Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 14 maart 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ontslag van de Europese Ombudsman: zie notulen
 3.Agenda: zie notulen
 4.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (debat)
 5.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat)
 6.De mondiale waardeketen voor katoen (debat)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.Stappenplan Energie 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (stemming)
  8.2.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (B7-0086/2013) (stemming)
  8.3.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (stemming)
  8.4.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (stemming)
  8.5.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (stemming)
  8.6.Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (stemming)
  8.7.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (stemming)
  8.8.De situatie in Egypte (stemming)
  8.9.Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (stemming)
  8.10.De betrekkingen EU-China (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (stemming)
  8.11.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (stemming)
  8.12.De mondiale waardeketen voor katoen (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Ontwerpresolutie - Conclusies van de Europese Raad van 7/8 februari over het meerjarig financieel kader
  9.5.Systeem van nationale en regionale rekeningen (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Richtsnoeren voor de begroting 2014 - Afdeling III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Definitie, aanduiding, presentatie, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken
  9.10.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (besluit over opening van interinstitutionele onderhandelingen) (B7-0079/2013) - Integrale GMO-verordening (besluit over opening van interinstitutionele onderhandelingen) (B7-0080/2013) - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (besluit over opening van interinstitutionele onderhandelingen) (B7-0081/2013) - Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (besluit over opening van interinstitutionele onderhandelingen) (B7-0082/2013)
  9.15.Stappenplan Energie 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (B7-0086/2013)
  9.17.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.De situatie in Egypte
  9.23.Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.De betrekkingen EU-China (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.De betrekkingen EU-China (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.De mondiale waardeketen voor katoen (B7-0092/2013)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 13.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.De situatie in Bangladesh
  13.2.Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen
  13.3.De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen
 14.Stemmingen
  14.1.De situatie in Bangladesh (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2302 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7310 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid