Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 12. marca 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Problémy v potravinovom reťazci v súvislosti s nedávnym výskytom konského mäsa (rozprava)
 5.Riešenie spotrebiteľských sporov online - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (rozprava)
 6.Posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti (rozprava)
 7.Rôzne
 8.Hlasovanie
  8.1.Transeurópske energetické infraštruktúry (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (hlasovanie)
  8.2.Osobitná správa európskeho ombudsmana (letisko Viedeň ) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (hlasovanie)
  8.3.Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (hlasovanie)
  8.4.Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
  8.5.Riešenie spotrebiteľských sporov online (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (hlasovanie)
  8.6.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (A7-0280/2012 - Louis Grech) (hlasovanie)
  8.7.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (hlasovanie)
 9.Slávnostná schôdza – Izrael
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  10.1.Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (hlasovanie)
  10.2.Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (hlasovanie)
  10.3.Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (hlasovanie)
  10.4.Európske fondy rizikového kapitálu (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (hlasovanie)
  10.5.Európske fondy sociálneho podnikania (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (hlasovanie)
  10.6.Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasovanie)
  10.7.Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (hlasovanie)
  10.8.Situácia žien v severnej Afrike (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (hlasovanie)
  10.9.Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (hlasovanie)
  10.10.Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Transeurópske energetické infraštruktúry (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Osobitná správa európskeho ombudsmana (letisko Viedeň ) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Riešenie spotrebiteľských sporov online (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Riešenie spotrebiteľských sporov online (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Európske fondy rizikového kapitálu (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Európske fondy sociálneho podnikania (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) - Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (rozprava)
 15.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III (rozprava)
 16.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (rozprava)
 18.Systém národných a regionálnych účtov (rozprava)
 19.Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (rozprava)
 20.Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (rozprava)
 21.Vplyv úsporných politík na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2324 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7826 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia