Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 11 март 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента: вж. протокола
 4.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Писмена декларация (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 10.Изявление на председателството
 11.Внасяне на документи: вж. протоколи
 12.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 15.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 16.Петиции: вж. протоколи
 17.Трансфер на бюджетни средства
 18.Ред на работа
 19.Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените - Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС - Положението на жените в Северна Африка (разискване)
 20.Трансевропейската енергийна инфраструктура (разискване)
 21.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (разискване)
 22.Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (разискване)
 23.Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването - Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата (разискване)
 24.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 25.Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (кратко представяне)
 26.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) (кратко представяне)
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието: вж. протоколи
 29.Закриване на годишната сесия
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (560 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2073 kb)
Правна информация - Политика за поверителност