Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 mars 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  8.1.Resolutionsförslag - Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 7-8 februari om den fleråriga budgetramen (omröstning)
  8.2.National- och regionalräkenskapssystemet (A7-0076/2012 - Sharon Bowles) (omröstning)
  8.3.Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations och European Transport Workers’ Federation om konventionen om arbete till sjöss (A7-0037/2013 - Pervenche Berès) (omröstning)
  8.4.Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen) (omröstning)
  8.5.Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.6.Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (omröstning)
  8.7.Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (omröstning)
  8.8.Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013) (omröstning)
  8.9.Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013) (omröstning)
  8.10.Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013) (omröstning)
  8.11.Energifärdplanen för 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (omröstning)
 9.Meddelande från talmannen
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Utskottens sammansättning: se protokollet
 12.Situationen i Egypten (debatt)
 13.Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (debatt)
 14.Syrien, särskilt med avseende på den humanitära situationen (debatt)
 15.Situationen i Mali (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Situationen i Ukraina (debatt)
 18.Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 19.Samarbets- och kontrollmekanismen: metoder, nuvarande tillämpning och dess framtid (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (910 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3224 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy