Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 март 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Оставка на Европейския омбудсман: вж. протокола
 3.Дневен ред: вж. протокола
 4.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (разискване)
 5.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (разискване)
 6.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (разискване)
 7.Декларация на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (гласуване)
  8.2.Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (B7-0086/2013) (гласуване)
  8.3.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (гласуване)
  8.4.Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (гласуване)
  8.5.Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (гласуване)
  8.6.Рискове за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (гласуване)
  8.7.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (гласуване)
  8.8.Положението в Египет (гласуване)
  8.9.Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (гласуване)
  8.10.Отношенията между ЕС и Китай (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (гласуване)
  8.11.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (гласуване)
  8.12.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Положението на жените в Северна Африка (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Предложение за резолюция - Заключения на Европейския съвет от 7-8 февруари относно Многогодишната финансова рамка
  9.5.Европейска система от национални и регионални сметки (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Отговорности на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Насоки за бюджета за 2014 г. - Раздел ІІІ (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Определение, описание, представяне, етикетиране и защита на географските указания на спиртните напитки
  9.10.Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (решение за започване на междуинституционални преговори) (B7-0079/2013) - Общ регламент за ОПП (решение за започване на междуинституционални преговори) (B7-0080/2013) - Подподагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (решение за започване на междуинституционални преговори) (B7-0081/2013) - Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска политика (решение за започване на междуинституционални преговори) (B7-0082/2013)
  9.15.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (B7-0086/2013)
  9.17.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Рискове за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Положението в Египет
  9.23.Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Отношенията между ЕС и Китай (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Отношенията между ЕС и Китай (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (B7-0092/2013)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 13.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  13.1.Положението в Бангладеш
  13.2.Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени
  13.3.Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори
 14.Време за гласуване
  14.1.Положението в Бангладеш (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 16.Внасяне на документи: вж. протоколи
 17.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 19.График на следващите заседания: вж. протокола
 20.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (2302 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (7310 kb)
Правна информация - Политика за поверителност