Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 12. märts 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Probleemid toidutarneahelas seoses hiljutise hobuseliha probleemiga (arutelu)
 5.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine - Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine (arutelu)
 6.Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (arutelu)
 7.Muud küsimused
 8.Hääletused
  8.1.Üleeuroopaline energiataristu (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (hääletus)
  8.2.Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (hääletus)
  8.3.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (hääletus)
  8.4.Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (hääletus)
  8.5.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (hääletus)
  8.6.Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine (A7-0280/2012 - Louis Grech) (hääletus)
  8.7.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (hääletus)
 9.Pidulik istung – Iisrael
 10.Hääletused (jätkamine)
  10.1.Olmevees olevad radioaktiivsed ained (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (hääletus)
  10.2.Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (hääletus)
  10.3.Esialgsete eelarvekavade seire ja hindamine ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (hääletus)
  10.4.Euroopa riskikapitalifondid (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (hääletus)
  10.5.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (hääletus)
  10.6.Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (hääletus)
  10.7.Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (hääletus)
  10.8.Naiste olukord Põhja-Aafrikas (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (hääletus)
  10.9.Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (hääletus)
  10.10.Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Üleeuroopaline energiataristu (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Olmevees olevad radioaktiivsed ained (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Esialgsete eelarvekavade seire ja hindamine ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Euroopa riskikapitalifondid (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (arutelu)
 15.2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 17.Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (arutelu)
 18.Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem (arutelu)
 19.Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (arutelu)
 20.Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (arutelu)
 21.Kokkuhoiumeetmete mõju puuetega inimeste elamistingimustele (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2324 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7826 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika