Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
 4.Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A7-0014/2013 - David Casa) (ψηφοφορία)
  5.2.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  5.3.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (ψηφοφορία)
  5.4.Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  5.5.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) (C(2012)9593 και C(2012)9623) (B7-0078/2013) (ψηφοφορία)
  5.6.22η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (ψηφοφορία)
  5.7.Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (B7-0053/2013) (ψηφοφορία)
  5.8.Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) (B7-0047/2013)
  6.3.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2014 - άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Eταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (B7-0053/2013)
  6.12.Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  10.1.Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone
  10.2.Κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε
  10.3.Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (ψηφοφορία)
  11.2.Κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (ψηφοφορία)
  11.3.Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1390 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4513 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου