Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Kοινή αλιευτική πολιτική (συζήτηση)
 4.Δήλωση του François Hollande, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας (συζήτηση)
 5.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87 α, παράγραφος 3, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (ψηφοφορία)
  7.2.Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (ψηφοφορία)
  7.3.Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών : απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
 12.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) (συζήτηση)
 13.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2014 - άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (συζήτηση)
 14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη - Eταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1277 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4794 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου