Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0032/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0032/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0052

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.7. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, economic times are difficult and our people deserve politicians who tell them the truth, not just play party politics. I am very pleased to have voted with the centre-right majority on a proposal for growth-friendly fiscal consolidation.

The left have stripped their names off this report, saying it is about cuts, cuts, cuts. It is not. This report actually calls for intensifying investment in areas such as research and innovation. It is also not about spend, spend, spend and going back to the policies of the past that the left wanted to take us to. We refused their demands to give Parliament a say over how national governments make their budgets. I am pleased with that. They wanted us not only to work on tax evasion together, but to go towards tax harmonisation and we said ‘no’. They wanted us to condemn our national leaders, who are going into today’s budget negotiations looking for the same care in how money is spent at home as in Europe. I actually say ‘Well done’ to those leaders. It is public money, we are in difficult times and we need to be careful with it. So ‘no’ to the left and ‘yes’ to the right.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich ärgere mich immer über diejenigen, die Geld ausgeben – und man könnte sagen: die ohne Effizienzprüfung immer die Guten sind – und die jene, die eine solide Finanzpolitik betreiben wollen, immer als Sparfüchse bezeichnen wollen und ihnen unterstellen, sie würden jegliche wirtschaftliche Entwicklung kaputt machen. Ich habe dem Bericht zugestimmt, gerade weil wir auch mit der Endabstimmung verschiedene Anträge abgelehnt haben und somit dem populistischen Zeitgeist nicht nachgegeben, sondern noch einmal klargestellt haben, dass eine solide Finanzpolitik die entscheidende Voraussetzung für eine wirtschaftliche Entwicklung und für Wirtschaftswachstum ist. Das heißt, auch beim Geldausgeben muss man immer eine Effizienzbetrachtung machen und schauen, dass das Geld, das man ausgibt, auch wirklich auf wirtschaftlichen Boden fällt und die wirtschaftliche Entwicklung nicht behindert. Das heißt, solide Finanzpolitik ist die Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece Semestrul European s-a dovedit a fi un sistem puternic de coordonare economică şi fiscală. Susţin continuarea lui pentru a oferi statelor membre şi Uniunii o orientare eficientă privind realizarea politicilor lor. Salut şi faptul că s-a ajuns la un consens asupra raportului în cadrul comisiei ECON.

Deoarece fiecare stat membru este într-o poziţie fiscală şi economică diferită, consider că este nevoie de un efort diferenţiat de consolidare fiscală, adecvat pentru fiecare ţară. Cred că astfel vom putea ieşi din cercul vicios de creştere economică lentă, deficienţe în sistemul financiar şi tensiuni pe piaţa datoriilor suverane. Ritmul reformelor trebuie menţinut şi chiar accelerat. Nu trebuie să ne axăm doar pe restabilirea creşterii economice, ci şi pe asigurarea sustenabilităţii ei.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, I have a conceptual problem with the idea of this economic harmonisation. It takes away what ought to be the main pressure on a government to reform and be competitive. You can raise your taxes up to a certain level before the money starts fleeing to friendlier jurisdictions, your revenues go down and you find that you have to correct it. You can give your workforce the most generous entitlements – paternity leave, maternity leave, holidays and maximum working days – up to a certain point before the factories start closing and the jobs start fleeing abroad. One way of thinking of the European Union is that it is an attempt to prevent that process by allowing each country to export its high costs to its competitors.

Now that might have been a feasible model 50 years ago when the main competition was coming from southern and eastern Europe. It is plainly not a feasible model when the main competition is coming from China, India, South America and the rest of it, which is why western Europe’s share of world GDP has halved in the last 40 years and will halve again in the next 20 years. The only way out of this mess is to allow people to compete.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa relazione purtroppo non si dice nulla su come si dovrebbe tutelare il contribuente europeo dai saccheggi finanziari causati da banche mal gestite, al cui risanamento poi devono provvedere sui conti pubblici i contribuenti.

Noi abbiamo un caso eclatante nel mio paese, l'Italia, il caso vergognoso del Monte dei Paschi di Siena, la banca additata a suo tempo dal grande poeta Ezra Pound come erede di quella lotta all'usura. Oggi nasce uno scandalo dall'acquisizione a prezzo esorbitante di Banca Antonveneta che poi determina, come una boule de neige, conseguenze disastrose con danni, forse, per decine di miliardi. Ma chi doveva vigilare? Beh, la Banca d'Italia. E chi era governatore della Banca d'Italia all'epoca? Un certo signor Mario Draghi, cioè la stessa persona a cui oggi la Commissione e la BCE vorrebbero affidare la vigilanza bancaria europea. Beh, c'è da riflettere molto su questi argomenti, c'è da riflettere veramente molto.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando antes de mais que a Comissão necessita de mudar a sua posição no que respeita à Análise Anual do Crescimento. Não existe crescimento na Europa atualmente e apenas se prevê um crescimento de 0,1% por parte da Comissão Europeia. Devemos perguntar até quando a Comissão Europeia e os Estados-Membros, que vêem efeitos devastadores devido à austeridade orçamental e fiscal, permanecerão na mesma posição relativamente ao crescimento? A meu ver, tal não é admissível. A Comissão e os próprios Estados-Membros apresentam uma grande contradição ao dizerem que a austeridade vai “salvar” a situação económica e financeira dos Estados-Membros e ao mesmo tempo falam em crescimento económico, enquanto só tomam medidas contraproducentes relativamente ao crescimento económico. Por fim, gostaria de salientar que se o próprio FMI já baixou as suas expetativas de crescimento, penso que é um claro sinal para a União Europeia tomar medidas alternativas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − L'analisi annuale di crescita rappresenta il primo appuntamento del semestre europeo in cui vengono fissate le aree prioritarie in cui gli Stati Membri sono invitati ad agire nei mesi a venire. Ho espresso il mio voto negativo alla relazione perché sarebbe stato auspicabile approvare un documento orientato più sulle azioni per la crescita e l'occupazione anziché puntare sulle politiche di rigore. Occorreva dunque evidenziare e richiedere un maggior impegno verso le PMI, l'accesso al credito, le strategie per contrastare la disoccupazione giovanile e il miglior utilizzo dei fondi comunitari. E’ arrivato il momento per i paesi UE di impegnarsi effettivamente per tagliare gli sprechi e razionalizzazione la spesa e soprattutto orientare le risorse disponibili e le strategie politiche su vere e concrete misure di rilancio dell'economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte concernant le semestre européen qui vise à coordonner ex ante les politiques économiques et budgétaires de la zone euro, en lien avec le Pacte de stabilité et de croissance et la stratégie Europe 2020. Cela permettra de mieux coordonner les réponses européennes au niveau économique. Nous gagnerons en cohérence et donc en efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Réduire les déficits en Europe ne se fera pas sans rallumer les moteurs effectifs de la croissance. A ce niveau, les perspectives pour 2013 risquent d'être bien maussades. Avec le chômage en hausse, les investissements en forte baisse, quel avenir préparons-nous collectivement? Je considère, pour ma part, que l'équilibre de ce rapport ne prenait pas suffisamment en considération les recommandations de plus en plus fortes pour se donner plus de souplesse. Par ailleurs, en l'absence d'un plan de relance européen sur les grands projets d'infrastructures, en l'absence d'un plan ambitieux pour sortir les jeunes de la précarité, je reste convaincu que l'année 2013 sera une nouvelle fois une occasion manquée pour réorienter l'Europe. Je me suis donc prononcé contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho appoggiato la relazione Ferreira sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2013. Il testo è intriso di critiche verso gli Stati membri che non sono stati in grado di adeguarsi alle politiche concordate a livello europeo per fronteggiare la crisi, ma da esso sono state emendati tutti i passaggi che muovevano critiche verso l'efficacia e la modalità di applicazione delle misure di austerity introdotte dall'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi po krizės dauguma Europos Sąjungos valstybių narių patiria ekonominį ir finansinį nuosmukį. Siekiant, kad viešieji finansai taptų tvarūs ir kad būtų atkurtas investuotojų pasitikėjimas, yra būtina užtikrinti ekonomikos augimą. Kitaip tariant, sprendimai, kurie konkrečiai skirti dabartinei valstybės skolos ir finansų krizei įveikti, turėtų būti priimami kartu įgyvendinant augimą skatinančias priemones. Be to, reikėtų siekti didinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir atgauti pasitikėjimą. Akivaizdu, jog reikia daug nuveikti, norint pasiekti užsibrėžtus uždavinius, tačiau šiuo atveju augimui palankus būtų fiskalinis konsolidavimas, kokybiškesnė viešųjų finansų kontrolė, perviršinio deficito sumažinimas ir kitos panašios priemonės, kurios padėtų atkurti tvarią ir veiksmingą fiskalinę politiką visose valstybėse narėse. ES biudžetas atlieka nepaprastą vaidmenį visoje Europos Sąjungoje, skatinant augimą ir darbo vietų kūrimą bei sėkmingai mažinant makroekonominį disbalansą. Sunkmečio laikotarpiu svarbu taip pat nepamiršti, jog ES biudžetas pirmiausia yra investicinis biudžetas, kurio 94 proc. visų lėšų vėl investuojama valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Coordonarea politicii economice este un pas necesar pentru realizarea obiectivelor consacrate de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Coordonarea este esenţială, în special în domeniul politicii fiscale, al politicii bugetare şi al politicii privind ocuparea forţei de muncă. Una dintre procedurile aplicate în acest sens este metoda deschisă de coordonare, care permite identificarea practicilor optime aplicate într-un stat membru şi aplicarea acestora în alte state membre. Este necesară elaborarea de mijloace care să asigure faptul că elementele de disciplină fiscală sustenabilă sunt însoţite de propuneri concrete privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Consider oportună încurajarea investiţiilor private care generează elemente de creştere.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as I believe that the Member States are perfectly capable of managing austerity measures in such a way that they do not hinder employment measures, growth-promoting policies and social protection, without the Commission’s interference. I loathe to see the Commission exert control over areas such as labour tax and wage-setting.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho deciso di astenermi in merito alla relazione della collega Ferreira in merito alle prospettive sul Semestre europeo perché il risultato finale a cui siamo arrivati dopo il voto degli emendamenti non è stato purtroppo all'altezza delle aspettative e delle pressanti necessità. Sono certamente condivisibili i richiami agli Stati membri affinché essi adottino politiche di spesa contenute e più prudenti, cercando di limitare le spese correnti. Accanto a queste misure di austerità e rigore, tuttavia, sarebbe opportuno prevedere anche un forte e chiaro sostegno alle politiche volte a favorire e stimolare la crescita, prevedendo ad esempio una maggiore flessibilità rispetto ai vincoli del Patto di stabilità, escludendo altresì da questi tutti gli investimenti che prevedono un ritorno finanziario nel ciclo economico di medio e lungo periodo. Altrettanto opportuno sarebbe stato adottare una chiara e decisa presa di posizione a favore della creazione di un Redemption Fund per alleviare almeno in parte il peso opprimente del debito pubblico sull'economia degli Stati membri. Rilevo che il testo presentato non è sufficientemente ambizioso e pertanto non posso dare il mio sostegno.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O presente relatório encontra-se englobado no processo do Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas dos Estados-Membros da UE. Este contribui com a opinião do Parlamento Europeu sobre a Análise Anual de Crescimento (AGS) de 2013 elaborada pela Comissão Europeia. De forma geral, é manifestado o suporte à proposta da Comissão. O Parlamento considera, no entanto, importante enfatizar alguns pontos essenciais. Considera fundamental que o processo de ajustamento económico e financeiro nos Estados-Membros seja acompanhado de uma estratégia favorável ao crescimento, ajustada às características de cada país. Enfatiza os benefícios estratégicos de se recorrer à flexibilidade do ajustamento económico de acordo com o estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento. É também deixada a recomendação de um controlo da despesa pública de forma a que esta não exceda o nível de crescimento económico, uma gestão dos desequilíbrios macroeconómicos excessivos nos Estados-Membros (défices e excedentes), bem como a promoção de um crescimento sustentável, amigo do ambiente, apoiado na promoção de um mercado de trabalho flexível que ajude a combater o desemprego jovem. Concedo o meu apoio ao presente relatório, que valoriza a importante contribuição do Parlamento Europeu na elaboração dos processos de governação económica da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I am disappointed that in this report, Parliament was unable to support the calls and recommendations set out in the Lope Fontagne report (AT0024/2013), which was also voted today, for growth-friendly fiscal consolidation that takes country-specific situations better into account, as well as for targeted social investment in training, education and life-long learning. This undermines the coherence of Parliament’s message to the Commission and to the European Council, and I fully understand the decision by the rapporteur Elisia Ferreira to disassociate herself from the adopted report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A Análise Anual do Crescimento marca o início do chamado Semestre Europeu – prática introduzida em 2010 e que, no jargão das instituições, se traduz no método de coordenação de políticas de modo a permitir aos Estados-Membros o alinhamento das suas políticas económicas e orçamentais com o Pacto de Estabilidade e Crescimento e a Estratégia Europa 2020. O objetivo do Semestre Europeu é não somente garantir a estabilidade financeira da UE, mas também estimular o crescimento duradouro através de reformas, no quadro da Estratégia Europa 2020. E, por isso, voto a favor deste relatório de iniciativa. As recomendações da Comissão, na sua Análise para o Crescimento 2013, assentam em cinco prioridades orçamentais, económicas e sociais para os Estados-Membros. Concretamente, a promoção do crescimento e competitividade duradouros, aliada ao combate do desemprego e consequências sociais da crise, a modernização da administração pública, a redução das dívidas nacionais sem prejudicar o crescimento e o restabelecer das práticas normais de concessão de crédito à economia. Sublinho, tendo presente a situação do meu país, que uma consolidação fiscal growth friendly me parece necessária para vencer a crise mas, e enfatizo, as medidas até agora implementadas começam finalmente a surtir efeitos positivos e animadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Dans le cadre du vote de ce rapport, j'en ai profité pour condamner vivement la position adoptée lors du dernier Conseil européen de février sur le budget 2013, qui consiste à réduire de façon articifielle le niveau des crédits de payements disponibles dans le budget de l'Union. Je le déplore vraiment, car le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement, et 94 % des ressources qui l'alimentent sont réinjectées dans les Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az elmúlt 12 hónapban a munkanélküliek száma 2 millióval nőtt, ezzel elérve a 10,5%-os munkanélküliségi arányt (amely 25 millió főt jelent európai szinten). Ugyan hét tagállamban javult a foglalkoztatási helyzet, azonban 20 európai tagállamban nem. Ami ennél is kétségbeejtőbb, hogy a munkanélküliség leginkább a fiatalokat sújtja, akiknek az aránya elérte a 22,8% kritikus szintet, ami azt jelenti, hogy minden ötödik fiatal munkanélküli. Egyes tagállamokban a háztartási bevételek átlaga nagymértékben csökkent, éppen ezért a szegénység is egyre inkább mélyül, valamint a társadalomból való kirekesztettség is egyre több embert érint.

Meg kell vizsgálni minden egyes szinten, hogy van-e munkahely-teremtési lehetőség, legyen az infrastrukturális, innovációs, kutatás-fejlesztési, halászati, mezőgazdasági stb. befektetés. Az európai vállalkozások 99%-át, így a munkahelyek 85%-át a kkv-k adják. A Bizottság becslése szerint szám szerint ez 23 millió kkv-t jelent, így ők alkotják az Unió gazdaságának gerincét. Fontos segíteni a kkv-kat akár könnyített hiteligényléssel, akár az adminisztratív terheik csökkentésével. A problémák megoldását hívatott szolgálni a „two-pack” vagy az Ifjúsági Garancia program is. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a tagállami felelősség elengedhetetlen ahhoz, hogy kilábaljunk a hosszan elhúzódó gazdasági válságból. A többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás elfogadása lehetővé tenné a hosszú távú befektetések létrejöttét.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat împotriva acestui raport întrucât conţinutul său a fost denaturat de grupurile politice de dreapta care continuă să insiste în mod iresponsabil asupra politicilor dure de austeritate care sufocă economia europeană. În contextul în care chiar şi Fondul Monetar Internaţional a acceptat faptul că politicile de austeritate au fost un eşec la nivelul Uniunii Europene, raportul iniţial dorea să transmită un mesaj de responsabilitate în direcţia reechilibrării politicilor macroeconomice de la nivel european în direcţia stimulării creşterii economice şi a creării de noi locuri de muncă. Din păcate, dreapta conservatoare s-a arătat încă o dată iresponsabilă, insistând pe continuarea politicilor dure de austeritate şi lucrând, astfel, contrar interesului cetăţenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei desfavoravelmente este relatório por não ter sido possível incluir na proposta final medidas que contribuíssem para reajustar o esforço de austeridade através da flexibilização do tempo do exercício de consolidação orçamental. É de lamentar a posição dos grupos políticos de direita no Parlamento Europeu que rejeitaram propostas para suavizar as medidas de austeridade que estão a produzir efeitos devastadores em várias economias da zona euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report, which is one of the two on this subject. My group voted against it in committee because it does not reflect the priorities of my party, the Party of Wales, in dealing with economic co-ordination.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Apesar de ter votado a favor do relatório, considero que ele poderia ter ido mais longe conforme as propostas da relatora. A consolidação orçamental tem de ser inteligente de forma a permitir o crescimento. Votei a favor da alteração 2 onde se referia à possibilidade de um eventual ajustamento do prazo para a correção dos défices excessivos em casos específicos poder ser justificado, no pleno respeito do espírito e da letra do Pacto de Estabilidade e de Crescimento, modificado pelo «six-pack» sobre a governação económica que os Estados-Membros respeitam. Também votei a favor da alteração 3 que instava “o Conselho e a Comissão a supervisionarem e a avaliarem o processo de ajustamento orçamental, bem como as respetivas repercussões na situação económica dos Estados-Membros e, com base no princípio de consolidação orçamental diferenciada, inteligente e favorável ao crescimento, a supervisionarem intensivamente os efeitos dos prazos de ajustamento no crescimento e na consolidação, a reconhecerem os benefícios estratégicos que a flexibilidade do PEC confere em períodos de grave recessão económica e a terem estes elementos em conta ao analisarem o objetivo orçamental a médio prazo”.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As divergências entre a direita e a social-democracia no processo de elaboração e de discussão deste relatório, também expressas na sua votação final, não ocultam o essencial: é o consenso entre estas duas famílias que tem norteado o essencial do processo de integração capitalista europeia, incluindo as linhas de resposta à crise em que a UE se encontra mergulhada. Não são divergências pontuais em torno de aspectos acessórios que ocultam o apoio conjunto ao Tratado Orçamental, à Governação Económica, ao Semestre Europeu e ao que estes instrumentos significam de ataque à democracia e à soberania dos povos. O consenso estende-se à "consolidação orçamental", às "reformas estruturais" e outros jargões que mais não significam do que um ataque brutal a conquistas civilizacionais dos trabalhadores e dos povos e, nessa medida, representam um retrocesso civilizacional. Mesmo em relação à questão da mutualização da dívida, o consenso entre ambos fica claro no apoio às "obrigações de estabilidade" – um instrumento de extorsão e de domínio do centro sobre a periferia, longe de qualquer ideia de partilha solidária do peso da dívida. Pela nossa parte, votámos contra este relatório. Não por qualquer demarcação pontual e oportunista dos resultados destas políticas, mas porque, coerentemente, as condenamos e combatemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Eurozóna ako celok zažíva hlbokú recesiu v dôsledku nadmerného zadlženia a finančnej krízy. Tá mala ničivé dôsledky pre životy miliónov Európanov, čo dokumentuje oficiálna štatistika o zamestnanosti: v Európskej únii viac ako 8 miliónov ľudí už stratilo prácu od roku 2008, viac ako 25 miliónov Európanov je v súčasnej dobe bez práce, pričom takmer 11 miliónov z nich je nezamestnaných dlhšie ako jeden rok. Nezamestnanosť v súčasnosti postihuje takmer 10 miliónov mladých ľudí, len v priebehu minulého roku 2 milióny ľudí prišli o prácu. Som presvedčená, že rast a tvorba pracovných miest musia byť zo všetkých našich priorít absolútne najdôležitejšie. Predovšetkým v záujme zlepšenia súčasnej kritickej situácie musia členské štáty jednoducho prijať, no najmä reálne plniť nevyhnutné záväzky v rámci svojich národných reformných programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam a jelentést, hiszen a tavalyi éves növekedési jelentésben elfogadott jó alapokra építve, együttesen tűzi ki célul az adósságleépítést, az államháztartások rendbetételét és a gazdasági növekedést 2013-ra. Itt fontos megjegyezni, hogy néppárti kollégáimmal egyetértésben magam is azt gondolom, hogy a gazdasági növekedésre mindenképpen szüksége van Európának, de annak éppen egyik előfeltétele a fiskális szabályok betartása, hiszen a költségvetési hiány és az államadósság fokozatos leszorítása nélkül Európa gazdasága sem tud új erőforrásokra szert tenni, és így megújulni is képtelen. Támogatom továbbá, hogy a 2013. évi éves növekedési jelentés elismeri, hogy a fenntartható növekedést elősegítő és zöld munkahelyekben gazdag ágazatok felé való átfogó váltásra van szükség a válságból való kilábaláshoz, továbbá, hogy a válság leküzdését célzó strukturális reformokkal párhuzamosan intézkedéseket kell hozni a versenyképesség hosszú távú javítása, valamint az európai gazdaság eredményes működésének biztosítása és a bizalom visszaszerzése érdekében. Végül teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy a jövőben még tovább kell finomítani és javítani az országspecifikus ajánlásokat a minőség, a nemzeti sajátosságok és a megfelelőség szempontjából.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling and Kay Swinburne (ECR), in writing. − The ECR UK Delegation voted in favour of this report as we support the tone of the report which reflects many ECR and UK Conservative priorities such as; the need for budgetary consolidation, structural reforms, implementation of the Services Directive, Single Market in general, free trade and open markets: Recital Y also explicitly says that low taxation systems improve tax compliance. Our policy is to work constructively with the eurozone Member States to strengthen the Euro and improve the economic situation in their countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), in writing. − The vote on the Annual Growth Survey was very sensitive. The ALDE group has voted in favour to give a clear signal: the recognition in the AGS 2013 that sustainable growth is needed in strict compliance with the six-pack. The ALDE group has voted against several amendments: one on the Redemption Fund as proposed by the Greens because conditionality was not sufficient. The ALDE group has also voted against a certain number of topics that had no place in this report such as the budget. This particular vote does not prejudge the commitment of the ALDE group for a strong EU budget and a well-conceived Redemption Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté contre ce texte, car la démarche de la Commission pour une sortie de crise me semble largement erronée, dans la mesure où elle se limite à poursuivre aveuglément les objectifs de réduction des déficits et l’accélération des réformes structurelles. Les politiques d’austérité n’ont à ce jour suscité que des effets destructeurs, et sont incapables de ramener la croissance. Le FMI a lui-même récemment reconnu avoir sous-estimé leurs impacts. Je regrette que la droite européenne ait rejeté les amendements de mon groupe, l’Alliance des Socialistes et Démocrates, qui proposaient de ralentir le rythme de mise en œuvre des mesures de réduction des déficits. Un ralentissement permettrait pourtant de débloquer jusqu’à 80 milliards d’euros par an pour financer la relance et les grands investissements en infrastructures, afin de stimuler la croissance et l’emploi. Il en est de même des eurobonds, qui permettraient de soulager la dette des États durement touchés par la crise et de dégager une marge pour l’investissement. Par ailleurs, je regrette le manque de transparence et de débat démocratique du semestre européen, qui devrait davantage impliquer le Parlement européen et les Parlements nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šią apžvalgą. Kadangi pritariau Komisijos pateiktos 2013 m. metinės augimo apžvalgos esmei. Manau, kad ji yra tinkama priemonė įgyvendinant 2012 m. Europos semestrą bendrai ir 2012 m. metinę apžvalgą konkrečiai. Palankiai įvertinau didesnį konkrečioms šalims skirtų strategijų, kurias Komisija pateikė pirmenybę suteikdama pažangai euro zonos šalyse ir pažangai, kuri būtų veikiau išreikšta struktūrine, o ne nominalia verte, aiškumą. Be to, 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje pripažįstama, jog, siekiant įveikti krizę, būtina užtikrinti augimą. Pritariau tam, kad sprendimai, kurie konkrečiai skirti dabartinei valstybės skolos ir finansų krizei įveikti, turėtų būti priimami kartu įgyvendinant augimą skatinančias priemones siekiant padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir atgauti pasitikėjimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La situazione debitoria di diversi Stati membri dell’UE e il perdurare della crisi economica impongono serie riflessioni sulle tipologie di intervento che le istituzioni europee possono e devono porre in atto per favorire la crescita e lo sviluppo. Il miglioramento dei bilanci nazionali, in vista della promozione di politiche di bilancio efficaci e sostenibili, è uno dei percorsi virtuosi da seguire. Tuttavia, una rigidità in materia di finanze pubbliche e accuratezza nella bilancia dei pagamenti se non accompagnata da adeguate politiche per la crescita, rischia di far scivolare diversi Stati membri nel vortice della recessione e di allontanare il momento della ripresa. L’anno appena iniziato ha visto aprirsi le trattative per il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e, in tal senso, nonostante i tagli richiesti da alcuni governi nazionali, si avverte la necessità di incrementare le voci di spesa per un esercizio finanziario che per circa il 96% ritorna in forma di investimenti agli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Along with my S&D colleagues I do not support this report. Many of our aims for the report, for example that labour market legislation should protect those employed and include young people, were not achieved. Therefore I do not support the overall report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para a saída da crise, são necessárias atividades e setores que favoreçam o crescimento sustentável e que sejam geradores de empregos verdes. As soluções dedicadas especificamente à atual crise da dívida soberana e financeira, nomeadamente as reformas estruturais adequadas, devem ser acompanhadas de medidas que fomentem a competitividade e o crescimento a longo prazo da economia europeia e permitam recuperar a confiança. Só com as medidas acertadas de austeridade e incentivos económicos conseguiremos encontrar uma saída para a crise que atravessamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La zone euro traverse actuellement une récession à double creux causée par un endettement excessif et par la crise financière. Dans l'Union européenne, plus de 8 millions de personnes ont déjà perdu leur emploi depuis 2008, plus de 25 millions d'Européens sont actuellement sans emploi, parmi ceux-ci, près de 11 millions sont au chômage depuis plus d'un an, le chômage touche aujourd'hui environ 10 millions de jeunes et au cours de l'année dernière uniquement, 2 millions de personnes ont perdu leur emploi. Par ailleurs, la réglementation du marché du travail dans certains États membres ne laisse pas la flexibilité nécessaire pour absorber les chocs tels que la crise actuelle. Je pense qu'une consolidation budgétaire favorable à la croissance est nécessaire pour sortir de la crise. C’est pourquoi j’accueille favorablement le projet de dispositions du deuxième train de mesures visant à renforcer le dialogue économique et le contrôle global du processus du semestre européen par les parlements nationaux et par le Parlement européen. Je pense aussi que les États membres devraient mener des stratégies différenciées en fonction de leur situation budgétaire et qu'ils doivent maintenir la croissance des dépenses publiques sous le taux de la croissance du PIB à moyen terme;

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Commission needs to change its position on the Annual Growth Survey. There is no growth in Europe today and 0.1 % forecast by the Commission does certainly not qualify for the word ‘growth’. How long will the Commission and the Member States watch the devastating effects of the generalised austerity policies? The IMF has recently downgraded its growth figures: this is a clear sign that we are running into the wall. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I support the conclusions of the independent Annual Growth Survey (iAGS), which concludes that the current state of austerity measures that are being applied across Europe are self-defeating and unable to bring back growth to Europe. The iAGS proposes to slow down the pace of adjustment within the limits of the revised stability and growth pact, instead of the conclusions of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Nitras (PPE), na piśmie. − Roczna analiza wzrostu gospodarczego wyznacza priorytety gospodarcze na 2013 r. i wskazuje, że chociaż doraźne działania antykryzysowe zaczynają przynosić pozytywne efekty w postaci spadku deficytów i uspokojenia nastrojów na rynkach finansowych, to kontynuowanie reform jest niezbędne, aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy, generujący nowe miejsca pracy w długim terminie. Pozytywnie ocenić należy pięć priorytetów, które Komisja uznała za kluczowe dla wyjścia z kryzysu i przywrócenia wzrostu gospodarczego, tj. realizację zróżnicowanej i inteligentnej konsolidacji fiskalnej, przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki, promowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, walkę z bezrobociem oraz modernizację administracji publicznej.

Równocześnie w rezolucji wzywamy Komisję, aby w sprawozdaniu, które przedstawi Radzie Europejskiej, poza strategią wdrażania trwałej dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne propozycje dotyczące wspierania inwestycji prywatnych, podniesienia wydajności systemów opodatkowania oraz tworzenia miejsc pracy. Szczególnie wyraźnie jawi się w ostatnim czasie potrzeba reform strukturalnych rynku pracy, mających na celu zwiększenie elastyczności niezbędnej do skutecznego łagodzenia wstrząsów oraz zmniejszenie bezrobocia osób młodych poprzez lepsze dopasowanie ich kwalifikacji do popytu na pracę. W dzisiejszej rezolucji wskazujemy także na potencjał wzrostu gospodarczego, jaki tkwi w jednolitym rynku, który może się zmaterializować chociażby poprzez zniesienie licznych barier, jakie nadal występują w sektorze usług.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Aš pritarčiau pasiūlymams atidėti fiskalinį konsolidavimą ir jo vykdymą paskirstyti deramai laikantis galiojančių ES fiskalinių taisyklių. Būtina gerokai padidinti Europos investicijų banko ir kitų priemonių skolinimą, o Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo būtina nedelsiant paversti konkrečiomis investicijomis. Norint sutaupyti, pirmiausiai reikia uždirbti. Tą, beje, įrodė ir gyvenimas – nepaisant ES institucijų siekio taikant politikos priemones sugriežtinti bendrijos narių taupymo priemones, ekonomika susitraukė. Labai svarbu, kad sprendimai krizei įveikti būtų priimami kartu įgyvendinant augimą skatinančias priemones. Tik tokiu būdu bus padidintas Europos ekonomikos konkurencingumas ir atgautas pasitikėjimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Being a Member of the S&D, I also voted against the amended report of Elisa Ferreira. In order to successfully overcome the crisis, the double-dip recession and unemployment in Member States and the euro area we call on both the Commission and the Council to do the following: to adjust the fiscal strategy so as to increase economic activity, growth and public investments without budget cuts; to set a minimum guarantee of social welfare and basic labour rights; to put the Compact for Growth and Jobs into immediate effect and to transform it into concrete investment as agreed in June 2012. We also ask the Commission to improve its measures to fight tax evasion, within the EU and in relation to third countries, so as to increase the revenue of the Member States by making agreements with non-EU countries that provide policies for financial institutions with tax fraud and evasion activities from outside the EU (e.g Switzerland). The EU must lead the fight against tax havens, in the G20 and G8.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Parlamento considera importante enfatizar alguns pontos essenciais da proposta da Comissão Europeia sobre a Análise Anual de Crescimento (AGS) de 2013. No presente relatório, considera-se fundamental que o processo de ajustamento económico e financeiro nos Estados-Membros seja acompanhado de uma estratégia favorável ao crescimento, ajustada às características de cada país e enfatizam-se também os benefícios estratégicos de se recorrer à flexibilidade do ajustamento económico de acordo com o estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento. O presente Relatório encontra-se englobado no processo do Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas dos Estados-Membros da UE. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar igualmente com a recomendação de um controlo da despesa pública de forma a que esta não exceda o nível de crescimento económico, uma gestão dos desequilíbrios macroeconómicos excessivos nos Estados-Membros (défices e excedentes), bem como a promoção de um crescimento sustentável, amigo do ambiente, apoiado na promoção de um mercado de trabalho flexível que ajude a combater o desemprego jovem.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório consubstancia um contributo do Parlamento Europeu no quadro do processo do Semestre Europeu, contendo a sua opinião sobre a Análise Anual de Crescimento (AGS) de 2013. De forma geral, é manifestado o suporte à proposta da Comissão, mas o Parlamento considera importante enfatizar alguns pontos essenciais. Considera fundamental que o processo de ajustamento económico e financeiro nos Estados-Membros seja acompanhado de uma estratégia favorável ao crescimento, ajustada às características de cada país. Enfatiza os benefícios estratégicos de se recorrer à flexibilidade do ajustamento económico, de acordo com o estabelecido no PEC. Deixa também a recomendação de um controlo da despesa pública, uma gestão dos desequilíbrios macroeconómicos excessivos nos Estados-Membros, bem como a promoção de um crescimento sustentável, amigo do ambiente, apoiado na promoção de um mercado de trabalho flexível que ajude a combater o desemprego jovem. Por considerar que se trata de um relatório equilibrado, que equaciona a necessidade de se gizar uma estratégia de crescimento e aponta no sentido da flexibilidade dos processos de ajustamento orçamental, votei favoravelmente. Não posso, no entanto, deixar de lamentar a não aprovação de algumas propostas da relatora que enfatizavam estes aspectos, garantindo uma maior adaptação à realidade dos países sob ajustamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Contre. La crise économique et sociale menace toujours des milliers de salariés et détériore les conditions de vie et de travail, alors que les inégalités sociales se font de plus en plus oppressantes. Les populations les plus vulnérables continuent d'être les premières victimes des dégradations environnementales. Il faut tirer les leçons du passé et utiliser les outils de coordination européenne pour aller enfin dans le bon sens: celui d'une Europe qui protège les emplois, renforce les droits sociaux et relève les défis environnementaux! Une politique économique d'austérité sans fin créée l'appauvrissement général des populations, l'évaporation des investissements nécessaires à la transition écologique, et tue tout espoir de retour à la prospérité. L'obsession de la réduction des déficits publics, sans tenir compte de la casse sociale qu'elle provoque, est un aveuglement autant qu'une faute.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), in writing. − The European Semester constitutes one of the bases for sustainable functioning of the euro area with the aim of fostering competitiveness and convergence across the European Union. Parliament, in cooperation with the national parliaments, is actively involved in the process. The text adopted notes the challenges of growth-friendly consolidation which must be addressed to regain stability and recovery in the Union. In particular, Parliament calls for a proper role to be played by the EU budget to this end, as it constitutes an investment instrument for growth and employment. The Commission should properly note its importance, therefore, in the Annual Growth Survey.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Należy podkreślić, że priorytety bieżącego semestru europejskiego przedstawione przez Komisję pokrywają się w znacznej mierze z tymi sprzed roku. Co prawda europejscy liderzy wieszczą już rychły koniec kryzysu, lecz doświadczenie uczy, że należy do takich deklaracji podchodzić z dystansem. Niemniej jednak prawdą jest, że widoczne są już pewne oznaki poprawy. Pogrążone w kryzysie kraje strefy euro, które podjęły trudne reformy, powoli opanowują sytuację – zmniejsza się ich nierównowaga w kontaktach gospodarczych i rośnie konkurencyjność. To z kolei ma przełożenie na powolny powrót zaufania rynków finansowych i spadające koszty finansowania długu. Odczuwa to cała strefa euro i UE – euro umacnia się wobec dolara.

Kolejnym etapem semestru europejskiego 2013 będzie ocena i zatwierdzenie przez Radę Europejską na jej wiosennym posiedzeniu priorytetów zawartych w analizie wzrostu. Następnie poszczególne kraje członkowskie przedstawią krajowe programy reform odpowiadające priorytetom przyjętym przez Radę Europejską, które po ich ocenie, posłużą do sformułowania przez Radę Europejską oficjalnych zaleceń, a te z kolei powinny znaleźć swój wyraz w projektach budżetów narodowych na kolejny rok. Jak pokazują wyniki zeszłorocznego semestru europejskiego, Komisja coraz lepiej radzi sobie z koordynacją zarządzania gospodarczego w UE. Należy mieć nadzieję, że semestr 2013 przyniesie jeszcze lepsze rezultaty, przypieczętowując koniec ery kryzysu w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − He votado a favor de la Resolución –a pesar de que las enmiendas que he apoyado han sido rechazadas– porque el contenido aprobado alberga disposiciones interesantes. En la enmienda 19 he votado en contra porque, aunque comparto la necesidad de cambios estructurales y a largo plazo en la economía hacia la sostenibilidad, el lenguaje de la enmienda me parece excesivamente programático y radical.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted against because the report did not sufficiently address the fact that current austerity measures mechanisms do not work and are detrimental to the quality of life of EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le groupe socialiste a critiqué vigoureusement les politiques d’austérité imposées par la Commission européenne à certains États membres risquant ou subissant une instabilité financière grave. Nous soutenons avec force les conclusions de l’examen annuel de la croissance indépendant (EAIC) indiquant que ces politiques sont contre-productives et ne peuvent ramener la croissance en Europe.

L’EAIC propose au contraire de ralentir le rythme de l’ajustement, dans les limites du pacte de stabilité et de croissance révisé (le paquet "gouvernance économique"), car cette stratégie est susceptible de libérer jusqu’à 80 milliards d’euros par an pour des politiques de croissance et de création d’emplois. La Commission doit changer de position au sujet de l’examen annuel de la croissance.

L’Europe connaît actuellement une croissance zéro et les 0,1% prévus par la Commission ne représentent pas une vraie croissance. Combien de temps la Commission et les États membres de l’UE se contenteront-ils d’attendre et d’observer les effets dévastateurs de ces politiques d’austérité ? Le FMI (Fonds monétaire international) a récemment révisé à la baisse ses prévisions de croissance, signe évident que l’Europe va droit dans le mur.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Sou a favor desta proposta de resolução por considerar que é necessário continuar a consolidação orçamental para a obtenção de contas públicas saudáveis e para a redução da dívida pública, uma vez que acima dos 90% de dívida não haverá um crescimento sustentável. Contudo, simultaneamente, deverão ser introduzidas pelos Estados-Membros as reformas estruturais necessárias para evitar futuros défices públicos, para um concreto crescimento sustentável. Por isso, sou favorável a uma diferenciação e flexibilidade inteligentes, de acordo com as necessidades de cada Estado-Membro, tendo em conta o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Quero por isso reforçar que é necessário flexibilizar os mercados laborais, para que seja mais fácil a entrada dos jovens no mercado de trabalho. É também necessário completar o mercado único, fonte de crescimento e emprego na União Europeia, onde as PME assumem um papel preponderante. Apelo para a união política nos Estados-Membros para tomarem as medidas estruturais necessárias que a curto prazo poderão ter efeitos negativos na vida dos cidadãos, mas que a médio e longo trarão um crescimento sustentável, com base na UE2020. A coordenação do Semestre Europeu com as políticas orçamentais nacionais é essencial para uma verdadeira governação económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące odpowiednio rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2013, zarządzania jednolitym rynkiem oraz zatrudnienia i aspektów społecznych. Przedstawiona przez Komisję analiza wzrostu gospodarczego na rok 2013 zyskała naszą aprobatę, ponieważ zakłada konsolidację fiskalną oraz odpowiednie reformy strukturalne sprzyjające wzrostowi gospodarczemu oraz długofalowej konkurencyjności, co stanowi klucz do wyjścia z kryzysu. Z satysfakcją mogę także podkreślić, że zawarty w „dwupaku” projekt postanowień wspiera dialog gospodarczy oraz ogólny nadzór Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych nad procesem semestru europejskiego. Od początku ustanowienia semestru opowiadałem się za tym kluczowym elementem legitymizacji demokratycznej semestru poprzez zaangażowanie w proces zarówno PE, jak i parlamentów narodowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le Semestre européen est la mise en œuvre directe du six-pack, pour reprendre le jargon européen. C'est la mise en œuvre et, en l'espèce, le contrôle par le Parlement européen des politiques austéritaires avec toujours le même leitmotiv: la réduction des déficits excessifs. La rapporteure socialiste (Mme Ferreira) a demandé le retrait de son nom sur ce rapport, le PPE ayant durci le texte en séance. Cela n'enlève rien à la logique infernale des politiques austéritaires adoubée dans le même temps par les mêmes députés socialistes dans le cadre du rapport Lope Fontagné. Il n'est plus possible d'ignorer que ces politiques mènent l'UE droit dans le mur, puisque même certains économistes du FMI commencent à donner l'alerte. Plus de 8 millions de personnes ont déjà perdu leur emploi depuis 2008, dont 2 millions l'année dernière. Plus de 25 millions d'Européens, dont 10 millions de jeunes, sont actuellement sans emploi. Plus de 25% de la population européenne a désormais un revenu inférieur au seuil de pauvreté, contre 17% en 2008. La GUE/NGL continuera de refuser globalement toutes ces politiques, et de promouvoir des politiques alternatives basées sur une autre répartition des richesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – J'ai voté contre le rapport d'Elisa Ferreira, car il était inacceptable de l'approuver suite aux rejets d’amendements clefs par la droite du Parlement. Pourtant, ces amendements ne font que souligner une réalité reconnue par le FMI de Mme Lagarde, à savoir qu'il a sous-estimé les conséquences des mesures d'austérité imposées dans toute l''Europe, qui tuent l'économie et accroissent le chômage et la pauvreté. L'attitude des conservateurs et des libéraux est incohérente et irresponsable, puisque le Parlement n'est en conséquence pas capable d'adresser un message clair à la Commission et au Conseil afin qu'ils en tirent les conséquences au moment d'élaborer les politiques économiques pour l'année à venir. Il ne s'agissait pourtant pas de refuser la réduction des dettes et des déficits publics, qui est indispensable, mais d'ajuster leur rythme, afin de permettre de stimuler la croissance et l'emploi, et d'éviter de faire sombrer une grande partie de l'Europe dans le cycle infernal que vit la Grèce, par la faute d'une application dogmatique du mantra néolibéral de l'austérité. Un simple assouplissement de la discipline budgétaire dans le cadre des règles européennes libérerait en 2013 80 milliards d'euros à utiliser dans des politiques de relance.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me félicite du message envoyé par notre assemblée pour encourager les États à poursuivre leurs efforts pour maîtriser leurs déficits et réduire leur dette. Je regrette à ce titre que les députés Verts et Socialistes aient tenté de minimiser la nécessité de consolidation des comptes publics, et qu'ils aient cherché à détourner le Semestre européen de son utilité première, qui est de s'assurer que les budgets des États membres soient conformes au Pacte de stabilité, qu'ils ont pourtant voté. La zone euro se porte à peine mieux qu'ils voudraient déjà relâcher les efforts de maîtrise de déficit. Mais la lutte contre les déficits n'est pas une lubie d'eurocrates: c'est au contraire la condition essentielle de la reprise économique en Europe, et les citoyens l'ont bien compris. Les économies que nous allons réaliser doivent nous permettre d'alléger la fiscalité qui porte aujourd'hui sur les travailleurs et les entreprises au-delà du raisonnable. C'est le seul moyen de restaurer notre compétitivité et d'enrayer les fermetures d'entreprises en Europe. Il est grand temps que la gauche se réveille et comprenne que laisser filer les dépenses publiques n'entraînera pas de reprise économique, bien au contraire.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Roczna analiza wzrostu gospodarczego wykazała, że sytuacja na rynku pracy wymaga podjęcia natychmiastowych działań. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych zwiększyła się o 2 miliony. Obecnie status bezrobotnych posiada już ponad 25 milionów osób. Długotrwałe bezrobocie osiągnęło niepokojący poziom, a sytuacja młodych ludzi uległa w wielu państwach drastycznemu pogorszeniu.

Powołując się na analizę wzrostu gospodarczego, należy wyznaczyć priorytety odnowy gospodarczej, która okaże się sprzyjająca zatrudnieniu, realnie zwiększy szanse na zatrudnienie oraz będzie propagować integrację społeczną. Państwa członkowskie powinny zasilić publiczne służby zatrudnienia oraz zintensyfikować „aktywną politykę rynku pracy”, w tym pomoc dla osób poszukujących pracy, przyuczanie do zawodu, wsparcie dla przedsiębiorców i jakościowych staży.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Diz o nosso povo que “quando se zangam as comadres, descobrem-se as verdades”. Avisada sabedoria popular que se podia perfeitamente aplicar à divisão entre a direita e a social-democracia neste voto. Não que se tenha revelado algum segredo nunca antes conhecido, mas o processo deste relatório tornou seguramente mais claras as duas versões de uma mesma política. Apesar de votos diferentes, ambos propõem manter o rumo de desastre económico e social que tem vindo a ser implementado na UE, nomeadamente em países como Portugal, promovendo a concentração e centralização do capital nos grandes grupos económicos e financeiros e nas grandes potências. A “solidariedade europeia” não existe; assim o demonstram processos como o Semestre Europeu. A solução para países como Portugal não passa pela via da chamada “consolidação orçamental” que está a destruir direitos sociais e laborais, serviços públicos e capacidade produtiva. Tal só poderá originar mais crises, desigualdades; injustiças sociais. Nem passa pela chamada “mutualização da dívida”, que se traduzirá em menos soberania e no reforço do poder das grandes potências e do grande capital financeiro. A dívida em Portugal passa pela sua renegociação e pela anulação da parte especulativa, passa pelo aumento da produção nacional e pela sua defesa.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου