivo della relazione è la decisione di mantenere meccanismi di tutela a favore dei diritti degli imputati e dei consumatori, in nome del principio della tutela della parte più debole.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A Brüsszel I. rendelet elfogadása meghatározó jelentőségű az egységes európai igazságügyi térség létrehozása tekintetében. A rendelet célja, hogy szorosabb együttműködést hozzon létre a tagállamok hatóságai között, megszüntetve a különböző jogi és közigazgatási rendszerek eltéréseiből eredő akadályokat, ezáltal elősegítve az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülését. A Brüsszel I. rendelet átdolgozása sikertörténet az európai fogyasztók, cégek, és a belső piac egésze számára. Az új szabályozás a polgárok és a vállalkozások javát szolgálja a jogbiztonság előmozdítása és a határozatok kiszámíthatóvá tétele révén. Jelentős eredmény, hogy sikerült elérni az exequatur, vagyis a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás megszüntetését. Ennek köszönhetően az eredeti eljárás helyszíne szerinti tagállamban végrehajtható ítélet az EU más tagállamaiban is köztes eljárás nélkül végrehajtható lesz, ami felgyorsítja a bírósági határozatok szabad mozgását. Lehetővé teszi a gyors, igazságos és hatékony vitarendezést, ezzel segíti a kis- és középvállalkozások határon átnyúló kereskedelmét, így hozzájárul a növekedéshez.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de disposer de règles claires en matière de compétence judiciaire, ainsi que d'améliorer et d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. La rapidité des procédures et la sécurité juridique constituent, à cet égard, des exigences essentielles, à une époque où la multiplication des échanges entre personnes et opérateurs économiques d'États membres différents entraîne une augmentation des litiges.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou hoje em primeira leitura uma proposta de regulamento relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. O documento votado aprova a posição da Comissão Europeia, acrescentando, porém, que no reconhecimento das decisões judiciais, deve também ser garantido o reconhecimento da manutenção das garantias do requerido, que terá a possibilidade de contestar a decisão judiciária caso o seu direito a um processo equitativo seja violado. Além disso, a posição do Parlamento é a de incluir os consumidores como principais beneficiários desta reforma. Assim, o consumidor, considerado como a parte fraca num litígio, pode escolher dirigir-se ao Tribunal do Estado-Membro onde está domiciliado. Por estes motivos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Consider că este important să se realizeze obiectivul Uniunii de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, care să faciliteze, printre altele, accesul la justiţie, în special prin intermediul principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă. Anumite diferenţe între normele naţionale care reglementează competenţa judiciară şi recunoaşterea hotărârilor împiedică buna funcţionare a pieţei interne. Adoptarea de dispoziţii care să unifice normele referitoare la conflictele de competenţă în materie civilă şi comercială şi care să asigure recunoaşterea şi executarea rapidă şi simplă a hotărârilor pronunţate într-un stat membru este indispensabilă. Prezentul regulament se aplică în materie civilă şi comercială, indiferent de natura instanţei. Acesta nu se aplică, în special, în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici răspunderii statului pentru actele sau omisiunile sale în exercitarea autorităţii publice.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Verordnung Nr. 44/2001 gehört (mit ihrem Vorläufer, dem Brüsseler Übereinkommen) zu den erfolgreichsten Rechtsakten der EU. Sie schuf die Grundlage für einen europäischen Rechtsraum, erhöhte die Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit von Entscheidungen und wird als Referenz und als Hilfsmittel für andere Rechtsinstrumente herangezogen. Die Neufassung ist von erheblicher Bedeutung. Einigung wurde unter anderem bei der Abschaffung des Exequaturverfahrens, der Ausweitung der Zuständigkeitsregeln der Verordnung auf Schuldner aus Drittstaaten sowie Gerichtsstandsvereinbarungen und Schiedsvereinbarungen erzielt. Vom Rechtsausschuss wird der mit dem Rat erzielte und mit dem Standpunkt des Parlaments in allen wichtigen Fragen übereinstimmende Kompromiss begrüßt. Die Abschaffung des Exequaturverfahrens ist für alle Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ein wichtiger Fortschritt im Hinblick auf den Zugang der Bürger und Unternehmen zur Justiz.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Wprowadzenie do rozporządzenia nowej sekcji dotyczącej jurysdykcji w sprawach dotyczących pozwów zbiorowych poprawi dostęp do wymiaru sprawiedliwości, m.in. poprzez umożliwienie pracownikom jednoczesnego wnoszenia pozwów przeciwko kilku pozwanym w obszarze zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 1. Dlatego głosowałem za tym rozporządzeniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A proposta da Comissão, sobre a qual este relatório se pronuncia, propõe alterações e reformulações ao atual Regulamento (n.º 44/2001), por forma a retirar algumas partes que considera serem obstáculos à livre aplicação das decisões judiciais em linha com o princípio do reconhecimento mútuo. Neste sentido, propõe a abolição do procedimento exequatur, ou seja, o relator concorda com a Comissão Europeia ao defender que uma sentença decretada por um Tribunal de um Estado-Membro deverá ser obrigatoriamente reconhecida por outro Estado-Membro, sem recurso a qualquer outro expediente. Este novo procedimento constitui um passo mais no sentido da harmonização dos processos legislativos que vão em contra dos poderes judiciais independentes, nacionais e soberanos e, nesse sentido, não apoiámos este relatório.

 
  
  

- Rapport: Jan Mulder (A7-0269/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, uma vez que o propósito deste Regulamento é a restrição ao acesso, por parte do público em geral, de químicos de elevado risco e com potencialidade para serem utilizados para a produção de explosivos domésticos. Considero que nos tempos que ocorrem é necessário, cada vez mais, adotar uma atitude preventiva para proteger os cidadãos europeus. A crise e a austeridade, bem como o clima internacional e a situação geoestratégica da Europa, obrigam-nos a ter que tomar medidas precaucionais tendo como fim o bem-estar da população em geral. Não nos podemos ausentar da realidade presente na Europa e no Mundo: algum medo, frustração e agitação, pois a instabilidade tomou conta da economia e assim de toda a sociedade de grande parte da Europa que vive sob extremas medidas de austeridade. Para além disso, é de salientar que a Europa, enquanto agente internacional com Política Externa, deve atentar à necessidade de termos em consideração atentados e outros atos terroristas ou de ataque à população em geral, com base em princípios, valores e ideias políticas e culturais. Deste modo, devemos a todo o custo salvaguardar a imunidade e o bem-estar dos povos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Tout comme une large majorité des membres du Parlement européen, j’ai voté en faveur de ce rapport visant à réduire l'accès du grand public aux produits chimiques à haut risque susceptibles de faire facilement l'objet d'une utilisation détournée pour la fabrication artisanale d'explosifs. Le but ici est de renforcer la traçabilité et ainsi rendre plus efficace le travail des États membres dans la lutte contre le terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą riboti galimybes plačiajai visuomenei įsigyti cheminių medžiagų, kurias galima naudoti savadarbių sprogmenų gamybai ir taip mažinti išpuolių grėsmę bei didinti ES piliečių saugumą. ES taikomos ne vienodos teisinės ir neteisinės priemonėms prekybai tokiomis medžiagomis, todėl galimybės jų įsigyti vienoje šalyje gali būti kontroliuojamos, tačiau tų pačių medžiagų galima įsigyti kitoje šalyje. Būtina užtikrinti vienodą šių medžiagų įsigijimo kontrolę visoje ES ir sumažinti galimybę teroristams pasinaudoti skirtingomis įvairių ES valstybių narių saugumo taisyklėmis. Be to, visoje ES taikomos vienodos taisyklės būtų naudingos ir gamintojams bei mažmeninės prekybos atstovams. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl leidimo įsigyti didesnės nei nustatyta koncentracijos chemines medžiagas tik tiems vartotojams, kurie gautų licenciją šiai medžiagai įsigyti. Pritariu siūlymui pranešti bendrajam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui apie sandorius, susijusius su šių medžiagų pardavimu, kurie dėl bet kokios „pagrįstos“ priežasties būtų laikomi „įtartinais“.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto con voto favorevole la relazione del collega Mulder che vuole regolamentare l’immissione sul mercato di precursori esplosivi. Vengono definiti precursori esplosivi tutti quei prodotti chimici, finora liberamente venduti, che abilmente miscelati permettono la costruzione di ordigni esplosivi artigianali, spesso usati in attentati terroristici. Attualmente queste sostanze sono accessibili ai consumatori europei secondo diverse modalità. La relazione mira dunque ad armonizzare la legislazione vigente in materia stabilendo che i consumatori potranno acquistare per l’uso domestico senza restrizioni prodotti con concentrazioni chimiche al di sotto di determinate soglie , mentre agli acquirenti che necessitano di concentrazioni maggiori saranno rilasciate apposite licenze d’acquisto e si conserveranno in registri specifici le tracce del loro acquisto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes šiuo pasiūlymu siekiama mažinti teroristinių išpuolių skaičių ir galimybę teisėtai įsigyti medžiagų (arba jų mišinių), kurios, esant jų didelei koncentracijai, gali būti naudojamos sprogmenų gamybai. Svarbu pažymėti, kad šiuo reglamentu priimamos griežtesnės atitinkamų medžiagų įsigijimo taisyklės neturės įtakos šias medžiagas teisėtais tikslais nuodojantiems specialistams ar įmonėms. Taip pat, pabrėžiama, jog bus išsaugomos žmogaus teisės į privatumą, leidžiant pardavinėti didelės koncentracijos medžiagas plačiajai visuomenei tik turint teisėto galutinio naudojimo licenciją. Trumpai tariant, bus ir toliau užtikrintas laisvas prekių judėjimas ir apsaugotos žmogaus teisės, kartu sumažint plačiosios visuomenės galimybes įsigyti didelės koncentracijos sprogstamąsias medžiagas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs. Ce rapport s'inscrit dans la stratégie de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme. Il met en exergue des règles harmonisées concernant la mise à disposition sur le marché de substances ou de mélanges susceptibles d'être utilisés d'une manière détournée pour la fabrication illégale d'explosifs, afin d'en limiter la disponibilité pour le grand public. Je soutiens également la décision d'interdire à la vente au grand public certains produits chimiques selon des seuils de concentration déterminés. Cependant, l'obtention de manière exceptionnelle sera conditionnée à la présentation d'une autorisation, incarnée par une licence d'achat. De plus, le rapport veille à ce que le traitement des données personnelles requis pour l'octroi d'une licence soit conforme à la directive 95/46/CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Mulder relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs. Conformément à la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme, il me semble nécessaire de réduire l'accès du grand public aux produits chimiques à haut risque pouvant facilement faire l'objet d'une utilisation détournée. Je salue l'idée d'une amélioration des contrôles visant à prévenir les "transactions suspectes".

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O objetivo da proposta da Comissão é limitar o acesso do grande público a substâncias específicas de uso geral, mas que também podem ser indevidamente utilizadas como precursores de explosivos, e assim reduzir a frequência e o impacto dos ataques terroristas. Os utilizadores profissionais desses materiais e as vendas entre empresas não serão afetados. Votei favoravelmente o presente relatório por apoiar as medidas de combate ao terrorismo e concordar com a fundamentação global da proposta

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio o compromisso alcançado em primeira leitura, com o Conselho, que deverá contribuir de forma significativa para reduzir os riscos de utilização ilícita de determinados produtos químicos, amplamente disponíveis no mercado e ao alcance do público em geral. Em 2006, aprovámos o Regulamento REACH aplicável aos produtos químicos do ponto de vista da segurança, mas as questões de segurança relacionadas com os precursores químicos de explosivos ficaram, excecionalmente, fora do seu âmbito. Não podemos esquecer que os explosivos caseiros, fabricados a partir de determinados precursores químicos que se encontram facilmente acessíveis ao público, constituem, segundo a Europol, o instrumento preferido para a prática de ataques terroristas. Urge, assim, a adoção duma abordagem europeia comum de forma a evitar níveis diferentes de regulamentação, que conduzem a lacunas em termos de segurança e distorcem o funcionamento do mercado interno. Só assim conseguiremos reduzir de forma significativa o risco da utilização indevida de determinados precursores químicos para a produção de explosivos caseiros, proibindo a venda, sem autorização, ao público de determinados produtos químicos acima de certos limiares de concentração. Este regulamento deverá ser acompanhado, igualmente, por todo um conjunto de medidas a serem tomadas pelos industriais e retalhistas, de forma a reforçar a segurança e a aumentar a sensibilização em toda a cadeia de abastecimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à cette mesure de prévention, on améliore les contrôles sur certains produits chimiques qui peuvent être utilisés comme précurseurs d'explosifs. Ce qui est visé ici, c'est surtout la fabrication artisanale d'explosifs, qui a été utilisée dans des attentats terroristes récents, et notamment celui de juillet 2011 en Norvège. Je soutiens tout particulièrement l'accent mis sur la répartition équitable des coûts entre tous les acteurs : cette mesure concerne notre sécurité, mais elle ne doit pas surcharger indûment nos entreprises, surtout petites et moyennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui permet de limiter l'accès du public à certaines substances spécifiques d'usage courant mais pouvant être utilisées de manière détournée comme précurseurs d'explosifs. L'Union européenne se doit de prévenir tout acte terroriste au sein de ses frontières. Cela passe par plus de coopération entre les Etats membres. La sécurité des citoyens face aux menaces terroristes doit donc être garantie par une législation renforcée.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Ce mardi 20 novembre, la grande majorité des eurodéputés s'est prononcée en faveur du rapport présenté par Jan Mulder afin de restreindre l'accès des particuliers aux produits chimiques. Si le texte est adopté par le Conseil, il deviendra beaucoup plus difficile d'acheter de grandes quantités de produits chimiques, qui peuvent être utilisés pour la réalisation de bombes artisanales. S'il est évident que cela n'est pas une garantie suffisante pour empêcher, de manière entièrement certaine, la construction de bombes artisanales, il s'agit toutefois pour moi d'un pas important dans la bonne direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a aplicação de medidas que contribuam para a redução de riscos e que limitem o acesso do público em geral, associados a uma série de produtos químicos altamente concentrados. É necessário controlar o acesso a determinados artigos, como precursores de explosivos caseiros, que, além de serem perigosos, são comummente usados por terroristas e outros criminosos na perpetração dos seus ataques.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A proposta que hoje votamos consiste num regulamento que limita o acesso do público em geral a substâncias específicas que possam ser indevidamente utilizadas como precursores de explosivos. Embora seja tendencialmente favorável a quadros legislativos que não limitem a liberdade individual, considero que, em algumas circunstâncias, a proteção da segurança geral recomenda algumas restrições a essa mesma liberdade. É o caso presente, em que a proteção dos cidadãos contra o terrorismo recomenda para que sejam impostas restrições à comercialização e utilização de produtos que possam ser utilizados no fabrico de explosivos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Com a generalização das novas tecnologias de informação e o advento da internet, ficamos à distância de um clique de um conjunto de dados que, manipulados por pessoas sem escrúpulos, podem colocar em causa a segurança de pessoas e bens. Todos nos recordamos do massacre (85 mortos) ocorrido na Noruega, mais concretamente na ilha de Utøya, contra os jovens que participavam num acampamento de verão do Partido Trabalhista, bem como a explosão de um carro-bomba que vitimou sete pessoas na capital norueguesa somente duas horas antes. A facilidade com que acedemos a informação privilegiada e a determinados produtos de dupla utilização favorece a atividade terrorista e é urgente restringir esse acesso, pois está em causa a segurança dos Estados e dos cidadãos. Votei favoravelmente o relatório elaborado pelo colega Jan Mulder sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no que concerne à comercialização e utilização de precursores de explosivos, porque são necessárias medidas generalizadas a todos os Estados-Membros que evitem o acesso indiscriminado e descontrolado a substâncias que possam ser utilizadas no fabrico de armas de origem caseira. Porque o terrorismo e a criminalidade são transfronteiriços, estou ciente que este será um grande passo em ordem a evitar novos ataques terroristas no seio da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Há passos importantes a dar no domínio da comercialização e utilização de precursores de explosivos. Passos, em especial, no domínio dos níveis de segurança dos trabalhadores e na defesa do ambiente. Este relatório pretende avançar nesta direção, não sem limitações e contradições. Consideramos positivo que esteja prevista uma cláusula de salvaguarda para permitir que qualquer Estado-Membro que assim o deseje possa aplicar medidas mais estritas relativamente a determinadas substâncias ou misturas de substâncias, assim como decidir que não permitirá que os particulares tenham acesso a nenhuma das substâncias em causa. Mais uma vez, criticamos a visão da livre circulação de substâncias e misturas químicas no mercado interno e da necessidade de correção de distorções da concorrência subjacentes ao relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Akčný plán na posilnenie bezpečnosti výbušnín, ktorý Rada prijala v apríli 2008, obsahoval výzvu, aby Komisia zriadila Stály výbor pre prekurzory, ktorý bude posudzovať opatrenia a pripravovať odporúčania týkajúce sa regulácie prekurzorov výbušnín dostupných na trhu z hľadiska nákladov a prínosov. Následne, výbor identifikoval rôzne prekurzory výbušnín, ktoré by mohli byť použité na spáchanie teroristických útokov, a odporučil primerané opatrenie na úrovni Únie. Niektoré členské štáty už prijali zodpovedajúce zákony, právne predpisy a správne ustanovenia. V jednotlivých členských štátoch sa však od seba líšia, čo môže predstavovať prekážky obchodu v rámci Európskej únie. I z tohto dôvodu považujem za opodstatnené harmonizovať ich tak, aby bol zaručený voľný pohyb chemických látok a zmesí na vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti širokej verejnosti. Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne obmedzenie prístupu širokej verejnosti k chemickým látkam, ktoré môžu byť použité na domácu výrobu výbušnín, nie je možné v dostatočnej miere dosiahnuť na úrovni členských štátov a z dôvodu rozsahu opatrenia je možné ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Európska únie prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. − Tekintettel arra, hogy – a kettős rendeltetésű technológiákra és termékekre jellemzően – a vegyi anyagok kis- és nagykereskedelmi forgalmazása biztonságpolitikai szempontból kockázatos és aggályos, az engedélyeztetés szigorítására irányuló törekvéseket messzemenőkig támogatom. Fontos leszögezni azonban, hogy a javító szándékból csak akkor lesz siker, ha a végeredmény a fogyasztó számára is bizonyos kockázati előnyökkel jár. Méltányolva tehát a gazdaságokban dolgozók helyzetét, arra a belátásra kell jutnunk, hogy az engedélyköteles tevékenységek körét a forgalmazó szintjén szerencsés szabályozni. Ennek fényében minden olyan erőfeszítést üdvözlök, ami – a komoly bejelentési kötelezettség és a folyamatos működési felügyelet mellett – előmozdítja a nemzeti engedélyeztetési hivatalok működésének harmonizációját, ezzel is segítve a kétoldalú fogyasztóvédelmi jogbiztonság fejlődését.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą. Šis pasiūlymas susijęs su reglamentu, kuriuo siekiama apriboti visuomenės narių galimybes įsigyti tam tikrų bendro naudojimo medžiagų, kurios taip pat gali būti naudojamos kaip sprogmenų pirmtakai. Tokiu būdu siekiama mažinti teroristinių išpuolių dažnumą ir poveikį apribojant plačiosios visuomenės galimybes įsigyti plačiai ir teisėtai naudojamų medžiagų (arba jų mišinių), kurios, kaip didelės koncentracijos medžiagos, gali būti naudojamos ir sprogmenų gamybai ir pranešant apie su jomis susijusius įtartinus sandorius. Pasiūlymas yra skirtas didmenininkams, mažmenininkams ir valstybėms narėms, kadangi cheminių medžiagų gamintojai jau taiko, ginklų ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų, kontrolės priemones ir naudoja savanoriško pranešimo apie juos kodus, ir šie pasiūlymai neturėtų turėti jiems itin didelės įtakos. Vis dėl to, pati pasiūlymo sėkmė priklausys nuo kompetentingų institucijų veiksmų kaupiant susijusią informaciją ir ja dalijantis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La regolamentazione del commercio e dell’uso di precursori di esplosivi necessita dell'adozione di una serie di misure concrete, volte ad una più chiara delimitazione dei limiti di sicurezza oggi esistenti. Per questo motivo ho supportato la relazione del collega Mulder. Alla luce di gravi avvenimenti tragici, penso ad esempio alla strage di Oslo, la necessità di rendere l’approvvigionamento di materiale esplosivo sempre più difficile è cogente. Pertanto, ritengo che alcune tra delle novità proposte, come il divieto per l’accesso all’acquisto da parte del pubblico di 15 tipologie di sostanze esplosive, si rivolgano verso la giusta direzione, in grado di meglio definire i confini di un tema, cui si deve prestare la massima attenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal. It seeks to reduce the frequency and impact of terrorist attacks by limiting access by the general public to, and reporting suspicious transactions of, widely and legitimately used substances (and mixtures thereof) which in high concentrations can also be used to manufacture explosives. The proposal is directed at wholesalers, retailers and Member States. Chemical manufacturers already have controls and voluntary reporting codes in place for weapon and drug precursors, for instance, and should not be materially affected by these proposals. The tonnages involved are small compared to the total amounts sold. There are no concerns with respect to worker health or environmental exposure. Success will depend upon actions by competent authorities with respect to the gathering and sharing of relevant information.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Por princípio, não sou favorável à legislação que possa limitar a liberdade individual, no entanto em alguns casos tal é necessário. É o caso do presente relatório que limita o acesso do público em geral a determinadas substâncias que possam ser indevidamente utilizadas como precursores de explosivos. Está aqui em causa a proteção dos cidadãos contra a prática de terrorismo, daí as restrições aqui aprovadas à comercialização e utilizações de determinados produtos que podem ser utilizados no fabrico de explosivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Les explosifs artisanaux figurent parmi l'arsenal des terroristes. Des produits chimiques a priori inoffensifs et accessibles au grand public peuvent entrer dans la fabrication de redoutables engins explosifs. Il importe dès lors de limiter l'accès des utilisateurs privés aux produits chimiques à haut risque par un système de licences et d'enregistrement des transactions. Les règles nationales étant différentes d'un État membre à l'autre, la proposition permettra de fixer des règles communes à l'ensemble de l'Union européenne afin de mieux lutter contre le terrorisme. La fabrication illégale d'explosifs artisanaux devrait ainsi être rendue plus difficile en fixant des concentrations limites pour les substances susceptibles d'être utilisées comme précurseurs d'explosifs. La proposition en tant que telle ne permettra pas d'arrêter tous les terroristes ni de garantir une protection totale, mais elle limitera sensiblement l'accès à ces produits.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The purpose of the regulation is to restrict the access of the general public (private users) to high-risk chemicals suitable for easy misuse in producing home-made explosives. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Nach wie vor kursieren im Internet Anleitungen zur Sprengstoffherstellung, in denen Apotheken als Bezugsquellen empfohlen werden. So kommt es nicht nur immer wieder zu Fällen, in denen Jugendliche ihre Neugierde bezüglich Sprengstoffen mit schweren Verletzungen bezahlen; überdies wurden in der Vergangenheit von der Polizei über Apotheken bezogene Chemikalien gefunden, aus denen in krimineller und/oder terroristischer Absicht illegale Sprengstoffe hergestellt wurden. Es ist unmöglich, alle Schlupflöcher zu stopfen. Im Namen der Terrorismusbekämpfung darf also auch diesbezüglich keineswegs unnötig in die Privatsphäre eingegriffen werden. Ich habe in diesem Sinne abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Dass das Hantieren mit Feuerwerkskörpern äußerst gefährlich sein kann, ist vielen Menschen nicht ausreichend klar. So kommt es immer wieder zu Unfällen und hoher Explosionsgefahr durch oft auch Jugendliche, die mit hochexplosiven Sprengstoffen wie z.B. Feuerwerkskörpern experimentieren. Im Internet gibt es dazu gleich noch die passenden Anleitungen. Es kann aber reichlich wenig darauf vertraut werden, dass die im Internet geschilderten Verfahren zur Herstellung der entsprechenden Stoffe korrekt sind wodurch sie deshalb für sich alleine schon eine große Gefahr für den „Bastler“ darstellen. Die Gefährlichkeit von Explosivstoffen ist daher ein hochsensibles und aufklärungsbedürftiges Thema, hier geht es um weit mehr als Terrorismusbekämpfung, wie im Bericht gefordert, sondern es geht um ausgewogene und profunde Informationspflicht für die Bevölkerung und nicht einen Eingriff in deren Privatsphäre. Ich habe all diese Überlegungen abgewogen und mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Hääletasin selle raporti poolt, sest terrorirünnakute sageduse ja mõju vähendamiseks tuleb astuda samme, millega saame ennetada ohtu Euroopa kodanikele. Kuigi nii mõndagi lõhkeainete lähteainet kasutatakse ka seaduslikel eesmärkidel, pean mõistlikuks jälgida ja dokumenteerida nende kõrges kontsentratsioonis kasutamist ja müüki. Ühes sellega tuleb piirata avatud ligipääsu antud ainetele, tagamaks nende kasutamine legaalselt ja vaid professionaalsete kasutajate ja ettevõtjate poolt. Kuigi terroriohu ennetamine on oluline, peab seejuures silmas pidama, et üksikisikute õigust eraelu puutumatusele tuleb täielikult austada ning niisugused regulatsioonid ei tohi neid piire ületada. Toetasin vastavaid sätete vastuvõtmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Siekiant apsisaugoti nuo teroristinių išpuolių, mažinti jų dažnumą bei užkirsti kelią vidaus rinkos susiskaldymui turi būti nustatytas pakankamai lankstus reguliavimo mechanizmas, kuris galėtų operatyviai reaguoti į pokyčius. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teroristai dažniau naudoja savadarbius sprogstamuosius užtaisus, paprastai pagamintus pasitelkiant savadarbius sprogmenis, kurių pirmtakų galima laisvai įsigyti mažmeninėse parduotuvėse arba internetu. Atsižvelgiant į tai pritariu pasiūlymui, kuriuo siekiama nustatyti veiksmingas ir proporcingas kontrolės priemones, kurios užtikrintų piliečių saugumą. Visų pirma, turėtų būti apribojamos galimybės įsigyti plačiai ir teisėtai naudojamų medžiagų, kurios kaip didelės koncentracijos medžiagos gali būti naudojamos ir sprogmenų gamyboje. Be to, gamintojai ir mažmeninkai turi prisiimti daugiau atsakomybės už prekes, kuriomis prekiauja, ir užtikrinti, kad apie su šiomis medžiagomis susijusius įtartinus sandorius būtų operatyviai pranešama atitinkamos institucijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La sicurezza dei cittadini e la prevenzione e la lotta al terrorismo vanno prese in considerazione anche dal punto di vista legislativo. Controllare e/o vietare l'acquisto di sostanze considerate pericolose perché possibili componenti per la fabbricazione di ordigni artigianali non vuol dire limitare la libertà dei consumatori ma garantirne l'incolumità attraverso la trasparenza nel mercato di tali prodotti. Il regolamento per il quale ho votato a favore intende limitare l'accesso pubblico a determinate sostanze chimiche utilizzando un sistema di tracciabilità e/o di registrazione dell'acquisto. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle condizioni di mercato imposte dalla normativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταποκρίνεται στον κανονισμό που πρότεινε η Επιτροπή για την πρόσβαση του κοινού σε ειδικές ουσίες γενικής χρήσης, οι οποίες όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών. Η Ένωση αφενός καλείται να προστατεύσει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, αφετέρου να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών από ενδεχόμενη παράνομη χρήση των ουσιών αυτών. Ο παρών κανονισμός, τον οποίο και υπερψήφισα, ρυθμίζει με σαφήνεια τα επίπεδα συγκέντρωσης που καθιστούν τις ουσίες αυτές μη δραστικές για την παραγωγή εκρηκτικών οικιακής κατασκευής και ορίζει, ακριβώς, το νομικό πλαίσιο για την διακίνηση και την χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εφαρμογή και η ικανοποιητική αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών έγκειται στα κράτη μέλη και στο επίπεδο συνεργασίας που θα αναπτύξουν στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proposta da Comissão consiste num regulamento que limita o acesso do grande público a substâncias específicas de uso geral, mas que também podem ser indevidamente utilizadas como precursores de explosivos. A fim de proteger a livre circulação de bens, oito substâncias constantes do Anexo I podem continuar a ser comercializadas sob forma concentrada, mediante a posse de uma licença emitida por uma autoridade competente nacional para uma finalidade legítima documentada ou, na ausência de uma licença, com níveis de concentração que as tornem inviáveis para o fabrico de explosivos caseiros. Atento o equilíbrio da bem fundamentada proposta, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che determinate sostanze chimiche comunemente ed ampiamente utilizzate possono anche essere usate impropriamente come precursori di esplosivi, è necessario limitarne l'accesso del pubblico, onde ridurre la frequenza e l'impatto degli attentati terroristici. Concordando sull'elenco delle otto sostanze (e relative miscele) contenuto nell'allegato I del regolamento proposto, per le quali sono obbligatori i controlli ivi indicati; reputando ragionevole consentire che la vendita al pubblico di tali sostanze in concentrazioni elevate continui ad aver luogo soltanto previa licenza attestante la legittimità degli usi finali previsti; e sottolineando che la proposta non dovrebbe incidere né sugli utilizzatori professionali di tali sostanze né sulle vendite da impresa a impresa, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O objetivo desta proposta é restringir o acesso do grande público a químicos de alto risco, suscetíveis de uso indevido na produção de explosivos artesanais. Pretende-se, assim, reduzir a frequência e o impacto dos ataques terroristas, limitando o acesso às matérias-primas e denunciando transações suspeitas de substâncias que, em altas concentrações, podem usar-se na manufatura de explosivos. Neste sentido, a proposta estabelece uma proibição de venda ao grande público de certos químicos com níveis de concentração acima dos limites estabelecidos. Vendas de concentrações mais elevadas serão apenas permitidas a usuários que possam documentar uma necessidade legítima de uso dos químicos. Na venda destes químicos e das suas misturas, o relatório propõe ainda um conjunto de obrigações, nomeadamente em matéria de notificação de transações suspeitas. O Anexo ao Regulamento discrimina claramente as substâncias e os limites máximos de concentração das mesmas. Trata-se de uma proposta em linha com os objetivos das politicas comunitárias estabelecidas para a Estratégia Antiterrorista da UE, com o Plano de Ação da UE para melhorar a segurança dos explosivos, e com o Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura, que serve e protege os interesses dos cidadãos. Votei, por isso, favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con il collega Jan Mulder per il lavoro svolto. Con l'approvazione di questo testo, oggi il Parlamento, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, ha voluto prendere posizione sulla possibilità di rendere più difficile e controllata la vendita degli "ingredienti" per esplosivi artigianali. Attraverso tale limitazione, il Parlamento vuole colpire quelle organizzazioni terroristiche, ad esempio quella che ha recentemente colpito in Norvegia, che avevano e fanno tutt'ora uso di tali sostanze per perpetrare attacchi contro governi e popolazioni. Infine, anche se alcuni dei prodotti, che contengono tali sostanze chimiche continueranno a essere venduti senza alcuna restrizione, la loro distribuzione avverrà sotto controlli stretti e accurati, e tutti, dal grossista al commerciante, saranno tenuti a segnalare eventuali "operazioni sospette" alle autorità competenti, ad esempio se un cliente dovesse acquistare un alto quantitativo di un determinato prodotto.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, qui me semble assez équilibré : il tend à renforcer la sécurité publique tout en perturbant le moins possible le bon fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit d'un sujet délicat, et ce d'autant que de nombreux produits apparemment inoffensifs sont utilisés dans la fabrication de bombes artisanales à l'origine d'attentats. J'ai apporté mon soutien à la position du Parlement en cette matière, et notamment au fait que les acheteurs puissent obtenir une licence d'achat pour les précurseurs d'explosifs, ou encore au renforcement du contrôle via la vente puisque les vendeurs seraient dorénavant tenus de signaler toute "transaction suspecte". Je suis enfin partisan de l'obligation d'étiquetage pour les professionnels qui souhaitent mettre à la disposition du grand public des précurseurs d'explosifs, en indiquant clairement sur le produit que l'acquisition, la détention et l'utilisation de celui-ci sont soumises à des restrictions.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Commission’s proposal is for a Regulation restricting access by members of the public to specific substances in general use but which can also be misused as explosives precursors. To protect the free movement of goods, eight substances listed in Annex I may continue to be sold in concentrated form under a licence granted by a national competent authority for a documented legitimate purpose or, without a licence, at concentration levels which render them ineffective for the manufacture of home made explosives. A further seven substances are listed in Annex II where no licences or concentration levels apply. However for all 15 substances, and indeed for sales of any other substance or mixture not specifically listed in these Annexes but identified by the Commission from time to time as having been used for the manufacture of home made explosives, any transaction deemed to be ‘'suspicious’ on any ‘'reasonable’' grounds should be reported to a single national contact point. Professional users of these materials and business-to-business sales would not be affected. The rights of individuals to privacy must be fully respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this proposal because it restricts access by members of the public to specific substances in general use but which can also be misused as explosives precursors. Furthermore in protecting the free movement of goods, the proposal suggests that eight substances listed in Annex I may continue to be sold in concentrated form under a licence granted by a national competent authority for a documented legitimate purpose or, without a licence, at concentration levels which render them ineffective for the manufacture of home-made explosives.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Lo scopo della proposta legislativa riguardo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori esplosivi consiste nella riduzione dell'accesso del pubblico a quindici sostanze chimiche altamente concentrate, pericolose perché adatte alla fabbricazione di esplosivi artigianali. Ho quindi votato a favore della relazione del collega Mulder, perché ritengo possa contribuire a prevenire possibili attacchi terroristici e, di conseguenza, sia un passo molto importante per garantire la sicurezza dei cittadini. In concreto, penso sia importante che, per alcune categorie di sostanze, l'accesso al pubblico sia autorizzato attraverso l'istituzione di un sistema di licenze, armonizzato a livello europeo, mentre, per altre categorie, è necessario che tale accesso sia accompagnato da una segnalazione e dalla tracciabilità delle transazioni sospette.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Considero prioritaria la scelta di limitare l'accesso al pubblico di alcune sostanze finora comunemente utilizzate, ma il cui utilizzo improprio potrebbe incidere sulla sicurezza comune. Infatti, alcune sostanze liberamente accessibili potrebbero essere utilizzate come precursori di esplosivi. Al fine di tutelare la libera circolazione delle merci, sarà necessario garantire che tali sostanze possano essere commercializzate ma la relativa vendita dovrà essere sottoposta ad una rigorosa regolamentazione. La riduzione dei volumi di vendita sarà minima e funzionale a garantire il rispetto della logica che muove tale decisione, intendo la lotta al terrorismo. Tale fine potrà essere perseguito attraverso un quadro di controlli che impediscano la vendita in concentrazioni elevate, consentendo un controllo sulla legittimità dell'uso finale. Per le ragioni qui esposte esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport afin que les substances ou mélanges susceptibles d'être utilisés d'une manière détournée pour la fabrication illégale d'explosifs soient réglementés de façon harmonisée et non différenciée entre les États membres. En particulier, j'insiste sur l'urgence de formuler des règles qui assurent au niveau national et communautaire la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement, domaines non couverts par le présent règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A 18 de abril de 2008, o Conselho decidiu criar um Comité Permanente dos Precursores que fosse responsável por ponderar as medidas a tomar e preparar algumas recomendações relativas à legislação aplicável aos precursores de explosivos disponíveis no mercado, tendo em conta os efeitos em termos de custo-benefício. Este mesmo Comité identificou alguns precursores de explosivos que podem ser utilizados em ataques terroristas e instou que a União Europeia tomasse as medidas adequadas. Voto favoravelmente o presente relatório por entender necessário que os Estados-Membros adotem medidas legislativas relativamente a certas substâncias que são utilizadas em circunstâncias ilícitas, assegurando assim a proteção contra a utilização ilícita de precursores de explosivos de grau semelhante ou mais elevado. Entendo ainda que o presente regulamento é fundamental para regular as normas europeias no que diz respeito à colocação no mercado, posse, utilização e introdução na UE. É positivo que estes recursos sejam limitados ao público e se assegure a devida comunicação de transações suspeitas em toda a cadeia de abastecimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru poziţia Parlamentului European în primă lectură în vederea adoptării regulamentului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi. Fabricarea ilicită a explozivilor ar trebui să fie făcută mai dificilă prin fixarea unor valori-limită de concentraţie pentru anumiţi precursori de explozivi. Sub aceste valori-limită de concentraţie, libera circulaţie a respectivilor precursori de explozivi este asigurată şi supusă unui mecanism de salvgardare. Peste respectivele valori-limită de concentraţie, accesul publicului larg la respectivii precursori de explozivi ar trebui restricţionat. Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor prevede că substanţele şi amestecurile clasificate drept periculoase trebuie să fie corect etichetate înainte de a fi introduse pe piaţă. De asemenea, operatorii economici, inclusiv comercianţii cu amănuntul, fie clasifică şi etichetează aceste substanţe, fie se bazează pe clasificarea întocmită de un actor din amonte în lanţul de aprovizionare. Prin urmare, este oportun să se prevadă în prezentul regulament ca toţi operatorii economici, inclusiv comercianţii cu amănuntul, care pun la dispoziţia persoanelor din rândul publicului larg substanţe restricţionate în temeiul prezentului regulament se asigură că ambalajul indică faptul că achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea substanţei sau a amestecului în cauză de către persoane din rândul publicul larg face obiectul unei restricţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Ziel dieses Vorschlags ist es, terroristische Anschläge und ihre Auswirkungen durch Beschränkung des Zugangs der Allgemeinheit zu gebräuchlichen, rechtmäßig verwendeten Stoffen (und ihren Gemischen) zu verringern, da diese in hohen Konzentrationen auch zur Herstellung von Explosivstoffen verwendet werden. Ebenso beinhaltet ist eine Meldepflicht für verdächtige Transaktionen. Der Vorschlag richtet sich an den Groß- und Einzelhandel sowie an die Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Wniosek ma na celu zmniejszenie częstotliwości i skutków ataków terrorystycznych przez ograniczenie dostępu użytkownikom powszechnym do używanych legalnie, na szeroką skalę substancji bądź ich mieszanin, które mogą być jednak wykorzystane jako prekursory materiałów wybuchowych. Dlatego też głosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Z uwagą zapoznałem się z treścią rozporządzenia. W ostatnich dniach w moim kraju sprawa zagrożenia spowodowanego materiałami wybuchowymi nie schodzi z pierwszych stron gazet. Wszystko po tym, jak służby specjalne zatrzymały mężczyznę, który planował zamach na polskie władze właśnie przy użyciu materiałów wybuchowych. Zagłosowałem z przekonaniem za dokumentem. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości społeczeństwa Unii Europejskiej, o którą powinniśmy dbać. Szczególnie teraz, w czasach, w których jesteśmy szczególnie narażeni na ataki terrorystyczne.

Jednocześnie wyrażam zadowolenie, że w rozporządzeniu autor wziął po uwagę, że niektóre chemiczne związki są powszechnie wykorzystywane do legalnych zastosowań przez przeciętnych użytkowników. W związku z tym wraz z właściwym marginesem bezpieczeństwa dla obywateli, dokument nie narzuca niewspółmiernie rygorystycznych ograniczeń. Dzięki temu przepisy nie będą miały negatywnego wpływu na gospodarkę czy swobody obywatelskie, a jednocześnie skutecznie utrudnią potencjalnym zamachowcom dostęp do substancji niebezpiecznych. Wierzę, że Komisja Europejska, właściwe organy państw członkowskich i międzynarodowe służby będą stale monitorować rynek tychże substancji. Ważnym jest, aby ich rynek był właściwie monitorowany, tak aby we właściwym czasie dodać nową substancję do załącznika lub aby daną substancję z załącznika wykreślić.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Num contexto em que persiste o monopólio privado da sua produção, melhorar a livre circulação de substâncias e misturas químicas no mercado interno e corrigir distorções da concorrência e ao mesmo tempo garantir elevados níveis de segurança dos trabalhadores e a defesa do ambiente é difícil, se não mesmo impossível. Desde há muito que é conhecido – e a realidade assim o demonstra – que perseguir o lucro máximo é incompatível com a necessária racionalidade na produção e distribuição da produção pelos seres humanos. Os precursores de explosivos não fogem à regra. Esta proposta, no seguimento de muitas outras que passam sucessivamente pelo PE, visa criar melhores condições apenas para as grandes empresas deste setor, definindo regras harmonizadas. Apesar disto, consideramos positivo que, no quadro da liberalização, esteja prevista uma cláusula de salvaguarda para permitir que qualquer Estado-Membro que assim o deseje possa aplicar medidas mais estritas relativamente a determinadas substâncias ou misturas de substâncias, assim como decidir que não permitirá que os particulares tenham acesso a nenhuma das substâncias em causa.

 
  
  

- Rapport: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente regulamento, tal como proposto pela Comissão, que prevê, no âmbito da adesão da Croácia, uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal da União Europeia. Como foi feito aquando da adesão dos doze novos países, em 2004 e 2007, propõe-se agora à Comissão que se repita o procedimento para os cidadãos croatas. O regulamento proposto permite, até 2018, que certos concursos para recrutamento de pessoal sejam reservados a cidadãos croatas. O período de cinco anos parece não ser excessivo. Relembro que à medida que a Europa se alarga, devemo-nos adaptar a uma Europa alargada, permitindo uma representação equitativa da Croácia, de modo a que este país possa mais rapidamente e mais facilmente ser integrado no seio dos mecanismos e funcionamento das instituições e políticas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à permettre le recrutement spécifique de ressortissants croates au sein des institutions européennes. Ce rapport ne fait qu’appliquer le principe de représentativité en vigueur au sein de l’Union européenne puisque la Croatie nous rejoindra en 2013. Ce processus avait également été mis en place pour les élargissements précédents de 2004 et 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl specialių priemonių, susijusių su Kroatijos prisijungimu prie ES, kuriomis bus leidžiama įdarbinti tik Kroatijos piliečius, priėmimo. Siūlymu siekiama iki 2018 m. kai kuriuos įdarbinimo konkursus rezervuoti Kroatijai. Šie konkursai iš esmės bus skirti kroatų kalbos specialistams, bendrųjų sričių administratoriams ir padėjėjams. Būtina stojančiųjų į ES valstybių narių piliečiams sudaryti sąlygas įsidarbinti Sąjungos institucijose, siekiant tinkamai šias šalis reprezentuoti Europos Sąjungoje. Kadangi šio reglamento priėmimas yra skubus, nes turi įsigalioti vėliausiai iki Kroatijos įstojimo į ES, pritariu Komisijos siūlymui be pakeitimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece cred că, în contextul aderării la Uniunea Europeană, cetăţenii croaţi vor trebui să beneficieze de derogări pentru a se putea angaja în cadrul instituţiilor Uniunii. Acest lucru este cu atât mai important cu cât vor trebui angajaţi traducători, interpreţi, editori şi corectori de origine croată pentru a nu afecta capacitatea instituţiilor de a lucra în croată, care va deveni o limbă oficială a Uniunii.

Întrucât o procedură similară s-a adoptat şi în cazul aderărilor ultimilor 12 membri ai Uniunii, consider că se va putea proceda la fel şi pentru situaţia Croaţiei. Este important să existe o repartizare echitabilă pe naţionalităţi în cadrul instituţiilor europene. De aceea, angajarea cetăţenilor croaţi trebuie să înceapă imediat după data efectivă a aderării la Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Tendo em consideração a adesão da Croácia à União Europeia (UE), o presente relatório prevê uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal da UE. Tal derrogação justifica-se uma vez que as regras em vigor no Estatuto dos Funcionários estabelecem que o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da UE, independentemente da sua nacionalidade. O regulamento proposto permite que num período de 5 anos até 2018, certos concursos de recrutamento de pessoal sejam reservados a cidadãos croatas, sendo que apenas poderão ser recrutados a partir da data de adesão efetiva. Tradicionalmente, quando os países aderem à UE, os requisitos de recrutamento são temporariamente adaptados de modo a conceber uma "discriminação positiva" a favor dos países aderentes assim como uma representatividade apropriada, tal como aconteceu aquando da adesão dos doze novos países, em 2004 e 2007. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas išreiškia savo poziciją dėl reglamento, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos prisijungimą, būtų leidžiama laikinai nukrypti nuo bendrųjų Europos Sąjungos personalo įdarbinimo reikalavimų, kad būtų suteikta galimybė įsidarbinti visiems ES piliečiams. Svarbu pažymėti, jog šios teisinės išimtys buvo taikomos ir kitoms Europos šalims, kurios prisijungė 2004 m. ir 2007 m. Dabar Komisija siūlo padaryti tą patį Kroatijos piliečių atžvilgiu. Kroatų darbuotojai įdarbinti iki šios dienos, bent jau kol kas turės sutartininko statusą, o oficialus įdarbinimas galės vykti tik po faktinės prisijungimo dienos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et d'agents temporaires de l'Union européenne. A l'aube de l'adhésion de la Croatie, le règlement relatif aux règles générales applicables au recrutement des fonctionnaires et agents de l'Union européenne doit être modifié temporairement afin que le recrutement soit ouvert aux ressortissants croates. Je soutiens la modification de ces conditions d'accès urgemment, en particulier pour les linguistes, sachant que le croate est en passe de devenir une des langues officielles de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O regulamento em apreço prevê, no âmbito da adesão da Croácia, uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal da União Europeia. Tal é necessário, visto que as regras de recrutamento previstas no Estatuto dos Funcionários estabelecem que o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da União Europeia, independentemente da nacionalidade. Tradicionalmente, os requisitos de recrutamento são temporariamente adaptados quando os países aderem à União, proporcionando uma "discriminação positiva" a seu favor e uma representatividade apropriada no pessoal da União Europeia, sem demoras injustificadas. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a orientação geral do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A javasolt rendelet 2018-ig lehetővé teszi, hogy egyes felvételi versenyvizsgákat kizárólag horvát állampolgárok számára indítsanak. Ezen rendelet alkalmazása minden csatlakozás előtt álló ország számára nyitva áll, így volt ez 2004, illetve 2007-ben is. Az Európai Unió személyzetének felvételéről szóló általános szabályzat lehetőséget biztosít minden európai uniós polgár számára, hogy nemzetiségétől függetlenül pályázhasson valamely EU intézményi posztra, de mivel Horvátország még nem tagja az Európai Uniónak, ezért az említett rendelkezés legkésőbb Horvátország európai uniós csatlakozásáig hatályba fog lépni, annak érdekében, hogy az átmenetileg kiigazított követelményeken keresztül a csatlakozó országnak lehetővé tegyék azt, hogy indokolatlan késedelem nélkül megfelelően legyen képviseltetve az Európai Unió személyzetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar necessária a revisão do regulamento que trata dos procedimentos relacionados com o recrutamento de nacionais dos países que aderiram à União, neste caso, na sequência da adesão da Croácia à União Europeia prevista para 1 de julho de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A 1 de dezembro de 2011, saudei o povo croata pela futura adesão à União Europeia e fiz votos para que a adesão da Croácia à União viesse a dar novo alento reformista aos Estados balcânicos que ainda não fazem parte desta e à própria União Europeia que, como é sobejamente conhecido, atravessa momentos difíceis. Quase um ano depois, a União prepara-se para receber os primeiros funcionários croatas, circunstância que justifica o apoio e a exceção à regra de igualdade entre os nacionais dos Estados-Membros aquando da realização de concursos profissionais. Espero que os funcionários croatas possam integrar-se depressa e com facilidade, enriquecendo ainda mais a nossa diversidade na unidade, tão própria do projeto europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, da responsabilidade da deputada Dagmar Roth-Behrendt, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui, no momento em que a República da Croácia aderir à União Europeia (UE), um conjunto de medidas especiais e temporárias sobre o recrutamento de funcionários e agentes temporários. Embora o Estatuto dos Funcionários disponha que "o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da UE, independentemente da sua nacionalidade", estes requisitos têm sido, temporariamente, adaptados aquando da adesão de novos Estados-Membros (EM). Foi o que aconteceu em 2004 e 2007 aquando da adesão de doze novos países. Prevendo-se a adesão da Croácia a 1 de julho de 2013, e sendo necessários novos funcionários do setor linguístico (tradutores, intérpretes, assessores de imprensa, etc.), bem como administradores e assistentes generalistas, voto favoravelmente esta proposta para que certos concursos para recrutamento de pessoal sejam reservados, até 2018, a cidadãos croatas, de acordo com os normativos adotados aquando das adesões ocorridas em 2004 e 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O regulamento proposto pela Comissão propõe, no quadro da adesão da Croácia à UE, uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal da União Europeia que estabelecem que o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da União Europeia, independentemente da nacionalidade. Esta derrogação visa assegurar que os concursos a lançar, e alguns já lançados, serão essencialmente destinados a candidatos croatas do setor linguístico, a administradores e assistentes generalistas. Este procedimento segue o padrão estabelecido por instrumentos anteriormente adotados no âmbito das adesões de outros países em 2004 e em 2007, ao qual nada temos a opor.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V súvislosti s pristúpením Chorvátska k Európskej únii 1. júla 2013 by sa mali prijať osobitné dočasné opatrenia, ktoré sa odlišujú od Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a od podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Vzhľadom na relatívnu veľkosť pristupujúcej krajiny a na počet osôb, ktorých sa tento proces bude potenciálne týkať, tieto opatrenia, aj keď len dočasné, by mali zostať v platnosti počas dostatočne dlhého obdobia. Dátum 30. jún 2018 sa javí ako najvhodnejší termín skončenia platnosti týchto opatrení. Domnievam sa, že vzhľadom na potrebu uskutočniť plánované prijímanie pracovníkov čo najskôr po pristúpení by sa toto nariadenie malo prijať pred skutočným dátumom pristúpenia, resp. najneskôr v čase, keď Chorvátsko vstúpi do Európskej únie. V opačnom prípade by bolo ohrozené najmä obsadzovanie lingvistických pozícií, čo by narušilo schopnosť inštitúcií pracovať v chorvátčine, ktorá sa stane jedným z úradných jazykov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Šis dokumentas skirtas Kroatijos prisijungimui prie Europos Sąjungos 2013 metais. Jame įtvirtinta nuostata leidžianti nukrypti nuo bendrųjų Europos Sąjungos personalo įdarbinimo taisyklių. Tai buvo padaryta 2004 m. ir 2007 m. prisijungus dvylikai naujų šalių, iš kurių viena buvo ir Lietuva, tad ir dabar siūloma tą patį padaryti Kroatijos piliečių atžvilgiu. Vadovaujantis siūlomu reglamentu leidžiama iki 2018 m. kai kuriuos konkursus dėl įsidarbinimo rezervuoti Kroatijos piliečiams. Pirmiausia šie konkursai iš esmės bus skirti kroatų kalbos specialistams (vertėjams raštu ir žodžiu, redaktoriams, korektoriams ir spaudos pareigūnams), taip pat bendrųjų sričių administratoriams ir padėjėjams.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − L’adeguamento della regolamentazione per l’assunzione di funzionari e agenti temporanei dell’Unione europea, in vista dell’adesione della Croazia, prevista per il prossimo 1 luglio, era un atto a mio avviso dovuto. Pertanto, ritengo che l’adozione di alcune deroghe per i cittadini croati, in osservanza delle normative europee che prevedono l’accesso al personale istituzionale per i cittadini degli Stati membri, sia logica e opportuna.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. This regulation, as proposed by the Commission, provides, in connection with the accession of Croatia, for a derogation to the general rules on the recruitment of European Union staff. This is necessary because the rules on recruitment contained in the Staff Regulations for Officials provide that recruitment must be open to all European Union citizens, regardless of nationality.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A adesão da Croácia à União Europeia leva à necessidade de aprovação do presente relatório. Para que seja possível a contratação dos primeiros funcionários croatas ao PE, é necessário adequar as regras de recrutamento a essa necessidade. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It allows the recruitment of Croatian officials on a national basis. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad galimybė įsidarbinti turi būti suteikta visiems ES piliečiams neatsižvelgiant į jų pilietybę. Turime dėti visas pastangas, kad būtų sukuriamos palankios sąlygas teigiamai diskriminacijai stojančiųjų valstybių naudai. Tokiu būdu bus sukuriamos tinkamos jų atstovavimo sąlygos ir užtikrinamos tinkamos tam tikrų institucijų galimybės dirbti kroatų kalba. Be to pritariu pasiūlymui, kuriuo nustatomas penkerių metų laikotarpis, kurio metu tam tikri konkursai dėl įsidarbinimo, visų pirma, skirti kroatų kalbos specialistams, būtų rezervuoti Kroatijos piliečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que prevê uma discriminação positiva a favor dos cidadãos da Croácia no que se refere às regras gerais de recrutamento de pessoal da União Europeia. Esta derrogação, no âmbito da adesão da Croácia, é necessária, tendo em conta as regras de recrutamento previstas no Estatuto dos Funcionários que estabelecem que o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da União Europeia, independentemente da nacionalidade. Nada há a opor dado que as disposições são claras e incontestáveis e seguem o padrão estabelecido por instrumentos anteriormente adotados no âmbito das adesões em 2004 e em 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che le norme relative all'assunzione figuranti nello statuto dei funzionari dispongono che l'assunzione debba essere aperta a tutti i cittadini dell'Unione europea, a prescindere dalla nazionalità, si rende necessaria una deroga alle norme generali relative all'assunzione di funzionari e agenti dell'Unione europea, in riferimento all'adesione della Croazia. Tenendo presente che tale deroga è già stata applicata in occasione dell'adesione di dodici nuovi paesi nel 2004 e nel 2007, e sottolineando l'urgenza di tale regolamento, che dovrebbe entrare in vigore al più tardi entro la data di adesione della Croazia all'Unione europea, per evitare di compromettere in particolare l'assunzione di personale linguistico – il che pregiudicherebbe la capacità dell'Istituzione di operare in croato, divenuto a quel punto lingua ufficiale – esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente proposta de regulamento prevê uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal da União Europeia. As regras previstas no Estatuto dos Funcionários estabelecem que o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da UE, independentemente da nacionalidade. Contudo, os requisitos de recrutamento podem ser temporariamente adaptados quando os países aderem à União, proporcionando uma "discriminação positiva" a seu favor e uma representatividade apropriada no quadro de pessoal da UE. É o que se pretende agora em face da adesão da Croácia. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Technical vote. This regulation, as proposed by the Commission, provides, in connection with the accession of Croatia, for a derogation to the general rules on the recruitment of European Union staff. This is necessary because the rules on recruitment contained in the Staff Regulations for Officials provide that recruitment must be open to all European Union citizens, regardless of nationality. Traditionally, the requirements have been temporarily adjusted when countries have joined the Union, in order to allow for ‘positive discrimination’ in favour of acceding countries, allowing them to be appropriately represented amongst the staff of the European Union without undue delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), na piśmie. − Sprawozdanie zatwierdza rozwiązania mające na celu przygotowanie procedur rekrutacyjnych do instytucji europejskich przed przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej 1 stycznia 2013 r. Ważne jest, aby administracja była przygotowana na proces rozszerzenia, tak aby umożliwić nowym państwom członkowskich możliwie jak najszybciej równą reprezentację w Brukseli. Polska również korzystała z podobnych przepisów w 2004 r.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. − Horvátország jövő évi csatlakozása egy hosszú folyamat fontos állomása, amely az Európai Unió erejéről és egységéről tanúskodik. Azt mutatja meg, hogy egy példátlan válságidőszakban az EU nem befele fordult, hanem képes volt folytatni a megkezdett munkát és nem hallgatott azokra, akik szerint a bővítési folyamat gyorsabban halad a kelleténél. Nem szabad azonban elégedetten hátradőlnünk, hiszen a Nyugat-Balkán integrációja nélkül soha nem lesz végérvényes stabilitás a jugoszláv utódállamokban, ezek nélkül az országok nélkül pedig soha nem lesz teljes Európa. A bővítésnek folytatódnia kell, a Nyugat-Balkán elé világos és egyértelmű perspektívát kell tárni a csatlakozási folyamattal. Le kell szögeznünk elvárásainkat, ezek mentén pedig folyamatos haladást kell elérnünk gazdaságaink, jogrendszereink, társadalmaink és politikáink közelítése terén. Horvátország példája mutatja, hogy a munkának meglesz a gyümölcse.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Szavazatommal támogatom, hogy Horvátország – mint újonnan csatlakozó ország – pozitív diszkriminációban részesüljön annak érdekében, hogy indokolatlan késedelem nélkül megfelelően legyen képviseltetve az Európai Unió személyzetében, különös tekintettel a horvát nyelvi személyzetre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce règlement est notablement urgent: il devrait être en vigueur au plus tard à la date d'adhésion de la Croatie, sans quoi le recrutement, surtout de linguistes, sera compromis, et cette situation affectera la capacité des institutions à travailler en croate, qui sera alors devenu langue officielle de l'Union. Les fonctionnaires et agents croates ne pourront être recrutés qu'à partir de la date effective de l'adhésion de la Croatie. Le personnel de nationalité croate engagé avant cette date aura un statut contractuel, du moins dans l'état actuel des choses.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este regulamento pretende aplicar uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal na União Europeia, através de uma discriminação positiva a cidadãos croatas no âmbito da entrada deste país na União. Esta exceção estará aberta até 2018, permitindo a abertura de concursos reservados somente a cidadãos croatas. As áreas abrangidas são o setor linguístico, (tradutores, intérpretes, editores, revisores e assessores de imprensa), administradores e assistentes. Visto a adesão se realizar a 1 de julho de 2013, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru regulamentul de instituire, cu ocazia aderării Croaţiei, a unor măsuri speciale şi temporare privind recrutarea de funcţionari şi agenţi temporari ai Uniunii Europene. Acest regulament oferă, în contextul aderării Croaţiei, o derogare de la normele generale de recrutarea a funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene, conform cărora recrutarea trebuie să fie deschisă tuturor cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent de naţionalitate. Cerinţele au fost temporar adaptate în cazul aderării unor ţări la Uniune, pentru a permite „discriminarea pozitivă” în favoarea ţărilor pe cale de aderare, permiţându-le astfel să fie reprezentate corespunzător în rândul funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene. Salut propunerea Comisiei de a proceda la fel ca în cazul aderării a 12 noi ţări în 2004 şi 2007 şi în cazul cetăţenilor croaţi. Propunerea de regulament permite ca, până în 2018, anumite concursuri de recrutare să fie rezervate cetăţenilor croaţi. Salut organizarea de concursuri pentru recrutarea de lingvişti de limbă croată (traducători, interpreţi, editori, corectori şi ataşaţi de presă), precum şi pentru administratori generalişti şi asistenţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Diese Verordnung ermöglicht es, im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Kroatiens von den allgemeinen Bestimmungen über die Einstellung von EU-Personal abzuweichen. Dies ist notwendig, weil Einstellungsverfahren gemäß den im Beamtenstatut enthaltenen Bestimmungen über die Einstellung allen Bürgern der EU ungeachtet ihrer Nationalität offenstehen müssen. Das war schon 2004 und 2007 der Fall. Es betrifft unter anderem kroatisches Personal für den Sprachendienst wie auch Beamte für die allgemeine Verwaltung und Assistenten. Diesem Vorschlag der Kommission ist ohne Weiteres zuzustimmen, da die Bestimmungen eindeutig und unstrittig sind und dem Muster folgen, das im Zusammenhang mit den Beitritten 2004 und 2007 bereits angewandt wurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O regulamento proposto pela Comissão propõe, no quadro da adesão da Croácia à UE, uma derrogação às regras gerais de recrutamento de pessoal da União Europeia que estabelecem que o recrutamento deve ser aberto a todos os cidadãos da União Europeia, independentemente da nacionalidade. No entanto, neste âmbito, os concursos a lançar, e alguns já lançados, serão essencialmente destinados a candidatos croatas do setor linguístico, a administradores e assistentes generalistas. Este procedimento segue o padrão estabelecido por instrumentos anteriormente adotados no âmbito das adesões em 2004 e em 2007, ao qual nada temos a opor.

 
  
  

- Recommandation: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o Protocolo de Exploração é um importante documento da “Convenção de Barcelona” para a proteção do Ambiente Marinho e para a região costeira do Mediterrâneo. Estes protocolos incluem uma vasta diversidade de atividades de exploração, bem como a remoção de instalações, substâncias perigosas, coordenação a nível regional e provisões para a segurança, contingência, planeamento e monitorização. Tendo em conta estes factos, temos que ter ainda no horizonte o derrame do Golfo do México em 2010 e outros acidentes que provam a importância da aprovação deste relatório, de modo a promover-se não só a segurança, bem como uma governação sustentável das atividades de exploração, conjugada com a adequada cooperação internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport, en faveur duquel j’ai voté, pose les obligations pour les États membres concernés (dont la France) de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la mer Méditerranée. Cela implique notamment de limiter au maximum les niveaux de pollution du fond de la mer, du plateau continental et de son sous-sol dans le cadre d’opérations d’exploitation des ressources qui pourraient être mises en place.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl ES prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (Jūros protokolas). Jūros protokolas apima žvalgymo ir eksploatavimo veiklą Viduržemio jūroje, leidimus, reikalavimus, nebenaudojamų įrenginių išmontavimą, kenksmingųjų medžiagų naudojimą, nuostatas dėl saugos ir kt. Siekiant užtikrinti Viduržemio jūroje vykdomos veiklos saugą, bei išvengti avarijų, susijusių su naftos išsiliejimu į jūrą, būtina stiprinti naftos ir dujų veiklos tvaraus valdymo politiką. Tokio tipo avarijų pasekmės neapsiriboja tik vienu ar kitu regionu, todėl pritariu išdėstytiems siūlymams Europos Sąjungai skatinti bendradarbiavimą tarptautiniu mastu remiant saugą jūroje ir reagavimo pajėgumus visose protokolą pasirašiusiose šalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az elmúlt években bekövetkezett balesetek, mint például a Mexikói-öbölbeli olajkatasztrófa újra felvetették annak szükségességét, hogy a tengeri olaj- és gázkitermeléssel kapcsolatos tevékenységeket csak szigorú biztonsági szabályok előírása és ellenőrzése mellett szabad végezni. Mivel az Európai Unió térségében is egyre több új fosszilistüzelőanyag-feltárás indul be, fontos, hogy az európai szabályozás is lépést tartson ezen tendenciákkal. Mindezek alapján támogattam szavazatommal a földközi-tengeri jegyzőkönyv ratifikálásáról szóló ajánlást, mert az nemzetközi szinten is megerősíti az Unió ezirányú elkötelezettségét. Kiemelendő azonban, hogy a szabályozás csak akkor lehet teljes, ha az nemcsak a „szennyező fizet” elvét deklarálja, hanem megfelelő pénzügyi biztosítékok meglétét is előírja annak érdekében, hogy egy esetlegesen bekövetkező ipari katasztrófa által okozott károkat a szennyező valóban képes is legyen megfizetni.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece sunt de părere că este nevoie de un nivel mai ridicat de siguranţă a activităţilor de exploatare în larg a resurselor de petrol şi gaze naturale. Accidentele recente din Golful Mexic subliniază şi mai mult această necesitate. Consider că o politică sustenabilă de guvernanţă în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în larg este mai mult decât binevenită. În acest context, susţin propunerea Comisiei şi cred că Uniunea ar trebui să promoveze cooperarea internaţională în vederea îmbunătăţirii siguranţei activităţilor din larg. Totodată, doresc să subliniez importanţa păstrării unei situaţii ecologice optime şi evitării unor consecinţe tragice pe viitor. Ratificarea protocolului ar reprezenta un progres important în acest sens şi ar contribui la asigurarea unui nivel optim de cooperare.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Em 27 de outubro de 2011, a Comissão Europeia publicou uma proposta de decisão do Conselho relativa à adesão da União Europeia ao Protocolo relativo à Proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e do seu subsolo, designado “Protocolo Offshore”. Apesar de ter entrado em vigor a 24 de março de 2011, o dito protocolo não foi até à presente data assinado nem ratificado pela União Europeia (UE). Os acidentes recentes, especialmente o derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" no Golfo do México em 2010, vieram pôr em destaque a necessidade de se aumentar a segurança das atividades de exploração offshore de petróleo e gás, destacando a necessidade de uma política de governação sustentável das atividades de exploração de petróleo e gás, e a promoção da cooperação internacional para melhorar a segurança offshore e a capacidade de resposta de todas as partes envolvidas. Tendo em consideração que o Parlamento Europeu já exprimiu, na resolução de 13 de setembro de 2011 intitulada "Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de petróleo e gás", a importância da plena entrada em vigor do Protocolo Offshore, apoiei a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione dell’Onorevole Anna Rosbach, per l’adesione al “Protocollo Offshore”, parte della Convenzione di Barcellona sulla protezione dell’Ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, i cui contraenti sono tutti gli Stati membri che si affacciano su di esso. Il Protocollo si dimostra infatti un efficace strumento di protezione del patrimonio ambientale, regolamentando con cura le attività esplorative e di sfruttamento, le condizioni per il rilascio di autorizzazioni, l’uso e lo smaltimento delle sostanze inquinanti, le disposizioni relative a sicurezza e gestione dei piani di emergenza e monitoraggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi 2011 m. spalio 27 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl pritarimo Tarybos sprendimui dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (Jūros protokolas). Būtinybę didinti jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos saugą ypač sustiprino neseniai įvykusios avarijos, pvz., 2010 m. naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje iš naftos gavybos platformos „Deepwater Horizon“. Suplanuotas atsakas ES mastu dėl susidariusios padėties apima šiuo metu nagrinėjamą Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. J'estime en effet que la ratification du protocole constitue une étape majeure en matière de coopération internationale en faveur d'une plus grande sécurité des installations en mer et du renforcement des capacités de réaction en Méditerranée.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar crucial aumentar a segurança das atividades de exploração offshore de petróleo e gás como foi realçada de forma dramática por acidentes recentes, principalmente o derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" no Golfo do México em 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την προσχώρηση της ΕΕ στο Υπεράκτιο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, με το οποίο προστατεύεται η Μεσόγειος από τη ρύπανση έναντι υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξερεύνησης και εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού της. Μολονότι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν πλήρως οι κίνδυνοι από τέτοιου είδους εξορύξεις, το "υπεράκτιο Πρωτόκολλο" αποτελεί ένα εργαλείο που παρέχει πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την περιβαλλοντική ευθύνη. Βεβαίως, για τη Μεσόγειο θα χρειαζόντουσαν πολύ αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας διότι πρόκειται για περιοχή ιδιαιτέρως ευάλωτη λόγω της ημικεκλεισμένης μορφής της και της σημαντικής σεισμογένειάς της και διότι οι δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων στην περιοχή αυξάνουν συνεχώς. Για τους κατοίκους της, η Μεσόγειος παίζει ζωτικό ρόλο στην καθημερινή τους ύπαρξη και πιστεύω ότι, πέρα από την περιβαλλοντική παράμετρο, η επικύρωση του Πρωτοκόλλου από την ΕΕ θα επιτρέψει να εργαστούμε αρμονικά με τους μεσογειακούς εταίρους μας που δεν είναι ενταγμένοι στην ΕΕ, διασφαλίζοντας καλύτερη προστασία της θάλασσας αυτής για όλους τους χρήστες. Το γεγονός ότι κράτη της Μεσογείου με κακές μεταξύ τους σχέσεις συνεργάζονται στα πλαίσια της σύμβασης της Βαρκελώνης και των Πρωτοκόλλων της αποδεικνύουν σε ποιό βαθμό η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνεισφέρει στην ειρήνη και στη διεθνή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Consider că aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind activităţile offshore este necesară pentru protejarea mediului marin şi de coastă din Marea Mediterană şi pentru promovarea unei cooperări internaţionale în direcţia guvernării durabile a activităţilor offshore. Amploarea şi gravitatea accidentului de pe platforma Deepwater Horizon din Golful Mexic în 2010, precum şi alte accidente dramatice, impun necesitatea asigurării unui nivel crescut de siguranţă a activităţilor de prospectare şi de producţie a petrolului şi gazelor. În Marea Mediterană se desfăşoară tot mai multe activităţi de explorare şi de exploatare offshore, iar regiunea este deosebit de vulnerabilă din cauza configuraţiei sale semiînchise şi a unei importante activităţi seismice. Scopul „Protocolului privind activităţile offshore” este de a creşte siguranţa activităţilor de explorare şi exploatare în larg şi de a proteja mediul marin în Marea Mediterană. El prevede condiţiile care trebuie îndeplinite înainte de a se permite începerea acestor activităţi, condiţiile de înlăturare a instalaţiilor abandonate sau dezafectate, utilizarea şi înlăturarea substanţelor nocive, precum şi măsuri referitoare la siguranţă, la planificarea pentru situaţii de urgenţă şi la monitorizare.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La mer Méditerranée est particulièrement vulnérable à la pollution. Nous devons donc y porter une attention particulière, et cela passe par des exigences renforcées pour la prévention et la réparation des accidents qui y surviennent. Je me félicite donc de l'adoption de ce texte, qui permettra à l'Union de conclure un protocole important à la convention de Barcelone. Il formera la base d'une meilleure coopération internationale pour renforcer la sécurité des installations offshore.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'adoption de ce protocole qui vise à assurer une meilleure sécurité des activités en mer Méditerranée et à renforcer la protection de l'écosystème méditerranéen. Il me semble par ailleurs important d'améliorer la coordination entre les pays du bassin méditerranéen afin de renforcer notre réactivité puisqu'encore trop souvent nous pouvons constater que les frontières ne sont pas des barrières suffisantes pour stopper les pollutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis que le Parlement européen ait donné son accord à la ratification, par l'Union européenne, du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (...), soit le "protocole offshore". Comme la commission ENVI l'avait déjà exprimé, il est indispensable de tout faire pour éviter, en Méditerranée, des accidents pétroliers ou gaziers comme celui de la plateforme "Deepwater Horizon" et d'assurer une "sécurité accrue des activités pétrolières et gazières". Si ce protocole ne résoudra pas à lui seul le problème de la gestion durable des ressources méditerranéennes, il s'agit déjà d'un premier pas dans cette direction, lequel devra être suivi par d'autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A União Europeia tem procurado, na sua ação interna e externa, ser uma força promotora da boa qualidade de vida dos cidadãos e da proteção do meio ambiente e da natureza. O Mar Mediterrâneo não escapa a essa preocupação e à necessidade de serem tomadas medidas tendentes a protegê-lo da poluição. O Protocolo Offshore respeita, especificamente, os casos decorrentes da sua excessiva prospeção e exploração. Não obstante ser parte da Convenção para a Proteção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo, a União Europeia ainda não assinou nem ratificou o referido protocolo. Creio que a União não pode deixar de fazer o que está ao seu alcance para combater a poluição offshore e deve procurar as melhores soluções técnicas para os problemas que, a esse título, se lhe deparam, bem como aos Estados-Membros. Caso venha a revelar-se necessário melhorar o teor do Protocolo, que este facto não iniba a proteção devida ao Mediterrâneo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Protocolo relativo à Proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e do seu subsolo (Protocolo offshore) aprovado em 14 de outubro de 1994, é um dos protocolos à Convenção para a Proteção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo. Este protocolo abrange uma vasta gama de atividades de prospeção e de exploração no Mediterrâneo. Esta atividade de exploração offshore de petróleo e gás, valorizada de forma dramática por acidentes recentes, principalmente o derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" no Golfo do México em 2010. As atividades de exploração offshore no Mediterrâneo deverão aumentar devido à descoberta de novas reservas de combustíveis fósseis. Assim, é imperativa uma política de governação sustentável destas atividades de exploração de petróleo e gás para prevenir que um acidente deste tipo não aconteça. Um acidente teria efeitos imediatos e em grande escala num mar semiaberto como o Mediterrâneo, provocando consequências trágicas na sua economia e nos seus ecossistemas frágeis e minando os esforços dos Estados-Membros mediterrânicos da UE com vista a alcançar e manter o bom estado ambiental das suas águas marinhas no Mediterrâneo, conforme exigido pela Diretiva-Quadro Estratégia Marinha.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aprova a adesão da UE ao protocolo relativo à Proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e seu subsolo. O protocolo compromete os aderentes a adotarem, individualmente ou mediante cooperação bilateral/multilateral, todas as medidas adequadas para prevenir, reduzir, combater e controlar a poluição na zona do Mar Mediterrâneo, incluindo as águas, a plataforma continental, o fundo do mar e o seu subsolo, decorrente de atividades de prospeção e exploração (de petróleo e gás), garantindo que sejam utilizadas para o efeito as melhores técnicas disponíveis, eficazes do ponto de vista ambiental e economicamente adequadas. São estabelecidos requisitos de licenciamento, remoção de instalações abandonadas ou fora de uso, utilização ou eliminação de substâncias perigosas, requisitos de responsabilidade e indemnização, disposições em matéria de segurança, planos de emergência e controlo. A experiência dos acidentes registados ao longo dos anos – de que o acidente no Golfo do México constituiu a mais recente e trágica expressão – tem demonstrado que a prospeção e exploração offshore de petróleo e gás exigem medidas eficazes de regulamentação e de controlo, que salvaguardem a proteção dos trabalhadores, das populações e dos ecossistemas, fazendo-os prevalecer sobre o lucro das multinacionais do setor. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Komisia 27. októbra 2011 uverejnila návrh rozhodnutia Rady o súhlase s pristúpením Európskej únie k protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia (tzv. Protokol o pobrežiach). Nedávne nehody, najmä únik ropy z plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive v roku 2010, výrazne poukázali na to, že je potrebné zvýšiť bezpečnosť činností zameraných na ťažbu ropy a zemného plynu na mori. Ako potrebná sa javí najmä politika udržateľného riadenia činností zameraných práve na ťažbu ropy a zemného plynu na mori. Na úrovni EÚ je plánovanou reakciou na túto situáciu návrh Komisie o bezpečnosti činností vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori, o ktorom sa v súčasnosti rokuje. Európsky parlament už v skutočnosti vyjadril svoju pozíciu vo svojom uznesení z 13. septembra 2011 o otázkach bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, v ktorom zdôraznil, že je dôležité, aby doteraz neratifikovaný Protokol o pobrežiach Stredozemného mora z roku 1994, ktorý je zameraný na ochranu pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním, nadobudol plnú účinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Je salue l'approbation de l'adhésion de l'Union européenne au protocole offshore. Ceci témoigne de la nécessité d'une sécurité accrue et d'une gouvernance durable des activités pétrolières et gazières en Méditerranée. Le dispositif de la Convention de Barcelone complète les engagements pris par l'Union dans le cadre de la politique européenne de voisinage et l'Union pour la Méditerranée à travers l'initiative phare de dépollution de la Méditerranée appelée "Horizon 2020". Outre le programme d'investissement "zones sensibles" pour la Méditerranée, soutenu par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, d'autres programmes de l'Union méritent d'être cités: le renforcement des capacités des autorités environnementales, les systèmes de partage d'informations sur l'environnement, la gestion durable de l'eau, la coopération au développement et au dialogue urbains et divers autres projets de recherche. Il est important que le prochain cadre financier pluriannuel 2014/2020 pérennise le soutien de l'Union européenne à la dépollution de la Méditerranée. Parmi les priorités, devra figurer la lutte contre la pollution par les résidus plastiques qui empoisonnent les écosystèmes marins.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − In seguito alla scoperta di nuovi giacimenti di combustibili fossili nel Mar Mediterraneo, le attività offshore nell'area sono destinate nei prossimi anni a aumentare, diventa quindi opportuno regolamentarle. È importante approvare un corpo di leggi che disciplinino l'esplorazione e lo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo, che garantiscano la sicurezza e difendano l'ambiente. Il Parlamento Europeo si è espresso sul "Protocollo Offshore" nell'ambito della "Convenzione di Barcellona". Ancora una volta il voto di oggi dimostra la volontà di costruire un'Europa sempre più sicura e "verde".

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui, nes 2011 m. spalio 27 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl pritarimo Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolui (Jūros protokolas). 1994 m. spalio 14 d. patvirtintas Jūros protokolas vienas iš 1976 m. vasario 16 d. pasirašytos ir 1995 m. birželio 10 d. iš dalies pakeistos Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencija) protokolą. ES ir visos ES Viduržemio jūros pakrantės valstybės narės yra susitariančiosios Barselonos konvencijos šalys drauge su 14 kitų Viduržemio jūros regiono valstybių. Jūros protokolas apima įvairią žvalgymo ir eksploatavimo veiklą Viduržemio juroje, leidimų reikalavimus, apleistų ir nebenaudojamų įrenginių išmontavimą, kenksmingųjų medžiagų naudojimą ir šalinimą, atsakomybės už žalą ir žalos kompensavimo reikalavimus, regioninio lygmens veiklos koordinavimą su kitomis Barselonos konvencijos šalimis ir nuostatas dėl saugos ir veiksmų nenumatytais atvejais planavimo bei stebėsenos. Protokolas įsigaliojo 2011 m. kovo 24 d. po to, kai jį ratifikavo šešios susitariančios šalys (Albanija, Tunisas, Marokas, Libija, Kipras ir Sirija), tačiau iki šiol Sąjunga nėra jo nei pasirašiusi, nei ratifikavusi. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalį Sąjunga, norėdama prisijungti prie Protokolo, turi gauti Europos Parlamento pritarimą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal. The need for increased safety in offshore oil and gas exploitation has been dramatically highlighted by recent accidents, most notably by the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico in 2010. Offshore activities in the Mediterranean are likely to increase due to the discovery of new reserves of fossil fuel, and an accident of this kind could have immediate large-scale effects on a semi-closed sea such as the Mediterranean, causing tragic consequences for its economy and its fragile ecosystems, and undermining the efforts made by EU Mediterranean coastal Member States to achieve and maintain good environmental status in their marine waters, as required by the Marine Strategy Framework Directive. A policy of sustainable governance of oil and gas offshore activities is clearly needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), in writing. − The Offshore Protocol against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed of the Mediterranean Sea is an important part of the Barcelona Convention which serves to help a number of Member States in the EU. This protocol allows for international cooperation in regard to oil and gas exploitation in the Mediterranean Sea, establishing requirements for exploration and technology which will improve the safety of these processes and help to safeguard against any negative environmental impact. For these reasons, I voted in favour of the recommendation Ms Rosbach made on the accession of the EU to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La necessità di una maggiore sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi è stata evidenziata in modo drammatico dai recenti incidenti. Per questa ragione è giusto che il Parlamento si esprima favorevolmente all'adesione dell'Unione europea al protocollo offshore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La Méditerranée est inscrite parmi les zones de notre écosystème qu'il convient de préserver et où s’applique la réglementation la plus rigoureuse en matière de non-rejet d'hydrocarbure par les navires. Le développement de la prospection et de l’exploitation pétrolière, notamment, représente un grave danger pour cet écosystème déjà très fragilisé par sa situation de mer fermée et par de nombreuses sources de pollution. Ce protocole "offshore" ne permet pas d'interdire le développement des plateformes offshore, mais il permet de mieux les contrôler et, partant, de limiter leurs conséquences. Je juge ce protocole encore insuffisant mais c’est un pas un avant que je soutiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A necessidade de aumentar a segurança das atividades de exploração offshore de petróleo e gás foi realçada de forma dramática por acidentes recentes, principalmente o derrame de petróleo da plataforma "Deepwater Horizon" no Golfo do México em 2010. As atividades de exploração offshore no Mediterrâneo deverão aumentar devido à descoberta de novas reservas de combustíveis fósseis e um acidente deste tipo pode ter efeitos em grande escala imediatos num mar semiaberto como o Mediterrâneo, provocando consequências trágicas na sua economia e nos seus ecossistemas frágeis e minando os esforços dos Estados-Membros mediterrânicos da UE com vista a alcançar e manter o bom estado ambiental das suas águas marinhas no Mediterrâneo. Assim votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'importance de préserver l'environnement, parallèlement au développement économique, est assez claire, surtout lorsqu'il s'agit d'une mer semi-fermée comme la Méditerranée. Je crois profondément au principe selon lequel la liberté d'entreprendre doit être assurée, pour qu'elle puisse se développer partout et à tout moment. Mais encore faut-il que la liberté d'entreprendre puisse se conjuguer avec les mesures de sécurité. Ce n'est qu'ainsi que l'environnement naturel pourrait être préservé et que des entreprises basées non pas sur un profit à court terme, mais se développant, dans le temps, avec des objectifs à long terme, pourront œuvrer.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Offshore Protocol is one of the protocols to the ‘Barcelona Convention’ for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean: it covers a wide range of exploration and exploitation activities, as well as permit requirements, removal of installations, harmful substances, coordination at regional level, and provisions on safety, contingency planning and monitoring.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eine Politik für eine nachhaltige Steuerung der Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten ist dringend erforderlich. Zu dem geplanten Vorgehen der EU zur Bewältigung dieser Situation gehört ein derzeit zur Beratung stehender Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über die Sicherheit von Offshore-Aktivitäten zur Prospektion, Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas. Dennoch ist festzuhalten, dass sich die grenzübergreifenden Folgen eines Unfalls im Mittelmeer mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein auf die Mitgliedstaaten der EU beschränken würden. Deshalb sollte die EU die internationale Zusammenarbeit fördern, um die Sicherheit und die Notfallkapazitäten der Offshore-Aktivitäten aller beteiligten Akteure zu verbessern. Mit der Ratifizierung des Offshore-Protokolls würde ein wesentlicher Schritt in diese Richtung unternommen und zugleich ein wichtiger Hebel bereitgestellt, um eine gute Zusammenarbeit und langfristige konkrete Anstrengungen sämtlicher Mittelmeerstaaten für ein Höchstmaß an Sicherheit der Offshore-Aktivitäten zu gewährleisten. Ich habe mich daher dafür ausgesprochen

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pasiūlymui, kuriuo ES raginama prisijungti prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo. Mes visomis pastangomis turime didinti jūroje vykdomos natos ir dujų paieškos saugą. Atsižvelgiant į šios veiklos mąstą Viduržemio jūroje ir jos galimas neigiamas pasekmes ekonomikai, ekosistemai, aplinkosaugai būtina nustatyti tvarią šios veiklos valdymo politiką. Be to, reikėtų efektyviau bendradarbiauti ir tarptautiniu mastu ir nustatyti būtinus saugos ir aplinkos apsaugos standartus. Tik veikiant iš vien ir vykdant prisiimtus įsipareigojimus bus užtikrinta ES jūrų aplinkos apsaugą didelių avarijų atveju.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − L'utilizzo delle risorse naturali necessita incondizionatamente di un controllo costante da parte delle autorità competenti. Limitare l'inquinamento e lo sfruttamento coatto del territorio è essenziale per la salvaguardia dell'ecosistema; per questo motivo ho espresso il mio parere favorevole all'adesione dell'Unione al protocollo sulla protezione dall'inquinamento dei fondali e del sottosuolo del Mar Mediterraneo. Le ultime ricerche hanno portato alla luce nuovi giacimenti di combustibili fossili nel sottosuolo del Mare Nostrum aprendo la corsa a nuove attività di estrazione offshore, bisogna quindi regolamentare al meglio tale attività per la tutela dell'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo al progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo. Il protocollo è entrato in vigore il 24 marzo 2011 a seguito della sua ratifica da parte di sei parti contraenti (Albania, Tunisia, Marocco, Libia, Cipro e Siria) e finora non è stato né firmato né ratificato da parte dell'Unione. Dato che, in seguito alla scoperta di nuovi giacimenti di combustibili fossili nel Mediterraneo, le attività offshore sono destinate ad aumentare, un possibile incidente potrebbe avere effetti immediati su larga scala. Per questo motivo, ritengo che la ratifica da parte dell'UE del protocollo offshore costituirebbe un elemento importante per garantire un buon livello di cooperazione e un costante impegno concreto di tutti i paesi del Mediterraneo per il raggiungimento del massimo livello di sicurezza possibile delle attività offshore.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία και υπερψήφισα, έρχεται ως απόρροια της γνωστής «Σύμβασης της Βαρκελώνης» που υπογράφηκε το 1976 και τροποποιήθηκε το 1995. Σύμφωνα με αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ της Μεσογείου, συμμορφώνονται με βασικές αρχές για την προστασία της Μεσογείου (αδειοδότηση, απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων ή παροπλισμένων εγκαταστάσεων και των επιβλαβών ουσιών) και αναλαμβάνουν την ευθύνη για το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι παράκτιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της ανακάλυψης νέων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, και επομένως η διαχείριση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ένα ατύχημα που θα είχε άμεσες επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας σε μια ημίκλειστη θάλασσα, όπως η Μεσόγειος. Η Ελλάδα, επομένως, δεσμεύεται προς αυτή την κατεύθυνση και οι ενέργειες που ήδη προωθεί για την εκμετάλλευση του πλουτοπαραγωγικού της πλούτου είναι σύννομες με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Comissão publicou, em outubro de 2011, uma proposta de decisão do Conselho acerca da adesão da União Europeia ao Protocolo relativo à Proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e do seu subsolo. Este protocolo, igualmente designado por "Protocolo Offshore", inclui um leque diversificado de atividades de prospeção e de exploração no Mediterrâneo, bem como sobre requisitos de licenciamento, utilização e eliminação de substâncias perigosas, requisitos de responsabilidade e indemnização, disposições em matéria de segurança, planos de emergência e controlo, entre outros. Prevendo-se um aumento das atividades de exploração offshore no Mediterrâneo devido à descoberta de novas reservas de combustíveis fósseis, urge aumentar a segurança das atividades de extração de petróleo e gás natural. Votei favoravelmente este relatório por concordar que o referido protocolo é fundamental para o aumento da sustentabilidade e segurança das atividades offshore e, consequentemente, para a salvaguarda da proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração de combustíveis fósseis.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La necessità di una maggiore sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi è stata evidenziata in modo drammatico dai recenti incidenti, in particolare la fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico nel 2010. Considerando che le attività offshore nel Mediterraneo sono destinate ad aumentare in seguito alla scoperta di nuovi giacimenti di combustibili fossili e che un incidente di questo tipo potrebbe avere effetti immediati su larga scala su un mare semichiuso come il Mediterraneo, con conseguenze deleterie per la sua economia e i suoi ecosistemi fragili, e compromettere gli sforzi compiuti dagli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo per conseguire e mantenere buone condizioni ambientali nelle loro acque marine, è chiaramente necessaria una gestione sostenibile delle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Auspicando inoltre che l'Ue promuova la cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza offshore, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A União Europeia e todos os seus Estados-Membros mediterrânicos, juntamente com 14 outros países terceiros mediterrânicos, são Partes Contratantes na Convenção para a Proteção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo, também designada por "Convenção de Barcelona". Um dos protocolos da Convenção de Barcelona, conhecido como "Protocolo Offshore", trata da proteção do mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da exploração da plataforma continental, do leito marinho e o seu subsolo. O Protocolo entrou em vigor em 24 de março de 2011 e alguns dos Estados-Membros que são partes contratantes da Convenção de Barcelona anunciaram já, nos últimos meses, a sua intenção de o retificar. Contudo, a UE não assinou nem retificou o mesmo. Ora, com vista a promover a cooperação internacional para melhorar a segurança da exploração offshore, a ratificação deste Protocolo pela UE representa um passo importante, sobretudo se tivermos em conta a necessidade de dar resposta ao previsível aumento das atividades de exploração offshore no Mediterrâneo em consequência da descoberta de novas reservas de combustíveis fósseis, e de assegurar uma política de governação sustentável das atividades offshore de prospeção, exploração e produção de petróleo e gás. Votei, por isso, favoravelmente a adesão da UE ao Protocolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. On 27 October 2011, the Commission published a proposal for a Council Decision to approve the accession of the European Union to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil (the ‘Offshore Protocol’). Adopted on 14 October 1994, the Offshore Protocol is one of the protocols to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, commonly known as the ‘Barcelona Convention’, signed in 1976 and amended in 1995. The European Union and all EU Mediterranean coastal Member States are Contracting Parties to the Barcelona Convention, together with 14 other Mediterranean countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono favorevole al testo di relazione relativo il 'protocollo offshore', in quanto ritengo necessario garantire una maggiore sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, soprattutto a seguito del drammatico incidente nel Golfo del Messico nel 2010. Le attività offshore nel Mediterraneo sono destinate ad aumentare in seguito alla scoperta di nuovi giacimenti di combustibili fossili e un incidente di questo tipo potrebbe avere effetti immediati su larga scala su un mare semichiuso come il Mediterraneo, con conseguenze deleterie per la sua economia e i suoi ecosistemi fragili, e compromettere gli sforzi compiuti dagli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo per conseguire e mantenere buone condizioni ambientali nelle loro acque marine, come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Vista l'importanza di tale protocollo riguardo le attività di esplorazione e sfruttamento nel Mediterraneo, lo smaltimento dei rifiuti nocivi e la rimozione degli impianti in disuso, mi auguro che questo venga rispettato e implementato con disposizioni relative alla sicurezza e al monitoraggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'adhésion de l'Union européenne au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée, car il permettra de mieux encadrer les activités liées à l'exploitation des réserves de combustibles en mer Méditerranée. Il prône une coopération et une coordination renforcées à l'échelle régionale, qui sont les solutions pour une gouvernance durable et une protection efficace de l'environnement, alors même que les activités offshore devraient se développer fortement dans les prochaines années. Cette adhésion constitue en outre une étape supplémentaire dans le rapprochement des deux rives de la Méditerranée, à laquelle je suis attachée et pour laquelle je travaille dans le cadre de mon mandat de député européen. Je ne peux donc que me féliciter de l'entrée en vigueur de ce protocole dans un futur proche.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Considero l'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (il "protocollo offshore") necessaria al fine di garantire una più efficace gestione dei rischi inerenti alle attività offshore. Dal momento che gli Stati membri hanno l'obbligo di impegnarsi affinché sia garantito un buono stato ecologico nelle rispettive acque marine nel Mediterraneo, giudico con favore la partecipazione dell'UE allo sviluppo della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore. Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale al fine di elaborare più rigorosi standard di sicurezza, esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − It is vital for us in the European Union to develop our plentiful resources, particularly in straitened times, but we must do so safely, sustainably, and with the minimum of harm to our environment. The area around the Mediterranean is not only one of the most beautiful regions of the world, but the sea represents a financial and cultural centre for millions of people. If we allow it to become polluted, or worse, from the very necessary efforts to boost oil and gas extraction, then we put at risk not only the way of life of myriad cultures, but the development of some of the poorest parts of Europe. This is one area where the EU really can make a difference in the southern neighbourhood: our partners in North Africa share a sea as well as the aspirations that go with it, and we must use the Offshore Protocol to develop a truly coordinated approach to regulation, monitoring and inspection which aims not only to profit the region, but also to protect it.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je suis très sensible aux dossiers portant sur la préservation de la nature. J'ai donc voté en faveur de ce texte. Une politique de gouvernance durable des activités pétrolières et gazières en mer est, me semble-t-il, indispensable! La nécessité d'une sécurité accrue des activités pétrolières et gazières en mer est illustrée de manière spectaculaire par les accidents qui ont eu lieu récemment, surtout la marée noire provoquée par la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010: il est probable que les activités offshore se développeront en Méditerranée à la suite de la découverte de nouvelles réserves de combustibles fossiles et un accident de ce type pourrait avoir des effets immédiats de grande ampleur dans une mer semi-fermée comme la Méditerranée. De même, il entraînerait des conséquences dramatiques pour son économie et ses écosystèmes, qui sont fragiles, et ruinerait les efforts accomplis par les États membres de l'Union riverains de la Méditerranée afin d'atteindre et de préserver le bon état écologique de leurs eaux marines qu'exige la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin".

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), per iscritto. − Sono molto soddisfatto del voto positivo dell'aula sul "Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo". Il protocollo regolamenta le attività di esplorazione e sfruttamento, del rilascio delle autorizzazioni, della rimozione degli impianti e le disposizioni relative alla sicurezza per il Mediterraneo. Un protocollo necessario perché la gestione di queste attività non riguarda solo l'Unione europea, ma anche tutti i Paesi che si affacciano sul mediterraneo. Dopo l'incidente del Golfo del Messico del 2012, siamo tutti consapevoli che, se una sciagura del genere dovesse avvenire nel Mediterraneo, le conseguenze potrebbero essere devastanti. Il Mediterraneo non solo è un mare praticamente chiuso, ma presenta un ecosistema marino unico per estensione e diversità. Il mediterraneo è anche una fonte di benessere economico per molti Paesi che vivono grazie al turismo e allo sfruttamento sostenibile delle coste. Dobbiamo quindi essere sicuri di tutelare al meglio il turismo e questo ecosistema fragilissimo, garantendo un buon livello di cooperazione tra i Paesi mediterranei per il raggiungimento del massimo livello di sicurezza possibile per le attività offshore. Spero che il Parlamento europeo possa essere, in futuro, promotore di una nuova iniziativa legislativa ancora più stringente su questo tema.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O protocolo relativo à Proteção do Mar Mediterâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e do subsolo, assinado em outubro de 1994, faz parte da Convenção para a Proteção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo, assinado em 1976, no qual a UE e todos os seus Estados-Membros mediterrânicos são parte. A assinatura e ratificação do mesmo pela União, de acordo com o TFUE, dependem da aprovação do Parlamento Europeu. As oportunidades que o mar nos oferece, nomeadamente, a aposta no Crescimento Azul, merecem a nossa atenção sobre determinadas atividades que podem causar a destruição do meio marinho. Por estas razões, este protocolo aponta áreas de fiscalização e deveres por parte das partes contratantes, em particular referentes à prospeção e exploração do fundo do mar e do subsolo. Não devemos retirar a nossa responsabilização quanto à preservação do ecossistema marinho.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă privind aderarea UE la Protocolul privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării şi exploatării platformei continentale, a fundului mării şi a subsolului marin. Convenţia privind protecţia mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane, cunoscută şi sub numele de „Convenţia de la Barcelona”, a fost semnată iniţial la Barcelona în 1976 şi modificată în 1995. Unul dintre protocoalele Convenţiei de la Barcelona se referă la protecţia Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării şi exploatării platformei continentale, a fundului mării şi a subsolului marin. Uniunea Europeană nu a semnat şi nici nu a ratificat Protocolul privind activităţile în larg. Prin urmare, este necesar ca Uniunea să încheie acest protocol. Unul dintre obiectivele politicii Uniunii Europene în materie de mediu este promovarea la nivel internaţional a măsurilor destinate să soluţioneze problemele de mediu regionale. În privinţa Protocolului privind activităţile în larg, este deosebit de important să se aibă în vedere probabilitatea ridicată, în caz de accident, într-o mare semiînchisă cum este Marea Mediterană, a unor efecte transfrontaliere asupra mediului înconjurător. Prin urmare, este necesar ca Uniunea Europeană să ia toate măsurile necesare pentru susţinerea siguranţei activităţilor de explorare şi exploatare în larg şi pentru protecţia mediului marin în Marea Mediterană.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport relatif à l'adhésion de l'Union au protocole "offshore". Ce protocole est l'un des protocoles de la "convention de Barcelone" de 1976. Il couvre une large gamme d'activités d'exploration et d'exploitation, de même que les exigences en matière d'autorisation, de responsabilité et de réparation des dommages, ainsi que l'enlèvement des installations abandonnées et des substances nuisibles. Adopté en 1994, alors que la question de l'environnement était abordée différemment, ce protocole peut présenter des lacunes dès lors qu'il s'agit de définir un système de gestion durable des activités en mer. Toutefois, une politique de gouvernance durable des activités pétrolières et gazières en mer est indispensable. Il va de soi que les conséquences transfrontalières d'un accident dans la mer Méditerranée ne seraient pas limitées aux pays membres de l'Union. Aussi importe-t-il que l'Union encourage la coopération internationale en faveur d'une plus grande sécurité des installations en mer et du renforcement des capacités de réaction de toutes les parties prenantes. En attendant le règlement sur la sécurisation des activités offshore de prospection, d'exploration et de production de pétrole et de gaz, actuellement en discussion, la ratification de ce protocole est une étape dans la bonne direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Das am 14. Oktober 1994 angenommene Offshore-Protokoll ist eines der Protokolle des Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt und der Küstengebiete des Mittelmeers. Vertragsparteien sind die EU, alle an das Mittelmeer angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie 14 weitere Mittelmeerstaaten. Das Offshore-Protokoll deckt ein breites Spektrum von Erforschungs- und Nutzungsaktivitäten im Mittelmeer sowie unter anderem Genehmigungsauflagen, Beseitigung aufgegebener oder stillgelegter Anlagen, die Verwendung und Beseitigung gefährlicher Stoffe, Haftungs- und Entschädigungsfragen und Sicherheitsfragen ab. Das Offshore-Protokoll trat nach seiner Ratifizierung durch die sechs Vertragsparteien am 24. März 2011 in Kraft und wurde von der Union bislang weder unterzeichnet noch ratifiziert. Der Beitritt der Union erfordert die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Ein Unfall könnte mit weitreichenden Auswirkungen für Wirtschaft und empfindliche Ökosysteme verbunden sein. Eine Politik für eine nachhaltige Steuerung der Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten ist dringend erforderlich, auch um die Umwelt vor einer Verschmutzung aufgrund der Exploration und Gewinnung von Rohstoffen zu schützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Wyciek ropy z platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r. bardzo wyraźnie uwidocznił potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa oraz potrzebę prowadzenia polityki zrównoważonego zarządzania działaniami dotyczącymi podmorskich złóż ropy i gazu, mającej na celu ochronę przed zanieczyszczeniami wynikającymi z działalności poszukiwawczej i wydobywczej. Dlatego głosowałem za tym protokołem.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Le attività di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi nel Mediterraneo sono destinate ad aumentare in seguito alla scoperta di nuovi giacimenti di combustibili fossili, rendendo dunque necessaria una gestione sostenibile di tali attività offshore. Un eventuale incidente infatti, oltre ad avere serie conseguenze dal punto di vista economico, comprometterebbe gli sforzi compiuti dagli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo per mantenere in buone condizioni ambientali le loro acque. La ratifica del protocollo rappresenta quindi un notevole progresso in questa direzione, costituendo una solida base per garantire un buon livello di cooperazione e un costante impegno concreto di tutti i paesi del Mediterraneo per il raggiungimento del massimo livello di sicurezza possibile riguardante le attività offshore.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório, que votámos favoravelmente, aprova a adesão da UE ao protocolo relativo à proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e seu subsolo. Como o mundo tem infelizmente experienciado, os diversos acidentes registados ao longo dos anos, dos quais é exemplo o acidente no Golfo do México, têm demonstrado que a prospeção e exploração offshore de petróleo e gás acarretam perigos imensos e exigem medidas eficazes de regulamentação e de controlo, que salvaguardem a proteção dos trabalhadores, das populações e dos ecossistemas, fazendo-os prevalecer sobre o lucro das multinacionais do setor.

 
  
  

- Recommandation: Ole Christensen (A7-0358/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que é antes de mais do interesse de ambas as partes a conclusão de um novo Protocolo. Um novo protocolo que decide oportunidades piscatórias para o ano seguinte, tendo em conta aconselhamento científico, uma abordagem precaucional e as necessidades da indústria pesqueira e as quantidades mínimas para manter as atividades piscatórias na Gronelândia, é de todo coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas e por isso considero este um Protocolo positivo para ambas as partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Adopté à une large majorité du Parlement européen, ce protocole régit les relations entre l’Union européenne et le Groenland en matière de pêche. J’ai soutenu ce texte juste et équilibré, car il prend en compte notamment les objectifs de pêche durable portés par la politique environnementale de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl dvišalio žvejybos susitarimo su Danija ir Grenlandija, sudarymo. Šis susitarimas apims žvejybos teisių ES laivams pirkimą bei atsakingos ir tvarios žuvininkystės politikos skatinimą. Susitarimas užtikrins, kad nebūtų išnaudotos vietos atsargos ar pakenkta Grenlandijos žvejų bendruomenėms, kurios bus remiamos tikslinėmis paramos programomis, visų pirma kuriant naujas darbo vietas, finansuojamomis iš ES finansinių kompensacijų. Šis susitarimas atitinka ES bendros žuvininkystės politikos tikslus ir bus naudingas tiek ES, tiek Grenlandijai. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl galimybės Europos Parlamentui atidžiau stebėti daugiametės paramos žuvininkystės sektoriui programos įgyvendinimo procesą, suteikimą. Komisija, baigiantis naujojo protokolo galiojimui, turėtų nuodugniai įvertinti paramos sektoriui priemonių poveikį vietos ekonomikai ir pakrančių bendruomenėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei recomandări, deoarece Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Groenlanda s-a dovedit a fi unul de succes şi consider că trebuie sprijinit şi promovat în continuare printr-un nou protocol. Acesta reprezintă un element-cheie al cooperării dintre UE şi Groenlanda şi al cooperării nordice în domeniul pescuitului, care a adus un număr mare de beneficii ambelor părţi. Consider potrivită contribuţia financiară prevăzută de noul protocol pentru perioada 2013-2015 şi cred că aceasta va asigura o politică sectorială responsabilă şi sustenabilă a Groenlandei în domeniul pescuitului.

De asemenea, salut şi adăugarea în noul protocol a clauzei de suspendare, în cazul în care sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului sau principiile democratice. Cred că aceasta este o parte indispensabilă pentru funcţionarea eficientă a acordului în cauză.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Os primeiros acordos de parceria com a Gronelândia foram estabelecidos após a sua retirada da CE em 1985. O Acordo de Parceria no domíno das Pescas (APP) entre a UE e o antigo Governo Local da Gronelândia foi adotado em 28 de junho de 2007 e fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira anuais até 31 de dezembro de 2012. Com os poderes que lhe foram conferidos pelo Conselho em 19 de julho de 2011, a Comissão Europeia realizou três séries de negociações com o Governo da Gronelândia, incluindo representantes do Governo da Dinamarca. No fecho dessas negociações, foi rubricado um novo protocolo em 3 de fevereiro de 2012, que abrange um período de três anos com início em 1 de janeiro de 2013. O atual Acordo de Parceria no domínio da Pesca com a Gronelândia é coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas e com o princípio da pesca sustentável, e constitui uma fonte de benefício mútuo para ambas as partes. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi juo Parlamentas duoda pritarimą protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymui. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamentui suteikta daugiau galių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimų atžvilgiu: pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį a punktą, Parlamentas dabar turi patvirtinti bet kurio tokio susitarimo sudarymą. Tuo tarpu, pirmasis žuvininkystės partnerystės susitarimas su Grenlandija buvo sudarytas 1985 m., po jos pasitraukimo iš EB, kad Bendrija galėtų išlaikyti savo tradicines žvejybos teises mainais už kasmet mokamą finansinę kompensaciją. Pagal naująjį Protokolą jungtinis komitetas spręs dėl tolesnių metų žvejybos galimybių, atsižvelgdamas į mokslines rekomendacijas, atsargumo principą, žvejybos pramonės poreikius ir ypač į mažiausius kiekius, sugautinus, kad būtų išlaikyta žvejybos veikla Grenlandijoje. Laivų savininkų įnašas bus nustatytas fiksuotomis kainomis kiekvienam ištekliui, ir jis pakeis ankstesnę licencijavimo sistemą. Manau, jog kad teigiamas paramos sektoriui priemonių poveikis vietos ekonomikai ir pakrančių bendruomenėms, visų pirma naujų darbo vietų kūrimui jose, ilgainiui pasiteisins, ir todėl Komisija, baigiantis naujojo Protokolo galiojimui, turėtų šį poveikį nuodugniai įvertinti. Parlamentui taip pat turėtų būti suteikta galimybė atidžiau stebėti visą daugiametės paramos sektoriui programos įgyvendinimo procesą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux possibilités de pêche et contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part. Ce rapport vise à renouveler l'accord de partenariat précèdent, qui expire fin 2012, afin de le reconduire au 1er janvier 2013. Je soutiens ce protocole qui prévoit l'octroi de possibilités de pêche par le Groenland à des armateurs européens pour la période allant de 2013 à 2015 pour toute une série d'espèces halieutiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que o Acordo de Parceria no domínio da Pesca com a Gronelândia é coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas e com o princípio da pesca sustentável e que constitui uma fonte de benefício mútuo para ambas as partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender um acordo de pescas responsável e sustentável, assente em avaliações exaustivas dos recursos disponíveis, entre a União Europeia, o Governo da Dinamarca e o Governo local da Gronelândia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A celebração de acordos bilaterais no domínio das pescas com países terceiros, denominados Acordos de Parceria no domínio das pescas, representa um elemento essencial da dimensão externa da Política Comum das Pescas. Ao estenderem o campo de aplicação para além da aquisição de direitos de pesca para os navios da UE, estes acordos obrigam as partes contratantes a promoverem políticas das pescas responsáveis e sustentáveis, que assentem em avaliações exaustivas dos recursos disponíveis. Neste âmbito, estou, pois, de acordo com o facto de que o atual Acordo de Parceria no domínio da Pesca com a Gronelândia é coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas e com o princípio da pesca sustentável e que constitui uma fonte de benefício mútuo para ambas as partes.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Ole Christensen apresenta-nos uma recomendação sobre o projeto de Decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo que determina as condições de pesca e respetivas contrapartidas financeiras previstas no Acordo de Parceria no domínio da Pesca (APP) entre a Comunidade Europeia, por um lado, e o Governo da Dinamarca e o Governo local da Gronelândia, por outro. Sendo a União Europeia (UE), com os seus 500 milhões de consumidores, a comunidade que mais pescado consome a nível mundial, carecendo, para responder às suas necessidades, de pescar noutros mares que não as suas águas territoriais. Por sua vez, a economia da Gronelândia é muito dependente das pescas e da exportação dos seus derivados, nomeadamente para a UE, a qual, em 2010, representou 92,7% do total das exportações. No entanto, a balança de trocas comerciais é, claramente, favorável à UE. Votei favoravelmente a recomendação presente uma vez que, além de permitir que a frota pesqueira da UE possa continuar a proceder a capturas em águas sob o domínio da Dinamarca e do governo local da Gronelândia a partir do dia 1 de janeiro de 2013, garante a proteção dos recursos haliêuticos através da promoção de uma política de pesca responsável e sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O primeiro acordo de pesca entre a CEE/UE e a Gronelândia foi celebrado em 1985, um ano antes da adesão de Portugal à CEE. A pesca nas águas da Gronelândia constitui um exemplo mais da forma como os interesses nacionais foram negligenciados nas negociações de adesão e na posterior integração das pescas nacionais na Política Comum de Pescas. Portugal é um dos países europeus com mais longa e rica tradição de pesca nestas águas. Não obstante, as oportunidades de pesca concedidas a Portugal ao abrigo deste acordo, em nome de uma estabilidade relativa que nunca reconheceu a histórica presença portuguesa nestas águas, discriminam fortemente a nossa frota. No acordo que agora cessou, Portugal não teve condições de utilização eficaz da quota de 1 000 toneladas de alabote. As embarcações nacionais (de palangre de fundo) que se deslocaram à Gronelândia não lograram uma exploração efetiva do stock. No novo acordo a Gronelândia disponibilizou à UE uma nova quota de 2 000 toneladas de peixes vermelhos da componente demersal (cantarilho), do stock que evolui entre a Islândia e a zona económica exclusiva gronelandesa. Exige-se agora, nas negociações que se seguem, uma justa repartição desta quota entre os Estados-Membros, reconhecendo os legítimos direitos e aspirações da frota portuguesa, que tem sido manifestamente discriminada e prejudicada.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Grónsko sa pôvodne stalo členom Európskeho spoločenstva (ES) v roku 1973 ako súčasť Dánska, ale po referende v roku 1985 ES opustilo. Dnes je jednou zo zámorských krajín a území Únie v zmysle článku 355 ods. 2 ZFEÚ. Grónska ekonomika je silne závislá od rybolovu a vývozu produktov rybolovu do EÚ. Prvá dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Grónskom bola uzavretá po jeho odstúpení z ES v roku 1985 na základe toho, že po zaplatení ročného finančného príspevku si Spoločenstvo mohlo ponechať svoje pôvodné práva na rybolov. DPR medzi EÚ a bývalou miestnou vládou Grónska bola prijatá 28. júna 2007 so súčasným protokolom, ktorým sa stanovujú ročné rybolovné možnosti a finančné príspevky do 31. decembra 2012. Európska komisia na základe poverenia Rady z 19. júla 2011 viedla rokovania s vládou Grónska s cieľom obnoviť protokol z dôvodu vypršania platnosti súčasného protokolu k 31. decembru 2012. Na základe daných rokovaní bol 3. februára 2012 parafovaný nový protokol na tri roky od 1. januára 2013. Zastávam názor, že dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Grónskom je v súlade s cieľmi spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a zásadami udržateľného rybolovu a je pre obe strany značným prínosom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The fishing industry is a vital part of Greenland's economy and the money they receive from the EU for fishing rights is not inconsiderable. Unlike many of the EU external fishing arrangements, the agreement with Greenland is truly beneficial to both sides. I accordingly voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį susitarimą. Pirmasis žuvininkystės partnerystės susitarimas su Grenlandija buvo sudarytas 1985 m., po jos pasitraukimo iš EB, remiantis tuo, kad Bendrija galėtų išlaikyti savo tradicines žvejybos teises mainais už kasmet mokamą finansinę kompensaciją. 2007 m. birželio 28 d. pasirašytas ES ir buvusios Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas su dabartiniu Protokolu, kuriuo nustatytos kiekvienų metų žvejybos galimybės ir finansiniai įnašai iki 2012 m. gruodžio 31 d. Kadangi dabartinis Protokolas nustoja galioti 2012 m. gruodžio 31 d., pasisakiau už šio susitarimo atnaujinimą, nes juo bus sprendžiama dėl tolesnių metų žvejybos galimybių, atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas, atsargumo principą, žvejybos pramonės poreikius ir ypač į mažiausius kiekius, sugautinus, kad būtų išlaikyta žvejybos veikla Grenlandijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Report. This new Protocol provides for an EU financial contribution of EUR 17.85 million per year to Greenland in return for fishing rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Sono favorevole alla conclusione del protocollo. L’accordo avvantaggia entrambe le parti. Si tratta di un testo assolutamente coerente con gli obiettivi della politica comune della pesca e con il principio di pesca sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les objectifs de ce nouveau protocole ont pour priorité la protection de l’environnement par l’exploitation durable des ressources halieutiques. Il garantit que les avis scientifiques seront suivis. Les intérêts des pêcheries groenlandaises sont garantis. Ceux des pêcheurs de l'Union aussi. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os Acordos de parceria no domínio da pesca são uma parte importante da dimensão externa da Política Comum das Pescas. Assim considero o atual Acordo de Parceria no domínio da Pesca com a Gronelândia coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas e com o princípio da pesca sustentável, constituindo uma fonte de benefício mútuo para ambas as partes. Considero, também, que representa uma pedra angular da cooperação entre a UE e a Gronelândia, bem como da cooperação nórdica no domínio dos recursos piscatórios. Dou assim o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Under the new Protocol, the Joint Committee will decide on the fishing opportunities for the subsequent year, taking into account scientific advice, the precautionary approach, the needs of the fishing industry and the minimum quantities for maintaining Greenlandic fishing activities. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Naujasis protokolas dar labiau sustiprins abiejų šalių partnerystę žuvininkystės sektoriuje bei užtikrins atsakingos ir tvarios žuvininkystės politikos įgyvendinimą. Taip pat sudarys sąlygas ES laivynui tęsti ir plėtoti žvejybos veiklą ne ES vandenyse tolimuose žvejybos rajonuose taip pat efektyviau ginti Europos žuvininkystės sektoriaus ir vartotojų interesus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad labai svarbu užtikrinti, jog naudojamos žvejybos galimybės būtų paremtos tvirtais ir patikimais moksliniais duomenimis ir žiniomis. Be to remiantis ekonominiu, socialiniu ir aplinkos požiūriu būtų sukuriamos sąlygos siekti racionalesnio žuvų išteklių naudojimo. Atsižvelgiant į tai būtina nuolat atlikti stebėseną, ar tinkamai naudojama ES mokama kompensacija ir ar skatinama tausiai naudoti Grenlandijos žuvininkystės išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Os primeiros Acordos de Parceria no domínio das Pescas (APP) estabelecidos entre a UE e Gronelândia remontam a 1985, facto revelador da importância das pescarias aí exercidas para as frotas de alguns países europeus. A definição das possibilidades de pesca no âmbito do presente APP assenta em pareceres científicos e o protocolo é coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas (PCP) e do princípio fundamental da prática de uma pesca sustentável. O Protocolo é considerado mutuamente benéfico para ambas as partes e consagra uma importante contribuição da UE, superior a 20% da contrapartida financeira anual, destinado à melhoria e aplicação de políticas setoriais das pescas na Gronelândia, com efeitos positivos na economia das comunidades costeiras e ao nível da criação de emprego. Por considerar que os APP contribuem para reforçar a cooperação e a presença estratégica da UE em águas de países terceiros e que o presente protocolo é favorável às frotas de alguns países europeus, votei positivamente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che gli accordi di pesca bilaterali con paesi terzi (APP) rappresentano un elemento chiave della dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP), in quanto impegnano le parti contraenti a promuovere politiche di pesca responsabili e sostenibili, l'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca con la Groenlandia risulta coerente con gli obiettivi della politica comune della pesca e con il principio di pesca sostenibile. Sottolineando inoltre che l'economia della Groenlandia dipende fortemente dalla pesca e dall'esportazione dei prodotti della pesca verso l'UE e che il settore della pesca genera 6 500 posti di lavoro (il 17% dell'occupazione totale) e riconoscendo che l'attuale accordo di partenariato ha portato numerosi vantaggi per entrambe le parti, rappresentando altresì una pietra miliare della cooperazione tra l'UE e la Groenlandia, esprimo il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O primeiro acordo de parceria com a Gronelândia foi estabelecido depois da sua retirada da CE em 1985, garantindo à Comunidade a possibilidade de reter os seus direitos de pesca em troca de uma compensação económica. Dado que o termo do acordo está previsto para 31 de dezembro de 2012, a Comissão Europeia, autorizada pelo Conselho, depois de três rondas de negociações, concluiu os trabalhos para um novo protocolo que prevê a contrapartida financeira da UE em 17,85 milhões de euros por ano. O Acordo de Parceria no domínio da Pesca com a Gronelândia é coerente com os objetivos da Política Comum das Pescas e com o princípio da pesca sustentável, constituindo uma fonte de benefício mútuo para ambas as partes. Pelo exposto, votei favoravelmente a celebração do Protocolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. The agreement with Greenland is unusual in many respects. It is with an ex-member of the EU. It is with a northern country yet follows the model of southern agreements in exchanging financial compensation for fishing rights. Finally, it was the first one to begin the now general approach of specifying amounts of money for fishing quotas and distinct amounts for fisheries development aid. The primary beneficiaries of the agreement are the northern Member States (Germany, UK, Lithuania, Poland, Estonia), with the southern ones much less than usual (Spain, Portugal). Many of the quotas obtained from the agreement are used by the EU in trade with Norway and Iceland (the EU may trade the capelin it receives from Greenland to get redfish from Iceland, for instance). The protocol with Greenland gives access to thirteen stocks (many of which are deep-sea species that are highly vulnerable to commercial exploitation), some of which are heavily overexploited. Some of these fisheries are mixed fisheries where fish is caught by bottom trawlers which have important by-catch levels. As a result of these problems, and combined with the fact that Greenland is heavily dependent on fisheries and the money it earns from it, we abstained on FISH.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia costituisca l'occasione per migliorare la sostenibilità, la gestione finanziaria e la trasparenza del comparto della pesca. Giudico con favore tale accordo di partenariato, allo scopo di mantenere e rafforzare le relazioni di pesca tra la Comunità europea e il governo locale della Groenlandia, mediante la creazione del dialogo tra le varie realtà locali coinvolte, al fine di garantire il sostegno allo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle zone di pesca groenlandesi. Considero, inoltre, particolarmente rilevante la previsione inoltre di una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca affinché siano tutelati gli interessi di ciascuna parte coinvolta. Esprimo il mio voto favorevole al fine di sostenere le priorità attuali della politica della pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'actuel accord de partenariat dans le domaine de la pêche avec le Groenland paraît cohérent avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Une chose à laquelle j accorde de l'importance est aussi le fait que cet accord est en adéquation avec le principe de pêche durable. Il présente des bénéfices mutuels pour les deux parties et représente une pierre de touche intéressante pour la coopération entre l'Union et le Groenland, ainsi que pour la coopération nordique dans le domaine des ressources halieutiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Gronelândia faz parte dos países e territórios ultramarinos da União Europeia (UE), na aceção do artigo 355.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Os acordos bilaterais no domínio das pescas com países terceiros são bastante importantes para reforçar a dimensão externa da Política Comum das Pescas (PCP). Os intitulados "Acordos de Parceria no domínio das pescas" (APP) obrigam as partes contratantes a promoverem políticas das pescas responsáveis e sustentáveis, que assentem em avaliações exaustivas dos recursos disponíveis. Concordo com o presente relatório que estabelece um acordo de pescas entre a UE e a Gronelândia para o triénio 2013-2015, possibilitando assim a aquisição de direitos de pesca por parte dos navios da UE. Em compensação, a Gronelândia deverá receber um apoio financeiro anual na ordem dos 17,85 milhões de Euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul cu privire la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Groenlanda a fost stabilit după retragerea acesteia din CE în 1985, pe baza faptului că Comunitatea avea posibilitatea de a-şi menţine drepturile tradiţionale de pescuit prin plata în schimb a unei compensaţii financiare anuale. Acordul de partenerial în domeniul pescuitului dintre UE şi fostul Guvern local al Groenlandei a fost adoptat la 28 iunie 2007 împreună cu actualul protocol, care stabileşte oportunităţile anuale de pescuit şi contribuţiile financiare până la 31 decembrie 2012. Economia Groenlandei este dependentă în foarte mare măsură de pescuit şi de exportul de produse pescăreşti către UE. În 2012, exporturile către pieţele UE s-au cifrat la 331 milioane EUR (92,7% din totalul exporturilor), în timp ce valoarea importurilor din UE au fost de aproape două ori mai mare (641 milioane EUR). Sectorul pescuitului creează 6 500 de locuri de muncă, dar numai 2 000 de posturi cu normă întreagă sunt oferite direct de sectorul capturilor de peşte. Salut reînnoirea protocolului pe o perioada de trei ani începând cu 1 ianuarie 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Abschluss bilateraler Fischereiabkommen mit Drittländern ist ein wichtiges Element der Gemeinsamen Fischereipolitik. Diese Abkommen verpflichten über den Erwerb von Fischereirechten für EU-Schiffe hinaus die Vertragsparteien zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Fischereipolitik. Grönlands Wirtschaft hängt stark von der Fischerei und dem Export von Fischereierzeugnissen in die EU ab. 2010 beliefen sich die Exporte auf EU-Märkte auf 331 Millionen EUR, während die Importe aus der EU fast doppelt so hoch waren. Der Fischereisektor schafft 6 500 Arbeitsplätze. Dieses Abkommen ist von großem Vorteil für beide Parteien und für die Zusammenarbeit und Kooperation im Bereich der nordatlantischen Fischereiressourcen wichtig.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Zawieranie dwustronnych umów w sprawie połowów, zwanych umowami o partnerstwie w sprawie połowów z państwami trzecimi, stanowi kluczowy element zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Umowy te zobowiązują strony do propagowania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki rybołówstwa, dlatego też głosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La Groenlandia è uno dei 26 paesi e territori d'oltremare con cui l'Unione ha previsto un accordo di partenariato nel settore della pesca. Il settore nazionale della pesca è la fonte di reddito più importante per l'economia che fornisce il 13% del valore aggiunto lordo diretto e il 17% dei posti di lavoro (incluso il settore della lavorazione e altre attività correlate). Il settore della pesca rappresenta l'88% delle esportazioni tangibili, per la maggior parte verso l'UE. L'attuale accordo, entrato in vigore nel 2007 e in scadenza il prossimo 31 dicembre, prevede opportunità di pesca di merluzzo, scorfano, ippoglosso nero, ippoglosso atlantico, gamberetto, capelin e grancevola artica. Il nuovo protocollo coprirà un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e riprenderà in pratica i termini del protocollo precedente, con alcune modifiche alle possibilità di pesca e con l'aggiunta di una clausola di sospensione nel caso in cui siano violati diritti umani fondamentali o principi democratici.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O primeiro acordo de pesca entre a CEE/UE e a Gronelândia foi celebrado em 1985, um ano antes da adesão de Portugal à CEE. Portugal foi um dos países que viu os seus interesses fortemente lesados pela diminuição das oportunidades de pesca na Gronelândia, com forte tradição e história nesta zona. Com este novo acordo a Gronelândia disponibilizou à UE uma nova quota de 2 000 toneladas de peixes vermelhos da componente demersal (cantarilho) e esperamos que exista agora uma justa repartição desta quota entre os Estados-Membros, reconhecendo os legítimos direitos e aspirações da frota portuguesa, que tem sido manifestamente discriminada e prejudicada.

 
  
  

- Rapport: Carlo Casini (A7-0352/2012)