Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2013/2003(BUD)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A7-0020/2013

Eingereichte Texte :

A7-0020/2013

Aussprachen :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Abstimmungen :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2013)0048

Ausführliche Sitzungsberichte
Donnerstag, 7. Februar 2013 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

6.3. Leitlinien für den Haushaltsplan 2014 - sämtliche Einzelpläne ohne den Einzelplan Kommission (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
Video der Beiträge
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, the organisation of plenary debates, cuts in travel-related budget lines, a reduction in the length and number of missions, increased use of videoconferencing, and optimised translation and interpretation services, all these structural reforms implemented in Parliament have led to annual savings of approximately EUR 29 million. However, I do believe that we can do more. Translation and interpretation services could be used and paid for only on demand. This would permit savings in hours of non-needed translation, a lot of paperwork, and interpretation services as well as tonnes of paper, while continuing to ensure the multilingual principle.

When we speak publicly and we want our constituents to hear us and to be accountable to our constituents, I can understand we want to use our languages. However, when we work internally between ourselves, among ourselves, on different dossiers I think we should limit the official languages to one or two and save a lot of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, if the European institutions are to have any connection with their constituents, our constituents must see that those that work here and the conditions they carry out their work in are similar to the situations they face at home and at work. My constituents face rising costs of living and a squeeze on the family budget, yet the reality in the European institutions is very different. We continue to see staff levels at unsustainable levels and the rich rewards for staff in terms of remuneration and pension provision.

While people at home tighten their belts, it seems for the EU that austerity is simply an alien concept, only for Member States and the people who elect us. Such an attitude is unacceptable and breeds contempt. Now is the time that the EU should get real about its budgets. No rises but cuts. By all means target money at productive schemes, but cut out the waste that cannot be justified.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). - Herr Präsident! Ich habe natürlich für den Bericht Hohlmeier gestimmt, aber wenn verschiedene Änderungsanträge angenommen worden wären, hätte ich nicht dafür gestimmt. Ich will aber etwas sagen zum Änderungsantrag 13 von der GUE. Die GUE ist der Meinung, wir brauchen keinen Fahrdienst. Sie sind natürlich damit nicht durchgekommen, aber ich bin gerne bereit, den GUE-Kollegen, unseren kommunistischen Kollegen, entgegenzukommen – weil ich die für den Fahrdienst zuständige Quästorin bin – und den GUE-Mitgliedern den Fahrdienst nicht mehr zur Verfügung zu stellen.

(Beifall)

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, em solidariedade com as difíceis condições económicas e orçamentais que muitos Estados-Membros da União Europeia atravessam atualmente. Deste modo, considero que o Parlamento Europeu e todas as outras instituições europeias devem continuar a limitar ou a congelar os seus orçamentos administrativos sem colocar em prejuízo a excelência legislativa e as suas obrigações legais. Por parte do meu Grupo, S&D, estamos a dar o exemplo, como pode ser demonstrado pelo facto das contribuições para os Membros terem sido congeladas ao nível de 2011 até ao final da presente legislatura. Há que referir ainda que outras reformas estruturais já foram acordadas no Parlamento Europeu, algumas das quais se aplicam desde 2011 e permitem uma poupança estimada em 29 milhões de euros por ano, apesar dos custos adicionais dos Novos Estados-Membros e a preparação da candidatura da Croácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui met en avant les économies réalisées au Parlement européen, comme par exemple le gel des indemnités des députés européens. En effet, en période de crise, il me semble essentiel que les institutions européennes fassent elles aussi des efforts pour réduire les dépenses publiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl 2014 metų biudžeto sudarymo procedūros gairių. Pritariu, kad Europos Sąjungos institucijos, atsižvelgdamos į sunkią valstybių narių ekonominę padėti, turėtų ir toliau prisiimti atsakomybę už biudžetą, jo kontrolę ir atsakingą lėšų naudojimą. Tačiau labai svarbu, kad taupydamos jos nepakenktų pagrindinei institucijų veiklos kokybei, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir vystymuisi skirtoms investicijoms. Pritariu, kad 2014 m. asignavimai turėtų būti pagrįsti kruopščia asignavimų panaudojimo 2012 m. ir 2013 m. analize. Taupyti bei efektyviau panaudoti lėšas būtų galima nustačius lėšų dubliavimosi ir neveiksmingo jų naudojimo atvejus bei vykdant griežtą biudžeto planavimą ir kontrolę.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Monika Hohlmeier concernant les priorités du budget 2014, dont le fait que les institutions devraient continuer de limiter ou de geler leurs budgets administratifs en signe de solidarité avec les États membres qui connaissent des difficultés économiques et budgétaires, sans préjudice de la qualité des activités essentielles des institutions, du respect des obligations juridiques et de la nécessité de l'investissement dans le développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione della collega Hohlmeier analizza la risoluzione del Parlamento sugli orientamenti generali relativi alla procedura di bilancio 2014. Il testo fornisce delle linee guida che indicano le aree in cui sarebbe ancora possibile migliorare la qualità della spesa e realizzare dei consistenti risparmi di bilancio. Si chiede, in particolare, di limitare o congelare le spese amministrative per dare un segnale di solidarietà agli Stati membri in crisi. Per questi motivi ho sostenuto col mio voto la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi turint mintyje sunkią valstybės skolų naštą ir suvaržymus šiomis tebevykstančio nacionalinių biudžetų konsolidavimo sąlygomis, ES institucijos turėtų rimtai apsvarstyti biudžetą, jo kontrolę ir nuosaikų lėšų naudojimą. Svarbu pažymėti, jog iki šiol dar nėra pasiektas susitarimas dėl naujos 2014–2020 m. laikotarpio daugiametės finansinės programos (DFP) ir todėl iki šiol nenustatyta ES 2014 m. biudžeto 5 išlaidų kategorijos viršutinė riba. Įvairios institucijos, solidariai atsižvelgdamos į sunkias ekonomines ir biudžetines sąlygas valstybėse narėse, turėtų toliau riboti ar įšaldyti savo administracinius biudžetus, nepakenkdamos pagrindinės institucijų veiklos kokybei, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir vystymuisi skirtoms investicijoms. Europos Parlamentas mano, jog reikėtų tęsti struktūrines ir organizacines reformas, kuriomis siekiama didesnio efektyvumo, nerizikuojant kokybiška teisėkūra ir darbo sąlygų kokybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu poparłem przedstawione przez posłankę Monikę Hohlmeier sprawozdanie dotyczące budżetu na rok 2014. W dokumencie tym zostały przedstawione ważne kwestie dotyczące trudności finansowych i gospodarczych przy tworzeniu budżetu. W związku z panującą sytuacją kryzysową, popieram stanowisko, zgodnie z którym plan przychodów i rozchodów UE należy kształtować rozważnie i oszczędnie. Zatem przy opracowywaniu budżetu na rok 2014 roku należałoby przyjąć wyważone stanowisko, łączące efektywne gospodarowanie dostępnymi środkami ze stosowną formą polityki oszczędności, tak aby środki budżetowe pozwalały zrealizować wyznaczone UE cele.

Chciałbym podkreślić, że uzyskano dotychczas oszczędności w zakresie wielu wydatków, w tym w ramach puli na utrzymanie budynków, podróże służbowe oraz tłumaczenia pisemne i ustne. Jednakże obrana polityka oszczędności nie powinna negatywnie wpływać na efektywność pracy Parlamentu Europejskiego. Jej poziom jest ściśle powiązany ze spełnianiem oczekiwań wszystkich obywateli Unii Europejskiej, których Parlamentreprezentuje.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I am completely against the wasting of UK monies, particularly on the European External Action Service which, I believe, should be closed down once and for all. In these times of austerity, taxpayers’ money should not be spent on EU global projects, but should be concentrated on funding services and measures within the Member States. Indeed, there is a dire need for more austerity measures to be implemented within the EU itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero que o funcionamento fluido do Parlamento constituirá um princípio de orientação igualmente importante.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Przyjęliśmy dziś w głosowaniu plenarnym wytyczne dotyczące budżetów większości instytucji europejskich. Pomimo powszechnego wyobrażenia udział tych wydatków administracyjnych w ogólnym budżecie Unii jest niewielki, a ich wielkość często niższa od kosztów utrzymania administracji w poszczególnych państwach członkowskich. Wnioskowane oszczędności i cięcia są uzasadnione wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie marnotrawienia środków publicznych, jak chociażby fakt utrzymywania dwóch, a właściwie trzech siedzib Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie przyłączam się do wielu głosów w debacie zwracających uwagę na pewnego rodzaju dyskryminację w instytucjach pracowników pochodzących z krajów, które przystępowały do Unii od roku 2004. Prawie dziesięć lat później w ogólnym porównaniu narodowościowym okazuje się, że średni stopień zaszeregowania tych pracowników nie odzwierciedla potencjału ludnościowego krajów takich jak Polska.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A többéves pénzügyi keretről (MFF) még nem született megállapodás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan, ezért az EU 2014. évi költségvetésének felső határa a 2013. évi költségvetés felső határának, a folyó áraknak és az éves technikai kiigazításnak megfelelően alakul. Amennyiben az MFF-ről szóló megállapodás létrejön, így ez okafogyottá válik, azonban addig a törvényben meghatározott iránymutatás követendő. Azonban van néhány szempont, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni, például a 2014. évi választások egyszeri pénzügyi következményeit. Az európai uniós intézmények, többek között az Európai Parlament zökkenőmentes működésének biztosítása kapcsán elsődleges cél a hatékonyságnövelésre irányuló szerkezeti és szervezeti reformok folytatása olyan intézkedésekkel, mint az igazgatási költségvetés mérséklése, az olyan területek azonosítása, ahol költségvetési sorok átfedése tapasztalható, valamint a nem hatékony intézkedések azonosítása.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. I also supported the amendment calling for a decrease in the general expenditure allowance of MEPs and for new up-to-date figures on the financial and environmental costs of the two seats of the EP. I have opposed the proposed cuts to the EU budget in areas such as structural and agricultural funding which would be disastrous for Wales. However, there are cuts that can be made and this report outlined some.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Ao tomar em devida consideração a atual situação financeira, económica e social da União, exige-se cada vez mais que as instituições respondam com responsabilidade e comedimento às exigências da gravíssima situação que atravessamos e que utilizem processos de gestão orçamental rigorosos com vista à realização de poupança. É neste momento necessário atingir um equilíbrio sustentado e um esforço de consolidação em todas as categorias do Orçamento, mantendo uma abordagem prudente relativamente às despesas de funcionamento administrativo. O Parlamento deve manter o princípio da excelência legislativa, respeitar os princípios da boa gestão e transparência e zelar por um espírito de responsabilidade orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As despesas de funcionamento e de administração de todas as instituições da União Europeia representam apenas cerca de 6% do orçamento da mesma. Não há na União Europeia, não há em nenhum Estado-Membro, nenhuma instituição ou organização que eu conheça que tenha este desempenho. Recordo que, apesar de o orçamento da União Europeia corresponder apenas a 1% do PIB, ele tem um enorme valor acrescentado e corresponde, em vários Estados-Membros, a um valor superior a 50% do investimento nacional. Relativamente ao orçamento do Parlamento Europeu, o nosso objetivo continua a ser a excelência legislativa, exigindo-se para tal recursos mínimos. Não se alcançar este objetivo significa sempre um custo que se reflete na vida de cada cidadão. Não somos indiferentes ao momento de contenção que se vive na generalidade dos Estados-Membros. Note-se ainda que se procedeu ao congelamento de todos os subsídios dos deputados no nível de 2011 até ao final do atual mandato. Tal tem sido conseguido apesar das novas competências decorrentes do Tratado de Lisboa e das despesas decorrentes da adesão da Croácia. É evidente que este rigor não coloca em causa o objetivo da excelência legislativa nem o multilinguismo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Manifestamos a nossa preocupação pelas atuais limitações impostas ao direito dos deputados se exprimirem nas respetivas línguas maternas, tanto em reuniões oficiais como na apresentação de alterações em comissão parlamentar. Lamentamos o acesso tardio e limitado à tradução dos documentos nas línguas oficiais - nomeadamente, relatórios e resoluções votados nas comissões e nas sessões plenárias do Parlamento Europeu. Rejeitamos qualquer tipo de hierarquia ou de subordinação das línguas oficiais e exigimos o respeito total pelo princípio do multilinguismo. Exortamos a uma utilização racional e mais democrática dos recursos e do pessoal e chamamos a atenção para o facto de que a sua redução provoca a degradação dos direitos democráticos e limita, em particular, o âmbito de ação e intervenção dos grupos políticos mais pequenos. As demissões e/ou a limitação dos direitos dos trabalhadores nos serviços de tradução e interpretação provocam a degradação da qualidade desses serviços e atentam contra o princípio do multilinguismo. Defendemos o princípio de contratos de trabalho permanentes para lugares permanentes. Estas foram algumas das alterações que apresentámos a este relatório e que foram rejeitadas pela maioria. Ao mesmo tempo, continuam a saudar os cortes orçamentais que causaram os problemas acima enunciados. Por estas razões e por outras razões (como a rejeição do SEAE), votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V kontexte vysokého zaťaženia vyplývajúceho z verejného dlhu a obmedzení v čase prebiehajúcich vnútroštátnych snáh o konsolidáciu rozpočtu by mali Európsky parlament a všetky ostatné inštitúcie EÚ naďalej uplatňovať vysokú mieru rozpočtovej zodpovednosti, kontroly a zdržanlivosti. Niektoré investície môžu mať trvalý dosah na rozpočet inštitúcií, a preto by sa mali zvážiť aj napriek obmedzenému manévrovaciemu priestoru. Inštitúcie by mali naďalej obmedzovať alebo zmrazovať svoje administratívne rozpočty v duchu solidarity s členskými štátmi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej hospodárskej a rozpočtovej situácii, bez toho, aby bola ohrozená kvalita hlavných činností inštitúcií, dodržiavanie právnych záväzkov a potreba investovania do rozvoja. Som toho názoru, že výška rozpočtových prostriedkov na rok 2014 by mala byť určená na základe dôkladnej analýzy plnenia rozpočtových prostriedkov v rokoch 2012 a 2013, aby sa dosiahli úspory v rozpočtových riadkoch, v prípade ktorých vznikli problémy s plnením. Je dôležité, aby jednotlivé inštitúcie posilnili svoju vzájomnú spoluprácu s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, ak je to možné a opodstatnené, a určiť možné úspory prostredníctvom združovania a spoločného využívania technických zdrojov, napríklad v oblasti systémov informačných technológií, prekladu, tlmočenia a prepravných služieb či v rôznych iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − I have voted in favour of this report which calls for the EU institutions to continue to limit or freeze their expenditure in solidarity with the difficult conditions in the Member States. Furthermore, I support the calls made in the report for the continuation of structural and organisations reforms as well as insisting that efficiencies be found in the Parliament’s working arrangements in addition to calling for the joint BUDG-Bureau working group to continue its work in analysing possible ways forward for reform. I wish to note that such reforms have already been suggested by a majority in this House and it is my sincere hope that these proposals will be met with a serious review of the wasteful practise of having two seats for this Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Pritariau tam, kad institucijos, solidariai atsižvelgdamos į sunkias ekonomines ir biudžetines sąlygas valstybėse narėse, turėtų toliau riboti ar įšaldyti savo administracinius biudžetus, nepakenkdamos pagrindinės institucijų veiklos kokybei, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir vystymuisi skirtoms investicijoms. Sutinku ir su tuo, kad 2014 m. asignavimai turėtų būti pagrįsti kruopščia asignavimų panaudojimo 2012 m. ir 2013 m. analize siekiant taupyti lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi håller med om innehållet i dessa ändringsförslag, men förhandlingar pågår just nu om reviderade tjänsteföreskrifter och frågan om pensioner med mera behandlas där. Vi vill därför inte gå händelserna i förväg genom att anta skrivningar om pensioner med mera i detta betänkande utan anser att frågan i stället ska behandlas i förordningen om tjänsteföreskrifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Le linee guida appena votate prevedono un impegno del Parlamento europeo e delle altre istituzioni a congelare le spese amministrative e di funzionamento, dando prova di consapevolezza circa la difficile situazione economica e di bilancio degli Stati membri, senza compromettere, però, la qualità delle attività delle istituzioni, il rispetto degli obblighi giuridici e l'imperativo di investire nello sviluppo. Come Parlamento europeo, intendiamo proseguire nella direzione intrapresa già con gli ultimi bilanci, prevedendo anche per il 2014 una riduzione in termini reali del bilancio del Parlamento europeo, attraverso una serie di misure volte a conseguire maggiori efficienze, senza compromettere l'eccellenza legislativa e la qualità delle condizioni di lavoro. In particolare, sono stati effettuati alcuni tagli relativi alle linee di bilancio sui viaggi dei deputati, si è prevista una riduzione della durata e del numero delle missioni, un accresciuto ricorso alle videoconferenze e l'ottimizzazione dei servizi di traduzione e interpretazione. Per quanto riguarda le altre istituzioni, siamo consapevoli del margine di manovra limitato di cui esse godono nel bilancio di quest'anno, ma crediamo che le risorse stanziate siano nella maggior parte dei casi sufficienti a consentire una corretta ed efficace esecuzione delle loro attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette résolution, qui visait à donner l'avis du Parlement sur le cadre général et les priorités du budget 2014. Par cette résolution, nous avons réaffirmé que les institutions devraient continuer de limiter ou geler leurs budgets en signe de solidarité avec les États membres en difficultés budgétaires, et les avons instamment invités à renforcer leur coopération mutuelle afin d'identifier plus facilement les économies potentiellement réalisables par une mise en commun de ressources humaines et techniques. Cette résolution permet également de rappeler que le Parlement européen s'est engagé dans un processus de modération des dépenses, notamment en gelant les indemnités des députés au niveau de 2011 jusqu'à la fin de la législature, ainsi que celles des missions du personnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Sprawozdanie poseł Hohlmeier dotyczy budżetu na rok 2014 dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej poza Komisją Europejską. Sprawozdawczyni skupiła się jednak przede wszystkim na Parlamencie Europejskim. Najbardziej kontrowersyjne kwestie w samym sprawozdaniu, a zwłaszcza w zgłoszonych do niego poprawkach, dotyczyły jednej siedziby PE oraz kwestii tłumaczenia posiedzeń m.in. komisji parlamentarnych. Musimy jednak pamiętać o tym, że jako jedyna unijna instytucja wybierana bezpośrednio przez obywateli powinniśmy zarówno my, jak i nasze prace, być dla nich dostępni. Sprawozdanie to jest dobrym sprawozdaniem, uznającym potrzebę reform strukturalnych oraz organizacyjnych prowadzących do oszczędności, co jest szczególnie istotne w czasach kryzysu ekonomicznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), schriftlich. Ich habe diesem an sich vernünftigen Bericht der Kollegin Hohlmeier natürlich zugestimmt.

Ich hätte es nicht getan, wenn verschiedene Änderungsanträge angenommen worden wären. Was den Änderungsantrag 13 der GUE betrifft, der nicht angenommen wurde, so könnte ich aber den kommunistischen Kollegen entgegenkommen, die fordern, die Fahrdienste für Mitglieder abzuschaffen. Ich kann als zuständige Quästorin für den Fahrdienst diesem gerne die Anweisung geben, die GUE-Mitglieder nicht mehr zu fahren. Ich hoffe, dass sie dann konsequent sind.

Gerne hätte ich allerdings gegen Abschnitt 10 gestimmt, der in Bezug auf die Gebäudepolitik einen Kaufstopp bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode fordert. Wieso wollen wir uns die Möglichkeit verbauen, in den nächsten 15 Monaten eine gute Gelegenheit, wenn sie sich denn ergibt, zu benutzen, um ein Gebäude, das wir benötigen, zu kaufen und so mittelfristig Geld zu sparen?

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this resolution which urges the institutions to strengthen their mutual cooperation in view of sharing best practices, where possible and justified, and of identifying savings through pooling and sharing of human and technical resources, for example in information technology systems, translation, interpretation and transportation services and, possibly, other areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Il bilancio dell'Unione rappresenta solamente il 2% della spesa pubblica totale europea. Tuttavia, le Istituzioni europee devono dimostrare che questo bilancio è in grado di generare un valore aggiunto alla spesa pubblica nazionale, avviando, sostenendo e integrando gli investimenti in quelle politiche che sono alla base della ricetta per far ripartire la crescita. L'austerità si impone per le spese amministrative delle Istituzioni europee. È doveroso, infatti, proseguire le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire maggiori efficienze. La maggior cooperazione tra le Istituzioni per l'ottimizzazione dei costi, il congelamento al livello del 2011 di tutte le indennità dei deputati e il blocco dell'indicizzazione delle indennità di missione del personale rappresentano esempi concreti degli sforzi fatti. Ritengo che continuare su questa linea di rigore rappresenti una prova di credibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias e Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. O voto sobre as prioridades da despesa administrativa das instituições Europeias teve lugar na véspera da reunião do Conselho, que iria definir quanto haverá nesta rubrica. Esta rubrica representa menos de 6% do orçamento anual da UE, e deste menos de 2% é com contratos de trabalho. É importante assegurar que uma UE com mais competências e com mais países possa funcionar devidamente e garanta as condições de trabalho necessárias e o acesso dos cidadãos, da sociedade civil ao que aqui é feito e decidido. Há poupanças e melhorias que podem ser feitas, mas é essencial assegurar que, por exemplo, os fundos europeus chegam aos países atempadamente, que não há atrasos porque não há tradutores ou intérpretes suficientes. Abstivemo-nos no relatório porque se está ainda numa fase muito preliminar das negociações. Votamos favoravelmente as alterações que poderiam trazer uma redução relevante de encargos, uma sede única para o PE, por exemplo; e contra as propostas de cortes de recursos humanos que, a pretexto da lógica austeritária e de racionalização, mais não faz do que aumentar a precariedade e o desemprego dos/as trabalhadores/as do PE, e diminuir a qualidade do serviço prestado a todos os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport se félicite des restrictions budgétaires mises en place au Parlement européen "en signe de solidarité avec les États membres". Je signale que ce Parlement a pour l'heure validé la majeure partie des politiques qui détruisent les États. Ce n'est pas en réduisant son budget de quelques millions d'euros que la majorité de cet hémicycle remédiera au tort qu'elle cause aux peuples européens!

De plus, si certaines coupes budgétaires mises en œuvre, comme le gel des indemnités des députés au niveau de 2011 jusqu'à la fin de la législature, se justifient, d'autres sont parfaitement injustifiables. Je dénonce le principe des services de traduction et d'interprétation axés sur la demande dont ce texte se félicite. Le multilinguisme doit être respecté. Il est impossible aux députés que nous sommes de travailler sans avoir un accès immédiat aux textes et discours produits dans les institutions européennes dans notre langue!

Il est tout aussi invraisemblable que les citoyens ne puissent avoir accès aux informations institutionnelles dans leur langue. Où est la transparence que la Commission et tant d'eurodéputés prétendre défendre? La construction européenne prend l'allure d'un complot mené par une secte au parler confidentiel. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Conselho ainda não chegou a um acordo para a aprovação do novo Quadro Financeiro Plurianual para 2014/2020. Por outro lado, num contexto de grande endividamento público e de austeridade, e numa época de esforços em curso de consolidação orçamental a nível nacional, o Parlamento Europeu e todas as instituições europeias devem continuar a patentear responsabilidade orçamental, controlo e autocontenção. Assim devem as instituições continuar a limitar ou congelar os respetivos orçamentos administrativos em solidariedade com as difíceis condições económicas e orçamentais existentes nos Estados-Membros, sem prejuízo da qualidade das atividades institucionais essenciais, do respeito pelas obrigações legais e da necessidade de investimento no desenvolvimento. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de las orientaciones para el presupuesto 2014 - otras secciones aparte de la Comisión, porque estoy seriamente preocupado por las actuales limitaciones impuestas a los diputados para poder expresarnos en nuestras respectivas lenguas, tanto en reuniones oficiales como a la hora de presentar enmiendas. Además, el retraso en el acceso a los documentos del trabajo parlamentario traducidos en determinadas lenguas, supone una jerarquización de las lenguas oficiales que vulnera el principio del multilingüismo y una degradación de los derechos democráticos a la hora de ejercer nuestra actividad parlamentaria. Es más, los recortes en el presupuesto destinado a la traducción e interpretación suponen pérdidas de puestos de trabajo en el sector y una degradación de los servicios y de las condiciones de trabajo de los profesionales, por lo que quisiera reiterar nuestra defensa al principio de contratación estable y mostrar mi desacuerdo a la reducción de las partidas destinadas a la traducción e interpretación.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À l'heure actuelle, nombreux sont les États membres qui connaissent des difficultés économiques et budgétaires. Par solidarité, il serait avisé que les institutions européennes limitent leur budget administratif. Néanmoins, il est vital que ces coupes n'entravent en rien le bon fonctionnement institutionnel, car le budget européen est le seul outil capable de renforcer la compétitivité européenne et de relancer la croissance. Si des économies peuvent être réalisées dans les domaines de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique, des déplacements, le respect des budgets établis est impératif. N'oublions pas que ce budget, c'est de l'argent destiné aux Européens (ex: Erasmus, les fonds de cohésion, etc). Comme l'ont dit les députés, il faut optimaliser la manière dont les institutions européennes fonctionnent. En outre, je suis d'avis qu'il faut de nouvelles ressources propres, notamment via l'introduction de la taxe sur les transactions financières internationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In solidarity with the difficult economic and budgetary conditions in the Member States, Parliament and all the other institutions should continue to limit or freeze their administrative budgets without jeopardising legislative excellence or their legal obligations. At the S&D’s initiative, Members’ allowances have been frozen at the 2011 level until the end of the current legislature. Furthermore, it has to be noted that staff mission allowances have not been indexed since 2007. In addition, other structural reforms have already been agreed in Parliament, some of which have applied since 2011 and are estimated to allow approximately EUR 29 million in savings per year – despite the increase in competences, the additional costs of new Members (Lisbon Treaty) and the preparation for Croatia’s accession which have been absorbed. I voted against, because it is our job and we should receive a well-deserved payment.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Während dieser Finanz- und Wirtschaftskrise, die Europa und die Welt in Geiselhaft hält, eine weitere Aufblähung des EU-Budgets zu verlangen, ist unverschämt. Die Bürger Europas müssen ihre Gürtel immer enger schnallen, sie spüren die realen Auswirkungen dieser Krise und müssen sehen, dass sie mit ihren hart erarbeiteten Gehältern immer schwerer um die Runden kommen. Die Europäische Union muss erkennen, dass sie auch bei sich selbst sparen muss, und dementsprechend kann das Budget 2014 keinen Ausbau der Mittel beinhalten. Anstatt ständig mehr Geld zu verlangen, muss hier endlich einmal der Rotstift bei sich selbst angesetzt und müssen die immensen Einsparungspotenziale ausgenutzt werden. Eine Erhöhung des Budgets ist schon alleine deshalb abzulehnen, da die EU nicht in der Lage war, die groß angelegten Betrügereien im Subventionswesen abzustellen. In diesem Bereich versickern jedes Jahr Milliarden an Steuergeldern, ohne dass auch nur annähernd effektiv gegengesteuert wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Sono completamente d'accordo nel congelare le spese delle Istituzioni europee, anche se avrei preferito una loro riduzione. Tuttavia, bisogna stare attenti anche in questo ambito a non compiere tagli indiscriminati, poiché altrimenti si rischia di pregiudicare l'attività di organi importanti, con in testa il Parlamento europeo.

Negli ultimi anni abbiamo sempre seguito questo trend, ovvero un non incremento delle spese amministrative, con riduzioni dove possibile. È però inutile continuare a non voler seriamente considerare quello che è il vero spreco del Parlamento europeo, ovvero questa sede di Strasburgo. Anche ieri il Presidente francese François Hollande, in quest'aula, ha ribadito che Strasburgo non si tocca, facendone un simbolo supremo della storia europea. È un atteggiamento che è forse anche comprensibile da parte francese, ma ben lontano da quello spirito europeo che lui stesso ha evocato. Se si vuole realmente migliorare questa Unione europea e darle un futuro bisogna partire da quelle che sono alcune criticità evidenti, e la questione della doppia, anzi tripla, sede parlamentare è una di queste, e va pertanto affrontata il prima possibile. Mi auguro quindi che il prossimo Presidente del Consiglio italiano voglia portare la questione sul tavolo europeo per cercare di risolvere questa situazione insostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Vojtěch Mynář (S&D), písemně. − Rok 2014 bude pro instituce EU včetně EP klíčový. A to přinejmenším ze dvou důvodů: zaprvé to bude první rok víceletého finančního rámce 2014–2020, zadruhé se budou konat volby do EP (takže mnozí z nás budou obhajovat své pozice). Je pochopitelné, že v době vysokého veřejného zadlužení v EU a související konsolidace vnitrostátních rozpočtů by EP stejně jako další instituce EU měl pokračovat v dodržování rozpočtové odpovědnosti a efektivnosti výdajů. Až dosud byl EP v tomto směru vždy úspěšný, protože úspory vyplývající ze strukturálních reforem dosáhly v posledních letech částky 29 mil. EUR (a dalších 10 mil. EUR z financování budov), a to včetně navýšení nákladů z důvodu nových 18 poslanců EP z Chorvatska. Je důležité, aby výhled na rok 2014 byl vytvořen na základě důkladné analýzy rozpočtů za roky 2012 a 2013, protože tím se předejde mnohým problémům. Z pohledu člena Rozpočtového výboru vítám posílení spolupráce mezi Rozpočtovým výborem a předsednictvem v průběhu ročního rozpočtového procesu. Zároveň bych však chtěl varovat před plošnými škrty prostředků v rozpočtu EU. Jednoznačně preferuji individuální přístup po vyhodnocení patřičných analýz. Předkládaná zpráva přehledně shrnuje tuto problematiku, a proto jsem pro ni hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin seda raportit, nõustudes raportööri seisukohtadega, et säästu ja tõhusust saab saavutada eelarveridade kattuvuse ja ebatõhususe väljaselgitamise abil, mitte pelgalt lahutustehte abil kärpides. Kärpimisel tuleks olla eriti ettevaatlik n-ö uute institutsioonide, nagu Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi valdkondadega, et mitte muuta neid eelarve vähendamisega töövõimetuks. Normaalne pole ka olukord, kus Euroopa Liit võtab kohustusi, ent ei näe ette eelarvet nende täitmiseks. Ühetaolised kärped ning diferentseerimata lähenemine institutsioonide eelarvetele annavad soovitule vastupidise tulemuse. Kui rääkida kokkuhoiust, siis ennekõike tuleks seda teha läbi institutsioonide suurema koostöö ja infotehnoloogia süsteemide kasutamise (nt korraldada koosolekuid Skype’i vahendusel) jne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad ES institucijos, atsižvelgdamos į itin sudėtingas ekonomines ir biudžetines sąlygas valstybėse barėse, turėtų mažinti savo administracines išlaidas. Tačiau minėtas mažinimas neturi pakenkti institucijų veiklos kokybei. Struktūrinės ir organizacinės reformos turi būti vykdomos siekiant didesnio efektyvumo, tačiau ne kokybiškos teisėkūros ir darbo sąlygų kokybės sąskaita. Manau, kad Europos Parlamentas pernelyg stipriai apribojo lėšas, skirtas vertimui žodžiu ir raštu. Tokiu būdu buvo pakenkta darbo sąlygoms, apribota EP narių teisė reikšti mintis savo kalba bei pažeistas daugiakalbystės principas. Nepritariu, kad Parlamente būtų taikoma bet kokios formos oficialiųjų kalbų hierarchija arba subordinacija. Toks reguliavimas užkirstų kelią EP atlikti demokratinio atstovavimo vaidmenį, taip pat vykdyti demokratinę priežiūrą. Be to, itin susilpnėtų Europos Parlamento vaidmuo ne tik Europos, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre as orientações para o processo orçamental de 2014. Faço-o por concordar com a orientação estratégica de as instituições deverem continuar a limitar ou congelar os respetivos orçamentos administrativos sem prejuízo da qualidade das atividades institucionais essenciais, do respeito pelas obrigações legais e da necessidade de investimento no desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), in writing. − In anticipation of negotiations on the multiannual financial framework being concluded, Parliament has started preparations on the EU Budget for the year 2014. In sections which concern the European institutions in particular, Parliament rightly highlights the need for appropriate funding to be dedicated to the European External Action Service, including the EU delegations, given the challenges this institution has faced since its creation only a few years ago and the challenges it must meet given the European Union’s role at global level.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Den ekonomiska krisen satte djupa spår och EU:s medlemsländer genomför fortfarande stora besparingar. I ett sådant läge anser jag att EU:s institutioner och myndigheter bör vara solidariska och på samma sätt spara in där det är möjligt. Därför röstade jag för det ändringsförslag som kräver ytterligare nedskärningar i 2014 års budget för EU:s administration.

Redan nu ser Europaparlamentet över kostnaderna för personalen. Det är välkommet, och för att markera hur viktigt det är att en revidering av tjänsteföreskrifter faktiskt kommer till stånd röstade jag för ändringsförslagen att anpassa pensioner efter framtidens demografiska utmaningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Fino a oggi non è stato raggiunto un accordo sul nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Il Parlamento europeo e tutte le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero comunque continuare a esercitare il massimo grado di responsabilità, di controllo e di rigore in materia di bilancio. Pertanto con questo voto si afferma che le istituzioni dovrebbero continuare a limitare o congelare le spese amministrative, dando prova di solidarietà con la difficile situazione economica e di bilancio degli Stati membri, senza compromettere la qualità delle attività essenziali delle istituzioni, il rispetto degli obblighi giuridici e l'imperativo di investire nello sviluppo. Inoltre, si esortano le istituzioni a rafforzare la cooperazione reciproca al fine di condividere le migliori prassi, ove possibile e se giustificato, e di individuare possibili risparmi attraverso la mutualizzazione e la condivisione delle risorse umane e tecniche, ad esempio nei settori dell'informatica, della traduzione, dell'interpretazione e dei servizi di trasporto ed eventualmente anche in altri settori.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − En cuanto a la enmienda 17, estoy de acuerdo con la sede única, como he expresado en varias ocasiones a través de iniciativas mías, pero voto en contra porque ya hay diversas iniciativas en marcha a este respecto; y hay que esperar sus conclusiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών των διοικητικών προϋπολογισμών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε μια περίοδο όπου η παρατεταμένη κρίση συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά της στη συγκεκριμένη συζήτηση. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε σημαντικές εξοικονομήσεις στον τομέα των διοικητικών δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων. Με την ίδια αποφασιστικότητα συνεχίζουμε και φέτος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας των θεσμικών οργάνων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας, χωρίς να χρειαστεί να θυσιαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσον άφορα τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, υποστηρίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η νομοθετική δραστηριότητά του. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ιδιαιτερότητες του 2014, καθώς πρόκειται για την χρονιά που θα πραγματοποιηθούν οι Ευρωεκλογές. Το κύριο μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει τα μέγιστα στις προσπάθειες δημοσιονομικού εξορθολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθώντας να διατηρήσει ένα υψηλού επιπέδου νομοθετικό έργο και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου σώματος της ΕΕ, το οποίο υπερασπίζει και προτάσσει τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − The report is important as it calls for further savings to be made where possible, therefore I voted in favour

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le rapport sur les lignes directrices enverra un message politique clé au sujet des attentes du Parlement européen concernant les budgets administratifs pour 2014, avec une attention particulière pour le budget propre du PE. Les priorités du Parlement pour 2014 en la matière sont la responsabilité budgétaire et l’autodiscipline, la poursuite de la limitation ou du gel des budgets administratifs dans le respect des obligations légales, la nécessité du développement des investissements et du renforcement de la coopération interinstitutionnelle. Les priorités clés pour le budget 2014 sont l'accroissement de l’efficacité par la poursuite des réformes structurelles et organisationnelles, ainsi que le lancement d’une réflexion innovante pour trouver de nouveaux domaines d’économies potentielles.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Nas últimas reuniões do Conselho ainda não foi alcançado um acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2014-2020, não existindo assim um limite máximo definido para a Rubrica 5 do orçamento da UE para 2014. Não existindo um acordo para o próximo período de programação financeira, vigorarão os valores de 2013 que estão orçamentados em 9.181 milhões de Euros a preços correntes. Gostaria de frisar que o Parlamento Europeu tem vindo a adotar severas medidas de restrição orçamental, tendo isso apenas sido possível devido a um forte controlo e planeamento orçamental e da reorganização do trabalho, nomeadamente ao nível de cortes nas rubricas relativas às viagens, redução do número e duração das missões, aumento do uso da videoconferência e otimização dos serviços de tradução e interpretação. Aprovo o presente relatório que estipula um rigor orçamental contínuo e que defende o normal funcionamento das instituições europeias através de uma gestão séria e criteriosa dos dinheiros europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Jako místopředseda Evropského parlamentu spoluzodpovědný za politiku v oblasti budov jsem uvítal uvážený přístup zpravodajky a její apel na to, že v tomto programovém období by již Evropský parlament neměl nakupovat nové budovy. Zprávu jsem proto podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Mimo tego, że głosowałem za wytycznymi dotyczącymi budżetu na 2014 rok, mam jednak kilka zastrzeżeń do ogólnych ram tego dokumentu. W obecnym trudnym czasie kryzysu gospodarczego należałoby zastanowić się nad niektórymi wydatkami, które są zapisane w budżecie na następny rok. Według mnie należałoby ograniczyć wydatki na administrację oraz Służbę Działań Zewnętrznych, która oznacza swoistego rodzaju dublowanie zadań, ponieważ powstanie służby zewnętrznej UE miało w praktyce ograniczyć wydatki rządów państw członkowskich na ich politykę zagraniczną (ambasady, konsulaty itp.), a tak się jednak nie stało.

W obecnym czasie Bruksela nie powinna przeznaczać dodatkowych środków na zakup kolejnych budynków, które de facto spowodują powiększenie i tak już przerośniętej euroadministracji. Uważam, że w trudnych czasach powinno się podejmować trudne decyzje, dlatego należałoby zlikwidować siedzibę w Strasburgu (koszt jednej sesji w tym mieście to ok. 20 mln euro!).

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − It is very rare that I vote in favour of a report on the EU budget. But, for once, I am able to accept these proposals because they actually call for a freeze in EU expenditure. This is only proper when Member States are facing cuts in their national budgets. But we need to go further. We need to root out inefficiencies and put an end to unnecessary expenditure. In order to fairly represent our citizens, MEPs need to make cuts to the parliament’s budget including addressing the question of their own allowances. We need to reduce staff numbers and index the retirement age of officials to life expectancy. We need to get rid of expensive vanity projects such as the 56-million-euro House of European History. The rapporteur also calls on Parliament to reduce the number of business trips its officials make. Yet it fails to make a bold recommendation which would save Parliament €180 million a year. And that recommendation would be, of course, to scrap Strasbourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo votato quest'oggi sostiene il limite o il congelamento dei bilanci amministrativi delle Istituzioni, che sono invitate a una maggiore reciproca collaborazione. Pur sottolineando la necessità di effettuare delle riforme, è bene ricordare come vada comunque salvaguardata l'eccellenza legislativa e garantito il margine di manovra delle Istituzioni che eccessivi tagli rischierebbero di compromettere.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − W tych ciężkich czasach, czasach kryzysu, potrzebujemy większej solidarności administracji z obywatelami, którzy tracą pracę lub nie mogą jej znaleźć. Uważam, że należy zmniejszyć wydatki administracyjne w nowym budżecie. Poza standardowymi postulatami zastopowania comiesięcznych przeprowadzek do Strasburga, proponuję przede wszystkim ograniczenie wydatków na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz wprowadzenie oszczędności wśród administracji wysokiego szczebla, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego. Uważam, że w ramach europejskiej solidarności posłowie powinni zmniejszyć swoje uposażenie o 1/3.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Manifestamos a nossa preocupação pelas atuais limitações impostas ao direito dos deputados se exprimirem nas respetivas línguas maternas, tanto em reuniões oficiais como na apresentação de alterações em comissão parlamentar. Exortamos a uma utilização racional e mais democrática dos recursos e do pessoal e chamamos a atenção para o facto de que a sua redução provoca a degradação dos direitos democráticos e limita, em particular, o âmbito de ação e intervenção dos grupos políticos mais pequenos. As demissões e/ou a limitação dos direitos dos trabalhadores nos serviços de tradução e interpretação provocam a degradação da qualidade desses serviços e atentam contra o princípio do multilinguismo. Defendemos o princípio de contratos de trabalho permanentes para lugares permanentes. Não consideramos que estes princípios estejam assegurados no relatório.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen