Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2012/2132(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0055/2013

Textos presentados :

A7-0055/2013

Debates :

PV 20/05/2013 - 23
CRE 20/05/2013 - 23

Votaciones :

PV 22/05/2013 - 7.8
CRE 22/05/2013 - 7.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0215

Acta literal de los debates
Miércoles 22 de mayo de 2013 - Estrasburgo Edición revisada

8.10. Aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
Vídeo de las intervenciones
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, audiovisuaaliset mediapalvelut ovat merkittävä osa arkeamme. Muodostamme maailmankuvamme pitkälti median välittämän tiedon perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudatetaan. Onkin huolestuttavaa, että direktiivin täytäntöönpanossa on ollut ongelmia useissa jäsenmaissa. Myös komissio on epäonnistunut valvontatehtävässään.

Borysin mietintö sisältää monia tärkeitä näkökohtia mitä tulee direktiivin soveltamisalaan. Yksi tärkeä kysymys liittyy medialukutaitoon. Tiedotusvälineet muuttuvat jatkuvasti, ja samalla muuttuvat tapamme käyttää eri medioita. Tavallisen kansalaisen on entistä vaikeampi erottaa eri medioita toisistaan ja niiden sisältölähteitä, arvioida kriittisesti tiedotusvälineiden tarjoamaa tietoa ja tehdä tietoisia valintoja. Jäsenvaltioiden vastuulla on se, että koulutusjärjestelmissä otetaan käyttöön erilaisia medialukutaitoja ja -ohjelmia. Siksi kannatin tätä mietintöä.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que o dinamismo imprimido pela aceleração do progresso tecnológico está a ter um enorme impacto sobre o mercado dos serviços na área do audiovisual. A Internet e a televisão estão a convergir, o que significa que os operadores estão a oferecer cada vez mais elementos das redes de segunda geração e da Internet nos modernos recetores de televisão. Além disso, as alterações culturais e tecnológicas e um acesso cada vez mais difundido à Internet de banda larga estão a proporcionar a milhões de consumidores a oportunidade de assistirem a programas de televisão tradicionais usando «tablets», telefones inteligentes ou consolas. A TV conetada traz consigo grandes oportunidades e enormes desafios, mas há que assegurar que os objetivos fundamentais da Diretiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual» são alcançados. Com estas novas soluções tecnológicas, temos de nos interrogar de que modo poderemos promover eficazmente as obras europeias e os trabalhos de produtores independentes, proteger os consumidores – incluindo as crianças – da excessiva influência da publicidade, criar condições de concorrência equitativas para as estações emissoras, proteger a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação e promover a educação para os media – particularmente, entre os mais jovens.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo. Transliuotojai turi daugiau dėmesio skirti klausos ar regos sutrikimus turinčių asmenų poreikių analizei ir technologijas pritaikyti taip, kad šioms asmenų grupėms būtų užtikrinamas didesnis visų programų prieinamumas (akustinis vaizdų aprašymas, subtitrų įgarsinimas, gestų kalbos naudojimas ir kita). Mes, Europos Parlamento nariai, manome, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nepilnamečių apsaugos audiovizualinėje žiniasklaidoje klausimui. Nepilnamečiai asmenys yra labiausiai neapsaugota nuo komercinių pranešimų, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų, nesveikų produktų, žalingus vartojimo įpročius skatinančių produktų, grupė. Taigi nacionalinių nuostatų sugriežtinimas siekiant apsaugoti nepilnamečius yra sveikintinas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Alors que je souhaite protéger l'audiovisuel dans le cadre des négociations d'un accord de libre-échange avec les Etats Unis, il convient également de légiférer pour s'adapter aux défis qu'entrainent les évolutions technologiques de ce secteur. C'est pourquoi j'ai soutenu le rapport d'initiative de Piotr Borys qui met notamment l'accent sur les questions d'accessibilité des programmes proposés dans les médias audiovisuels en généralisant l'utilisation de sous-titrage ou de langue des signes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą persvarstyti Europos Sąjungos garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvą. Pasiūlymu siekiama nustatyti minimalius standartus dėl pagrindinių teisių į saviraiškos, informacijos ir žiniasklaidos laisvę. Svarbu nustatyti priemones, skirtas apsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir išvengti per daug didelės žiniasklaidos priemonių koncentracijos. Direktyva turėtų būti siekiama kultūrinės įvairovės skatinimo, transliuoti daugiau Europos kūrinių, remti nepriklausomų kūrėjų sukurtus kūrinius kartu apsaugant vartotojus, įskaitant vaikus, nuo netinkamų audiovizualinių pranešimų ar pernelyg didelės reklamos įtakos. Būtina reikalauti, kad žiniasklaidos atstovai teiktų reikiamą informaciją atsakingoms nacionalinėms institucijoms ir visuomenei apie jos savininkus ir galutinius pelno gavėjus.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az Európai Parlament mai plenáris ülése nagy többséggel elfogadta az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv átültetésével kapcsolatos jelentést. A dokumentum különálló fejezetben foglalkozik a gyermekek védelmével, ami kiemelten fontos, hiszen a kereskedelmi közleményekből fakadó veszélyeknek épp a kiskorú nézők vannak leginkább kitéve. A megerősített ”származási ország” elve a határon túli műsorszolgáltatás esetén különösen jelentős, hiszen a szabályozás egyértelművé teszi a műsorszolgáltatók számára működési feltételeiket. A dokumentum, az új magyar médiaszabályozáshoz hasonlóan, nagy hangsúlyt fektet a médiaszolgáltatások és a sajtótermékek körében megjelent új technológiákra. A jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O presente relatório tem por objetivo avaliar a eficácia da Diretiva 2010/13/UE relativa à oferta de serviços de comunicação audiovisual (DSCSA) e aos progressos realizados na sua transposição. Relativamente à acessibilidade, a Comissão Europeia (CE) deverá acompanhar melhor a situação referente à prestação de serviços de comunicação a pessoas com deficiência visual ou auditiva. É também fundamental que os Estados-Membros encorajem os operadores televisivos a compreender melhor as necessidades das pessoas nessa situação. No que se refere à promoção das obras europeias, a CE deverá proceder ao acompanhamento dos progressos efetuados nos Estados-Membros e as entidades nacionais deverão incentivar uma maior difusão de obras europeias e apresentarem as suas conclusões exaustivas sobre esta matéria na íntegra e com carácter de regularidade. Quanto à questão da proteção de menores, há que incentivar a elaboração de códigos de conduta nos EM, a fim de fazer face às questões da inconveniência da comunicação audiovisual para fins comerciais em programas infantis, nomeadamente, de anúncios a produtos alimentares e bebidas com açúcar, sal ou gordura. Destaque-se igualmente a necessidade de a CE apresentar propostas sobre a problemática da literacia mediática. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), in writing. − I believe in freedom of speech and the media. I feel deeply saddened when such important issues as the protection of children or the fight against hatred or anti-Semitism are used to impose more EU law and new areas of control. We do not need that or new EU requirements on how to present news, what to say in the news and how, or how to advertise. In my opinion this is a form of censorship and control over freedom of speech.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport d'initiative sur l'application de la directive "services de medias audiovisuels" qui dresse un état des lieux de l'application de cette directive au sein des différents Etats membres. Mieux coordonner les législations nationales, défendre et promouvoir la diversité des expressions culturelles, la directive SMA est un instrument central de la régulation, contrairement à ce que certains, minoritaires au Parlement européen, défendent. Dans ce texte dense, plusieurs idées méritent d'être retenues. Parmi elles, l'idée que les services de médias publics doivent être au cœur du système, car c'est à eux qu'il revient d'assurer l'accessibilité à l'information, notamment en ligne, pour les citoyens. Ou l'idée qu'il faut renforcer la protection des mineurs vis à vis notamment de leur exposition à la publicité. Enfin, afin de mieux cerner tous les enjeux autour de cette directive, nous demandons à la Commission européenne de présenter un rapport d'évaluation intermédiaire avant son prochain rapport d'application.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − La direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi rappresenta la base della regolamentazione dei media nell'Unione europea. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo la sua applicazione influisce positivamente sullo sviluppo del mercato: alla fine del 2012 si registravano nell'Unione oltre 8000 fornitori di servizi televisivi e oltre 2000 fornitori di servizi a richiesta. Con riferimento a questo specifico settore, colgo l'occasione per sottolineare l'importanza del tema della tutela dei minori poiché si tratta dei soggetti più esposti ai pericoli che derivano da alcune tipologie di comunicazioni commerciali. Concordo, pertanto, con il relatore sull'opportunità di promuovere negli Stati membri l'elaborazione di codici di condotta con l'obiettivo di affrontare il problema delle comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate nei programmi per bambini. Il mercato dei servizi audiovisivi è sottoposto a una forte concorrenza internazionale. Oltre 1500 fornitori hanno sede al di fuori dell'Unione europea ma indirizzano le proprie offerte ai mercati europei; queste emittenti non sempre sono vincolate a rispettare gli obblighi giuridici delle emittenti europee. Invito, pertanto, la Commissione a continuare a monitorare il rispetto delle norme esistenti a tutela delle imprese europee del settore che potrebbero essere danneggiate dalla concorrenza sleale che deriva da questa disparità di obblighi di legge.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – La directive "Services de médias audiovisuels" constitue l'élément central de la réglementation de l'Union dans le domaine des médias. C'est la raison pour laquelle il était important de préciser les contours d'application de cette dernière. En effet, alors que sa mise en œuvre diverge dans les Etats membres, elle reste l'instrument le plus approprié pour régir la coordination des législations nationales s'appliquant à l'ensemble des médias audiovisuels et sauvegarder le principe de la Convention de l'Unesco. Pour cette raison, j'ai voté en faveur du rapport sur la mise en œuvre de la directive "Services de médias audiovisuels".

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho votato favorevolmente alla relazione riguardante i servizi di media audiovisivi, così come i miei colleghi del PPE, perché ritengo sia necessario valutare l'efficacia della direttiva UE in tale materia.

Si tratta di una direttiva che è stata attuata a livelli diversi nei vari Stati membri, nonostante costituisca uno strumento di mercato interno che unisce il diritto di fornire servizi audiovisivi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, oltre che la tutela di importanti obiettivi di interesse pubblico.

Credo sia utile che la Commissione continui a monitorare la situazione in merito alla fornitura di servizi di media audiovisivi a persone con disabilità visiva o uditiva. È inoltre necessario che gli Stati membri incoraggino le emittenti ad avere una maggiore consapevolezza delle necessità di queste persone e ad adoperarsi per lo sviluppo di tecnologie che assicurino un più ampio accesso ai programmi per tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes jo tikslas yra įvertinti Direktyvos 2010/13/ES dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų efektyvumą ir pažangą, pasiektą perkeliant šią direktyvą į nacionalinę teisę. Ši direktyva – kertinis žiniasklaidos reguliavimo Europos Sąjungoje akmuo. Audiovizualinės žiniasklaidos pagrindų direktyva (angl. AVMSD) yra vidaus rinkos priemonė, kuria derinama teisė teikti audiovizualines paslaugas, teisė į saviraiškos laisvę, teisė į informaciją ir svarbių viešojo intereso tikslų apsauga. Šioje direktyvoje yra atkreipiamas dėmesys į audiovizualinių kūrinių prieinamumą, Europos kūrinių skatinimą, nepilnamečių apsaugą. Direktyvoje yra įtvirtinami žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, teisė gauti informaciją ir kilmės šalies principas, taip pat neapykantos kurstymo draudimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Directiva 2010/13/UE privind serviciile mass-media audiovizuale reprezintă elementul fundamental al reglementării mass-mediei în Uniunea Europeană. Această directivă a fost implementată într-o măsură diferită de statele membre.

Sunt de părere că o importanţă deosebită trebuie acordată minorilor care sunt cei mai expuşi pericolelor implicate de comunicările comerciale. Mă refer, în special, la reclamele la băuturi alcoolice, la produse nesănătoase sau reclamele care încurajează anumite modele de consum. Consider că măsurile luate de statele membre pentru protecţia minorilor, inclusiv înăsprirea prevederilor naţionale, sunt de bun augur.

Statele membre ar trebui încurajate în elaborarea unor coduri de conduită, care să trateze problema comunicărilor comerciale audiovizuale inadecvate în timpul programelor pentru copii.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione riflette l'ampiezza dell'area interessata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD) e desidero complimentarmi per l'eccellente lavoro di sintesi che individua chiaramente i risultati ottenuti e i problemi irrisolti.

Mi pare che la nostra riflessione debba articolarsi intorno a due temi centrali, di cui alla premessa e al successivo punto 27. Si tratta di trovare un ragionevole equilibrio tra esigenze contrapposte: per esempio, la protezione dei diritti di proprietà versus l'interesse pubblico a una libera, completa e accessibile informazione e alle reti e piattaforme che sono di interesse strategico. Senza dimenticare che la stessa applicazione disomogenea della direttiva ripropone l'esigenza di una continua ricomposizione delle diversità rappresentate dagli Stati membri in un quadro omogeneo di minimo acquis europeo.

Pertanto esprimo voto favorevole e mi associo alle raccomandazioni del relatore, in particolare su due aspetti: una disciplina coerente e attenta alle evoluzioni del mercato, come strumento di politica industriale, considerato che il settore ha risentito pesantemente delle difficoltà dell'economia reale in termini di diminuzione degli introiti pubblicitari. E ancora, sull'esigenza di accompagnare i processi di convergenza tecnologica con misure che valorizzino la libertà di espressione e le produzioni indipendenti, garantendo i diritti di utenti e consumatori e soprattutto quelli dei minori.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui fait état de la transposition et application de cette directive, qui vise à assurer la neutralité technologique ainsi que le droit de fournir des services audiovisuels, la liberté d'expression, et le droit à l'information et protection du consommateur. Des succès sont à noter (lutte contre l'incitation à la haine et pluralisme des médias), mais quelques efforts restent à être fournis par les Etats membres (promotion des œuvres européennes, code déontologique sur les pratiques publicitaires). Dans ce débat, la question centrale était de délimiter la place de l'autorégulation des Etats membres, que je trouve tout à fait positive, mais qui ne saurait remplacer les normes juridiques.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I believe in freedom of speech and the media. I feel deeply saddened when such important issues as the protection of children or the fight against hatred or anti-Semitism are used to impose more EU law and new areas of control. We do not need the UK’s high standards to be changed in order to meet new EU requirements on how to present news, what to say in the news and how, or how to advertise. In my opinion this is a form of censorship .

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Televiziunea conectată aduce cu sine atât oportunităţi importante, cât şi provocări semnificative. În contextul noilor soluţii tehnologice, trebuie să ne întrebăm cum putem promova cu succes operele europene şi creaţiile producătorilor independenţi, cum putem proteja consumatorii, inclusiv copiii, de influenţa excesivă a publicităţii, cum putem crea condiţii de concurenţă echitabile pentru societăţile de radiodifuziune, cum putem proteja libertatea de exprimare şi pluralismul media şi cum putem promova educaţia în domeniul mass-mediei, în special în rândul tinerilor.

Aspectul protecţiei minorilor, subiect tratat în cadrul raportului, este de o importanţă majoră. Minorii sunt cei mai expuşi posibilelor pericole, în special celor prezentate de comunicările comerciale. Este vorba, în acest context, despre reclamele la băuturi alcoolice, la produse nesănătoase sau reclamele care încurajează anumite modele de consum, fapt pentru care spoturile publicitare au fost sancţionate prin varii măsuri luate de statele membre (inclusiv prin înăsprirea prevederilor naţionale, cu scopul de a proteja categoria minorilor).

Educaţia în domeniul mass-mediei reprezintă un alt obiectiv esenţial al directivei. Având în vedere că accesul la canale şi posibilitatea de alegere a serviciilor audiovizuale au înregistrat o creştere semnificativă, considerăm oportună integrarea educaţiei în domeniul mass-mediei şi a competenţelor digitale, îndeosebi în ceea ce priveşte mass-media digitală, în programele şcolare naţionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Salut caracterul complex al directivei, care combină dreptul la prestarea de servicii audiovizuale cu dreptul la libera exprimare, informare şi protejarea interesului public. Subliniez importanţa accesibilităţii acestor servicii pentru toate persoanele, mai ales cele cu dizabilităţi, protejarea operelor europene şi a producţiilor independente (cota este de 10%), protejarea minorilor, evitarea excesului de publicitate (cota fiind 12 min. din 60) şi garantarea libertăţii şi pluralismului mass-media.

Critic, însă, faptul că directiva nu se ocupă de garantarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, şi nici de protejarea imaginii femeilor în realizarea acestor servicii, ştiut fiind faptul că, de foarte multe ori, serviciile mass-media audiovizuale conţin mesaje discriminatorii la adresa femeilor. Educaţia prin mass-media, de care vorbeşte directiva, trebuie să includă şi principiul egalităţii de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Diretiva sobre os Serviços de Comunicação Social Audiovisual é a espinha dorsal da regulamentação da UE em matéria de comunicação social, abrangendo todos os serviços com conteúdos audiovisuais, independentemente da tecnologia utilizada e que possuem uma natureza dupla de serviços culturais e económicos. Pretende garantir condições de concorrência equitativas para todos os fornecedores de serviços de comunicação social audiovisual, especialmente tendo em conta que a expansão dos mercados dos serviços de comunicação social audiovisual na Europa tem gerado enormes desafios em termos de concorrência, dos direitos de propriedade intelectual, de evolução das formas de comunicação comercial audiovisual existentes e da emergência de novas. É lamentável que não tenha existido uma transposição uniforme e completa desta Diretiva, tendo-se registado enormes divergências na forma como os Estados-Membros lhe deram cumprimento. É igualmente lamentável que a Comissão se tenha atrasado na apresentação deste relatório e que se tenha esquecido de examinar a eficácia das regras de execução adotadas pelos Estados-Membros e de avaliar a necessidade de uma eventual adaptação desta diretiva em função das conclusões retiradas. As questões relacionadas com a proteção dos menores têm vindo a tornar-se cada vez mais prementes e complexas devido às constantes mudanças tecnológicas, pelo que é necessário dar-lhes uma atenção especial de forma a garantir uma proteção eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa direttiva che costituisce un valido strumento di mercato interno. Infatti, appaiono degni di considerazione i dati secondo cui alla fine del 2012 si registravano oltre 8000 fornitori di servizi televisivi e oltre 2000 fornitori di servizi a richiesta nell'Unione europea. Concordo con l'invito alla Commissione a monitorare la situazione in merito alla fornitura di servizi di media audiovisivi a persone con disabilità visiva o uditiva, come pure appare essenziale incoraggiare le emittenti a garantire la più ampia accessibilità. Vanno altresì spronate tutte le iniziative nazionali per la tutela dei minori, soggetti più deboli della società, compresa l'elaborazione di codici di condotta allo scopo di affrontare il problema delle comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate nei programmi per bambini. La corretta applicazione di questa direttiva è altresì importante per la promozione della cultura, per garantire la libertà e il pluralismo dei media e per scoraggiare i comportamenti ancora troppo diffusi di incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Susţin acest raport, deoarece consider că este necesar să avem o evaluare concretă a implementării la nivel european a Directivei 2010/13/UE privind serviciile mass-media audiovizuale. Comisia Europeană întâmpină dificultăţi în a redacta raportul referitor la aplicarea directivei din cauza faptului că această directivă, ce reglementează mass-media la nivelul Uniunii Europene, nu a fost pusă în aplicare la timp sau într-un mod corespunzător de toate statele membre. De asemenea, este vital ca statele membre să încurajeze mediile de comunicare (societăţile de radiodifuziune) să furnizeze servicii pentru a spori accesibilitatea la informaţii pentru segmentele sociale defavorizate sau prezentând un handicap (persoane nevăzătoare sau cu probleme de auz).

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Dziękuję posłowi Borysowi za przygotowanie tego sprawozdania. Sprawozdanie krytycznie podchodzi do sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jak zauważa sprawozdawca, istotne jest, aby zwiększyć w Europie dostępność programów „na żądanie” poprzez dalszy rozwój dźwiękowego opisu obrazu, głosowych list dialogowych oraz języka migowego. Ważna jest również troska o najmłodszych, których złe nawyki żywieniowe mogą być kształtowane przez reklamy żywności o wysokiej zawartości cukru czy tłuszczu. Cieszę się, że tym problemem zajęły się różne środowiska i mam nadzieję, że przyniesie to pożądany efekt. W związku z powyższym popieram sprawozdanie przygotowane przez posła Borysa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Într-o societate tot mai activă şi mai dinamică din punct de vedere al informării şi difuzării informaţiei către public, indiferent de zona în care se află acesta, este esenţial ca toţi cetăţenii europeni să poată avea acces la serviciile media. Ca atare, consider că statele membre trebuie să încurajeze şi să faciliteze furnizarea de către societăţile de radiodifuziune de servicii media persoanelor cu deficienţe de vedere sau de auz, care au aceleaşi drepturi la informare ca toate celelalte persoane. În prealabil însă este esenţial ca toate societăţile de radiodifuziune să aibă o viziune mai clară privind nevoile acestor persoane şi să întreprindă mai multe acţiuni pentru a dezvolta tehnologii care să asigure un acces mai larg la programe pentru toţi cetăţenii prin dezvoltarea, printre altele, a descrierilor audio, a subtitrărilor audio/vorbite, a limbajului semnelor şi a meniurilor de navigare, cu referire specifică la ghidurile electronice de programe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le principe de libre circulation des services dans le marché intérieur s'applique aux programmes télévisés comme aux autres domaines d'activité. Aujourd'hui, tout citoyen peut regarder des chaînes de télévision de toute l'Europe, sur sa télévision mais aussi sur son téléphone ou sa tablette. Pour fonctionner de manière optimale, le marché commun de la télévision a besoin d'un ensemble minimal de règles communes couvrant publicité, production de programmes et protection des mineurs. Ces règles sont définies par la directive SMA, qui régit la coordination des législations nationales concernant l'ensemble des médias audiovisuels. Pour que cette réglementation soit efficace, il est essentiel que les Etats membres transposent les règles européennes au niveau national de façon cohérente. L'engagement de la Commission à contrôler cette mise en œuvre, en publiant régulièrement un rapport d'application destiné au Parlement européen et au Conseil va dans le bon sens. Son rapport 2009-2010 a permis de réaffirmer l'utilité de la législation européenne pour les particuliers qui peuvent bénéficier d'un choix de chaînes et de services audiovisuels beaucoup plus large. Le contrôle de la Commission doit également permettre à l'UE d'évaluer la qualité de la réglementation et de prévoir une éventuelle adaptation pour mieux répondre aux défis futurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce rapport qui nous permet d'évaluer l'efficacité de la directive sur les services de médias audiovisuels. C'est une directive importante et qui est le fruit de longues négociations entre les Etats membres. Elle est importante car elle comporte des clauses importantes comme la protection des mineurs face aux pratiques publicitaires, la liberté et le pluralisme des médias, le droit à l'information ou encore l'interdiction de l'incitation à la haine. Tous ces aspects sont évalués régulièrement afin de s'assurer que ces droits et devoirs soient respectés. Le rapport comporte également un point sur les défis futurs, puisqu'avec les changements rapides et profonds que connaissent les technologies de l'information et de la communication, il est important de pouvoir anticiper un maximum les conséquences qui peuvent en découler.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I was happy to vote in favour of the Audiovisual Media Services Directive, the objective of which is to integrate technological developments, create a level playing field for emerging audiovisual media, preserve cultural diversity, protect children and consumers, combat hate speech, and guarantee the independence of national media regulators. Emerging media and technological developments have great potential to help the people of Wales and of Europe, but we must ensure these developments are not open to abuse due to a lack of regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O objetivo do presente relatório consiste em avaliar a eficácia da Diretiva relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (DSCSA) e aos progressos realizados na sua transposição. A DSCSA é um instrumento para o mercado interno que combina o direito de oferta de serviços audiovisuais com a liberdade de expressão e de informação e a prossecução de importantes objetivos de interesse público. É por isso importante a sua correta transposição nos Estados-Membros e o acompanhamento efetivo da sua aplicação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Os Serviços de Comunicação Social Audiovisual são essenciais à cidadania europeia pois permitem manter os cidadãos devidamente informados e que participem civicamente nas tomadas de decisão através da sua opinião. O relatório que acabámos de votar, da responsabilidade de Piotr Borys, analisa, pela primeira vez, a aplicação, por parte dos Estados-Membros (EM), da Diretiva “Serviços de Comunicação Social Audiovisual” durante os três anos em que está em vigor. Segundo o relator, a avaliação é positiva pois constata que todos os Estados-Membros (EM) já procederam à sua transposição para a legislação nacional. Todavia, há aspectos que urge melhorar. Desde logo, a necessidade de aumentar a utilização de produtos de origem europeia que neste momento é de cerca de 33%, bem como reforçar a atenção dada a certos conteúdos (álcool e tabaco), nomeadamente publicitários, de modo a proteger os nossos jovens que, como todos sabem, têm um acesso facilitado à internet. Votei favoravelmente as propostas de alteração apresentadas pelo relator porque considero que a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual, ao abranger cerca de 87 mil empresas de transmissão, é a chave para garantir a liberdade dos meios de comunicação social no espaço da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O principal objetivo do presente relatório consiste em avaliar a eficácia da Diretiva relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (DSCSA) e os progressos realizados na sua transposição. O relatório identifica graus diferenciados de implementação nos diversos Estados-Membros. Refere a importância do direito de oferta de serviços audiovisuais, o direito à liberdade de expressão e de informação e a prossecução de importantes objetivos de interesse público. A perspetiva de abordagem, lamentavelmente, é sempre a mesma: o mercado interno. No entanto, o documento insiste em que a Comissão exclua os serviços de comunicação social e audiovisual de qualquer acordo sobre liberalização no âmbito das negociações sobre o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, e considera que a concentração da propriedade dos meios de comunicação social pode prejudicar a liberdade de informação, em particular a receber informação. São referências muito positivas. A acessibilidade dos serviços de comunicação social é um aspeto tido em conta, com particular ênfase aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência, nomeadamente visual e auditiva, assim como aspetos relativos à proteção de menores, como a exposição de crianças à publicidade e comunicações comerciais. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. − Vi har idag röstat för ett initiativbetänkande om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster, men där vi motsätter oss delar i betänkandet som rör intrång i mediernas oberoende. Vidare vill vi understryka att begränsningar av arrangörers rätt att förfoga över sina arrangemang och rättigheter till dessa bör begränsas i så liten utsträckning som möjligt. Vi motsätter oss också att audiovisuella tjänster undantas från det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Podľa článku 33 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS) má Komisia pravidelne predkladať správu o uplatňovaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Smernica o AVMS má – v zmysle práva na slobodu prejavu a informácií zakotveného v článku 11 Charty základných práv Európskej únie – zabezpečiť voľný pohyb audiovizuálnych mediálnych služieb ako nástroj vnútorného trhu a súčasne zabezpečiť ochranu významných cieľov verejného záujmu. Stanovuje minimálne požiadavky zaisťujúce rovnaké podmienky pre všetkých a umožňuje voľný pohyb audiovizuálnych mediálnych služieb v celej Európe. V niektorých prípadoch smernica o AVMS harmonizuje určité pojmy (napr. reklamný spot), ale v iných prípadoch sa nedotýka právomoci členských štátov ustanoviť špecifické požiadavky so zreteľom na vnútroštátne okolnosti a tradície (napr. obsah škodlivý pre neplnoleté osoby). Z celkového pohľadu slúži európsky regulačný rámec pre audiovizuálne mediálne služby občanom a podnikom uspokojivo. Aktuálnou potrebou je monitorovať vývoj trhu a nové obchodné modely a zaistiť tak, aby regulačný rámec naďalej poskytoval vhodné podmienky na rast a dosahovanie cieľov verejného záujmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Si esamina lo stato di attuazione della direttiva 2010/13/UE sui servizi dei media audiovisivi. La sua efficacia potrebbe essere implementata con riguardo all'accessibilità da parte di chi ha una disabilità visiva o uditiva, alla tutela dei minori e alla promozione delle opere europee. Riguardo all'articolo 6 sul "Divieto di incitamento all'odio", questo è stato applicato solo una volta a talune trasmissioni antisemite. La relazione non presenta aspetti controversi, pertanto esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, úgy vélem ugyanis, hogy a jelentéstevő kiválóan rávilágított az irányelv végrehajtásával kapcsolatos problémákra.

Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy az európai alkotások népszerűsítésével kapcsolatban jelentős előrelépésre van szükség. Magam is úgy látom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a médiaműveltség erősítésére, amely napjaink bonyolult médiavilágában nem könnyű feladat.

Rendkívül fontosnak tartom a kiskorúak védelmét, hiszen a modern média nem csak lehetőségeket biztosít számukra, de számukra káros tartalmakat is tartalmaz, ezért az irányelv e részének végrehajtását mindenképpen biztosítani kell.

Ahogy a jelentéstevő is rámutatott, a reklámokkal kapcsolatos előírások betartása hiányos a tagállamokban. Ennek tartós megoldására véleményem szerint még hosszabb időre lesz szükség. Egyetértek továbbá abban a jelentéstevővel, hogy figyelemmel kell kísérni azokat a reklámozási formákat, amelyek ki akarják kerülni a korlátozásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. − Vi har idag röstat för ett initiativbetänkande om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster men där vi motsätter oss delar i betänkandet som rör intrång i medias oberoende. Vidare vill vi understryka att begränsningar av arrangörers rätt att förfoga över sina arrangemang och rättigheter till dessa bör begränsas i så liten utsträckning som möjligt. Vi motsätter oss också att audiovisuella tjänster undantas från det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Audiovisual Media Services Directive is an important piece of legislation and this report raises serious issues. Unfortunately Scotland does not currently have any powers over these media services: the democratically elected Scottish Parliament is denied this competence. A vote for Scottish independence will however change that and ensure that Scottish broadcasters can fully flourish in the European mainstream.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. − Media broadcasting in Europe has suffered significant changes in past years. We are concerned about the importance of promoting cultural diversity through the distribution of European works. The audiovisual market is part of the single market. This own-initiative report comes in response to the first report from the Commission to Parliament on the application of Directive 2010/13/EU (AVMSD). The report, among other points, aims to analyse the effectiveness of the Directive and the progress it has made. The report encourages the Commission, trying to solve some misunderstandings, to examine what ‘uncertainties or inaccuracies in the definitions have led to difficulties in implementation in the Member States’. In the report, it also said that Member States should ‘take effective measures to promote better synergies among regulatory authorities [...] so that EU films can reach a wider audience both within and beyond the EU on linear and non-linear services’. The Commission has to analyse in depth the evaluation of the markets and also of consumer behaviour in this time of changes. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because it presents the key elements that have to be revised and accounted for in the Audiovisual Media Services Directive. Accessibility needs to be considered in these types of services so that every citizen of the EU can be equally represented. The promotion of European works has to be encouraged so that we can fully support EU media companies. Minors have to be protected against advertising that promotes alcoholic beverages, unhealthy products and bad consumption patterns, so that we can raise a strong youthful population that will be able to successfully lead the EU in the future. Consequently, the rapid technological changes are having an enormous impact on the audiovisual services market. Therefore, it is essential that the Commission does an in-depth analysis on the matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione che accoglie il primo resoconto sull’applicazione e la relativa efficacia della direttiva 2010/13/UE. I contenuti multimediali di carattere europeo hanno il compito di promuovere programmi e opere europee e avvicinare il cittadino-elettore ai propri rappresentanti all’interno delle Istituzioni. Ma non solo: la direttiva si pone il compito di valutare l'effettiva applicazione dei diritti di informazione, di tutela dei minori, della libertà di espressione e di tutela delle minoranze in tutti i Paesi dell’UE. Un compito ambizioso e che pone obiettivi importanti, sicuramente da sviluppare e rivedere anche nell’ottica di un futuro che si prospetta diverso, altresì per i nuovi canali di comunicazione mediali, sempre più diversificati e ibridi.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – La directive "Service de médias audiovisuels" constitue la principale base de la règlementation de l'Union européenne dans le domaine des médias. Elle est d'autant plus importante qu'elle permet d'assurer l'expression de la diversité culturelle qui est un des principes communautaires fondamentaux. J'ai voté pour ce texte car il me semble qu'une directive n'est l'instrument approprié qu'à condition d'être correctement transposée et appliquée. Or, de grandes divergences subsistent encore dans sa mise en œuvre de cette directive, et il est essentiel qu'elles disparaissent afin que son application soit pleinement effective dans tous les Etats de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur l'application de la directive "Services de médias audiovisuels". Face aux modifications des lois des Etats membres en matière de liberté des médias, un examen annuel au niveau européen est nécessaire pour garantir le respect du droit de l'Union européenne sur la liberté et le pluralisme des médias. Dans ce projet, le Parlement s'attache à protéger l'indépendance des journalistes contre les pressions externes et les menaces ainsi qu'à promouvoir le journalisme d'investigation,. Par ailleurs, nous souhaitons intégrer des normes minimales pour la protection de la liberté d'expression. Enfin, la révision de la directive vise à introduire des mesures qui amélioreront la transparence du secteur et l'indépendance des dirigeants des médias publics.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Este necesară o reglementare a relaţiilor dintre operatorii din mass-media, deoarece concentrarea proprietăţii de mijloace media poate atenta la libertatea presei ori avea efecte în ceea ce înseamnă încurajarea fenomenului de corupţie.

România reprezentă un exemplu negativ în acest sens, cele mai mari trusturi de presă aparţinând unor politicieni sau oameni implicaţi direct în sfera politică. Manipularea opiniei publice a devenit, din păcate, o regulă după care se ghidează din ce în ce mai multe televiziuni, cel mai relevant exemplu fiind cel al Trustului Intact (cu cele 6 posturi de televiziune) care aparţine lui Dan Voiculescu, acuzat în dosare de corupţie şi fost colaborator al Securităţii Comuniste.

Presiunile exercitate de astfel de instituţii media au efect direct în diminuarea pluralităţii de opinie şi prin campaniile agresive create împotriva procurorilor, magistraţilor ori a judecătorilor Curţii Constituţionale, prin care se încearcă decredibilizarea lor şi se atentează implicit la independenţa acestora, încercându-se influenţarea actului de justiţie. Acest aspect este criticat şi în ultimul raport MCV, care vorbeşte despre eficienţa îndoielnică a activităţii de supraveghere desfăşurată de Consiliul Naţional al Audiovizualului, unde este necesară o revizuire a normelor existente pentru a garanta faptul că libertatea presei este însoţită de o protecţie corespunzătoare a instituţiilor şi a drepturilor fundamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report, the main aim of which is to evaluate the effectiveness of Directive 2010/13/EU on Audiovisual Media Services and the progress made in its transposition. The Directive is the cornerstone of media regulation in the European Union. Under Article 33, the Commission is required to submit a report to Parliament on the application of the Directive in the Member States every three years. Publication of the Commission’s first report was significantly delayed owing, inter alia, to the fact that some Member States had not fully transposed the Directive within the indicated deadline.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Oggi, in seduta Plenaria, siamo stati chiamati a valutare l'efficacia della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, considerando i progressi compiuti nel suo recepimento. La direttiva SMA costituisce uno strumento di mercato interno che unisce il diritto di fornire servizi audiovisivi e il diritto alla libertà di espressione e di informazione alla tutela di importanti obiettivi di interesse pubblico. Considerando che la direttiva SMA si basa sul principio della neutralità tecnologica, è stata redatta in modo da risultare attuale nonostante l'evoluzione delle tecnologie. Il collega on. Borys ha evidenziato che la Commissione UE non ha affrontato pienamente il problema dell'accessibilità né ha fornito una valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle pertinenti disposizioni nei singoli Stati Membri. Riteniamo sia importante, a tal proposito, monitorare la situazione in merito alla fornitura dei servizi dei media audiovisivi. E', inoltre, fondamentale la promozione della diversità culturale mediante la distribuzione di opere europee, per sensibilizzare tutti i Paesi UE al pluralismo dei media, basandosi sul principio di libertà e diritto di informazione. Riteniamo, infine, che sia necessario promuovere l'elaborazione di codici di condotta allo scopo di affrontare il problema delle comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate, nei programmi per bambini, poiché attribuiamo grande importanza alla necessità di tutelare i minori.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport insiste pour que les services de médias audiovisuels demeurent exclus de tout accord de libéralisation conclu dans le cadre des négociations relatives à l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Il dénonce, au nom du droit à l'information, la concentration de la propriété de médias. Il considère que l'autorégulation par les médias ne saurait être autre chose qu'un complément à des dispositions législatives et donc à la régulation par les autorités publiques. Il s'inquiète des possibilités d'accès aux différents médias par tous quel que soit la situation sociale ou l'état de santé des personnes. Il promeut les productions européennes et indépendantes. Autant de raisons pour lesquelles je soutiens ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O principal objetivo do presente relatório consiste em avaliar a eficácia da Diretiva 2010/13/UE relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (DSCSA) e aos progressos realizados na sua transposição. A diretiva é a pedra angular da regulamentação daqueles meios de comunicação social na União Europeia. O artigo 33.º prevê que, de três em três anos, a Comissão apresente um relatório sobre a respetiva aplicação ao Parlamento Europeu. A publicação do primeiro relatório da Comissão sofreu um atraso significativo, devido, nomeadamente, ao facto de alguns Estados-Membros não terem transposto integralmente a diretiva no prazo estipulado. É importante que a Comissão continue a analisar em profundidade a evolução dos mercados e os padrões de comportamento dos consumidores com o desenvolvimento destes novos serviços, a par dos potenciais efeitos que eles produzem nos mercados do audiovisual na UE a curto e a longo prazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe por suponer una buena fuente de información sobre la gestión que los Estados miembros de la Unión hacen de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual. El informe analiza de manera crítica cómo se está implementando la citada regulación e incluye serias advertencia sobre los países monitorizados. El estudio reconoce los avances técnicos que ha supuesto el desarrollo del sector a nivel europeo en los últimos años con el desarrollo de numerosos canales, pero no deja de lado la cuestión de los contenidos. El estudio reconoce las deficiencias en el control de faltas graves que pueden afectar a la protección de los niños, la promoción de bebidas alcohólicas, el fomento del odio, etc. Este informe es una buena herramienta para mostrar la realidad del sector en la Unión. Por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Richtlinie hat das Ziel, durch die Schaffung eines harmonisierten rechtlichen Rahmens Hindernisse für die Herstellung und Verbreitung von Fernsehprogrammen zu beseitigen, faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und auch den freien Informationsfluss und Meinungsaustausch in der Gemeinschaft zu sichern. Die wichtigsten Regelungen der Fernsehrichtlinie sind das Sendestaatsprinzip und freier Empfang, die Quotenregelung, die Werbung, der Jugendschutz und das Recht auf Gegendarstellung. Dem Bericht zufolge haben über 1 500 Fernsehsender, die im europäischen Markt ihre Dienste anbieten, ihren Sitz außerhalb der EU. Diese Fernsehsender sind folglich nicht an die europäischen Richtlinien gebunden und können so in allen Bereichen nach ihren eigenen Vorstellungen agieren. Für die in der EU ansässigen Fernsehstationen könnte dadurch ein erheblicher Wettbewerbsnachteil entstehen. Deshalb habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − The implementation of this Directive in all Member States is vital to reach wider audiences in the EU and beyond. However, I was happy to support S&D amendments which included criticism of the lack of sufficient data on promotion of European works by on-demand services and called for the reporting requirement to include category and distribution breakdowns, and for a greater role to be given to self-regulatory and co-regulatory tools in the protection of young people in the media.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Un pieno sviluppo del settore dei media audiovisivi in Europa è sicuramente tra le principali sfide che dobbiamo affrontare, in quanto si tratta di un enorme mercato che raggiunge una vastissima platea di individui.

Tuttavia persistono ancora problemi di accessibilità in questo campo, e voglio citare ad esempio la distribuzione e commercializzazione di opere destinate ai non vedenti, di cui abbiamo discusso anche ieri in quest'Aula, con la difficile questione legata ai diritti d'autore. Sono soddisfatto che una particolare attenzione sia riservata in questa relazione alla tutela dei minori, particolarmente esposti e vulnerabili all'influenza dei media audiovisivi: si cita ad esempio la questione relativa alle pubblicità commerciali che possono pregiudicare un sano stile di vita e che pertanto vanno adeguatamente regolamentate.

Bisogna infine sostenere la promozione di opere europee, spesso schiacciate dalla concorrenza che arriva dagli Stati Uniti: il settore audiovisivo nostrano, oltre a preservare e rappresentare la nostra cultura e le nostre tradizioni, può costituire un'importante industria, con la possibilità di creare anche nuovi posti di lavoro all'interno dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport de mise en application de la directive « Service de médias audiovisuels » car je crois par-dessus tout que l’UE doit se doter d’un cadre législatif qui garantit à tous les citoyens de l’Europe un accès à l’information ainsi que l’accès à la pluralité des opinions. Ces éléments sont essentiels pour notre démocratie européenne. Je suis totalement d’accord avec l’idée qu’il faut uniformiser les réglementations européennes sur ce sujet, surtout quand il s’agit d’uniformiser vers le haut, toujours dans l’optique de renforcer la liberté d’information des citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritardama šiam dokumentui, noriu atkreipti kolegų dėmesį į tai, jog vienas iššūkių, kuriam skirta per mažai dėmesio, yra interaktyviosios žiniasklaidos saugumas ir apsauga nuo kibernetinių atakų. Didėjantis tokių atakų kiekis rodo šios grėsmės rimtumą, į tai turi atsižvelgti tiek ES institucijos, tiek valstybės narės, tiek ir pačios žiniasklaidos priemonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktai rezoliucijai. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva atlieka svarbų vaidmenį siekiant išsaugoti kultūrų įvairovę, žiniasklaidos pliuralizmą ir apsaugoti vartotojus. Pažymėtina, kad visoje ES labai skiriasi šios direktyvos įgyvendinimo mastas. Nors didžioji dalis valstybių sėkmingai taikė šią direktyvą, tačiau nebuvo išvengta ir itin didelių vėlavimų perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę. Dėl laiku neįgyvendintų įsipareigojimų nukenčia ne tik žiniasklaidos reguliavimas, bet ir pasitikėjimas bendrąja rinka. Pasiekta pažanga įgyvendinant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą užtikrina audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų konkurencingumą ir tvarų finansavimą. Visoje ES turėtų būti išlaikyti griežti vartotojų apsaugos standartai ir pašalinta retransliavimo kontrolės stoka. Manau, kad didesnis dėmesys turi būti skiriamas nepilnamečių apsaugai, nustatant naujas griežtas reglamentavimo priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O artigo 33.º da Diretiva 2010/13/UE relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (DSCSA) prevê que, de três em três anos, a Comissão apresente um relatório sobre a respetiva aplicação ao Parlamento Europeu. Votei favoravelmente o presente relatório cujo principal objetivo consiste em avaliar a eficácia e os progressos realizados na transposição da referida diretiva, pedra angular da regulamentação daqueles meios de comunicação social na União Europeia. O relatório conclui que a diretiva foi implementada em graus diversos nos diversos Estados-Membros mas que o seu texto se mantém adequado na medida em que se baseia no princípio da neutralidade tecnológica. O texto da diretiva é fruto de um longo e difícil processo de negociação entre as partes interessadas e os compromissos alcançados devem ainda ser considerados equilibrados e eficazes para servir os interesses, quer dos cidadãos, quer dos empresários.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A Diretiva 2010/13/UE "Serviços de Comunicação Social Audiovisual" coordena certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, constituindo um instrumento para o mercado interno que combina o direito de oferta de serviços audiovisuais com o direito à liberdade de expressão e de informação e a proteção de importantes objetivos de interesse público. O presente relatório avalia a eficácia na transposição desta Diretiva pelos Estados-Membros, concluindo que esta permanece um instrumento apropriado na governação da coordenação da legislação nacional nos media audiovisuais, garantindo a observância dos princípios acordados na Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada pela ONU em 20 de outubro de 2005. Apreciando a extensão do relatório que nota uma influência positiva da Diretiva no desenvolvimento do mercado, votei favoravelmente esta resolução, na expetativa de que a Comissão Europeia siga as recomendações do Parlamento nas avaliações futuras à implementação da Diretiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The main aim of the report is to evaluate the effectiveness of Directive 2010/13/EU on Audiovisual Media Services and the progress made in its transposition. The Directive is the cornerstone of media regulation in the European Union. Under Article 33, the Commission is required to submit a report to the European Parliament on the application of the Directive in the Member States every three years. Publication of the Commission’s first report was significantly delayed owing, inter alia, to the fact that some Member States had not fully transposed the Directive within the indicated deadline.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − The consequences of this legislation are far-reaching, and I therefore welcome the ongoing scrutiny of its implementation. This report recognises some of the limitations of the AVMS Directive, for example those relating to the self-regulation of advertising of junk food to children. I believe we need much stronger restrictions than those currently in place. Voluntary measures, such as those contained in the EU pledge, do not go far enough and really just serve as a way for manufacturers to avoid proper regulation. We are facing an obesity epidemic with huge consequences, and part of the solution lies in restricting the promotion of high fat and high sugar foods to children.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), per iscritto. − La libertà e il pluralismo dei media sono caratteristiche essenziali delle società democratiche, oltre ad essere riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Delineare un quadro giuridico unico per i servizi di media audiovisivi, al fine di rafforzare il mercato interno della produzione e distribuzione dei programmi, costituisce la spina dorsale dell'Unione per quanto riguarda il settore culturale. Il 22 maggio 2013 in seno al Parlamento europeo abbiamo posto le basi per una direttiva che combina il diritto di fornire servizi audiovisivi, il diritto di libertà di espressione e di informazione e la preservazione di obiettivi di interesse generale.

Attraverso l'applicazione della direttiva sui servizi dei media audiovisivi, sarà possibile garantire ai film dell'Unione la possibilità di raggiungere un'udienza più ampia, sia a livello nazionale, sia negli altri Stati membri. Attualmente, la maggior parte dei mercati europei è caratterizzata dalla forte presenza delle produzioni americane, è dunque di primaria importanza continuare ad analizzare a fondo l'evoluzione dei mercati e dei comportamenti dei consumatori dell'UE per adattare il quadro regolamentare alle esigenze dell'industria audiovisiva e potenziare la nostra competitività

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ho espresso parere favorevole alla relazione sulla valutazione dell’efficacia della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi perché ha dimostrato di salvaguardare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, tutelando importanti obiettivi di interesse pubblico. Considero molto importante l’impegno per la salvaguardia dei minori, i quali vengono considerati gli utenti maggiormente esposti ai pericoli commerciali che propongono determinati modelli di consumo ed è importante l’impegno assunto dagli Stati per la promozione di iniziative in loro tutela, inasprendo le disposizioni e dimostrando di essere sensibili anche a problematiche discriminatorie. Considero inoltre importante garantire l’uso delle apparecchiature audiovisive a tutti, cercando di superare le barriere e proporre soluzioni idonee che tengano conto delle continue evoluzioni dei servizi audiovisivi. I Paesi dovranno continuare a contrastare le discriminazioni contenute nelle pubblicità e vigilare maggiormente sulla pubblicizzazione eccessiva dei prodotti commerciali che in alcuni casi invadono le nostre apparecchiature più del consentito ed è necessario un adattamento del quadro normativo nel caso in cui ci saranno evoluzioni nel settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Neustály vývoj technológií a možnosti šírenia audiovizuálnych obsahov vytvárajú nové pomery na trhu audiovizuálnych mediálnych služieb v celej EÚ. Dnes už môžeme konštatovať, že okrem klasických televíznych vysielaní sú audiovizuálne obsahy ponúkané aj prostredníctvom internetu alebo mobilných komunikácií. Aj keď smernica o audiovizuálnych mediálnych službách sa v jednotlivých členských štátoch implementovala rôzne a bola uverejnená so značným oneskorením, podporila som správu, pretože obsahuje nielen kvalitatívne posúdenie všetkých ustanovení, ale predkladá aj výzvy do budúcnosti, ktoré sú spojené s dynamickým pokrokom v oblasti mediálnych služieb. Očakávam, že Komisia v dôsledku rozširovania technologických možností a narastajúceho významu nových foriem audiovizuálnych mediálnych služieb urobí revíziu platných smerníc a pri predkladaní ďalšej správy sa zameria najmä na problém digitálnych rozdielov. Od členských štátov očakávam viac opatrení vo vzťahu k zdravotne postihnutým, ktorým by sa mala vytvoriť väčšia možnosť prístupu ku kultúrnym podujatiam v dostupných formátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support this Directive as I feel it is important to promote cultural diversity through the distribution of European works, freedom and pluralism of the media, the right to information and protection of consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'accélération dynamique des mutations technologiques dans le monde produit un énorme impact sur le marché des services audiovisuels. Du fait de la convergence à laquelle nous assistons entre l'internet et la télévision, les opérateurs intègrent de plus en plus souvent l'internet et les caractéristiques du réseau de deuxième génération aux téléviseurs modernes. Pour les consommateurs, la frontière entre les services linéaires et non linéaires ne cesse de s'estomper. Face aux énormes possibilités et aux défis de taille liés à la télévision hybride, il convient de garder à l'esprit la réalisation des objectifs fondamentaux établis par la directive SMA.

Sur fond d'innovations technologiques, nous devons nous interroger sur les moyens les plus efficaces de promouvoir les œuvres européennes et les œuvres indépendantes, de protéger efficacement les consommateurs, y compris les enfants, contre l'influence excessive de la publicité, de garantir des conditions égales à l'ensemble des diffuseurs, de sauvegarder la liberté d'expression et le pluralisme des médias, ainsi que de promouvoir la compétence médiatique, en particulier chez les jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Esta diretiva é a base da regulação de serviços de comunicação social audiovisual na União, que engloba o direito à liberdade de expressão e de informação e à proteção dos interesses públicos. Este relatório é uma análise sobre a respetiva aplicabilidade da Diretiva. O Parlamento Europeu levanta questões nos seguintes domínios: acessibilidade a pessoas mais velhas e/ou com deficiência, a promoção dos trabalhos "made in Europe" e dos trabalhos independentes, a proteção de menores, as comunicações comerciais, a literacia mediática e a proibição do incitamento ao ódio. Em todos estes pontos, o relator pede mais envolvimento da União e dos Estados-Membros, para que o próximo relatório traga melhorias significativas.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported this report, as I believe it is important that the European Commission’s Audiovisual Media Services Directive – which governs the coordination of national legislation on audiovisual media in all Member States – is enforced in an effective manner. There have been many positive aspects to the Commission’s implementation of this Directive up to now, particularly with regard to the balanced approach it has taken to influence the development of the market at a time of rapid technological evolution. However, there is certainly room for improvement, with a lack of uniformity across Member States and an unsatisfactory and much delayed monitoring process hindering the advancement of this Directive. Other areas for improvement include accessibility issues, the promotion of cultural diversity in the media and the protection of consumers, especially minors. It is vital that EU guidelines on national media laws aim to combat discrimination in the audiovisual sphere and safeguard media pluralism.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I voted in support of the Report on the Implementation of the Audiovisual Media Services Directive (2012/2132(INI)). As is clearly stated in the report, this directive is aimed at protecting our public, providing freedom of information, promoting European works and creating a level playing field for broadcasters. While some Member States have already begun to implement the regulations, there are many who have yet to do so. These regulations are very important to our society in that they uphold the standards of the market economy and provide for protection for our children regarding programming and advertising. As technology continues to grow rapidly we must have checks in place so as to prevent a broadcasting monopoly and allowing for unrestricted flow and access to information. Likewise, as we are a Union made up of 27 Member States with different cultures and histories, broadcasting and the Internet are valuable tools for teaching one another about the various countries and people that make up the EU. I find allotting and providing a percentage of airtime for certain ‘European works’ to be very important to the continued success of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Zmiany kulturowe i technologiczne oraz zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu dają milionom odbiorców możliwość oglądania tradycyjnych programów telewizyjnych za pomocą telewizji hybrydowej (tabletów, smartfonów czy konsoli). Dyrektywa skupia się na sposobach promocji utworów europejskich, utworów niezależnych twórców, skutecznej ochronie konsumentów, zapewnieniu równych warunków dla nadawców oraz ochrony wolności mediów. Zwrócono również uwagę na potrzebę zwiększenia dostępności programów, w szczególności programów dostarczanych jako usługa na żądanie, poprzez dalszy rozwój m.in. dźwiękowego opisu obrazu, głosowych list dialogowych, języka migowego i nawigacji, w szczególności elektronicznego przewodnika po programach.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O principal objetivo do presente relatório consiste em avaliar a eficácia da Diretiva relativa à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (DSCSA) e a forma como decorreu a sua transposição. O relatório identifica graus diferenciados de implementação nos diversos Estados-Membros e refere a importância do direito de oferta de serviços audiovisuais, do direito à liberdade de expressão e de informação e da prossecução de importantes objetivos de interesse público. É certo que os serviços de comunicação audiovisual continuam aqui a ser considerados como um instrumento para o mercado interno, o que nos parece negativo. No entanto, o documento insiste em que a Comissão continue a excluir os serviços de comunicação social e audiovisual de qualquer acordo sobre liberalização no âmbito das negociações sobre o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, e considera que a concentração da propriedade dos meios de comunicação social pode prejudicar a liberdade de informação, em particular a receber informação, o que consideramos serem referências muito positivas. A acessibilidade dos serviços de comunicação social é um aspeto tido em conta, com particular ênfase em relação aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência, nomeadamente visual e auditiva, sendo ainda sublinhada a proteção de menores ao nível da exposição de crianças à publicidade e comunicações comerciais.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad