Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2012/2255(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0136/2013

Textos apresentados :

A7-0136/2013

Debates :

PV 20/05/2013 - 21
CRE 20/05/2013 - 21

Votação :

PV 21/05/2013 - 6.12
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2013)0202

Debates
Terça-feira, 21 de Maio de 2013 - Estrasburgo Edição revista

7.12. Os direitos das mulheres nos países dos Balcãs em vias de adesão (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)
Vídeo das intervenções
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, I supported elements of this report which dealt with domestic violence, LGBT rights and human trafficking. Whilst things are improving in the Balkans, the record on violence against women remains alarming: 204 women died in Croatia in 2001 as a result of domestic violence, a quarter of women in Montenegro claim to suffer physical abuse by their partners, and the Serbian police filed almost 3 000 criminal reports of violence against women last year.

On LGBT rights the record is also worrying. Lesbian, gay, bisexual and transgender people still face discrimination and threats throughout the Balkans. A number of countries have weak anti-discrimination legislation. Serbia has repeatedly banned Gay Pride marches, and Kosovo and the Former Yugoslav Republic of Macedonia are, according to ILGA Europe (the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), two of the worst places in Europe in which to be gay.

On trafficking, 30% of victims of cross-border human trafficking in the EU are nationals of Balkan countries.

In spite of the report’s positive elements, I cannot support proposals to introduce quotas for women. Quotas in public life and in business are counterproductive. Furthermore, it is not Parliament’s place to introduce quotas in candidate and accession countries.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Barracciu (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato con convinzione la relazione, tuttavia la preoccupazione rimane alta perché nel passaggio dall'enunciazione formale, così come dalle previsioni di legge, ad un concreto cambio di atteggiamento e alla definizione di meccanismi di applicazione sostanziale delle norme, molto spesso si nasconde il rischio di svilire le disposizioni in materia di diritti delle donne e di uguaglianza di genere.

Questo è il caso di diversi paesi balcanici in via di adesione, benché l'uguaglianza di genere sia considerata tra i diritti fondamentali dell'Unione europea, per quanto, per inciso, anche in molti Stati membri resta tanto da fare. Pertanto, l'attenzione alla reale portata dei cambiamenti introdotti da questi Stati nella loro legislazione e nelle loro politiche concrete deve essere molto forte da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento lungo tutto il processo che porterà alla loro adesione.

È ancora troppo basso nei paesi balcanici il numero delle donne impegnate nella vita politica, pubblica e nelle imprese e scarsa è la conoscenza e la consapevolezza dell'opinione pubblica, nel suo insieme, circa le misure di uguaglianza introdotte o da introdurre nella legislazione nazionale, le opportunità e i diritti che da esse possono discendere, e i diritti che devono essere garantiti ed esercitati dalle donne. Bisogna quindi chiedere uno sforzo maggiore agli Stati balcanici, uno sforzo tangibile nell'ambito di questo impegno così importante.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione sui diritti delle donne nei paesi balcanici in via di adesione poiché in questi paesi, per quanto concerne la parità di genere, sono state adottate molte delle leggi richieste per l'accesso in Europa, ma tali leggi non sono sempre state attuate in modo efficace all'interno del tessuto politico, civile e sociale.

Promuovere l'uguaglianza di genere è parte fondamentale del processo di allargamento dell'Unione europea ed a questi governi si richiedono misure concrete intese ad offrire responsabilità sia nel settore privato sia in politica e per rafforzare soprattutto la posizione delle donne all'interno della società. Altra preoccupante questione da affrontare nei paesi balcanici in via di adesione all'Unione europea è il fatto di bloccare il traffico di esseri umani all'interno dell'Unione stessa, che viene alimentato per il 30% proprio da cittadini provenienti dai paesi balcanici e che spesso sfocia in reati di prostituzione di cui sono vittime le donne. Riconfermo quindi il mio voto favorevole su questa relazione.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Am votat pentru acest raport. Aproximativ 30% din victimele traficului transfrontalier de fiinţe umane din Uniunea Europeană sunt cetăţeni din ţările candidate din Balcani, în cea mai mare parte femei şi fete. Un raport din 2010 al Naţiunilor Unite arată că traficul de persoane generează mai mult de 2,5 miliarde de euro pe an doar în Europa.

În ciuda includerii de pedepse stricte pentru traficanţii de persoane din statele din Balcani, reţelele se măresc și se reproduc prin noi racolări. Prin urmare, pedepsele stricte prevăzute de legi nu asigură oprirea crimei organizate care are ca obiect traficul de femei şi de fete. De aceea, este nevoie să creăm un cadru foarte strict, descurajant pentru traficanţi, iar guvernele acestor ţări trebuie să permită acces liber la justiţie, să consolideze sistemul care acordă asistență victimelor traficanţilor. De asemenea, trebuie să asigure protecţia acestor femei care sunt traficate şi care trebuie să aibă numai calitate de martor.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). - Hr. formand! Denne betænkning indeholder rigtig mange gode betragtninger, og jeg glæder mig over, at der bliver sat fokus på de groteske krænkelser af kvinder, som finder sted i de lande, der nævnes. Men der er et tema, som synes at gå igen hver eneste gang, dette Parlament skal drøfte ligestilling, og det er det tema, som også er omtalt i betænkningens punkt 5, nemlig kvoter! Her slår man altså igen til lyd for kvoter på arbejdsmarkedet, i politiske partier, i økonomiske beslutningsprocesser osv. osv. Jeg må indrømme, at jeg ikke fatter, at Parlamentet bliver ved med at dvæle ved dette "kvotesynspunkt" – for der første fordi det indeholder et ækelt kvindesyn om, at kvinder kun kan drive det til noget, hvis der er oprettet kvoter for dem, og for det andet fordi der er masser af lande, som faktisk har eksempler på, at kvinder kan gøre det bragende godt uden kvoter! I mit land f.eks., Danmark, er vores premierminister – vores statsminister – en kvinde; mit parti har igennem 15 år haft en kvindelig formand. For det tredje er det allerede slået fast, at kvindekvoter strider mod subsidiaritetsprincippet. Det er et anliggende, som i bedste fald må høre under medlemslandene, så hvorfor lader I det ikke ligge?

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Vychádzajúc zo skúseností získaných aj z predchádzajúcich rozšírení sa potvrdzuje, že potreba začleňovania problematiky práv žien a rodovej rovnosti do celého procesu rozširovania predstavuje jeden z veľmi dôležitých ukazovateľov stupňa rozvoja každej demokratickej spoločnosti. Podporila som predkladanú správu, pretože pomenúva konkrétne nedostatky a požiadavky podľa toho, čo sa zatiaľ nepodarilo a čo sa od každej kandidátskej krajiny očakáva. Opätovne sme sa mohli presvedčiť, že aj keď príslušná krajina príjme právny predpis, ešte to neznamená, že sa v praxi aj uplatňuje. Potvrdzuje to aj správa, ktorá konštatuje, že obyvatelia mnohých prístupových krajín o existencii právnych predpisov a politík na podporu rodovej rovnosti a práv žien vôbec nevedia. Preto záujem Európskeho parlamentu zaoberať sa situáciou práv žien v pristupujúcich krajinách Balkánu je na mieste a očakávam, že Komisia v rámci prístupového procesu krajín západného Balkánu sa bude aj naďalej zameriavať na uplatňovanie práv žien a rodovej rovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Európa starne a vymiera. No časť poslancov Európskeho parlamentu stále bojuje za tzv. reprodukčné práva. Presadzuje právo na usmrtenie nenarodeného ľudského života a cenovo dostupnú hormonálnu antikoncepciu. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na praktické zlepšovanie postavenia žien, posielame ich do čakární gynekológa. To, čo ženy naozaj potrebujú, je možnosť zosúladiť prácu a rodinu spolu so slobodou uprednostniť rodinu a výchovu detí. My však stále nie sme schopní oceniť materstvo. Je na čase zbaviť sa ideológie, ktorá budúcu matku nazýva tehotným pracovníkom. A kým sa tak nestane, mali by sme prestať exportovať vlastnú krátkozrakosť. Jeden príklad za všetky. Kritiku Kosova za to, že tam stále ešte nepoužívajú antikoncepciu všetky ženy, by som čakala od farmaceutickej firmy, ale nie od poslancov Európskeho parlamentu. Som za podporu základných práv žien na Balkáne, ale túto správu som nemohla podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece prezintă un tablou realist al condiţiei femeilor în Balcani. Susţin recomandările legate de implementarea mecanismelor şi a legislaţiei deja existente în favoarea femeilor. Astfel, va trebui îmbunătăţită participarea politică şi consolidată lupta împotriva violenţei conjugale. Criza economică a avut un impact negativ asupra drepturilor omului, iar cele mai expuse au fost cu siguranţă femeile.

Un caz special îl reprezintă femeile de etnie romă, care sunt victimele unei duble discriminări, de sex şi etnie. Mai grav este că se observă o tendinţă de încetinire a incluziunii sociale a romilor în majoritatea statelor candidate din Balcani. Cauza o reprezintă lipsa campaniilor de informare cu privire la drepturile pe care romii le au, dar şi implementarea necorespunzătoare a legislaţiei. De asemenea, fondurile de preaderare nu sunt folosite la întregul potenţial.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζουμε σταθερά και συστηματικά την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την εφαρμογή στρατηγικών, μέσω διαφόρων μηχανισμών και πόρων, για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη δημόσια ζωή στις γειτονικές μας χώρες και δη στις χώρες υπό ένταξη. Παρόλα αυτά, καταψηφίσαμε την έκθεση Cornelissen διότι πιστεύουμε ότι ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να σέβεται την επίσημη ορολογία και, ιδίως, τις επίσημες ονομασίες χωρών και δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση. Στην έκθεση Cornelissen αναφέρονται οι όροι "μακεδονικό Κοινοβούλιο", "μακεδονική κυβέρνηση", "μακεδονικές αρχές", αντί των όρων Κοινοβούλιο, κυβέρνηση, αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Κύριε Πρόεδρε, ο σεβασμός του δικαίου και ο σεβασμός των αρχών επί των οποίων στηρίζονται οι συμφωνίες που διέπουν τις σχέσεις δύο χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές από τις χώρες αυτές και, ακόμη περισσότερο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα από χώρες που αγνοούν την πραγματικότητα και την ιστορία, όπως είναι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Drepturile femeii şi egalitatea de gen nu trebuie să fie simple noţiuni birocratice, promovate în discuţiile la nivel înalt cu scopul de a impresiona audienţa. La fel ca în orice alt stat membru UE, şi ţările din Balcani candidate la aderare trebuie să ţină cont de toate principiile care stau la baza construcţiei europene. Aceste ţări trebuie să se asigure că egalitatea de gen este respectată pe teritoriul lor, că femeile din Balcani se bucură de aceleaşi drepturi, autonomie şi protecţie ca bărbaţii.

Salut, alături de raportoare, progresele înregistrate de ţările din Balcani în materie de legislaţie privind egalitatea de gen şi susţin continuarea promovării dimensiunii de gen în procesul de extindere al proiectului european. Având egalitatea de gen ca unul dintre pilonii de bază ai extinderii Uniunii Europene ne vom asigura că, pe viitor, femeile din noile state membre nu vor fi discriminate, vor avea şanse egale în procesul decizional la nivel politic şi guvernamental, vor fi reprezentate în toate structurile de conducere, ale vieţii politice, sociale şi economice din societăţile respective.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report which aims to stress the Western Balkans’ obligations, during the process of implementing the acquis communautaire, in the area of gender equality. It is fundamental that women in these countries increase their role in society through active participation and representation in political, economic and social life at all levels. The first step to making this possible is to increase public awareness of women’s rights and gender equality measures. For these reasons with this report we call on the Commission and the governments of accession countries to foster awareness through the media, public campaigns and education programmes in order to eliminate gender stereotypes and promote female role models and women’s active participation in all paths of life.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Etant particulièrement impliquée dans la réflexion sur la place de la femme dans la société notamment par mon action en tant que Présidente du club "Femmes au centre", je me suis prononcée en faveur de ce rapport d'initiative. Celui-ci fait le bilan sur la situation des femmes dans les pays des Balkans candidats à l'entrée dans l'UE. Il souligne notamment que "les pays des Balkans occidentaux candidats à l'adhésion ont adopté une grande partie de la législation exigée dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union, mais que cette législation, dans de nombreux cas, n'est pas effectivement mise en œuvre". J'encourage ces pays à prendre toutes les mesures possibles afin notamment de protéger les droits des femmes et de promouvoir l'égalité des genres.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Os sete países dos Balcãs Ocidentais candidatos à adesão encontram-se em diferentes fases do processo para se tornarem Estados-Membros da União Europeia. Apesar de já terem adotado grande parte da legislação necessária, essa legislação não está a ser, em muitos casos, efetivamente aplicada nomeadamente no campo dos direitos das mulheres e da igualdade de género. O apoio às políticas em prol da igualdade de oportunidades reveste-se de grande importância, não só no processo para a adesão à União Europeia, como sobretudo para o desenvolvimento económico e social desses países. As mulheres nos Balcãs Ocidentais devem assumir um papel de relevo na Sociedade, através de uma participação e de uma representação ativa na vida política, económica e social, a todos os níveis, incluindo no processo decisório. É de salientar que a população não está devidamente informada da legislação e das políticas existentes para promover a igualdade de género. Assim, deve-se promover a sensibilização através dos meios de comunicação social, de campanhas públicas e de programas de educação. Nessas campanhas deve ser dado um destaque especial à luta contra os estereótipos, a discriminação e contra a violência doméstica. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE), írásban. − Fontos, hogy minden csatlakozásra váró ország esetében a gazdasági, pénzügyi és politikai mutatók mellett az emberi jogok betartását is kiemelt jelentőséggel vizsgáljuk.

Ezen belül is a nők jogai és az esélyegyenlőség kiemelt fontosságú, és az emberi jogok helyzetének jó indikátora. A nők társadalmi, politikai és gazdasági szerepét el kell ismerni és biztosítani kell aktív részvételüket és képviseletüket a lehető legszélesebb körben. Bár az Unión belül is vannak olyan területek, ahol nem teljes az esélyegyenlőség megvalósítása, nem szabad elhanyagolni ezt a témát a csatlakozási tárgyalások során sem.

Elengedhetetlen, hogy a nyugat-balkáni országok biztosítsák és minden lehetséges módon előmozdítsák a nemek közti egyenlőséget, mert hosszú távon csak ez garantálhatja a társadalom és a gazdaság egészséges működését. Külön üdvözlöm, hogy a jelentés kitér a nők a béketeremtésben betöltött szerepére. Már az ENSZ BT 1325 sz. határozata is felhívja a figyelmet, hogy a nők alapvető szerepet játszanak a békére, a stabilizációra és megbékélésre irányuló erőfeszítésekben.

Fontosnak tartom továbbá, hogy a csatlakozási tárgyalások során napirenden szerepeljen az emberkereskedelem elleni harc, hisz az Unióba került áldozatok 30%-a ebből a régióból kerül ki, és amint tudjuk, az áldozatok többsége továbbra is nő, illetve lány. Itt pedig a felelősségünk közös, hisz a célországok leggyakrabban uniós tagállamok.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes moterų užimtumo lygis Vakarų Balkanų šalyse išlieka labai žemas, jos tebėra nepakankamai atstovaujamos darbo rinkoje ir priimant ekonominius bei politinius sprendimus. Kai kuriose šio regiono valstybėse moterys verslininkės dažnai diskriminuojamos, kai bando užsitikrinti paskolas, kreditą savo verslui, ir vis dar dažnai susiduria su lyčių stereotipais pagrįstomis kliūtimis. Be to, 30 proc. nukentėjusiųjų nuo tarpvalstybinės prekybos žmonėmis ES yra Balkanų šalių piliečiai, o moterys ir mergaitės sudaro didžiąją šių nukentėjusiųjų dalį. Moterų teisių įgyvendinimas, lyčių lygybės, kaip principo, integravimas ir nuolatinė kova su smurtu šeimoje turi tapti Vakarų Balkanų šalių stojimo proceso prioritetu, toliau sprendžiant šiuos klausimus, juos kontroliuojant ir pranešant apie jų įgyvendinimą pažangos ataskaitose. Palaikant santykius su valdžios institucijomis, turi būti nuolatos pabrėžiama moterų svarba ir rodomas geras pavyzdys užtikrinant, kad jų delegacijos, derybų grupės ir atstovavimas susitikimuose ir žiniasklaidoje būtų proporcingas vyrų ir moterų atžvilgiu. Valstybėms turi būti iškelti konkretūs reikalavimai, kad jos suderintų savo įstatymus, politikos kryptis, biudžetus ir (arba) institucines sąrangas. Siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir apsaugoti galimas aukas, būtina rengti informavimo skatinimo kampanijas ir imtis priemonių, kuriomis siekiama kovoti su korupcija ir su organizuotu nusikalstamumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Les pays Balkans occidentaux candidats à l'adhésion ont intégré une grande partie de l'acquis communautaire relatif à l'égalité des genres, mais dans de nombreux cas, tout n'est pas encore effectivement mis en place. J'ai voté en faveur de ce rapport qui incite ces États à mettre en place une politique de quotas pour promouvoir la représentation des femmes au sein des partis politiques et assemblées nationales. Le rapport s'attache aussi à protéger les droits des populations vulnérables, comme les femmes des minorités ethniques, la santé et les droits sexuels .... A l'heure actuelle, 30% des victimes de la traite transfrontalière d'êtres humains concernent des ressortissants des pays des Balkans. Par ce vote, nous avons envoyé un message fort de soutien à ces populations.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I abstained from voting in this case as while I understand the huge importance of women’s rights, I do not believe that it is the EU’s place to interfere in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. É extremamente importante que as políticas de igualdade de género sejam implementadas nos países dos Balcãs que estão em processo de adesão à UE. Deve ser assegurado que as mulheres não são discriminadas e que não encontram barreiras para chegar profissionalmente a posições de topo tanto no setor público como privado.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Salut elaborarea acestui raport din proprie iniţiativă, care s-a dovedit a fi foarte necesar în condiţiile în care şapte ţări din Balcanii de Vest - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Kosovo, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia se află în stadii diferite ale procesului de aderare. Având în vedere că aceste ţări trebuie să adopte şi să aplice acquis-ul comunitar şi alte obligaţii ale UE în domeniul egalităţii de gen, subliniez necesitatea şi importanţa campaniilor de conştientizare a publicului în combaterea stereotipurilor, a discriminării (pe motive de gen, cultură, religie) şi a violenţei domestice, pentru promovarea egalităţii de gen. De asemenea, susţin invitaţia adresată guvernelor acestor ţări de a introduce măsuri vizând reducerea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi, soluţionarea ratei ridicate a şomajului, mai ales în rândul femeilor şi în special a celor din mediul rural, asigurarea unui cadru juridic vizând plata egală pentru muncă egală, încurajarea acestora de a participa activ la viaţa politică şi construcţia unor instituţii democratice funcţionale, prin adoptarea de măsuri care să poată să asigure concilierea vieţii private cu cea profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Croácia, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a antiga República jugoslava da Macedónia, Montenegro, Kosovo e a Sérvia são os países dos Balcãs Ocidentais que, embora se encontrem em diferentes fases do processo de adesão à UE e já tenham começado a adotar parte ou, nalguns casos, a grande parte da legislação necessária no processo de adesão, essa legislação não está a ser, em muitos casos, efetivamente aplicada. Registo, com preocupação, que na maior parte desses países as mulheres continuem a estar sub-representadas no mercado de trabalho, bem como no processo decisório aos níveis económico e político, sendo igualmente notórias as disparidades existentes nos salários e nas pensões de reforma em função do género. É fundamental que, no processo de adesão destes países, se dê prioridade aos progressos realizados na luta contra a discriminação, a corrupção e o crime organizado, especialmente tendo em conta que 30 % das vítimas de tráfico fronteiriço na UE são, na sua grande maioria, mulheres e raparigas oriundas da região dos Balcãs. É importante que se levem a cabo campanhas de informação e sensibilização da população local, relativamente à legislação e às políticas existentes para promover a igualdade de género, de forma a lutar contra os estereótipos, todas as formas de discriminação e a violência doméstica.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In riferimento a questa proposta ritengo che i diritti sulle donne siano uno dei punti cardine da assicurare all'interno delle nostre società civili, sopratutto al fine dell'eventuale ingresso di nuovi Paesi nell'Unione Europea. Nel 2013 non possiamo più permetterci di ascoltare, parlare e discutere di casi di violenza sulle donne o discriminazione in qualsiasi campo della vita sociale. È necessario far conoscere il quadro normativo cosicché ogni cittadino conosca i propri diritti e si possa tutelare davanti a un'autorità competente da eventuali violazioni o discriminazioni. Reputo che la Macedonia con la nuova proposta di legge contro le molestie sessuali e il mobbing sul lavoro, i progressi compiuti nella lotta contro la violenza e l'inserimento nel parlamento del "club delle donne" dove le deputate appartenenti a schieramenti diversi cooperano per la promozione dei diritti delle donne, abbia svolto un buon lavoro anche se c'è bisogno ancora di un maggiore funzionamento e coordinamento da parte del governo al fine di progredire al meglio. Ho espresso parere favorevole a questa risoluzione perché i punti di questa proposta sono delle ottime basi su cui lavorare per una tutela maggiore e completa delle donne nei Paesi dei Balcani Occidentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome the adoption of the Cornelissen resolution on women’s rights in the Balkan accession countries. Many countries in the western Balkans that have applied to join the EU have already adopted much of the legislation on gender equality that must be in place before accession can take place, but in many cases these laws have not been effectively implemented, nor is there general awareness among the public of this legislation. Women are under-represented in economic and political decision-making in the Balkan accession countries, as in many western European countries such as my own. I therefore strongly endorse the call on those countries which have not already done so to promote female representation and, where necessary, to apply quotas effectively in political parties and national assemblies, and the call encouraging those countries which have already taken these steps to continue this process in order to enable women to participate in political life and to overcome their under-representation.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), bil-miktub. − Id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f'fażi ta' adeżjoni (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen).

Naqbel ma’ numru ta’ għanijiet kif elenkati f’dan ir-rapport, pereżempju fejn qed tingħata attenzjoni għall-ugwaljanza tad-drittijiet u l-importanza tan-nisa fis-soċjetà. Naqbel li jkun hemm inkoraġġiment għal rappreżentanza ikbar għan-nisa fl-oqsma kollha tas-soċjetà b’mod partikolari fil-qasam politiku, ekonomiku u soċjali. Naqbel ukoll li jiżdied l-għarfien pubbliku dwar id-drittijiet indaqs u li jittieħdu miżuri f’dan ir-rigward.

Huwa veru li jeħtieġ ikun hemm iktar ħidma favur id-drittijiet tal-mara permezz tal-mezzi tax-xandir u permezz ta’ attivitajiet edukattivi ta’ natura pubblika. Dan sabiex jitneħħew l-isterjotipi, tispiċċa d-diskriminazzjoni u tikber il-parteċipazzjoni tal-mara fis-soċjetà. Madanakollu, ser ikolli nastjeni fuq dan il-vot għaliex ma naqbilx fil-prinċipju mal-abort. Dan ma jneħħi xejn mill-mertu tal-partijiet l-oħra pożittivi tar-rapport kif elenkajt f’din l-ispjegazzjoni

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Bardzo dziękuję pani posłance za przygotowanie sprawozdania. W kontekście przystąpienia krajów bałkańskich do Wspólnoty poruszamy istotny problem aktywizacji zawodowej kobiet, możliwości łączenia przez nie życia rodzinnego i zawodowego. Niedopuszczalne jest oczywiście, aby w tym aspekcie ktokolwiek był dyskryminowany ze względu na płeć. Nie możemy również milczeć, wiedząc o praktykach przemocy domowej stosowanej wobec kobiet. Powinniśmy promować i wspierać udział kobiet w życiu publicznym w krajach aspirujących do członkostwa w UE. Kwestia praw kobiet jest jednak niezwykle delikatna. Ponownie nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, iż aby poprawić sytuację kobiet, należy zapewnić im dostęp do usług związanych z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi, co w języku instytucjonalnym oznacza przede wszystkim dostęp do aborcji.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că, la nivel european guvernele ţărilor din Balcani candidate la aderare trebuie sprijinite şi stimulate să dezvolte strategii pentru combaterea violenţei împotriva femeilor și a traficului de orice fel.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les pays des Balkans qui souhaitent se rapprocher de l'Union européenne doivent poursuivre leurs efforts sur la voie d'une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Cette égalité a de nombreux visages : lutte contre les violences faites aux femmes, représentation égalitaire, égalité des chances... Je me félicite de l'inclusion dans ce texte d'une partie sur l'éducation des femmes et des filles, et de l'accent mis sur l'importance que peuvent jouer les femmes entrepreneures dans les économies de ces pays. Je suis moi-même très investie sur le sujet, et notamment sur l'ouverture de toutes les filières, mêmes les plus traditionnellement "masculines", aux femmes. Je soutiens donc les propositions en ce sens contenues dans ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de la résolution adoptée par le Parlement au sujet des droits des femmes dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion. En théorie, il est vrai que ces pays ont fait d'énormes avancées dans le domaine afin de concorder leur législation à l'acquis communautaire de l'Union. Cependant, sur le terrain, la réalité est tout autre: les femmes des Balkans sont encore trop souvent victimes de sexisme, de stéréotypes ou même de violence. Cette résolution promet de grandes avancées en la matière puisque, d'un côté, elle prévoit des mesures concrètes dans l'application des droits des femmes sans se contenter d'énumérer les problèmes et, d'un autre côté, elle traite individuellement avec chaque pays en s'intéressant aux spécificités socio-économiques, politiques, culturelles propres du pays. Cette décision devrait, je l'espère, permettre aux citoyens des Balkans d'être mieux informés sur l'égalité des genres à travers des campagnes de sensibilisation, d'augmenter le taux d'emploi des femmes, qui reste très faible dans cette région, et de lutter efficacement contre la violence - qu'elle soit verbale ou physique - faite aux femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report to make concrete calls on Balkan countries to adapt their laws, policies and/or institutional framework in terms of gender equality. The report sets out some key points regarding the under-representation of women, the gender pay gap, combating discrimination, access to justice for women victims of war crimes. I believe that this report will help achieve the equality that we strive for in Wales and across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os conflitos nos Balcãs foram marcados por diversos e graves casos de violência sexual perpetrados sobretudo contra as mulheres. Recordamos ainda hoje com horror as informações que davam conta do emprego sistemático e premeditado da violação como arma de guerra naquele conflito. Em todas as regiões do continente candidatas à adesão, e tal como na própria União Europeia, é exigível aos países que adotem um escrupuloso respeito pela igualdade entre homens e mulheres e que estas participem plenamente na vida social, comunitária e política dos seus Estados. Essa exigência deve ser constante e a sua participação plena e efetiva. Lamento que, a coberto deste tema meritório em todas as suas vertentes, se procure pressionar os Estados em vias de adesão a aceitar liberalizar práticas como a do aborto. A União, na diversidade que se deseja, deve rejeitar agendas fraturantes deste teor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A política de alargamento da União Europeia (UE) a leste tem contribuído, não só para a pacificação da região dos Balcãs, mas também para o crescimento económico e para a implementação da democracia naquele território. Infelizmente, a história mostra-nos que os regimes não democráticos são aqueles onde a ausência da igualde de géneros mais se faz sentir. A UE, ao longo da sua história, tem exigido, em todos os acordos de parceria, o respeito pelos princípios e valores plasmados na sua Carta dos Direitos Fundamentais de modo a obrigar os países candidatos à adesão a, paulatinamente, assumirem compromissos no que respeita ao primado da liberdade e dos direitos humanos. Entre as medidas recomendadas, encontra-se a promoção de uma maior participação das mulheres na vida pública. Votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Marije Cornelissen sobre os direitos das mulheres nos países dos Balcãs em vias de adesão porque, além de reconhecer o esforço que a maioria desses Estados tem feito neste domínio, contém um conjunto de recomendações que contribuirá para que cada país possa melhorar a sua atuação no que respeita à erradicação da violência contra as mulheres, à sua integração no mundo laboral e nos órgãos jurídicos, bem como à sua participação na política e envolvimento em setores-chave da sociedade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Em 2008, o Parlamento Europeu aprovou um relatório sobre este mesmo tema. Agora repete a avaliação. Como referem as próprias relatoras, esta avaliação centra-se mais nos mecanismos legislativos e na implementação de determinadas disposições do que numa avaliação da situação das mulheres nestes países. Merece registo o facto de muitos dos problemas imputados a países em processo de adesão à UE serem os mesmo que as mulheres dos países da UE sentem quotidianamente. São problemas que resultam das políticas nacionais e europeias dominantes. Falta de proteção em relação às mulheres vítimas de violência, altas taxas de emprego feminino, falta de acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, altos níveis de desigualdade salarial são apenas alguns exemplos. Discordamos da tentativa de imposição de algumas medidas e modelos, que tendem a desrespeitar legítimas opções dos povos destes países. Quanto ao Kosovo, é inaceitável a sua inclusão no lote de países considerados, sabendo-se que não foi reconhecido como país independente nem pela ONU nem por vários Estados-Membros da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vypracoval predchádzajúcu správu o právach žien a rodovej rovnosti v prístupových krajinách Balkánu v roku 2008. Väčšina z týchto krajín odvtedy postúpila na ceste k pristúpeniu k EÚ. Chorvátsko je takmer pripravené na pristúpenie, s Čiernou Horou sa začali rokovania, Srbsku a bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko bol udelený status kandidátskej krajiny a Albánsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo pracujú s rôznym úspechom na ďalších krokoch procesu pristúpenia. Cieľom správy je predložiť krajinám konkrétne požiadavky týkajúce sa úpravy ich právnych predpisov, politík, rozpočtov a/alebo inštitucionálnych rámcov, aby bola jasné, čo sa od nich v súvislosti s uplatňovaním rodovej rovnosti žiada. Z tohto dôvodu neboli do rozsahu tohto návrhu správy zahrnuté otázky, ako sú nedostatky v systémoch zdravotnej starostlivosti o ženy a vo vzdelávaní zameranom na odstránenie rodových stereotypov. Základom pre správu bola štúdia, v rámci ktorej odpovedalo veľké množstvo delegácií EÚ, orgánov a organizácií občianskej spoločnosti v prístupových krajinách západného Balkánu na otázky, aké požiadavky má EÚ od budúcich členských štátov v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, aké mechanizmy a nástroje sú zavedené na vykonávanie právnych predpisov a politík a aká je ich účinnosť v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car je partage l'idée que toutes les femmes, y compris celles originaires des pays des Balkans candidats à l'adhésion, doivent pouvoir maîtriser leurs droits sexuels et génésiques, notamment en ayant accès à une contraception de qualité et à des prix abordables, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Je suis également favorable à l'organisation dans ces pays de campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes, la discrimination et les violences domestiques, en particulier dans les zones rurales caractérisées par des coutumes traditionnelles souvent discriminatoires. Là-bas, comme chez nous, les femmes sont victimes de discriminations multiples, notamment en termes d'emploi ou de représentation politique.

Aussi appelons-nous ici à de nouvelles initiatives pour faire évoluer la situation des femmes dans les Balkans. Enfin, la question des victimes de la traite transfrontalière d'êtres humains, dont 30% sont originaires de cette région, exige une action déterminée des autorités européennes pour dissuader, poursuivre et sanctionner les trafiquants et s'attaquer aux causes profondes de la traite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Kobiety mieszkające w krajach bałkańskich wiele wycierpiały. Wojna w byłej Jugosławii jeszcze niespełna 20 lat temu siała spustoszenie i tragedię. Wiele kobiet zgwałcono, pobito, wiele straciło ojców, mężów, dzieci, całe rodziny. Do ich nienajlepszego traktowania przyczynia się również tradycja, która silnie sprzyja systemowi patriarchalnemu. Dlatego też naszym zadaniem jest dążenie do tego, aby władze tych państw zapewniły kobietom odpowiednie prawa oraz mechanizmy, które pozwolą te prawa egzekwować. Ważne jest także zbudowanie systemu pomocy, by zwiększyć liczbę instytucji, do których kobiety mogłyby się zwrócić o wsparcie. Obecnie Parlament Europejski ma doskonałą możliwość, aby zrealizować takie założenia, gdyż kraje bałkańskie starają się o przystąpienie do UE. Należy więc naciskać na państwa kandydujące, by wprowadziły w życie obowiązujące w Unii normy i przestrzegały ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Noch immer sind Rechtsvorschriften in den Beitrittsländern des westlichen Balkans vielfach nicht wirkungsvoll umgesetzt, obwohl diese die für den EU-Beitrittsprozess erforderlichen Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter angenommen haben. Verurteilt werden Formen von Gewalt gegen Frauen, jedoch wird auch mit großer Sorge festgestellt, dass 30% der Opfer des Menschenhandels in der EU Staatsangehörige aus Balkanländern sind. Ich setze mich für die Rechte und Gleichstellung der Frauen ein und für die Verringerung des geschlechterspezifischen Lohngefälles. Deshalb habe ich für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée pour le rapport sur le droit des femmes dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion de l'Union européenne. Plusieurs Etats de l'ex-Yougoslavie, dont l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, souhaitent rejoindre l'Union. Cependant, un écart important persiste entre les critères de convergence imposés par l'Union et ces Etats qui accusent des retards de développement évidents. De plus, des réformes constitutionnelles fondamentales sont nécessaires afin d'établir un système démocratique effectif et fonctionnel. En particulier, le Parlement réclame le droit des femmes à se présenter aux mandats politiques et un meilleur accès aux postes de l'administration.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − W nawiązaniu do sprawozdania Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia uważam, że słusznie zwraca się uwagę na problem zróżnicowania statusu kobiet w państwach Bałkanów Zachodnich, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej. Pomiędzy tymi krajami występuje duże zróżnicowanie w procesie wdrażania przepisów dotyczących praw kobiet i równości płci. W związku z tym, iż kraje bałkańskie znajdują się na różnych etapach procesu akcesji, należy dostosowywać dane postulaty do konkretnych krajów, co pozwoli na lepsze ich wdrażanie do systemów prawnych poszczególnych państw. Należy zwracać szczególną uwagę na praktyczny aspekt stosowania przepisów o równouprawnieniu kobiet i równości płci. Nie możemy być obojętni wobec złej sytuacji kobiet w krajach, które powinny być przykładem demokracji, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości czy równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, równość płci jest zasadniczą wartością UE, którą przewiduje Traktat. Mając na uwadze powyższe względy, popieram stanowisko Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report, which ‘Notes with concern that women’s employment rates in the Western Balkan countries remain very low; points out that supporting equal opportunities policies is important for the economic and social development of the Balkan accession countries; calls on the governments to introduce measures in order to reduce the gender pay gap and, consequently, the gender pension gap and to tackle high unemployment rates, focusing in particular on women, especially those in rural areas; invites the governments of the countries in the Balkans to establish a legal framework for equal pay for equal work for both sexes, to assist women in reconciling private and professional life, to secure better working conditions, lifelong learning, flexible work schedules and in addition to create an environment which stimulates female entrepreneurship’.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Nonostante il grande impegno profuso dai paesi balcanici per l'allineamento della loro legislazione all'acquis comunitario dell'Unione europea nel campo dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, ad oggi questi diritti non ci sembrano ancora essere tutelati in modo soddisfacente.

Riteniamo necessario, quindi, predisporre appositi meccanismi per l'applicazione di disposizioni in materia di diritti delle donne. Affinché tali diritti abbiano un significato e un peso concreto, è fondamentale che vi sia un'autorità competente preposta ad accogliere denunce e segnalazioni e che sia preparata a difendere l'onore delle donne in nome delle giustizia.

Promuovere l'uguaglianza di genere è un passo imprescindibile che i paesi in via di adesione devono compiere, considerando che è valore essenziale e fondante dell'Unione europea, sancito dai trattati. Con questa relazione chiediamo, dunque, ai paesi balcanici in via di adesione di attuare misure specifiche in merito all'allineamento della legislazione con quella dell'Unione europea in materia di uguaglianza di genere, di cooperare con la società civile, di organizzare iniziative nel settore delle forze di polizia e della magistratura.

L'obiettivo finale è quello di chiarire ai suddetti paesi ciò che ci si aspetta da loro, sollecitandoli concretamente ad adeguare politiche, bilancio e quadro istituzionale ai principi fondamentali dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Când vorbim despre egalitatea de drepturi, ne referim şi la oportunităţile oferite femeilor, categorie ce reprezintă mai mult de jumătate din populaţia Europei.

Comparativ cu anii precedenţi, apreciez efortul făcut de statele din Balcani pentru a alinia propria legislaţie la acquis-ul comunitar în materie însă atrag atenţia asupra importanţei implementării acestor prevederi. Un pas înainte ar fi o mai bună educare a femeilor, pentru a-şi cunoaşte drepturile şi a conştientiza importanţa raportării eventualelor abuzuri la care sunt supuse. La fel de important mi se pare aspectul participării femeilor în procesul decizional, la toate nivelurile de guvernare, acţiune reglementată de unele state din regiune prin introducerea unor cote minime de reprezentare. Tot în acest context, insist asupra necesităţii de a asigura independenţa economică reală a femeilor, atât prin angajare cât şi prin iniţiativele antreprenoriale. Deşi multe dintre chestiunile luate în discuţie în acest raport sunt general valabile în ţările analizate, cred că este necesar să particularizăm mai mult. Ar fi relevante exemplele concrete pentru fiecare stat în parte, fie că vorbim de violenţă, de şomaj sau de traficul de carne vie etc., astfel încât să contribuim cu adevărat la îmbunătăţirea situaţiei femeilor în ţările care îşi doresc să adere la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Abstive-me na votação deste relatório. Por princípio, sou contra a estipulação de quotas para as mulheres em qualquer que seja a sua atividade profissional. Invariavelmente, os relatórios que nos chegam da comissão FEMM trazem referências às quotas, independentemente dos temas tratados no relatório. Julgo que este assunto devia ser tratado de uma outra forma, caso contrário temo que nunca conseguiremos chegar a uma solução satisfatória. Daí a minha abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe porque, pese a contener importantes aspectos para la tutela judicial de la igualdad de género en los países de los Balcanes candidatos a la adhesión a la Unión Europea, solo considera aspectos jurídicos y no económicos, que son la raíz del problema. El informe obliga a los Estados candidatos a la Unión Europea a desarrollar un sistema institucional para defender los derechos de las mujeres, pero no considera el impacto que la apertura económica que supone el mercado común provocará sobre la igualdad en dichos países. La igualdad económica es una pieza fundamental de una política efectiva de género y la política de privatizaciones y liberalizaciones que supone el ingreso en la Unión tiene un importante impacto negativo en la desigualdad económica. Por esto me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'égalité des genres, nous la souhaitons tous. Or, si une législation sur les droits des femmes existe dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion, son application dans la pratique laisse fortement à désirer. Les sociétés balkaniques restent très patriarcales, et dès lors beaucoup de progrès restent à faire en la matière si les pays des Balkans veulent adhérer à l'UE. L'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental prévu par le traité de Lisbonne, repris dans la Charte européenne des droits fondamentaux, et une politique prioritaire de l'Union. C'est une question de justice humaine. Comment pourrait-on contribuer à un développement juste, équitable, et durable si la moitié de la population ne bénéficie pas des mêmes droits et continue à être l’objet de discriminations? L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes constituent un élément clé de la croissance, du développement de l'économie et du développement durable. C'est pourquoi des mécanismes renforcés doivent être mis en place pour améliorer la situation des femmes dans les pays des Balkans candidats et garantir l'égalité des genres.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Je smutné, že aj v 21. storočí je nevyhnutné skonštatovať, že na mnohých miestach v Európe ženy a dievčatá stále čelia diskriminácií. Je preto absolútne nevyhnutné, aby relevantné inštitúcie podnikli všetky možné kroky, ktoré zabezpečia, aby práva každého jednotlivca neexistovali len na papieri, ale aby boli efektívne vymožiteľné. Zvýšená pozornosť sa musí venovať marginalizovaným menšinám. Kroky ku náprave tejto poľutovaniahodnej situácie by sa mali niesť v duchu pozitívnej diskriminácie, aby sa týmto znevýhodňovaným skupinám vrátilo postavenie, ktoré im odjakživa patrí. Hoci sa s mnohými návrhmi tejto správy úplne stotožňujem, v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť s tým, že otázka nedostatočného zastúpenia žien vo verejnom živote, prípadne na niektorých pracovných pozíciách, sa má riešiť zavedením kvót. Navyše nesúhlasím s prístupom, s akým autori pristupujú k otázke antikoncepcie. Ako lekár viem, že antikoncepcia má mnoho negatívnych vplyvov na ženské zdravie, o ktorých sa vôbec neinformuje. Z tohto dôvodu nemôžem súhlasiť s jej jednostrannou propagáciu bez poukazovania na jej riziká. Okrem toho prístup k antikoncepcii nie je vierohodným ukazovateľom odstránenia diskriminácie proti ženám.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. − Although I agree with the main points of this report, there are two issues on which I could not vote in favour. On the issue of quotas for women, I have throughout my career always maintained a position against gender-based quotas. Also on a moral level, I am opposed to abortion. Due to these two personal views which are contrasting with the views expressed in this report, I have decided to abstain on the final vote of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Gleichstellung der Frauen in unserer Gesellschaft ist ein zentrales Thema, dem natürlich Beachtung geschenkt werden muss. Allerdings ist die Vorgehensweise der EU, etwa mit Einführung der Quotenregelung, meines Erachtens nicht zielführend. Es steht außer Zweifel, dass Frauen in EU-Ländern bzw. zukünftigen Mitgliedstaaten etwa im Bereich der Bildung die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben müssen wie Männer. Allerdings sollten die Mechanismen für diese Gleichstellung nicht von der EU vorgegeben werden, sondern jedes Land muss für sich entscheiden, welcher Mechanismus für seine Bevölkerung der vernünftigste ist. Dies gilt auch für potenzielle zukünftige Mitgliedstaaten, deren Aufnahme nicht allzu sehr an diese Vorgaben geknüpft werden darf. Der Bericht hat meine Stimme nicht erhalten, da ich der Ansicht bin, dass man gerade in diesem Bereich den einzelnen Ländern keine Vorschriften machen sollte. In jedem Land gibt es unterschiedliche Gegebenheiten, die keine EU-weite Anwendung finden können. Folglich sollte die EU hier die Verantwortung bei den Ländern lassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport présenté par Mme Cornelissen, car il apporte aux femmes des Balkans de réelles espérances de voir leur situation s’améliorer. Je crois qu’il est vraiment nécessaire de redéployer une partie des aides octroyées aux pays candidats pour qu’enfin les mesures favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes soient appliquées, et que les femmes des Balkans puissent bénéficier des mêmes chances que leurs homologues masculins. C’est donc sans hésitation aucune que j’ai apporté mon soutien à ce rapport !

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Septynios Vakarų Balkanų šalys siekia narystės Europos Sąjungoje ir šiuo metu yra skirtingose suartėjimo su ES stadijose. Daugelis jų yra perkėlusios didžiają dalį ES teisės nuostatų lyčių lygybės srityje į nacionalinę teisę, tačiau jie dar nėra veiksmingai įgyvendinami. Geresnis moterų, kurios sudaro didesniąją dalį Vakarų Balkanų gyventojų, atstovavimas priimant politinius ir ekonominius sprendimus, lyčių lygybės darbo rinkoje užtikrinimas, intensyvesnės priemonės moterų švietime apie jų teises, prieigos prie teisingumo atstatymo karo nusikaltimų aukoms ir apsaugos nuo smurto užtikrinimas yra reikalingas Balkanų šalių stabilumui ir vystymuisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea tuturor prevederilor referitoare la dreptul la contracepţie, acesta fiind un vot de conştiinţă. Statul membru pe care îl reprezint - România - a traversat, sub dictatura comunistă, o perioadă lungă în care accesul la contracepţie a fost restrâns, iar întreruperea sarcinii a fost scoasă în afara legii. Această perioadă a lăsat traume deosebite în rândul cetăţenilor români. Având în vedere această experienţă, susţin accesul liber la contracepţie şi la educaţia sexuală.

Cu privire la aceeaşi rezoluţie, consider că este îngrijorător numărul ridicat, la nivelul UE, al victimelor traficului transfrontalier de ființe umane care provin din țările balcanice şi că este necesară intensificarea cooperării poliţieneşti europene pentru combaterea acestui fenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, kuhu kuulun, koostas viimase aruande naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kohta ühinemisläbirääkimisi pidavates Balkani riikides 2008. aastal. Enamik Lääne-Balkani riike on sellest ajast teinud edusamme ELiga ühinemise suunas, kuigi erinevas tempos. Horvaatia on ühinemiseks peaaegu valmis, Montenegro on alustanud läbirääkimisi, Serbia ja Makedoonia on saanud kandidaatriikideks ning Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo astuvad erineva kiirusega samme järgmiste ühinemisetappide suunas. Vaatamata vajalike õigusaktide vastuvõtmisele ei ole naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas õiguste rakendamine veel nii rahuldaval tasemel, et naised saaksid tegelikkuses neile tugineda. Toetasin raportit tänu selle mitmetahulisusele ning vajadusele pöörata tähelepanu naiste keerulisele olukorrale Balkani riikides, kus naised on nii tööturul kui ka majanduslike ja poliitiliste otsuste tegemisel alaesindatud. On äärmiselt positiivne, et antud raportis ei tehta märkusi ainult piirkonna kohta tervikuna, vaid käsitletakse iga riiki eraldi, võttes konkreetsemalt tähelepanu alla ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide rakendusmehhanismid seoses naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkusega üldiselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. ES narystės siekiančiose Balkanų šalyse reikia aktyviau įgyvendinti pažeidžiamoms grupėms skirtas politikos priemones. Sveikintina, kad pasiekta tam tikra pažanga moterų teisių ir nediskriminavimo srityje. Tačiau moterys vis dar negali visapusiškai džiaugtis teikiamomis privilegijomis. Joms nėra suteikiamos visos teisės ir pareigos šeimoje, visuomenėje ir pasaulyje. Demokratiniai pokyčiai neužkerta kelio daugialypei diskriminacijai. Taigi nėra užtikrinama visiška lyčių lygybė. Atsižvelgiant į esamas problemas, manau, kad tarpvalstybiniu, regioniniu lygiu turėtų būti kuriamos strategijos ir įgyvendinamos iniciatyvos. Nuolatinė kova už savo laisvę ir žmogaus teises turi nebegali ilgiau tęstis, ypač tose šalyse kurios siekia narystės ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − Ensuring women’s rights in the countries that strive to become EU Member States is crucial. This report gives a comprehensive assessment of the situation in the western Balkans. In this regard, I share the view that raising public awareness of gender equality issues in media and education is essential. I support the need for women in the western Balkans to take a prominent role in society through active participation in political, economic and social life. Unfortunately, women remain under-represented in the labour market and in political decision-making, therefore I strongly support quotas for female representation, including in political parties and national assemblies. As women’s employment rates in the western Balkans remain low, I welcome the introduction of measures aimed at reducing the gender pay and pension gap, as well as at stimulating female entrepreneurship. The issues of violence against women, including domestic violence, as well as trafficking in women, and integration of marginalised members of society, for instance Roma women, should be tackled urgently. I voted in favour of this report as I believe it sends a very important message to the aforementioned countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Χρυσούλα Παλιαδέλη (S&D), γραπτώς. – Η ισότητα των φύλων αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο και η ένταξη της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ αποτελεί θεματική προτεραιότητα της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2010-2015. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας.

Στηρίζουμε την ενταξιακή διαδικασία των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης και θεωρούμε ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού αυτών των χωρών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταψήφισα ωστόσο την έκθεση για τα Δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες διότι, στο τμήμα της που αναφέρεται στην ΠΓΔΜ, επαναλαμβάνεται το επίθετο μακεδονικός-ή-ό προκειμένου να προσδιοριστούν η κυβέρνηση, οι αρχές και το κοινοβούλιο της συγκεκριμένης χώρας. Η χρήση αυτή είναι αντίθετη προς την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών και τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρεμβαίνει ετεροβαρώς στον διακρατικό διάλογο που διενεργείται εδώ και χρόνια ανάμεσα σε ένα κράτος μέλος και μιαν υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα για την ονομασία της ΠΓΔΜ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − It still remains a key challenge for Balkan region countries to ensure women’s rights and gender equality in practice. Therefore, the main aim of this report on women’s rights in the Balkan accession countries is to focus on the challenges and obstacles that need to be overcome. The report formulates recommendations and makes concrete calls on Montenegro, Serbia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Bosnia, Herzegovina and Kosovo to adapt their laws, policies, budgets and institutional frameworks in order to address gender issues and implement gender equality. As the population in most of these countries is not fully aware of the existing legislation and policies on gender equality, it is important that both the Commission and the respective governments foster awareness through the media, public campaigns and education programmes. Promoting gender equality and ensuring practical implementation of women’s rights is a vital part of the accession process of these countries, as gender equality remains a fundamental value of the EU, enshrined in its Treaty. This is why I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório de iniciativa nota que os países dos Balcãs candidatos à adesão adotaram já grande parte da legislação pertinente. Contudo, a igualdade de género não é assegurada, na prática, de modo íntegro. A população da maioria dos países ignora as políticas existentes para promover a igualdade de género. Tal défice entre a lei e a efetiva aplicação da mesma deve ser resolvido com campanhas de sensibilização para a luta contra a discriminação e contra os estereótipos, a par de uma crescente emancipação das mulheres que, continuando sub-representadas no mercado de trabalho, vêem-se compulsoriamente afastadas do processo decisório económico e político. Neste sentido, este documento, que merece o meu aplauso, exorta ao uso razoável dos instrumentos de ajuda de pré-adesão nos projetos relacionados com os direitos da mulher e igualdade de género, nomeadamente, em mecanismos e ferramentas de aplicação real das leis e políticas nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In this report, the choice has been made to specifically address implementation mechanisms in accession countries instead of listing the problems concerning women’s rights and gender equality in general. The goal is to make concrete calls on countries to adapt their laws, policies, budgets and/or institutional frameworks, so that it is clear what is wanted from them to implement gender equality. Therefore, issues like the shortcomings in health care systems for women and the lack of education aimed at eliminating gender stereotypes have been left outside of the scope of this draft report, as they are not addressed by specific implementation mechanisms established by authorities. Violence against women is included for some countries, since in that area the governments may be called upon to provide a hotline, shelters, police protection and proper judicial handling of cases.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Depuis plusieurs années, les pays des Balkans candidats à l'adhésion s'efforcent de remplir au mieux les critères d'adhésion de l'Union, de répondre aux exigences européennes, et ils y parviennent globalement bien. Cependant, la condition des femmes dans ces pays pose problème. Celles-ci sont sous-représentées dans les instances de décision économique et politique; elles connaissent un fort chômage, et sont les principales victimes de la traite transfrontalière d'êtres humains dans l'Union européenne. J'ai voté en faveur de ce rapport, car je soutiens et partage l'objectif de renforcement de la présence des femmes sur la scène politique et dans l'économie des pays des Balkans. Il est primordial d'atteindre l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que de favoriser un meilleur accès au marché du travail. La mise en œuvre des droits de la femme est une priorité ainsi que le principe d'égalité des genres, notamment à travers des campagnes de sensibilisation. Je considère que les femmes ont un rôle-clé dans la stabilisation et la résolution des conflits qui serait bénéfique pour la réconciliation de l'ensemble de la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. − Podpořila jsem zprávu o právech žen v přistupujících balkánských zemích, protože zdůrazňuje, jak je pro ženy v zemích západního Balkánu důležité, aby se mohly aktivně podílet na politickém, sociálním a hospodářském životě. Samostatnou závažnou kapitolou jsou přeshraniční únosy. 30 % z nich v Evropě se totiž odehrává v zemích západního Balkánu a oběťmi jsou v drtivé většině případů právě ženy. Mnoho zemí západního Balkánu přitom již přijalo legislativu o rovnosti pohlaví požadovanou pro přistoupení k EU, ale toto právo není efektivně implementováno, a často o něm ani není veřejnost dostatečně informována. Za důležité proto považuji, že se zpráva obrací na každou ze zemí adresně s požadovanými konkrétními opatřeními, neboť jednotlivé státy jsou v různých fázích přistoupení.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Poparłam sprawozdanie w sprawie praw kobiet w krajach bałkańskich starających się o przystąpienie do UE. Sprawozdanie zawiera wytyczne ogólne oraz szczegółowe rekomendacje dla poszczególnych krajów. Najważniejsze problemy to: 1. Skuteczna implementacja przepisów dotyczących równości płci. W krajach Bałkanów Zachodnich przepisy w tym zakresie, choć przyjęte, nie są skutecznie stosowane. Przykładowo konstytucja Albanii zabrania dyskryminacji z powodu płci, jednakże w praktyce kobiety są dyskryminowane, m.in. w wyniku powrotu do tradycyjnego kodeksu prawnego Kanun, który wzmacnia podział ról i status płci w społeczeństwie. Podobnych przykładów jest wiele, dlatego nadrzędnym wymaganiem wobec krajów bałkańskich powinno być skuteczne przestrzeganie unijnego dorobku prawnego w dziedzinie równouprawnienia. Z tym związana jest także konieczność promowania równości płci i praw kobiet oraz działania w zakresie zwalczania stereotypów płci. 2. Równe prawa i równy dostęp do rynku pracy jako konieczny warunek zapewnienia kobietom niezależności ekonomicznej. W krajach bałkańskich bezrobocie w większym stopniu dotyka kobiet. Główna rola przewidziana dla kobiet to opieka nad dziećmi i zajmowanie się domem. Dużo częściej żyją one w ubóstwie z powodu zmniejszenia pomocy socjalnej dla rodzin i innych świadczeń. Rządy powinny zapewnić wdrożenie oraz przestrzeganie przepisów w zakresie równouprawnienia płci gwarantujących równe szanse zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w dostępie do rynku pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Sulla relazione che riguarda i diritti delle donne nei Paesi balcanici in via d’adesione all’Unione, esprimo parere favorevole . Malgrado ci siano stati importanti sforzi da parte di alcuni Paesi per la tutela dei diritti delle donne, purtroppo esistono ancora alcune barriere da superare. Occorre un impegno maggiore per il rafforzamento delle leggi sulla tutela di genere, per la partecipazione delle donne al sistema politico dei rispettivi Paesi, sollecitando le autorità al fine di incrementare il sostegno ai dibattiti interni e potenziando gli strumenti che consentano alle donne di poter denunciare discriminazioni che ancora avvengono nel mercato del lavoro, nell’accesso al credito e soprattutto che riguardano gli abusi domestici. Senza dimenticare che in alcuni Paesi non c’è ancora stato il riconoscimento della violenza domestica come reato penale. Le donne svolgono inoltre un ruolo decisamente importante per la stabilizzazione e la risoluzione dei conflitti. La tutela dei loro diritti deve essere quindi una priorità da porre al centro dei negoziati con i Paesi candidati e con i Paesi potenzialmente candidati dei Balcani.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − En cuanto al §5 (votación nominal 1): Para que la presencia femenina en la vida laboral sea efectiva, lo importante no son las cuotas –discutibles– sino el apoyo sostenido y eficaz a las medidas de conciliación.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support women’s equality in every Member State and welcome greater female representation.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − As a long-standing supporter of EU enlargement in the Balkans, and the social and economic development of those countries, I welcome Marije Cornelissen’s report into women’s rights in the accession countries. Gender equality should be a prerequisite for EU admission, and therefore it is in these countries’ immediate political interests to take the issue seriously, but more broadly we should always be pushing for greater women’s rights, inside and outside the EU. The report is therefore a timely reminder of some of the deep-seated challenges which remain, in particular regarding human trafficking. This is a real problem in my constituency of London, where last year the Metropolitan Police Trafficked Victims Unit dealt with 147 victims and undertook 91 police operations. It is extremely alarming that 30 % of the victims of cross-border trafficking in humans in the EU are nationals of Balkan countries. But this is an area where the EU can really make a difference, and I strongly believe that we should continue to press for the improvement of women’s rights as part of the accession process.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui met bien en exergue les avancées mais aussi quelques graves entraves à la promotion de l'égalité des genres. Pour que les dispositions relatives aux droits des femmes et à l'égalité des genres soient effectives, des mécanismes de mise en œuvre doivent être mis en place. Les citoyens doivent être conscients de leurs droits et être en mesure de signaler un cas de discrimination ou de violation de leurs droits à une autorité, et leurs plaintes doivent être traitées de manière correcte et opportune afin d'avoir une utilité pratique.

Le dernier rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres sur les droits des femmes et l'égalité entre les genres dans les pays des Balkans candidats à l'adhésion date de 2008. Depuis lors, la plupart des pays des Balkans ont progressé sur la voie de l'adhésion à l'Union, mais à des rythmes différents. Promouvoir l'égalité des genres est un élément clé de ces processus. Non seulement parce que les femmes représentent la moitié de la population des pays candidats à l'adhésion, mais également parce que l'égalité des genres est une valeur centrale de l'Union, consacrée dans son traité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As medidas adotadas com vista a garantir os direitos das mulheres e as disposições em matéria de igualdade de género devem ser mais eficazes, sendo necessário supervisionar os mecanismos de aplicação. Voto favoravelmente o presente relatório que pretendeu abordar especificamente os mecanismos de aplicação dos direitos das mulheres nos países candidatos à adesão à União Europeia, apresentando medidas concretas em detrimento de apenas enumerar os problemas relativos aos direitos das mulheres e à igualdade de género em geral. Por fim, gostaria de sublinhar que votei contra os pressupostos definidos no relatório que visavam a introdução de quotas nos diversos países analisados, dado que esta é uma medida discricionária e penalizadora para as mulheres, pois com trabalho, dedicação e mérito próprio poderão alcançar importantes cargos de representação democrática.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I voted in favour of the report on women’s rights in the Balkan accession countries (2012/2255(INI)). In doing so I would hope to uphold the quality of life for EU citizens and the requirements for new Member States to this Union. The EU was founded on the foundation of human rights and equality for all. This cannot be weakened, as to do so would undermine all the efforts that have been made thus far. As we all know there are particular criteria that must be reached prior to joining the EU and I feel strongly that those requirements on human rights are of the utmost importance. While economic criteria are, in this difficult time, at the forefront of everyone’s concerns, we must not lose sight of our obligations to civil society and the social fabric of our Union. Therefore, holding the line on human rights and equality should not ever meet with a lowering of standards and should in fact remain a firm criterion for all aspiring members.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Den Bericht über die Rechte der Frau in den Beitrittsländern des Balkans bewerte ich sehr positiv. Er gibt sowohl allgemeine Handlungsempfehlungen als auch konkrete Anmerkungen für jedes einzelne Land. Um eine echte Gleichstellung zwischen den Geschlechtern zu erreichen, braucht es konsequente und zielstrebige Überzeugungsarbeit, Strategien, Aktionen sowie rechtsverbindliche Vorschriften. Auch in Österreich sind wir von einer echten Gleichstellung noch weit entfernt. Frauen haben immer noch mit Diskriminierung und Gewalt, sei es am Arbeitsmarkt oder im gesellschaftlichen Leben, zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, bereits vorhandene europäische Gleichstellungspolitik und -standards möglichst zeitnah in allen Beitrittsländern umzusetzen. Ein Umdenken in Politik und Gesellschaft ist Voraussetzung dafür, und das kann wiederum nur durch eine ausreichende Repräsentation von Frauen in politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen stattfinden. Besonders begrüßenswert finde ich daher die Empfehlung des Berichts, verbindliche Frauenquoten einzuführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report because I am a strong supporter of the principle of the equal treatment of women and men and I strongly believe that rights should be equal for all citizens without taking gender into consideration. In my opinion, equality between women and men should operate over a wide area and the requirements for gender equality implementation policies and measures should be clearly defined in all Member States. Even if some of us consider that we currently live in a very modern and developed society (/civilisation), there is still a lot to do in some countries of the world in order to achieve gender equality and to improve the economic and political situation and position of women. In this sense all countries still struggling with ‘system difficulties’ should start adapting their laws, policies, budgets and institutional frameworks to ‘general human rights and European principles, rules and directives’ in order to establish equal rights and treatment for its citizens, both women and men.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Kraje Bałkanów Zachodnich starające się o przystąpienie do UE przyjęły wiele przepisów wymaganych w związku z procesem akcesji, jednak przepisy te w wielu przypadkach nie są skutecznie stosowane. Brakuje mechanizmów pozwalających na wdrażanie przepisów dotyczących praw kobiet i równości płci. Musi istnieć możliwość zgłaszania przez obywateli określonym organom przypadków dyskryminacji lub naruszania praw, a ich zgłoszenia powinny być prawidłowo i terminowo rozpatrywane.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Nonostante il grande impegno profuso dai paesi balcanici in via di adesione all'Unione europea, nel campo dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere c'è ancora molto da fare.

L'ultima relazione della commissione FEMM su tale argomento, risalente al 2008, aveva sottolineato lacune e risultati molto spesso non soddisfacenti. Per questo, partendo dal principio che promuovere l'uguaglianza di genere è parte fondamentale del processo di allargamento, è indispensabile che questi paesi si adoperino per rafforzare il concetto di pari opportunità nella società e prestare maggiore attenzione alla tutela delle donne, specie quelle esposte a discriminazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. É evidente que a igualdade entre homens e mulheres é um objetivo que deve ser atingido em qualquer sociedade que se diz democrática. Infelizmente, muitos dos problemas que se pretende imputar neste relatório como sendo inaceitáveis num país em processo de adesão à UE são os mesmos que as mulheres dos países da UE sentem quotidianamente, e que são consequência das políticas de direita e resultado das orientações de cortes no financiamento público que são orientação da UE. Falta de proteção em relação às mulheres vítimas de violência, altas taxas de emprego feminino, falta de acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, altos níveis de desigualdade salarial são alguns exemplos. Por outro lado, não nos parece adequado que a UE queira impor modelos de regime político - como a introdução do sistema de quotas nos partidos políticos ou nas eleições para as assembleias nacionais - cuja decisão cabe apenas aos povos dos países em questão. Por fim, é ainda inaceitável que, na enumeração de países abordados se mencione o Kosovo, um protetorado dos EUA, não reconhecido como país independente nem pela ONU, nem por cinco Estados-Membros da UE.

 
Aviso legal - Política de privacidade