Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0042(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0317/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0317/2012

Συζήτηση :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0063

Συζητήσεις
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.5. Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - La contabilizzazione inerente all'uso del suolo e ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura deve essere incentrata sul rispetto di tre obiettivi generali.

Innanzitutto, deve promuovere l'adempimento degli obblighi internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto; deve garantire la coerenza delle politiche rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di coordinamento e integrazione, comprese tra l'altro la politica agricola comune e la direttiva sulle energie rinnovabili; deve infine garantire che le pratiche e i metodi di contabilizzazione siano conformi ai principi di trasparenza, coerenza, comparabilità, completezza e accuratezza, non solo all'interno degli Stati membri ma anche tra di essi, in quanto membri dell'Unione europea.

La relazione del collega Arsenis è riuscita a rispettare questi principi, per cui ho dato il mio voto favorevole.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου