Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 7 февруари 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (разискване)
 4.Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г. (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (A7-0014/2013 - David Casa) (гласуване)
  5.2.Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г. (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (гласуване)
  5.3.Европейски семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г. (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (гласуване)
  5.4.Управлението на единния пазар (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (гласуване)
  5.5.Делегирани регламенти на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (C(2012)9593 и C(2012)9623) (B7-0078/2013) (гласуване)
  5.6.22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (гласуване)
  5.7.Съдебно обучение - съдебни координатори (B7-0053/2013) (гласуване)
  5.8.Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г. (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Подготовка за CITES (COP 16). (B7-0047/2013)
  6.3.Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г. (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Европейски семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г. (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Управлението на единния пазар (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Съдебно обучение - съдебни координатори (B7-0053/2013)
  6.12.Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г. (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 10.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  10.1.Лаос: случаят на Сомбат Сомфон
  10.2.Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве
  10.3.Неотдавнашни нападения срещу медицински работници в Пакистан
 11.Време за гласуване
  11.1.Лаос: случаят на Сомбат Сомфон (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (гласуване)
  11.2.Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (гласуване)
  11.3.Неотдавнашни нападения срещу медицински работници в Пакистан (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (гласуване)
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1390 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4513 kb)
Правна информация - Политика за поверителност