Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 12 март 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Проблеми във веригата за предлагане на храни в контекста на неотдавна възникналия въпрос за конското месо (разискване)
 5.Онлайн решаване на потребителски спорове - Алтернативно решаване на потребителски спорове (разискване)
 6.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (разискване)
 7.Разни въпроси
 8.Време за гласуване
  8.1.Трансевропейската енергийна инфраструктура (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (гласуване)
  8.2.Специален доклад на Европейския омбудсман (Летище Виена) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (гласуване)
  8.3.Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (гласуване)
  8.4.Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (гласуване)
  8.5.Онлайн решаване на потребителски спорове (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (гласуване)
  8.6.Алтернативно решаване на потребителски спорове (A7-0280/2012 - Louis Grech) (гласуване)
  8.7.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (гласуване)
 9.Тържествено заседание - Израел
 10.Време за гласуване (продължение)
  10.1.Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (гласуване)
  10.2.Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (гласуване)
  10.3.Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (гласуване)
  10.4.Европейските фондове за рисков капитал (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (гласуване)
  10.5.Европейски фондове за социално предприемачество (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (гласуване)
  10.6.Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (гласуване)
  10.7.Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (гласуване)
  10.8.Положението на жените в Северна Африка (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (гласуване)
  10.9.Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (гласуване)
  10.10.Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Трансевропейската енергийна инфраструктура (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Специален доклад на Европейския омбудсман (Летище Виена) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Онлайн решаване на потребителски спорове (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Алтернативно решаване на потребителски спорове (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Онлайн решаване на потребителски спорове (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Алтернативно решаване на потребителски спорове (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Европейските фондове за рисков капитал (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Европейски фондове за социално предприемачество (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) - Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) - Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) - Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (разискване)
 15.Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 16.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (разискване)
 18.Европейска система от национални и регионални сметки (разискване)
 19.Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (разискване)
 20.Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (разискване)
 21.Въздействието на политиките на бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2324 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (7826 kb)
Правна информация - Политика за поверителност