Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 14. marca 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Odstúpenie európskeho ombudsmana z funkcie: pozri zápisnicu
 3.Program schôdze: pozri zápisnicu
 4.Štatút európskej vzájomnej spoločnosti (rozprava)
 5.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (rozprava)
 6.Globálny hodnotový reťazec odvetvia bavlny (rozprava)
 7.Vyhlásenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  8.1.Plán postupu v energetike do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (hlasovanie)
  8.2.Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti (B7-0086/2013) (hlasovanie)
  8.3.Posilnenie boja proti rasizmu a xenofóbii (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (hlasovanie)
  8.4.Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (hlasovanie)
  8.5.Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (hlasovanie)
  8.6.Ohrozenie zdravia pri práci v súvislosti s azbestom a perspektíva úplného odstránenia existujúceho azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (hlasovanie)
  8.7.Štatút európskej vzájomnej spoločnosti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (hlasovanie)
  8.8.Situácia v Egypte (hlasovanie)
  8.9.Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (hlasovanie)
  8.10.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (hlasovanie)
  8.11.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (hlasovanie)
  8.12.Globálny hodnotový reťazec odvetvia bavlny (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Posilnenie boja proti rasizmu a xenofóbii (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Situácia žien v severnej Afrike (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Návrh uznesenia – závery Európskej rady zo 7. – 8. februára týkajúce sa viacročného finančného rámca
  9.5.Systém národných a regionálnych účtov (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín
  9.10.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (B7-0079/2013) - Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (B7-0080/2013) - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (B7-0081/2013) - Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (B7-0082/2013)
  9.15.Plán postupu v energetike do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti (B7-0086/2013)
  9.17.Posilnenie boja proti rasizmu a xenofóbii (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Ohrozenie zdravia pri práci v súvislosti s azbestom a perspektíva úplného odstránenia existujúceho azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Štatút európskej vzájomnej spoločnosti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Situácia v Egypte
  9.23.Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Globálny hodnotový reťazec odvetvia bavlny (B7-0092/2013)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 13.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  13.1.Situácia v Bangladéši
  13.2.Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti
  13.3.Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach
 14.Hlasovanie
  14.1.Situácia v Bangladéši (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2302 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7310 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia