Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 12 marca 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Problemy w łańcuchu dostaw żywności w kontekście niedawnej sprawy końskiego mięsa (debata)
 5.Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich - Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (debata)
 6.Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (debata)
 7.Sprawy różne
 8.Głosowanie
  8.1.Transeuropejska infrastruktura energetyczna (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (głosowanie)
  8.2.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (lotnisko w Wiedniu) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (głosowanie)
  8.3.Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (głosowanie)
  8.4.Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (głosowanie)
  8.5.Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (głosowanie)
  8.6.Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (A7-0280/2012 - Louis Grech) (głosowanie)
  8.7.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (głosowanie)
 9.Uroczyste posiedzenie - Izrael
 10.Głosowanie (kontynuacja)
  10.1.Substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (głosowanie)
  10.2.Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (głosowanie)
  10.3.Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (głosowanie)
  10.4.Europejskie fundusze venture capital (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (głosowanie)
  10.5.Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (głosowanie)
  10.6.Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)
  10.7.Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (głosowanie)
  10.8.Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (głosowanie)
  10.9.Finansowanie współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (głosowanie)
  10.10.Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Transeuropejska infrastruktura energetyczna (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (lotnisko w Wiedniu) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Europejskie fundusze venture capital (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR - 2011/0280(COD) - Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - 2011/0281(COD) - Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) - Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - 2011/0288(COD) (debata)
 15.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3 (debata)
 16.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 17.Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (debata)
 18.System rachunków narodowych i regionalnych (debata)
 19.Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (debata)
 20.Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (debata)
 21.Wpływ polityki oszczędnościowej na warunki życia osób niepełnosprawnych (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2324 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7826 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności