Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 7 lutego 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT (debata)
 4.Europejski Bank Inwestycyjny - roczne sprawozdanie za rok 2011 (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT (A7-0014/2013 - David Casa) (głosowanie)
  5.2.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (głosowanie)
  5.3.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (głosowanie)
  5.4.Zarządzanie jednolitym rynkiem (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (głosowanie)
  5.5.Rozporządzenia delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) (C(2012)9593 i C(2012)9623) (B7-0078/2013) (głosowanie)
  5.6.22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (głosowanie)
  5.7.Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi (B7-0053/2013) (głosowanie)
  5.8.Europejski Bank Inwestycyjny - roczne sprawozdanie za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (B7-0047/2013)
  6.3.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Zarządzanie jednolitym rynkiem (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi (B7-0053/2013)
  6.12.Europejski Bank Inwestycyjny - roczne sprawozdanie za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 10.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  10.1.Laos: sprawa Sombatha Somphone'a
  10.2.Zatrzymanie obrońców praw człowieka w Zimbabwe
  10.3.Niedawne ataki na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie
 11.Głosowanie
  11.1.Laos: sprawa Sombatha Somphone'a (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (głosowanie)
  11.2.Zatrzymanie obrońców praw człowieka w Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (głosowanie)
  11.3.Niedawne ataki na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (głosowanie)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1390 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4513 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności