Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2013

Συζήτηση :

PV 20/05/2013 - 19
CRE 20/05/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0209

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.4. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Vážená paní předsedající, hlasovala jsem proti konečné zprávě o návrhu protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice. Ačkoliv měl Parlament pouze konzultační úlohu, zpráva byla Parlamentem projednávána nezvykle dlouhou dobu a několikrát měnila svou podobu. Evidentně v tomto parlamentu nebyla příliš velká vůle dostát příslibu, který dostala Česká republika na summitu hlav států v roce 2009. O slabé vůli přijmout zde na plénu tuto zprávu svědčí fakt, že i když se zpráva konečně po mnoha průtazích a třetí modifikaci dostala do programu hlasování, bylo těsně před hlasováním na plénu změněno stanovisko z neutrálního na negativní.

Historie a zvláštní okolnosti projednávání zprávy o českém protokolu jasně ukazují, že by Rada neměla na stanovisko Parlamentu reflektovat a měla by se snažit dostát slibu, který byl v roce 2009 dán. Už jsem zde jednou hovořila o tom, že jsem přesvědčena, že celá Evropská unie je postavena na dohodách, na dohodách mezi členskými státy a institucemi. Pakliže budeme porušovat tyto dohody, budeme ohrožovat pilíř důvěry na němž je celá unijní spolupráce vystavěna.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Karta praw podstawowych jest dokumentem wysoce niefortunnym, ponieważ szereg jej zapisów uderza bezpośrednio w tradycyjne europejskie wartości. Polska i Wielka Brytania słusznie blokują jej stosowanie w swoich krajach. Z pełną życzliwością odebrałem więc postulat rządu Republiki Czeskiej dotyczący rozszerzenia protokołu trzydziestego, ograniczającego stosowanie karty, również na ten kraj.

Niestety neutralny charakter niniejszego sprawozdania spowodował, że chociaż nie odrzucono, to jednak również nie przyjęto wniosku czeskich władz. Motywy takiego stanowiska posłów z Komisji Spraw Konstytucyjnych oceniam jednoznacznie jako polityczne, nie mające nic wspólnego z merytorycznymi przesłankami. Poparcie tak sformułowanego wniosku w głosowaniu plenarnym ustanowić może bardzo negatywny precedens. Nie mam natomiast wątpliwości odnośnie do bezcelowości zwoływania międzynarodowej konferencji w celu zbadania wniosku o objęcie protokołem wyrażającego taką wolę kraju członkowskiego. Stanowisko w tej sprawie powinno być wyłączną domeną zainteresowanych państw.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, kun Tšekin kohdalla puhutaan perusoikeuskirjan soveltamisesta, on erittäin tärkeää muistaa, että Euroopan unioni on arvoyhteisö. Ainakin itse toivon, että Euroopan unionia kehitetään myös itsenäisten valtioiden välisenä yhteistyöelimenä. On toki selvää, että meidän kaikkien pitää näihin perusarvoihin yhtyä. Mitä sitten ovat perusarvot? Ne ovat demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus ja oikeusvaltioperusta. Niistä täytyy pitää voimakkaasti kiinni.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että yksittäisillä jäsenvaltioilla voi olla omia kansallisia intressejä. Euroopan unioni ei saa olla sellainen pakkopaita, ettemmekö me voisi antaa hiukan liikkumavaraa. Tämä asia on erittäin tärkeä. Annetaan pieni kansallinen liikkumavara niille valtioille, jotka sitä pyytävät. Kun liikkumavaraa pyydetään, Euroopan unionin ja muiden jäsenvaltioiden on tehtävä päätös, annetaanko sitä. Tässä yhteydessä näen, että on hyvä, että Tšekillä on tällainen liikkumavara. Mielestäni Euroopan unionia pitää kehittää itsenäisten valtioiden välisenä yhteisönä, mutta perusarvot, kova ydin on aina muistettava.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Frau Präsidentin! Ich habe heute letztlich diesem Bericht zugestimmt, weil er in der geänderten Form abgestimmt wurde. Daher bin ich den Links-Parteien heute ausnahmsweise einmal dankbar, dass sie klargelegt haben, dass wir für eine Änderung der Verträge keine derartige Prüfung brauchen.

Wenn wir in den Debatten gegenüber Russland oder gegenüber der Ukraine permanent auf die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte hingewiesen haben, dann sehe ich es überhaupt nicht ein, wieso man das in Bezug auf die Tschechische Republik auf einmal nicht tun sollte. Da sieht man die Doppelbödigkeit der Diskussion: Nur weil es politisch opportun ist, gegen Russland oder gegen die Ukraine vorzugehen, wird dort die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte erklärt. Aber sobald es um die Tschechische Republik und die Beneš-Dekrete geht, wäre man auf einmal bereit, Ausnahmen zuzulassen. Grundrechte und Menschenrechte sind unteilbar! Das gilt auch für die Tschechische Republik!

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que, em suma, o Protocolo n.º 30 não isenta o Reino Unido e a Polónia das disposições vinculativas da Carta. Não se trata de uma cláusula de isenção. Não altera a Carta. Na sua formulação atual, o Protocolo não parece alterar a posição jurídica que prevaleceria na sua ausência. No entanto, a mera existência do Protocolo deu azo a incerteza jurídica e confusão política, pelo que afeta negativamente todos os Estados-Membros e não apenas o Reino Unido, a Polónia ou, prospetivamente, a República Checa. O que é, além disso, perfeitamente claro é que, se o Protocolo n.º 30 fosse interpretado como limitativo do âmbito de aplicação ou da força jurídica das disposições da Carta, o resultado seria uma diminuição da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos britânicos e polacos, prejudicando, assim, os esforços da União para atingir e manter um nível de proteção dos direitos uniformemente elevado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la présente résolution qui rappelle que les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé les 29 et 30 octobre 2009 d'annexer aux traités un protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'UE à la République tchèque. En effet, la République tchèque a fait une demande visant à adhérer au protocole n° 30 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni. L'annexion de ce protocole donnant lieu à une modification des traités, le Parlement était tenu de donner son avis sur cette procédure.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece cred că actuala situaţie privind aplicarea Protocolului 30 trebuie clarificată cât mai repede. Republica Cehă a dorit să adere la protocol datorită preocupărilor legate de efectele cartei asupra decretelor Beneš. Însă, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în jurisprudenţa cehă nu s-a înregistrat nicio cauză relevantă referitoare la aplicarea cartei. Şi eu consider că actul nu poate să creeze excepţii în aplicarea prevederilor Cartei drepturilor fundamentale. Totodată, faptul că Senatul ceh s-a pronunţat în 2009 împotriva aplicării protocolului este o dovadă că nu există o poziţie clară a autorităţilor din Cehia. Cred că, în primul rând, problema ar trebui rezolvată la nivel intern, iar apoi s-ar putea merge mai departe cu modificările propuse. Astfel, s-ar evita incertitudinea juridică.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), in writing. − I fully recognise the Czech Republic’s right to decide which EU laws to opt out of and I am wholeheartly against the Charter of Fundamental Rights of the European Union as such.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Le gouvernement tchèque a exprimé sa volonté d'adhérer au protocole 30 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni. Considération faite des inquiétudes exprimées dans le rapport, notamment touchant aux motifs d'adhésion de la République tchèque au protocole 30, de la position adoptée par la société civile tchèque (les syndicats, l'association européenne pour la défense des droits de l'homme, etc.) et de l'interprétation qui pourrait être faite du protocole 30, je me suis prononcée en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas išsako savo poziciją dėl Čekijos Respublikos prašymo jai taikyti Europos Sąjungos sutarties protokolą Nr. 30, kuriuo valstybė narė įgauna išlygą dėl Europos pagrindinių teisių chartijos taikymo. Lisabonos sutartimi, kurią 2009 m. pasirašė visos Europos Sąjungos valstybės narės, buvo pripažinta, kad Chartijoje išdėstytos teisės, laisvės ir principai turi tokią pat teisinę vertę ir privalomąją galią, kaip ir ES sutartys, tačiau Chartijos nuostatomis ES kompetencija nėra niekaip išplečiama, ja tik siekiama skirti daugiau dėmesio pagrindinėms teisėms ir užtikrinti didesnį jų matomumą. Dėl šios priežasties Europos Parlamentas visada skeptiškai vertino buvusio Čekijos Prezidento prašymą jo valstybei taikyti išlygą dėl Pagrindinių teisių chartijos taikymo. Tačiau Lisabonos sutarties pasirašymo metu Čekijos Prezidentui buvo pažadėta, kad jo valstybei ateityje bus taikoma ši išlyga, todėl Europos Parlamentas nusprendė netrukdyti tolimesniam minėto protokolo ratifikavimui šioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad ratifikavimo procesas prasidės abiejų Čekijos parlamento rūmų pritarimu šiam jų šalies prisijungimui prie protokolo Nr. 30.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Depuis les négociations du traité de Lisbonne, la République tchèque a manifesté son souhait de rejoindre le protocole à la Charte des droits fondamentaux, qui prévoit la "non-participation", comme la Pologne et le RU. Conformément à la procédure, le Parlement devait être consulté avant décision du Conseil pour une modification des traités. J'ai voté en faveur de ce rapport car ce protocole ne dispense pas la République tchèque des obligations de la Charte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − jsem rád, že převážil názor českou výjimku neblokovat a ponechat na členských státech, aby se s ní vypořádaly a rozhodly o jejím uvedení v život. Jsem přesvědčen, že důležitou roli ve zdlouhavém projednávání a nakonec i výsledném postoji EP sehrála nepřehledná situace na české politické scéně, z níž není patrné, zda má česká výjimka vůbec podporu vlády, parlamentu a prezidenta, a tedy zda se k ní samotná ČR vůbec ještě hlásí. Jako nejpravděpodobnější se mi proto jeví scénář, kdy Evropská rada po obdržení stanoviska EP českou výjimku schválí, ale s její ratifikací členské státy počkají až na výsledek ratifikačního procesu v České republice.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Negativní stanovisko Evropského parlamentu, a tímto nedoporučení Evropské radě, aby protokol neprojednávala, je důležitý pro všechny občany ČR. Čeští občané nesmí být občany druhé kategorie, protože jsou také evropskými občany a mají právo mít stejnou ochranu jako všichni občané Evropské unie. Výsledek dnešního hlasování mi připadá tedy naprosto logický i v souvislosti s českým právním řádem a dodržováním pravidel demokracie. Proto jsem tuto zprávu podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I fully recognise the Czech Republic’s right to decide which EU laws to opt out of and I am firmly against the Charter of Fundamental Rights of the European Union as such.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O Governo da República Checa pretende a adesão do seu Estado ao Protocolo n.º 30 relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia à Polónia e ao Reino Unido. Se o Protocolo n.º 30 devesse ser interpretado como limitativo do âmbito de aplicação ou da força jurídica das disposições da Carta, o resultado seria uma diminuição da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos britânicos e polacos, prejudicando, assim, os esforços da União para atingir e manter um nível de proteção dos direitos uniformemente elevado. Por este motivo, dei o meu voto favorável a este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Carta dos Direitos Fundamentais aprovada em Nice (2000), e tornada juridicamente vinculativa pelo Tratado de Lisboa, é uma síntese dos valores europeus comuns, com os quais todos os cidadãos se podem identificar. Esses valores resultam da rica herança cultural dos diferentes países da UE, das suas tradições constitucionais e regras jurídicas e caracterizam a União não apenas como uma construção económica, mas como uma comunidade com valores comuns. Embora haja muitas dúvidas quanto à vontade quer do Parlamento checo, quer do próprio povo checo de concluir a ratificação deste protocolo destinado a estender a este país a aplicação do Protocolo n.º 30, quero acreditar que não irá vingar qualquer intenção de reduzir as normas de proteção dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos checos. De qualquer forma, a jurisprudência, nomeadamente através do Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de dezembro de 2011, tornou claro que o Protocolo n.º 30 não isenta a Polónia e o Reino Unido das disposições vinculativas da Carta de Direitos Fundamentais, não podendo assim ser utilizado como cláusula de isenção. O Protocolo em questão apenas tem como efeito criar incerteza jurídica e confusão política, o que prejudica os esforços da União no sentido de criar um nível de proteção dos direitos fundamentais uniformemente elevado e equitativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The Czech Government has agreed to sign up to the Charter of Fundamental Rights of the European Union under Protocol No 30 (only the UK and Poland use this). This is being sought because the Czechs are concerned that the charter as it stands may impact on the Beneš Decree leading to reparations payments or rights of return being claimed. I voted in favour of this report as there is no need to hold a convention on such a small change, a convention would simply be a waste of money. EU membership is of great benefit to Wales and I know my constituents want to ensure that money is spent in the correct way.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A República Checa é um membro pleno da União e, nessa qualidade, deve poder valer-se dos instrumentos jurídicos ao seu dispor que melhor enformem o modo como pretende exercer a sua participação no quadro europeu. A República Checa entendeu apresentar reservas à aplicação plena da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no seu ordenamento jurídico. Acredito que está no seu direito de o fazer apesar de questionar a efetiva utilidade de tal decisão. Questiono-me igualmente quanto à manutenção ou não de tal desejo por parte do Estado Checo, circunstância que urge apurar antes de emitir juízos de valor definitivos sobre a bondade ou justiça da pretensão checa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE), formalmente adotada em Nice, em dezembro de 2000, pelo PE pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia, é um documento que reúne os direitos pessoais, cívicos, políticos, económicos e sociais dos cidadãos europeus que estavam consagrados em vários documentos internacionais e contempla os seguintes princípios ou direitos: dignidade, liberdades, igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa (TL), em dezembro de 2009, a CDFUE passou a ter um efeito jurídico vinculativo tal como os outros Tratados. O Governo checo alega que, aquando das negociações do TL, obteve uma declaração categórica, a Declaração n.º 53, que lhe conferia um estatuto especial em relação à aplicação integral dos princípios consagrados na CDFUE. Votei favoravelmente o relatório elaborado por Andrew Duff, sobre o projeto de Protocolo relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE à República Checa (artigo 48.°, n.° 3, do TUE), porque entendo que o Conselho Europeu não pode dar continuidade a este protocolo sob pena de termos tratamentos diferenciados entre os Estados-Membros. Além disso, quer os sindicatos checos, quer instituições como a Associação Europeia para a Defesa dos Direitos do Homem e o comité de Helsínquia checo, solicitaram que este projeto de protocolo fosse retirado.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório dá acordo ao pedido de adesão da República Checa ao Protocolo n.º 30 relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia à Polónia e ao Reino Unido. Recorde-se que este Protocolo – agora extensivo à República Checa – isenta estes países da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Fomos críticos quanto ao conteúdo desta Carta de Direitos Fundamentais, minimalista face, por exemplo, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, à Constituição da República Portuguesa ou até à Carta Social do Conselho da Europa. E mesmo esse conteúdo é posto em causa por estes países, sendo-lhes permitido o opt-out, o que não tem acontecido relativamente a outras situações. Não podemos deixar de assinalar a hipocrisia e as contradições desta UE: derrogações, exceções ou opt-outs para direitos fundamentais, tudo bem, mas já para as regras da concorrência, o mercado único ou o sacrossanto princípio da livre circulação de capitais, nem pensar. Assim se evidência a sua ordem de prioridades, aliás, bem plasmada nos tratados.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Vláda Českej republiky sa usiluje o pripojenie svojej krajiny k protokolu č. 30 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a Spojené kráľovstvo. Všetky tri štáty, ktorých sa táto diskusia najviac týka, pristupovali k otázke charty z rôznych uhlov pohľadu. Spojené kráľovstvo sa snažilo obmedziť možnosť, že by charta poskytla EÚ nový dôvod prijímať zákony v určitých oblastiach, konkrétne v pracovnom práve, čím by sa prekročil jeho rámec. Poľsko na druhej strane chcelo, aby charta neobmedzovala jeho právo rozhodovať v takých otázkach, ako sú verejná morálka, rodinné právo, interrupcie, práva homosexuálov atď. V Poľsku sa momentálne diskutuje o možnosti odstúpenia od protokolu. Česká republika na pokyn svojho prezidenta zaujala skôr euroskeptický postoj. V období rokovaní o Lisabonskej zmluve dosiahla vlastné kategorické vyhlásenie č. 53, v ktorom vyjadruje obavy o vplyve charty na zásadu subsidiarity, udeľovanie právomocí, dodržiavanie ústav jednotlivých štátov a medzinárodných dohôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je me contrefiche des arguties pseudo-rationnelles sur le fait que la demande de la République tchèque de se voir appliquer le protocole no°30 annexé aux traités n'est pas, in fine, une demande de dérogation, "d'opting-out" comme on dit dans votre jargon, ou que les autorités et le parlement tchèques ont peut-être changé d'avis.

Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'un État membre ait demandé, et obtenu, que l'on examine une révision des traités en sa faveur. Car un protocole annexé, comme le disent les traités, fait partie intégrante de ces traités, et a même force contraignante. Certes, la République tchèque est un membre récent de l'Union. Son poids, comme sa demande de révision, sont modestes. Mais enfin, cela montre qu'avec un peu de courage politique, un gouvernement peut faire bouger les choses! Demain, c'est une France enfin gouvernée par des gens responsables qui demandera d'en finir, entre autres et pour elle-même, avec l'euro et les accords de Schengen. Et qui fera, n'en doutons pas, de nombreux émules. Je comprends bien pourquoi, paniqués à cette perspective, les euro-fanatiques de cette Assemblée se sont crus obligés de marquer leur désaccord. De toute façon, leur avis est facultatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution législative par laquelle le Parlement invite le Conseil européen à ne pas examiner la proposition de modification des traités demandée par l'ancien Président Vaclav Klaus pour permettre l'adhésion de la République tchèque au protocole dérogatoire consenti au Royaume-Uni concernant l'application de la Charte des droits fondamentaux.

J'estime, en effet, que l'Union européenne doit garantir à ses citoyens et résidents une égalité de droits. Il aurait donc été inacceptable que les citoyens de la République Tchèque soient exclus – comme le sont hélas les citoyens britanniques – des droits reconnus par la Charte et subissent, de ce fait, un affaiblissement de leur protection juridique. Je rappelle que la Charte des droits fondamentaux est applicable à la République tchèque depuis le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle a significativement accru le niveau de protection des droits fondamentaux reconnus aux citoyens tchèques. Un retour en arrière n'est dès lors pas admissible.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Whilst this report has been written due to the wishes of the Czech Government, it deals with Protocol 30 of the Lisbon Treaty which directly affects my country, Scotland. Hostility towards the Charter of Fundamental Rights exists in certain sections of UK society and extends also to the ECHR. My own Party rejects such hostility to human rights and is committed to an independent Scotland with a written constitution enshrining these rights fully in Scots law.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. − Zpráva ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Duffa jde proti politickým dohodám učiněným na úrovni Evropské rady v říjnu 2009, kterými se podařilo odblokovat ratifikační proces Lisabonské smlouvy. Přijetím této zprávy ve znění uvedeného pozměňovacího návrhu dává Evropský parlament jasný signál pro futuro, že v Evropské unii se nedodržují politické dohody učiněné na nejvyšší úrovni. Stejně tak, že většina v Evropském parlamentu může pošlapávat práva a identitu členského státu bez ohledu na zájem a vůli daného členského státu. Jedná se o velmi závažný precedens, díky němuž může Evropský parlament pozbýt své důvěryhodnosti. Zároveň je jasným signálem, že v EU neplatí veřejně deklarovaný příslib a zvolený způsob odblokování ratifikace primárního práva nebyl veden dobrým úmyslem ze strany orgánů EU. Přitom návrh na přistoupení České republiky k Protokolu č. 30, který se dosud vztahuje jen na Velkou Británii a Polsko, znamená, že Listina základních práv EU se na české občany bude vztahovat v plném rozsahu aplikace evropského práva. Jediný dopad přistoupení k Protokolu bude deklaratorní potvrzení, že na základě Listiny nemohou být přezkoumány ryze vnitrostátní právní předpisy či situace mimo působnost práva EU, a v konečném důsledku se tak zamezí případné hrozbě aplikace extenzivního výkladu Listiny Soudním dvorem EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Lors des négociations sur le traité de Lisbonne, le gouvernement de la République tchèque a exprimé le souhait de voir son pays se joindre au protocole n° 30 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni. Le Conseil européen a consulté le Parlement sur l'opportunité d'examiner la modification proposée. Rappelons que le protocole n° 30 n'exempte pas le Royaume-Uni et la Pologne des dispositions contraignantes de la Charte, il ne s'agit pas d'une "clause de non-participation". De plus, le Sénat tchèque, dans sa résolution du 6 octobre 2011, s'était opposé à l'adoption du protocole n° 30 par la République tchèque au motif qu'elle abaisserait le niveau de protection des droits et des libertés fondamentaux des citoyens tchèques. Ainsi, nous avons voté pour ce rapport qui affiche nos préoccupations et notre scepticisme à l'égard de la demande adressée par la République tchèque.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Protocol No 30 does not exempt the UK and Poland from the binding provisions of the Charter: it is not an opt-out. It does not amend the Charter. At face value, the Protocol would seem not to alter the legal position which would prevail if it were not to exist. Yet the very existence of the Protocol has given rise to legal uncertainty and political confusion. In that respect, it adversely affects all Member States and not just the UK, Poland or, prospectively, the Czech Republic.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Expressei o meu voto favorável ao projeto de protocolo relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União à República Checa (consulta). O Protocolo nº30 não isenta a Pólónia e o Reino Unido das disposições vinculativas da Carta e não constitui uma cláusula de isenção para a aplicação dos direitos fundamentais. Na verdade, o seu único efeito é criar incerteza jurídica, prejudicando os objetivos da União para manter um nível de proteção elevado dos direitos fundamentais. Pelas razões expostas, votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu sobre o projeto de protocolo no sentido de não examinar a alteração proposta aos Tratados.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe porque supone respetar el proceso institucional para que el Gobierno de la República Checa pueda aplicar el Protocolo n° 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La aceptación de dicho Protocolo por parte de la República Checa debería ser implementada en los Tratados de la Unión Europea a través de la consulta al Parlamento Europeo. El informe se muestra a favor de la aplicación del Protocolo n° 30, que mejorará la defensa de los Derechos Fundamentales de la UE en la República Checa. Esto justifica el apoyo al procedimiento para que se aplique el protocolo en dicho país. Por ello he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Bericht, dem ich zugestimmt habe, legt sehr genau und nachvollziehbar dar, warum das Protokoll Nr. 30 – das sogenannte Opt-Out – über die Anwendung der Charta der Grundrechte der EU auf Polen und das Vereinigte Königreich de facto und de jure praktisch nicht relevant ist. Es kann die Wirkung der Charta nicht aushebeln, was es über weite Strecken auch nicht versucht oder will. Dies hat auch der EuGH festgestellt. Im konkreten Falle wollte die Tschechische Republik – unter Präsident Václav Klaus – in das Protokoll Nr. 30 aufgenommen werden, da man befürchtete, dass die menschenverachtenden Beneš-Dekrete, die die völkerrechtswidrige Vertreibung der Sudetendeutschen aus Böhmen und Mähren nach dem Zweiten Weltkrieg legalisierten, von der EU-Charta der Grundrechte ausgehebelt werden. Dies ist an sich schon ein unglaublicher Vorgang und es ist wieder einmal befremdlich, dass die EU diesen Vorstoß nicht verurteilt hat. Gegen die Deutschen ist offenbar alles erlaubt. Das tschechische Ansinnen zeigt aber auch, dass den Tschechen sehr genau bewusst ist, dass die Beneš-Dekrete, die noch immer Bestandteil der tschechischen Rechtsordnung sind, sehr wohl gegen geltende Menschenrechtsgrundsätze verstoßen. Es ist mehr als bedauerlich, dass die EU, die sich sonst überall in der Welt als Kämpfer für Menschenrechte aufspielt, die Tschechische Republik für dieses Unrecht nicht kritisiert bzw. zur Rechenschaft zieht.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktai rezoliucijai. Atsižvelgiant į Čekijos išreiktą poziciją taip pat į Lisabonos sutarties teisinį taikymą, pritariu pasiūlymui leisti taikyti protokolą ir Čekijai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad protokolo taikymas nesukels neigiamų padarinių siekiant visoje ES išlaikyti aukštą ir vienodą teisių apsaugos lygį. Čekijos piliečiams ir toliau bus taikomi aukšti pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos standartai, kadangi Čekija nebus atleidžiama nuo privalomų Chartijos nuostatų taikymo. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad Chartija neturi jokio poveikio Benešo dekretų dėl nuosavybės nusavinimo po Antrojo pasaulinio karo galiojimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que conclui que o Protocolo n.º 30 não isenta o Reino Unido e a Polónia das disposições vinculativas da Carta. O Protocolo n.º 30 não é uma cláusula de isenção e não altera a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Na sua formulação atual, o Protocolo não parece alterar a posição jurídica que prevaleceria na sua ausência. De facto, se o Protocolo fosse interpretado como limitativo do âmbito de aplicação ou da força jurídica das disposições da Carta, o resultado seria uma diminuição da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos britânicos e polacos, prejudicando, assim, os esforços da União para atingir e manter um nível de proteção dos direitos uniformemente elevado.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Protocol No 30 does not exempt the UK and Poland from the binding provisions of the Charter. It is not an ‘opt-out’. It does not amend the Charter. At face value, the Protocol would seem not to alter the legal position which would prevail if it were not to exist. Yet the very existence of the Protocol has given rise to legal uncertainty and political confusion. In that respect, it affects adversely all Member States and not just the UK, Poland or, prospectively, the Czech Republic. What is perfectly clear, moreover, is that were Protocol No 30 ever to be interpreted as having the effect of limiting the scope or force of the Charter’s provisions, the result would be to lower the protection of fundamental rights afforded to people in Poland and the UK, and would therefore undermine the efforts of the EU to reach and maintain a uniformly high level of protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le protocole no 30 n'exempte pas le Royaume-Uni et la Pologne des dispositions contraignantes de la Charte. Il ne s'agit pas d'une "clause de non-participation". Il ne modifie pas la Charte.

En l'état actuel des choses, le protocole ne semble toutefois pas modifier la situation juridique qui prévaudrait en son absence. Cependant, par sa seule existence, ce protocole est source d'insécurité juridique et de confusion politique.

À cet égard, il affecte défavorablement l'ensemble des États membres, pas uniquement le Royaume-Uni, la Pologne, voire la République tchèque. Il est en outre parfaitement clair que si le protocole no°30 devait un jour être interprété comme ayant pour effet de limiter la portée ou la force des dispositions de la Charte, il s'ensuivrait un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux accordée aux citoyens polonais et britanniques, ce qui irait à l'encontre des efforts consentis par l'Union pour maintenir un niveau uniformément élevé de protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Governo da República Checa pretende a adesão do seu Estado ao Protocolo n.º 30 relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia à Polónia e ao Reino Unido. A República Checa, por solicitação do seu Presidente, assumiu a posição mais eurocética. Durante as negociações de Lisboa, obteve a sua própria declaração categórica, a Declaração n.º 53, que trata das suas preocupações com o impacto da Carta nos princípios da subsidiariedade, da atribuição de competências e do respeito pelas constituições nacionais e pelos acordos internacionais. O Parlamento foi consultado, de acordo com o procedimento previsto nos Tratados, observando, todavia, que importa ter em conta que, se o governo checo insiste na alteração do Tratado, não é certo que o parlamento checo ratifique, em última instância, o novo Protocolo e que nos dois acórdãos do Tribunal Constitucional checo, de 2008 e 2009, se afirma que o Tratado de Lisboa é plenamente consentâneo com a Constituição checa. Foi neste contexto que votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Protocolo em causa isenta o Reino Unido e a Polónia da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, países a que agora se junta a República Checa. Respeitamos decisões soberanas de cada país. Fomos críticos quanto ao conteúdo desta “Carta dos Direitos Fundamentais” minimalista face, por exemplo, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, à Constituição da República Portuguesa ou até à Carta Social do Conselho da Europa. E mesmo esse conteúdo é posto em causa por estes países, sendo-lhes permitido o “opt-out”, o que não tem acontecido relativamente a outras situações. Mas não podemos deixar de assinalar a hipocrisia e as contradições desta UE: derrogações, exceções ou “opt-outs” para “direitos fundamentais”, sim, já para as regras da concorrência, o mercado único ou o sacrossanto princípio da livre circulação de capitais, não. Assim se evidencia a sua ordem de prioridades, aliás bem plasmada nos tratados.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου