Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0520/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0520/2012

Συζήτηση :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0462

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6. Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione inerente alle elezioni al Parlamento europeo nel 2014.

Vorrei ricordare ai deputati che per questa discussione non è prevista la procedura catch the eye.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, elections to the European Parliament are always a highly significant moment for the Union and the 2014 elections come at a particularly critical time. The Commission has always supported every effort to reinforce Parliament’s legitimacy. This is not only in the interest of all EU institutions, but above all in the interest of EU citizens. The direct representation brings a crucial element of legitimacy for the actions of the EU. What we need today more than ever are pan-European debates, a better understanding of what is at stake, higher voter turnout and also a more direct link between the election result and the leadership of the Commission.

In his State of the Union address in September, Commission President Barroso called on European political parties to present their candidates for the post of Commission President at the European Parliament elections in 2014. A commitment from the political parties to take this step would further reinforce the European dimension of these elections. This can be done without a Treaty change, as the Treaty says that the European Council, when proposing a candidate for Commission President to the European Parliament, must take the elections to the European Parliament into account. This is therefore something which should be put into practice with immediate effect.

Concerning gender balance, you know that the Commission actively promotes gender equality; however, you address your call for gender balance in the next college to the future Commission President, therefore you will certainly understand that it is not for this Commission to discuss the future President’s actions.

Regarding the precise dates of the European elections in 2014, it would be unfortunate if they negatively affected the turnout. If the Council adopts a decision proposing a different date for the European Parliament’s elections, the Council and Parliament, which has to be consulted in line with the amended Electoral Act of 1976, should ensure that clarity about the date is provided as soon as possible.

The need for a stronger political Union with more accountability and democratic legitimacy of decisions taken at European level is and must remain at the centre of all debates on the future of the EU. The role of this Parliament is of crucial importance in this context.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, a nome del gruppo PPE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di risoluzione che andiamo a votare contiene, come già detto dal Commissario, tre punti. Il primo riguarda l'anticipazione della data delle elezioni: la proposta intende garantire che alla fine dell'estate, la Commissione sia già in condizione di cominciare il suo lavoro. Si valuterà se questo sia possibile – come ha detto bene il Commissario – affinché la data comporti un aumento dell'affluenza alle urne e non una diminuzione.

La proposta più importante, però, credo sia quella che prevede l'indicazione da parte dei partiti politici – io preferisco parlare di "partiti politici" piuttosto che di "famiglie politiche", proprio per indicare la necessità della costituzione di formazioni vere e proprie di partiti politici europei – del possibile Presidente della Commissione. Questo è molto importante, proprio per affezionare i cittadini europei elettori all'Europa. La diminuzione della partecipazione al voto è dovuta molto anche al fatto che durante le elezioni europee si parla di altro, non si parla di Europa, ma si parla di problemi nazionali. Le elezioni europee sono viste soltanto come una verifica degli assetti politici interni.

Bisogna che durante le elezioni si parli dell'Europa e che i cittadini abbiano la convinzione seria e vera che il loro voto conta per quanto riguarda le politiche europee. Quindi credo che l'indicazione del Presidente della Commissione sia un elemento che dà questa sensazione ai cittadini. Si discuterà certamente molto più che nel passato di Europa nelle prossime elezioni, proprio perché la crisi economica ha messo in luce la discussione di fondo: cioè più Europa o meno Europa o addirittura fine dell'Europa? Quindi si discuterà di questo: dare ai cittadini la possibilità di decidere essi stessi sul governo dell'Europa, sul Presidente della Commissione, è cosa assolutamente importante.

La terza questione riguarda la composizione della Commissione, a parte la questione di genere: si discute se non sia opportuno che i futuri Commissari siano scelti, per una quota che può essere definita in un numero ma che può essere lasciata anche in un'indicazione indeterminata, tra i parlamentari eletti. Anche questo servirebbe a dare ai cittadini elettori la sensazione di contare qualche cosa nel voto. In questo senso credo che la risoluzione meriti di essere appoggiata.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la crisi attuale non è solo una crisi economica: è anche una crisi politica, legata a quella contraddizione tra la prevalenza di spazi politici nazionali e l'esigenza che invece ha l'euro di avere un governo europeo fondato su istituzioni europee legittimate democraticamente a livello europeo. Per questo, la risoluzione che noi andiamo a votare è di grande importanza.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the political party is clearly the missing link of our transnational democracy. I think if we are going to reverse the declining trend in turnout, we need to convert our European political parties into serious campaigning organisations willing to articulate an ideology to make political choices and to win votes.

This motion starts that process by calling on our political families to step forward and take responsibility for building the democratic polity of our more federal Union. The nomination of party champions as candidates for the Commission Presidency, as well as the drawing of members of the college from the Parliament, follows the logic of the Treaty of Lisbon, whereby Parliament will elect Mr Barroso’s successor. Our success will be measured in just how the personalisation and dramatisation of the election campaign captures the public imagination, fuelling debate about serious questions in front of the next Parliament, such as the character, gender balance and strength of the Commission; the pace and depth of integration; the size and shape of the budget; and of course the size of Union membership. The year 2014 is our chance to transform European democracy and this Parliament ought to seize that with confidence and strength.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa ist ja nicht irgendein Gebilde. Europa ist eine Demokratie! Es ist unser Anspruch, eine der stärksten Demokratien der Erde zu sein, und der Kern jeder Demokratie heißt: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jedes Gemeinwesen braucht starke Institutionen, starke Entscheidungen, aber es kommt eben darauf an, dass und wie diese an den Willen der Bürgerinnen und Bürger gebunden werden. Je stärker das gelingt, umso stärker ist eine Demokratie.

Es geht heute darum, die europäischen Wahlen stärker zu einer Entscheidung über die künftige europäische Politik zu machen. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger einen engeren Zusammenhang erkennen zwischen ihrer Wahlentscheidung und dem, was in den folgenden Jahren als europäische Politik beschlossen und ausgeführt wird.

Also etwa die Frage – lassen Sie es mich ruhig ad personam sagen: Woher kommt denn dieser Herr Barroso? Der wurde nach der Wahl aus dem Hut gezaubert, aber niemals vorher wurde er als Kandidat für die Europäische Kommission benannt. Ist das etwas, wo man den Bürgern sagen kann: „Wir haben euch klar gesagt, welche Politik gemacht wird, ihr hattet die Wahl, das war eure Entscheidung“? Nein, die Bürger haben das Gefühl, sie wählen, aber hinterher passieren Dinge, auf die sie keinen Einfluss haben.

Diesen Zusammenhang müssen wir stärken. Wir müssen damit zugleich auch die politischen Parteien und Familien in die Pflicht nehmen, europäische Wahlen wirklich zu europäischen Wahlen zu machen, sie nicht für rein nationale Kampagnen zu missbrauchen, sondern mit europäischen Kandidaten, mit europäischen Programmen anzutreten. Das wollen wir mit diesem Entschließungsantrag erreichen.

Wir wollen, dass künftig die politischen Familien vor den Wahlen sagen, wer ihre Kandidatin oder ihr Kandidat für den Posten des Präsidenten der Europäischen Kommission ist, des mächtigsten Postens innerhalb unseres gemeinsamen Europas. Wir wollen, dass sie sich dafür treffen, dass sie dafür politische Plattformen formulieren, dass sie ihren politischen Visionen vom gemeinsamen Europa in den Wahlen ein Gesicht geben. All das wird dazu beitragen, die Legitimationskraft, aber auch die politische Auseinandersetzung über die verschiedenen Positionen in Europa zu stärken.

Wir wollen dann, dass der künftige Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin im Lichte des Wahlergebnisses aus diesen Spitzenkandidaten hervorgeht, also diejenige politische Familie, die in den Wahlen am besten abgeschnitten hat, den künftigen Kommissionspräsidenten stellt. Wir wollen auch, dass die Kommission in Zukunft wenigstens zur Hälfte aus Mitgliedern des Parlaments zusammengesetzt wird, und eine Reihe weiterer Maßnahmen, um den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf die Zusammensetzung der Kommission und damit auch auf die europäische Politik zu stärken.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Madam President, may I thank Mr Cassini and my fellow committee members for their work on this resolution, which contains several good suggestions. We all agree that we need to improve the procedures of the next European elections. We should try to encourage greater participation in these elections by our citizens.

I support the change suggested to bring forward the elections from June to May 2014. This will allow Parliament more time to scrutinise the new Commission President. In the United Kingdom, holding the election in May will make it easier to tie in the European elections with our local elections. This will save the taxpayer money and should increase participation. I was pleased that the paragraph which called for at least half of the Commissioners to be drawn from Members of the European Parliament was removed in committee. We should not restrict the right of Member States to choose whom they wish to be their Commissioner.

I hope that the new Commission contains both men and women of real talent. They should be appointed on merit, and merit alone. I do not support the demand in this report that the European political parties nominate a candidate for the Presidency of the Commission who should lead the campaign. The Member States in Council will choose the new Commission President. I ask Members here this question: if centre-right parties form a majority in Council in 2014, do you really think that they will appoint a socialist – perhaps like Martin Schulz – to be the Commission President, just because socialist parties hold more votes than EPP parties in the European elections? In my view, that is not going to happen. For that reason, my Group cannot support this resolution.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru formand! I GUE/NGL-Gruppen støtter vi opfordringen til, at den skandaløse kønssammensætning af Kommissionen ikke også fortsætter i den næste periode. Hvis alle EU's ord om ligestilling skal tages alvorligt, så må det afspejle sig i en afbalanceret kønssammensætning.

Men så synes jeg også, at det mest positive er sagt om det forslag til beslutning, vi behandler. Tag f.eks. forslaget om, at de europæiske politiske partier skal nominere kandidaten til posten som kommissionsformand. Spørgsmålet er: Hvor kommer den idé fra? Er det noget, der er blevet rejst af befolkningerne i EU? Er det noget, som står på de bannere, som bæres af demonstranterne i Athen, i Madrid og i Lissabon? Nej! Det er et forslag, der kommer fra oven. Vi hørte det bl.a. fra Barroso, som gjorde det til et stort nummer i sin tale om Unionens tilstand her i Parlamentet. Men rigtigt demokrati, udvikling af demokrati kommer jo nedefra. Og hvis de europæiske partier vil opstille kandidater til posten som kommissionsformand, så kan de jo bare gøre det! Det er fuldt ud muligt. De har muligheden, fuldstændig uanset om Barroso synes om det eller ej. Problemet med det enorme demokratiske underskud i EU løses ikke ved at præsidentgøre og personliggøre den europæiske politiske debat.

I stedet er der brug for mere demokrati. Derfor har vi fra vores gruppe stillet forslag om at opfordre medlemslandene til at indføre valgsystemer, som sikrer, at politiske partier bliver repræsenteret i forhold til deres størrelse. For hvad er det for et demokrati, som udelukker dele af befolkningen fra at være politisk repræsenteret? Vi siger – som oprørerne i den amerikanske uafhængighedskrig: "No taxation without representation".

Desværre afspejler dette forslag til beslutning ikke den slags oplagte demokratiske krav. Det synes vi er ærgerligt, for – som sagt – EU har ikke brug for flere præsidenter, EU har brug for mere demokrati.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dicevo che la crisi che l'euro sta attraversando non è una crisi esclusivamente economica: è una crisi politica che deriva da una contraddizione, sempre più stridente, tra il prevalere ancora di una dimensione nazionale della politica e il carattere invece europeo delle politiche necessarie ad affrontare la crisi.

Quindi, la riforma che questa risoluzione si propone di realizzare – una riforma che non richiede modifica dei trattati, non richiede modifica della legislazione secondaria – è una grande riforma politico-istituzionale, perché attraverso il meccanismo – sul modello dei regimi parlamentari, non stiamo parlando di elezioni dirette ovviamente, sul modello delle democrazie parlamentari – dell'indicazione, da parte dei partiti politici europei – che sono riconosciuti nei trattati, sono un'entità che è presente nei trattati – del loro candidato alla Presidenza della Commissione, non solo si dà attuazione allo spirito e alla lettera dei trattati, che dicono che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento e che la sua designazione deve tenere conto del risultato delle elezioni, ma si realizza anche una riforma che, consentendo ai cittadini di concorrere direttamente alla scelta del governo politico dell'Europa, offre quella legittimazione democratica, basata, appunto, su un autentico spazio politico europeo alle istituzioni comuni, che è condizione per l'efficacia della loro azione di governo, oltre che per la loro legittimazione democratica.

D'altronde, questa riforma non è, a mio giudizio, assolutamente in contraddizione col giusto richiamo al carattere di indipendenza della Commissione, perché lo stesso articolo 17 – che si riferisce all'indipendenza della Commissione, nella misura in cui parla di un voto a maggioranza qualificata nel Consiglio e, appunto, fa riferimento al risultato delle elezioni al Parlamento europeo – dimostra chiaramente, come peraltro avviene nei normali regimi democratici, che la legittimazione democratica e l'indipendenza di un organo di governo non sono in contraddizione tra loro.

Qui si tratta quindi di democratizzare e politicizzare, per rafforzare l'azione della Commissione e, complessivamente quindi, costruire un'Unione europea più legittima, più forte, più vicina ai cittadini e dunque più capace di dare risposte alla straordinaria crisi che stiamo attraversando che, anche con riforme come questa, può diventare altresì un'opportunità per compiere un altro passo avanti nella strada dell'Europa politica.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, is it not deeply ironic in a debate about democracy that this Parliament is using rules to actually stifle debate? We are not allowed to use blue cards or catch-the-eye, which means that very small entities such as the non-attached Members get no speaking time at all.

Of course we will all be standing in elections in 2014. You did say at the start of the debate that there would be no catch-the-eye, but you did not say, and it has not previously been put in any of the material or by e-mail, that there would be no blue cards. I think that is a real breach of this debate and shows the EU to be what it is: it talks about democracy but it does not want to let everyone have their say or even their vote.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − In realtà ho detto all'inizio che non era prevista la procedura catch the eye perché questo era l'accordo raggiunto dai gruppi politici il lunedì, dal momento che questo punto è stato inserito lunedì all'ordine del giorno. Pertanto, di prassi, interviene soltanto un deputato a nome del gruppo. Il suo gruppo, quello dei non iscritti, non ha chiesto di intervenire e, comunque, è a discrezione del Presidente dare la possibilità di intervenire con la procedura del "cartellino blu".

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, as President Barroso said in his State of the Union address before this House, we need a European public space where European issues are discussed and debated from a European standpoint. We cannot continue to try to solve European problems just with national solutions and debates. The MFF is a case in point. Therefore the Commission values your engagement to enhance the European political process and to enable EU citizens to also become genuine EU political actors, be it in the context of the European elections in 2014 or beyond. The presentation by European political parties of their candidate for the post of Commission President at the European Parliament elections in 2014 would be an important step.

For the choice of Commissioners, the most important aspect is that Commissioners-designate are chosen on the grounds of their competence, their European commitment and their independence. The Treaty provides a clear mechanism for the choice of Commissioners. Within this framework the European political families are always free to look for the best way to ensure the best candidatures. In any event, Parliament hears all Commissioners and must give its consent to their appointment.

There are many other elements that EU institutions, European political parties and Member States can use to promote the European project with our citizens. It is now for all of us to take the appropriate and sometimes bold decisions in the run-up to the elections in 2014. It is with this in mind that the Commission will come up with proposals to enhance the democratic legitimacy of our Union.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − A conclusione della discussione, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(1) a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento.

La discussione è chiusa. La votazione si svolgerà oggi, giovedì 22 novembre, alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban 2014-ben ismét az urnák elé járulhatnak az EU polgárai és dönthetnek arról, ki képviselje őket közvetlenül Brüsszelben, az európai uniós ügyek központjában. Ha a válságból teljesen nem is tudunk kilábalni addigra, mindenképpen arra kell koncentrálnunk erőinket, hogy reményt adjunk Európa polgárainak a jövőhöz. Úgy gondolom, hogy csakis a demokratikus értékek mentén tudunk versenyképes, de egyben szolidáris Európát teremteni. Az európai szintű politikai pártok feladata lesz, hogy erősítsék az európai politikai tudatosság kialakítását és az uniós polgárok akaratának intézkedésekbe történő átültetését. Ahogy az a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően a következő választásokkor meg is valósul, bízom abban, hogy mind a Parlament, mind a Bizottság politikai legitimitását a két intézmény megválasztása és a szavazók választása közötti közvetlenebb kapcsolat valóban megerősíti. A Parlament feladata, hogy ezt a folyamatot megfelelően előkészítse, tájékoztassa az állampolgárokat. A szavazóknak tisztában kell lenniük azzal, miért és kiért választanak majd 2 év múlva. Látniuk kell az elért változásokat, az európai politikai együttműködés terén, és főként azt, hogy ez saját életükre milyen módon lesz majd minél inkább pozitív hatással. Kívánom, hogy a keresztény-demokratikus eszmék mentén, az európai szolidaritást szem előtt tartva alakulhasson meg majd az új Európai Parlament és az Európai Bizottság is 2014-ben.

 
  

(1)Vedasi Processo verbale.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου