Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1922k
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Επανάληψη της συνόδου
 2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9. Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (συζήτηση)
 16. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού (συζήτηση)
 17. Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (συζήτηση)
 18. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας (συζήτηση)
 19. Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 20. Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (συνοπτική παρουσίαση)
 21. Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συνοπτική παρουσίαση)
 22. Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (συνοπτική παρουσίαση)
 23. Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 24. Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26. Λήξη της συνεδρίασης


  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 17.00)

 
1. Επανάληψη της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. − Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta giovedì 22 novembre 2012.

 

2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

3. Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

4. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

5. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

6. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

7. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

9. Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

15. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca:

– la relazione interlocutoria di José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome della commissione per gli affari esteri, sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE) (A7-0360/2012), e

–la raccomandazione di José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome della commissione per gli affari esteri, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) (A7-0362/2012).

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ponente. − Señor Presidente, lamento que no esté la Comisión presente en este debate.

En relación con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica que hoy debatimos y que mañana va a votar la Cámara, quisiera comentar, en primer lugar, que es el primer acuerdo de esta naturaleza que la Unión Europea celebra con un bloque regional: no hemos podido concluir, señor Presidente, ningún acuerdo de estas características ni con Mercosur ni con la Comunidad Andina, como veremos en el debate que vamos a mantener sobre el Acuerdo celebrado con Colombia y el Perú. Además, creo, señor Presidente, que, al mismo tiempo, este Acuerdo permite a los países de Centroamérica jugar en la primera división de los acuerdos que tiene la Unión Europea con terceros países.

Quisiera decir asimismo, señor Presidente, que estos acuerdos tienen una triple naturaleza: en primer lugar...

Señor Presidente, le pediría que se suspendiera la sesión hasta que haya un poco más de orden en el Hemiciclo.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − (in reazione al brusio presente nell'Emiciclo) Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar parlare l'oratore!

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ponente. − Señor Presidente, espero que el señor Comisario pueda estar presente en el debate.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole Salafranca, le comunico che il Commissario è appena arrivato.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ponente. − Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, hemos esperado más de dos años y medio para proceder a la ratificación de este Acuerdo, por lo que podemos esperar veinte minutos al Comisario De Gucht.

Como decía anteriormente, señor Presidente, este Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica tiene, en mi opinión, dos características fundamentales: en primer lugar, es el primer acuerdo de esta naturaleza que la Unión Europea concluye con un bloque regional, y, en segundo lugar, es un acuerdo que sitúa a los países de Centroamérica en la primera división de los acuerdos que la Unión Europea tiene con terceros países.

Los acuerdos de asociación, señor Presidente, Señorías, tienen, como es sabido, tres vertientes. En primer lugar, una vertiente de diálogo político; en este caso, la Unión Europea apoyó los esfuerzos desplegados en el diálogo político-ministerial de San José, en el que, gracias a una movilización notable de talento político centroamericano, se pudo pacificar un istmo que atravesó por circunstancias muy dramáticas y muy difíciles. Y me complace señalar, señor Presidente, que la Unión Europea puso de manifiesto su disposición para contribuir a los dividendos de la paz, de la comprensión, de la concordia y de la reconciliación en esa región.

Este Acuerdo de Asociación nos permite ahora, señor Presidente, sobre la base de los valores comunes y de la cláusula democrática, proseguir y profundizar en esa vía de diálogo y tratar no solo de mantener ese diálogo en un ámbito bilateral, sino también de proceder a extender la agenda bilateral, convirtiéndola en una agenda global, para tomar en consideración los retos que se plantean hoy a escala planetaria.

En su vertiente comercial, este es un acuerdo de cuarta generación que tiene como propósito favorecer una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios, que va a generar importantes oportunidades para los ciudadanos de la Unión Europea y de Centroamérica, va a ofrecer a los productos de esta región grandes ventajas, pues accederán en condiciones preferenciales y muy favorables al mercado de la UE —un mercado de gran poder de consumo a pesar de la crisis—, y va a consolidar y mejorar las facilidades existentes dentro del sistema de preferencias generalizadas.

Y una vertiente de cooperación y ayuda al desarrollo, donde la Unión Europea demuestra que no es una Europa egoísta y que sigue siendo el principal donante de ayuda al desarrollo, al contribuir a la resolución de los problemas que todavía subsisten en la región en relación con la cohesión social, la institucionalidad democrática, la seguridad, el respeto del medio ambiente, el apoyo a las infraestructuras, la educación, etc.

No quisiera terminar mi intervención, señor Presidente, sin referirme a dos temas que me parecen importantes. En primer lugar, este proceso de ratificación ha puesto sobre la mesa importantes insuficiencias en el proceso de toma de decisiones de la UE: las negociaciones para la conclusión de este Acuerdo finalizaron en mayo de 2010 y, solamente, más de dos años y medio después, esta Cámara, en virtud de las competencias que le otorga el Tratado de Lisboa, va a poder manifestarse.

Creo, señor Presidente, que este retraso resta credibilidad a la Unión Europea y, lo que es más grave, cercena posibilidades importantes, no solo a la Unión, sino también a nuestros socios, en un momento particularmente difícil como el que estamos viviendo con la crisis. Por ello, señor Presidente, creo que deberíamos acometer una profunda reflexión para tratar de mejorar el procedimiento en próximas ocasiones.

En segundo lugar, quería comentar que acabo de llegar de Panamá. Es un país al que el Foro Económico Mundial acaba de situar entre las cuarenta economías más importantes del mundo, es el país que tiene el índice de desempleo más bajo de la región y es una economía que, con la ampliación del canal transoceánico, se ha convertido en una plataforma logística, comercial y de inversión muy importante. Por lo tanto, urge que la Unión Europea abra una delegación en este país.

Por último, señor Presidente, agradezco a los ponentes alternativos de la Comisión de Asuntos Exteriores su contribución, así como a los ponentes de las otras comisiones, y espero que, con la misma mayoría que se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores, el Pleno ratifique mañana este Acuerdo, que va a comportar importantes beneficios para la Unión Europea y para los países de Centroamérica.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, I am pleased to have the opportunity to explain to you why the Association Agreement with Central America deserves Parliament’s consent. The Association Agreement will radically upgrade the EU’s relations with this region, with which the EU has a long-standing commitment reaching back to the EU’s support for the region’s successful peace process in the 1980s.

The Association Agreement relies on three complementary and equally important pillars, namely political dialogue, cooperation, and trade, which reinforce each other. These are the right tools to support economic growth, democracy and political stability in Central America.

In the political pillar, both parties have committed to a set of shared principles. They include democratic government, human rights, the rule of law, sustainable development and regional integration. It will allow us to coordinate our positions, take joint initiatives in the international arena, and both cooperate and expand our engagement in fields of mutual interest. Through the agreement we have also furthered the important political objective of strengthening regional integration in Central America. This is a real region-to-region agreement.

This ever-stronger political dialogue is complemented by the cooperation pillar, which will give us the opportunity to work as partners in the region. It offers an excellent opportunity to boost all aspects of our relationship, in particular security, which is one of the most serious problems with which the Central American region is confronted. Insecurity in Central America threatens both states and citizens. Through this agreement, we shall further ensure that the region can count on the EU’s support to address these challenges.

Finally, the trade pillar completes the picture of this comprehensive agreement. It will further cement our strategic alliance, which is based on common values and mutual respect and is a fundamental tool to address the root causes of many problems that our partners in Central America face.

Through the trade pillar we help implement internationally recognised core labour standards and key multilateral environment agreements in Central America, and we strengthen the role of civil society. It will bring new business opportunities on both sides, and is both balanced and ambitious. That is because we negotiated it keeping in mind the needs of economic operators on both sides and the different levels of development of our Central American partners. On trade in agricultural products the balance is also right. There is liberalisation, but we have agreed to the shielding of sensitive products in both regions.

Given the relative size of the economies involved – Central America’s GDP represents less than 1% of the EU’s GDP – most of the economic impact, at a macroeconomic level, will be on the Central American economy. We expect Central America’s total GDP to grow by over EUR 2.5 billion as a result of this agreement.

These direct consequences are complemented by an important indirect benefit. Increases in Central American exports to the European Union mean that our partners become less dependent on their other trading partners. A more diverse ‘customer base’ for Central American exports means more resilience in difficult times and more growth in good times.

In my view these real economic and political results are more than sufficient reason for the European Parliament to give its consent to this deal.

With your agreement, Mr President, I would like to react briefly to Mr Salafranca’s remark with respect to the long time lag between the conclusion of the agreement and the vote on ratification, which will take place tomorrow. This is completely unacceptable from a number of points of view.

We have to negotiate with a country – in fact, with a number of countries and regions – and implicitly tell them that whatever they agree with us will only come to fruition in two years’ time. We are convinced that trade will – and should – contribute to economic recovery in Europe, but that of course is not achieved by having another two-year period after concluding a deal that could be of interest to our economies. From both a political and an economic point of view, that simply does not make sense.

So what is the problem? The problem is that these are very big agreements – 1000 or 1500 pages – and before you can actually start the ratification procedure in the Council, and afterwards in Parliament, you need these documents to be translated into all 23 official languages of the European Union. That takes an enormous amount of time. On top of this you have to do the legal ‘scrubbing’ to ensure that in all of these languages every word has exactly the same meaning, which is an enormous task. Furthermore, we do not have the people to do this, because everybody wants us to have fewer officials.

So if you really want to change this situation, what you should do is very simple: ask the European Commission to take an initiative with respect to this matter. But you should also realise that this will mean that if we want to have the agreement in place more quickly, we will have to restrict ourselves to a limited number of languages, for example the language of the country concerned and an official working language of the European Union. If you do not do that, you will never shorten that period. That is a fact a life. So please help us with respect to this and set apart this linguistic question, which I think is very important, especially in the European Parliament. We have to reach a compromise between being very strict with respect to languages and trying to be effective with respect to the deals that we are concluding.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, je voudrais m'élever et protester contre ces observations contre le multilinguisme, qui sont complètement hors sujet.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, rapporteure pour avis de la commission du développement. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que présidente de la commission du développement, c'est à moi qu'il est revenu d'être rapporteure pour un avis auquel je m'oppose.

Aujourd'hui, je vous appelle à voter contre cet accord établissant une association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale. Ce rapport entérine le profond déséquilibre des relations commerciales entre l'Union européenne et les pays en développement qui sont nos partenaires. Prônant le libre-échange pour le plus grand bien de nos multinationales, cet accord commercial ignore toute référence aux normes sociales et environnementales. Il n'intègre aucune conditionnalité en matière de respect des droits de l'homme. Ce n'est pas supportable. Et surtout, l'accord qui nous est soumis ne respecte pas le principe de la cohérence des politiques en faveur du développement. Alors que 50 % de la population d'Amérique centrale vit sous le seuil de pauvreté, l'impact de l'accord sur les plus fragiles est tout simplement ignoré. Ce n'est pas acceptable.

Enfin, je regrette profondément le silence de ce rapport en matière de transparence financière. L'étude commandée par nos collègues du groupe GUE/NGL sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne, le Pérou et la Colombie montre pourtant bien quel peut être l'impact de la libéralisation des capitaux et souligne les risques liés au blanchiment de l'argent provenant du trafic des stupéfiants. Ce n'est pas responsable.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, la Unión Europea y América Latina son aliados naturales, con lazos anclados en una gran convergencia histórica, cultural, y también de valores.

El Acuerdo de Asociación con Centroamérica es el primer acuerdo regional de la Unión y me parece un claro respaldo al proceso de integración en Centroamérica y, en general, en América Latina.

Como ya se ha dicho, el Acuerdo consta de tres pilares: diálogo político, comercio y cooperación.

En cuanto al diálogo político, el Acuerdo se corresponde, a mi juicio, con el apoyo, iniciado ya en los años ochenta, de la Unión Europea a la pacificación centroamericana, a la democracia y a la defensa de los derechos fundamentales; en el plano comercial, yo celebro que se haya conseguido un marco predecible de seguridad jurídica y de ampliación progresiva del intercambio de bienes y servicios, gracias a la creación de una zona amplia de libre comercio; y en materia de cooperación, el Acuerdo será un valioso apoyo a los esfuerzos necesarios en favor de la cohesión social y del desarrollo sostenible.

Señor Presidente, América Latina —y también Centroamérica— vive un proceso desarrollo y transformación en los últimos años que deja atrás la larga etapa conocida como la década perdida. Además, la globalización nos obliga a todos a coordinarnos mejor para hacer frente a retos y amenazas globales e internacionales. Y, en este nuevo entorno, el Acuerdo hará más profunda y eficaz nuestra relación con Centroamérica. Además de los temas bilaterales, podremos abordar los globales, profundizaremos en materia económica y comercial, superando con mucho el sistema de preferencias generalizadas unilateral, y, en nuestra cooperación, la cohesión social ocupará un lugar importante, como exige la realidad centroamericana.

Y una última consideración: yo celebro la incorporación de Panamá al Acuerdo. Reforzamos así la integración centroamericana con la inclusión —como ha dicho el señor Salafranca— de una de las economías más dinámicas de la región actualmente. Y, para ser coherentes con ello —como también ha dicho el señor Salafranca—, la Unión debería abrir una delegación en Panamá, donde ahora solo tenemos una simple oficina de cooperación.

 
  
MPphoto
 

  Luis Yáñez-Barnuevo García, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, quiero expresar el apoyo del Grupo de los Socialistas y Demócratas y el mío personal a la ratificación de este Acuerdo, que, como se ha dicho, ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, pero que es una pieza importante en el entramado de acuerdos que van a constituir una relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina.

Ya tenemos acuerdos con México y con Chile. Hoy se va a debatir también el Acuerdo con Colombia y el Perú, que se someterá a votación mañana. Ahora examinamos el de Centroamérica, región a la apoyamos —como ya se ha dicho— en épocas en las que estaba en guerra y en violencia permanente, y en las que la colaboración y el apoyo de la Unión Europea fue fundamental para la pacificación y para la democratización.

Solamente un punto negro: este Parlamento nunca condenó —yo lo hago aquí, modestamente— el golpe de Estado de Honduras de hace dos años. Pero, en general, hay un acuerdo amplio de los grupos mayoritarios de esta Cámara a favor de este acuerdo comercial, de diálogo político y de cooperación, que va a suponer un beneficio mutuo para ambas partes y que tiene también un componente —aunque se haya dicho que no— de garantía de los derechos humanos, de garantía medioambiental y de otros aspectos que también van a enriquecer la relación entre la Unión Europea y Centroamérica.

Centroamérica puede parecer una región pequeña, y lo es, pero es una región clave en América Latina, porque se trata de un grupo de países cuya estabilidad, cuya democracia y cuya paz nos son del máximo interés. Tendríamos que continuar con el acuerdo con Mercosur, el más difícil, el más amplio, pero en ello estamos. Mercosur, ahora ampliado a Bolivia, Ecuador y, antes, a Venezuela, es ya una tarta muy grande en todos los aspectos de la palabra «tarta». No debemos dejar de contemplar una negociación, señor Comisario, importante, urgente y necesaria para culminar pronto ese acuerdo.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the Commission’s approach to negotiations with Latin America has always been a ‘region-to-region’ approach. Nevertheless, so far none of the agreements have been concluded. The Association Agreement with the Andean Community has failed and instead tomorrow we will approve, I am convinced, a Multi-Party Agreement with Colombia and Peru.

At the same time, the negotiations with Mercosur are rather hectic and unpredictable due to a number of things, including the versatile membership of Mercosur, which means that the Association Agreement we are discussing today with Central America is the first concluded by the EU after the entry into force of the Lisbon Treaty. More importantly, it is the first comprehensive partnership between the regions which marks the result of the parties’ unbending political will.

This Association Agreement contains three main pillars – political dialogue, cooperation and trade – thus marking a decisive step forwards in the integration of Central America and going far beyond mere questions of free trade. It is, at the minimum, the starting point for a coherent and holistic approach towards cooperation between the parties. Otherwise, can we sincerely believe that the EU, particularly now in these times of economic and social crisis within its own territory, would conclude Association or Partnership Agreements with each and every country in Central America? Of course I am aware of the asymmetries which exist between the two regions and among the Central American countries, and I am conscious of the efforts to be made in order to generate greater synergies between both regions, but I also truly hope that this agreement will bring benefits to all parties and boost integration on a regional, social, economic and cultural level.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, chers collègues, je vous le dis tout de go, pour le groupe des Verts, cet accord d'association avec l'Amérique centrale n'est pas une bonne chose. Il ne va pas renforcer l'intégration régionale. Il ne va pas permettre le développement d'un dialogue politique, mais va, bien au contraire, renforcer un rapport économique déséquilibré.

C'est une véritable catastrophe pour le monde agricole, qui ne permettra pas le développement des cultures vivrières, mais au contraire renforcera une agriculture d'exportation, comme la canne à sucre ou la banane, c'est-à-dire un secteur agricole identifié par l'Union européenne comme l'alpha et l'omega des exportations d'Amérique centrale. Pire, cet accord ne laisse aucune marge de manœuvre aux pays en voie de développement pour concevoir leur propre politique de développement.

Certes, il fera l'affaire de l'Europe. Certes, il fera l'affaire des entreprises européennes, avec un accès renforcé aux télécommunications, un accès renforcé à l'eau, un accès renforcé aux marchés publics, un accès renforcé à l'extraction minière, contraire aux intérêts des populations locales comme le montre le nombre de conflits qui se développent partout.

Certes, une clause des droits de l'homme existe mais elle n'est pas contraignante et aucune référence n'est faite dans cet accord à la responsabilité sociale des entreprises ni à la convention 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

Quelle ironie en ce jour des droits de l'homme, après la signature de l'accord d'association par l'Union européenne – je le rappelle –, au lendemain du troisième anniversaire du coup d'État de Tegucigalpa, j'ai appelé, en tant que rapporteure pour avis de la commission du développement, à voter contre cet accord et n'ayant pas été suivie, j'ai fait le choix de retirer mon nom de cet avis.

Aujourd'hui, je vous appelle à voter contre cet accord, et contre l'accord avec la Colombie et le Pérou, qui n'est même pas un accord d'association.

En conclusion, chers collègues, je voudrais vous appeler, une fois encore, à veiller à la cohérence des politiques de l'Union européenne. Les accords d'association doivent renforcer les régions concernées et pas le contraire. En l'état, ils perpétuent une logique d'un autre temps, que je ne peux cautionner.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, za skupinu ECR. – Paní předsedající, s mou kolegyní Catherine, kterou respektuji a v podstatě si v mnoha věcech rozumíme, nebudu v tomto bodě absolutně souhlasit a myslím si, že s ní nebude souhlasit velká část mých kolegů.

Já vnímám uzavření dohody mezi Evropskou unií a Střední Amerikou jako přirozený vývoj vztahů s našimi partnery na druhé straně Atlantiku. Tato dohoda představuje příležitost pro evropskou standardizaci, normalizaci, vytvoření otevřeného trhu s veřejnými zakázkami, posílení ochrany duševního vlastnictví stejně jako rozvoj průmyslové spolupráce či elektronického obchodu.

Rád bych však zdůraznil, že vztahy mezi Evropskou unií a regionem Střední Ameriky představují více než běžný volný obchod. Důležitou otázkou pro další rozvoj vzájemných vztahů bude zejména stabilita celého regionu, právní stát a právní jistota, tak potřebná nejen pro všechny evropské podniky působící v regionu Střední Ameriky. A v neposlední řadě nemohu opomenout otázku ochrany lidských práv. Všichni naši partneři, s nimiž nás pojí takto úzké vztahy, musí v této oblasti garantovat standard obvyklý zde, na východním břehu Atlantiku. To je důvod, proč jsem velkým podporovatelem začlenění doložky o lidských právech do uzavírané dohody.

Dámy a pánové, Střední Amerika je přirozeným spojencem Evropy. To je ostatně podpořeno i prací Nadace Evropská unie-Latinská Amerika a Karibik, kterou vede Benita Ferrero-Waldnerová. Té bych dnes rád na tomto místě poděkoval za práci, kterou odvádí na poli vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi Latinské Ameriky.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. – Do que aqui estamos a falar verdadeiramente é de um Tratado de livre comércio. Hoje, evidentemente, com uma designação mais eufemística, pela má fama de que aqueles Tratados gozaram e pela história catastrófica da situação das desigualdades que originaram. Embora nos tentem vender estes acordos como supostos objetivos de cooperação, a verdade é que os Tratados de livre comércio não são mais do que mecanismos de neocolonização das periferias e a procriação dos seus recursos. Já se sabe muitas das previsíveis consequências sociais, económicas e ambientais catastróficas que estes acordos irão acarretar.

Sabemos que um dos seus principais objetivos é aumentar a importação europeia de matérias-primas para a produção de agrocombustível, o que provocará uma enorme pressão sobre recursos como a terra e a água, com o estabelecimento de monoculturas que terão efeitos devastadores do ponto de vista da criação de uma previsível crise económica, alimentar e energética, para além de impactos ambientais assinaláveis. Estes acordos, bíblias da liberalização, serão certamente também prejudiciais para os pequenos e médios produtores de vários países da União Europeia que verão os mercados inundados de produtos hortícolas e frutícolas a baixos preços.

Para aqueles que advogam o Parlamento Europeu como uma instituição de contrapeso em relação às propostas da Comissão Europeia e do Conselho, a aprovação deste acordo é mais um exemplo de que a maioria do Parlamento não representa nenhum tipo de alternativa, sendo antes uma caixa-de-ressonância fiel daquelas instituições. Veremos como será a votação amanhã.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Frau Präsidentin! Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Zentralamerika sind ambitioniert. Sie sind begleitet von einem unermüdlichen Willen, diese vor allem zu vertiefen, weiter auszubauen und zu festigen. Die Gründe liegen klar auf der Hand: Wir wollen Zölle weiter senken, Handelsbarrieren abbauen, Normen und Standards gegenseitig anerkennen, Investitionen schützen und somit Arbeitsplätze sichern und Wachstum erhöhen.

So hat die Europäische Union im Rahmen der Strategie Europa 2020 ihren Fokus auch auf den lateinamerikanischen Kontinent gerichtet. Neben dem heute diskutierten Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika sowie dem Handelsabkommen mit Peru und Kolumbien gibt es zum Beispiel auch noch die Verhandlungen mit den MERCOSUR-Staaten. Im Gegensatz zu den festgefahrenen Verhandlungen mit den MERCOSUR-Staaten und der Problematik der landwirtschaftlichen Produkte in diesem Zusammenhang sehe ich das Abkommen mit Zentralamerika um einiges positiver.

Die Vorteile liegen meiner Meinung nach auf der Hand: Zum einen ist der Abbau von fast allen Zöllen vorgesehen – man spricht von einer Zollerleichterung von 90 Mrd. Euro jährlich –, die Stärkung der sanitären und phytosanitären Standards – mit diesem Abkommen gehen wir über die WTO-Verpflichtungen hinaus, das bedeutet wirksameren Schutz für Mensch und Tier –, die Schaffung von Chancengleichheit – die europäischen Qualitätsprodukte mit europäischen Ursprungsangaben werden somit auch in Zentralamerika geschützt – und vor allem auch die Stärkung der regionalen Integration sowie die Fokussierung auf nachhaltige Entwicklung, d. h. ständiger Dialog mit NGOs und der Zivilgesellschaft.

Bei allen Vorteilen, die dieses Abkommen mit sich bringt, ist dennoch klar: Es dürfen nie Handelrechte vor Menschenrechte gestellt werden. Die europäischen Werte und Normen müssen auch in Übersee vertreten werden. Das ist unsere Verantwortung.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale costituisce un precedente importante trattandosi del primo accordo di associazione biregionale firmato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In questa cornice, il pilastro commerciale costituisce gran parte dell'accordo, prevedendo una progressiva espansione di un'area di libero scambio e commercio.

Si tratta di un accordo equilibrato e positivo per entrambe le parti, che si inserisce a pieno titolo nel rilancio delle politiche bilaterali di partenariato tra l'Unione europea, l'America latina e il Caribe, un'area geopolitica del mondo estremamente delicata, soggetta anche all'influenza dell'area del Pacifico, che è strategica per il futuro geopolitico anche dell'Europa. Occorre inoltre considerare che tutte le vicende recenti, e anche quelle meno recenti, degli ultimi decenni in quell'area geografica del mondo spingono l'Unione europea – questa parte del mondo così libera, così evoluta e così democratica – a estendere la politica dei diritti umani anche attraverso il contributo del commercio.

Si tratta quindi di un accordo importante, i cui capitoli dovranno sicuramente essere monitorati nel tempo, ma che considera il rispetto dei diritti umani come prioritario rispetto al commercio, e in quanto tale non può non ottenere il nostro voto favorevole. Questo vale anche per quanto riguarda i capitoli dedicati alla cooperazione, affinché si possa portare maggiore integrazione tra gli stessi paesi dell'America centrale, che sono molto diversi tra di loro, nonché maggiore stabilità e sviluppo economico, politico e sociale in un'area che è estremamente delicata ma anche importante per noi.

Per tutte queste ragioni, ritengo che noi dobbiamo dare il nostro sostegno convinto a questo accordo anche per poi inserirlo all'interno di quelli più ampi. Dopo si discuterà di Colombia e Perù e domani voteremo questi argomenti. Credo quindi che stiamo dando una direzione molto utile ai rapporti tra l'Unione europea e l'America latina.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Die EU ist vertraglich verpflichtet, Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu wahren. Das heißt, wir müssen bei all unseren politischen Maßnahmen die Interessen der Entwicklungsländer und das Ziel der Armutsbekämpfung berücksichtigen. Hier liegt wieder ein Fall auf dem Tisch, bei dem Bekenntnisse und Realität weit auseinanderklaffen. Zentralamerika ist eine sehr arme Region. Bis jetzt genoss die Region gerechtfertigterweise einen erleichterten Zugang zum EU-Markt. Durch das Abkommen wird diese einseitige Handelserleichterung allerdings umgewandelt in gleiche Marktzugangsbedingungen für beide Seiten. Das kann aber nur funktionieren, wenn sich beide Handelspartner auf Augenhöhe begegnen können. In diesem Fall wird das Abkommen alte Muster weiter reproduzieren. Lateinamerika produziert Rohstoffe und exportiert diese. Europa findet einen Absatzmarkt für Industrieerzeugnisse und verarbeitete Produkte. Das können wir nicht wollen.

Das Abkommen erleichtert auch den Marktzugang für unsere Milchprodukte, die wir hier künstlich billig halten. In der Folge werden die Märkte dort mit der verbilligten Milch überschwemmt. Sieht so eine nachhaltige Entwicklung aus? Die Folgenabschätzung hat außerdem gezeigt, dass das Abkommen negative Auswirkungen auf Land, Wasser und Klima haben wird. Ich hoffe doch, dass diese Argumente noch Berücksichtigung finden werden.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin, Frau Kollegin! Ich teile ja zu großen Teilen das, was sie sagen, und die Frage, die sich mir immer stellt, ist: Was ist die Alternative? Sollen wir wirklich warten, bis wir ein multilaterales System fertig haben, was ja derzeit nicht wirklich wahrscheinlich ist? Oder sollen wir jetzt prinzipiell keine Handelsabkommen dieser Art abschließen, oder sollen wir versuchen, andere Handelsabkommen abzuschließen?

Mich würde interessieren, was Sie vorschlagen würden, weil ich denke, dass wir uns in diesen Fragen ja nicht uneinig sind.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Vielen Dank für diese Nachfrage. In der Tat sind wir Grünen natürlich nicht gegen Handel per se, aber wir wollen einen fairen Handel. Wir wollen ein Handelsabkommen, das auf Augenhöhe und unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, der Parlamente und der verschiedenen Gruppen ausgearbeitet wird; ein Abkommen, bei dem unter anderem auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Bäuerinnen und Bauern und so weiter berücksichtigt werden. Wir wollen eben, dass solche Handelsabkommen auch dazu beitragen, die Exportschiene und die Industrieschiene aufzubauen bzw. zu differenzieren, und nicht einseitig auf Rohstoffexporte der anderen Länder setzen, so dass wir als Europäische Union profitieren, aber die anderen Länder kaum bis gar nicht oder sogar darunter leiden. Das ist nicht im Interesse der Entwicklungspolitik, und wir haben uns im Vertrag von Lissabon verpflichtet, unsere Außenpolitik auf die Ziele der Entwicklungspolitik, also die Verringerung der Armut, auszurichten. Das müssen wir gut durchbuchstabieren, auch in unserer Handelspolitik.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Frau Präsidentin! Wenn man über dieses Abkommen diskutiert, muss man von zwei Voraussetzungen ausgehen. Die erste ist: Natürlich wäre es schöner, ein multilaterales Handelsabkommen zu bekommen, die Chancen dafür sind aber sehr, sehr gering. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit kommen wird. Die zweite ist: Die Europäische Union braucht natürlich auch über ihre eigenen Fähigkeiten hinaus strategische Partner. Ich denke, dass Zentralamerika so ein Partner sein kann.

Bei derartigen Abkommen gibt es natürlich immer wieder Bedenken, die ich teilweise durchaus teile. Man kann in der jetzigen Situation entweder sagen: Nein, so ein Abkommen möchte ich jetzt nicht, weil es viele Nachteile hat. Oder man kann sagen: Na gut, ich möchte das Abkommen, weil es für beide Seiten Vorteile bringt. Es gelingt uns seit dem Vertrag von Lissabon – und das glaube ich, muss man schon anerkennen – als Europäisches Parlament, auch so etwas wie eine soziale Dimension, eine Menschenrechtsdimension, eine Umweltschutzdimension in diese Abkommen hineinzubringen, die vielleicht am Ende dazu dienen, die Situation insgesamt zu verbessern.

Das ist eine Abwägung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich bin derzeit eher der Auffassung, dass es vernünftiger ist, derartige Abkommen abzuschließen, als nichts zu tun. Eine andere Art von Abkommen ist anscheinend nicht möglich.

Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn wir hier zu diskutieren beginnen und Dinge behaupten, die nicht wahr sind. So hat etwa die Kollegin vom Entwicklungsausschuss – die es jetzt vorgezogen hat, nicht mehr da zu sein, wenn jemand auf das eingehen will, was sie sagt – behauptet, es gebe keine Menschenrechte, es gebe keine Sozialklausel, es gebe keinen Umweltschutz. Das stimmt einfach nicht! Es ist einfach nicht wahr! Dem einen oder anderen mag es zu wenig sein, aber man sollte hier nicht Dinge behaupten, die nicht stimmen.

Und zum Schluss noch eines: Wir führen hier eine Diskussion über ein Handelsabkommen. Alle Wortmeldungen betreffen die Handelspolitik. Ich frage mich, warum hier der außenpolitische Ausschuss hauptzuständig ist und nicht der Handelsausschuss!

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Zurück an den Kollegen Leichtfried: Als außenpolitische Sprecherin meiner Fraktion finde ich es richtig und gut, dass dieses Thema im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten als Hauptthema behandelt wird, und nicht im Handelsausschuss, denn damit besteht die Chance, dass zumindest einige Elemente, wie Menschenrechte und ähnliches, etwas stärker berücksichtigt werden, als das im Handelsausschuss der Fall wäre.

Y ahora prefiero seguir en castellano por la gente que quizás nos escuche desde América Latina.

La Unión Europea ha recibido hoy el Premio Nobel de la Paz por la pacificación de nuestro continente, un hecho por el que mi Grupo se congratula.

Para mantener la credibilidad en la lucha por la paz, por el bienestar ciudadano, por los derechos humanos y por un desarrollo económico social y ecológicamente sostenible, este Pleno debería rechazar este Acuerdo, por todas las razones que ya han expuesto sus Señorías; porque estos acuerdos no son coherentes con los valores que siempre defendemos.

Como aclaración, he de decir que mi Grupo no está en contra de celebrar acuerdos con otros países o regiones, pero deberíamos centrarlos en la mejora de la situación de toda la población, de la población indígena, de los más pobres, de las mujeres, y en una economía social y ecológicamente justa.

Este Acuerdo con Centroamérica, así como el celebrado con Colombia y el Perú, no satisface estos criterios. Por eso, pido a sus Señorías que voten mañana en contra de estos dos Acuerdos. Porque debemos ser coherentes y creíbles, y por eso hemos recibido el Premio Nobel de la Paz.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, Ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. − Señora Presidenta, señor Comisario, mis primeras palabras son de felicitación para el ponente, señor Salafranca, por el gran trabajo que ha hecho. Como ponente de opinión para el Acuerdo en la Comisión de Comercio Internacional, ha sido un honor trabajar con usted, señor Salafranca.

Creo firmemente que uno de los pilares fundamentales para salir de esta profunda crisis que vivimos es la internacionalización de nuestra economía y de nuestras empresas. Este Acuerdo facilitará, sin duda, ese objetivo primordial. Además de ser un buen acuerdo para la Unión Europea, creo firmemente, también, que es un gran acuerdo para Centroamérica. Es un buen acuerdo porque ayudará a la integración regional de los países que comprende. Además, será clave para mejorar la cohesión social de Centroamérica, así como fundamental para la diversificación económica de sus sectores productores.

He tenido la oportunidad de visitar varios de estos países y he sido testigo del entusiasmo que este Acuerdo genera en la región. Además, una de mis últimas visitas fue, precisamente, a Panamá. Y, en ella —y en esto me uno también al señor ponente y al señor Millán Mon—, percibí y fui testigo de la gran demanda que existe para que la Unión Europea abra una delegación allí. Por tanto, pido a la Comisión que, por favor, reconsidere la posibilidad de abrir en la ciudad de Panamá una delegación de la Unión Europea.

Por último, quiero valorar también el trabajo realizado por el Comisario de Comercio, señor De Gucht, y felicitarle porque, sin su colaboración y trabajo, este Acuerdo no sería hoy posible. Así pues, espero que mañana podamos celebrar la aprobación de este Acuerdo.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Ca membru al Delegaţiei pentru regiunea Mercosur, subliniez că Uniunea Europeană este principalul investitor şi al doilea partener comercial al Americii Centrale.

Scopul Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală trebuie să fie promovarea dezvoltării sustenabile, a coeziunii sociale şi a integrării regionale. Acordul trebuie să stimuleze cooperarea în sectoare strategice pentru ambele regiuni, în special în ceea ce priveşte comerţul şi dezvoltarea durabilă, cooperarea ştiinţifică şi tehnică în domenii precum consolidarea capacităţilor instituţionale, armonizarea standardelor, procedurile vamale şi statistica, proprietatea intelectuală, prestarea de servicii, achiziţiile publice, comerţul electronic, dezvoltarea industrială, gestionarea durabilă a resurselor şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Acordul va scuti în totalitate de la plata taxelor vamale exportatorii Uniunii Europene de produse industriale şi pescăreşti către America Centrală. America Centrală va beneficia de un acces substanţial pe piaţa Uniunii Europene, în special pentru principalele exporturi agricole, iar Uniunea va acorda o scutire de taxe de 100% pentru produsele industriale şi pescăreşti originare din America Centrală.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the report talks of the liberalisation of trade, investment and public tendering leading to mutual benefit. Trade liberalisation is, of course, a euphemism for globalisation, which actually leads to mutual detriment. The European Union will export its industrial technology to Central America, or possibly even relocate its manufacturing there, employing cheaper labour working in inferior conditions.

Cheap, duty-free goods will flow into the EU, jeopardising profits, wages and jobs in Member States. These are already in deep recession, with rising government debt. The report boasts of the expansion of the quantity and range of goods that will be tariff-free. The commitment to public tendering will allow multinationals based in the EU to swallow up public procurement contracts in Central America. This agreement, like globalisation – of which it is a part – is not for the benefit of ordinary people there or here, but in the interests of multinational corporations.

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Madam President, let me just go into a couple of questions that have been put to me, in which the Association Agreement has been criticised. I happen to be in good company with Mr Leichtfried, because I have also come to the conclusion that a number of remarks have been made in this debate that go exactly contrary to the text of the agreement.

You can of course have different opinions on the use of a trade agreement and I am open for such a discussion; obviously my analysis and those of the GUE/NGL Group and even the Greens will not necessarily be exactly the same. But having been a lawyer for 25 years I have always appreciated that, when you defend a case before the court you should stick to your dossier, you should stick to the facts in the dossier, you should not plead against the dossier as has been done this evening by a number of Members such as Ms Grèze and Ms Zuber.

It has been said here that there was no mention – for example with respect to indigenous rights – of the International Labour Organization Convention 169 concerning indigenous and tribal peoples in independent countries. And yet this is explicitly in the agreement. I could give you a number of other examples in this respect. The same goes for money-laundering.

Incidentally we should differentiate between the agreement between Central America and the European Union, which is an Association Agreement, and the agreement with Colombia and Peru, which is a Trade Agreement. But both of those agreements – and I will come back to this if need be in the next debate – contain provisions just like those in the one with South Korea, i.e. with a developed economy, that promote effective and transparent regulation notably ‘to ensure that international standards for regulation and supervision in the financial services sector and for the fight against money-laundering and the financing of terrorism are implemented and applied in its territory’.

It has also been said during this debate that there is no sanction mechanism in this Association Agreement. Again that is not right because the agreement provides for recourse to appropriate measures in case any of the parties has failed to fulfil an obligation under the agreement and this can as a last resort result in the suspension of the agreement.

So I personally think this is a very balanced agreement. By the way, it is not so easy to balance an agreement between a highly developed economy such as ours and developing economies, as is the case for most of the Central American countries, though not all of them – there are two economies that are already rather well developed. Similarly, making a region-to-region agreement with a region that is not homogenous is not easy either, but I am very pleased that we managed to have a region-to-region agreement because I believe that especially for these kinds of regions, made up of multiple rather small states, it is very important that we have a region-to-region agreement so that it can also foster regional integration.

So having said all this, I really recommend to the Parliament to vote in favour of this agreement. Yes it will – I hope it does – boost our trade, and we need some trade in Europe, especially at this moment in time. For example in 2011 trade contributed 0.6% to our growth. If we had not had trade in 2011 we would have been in a recession in 2012. So I hope it will also help our economy but I am very much convinced that, because of its balanced nature, it will also help those economies develop. I agree with all those who say that we should have those two aims: we should of course work to the benefit of our own people; we should also make sure that our counterparts take as much profit from the agreement as we do.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ponente. − Señora Presidenta, efectivamente, como ha dicho el señor Comisario, hay algunas aclaraciones que se imponen.

¿Cómo es posible que llegue un diputado del Grupo de los Verdes y diga que el Acuerdo no contiene una cláusula democrática y que llegue otro diputado del Grupo de los Verdes y diga que el Acuerdo tiene cláusula democrática, pero que la cláusula no es obligatoria? La cláusula democrática es un elemento esencial de este Acuerdo.

¿Cómo es posible que se diga que no se tienen en cuenta las asimetrías cuando los distintos grados de desarme arancelario ponen de manifiesto claramente y atienden a los distintos grados de desarrollo?

En esta Cámara hay algunos diputados, señora Presidenta, que tienen la mala costumbre de decirles a nuestros socios y amigos lo que tienen que hacer, pero las sociedades centroamericanas, a pesar de lo que se piense, son lo suficientemente maduras para saber lo que les conviene o no les conviene, y se van a expresar a través de sus Parlamentos democráticos. Y no quieren limosnas, no quieren concesiones unilaterales, quieren acuerdos bilaterales. Este Acuerdo realmente representa una oportunidad extraordinaria y, por lo tanto, espero que, como ha sucedido en los trámites en las distintas comisiones, este Parlamento se pronuncie mayoritariamente a favor del mismo.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 11 dicembre 2012.

 

16. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la raccomandazione di Mário David, a nome della commissione per il commercio internazionale, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) (A7-0388/2012).

 
  
MPphoto
 

  Mário David, rapporteur. − Madam President, this trade agreement with our friends from Colombia and Peru includes a human rights clause stating that the failure to respect human rights and democratic principles would constitute a material breach which, under public international law, could give rise to the adoption of appropriate measures, including the possibility of terminating or partially or totally suspending the agreement. It also enshrines a chapter on sustainable development and labour rights, and the creation of domestic mechanisms and dialogue with civil society which will involve citizens, whether individually or in an organised, collective manner, such as trade unions, employee representatives or other relevant stakeholders such as NGOs.

Regardless of all these clauses and mechanisms, some political groups and members refuse to accept the new reality due to old problems – which are being gradually resolved in both Andean countries – relating to longstanding problems of poverty, violence and corruption, internal armed conflict, illegal armed groups, drug trafficking, impunity and land dispossession. This happens due to old stigmas, preconceived ideas and prejudices which no longer correspond to reality and to the new political, social and economic atmosphere in these countries.

It is clear that there is a genuine and indisputable commitment by both states and governments to a higher level of human welfare and wellbeing in their countries. Here are a few examples:

- the dialogue with civil society; the dialogue with the unions; the peace talks with FARC; the reduction of poverty; water preservation; indigenous peoples’ rights; strengthening of fundamental labour rights shown, for example, by the ratification of the eight ILO fundamental conventions and three of the four governance conventions;

- in Colombia: the comprehensive and ambitious action plan on human, environmental and labour rights up to 2014, with clear and verifiable targets; the high-level dialogue on human rights between Colombia and the EU; the fight against impunity; the witness protection programme; the creation of the Ministry of Labour; the regulation of the actions of worker cooperatives; the new restitution and victims’ law.

- in Peru: the national strategy for the prevention and the eradication of child labour; the national plan on environmental action; the act and regulation on prior consultation; and the new high-level institutions where civil society is now participating.

It was an astonishing surprise to realise the level of impressive changes that these two countries have gone through in recent years. It was almost like rediscovering them. Actually I think some of us did. Others do not want to.

Last June, in a resolution that we passed in this House, we requested a roadmap for the improvement of human and labour rights, better environmental protection and a more efficient monitoring and scrutiny by civil society of the implementation of the pre-established goals. Both governments freely and voluntarily answered us positively, showing us how highly committed they are to these three objectives.

I highly value both government plans which, more than answering our requests, are proposing major and binding action plans for a better future for the two nations. That is why I hope to count on your sincere and large support for this consent recommendation so that we will vote positively on it tomorrow, being sure that our principles and our fundamental values are duly respected.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, six months ago we signed a comprehensive Free Trade Agreement between the EU, Peru, and Colombia and it will deliver very significant benefits to all three partners.

Independent studies have shown that more than EUR 500 million a year will be saved annually by economic operators in the EU, Colombia and Peru. In addition to lowering the trading costs of existing trade, the reduced tariffs, in combination with simplified, predictable and enforceable trading rules, will open up new trading possibilities and attract investments.

For Colombia and Peru, this is particularly relevant for diversifying their exports. Indeed, their domestic export promotion agencies have already identified numerous possibilities to diversify to non-traditional exports such as fresh asparagus, avocado, and electronic equipment, as well as services. This will help their national development agenda. For the EU operators too, the agreement is crucial to be able to compete, for example, with the US and Canadian operators who already derive benefits from Free Trade Agreements with these countries.

But to fully deliver on the Agreement’s potential, we must ensure its effective implementation, including its sustainable development aspects. We will regularly keep Parliament updated on this. Given the specific social and environmental situation in Colombia and in Peru, these provisions are all the more important. In this process we will count on significant input from civil society. Indeed, as foreseen by the Agreement, regular consultations will be held with relevant advisory groups and the public at large.

The roadmaps on human, environmental and labour rights, which were adopted by Colombia and Peru upon your – Parliament’s – request, will also contribute to the process that lies ahead. In this regard, I welcome the very constructive engagement of the two countries with Parliament to elaborate these comprehensive documents. This is proof of the strong and unwavering commitment by the two governments towards a trade agreement which can help implement a sustainable development agenda.

Another manifestation of their seriousness is the fact that we expect both Colombia and Peru to have completed ratification almost simultaneously with the EU. This should allow us to propose a date for provisional application in the first quarter of 2013.

I therefore invite the European Parliament to support this agreement. Let me completely subscribe to what the rapporteur, Mário David, has just been saying: the impressive list of changes in labour legislation for the protection of fundamental rights, and also the way that they have tried to sort out their internal war with the FARC over the last couple of years.

I think that the European Union and the European Parliament in particular can take credit that they have contributed to that. It is quite clear that this evolution has been spurred by two drivers: on the one hand, of course, the political will of the Colombian Government as such and of their successive presidents; but also, I believe, the negotiation and ratification processes of these agreements with Colombia and Peru.

I therefore believe that this is really a very valuable agreement not only for economic reasons but also for reasons of social development and the protection of fundamental rights and of the environment.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. − Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Exteriores se ha pronunciado de forma muy mayoritaria a favor de este Acuerdo, y ello por una doble razón: en primer lugar, por considerar que este Acuerdo multilateral entre la Unión Europea, el Perú y Colombia será beneficioso para ambas partes y redundará y producirá resultados positivos para la Unión Europea, para Colombia y el Perú, en el sentido de que reforzará el diálogo político, los intercambios comerciales, las inversiones y la cooperación; y, en segundo lugar, porque se inscribe en una lógica común, la lógica de los acuerdos de cuarta generación, que, a pesar de los tenebrosos anuncios que se han oído en esta Cámara, ha producido resultados positivos en las experiencias anteriores de México y Chile. Y también se inscribe, señora Presidenta, en una lógica común a europeos, peruanos y colombianos: la lógica de superar años oscuros y de falta de libertad, la lógica de buscar progreso en favor de amplias mayorías y la lógica de ampararse en un espíritu democrático a través del cual los hombres son capaces de articular y fabricar su propio destino.

El Perú y Colombia son dos socios positivos y activos de la Unión Europea.

La Unión Europea apoyó el proceso de transición democrática en el Perú, con la elección de Alejandro Toledo, en 2001, que prosiguió con la elección de Alan García, en el año 2006, y con la de Ollanta Humala, en el año 2011. Por cierto, tuvimos ocasión de constatarlo con motivo de su visita a este Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Perú es un país que ha venido liderando el crecimiento económico mundial, ha reducido sustancialmente la pobreza —aunque efectivamente hay mucho que hacer en este ámbito todavía— y ha sorprendido al mundo por la belleza de sus parajes naturales, por su cultura y por la creatividad deslumbrante de su cocina.

Colombia, señora Presidenta, es una economía abierta, pujante, competitiva, que dice mucho en favor de la laboriosidad de las gentes de Colombia y del espíritu democrático de su ciudadanía, una ciudadanía que rechaza mayoritariamente la violencia y que apoya decididamente la paz.

Todavía resuenan en este Hemiciclo las palabras del cantante colombiano Juanes, cuando en Bruselas nos dijo que cada texto de la literatura o cada letra de sus canciones constituye y representa verdaderamente un canto a la vida, un canto a la democracia. Y, realmente, me parece que son sociedades que merecen este Acuerdo.

Creo, señora Presidenta, que, en este momento previo a la ratificación de este Acuerdo multilateral entre la Unión Europea y Colombia, es justo reconocer el trabajo realizado por la Comisión del señor Durão Barroso en su primera formación, la Comisión Barroso I, en un momento difícil como fue la Cumbre de Viena, cuando el mandato que iba a otorgar el Consejo Europeo pasó por algunas dificultades. Creo que es justo reconocer los trabajos hechos por las administraciones presentes de Colombia y el Perú y por las administraciones que las precedieron.

Creo, señora Presidenta, que habría que lamentar y siento que no se puedan sumar a este Acuerdo Bolivia y el Ecuador, aunque hay que respetar su decisión y su voluntad soberana, pero la puerta queda abierta en caso de que decidan incorporarse.

Este Acuerdo supone, en mi opinión, señora Presidenta, una apuesta de futuro y me gustaría terminar mi intervención con una cita que nos recordaba hace poco tiempo un empresario muy notable de la Unión Europea que, citando a Victor Hugo, nos decía que el futuro es lo inalcanzable para los diletantes, lo desconocido para los temerosos, y una oportunidad para los valientes. Apostemos con valentía por este Acuerdo multilateral y seamos capaces de sacar todo el partido y todas las posibilidades que este Acuerdo entre la Unión Europea, el Perú y Colombia nos aporta.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi, rapporteur for the opinion of the Committee on Development. − Madam President, we are going to vote on a good agreement. Colombia and Peru are two democracies which in recent times have made great improvements in almost all areas, even in the most controversial one, which is human rights. Most of the extreme criticism against Colombia and Peru is unjustified and is made by people who do not know the changes which have occurred in these countries, not because there are no violations of human rights – they still occur – but they are a fraction of what was occurring 15 to 20 years ago.

Both countries show very positive trends. Colombia 15 years ago was one of the most violent countries in the world, plagued by a staggering number of homicides, afflicted by drug cartels and blatant terrorism. It is not so anymore. Drug cartels exist only in newspapers, killings have been reduced by 80 %, terrorism is at a historical minimum and poverty has been significantly reduced in both countries. Colombia and Peru are following the virtuous path of their continent. They are emancipating themselves from the big brother of the north and they deserve all our support and cooperation.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), blue-card question. – Mr Arlacchi, of course I know and all of us know and recognise that there has been progress in Colombia and in Peru on many levels, also at a human rights level, and now there are talks going on about a new peace agreement between the government and the FARC, which is good. However, just a couple of weeks ago we had representatives of the Comunidad de Paz de San José de Apartadó here, who were finalists for the Sakharov Prize last year, and they were reporting that just right now paramilitaries and also government forces, soldiers, are attacking or close to their villages, threatening them.

So what do you tell them if you say that this is good and things are a lot better than they were? They are suffering right now. What do you tell them? They were finalists for the Sakharov Prize which this Parliament awards. I think that is a reason why we should be very sceptical.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D), blue-card answer. – Madam President, I would just tell them that we fully support their fight; we greatly deplore these episodes. I have never said there is no violation of human rights. I say that they are still occurring and they are still worrying, but the path that we have to follow is to support the democratisation of the country. We should not take the attitude of constantly lecturing them about what they should do; we should not consider them just as our pupils.

This is an issue of attitude that has to be shown in every part of our relationship with them. This is a trade agreement, and trade and economic development will help also these communities in terms of making them stronger, making them more aware of their rights. This is all we can do; we cannot simply say that these countries should be blamed, that these countries should be punished, that we should put 100 conditions on them. If we apply to them the same standards that we apply for human rights in the European Union we will reach a dead end.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir stimmen in dieser Woche über dieses Freihandelsabkommen ab, das uns wie kaum ein anderes in den vergangenen Jahren beschäftigt hat.

Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich die Kommission in den letzten Jahren sehr deutlich in Richtung der Parlamentsforderungen bewegt hat. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich zahlreiche Abgeordnete in den letzten Monaten eingebracht haben, als es darum ging, auf der Schlussstrecke – quasi im Schlusssprint – noch einmal das eine oder andere Sicherheitsnetz einzuziehen.

Und wenn wir diese Woche über dieses Abkommen abstimmen, dann sollten wir uns alle darüber im Klaren sein, dass die Situation sicherlich nicht in allen Ländern perfekt ist, aber dass das Glas nicht länger leer ist, sondern dass es mittlerweile mindestens halbvoll ist. Und was ich in den Mittelpunkt stelle: Wir sollten alles daran setzen, dass dieses Abkommen dazu dient, das Glas weiter zu füllen.

Und meinen Kollegen, die das Abkommen in dieser Woche ablehnen werden, rufe ich zu: „Es hilft doch überhaupt nichts, zu warten, bis das Glas am Ende voll ist!“ Wenn wir das Abkommen ablehnen, dann bedeutet das ja nicht, dass sich die Lage für die Menschen in dem Land bessert, sondern es bedeutet, dass die Vorteile, die in den vergangenen Jahren ausgehandelt wurden, dass die Vorteile, die sich aus solchen Abkommen ergeben werden, eben nicht wirken können, sondern dass wir im Verhältnis der Europäischen Union zu den beiden Ländern zurückgeworfen werden, dass wir im Interesse der Menschen vor Ort zurückgeworfen werden, dass eben die Verbesserungen, die sich im wirtschaftlichen Bereich, im Umweltbereich, im sozialen Bereich ergeben, nicht kommen.

Und deswegen rufe ich denen zu, die gegen das Abkommen stimmen werden: „Überlegt noch einmal eure Position, und bitte überlegt euch, ob ihr nicht grundsätzlich gegen jedes Abkommen stimmen würdet!“ Meine Sorge ist: Selbst wenn das Glas voll wäre, dann wärt ihr immer noch nicht zufrieden, sondern dann würdet ihr euch beschweren, dass morgen das Glas im Zweifel überläuft. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn diese Woche das klare Signal an alle Beteiligten ausgeht, dass wir uns als Europäisches Parlament mit einer breiten Mehrheit der Verantwortung bewusst sind, der Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger Europas, aber auch der Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger in den beiden Ländern. Und da ist das Abkommen ein wichtiger Schritt für eine bessere Zukunft!

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Wenn wir eine Tasse schönen kolumbianischen Kaffee trinken – und das tun wir, glaube ich, alle sehr häufig –, dann sollten wir gewiss sein, dass die Bedingungen, unter denen der Kaffee produziert wurde, den fundamentalen Standards der Arbeitsorganisation ILO und grundlegenden Umweltstandards entsprechen.

Deswegen waren wir, als das Abkommen auf dem Tisch lag, nicht so überzeugt, dass das Abkommen an sich diesen Ansprüchen genügt. Deswegen haben wir neue Wege ausprobiert – und hier danke ich ausdrücklich Mário David, dass er diese neuen Wege mitgegangen ist, aber auch dem Sekretariat des Handelsausschusses mit Helena Mercedes –, was uns viele neue Möglichkeiten, neue Schwierigkeiten und viel Arbeit gebracht hat. Wir haben als Europäisches Parlament etwas erreicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben durchgesetzt, dass in den Sicherungsklauseln erstmalig Sozial- und Umweltstandards benannt werden und die Kommission aufgefordert ist, ständig deren Einhaltung zu überwachen und dem Europäischen Parlament Bericht zu erstatten.

Zweitens haben wir erstmalig eine Monitoring-Gruppe des Europäischen Parlaments eingerichtet, die die Entwicklung der Umsetzung der Vorschriften im Bereich Sozial- und Umweltstandards überprüft.

Drittens haben wir mit der Entschließung im Juni diesen Jahres erstmalig durchgesetzt, dass dem Europäischen Parlament von souveränen Staaten verbindliche Fahrpläne zur Verbesserung von Menschenrechten, von Arbeitnehmerrechten und von Umweltstandards vorgelegt werden.

All das hatten wir bei Handelsabkommen vorher noch nie, und das ist natürlich in gewissem Umfang die Blaupause für zukünftige Abkommen. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir sehr genau gewichten, ob das, was wir hier erreicht haben, nicht dazu dienlich ist, den Einfluss auf die weitere Verbesserung von Menschenrechten, von Arbeitnehmerstandards und Umweltstandards in Kolumbien und Peru mitzutragen. Es gibt noch etwas zu tun, gar keine Frage. Die Frage der Militärjustiz in Kolumbien zum Beispiel: Ist das ein Mittel, um die Verschleppung von Strafverfolgung weiterzutreiben, oder kann man das so gestalten, dass Menschenrechtsverletzungen trotzdem bestraft werden? Oder die Einbindung der indigenen Bevölkerung in Peru: Kann man durch die Instrumente, die wir erreicht haben, deren Beteiligung gerade im Bergbausektor verbessern? Da ist etwas zu tun, und insofern müssen mir alle, die hier mit Nein stimmen wollen, klar sagen, welche Alternativen der Einflussnahme auf den weiteren Fortschritt sie sehen.

Deswegen sage ich in aller Deutlichkeit: Lasst uns jetzt anfangen, die Arbeit hört nicht auf mit diesem Jahr, sondern die Arbeit fängt an, damit wir gemeinsam die Lebensbedingungen in Kolumbien und Peru verbessern.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, Colombia has had a GSP+ agreement but has been breaking its conditions for years. Far from enforcing it, the EU proceeded to a full FTA. This was baffling to us and the Colombians who were fighting for justice. The FTA has safeguard clauses on human rights and on the environment.

We would have gone further, and were uncertain that real and lasting changes were in place, so we passed the roadmap, which called for clear, measurable progress towards robust protection for minorities, environment protection and freedom of speech. The governments have responded, but we have not yet heard from the monitoring groups and other stakeholders, which is a pity.

When I visited Bogotá, I met ministers working on the issues. I found people committed to change and to ushering in a new era for Colombia. I met President Santos and was impressed with his commitment to change. I also spoke with NGOs who were distrustful as to whether any real progress was happening, but I feel we have no choice now but to look to the future.

We should not be under any illusion about the continuing presence of the old forces which caused many of Colombia’s difficulties, but there has been progress in Colombia, with the government showing willingness to engage with the EU and to address our concerns. However, we have seen other countries slip back once agreements have been signed. Will this happen with Colombia? Do we have sufficient reason to proceed, or should we refuse to do so?

The US, Canada and Norway have trade agreements with these two countries and China is now opening negotiations. Without Europe’s presence under an FTA can we stay actively involved, and be in a position to monitor progress or exercise any influence on the issues we have all worked towards? It is unlikely.

So my Group will support this agreement, but this support goes with a clear message: this is just the start of our relationship. The European Parliament will be watching progress carefully. This is the beginning of a closer relationship which I hope will help to bring increased prosperity, stability and, most of all, peace to the Colombian and Peruvian peoples, as well as to the EU.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! In den vergangenen Tagen haben wir hunderte E-Mails und Briefe bekommen. Eine außergewöhnlich breite Allianz aus Organisationen und Einzelpersonen hat eindringliche Appelle an uns gerichtet, dem Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien nicht zuzustimmen.

Menschenrechtsorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und Entwicklungsorganisationen begründeten darin sehr deutlich, warum sie den Ratifizierungsprozess sehr kritisch sehen. Und das sind genau die Bürgerinnen und Bürger hier und in Peru und Kolumbien, für die wir Verantwortung übernehmen sollen. Und deren Befürchtungen kann ich mich nur anschließen.

Eine Studie hat vergangene Woche offengelegt, wie das Kapitel über finanzielle Dienstleistungen im Abkommen die derzeitigen Initiativen der EU selbst zur Finanzmarktregulierung torpediert, wie damit Steuerhinterziehern und Geldwäschern ihre destabilisierenden Geschäfte erleichtert werden, wie Konzernen das berühmte Transfer Pricing leicht gemacht wird, wie die GD TRADE mit dem Freihandelsabkommen Versuche von Kommissar Barnier untergräbt, die Krise in der EU in den Griff zu bekommen.

So etwas sichert keine langfristigen Investitionen und Staatseinkünfte. So etwas schmiert Spekulation, Steuervermeidung und illegale Geldabflüsse. Wir sollten uns lieber daran machen, ein ganz anderes, ein faires und ein transparentes Abkommen abzuschließen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin, Frau Kollegin! Was bedeutet eigentlich die Zustimmung in den Parlamenten für Sie? In Kolumbien sind 90 % der Abgeordneten in beiden Kammern für das Abkommen, sogar Abgeordnete aus der Polo-Partei, der einzigen kritischen Partei, sind dafür. In Peru ist das Parlament dafür. Insofern kann man nicht immer nur einseitig sagen, es gibt einige, die dagegen sind. Man muss auch deutlich sagen, dass die politische Mehrheit sehr, sehr deutlich für das Abkommen ist.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Danke für die Frage. Ich glaube die Menschen, die für das Abkommen sind, sind durch meine Vorrednerinnen und Vorredner ausreichend repräsentiert worden. Aber wer leider nicht zur Sprache gekommen ist, sind eben die Gruppen und Menschen, die massiv gegen das Abkommen mobil machen – und das sind eben nicht nur Einzelgruppen, das ist wirklich die ganze Spannbreite: Das sind zahlreiche Gewerkschaften in der Europäischen Union, in Peru und Kolumbien. Es sind Menschenrechtsorganisationen etc. – ich habe sie aufgelistet – und viele, viele Einzelpersonen.

Deren Bedenken müssen auch zur Sprache kommen, und deren Befürchtungen müssen wir ernst nehmen, genau wie die der Befürworter. Polo hat sich übrigens in einem Appell gegen die Unterzeichnung des Abkommens gewendet. Ich finde, wir müssen alles berücksichtigen, was die Menschen sagen. Es gibt unglaublich viel Unmut und Befürchtungen wegen des Abkommens. Das müssen wir ernst nehmen und dürfen nicht einfach nur sagen: „Wir machen das jetzt, was können wir sonst tun?“ Wir müssen uns die Befürchtungen ganz genau anschauen. Das, glaube ich, haben wir Grüne getan, und auch manche in der S&D-Fraktion werden ja dagegen stimmen. Die Befürchtungen gibt es also durchaus, und sie sind sehr ernst zu nehmen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, za skupinu ECR. – Paní předsedající, dovolte mi napřed jednu obecnou poznámku k obchodní politice – to je přece vizitka Evropské unie. Aktivní obchodní politika je nejlepší vizitkou Evropské unie, protože obchodní politika je oblastí, ve které integrace došla nejdál. Já si myslím, že aktivní přístup zaslouží uznání. Jsem rád, že pan komisař De Gucht má takový aktivní přístup, a docela bych si přál, aby mnozí jiní komisaři takto racionálně a neideologicky přistupovali ke svojí agendě.

A když už jsme u Komise, slyšíme tady názory občanských sdružení, nevládních organizací, které jsou tady interpretovány různými kolegy. Nicméně dohoda je právní akt a vyjednává ji exekutiva. Exekutivou Evropské unie je Komise, na druhé straně máme vlády těch zainteresovaných zemí a my si můžeme poslechnout občanská sdružení, můžeme si poslechnout nevládní organizace, ale vyjednávat to vždycky budou exekutivy. To je přece jasné.

K samotné dohodě mohu říci asi jenom to, co už řekl pan zpravodaj Mário David. My se tady sice bavíme o dvou zemích, o Kolumbii a o Peru, ale někdy mám pocit, že se bavíme jenom o Kolumbii. Někteří kolegové ji mají z různých důvodů „na mušce“. Mám pocit, že mají buď neúplné informace, nebo že chtějí poslouchat jenom některé informace. Stojí proto znovu za zdůraznění významný pokrok, kterého Kolumbie dosáhla za posledních 10 let v oblasti budování demokracie, stabilizace ekonomiky, ochrany lidských práv. Navíc stojí ještě za zdůraznění, že toto je především obchodní dohoda a všechny položky, jako je ochrana životního prostředí, sociální práva a podobně, jsou v ní dostatečným způsobem ošetřeny. Takže já si myslím, že nemá cenu, abychom otáleli, je zapotřebí dát této dohodě zelenou a moje skupina to zcela určitě udělá.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politik ist konkret. Und das, was wir jetzt hier sowohl zum Abkommen mit Zentralamerika, als auch zum umfassenden Handelsabkommen mit Kolumbien und Peru beschließen, berührt natürlich die Politikkohärenz der Europäischen Union. Und das am Beispiel dieses Handelsabkommens.

Die Tragödie in Kolumbien dauert seit Jahrzehnten an. Und auch in Peru befinden wir uns in seinem sehr komplizierten und widersprüchlichen Transformationsprozess. Und Teile der Bevölkerung – gerade in diesen beiden Ländern – haben erfolglos versucht, die Verhältnisse durch einen bewaffneten Kampf zu verändern. Ich begrüße ausdrücklich, dass wir gegenwärtig in einem Moment leben, in dem ernsthafte Friedensverhandlungen Kolumbiens laufen. Die Europäische Union sollte sich viel mehr für deren Erfolg einsetzen, auch durch Integration von Vertretern der Zivilbevölkerung.

Andere haben auf friedlichem und demokratischem Weg versucht, diese Veränderung in den Ländern herbeizuführen, um herrschende Willkür im Land zu bekämpfen und der Bevölkerung endlich echte Gerechtigkeit und Rechtstaatlichkeit zu bringen. Sie haben sich in Gewerkschaften engagiert, sie haben in Menschenrechtsorganisationen und in Umweltinitiativen mitgewirkt. Und viele von ihnen sind für ihr Engagement ermordet worden. Und diese Menschen und ihre Hinterblieben und ihre Angehörigen erwarten heute auch eine sehr konkrete verbindliche Positionierung der Europäischen Union zu ihrem Schicksal.

Die Kräfte, die sich in Kolumbien und auch in Peru außerhalb und innerhalb der Parlamente für einen demokratischen Wandel einsetzen, hoffen auf diese Unterstützung von außen. Manche von ihnen haben erhofft, dass gerade diese Verhandlungen zu dem Abkommen dazu führen, dass ihre Regierung für die Aussicht auf einen lukrativen Abschluss tatsächlich wirksame gesetzliche und institutionelle Veränderungen vollziehen.

Ich erinnere mich daran, wie Frau Ashton dieses Ziel als die Legitimation für ihre Politik des kritischen Engagements benannte. Haben wir dieses Ziel erreicht? Und das ist der Punkt, wo wir heute entscheiden müssen. Ist das Morden beendet? Sind die Strukturen irreversibel demokratisiert? Haben wir als Europäer ein partnerschaftliches Abkommen ausgehandelt, das in der Bevölkerung nur eine gute wirtschaftliche selbsttragende Entwicklung ermöglicht und zur Überwindung von Armut beiträgt? Haben wir uns durch unsere Unterschrift gegenüber der Bevölkerung als Garant der Achtung von Menschenrechten, von sozialen, kulturellen und Umweltrechten verpflichtet – und zwar konkret, transparent, verifizierbar und von Betroffenen auch konkret einklagbar, hier wie dort?

Sämtliche bedeutende Gewerkschaften – Frau Keller hat darauf hingewiesen – in Lateinamerika und in Europa, ETUC, ITUC und andere, die Menschenrechts- und Umweltorganisationen, der Rat der Lateinamerikanischen Kirchen von über 120 Kirchen aus 26 Ländern sagen Nein zu diesem Abkommen. Das muss uns doch zum Nachdenken zwingen.

Mit der Roadmap haben wir nichts als ein unverbindliches und unkonkretes Versprechen für die Zukunft in der Hand. Wir haben eine Versprechung in der Hand, aber sie ist nicht einklagbar. Das Nichterreichen der Ziele bliebe ohne Folgen.

Was wären die Folgen der jetzigen Ratifizierung des Abkommens? Darum geht es! Wir sind nicht generell gegen dieses Abkommen, sondern nur gegen die Ratifizierung zum jetzigen Zeitpunkt, weil eben der Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist und wir deutlich machen müssen, wo sozusagen die Zukunft im bilateralen Verhältnis zwischen der Europäischen Union auch im Handel mit Peru und Kolumbien hingeht. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, noch einmal nachzudenken – auch angesichts der Schicksale der Opfer: Stimmen Sie morgen mit Nein!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Herr Scholz, würden sie es auch als Fortschritt sehen, dass der Generalanwalt zusammen mit den Gewerkschaften jetzt eine Prioritätenliste zur Strafverfolgung von bisher nicht aufgeklärten Verbrechen vorgelegt hat? Würden sie es als Fortschritt sehen, dass aufgrund unserer Verhandlungen 380 zusätzliche Arbeitsinspektoren eingestellt werden, die mehr Besuche in den Betrieben machen und auch mehr Sanktionen verhängen? Würden sie es als Fortschritt sehen, dass eine Advisory Group unter Beteiligung der Gewerkschaften eingesetzt wird, und würden sie es auch als Fortschritt sehen, dass es eine neue Einheit Handel und Einhaltung von Menschenrechten gibt, unter Beteiligung ethnischer Gruppen, der Gewerkschaften und vieler anderer?

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Ich sehe das durchaus als Erfolg, als einen Schritt in die richtige Richtung, Herr Lange. Nur haben wir meiner Erinnerung nach im Sommer hier in Brüssel auch mit dem Anwalt selbst gesprochen. Er selbst hat deutlich gemacht, wie schwierig es für ihn ist, in diesem Prozess voranzukommen. Und wenn ich die letzte Rede des Präsidenten höre, in der er die Strafverfolgung der Verantwortlichen an den Morden, an der komplexen und widersprüchlichen Menschenrechtssituation in dem Land, sozusagen weiter hinausschiebt, dann erwachsen mir Zweifel. Ich will nur deutlich machen: Es muss auch ungeachtet der jeweiligen Wählerschichten, die wir hier im Europäischen Parlament repräsentieren, deutlich werden, dass diejenigen, die über Jahrzehnte von diesen komplexen Menschenrechtsverletzungen betroffen waren, zu Recht erwarten können, dass wir diese Fragestellungen auch in den Mittelpunkt der heutigen Überlegungen stellen: Wie verhalten wir uns hinsichtlich der Ratifizierung, mit der wir ein Druckmittel für eine weitere nachhaltige Unterstützung, auch der Aktivität des Anwalts, aus der Hand geben?

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señora Presidenta, señor Comisario, parafraseando al gran escritor Mario Vargas Llosa, podría decirse que el comercio crea puentes entre gentes distintas. Nos une. Crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras. Este Acuerdo es un ejemplo de ello.

Tras los años de negociaciones que han pasado para conseguirlo, Colombia y el Perú se encuentran en un momento óptimo a nivel económico y a nivel comercial que deben aprovechar, como están haciendo, para apuntalar su desarrollo económico y social bajo el estricto respeto del ordenamiento internacional.

No tengo ninguna duda de que este Acuerdo servirá para reforzar las mejoras laborales y de derechos humanos a todos los niveles y generar nuevas oportunidades para toda la población. Insisto, para toda la población. Además, creo que es justo valorar el gran esfuerzo que ha hecho Colombia para mejorar la situación de los derechos humanos y la situación de sus sindicalistas.

Creo que también es un buen acuerdo para la Unión Europea. Lo prueba la preocupación del sector económico y empresarial europeo ante la entrada en vigor con anterioridad del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Colombia.

Cabe resaltar también el hito de haber conseguido un acuerdo en lo que respecta al plátano tras veinte años de litigios, celebrado por la propia OMC, y que nos permitirá a los europeos adaptarnos a la nueva situación de competitividad paulatinamente.

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira (S&D). - Há duas boas razões para a apoiar este Tratado de comércio entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru. A primeira razão é que se trata de um bom acordo sob o ponto de vista comercial, com uma grande potencialidade de criação de crescimento, de emprego. Do ponto de vista da União Europeia isto é importante, sobretudo tendo em conta a atual crise por que passa a economia europeia. Precisamos de tirar partido das oportunidades que nos dá o comércio externo. Ainda na semana passada, o Eurostat mostrou que as exportações são o único setor que contribui atualmente para o crescimento da economia europeia. E a Colômbia e o Peru são hoje duas economias vibrantes, com potencial de crescimento enorme, podendo a Colômbia vir a ser dentro em pouco a segunda maior economia da América do Sul.

Em segundo lugar, a segunda grande razão para apoiar este acordo é que este acordo não é apenas um acordo comercial: ele pode ser um poderoso instrumento para a melhoria da situação dos direitos humanos, em geral, e dos direitos dos trabalhadores em particular. Em primeiro lugar, lá está o capítulo sobre o desenvolvimento sustentável com uma avançada definição dos core label standards, que têm de ser defendidos. Em segundo lugar, pela primeira vez, como já foi aqui sublinhado, o regulamento de salvaguarda inclui a monitorização das condições sociais na Colômbia e no Peru. E, por último, um precedente de enorme alcance: este Parlamento Europeu foi capaz de obter da Colômbia e do Peru o road map calendarizado com commitments muito precisos para a melhoria dessa situação.

Ao contrário do que aqui já ouvi, a alguns críticos deste acordo, a ratificação dele não significa um endorsement da violação dos direitos dos trabalhadores na Colômbia e no Peru. Pelo contrário, significa um endorsement das mudanças positivas que já estão a ter lugar, e significa um endorsement de uma poderosa alavanca que é utilizar o comércio internacional para a melhoria dos direitos dos trabalhadores na Colômbia e no Peru. E por isso, como social-democrata, tenho todo o orgulho em votar a favor deste acordo.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señora Presidenta, quiero mostrar mi apoyo a la firma de este Acuerdo comercial entre la UE y Colombia y el Perú porque me parece la forma más inteligente de ayudar a ambos países en sus reformas para poder seguir creciendo y consolidando un régimen de libertades y derechos que aportará estabilidad y justicia social.

Es, además, una oportunidad para ambas partes. Europa verá reforzados el espacio y la seguridad para sus exportaciones a ambos países, especialmente en los sectores de la maquinaria, la automoción y la industria química, que suponen ya el 80 % de las exportaciones europeas a la zona; en el caso de los servicios, los sectores que resultarán más beneficiados serán las telecomunicaciones, la construcción, la distribución y los servicios financieros.

El Perú y, especialmente, Colombia están haciendo grandes esfuerzos por normalizar su convivencia y erradicar la violencia de su realidad cotidiana. Provengo de un país que convivió con los problemas sociales y políticos que internamente provoca el terrorismo. La violencia se traduce, además, en un deterioro de la imagen exterior y en situaciones de bloqueo y boicot diplomático, que conocemos muy bien. Por eso, no quiero someterles a una doble victimización y por eso sé que la mejor manera de contribuir desde Europa a erradicar la violencia es reconocer cada esfuerzo y todos los progresos con mucho más que palabras. Acuerdos como este son hechos que se necesitan para la paz, la democracia y el progreso en América Latina, y también en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). - Madam President, I have just returned from Colombia today. Last Friday I had a private meeting with the Vice-President of Colombia, Angelino Garzón, himself a renowned and courageous trade union leader. He said that it was vitally necessary for the European Parliament to vote in favour of this Free Trade Agreement. He said that those who oppose this agreement on human rights grounds simply do not understand the reality of Colombia today. He explained to me that next week in Bogotá he has organised a major conference on human rights, which will be attended by our EU Ambassador Tanya van Gool. He said that the Colombian Government is deep in negotiations with business, industry and the trade unions over an above-inflation rise in the minimum wage, and on social dialogue.

In addition he told me that the current Santos government has financed a massive security operation to protect trade unionists. He confirmed that the government is trying to stamp out the right-wing paramilitary groups and to maintain the highest levels of human rights. They are also cracking down on bad banks and introducing tough regulatory measures. He said that only countries that are open to trade have a consistently high standard of human rights, while countries that are closed to trade usually do not. So he emphasised that it will send a really good message to the rest of Latin America if this Parliament votes in favour of the Free Trade Agreement this week.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D), blue-card question. – I note that you have used your speaking time only to repeat the words of the Colombian Government. However, when they spoke with you, did they tell you that the scheme to protect trade unionists has been cut in half? There are trade unionists like Oscar Orozco in the Trade Union Confederation, who has received several death threats and has had shots fired against him in May and June of this year – on 4 August he was shot at seven times. Despite that, the Colombian Government has reduced his protection and, as I said, half of all protection for trade unionists. Did they tell you both sides of the story?

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR), blue-card answer. – Thank you very much for that question, Mr Howitt. Indeed they were describing to me exactly that position, but they explained to me that they are able to reduce the massive amount of protection and finance that has gone into that because the murder rate – which is still diabolical across the whole of society in Colombia, while still targeting to some extent trade unionists – has fallen!

I am not sure if you are aware of this, but only last week the Inter-American Court of Human Rights, which is the equivalent of the EU Court of Human Rights in Strasbourg, gave a clean bill of health to Colombia on its human rights record. That is an absolute breakthrough. We here should all be welcoming that development rather than continuing to criticise the country for historical human rights abuses which this government in Colombia has struggled to overcome.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, I am opposed to consenting to this Free Trade Agreement. The abuses of human rights that are spoken about are not historical. Colombia remains the most dangerous place on earth for trade unionists. This year at least 15 have already been killed. The Trade Union Confederation, CUT, recorded 146 threats to the lives of workers this year. Add to that the systematic abuse of the rights of human rights defenders, of journalists and of indigenous communities, and you have a clear picture of a government that shows blatant disregard for human rights, democratic rights and workers’ rights.

Justice is a rare commodity in Colombia for many victims of human rights abuses, with rates of impunity of over 90%. That could become even worse with the passing of a proposed constitutional reform – a reform which is supported by President Santos – that would further extend military jurisdiction. In addition, there is a new study which demonstrates that the Free Trade Agreement would expose the EU to increasing risks of money laundering and tax evasion, deregulating some capital controls. This action plan that has been spoken of is operating here as a fig leaf for some MEPs to be able to say that the box is ticked, we have looked after human rights, now we can proceed with this Free Trade Agreement.

There has correctly been a major movement by the trade unions in Europe and in Colombia against this agreement. It was a disgrace that, in the Committee on International Trade, the Social Democrats who have historic, traditional ties to the workers’ movement – voted in favour of this agreement. I would hope they do differently tomorrow but I am not confident about the majority of them. Similarly we have a recommendation from the Irish Government for Irish MEPs to vote in favour of this – yet another betrayal of the labour movement by the Irish Labour Party. For these reasons, our group tomorrow will propose to refer this back to committee. We would encourage those who put workers’ rights and human rights above the profits of big business to support our proposal.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Frau Präsidentin! Wenn man der heutigen Debatte zuhört, möchte man meinen, uns liegen nicht dieselben Texte vor.

Ich denke, dass der vorliegende Vertragstext, nämlich zwischen der Europäischen Union sowie Peru und Kolumbien, zur Schaffung eines Handelsabkommens einen besonderen Charakter hat. Er hat deshalb einen besonderen Charakter, weil der Handelspolitik hin und wieder vorgeworfen wird, sie setze sich nicht für Nachhaltigkeit ein. Ihr wird vorgeworfen, ausschließlich handelspolitische Ziele zu verfolgen und alles andere hintanzustellen.

In den Diskussionen rund um das Handelsabkommen wurde mehrfach die Nichtberücksichtigung des Menschen- und Arbeitsrechts sowie des Umweltschutzes kritisiert. Und das auch zu Recht. Und zu Recht haben Fragestunden, Aussprachen, Workshops und Hearings stattgefunden, die den Verhandlungsprozess begleitet haben. Ziel war es, ein Abkommen zu schaffen, das beiden Seiten zugute kommt. Und das – so denke ich – ist auch gelungen.

Der besondere Charakter des Vertrages lässt sich in Artikel 1 finden, in dem ausdrücklich die Achtung und Wahrung der Grundrechte festgeschrieben ist. Deren Missachtung könnte sogar zu einem Aussetzen des gesamten Abkommens führen. Die Wahrung von Menschen- und Arbeitsrechten ist somit in dem Abkommen verankert und damit auch sanktionierbar.

Des Weiteren gilt es auch, die Roadmap der kolumbianischen Regierung zu begrüßen. Vieles wurde bereits geschafft, vieles muss natürlich erst noch erreicht werden. Im Handelsbereich sind die Vorteile klar. Nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in Peru und Kolumbien wird dieses Abkommen die jeweiligen Wirtschaften antreiben und Arbeitsplätze schaffen.

Über 200 Mio. Euro sollen jährlich durch Zollreduktion generiert werden. Begleitet wird dies von besserem Marktzugang, dem Schutz von geistigem Eigentum und einem effektiveren Streitbeilegungsmechanismus. Vor allem für die europäischen kleinen und mittleren Unternehmen bietet der Schutz des geistigen Eigentums große Vorteile.

Über 100 geografische Ursprungsangaben werden ab sofort in den beiden lateinamerikanischen Ländern geschützt. Das sichert europäische Qualitätsprodukte und gibt Konsumentinnen und Konsumenten Sicherheit.

Abschließend hoffe ich, dass das Europäische Parlament morgen diesem gut ausbalancierten Abkommen seine Zustimmung geben wird.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Frau Kollegin Köstinger hat die Nachhaltigkeit angesprochen. Ich hätte dazu eine Frage. Zum Ersten: Bezieht sich für dich die Nachhaltigkeit auch auf die Umwelt und den Umweltschutz? Zweitens: Die Kommission hat heute auch schon angeschnitten, dass es sehr wichtig ist, dass Spargel und Avocados rund um die Welt importiert werden. Siehst du es auch so, dass es sehr nachhaltig ist, speziell diese Produkte zu importieren? Und zum Thema Palmöl und Nachhaltigkeit: Führt der wesentlich verstärkte Import von Palmöl nicht zur Verdrängung europäischer Molkereiprodukte? Ob das nachhaltig ist, würde mich sehr interessieren.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Präsidentin! Vielen Dank an den Kollegen Obermayr für die Frage. Generell ist zu sagen, dass Europa nicht für sich allein auf einer Insel der Seligen lebt, aber dennoch sind extrem viele Punkte, die vor allem für dieses Haus von großer Wichtigkeit waren, in diesem Abkommen auch festgeschrieben worden. Über die Punkte der Nachhaltigkeit, gerade was Palmölimporte und dergleichen betrifft, brauchen wir nicht zu reden, aber hier haben wir auch in Europa unsere Aufgaben zu erfüllen und vor allem unsere Hausaufgaben zu erledigen. Aber wenn man sich den Verhandlungstext im Detail anschaut, beziehungsweise auch die Produkte, die von diesem Freihandelsabkommen betroffen sind, wird man sehr wohl erkennen, dass es sehr ausgewogen ist, und dass Europa den Schwerpunkt vor allem darauf gelegt hat, diese Punkte auch auszunehmen. Hier darf ich auch auf Artikel 8 Absatz 3 verweisen. Ich glaube, den sollte sich der Kollege Obermayr nachher noch einmal genauer ansehen.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). - Madam President, the only common ground in this debate appears to be that for decades systematic abuses of human rights have taken place in Colombia and that the Free Trade Agreement has acted as a carrot for bringing the Colombians to the table to talk about these issues. But you do not withdraw a carrot so easily, based on the slim evidence we have so far. What is clear to me so far is that the Colombian Government has got better at human rights propaganda. There is no evidence on the ground that they have got better at human rights per se.

As others have said, we are still in a position where, last year, 35 trade unionists died in Colombia. This year, up until October, 17 trade unionists have been murdered. We still have human rights defenders facing death threats, assassination, kidnapping. We still have journalists who are shot for the words that they put down on paper.

The government are making the right noises in relation to human rights but, until they actually change the situation on the ground, it will not be right for this Parliament to approve a free trade agreement with them.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Madam President, I am aware of the concerns raised by trade unionists over the safety of their members in Colombia. It was on my initiative last year that the International Trade Union Confederation was invited to address the Committee on Development on human rights and, specifically, the murder of trade unionists in Colombia, in the course of which we were informed of terrible incidents of violence against trade unionists.

This meeting helped to concentrate minds in the Colombian administration, and the Attorney-General and ministers in the Colombian Government came here to listen to us Members of Parliament and our concerns. I am informed that, between April 2012 and August 2012, 128 new trade unions have been successfully established in Colombia. I hope that is the case. Additionally I am informed that land restitution law returns land seized by illegal armed groups to peasants and is a huge progressive development in the region.

I am glad to see that the Governments of Colombia and Peru have made specific commitments to implement human rights clauses and have presented roadmaps to the European Parliament, which we will need to monitor closely. Giving consent to this trade agreement could be seen as a means of promoting continued progress towards better labour standards and improved human rights conditions in both countries. The idea behind this resolution is that trade between the parties provides a means of improving the quality of life of the people of each country, especially the poorest. It is a matter of judgement to decide whether we have made sufficient progress to now move ahead and allow this to go forward. Will this be in the better interests of the working people and the unemployed in Colombia and Peru, or should we stick to the line we held last year?

On balance, if the Commissioner gives the undertakings which we require, I am prepared to consider voting for this agreement, but I want the Commissioner to be firm in his commitment that we will monitor human rights and trade union rights in these areas. It is not acceptable that people who organise the poorest of people in these countries should in any way be terrorised or treated in a violent manner.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), blue-card question. – Mr Mitchell, if it is the case that the situation is improving significantly on the ground in terms of trade unionists’ rights, well then why are all of the trade union organisations – the CUT in Colombia itself, the TUCA from America, ETUC representing the trade unions across Europe, ITUC representing international trade unions, ICTU representing the trade unions in Ireland – saying that we should vote against this agreement, that we should not go ahead with this agreement? Should we not listen to them as being the representatives of workers in Europe, in America and in Colombia, and listen to what they have to say about it?

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE), blue-card answer. – Madam President, it never seems to astound me that Mr Murphy has a problem for every solution and it is always a problem which works to his advantage and not necessarily to the advantage of poor people or people who are suffering human rights abuses. I was the person who organised for the International Trade Union Confederation to appear on the first human rights issue at the Development Committee, as coordinator on that committee.

If I believe that this best assists the interests of trade unions and workers, I will vote for it. If I do not, I will not. But I will do what I believe to be right and in the interests of people, and there does come a time when we have to say: is the carrot better than the stick? If I can be assured by the Commissioner that he will ensure that these human rights provisions are fully overseen and applied, then I would be prepared to consider changing my position from the one I took last year.

 
  
MPphoto
 

  Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D). - Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al señor Susta que me haya cedido su turno de palabra y decir que en el fragor del debate a veces se nos olvida de qué estamos hablando: estamos hablando de dos países democráticos —con defectos, no son democracias perfectas, porque no existen las democracias perfectas, pero sí son democracias pluralistas—. No se trata de democracias populares, de las que tenemos una triste experiencia en este continente, sino de democracias pluralistas, con libertad de expresión, con libertad sindical y con libertad de manifestación y de participación.

A mí me gustaría oír esa misma exigencia que estoy oyendo aquí cuando tratemos el comercio con China, con Vietnam, o el futuro acuerdo con Cuba —del que soy partidario—, que pongamos las mismas exigencias y el mismo nivel a esos países. Y no olvidemos que Colombia y el Perú han sufrido durante muchas décadas el flagelo, la lacra de la auténtica violación de derechos humanos que es el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso, que han provocado no diecisiete, sino miles y miles de muertos en el campesinado de esos dos países. Por tanto, pongamos las cosas en su justa medida. Yo estoy de acuerdo con este Acuerdo que vamos a votar mañana porque contribuirá a luchar mejor por los derechos humanos en esos países.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL), pergunta "cartão azul" dirigida a Luis Yáñez-Barnuevo García. – Queria perguntar se sabe quantos sindicalistas foram assassinados na Colômbia nos últimos anos? É algo que nem o relator esconde na sua exposição de motivos. E se, no seu conceito de liberdade sindical, cabe o assassinato dos sindicalistas que exercem esse direito de organização e de intervenção sindical? E também, já agora, se no seu conceito de liberdade política cabe o assassinato de membros de partidos da oposição? Era a pergunta que lhe queria fazer.

 
  
MPphoto
 

  Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – No, por supuesto. Usted sabe la respuesta, es una pregunta capciosa. En realidad, nadie en este Parlamento, y menos yo, puede estar de acuerdo con el asesinato de sindicalistas, pero ha oído usted a otro orador que ha dado la cifra de diecisiete asesinatos este año; son muchísimos, y cada asesinato es un crimen horrendo. Pero hace tres años eran no diecisiete sino ciento setenta. Si hay una evolución a la baja vamos en la buena dirección. Lo ideal sería llegar a un momento en el que no hubiera ningún asesinato, y si lo hay, que sea castigado y no quede impune.

 
  
MPphoto
 

  María Auxiliadora Correa Zamora (PPE). - Señor Presidente, considero que el Parlamento Europeo debe aprovechar esta oportunidad y apoyar la rápida aprobación y aplicación de este Acuerdo comercial, para que todas las partes contratantes puedan beneficiarse de él lo antes posible.

Este Acuerdo nos brinda la oportunidad de reforzar el hermanamiento con dos de los países de América Latina de mayor crecimiento en los últimos años. Dos países que han manifestado su voluntad de avanzar en sus negociaciones comerciales con la Unión Europea y que han demostrado dar grandes pasos hacia la madurez democrática.

Sin duda, la conclusión de este Acuerdo resultará beneficiosa en términos de competitividad y creación de valor añadido para Colombia y el Perú, revirtiendo en el desarrollo y bienestar de su población.

En el contexto actual, la falta de un acuerdo de esta naturaleza supondría la marginación regional de estos países en un escenario altamente probable de celebración de acuerdos comerciales con sus competidores cercanos, además de la futura conclusión de un acuerdo Unión Europea-Mercosur.

A su vez, la aprobación de este Acuerdo reportará, sin duda, importantes beneficios para ambas partes en materia de bienes, servicios e inversiones y reforzará la colaboración en ámbitos como la investigación y el desarrollo de infraestructuras.

En conclusión, con la aprobación de este Acuerdo comercial, la Unión Europea hará uso una vez más del comercio como motor de integración y de lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. El Parlamento Europeo debe pronunciarse a favor, optando por enfoques inclusivos y cooperativos entre las regiones.

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet (S&D). - Señor Presidente, estamos ante un Acuerdo que es controvertido, y es lógico que sea así porque se trata de una región en la que se han violado durante demasiado tiempo derechos humanos y derechos laborales. Pero también es verdad que, desde el inicio de los trabajos para la celebración del Acuerdo, se ha conseguido una gran mejora en los capítulos de derechos y de democracia.

Ahora, hemos llegado al momento de la votación y podemos hacer dos cosas: una, estimular la mejora de la democracia y los derechos en estos países, dando nuestro apoyo al Acuerdo; y otra, votar en contra, porque se considere que no se ha progresado suficientemente; abortaríamos de este modo el camino iniciado hacia la mejora para esta población.

Mi opinión, señor Presidente, es que el Parlamento Europeo debe ser parte de la solución para esta región y para estos países, y no parte del problema. Por ello, mañana votaré a favor de este Acuerdo, con la convicción de que hay que seguir velando por el cumplimiento de todos los compromisos, tanto en relación con los derechos y la democracia como en el ámbito comercial. Por eso, pido que se vote a favor de este Acuerdo, para mejorar la vida de la población en esta región.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Salut determinarea Columbiei şi Perului de a aprofunda parteneriatul cu Uniunea Europeană. Aş dori totodată să amintesc că acest acord nu este cadrul definitiv al relaţiilor Uniunii Europene cu statele din regiune. Mecanismul de cooperare trebuie consolidat şi poate oricând să includă alte ţări din Comunitatea Andină, şi, mai ales, trebuie înţeles ca un pas în direcţia unui parteneriat amplu cu America Latină.

Prin intermediul acordului, Columbia şi Peru vor continua să aibă acces la piaţa Uniunii Europene fără plata taxelor vamale, în contextul în care cele două state nu vor mai beneficia de sistemul generalizat de preferinţe comerciale, ca urmare a revizuirii acestuia. Doresc totuşi să atrag atenţia în mod special asupra clauzelor şi a foii de parcurs privind drepturile omului, şi în special ale celor ale lucrătorilor, pentru că acestea sunt esenţiale pentru a ajuta Columbia şi Peru să-şi îmbunătăţească situaţia referitoare la drepturile fundamentale.

Consider că cele două state au făcut progrese importante în domeniu şi, de aceea, cred că trebuie încurajate.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe in diesem Haus selten eine Debatte erlebt, in der ein Thema bei allen Rednerinnen und Rednern so zentral im Mittelpunkt gestanden hat – nämlich die Verknüpfung der Handelspolitik mit Menschenrechtsfragen.

Fast alle sind darauf eingegangen. Es hat nur eine andere Wortmeldung geben, die des Kollegen Obermayr, der sich bis jetzt in den Ausschüssen wahrscheinlich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat und meint, das Spargel-Problem sei das Hauptproblem. Das ist es aber nicht, es ist die Menschenrechtsfrage in Kolumbien!

Ich habe aber auch noch nicht erlebt, dass aus dieser These heraus so unterschiedliche Meinungen entstanden sind, ob dieses Abkommen jetzt hilft oder nicht hilft. Hier sind wir wirklich über die Fraktionen hinweg etwas gespalten und zerrissen. Ich glaube, diese Frage kann man auch nicht abschließend lösen.

Ich glaube, die Handelspolitik und das Abkommen haben dazu geführt, dass die Dinge in Kolumbien besser werden. Sie sind aber bei weitem noch nicht gut genug. Daher muss man weiter danach trachten, dass sich die Dinge in Kolumbien verbessern.

Ich glaube, dass am Ende dann auch die Zustimmung zu diesen Abkommen hilft. Aber wir müssen eines vollkommen klarmachen: Es geht uns um mehr Gerechtigkeit als jetzt, es geht uns um mehr Rechtsstaatlichkeit, und es geht uns um mehr Sozialstandards. Dafür müssen wir auch in Zukunft sorgen!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Danke, Herr Präsident! Herr Kollege, ich denke, da wurde in der Tat die zentrale Frage angesprochen. Bei der Beschäftigung mit dem Thema habe ich allerdings eine Frage: Ist bei diesem Abkommen irgendeine Gefahr abzusehen, dass über Geldwäsche Drogengelder leichter in die Europäische Union hineingeschleust werden können, oder kann man das ausschließen? Es geht um leichter, es geht nicht um gar nicht, und es geht um Frieden.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Lieber Kollege, ich glaube, auszuschließen ist da nichts. Man kann nicht ausschließen, dass solche Abkommen auch negative Folgen nach sich ziehen.

Und am Ende ist die Gesamtabwägung, ob man so einem Abkommen zustimmt oder nicht zustimmt, eine unglaublich schwierige. Das ist bei jedem Handelsabkommen schwierig, aber ich glaube, im Fall von Kolumbien und Peru ist es besonders schwierig. Und da muss meines Erachtens auch jeder für sich selbst eine Gewissensentscheidung treffen.

Und da du „euch“ gesagt hast: Die österreichische sozialdemokratische Fraktion wird hier nicht geschlossen abstimmen. Wir haben unterschiedliche Meinungen und die sind zu respektieren, und ich denke, das ist gut so. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, was er dabei zu tun hat.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Madam President, whilst we have heard tonight about avocado and asparagus this debate should focus on the fact that under this administration in Colombia there have been the assassinations of 243 social activists, 69 of them trade unionists; that despite an action plan from the Colombian Government, the United Nations says that impunity for these crimes stands at 95%; and that recently, this year, the Colombian Government has expanded impunity for the military, something which, contrary to what Mr Stevenson has said, has been criticised by the Inter-American Commission on Human Rights and UN rapporteur.

If the European Union and this Parliament do not use their trade powers now to leverage human rights in Colombia – which Amnesty International describes as the most dangerous country in the world in which to be a human rights defender – I do not know when we will.

Let us be clear: 250 human rights organisations, including Catholic bishops and aid agencies, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme and the International Commission of Jurists, ask us to vote ‘no’. The European and international trade union confederations ask us to vote ‘no’. In paragraph 15 of our own Parliament resolution in April, we said we would only vote ‘yes’ if there was a binding mechanism for rights protection. Tell me, Mr David, how this has been achieved. And the crying shame is that those of us who have campaigned against this agreement care deeply for the future peace, prosperity and freedoms in a country that we love. I only wish that those who dismiss our arguments cared as much.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), pregunta de «tarjeta azul». – Señor Presidente, señor Howitt, ¿conoce usted la afirmación del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez —más próximo a su sensibilidad política que a la mía— de que los europeos de espíritu clarificador podrían ayudar más a su país si revisasen a fondo su manera de verlo? Y complementando esta pregunta, ¿piensa usted, por ejemplo, que los asesinatos del político conservador Álvaro Gómez o del candidato liberal Luis Carlos Galán deberían ser un obstáculo para la ratificación por parte de la Unión Europea de este Acuerdo, que ha sido ratificado o aprobado por los veintisiete Estados miembros?

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D), blue-card answer. – Madam President, what I know is that the human rights organisation themselves say that the time is not yet right. Mr Salafranca, I respect you and I believe I have won your respect on an issue on Colombia about which we wholly disagree.

But I would say, to you and any people on that side of the House who want to push this agreement through this week, that the benefits are there under the existing agreement. The human rights clause is there under the existing agreement; it is the Commissioner who refuses to enact it. It is the Commissioner who said it was a joke when there was illegal surveillance against human rights defenders and against a committee of this very Parliament. We have seen fake trade unionists and fake civil society organisations brought to this Parliament and trying to give us a view so as to skew what we should do. I agree with those who say we should stick to principle, and principle says that it is not yet right to ratify this agreement.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Das Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru hat ein sozialeres Gesicht bekommen. Es gibt eine Schutzklausel für Sozialstandards, es gibt einen Überwachungsmechanismus. Das ist allein dem Europäischen Parlament und dessen Aktivitäten zu verdanken, vor allem Bernd Lange, dem ich hier ausdrücklich Dankeschön sagen möchte. Aber reicht das? Meines Erachtens reicht es nicht. Das Morden an Gewerkschaftlern, das Morden an Sozialaktivisten geht weiter, die Straflosigkeit geht weiter, die Bedeutung der Militärgerichtsbarkeit, die einiges vertuschen kann, ist viel zu groß. Meines Erachtens reicht das alles nicht aus, um zu rechtfertigen, dass dieses Freihandelsabkommen ratifiziert wird.

Die kolumbianische Regierung hat sehr viel Recht gesetzt, das lobenswert ist. Aber Recht und Wirklichkeit klaffen auseinander. Wie kann die kolumbianische Regierung garantieren, dass all die guten, positiven Ansätze des Abkommens eingehalten werden, wenn sie selbst nicht in der Lage ist, das Morden und die Straflosigkeit zu stoppen? Der Zeitpunkt für die Ratifikation ist daher ...

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, είμαι μεταξύ εκείνων οι οποίοι αντιτίθενται στην επικύρωση αυτής της συμφωνίας γιατί πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο χωρών η οποία δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των δυτικοευρωπαϊκών μονοπωλίων· μια συμφωνία η οποία βεβαίως γίνεται για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ένωσης. Και μη μου πει κανείς σ' αυτήν την αίθουσα ότι υπάρχει έστω και το παραμικρό βήμα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν γίνεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ένωσης, για τα συμφέροντα του πολυεθνικού κεφαλαίου, για τα συμφέροντα εκείνων που έχουν προκαλέσει την κρίση στην Ευρώπη και προσπαθούν τώρα να την εξαγάγουν και στις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής.

Θα προκληθούν τεράστια προβλήματα στις χώρες αυτές. Ακριβώς επειδή και εμείς διαβάζουμε García Márquez, κύριε Salafranca, γι' αυτό κιόλας είμαστε ενάντια σ' αυτήν την συμφωνία που θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση του λαού της Κολομβίας. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή έγινε τόση πολλή συζήτηση, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι δυνατόν οι FARC που εκπροσωπούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του κολομβιανού λαού να περιλαμβάνονται στη λίστα των τρομοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς να μην ενδιαφέρεται να διαγραφούν απ' τη λίστα αυτή. Πρέπει να διαγραφούν οι FARC απ' τη λίστα των τρομοκρατών.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Sehr traurig bin ich, dass Sie mir die Wortmeldung versagt haben, nämlich nach der blauen Karte zum Kollegen Leichtfried, der offensichtlich nicht aufgepasst hat.

Denn mir ging es natürlich nicht nur um die von der Kommission angeschnittenen Avocados und Spargel. Wenn der Kollege Leichtfried meint, dass das Importieren von Spargel und Avocados rund um die weite Welt intelligent und nachhaltig ist, dann hat er eine andere Meinung als ich.

Sehr glücklich bin ich natürlich über die Einschätzung der Kollegen des Kollegen Leichtfried, die sich Gedanken über die Menschenrechte machen, die brauche ich jetzt nicht explizit aufzugreifen. Aber ich glaube auch, dass die Nachhaltigkeit hinsichtlich des Umweltschutzes in diesen Ländern wichtig ist. Und wenn ich denke, dass Palmöl künftig noch verstärkt angebaut werden soll, Millionen Hektar bereits in der Planung liegen, dass hier neue Palmölplantagen errichtet werden, dann habe ich Angst, dass der Regenwald, die Wasserqualität, die Artenvielfalt gefährdet sind, nur die transnationalen Konzerne verdienen und die kleinen Bauern wieder nichts verdienen. Und das in Ihre Richtung gesprochen, Herr Kollege Leichtfried.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso di non capire una parte di questa discussione.

Qui tra di noi nessuno può mettere in dubbio la legittimità e l'importanza di essere contrari a qualsiasi forma di limitazione dei diritti umani, comprese quelle più violente che riguardano l'uccisione delle persone. Dunque, nessuno può fare esami ad altri.

Il problema in verità è diverso: se noi non firmassimo quell'accordo, le persone che oggi sono in pericolo in Colombia o, per fortuna in misura minore, in Perù sarebbero più forti e più protette oppure no? Questa è la risposta che dobbiamo dare. Io penso che senza un accordo i sindacalisti colombiani sarebbero oggettivamente più in difficoltà. Da sempre, quando in un paese vengono negati e violati i diritti delle persone, soltanto i rapporti internazionali e la presenza costante di soggetti democratici, come è il Parlamento europeo, possono garantire uno sviluppo positivo dei diritti di quel paese. Questa la scelta che dobbiamo fare.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Este acordo tem vindo a suscitar as mais vivas reações de rejeição dos dois lados do Atlântico. São justas e fundadas as razões deste sentimento. Rejeitam-no dos dois lados do Atlântico os que percebem os verdadeiros objetivos e consequências do livre comércio, um dos pilares do neoliberalismo: pôr em competição direta a força de trabalho de diferentes origens geográficas, e com preços diferentes, forçando a sua desvalorização geral. Intensificar assim a exploração do trabalho, mas também a da natureza, promovendo modelos produtivistas de vocação exportadora que exaurem e degradam os recursos naturais. Colonizar mercados de economias mais débeis, assim pondo em causa o seu desenvolvimento autónomo e soberano.

Com este acordo ganham os de sempre: os grandes grupos económicos industriais e financeiros. Por fim, se fossem levadas a sério as hipócritas cláusulas relativas aos direitos humanos, como acaba por ficar claro com este acordo …

(O Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, we are used to hearing supporters of the EU project saying that we need more economic union, not less – not a sentiment I agree with. But I would say that the European Union is not European enough, and has become wedded to the political and economic ideology of globalism.

The report refers with approval to the EU document of 2006 entitled ‘Global Europe’. This agreement, like many similar ones, removes virtually all tariff and non-tariff barriers after a transitional period. The EU is moving slowly but surely towards a world free of tariffs, a situation in which all living standards in the world will gravitate to the same level. The EU is sailing under a false flag. It is not a European Union, but a global union.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, this is a very interesting debate and one in which the protection of fundamental rights is obviously at the heart of the discussion, because the trade part of this agreement has not been criticised, at least as I heard it. There were some critical remarks, but I think that, overall, everybody seems to agree on the trade part of the agreement.

A number of Members of Parliament are, however, questioning the human rights aspects of this under different topics and asking, for example, whether this agreement is going to facilitate money laundering. I can tell you that we have a number of instruments to counter that, for example the ongoing cocaine route programme, which is financed through the Instrument for Stability and includes a specific component that deals with money laundering and financial crime in Latin America and the Caribbean countries. The same goes, for example, for labour rights: some speakers seem to question whether they fall within the human rights clause. I was very clear that, insofar as labour rights are protected under the Universal Declaration of Human Rights, the preferences afforded under the agreement could be suspended on the basis of the essential status of the human rights clause.

What seems to me to be the real question in this debate, however, apart from the trade aspect, is whether the agreement gives us leverage with respect to the human rights situation in Colombia and Peru. I believe that it does give us leverage, because the protection of fundamental rights is an essential element of the agreement, and we will look into that. By the way, I start from the assumption that you will ask me regularly whether I have been looking into it.

Then there is also the roadmap that has been proposed by the European Parliament. That puts very clear obligations on the shoulders of the government in Colombia and also in Peru. I must say that they take this seriously. A couple of weeks ago I was in Peru and this kind of roadmap is now part of the national political debate. Obviously some of their opinions on certain topics differ from ours, but they take these obligations seriously.

I truly believe that we can use this agreement both to foster trade, which I think is one of the most effective ways of improving economic well-being, and to contribute to the protection of fundamental rights – provided, of course, that we monitor this so that we continue to work with them. That is a matter of judgment, and in the speeches made across the whole spectrum of this Parliament we see that it is not the preserve of one specific political group or a number of specific political groups. It is rather, I would say, a matter of individual appraisal of the potential impact of this agreement on the human rights situation. I myself am convinced that the agreement can make a positive contribution to human rights protection.

When we look at the recent past, we see that the negotiations, and especially the period from the conclusion of the negotiations to the actual ratification – which I hope will take place tomorrow – have in fact been very fruitful in terms of ensuring better protection of fundamental rights. During that period governments, and especially Colombia, have taken on additional obligations and have promised and given written undertakings – in, for example, the agreement to have such a roadmap – to live up to those obligations. Very clearly, during that period, we had leverage on what was happening politically in those countries, and I think this is a very positive result.

May I just make one personal comment to Mr Howitt. I remember that you raised a question concerning illegal surveillance. I remember that very well. You said that I had regarded it as a joke; I do not know where you get that idea from. I try to take my job very seriously and I must say that I cannot remember making a joke about this – quite the contrary.

What I said regarding this illegal surveillance was that we should look into it. Whether it happened or not, it is not within the competence of the European Commission; it is within the competence of the Member States, if they want to look further into the matter. However, I also said that we had learned from the governments concerned that this illegal police squad had been disbanded, and that if there were any illegal surveillance taking place at the European Parliament, the Belgian authorities would know how to deal with it. That is what I said, but I also made it very clear that this illegal squad had been disbanded and that this was confirmed by the government concerned. That is what I said; if you think that is a joke, then I can only conclude that you are not taking me very seriously.

 
  
MPphoto
 

  Mário David, rapporteur. − Mr President, first of all I want to express my gratitude to all the shadow rapporteurs and give a particular mention to all the work done in cooperation with the rapporteur on the safeguard clause, my friend Bernd Lange, as well as with Commissioner Karel De Gucht and his team. I would also like to give a special word of thanks to the very numerous civil society organisations, from labour unions to NGOs, that we heard and discussed with in the course of this long and widely-participated process of ratification.

But in democracy the political power lies in the constitutional institutions elected by the people for the people. Until now, it has been time to debate, to listen to civil society and to consolidate ideas. Now it is time to act, to decide. When it is time to decide, it is up to the democratic parliaments or congresses, both here or in Bogotá and Lima. I am sorry to be so blunt, but it is us, not NGOs or trade unions, that represent all citizens.

Also, we cannot forget that, according to an independent study, this Agreement will boost Colombian GDP by 1.3 % and Peruvian GDP by 0.7 % in the long term. This deal will result in total tariff savings of more than EUR 500 million per year. This is how much we – consumers – may save.

In times where economic growth and employment creation should be two of our main objectives as politicians, this Trade Agreement is a new and important tool for all the 29 nations involved. Approving this Trade Agreement is also a way for the EU to show its support for the ongoing talks for peace and conciliation in Colombia.

Finally, let me emphasise to all colleagues the very good news from last Friday when, after 11 years on the blacklist for the violation of human rights, Colombia was withdrawn from this blacklist by the Inter-American Commission on Human Rights.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Mr President, there is a clear rule for a personal statement. I am sure you want to uphold the dignity and seriousness of this debate, which is why you were a little reluctant to call me. I want to express that I respect that and I respect the Commissioner in his position as well, so I am not going to make a statement that provokes further lack of seriousness in relation to the issue.

As a personal statement, it is important that I put on record, firstly, that the joke he does not recall was to get his mobile phone out of his pocket and read the answer. Perhaps on the day he thought that was a humorous way of dealing with it. I did not, but I simply place that on the record. The important fact that I put to him that day and today is that illegal surveillance was carried out by the Colombians – which, by the way, the Colombians will not give us the papers for, they have kept the papers secret, which is why the Belgian authorities cannot investigate it. But that showed …

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Gracias, señor Howitt, pero está usted reabriendo el debate. Su intervención ha terminado y no es procedente para contestar al Comisario, porque sería un debate que nunca terminaría.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

(La sesión, suspendida durante unos minutos, se reanuda de nuevo)

 

17. Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre la recomendación para la segunda lectura, de la Comisión de Comercio Internacional, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD)) (Ponente: Vital Moreira) (A7-0389/2012).

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, relator. − Este é um dos regulamentos mais importantes que até agora temos votado na área do comércio internacional, pois ele dá aplicação e torna efetiva uma das mais importantes inovações no Tratado de Lisboa. Com efeito, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, faz três anos agora, o investimento direto estrangeiro foi integrado na política comercial comum. E dado que a União tem competência exclusiva em matéria de política comercial comum, isso quer dizer que, a partir de agora, apenas a União pode legislar e adotar atos juridicamente vinculativos nesta matéria, incluindo a negociação de Tratados de proteção do investimento externo da União. Os Estados-Membros, a partir de agora, só podem fazê-lo, por si mesmos, se e quando forem autorizados pela União para esse fim.

Ora, no momento da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, há três anos, os Estados-Membros tinham concluído numerosos acordos bilaterais de investimento com terceiros países: mais de 1.200. O principal objetivo desses acordos é, como sabem, proporcionar proteção aos investimentos feitos no estrangeiro, contra ações arbitrárias, expropriação, por exemplo, por parte dos governos dos países que recebem o investimento.

O Tratado de Lisboa não estabeleceu nenhuma disposição transitória explícita para os acordos existentes, que doravante passam a ser competência exclusiva da União. E era, por isso, necessário este regulamento para assegurar uma transição, tão suave quanto possível, de forma a reduzir a incerteza jurídica que resulta deste momento de transição quanto ao estatuto dos Tratados existentes. De acordo com este regulamento, longamente negociado com o Conselho, os acordos bilaterais negociados entre os Estados-Membros e países terceiros, antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, continuam em vigor até serem substituídos por um acordo de investimento da União ou caducarem por outro modo, exceto se forem contrários ao direito da União, caso em que devem ser revistos ou cancelados pelos Estados-Membros envolvidos, por iniciativa da Comissão Europeia.

Em segundo lugar, o regulamento também legaliza os tratados bilaterais de investimento negociados pelos Estados-Membros ilegalmente depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, desde que cumpram a estrita condicionalidade estabelecida no regulamento. Esse foi o preço que o Parlamento exigiu para legalizar esses acordos.

Em terceiro lugar, o presente regulamento define também as condições, estritas por acaso, em que os Estados-Membros podem ser autorizados, daqui em diante, a alterar ou a celebrar novos acordos internacionais de investimento nos casos em que a União, obviamente, não tem interesse em negociá-los ela própria.

O mais tardar daqui a dez anos, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a sua aplicação e poder-se-á então fazer uma avaliação da situação e propor as alterações que forem necessárias. Foi longo o caminho para chegar aqui. Como relator deste dossiê, cumpre-me dizer que considero o acordo plenamente satisfatório e que os objetivos fundamentais do Parlamento Europeu foram obtidos para bem da União e para bem do interesse das nossas empresas e dos nossos investimentos.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, on behalf of the Commission, I would like to convey our deep appreciation of the excellent cooperation with Parliament in achieving a satisfactory compromise on the proposed bilateral investment treaties regulation. An intensive succession of trialogues has demonstrated that the ordinary legislative procedure allows a rich and constructive dialogue, resulting in strong and high-quality legislation. I would like to thank the members of the Committee on International Trade and its Chair, Professor Moreira, for their engagement on this topic.

The reason for tabling this proposal in the first place is that the Lisbon Treaty modernised EU common commercial policy. In particular, it transferred foreign direct investment to European level and entrusted the EU with a major additional policy tool. All the institutions agreed from an early stage that a new EU investment policy had to be based on existing experience in Member States. Indeed their investment agreements concluded over the last 60 years with further states constitute a precious acquis. At the same time it was, and still is, necessary to build a genuine EU policy.

This regulation, as Professor Moreira rightly stated, is a key piece of legislation in the trade area, although not an easy one. The trialogues demonstrated that the matters covered by the regulation involved very complex legal and institutional aspects. The finalisation of the legislative process for this regulation in an early second reading would be a remarkable achievement for all of us.

The regulation ensures legal certainty for European investors. They will be able to continue benefiting from the 1 400 bilateral investment agreements currently in force, as these agreements will receive a strong legal footing under EU law. These agreements will remain in force until they are replaced by Union agreements. At the same time the regulation contains all the appropriate safeguards to ensure that these bilateral investment agreements will not create any serious obstacles to the smooth implementation of EU investment policy, which is a key priority.

The adoption by Parliament of the regulation will allow the Union and its institutions to focus on the implementation of EU investment policy, by advancing EU-wide investment negotiations to ensure a very high level of protection for all European investors on a level playing field and in full consistency with the Union’s wider trade and external policy objectives.

I therefore call upon the European Parliament to endorse the final agreement on the regulation establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements of Member States today. It is encouraging to note almost unanimous support of the International Trade Committee in its recent vote.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie. – Ik spreek namens mijn collega Zalewski, die eigenlijk schaduwrapporteur voor dit dossier is en die zojuist is aangekomen, maar mij toch voorrang verleent.

Collega Moreira heeft het al heel helder gezegd, sinds het Verdrag van Lissabon vallen directe buitenlandse investeringen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek van de EU. Dat is goed zo. Dat betekent dat alleen de EU gemachtigd is om wetgevende en juridisch bindende handelingen te verrichten. Dat betekent dus dat op den duur bilaterale investeringsbeschermingovereenkomsten met derde landen door de EU worden afgesloten. Ook prima!

Maar hier zitten toch nog wat problemen aan vast. Tal van lidstaten hebben heel veel van die IBO's afgesloten. Die blijven nu bindend, dat voorziet deze verordening. Maar de vraag is of straks datgene wat de EU gaat doen van dezelfde hoge kwaliteit is als de overeenkomsten die de lidstaten met die verschillende landen hebben afgesloten.

Daarom deze oproep: zorg ervoor dat je niet de kleinste gemene delen krijgt, wanneer je nieuwe contracten afsluit, maar zorg voor een hoog niveau. Dat is verzoek één.

Verzoek twee. Wat ik mis is voldoende arbitragemogelijkheid, waarbij geschillen niet alleen door lidstaten bij het International Center of Investment Disputes aanhangig kunnen worden gemaakt, maar ook bedrijven zelf, dus in plaats van de landen, een arbitragemogelijkheid krijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.

En dan nog wellicht tot slot één ding: de Commissie is nu aan het onderhandelen met Canada. De vraag is of dat akkoord dat de Commissie nu met Canada gaat sluiten wel van een dusdanig hoog niveau is dat de lidstaten er niet al te veel voor hoeven te gaan inleveren, hetgeen het geval zou kunnen zijn als je met bijvoorbeeld nog veel lastiger landen als China moet gaan overleggen.

Op deze vragen, opmerkingen, zie ik graag een antwoord van de commissaris tegemoet. Ik dank u zeer.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, señor Comisario, como decía el ponente, esto es muy importante: son las normas del juego que establece el Tratado de Lisboa para los próximos acuerdos comerciales bilaterales; la Unión Europea va a ser la responsable de legislar o de disponer los criterios para que los Estados legislen.

Este es un Reglamento equilibrado, seguro para los Estados, que armoniza este ámbito a escala de la Unión Europea. Ha sido difícil porque los Estados se han resistido a situaciones de interferencia sobre sus propias decisiones a causa, muchas veces, de situaciones delicadas causadas por los acuerdos bilaterales. Pero, el objetivo, en concreto, es que la Unión Europea avance en materia de inversión y, por lo tanto, hay que tener seguridad jurídica en relación con las inversiones.

Con este informe hemos encontrado la pieza clave, como decía el Comisario, para garantizar y proteger los acuerdos de los Estados miembros con terceros países, armonizar las inversiones de la Unión Europea en su conjunto, y garantizar el cumplimiento, también importante, de las resoluciones de los procedimientos de arbitraje —hay que asumirlas—. Asimismo, se debe buscar en los futuros acuerdos la responsabilidad financiera.

Este Reglamento ha dado transparencia, ha dado igualdad, ha puesto en negro sobre blanco que los acuerdos no sean abusivos y que no se produzcan incumplimientos.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'adozione di questo regolamento è un passo in avanti importante nell'affermazione di uno dei principi più innovatori del trattato di Lisbona, vale a dire la competenza esclusiva della dimensione comunitaria in materia di commercio internazionale.

Noi sosteniamo il lavoro che è stato svolto dal presidente Moreira e l'accordo trovato con il Consiglio. Non c'è niente di più patetico, e quasi anacronistico, di vedere i singoli paesi europei lottare da soli per strappare quella o quell'altra condizione commerciale favorevole solo a loro. Credo che la Commissione possa sicuramente essere più garante rispetto ai singoli Stati membri di accordi effettivamente utili. È patetico anche per le ridotte dimensioni dei nostri paesi in un sistema globale.

Il regolamento prevede una condivisione delle competenze e un margine di flessibilità, ma mette soprattutto la parola fine a quella che era diventata una cacofonia dove gli accordi bilaterali non erano solo una tutela dei propri interessi legittimi ma, a un certo punto, potevano diventare anche uno strumento di concorrenza rispetto ad altri paesi dell'Unione e tutto questo a scapito degli Stati dell'UE più piccoli e meno competitivi nella scena internazionale.

Come sempre poi molto dipende dall'effettiva attuazione di questo regolamento. La Commissione acquisisce un potere importantissimo – ne siamo contenti – e un ruolo che noi sosteniamo affinché ci sia un vero garante degli interessi europei. Tempi, autorizzazioni, notificazione, ritiro delle stesse autorizzazioni, riesame e via dicendo sono oggetto di norme che a noi sembrano equilibrate in questo accordo.

Chiedo alla Commissione un'attenzione particolare soprattutto per gli interessi e i bisogni delle piccole e medie imprese, che sono spesso penalizzate da questo tipo di accordi sugli investimenti ma che al tempo stesso sono la parte più innovativa e spesso anche quella più suscettibile di creare occupazione nei nostri paesi. Soprattutto, sarà necessario dimostrare che la tutela europea è più ambiziose e più efficace di quella dei singoli Stati membri, che appartengono però a un mondo di un'Europa frazionata che tutto sommato vogliamo vedere soltanto nel passato.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would like to thank our Chair and also the shadow rapporteurs, especially Pawel Zalewski, for their steadfastness and determination throughout this process.

We Greens are happy that the final result preserves the institutional prerogatives of Parliament in its new competences on the EU investment policy. This is a success which was seriously called into question by some forces in the Council at some points. We recognise that the regulation makes the most out of a situation which saw Council and Parliament as antagonists.

However, the regulation fails to deliver on its key purpose, that is to phase out, in an orderly manner, all existing bilateral investment treaties of the Member States in a clear timeframe of transition. It leaves the door open for an eternal dual system. We might have Member States’ BITs remaining with us for our lifetime and there is no certainty that one day Member States’ BITs will be a definite thing of the past.

In substance the BITs legislation remains unsatisfactory with regard to its original purpose, that is to guarantee that BITs are from now on a transitional agreement on the way to a common EU investment policy. Therefore we Greens are against this legislation.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD. – Odovzdanie kompetencií členských štátov v oblasti spoločnej obchodnej politiky do rúk európskych inštitúcií si vynúti rozsiahle administratívne opatrenia ako na úrovni Európskej únie, tak aj na úrovni členských štátov a ich obchodných partnerov.

Stovky bilaterálnych investičných dohôd, ktoré v minulosti uzavreli členské štáty podľa rôznych právnych režimov, bude potrebné postupne konvertovať do právneho systému Európskej únie tak, aby nedošlo k zmenám v právach jednotlivých zmluvných strán. Renegociácie bilaterálnych investičných dohôd rozpracovaných či uzavretých v minulosti medzi členskými štátmi a tretími krajinami nemôžu prebiehať bez priamej participácie pôvodných zmluvných strán, a preto bude nevyhnutné pri tomto procese zvoliť vhodnú procedúru v súlade so znením Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pritom bude potrebné brať ohľad aj na skutočnosť, že pri renegociáciách sa bude zaobchádzať s informáciami, ktoré sa definujú ako dôverné, a preto musíme zabezpečiť primeranú diskrétnosť spracovania citlivých údajov aj v nových podmienkach.

Jednou z možností ako organizačne aj technicky zvládnuť komplikovaný proces prevedenia bilaterálnych investičných dohôd pod gesciu Európskej únie je aj v pozícii Rady deklarovaný prenos kompetencií vykonávacích právomocí na Európsku komisiu v zmysle nariadenia č. 182/2011. Vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť tohto procesu však musí byť celý systém práce a koordinácie veľmi precízne pripravený a spracovaný.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! MAI hieß das Kürzel, das in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Hunderttausende besorgte Bürger auf die Straße gebracht hat. Multilateral Agreement on Investments – es war damals so gesehen worden, dass es die großen Konzerne weltweit gegen jede Form von dringend notwendigen Eingriffen seitens damals noch souveräner Nationalstaaten absichert und sie schützt. Jede Form von Verstaatlichung hätte es unmöglich gemacht, Arbeitnehmerrechte hätte es beschränkt.

An dessen Stelle ist – aus Wahrnehmung verschiedenster Historiker und Ökonomen – die zu schnelle Erweiterung der Europäischen Union getreten, weil man gesagt hat, nachdem es durch Bürgerwiderstand auf der Straße gescheitert ist, wenigstens da wollen wir Sicherheit haben, wenigstens da sollen die großen Konzerne ganz abgesichert agieren können.

Parallel dazu haben sich diese ganzen Abkommen bilateral entwickelt. Jetzt soll das zusammengefasst werden. Im Prinzip, wenn man so wie ich ein glühender Pro-Europäer ist, aber sehr kritisch gegenüber dieser extrem wachsenden Umverteilung innerhalb der der Europäischen Union, ist es sehr sinnvoll, dass man es abstützt.

Doch die Fragen sind: Wie werden dann tatsächlich KMU geschützt? Wie sieht es mit Patenten aus? Wie verhalten wir uns gegenüber den afrikanischen Staaten? Wäre es nicht viel sinnvoller, bei solchen Abkommen zwischen tatsächlichen Entwicklungsländern und den Schwellenländern, wo wir den Schutz brauchen würden, zu differenzieren?

Ich bin unglücklich über das, was da vorgelegt wird, und die Entwicklung, die es nimmt. Ich denke, es ist der falsche Weg. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Europäische Union sich aus einem anderen Selbstverständnis heraus um Absicherung von Institutionen kümmert als nur unter dem Gedanken des Absicherns der Großkonzerne.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE). - Panie Przewodniczący! Regulacja, którą przyjmiemy jutro na posiedzeniu plenarnym, jest niezwykle istotna dlatego, że pokazuje, w jaki sposób ten bardzo ważny artykuł traktatu lizbońskiego dotyczący wspólnej polityki inwestycyjnej będzie mógł być zrealizowany w praktyce. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim kolegom, którzy współpracowali po stronie Parlamentu Europejskiego, po stronie socjalistów, liberałów, Zielonych, ECR-u nad tą dyrektywą – panu Moreirze, panu De Guchtowi, którego zespół przedstawił bardzo interesującą koncepcję. Rzeczywiście jest tak, iż Zieloni zaprezentowali bardzo daleko idącą wspólnotową regulację, która jednoznacznie przesuwa ciężar zabezpieczenia interesu inwestorów europejskich na stronę Unii Europejskiej. Negocjacje z Radą pokazały, że nie jest to możliwe.

Niemniej jednak ta regulacja, nad którą jutro będziemy głosowali, jest także regulacją wspólnotową. Może nie tak daleko idącą, jak chcieli nasi koledzy z partii Zielonych, ale wydaje mi się, że gwarantującą najważniejsze elementy. Po pierwsze, system ochrony inwestorów europejskich będzie wspólny, nie będzie podziału na tych, którzy są lepiej chronieni i tych, którzy są gorzej chronieni. A wiadomo, że niektóre kraje wykorzystują te różnice w ochronie dla różnego rodzaju nacisków politycznych.

Po drugie, wiadomo w jaki sposób – to znaczy do momentu, w którym nie powstanie ogólny europejski system – te europejskie umowy będą działały. Ważne jest to, żeby te europejskie umowy zostały jak najszybciej wynegocjowane – tu wielka rola Komisji, pana komisarza De Guchta – i jestem przekonany, że wkrótce – chociażby w przyszłym roku, mam nadzieję, że pierwszą umową taką będzie umowa kanadyjska – będziemy mieli pierwsze umowy wspólnotowe. To jest niezwykle ważne, aby w tym momencie Unii Europejskiej, w którym myślimy o osobie, myślimy o takich bardzo indywidualnych interesach, ten interes wspólnotowy poprzez tę regulację był...

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che domani il Parlamento europeo possa esprimere un voto favorevole su questo regolamento che rappresenta una pagina importante verso l'attuazione piena del trattato di Lisbona nella politica commerciale. Grazie quindi all'iniziativa legislativa della Commissione e grazie soprattutto al collega Vital Moreira che l'ha portata fino qua.

È un'iniziativa sicuramente importante perché dà attuazione al trattato, supera la frammentazione nel campo della politica commerciale sugli investimenti e soprattutto, come ricordava anche il collega Rinaldi, evita e supera un dumping interno tra i 27 paesi – tra poco 28 – dell'Unione europea su materie così importanti come gli investimenti commerciali, che sono uno strumento essenziale per la competitività. Si tratta quindi di un accordo che garantisce una certezza legale agli investimenti effettuati prima del passaggio di competenze al trattato di Lisbona e che disciplina anche la fase transitoria, e rappresenta quindi un aspetto molto significativo e importante sulla politica commerciale.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Aus den Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsverträgen früherer Jahrhunderte und Jahrzehnte hat sich wegen der Mehrgleisigkeit von Investitionsschutzabkommen, regionalen Wirtschaftsabkommen und internationalen Übereinkommen bekanntlich ein wirklich unübersichtliches System entwickelt. In diesem Wirrwarr klagen manche Staaten über unzumutbare Einschränkungen ihres regulatorischen Spielraums. In einer Zeit, in der der Umsatz mancher Unternehmen das Bruttonationaleinkommen ganzer Länder übersteigt und in der transnationale Konzerne oft zu Lasten der nationalen Ökonomie wachsen, dürften sie damit nicht ganz Unrecht haben. Dies auch angesichts der Doppelfunktion von Juristen oder Richtern im Rahmen der Investitionsschutzklagen.

In diesem Zusammenhang muss die EU klar agieren, um nicht die eigene, mit Milliarden geförderte Entwicklungspolitik zu konterkarieren. Immerhin hat die Kombination aus Deregulierung, Investitionsliberalisierung, Exportgarantien und bilateralen Investitionsschutzabkommen für Entwicklungsländer bekanntlich massive Konsequenzen, und es gilt eine Lösung für Fälle zu finden, in denen einem EU-Staat ein Vertragverletzungsverfahren droht, wenn die Verpflichtung aus einem Investitionsschutzschiedsspruch mit EU-Recht unvereinbar ist.

Einer Lösung bedarf es auch hinsichtlich der Unklarheiten, die sich aus der mit dem Vertrag von Lissabon erfolgten Übertragung der Kompetenz ausländischer Direktinvestitionen auf die EU ergeben.

Diese Punkte sind meines Erachtens zu klären, bevor die EU mit China ein Investitionsschutzabkommen abschließt.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Salutăm poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului de stabilire a unor dispoziţii tranzitorii privind acordurile bilaterale de investiţii încheiate între state membre şi ţări terţe.

Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, statele membre au negociat şi semnat acorduri de investiţii cu state terţe. Statele membre au încheiat peste 1 000 de astfel de acorduri bilaterale, care se referă, parţial sau în totalitate, la investiţii străine directe. După Tratatul de la Lisabona, investiţiile străine directe au devenit o competenţă exclusivă a Uniunii Europene şi o parte integrantă a politicii comerciale a Uniunii.

Prezenta propunere de regulament stabileşte un cadru şi condiţii în care statele membre să fie autorizate să deschidă negocieri cu o ţară terţă pentru a modifica un acord bilateral de investiţii existent. Acest cadru va permite statelor membre să negocieze şi să încheie, în anumite condiţii stabilite în prezenta propunere, un nou acord bilateral de investiţii cu ţări terţe.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Mit dem Vertrag von Lissabon gehören ausländische Direktinvestitionen zur gemeinsamen Handelspolitik, und demnach hat die EU ausschließliche Zuständigkeit. Und die Mitgliedstaaten dürfen nur mehr Abkommen abschließen, wenn sie von der Union ermächtigt werden.

Abgesehen davon, dass hier die Kompetenzen der Mitgliedstaaten massiv eingeschränkt werden, gibt es auch Probleme mit der Rechtssicherheit, denn bestehende Abkommen der Mitgliedstaaten bleiben nach dem Völkerrecht immerhin bindend.

Das heißt, es ist daher wichtig, dass besonders für Investoren aus der Union die höchsten Schutzstandards gelten müssen. Wenn Schutzstandards in einem Abkommen eines Mitgliedstaates höher sind als in einem Abkommen der Union, dann sollten jedenfalls die höheren Schutzstandards Anwendung finden.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, let me just briefly react to a couple of remarks which have been made during this debate – a debate which demonstrated, I believe, that there is general support for the proposal we have been making and which, through the negotiations in the trialogue under the chairmanship of Professor Moreira, has resulted in the text which has now been submitted to you.

There was a question by Mrs Oomen-Ruijten asking whether there will be the same high level of protection as is found now in a number of bilateral investment treaties? Yes of course; I believe that the prime aim of what we have to do in the future is to make sure that every Member State receives exactly the same high level of protection as is now only reserved for a couple of countries.

That is what you see when you look at the 1 400 treaties: you can see that there are a number of countries that are extremely well protected and in many cases this also has to do with the size of that Member State. Now what I see as the Commission’s duty is to make sure that every Member State, even the smallest one, receives exactly the same high level of protection as is now reserved only for a couple of countries.

Secondly, is this going to create a kind of eternal system? I do not believe so and let me give you two answers. First, we have been asking for a number of mandates to negotiate investment treaties with Singapore, with Canada and with India, and we have had no problem obtaining them from the Council – after discussion of course, as is right and proper. But they have entrusted to us to negotiate this on behalf of the European Union.

Now regarding the phasing-out: will it be an eternal system? No, precisely because Member States are going to insist more and more that these bilateral investment treaties become European investment treaties, because that is how they will get the same protection. So it is the Member States themselves who are going to insist that we make Europe-wide agreements out of the existing bilateral investment treaties.

That, I think, is the logic which lies in this regulation and that is also why the Commission has agreed to walk away from its initial proposal of limiting the phasing-out to a certain number of years. It was not realistic; Member States did not like it at all so it was not possible to have a regulation on that basis. But having thought this over, I believe it is much more likely that the dynamic will be of the Member States wanting to have the same kind of protection that will bring us to a system – it will take some years of course – which is identical for all Member States, and that is what I believe the Commission should be aiming at.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Señor Comisario, es muy gratificante para los diputados, para este Presidente y seguro que también para el ponente encontrarnos con un Comisario que conoce el tema del que está hablando y que no viene exclusivamente a leer un papel que se le ha preparado.

Creo que es algo que todos apreciamos y es importante que usted tenga conciencia de la estima que nos merece el hecho de que quien es nuestro interlocutor tenga realmente un conocimiento muy profundo del tema que estamos debatiendo. Ello nos obliga a todos a ser mejores.

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, relator. − Senhor Presidente, permita-me que me associe ao elogio da seriedade e responsabilidade do Comissário De Gucht. É por isso, seguramente, que ele até agora raramente perdeu uma iniciativa no Parlamento Europeu, com exceção do malogrado acordo ACTA.

Sr. Presidente, Sr. Comissário, Srs. deputados, este é um feliz termo para uma negociação que foi tudo menos fácil. Os Estados-Membros demoraram a convencer-se, primeiro, de que o investimento direto estrangeiro passou a ser uma competência exclusiva da União, segundo, de que os tratados existentes bilaterais só poderiam manter-se em vigor se não fossem um obstáculo ao desenvolvimento da política de investimento da União e, terceiro, de que há um inestimável valor acrescentado numa política comum de comércio externo em vez de uma política fragmentada entre os 27 Estados-Membros da União.

Ao chegarmos aqui, no final desta difícil negociação, importa sublinhar o empenhamento, a seriedade e a responsabilidade das três instituições. Não teria sido possível sem a contribuição da Presidência polaca do Conselho, que iniciou as negociações, e da Presidência dinamarquesa, que as concluiu, e sem a intermediação da Comissão, sem cuja contribuição dificilmente poderíamos ter chegado a um acordo. Permitam-me, aqui, lembrar o protagonismo do Vice-Diretor-Geral João Aguiar Machado, que foi inexcedível na sua tentativa de encontrar soluções satisfatórias entre o Conselho e o Parlamento Europeu, e, finalmente, dos meus colegas relatores-sombra, em especial a Pavel Zalewski, que não regatearam o seu empenhamento na obtenção de um acordo por mais difícil que ele parecesse no início. Por isso, peço a esta Câmara que adote este regulamento com largo apoio. É um passo enorme que damos em direção a uma maior integração da política do comércio externo e da política de investimento externo da União. A partir de agora, a União será mais estreita, an ever closer Union, também aqui no domínio do comércio externo e do investimento externo.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

 

18. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Vital Moreira, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República Kirguisa (COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)) (A7-0208/2012)).

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, relator. − Parece-me que hoje é o meu dia. Desta vez não tenho boas notícias a dar ao Parlamento, mas peço de novo que apoiem a minha posição e a posição da INTA, a Comissão do Comércio Internacional do Parlamento, na nossa posição de combate ao Conselho nesta matéria.

A Comissão do Comércio Internacional, de que sou presidente, propõe a esta Câmara que aprove a proposta da Comissão, apresentada em dezembro de 2011, de disponibilizar assistência macrofinanceira à República do Quirguizistão no montante máximo de 30 milhões de euros. O relatório aprovado na INTA, e do qual sou relator, apenas aprovou uma pequena emenda no sentido de eliminar dos considerandos a justificação para a adoção do procedimento consultivo em matéria de comitologia no que respeita ao controlo da competência de execução da Comissão pelos Estados-Membros. Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo com o Conselho nesta matéria. O entendimento da Comissão do Comércio Internacional desta Câmara, apoiado por uma larga maioria, é o de que a haver necessidade de comitologia, o que aliás pode ser contestado e foi contestado, no caso dos memorandos de entendimento sobre assistência macrofinanceira deve ser adotado o procedimento consultivo, tal como sucedeu, aliás, em casos anteriores com a Ucrânia e a Moldávia, e não o procedimento de exame, como propõe o Conselho e que dá aos Estados-Membros, como sabemos, ou seja ao Conselho, por via dos Estados-Membros, um poder de veto sobre os poderes de execução da Comissão.

O Conselho entende que, regra geral, deve ser adotado o procedimento de exame e que o procedimento consultivo deve ser excecional e só deve ser adotado mediante fundamentação especial caso a caso. Regista-se, mais uma vez, que o Conselho mudou claramente de posição nesta matéria, pois que antes já tinha aceitado o procedimento consultivo nos acordos de assistência macrofinanceira à Moldávia e à Ucrânia.

Que fique claro que o ponto de discórdia entre o Parlamento e o Conselho no que respeita à assistência macrofinanceira ao Quirguizistão, bem como à Geórgia, não é uma questão de substância e de saber se este país preenche ou não as condições para merecer tal assistência. Apoiamos, sem dúvida, a concessão de apoio financeiro ao Quirguizistão. Estão em causa duas questões políticas interligadas entre si: uma questão de natureza institucional, que é de saber qual é o grau de controlo que os Estados-Membros devem ter sobre os atos de execução da Comissão nesta matéria, e uma outra questão, também de natureza política, que com ela está ligada, que é de saber se o Parlamento Europeu pode aceitar um controlo reforçado do Conselho por via dos Estados-Membros sobre a Comissão quando o Parlamento não tem nem aliás, quer ter, igual poder de controlo sobre a Comissão. Trata-se de uma questão sobre a qual o Parlamento deve continuar a ser firme na defesa do equilíbrio de poderes estabelecido no Tratado de Lisboa e tornar claro que não aceitamos a instrumentalização da comitologia pelo Conselho para lhe permitir recuperar os poderes que o Tratado de Lisboa impõe que sejam atribuídos à Comissão e partilhados em igualdade com o Parlamento Europeu.

Importa dizer claramente ao Conselho que esta estratégia não pode vingar e que também não é aceitável que o Conselho sacrifique os interesses do Quirguizistão e da Geórgia por uma posição sectária em matéria institucional.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, let me start by saying that the Union’s macro-financial assistance (MFA) is a crucial instrument in our relations with neighbouring and candidate countries. Given the negative impact of the euro debt crisis on our neighbourhood, the Union should complement the IMF in stabilising countries which are close to the European Union. This is in our own interest, politically and economically.

At the moment, however, macro-financial assistance is blocked. For two years now, ever since the Commission adopted the multiannual financial proposal for Georgia in January 2011, Parliament and the Council have disagreed on the use of the comitology procedure, as Professor Moreira rightly pointed out. The Commission believes that it is crucial to find a solution to whether the advisory or examination procedure should be applied in the adoption of the Memorandum of Understanding.

In the cases of the Kyrgyz Republic and of Georgia – on which the plenary will vote tomorrow as well – the long delays in the decision-making process have put the European Union in a difficult position. We are losing our credibility vis-à-vis these strategic external partners. What is more, the issue risks blocking any forthcoming MFA proposal. This could lead to political fallout for the Union in our relations with Egypt, Jordan and Armenia, which have submitted, or are about to submit, requests for MFA.

The Commission therefore urges Parliament to continue its dialogue with the Council and to consider all ways possible to overcome the impasse and unblock the MFA instrument. I believe this is of crucial importance for the balance between, on the one hand, the Commission and, on the other hand, Parliament and the Council of Ministers.

As Professor Moreira rightly pointed out, it is important that we put the Lisbon Treaty into practice, thereby observing not only the letter but also the spirit of the Lisbon Agreements. It is really hard to understand how, even after three years, we cannot come to an agreement on such a sensitive topic – such a sensitive topic and an important political tool for European policy vis-à-vis the neighbourhood and vis-à-vis neighbouring countries.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito di oggi sul rilascio di un'assistenza alla Repubblica del Kirghizistan ci permette di riflettere sulla realtà di questo paese. Due anni e mezzo fa il Kirghizistan ha vissuto una violenta crisi interetnica interna che ne ha politicamente ed economicamente incrinato la stabilità. Oggi possiamo constatare che la situazione del paese si è stabilizzata e che la riforma costituzionale e gli esiti delle elezioni parlamentari e presidenziali hanno dato il via a quelle riforme necessarie al paese per intraprendere la giusta strada verso la stabilità democratica.

L'Unione europea ha più volte espresso il proprio impegno nel continuare a supportare i progressi raggiunti con determinazione dal Kirghizistan e il rilascio di un sostegno finanziario al paese garantirebbe un supporto fondamentale proprio in termini di riforme democratiche e socioeconomiche. Per questo non posso che augurarmi che la controversia giuridica ancora aperta tra le tre istituzioni, che non ha permesso la finalizzazione di un accordo e che ci vede oggi al voto in prima lettura, possa essere velocemente superata e che al più presto il sostegno concordato possa essere rilasciato al Kirghizistan.

Inoltre, questa situazione e questi ritardi, oltre ad avere conseguenze dirette sul paese, che aspetta l'assistenza, a mio avviso pesano sull'immagine stessa dell'Unione, che rischia di vedere messa in dubbio la sua autorevolezza e la sua affidabilità internazionale. Recentemente, con la delegazione del Parlamento europeo di cui ho l'onore di essere presidente abbiamo visitato il Kirghizistan e proprio su queste questioni ci è stato sottolineato come ci sia una lunghezza incomprensibile anche per questo paese rispetto alle decisioni annunciate dalle istituzioni europee.

Credo che risolvere questo problema possa essere un elemento essenziale per dare maggiore credibilità e autorevolezza alle istituzioni europee e soprattutto per contribuire a dare stabilità ed efficacia alla lotta contro il terrorismo in un'area come quella dell'Asia centrale che è vitale per la sicurezza internazionale.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, în numele grupului S&D. – Salut propunerea de a acorda Republicii Kârgâzstan un ajutor financiar de 30 de milioane de euro, sub formă de credite şi subvenţii. Sper că alocarea acestei sume va ajuta Republica Kârgâzstan să facă faţă gravelor probleme financiare şi sociale cu care se confruntă ca rezultat al crizei economice şi financiare globale, dar şi al regretabilelor evenimente de natură politică din iunie 2010. Corupţia, guvernarea autoritară şi represiunea împotriva populaţiei au făcut ca drumul Kârgâzstanului către democraţie să nu fie unul facil. În plus, încercarea de a organiza alegeri parlamentare transparente în 2010 a fost umbrită de violenţele interetnice dintre uzbeci şi kârgâzi, în urma cărora sute de oameni şi-au pierdut viaţa.

Consider că ajutorul financiar trebuie să contribuie la implementarea unor importante reforme democratice, după cum s-a convenit în urma negocierilor bilaterale dintre Republica Kârgâzstan şi Uniunea Europeană. Indiferent de soluţia care va fi găsită în diferendul juridic de care au vorbit colegii mei, cred că diplomaţia europeană poate şi trebuie să joace un rol mai important în promovarea drepturilor omului în regiunea Asiei Centrale.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак, от името на групата ALDE. – Г-н Председател, уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, въпреки че Република Киргизстан не попада в географския обхват на Инструмента за макрофинансова помощ на Европейския съюз, поради демократичните усилия на киргизките власти при установяването на парламентарна демокрация и процесът на реформи, който тече в страната, я превърна в един от основните стратегически партньори на Европейския съюз в региона. От своя страна Съюзът е сред основните й донори и чрез Инструмента си за макрофинансова помощ следва да предостави средства в размер на около 30 милиона евро.

Ние, либералите, сме загрижени за управлението на финансовите потоци и системата на Централната банка и Министерството на финансите на Киргизия, както и от административните процедури, сигурността на използваните IT системи, механизмите за вътрешен контрол и т.н. Загрижени сме и за спазването на човешките права след подновяването на междуетническото напрежение в страната. Но вярваме, че ако Киргизстан предприеме необходимите мерки за предотвратяване на злоупотребите при използването на средствата на Европейския съюз и ако елиминира съществуващите рискове, помощта, която страната като членка на СТО ще получи, ще послужи като сигнал за другите държави в региона, че Европейският съюз е готов да подкрепи страни с ясна тенденция към демократизация и политически реформи.

Въпреки това, ако има негативно развитие в Киргизстан, Комисията не трябва да се колебае да преустанови плащанията, предвидени с Инструмента за макрофинансова помощ. Ние трябва да прилагаме принципа "Повече за повече", но ако ситуацията се влоши, не трябва да се страхуваме да приложим и обратния принцип "По-малко за по-малко".

Що се отнася до основния въпрос, който професор Морейра постави за комитологията, като докладчик по Рамковия регламент за макрофинансова помощ за трети страни смятам, че наистина и Комисията, и най-вече Съветът, и Парламентът разбира се, трябва да дадем пример за добър разум и да постигнем взаимноприемлив компромис, именно както спомена Комисар Де Гухт в изпълнение на духа на Лисабонския договор.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, suite aux violences ethniques de juin 2010 au sud du pays et à l'adoption de la nouvelle Constitution, le Kirghizstan s'était engagé sur la voie de la démocratisation. L'Union européenne avait, à juste titre, soutenu ce pays pauvre et fortement touché par la crise économique. Le Kirghizstan avait même été sélectionné comme pays pilote pour le programme européen "Soutien à la démocratie".

Depuis la situation se détériore. Malgré des preuves de tortures en prison, la Cour suprême a condamné à la prison à vie Askarov, défenseur des droits humains, âgé de 61ans, issu de la minorité ouzbek. Son procès est entaché de nombreuses violations. Askarov est un symbole de l'échec de la réconciliation nationale, indispensable à la stabilité et à la sécurité du pays. Une totale impunité règne dans le sud où les autorités, elles-mêmes, harcèlent les citoyens de la minorité ouzbek et bloquent toute réconciliation. Le nationalisme et le racisme s'enracinent. Le parlement a bloqué un site web indépendant critique sur la gestion des tensions ethniques. Dans la capitale, des proches du pouvoir ont agressé les trois frères de Alisher Saipov, journaliste indépendant de la minorité ouzbek, assassiné à Och en 2007.

Fin novembre, un chercheur d'International crisis group a été arrêté par les agents du KGB local après un séjour à Och. Son ordinateur et son matériel de travail ont été confisqués. Le KGB kirghize a identifié et interrogé des défenseurs des droits humains qui l'avaient rencontré. Cet événement est très grave et constitue une violation des conventions internationales signées par le Kirghizstan.

Mme Ashton, qui s'est rendue à Bichkek peu après, ne s'est exprimée ni sur la condamnation d'Askarov, ni sur le harcèlement des défenseurs des droits humains. L'Europe ne peut pas continuer à apporter son aide financière à l'aveugle alors que la situation se détériore au Kirghizstan.

Mon groupe ne votera pas en faveur de cette aide macrofinancière. Nous devons conditionner notre assistance budgétaire à la République kirghize à des progrès concrets dans la réforme de la justice et de la lutte anti-corruption.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD. – Ekonomické problémy vyvolané hospodárskou krízou v roku 2009 viedli v Kirgizsku k ľudovému povstaniu a následným etnickým násilnostiam. Dočasnej vláde sa postupne podarilo stabilizovať politické pomery, zrealizovať demokratické reformy a doviesť krajinu k demokratickým voľbám. Krehký proces demokratizácie Kirgizska je však stále ohrozený hospodárskou nestabilitou a podľa analýz MMF bude potrebné pre krajinu poskytnúť počas rokov 2011 až 2012 prostriedky na vykrytie finančného deficitu vo výške 330 miliónov EUR.

Európska komisia nám navrhuje zapojiť sa do medzinárodnej pomoci Kirgizsku na podporu rozvoja demokracie v tejto krajine, a to finančnou pomocou vo výške 30 miliónov EUR, z ktorej polovica by mala byť vyplatená formou pôžičiek a polovica poskytnutá prostredníctvom grantov. Ak by sa naplnili prognózy expertov MMF, ktorí tvrdia, že uvedená finančná pomoc umožní krajine prekonať krátke kritické obdobie a udržať si hospodársku stabilitu, vyhnúť sa politickým problémom a etnickým násilnostiam a pokračovať aj v stabilizácii demokratických inštitútov, potom by uvedená finančná pomoc Únie naplnila zmysluplné ciele. Z dlhodobého hľadiska by však bolo potrebné, aby Európska komisia dôsledne monitorovala, či poskytnutá finančná pomoc prináša očakávaný účinok.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI). - Europa kampt met een enorme economische crisis. Lidstaten liggen aan het financieel infuus, burgers worden uitgeknepen. Hoe kan het dan zijn dat de Europese Unie cheques uitschrijft aan landen duizenden kilometers hiervandaan. De EU kan haar eigen broek niet eens ophouden, waarom geeft het dan miljarden weg?

Sinds de regeling van macrofinanciële bijstand is gestart is er ruim zeven miljard uitgekeerd. Een groot deel daarvan wordt weggegeven als gift, vaak aan landen met een reputatie van omkoping, corruptie en georganiseerde misdaad. Dit keer is Kirgizië de gelukkige ontvanger van Europees geld. Macrofinanciële bijstand is zogenaamd bedoeld voor buurlanden van de Europese Unie. Kirgizië ligt in Centraal-Azië, meer dan zesduizend kilometer hiervandaan. Dat is geen buurland van Europa, het land ligt naast China.

Valt dat ook al binnen de invloedssfeer van Brussel? Waar houdt dit op? In Kirgizië vinden schendingen van de mensenrechten plaats, er zitten tal van activisten achter de tralies. Het is bovendien een van de meest corrupte landen ter wereld. En de Europese Unie vertrouwt dit land nu 30 miljoen euro toe, waarvan 15 miljoen als gift om vrij te spenderen. Alsjeblieft, doe er maar wat leuks mee, zegt de Europese Unie!

Het contrast met de situatie in Europa kan niet groter. Europa staat sociaal en economisch op instorten, maar de EU blijft geld uitgeven alsof er niets aan de hand is. De belastingbetaler kan ervoor opdraaien. Het zuur verdiende geld van de burger wordt afgepakt, omdat de EU zo financiële cadeautjes wil uitdelen aan Verwegistan. Voorzitter, dit beleid is een regelrechte aanfluiting. De Europese Unie moet hiermee stoppen.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich spreche mich klar für die 30 Mio. Euro Makrofinanzhilfe für die Kirgisische Republik und auch deren Freigabe aus.

Kirgisistan befindet sich nach den Unruhen im Jahren 2010 heute sowohl politisch als auch wirtschaftlich in einer Phase der Stabilisierung. In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass wir in enger Abstimmung mit weiteren internationalen Akteuren unsere Unterstützung anbieten.

Richtig und wichtig ist auch, dass wir die Bewilligung der Finanzhilfe an bestimmte Bedingungen, wie die Wahrung der Menschenrechte und den Aufbau einer echten Demokratie mit rechtsstaatlichen Strukturen, knüpfen.

Bei der Verwendung der Mittel sollen unsere Kontrollinstanzen in Zusammenarbeit mit der kirgisischen Regierung streng darauf achten, dass die 30 Mio. Euro effizient und nachhaltig eingesetzt werden.

Insbesondere der vorausschauende Einsatz der EU-Gelder ist für mich ein entscheidender Punkt, da Kirgisistan durch unsere Unterstützung nicht in eine Abhängigkeit geraten soll, sondern vielmehr befähigt wird, in absehbarer Zeit die Engpässe aus eigener Kraft zu verringern.

Die Kirgisische Republik hat sich selbst zur Stabilisierung demokratischer Institutionen und zur Fortführung des Versöhnungsprozesses verpflichtet. Soziale, politische und ökonomische Reformen müssen unter aktiver Teilnahme der Zivilgesellschaft angegangen werden. Die EU muss hierbei unterstützend agieren, darf aber auch vor offenen, gegebenenfalls kritischen Beurteilungen nicht zurückschrecken.

Aber dies fordert auch von uns Glaubwürdigkeit. Kirgisistan sollte nicht unter der Uneinigkeit der EU-Ebenen leiden. Aufgrund der großen politischen, wirtschaftlichen und geostrategischen Bedeutung Zentralasiens für Europa sehe ich diese Makrofinanzhilfe als positives Zeichen für die ganze Region.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, senza ripetere le preoccupazioni che sono già state espresse da parte della nostra Istituzione dal presidente Moreira, è chiaro che questo aiuto macrofinanziario sarebbe molto importante. Per chi conosce la regione, costituisce un vero atto non soltanto di politica commerciale ma anche, nei fatti, di politica estera da parte dell'Unione europea.

Il Kirghizistan è un paese che è stato tra i primi a rispondere dopo la sua indipendenza alle sfide di una transizione difficile. Ha sviluppato una democrazia con i suoi alti e con i suoi bassi – attualmente siamo decisamente in una fase di bassi –, è diventato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ha una società civile che è molto viva e ha conosciuto i rovesci di crisi regionali pesanti i cui strascichi in questi ultimi mesi si stanno accentuando.

Tutto questo naturalmente ha un prezzo, soprattutto in un paese che ha grandi sacche di povertà. L'aiuto affida alla Commissione, e dunque all'Unione europea, un ruolo cruciale insieme alle autorità kirghise nella definizione di alcune riforme strutturali. Credo che questo possa contribuire a controbilanciare anche il ruolo crescente sia della Russia che della Cina nel paese. Il ruolo dell'Unione europea e della Commissione deve essere esercitato con una certa cautela, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità sociale di ogni riforma in un paese laborioso, povero e di grande dignità, un paese a mio modo di vedere meritevole, ma le cui autorità devono anche saper maturare nella tutela dei diritti umani. A tale riguardo ricordo anch'io, tra gli altri, il caso di Azimzhan Askarov, rappresentante non violento della minoranza uzbeka.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). - Kirgizija je kot ena od srednjeazijskih držav doživela v času postsovjetske tranzicije politične pretrese s posebej tragičnimi izidi v revolucionarnem letu 2010. Ti pretresi so dodatno prizadeli njeno gospodarstvo, ki ne razpolaga z zelo bogatimi naravnimi viri. Državljanke in državljani so leta 2010 plebiscitarno podprli ustavne spremembe, ki so državo pospremile na pot v parlamentarno demokracijo, kar pomeni izziv zanjo in za njeno okolico.

Kot nekdanji posebni odposlanec predsedujočega OVSE v podobno revolucionarnem letu 2005 sem imel priliko spoznati demokratične ambicije te države, pa tudi vso zapletenost njene politične in gospodarske slike. Kirgizija potrebuje hitro pomoč tistih, ki želijo pomagati rešiti težko makroekonomsko situacijo, kar je bistveno za gospodarsko okrevanje in politično stabilnost mlade demokracije.

Vesel sem, da je Odbor za zunanjo politiko soglasno podprl finančno pomoč za Kirgizijo in upam, da bomo tako prepričljivo in solidarno glasovali zanjo tudi na plenarnem zasedanju.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Bis dato hat es die Union ja nicht geschafft, ihren Einfluss im geostrategisch und ressourcentechnisch so wichtigen Zentralasien zu festigen. Dass die geplante 750-Millionen-Dollar-Reformhilfe wegen der Eurokrise vorübergehend auf Eis gelegt werden musste, hat das Vertrauen der zentralasiatischen Eliten in die EU-Führung auch nicht gerade gefördert. Kirgisistan ist ja das einzige Land Zentralasiens, das sich in Richtung parlamentarischer Demokratie entwickelt. Es hat aber dabei zweifellos noch einen weiten Weg vor sich. Viel wird darauf ankommen, wie die Folgen der Gewalt aus dem Jahre 2010 gehandhabt werden. Wenn die Rechte der Angeklagten tatsächlich immer wieder verletzt und viele Geständnisse unter Folter erzwungen wurden, zeigt dies, dass hinsichtlich der Menschenrechte noch einiges zu tun bleibt.

Wesentlich wird es also darauf ankommen, wie die politischen und rechtsstaatlichen Reformen tatsächlich umgesetzt und in der Gesellschaft angenommen werden. Es steht zu hoffen, dass die EU-Makrofinanzhilfe gemeinsam mit der russischen Hilfe der demokratiepolitischen Entwicklung Kirgisistans entsprechend dient.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, a couple of Members have asked why we are giving this macro-financial assistance to Kyrgyzstan, a country that does not belong to our traditional neighbourhood because it is listed as being outside it, as you know. I would argue that, geostrategically, the Kyrgyz Republic belongs to our neighbourhood, but of course that is a political discussion.

Firstly, the criteria for the macro-financial assistance provided in exceptional circumstances include the possibility of approving operations outside the core area of MFA. In the case of Kyrgyzstan, these circumstances include the EU’s strong political support for Kyrgyzstan’s incipient parliamentary democracy. A couple of colleagues have drawn attention to the fragile state of parliamentary democracy in Kyrgyzstan. I can only subscribe to that, but it is also a very fragile country, and I believe we should help fragile countries of this kind if we want to help democracy.

Secondly, there is an urgent need to contribute to maintaining economic stability in the country during this critical period to help the pro-democratic authorities prevent the recurrence of inter-ethnic violence, which has negative spillover effects on the neighbouring countries. Kyrgyzstan is one of the countries in Central Asia which have no natural resources, and consequently it is largely dependent on trade with neighbouring countries. Furthermore, there are problems regarding minorities in these countries, as has been mentioned with reference to the Uzbek minority in Kyrgyzstan.

Thirdly, there is the general orientation of EU assistance to provide more support for countries which act on the basis of human rights and democratic principles, however imperfectly. You do not have to convince me about that. That is the first aspect: let us say, the content of this decision on micro-financial assistance.

Then there is the institutional aspect: whether or not we can reach agreement between Council and Parliament as to what procedure should be used. This concerns relations between Parliament and the Council. However, the question arises why such assistance should fall victim to this struggle. In our view this is not justifiable and therefore we call upon the Council and the European Parliament to make a genuine effort to overcome the impasse.

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira, relator. − Senhor Presidente, há duas boas razões para apoiarmos esta proposta da Comissão. Em primeiro lugar, a assistência macrofinanceira não é uma dádiva, é, por um lado, um empréstimo, por outro lado, um investimento que a União faz na estabilização económica e na transição democrática no Quirguizistão. A assistência macrofinanceira também pode e deve ficar dependente de condições em matéria, nomeadamente, de Estado de direito. Tal é o que acontece aqui, porque justamente o artigo 5.º deste regulamento diz expressamente que tem de haver condicionamento em matéria de luta contra a fraude e contra a corrupção. Portanto, o que trata-se de saber se a União deve rejeitar esta assistência financeira com base na situação do Quirguizistão ou se a deve dar justamente para alavancar a sua capacidade de pressionar e exigir progressos no Estado de direito e na transição democrática do Quirguizistão. Não tenho dúvidas, mais uma vez, que a opção correta da nossa parte é a segunda. Por isso, apelo ao nosso apoio para esta proposta da Comissão e para a assistência macrofinanceira ao Quirguizistão.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die ist Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, den 11. Dezember 2012, um 12 Uhr statt.

 

19. Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Ausführungen von einer Minute (Artikel 150 GO).

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señor Presidente, tras muchas solicitudes efectuadas por el sector y por los diputados del Grupo Popular, la Comisión aceptó modificar el régimen de precios de entrada, para permitir un mejor control aduanero y que los derechos fueran efectivamente pagados. Me temo que dicha modificación, que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, no ha servido de mucho en relación con las importaciones de tomates de Marruecos.

Según el protocolo suscrito, cuando el precio de entrada del tomate marroquí bajase de 46,1 euros por 100 kg, lo que ha sucedido, habría que aplicar derechos arancelarios específicos. Pero la realidad es que durante el pasado mes el precio ha bajado de 42,4 euros, por lo que tendrían que haber abonado unos derechos de 29,8 euros por cada 100 kg.

Pues bien, el volumen importado no hace pensar con fundamento que dichos pagos no hayan sido satisfechos. La Comisión nos dice que el control corresponde a los Estados miembros, es verdad, pero la Comisión sí puede controlar tanto los volúmenes de importación como los precios y, fundamentalmente, si se han liquidado los correspondientes derechos. Eso pedimos hoy, una vez más, que se haga cumplir la normativa, que igual que el sector tomatero español —que está pasando por un momento dramático— cumple a rajatabla, se haga igualmente cumplir al tomate de Marruecos.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D). - Mr President, while there are countries which are champions in hockey, basketball, football and even in sausage eating, I represent a country which is a champion in organising referendums: I am from Latvia.

It is not because Latvia has a lot of money. It is because there are a lot of disabled politicians who cannot make a decision about combating corruption, about the language law or citizenship issues.

Statistics say that 80% of Latvian citizens do not want to join the euro zone. It is only the Latvian Government that wishes to do so. So it looks like we will have another referendum, and then we will be champions forever. Organising referendums will be our national sport in the Latvian Republic. Thank you.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE). - Mr President, may I draw your attention to the town of Kyrenia in Cyprus, whose inhabitants became refugees after the Turkish invasion and who left to return to their homes. There are still about 1 000 people missing, and their families still do not know about the fate of their loved ones.

Most importantly, for the moment, may I make the Kyrenians heard and ask for support for their plans to celebrate the forthcoming Easter Vespers on Monday, 6 May next year, in the Church of St George of Upper Kyrenia, the only church in an operational condition in this area. After 39 years, about 300 Kyrenians from all over the world plan to celebrate this important holiday in their former home town. Let us contribute to making this plan possible. Allowing them to celebrate Easter together in this meaningful place is to be considered a humanitarian act.

 
  
MPphoto
 

  Sandrine Bélier (Verts/ALE). - Monsieur le Président, chers collègues, à propos de la dix-huitième conférence pour le climat à Doha, j'aurais aimé vous dire qu'une nouvelle étape a été franchie. Mais je ne le peux pas, ce serait vous mentir.

Et si on attendait peu de choses de ce sommet au Qatar, il n'y a pas eu de surprise. Qualifié d'étape de consolidation par les principaux négociateurs, Doha est, et restera, l'une des plus mauvaises cotes de l'histoire de la diplomatie climatique; avec un accord qui n'est pas à la hauteur de l'urgence.

Ce sommet n'était pas une conférence sur l'environnement, peut-être un symposium de l'abc d'un commerce équitable au nom de l'industrie et des États pétroliers et gaziers. C'était tout sauf une conférence pour lutter contre le dérèglement climatique.

Le seul accord qui ressort de Doha est celui de ne rien décider avant 2015, de ne rien engager avant 2020. La seconde période d'engagement du protocole de Kyoto est une bonne nouvelle, mais elle ne suffira pas à nous maintenir en-dessous de 2°. La planète et nos sociétés sont sur la trajectoire d'un réchauffement global de 4°, qui nous promet une cascade de changements cataclysmiques, selon les termes de la

Banque mondiale.

Aujourd'hui, l'Union européenne reçoit le prix Nobel de la paix. Si nous voulons être à la hauteur de cette distinction, il est temps de commencer le processus de paix avec notre environnement. J'invite l'Union et ses États membres à retrouver un peu d'ambition.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, sabemos como o desemprego lança todos os dias numa desgraçada angústia a vida de milhões de portugueses, sabemos como os muitos milhares de portugueses são hoje empurrados para a emigração em busca do futuro que não encontram no seu país, sabemos que a fome atinge milhares de crianças portuguesas em idade escolar e que são cada vez mais as mães que não têm dinheiro para o leite dos seus filhos recém-nascidos. Notícias desta semana. Quase 39 anos depois do derrube do fascismo em Portugal, é tudo isto que a União Europeia, a troika e os seus homens de mão estão a trazer de volta a Portugal. A paz que o descredibilizado Nobel resolveu hoje distinguir em Oslo assenta sobre esta realidade sombria, mas não oculta, pois está à vista de todos. É a paz dos dominantes, assente no esbulho e na opressão dos dominados, uma paz por isso mesmo efémera e condenada. Não há paz numa ordem social iníqua e injusta. Será a luta dos trabalhadores e dos povos, que cresce a cada dia contra esta ordem social, a abrir caminho à verdadeira paz, ao progresso e à justiça social na Europa.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, human trafficking does not need to involve the crossing of national frontiers or even travel within a country. According to the UN it includes ‘recruiting people by deception for exploitation for prostitution’ – what we in Britain call ‘grooming’.

British police and politicians were for years frightened to act for fear of being called racists. When my colleagues on Bradford Metropolitan Council in 2006 proposed a motion urging action against grooming, all the other councillors and parties voted against it. Those councillors included the present Conservative MP for Keighley, who is belatedly trying to exploit the issue.

Whilst nationalists came to the rescue of British adolescents, all of the other parties walked by on the other side. When my former colleague, an MEP for the North-West, tried to draw public attention to the issue, the police and CPS tried unsuccessfully to prosecute him for incitement.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - December 10-én az emberi jogok napját ünnepelik világszerte. Ezen a napon a Föld mind a hétmilliárd lakosának emberi jogaira emlékezünk, emlékeztetünk, bárhol is éljenek, bármelyik szögletének is a világnak. Mindenkinek alapvető jogait, szabadságát és méltóságához való jogát meg kell őrizni, és ennek érdekében mindent meg kell tennünk nekünk is a Parlamentben. Minden tett, cselekedet, ami sérti, gyalázza, veszélyezteti ezt, az elfogadhatatlan. Ezért elfogadhatatlan és elítélendő az olyan politikai üzenet, amelyet például a magyar országgyűlésben mondott el egy jobbikos képviselő támadva a magyar kormányt és a parlamentet is, amely egyértelműen egy embercsoportot bélyegez meg, legyen az kisebbség vagy többség része. Az emberi jogok világnapján gondolkozzunk el mindannyian, vajon mit kell változtatnunk magunkban, és mit tudunk tenni mi magunk a közvetlen környezetünkben, hogy jobbá, toleránsabbá, türelmesebbé és biztonságosabbá váljon ez a világ.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D). - Señor Presidente, las nefastas consecuencias de las políticas de recorte de los Gobiernos de conservadores europeos están ampliando la brecha de desigualdad a unos niveles nunca vistos en la Unión. Y, lo que es peor, si cabe, es que no hay futuro, no se ve un futuro cercano.

En España, la situación es aún más grave. La derecha española ha convertido la crisis en un magnífico pretexto para destruir el Estado del bienestar, recortar en educación, recortar en dependencia, recortar en investigación y en sanidad.

La educación es la herramienta más eficaz para equiparar a los ciudadanos y disminuir las desigualdades, y los gobiernos de derechas —especialmente el español— recortan, poniendo en peligro el futuro de nuestras regiones y de nuestro país. Por ejemplo, en mi región, en Cantabria, se ha reducido en un 6 % el presupuesto en educación para el próximo año. El desempleo y la temporalidad también han aumentado de forma desigual y, en el último año, el 10 % de los españoles mejor pagados ha visto aumentar sus salarios en un 36 %, mientras que la nómina del 10 % de los más necesitados ha disminuido en 460 euros. La brecha que separa a unos y a otros se ha incrementado en un 3 %.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Ulice in trgi evropskih mest so te dni napolnjeni z jeznimi demonstranti, ki so jih spodbudile slabe ekononomsko-socialne razmere, nezaposlenost, brezperspektivnost mladih in pogosto tudi obup starejših.

Prvič, odkar je 1991 leta postala neodvisna država, je tudi Slovenija prizorišče množičnih protestov, tudi nasilnih. Protesti niso omejeni na nove članice Evropske unije, je pa povezanost ekonomske krize s korupcijo in nefunkcioniranjem pravne države v njih bolj izrazita. Občutnejše so tudi tendence po vzpostavljanju avtoritarnih in celo totalitarnih sistemov.

Danes, in ne kdaj pozneje, se moramo vprašati, ali naš sistem demokratične kontrole in vrednot še deluje. Ljudje na ulicah nam sporočajo, da ne.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, το Ισραήλ προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση χιλιάδων οικιστικών μονάδων για εποίκους στην περιοχή Ε1, ολοκληρώνοντας έτσι τον κλοιό που περιβάλλει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και διαιρώντας τη Δυτική Όχθη εις δύο.

Κάνω έκκληση στη φιλική χώρα του Ισραήλ να μην υλοποιήσει αυτή της την πρόθεση, γιατί τυχόν πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου θα αποτελέσει την ταφόπλακα της αποδεκτής από όλους λύσης των δύο κρατών.

Ταυτόχρονα απευθύνομαι στον Πρόεδρο Αμπάς και τον προτρέπω να προχωρήσει αμέσως σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ χωρίς όρους, γιατί μόνο έτσι θα διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Έφτασε η ώρα της ειρηνικής επίλυσης ενός χρονίζοντος προβλήματος μέσω διαπραγματεύσεων· καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένουμε από αυτήν να ασκήσει όλη της την επιρροή για διευκόλυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη συμφωνημένη λύση των δύο κρατών.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). - Г-н Председател, колеги, отдавна предупреждавам, че диктатурата в България ще компрометира Европа и е възможно да се стигне до гражданска война. Критикуваме страните, които имат проблеми с демокрацията, но те с насмешка отхвърлят забележките ни и ни съветват първо да оправим собствените си проблеми. Защото сме оставили един генерал да се гаври с живота на един цял народ, а Европа мълчи.

ЕНП, като символ на християнските ценности, вместо да се извини за допуснатата грешка при приемането на този тиранин, защитавайки го, се превръща от пазител на демокрацията в защитник на един престъпник. Много бих искал да видя реакцията на редовите членове на ЕНП, когато научат кого подкрепят техните лидери.

Мизерията в България, липсата на човешки права, монополите, които Борисов държи върху бизнес, икономика (дори избирателната система се контролира от една фамилия - Медарови), са само едно - големият резил на Европа. Диктатурата в България дискредитира Европа и тези, които я подкрепят. Хората казват "Искаш ли да чуеш истината - кажи я". Кажете я и вие.

 
  
MPphoto
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Dyskusja na temat podstawowych praw w Unii Europejskiej budzi moje zainteresowanie, ale i niepokój. Fundamentem wspólnej Europy jest respektowanie praw człowieka, jakimi są godność i wolność. Niezbędne jest zagwarantowanie równego traktowania i przestrzeganie praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich obywateli Unii, a nie wybranych grup społecznych. Szczególnie ważna jest właściwa ochrona najsłabszych, w tym starszych, niepełnosprawnych czy też dzieci. W obliczu aktualnych dyskusji na temat praw podstawowych za fundamentalne uznawane są te, które nimi nie są, przykładowo za kontrowersyjny uznaję koncept powszechnego dostępu do środków odurzających, bezwarunkowej aborcji czy eutanazji – forsowany współcześnie jako forma godnej śmierci. Na forum Parlamentu Europejskiego musimy promować chrześcijańskie wartości, a odrzucać to, co nie służy ludzkiemu dobru.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - „Noblesse oblige” – a nemesség kötelez, a Nobel-békedíj is kötelez. Arra kérem az európai intézményeket, tegyünk meg mindent, hogy sem az intézményekben, sem az EU területén, sem a nemzeti parlamentekben ne lehessen egyetlen népcsoportot sem megbélyegezni, megkülönböztetni, vagy mint ahogy hazámban történt nemzetbiztonsági kockázatnak nevezni. A Nobel-díjat a kelet-európai államok stabilizálásához való hozzájárulásért is kapta az Európai Unió. Méltán. Mégis azt látjuk, hogy bár országainkban a demokrácia intézményrendszere létrejött, a napi rutin, a gyakorlat hiányzik. Titkos félelem igazgat. A gyakran EU-szkepticizmusba csomagolt, kirekesztő eszmék veszélyt jelentenek. A demokratikus európai értékeket képviselő pártoknak egységesen kell fellépniük a jelenség ellen. Budapesten múlt vasárnap ez megtörtént. Tegyünk meg mindent, hogy az EU értékei megerősödjenek és visszaszorítsák az emberi méltóságot sértő eszmék képviselőit.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - Mr President, last week the Spanish Government launched a new education law that represents an attack on the Catalan language. The proposal tries to change the status of the Catalan language in Catalan schools to make it only of preferential knowledge, instead of its current status as the main working language.

Catalan political parties representing 80% of the vote in the last Catalan elections completely reject this proposal. Teachers’ associations, the unions, schools and even the Catalan Church deplore this proposal to marginalise the Catalan language in schools. Even the Dean of the Universidad Complutense of Madrid, José Carvillo, has today supported the present system, with Catalan as the main working language for kids in school. The Spanish Government seems to be giving rational incentives for more and more Catalan people to ask for an independent state inside the EU.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Obwohl ich sofort nach Bekanntwerden der haltlosen Anschuldigungen von Martin Ehrenhauser gegen mich im April 2011 die Verantwortlichen des Europäischen Parlaments mehrfach schriftlich aufgefordert habe, entsprechende Daten im Parlamentsbereich zu sichern, um den Datenklau privater persönlicher E-Mailunterlagen aus dem Büro Ehrenhauser beweisen zu können, ist diese Sicherung offenbar nicht erfolgt. Das lieferte der Staatsanwaltschaft Wien die Grundlage dafür, das Verfahren gegen Ehrenhauser und seine Mithelfer ohne Ermittlungen einzustellen. So betreibt man Beweismittelunterdrückung!

Darüber hinaus werde ich seit Frühjahr 2012 – im EU-Parlament! – von Journalisten daraufhin angesprochen, dass wegen der haltlosen Anzeigen des Herrn Ehrenhauser ein Ansuchen auf eine erweiterte Aufhebung der Immunität vorliegen soll. Mir sagt die Parlamentsverwaltung nichts! Was für ein absurdes politisches Spiel wird da gespielt? Ich fordere Sie auf, für Klarheit zu sorgen! Es kann nicht sein, dass man das gleiche Spiel mit mir spielt wie 2006, als man zwei Wochen vor den Wahlen plötzlich OLAF eingeschaltet hat.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a última reunião do ECOFIN confirmou, mais uma vez, que todas as dívidas são reestruturáveis, que os juros podem ser abatidos, que os prazos podem ser alargados. Não estamos, infelizmente, a falar do caso que aconteceu em relação à Grécia, porque essa reestruturação não serve os interesses da população grega, na medida em que impõe contrapartidas draconianas, mantém o peso da dívida e continua a afundar a economia. Mas não nos venham dizer, mais uma vez, que o dogma das condições da dívida é inegociável. Já sabemos que é mentira. Pela enésima vez, desde o início da crise, tivemos uma reunião do ECOFIN que foi muito FIN e nada ECO, ou seja, com muita preocupação pelos mercados financeiros e zero preocupações com a economia. Qualquer aluno do primeiro ano de qualquer universidade sabe que sem economia sólida não há finanças que se equilibrem. Todos sabem mas, pelos vistos, não sabe quem participa nas reuniões do ECOFIN. Aliás, até desconfio que saibam, mas para eles há valores mais altos que se levantam e esses valores são mercados, mercados e mais mercados. Para piorar a situação, Sr. Presidente e termino já, os ministros dos países intervencionados que participaram na reunião continuam a funcionar mais em defesa e em representação da troica nos seus países do que em defesa e representação dos seus países contra a troica.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Mojo domovino Slovenijo v zadnjem času dosegajo veliki pretresi. Doživeli smo velike poplave. Pretresla je domovino tudi izrazita nenaklonjenost reformam s strani odhajajočega predsednika republike. Pretresa jo bančni krč, ki ne servisira podjetij. Vlada in parlament z velikim naporom sprejemata nujne reforme, ki se dotikajo vsakega posameznika.

Te razmere pa so idealne za populizem in v teh razmerah upada zaupanje. Ljudje so šli na ulice in sporočajo upor. Protesti in nemirno izražanje ljudi v skrbi za prihodnost je razumljivo, je demokratično. Nasilje in poškodbe policistov, poškodbe mirnih protestnikov pa so zaskrbljujoče.

Predlagam, da tudi v Evropskem parlamentu več pozornosti namenimo obvladovanju populizma, nacionalizma in zaskrbljujočih nerealnih obljub, da bi še z večjo zavzetostjo pripomogli obvladovati politično krizo.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα μπαίνει στην έκτη χρονιά ύφεσης. Το 2013 προβλέπεται να είναι, τηρουμένων των αναλογιών, το αντίστοιχο του 1942, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα πολίτες συνωστίζονται στις ουρές των συσσιτίων. Πολλά παιδάκια λιποθυμούν στα σχολεία λόγω έλλειψης επαρκούς τροφής, μια και πάνω από 500.000 παιδιά υποσιτίζονται στην Ελλάδα.

Ο χειμώνας έφτασε και οι περισσότεροι κάτοικοι αδυνατούν να πληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανσης, με αποτέλεσμα να ζουν χωρίς θέρμανση. Η ανεργία στους νέους 18 με 35 χρονών ξεπερνάει το 55%. Η Ελλάδα ζει εφιαλτικές καταστάσεις που θεωρούσαμε όλοι ότι ανήκαν στο παρελθόν.

Η χώρα μου πριν λίγο καιρό πήρε τις αναγκαίες αποφάσεις, ώστε να σταθεί στα πόδια της. Στο όνομα της αλληλεγγύης η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να κάνει το καθήκον της, κατανοώντας ότι πίσω από τα λογιστικά νούμερα υπάρχουν άνθρωποι που είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν ριζικά.

Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και, πιο συγκεκριμένα, του Κοινωνικού Ταμείου, να δημιουργηθεί πρόγραμμα αντιμετώπισης της πείνας για τους πολίτες που δοκιμάζονται.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - Mr President, as we look forward to our Christmas turkey I want to refer to a serious problem in turkey production. In Ireland turkey production has fallen from 3.8 million birds a year in 2005 to under one million in 2011 as many producers are struggling to survive, and this year has been particularly challenging with a bad harvest and increasing food costs.

Local and traditional producers are being squeezed out of the market and rural businesses are suffering. The issue here is two-fold. Farmers need a fair return for fair work and for products produced to the highest standards, and consumers have a right to clarity and information about where their food is coming from.

It is clear that if consumers want to support their rural producers and buy local they must inform themselves, ask questions of their butchers. However, we have a responsibility to ensure that labelling is clear and informative. While it is not mandatory at present to label country of origin, there is legislation coming down the track in 2014 which will make it mandatory to label imported products, including poultry, with its country of origin.

It is essential that this report addresses the joint concerns of local producers and consumers if we intend to have a fair and equitable internal market in the EU.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, em Portugal têm-se sucedido as ações de luta dos trabalhadores do setor marítimo portuário contra a alteração do regime laboral deste setor desencadeada pelo Governo português. Os portos de todo o país paralisaram devido às greves. Importa dizer que foram greves realizadas apenas a horas suplementares, greves dos pilotos de barra e de pessoal do controlo marítimo, dos estivadores e dos trabalhadores das administrações portuárias. A reforma laboral pretende, entre outros, eliminar a carteira profissional dos trabalhadores portuários e estabelecer contratos de trabalho que podem ter 6 horas, ou seja, trata-se da precarização total deste setor profissional.

No dia 25 de novembro, trabalhadores portuários de vários países da Europa, Espanha, Itália, França, Dinamarca, Grécia, Chipre, Suécia e Malta, realizaram uma greve simbólica de 1 hora em solidariedade com a luta no nosso país. Os trabalhadores irão lutar contra a tentativa de impor, pela prática e com o nosso país a servir de cobaia, a diretiva relativa aos portos, rejeitada já por duas vezes, e os trabalhadores portugueses e europeus vencerão na sua luta.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Elnök úr! Romániában parlamenti választások voltak vasárnap, folyó év december 9-én. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, melynek én is tagja vagyok következetes politikát folytat 23 éve, a megalakulása óta. Nevet és programot sohasem változtatott. Stabil, megbízható politikai szervezet, mely az ország negyedik politikai pártjaként továbbra is megtartotta politikai erejét. Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke nemrég a romániai magyar közösség vezető alakulatának nevezte a szövetséget. Tisztelt képviselőtársaim! Az RMDSZ továbbra is választóinak, a magyar nemzeti közösségnek és Románián belül Erdélynek az érdekeit fogja következetesen képviselni a parlamentben, európai szellemben. Az RMDSZ-re tegnap leadott voksok országunk európai jövőjét szavatolják. A romániai magyarság képviselete által az RMDSZ a jogállamiság és a demokrácia garanciáját jelentette és jelenti.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - România încheie un an politic foarte dificil cu victoria detaşată în alegerile parlamentare de ieri a Uniunii Social Liberale. Aproximativ 60% din locurile viitorului legislativ vor fi deţinute de senatorii şi deputaţii acestei coaliţii, care susţine actualul guvern al premierului Victor Ponta.

Proporţiile acestui succes sunt un indiciu al stării de spirit a cetăţenilor români, exasperaţi de stilul conflictual în care preşedintele Traian Băsescu a înţeles să-şi exercite calitatea de şef al statului. De altfel, scorul se datorează mai ales votului negativ împotriva unui şef de stat tot mai lipsit de legitimitate. Solicit forţelor politice şi instituţiilor europene să monitorizeze modul în care preşedintele Traian Băsescu va înţelege să respecte voinţa alegătorilor români, pentru că recentele sale declaraţii sunt un îngrijorător avertisment privind o nouă criză politică, în cazul în care formarea guvernului nu va fi încredinţată câştigătorului în alegeri, aşa cum este firesc într-o democraţie funcţională.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE). - Mr President, the employment crisis in Europe deepens every day. Europe accounts for 26% of the world’s total GDP. Human capital is Europe’s major strength. In this regard, investing in Europe’s human capital plays a key role in generating economic growth. Europe must invest in jobs for young people and strengthen investment in employment services, with active labour market policies.

Youth unemployment rates are unacceptably high. The situation originates in the weak link between the worlds of education and work. Combining work and training opportunities is essential. The Erasmus Programme is a key element in the Europe 2020 Strategy. With its undeniable success, the Erasmus Programme has largely contributed to the establishment of a truly European generation of young people with an entrepreneurial mindset. Therefore, it is essential to increase the budget for education and skills within the multiannual financial framework. In the light of the coming European Year of Citizens, we must place citizens at the core of the European project for a gradual political union.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ragione della crisi molte cose negative capitano nei nostri paesi, compreso il mio. Ci sono due aziende multinazionali, una è la Ericsson, azienda svedese del settore delle telecomunicazioni, e l'altra è la Fnac, parte di un gruppo francese nella distribuzione di libri e dischi, che stanno avendo comportamenti particolarmente negativi. La Ericsson spinge i lavoratori e le lavoratrici a licenziarsi per diminuire i suoi organici e li condiziona pesantemente, mentre la Fnac ha venduto la sua linea di attività senza fornire alcuna giustificazione e nessuna informazione ai dipendenti.

Noi stiamo discutendo in Parlamento una nuova direttiva sulla responsabilità sociale delle imprese. Queste due aziende sono aziende che hanno sempre sostenuto l'importanza della responsabilità sociale, salvo poi avere comportamenti nettamente diversi dalle affermazioni fatte. Io credo che sia importante avere sanzioni per chi si discosta dalle affermazioni fatte.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). - Mr President, failure was avoided in Doha but it is nevertheless true that, while climate negotiations are progressing, the speed of progress is not such as to allow us to hope for a climate agreement by 2015. We have no time to lose and, as the World Bank report has told us, a 4°C warmer world is not only a threatening prospect, but is closing in on us very fast.

The European Parliament has to push more actively for progress in negotiations, not only with a resolution before next December’s Climate Change Conference – COP 19 – in Poland but in the intermediate meetings taking place in Bonn and elsewhere. I call also on European citizens to speak up for climate action and progress in negotiations. If it is not an urgent social demand, it will not happen.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Nach Angabe der türkischen Sozialversicherungsanstalt ereignen sich in der Türkei jeden Tag 172 Arbeitsunfälle, durchschnittlich sind drei davon tödlich. Seit dem Jahr 2 000 starben in der Türkei allein bei Arbeitsunfällen 12 290 Menschen. Damit liegt das Land bei tödlichen Arbeitsunfällen weltweit auf Platz 3.

Das zweite große Problem ist vielen von uns gut bekannt. Mit rabiaten Methoden wird versucht, einen gewerkschaftsfreien Raum zu schaffen. Arbeitnehmer, die sich gewerkschaftlich organisieren oder in Streik treten, werden fristlos entlassen. Beispiele sind Turkish Airlines, DHL und Renault Bursa. Zudem sitzen seit einiger Zeit, und zwar seit Juli, 69 Gewerkschaftsmitglieder gerade deshalb, weil sie Gewerkschaftsmitglieder sind, in Haft. Das Gewerkschaftsrecht, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sowie Meinungsfreiheit sind grundlegende Menschenrechte, die es zu beachten gilt.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

 

20. Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Roberta Angelilli über die Prävention von altersbedingten Erkrankungen bei Frauen [2012/2129(INI)] (A7-0340/2012).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la relazione si inserisce nel contesto dell'Anno europeo dedicato all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni. In particolare, l'invecchiamento attivo deve diventare una priorità per i 27 Stati membri. Infatti, l'evoluzione demografica pone l'Unione europea di fronte a una serie di sfide, tra cui il progressivo aumento della popolazione over 65: più di 87 milioni di persone, di cui più di 50 milioni sono donne. Il divario di genere in termini di invecchiamento è ancora più evidente per le persone over 80: 3,1% di donne rispetto all'1,6% di uomini sul totale della popolazione.

Tuttavia vale la pena precisare che, nonostante le donne vivano più a lungo degli uomini, sono spesso colpite da malattie croniche e invalidanti, e quindi sono soggette a un peggioramento della qualità della vita. Tra le malattie che colpiscono le donne anziane vi sono quelle cardiovascolari, erroneamente considerate un problema tipicamente maschile, le malattie respiratorie, il cancro, il diabete, le patologie muscolo-scheletriche, le malattie neurovegetative e la depressione.

Molte sono le difficoltà in termini di accesso ai servizi sanitari: la mancanza di orientamenti sulla prevenzione delle patologie più ricorrenti, le difficili modalità di prenotazione di visite specialistiche e analisi diagnostiche, nonché le liste di attesa spesso troppo lunghe, tutti elementi che scoraggiano soprattutto le pazienti anziane che vivono molto spesso in condizioni di solitudine. Il 75,8% delle donne over 65 vivono da sole.

Inoltre, le donne anziane sono maggiormente a rischio povertà. Secondo gli ultimi dati disponibili, precisamente il 24,5% della popolazione femminile dell'Unione a 27 è a rischio povertà. Sul rischio povertà incidono il divario retributivo – in media, come sappiamo, le donne guadagnano quasi il 17% in meno rispetto agli uomini – ma anche le scelte occupazionali che le donne sono costrette a fare per conciliare vita familiare e vita lavorativa. Tutto questo fa sì che le donne accumulino contributi pensionistici inferiori e abbiano quindi pensioni più basse e minori risorse per le terapie e le cure mediche. Obiettivo di questa relazione è incoraggiare una sinergia tra istituzioni pubbliche a livello europeo, nazionale e territoriale per favorire misure atte a consentire un invecchiamento in buona salute per tutti.

Gli obiettivi sono innanzitutto garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità in caso di patologie ricorrenti, investire in informazione e prevenzione, per consentire alle persone anziane di rimanere quanto più a lungo possibile autonome e in buona salute, e poi effettuare screening ad hoc per determinate patologie che, se fatti nei tempi giusti, sono un potente strumento di prevenzione. La prevenzione si può fare anche seguendo buone abitudini, da un'alimentazione corretta all'importanza dell'attività fisica, alla lotta all'abuso di alcol e di fumo. Vale la pena ricordare che, secondo le stime dell'OMS, in Europa la percentuale di donne fumatrici salirà dall'attuale 12% a circa il 20% entro il 2025.

Chiudo dicendo che è necessario far sì che gli anziani possano svolgere un ruolo attivo nella società, evitando l'esclusione sociale che è causa di emarginazione e depressione.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Dintre cei aproximativ 600 000 de europeni care suferă de scleroză multiplă, majoritatea sunt femei. Scleroza multiplă este forma cea mai răspândită de patologie neurodegenerativă şi una dintre principalele cauze ale dizabilităţii de origine netraumatică în rândul femeilor în vârstă. După cum am cerut în declaraţia scrisă iniţiată de mine anul acesta, precum şi în toate demersurile mele pe această temă, Comisia Europeană trebuie să promoveze accesul egal la tratament şi politici de angajare flexibile pentru persoanele care suferă de scleroză multiplă şi să sprijine cercetările comparative în ceea ce priveşte scleroza multiplă. Pe de altă parte, la nivelul statelor membre este nevoie de certificarea cursurilor pentru infirmierii specializaţi în scleroză multiplă şi inventarierea în fiecare ţară a bolnavilor de scleroză multiplă.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - În contextul Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, solicităm Comisiei şi statelor membre să încurajeze o atitudine pozitivă faţă de îmbătrânire şi să crească gradul de conştientizare al cetăţenilor Uniunii cu privire la problemele legate de îmbătrânire şi la efectele acesteia.

Din cauza calităţii vieţii, în curs de deteriorare, femeile sunt mai afectate de bolile cronice şi invalidante. 75,8% dintre femeile de peste 65 de ani trăiesc singure şi, în medie, 3 din 10 gospodării ale Uniunii Europene sunt compuse dintr-un singur membru, majoritatea femei în vârstă. În zonele rurale, accesul la îngrijiri medicale este mai dificil faţă de zonele urbane, în anumite zone neexistând personal medical specializat şi nici spitale de urgenţă. Trebuie garantat un acces echitabil pentru femei şi bărbaţi la îngrijiri medicale şi o calitate mai bună a asistenţei medicale, în special în mediul rural.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa hat angesichts der niedrigen Geburtenrate und einer höheren Lebenserwartung eine alternde Bevölkerung. Laut WHO sind die Menschen ab 65 Jahren aufwärts als alt zu bezeichnen. EU-weit zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau in dieser Altersstufe. 50,6 Millionen von mehr als 87 Millionen sind Frauen. Frauen überholen die Männer in der Lebenserwartung, sie sind allerdings auch einem höheren Risiko von Erkrankungen ausgesetzt und wesentlich anfälliger dafür. Es ist daher logisch: Wir müssen entsprechende Informationsstrategien finden, denn die Konsequenzen eines inaktiven Alterns kosten nicht nur die einzelne Frau ein gesundes Leben, sondern sowohl die Gesellschaft, als auch die Einzelne hohe Kosten im Medizin- und Sozialbereich.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Niemal powszechna jest wiedza, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Niewiele osób jednak ma świadomość, że po przejściu na emeryturę żyją one w gorszej kondycji fizycznej i psychicznej. Zaprezentowane w sprawozdaniu dane jednoznacznie wskazują, że kobiety po 65. roku życia w dużo większym stopniu dotykają choroby typowe dla osób starszych. Świadomość tego jest szczególnie istotna w obecnej chwili, kiedy kolejne rządy decydują się na podnoszenie wieku emerytalnego, nie zapewniając odpowiedniej opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych. Konieczna jest bowiem szeroko zakrojona aktywność zarówno Unii, jak i państw członkowskich, uświadamiająca konieczność przygotowywania się do starości. Profilaktyka rozumiana jako zdrowe i aktywne życie prowadzi do podniesienia kondycji fizycznej i psychicznej po wkroczeniu w okres starości. Działania te powinny być szczególnie mocno skoncentrowane na kobietach, bowiem to one są podwójnie dyskryminowane przez gospodarkę, która oferuje im mniejsze wynagrodzenie, i przez naturę, która sprawia, że są one dużo bardziej podatne na choroby typowe dla osób starszych, co wyraźnie potwierdza sprawozdanie mojej koleżanki Roberty Angelilli, której gratuluję świetnego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Treba pridávať zdravie k veku, a nielen vek k nášmu žitiu. A to platí samozrejme aj o ženách. Ženy sa dožívajú oveľa dlhšieho veku ako muži, ale s tým je samozrejme spojená aj naša povinnosť, aby sme im zabezpečili dobré zdravie v tomto predĺženom veku. Je potrebné, aby bola nielen dobrá terapia, ale aj včasná diagnostika, a aby bola aj vďaka lepšej osvete ženami využívaná. Je známe, že v mnohých krajinách máme k dispozícii prevenciu rakoviny krčka maternice, ale nie všetky ženy sú ochotné prísť na preventívnu prehliadku. To isté platí aj o mamografických vyšetreniach. Máme prakticky všade v Európe pokrytú túto možnosť na vyšetrenie, avšak len 20 % žien v zmienenom veku túto možnosť využíva. Čo je však škoda, lebo by sme mohli predchádzať mnohým zhubným ochoreniam.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, terveenä ikääntymisen teemavuonna on todellakin tarpeellista kiinnittää huomiota naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Eliniänodotehan naisilla on pidempi, mutta monesti terveydenhoito ja erityisesti sairauksien ennaltaehkäisy on naisille hankalampaa taloudellisista syistä. Erilaiset perhe- ja hoivavapaat syövät naisten ansiotasoa ja siten myös eläkkeiden tasoa. Monissa maissa myös aiemmin kotityöstä tai maataloudessa tehdystä työstä ei ole kertynyt naisille eläketurvaa. Monesti ikääntynyt nainen on myös läheisensä omaishoitaja ja saattaa kamppailla oman jaksamisensa kanssa.

Siinä mielessä tämä mietintö nostaa todella tärkeitä asioita esille ja korostaa sitä, että meidän on erityisesti kiinnitettävä huomiota naisten ikääntymiseen ja siihen, miten heidän terveysongelmansa ja toisaalta heidän köyhyytensä liittyvät yhteen.

 
  
 

(Ende des „Catch-the-eye“-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Membro della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio la relatrice Angelilli per questa relazione esaustiva che certamente darà un contributo validissimo ai nostri sforzi per migliorare la salute dei cittadini europei e in particolare la salute delle donne. Prima di tutto devo dire che condivido molte delle preoccupazioni espresse in questa relazione, la quale sottolinea materie in cui possiamo e dobbiamo fare meglio di quanto fatto fino ad ora.

I will now switch to English. The report clearly indicates that there are diseases which affect mainly women, such as osteoporosis, diseases where prevalence is greater in women than in men, such as Alzheimer’s or depression, and diseases where the incidence in women is increasing, such as lung cancer or cardiovascular diseases. I can assure you that I am committed to doing my utmost to help address the current situation.

Gender is a factor of health inequality. This needs to be taken into account in the drafting of all our health policies. The Commission is strongly engaged in this area: for example, ageing, chronic diseases and health inequalities.

The ageing society is of universal concern but has particular relevance to the health sector. Why? Because, as everybody has said in their speeches, Europeans are living longer. However, on average, 25 % of a woman’s life is lived in bad health. If we fail to take action, women will be suffering longer and longer from chronic diseases. This is not acceptable. Doing nothing is also not an option.

Therefore we must not be lulled into thinking that chronic diseases are unavoidable consequences of the ageing process. There is much that can be done to prevent or at least mitigate the onset of chronic diseases. Of course, not all diseases can be prevented, but more often than not they can. Member States, and also the European Union, can do a great deal to create the right conditions to enable people to make healthy choices in the way they lead their lives.

The Strategy for equality between women and men 2010-2015 includes a commitment to considering gender issues in health policies. The first action is to promote gender impact assessment of policies and programmes, something which the Commission is doing. The Strategy underlines the need to promote gender mainstreaming in health policies in line with the EU Health Strategy and the Communication on health inequalities. I mention in particular in our work on HIV/AIDS, tobacco and cancer.

Let me say a brief word on the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. The Partnership offers and promotes a novel way of working through joint efforts and resources. We have already seen different stakeholders coming together, putting forward action plans that focus on innovative activities, on disease prevention and early diagnosis, care and cure, and active ageing and independent living.

Several actions have been undertaken under the Partnership to tackle the problems that particularly affect women. The Commission works on disease prevention in different areas and with a variety of approaches. For example: the Platform on nutrition, diet and physical activity; the work on harmful alcohol consumption; and activities to encourage people to stop smoking: I hope we will soon adopt the Tobacco Directive in the College.

On smoking in particular, I fully share your concern about the increasing number of women who smoke, especially young women. If disease distribution and the situation regarding specific health determinants are changing for women in the EU, we need to reflect this in our prevention efforts and adapt them accordingly.

I agree with the need to ensure a gender angle for prevention and for treatment, which is why we will soon begin work on a project aimed at tackling the different needs and attitudes between women and men in prevention, diagnosis and treatment of cardiovascular diseases.

And one last point, with your indulgence: this is why we will continue to work to improve the quality of screening for breast cancer and for cervical cancer – as well as for colorectal cancer – and work on a European accreditation scheme for breast cancer services.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu le 11 décembre 2012, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – In spite of women’s greater life expectancy it unfortunately does not follow that this means that they enjoy more years of good health. In fact, it remains that older women are actually more susceptible to certain diseases such as cancer, osteoporosis and rheumatism. The consistent gender pay gap a woman will experience over her lifetime inevitably leads to a worrying pensions pay gap – leaving many older women at risk of poverty and subsequently much more at risk of ill health. The economic crisis and the accompanying savage austerity cuts are having a serious impact on the most vulnerable sections of society, such as older women. It is vital that older women have the right to live a dignified and independent life and play their part in culture and society. Their right to good health cannot be ignored.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. – Koleżanki i Koledzy! W Europie prawie 24% społeczeństwa w przedziale wiekowym 50-64 lata jest zagrożone ubóstwem, nie mówiąc już o dostępie do opieki zdrowotnej, zwłaszcza kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. Kobiety w wieku starszym częściej są narażone na wykluczenie społeczne i biedę, czego przyczyną jest zwykle niższa akumulacja świadczeń emerytalnych. Przyczyny tego są związane również z konsekwencją niższego wynagrodzenia kobiet w stosunku do mężczyzn i okresowymi redukcjami, na przykład w czasie urlopów macierzyńskich czy wychowawczych.

Gdy mowa o walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym kobiet i wyzwaniach demograficznych, zawsze nasuwa się jedno podstawowe pytanie, które uważam, że powinno być priorytetowe w tej debacie – co z profilaktyką, jak podkreślać i promować jej rolę? Teraz, po zakończeniu Roku Aktywności Osób Starszych, instytucje unijne powinny współpracować z partnerami krajowymi i lokalnymi, aby rozpowszechniać w społeczeństwie strategie zachowawcze, które będą promować aktywne starzenie się. Powinny powstawać nowe programy dotyczące badań przesiewowych, które będą uwzględniały dotychczasowe uwagi różnych stron i partnerów i które będą usuwać liczne bariery administracyjne. Musimy pamiętać, że wysoka jakość opieki zdrowotnej powinna być w UE priorytetem dla wszystkich państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. – Fest steht, die Folgen des Alterns lassen sich nicht mit dem Einwerfen von ein paar Wunderpillen beheben. Denn mit dem Altern verlangsamen sich der Stoffwechsel, die Zellerneuerung, der Wassergehalt des Gewebes sinkt und die körpereigene Reparatur funktioniert nicht mehr so reibungslos wie einst. Geschlechtsspezifische Unterschiede wirken ebenso im Alterungsprozess mit. Von den Hundertjährigen sind bis zu 85 Prozent weiblich. Aber während Frauen resistenter gegenüber altersbedingten, lebensverkürzenden Krankheiten sind, nimmt ihre Morbidität zu. Im Klartext werden Frauen zwar deutlich älter als Männer, durch ihre hormonelle Konstitution und die vergleichsweise geringere Muskelmasse sind sie dafür meist bei Erreichen des fortgeschrittenen Alters gebrechlicher und hilfsbedürftiger. Ein Faktor, den wir gerade hinsichtlich des Älterwerdens von Frauen nicht vergessen sollten, ist der zunehmende Trend zu radikalen Hungerkuren, denen immer mehr Mädchen zum Opfer fallen. Diäten mit einseitiger oder mangelnder Ernährung entziehen dem Körper wichtige Nährstoffe und können im Teenageralter durchgeführt der Entwicklung schaden und später vermehrt zu altersbedingten Krankheiten führen. Diesbezügliche Kampagnen gegen den gesundheitsgefährdenden Schönheitswahn sollten verstärkt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. – Aasta 2012 oli kuulutatud Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks ning antud raporti eesmärgiks seatigi üldise ülevaate andmisel Euroopas valitsevast olukorrast vananemisega seotud haiguste ennetamine naistel. Eesmärgiks oli loomulikult ka ettepanekute tegemine olukorra parandamiseks nii siseriiklikul kui ka laiemal Euroopa tasandil. On ju teada, et enam põevad eakad naised südame-veresoonkonna haigusi, hingamisteede haigusi ja vähki ning luu- ja liigesehaigete hulgas on neli korda enam naisi kui mehi. Vaatamata pikemale elueale on tervena elatud aastate arv võrreldes meestega minimaalne. Sellest tulenevalt on selge, et kliiniliste uuringute tegemisel tuleb enam arvestada soolisi iseärasusi. Taunimist väärt on ka asjaolu, et tervishoiueelarvest läheb ennetustegevusele ainult 2–3% ja seegi üldennetusele. Sooline ennetustegevuse statistika on pea olematu. Eriarstiabi kättesaadavus jätab soovida, pealegi on hiline diagnoos või kättesaamatu ja korrapäratu ravi kulukas tervishoiueelarvele, ohtlik tervisele ja elule. Aktiivsena vananemise aasta on lõppemas, see aga ei tohiks tähendada, et meie tähelepanu probleemile lõpeb samuti. ELi institutsioonid peavad ka pärast selle aasta lõppemist tegema riiklike ja kohalike partneritega koostööd, et levitada laiemale üldsusele ennetusstrateegiaid tervislike eluviiside edendamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. – Projekt rezolucji kieruje naszą uwagę na bardzo istotne społecznie zagadnienie. Stawia przed nami problem równego traktowania starszych ludzi, a szczególnie kobiet, w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz stworzenia im warunków, które będą sprzyjały ich pełnej integracji i aktywnemu udziałowi w życiu społecznym. Niestety, kobiety w podeszłym wieku zbyt często narażone są na niebezpieczeństwo społecznego wykluczenia. Wynika to zarówno z ekonomicznych, jak i socjalnych uwarunkowań. Wiele starszych kobiet z naturalnych przyczyn samotnie prowadzi gospodarstwa domowe, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Trudniej jest im utrzymać dom i jednocześnie realizować swoje potrzeby w zakresie ochrony zdrowia. Dla wielu kobiet w podeszłym wieku dostęp do świadczeń medycznych ograniczony jest też ze względu na miejsce, w którym mieszkają. Dotyczy to przede wszystkim starszych kobiet z terenów wiejskich. Dlatego bardzo dobrze, że projekt rezolucji dostrzega te zagrożenia. Mając ich świadomość, nie możemy ich w żaden sposób bagatelizować.

Gorąco apeluję zatem do Komisji, by w ścisłej współpracy z rządami państw członkowskich podejmowała działania służące tworzeniu programów sprzyjających aktywnemu starzeniu się kobiet i przeciwdziałających tym samym ich społecznemu wykluczeniu ze względu na wiek i stan zdrowia.

 

21. Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Pablo Arias Echeverria sur l'achèvement du marché unique numérique [COM(2011)0942 - 2012/2030(INI)] (A7-0341/2012)

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría, Ponente. − Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera dar la bienvenida al Comisario Borg, que es la primera vez que está con nosotros.

Estimadas Señorías, el informe que sometemos a votación en este Parlamento mañana es el resultado de más de dos años de trabajo y de los esfuerzos conjuntos llevados a cabo entre el Parlamento y la Comisión Europea por la materialización del proyecto de crear un mercado único digital en Europa.

Todos ustedes saben que este es uno de los objetivos fijados no solo en la Estrategia Europa 2020, sino también en el llamado Informe Monti, en las Actas del Mercado Único I y II del Comisario Michel Barnier y en la Agenda Digital para Europa de la Vicepresidenta Neelie Kroes.

La ejecución efectiva de un mercado único digital es una de las iniciativas más importantes, ambiciosas e innovadoras que hemos desarrollado en las instituciones europeas en los últimos años. Adaptar los nuevos e importantes avances tecnológicos a nuestro mercado interior, desarrollar el comercio electrónico, garantizar nuestro acceso a la información y a la infinita variedad de bienes y servicios que podemos encontrar en Internet es un reto fundamental que debemos alcanzar para situar a Europa en la vanguardia mundial. Lograrlo determinará en gran medida, bajo mi punto de vista, nuestra capacidad para afrontar los retos económicos de los próximos años.

Señorías, Europa no ha encontrado aún su sitio en Internet. El entorno de negocios digital —debemos reconocerlo— es hostil para nuestras empresas, especialmente para nuestras PYME. En este tiempo de crisis no podemos permitirnos tener un mercado tan altamente fragmentado, con veintisiete legislaciones diferentes en materia de IVA, derechos de propiedad intelectual o protección de datos, por solo citar algunos ejemplos.

Tenemos un entorno de negocios que genera enormes costes y hace imposible que nuestras PYME —que constituyen el 99 % de nuestras empresas y generan el 85 % de los puestos de trabajo que existen en la Unión— puedan permitirse la aventura que constituye hoy en día comercializar en línea de forma transfronteriza. Sabemos que en los últimos años, según los datos que nos ofrece la Comisión Europea, las PYME que comercian en línea han crecido y generado el doble de puestos de trabajo y beneficios que las que no lo han hecho, y si las ayudamos a conectarse a la economía digital, daremos un paso fundamental para la creación de crecimiento económico y puestos de trabajo. Creo firmemente en una ecuación: «PYME + Internet = crecimiento económico y empleo». Ese es el objetivo prioritario que nos hemos propuesto alcanzar.

Pero ayudar a las PYME y crear empleo no sería el único beneficio que aportaría el mercado único digital, ni es el único objetivo del informe que votaremos mañana. Los beneficios para los ciudadanos, para los consumidores, también serían enormes. El aumento de la oferta les daría acceso a una increíble gama de productos a precios más competitivos, les permitiría ampliar su libertad de elegir. Por ello, es vital proveerles de la información, de la educación y de las herramientas necesarias para que nuestros ciudadanos puedan sacar todo el partido a las posibilidades que les ofrece la economía digital. También es fundamental que sepamos aumentar la confianza de los consumidores en el medio.

Señorías, permítanme cerrar mi intervención expresando una convicción: creo que nuestras economías se encuentran hoy en la encrucijada de su desarrollo futuro y, por lo tanto, creo que tenemos que dar este importante paso y hacerlo entre todos. En este año en el que celebramos el vigésimo aniversario del mercado único, debemos, sin duda, hacer realidad este objetivo. Si lo hacemos, habremos dado un paso adelante muy importante para superar la crisis actual, con una economía fortalecida y preparada para afrontar los retos de la economía global del siglo XXI. Por eso, siempre digo, y no me cansaré nunca de repetirlo, que la salida de esta crisis también tiene un formato digital.

A esa apuesta de futuro y a esos objetivos apelo, queridos compañeros, para pedir el voto favorable de esta Cámara a este informe en la votación de mañana.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Se bom pri digitalnemu trgu navezala kar na zdravje. Kajti enotni digitalni trg bo lažje omogočal čezmejni pretok pacientov, lažje bo omogočal zdravljenje na domu, telemedicino in pa seveda tudi delo na daljavo, kajti delo na daljavo ne smemo razumeti samo znotraj posameznih držav, ampak lahko to razumemo kot med državami članicami Evropske unije.

In izjemno pomembno je, predvsem za matere, da bi lahko imele tudi ta part-time job in delale v začetku, ko so majhni otroci, od doma. Torej, to so posebnosti, ki jih lahko podpre enotni digitalni trg, obenem pa so seveda to nova delovna mesta; nova delovna mesta tudi za to, za servisiranje starejših na domu.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, vaikka tämä mietintö onkin valiokunta-aloitteinen, se olisi ehdottomasti ansainnut laajemmankin täysistuntokeskustelun. Nimittäin digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen on aivan välttämätöntä Euroopalle, kun pyrimme ulos talouskriisistä ja tekemään maanosastamme kilpailukykyisemmän ja vauhdittamaan myös talouskasvua.

Mietinnössä nostetaan hyvin ansiokkaasti esille tämän hetken digitaalitalouden haasteet. EU:ssa on yli 27 erilaista säädöstä, niin arvonlisäverotuksessa, tekijänoikeuksissa kuin myös kuluttajansuojassa. Erityisen haasteellista tämä on juuri pk-yrityksille, jotka kuitenkin ovat koko EU:n talouden selkäranka luoden noin 85 prosenttia meidän työpaikoistamme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että on kehitettävä sähköiset maksumarkkinat ja samoin on pantava toimeen julkisen talouden digitalisoiminen muun muassa sähköisten hankintojen avulla.

Eurooppa ei pärjää globaalissa kilpailussa, ellemme ota digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä tosissaan, ja mietinnössä vaaditaankin yksityiskohtaisempaa toimintapolitiikkaa ja myös perusteellisempia uudistuksia nykytilanteeseen.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Dokončenie jednotného digitálneho trhu je nevyhnutným predpokladom toho, aby sa EÚ mohla premeniť na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu časť sveta v oblasti hospodárstva. Súčasná právna roztrieštenosť však odrádza spotrebiteľov a podniky – predovšetkým tie malé a stredné – od zúčastňovania sa na cezhraničnom obchode, napríklad. Považujem za poľutovaniahodné, že sa v EÚ stále len veľmi slabo využíva vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie, keďže iba 0,9 % pripojení funguje s rýchlosťou 100 Mbit/s. Cieľ digitálnej agendy dosiahnuť do roku 2020 podiel veľmi rýchleho internetu na úrovni 50 % sa mi preto javí ako ťažko dosiahnuteľný, pokiaľ neprijmeme konkrétne a rýchle opatrenia v nasledujúcich dvoch rokoch. Záverom plne podporujem programy pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka na posilnenie a rozvoj digitálnej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Uniunea şi-a propus ca, până în 2015, să elimine principalele obstacole de reglementare din calea tranzacţiilor electronice transfrontaliere şi să reducă la jumătate deficienţele înregistrate în domeniul alfabetizării şi al competenţelor digitale.

Pentru a realiza o piaţă unică digitală complet operaţională, este nevoie de eforturi coordonate pentru a garanta că toţi cetăţenii, indiferent de vârstă, loc, educaţie şi gen, au acces la internet şi sunt capabili să-l utilizeze. Finalizarea pieţei digitale depinde şi de adoptarea pe scară largă a facturii electronice. Subliniez importanţa facilitării adoptării pe scară largă a unor factori precum securitatea juridică, un mediu tehnic clar şi soluţii deschise şi interoperabile privind facturarea electronică, bazate pe cerinţe juridice, pe operaţiuni comerciale şi pe standarde tehnice comune. Obstacolele majore din calea accesului transfrontalier la serviciile electronice oferite de administraţia publică ţin de utilizarea semnăturilor şi a identificării electronice, precum şi de problemele de incompatibilitate a sistemelor de e-guvernare la nivelul Uniunii Europene. Închei, doamnă preşedinte, spunând că salut propunerile Comisiei privind semnătura electronică şi achiziţiile publice prin mijloace electronice.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - În ultimii cinci ani, economia bazată pe internet a reprezentat 21% din creşterea produsului intern brut în statele dezvoltate. În plus, aceasta a dus la îmbunătăţirea productivităţii şi a oferit noi soluţii la provocările sociale precum îmbătrânirea demografică, incluziunea şi educaţia.

Pentru a avea parte de o piaţă digitală performantă, o condiţie sine qua non o reprezintă implementarea unor reţele de comunicaţii de mare viteză pe întreg teritoriul Uniunii. Deşi pe hârtie planurile Comisiei sunt ambiţioase, în realitate Uniunea Europeană a rămas în urma concurenţilor săi în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructuri de telecomunicaţii de generaţie nouă. În acest sens, consider că trebuie luate măsuri urgente pentru: poziţionarea investiţiilor în reţele de mare viteză în centrul strategiilor naţionale de creştere şi pentru atragerea de sprijin financiar din resurse private care, alături de fonduri provenite din programele regionale sau din mecanismul Conectarea Europei, să conducă la consolidarea şi facilitarea dezvoltării infrastructurilor informatice de telecomunicaţii.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Az általunk is átélt digitális forradalom alaposan megváltoztatta az életünket, hiszen a kereskedelem, a kommunikáció és a tanulás számos új formáját fektette le. Európa az ipari korból gyorsan halad a globális, hálózatban működő, tudáson és szolgáltatásokon alapuló gazdaság felé. Az elmúlt öt évben a gazdasági növekedésnek több mint 20%-át, a munkahelyteremtésnek pedig 25%-át köszönhetjük az internetes gazdaságnak. Azonban az Európai Unióban a digitális egységes piac nem fejlődött olyan mértékben, mint más országokban. Nem használtuk ki maradéktalanul a digitális gazdaságban rejlő lehetőségeinket. A jelenlegi jogi széttagoltság visszariasztja a vállalkozásokat és a fogyasztókat a határokon átnyúló kereskedelemben való részvételtől. 27 féle szabályrendszerrel kell megküzdeniük olyan területeken, mint például a postai szolgáltatások vagy a szellemi tulajdonjogok. A digitális gazdaság a fejlődésünk kulcsa lehet és segítheti a vállalkozásokat abban, hogy megtalálják a kiutat a válságból. Éppen ezért fontosnak tartom az itt felmerült akadályok leküzdését. A meglévő uniós szabályok végrehajtásával és kiigazításával Európa egyenrangú versenytárs lehet a globális piacon.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, cosúil leis na Feisirí eile ba mhaith liom fáilte a chur roimh an gCoimisinéir Borg. Tá súil agam go ndéanfaidh sé an-jab agus tá a fhios agam go ndéanfaidh sé amhlaidh.

Ba mhaith liom an rapóirtéir a mholadh as ucht a thuarascála atá os ár gcomhair anseo inniu. Tá súil agam go n-éireoidh linn vóta maith a fháil amárach agus go ndéanfar beart dá réir.

When we talk about SMEs, I always feel it is something of a misnomer. ‘Small and medium’ does not strike you as being big. In actual fact we are talking about 99% of businesses in Europe, so we are talking about nearly all companies. For that reason, having them working online in cross-border trading is absolutely vital, and that is why this report is so important. It would make a huge difference not just to jobs and growth but also to the quality of life of citizens if we could move the digital agenda forward. The points he makes are absolutely relevant.

I myself am involved in data protection, which is one aspect of this, and I look forward to playing an important part in that.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! Jednolity rynek liczący ponad 500 milionów konsumentów jest ogromnym atutem Unii Europejskiej. Niestety, nie w pełni wykorzystanym. Po raz kolejny dyskutujemy nad tym, jak wielki potencjał tkwi w jednolitym rynku cyfrowym obejmującym wszystkie państwa członkowskie. Rewolucja cyfrowa daje europejskiej gospodarce możliwość wypracowania wzrostu, a przez to utworzenia tak potrzebnych obecnie miejsc pracy. Wystarczy wspomnieć tylko, że przedsiębiorstwa w pełni wykorzystujące potencjał internetu tworzą ponad dwa razy więcej miejsc pracy niż te, które tego nie robią. Jeżeli więc zastanawiamy się obecnie, jak pomóc młodym ludziom dotkniętym bezrobociem, to odpowiedzią jest właśnie utworzenie wspólnego rynku cyfrowego. Widać jednak, że póki co brakuje woli po stronie państw członkowskich do przeprowadzenia koniecznych zmian. Nie stać nas na dalsze zaniechania, nie stać nas na dalsze dyskusje kończące się jedynie zapewnieniami o konieczności podjęcia działań.

Drodzy szefowie rządów! Cyfryzacja nie jest aż tak straszna, jak się wydaje. Jest natomiast wielką szansą dla Europy. Najwyższy czas działać.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Madam President, as chairman of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, which was responsible for this very important report, I want to thank Pablo Arias very much indeed for the work he has done. I just want to talk with colleagues here today about the engagement that he and the committee have shown towards this topic and to say how we want to move it forward.

This is not just a response to the Commission’s very good paper from DG Internal Market about competence and trust in the internal market. The Committee agreed two years ago to set up a series of monthly working groups, led by Pablo Arias, to address all the issues around moving the single market forward. They have been held in public, we have taken evidence and we have had a lot of engagement from the Commission. That has fed into this report.

We have now given Pablo Arias a mandate to continue this work, because I think the biggest single lesson from this report – as is indicated by the richness of all the contributions we have had from many colleagues here today – is that this is a huge agenda. But it is not actually as joined-up as it ought to be at Commission level. We think that we need to move this forward with the sort of structured plan that we have with the Single Market Act: a clear set of timetabled actions to move the digital single market forward. I think that will be very much in our thinking: the third Single Market Act – the Digital Single Market Act – and Pablo Arias and his team are going to work on that.

I hope that Commissioner Borg, whom I warmly welcome at his first appearance here, will also be a firm participant in that initiative.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). - Madame la Présidente, chers collègues, nous venons de fêter cette année les vingt ans du marché unique européen, qui a transformé en deux décennies la vie de 500 millions de citoyens.

En atténuant l'effet des frontières, en réduisant les barrières commerciales, en facilitant le commerce transfrontalier, en encourageant la mobilité et la liberté de circuler, le marché intérieur a permis d'intégrer les États et de rapprocher les peuples de l'Union européenne. Les obstacles restent nombreux et la composante numérique du marché unique est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel.

La crise ne nous permet pas de prendre du retard là où nos concurrents ont largement développé leur offre en ligne. Les obstacles sont connus: offres en ligne légales et transfrontalières insuffisantes, manque d'information et de protection des internautes, systèmes de paiement et de livraison inadaptés, abus nombreux.

Les mesures proposées par la Commission sont ambitieuses et je souhaite que nous puissions avancer ensemble. Je pense notamment au désert numérique, en particulier, les zones transfrontalières de montagne et rurales. Le commerce numérique ne se développera que quand l'internet sera accessible, rapide et sûr.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Húsz éves az EU egységes piaca, ami ma már mintegy 500 millió fogyasztó érdekeit szolgálhatná, de nem teszi. Egyetértek a jelentéstevővel, bizony ez a piac még erősen töredezett, és korántsem szolgálja azt a célt, amit el szeretnénk vele érni. Különösen fájó, hogy a kkv-szektor nem tudja ennek a piacnak az előnyét kihasználni. Bár jelen van az exportpiacokon, mégis úgy gondolja, hogy egyenlőtlen feltételekkel versenyez a nagy cégekkel szemben. El kell mondjam, az online kereskedelem nagyon gyorsan bővül, de vannak még további lehetőségek. Nagyon nagy előnyöket lehetne kihasználni, például az it-költségek csökkentésével. 10–20%-os költségcsökkentésről is beszélhetnénk. Ez csak egyetlen példa arra, hogy milyen előnyök származhatnának. Nagyon sok még a teendő. Egyetértek képviselőtársaimmal, nem szavak szintjén kellene most már a teendőket felsorolni, hanem a tetteknek kellene elkövetkezni, amit elnök úr mondott, azt pedig megfontolásra ajánlom. Holnap szavazatommal támogatni fogom ezt a jelentést.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, on behalf of the Commission I would like to thank Mr Arias Echeverria, the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, and the European Parliament as a whole for the work done on this report on the digital single market.

This report spells out the urgency of investing in the digital single market in support of the digital economy in line with the Commission’s strategy and the ambition of the European Council. Why is such urgency necessary? Because the lack of a true digital single market could cost as much as 4.1% of GDP between now and 2020 – i.e. EUR 1000 per inhabitant of the European Union.

Savings from e-commerce, lower prices and greater choice are estimated at EUR 11.7 billion for goods alone, or 0.12% of EU GDP. If EU commerce equated to 15% of total commerce, gains for consumers would be in the region of EUR 204 billion.

The Commission – with Vice-President Kroes, Commissioner Barnier and myself working together – has set 2015 as the target date for the completion of the digital single market. The objective is two-fold, as reflected in the Single Market Acts I and II and the digital agenda. Firstly, it is to establish a legislative, regulatory and policy framework that sends out the right signals for business investments while strengthening consumer trust and legal certainty, and secondly, to keep the digital single market on a solid political footing.

I am happy to see that we are now progressing swiftly towards these objectives, in particular as regards four important fields including, first of all, e-commerce. Important actions presented in the e-commerce communication have already been adopted, and require the full attention of Parliament and Council. I would mention the consumer agenda, the green paper on parcel delivery, the green paper on payments by card, via mobile phones and the internet, and the communication on on-line gambling.

Secondly, investment in the digital infrastructure of the single market. The Commission, via initiatives taken by Vice-President Kroes, is working with a view to ensuring investment capacity moves towards the physical infrastructure of the digital market. The proposed Connecting Europe Facility aims at investing EUR 9.2 million in broadband and digital service infrastructure throughout the EU between 2014 and 2020. This proposal is now being examined in the budget negotiations for the seven years to come.

Digital public procurement enables public administrations to be in the driving seat in terms of drawing value from digital technology. We have proposed that procuring authorities shift to e-procurement by mid-2016. Given the scale of public procurement in the European Union, every 5% saved could return about EUR 100 billion per year to European taxpayers.

I hope that both Parliament and the Council will soon find a reasonable compromise on the issue of the calendar, so as to reap all the benefits of this legislation. As announced in the Single Market Act II, the Commission also plans to adopt, by Spring 2013, legislation on e-invoicing in order to make it standard for public procurement.

Finally, one last word about copyright. The Commission has also taken significant steps in the field of copyright, which is another important aspect of the digital sphere. In particular, the Commission is reviewing the copyright acquis to identify what aspects may need to be modernised and adapted to on-line challenges. We shall be in a position to draw conclusions in 2014 about what changes may need to be made to the acquis, and when.

We look forward to working with the European Parliament on these matters in the months to come.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia de Campos (S&D), por escrito. – Ficou patente neste relatório a necessidade de um Mercado Interno Digital transparente, funcional e regulamentado que permita um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e sirva de impulso para o desenvolvimento económico e a criação de empregos na UE. É essencial a criação de um teste de Comércio Eletrónico em toda a produção legislativa que afete o Mercado Interno Digital, de forma a evitar a fragmentação legislativa assim como deve ser feito um esforço suplementar pelos Estados-Membros no sentido da transposição atempada das Diretivas. A proposta de Livro Verde pela Comissão no dia 29/11 sobre "Um mercado de entrega de encomendas integrado para o crescimento do comércio eletrónico na UE", vem de encontro a uma das grandes preocupações em matéria de comércio digital, também retratada neste Relatório do Colega Arias Echeverría. É fundamental uma abordagem inventiva da questão dos serviços postais que assegure modos de entrega inovadores, a preços razoáveis e de acesso universal, porque o mercado interno digital deve tornar a UE num pólo de direitos e oportunidades para os consumidores e vendedores e não acentuar as dificuldades inerentes à ultraperiferia ou às zonas isoladas da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Tisztelt Képviselőtársaim! Az egységes digitális piac létrejötte előnyt jelent mind a fogyasztók mind a vállalatok számára. A fogyasztók nagyobb kínálatból választhatnának, így a nagyobb verseny következtében alacsonyabb árak haszonélvezői lennének. A vállalatok esetében, az azonos szabályok és feltételek egyszerűbbé teszik a tagállamok piacain való működést. A digitális egységes piacról szóló jelentés számba veszi azokat a feladatokat, amelyek az egységes piac 2015-ig történő megvalósításához szükségesek. Az uniós digitális piac ugyanis továbbra is megosztott az egységes standardok hiánya miatt, továbbá az e-aláírás és az e-számlázás sem terjedt még el Európa-szerte. A kkv-k számára különösen érzékeny terület a digitális piacba történő mihamarabbi integráció, hiszen az egységes digitális piac hiánya miatt 27 különböző szabályozással szembesülnek. Az áfa, a postai szolgáltatások és a szellemi tulajdonjogok területén egy pán-európai üzleti modell kialakítása különösen nagy költséggel terheli ezeket a vállalkozásokat. Magyarország ebben a kérdésben lemaradásban van mind a kkv-k innovatív képességeit illetően, mind pedig a képzés területén. A megfelelő innovációs támogatás, mint például a Közép-magyarországi Innovációs Központ tevékenysége, illetve az induló vállalkozók megfelelő felkészítése segíthet ebben a kérdésben. Az Európai Összekapcsolódási Eszköz az infrastruktúra és az erre épülő szolgáltatások fejlesztése révén felgyorsíthatja az egységes digitális piac létrejöttét, továbbá biztosítja Európa legelmaradottabb régiói számára is a szélessávú internethez való hatékony hozzáférést.

 

22. Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Anna Rosbach sur "Le défi microbien – menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens" (COM(2011)07482012/2041(INI)) (A7-0373/2012).

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, ordfører. − Fru formand! God aften, hr. kommissær! Udviklingen af resistente bakterier i Europa eksploderer. Det viser nye tal fra ECDC. Resistente bakterier rejser over landegrænser, og udviklingen er derfor en trussel for hele EU. Alene i Europa er bakterieresistens skyld i mere end 25.000 ekstra dødsfald årligt, mere end 380.000 tilfælde af infektioner, mere end 2,5 millioner ekstra dage i hospitalssenge og sundhedsudgifter for mindst 1,5 mia. euro om året; tal, der vil stige markant i de kommende år.

EU har gennem længere tid forsøgt at løse problemerne. Under det svenske formandskab i 2009 blev der gjort en indsats for at styrke udviklingen af ny medicin. EU-Kommissionen fremlagde i november 2011 en handlingsplan mod udviklingen af multiresistente bakterier, og under det danske formandskab i foråret 2012 enedes medlemslandene om at begrænse forbruget af antibiotika. Papirarbejdet er altså allerede gjort. Nu har vi bare brug for konkret handling!

Multiresistente bakterier er en global udfordring, som involverer mange forskellige sektorer. Derfor er der brug for en ambitiøs helhedsløsning. Min initiativbetænkning har en samlet tilgang til emnet og er bygget op omkring følgende seks nøglepunkter:

1. Brugen af antimikrobielle stoffer skal nedbringes; de skal anvendes hensigtsmæssigt for så vel mennesker som dyr.

2. Vi skal forebygge infektioner generelt og forhindre, at resistens opstår og spredes.

3. Udviklingen af nye antimikrobielle stoffer og alternativer til kendte behandlinger haster, og det haster meget!

4. Vi har akut behov for udveksling af bedste praksis og bedre overvågning og rapportering.

5. Kommunikation og uddannelse. Borgere, læger, landmænd og dyrlæger i hele Europa skal informeres om, hvornår og hvordan antibiotika skal bruges, og hvornår det ikke nytter at bruge det. Alt for mange mennesker i Europa forventer stadig antibiotika til behandling af en virus.

6. Det internationale samarbejde omkring emnet skal styrkes.

Jeg er glad for den store opbakning, som udvalget gav betænkningen. Der er bedt om splitvotes og én særskilt afstemning, og herom vil jeg godt sige et par ord.

Punkt 16: Når det gælder punkt 16 og den splitvote, der er bedt om, har jeg lidt svært ved at forstå den. Men det hænger sikkert sammen med, at jeg kommer fra et land, hvor man som dyrlæge ikke både kan udskrive og sælge medicin.

Punkt 28, som er det næste: Med hensyn til punkt 28 er vi blevet gjort opmærksomme på, at forslaget, som det foreligger her, kan skabe problemer i forbindelse med gældende lovgivning. Foderlægemidler kræver allerede nu en recept i medlemslandene. Derfor ser jeg faktisk gerne, at dette punkt bliver fjernet, men forventer til gengæld, at der bliver set nærmere på emnet, når den veterinære lægelovgivning skal revideres.

Punkt 43: Her mener jeg, at de indsamlede data bør være offentligt tilgængelige, da de er vigtige for læger, dyrlæger, forskning og forebyggelse og ikke kun for eksperter og myndigheder, som det står i teksten. I min forståelse bør EU ikke kunne begrænse medlemslandenes muligheder for mere gennemsigtighed på området.

Til slut vil jeg gerne takke Landbrugsudvalget for deres udtalelse og kollegerne i Miljøudvalget for mange gode ændringsforslag og ikke mindst skyggeordførerne for deres ihærdige arbejde for at opnå kompromiser. Jeg håber, at alle vil kunne stemme for betænkningen. Det er vigtigt, at vi sender et stærkt signal til Kommissionen om, at handlingsplanen skal iværksættes. De enkelte medlemslande er nødt til at forbedre deres lovgivning, og Kommissionens forslag skal implementeres. Borgerne i Europa har krav på god medicin og sundhed. Det drejer sig nemlig om vores fælles fremtid.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, mikrobilääkeresistenssin uhat on otettava vakavasti ja tämä mietintö pyrkii nostamaan esille monia tapoja parantaa nykyisiä käytäntöjä.

Kuitenkaan tuosta kohdasta 16, jonka esittelijä täällä mainitsi, en pysty olemaan esittelijän kanssa samaa mieltä, koska siinä halutaan kieltää eläinlääkäreiltä antibioottien myynti. Tässä unohdetaan jäsenvaltiot, joissa välimatkat ovat pitkiä tai vaikeapääsyisiä, kuten esimerkiksi Suomessa. Meillä Suomessa eläinlääkäri myy lääkkeet aina tukkuhinnalla eli samalla hinnalla, millä hän ostaa ne lääketehtaalta, joten voittoa hän ei voi ottaa. Suomen järjestelmä palvelee myös tuotantoeläinten omistajia, kun matkat ovat pitkät. Esimerkiksi Lapissa eläinlääkärille voi hyvinkin kertyä 100–200 kilometriä, kun hän menee maatilalta toiselle, jolloin tämä todellakin palvelee nimenomaan eläinten etua ja myös tietenkin maatalouden harjoittajan etua.

Keski-Euroopassa käytäntö on toinen, ja voi olla, että eläinlääkäreille tulee kiusaus myöntää näitä reseptejä yli sen, mitä taudin hoitaminen vaatisi. Sen tähden suosittelisinkin, että otetaan suomalainen hyvä käytäntö myös muualla Euroopassa käyttöön, mutta ei kielletä totaalisesti eläinlääkäreiltä antibioottien myyntiä.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Na meticilín rezistentné mikrobiálne kmene, ktorými sa nakazí pacient, ktorý pôvodne ako zdravý kvôli bežnej operácii šiel do nemocnice, sú veľkým medicínskym problémom. Je veľmi nešťastné, keď nemáme antibiotiká, ktorými by sme to mohli vyriešiť. A vieme, že vývin nového antibiotika od myšlienky novej molekuly až po marketing nového lieku trvá viac ako 10 rokov. Musíme napnúť všetky sily, aby sa tento problém skutočne zlepšil. A to stúpa medzi nami už kvázi eradikovaná tuberkulóza pľúc a mnohé ďalšie veci sú zhoršované masívnym používaním antibiotík vo veterinárnej medicíne, resp. v živočíšnej výrobe, kde chovatelia podávajú zvieratám antibiotiká len preto, aby mali vyššie výnosy. Toto musí skončiť, a prihováram sa tedas za mocný a integrovaný prístup.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). - Madame la Présidente, en France, une campagne de publicité, restée célèbre en 2002, disait: "les antibiotiques, c'est pas automatique". Derrière la simplicité du message, se cache un enjeu essentiel: la réduction de la consommation d'antimicrobiens dont une utilisation abusive, depuis des années, entraîne une résistance microbienne extrêmement inquiétante. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Si l'utilisation massive d'antimicrobiens ne cesse pas, la résistance croissante des bactéries pourrait nous ramener un siècle en arrière, quand la moindre bactérie pouvait être fatale.

Des solutions existent et elles sont nombreuses. La première est un cadre réglementaire efficace et solide pour préserver l'efficacité des antimicrobiens existants, en les utilisant de façon responsable, prudente, à un niveau thérapeutique correct, lorsqu'ils sont absolument nécessaires, sur une période spécifique et à un dosage approprié.

Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur un point: montrer du doigt une profession – les vétérinaires –, en forçant un découplage prescription-délivrance du médicament, risque d'être contreproductif. Cette mesure pourrait tuer le maillage territorial des soins en zone rurale, discréditer des praticiens qui contribuent activement au contrôle et à la prévention des risques, accroître le trafic, alors que ce découplage n'a fait que très partiellement ses preuves.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Rezistenţa la antimicrobiene are implicaţii periculoase pentru sănătatea umană şi animală. În Uniunea Europeană, Norvegia şi Islanda, bacteriile rezistente la antimicrobiene au cauzat anual aproximativ 400 000 de infecţii şi 25 000 de decese, costurile aferente îngrijirilor de sănătate suplimentare şi a pierderilor de productivitate fiind de cel puţin 1,5 miliarde de euro.

Solicităm sprijinirea cercetării cu privire la noile substanţe antimicrobiene, la alternative ale acestora, precum şi la strategii fondate ştiinţific, pentru evitarea bolilor contagioase. Solicităm Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară să acorde o atenţie specială monitorizării şi analizei situaţiei privind rezistenţa la antimicrobiene pe teritoriul Uniunii. Comisia şi statele membre, în acord cu agenţiile competente ale Uniunii ar trebui să elaboreze şi să promoveze orientări privind utilizarea prudentă, cu scopul de a reduce expunerea neesenţială şi inadecvată la antimicrobiene în medicina umană şi veterinară.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης (ALDE). - Κυρία Πρόεδρε, στην αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά, που προέρχεται από την κατάχρησή τους, είμαστε τόσο αδύναμοι όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος. Συνεπώς, οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρωθούν εκεί όπου το φαινόμενο παρουσιάζει έξαρση ώστε να μειωθεί τόσο το κόστος για την υγεία όσο και το δημοσιονομικό κόστος της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών.

Ομόφωνα ψηφίσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών που έχουμε γιατί είναι δύσκολο να υπάρξουν καινούργια. Ταυτόχρονα, πρέπει να προσανατολιστούμε στην άμεση χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών γιατί τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων αντιβιοτικών που θα χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο προφανώς δεν είναι επαρκή.

Τέλος, τα αυξανόμενα νοσοκομειακά κρούσματα και το σημαντικό κόστος τους είναι μια πραγματικότητα. Συνεπώς το Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει, ανάμεσα στα άλλα, και την αναγκαιότητα νοσοκομειακού επιδημιολόγου σε κάθε νοσοκομείο.

Το κόστος της κατάχρησης, άμεσο και έμμεσο, είναι υπερπολλαπλάσιο.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, a resistência microbiana aos antibióticos constitui um problema candente. Só na Europa, segundo este relatório, são mais de 25 mil as mortes anuais causadas pela resistência aos antibióticos existentes. O aumento das resistências, por um lado, e a escassez de novos medicamentos, por outro lado, exige medidas urgentes. As causas dos problemas são diversas e assim o devem ser também as medidas a implementar. Exige-se uma resposta cabal dos sistemas de saúde que acautele uma gama de práticas e de procedimentos preventivos, tanto ao nível dos cuidados de saúde primários como ao nível hospitalar. Tal não será inteiramente possível senão no quadro de uma gestão pública dos serviços de saúde que assegure a sua universalidade, qualidade e gratuidade. É necessário reforçar o investimento e as atividades em investigação e desenvolvimento, em especial no setor público. O estudo das consequências do uso indiscriminado de antibióticos na pecuária deve ser aprofundado, investigando a sua relação com o surgimento de resistências nos seres humanos. Os modelos de produção intensiva de cariz exportador que lhe estão subjacentes devem ser postos em causa, o que implica alterar profundamente as políticas comerciais e agrícolas vigentes.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v apríli 1993 historicky prvýkrát všeobecný núdzový stav ohrozenia. Bolo to kvôli tuberkulóze. Nemecký mikrobiológ Robert Koch sa o nej vyjadril takto: „Keby sa význam choroby meral počtom obetí, ktoré si vyžiada, ostali by všetky aj tie najobávanejšie infekčné choroby ako mor a cholera ďaleko za tuberkulózou.“ V súčasnosti tuberkulóza zabíja ročne viac osôb ako AIDS, malária a tropické choroby spolu, z čoho najmenej 300 tisíc sú deti. Dynamický rozvoj rezistencie na súčasné antituberkulotiká komplikujú a znemožňujú liečbu tohto infekčného ochorenia. Odborníci odhadujú, že multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mikrobaktérií je aktuálne ohrozených viac ako 50 miliónov ľudí. Predpovede WHO na roky 2000 až 2020 vystríhajú, že ak sa nezlepší zdravotná starostlivosť, tak za toto obdobie sa tuberkulózou nakazí ďalšia miliarda ľudí, 200 miliónov ochorie a 35 miliónov zomrie. Preto považujem za nevyhnutné podporiť prijatie uznesenia o mikrobiálnej výzve.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Valóban egy nagyon fontos problémáról van szó, és azt gondolom, hogy kellő körültekintéssel kell eljárnunk. Az antibiotikumok körültekintő alkalmazása nem csak az állatgyógyászatban, hanem a humán gyógyászatban is rendkívül fontos. Én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyarországi tagozatának elnökségében vagyok tag, és látom azokat a vizsgálatokat, amelyeket orvoscsoportunk végez Erdélyben, Románia területén, ahol az elhagyott kistelepüléseken, mélyszegénységben élő családoknál gyakorlatilag nyakra-főre alkalmazzák ezeket a szereket olyan mellékhatásokkal, amelyeknek a későbbi kiküszöbölése ezeknél a társadalmi csoportoknál szinte lehetetlen. Tehát nagyon fontos lenne az, nemcsak, hogy haladjunk a korral, és a megfelelő kutatásokkal a megfelelő hatóanyagokat tudjuk kitermelni, hanem hogy a felírás alapján csak azokra a betegségekre alkalmazzuk, amelyekre valóban jótékony hatással van, és számoljunk ezeknek a súlyos mellékhatásaival, mert így embertársainknak nagyon sok kárt tudunk okozni.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Hvala lepa predsednica in hvala poročevalki, zato ker sem z njo izjemno dobro sodelovala. Veliko kompromisov smo dosegli, pa vendar nekaj različnih pogledov ostaja.

Predvsem na to, da je treba upoštevati urgentne situacije in situacije daleč na podeželju, daleč stran od centrov, tudi takrat kadar gre za zdravljenje živali. Sicer pa ključni cilj vsega je, da zmanjšamo uporabo antibiotikov in da ozavestimo ljudi o tem, da ozavestimo paciente.

Prejšnji teden me je mati spraševala, zakaj ji zdravnik ni dal antibiotikov za otroka, ker smo se navadili, da jemo antibiotike že kot kruh. Preprosto, ko zbolimo, je prva misel vzeti antibiotik in pravzaprav iz tega moramo kot družba najprej iziti.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, first of all I would like to congratulate Mrs Anna Rosbach, who – speaking of antimicrobial resistance – has been contagious with her enthusiasm and energy on this subject which, of course, is extremely important, as many Members have underlined. We all know that resistant microbes can spread between humans, animals and the environment and through food, and this highlights the need for a coordinated approach across human and animal sectors.

Control of antimicrobial resistance will require the joint efforts of all actors at EU level: the Member States, healthcare professionals, industry, veterinarians and EU citizens as consumers of antibiotics. Resistant microbes do not respect borders. Borders are for human beings. Therefore, resistance can easily spread from country to country when people and animals travel cross-border or where certain goods are traded. The need for coordinated efforts across borders is of pivotal importance.

All the recognised means to combat antimicrobial resistance (AMR) are addressed in the 12 concrete actions outlined in the 2011 Communication from the Commission. We are actively implementing the AMR Action Plan and are making progress.

At global level, the Commission remains fully engaged in the antimicrobial resistance debate with the WHO and, importantly, the Transatlantic Taskforce. The development of new antibiotics has already been encouraged through new research- and innovation-related actions and partnerships.

There was a question on funding. This year the Commission – together with the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, through their joint undertaking the Innovative Medicines Initiative, launched a EUR 223.7 million programme for this purpose. This was partially funded by the Seventh Framework Programme for Research.

The Commission has also further reinforced research activities in this field by supporting the Joint programming initiative with Member States, and by making EUR 147 million available for antimicrobial resistance research in the last call, again under the Seventh Framework Programme for Research.

Pending the development of new and effective drugs, we should make strenuous efforts to preserve the efficacy of existing antibiotics by reducing their use whenever possible and by carefully monitoring antimicrobial resistance. The report states ‘It is imperative to ensure the prudent use of antimicrobials.’ This includes ensuring respect for the prescription-only use of antibiotics in place across the EU, the avoidance of self-medication by patients and preventing unnecessary consumption of antibiotics.

In this last respect, I would point out that antimicrobials in medicated feed can now only be used on the basis of a prescription. The Commission plans to propose modernised legislation to cover medicated feed in the near future to curb the risk of the development of anti-microbial resistance arising from residues of antimicrobials in feed and to set common production standards.

Finally, I can assure honourable Members that the Commission’s battle against antimicrobial resistance will continue. In 2013, we shall be publishing a roadmap to communicate, in detail, to all stakeholders, ongoing actions and the next steps, as well as an interim report on the progress made so far.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. – Antimikrobiální rezistence je schopnost bakterií přežít i v přítomnosti antimikrobiální látky, která běžně k usmrcení takového mikroorganismu dostačovala. Mikroorganismy začínají být vůči lékům rezistentní a obrovský pokrok v medicíně, kterého lidstvo po staletí dosáhlo, může být velmi rychle smazán. Důvodem této rezistence bylo a je rozsáhlé používání antimikrobiálních látek, kterým se mikroby přizpůsobovaly tak, že pro ně přestaly být smrtící a lék postupem času pozbyl své účinnosti. Největším problémem současnosti jsou multirezistentní bakterie, které způsobují těžko léčitelná onemocnění, jako jsou infekce močových cest, zápal plic nebo tuberkulóza. Velkým problémem bývá infekce způsobená rezistentním zlatým stafylokokem. Napadení oslabeného organismu multirezistentními mikroorganismy v lepším případě výrazně prodražuje léčbu a zatěžuje rozpočty zdravotnictví, v horším případě dochází k absolutnímu selhání léčby a náhlým úmrtím pacientů. Vznik rezistentních organismů urychluje nevhodné používání antibiotik, užívání antibiotik nízké kvality a nedodržování předepsané délky léčby. Novým problémem je i nadbytečné užívání antibiotik jako prevence v chovu zvířat. V boji proti antimikrobiální rezistenci může pomoci výhradně spojení prevence a pokroku. Prevence v zamezení vzniku i šíření, ve způsobu užívání, důslednému vydávání antibiotik jen na závažná onemocnění i užívání kvalitních antibiotik. Pokrok pak v oblasti vývoje nových antimikrobiálních látek. Nezbytná je mezinárodní spolupráce a zesílená výměna informací mezi členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. – Il fenomeno della resistenza antimicrobica rappresenta una minaccia allo sviluppo della scienza farmacologica, nonché un grosso problema in termini di costi sia umani sia finanziari. I numeri provenienti dalla Commissione sottolineano questo aspetto: la resistenza antimicrobica provoca 25.000 morti in più tra gli esseri umani all'anno e costi aggiuntivi di almeno 1,5 miliardi di euro. Il tutto causato da un uso eccessivo dei farmaci antibiotici che causa una resistenza agli stessi. La relazione votata da questo Parlamento sottolinea l'importanza di limitare la prescrizione profilattica e l'uso di antibiotici, incentivando la ricerca medica nella speranza che possa produrre farmaci antimicrobici di nuova generazione. Risultano infine fondamentali una migliore formazione per medici, farmacisti, veterinari e agricoltori e informazioni più comprensibili per il pubblico in merito al danno dovuto all'utilizzo improprio degli antimicrobici.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. – Rezoluţia privind pericolul prezentat de rezistenţa la antibiotice, document pentru redactarea căruia am fost raportor al Grupului PPE în Comisia pentru agricultură, este un pas înainte în abordarea eficientă a acestei provocări. După cum am arătat în amendamentele aprobate de Comisia pentru agricultură, principalul scop al unui fermier trebuie să fie creşterea animalelor prin metode sănătoase şi productive şi asigurarea bunăstării acestora, iar utilizarea adecvată a antimicrobienelor este un instrument necesar. Trebuie să fim permanent conştienţi că antibioticele ar putea deveni complet inutile în tratamente, din cauza utilizării greşite şi excesive a acestora. De asemenea, rezistenţa mai mare la antimicrobienele frecvent utilizate în medicina veterinară determină pierderi de producţie, creşterea costurilor şi a riscurilor profesionale pentru agricultori. Cu toate acestea, a interzice complet utilizarea antibioticelor reprezintă o abordare eronată şi imposibil de pus în practică, acestea fiind necesare în multe situaţii. De aceea, consider că poziţia reţinută în raport este una echilibrată şi trebuie aprobată în forma propusă de Comisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – En France, une campagne de publicité restée célèbre rappelait en 2002 que "les antibiotiques, c'est pas automatique". Derrière la simplicité du message se cache un enjeu essentiel : la réduction de la consommation d'antimicrobiens dont l'utilisation abusive, depuis des années, entraine une résistance microbienne extrêmement inquiétante. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme : si l'utilisation massive d'antimicrobiens ne cesse pas, la résistance croissante des bactéries pourrait nous ramener un siècle en arrière, où la moindre bactérie pouvait être fatale. Des solutions existent et elles sont nombreuses : la première est un cadre règlementaire efficace et solide pour conserver l'efficacité des antimicrobiens existants en les utilisant de façon responsable, prudente, au niveau thérapeutique correct, lorsqu'ils sont absolument nécessaires sur une période spécifique et à un dosage approprié. Je souhaite néanmoins attirer l'attention des mes collègues sur un point : montrer du doigt une profession, les vétérinaires, en forçant un découplage prescription - délivrance du médicament, risque d'être contreproductif. Cette mesure pourrait tuer le maillage territorial des soins en zone rurale, discréditer des praticiens qui participent activement au contrôle et la prévention des risques, et accroître le trafic de médicaments, alors que ce découplage n'a fait que très partiellement ses preuves.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. – Pentru a găsi soluţiile potrivite pentru fenomenul rezistenţei antimicrobiene, trebuie să ne uităm la cauzele care au determinat această situaţie. Acestea sun reprezentate, în primul rând, de utilizarea inadecvată a antibioticelor în medicina umană și veterinară, dar și de un ritm scăzut de inovare în descoperirea de noi antibiotice.

Faptul că avem la dispoziţie un număr din ce în ce mai mic de tratamente eficiente disponibile pentru anumite infecţii multirezistente, precum tuberculoza (TB) sau pneumonia, indică necesitatea urgentării măsurilor luate de statele membre în domeniu. Printre măsurile cele mai importante se numără investiţiile în cercetare şi dezvoltare, respectiv descoperirea de noi antibiotice şi vaccinuri, îmbunătăţirea colaborării dintre statele membre, dar şi informarea şi educarea intensivă a populaţiei cu privire la utilizarea responsabilă a antibioticelor atât în medicina umană, cât şi în cea veterinară.

Dat fiind caracterul transfrontalier al acestor infecţii chimiorezistente, Comisia Europeană are responsabilitatea de a ajuta financiar statele membre să facă faţă unor astfel de provocări. Chiar dacă există voinţă politică în anumite ţări, cum este cazul României, care a dezvoltat deja un plan eficient de luptă împotriva TB multirezistente, de multe ori acestea nu fac faţă cheltuielilor implicate de o astfel de acţiune.

 

23. Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Jan Zahradil sur le financement des activités et des investissements des PME de l'UE: accès facilité au crédit pour aider à l'internationalisation (2012/2114(INI)) (A7-0367/2012).

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, zpravodaj. − Paní předsedající, pane komisaři, je to vlastně moje první možnost se s Vámi takto potkat a dovolte mi, abych Vám dodatečně poblahopřál k Vašemu jmenování do funkce. Zpráva, o které teď budeme jednat, se zaměřuje na malé a střední podniky, které chtějí působit mimo jednotný vnitřní trh Evropské unie, tedy vyvážet, dovážet, investovat.

Co to vlastně je malý a střední podnik? Ta definice je trochu nejasná, nicméně podle oficiálních údajů Evropská komise odhaduje, že 99 % všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky, 92 % z těchto 99 % jsou mikropodniky, tedy podniky s jedním až devíti zaměstnanci, 6,7 % jsou malé firmy do 50 zaměstnanců a zhruba 1 % jsou střední podniky s 50 až 250 zaměstnanci. Tyto podniky v Evropské unii vytvářejí asi 75 % pracovních míst v soukromém sektoru a v průběhu posledních pěti let vytvořily asi 80 % všech nových pracovních míst. Přitom je zajímavé, že pouze 25 %, zdůrazňuji 25 %, z těchto podniků, tedy malých a středních podniků, působí i za hranicemi svého domovského členského státu a dokonce pouze 13 % z nich vyváží na trhy mimo Evropskou unii. Proč tomu tak je?

Jsou tady dva základní problémy. Jedním z nich je přístup k informacím. Ukázalo se, že jedním z velmi palčivých problémů, kterým tyto malé a střední podniky čelí, je přístup k informacím. Pro tyto podniky jsou zásadní aktualizované údaje o směnných kurzech, právní jistotě, pracovním právu a také o možnosti financování jejich exportu. Za druhé, to je druhý problém, pro tyto podniky je také důležitý přístup ke kapitálu a náležité finanční podpoře pro obchod. Musím říci, že Evropská komise je v tomto ohledu aktivní, samozřejmě nezanedbává to, co má dělat, nezanedbává podporu malých a středních podniků, vytváří pro ně programy. Cílem této zprávy je však přesto ukázat, že tady jsou ještě další možnosti. Jednou z takových možností je případné zavedení nástroje Evropské unie pro vývoz a dovoz, který by měl využívat stávající podporu v oblasti obchodu a financí, která už je dostupná v některých členských státech, a sdílet stávající osvědčené postupy a vládní postupy zaměřené na zlepšení přístupu těchto malých podniků k financování.

Chtěl bych zdůraznit jednu věc. My v této zprávě neusilujeme o vytvoření jakékoliv nové rozpočtové kapitoly, my neusilujeme o vytvoření jakéhokoliv nového úřadu, takže náklady na administrativu nebo na rozpočet Evropské unie jsou v tomto případě nulové. To, co my chceme, je, aby národní strategie a evropská strategie působily dohromady, působily komplementárně, působily synergicky a umožnily tak malým a středním podnikům zlepšit jejich možnosti přístupu k financím, k informacím a také k tomu, aby mohly lépe exportovat na mimoevropské trhy.

Dovolte mi říci, že ve výboru si tato zpráva získala poměrně značnou podporu, podpořilo ji 23 poslanců, pouze jeden byl proti, dva se zdrželi hlasování. Já si toho velmi vážím, vážím si práce všech stínových zpravodajů. Chtěl bych ocenit přístup Výboru pro mezinárodní obchod k této problematice, chtěl bych tady všem, i když nejsou přítomni, poděkovat. Chtěl bych poděkovat také naší poradkyni Jolaně Mungengové, která se na zprávě podílela velkou měrou, a chtěl bych věřit tomu, že zítra se tato zpráva setká s pozitivním přijetím Evropského parlamentu.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Az európai kkv-ket nagymértékben sújtja a pénzügyi világválság. A finanszírozás hiánya korlátozza őket, hogy alkalmazkodni tudjanak a kihívásokhoz, ami egyben gátolja őket, hogy a saját országukon túli piacok felé tudjanak terjeszkedni. A bankkölcsönökért folyamodó kkv-k sokszor elutasítással szembesülnek, vagy a kértnél jóval alacsonyabb hitelhez jutnak. A tőkéhez való hozzáférés nehézségei és az információ hiánya akadályozzák nemzetközivé válásukat. A kkv-k jellegüket tekintve sokfélék, éppen ezért a vállalkozásfejlesztés támogatásához még inkább rászorulnak a szükségleteik általános ismereteit javító információkra. Köztudott, hogy a kkv-knak az Unió gazdaságában meghatározó szerepük van, hisz ők biztosítják a munkahelyek 2/3-át. Meg kell találni azt a finanszírozási modellt, amelynek segítségével képesek megállni helyüket a nemzetközi versenyben. Értékelem, és egyetértek az Európai Bizottság határozatával, hogy segíti a székhelyük szerinti tagállamokon kívül működő kkv-k piacra jutásának javítását a 2014–2020-ra szóló COSME-program létrehozása révén, ami közel 40 000 vállalkozásnak nyújthat segítséget.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Mala in srednja podjetja se brez kapitala ne morejo internacionalizirati. Celo težko delajo na notranjem trgu, kajti banke so velikokrat igrale po principu, da držijo odprt dežnik takrat, ko sije sonce, in ga zaprejo takrat, ko dežuje. Pomeni, ko je srednje podjetje prišlo v težavo, se je banka umaknila in ga ni več kreditirala.

Zato je to poročilo še kako dobrodošlo. Veseli me, da ga je 23 držav članic že podprlo in glede na to, da so srednja in mala podjetja en velik up za izhod iz gospodarske krize, bo tudi to poročilo k temu gotovo pripomoglo.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Deşi IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei, fiind un factor determinant pentru economia Uniunii Europene şi pentru crearea de locuri de muncă, din păcate aceste întreprinderi sunt cele mai afectate de lipsa competitivităţii, principalele cauze fiind accesul limitat la capital, tehnologie şi infrastructură. Nu putem vorbi despre extinderea activităţii acestora pe plan internaţional atâta timp cât Uniunea Europeană nu le va acorda sprijin suplimentar şi nu va facilita accesul acestora la finanţare substanţială.

Pe lângă instrumentele de finanţare enumerate în acest raport, consider că nu trebuie neglijat rolul politicii de coeziune în dezvoltarea şi creşterea solidă a întreprinderilor din Uniunea Europeană. IMM-urile trebuie să fie considerate parteneri eligibili pentru investiţiile finanţate prin aceste fonduri şi consider că pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, o alocare suplimentară de fonduri către axele destinate IMM-urilor, precum şi finanţarea unor programe de formare pentru antreprenori, managerii reţelelor de întreprinderi şi ai consorţiilor de export vor fi esenţiale pentru succesul acestor companii pe plan internaţional.

 
  
MPphoto
 

  María Auxiliadora Correa Zamora (PPE). - Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida al Comisario Borg a este Parlamento.

Como ya se ha dicho aquí esta noche, actualmente se estima que hay 23 millones de pequeñas y medianas empresas que operan en el mercado interior, pero tan solo el 25 % de estas empresas opera fuera del territorio de la Unión Europea, un dato a tener en cuenta en un momento tan difícil como el presente, en el cual la internacionalización de nuestras empresas debe ser vista como el motor de salida de la actual crisis económica.

Por otro lado, es cierto que este proceso de salida al exterior conlleva multitud de riesgos y multitud de costes, en especial para las pequeñas y medianas empresas, ya que cuentan con recursos limitados, lo que supone un impedimento a la hora de iniciar un proceso de internacionalización.

Este informe, aprobado en la Comisión de Comercio Internacional de este Parlamento, sin duda es de gran importancia, pues aunque carezca de naturaleza legislativa, propone mejorar esta situación tratando aspectos claves, como el acceso a la información y mecanismos para compartir prácticas existentes en los Estados miembros, así como instrumentos para facilitar el acceso al capital.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Tak ako už vo svojom úvodnom vystúpení naznačil pán kolega Zahradil, hovoríme o veľmi významnej podnikateľskej skupine, ktorá pôsobí v Európskej únii a ktorá zamestnáva v Európskej únii obrovský počet našich občanov. Venujeme jej strašne veľa papierovania a robíme veľa uznesení, ale výsledok je zatiaľ veľmi slabý a, povedal by som, nedostatočný.

Preto treba oceniť prístup pána poslanca Zahradila, ktorý sa snaží o ucelený postup zlepšenia cezhraničného pôsobenia týchto podnikateľov. Myslím si, že naozaj treba ísť takouto cestou, pretože najmä v tejto oblasti cezhraničného pôsobenia sú tie rezervy najväčšie. Podľa môjho názoru by bolo potrebné v rámci týchto aktivít ešte posilniť aj takú aktivitu, ktorá by sa venovala poradenstvu stavovských organizácií, ktoré by mali poskytovať svojim členom informácie o tom, aké sú rozdielne pravidlá v iných krajinách v rámci Európskej únie, a pripravili ich prípadne na pôsobenie v zahraničí. Možno aj do tohto by mohla Európska únia investovať a pomôcť týmto stavovským organizáciám zriadiť takéto informačné pracoviská, ktoré by túto aktivitu podporili.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Comisia Europeană estimează că pe piaţa unică a Uniunii Europene operează aproximativ 23 de milioane de IMM-uri, asigurând 75% din locurile de muncă din sectorul privat. Doar în ultimii cinci ani, acestea au contribuit la crearea a aproximativ 80% dintre noile locuri de muncă.

Din păcate, cadrul normativ fragmentat, birocraţia, lipsa de acces la informaţii şi lipsa de finanţare limitează accesul IMM-urilor, în special a întreprinderilor mici şi a microîntreprinderilor la pieţele internaţionale. Doar 25% dintre IMM-uri funcţionează dincolo de frontierele naţionale ale statului lor şi doar 13% dintre IMM-uri sunt active prin exporturi pe pieţele din afara Uniunii.

Salut programul COSME, care va asigura întreprinderilor şi IMM-urilor un mecanism de garantare a împrumuturilor, oferind garanţii pentru finanţarea datoriilor prin împrumuturi obişnuite, împrumuturi subordonate şi participative sau leasing în vederea reducerii dificultăţilor specifice cu care se confruntă IMM-urile la accesarea finanţării pentru dezvoltarea lor.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhíomar ag caint ar SMEs anseo agus na seansanna atá acu chun trádáil taobh amuigh den Aontas Eorpach. Cuidím leis na moltaí atá ag an rapóirtéir agus tá súil agam gur féidir linn iad a chur i bhfeidhm.

It is an extraordinary statistic that, in this era when people are travelling all over the world, 87% of European companies do not trade outside the European Union. There is something wrong. The rapporteur points out that one of the reasons is a lack of information. That is easy to rectify, and it is up to us to do it.

The second point he makes is the lack of finance for people going global – that if we are to use the instruments we have, such as the EIB, the EIF and credit guarantee schemes, etc., to help companies avail of the enormous opportunities that are there, particularly now that we are developing so many Free Trade Agreements, it is important to tie into those the aim of encouraging companies in Europe to trade and avail of these opportunities.

We have the 2020 targets. One of them should be to have 20% of European companies trading outside the European Union by 2020.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, the Commission would like to thank the rapporteur, Mr Zahradil, and the members of the Committee on International Trade for their excellent report. It is a substantive and timely contribution on a question to which the Commission attaches great importance. How can we better help European SMEs in exporting, importing and investing beyond the European Union?

SMEs form the backbone of the European economy. They are the key to achieving the growth and employment targets within our Europe 2020 strategy. Yet only a small percentage of SMEs have the information and financial resources to enlarge their activities beyond the European Union. Improving the competitiveness of European SMEs by placing them in a position to successfully enter new markets is therefore essential if we are to exploit the potential, talent and ideas that exist throughout Europe.

The Commission has in recent years made a number of proposals to improve the situation. Our initiatives range from the future COSME programme, and the 2011 Action Plan to Improve Access to Finance for SMEs, to enhanced support on intellectual property-related questions. We also attach great importance to further enhancing information exchange and cross-border business cooperation, for instance within the Enterprise Europe Network.

Many of these initiatives are based on existing tools, whether at European, national or regional level. In fact the Commission believes that we can only succeed if we all work together in creating the best possible framework conditions within a reasonable timeframe. As the report acknowledges, given the tight resources we have at European level, we need to clearly spell out those measures that can have the greatest impact. In some instances we have to liaise more closely with Member States to encourage them to spread best practice. Only where there is true added value at European level can we step in to acquire an even more active role than we have already assumed.

The Commission is grateful to the committee for spelling out clearly a list of concrete proposals, both on access to information and on access to capital. Your proposals encourage the Commission to continue its ambitious work on the specific topics you raise. They also incentivise us to think further in some domains such as, for example, the provision of export credits. It is particularly important to apply a holistic perspective and to ensure that individual policy areas come together and create a coherent framework that is conducive to the Europe 2020 targets.

I wish to conclude by confirming that the Commission highly appreciates the support Parliament gives us to pursue and, where possible and appropriate, extend and improve our initiatives. We will duly reflect on your positions in our daily work on the implementation of the ‘Small Business, Big World’ communication. In essence, your and our efforts point in the same direction. We invite Parliament to carry this momentum forward and to continue supporting us in turning our SME-related priorities into practice as fast as we can.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Chciałbym zauważyć, że prezentowane sprawozdanie jest niezwykle istotne w kwestii funkcjonowania MŚP, ponieważ odnosi się do tak istotnych kwestii, jak eksport, import oraz podejmowanie inwestycji poza jednolitym rynkiem europejskim. Pamiętajmy, że według statystyk Komisji Europejskiej obecnie na rynku Europejskim funkcjonuje ponad 23 mln MŚP. Co niezwykle istotne – z tej ogromnej ilości przedsiębiorstw zaledwie co czwarte działa poza granicami Unii. W celu ich prężniejszego wejścia na rynki zewnętrzne powinniśmy zatem stworzyć specjalną strategię. Kluczowe są dwa aspekty, trafnie poruszone w sprawozdaniu. Po pierwsze, dostęp do informacji, aby lepiej poznać rynki państw trzecich. W ramach tych informacji Komisja Europejska musiałaby opracować specjalne bazy danych oraz raporty celem usprawnienia dostępu przedsiębiorców do informacji, w ramach swojej działalności. Po drugie, dostęp do kapitału, tak aby wzmocnić opozycję przedsiębiorstw jako bardziej konkurencyjnych i innowacyjnych. W ramach takiego postępowania planuje się miedzy innymi wprowadzić specjalne instrumenty finansowe, jak choćby mikrokredyty, inwestycje EBI czy EFI, czy specjalny fundusz gwarancji eksportowych, tak aby wesprzeć funkcjonowanie MŚP.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. – În contextul economic actual, extinderea activității IMM-urilor la nivel internațional poate să genereze o creștere economică importantă. Cu toate acestea, majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii europene sunt reticente în fața provocării pe care o implică intrarea pe piața globală. Principalele obstacole în calea extinderii pe piețele externe sunt lipsa informațiilor, dificultatea în accesarea finanțării, precum și poverile administrative.

Constat cu regret că, în ultimii doi ani, aproximativ o treime dintre IMM-urile europene care au solicitat un credit bancar nu au reușit să îl obțină. Finanțarea sau refinanțarea acestor întreprinderi este necesară pentru stabilitatea și dezvoltarea lor economică. Ca atare, consider că Uniunea Europeană trebuie să ofere pârghii pentru îndeplinirea acestui deziderat. De aceea, o atenție deosebită trebuie acordată intensificării parteneriatelor public-private în vederea acordării de finanțare și capital de risc pentru IMM-urile din Uniunea Europeană. Eforturile viitoare trebuie să se concentreze pe sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele strategice, care oferă un avantaj comercial față de economiile țărilor emergente și pot crea locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Malé a stredné podniky /MSP/ sa právom označujú za chrbtovú kosť európskeho hospodárstva. Hospodárska a finančná kríza najviac zasiahla práve MSP. Chcem oceniť prácu spravodajcu a stotožniť sa s návrhom, že pomoc únie a členských štátov je v zjednodušenom prístupe finančných zdrojov pre malé a stredné podniky. Výraznejšia pomoc členských štátov pre MSP sa očakáva hlavne pri internacionalizácií mikropodnikov na globálnych trhoch a pomoci pri jednoduchšom prístupe ku kapitálu. V rámci výziev k národným vládam sa očakáva, že únia zohrá veľmi dôležitú úlohu najmä pri spolupráci so združeniami MSP v Európskej únií a obchodnými komorami a priemyslom. Podľa prieskumu Eurostatu v minulom roku, je možné konštatovať, že medzi najväčšie problémy, s ktorými sa MSP stretávajú je hľadanie zákazníkov, konkurencia a prístup k finančným zdrojom. Evidentná potreba dodatočných finančných zdrojov je najmä v mojej krajine na Slovensku, ale dodatočné finančné zdroje podľa prieskumu chýbajú aj iným štátom.

 

24. Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Marietje Schaake sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union [2012/2094(INI)] (A7-0374/2012).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, rapporteur. − Madam President, this report is mainly directed at High Representative Ashton and her External Action Service. Technological developments have a revolutionary impact on the lives of people all over the world. Several EU Member States, and the United Nations, have now identified access to the Internet as an enabler of fundamental rights, and the Commission agrees that digital freedoms are part of the Copenhagen criteria.

Initial policy steps through the European Instrument for Democracy and Human Rights and the No Disconnect Strategy are welcome, but we need to be much more ambitious. Tomorrow, we vote for the first strategy to mainstream technologies into the EU’s external actions. I am not suggesting over-regulation – that would hurt the open Internet – but in some policy areas rules are needed and need to be updated to match the revolutionary impact of technological developments with adequate democratic oversight.

The Commission is working on a cyber security plan which this Parliament is eagerly awaiting, but let us ensure that there is no zero-sum game between cyber security and digital freedoms. We must put people first. The struggle for human rights has a growing technology component: prisons are increasingly populated by dissidents confronted with their own Internet and mobile communications having been compromised by the authorities. People facing repression deserve EU support, and in any case should not be targeted with tools and technologies developed and exported from within the EU. Promoting and defending human rights also means enabling people to circumvent mass censorship and to evade cyber attacks.

While the recent EU export bans on repressive technologies to Syria and Iran are important ad hoc sanctions, generally, more transparency and accountability are needed. Technologies, tools or services custom-made for targeted human rights violations should be categorised separately, as single-use technologies, and should be restricted. An EU law for intercept standards without the context of the rule of law loses all meaning.

In trade agreements, but also in development assistance, we need to include digital freedoms in conditionalities and to enforce them. There are a lot of opportunities in EU development policies: we can bridge the digital divide, build and install basic ICT infrastructures, provide people with access to knowledge and information, and enable online education in remote areas.

In the first critical hours after natural disasters or during humanitarian crises, ad hoc emergency mobile and Internet connections should be set up. ICTs are also essential for effective citizen election monitoring. In turning these opportunities into actions we must be vigilant and recall that the EU cannot credibly promote or protect digital freedoms in the world if they are not safeguarded at home.

European companies should be reminded of their corporate social responsibilities. We need human rights impact assessments in the R&D phase and must implement the concept of human rights by design. The External Action Service should take the lead in globally promoting and protecting digital freedoms by synergising trade, security and foreign policies, and by aligning our EU values and interests. We need to do justice to the new reality that technological developments create and update our laws and regulations to mainstream digital freedom.

Presidents, governments cannot do this alone and the private sector has increasing responsibilities. The Internet is now governed by a so-called multi-stakeholder approach which developed organically into a network of public and private stakeholders. This model can only function when it is inclusive, including small businesses, Internet users and consumers, who need a seat at the table. We must consider the Internet public and public interests.

I would like to thank the shadows who contributed to this and all the stakeholders who gave their input to the discussion paper. This report was crowd-sourced, which is another reminder of how technology can assist democracy, and create more openness and participation within the EU too.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Strategia privind libertatea digitală în politica externă a Uniunii Europene recunoaşte că accesul necenzurat la internetul deschis, telefoanele mobile, comunicaţiile şi tehnologia informaţiei au avut un real impact asupra drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile facilitează transparenţa şi buna guvernanţă, alfabetizarea, educaţia, asistenţa, monitorizarea eficientă a alegerilor şi ajutorul în caz de dezastre, în special în zone izolate şi în societăţi în curs de dezvoltare. Politicile eficiente ale Uniunii Europene de dezvoltare şi cele în domeniul drepturilor omului necesită integrarea tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor şi diminuarea decalajului digital prin furnizarea de infrastructuri tehnologice de bază, prin facilitarea accesului la cunoştinţe şi la informaţii şi prin promovarea competenţelor digitale în întreaga lume. Programele de dezvoltare ale Uniunii şi cele privind drepturile omului ar trebui să includă programe de ajutor care să promoveze libertăţile digitale, mai ales în ţări nedemocratice, precum şi în ţări aflate într-o perioadă de tranziţie politică sau în situaţii post-conflict.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ba mhaith liom comhghairdeas a ghabháil leis an rapóirtéir arís. Cé go bhfuil sé déanach, tá an t-ábhar seo tábhachtach mar baineann sé le saoirse an duine – an rud is tábhachtaí ar fad i saol aon duine.

Freedom, regardless of what type of freedom we are talking about, is fundamental for all human beings, particularly with the growth of the Internet where in recent years we have seen the upside of it and the downside of it. It is good that it is recognised as a fundamental right for people in Europe, but we must try and get that established right across the globe. The downside is that we see cyber bullying, cyber attacks on businesses and on national states, and of course we see the control that fundamentalist regimes in particular try to exercise over their people. All this has to be guarded against, and the European Union has a very important role to play in ensuring that there is digital freedom as part of our EU foreign policy. That is very important for us.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Intenzívny rozvoj digitálneho sveta otvoril nové možnosti šíreniu informácií, čo v slobodnom demokratickom svete považujeme za dôležitú vymoženosť. Pre autoritatívne režimy však otvorený necenzurovaný prenos informácií predstavuje vážnu komplikáciu pri ovládaní spoločnosti. Preto treba prirodzene očakávať, že takéto režimy sa pokúsia v rámci svojej regionálnej pôsobnosti obmedziť otvorenosť digitálneho priestoru a ovládnuť tok informácií tak, aby vedeli ovládať spoločnosť, ktorú spravujú. Ja si nerobím ilúzie o tom, že by sme dokázali technickými embargami zabrániť takým krajinám, ako je napríklad Čína, aby uplatňovali svoju politiku pri správe internetových sietí. Myslím si však, že musíme v zahraničnej politike predovšetkým pôsobiť na tieto režimy, usilovať sa ich presvedčiť o tom, že spoločnosť sa má vyvíjať slobodne, a takýmto spôsobom bude aj čínska spoločnosť slobodnejšia a bezpečnejšia.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, I welcome the report by Ms Schaake on a digital freedom strategy in EU foreign policy, because it is a very appropriate subject. I was Foreign Minister in my country for a number of years before I became a Commissioner, so I can appreciate the importance of this subject as part of the overall foreign policy of the EU.

The report is a timely one. It contributes to the European Union’s work on human rights and digital freedom, development, internet governance, trade and security. The European Union is committed to promote human rights, in particular using the link – as we saw in the Arab Spring – between new technologies and human rights as important avenues for promoting democracy.

We share Parliament’s view that uncensored access to the open internet, mobile phones and ICT are important in safeguarding human rights. The internet has provided a forum for the free exercise of human rights and empowered people in their quest for more just societies, as we saw in the revolutions in North Africa – despite the serious incidents curbing internet access which we have witnessed recently.

The European Union will continue to send clear political messages in response to the worrying trend of increased internet censorship. For instance, in the United Nations Third Committee on Human Rights in New York on 6 December this month, the European Union deplored the trend of increased censorship and condemned restriction on the internet.

The EU Strategic Framework for Human Rights foresees, in its Action Plan, actions to build on work already conducted, including in the framework of the so-called ‘No Disconnect’ Strategy, which was created to uphold the EU’s commitment to ensure that the internet can remain a driver of political freedom, democratic development and economic growth.

The EU has also adopted sanctions prohibiting the export of these technologies to Syria and Iran, to prevent authoritarian regimes from using them to crack down on human rights defenders. Further internal discussions are taking place in the framework of the revision of the EU’s Security Export Control Policy regarding the possibility of extending export controls to certain materials that might be used for internet monitoring and/or telecommunication surveillance in violation of human rights.

At the recent meeting of the Internet Governance Forum in Baku, the EU – along with Members of this Parliament – stood united in defending the principle that restrictions on fundamental freedoms of whatever kind and wherever they take place are unacceptable, within the EU’s borders and globally. By the end of April next year, we shall issue specific guidelines for ICT/telecommunications companies on the corporate responsibility to respect human rights. They will be based on the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – the so-called Ruggie principles.

Trade policy deserves special consideration in this regard. Our trade agreements are instrumental in the promotion of European values and human rights. The European External Action Service and the Commission services are committed to mainstreaming the protection and promotion of digital freedoms in all the EU’s external actions, while preparing a joint communication on cyber-security.

We are working to ensure a common position in the ongoing World Conference on International Telecommunications. The EU will increase its efforts to engage in international forums such as the UN, the Council of Europe and the OSCE in promoting an open, secure and safe internet. We welcome the report’s emphasis on the importance of an overall EU strategy for internet governance. The EU should lead by example through the implementation of its policy, and it provides financial support to a large number of projects and to civil society organisations via the European Instrument for Democracy and Human Rights.

Finally, the EU has the potential to play a decisive role in preserving a robust and innovative internet, which will continue to flourish if private sector innovation and civil society drive its growth and development.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi 11 décembre 2012, à 12 heures.

 

25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

26. Λήξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La séance est levée à 22:55 heures)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου