Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0418(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0194/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0194/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.15. Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Poparłem w pełni to rozporządzenie Parlamentu i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość ta tworzy nowy i rozwijający się segment inwestycji w Europie, aczkolwiek sytuacja w poszczególnych państwach jest bardzo zróżnicowana. Warto tutaj wspomnieć, że w poszczególnych państwach przedsiębiorczość ta zatrudnia dzisiaj od 3 do 8% ogółu pracujących. Celem tych przedsiębiorstw jest nie tylko tworzenie zysków finansowych, ale również realizacja ważnych misji społecznych. Przedsiębiorczość ta jednak napotyka nadal cały szereg barier, jeśli chodzi o jej rozwój. Proponowane rozwiązania pozwolą przezwyciężyć przynajmniej część owych trudności, w szczególności ułatwią pozyskiwanie kapitału. Dlatego uważam, że należy to rozporządzenie poprzeć.

 
  
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE). - Fru talman! Jag har röstat för betänkandet om socialt entreprenörskap och det är uppmuntrande att både kommissionen och parlamentet uppmärksammar medborgare som samarbetar, bygger nätverk av vänskaper och förbättrar sin samvaro.

Jag vill dock åter understryka att vi har ett mycket stort problem i vårt entreprenörskap och vår immaterialrätt. Upphovsrätten kommersialiserar alla privata interaktioner på ett sätt som inte alls understöder varken småskalighet eller socialt entreprenörskap.

Allting – från gemensamma kulturyttranden till layouten på textmeddelanden eller användargränssnitt på hemsidor – förs in i en i stort sett monopolistisk marknadsregi. Okynnesstämningar på patentintrång drabbar webbutvecklare, konstnärer och småföretagare och vi ignorerar i stort det problemet när vi lagstiftar.

Därför tycker jag att det är av yttersta vikt att vi tar det här entreprenörskapet på allvar och kanske i framtiden också tar tjuren vid hornen och faktiskt skapar en kommunikationsmodell som uppmuntrar entreprenörskap och också småföretagare.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Madam President, the social economy accounts for approximately 10% of all European undertakings and a whopping 11 million jobs. The principal aim of social undertakings is to make a positive social impact – usually at a very local level – rather than simply to make profits for shareholders or other stakeholders. At present those undertakings are mainly financed through public grants or donations; we know, though, that public finances are under enormous strain.

The EU has to help social undertakings find alternative sources of funding so that the sector can grow. I very much welcome the agreement reached with the Council under the Irish Presidency to set up a European investment instrument to support this sector and to show that finance can and must play a role in supporting the social economy. This new regulation will foster the development of social investment, diversify funding for the social economy and help to support sustainable inclusive growth and jobs.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän ajankohtaisen ja tärkeän mietinnön puolesta. Viimeaikainen talouskriisi ja siihen liittyvä keskustelu ovat osoittaneet, että osa talouden toimijoista tavoittelee vain mahdollisimman suurta taloudellista voittoa keinolla millä hyvänsä yhteisen hyvän unohtaen.

Kuitenkin yhä useammin etenkin piensijoittajat ovat halukkaita edistämään sellaisten organisaatioiden toimintaa, joille eettisyys on tärkeää ja jotka tuovat ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tästä syystä pidän tärkeänä, että parlamentti pyrkii edistämään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen keskittyvien rahastojen toimintaa ja luomaan niille yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt. Lisäksi näiden rahastojen tukeminen auttaa meitä saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca! Rynek inwestycji społecznych systematycznie się rozwija, wspomagając także poszczególne firmy w niwelowaniu społecznych następstw kryzysu finansowego. Przedsiębiorstwa takie nakierowane są na wywieranie skutku społecznego bardziej niż wygenerowanie zysku dla ich właścicieli. Dostarczają one bowiem produkty i świadczą usługi najczęściej na rzecz osób należących do uboższych grup społecznych. Działania sprzyjające tego typu biznesowi społecznemu również jednak wpływają na podniesienie poziomu gospodarki w krajach Unii.

Z pełnym przekonaniem popieram więc rozporządzenie, mając nadzieję na korzyści wynikające ze sprawnego wdrażania europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, tym bardziej że głównym jego celem pozostaje uzupełnienie przepisów dotyczących inwestowania w ten segment gospodarki na szczeblu Unii, nie powodując osłabienia istniejących przepisów krajowych. Warto jednocześnie zadbać o promocję funduszy poprzez skuteczną i skonsolidowaną politykę informacyjną celem ich upowszechnienia wśród inwestorów i przedsiębiorców.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Sociálne podniky ponúkajú možnosti riešenia sociálnych problémov, pomáhajú riešiť následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú aj k plneniu cieľov Stratégie 2020. Podporila som správu, pretože sa domnievam, že nariadenie o európskych fondoch sociálneho podnikania môže vytvoriť lepšie podmienky pre vytvorenie právneho rámca rôznym investičným fondom, ktoré požiadajú o povolenie udeliť im označenie Európsky fond sociálneho podnikania.

Zároveň očakávam, že predkladané nariadenie vytvorí nielen jednotné pravidlá pre Európsky fond sociálneho podnikania, ale zabezpečí aj zosúladenie doterajších dvoch smerníc Európskeho parlamentu, ktoré obsahujú pravidlá upravujúce investičné fondy a ich správu a pravidlá uplatniteľné pre investorov v týchto fondoch. Sociálne podnikanie dáva priestor pre integráciu rôznych zraniteľných skupín a umožňuje im postupne sa vymaňovať z chudoby a sociálnej exklúzie a hlavne dáva šancu uplatniť sa na klasickom trhu práce.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Napriek tomu, že som správu podporila, mám niekoľko kritických poznámok. Sociálne podniky sa stali na Slovensku synonymom pre nezmyselnú podporu z verejných zdrojov. Nielenže sú ľahko zneužiteľné, ale kontroly odhalili neefektívnosť pri využívaní tejto podpory. Ukázalo sa, že tieto podniky v najlepšom prípade fungujú tak dlho, ako dlho dostávajú peniaze od štátu. Ani o deň dlhšie. Navyše náklady na jedno vytvorené pracovné miesto sú neprimerane vysoké. Chápem snahu Komisie a Rady o väčšiu kontrolu sociálneho podnikania. Zároveň som však veľmi skeptická, či viac byrokracie je tá správna odpoveď na plytvanie verejných zdrojov.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, pois concordo com a criação de um instrumento de investimento europeu com o objetivo de apoiar o crescimento económico da União Europeia. Neste caso, cria uma marca voluntária facilitando o fundo a atrair dinheiro para o investimento, tal como os fundos de capital de risco. Penso que este é um exemplo de mecanismo que gera fontes de investimento alternativo como outros que devemos criar para ultrapassar a grave depressão que atravessamos na Europa, embora seja da opinião que, enquanto a União Europeia não é solidária dentro de si própria, jamais poderá desempenhar o papel mundial a que está destinada, e os países que insistem na austeridade talvez devessem pensar em como tal os está a afetar gravemente.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Ritengo che le imprese sociali apportino benefici non solo di tipo economico e sociale, ma anche occupazionale, soprattutto in questo momento storico in cui la disoccupazione giovanile in Europa si attesta al 23.6%, vale a dire circa 6 milioni di giovani senza un lavoro. Oggi, le imprese sociali rappresentano il 10% delle imprese europee e danno lavoro a circa 11 milioni di persone ed è necessario sostenerle con adeguate forme di finanziamento, migliorando il contesto giuridico e fiscale e adottando un'etichetta sociale europea. Misure, queste, che possono favorire il raggiungimento dell'indipendenza finanziaria e che dovrebbero essere pubblicizzate attraverso adeguate campagne di comunicazione. Per tanti giovani europei, la proposta di creare un quadro legislativo adeguato alle esigenze delle imprese sociali e degli investitori rappresenta un punto d'inizio importante.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − La nivelul Uniunii Europene, întreprinderile sociale reprezintă un sector în creştere, care va aduce un aport valoros la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Datorită contribuţiei lor la abordarea consecinţelor sociale ale crizei financiare, este necesară facilitarea accesului la sprijinul financiar de care au nevoie acestea pentru a se dezvolta. Este esenţială instituirea unui cadru juridic corespunzător, care să prevadă norme uniforme aplicabile diferitelor tipuri de fonduri de investiţii ce pot beneficia de statutul de „fond european de antreprenoriat social”, care va permite totodată dezvoltarea unei pieţe a investiţiilor mai transparente şi va spori încrederea investitorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Investies d'une véritable mission solidaire, les entreprises sociales se financent aujourd'hui essentiellement à travers les subventions. Or il est fondamental pour ces entreprises d'attirer d'autres sources de financement, pour leur assurer une croissance durable et porteuse d'innovation. Rapporteur du Parlement européen sur ce projet de réglement, je me réjouis de son adoption par une très large majorité de mes collègues. Ce règlement crée un label européen pour les fonds d'investissement qui choisissent d'investir à hauteur de 70% minimum dans des entreprises sociales. Il clarifie et renforce le lien entre l'investissement solidaire et les entreprises sociales européennes en proposant un instrument d'investissement européen fiable et attractif. Il vise à aider, d'un côté, les investisseurs qui souhaitent choisir l'investissement solidaire et, de l'autre, les entreprises sociales qui ont besoin de sources de financement supplémentaires. Toutefois ce rapport n'est qu'une première étape dans la construction d'une stratégie européenne de développement de l'entrepreneuriat social.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i bhfabhar na tuarascála tábhachtaí seo agus tacaím lena bhfuil inti maidir le fáil réidh leis na bacainní atá i bhfeidhm san Eoraip faoi láthair trí bhíthin simpliú a dhéanamh ar na rialacha i dtaca leis an bhfiontraíocht shóisialta – earnáil a chlúdaíonn 10% de ghnóthais an Aontais agus ina bhfuil 11 mhilliún duine fostaithe.

Tacaím leis an togra i dtaca le pas Eorpach a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbíonn sraith rialacha amháin ann san Aontas ar fad agus chun dul i ngleic leis an rómhaorlathas agus leis na rialacha tónáiste casta atá ann i láthair na huaire.

Aontaím leis an Rapóirtéir a mhéid a bhaineann leis an bhfás inmharthana a spreagadh ionas go mbeadh tíortha agus pobail a bhfuil deacrachtaí faoi láthair acu ó thaobh an mhaoinithe teoranta atá ar fáil dóibh in ann breis maoinithe a fháil. Ní mór dúinn cúnamh a thabhairt do na tíortha agus pobail sin foinsí eile maoinithe a bhaint amach ar mhaithe le pobail áitiúla a fhorbairt agus a fheabhsú.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl sektoriaus, orientuoto į investavimą į juridinius asmenis, vykdančius pelno nesiekiančią veiklą, kuria siekiama įgyvendinti įvairius socialinio pobūdžio tikslus, sukūrimo. Pasiūlymu siekiama nustatyti teisinę sistemą, pagal kurią įvairiems investicijų fondų tipams gali būti suteiktas „Europos socialinio verslumo fondo“ statusas ir atitinkamas pasas. Nustatomi kriterijai, kuriuos fondas turi atitikti to siekdamas, reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti rizikos kapitalo fondo vadovai bei apribojimai investicijoms, nustatomi naudojant fondo turtą. Visi naujieji Europos socialinio verslo fondai turėtų aiškiai skelbti informaciją apie tikslinių socialinių įmonių rūšis, jų atrankos būdus ir fondo pagalbos socialinėms įmonėms būdus. Socialinių investicijų fondams taikomos taisyklės atskirose valstybėse narėse vis dar skiriasi ir dažnai yra sudėtingos. Pritariu, kad naujuoju siūlymu jos turėtų būti supaprastintos.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Tem surgido na União Europeia um mercado de investimento social, preponderantemente constituído por fundos de investimento orientados para as empresas sociais onde o investimento é ainda incipiente. O presente regulamento enquadra-se na iniciativa de empreendedorismo social apresentada pela Comissão em outubro de 2011. Os fundos de empreendedorismo social oferecem financiamentos às empresas sociais que funcionam como motores de mudança social e crescimento económico enquanto desenvolvem a sua atividade, assim contribuindo para a concretização dos objetivos da "Estratégia Europa 2020". Esta legislação tem em conta as características especiais das empresas sociais cujo principal objetivo é obter um impacto social positivo. O presente regulamento estipula requisitos uniformes para os gestores de organismos de investimento coletivo que pretendam utilizar a denominação "Fundo de Empreendedorismo Social Europeu" (FESE) e as condições para a comercialização de organismos de investimento coletivo sob esta denominação, contribuindo assim para o bom funcionamento do Mercado Interno. Define ainda as regras de cooperação em matéria de supervisão destes fundos de modo a garantir uma atividade transparente e eficaz. O Parlamento Europeu considera essencial que os investimentos destes fundos sejam tornados mais claros e transparentes e que seja mais fácil investir em empreendedorismo social. Votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai accordé mon vote au rapport de ma collègue Sophie Auconie qui a pour but de mettre en œuvre un label européen contenant des règles uniformes pour les fonds d'investissement choisissant d'investir à hauteur de 70% minimum dans des entreprises sociales. Ce rapport est une première étape, qui doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie européenne de soutien à l'entrepreneuriat social. Le label FESE ainsi créé doit être un instrument à la fois attractif et sécurisant pour les investisseurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Nel voto sulla relazione della on. Auconie "Fondi Europei per l'imprenditoria sociale" mi sono astenuta in quanto ritengo l'analisi contenuta nel testo non sufficientemente approfondita e in alcuni passsaggi poco chiara.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes investuotojams vis labiau stengiantis neapsiriboti vien finansine grąža ir siekti socialinių tikslų, Sąjungoje formuojasi socialinių investicijų rinka, kurios dalį sudaro investiciniai fondai, besiorientuojantys į socialines įmones. Tokie investicijų fondai teikia finansavimą socialinėms įmonėms, kurios skatina socialinius pokyčius, siūlydamos novatoriškus socialinių problemų sprendimus, padėdamos įveikti socialinius finansų krizės padarinius. Dėl portfelio sudėčiai, investicijų objektams ir tinkamiems investuotojams taikomų skirtingų kokybės reikalavimų skiriasi investuotojų apsaugos lygis ir gali kilti painiava dėl investavimo pasiūlymų, siejamų su Europos socialinio verslumo fondu. Būtina nustatyti bendrą taisyklių dėl nuorodos „Europos socialinio verslumo fondas“ naudojimo sistemą, visų pirma dėl fondų, kurie veikia naudodami šią nuorodą, portfelio sudėties, jų tinkamų investicijų objektų, investicinių priemonių, kurias jie gali naudoti, ir dėl tinkamų investuotojų, kurie turi teisę pagal vienodas taisykles visoje Sąjungoje investuoti į tokius fondus, kategorijų. Be to, būtina pašalinti dideles kliūtis, trukdančias Europos socialinio verslumo fondams pritraukti lėšas tarpvalstybiniu mastu, išvengti tų fondų konkurencijos iškraipymų ir užkirsti kelią bet kokioms papildomoms galimoms prekybos kliūtims ir dideliems konkurencijos iškraipymams ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Esprimo un convinto voto favorevole alla relazione. Anche in conseguenza della crisi, il nostro modello sociale, dal welfare al mercato del lavoro, è oggi in discussione e deve affrontare una profonda revisione se vogliamo garantire – anche soltanto alla prossima generazione – il mantenimento degli attuali livelli di qualità della vita. Le risposte a tale sfida vanno cercate nell'applicazione del principio di sussidiarietà e, in questo quadro, l'imprenditoria sociale esercita un ruolo di primo piano. La visione che sottende la relazione favorisce uno sviluppo equilibrato e incentiva la solidarietà concreta e la responsabilità sociale in un realistico quadro di mercato; le previsioni mi paiono calibrate al fine di favorire processi di convergenza operativa e l'ambito definito degli atti delegati appare adeguato alle necessità in fase di applicazione e rispettoso del principio di legittimità del decisore politico.

La proposta di regolamento interviene con effetti di allineamento e sistematizzazione delle normative nazionali (alcune, molto avanzate), che però risentono (penso all'Italia) di un ritardo rispetto alle trasformazioni sociali dell'ultimo trentennio. È pertanto opportuno intervenire stabilendo un quadro comune con parametri di riferimento in tema di requisiti qualitativi della composizione del portafoglio, di profilo degli investitori e di ammissibilità degli investimenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai évidemment voté en faveur du règlement sur les "Fonds européens d'entreprenariat social européens" car il vise à établir un label européen avec des règles uniformes pour les fonds d'investissement qui choisissent d'investir à hauteur de 70 % minimum dans des entreprises sociales.

C'est la même approche que celle d'un label social, pour lequel je mène un travail actif depuis plus de 2 ans, et qui permettrait de mettre enfin en valeur les efforts menés par les entreprises pour être plus responsables aux plans social et environnemental.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej zostały utworzone w celu zapewnienia wsparcia osobom prawnym, które koncentrują się nie na generowaniu zysku, a na realizacji programów pomocy społecznej. Fundusze tego rodzaju dostarczają wielu innowacyjnych rozwiązań i służą jako narzędzie do walki ze społecznymi skutkami kryzysu. Jednakże z uwagi na kryzys gospodarczy i ryzyko wykorzystywania omawianych funduszy na cele niezgodne z ich przeznaczeniem konieczne jest jasne określenie kryteriów przyznawania środków w ich ramach. Popieram tym samym projekt sprawozdania przedstawiony przez Panią Poseł Sophie Auconie. Jednocześnie mam nadzieję, że zaproponowane przez nią zmiany zapewnią większą przejrzystość zasad i efektywność wydatkowania środków w zakresie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Auconie relatif aux Fonds européens d'entreprenariat social. J'estime en effet que les entreprises investies d'une mission sociale doivent diversifier leurs sources de financement et ne pas dépendre uniquement des subventions. C'est pourquoi je soutiens la création d'un label européen avec des règles uniformes pour les fonds d'investissement qui choisissent d'investir dans des entreprises sociales. Ce label est de nature à aider à la fois les investisseurs qui souhaitent choisir l'investissement solidaire et les entreprises qui ont besoin de sources de financement supplémentaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. É fundamental apoiar o mercado das empresas sociais, as quais desempenham um papel essencial enquanto motores de mudança social e crescimento económico, contribuindo de forma decisiva para se conseguir ultrapassar os desafios sociais presentes nas sociedades da UE e se poder atingir os objetivos previstos na Estratégia Europa 2020. De forma a incentivar o seu crescimento, deverá ser melhorada a eficácia da mobilização de fundos, por fundos orientados para estas empresas, isto é, os fundos de empreendedorismo social. Apesar do grande interesse dos investidores nas estratégias de investimento social, as lacunas de regulamentação e de mercado existentes acabam por limitar o crescimento dos fundos de empreendedorismo social. A fragmentação das regras nacionais e a falta de adequação dessas regras às necessidades desses fundos leva a um agravamento dos encargos e a um acesso menos eficaz destes fundos aos mercados de capitais, pelo que apoio a criação de um quadro legislativo específico. Contribuirá, assim, para uma maior clareza, transparência e eficácia, através da criação de requisitos uniformes para toda a UE, com condições equitativas para todos os intervenientes no mercado de financiamento das empresas sociais e contribuindo, desta forma, para o bom funcionamento do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché sono lieta della direzione che, grazie a questa proposta, intraprendono i fondi che si occupano in particolare di progetti sociali. Esiste una letteratura economica ormai consolidata sul cosiddetto "terzo settore" (che si aggiunge al pubblico e al privato), e anche le migliori pratiche che si possono osservare a livello empirico meritano di essere inquadrate e sostenute anche mediante appropriate previsioni normative. Il fatto che l'Unione europea metta insieme dei Paesi in cui è ben funzionante un'economia di mercato (come richiesto anche dai criteri di Copenhagen) non significa che si debba mettere in secondo piano chi, per motivi slegati dalla buona volontà, non sia in grado di reggere i ritmi competitivi delle nostre economie. Questo, oltre ad essere uno dei principi del gruppo politico a cui sono iscritta, è ormai ampiamente accettato come una clausola di uscita per tutti coloro che, nonostante le opportunità, restino indietro. La collega on. Auconie ha saputo trovare il giusto equilibrio fra le imposizioni normative necessarie a circoscrivere l'ambito di questi fondi, e la flessibilità degli strumenti al fine di lasciare che gli investimenti ammissibili producano effetti positivi significativi sull'economia europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D), por escrito. − Mi voto al informe ha sido favorable. Mi país nunca logrará salir de la crisis sin apoyar políticas que promuevan el crecimiento y la creación de empleo, y para ello es necesario atraer inversiones y apostar firmemente por el emprendimiento.

Cantabria, mi región, es la tercera comunidad autónoma en España con menor número de emprendedores, concretamente menos de 12 por cada 10 000 habitantes; este dato es uno de tantos que explican que haya casi 60 000 parados en la región. Ni en España ni en Cantabria conseguiremos nunca poner fin a este drama social si no estimulamos la economía real, fijamos como meta los objetivos de la estrategia Europa 2020 y respaldamos a las PYME y al sector industrial para que sean el verdadero motor de la economía.

Con respecto a la transparencia que defiende el informe, no debemos olvidarnos de que es necesario cumplirla a rajatabla en cuanto a la designación de los gestores de los fondos de emprendimiento y a la valoración de sus activos.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, în vederea susţinerii unor soluţii inovatoare pentru combaterea sărăciei, accesul la locuinţe, asistenţă pentru persoanele vârstnice sau cu handicap, îngrijirea copiilor şi accesul la servicii de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesională. Este necesară egalitatea între investitori, reducerea birocraţiei, dar şi asigurarea unui audit mai strict pentru a evita scurgerile de bani.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Pani Auconie, sprawozdawczyni Komisji Gospodarczej i Monetarnej, wypracowała w trójstronnym dialogu z Komisją Europejską i Radą projekt bardzo istotnego sprawozdania dotyczącego finansowania przedsięwzięć społecznych. Wprowadza się także europejską nazwę "przedsiębiorstw społecznych", które będą mogły korzystać z funduszy wspólnotowych. W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego działania skierowane na rzecz najuboższych grup społecznych, a nie generujące zysk, mają coraz większe trudności z pozyskaniem zarówno publicznych, jak i prywatnych środków. Wyrażam nadzieję, że przyjęta rezolucja szybko doprowadzi do rozpowszechnienia przedsiębiorczości społecznej również w moim kraju. W całej Europie rynek tzw. "solidarnych inwestycji" stanowi już 10% wszystkich przedsięwzięć.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Este benefic, pentru Europa, faptul că există întreprinderi numite sociale, care utilizează profitul pentru realizarea unor obiective sociale, precum şi faptul că ele sunt gestionate de către lucrători, clienţi şi părţi interesate. Obiectivul lor principal este acela de a genera rezultate sociale, mai degrabă decât profit pentru proprietarii şi acţionarii săi, de a oferi servicii sau bunuri sociale persoanelor vulnerabile sau marginalizate, care contribuie la combaterea sărăciei, acces la locuinţe, îngrijiri medicale, asistenţă pentru persoanele vârstnice sau cu handicap, îngrijirea copiilor, accesul la servicii de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les entreprises sociales sont des acteurs clefs de notre innovation et de notre cohésion sociale : faciliter leur émergence, c'est faciliter notre reprise, renforcer nos territoires, dynamiser nos emplois. J'ai bon espoir que ce règlement pourra entrer en vigueur avant l'été, pour que les dirigeants de ces fonds puissent se saisir dès que possible des nouvelles opportunités qui leur seront offertes. La proposition contenue dans ce rapport de créer un label européen de l'entrepreneuriat social est une bonne idée, qui renforcera leur visibilité et la confiance que leur portent les investisseurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por introduzir um conjunto de medidas que permitirão um acesso mais abrangente aos fundos europeus relacionados com o empreendedorismo social. Estes fundos de investimento, que oferecem financiamentos às empresas sociais, dão um importante contributo para a resolução das consequências sociais da crise financeira, podendo funcionar como motores de mudança social e, como tal, dar um contributo valioso para a concretização dos objetivos da estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up the majority of businesses in Wales. Wales also has the lowest level of GVA in the United Kingdom and West Wales and the Valleys qualifies for the maximum level of aid through the EU’s Cohesion Policy. In order for our GVA to increase and for the number of people in employment to increase, we must provide more support for SMEs. This means easier access to funding. Social enterprises can also play an increasing role in helping the Welsh economy to grow. The EuSEF regulation has been proposed to provide a European ‘quality label’ for EuSEF funds primarily investing in social enterprises. It is intended to reassure investors in those funds that their money will, in fact, be used to boost this sector. This will be positive for Wales and that is why I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta proposta, a par com a proposta sobre Fundos de Capital de Risco Europeus, surge com o propósito de promover e financiar projectos com interesse social relevante, no âmbito da iniciativa da Comissão para negócios sociais. Pretende-se aqui harmonizar os meios de acesso e redistribuição de fundos para empreendedorismo social, passando pela criação de um mecanismo que permite juntar as empresas com os investidores interessados, a composição da carteira deste tipo de fundos, os instrumentos de investimento a utilizar e as categorias de investidores elegíveis. É de salientar que estas empresas, por norma PMEs, constituem 10% das empresas europeias e empregam cerca de 11 milhões de pessoas, tornando-se por isso essencial, não apenas a harmonização das novas regras, mas também a correta comunicação aos investidores e às empresas. Gostaria de felicitar a minha colega, Sophie Auconie, pelo excelente trabalho realizado numa área que pode, e em muito, contribuir para o surgimento de mais PMEs.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A colega Sophie Auconie apresenta-nos um relatório sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus. As empresas sociais necessitam de um crescimento sustentável baseado na inovação, sendo o investimento solidário já muito significativo em alguns Estados-Membros. Num contexto de crise económica como aquela que atravessamos, com milhões de pessoas a perderem os seus empregos, os salários a serem drasticamente reduzidos, a pobreza e a exclusão social a aumentarem, uma medida desta natureza reveste-se de uma importância vital para assegurar condições mínimas de vida aos cidadãos. Congratulo-me com a aprovação deste regulamento, bem como com a criação dos Fundos de Capital de Risco Europeus, pois entendo que são fundamentais para a sustentabilidade financeira das empresas que perseguem objetivos sociais, apoiando e criando elos de ligação com as pessoas mais desprotegidas, como os idosos, os deficientes, as crianças, e todos os cidadãos em risco de exclusão social. Trata-se de um regulamento que vai de encontro aos desafios atuais da sociedade: favorecer o desenvolvimento solidário e diversificar as fontes de financiamento das empresas sociais que, cada vez mais, vêem as suas tradicionais fontes de financiamento – como os subsídios – reduzirem os seus apoios.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta implica o impedimento de os Estados-Membros tomarem o que chamam de medidas divergentes e com impacto sobre o bom funcionamento do mercado interno da UE. Trata-se de mais uma matéria em que a UE se sobrepõe à vontade soberana de cada país e das suas instituições na tomada das medidas julgadas mais consentâneas com os interesses e necessidades de cada povo. O enquadramento dado ao papel destes fundos e ao financiamento do que chamam de empresas sociais não pode ser dissociado do pensamento e prática neoliberal dominante na UE, exigindo menos Estado e a destruição das suas funções sociais, à sombra da qual florescem as oportunidades de negócio na área social. Inserem-se nesta lógica os processos de liberalizações e privatizações de empresas e serviços públicos fundamentais, subordinando direitos fundamentais às lógicas do lucro. Não se trata aqui de filantropismo. É o lucro que os investidores procuram com este financiamento, com todas as consequências que tal terá sobre a qualidade e a natureza dos bens e serviços prestados. Ficarão igualmente de fora as regiões mais pobres, menos populosas e portanto menos lucrativas. Apesar disso, os esforços e financiamentos que contribuam para diminuir o sofrimento humano – que campeia na Europa, fruto da profunda crise do capitalismo – devem ser apoiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy, v Únii sa vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov, pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia „európsky fond sociálneho podnikania“.

V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Považujem za opodstatnené prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre európske fondy sociálneho podnikania a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie „európsky fond sociálneho podnikania“. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do takýchto fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A szociális vállalkozási szféra egyre nagyobb jelentőségre tesz szert Európában: az összes európai vállalkozás 10%-át képviseli, és több mint 11 millió embert foglalkoztat. Noha az ilyen vállalkozások gyakran részesülnek közforrásból származó támogatásban, növekedésükhöz továbbra is elengedhetetlenek a magánbefektetések. Az e célt szolgáló szociális befektetési alapokból azonban kevés van, és a meglévők sem elég nagyok. Az ilyen alapokba történő, több országból származó befektetés indokolatlanul bonyolult és drága. Szavazatommal támogattam Auconie Asszony jelentését, ugyanis javaslatában meghatározza azt a jogi keretet, amelynek értelmében a különböző típusú beruházási alapok megkaphatják az „európai szociális vállalkozási alap” státuszt és az ennek megfelelő „útlevelet”. Meggyőződésem, hogy a javasolt új intézkedések elősegítik a szociális vállalkozások létrejöttét mind Magyarországon, mind az Unió többi országában, és biztosítják, hogy azok hozzájussanak a növekedésükhöz szükséges pénzügyi támogatásokhoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de S. Auconie pour la création d'un label "Fonds d'entrepreneuriat social européens" à destination des fonds d'investissement œuvrant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

Le texte définit les conditions pour être éligible à ce label, qui permettra de rendre plus visibles les investissements solidaires, tant pour les entreprises que pour les investisseurs. Il est important de créer des outils de ce type pour soutenir le développement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Porteuse d'un modèle de développement différent, non exclusivement tourné vers le profit à tout prix, plus durable et solidaire, l'ESS est, d'autant plus, en période de crise, un levier d'avenir pour les économies européennes. La prochaine étape devra être la définition d'un label européen "d'entreprise sociale".

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Przedsiębiorczość społeczna w Europie ma duży potencjał i może przyczynić się do rozwoju gospodarki i tworzenia miejsc pracy. Przedsiębiorstwa społeczne są charakterystyczne, gdyż realizują nie tylko cele biznesowe, ale przede wszystkim cele społeczne. Dzięki takiemu podejściu przedsiębiorstwa te lepiej rozumieją potrzeby konsumentów, w tym konsumentów wrażliwych, i w bardziej skuteczny sposób mogą tym potrzebom sprostać. Jestem przekonana, że powinniśmy wspierać te nienastawione na zysk podmioty, gdyż odgrywają one ważną rolę dla społeczeństwa i mają potencjał stać się bardzo ważnymi dla rozwoju europejskiej gospodarki. Z zadowoleniem przyjęłam propozycję przepisów mających na celu ułatwienie temu typowi przedsiębiorstw dostępu do zamówień publicznych i tym bardziej cieszy mnie dyskusja dotycząca przedsiębiorczości społecznej również w kontekście funduszy inwestycyjnych. Możliwość posługiwania się przez różne fundusze inwestycyjne nazwą „europejski fundusz przedsiębiorczości społecznej” i otrzymywania odpowiedniego paszportu może być skuteczną drogą do wzmacniania pozycji przedsiębiorstw społecznych oraz odpowiednią motywacją dla funduszy inwestycyjnych. Szczególnie ważne są kampanie informacyjne i opracowywanie dobrych praktyk. Poparłam sprawozdanie, gdyż utworzenie europejskiego sektora inwestycji w osoby prawne nienastawione na zysk, których działalność polega na realizacji różnych programów o charakterze społecznym, umożliwi tym przedsiębiorstwom tak kluczowy dla nich dostęp do finansowania, co będzie z korzyścią tak dla społeczeństwa, jak dla gospodarki europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je salue l'adoption du rapport de ma collègue Sophie Auconie sur le fonds d'entreprenariat social européen à une vaste majorité le mardi 12 mars. Les entreprises sociales représentent aujourd'hui 11 millions de salariés et 10% des entreprises européennes. Ces entreprises qui ambitionnent d'engendrer un impact social positif manquent néanmoins d'attrait pour les investisseurs, qui méconnaissent ce système. En effet, les entreprises sociales sont principalement financées par des subventions et c'est pourquoi un label européen, le "fonds d'entreprenariat social européen" a été créé afin de favoriser la diversification des sources de financement et de permettre aux entreprises sociales d'investir dans des projets innovants et porteurs de croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pasisakiau už šį pasiūlymą. Kadangi Investuotojai vis labiau stengiasi neapsiriboti vien finansine grąža ir siekia socialinių tikslų, Sąjungoje formuojasi socialinių investicijų rinka, kurios dalį sudaro investiciniai fondai, besiorientuojantys į socialines įmones. Tokie investicijų fondai teikia finansavimą socialinėms įmonėms, kurios skatina socialinius pokyčius, siūlydamos novatoriškus socialinių problemų sprendimus, padėdamos įveikti socialinius finansų krizės padarinius ir vertingai padėdamos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. Tad šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl Europos socialinio verslumo fondų pobūdžio. Būtina užtikrinti įmonių, teikiančių socialines paslaugas ar prekes pažeidžiamiems ar atskirtį patiriantiems asmenims siekiant skatinti ir užtikrinti vienodas galimybes naudotis šiomis prekėmis ir paslaugomis, finansavimą. Tokios paslaugos yra, be kita ko, kova su skurdu, aprūpinimas būstu, sveikatos priežiūra, pagalba pagyvenusiems žmonėms ar neįgaliesiems, vaikų priežiūra, galimybė įgyti išsilavinimą, įskaitant ikimokyklinį ugdymą, įdarbinimas ir mokymas, taip pat priklausomybės valdymas ir pan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − I would like to congratulate my colleague for her report on this very important issue. Social enterprises employ more than 11 million people in the EU and account for more than 6 % of total employment. They contribute greatly to the goal of developing a highly competitive social market economy by placing social impact before profit, or reinvesting most of the profit generated in fulfilling societal objectives. However, researchers confirm that there is still a huge potential for increasing both the number and the scope of social enterprises by creating a more favourable environment for their operation and establishment by enhancing the accessibility of funding, tailoring regulatory conditions to their needs and providing wider recognition. In this respect the Commission’s proposals on introducing an investment priority for social enterprises in the ERDF and ESF Regulations and on simplifying their access to state aid are to be supported. The report’s initiative to develop a European social label and a European Award for Social Entrepreneurship is also to be highly welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem ievieš jaunu regulējumu, lai atbalstītu uzņēmumus, kas veic sociālo uzņēmējdarbību. Šādas uzņēmējdarbības galvenā atšķirība ir tāda, ka uzņēmumi strādā sabiedrības labā un iegūto peļņu nesadala starp īpašniekiem, bet gan izlieto sabiedrībai nozīmīgos projektos. Līdzīgi kā Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas riska kapitāla fondiem arī šī regula ievieš atsevišķu fondu kategoriju — "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi", atvieglojot šiem fondiem investēšanu un reģistrāciju dalībvalstīs, nosakot vienotus darbības noteikumus visā Eiropas Savienībā. Es balsoju par šo regulu, jo uzskatu, ka sociālo uzņēmējdarbību nepieciešams atbalstīt ne tikai ar valsts finansējumu un dažādām dotācijām, bet arī darīt tiem pieejamāku privātā sektora finansējumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Elutasítjuk, mint ahogy a múlt szeptemberben is, mert ez egy hazug, félrevezető jelentés. Látszólag arról szól, hogy vannak olyan befektetők, akik nem a profitra mennek, hanem társadalmi, szociális célokat akarnak szolgálni. A valóság, hogy hozzá akarnak férni a szociális szféra pénzeihez, lásd például a hazai művesekezelések privatizációját. Ezek a célok igen távol állnak az általunk vallott értékektől.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione della collega Auconie perché ritengo che, per lo stesso modo con cui si è proceduto riguardo ai fondi europei di venture capital, l’istituzione del fondo europeo per l’imprenditoria sociale possa andare incontro alle esigenze di investimento delle persone giuridiche che svolgono attività non finalizzate a scopo di lucro. Attenzionare, da parte nostra come Parlamento europeo e, in generale, come Unione europea, anche il settore dell’imprenditoria sociale, è quanto mai importante, a maggior ragione in un contesto di crisi accentuata così com’è quello attuale. Più volte, soprattutto in sede di discussione del bilancio europeo 2014-2020, abbiamo sottolineato la necessità di rispondere alla morsa della crisi con misure che puntino forte su crescita e sviluppo. L’istituzione di questi fondi va proprio in questa direzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Ce rapport de ma collègue Sophie Auconie permettra de promouvoir les entreprises sociales européennes, qui sont pour la plupart des PME dont une part importante du financement provient de subventions. Or, les exigences européennes en la matière étaient trop contraignantes et ne permettaient pas à ce type de PME de lever des fonds. L'objectif de cette proposition est donc de créer un cadre législatif adapté aux besoins des entreprises sociales, des investisseurs cherchant à financer ces entreprises, et des fonds d'investissement spécialisés qui visent à servir de médiateur entre les deux. Les modifications permettront par exemple aux particuliers non-professionnels d'investir dans des fonds d'entrepreneuriat social, via des OPCVM, avec un seuil d'investissement minimal de 100.000 €. Les OPCVM seront quant à eux en mesure d'investir jusqu'à 10% de leurs fonds dans des fonds d'entrepreneuriat social. Je me suis donc prononcée en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Nous avons approuvé le rapport de ma collègue Sophie Auconie relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, qui vise à accompagner l’entrepreneuriat social et l’investissement solidaire par la création d’un label européen. Ce label a pour objectif d’aider les investisseurs à repérer facilement les fonds qui investissent en priorité dans des entreprises sociales. Or, aujourd’hui, l’économie sociale représente déjà 10% de nos entreprises européennes et 11 millions de salariés. En tant que membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, j’ai été particulièrement sensible à ce projet de règlement qui représente l’un des « douze leviers pour la croissance » identifiés par Michel Barnier dans l’Acte pour le Marché unique et qui se concentre sur l’adoption de mesures concrètes pour soutenir la croissance en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Deşi reprezintă aproximativ 2 milioane de întreprinderi, cu 11 milioane de angajaţi în UE, întreprinderile sociale au parte de sisteme de finanţare subdezvoltate prin comparaţie cu cele de care beneficiază întreprinderile clasice. În acest sens, consider că este absolut necesar să intensificăm sprijinul acordat întreprinderilor din sectorul economiei sociale, prin promovarea unor mijloace financiare suplimentare atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene.

O soluţie o reprezintă simplificarea accesului la fondurile structurale relevante din cadrul financiar multianual 2014-2020 şi includerea în cadrul Fondului social european a Fondului european de dezvoltare regională, a Programului Orizont 2020 şi a Programului pentru schimbări sociale şi inovare socială, a unor axe special destinate microfinanţării şi antreprenorialului social. Numai aşa vom putea garanta o susţinere adecvată pentru întreprinderile sociale care promovează un nivel ridicat al calităţii locurilor de muncă, combat sărăcia şi excluziunea socială şi investesc în educaţia şi formarea profesională a cetăţenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. − Няма нищо случайно в подкрепата, която Европейската комисия получава от Европейския парламент и Европейския съвет за регламентиране на европейските фондове за рисков капитал (ЕФРК) и европейските фондове за социално предприемачество (ЕФСП). Изходът от икономическата криза изисква краткосрочни и дългосрочни мерки, които трябва да бъдат равномерно развивани, независимо от различните им времеви рамки. Противното може да доведе до икономическа стагнация, социална и политическа криза.

В България станахме свидетели тъкмо на това заради догматично следване на политика на строга фискална дисциплина, но без смелост за промени в нереформираните публични сектори. Дългосрочните мерки в тези сфери са нужни, за да се помогне на малките и средните предприятия – гръбнакът на европейските икономики – с политики, благоприятстващи предприемчивостта и инвестициите. Опасността от социална и политическа криза прави още по-важно иновативното социално предприемачество.

Регламентите вземат това предвид и отчитат наличието на проблеми, породени от липсата на единни и добре комуникирани изисквания за управление и инвестиране в ЕФРК и ЕФСП. Призоваваме правителствата на държавите членки да следват този модел за излизане от кризата и да се възползват от вече постигнатите мерки и възможности на европейско ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I warmly welcome this report. Increasingly, as investors also pursue social goals and are not only seeking financial returns, a social investment market has been emerging in the Union, comprised in part by investment funds targeting social undertakings. Such investment funds provide funding to social undertakings which are acting as drivers of social change by offering innovative solutions to social problems, helping to tackle the social consequences of the financial crisis and making a valuable contribution to meeting the objectives of the Europe 2020 Strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări majore generate de criza economică şi financiară. Consider că la baza redresării economice, a creării de locuri de muncă trebuie să stea solidaritatea şi unitatea politică, dar şi dezvoltarea unor metode inovative, care să răspundă nevoilor societăţii. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că una dintre soluţiile pentru îndeplinirea acestor deziderate este încurajarea antreprenoriatului social şi a întreprinderilor sociale. Crearea unui cadru european comun dedicat fondurilor de investiţii pentru întreprinderi sociale va simplifica regulile de atragere a fondurilor şi va consolida încrederea investitorilor. Totodată, instituirea unui Fond de antreprenoriat social european nu reprezintă numai un nou brand al Uniunii Europene, ci creează şi o marjă considerabilă de siguranţă pentru investitori. De asemenea, un punct prioritar este facilitarea accesului la finanţare al întreprinderilor sociale, în vederea dezvoltării şi extinderii la toate nivelurile: local, regional, naţional şi european. Şi, nu în ultimul rând, noul instrument de finanţare trebuie să fie însoţit de un cadru UE comun pentru a oferi informaţii investitorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Em outubro de 2011, foi apresentada pela Comissão Europeia uma proposta relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus (FESE), que visa apoiar o mercado das empresas sociais, através da melhoria da eficácia da mobilização de fundos de investimento orientados para essas empresas. O desemprego na UE, e especialmente na zona euro, tem vindo a aumentar sucessivamente, sendo já milhões os desempregados na UE. São assim benéficas as medidas que visem solucionar este flagelo social que afeta milhões de cidadãos: a aposta no empreendedorismo social é uma boa solução para o combate a este. Concordo com o presente relatório que estabelece regras uniformes sobre a natureza dos FESE, em particular, sobre as empresas em carteira nas quais os FESE são autorizados a investir e quais os instrumentos de investimento a utilizar.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe debido a que se trata de una regulación hecha para que fondos financieros puedan acceder a este estatus, sin importar la dimensión del emprendimiento social. El informe pretende regular en favor del emprendimiento social haciendo atractivo este tipo de inversiones con la creación de este tipo de fondos, pero como en otras reformas se trata simplemente de generar un nuevo mercado para el sector financiero. Se condiciona la inversión a este tipo de empresas arguyendo que su objetivo no es generar beneficio sino generar un impacto social, pero esta condición ya se producía en las cajas de ahorro, que en España han sido uno de los principales motores de la burbuja financiera que, con su explosión, provocó la actual crisis. He votado en contra de este informe al tratarse de un nuevo mercado financiero en lugar de un verdadero apoyo al emprendimiento social.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Nezanedbateľný vplyv sociálnych podnikov je ojedinelým nástrojom na riešenie situácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Európske fondy sociálneho podnikania, ktoré tieto podniky podporujú, sa tak stávajú jedinečným liekom na rôzne následky finančnej a hospodárskej krízy. Považujem za mimoriadne dôležité, aby sa vhodnou legislatívou vytvorilo dobré meno fondov sociálneho podnikania, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť správcov a odstránili sa akékoľvek nejasnosti pri využívaní prostriedkov, s ktorými fondy disponujú.

Fondy nesmú využívať finančné prostriedky na iný účel, ako sú zaviazané. Toto treba prízvukovať a dôsledne dodržiavať! Podporujem znenie tohto nariadenia, pretože v období krízy je potrebné, aby boli prijaté také opatrenia, ktoré budú viesť k odstráneniu jej následkov na úrovni Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le secteur de l'économie sociale couvre un champ très large, qui ne cesse de se développer. Par leurs racines et leur héritage culturel, ses entreprises figurent au cœur d'importantes questions de société, telles que la protection sociale et l'égalité des chances. La formation des peu qualifiés, l'insertion des jeunes dans la vie active, le passage d'une situation précaire à un statut de travailleur ou de créateur d'entreprise apparaissent comme des volontés communes rencontrées par ce secteur.

Il faut dès lors tenir compte des spécificités des entreprises sociales, dont l'objectif principal est d'avoir un impact social positif. En outre, il s'agit souvent de PME, en grande partie financées par des subventions provenant de fondations, de particuliers ou du secteur public.

Je partage l'objectif de créer un cadre législatif adapté aux besoins des entreprises sociales, des investisseurs désireux de les financer et des fonds d'investissement spécialisés qui agissent comme intermédiaires entre les deux. Le fait de donner à ce secteur les moyens de continuer à se développer permettrait d'obtenir de précieuses avancées dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už šį rezoliucijos projektą dėl Europos socialinio verslumo fondų. Šiuo pasiūlymu siekiama sukurti Europos sektorių, orientuotą į investavimą į juridinius asmenis, vykdančius pelno nesiekiamą veiklą, kuria siekiama įgyvendinti įvairius socialinio pobūdžio tikslus. Šiuo atveju yra sveikintinas siekis daryti socialinį poveikį, įtraukiant darbuotojus, kurie kartu užtikrintų ir skaidrų lėšų panaudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi būtina sukurti saugius ir patikimus fondus, skirtus socialinių įmonių plėtrai Europoje paremti. Šie fondai turėtų būti atviri ne tik stambiems investuotojams, bet ir mažesnio dydžio investicijoms. Labai svarbu, kad būtų teikiamas pakankamas finansavimas ir užtikrinamos geresnės sąlygos pasinaudoti atitinkamu kapitalu, kadangi socialinės įmonės yra besiformuojantis ES sektorius. Socialinės įmonės turi daryti realų socialinį poveikį ir prisidėti prie „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. Jos turi siūlyti novatoriškus socialinių problemų sprendimus ir prisidėti prie efektyviai funkcionuojančios socialinių investicijų rinkos sukūrimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Social businesses are a growing sector across the EU. Through social innovation and local know-how, they create sustainable jobs and long-term growth. They find it hard to access private finance and hence investment funds are needed. The Regulation on European Social Entrepreneurship Funds prepares the ground for a European market for social investment funds. The introduction of the ‘European Social Entrepreneurship Funds’ label, helps investors to identify easily funds that focus on investing in European social business (SMEs and social business). To get the label, 70 % of the capital received from investors should be spent in social business. Marketing of the social investments funds will be possible across Europe. In that way, the market for social businesses will be greatly supported and investors, along with social businesses, will better reap the benefits of the single market. Uniform rules applicable to EuSEFs should be established, as well as clear rules on their management obligations and procedures, in all Member States. I voted in favour of this report because it will benefit both social businesses which will have easier access to investment funds, and many citizens through the creation of inclusive and sustainable jobs across Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το παρόν σχέδιο κανονισμού, το οποίο και υπερψήφισα, αποσκοπεί στον καθορισμό κανόνων αναφορικά με τις επιτρεπτές επενδύσεις και τα επενδυτικά μέσα που τα ΕΤΚΕ θα πραγματοποιούν. Ο σημαντικός κοινωνικά προορισμός τους ενισχύεται από την ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται ένα ολοένα και πιο σαφές νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία τους και τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που μπορούν να λάβουν. Για παράδειγμα ο κανονισμός προβλέπει ότι κάθε επιχείρηση χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη μετρήσιμου και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και να χρησιμοποιεί τα κέρδη της για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου με υπευθυνότητα και διαφάνεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις επιθυμεί να διανείμει κέρδη στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο. Ωστόσο, καθώς στόχος είναι το κοινωνικό έργο και όχι το κέρδος, ο κανονισμός καθιστά ιδιαίτερα δυσχερές και υπό σοβαρές προϋποθέσεις μια ΕΚΕ να διανείμει κέρδη, σημείο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, uma vez que a situação de crise económica e financeira que a União Europeia atravessa necessita de um maior investimento e dinamismo ao nível do tecido económico e social. Neste sentido, o regulamento sobre o "Fundo de Empreendedorismo Social Europeu" mostra ser uma boa ferramenta, ao estipular requisitos uniformes para os gestores deste tipo de fundos, bem como define as condições para a comercialização de organismos de investimento coletivo sob esta denominação e as regras de cooperação em matéria de supervisão destes fundos com vista a garantir transparência e eficácia, o que terá repercussões positivas no mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che favorire la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportare un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 è di fondamentale importanza al fine di permettere la formazione nell'ambito dell'UE di un mercato dell'investimento sociale rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali e concordando che gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. While the EuSEF can play an important role in furthering social entrepreneurship, and even though safeguards are included to ascertain that funds are properly used, there is a risk of EuSEFs being used for unintended purposes. Thus, supervisory authorities should be vigilant in this regard and a review should be undertaken to ensure that any such potential loopholes are closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − E' necessario che l'Unione Europea rilanci subito l'imprenditoria sociale: moltissimi investitori non inseguono solo un ritorno in termini finanziari ma anche dei fini sociali. Sta emergendo giorno dopo giorno in tutta Europa la necessità di avere un vero e proprio mercato dell'investimento sociale, rappresentato anche da fondi di investimento destinati alle imprese del settore. Attraverso queste risorse é già possibile assicurare finanziamenti in grado di indurre cambiamenti sociali positivi, proponendo soluzioni innovative ai problemi e favorendo la lotta alle conseguenze della crisi finanziaria, il tutto nel quadro rappresentato dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − La relazione in esame è pienamente condivisibile quando affronta la necessità di aiutare le imprese sociali che si occupano del servizio ai disabili e del loro inserimento nel mondo del lavoro. Purtroppo anche se si occupano di tematiche differenti, nella relazioni vengono incluse anche le imprese sociali che forniscono servizi agli immigrati. Per questo motivo ho espresso un voto di astensione anziché favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Cette proposition de règlement, que j'ai soutenue en plénière, met en place un cadre juridique permettant à des fonds d'investissement d'obtenir la dénomination de "fonds d'entrepreneuriat social européen" et le passeport correspondant. L'objectif est de créer un secteur européen axé sur l'investissement dans les personnes morales exerçant une activité sans but lucratif liée à la mise en œuvre de programmes à caractère social. La proposition de règlement établit les critères, en termes d'actifs disponibles, qu'un fonds donné doit satisfaire pour obtenir la dénomination et le passeport précités. L'entrepreneuriat social représente d'ores et déjà 10% des entreprises européennes, soit 11 millions de salariés. Le marché de l'investissement solidaire, déjà actif dans certains Etats, est en pleine croissance. Mais il reste fragmenté. Cette proposition est donc une première étape, qui doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie européenne de soutien à l'entrepreneuriat social.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση, καθώς θεωρώ ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα μέσα από τη δυνατότητα να αποκτούν διάφορα επενδυτικά ταμεία τον χαρακτηρισμό "Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας"

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione della collega Auconie poiché ne condivido pienamente gli obiettivi, primo fra tutti quello di attribuire maggiore importanza alle imprese sociali nell'UE, le quali costituiscono il 10% delle imprese europee e offrono lavoro ad 11 milioni di persone. Con questa relazione, da un lato, viene incrementata l'attrattiva dell'etichetta "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" e, dall'altro, viene comunque assicurato un elevato livello di protezione per gli investimenti. Le imprese che non puntano al profitto, bensì a fornire beni e servizi sociali ai cittadini, incontrano difficoltà nel finanziare le loro attività in questo periodo di crisi economica. Come frutto delle nostre negoziazioni, siamo riusciti ad ottenere un quadro normativo che facilita l'accesso ai fondi e la loro gestione sia per i beneficiari sia per gli investitori, grazie a un sistema di tracciabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Los problemas sociales de nuestras sociedades se han visto acentuados debido a la actual crisis financiera. Por este motivo, es necesario alentar las inversiones que priman la consecución de objetivos de carácter social en aras de la rentabilidad financiera. En los últimos años, hemos asistido a la emergencia de un mercado de inversión social que contribuye a hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis, proporcionando financiación a las empresas sociales. En la práctica, la mayoría de PYME tiene objetivos de carácter social y obtiene buena parte de su financiación a través de donaciones o fondos provenientes del sector público. Sus actividades dependen de unas fuentes de financiaciones estables y acordes con sus necesidades. La evidencia muestra que los requisitos regulatorios a nivel europeo y estatal no garantizan la captación de fondos de emprendimiento social. Por este motivo, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de establecer un marco reglamentario común sobre el uso de la designación de un fondo de emprendimiento social europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento in merito ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS) trova il mio parere favorevole, giacché volta, tra gli altri obiettivi, a tutelare gli investitori che si vedranno informati su tali fondi e potranno così confrontare le proposte di investimento di FEIS diversi. Il suddetto regolamento imporrà criteri selettivi per l'acquisizione di denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale" e assicurerà in tal modo una uniformità all'interno dei paesi dell'Unione europea, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi destinati alle imprese sociali.

Sarà inoltre prestata attenzione alla tipologia di investimenti effettuata con tali Fondi, nonché alle imprese sociali ritenute imprese di portafoglio ammissibili. Il regolamento sancisce che un'impresa di portafoglio ammissibile debba avere come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo, che utilizzi i profitti per realizzare il proprio obiettivo primario e che sia gestita in modo responsabile e trasparente. Onde evitare che i FEIS siano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati creati, è prevista un'azione di vigilanza da parte delle autorità competenti volta ad eliminare qualunque rischio di abuso.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – De plus en plus d'investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers.

Aussi un marché de l'investissement social est-il en train de naître dans l'Union, qui est notamment composé de fonds qui ciblent les entreprises à vocation sociale. Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination "fonds d'entrepreneuriat social européen" (FESE), en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union.

À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As empresas sociais abrangem um vasto leque de entidades cujo principal objetivo é conseguir um impacto social, em vez de originar lucro para os seus proprietários e acionistas. Podem assumir formas jurídicas diversas e fornecem bens ou serviços sociais a pessoas vulneráveis ou marginalizadas. A Comissão Europeia tem vindo a promover o Empreendedorismo Social como uma das possíveis soluções para diminuir o elevado desemprego verificado na generalidade dos países europeus e apoiar as comunidades mais desfavorecidas a terem melhores condições de vida. Pretende-se assim incentivar os europeus a criarem o seu próprio negócio e a desenvolverem novos produtos e serviços com maior valor acrescentado para a população com maiores necessidades sociais. Voto favoravelmente o presente relatório que estabelece a "Iniciativa de Empreendedorismo Social – Construir um ecossistema para promover as empresas sociais no centro da economia e da inovação sociais", assegurando assim critérios uniformes no sentido de identificar as empresas sociais como empresas em carteira elegíveis, definir os apoios atribuídos aos empreendedores e melhorar a proteção e inclusão social de grupos específicos. Por fim, entendo que o Empreendedorismo Social é fundamental para que a população em geral tenha acesso aos sistemas de proteção social, saúde e educação, devendo assim ser atribuído um crescente impulso a esta proposta da Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I fully support this report, which will allow the establishment of a fund for social entrepreneurship. Investing in social enterprise is essential in times of economic uncertainty as it helps to promote an agenda centred on jobs and growth, as well as supporting projects that will have a positive influence in social terms. In giving start-ups and small companies the opportunity to find capital, this new fund will encourage the creation of businesses with a social conscience, a vital tool if we are to combat the profit-driven values that led to the financial crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Selon la proposition de la Commission européenne, l'objet du fonds européen pour l'entrepreneuriat social est de permettre la croissance des entreprises sociales dans l'Union européenne. Noble intention que je partage, mais je doute de la pertinence de la méthode et surtout des moyens pour ce faire. Ce fonds doit permettre l'accès d'entreprises sociales à de nouvelles sources de financement. Même si les financements privés sont limités (30% maximum du financement total), ils vont inéluctablement remplacer les financements publics dans le contexte austéritaire actuel et placer les entreprises sociales dans une plus grande insécurité financière et dans une plus grande dépendance envers les marchés de capitaux. Les dispositions concernant les paradis fiscaux vont dans le bon sens, mais il aurait été cohérent d'interdire ceux-ci. Par ailleurs, les institutions communautaires donnent ici une définition très restrictive de l'entreprise sociale, marquée par une vision caritative du secteur. C’est la première définition législative de l’UE en ce domaine, et cela risque de faire jurisprudence. Ces différents éléments me paraissent aller à rebours de l'objectif annoncé, et ne prennent pas en compte la place et la contribution de l'économie sociale et solidaire. Je me suis abstenue, mais je continuerai à suivre la mise en œuvre de ce dispositif, notamment dans le cadre de l’intergroupe «économie sociale» du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Es herrscht ein steigendes Anlegerinteresse an sozialen Zielen, ohne sich ausschließlich an finanziellen Renditen zu orientieren. Daraus entstand in Europa ein Markt für Sozialinvestitionen (ein Teil davon sind auf Sozialunternehmen ausgerichtete Investmentfonds). Diese Fonds finanzieren Sozialunternehmen, die durch innovative Lösungen für soziale Probleme den sozialen Wandel vorantreiben und leisten einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020, indem sie dazu beitragen, die sozialen Folgen der Finanzkrise zu bewältigen. Dabei müssen gemeinsame Rahmenbedingungen für die Verwendung der Bezeichnung „Europäischer Fonds für soziales Unternehmertum“ geschaffen werden. Besonders werden dabei in EU-weit geltenden Vorschriften die Zusammensetzung des Portfolios von Fonds und die Kategorien von Anlegern, die in solche Fonds investieren können, geregelt. Einheitliche Regeln für die EuFSU sollen auch Klarheit und Sicherheit gewährleisten und Missbrauch verhindern. Durch die Beseitigung von Hürden sollen auch Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W Akcie o jednolitym rynku Komisja zobowiązała się do podjęcia wielu działań mających na celu wspieranie rozwoju i wzrostu przedsiębiorczości społecznej w Europie. Przedstawienie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ram prawnych dla funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej jest jednym z takich działań i zostało ono też podkreślone jako kluczowe działanie w inicjatywie na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Sektor przedsiębiorstw społecznych to bardzo dynamiczna gałąź gospodarki w UE. Zapewnienie kontynuacji wzrostu tego sektora byłoby wartościowym wkładem w realizację celów strategii „Europa 2020”. Niestety wymogi prawne na szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym nie są pomyślane tak, by ułatwić tego typu przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału. Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (zwanego dalej rozporządzeniem) jest ustalenie jednolitych zasad i wymogów dla zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, które chcą używać nazwy „europejski fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej”. Dlatego też należy popierać wszelkiego rodzaju działania wspierające działalność przedsiębiorczości społecznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta visa impedir os Estados-Membros de tomarem o que chamam de "medidas divergentes" e com impacto sobre o "bom funcionamento do mercado interno da UE". Trata-se de mais uma matéria em que a UE se sobrepõe à vontade soberana de cada país na tomada das medidas julgadas mais consentâneas com os interesses e aspirações de cada povo. O enquadramento dado ao papel destes fundos e ao financiamento do que chamam de empresas sociais não é alheio ao pensamento neoliberal dominante na UE, exigindo menos Estado, a destruição das suas funções sociais, dos processos de liberalizações e privatizações de empresas e serviços públicos fundamentais, deixando os trabalhadores e os povos sujeitos às lógicas do setor privado e do seu financiamento de empresas e projetos. Ao contrário do que se quer fazer crer, não se trata de filantropismo. É o lucro o que os investidores procuram com este financiamento, com todas as consequências que tal terá sobre a qualidade e a natureza dos bens e serviços prestados. Ficarão igualmente de fora as regiões mais pobres, menos populosas e portanto menos lucrativas. Tenta-se impor uma lógica de conformação social e de negação de direitos fundamentais. Apesar disso, todos os esforços e financiamentos que diminuam o sofrimento humano devem ser apoiados.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου