Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση)
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Πρόταση ψηφίσματος - Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ψηφοφορία)
  8.2.Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (A7-0076/2012 - Sharon Bowles) (ψηφοφορία)
  8.3.Αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ (A7-0037/2013 - Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  8.4.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen) (ψηφοφορία)
  8.5.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοοβυλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.6.Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (ψηφοφορία)
  8.7.Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (ψηφοφορία)
  8.8.Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013) (ψηφοφορία)
  8.9.Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013) (ψηφοφορία)
  8.10.Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013) (ψηφοφορία)
  8.11.Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (ψηφοφορία)
 9.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 13.Πυρηνική απειλή και ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα (συζήτηση)
 14.Συρία, με ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική κατάσταση (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στο Μαλί (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 18.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 19.Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: μεθοδολογία, σημερινή και μελλοντική εφαρμογή (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (910 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3224 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου