Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 12 maart 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Problemen in de voedselvoorzieningsketen in de context van de recente paardenvleesaffaire (debat)
 5.Onlinebeslechting van consumentengeschillen - Alternatieve beslechting van consumentengeschillen (debat)
 6.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)
 7.Diversen
 8.Stemmingen
  8.1.Trans-Europese energie-infrastructuur (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (stemming)
  8.2.Speciaal verslag van de Europese ombudsman (luchthaven van Wenen) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (stemming)
  8.3.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (stemming)
  8.4.Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (stemming)
  8.5.Onlinebeslechting van consumentengeschillen (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (stemming)
  8.6.Alternatieve beslechting van consumentengeschillen (A7-0280/2012 - Louis Grech) (stemming)
  8.7.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (stemming)
 9.Plechtige vergadering - Israël
 10.Stemmingen (voortzetting)
  10.1.Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (stemming)
  10.2.Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (stemming)
  10.3.Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (stemming)
  10.4.Europese durfkapitaalfondsen (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (stemming)
  10.5.Europese sociaalondernemerschapsfondsen (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (stemming)
  10.6.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (stemming)
  10.7.Uitbanning van genderstereotypen in de EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (stemming)
  10.8.De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (stemming)
  10.9.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (stemming)
  10.10.Meer voordelen van EU-milieumaatregelen (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Trans-Europese energie-infrastructuur (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Speciaal verslag van de Europese ombudsman (luchthaven van Wenen) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Onlinebeslechting van consumentengeschillen (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternatieve beslechting van consumentengeschillen (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Onlinebeslechting van consumentengeschillen (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternatieve beslechting van consumentengeschillen (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Europese durfkapitaalfondsen (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Europese sociaalondernemerschapsfondsen (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Uitbanning van genderstereotypen in de EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Meer voordelen van EU-milieumaatregelen (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD) - Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD) - Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD) - Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (debat)
 15.Richtsnoeren voor de begroting 2014 - Afdeling III (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 17.Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 (debat)
 18.Systeem van nationale en regionale rekeningen (debat)
 19.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (debat)
 20.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (debat)
 21.De effecten van het bezuinigingsbeleid op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2324 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7826 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid