Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 16 април 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Пруденциален надзор върху кредитните институции - Пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (разискване)
 5.Тълкуване на Правилника за дейността
 6.Декларация на председателството
 7.Разискване относно бъдещето на Европейския съюз - изявление на Юрки Катайнен, министър-председателя на Финландия (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester) (гласуване)
  8.2.Приулови на представители на разред китообразни (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda) (гласуване)
  8.3.Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)
  8.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ханс-Петер Мартин (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  8.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Юрген Кройцман (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni) (гласуване)
  8.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Евалд Стадлер (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  8.7.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden) (гласуване)
  8.8.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/016 IT/Agile (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann) (гласуване)
  8.9.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/010 AT/Austria Tabak (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden) (гласуване)
  8.10.Споразумения за икономическо партньорство между ЕС и АКТБ: изключването на определени държави от търговски преференции (A7-0123/2013 - David Martin) (гласуване)
  8.11.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (гласуване)
  8.12.Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (A7-0060/2013 - Peter Liese) (гласуване)
  8.13.Пруденциален надзор върху кредитните институции (A7-0170/2012 - Othmar Karas) (гласуване)
  8.14.Пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (A7-0171/2012 - Othmar Karas) (гласуване)
  8.15.Наземни услуги на летищата на Съюза (A7-0364/2012 - Artur Zasada) (гласуване)
  8.16.Технически и контролни мерки в Скагерак (A7-0051/2013 - Werner Kuhn) (гласуване)
  8.17.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (A7-0044/2013 - Zita Gurmai) (гласуване)
  8.18.Напредък в развитието чрез търговията (A7-0054/2013 - Alf Svensson) (гласуване)
  8.19.Стимулиран от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
  9.2.Приулови на представители на разред китообразни (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.3.Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ханс-Петер Мартин (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Юрген Кройцман (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Евалд Стадлер (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.7.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden)
  9.8.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/016 IT/Agile (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann)
  9.9.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/010 AT/Austria Tabak (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden)
  9.10.Споразумения за икономическо партньорство между ЕС и АКТБ: изключването на определени държави от търговски преференции (A7-0123/2013 - David Martin)
  9.11.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.12.Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (A7-0060/2013 - Peter Liese)
  9.13.Пруденциален надзор върху кредитните институции (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
  9.14.Пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (A7-0171/2012 - Othmar Karas)
  9.15.Наземни услуги на летищата на Съюза (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
  9.16.Технически и контролни мерки в Скагерак (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
  9.17.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
  9.18.Напредък в развитието чрез търговията (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
  9.19.Стимулиран от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2011 г. (разискване)
 13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.
 14.Състав на политическите групи: вж. протокола
 15.Поправки (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г. (продължение на разискването)
 17.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2014 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
 18.Изменение на Споразумението между ЕО и Украйна за улесняване на издаването на визи (разискване)
 19.Финансова помощ за държави членки, чиято парична единица не е еврото (разискване)
 20.Регионална държавна помощ (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2358 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8122 kb)
Правна информация - Политика за поверителност