Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2609(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000060/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

3. Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente del orden del día es el debate sobre la base de la pregunta oral a la Comisión sobre las futuras propuestas legislativas sobre la UEM, de Sharon Bowles, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (O-000060/2013 – B7-0204/2013) (2013/2609(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, author. − Mr President, I would like to say to the Commissioner that this is the response of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) to the Commission proposals on competitiveness and convergence instruments. First, we have made great progress on macroeconomic governance with the Two-Pack and the Six-Pack. There have also been steps on banking union which started hard on the heels of the Six-Pack.

I know that ‘Europe must keep pumping out ideas’ is a message which is pressed upon you. The ECON delegation heard the same from the IMF last year. The problem is that it undermines understanding of what we have already done and risks sending out a message of failure. We think it is time to prioritise full implementation of the Eight-Pack, that is the Two- plus Six-Pack measures, before we obscure them with the next new idea, and clarity is needed on any added value in relation to existing measures. So we think that maybe it is time to give the gym a rest; an Eight-Pack in 18 months is pretty good going. A Ten-Pack might look a bit freaky.

We remain concerned about prerogatives of both the European and national parliaments. A common theme in all the rhetoric is that ‘more Europe’ is for the benefit of citizens. A common theme in all the Parliament reports is that this has to be seen, understood and backed by inclusiveness, solidarity and accountability. However, we have had in many instances a lack of transparency, intergovernmentalism among selected states and brinkmanship that has left citizens behind.

I know the Commission hankers after the Community method, not intergovernmentalism, and we support you in that, but adding yet another icing of procedures to an already very rich cake is not the way to connect with citizens. More specifically, the Commission’s Communication on ex ante coordination failed to clarify what would be the added value of the proposed innovation when we already have the EU 2020, the European Semester and the Euro+ Pact, not to forget Cohesion Funds.

In order to avoid increased confusion, ECON has called for an inclusion of any new instrument firmly into the framework of the European Semester. This would notably allow for proper transparency and parliamentary scrutiny over the process. The Commission proposes to put in place contractual arrangements between the European and national level to incentivise the reform process at national level. We propose to have an EU level convergence code, detailing key reforms to be put in place in all Member States, on the basis of which incentives would be allocated. We think this is better than contractual arrangements, which really do not have a place between the European and national level. Rather we should seek cooperative processes.

An increased budgetary capacity to tackle the immense structural issues we are faced with is welcome. The funds allocated to CCIs could even be the embryo of a euro area budget which would surely help ease asymmetric shocks within the EMU. But the communications are also interesting for what is not in them. What we did not see is a clear commitment to a more democratic Europe. It is truly amazing, given what is all over the newspapers throughout Europe about confidence in the EU, to see that the Commission is planning to have CCI funds outside the EU budget and devoid of any parliamentary scrutiny whatsoever.

Our resolution makes more detailed suggestions about how any new instrument – and that is an ‘if’ and ‘any’ rather than a definite – should be open to all Member States – euro or not, programme or not, where necessary on a voluntary basis – that contribute to any new budgetary capacity.

Deeper integration of ex ante coordination and decision-making at European level must also be built on a solid layer of statistics. In particular, budgetary coordination within the Union requires consolidated data on public accounts of the Union, Member States, and local and regional authorities, but the overriding message is that anything short of the full involvement of Parliament as a legislative and budgetary authority is unacceptable.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, let me first thank the Members very much for their very pertinent questions.

The Commission welcomes Parliament’s draft resolution on future legislative proposals on EMU. Against the backdrop of the current economic outlook, the case for structural reforms and for rebuilding the Economic and Monetary Union is evident. We have already substantially reinforced our economic governance – with the essential support of Parliament – but more work is nevertheless required, as the Chair of the Committee, Ms Bowles, has just stressed.

In the very short term we need to complete the repair of the financial sector in Europe. The construction of a banking union will reinforce confidence and help restore the flow of credit to households and enterprises, especially SMEs, which are crucial for job creation.

Further important elements for improved economic integration were set out in the two communications that we published in March: one on the ex ante coordination of major economic policy reforms and the other on a convergence and competitiveness instrument.

Let me stress the consultative nature of these communications. They set out ideas and suggestions and pose questions. On the basis of the input we will receive from Parliament, the Member States, stakeholders and national parliaments, the Commission will consider its proposals on the way forward. Parliament will be fully involved in the shaping of any prospective initiatives, in line with the Treaties.

Further on the role of Parliament: the Commission’s objective is to extend the economic dialogue to cover these initiatives. Parliament could invite the Commission, the President of the Council or the President of the Eurogroup to discuss a Commission opinion or the conclusions of discussions in the Council. I would also find it very useful if Parliament could also invite Member States to participate in an exchange of views on major economic policy reforms and explain their policies and defend their positions. This would enable public scrutiny and provide peer pressure.

On your question regarding the relationship of the communications to the fiscal compact, or rather the Treaty on Stability, Coordination and Governance, the concept of ex ante coordination of plans for major economic policy reforms was introduced by Article 11 of this Treaty. The Treaty foresees the incorporation of its substance into the legal framework of the European Union within five years, at most, of the date of its entry into force. The consultative communication presents options for the integration of such coordination into the Community framework.

With regard to your question on the nature of the contractual arrangement under the convergence and competitiveness instrument: the instrument would be based in the Treaties but the contractual arrangement would be of a political nature. As the current Treaties do not allow for the possibility of legally binding contracts, conditionality would imply that no financial support would be paid or be recovered in case of non-compliance.

Finally, on your question as to which reforms should be a priority under the convergence and competitiveness instrument: the key aim of this instrument is to contribute to the effective and smooth functioning of the Economic and Monetary Union. It would do so by increasing the commitment of Member States to implement specific reforms and by providing financial support to help Member States to do so. These reforms would benefit not only the Member State itself but the euro area as a whole. As the crisis has underlined, a lack of reform can have significant effects across the euro area.

Thank you for your attention and I look forward to hearing your views on the future legislative proposals of the EMU.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, les questions que pose aujourd'hui le Parlement sont des questions essentielles. Vous venez de donner des éléments de réponse. Ces réponses permettent de juger le sérieux des engagements et la réalité de la volonté politique d'aboutir à une plus grande efficacité de l'action économique de l'Union européenne.

L'histoire récente montre que, si l'Union européenne s'est efforcée d'être réactive, les lacunes de l'organisation, notamment de la zone euro, ont été préjudiciables. Les crises se sont cumulées et ont été traitées dans une certaine improvisation, faute d'instruments ou de moyens adaptés.

Cette situation a eu notamment pour conséquence que l'on a essayé de pallier l'absence d'instruments communautaires par un retour systématique à l'intergouvernementalité. Il s'est ainsi créé une dualité de régime juridique, qui ne doit pas perdurer. Il est urgent de revenir aux instruments communautaires et de se doter de ceux qui sont nécessaires pour réagir efficacement et, mieux encore, pour prévenir les situations dangereuses.

Beaucoup de travail a néanmoins été accompli. Je tiens ici, Monsieur le Vice-président, à rendre hommage à votre détermination, qui n'a pas été facile à mettre en œuvre, du fait des résistances ou des réticences des États membres. Les deux communications de la Commission exposent les prochaines étapes du projet de réalisation d'une véritable Union économique et monétaire. Ces communications, je le rappelle, font suite aux engagements pris en novembre 2012 par la Commission dans son projet et répondent à l'appel du Conseil européen et du Parlement.

L'avenir de l'Union économique et monétaire sera à nouveau discuté lors de prochains sommets, et nous osons espérer que des mesures concrètes seront ainsi proposées et définies. Les objectifs sont louables: d'une part, renforcer la coordination des politiques économiques et l'intégration économique dans la zone euro, en conciliant une discipline stricte au niveau national et une solidarité au niveau européen et, d'autre part, permettre à l'Europe de progresser sur la voie de la compétitivité, de la croissance et de la création d'emplois. La question, maintenant, est de savoir comment ces éléments et ces intentions se traduiront dans la réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons posé cette question.

Je ne ferai pas de remarques sur l'ensemble des points, bien évidemment. La résolution est précise et apporte un certain nombre d'éléments qui sont des contributions utiles du Parlement. Je voudrais insister sur quelques petits points qui me paraissent importants.

D'abord, la coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques, qui est indispensable. La mise en œuvre de mesures nationales dans les domaines qui relèvent, naturellement, de la dimension européenne est préjudiciable et à éviter. On en a un exemple, aujourd'hui, avec la prolifération des lois bancaires nationales, qui anticipent ce qui sera proposé par la Commission au mois de juillet ou au mois de septembre dans le cadre de la réforme du secteur bancaire. Le fait que des États se dotent, quelques mois avant, de dispositions nationales spécifiques rend plus difficile la négociation ultérieure et l'harmonisation des réglementations. De même, il est nécessaire aussi de veiller au retentissement des politiques nationales sur les autres pays, un élément qu'il faut pourtant prendre en compte.

S'agissant de l'instrument de convergence et de compétitivité pour la zone euro, qui prévoit des arrangements contractuels, il mérite certainement d'être précisé et non pas rejeté dans son principe, dès lors que l'objectif est de rétablir les équilibres macroéconomiques. À cet égard, nous souhaitons l'application du principe de conditionnalité au déboursement des fonds. Sans mise en œuvre des réformes programmées, il ne peut y avoir de contribution européenne.

Les compétences propres au niveau national et au niveau européen doivent être respectées, le contrôle démocratique doit être assuré sans chevauchement, les parlements nationaux doivent être impliqués au niveau national dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et il appartient au Parlement européen de veiller au contrôle démocratique du niveau européen. À cet égard, les réunions que vous suggérez et qui, déjà, sont mises en œuvre constituent certainement un premier pas dans une harmonisation des positions.

Enfin, je voudrais dire qu'il est important de renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire et de créer, par exemple, un tableau de bord social et de l'emploi qui permettrait d'éclairer les discussions du semestre européen.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, Senhor Comissário, muito obrigada pela sua explicação, mas lamento que ela não tenha sido suficientemente detalhada. Estamos num período em que o significado das palavras precisa de ser clarificado. Coordenação ex ante, bem como reformas estruturais, no momento atual, representam uma interpretação muito lata que se desvia do conceito habitual que estas palavras têm. Reformas estruturais transformaram-se, no diálogo europeu, na imposição pela Comissão de políticas recessivas de esmagamento de salários, determinadas externamente e que nem sempre, ou quase nunca, diria, têm chegado a atingir os objetivos a que se propunham. Penso que é importante readquirirmos confiança mútua e reintroduzir o método comunitário, o diálogo, a convergência e a coesão ao mesmo tempo que se fala de competitividade.

O instrumento que neste momento está previsto de apoio à convergência e à competitividade pode ser extraordinariamente positivo, desde que ele represente essa nova confiança mútua em termos daquilo que é a tradição europeia. É importante que se respeite e reconheça que a competitividade é um conceito mais vasto que tem de beber na Estratégia 2020 e não num esmagamento de salários e das condições básicas de funcionamento do mercado laboral. É preciso que percebamos que há impactos cruzados de um país a outro que limitam a margem de manobra dos países, em particular os da zona euro, que há objetivos nacionais e práticas sociais de concertação que têm de ser respeitados, bem como objetivos de caráter social que não podem ser ultrapassados. Estas e outras necessidades...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme Jean-Paul Gauzès l'a fait, je tiens vraiment à souligner votre travail et votre détermination au sein du collège et vis-à-vis des États membres. Notre réponse se veut nuancée par rapport à votre proposition.

Il y a deux points qui sont extrêmement positifs. Le premier, c'est le fait de prendre en compte l'incidence des décisions des États sur les autres. Je crois que cette coordination ex ante est particulièrement importante. On a, jusqu'à présent, géré une monnaie unique avec des politiques séparées qui étaient parfois contradictoires, voire néfastes pour les voisins.

Le deuxième point positif, c'est cette possibilité de faire du sur-mesure, avec des instruments budgétaires pour aider les États à avancer dans la voie de la compétitivité.

En revanche, il y a deux choses qui me préoccupent et que nous avons d'ailleurs relevées dans le texte, mais que je voudrais souligner. La première chose, c'est que vous allez avoir du mal, parce que, par définition, tout le monde n'aime pas la méthode communautaire, et que le semestre européen est plutôt organisé État par État. Il faudra donc faire vraiment attention à ce que ça marche en pratique. D'une manière générale, si j'ose dire, on a un peu le sentiment, quand on regarde tout ce qui a été fait ces dernières années, qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais que, parfois, pour les citoyens, les résultats tardent à venir. Je me souviens du pacte Europlus, on a eu le six-pack, le fiscal compact. Les gens ne savent pas très bien, d'ailleurs, ce qui est du droit positif et ce que sont les annonces du Conseil européen. Donc, faisons attention aux usines à gaz.

La deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de contrat dans l'ordre juridique communautaire. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important. On unit des êtres humains, des citoyens, qui ne sont pas prisonniers de l'État dans lequel ils sont nés ou dans lequel ils vivent, et établir des relations contractuelles entre un État et les autorités communautaires, ce serait opérer une discrimination entre les citoyens. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait un ordre juridique communautaire partagé. Nous comptons sur vous pour faire respecter ce principe.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Vizepräsident! Zunächst einmal ist es schade, dass bei der wichtigen Diskussion der nächsten Schritte der Rat nicht anwesend ist, denn der Rat ist in dieser Diskussion derzeit ja das Zentrum geworden, was uns allen hier nicht besonders gefällt, muss man sagen. Der Fiskalpakt hat dort ja in gewisser Weise einen Präzedenzfall geschaffen. Insofern gibt es – das muss man gar nicht verstecken – mehr oder weniger offen ausgesprochenes Misstrauen gegenüber den Institutionen in dieser Frage. Daher ist unsere Entschließung auch wichtig, um dort noch einmal bei den Instrumenten, die jetzt konkret anstehen, relativ klar zu machen, wo das Parlament gemeinsam steht.

Zentral ist es dabei natürlich, vorab zu sagen, dass wir an anderen Stellen dringend weitere Gesetzgebung brauchen, um eine funktionierende Eurozone zu haben. Nach wie vor beruht unser gesamtes Instrumentarium darauf, dass wir im Grunde autonome Staaten haben, die sich an die Notwendigkeiten einer gemeinsamen Währung anpassen müssen. Wir haben aber viel zu wenige Gemeinschaftsinstrumente, um zu verhindern, dass es bei diesem Anpassungsprozess zu tiefer Arbeitslosigkeit und Verarmung in einem Teil und einem Übermaß an freiem Kapital und möglichen inflationären Drücken in anderen Teilen der Eurozone kommt. Das muss man dazu sagen, das ist heute hier nicht unser Thema, weil wir uns im Zentrum mit den Themen beschäftigt haben, die derzeit anstehen.

Also, wo? Es gibt bisher keine ernsthafte Weiterarbeit an all den Themen wie einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung, makroökonomischen Stabilisatoren, einer Stärkung des EU-Budgets, auch aus makroökonomischen Stabilitätsgründen. All das ist überhaupt nicht auf der Agenda, wäre aber dringend notwendig. Genauso sehen wir bisher nicht, dass die soziale Säule, die der Rat ja auch diskutiert hat, mit Leben gefüllt wäre. Was ich aus den Diskussionen im Rat mitbekomme, ist, dass auch von den weiter gehenden Plänen, wie sie noch im blueprint zu finden sind, in der legislativen tristen Praxis des Rates nicht besonders viel übrig geblieben ist. Die beiden Instrumente, mit denen wir uns jetzt hier wirklich beschäftigen, sind die, die noch am lebendigsten sind, wobei ich auch höre – und, Herr Vizepräsident, da wäre ich gespannt, was Sie dazu sagen –, dass die Ex-ante-Koordination nicht mehr besonders lebendig ist im Rat. Ich würde gerne mal wissen: Wie lebendig ist dieses Baby? Wird es dort wirklich zu Gesetzgebung kommen?

Bei der anderen Frage, dem Instrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, sagt das Parlament sehr klar, wo wir hinwollen. Wir möchten, dass die Anreize, die gegeben werden, ganz klar im Rahmen der EU-Gemeinschaftsmethode sind, dass die Ziele im Rahmen der Agenda 2020 sind, die wir hier praktisch beschlossen haben, und dass wir dafür sorgen, dass vermieden wird, dass diese Dinge außerhalb des Gemeinschaftsrechts praktisch in eine Art Vertragsrecht gegossen werden. Demokratie muss im Zentrum stehen!

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the Commission proposes a deep and genuine economic and monetary union, but it will bring us into a deep and genuine planning economy. With an ex ante coordination of major economic reforms, the Commission turns into a kind of EU planning bureau. Here we see emerging the Brezhnevs of Brussels. Commissioner Rehn is far too nice to be compared to the former Soviet leader, nor does he have the same intention I presume; but his policies will generate the same effect.

A monetary union has to be a budget union in order to survive. We tried to repair its flaws. We adopted the ‘six-pack’ and the ‘two-pack’, and I voted in favour. But now the Commission pushes further and wants to plan the entire eurozone economy. An economy grows as a result of innovation and competition, not of central planning. So how does the Commission regard central planning? Social Affairs Commissioner Mr Andor said recently that Germany must increase wages. According to him, Germany is too competitive, so it has to reduce its competitiveness to get on the same level as the rest of Europe. So the heart of central planning is equality, if need be in recession. The engine of growth is diversity led by market forces. Where does European central planning leave national parliaments? They only have a right to be informed. National parliaments deserve better, Mr Rehn. At the very least they should take a vote on the mechanisms.

Central economic planning will not solve the problems of the euro. It will only entrench permanent recession. Any analysis should start by admitting that the eurozone in its current form is a failure. Its design was an historical error. The Commission should fundamentally reshape the future of the euro. It could consider possible mechanisms to make withdrawal from the eurozone feasible, or study the options for a parallel currency to introduce much-needed flexibility into the system. But central planners hate flexibility. Central planners, just like Brezhnev, do not want to admit mistakes. They keep on planning in a dead-end street while young generations see their future evaporate and cultural resentment shows its ugly face.

Mr Rehn, if perestroika is not applied soon, it will be too late and your central planning will share the fate of those in the past.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE), "blauwe kaart"-vraag. – Is het niet een grote schande dat de heer Eppink commissaris Rehn vergelijkt met Brezjnev? Want is het niet collega Eppink die ook actief het sixpack heeft gesteund? En de onafhankelijke rol die commissaris Rehn nu heeft? En is het niet juist nu, twee weken voordat de landenspecifieke aanbevelingen komen, belangrijk om volledig steun te geven aan commissaris Rehn, om niet alleen voor kleine, maar ook voor grote landen als Frankrijk met heel stevig gedefinieerde aanbevelingen te komen?

Is niet dat juist nu veel belangrijker? Ik ben benieuwd naar uw reactie.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR), "blauwe kaart"-antwoord. – Ik mag misschien antwoorden in het Nederlands. Mevrouw Wortmann-Kool, misschien heb ik uw gevoel voor humor overschat, maar ik heb de heer Rehn vergeleken met de heer Brezjnev in de zin van het idee van centrale planning, niet persoonlijk. Hij is niet dezelfde.

Ik heb de indruk dat wij in de Europese Unie steeds meer toegaan naar centrale planning. De Europese Unie is begonnen als een liberaal project en wordt steeds meer een socialistisch project. Alles moet in Brussel worden voorgelegd en de nationale parlementen hebben bijna niets meer te zeggen. Dit leidt tot heel veel ontevredenheid bij de bevolking. En er komt een dag, mevrouw Wortmann-Kool, dat die bevolking daartegen in opstand komt. Maar dan zal het voor u misschien te laat zijn.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte zumindest aus meiner persönlichen Sicht sagen: Ich bin schon zutiefst davon überzeugt, dass wir eine stärkere ökonomische Integration brauchen. Aber ich glaube, eine wirtschaftliche ökonomische Integration funktioniert nur, wenn sie begleitet wird durch eine politische, durch eine fiskalpolitische verstärkte Integration.

Ich glaube, das ist im Augenblick genau das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Infolge der bisherigen Krisenbearbeitung durch den Rat mit der – schon von Jean-Paul Gauzès kritisierten oder zumindest kritisch angemerkten – zwischenstaatlichen Methodik hat dazu geführt, dass zunehmend Bürger und Bürgerinnen das Vertrauen in die EU verloren haben. Viele BürgerInnen erleben im Augenblick die EU als eine Institution, die ihnen ihre soziale Sicherheit wegnimmt. Schaut man in die südeuropäischen Länder, wie enorm die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, gestiegen ist, kann man das ja auch nachvollziehen. Ich glaube, bevor wir weitergehen mit der notwendigen wirtschaftlichen Integration, müssen wir dringend mit den Bürgern darüber ins Gespräch kommen, wie wir das Vertrauen wieder herstellen können und wie wir Maßnahmen ergreifen können, die ihre soziale Sicherheit stabilisieren.

Ich glaube, ohne soziale Mindeststandards, die die wirtschaftliche Integration begleiten, wird das Projekt der Europäischen Union scheitern. Ich selber würde es sehr stark bedauern. Ich bin Deutscher, ich habe ein sehr intensives Verhältnis zur Europäischen Union – das hat etwas mit meiner Geschichte zu tun. Ich würde es zutiefst bedauern, wenn dieses Projekt scheitern würde. Es ist aus meiner Sicht ein Friedensprojekt, das über eine ökonomische Integration läuft. Aber sie darf nicht zulasten der sozialen Sicherheit gehen. Wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sie alleine bezahlen in einer Krisensituation, dann wird dieses Projekt scheiten. Und ich denke, wir müssen alles dafür tun, dass das nicht passiert. Deshalb mein Votum dafür: Wir dürfen die sozialpolitische Seite nicht aus dem ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - De plannen voor uitbreiding en verdieping van de Economische en Monetaire Unie geven nog meer macht aan de Europese Commissie. De plannen voor nationale economische hervormingen moeten voortaan worden goedgekeurd door de Europese Commissie voordat zij naar het eigen nationale parlement kunnen worden gestuurd en dat is opnieuw een aanval op de nationale soevereiniteit. Omdat de Europese Commissie het recht heeft om ieder wetsvoorstel te verwerpen, berooft deze voorafgaande goedkeuring de nationale parlementen van het recht om te debatteren en te stemmen over ieder wetsvoorstel dat hun eigen kabinet hun toestuurt.

Niemand zou blij mogen zijn met dit voorstel om de macht van de nationale parlementen uit te kleden. Wij moeten ons juist sterk maken voor nationale vertegenwoordigingen. Hoe kunnen wij accepteren dat de democratie verdwijnt, terwijl er in zoveel landen zo lang voor gevochten is? Regelmatig is in dit Parlement de oproep te horen voor meer democratie en wij hebben nu de gelegenheid om dat opnieuw te doen. Laten wij de democratie versterken en deze commissievoorstellen verwerpen. Deze totale unie is niet in het belang van de burger.

Als enige in de wereld weet de eurozone niet uit het economische dal te klimmen, omdat de monetaire unie in de huidige vorm niet functioneert. De eurozone moet daarom worden ontmanteld en de nationale soevereiniteit moet worden versterkt, zodat de lidstaten weer zelf de taak hebben om te streven naar welvaart voor hun eigen burgers. Wij hebben niet méér, maar juist minder centrale macht nodig. Als wij deze voorstellen niet verwerpen, laat het Europees Parlement zien dat wij niet streven naar welvaart, maar alleen naar centralisatie van macht.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal möchte ich nach den beiden vorangegangenen Wortmeldungen feststellen: Wir wären in einer sehr viel schlimmeren sozialen Lage ohne den Euro. Der Euro zwingt uns zusammen zu Solidarität, sonst wäre eine Reihe von Ländern schon pleitegegangen mit katastrophalen Folgen. Der Zusammenhalt Europas hat ein neues 1929 verhindert und den Crash verhindert!

Aber wir machen das noch nicht gut genug. Deswegen gibt es den Bericht, für den ich Frau Bowles und dem Ausschuss danke. Deswegen müssen wir in der Frage der Ex-ante-Koordinierung vorwärts gehen. Ich finde, dass wir in den letzten zwei Jahren eine Vielzahl von Instrumenten beschlossen haben, dass wir mal sehen sollten, wie das wirklich im Zusammenhang dasteht und dass wir nicht ständig Neues erfinden und das Alte nicht einbezogen wird. Was können wir schon mit Sixpack, mit Twopack und mit allem, was es da gibt? Was wird da umgesetzt? Wir haben ein bisschen den Zusammenhang verloren dabei.

Aber ich finde es gut, dass die Kommission mit zwei Mitteilungen gekommen ist. Ich finde das deshalb gut, weil unsere Arbeit als Sherpas im Rahmen eines intergouvernementalen Prozesses dadurch entleert wird. Je mehr die Kommission im Legislativverfahren vorlegt, desto mehr ist erzwungen, dies in Gemeinschaftspolitik zu machen. Deswegen sollte der Weg der Gemeinschaftspolitik vorgezogen werden.

Ich finde im Übrigen die Vorschläge von Präsident Hollande schlecht. Ich finde sie schlecht, weil sie intergouvernemental sind, weil sie neue Institutionen einrichten, weil sie weder die nationalen Parlamente noch das Europäische Parlament einbeziehen und weil sie sich auf die 17 begrenzen: Wir sind ein Europa der 27 – oder aller 27, die mitmachen wollen. Wir sollen nicht neue Grenzen und Hürden in Europa einbauen.

Ich meine, dass das Europäische Parlament zu entscheiden hat, wo hier in diesen Bereichen auch in der Folge des Europäischen Semesters Entscheidungen zu treffen sind, etwa bei den länderspezifischen Empfehlungen müssen wir die Leitlinien in der Mitentscheidung entscheiden. Ebenso müssen die nationalen Parlamente bei den vertraglichen Vereinbarungen Ratifikationsrecht haben. Es darf in diesem Verfahren keine neue Lücke von demokratischer Nichtbeteiligung entstehen. Es ist unsere Pflicht, darauf in besonderer Weise zu achten.

Wir müssen auch darauf achten, dass es nicht nur um Sparmaßnahmen geht, sondern um Strukturveränderungen, bei den Strukturveränderungen nicht nur um Arbeitsmarkt und Soziales, sondern darum, dass wir Wettbewerbsfähigkeit durch Entbürokratisierung hinbekommen, dass die staatlichen Institutionen in der Lage sind, Projekte zu entwickeln, die europäisch gefördert werden können. Für Griechenland liegt viel Geld bereit, und griechische Behörden können die Projekte nicht entwickeln. Wir müssen zusehen, dass wir über Jugendarbeitslosigkeit nicht nur reden. Dafür ist Geld vorhanden. Da muss man die Strukturen für Berufsausbildung in Spanien verbessern. Die hatten zu wirtschaftlich besten Zeiten 30 % Jugendarbeitslosigkeit, weil sie einfach kein System der Berufsausbildung haben. Diese Systeme müssen verbessert werden! Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sind nur möglich, wenn die Strukturen für Wachstum stehen! Geld, das man dort hineingibt, hat nur dann positive Wachstumseffekte, wenn die Strukturen stehen. Dies gilt nicht nur für öffentliche Gelder, sondern nur bei guten Strukturen gibt es private Investitionen, aus denen Wachstum und Beschäftigung entstehen. Aus diesem ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Mein Kollege aus Deutschland und ich aus Österreich stellen uns natürlich viele Fragen. Eine davon ist: Wird es möglich sein, die Finanztransaktionssteuer zu europäischen Eigenmitteln zu machen? Und kann man damit vielleicht im Rettungsschirm auch ein gewisses Grundkapital bilden, sodass man in Zukunft sieht: Die Europäische Union ist wirklich gewillt, hier wieder Stabilität einzubringen? Da würde mich interessieren, welche Meinung Elmar Brok dazu hat.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich finde, dass es im Zusammenhang mit dem MFR in der Verhandlung wichtig ist, dass wir versuchen, auch die Eigenmittel zu diskutieren und hier voranzukommen aus übergeordneten Gründen. Und ich finde, dass die Transaktionsakte ein hilfreiches Instrument dafür ist, dies zu tun, um das zur Verfügung zu stellen – neben den sonstigen positiven Effekten der Transaktionsakte.

Und ich muss hier feststellen, dass der Kollege Timothy Kirkhope, der Gegner des Euro ist und diese Frage immer bekämpft, dies natürlich mit völligem Unverständnis betrachtet. Aber dennoch möchte ich an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen, Herr Rübig, dass Sie hier eine gute Idee angesprochen haben.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, questa risoluzione contiene indicazioni molto precise su cui c'è una larga convergenza del Parlamento.

Provo a riassumerle concentrandomi sullo Strumento di convergenza e di competitività (CCI). Primo: il CCI deve essere istituito in codecisione e deve essere aperto ai paesi non euro su base volontaria. Secondo: bene un meccanismo a base di incentivi, ma occorre fare chiarezza sul fatto che stiamo parlando di risorse aggiuntive e non di condizionalità macroeconomiche. Terzo: le risorse del CCI devono essere collocate nel bilancio dell'Unione europea; no a un modello EDF, il caso dell'High flux reactor è un chiaro precedente di progetti finanziati da contributi al bilancio di alcuni Stati membri.

Un multi-year budget è possibile e il CCI può essere il primo embrione di un vero bilancio dell'eurozona. Quarto: invece dei contratti noi proponiamo, da un lato, un codice di convergenza alle country-specific recommendations codecise a livello dell'Unione, dall'altro, i piani nazionali di implementazione definiti a livello degli Stati membri con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali.

Quinto: gli squilibri sociali devono avere lo stesso rilievo delle questioni di competitività di prezzo. Noi crediamo che la posizione del Parlamento sia ragionevole e confidiamo che sia presa in considerazione e soprattutto auspichiamo una proposta legislativa sul CCI in tempi rapidi e crediamo che il processo in atto a livello del Consiglio europeo non debba far venir meno il potere di iniziativa legislativa della Commissione, il cui esercizio non deve certo attendere il via libera del Consiglio europeo.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Es ist gerade einmal ein Jahr her, dass der Fiskalpakt beschlossen wurde – ohne die Stimme des Europäischen Parlaments, gegen die Gemeinschaftsmethode – und mit massiven und einseitigen Sparmaßnahmen noch mehr an Ungerechtigkeit und Armut auf diesem Kontinent vorantreibt. Und jetzt gibt es den Vorschlag hier, Verträge über Wettbewerbsfähigkeit zu machen. Bundeskanzlerin Merkel in Deutschland hat über einen „völkerrechtlichen Vertrag zu mehr Wettbewerbsfähigkeit“ gesprochen. Da sollen individuelle Vereinbarungen geschlossen werden zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten.

Haben Bundeskanzlerin Merkel und alle anderen, die das so einseitig vorantreiben, wirklich noch nicht verstanden, dass sie, wenn sie immer nur mehr Wettbewerb vorantreiben, immer nur Sparen, Sparen, Sparen und dieses undemokratische Vorgehen vorantreiben, damit sowohl die Parlamente also auch die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Kontinent mehr und mehr vor den Kopf stoßen, dass sie Ungerechtigkeit verschärfen, soziale Kluft vorantreiben?

Was wir brauchen und was auch in diesem Bericht des Parlaments steht, ist mehr Demokratie, Beteiligung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, mehr Solidarität und wirklich die volle Einbeziehung aller Sozialpartner. Denn nur so wird es möglich sein, tatsächlich auch die Bevölkerung wieder davon zu überzeugen, dass wir diese gemeinsame Europäische Union brauchen. Denn nur mit einem sozialeren und solidarischen Europa wird es auch gelingen!

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, my group will vote against this motion. Not all members of the European Union are in the euro area and in my own country it is very clear that we will not be joining the euro.

I do believe in national sovereignty, therefore I do not think it is my place to tell euro area countries what to do. But there are moments in the euro area debates when the interests of non-euro area states are affected, and therefore speaking up becomes necessary.

The motion calls for a convergence and competitiveness instrument, which sounds innocent but could lead to large transfers of taxpayers’ money from one country to another and establishing a totally new part of the EU budget. Personally I cannot see why the citizens of the euro area would want to do this (and I wonder if they have even been asked), but I am concerned about the impact and the precedents this sets outside the euro area.

Under the MFF process, unanimous consent is needed from all 27 national parliaments on EU budget setting every seven years. Personally I think the EU budget is too large – and this Parliament thinks it should get even bigger. So I am very glad that national parliaments have that opportunity every seven years to rein the big spenders back in.

The resolution says in one place that it respects national sovereignty but then calls for a new budgetary mechanism under the Community method and outside the MFF ceilings, specifically to allow the European Parliament budgetary authority.

In layman’s terms I think this sets us on a slippery slope. It gives more powers to the European Parliament to overrule national governments on EU spending and it is clear from current polling across the EU that citizens, and particularly those within the euro area, already feel they have lost control of their destiny. I think it is for national parliaments to decide on budgetary matters and the role of the European Parliament must not be inflated.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, the European response to the crisis, as is evident in this resolution, has been driven by a blinkered, ideological approach. Instead of changing the failed ideology and the policy, we do the same thing over and over again and expect a different outcome. It is a definition of insanity, according to Albert Einstein. Intensifying the obligation on Member States to follow this failed ideological approach is a sure recipe for future disasters.

Where is the investment programme needed to create jobs and grow GDP? Where is the write-down of toxic debt? Why are the public still bearing the cost of the failure of banks? Where is the recapitalisation of banks which was promised by the European Stability Mechanism? Where is the lender of last resort, a role the ECB should fulfil? The EU’s approach is the worst of all worlds, wresting economic decision-making from countries without any transfer of wealth that might justify fiscal union. This is nothing more than economic illiteracy.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhor Comissário, queria começar por o saudar por este longo caminho que tem sido estabelecido também com o Parlamento Europeu para aperfeiçoar a União Económica e Monetária. Foi possível rever o Pacto de Estabilidade e Crescimento, estabelecer legislação relativa aos desequilíbrios macroeconómicos dentro da União Europeia, bem como melhorar as regras de natureza orçamental, mas cada vez mais aquilo que nos é pedido, e é desde há muito tempo, é que seja possível ter disciplina orçamental e crescimento na União Europeia. Essa não é uma tarefa que se faça de um momento para o outro mas é, de uma forma cada vez mais urgente, pedida pelos nossos cidadãos e, para isso, é necessária uma solução europeia. E por isso mesmo felicito a Comissão pela sua Comunicação, esperamos que seja possível rapidamente termos iniciativas legislativas sobre estas matérias tão importantes, como a necessidade de coordenar as reformas estruturais para o crescimento da nossa economia ou ter um instrumento para a convergência e a competitividade.

Queria saber, Senhor Comissário, se estas medidas se podem enquadrar dentro de uma ideia de que, dentro da União Europeia e dentro da União Económica e Monetária, é possível relacionar as sanções com o necessário incentivo aos Estados, incentivo desde logo para quem cumpre. Venho de um país, Portugal, que tem cumprido à risca aquilo que é pedido, mas é também necessário que esses mesmos países possam ser incentivados e premiados pelo seu cumprimento e premiados de uma forma que os cidadãos possam compreender que os sacrifícios que estão a fazer valem a pena.

É necessário que esses incentivos não sejam apenas caso a caso, como tem surgido, mas possam estar sistematicamente incluídos dentro da nossa legislação. Tenho esperança que assim seja e era esta a palavra que hoje aqui queria trazer.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D). - Monsieur le Président, mes chers collègues, l'Europe est à la croisée des chemins: ou bien elle sort du piège de l'austérité et réalise un saut vers la démocratie, ou bien les peuples finiront par la détester. Il faut agir vite. Le Président du Conseil a remis sa feuille de route, la Commission a rédigé son blue print, François Hollande vient d'en appeler à la mise en œuvre d'un véritable gouvernement économique. Le Parlement européen doit prendre part à ce processus. Il n'a malheureusement pas été consulté pour Chypre et ne peut rien faire face à la troïka.

Mes chers collègues, un gouvernement sans parlement, n'est-ce pas le propre d'une dictature? Le Parlement l'a rappelé dans le rapport Thyssen. Il doit être présent à toutes les étapes du semestre européen, du débat sur l'AGS au contrôle des recommandations spécifiques par pays.

Il doit être au cœur du contrôle du futur budget de la zone euro. C'est pourquoi la contractualisation bilatérale entre la Commission et les États doit absolument être rejetée. Elle revient à généraliser dans toute l'Union la méthode d'une troïka qui s'est trompée sur toute la ligne. La troïka n'est pas une expérience à imiter, c'est une aberration à supprimer.

Enfin, face au renforcement du gouvernement de la zone euro, le Parlement doit se doter de sa propre structure "zone euro" pour faire face aux États qui ne manquent jamais de faire prévaloir leurs intérêts particuliers sur l'intérêt général du citoyen européen.

Mes chers collègues, la démocratie doit être au cœur de l'Union économique et monétaire. Nous devons construire une Europe des citoyens, pas une Europe des contrats!

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, a União Económica e Monetária foi e é um projeto do grande capital europeu. Entre 2001 e 2010, valores acumulados de uma década de euro, os lucros cresceram em termos médios 36 % na zona euro. No mesmo período, os custos unitários do trabalho sofreram uma redução de 1 %. Eis os objetivos do projeto, aqui o euro não falhou, as suas consequências estão à vista: degradação das condições de vida e de trabalho, diminuição do peso dos salários no rendimento nacional, desemprego, estagnação, destruição de sistemas produtivos e acentuada desindustrialização nos países periféricos por via da sua transformação em consumidores da produção excedentária dos países do centro.

Este caminho revelou-se insustentável, mas quem dele beneficiou não quer voltar atrás, quer prosseguir. Como sempre, cada novo passo na integração procura legitimar o anterior e justificar o seguinte. Uma coisa é certa: contarão com a resistência e a luta dos trabalhadores e dos povos da Europa.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, cuando construimos la zona euro sabíamos que padecía algunas imperfecciones debidas al hecho de compartir una política monetaria única y no compartir una unión fiscal y, menos aún, una unión política.

Esto desencadenó una falta de coordinación puesta ya de manifiesto en el informe Kok del año 2005. La crisis de 2008 agudizó estas imperfecciones, pero, seamos positivos, también nos ha otorgado la posibilidad, no solo de superarlas, sino de mejorar toda la arquitectura del euro y de la Unión Europea.

Con el diseño de la zona euro nos saltamos la tradicional filosofía de la Unión Europea desde su creación: avanzar paso a paso, avanzar por etapas, cumpliendo lo acordado. Ahora, sabiendo cuáles han sido nuestros defectos, estamos volviendo a esta filosofía, por la cual uno de los grandes retos es crear una verdadera unión económica.

La unión bancaria es uno de los aspectos prioritarios en los que debemos avanzar dentro de la unión económica, tal y como veíamos ayer en esta Cámara, pero es tan solo un paso, que pone de manifiesto la tan importante solidaridad. Una solidaridad que todavía no tenemos automatizada, pero continuamente reivindicada en el Derecho europeo. Lo expresaba muy bien mi compañero y amigo el señor Gauzès al reivindicar la dimensión social. Prueba de ello es una actuación contundente y ágil como la que se necesita en los momentos de desconfianza en los que nos encontramos.

La coordinación ex ante de las reformas económicas y el instrumento de convergencia y competitividad son claves en la automatización de una solidaridad necesaria para unos Estados que comparten la misma moneda pero que, a veces, parece que siguen sin compartir un horizonte común.

En este sentido, es importante que la coordinación ex ante se aplique a los Estados miembros del euro, pero sin menoscabar su responsabilidad en continuar con los procesos reformistas.

Por su parte, el instrumento de convergencia y competitividad debería ir asociado a un mecanismo financiero de incentivos con capacidad presupuestaria para evitar los fallos anteriores. Ambos instrumentos no dejan de ser un paso más, pero necesario, ante la tan necesaria unión económica y, en definitiva, unión política. Por eso esta Resolución es tan importante.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Pentru a permite ieşirea din recesiunea prelungită ce afectează Uniunea Europeană, Foaia de drum privind finalizarea Uniunii economice şi monetare ar trebui să se axeze în jurul măsurilor sociale şi de creştere economică. Din păcate, aceasta constituie o nouă încercare de flexibilizare a pieţei muncii şi a salariilor şi un pericol pentru Europa socială.

O coordonare a reformelor structurale la nivel european este necesară pentru a reduce aceste disparităţi. Documentul Comisiei pare însă să aibă drept scop implementarea unui anumit tip de reforme: a celor axate în jurul austerităţii. Printre acestea se numără noi privatizări şi tăieri de salarii, o dereglementare şi mai importantă a legislaţiei muncii şi slăbirea adiţională a sindicatelor.

Europa nu va ieşi din abisul politic şi economic în care se află doar prin metoda rigorii bugetare, iar procesul de redresare economică ce a avut loc în Statele Unite confirmă această idee. Nu este însă prea târziu pentru a o apuca pe drumul cel bun. Printre măsurile pe care Comisia ar trebui să le promoveze se numără introducerea unui salariu minim naţional în toate statele membre şi situarea pilonului social în centrul politicilor cu caracter economic. Totodată, solidaritatea la nivel european, manifestată prin garantarea în comun a datoriilor publice, capătă o importanţă fundamentală pentru viitor.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - Señor Presidente, el comportamiento de la economía europea desde el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria ha sido insatisfactorio. Los Estados miembros no han cumplido los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Unión no ha alcanzado los objetivos de la Estrategia de Lisboa, y Europa es el área del mundo que está respondiendo peor a los desafíos de la crisis.

Las políticas de ajuste indiscriminado han llevado a pérdidas de empleo, contracción económica, mayor endeudamiento total y han abierto grietas en el seno de la Unión. La Unión Económica y Monetaria debe evolucionar integrando responsabilidad y solidaridad, disciplina y estímulo.

Las propuestas de avanzar hacia la coordinación económica ex ante van en la buena dirección, pero deben inscribirse en un marco de política económica común. Es preciso, también, abrir paso a una política de incentivos para las inversiones –en este marco de política económica común–, en línea con la Estrategia Europa 2020, para mejorar la competitividad.

Pero para mejorar la competitividad de una forma multifactorial se necesita articular una cooperación europea basada en un pacto social, en recursos fiscales más allá de los previstos en las perspectivas financieras multianuales, y bajo un control democrático. Y, además, para restablecer el crecimiento, serán necesarias iniciativas en el ámbito del crédito a fin de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y relanzar el crecimiento.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the EFD Group. – Mr President, my sincere apologies for not being on parade. It is quite unlike me. I do apologise for it and thank you for your courtesy.

Interesting, is it not, that one of the great political questions in the United Kingdom when it comes to discussion of the euro is: cock-up or conspiracy. Is it a cock-up or is it a conspiracy? We are still arguing about that in the pubs of England. We are not quite sure.

It must be completely obvious to anybody with even the remotest bit of economic understanding that this common currency was doomed to failure from the outset if it was not accompanied by fiscal policy. It must have fiscal policy to have one currency and one interest rate. It comes with the package. It must be part of the same phenomenon.

The conspiracies theorists say, ah: they knew that this would happen, that this would collapse and that this would bring grief to many countries unfortunate enough and stupid enough to be part of this common currency, and what will happen is, when it collapses – when it catches fire, when it all goes wrong – they can then (‘they’ being the conspirators) push through an undemocratic system of government on people, whether they like it or not. I think this is the first part of it. This is what we are looking at with this document. It is the first bit of an undemocratic procedure so we can cut ordinary voters – members of the electorate – out of the system.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Kollega Bloom, Te sanoitte puheenne alussa, että EMU tulee epäonnistumaan, jos siihen ei liity finanssipolitiikkaa ja tiukempia yhteistyöhön kannustavia ehtoja. Näin varmasti oli, mutta eikö pitäisi tervehtiä ilolla sitä, että nyt luodaan niitä järjestelmiä, joissa talouspolitiikkaa koordinoidaan ja joissa haetaan enemmän yhteistä eurooppalaista etua. Voisitte ihan reilusti sanoa, että nyt ollaan oikealla tiellä.

Mitä tulee epädemokraattisuuteen, ei ole välttämättä järkevää asettaa vastakkain kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia, vaan molempien tahojen vahvistamista tarvitaan, jotta luodaan demokratiaa.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD), blue-card answer. – It depends on your perspective really, does it not? I would argue that there is no remit for a common fiscal policy. It has not been put to the people, either in a referendum or in any political way that I can see – certainly not in the United Kingdom.

In the United Kingdom, as you know, we have been promised but denied in reality a referendum for many years. I can only speak for the United Kingdom, but I would argue that there is no democratic remit for this and therefore you cannot push a common fiscal policy through. If you ask the people on the streets of Rome or Madrid, or Lisbon or Athens, I think you will get your answer.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, έχω δυστυχώς την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωομάδα και η ευρωζώνη είναι ουραγοί των εξελίξεων. Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων βρίσκεται δυστυχώς η Τρόικα, η οποία δεν είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη αφού δεν λογοδοτεί ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε σε εθνικό κοινοβούλιο. Η Τρόικα επιβάλλει αυστηρές πολιτικές λιτότητας στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου χωρίς ανάπτυξη και χωρίς επενδύσεις και ουσιαστικά καταστρέφει τους λαούς οικονομικά και κοινωνικά. Δείτε ένα απλό παράδειγμα, την περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην περίπτωση της Κύπρου, κ. Rehn, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθε απλώς για να κάνει την εκ των υστέρων νεκροψία διότι ήταν λανθασμένες οι πολιτικές της Ευρωομάδας και διότι ήταν, δυστυχώς, άδικη και πρωτοφανής η απόφαση για το κούρεμα των καταθέσεων. Και διερωτώμαι, μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωομάδα μόνο με νομοθετήματα; Θέλω μιαν απάντηση στο ερώτημα και το ερώτημα είναι πώς θα στηριχτούν σήμερα οι πολίτες της Κύπρου διότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με μελλοντικά νομοθετήματα.

 
  
  

(Fin del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would firstly like to thank everybody for their contribution to this very substantive debate. Let me start by saying that I agree with those such as Mr Gauzès, Ms Ferreira, Mr Giegold and Mr Klute who have stressed the importance of the social dimension of the European Union as the essential element of the European social market economy and of the Economic and Monetary Union. We are going to discuss that in the next debate under the next agenda item.

Secondly, as regards the statements of Ms Goulard and Mr Brok concerning the Community method, the Commission’s view is firmly based on the Community method because we believe, from experience, that it is the only way to ensure truly sustainable policies and progress, as well as democratic legitimacy and political accountability. This implies bringing the current intergovernmental instruments into the Community framework in due course. We also emphasise, in reference to Mrs Ford’s statement, that with the further development of the EMU we must always ensure the integrity of the European Union as a whole.

Let me also emphasise that in our view the guiding principle concerning the future of the Economic and Monetary Union is that any step towards increased solidarity and mutualisation of economic risk will need to be combined with increased responsibility and fiscal rigour; that is, with a further sharing of sovereignty and deeper integration of decision-making.

Ms Goulard referred to the fragmented nature of country-specific recommendations. I would like to stress that, in fact, we are also making a country-specific recommendation to the euro area, for reasons that are quite obvious. There are significant economic spillovers and a particularly strong interdependence between the Member States of the euro area. That is why we want to provide policy advice to the euro area too, so that the Eurogroup can discuss what the optimal and proactive policy mix is in order to promote recovery and create a foundation for sustainable growth and improving employment.

Mr Giegold referred to the discussions in Council. I agree that we expect the Council now to discuss the ex ante coordination of major economic reforms and related financial solidarity mechanisms, and then subsequently to provide its input, hopefully positive and constructive.

Finally, a comment to Mr Eppink. While he is often quite funny with his verbal acrobatics, this time he is very off. Making a comparison with Brezhnev is both incorrect and inappropriate. It is simply a bad old joke with bad taste. Can you not perform any better? Are you out of ideas?

The reason why I find it particularly inappropriate is that I have enough relatives in the graves of the fallen heroes of the Winter War who paid the price with their lives to stop the Red Army and totalitarianism and to be part of European civilisation and Western democracy. My grandfather served five years on the front. He told me after his experiences in the Winter War and the continuation of war, ‘I spent five years looking to the East and since then I have looked to the West’. I personally look both to the West and to the East, and that is why I agree very much with Mr Klute with his wise words – wiser than yours, Mr Eppink – that the European Union must be maintained and developed as a truly genuine peace project.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - J'ai reçu, conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement une proposition de résolution(1).

Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 23 mai 2013.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – A União Europeia, com grande impulso trazido pelo Parlamento Europeu, tem desenvolvido esforços no sentido de melhorar a governação macroeconómica da nossa região. Apesar de tudo, um novo quadro, assente no "6 pack" e no "2 pack", ficou aquém do que o Grupo S&D esperava e as suas aplicações nos Estados-Membros devem ser acompanhadas. Em particular, no que respeita a qualquer proposta nova que possa surgir, esta deve estar destinada a aumentar a solidariedade, a coesão e a competitividade, que a meu ver, são princípios que devem preocupar a par do melhoramento dos níveis de coordenação da política económica, como indicado na Declaração da Comissão que acompanha o “2-pack”, a fim de respeitar o princípio segundo o qual os “avanços para uma maior responsabilidade e disciplina económica são combinados com maior solidariedade”. Por isso, os domínios de intervenção não devem centrar-se apenas sobre a competitividade de custos, mas incluir a dimensão fiscal ou a dimensão social e do emprego. É importante que a União saia mais forte da crise, estimulando a sua competitividade, a produtividade, o potencial de crescimento, a convergência económica, mas sobretudo a sua coesão social.

 
  

(1) Voir procès-verbal.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου