Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.´Εναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (συζήτηση)
 5.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (συζήτηση)
 6.Ενισχύοντας τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους (συζήτηση)
 7.Διάφορα
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (ψηφοφορία)
  8.2.Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (ψηφοφορία)
  8.3.Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (ψηφοφορία)
  8.4.Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
  8.5.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (ψηφοφορία)
  8.6.Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (A7-0280/2012 - Louis Grech) (ψηφοφορία)
  8.7.Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (ψηφοφορία)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισραήλ
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1.Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (ψηφοφορία)
  10.2.Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
  10.3.Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  10.4.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (ψηφοφορία)
  10.5.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
  10.6.Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (ψηφοφορία)
  10.7.Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (ψηφοφορία)
  10.8.Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (ψηφοφορία)
  10.9.Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (ψηφοφορία)
  10.10.Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD) - Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD) - Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) - Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (συζήτηση)
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοοβυλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (συζήτηση)
 18.Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (συζήτηση)
 19.Προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
 20.Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειές της στην αγορά εργασίας και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (συζήτηση)
 21.Αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων με αναπηρία (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2324 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7826 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου